T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Temmuz 1999 CUMARTESİ. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Temmuz 1999 CUMARTESİ. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1999 CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 22 Temmuz 1999 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Dr. Sadık AHMET'in ölüm yıldönümü törenine katılmak üzere, 24 Temmuz 1999 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakam Sadi SOMUNCUOĞLU'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 22 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 22 Temmuz 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Dr. Sadık AHMET'in ölüm yıldönümü törenine katılmak üzere, 24 Temmuz 1999 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Sadi SOMUNCUOĞLU'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: Yönetmelikler Başbakanlıktan : BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI İMTİHANLARI İLE İMTİHAN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'E EK FIKRA İLAVE EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Madde 1-6/2/1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. "Ancak, kısa dönem askerlik hizmetinde geçen sürenin Uzman Yardımcılığında geçen süreden sayılarak, Uzman Yardımcısının tez konusunu seçme aşamasına alınması, Uzman Yardımcısının yazılı talebi ve birim amirinin uygun görmesi üzerine, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce Müsteşarın tasvibine sunulur ve ortayı müteakip kesinleşir." Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Yönetmelik Hükümlerini Başbakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 15/1/1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren "Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "f) Yüksek lisans programlan tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde teklif edilebilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi programı teklif edilebilir. Bu programlarda Doktora teklifi yapılamaz." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d) Farklı anabilim/anasanat dallan tarafından aynı mahiyette teklif edilen programlar, müştereken, tek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dallan başkanları tarafından birlikte belirlenir ve Enstitü'ye sunulur. Ders programlan farklı seçeneklere imkan tanınacak şekilde düzenlenir." "e) Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından yapılan program açma teklifleri ile bağlı değildir. Kurul, Enstitünün araç, gereç ve mekan durumunu ve mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yüklerini göz önünde bulundurarak açılacak lisansüstü programlan tespit eder." MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 6 Sınav jürileri, ilan edilen her program için, üç asıl bir yedek olmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve 10 uncu madde hükümleri dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir." MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Yüksek lisans giriş sınavı sonuçlan Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programların özellikleri dikkate alınarak, Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: Kesin kayda hak kazanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, herhangi bir Üniversitede/Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci (özel öğrenci olmak hariç) olmadıklarını belirten yazılı beyanlarını Enstitü'ye vermeleri gereklidir. Bu beyana aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrenci olma hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri "Gazi Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 10 Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından görevlendirilir. Gazi Üniversitesi bünyesinde aynı mahiyette eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarının mevcut olması halinde, söz konusu anabilim/anasanat dallarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler de ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri ile birlikte mütalaa edilir. Gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan görevlendirme yapılabilir. İhtiyaca göre, yükseköğretim kurumlan dışından da görevlendirme yapılabilir." MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 12 Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için resmi bir sağlık kurumundan veya özel bir sağlık kurumundan (G.Ü. Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan onaylı) aldıkları sağlık raporlarının Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, doğal afet; anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü vb. hallerin belgelendirilmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın vukubulduğu tarihten itibaren en geç on gün içerisinde Enstitü'ye bildirirler. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazeret devam şartım ortadan kaldırmaz. Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş raporlu ya da mazeretli oldukları süre içerisinde öğrenciler sınavlara giremezler. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır." MADDE 7 Aynı Yönetmelikteki "II-YÜKSEK LİSANS (MASTER) ÖĞRENİ- Mİ"başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "II- YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ" Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin değişik (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) fıkrası eklenmiştir. "c) ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen puan türünden en az 45 puan almış olmak, d) Profesör ya da doçent unvanlı en az iki öğretim üyesinden tavsiye mektubu getirmek," MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a), (b), değişik (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Yüksek Lisans Giriş Sınavı, yabancı dil sınavı ve mülakattan oluşur. b) Yabancı dil sınavı, açılacak tüm programlar için, merkezi sistemle ve yazılı olarak yapılır. Ancak, yabancı dil sınavının baraj olması durumunda, bazı yabancı dil sınavlarının, merkezi sınav dışında, yazılı olarak yapılmasına Enstitü Yönetim Kurulu karar verebilir. d) Başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 15, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 55, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat sonucuna % 15 ağırlık verilir. e) Başarılı sayılabilmek için, başarı notunun, tam notun en az % 50'si olması gerekir. f) Kontenjanlar başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanarak doldurulur. Başarı notlarının eşit olması halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunların da eşit olması durumunda mülakat notu dikkate alınarak sıralama yapılır." MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Tezli Yüksek Lisans programında her birinin kredi değeri üç olan toplam yedi ders ve kredisiz bir seminer dersi ile yine kredisiz olan bir Uzmanlık Alanı Dersi yer alır. Kredili derslerin dördü programın birinci yarıyılında, diğer üçü ile seminer dersi programın ikinci yarıyılında açılır. Uzmanlık alanı dersi ise tez danışmanının atandığı tarihi takip eden yarıyıldan itibaren başlar." