T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Temmuz 1999 CUMARTESİ. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Temmuz 1999 CUMARTESİ. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1999 CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 22 Temmuz 1999 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Dr. Sadık AHMET'in ölüm yıldönümü törenine katılmak üzere, 24 Temmuz 1999 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakam Sadi SOMUNCUOĞLU'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 22 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 22 Temmuz 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Dr. Sadık AHMET'in ölüm yıldönümü törenine katılmak üzere, 24 Temmuz 1999 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Sadi SOMUNCUOĞLU'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: Yönetmelikler Başbakanlıktan : BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI İMTİHANLARI İLE İMTİHAN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'E EK FIKRA İLAVE EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Madde 1-6/2/1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığı İmtihanları ile İmtihan Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. "Ancak, kısa dönem askerlik hizmetinde geçen sürenin Uzman Yardımcılığında geçen süreden sayılarak, Uzman Yardımcısının tez konusunu seçme aşamasına alınması, Uzman Yardımcısının yazılı talebi ve birim amirinin uygun görmesi üzerine, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce Müsteşarın tasvibine sunulur ve ortayı müteakip kesinleşir." Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Yönetmelik Hükümlerini Başbakan yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 15/1/1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren "Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "f) Yüksek lisans programlan tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde teklif edilebilir. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi programı teklif edilebilir. Bu programlarda Doktora teklifi yapılamaz." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d) Farklı anabilim/anasanat dallan tarafından aynı mahiyette teklif edilen programlar, müştereken, tek bir program olarak açılır. Bu şekilde açılacak programlarda dersler, ilgili anabilim/anasanat dallan başkanları tarafından birlikte belirlenir ve Enstitü'ye sunulur. Ders programlan farklı seçeneklere imkan tanınacak şekilde düzenlenir." "e) Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından yapılan program açma teklifleri ile bağlı değildir. Kurul, Enstitünün araç, gereç ve mekan durumunu ve mevcut öğretim üyelerinin ders ve danışmanlık yüklerini göz önünde bulundurarak açılacak lisansüstü programlan tespit eder." MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 6 Sınav jürileri, ilan edilen her program için, üç asıl bir yedek olmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve 10 uncu madde hükümleri dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir." MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Yüksek lisans giriş sınavı sonuçlan Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programların özellikleri dikkate alınarak, Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: Kesin kayda hak kazanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için, herhangi bir Üniversitede/Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, açılmış bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci (özel öğrenci olmak hariç) olmadıklarını belirten yazılı beyanlarını Enstitü'ye vermeleri gereklidir. Bu beyana aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrenci olma hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri "Gazi Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 10 Lisansüstü programların yürütülmesi için öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından görevlendirilir. Gazi Üniversitesi bünyesinde aynı mahiyette eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarının mevcut olması halinde, söz konusu anabilim/anasanat dallarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler de ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri ile birlikte mütalaa edilir. Gerekli görüldüğü takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan görevlendirme yapılabilir. İhtiyaca göre, yükseköğretim kurumlan dışından da görevlendirme yapılabilir." MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 12 Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için resmi bir sağlık kurumundan veya özel bir sağlık kurumundan (G.Ü. Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan onaylı) aldıkları sağlık raporlarının Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, doğal afet; anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü vb. hallerin belgelendirilmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir. Öğrenciler mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın vukubulduğu tarihten itibaren en geç on gün içerisinde Enstitü'ye bildirirler. Bu sürede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazeret devam şartım ortadan kaldırmaz. Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş raporlu ya da mazeretli oldukları süre içerisinde öğrenciler sınavlara giremezler. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır." MADDE 7 Aynı Yönetmelikteki "II-YÜKSEK LİSANS (MASTER) ÖĞRENİ- Mİ"başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "II- YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ" Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin değişik (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) fıkrası eklenmiştir. "c) ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen puan türünden en az 45 puan almış olmak, d) Profesör ya da doçent unvanlı en az iki öğretim üyesinden tavsiye mektubu getirmek," MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a), (b), değişik (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Yüksek Lisans Giriş Sınavı, yabancı dil sınavı ve mülakattan oluşur. b) Yabancı dil sınavı, açılacak tüm programlar için, merkezi sistemle ve yazılı olarak yapılır. Ancak, yabancı dil sınavının baraj olması durumunda, bazı yabancı dil sınavlarının, merkezi sınav dışında, yazılı olarak yapılmasına Enstitü Yönetim Kurulu karar verebilir. d) Başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 15, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 55, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat sonucuna % 15 ağırlık verilir. e) Başarılı sayılabilmek için, başarı notunun, tam notun en az % 50'si olması gerekir. f) Kontenjanlar başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanarak doldurulur. Başarı notlarının eşit olması halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunların da eşit olması durumunda mülakat notu dikkate alınarak sıralama yapılır." MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Tezli Yüksek Lisans programında her birinin kredi değeri üç olan toplam yedi ders ve kredisiz bir seminer dersi ile yine kredisiz olan bir Uzmanlık Alanı Dersi yer alır. Kredili derslerin dördü programın birinci yarıyılında, diğer üçü ile seminer dersi programın ikinci yarıyılında açılır. Uzmanlık alanı dersi ise tez danışmanının atandığı tarihi takip eden yarıyıldan itibaren başlar." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin "Seminer Dersi" şeklindeki başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Seminer ve Uzmanlık Alanı Dersi" MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 29 a) Yüksek Lisans programının ikinci yarıyılında alman seminer dersine devam mecburiyeti vardır. Seminerlerin yazılmasında Enstitü'nün belirlediği tez yazım kurallarına uyulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir nüshası, semineri değerlendiren öğretim üyesinin imzası ve değerlendirme sonucu ile birlikte, Enstitü'ye teslim edilir. b) Danışman, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl, danışmanı olduğu her bir öğrenci için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alanı Dersi" adı altında, haftalık üç saati geçmemek şartı ile danışmanlık görevinin sona ermesine kadar bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan Uzmanlık Alanı Dersini almakla yükümlüdür. Sonuç, Enstitüye "Başarılı" veya "Başarısız" olarak bildirilir. Öğrenci, Uzmanlık Alanı Dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir." MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 32 Başarısız olunan dersler programın üçüncü yarıyılında tekrarlanır. Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları mecburidir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak üçüncü yarıyılın sonunda, tekrar edilen ders sayısının bire indirilmesi halinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu dersin ikinci kez tekrarına karar verebilir. Bir dersin ikinci kez tekrar talebinin Enstitü tarafından yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde yapılması gerekir." MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Tezli Yüksek Lisans programında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesini ve danışmanlık yüklerini de dikkate alarak, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü'ye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki esaslara göre, danışmanlık yüklerini de dikkate alarak, danışmanı görevlendirir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 c) Tez danışmanının atanmasını takip eden 30 gün içinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için, tez danışmanı tarafından bildirilen bir tez konusunu, anabilim/anasanat dalı kurulundan da geçirerek Enstitü'ye önerir. Tez konulan Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanarak kesinleşir. Tez konusunda değişiklik gerektiren durumlarda da aynı işlem uygulanır." MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Tez öğrencisi, birinci danışmanın atandığının kendisine tebliğ edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Eser Projesi Hazırlama Yönergesi uyarınca, tez danışmanının denetiminde, bir tez/sanat eseri projesi önerisi hazırlar. Hazırlanan öneri ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirip onayladıktan soma, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Tez/sanat eseri projesi önerileri Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir. Tez projesinin kesinleşmesi bu müddeti geçerse, tez yazımı için ek süre talep edilmesi halinde, bu süre verilebilecek ek süreden düşülür. b) Tez öğrencisi, tez/sanat eseri projesinin Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edildiğinin kendisine tebliğinden itibaren tez çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir ara raporu hazırlar ve danışmanına sunar. Bu raporlar, tez danışmanı tarafından başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve en geç 10 gün içerisinde Enstitü'ye teslim edilir. İkinci