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin "Seminer Dersi" şeklindeki başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Seminer ve Uzmanlık Alanı Dersi" MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 29 a) Yüksek Lisans programının ikinci yarıyılında alman seminer dersine devam mecburiyeti vardır. Seminerlerin yazılmasında Enstitü'nün belirlediği tez yazım kurallarına uyulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir nüshası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile birlikte, Enstitü'ye teslim edilir. b) Danışman, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl, danışmanı olduğu her bir öğrenci için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alanı Dersi" adı altında, haftalık üç saati geçmemek şartı ile danışmanlık görevinin sona ermesine kadar bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan Uzmanlık Alanı Dersini almakla yükümlüdür. Sonuç, Enstitüye "Başarılı" veya "Başarısız" olarak bildirilir. Öğrenci, Uzmanlık Alanı Dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir." MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 32 Başarısız olunan dersler programın üçüncü yarıyılında tekrarlanır. Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları mecburidir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak üçüncü yarıyılın sonunda, tekrar edilen ders sayısının bire indirilmesi halinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu dersin ikinci kez tekrarına karar verebilir. Bir dersin ikinci kez tekrar talebinin Enstitü tarafından yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde yapılması gerekir." MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Tezli Yüksek Lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesini ve danışmanlık yüklerini de dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü'ye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki esaslara göre, danışmanlık yüklerini de dikkate alarak, danışmanı görevlendirir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 c) Tez danışmanının atanmasını takip eden 30 gün içinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için, tez danışmanı tarafından bildirilen bir tez konusunu, anabilim/anasanat dalı kurulundan da geçirerek Enstitü'ye önerir. Tez konulan Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir. Tez konusunda değişiklik gerektiren durumlarda da aynı işlem uygulanır." MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Tez öğrencisi, birinci danışmanın atandığının kendisine tebliğ edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Eser Projesi Hazırlama Yönergesi uyarınca, tez danışmanının denetiminde, bir tez/sanat eseri projesi önerisi hazırlar. Hazırlanan öneri ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirip onayladıktan soma, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Tez/sanat eseri projesi önerileri Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir. Tez projesinin kesinleşmesi bu müddeti geçerse, tez yazımı için ek süre talep edilmesi halinde, bu süre verilebilecek ek süreden düşülür. b) Tez öğrencisi, tez/sanat eseri projesinin Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edildiğinin kendisine tebliğinden itibaren tez çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir ara raporu hazırlar ve danışmanına sunar. Bu raporlar, tez danışmanı tarafından başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve en geç 10 gün içerisinde Enstitü'ye teslim edilir. İkinci tez danışmanının olması halinde değerlendirme birinci tez danışmanı tarafından yapılır." MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Tezin Türkçe yazılması ve İngilizce bir özetinin konulması gerekir. Yabancı dil öğretimi yapan anabilim/anasanat dallarında tezler ilgili yabancı dilde yazılır. Ancak danışmanın gerekçeli önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu tezin Türkçe yazılmasına karar verebilir. Yabancı dilde yazılan tezlerin sonuna beş (5) sayfadan az olmamak üzere bir Türkçe özet eklenir." MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Tez sınavı, en az 45 en fazla 90 dakikalık sözlü bir sınavdır. Savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır." "d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, çoğunlukla, "kabul", "red" veya "düzeltme" karan verir. Jürinin karan, jüri başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitü'ye tutanakla bildirilir." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartlan da yerine getirmek kaydı ile, Rektör ve Enstitü Müdürü'nün imzasını taşıyan Yüksek Lisans Diploması ilgili öğrenciye verilir." MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Birinci ve ikinci yarıyıllarda yer alan derslerin ikisi mecburi diğer ikisi seçmeli derstir. Seçmeli dersler en az iki katı ders arasından seçilir. Üçüncü yarıyılda yer alan kredili derslerin birisi ile dönem projesi dersi mecburidir. Diğer kredili ders ise en az iki ders arasından seçilir." MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci iki ay içerisinde 36 ncı maddedeki esaslara göre belirlenecek jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Sözlü/uygulamalı yapılan sınav en az 45 en fazla 90 dakika sürer. Savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır." "b) Yeterlik sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kararını başarılı veya başarısız olarak çoğunlukla verir. Jürinin karan, jüri başkanı tarafından en geç üç gün içerisinde tutanakla birlikte Enstitü'ye bildirilir." MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, diğer şartlan da yerine getirmek kaydı ile, Rektör ve Enstitü Müdürü'nün imzasını taşıyan Yüksek Lisans Diploması verilir." MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin değişik (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) bendi eklenmiştir. "c) ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)'nda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen LES puanı türünden en az 45 puan almış olmak." "d) Profesör ya da doçent ünvanlı en az iki öğretim üyesinden tavsiye mektubu getirmek." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin "Giriş Sınavına Kabul İçin Başvuru" şeklindeki başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Giriş Sınavı İçin Başvuru" MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a), (d) ve değişik (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Doktora Giriş Sınavı, yabancı dil sınavı ile mülakattan oluşur." "d) Son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olduklarını başvuru sırasında belgelendiren adaylar bu maddenin (a) bendindeki yabancı dil sınavından muaf tutulur." "e) Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar ile yabancı dil sınavından muaf tutulan adaylar mülakata alınır. Başarı notunun hesaplanmasında lisansüstü mezuniyet notuna % 15, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 55, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat sonucuna % 15 ağırlık verilir. Başarılı sayılabilmek için başarı notunun tam notun en az % 50'si olması gerekir." MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir. "a) Doktora programında, her birinin kredi değeri üç olan toplam sekiz ders ile kredisiz bir Uzmanlık Alanı Dersi yer alır. Ancak, toplam yirmibir kredi değeri ile yedi ders sayısının altına düşmemek ve on ders sayısının üzerine çıkmamak kaydıyla, derslerin kredi değerleri ve sayılarının tesbiti ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararına bağlıdır." "d) Kredisiz olan Uzmanlık Alanı Dersi tez yazımı safhasında alınır. Danışman, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl, danışmanı olduğu her bir öğrenci için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alanı Dersi" adı altında haftalık üç saati geçmemek şartı ile, danışmanlık görevinin sona ermesine kadar, bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan Uzmanlık Alanı Dersini almakla yükümlüdür. Sonuç Enstitü'ye "Başarılı" veya "Başarısız" olarak bildirilir. Öğrenci, uzmanlık alanı dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 54 Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girerler ve/veya verilen bir ödevi yaparlar. Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavı ve/veya ödevden ortalama tam notun % 60'ını almak zorundadır. Öğrenci % 60'ın altında not almış olduğu dersten başarısız sayılır ve o dersi tekrarlar. Ara sınav ve/veya ödev tarihleri akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Takdir olunan ara sınav ve/veya ödev notları derslerin bitiminden en az bir hafta önce Enstitü'ye teslim edilir." MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 58 Başarısız olunan dersler programın üçüncü veya dördüncü yarıyılında tekrarlanır. Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları mecburidir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak üçüncü yarıyılın sonunda, tekrar edilen ders sayısının bire indirilmesi halinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu dersin ikinci kez tekrarına karar verebilir. Bir dersin ikinci kez tekrar talebinin Enstitü tarafından yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde yapılması gerekir." MADDE 28 Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi 59 uncu madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tez Danışmanı ve Tez Konusu Madde 59 a) İlgili anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için bir tez danışmanını bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesini ve danışmanlık yüklerini de dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü'ye önerir. b) Enstitü Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki esaslara göre, danışmanlık yüklerini de dikkate alarak, danışmanı görevlendirir. Tez danışmanı profesör ve doçentler arasından seçilir. Bunların sayıca yetersiz olması halinde yardımcı doçentler de seçilebilir. c) Tez konusunun niteliği gereği, ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile ikinci bir tez danışmanı görevlendirilebilir. İkincitez danışmanının en azından doktora derecesine sahip olması gerekir. d) Öğrenci, tez danışmanının atanması ile üçüncü yarıyıl ve izleyen yarıyıllarda her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 e) Tez danışmanının atanmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanı tarafından bildirilen bir tez konusunu, anabilim dalı kurulundan da geçirerek Enstitü'ye önerir. Tez konulan Enstitü Yönetim Kurulu'nca onaylanarak kesinleşir." MADDE 29 Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi 61 inci madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yeterlik Sınavı Madde 61 a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin doktora sahası ile ilgili konularda, derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. b) Yeterlik sınavları Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. c) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. d) Bir öğrencinin yeterlik sınavına alınması için, derslerini başarı ile tamamlamış olması ve Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı'ndan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almış olması gerekir. Yeterlik sınavına girilecek tarih itibariyle beş yıl öncesine kadar olan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınav sonuçlan geçerlidir. Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir doktora öğretim programına kayıtlı olan öğrenciler, anılan sınava bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden girmek zorundadır. Bunların sınavı, Üniversite Yönetim Kurulu'nca, en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı'ndan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alamayan öğrenci, esasları Enstitü tarafından belirlenen yabancı dil hazırlık programına kaydedilebilir. Bu programın süresi en fazla bir takvim yılı olup, bu sürenin sonunda, söz konusu sınavda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. Enstitü tarafından yabancı dil hazırlık programının açılmaması veya öğrencinin yabancı dil eksikliğini kendi imkanları ile gidermek istemesi hallerinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciye bir takvim yılı süre tanınabilir. Bunun için öğrencinin, derslerin başarı ile tamamlandığı tarihten sonra ilk açılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde, varsa sonuç belgesi ile birlikte, yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyen öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Yabancı dil eksikliğinin giderilmesi için tanınan bir takvim yılı sonunda öğrenci söz konusu yabancı dil sınavında belirtilen puanı alamamış ise, kaydı silinir. Yabancı dil eksikliğinin giderilmesi için verilen süre öğrenim süresinin dışında tutulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç üç gün içerisinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. Sözlü sınav en az 60 en fazla 90 dakika sürer. Sınav sonucu, Doktora Yeterlik Komitesi tarafından, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç gün içerisinde bir tutanakla Enstitü'ye bildirilir ve sonuçlar Enstitü tarafından duyurulur. f) Yeterlik sınavı 60 ıncı madde'de belirtilen Doktora Yeterlik Komitesi ya da bu komite tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin, başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile dördüncü yarıyıldan soma da fazla ders (1er) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders (ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. h) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda açılan yeterlik sınavına tekrar alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yeterlik sınavına alınır." MADDE 30 Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi 62 nci madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tez İzleme Komitesi Madde 62 a) Yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için yeterlik sınavını izleyen bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. b) Tez izleme komitesi, birisi öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Danışman üye dışındaki komite üyeleri ilgili anabilim dalının 10 uncu maddedeki esasları dikkate alarak önerdiği, ikisi aynı anabilim dalından ve ikisi de başka anabilim dalından dört öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir. c) İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy hakkı yoktur." MADDE 31 Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi 63 üncü madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tez Önerisi Savunması Madde 63 a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, danışmanı nezaretinde hazırladığı; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, en az onbeş gün önce, komite üyelerine dağıtır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 b) Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından toplantıya çağırılan Tez izleme komitesi öğrenciyi tez önerisi savunma sınavına alır. Sınav sonucunda komite, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Sonuç, anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içerisinde Enstitü'ye bildirilir. c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir. d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine dağıtılmak üzere Bölüm Başkanlığına bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmalar özetlenir ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir." MADDE 32 Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi 64 üncü madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tezin Niteliği, Yazımı ve Teslimi Madde 64 a) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; 1 - Bilime yenilik getirme, 2 - Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3 - Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. b) Tez, Enstitü'nün tez yazımı ile ilgili yönergesinde belirlenen kurallara uygun olarak yazılır. c) Tezin Türkçe yazılması ve İngilizce bir özetinin konulması gerekir. Yabancı dil öğretimi yapan anabilim dallarında tezler ilgili yabancı dilde yazılır. Ancak danışmanın gerekçeli önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu tezin Türkçe yazılmasına karar verebilir. Yabancı dilde yazılan tezlerin sonuna beş (5) sayfadan az olmamak üzere bir Türkçe özet eklenir. d) Enstitü'nün tez yazımı ile ilgili yönergesinde belirlenen kurallara uygun olarak çoğaltılan tez, doktora programının tamamlanması için öngörülen süreden onbeş (15) gün önce, bir dilekçe ekinde, Enstitü'ye teslim edilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın, süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: MADDE 33 Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Tez sınavı, 60 dakikadan az ve 90 dakikadan fazla olmamak şartıyla, sözlü ve dinleyicilere açık olarak yapılır." "d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Jürinin kararı, jüri başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitü'ye tutanakla bildirilir." MADDE 34 Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin değişik (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) bendi eklenmiştir. "c) ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen LES puanı türünden en az 45 veya üzerinde puan almış olmak." "d) Profesör ya da doçent ünvanlı en az iki öğretim üyesinden referans mektubu almış olmak." MADDE 35 Aynı Yönetmeliğin değişik 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 71 a) Sanatta yeterlik giriş sınavına başvuruları kabul edilen adaylar yabancı dil ve mülakat/uygulama sınavına alınırlar. b) Yabancı dil sınavı için bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri hükümleri uygulanır. c) Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olan adaylar ile yabancı dil sınavından muaf tutulan adaylar mülakat/uygulama sınavına alınırlar. Başarı notunun hesaplanmasında sanatta Yüksek Lisans Mezuniyet notuna % 15, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 55, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat/uygulama sonucuna % 15 ağırlık verilir. Öğrencinin sanatta yeterlik programı giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için başarı notunun tam notun en az % 50'si olması gerekir. d) Giriş sınavları Enstitü'nün gözetim ve denetiminde yapılır." Yürürlük MADDE 36 Bu Yönetmelik hükümleri Eğitim-Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 37 Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm Sayfa 1 / 9 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 YÖNETMELİK İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını

Detaylı

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden:

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: 19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi ne bağlı

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı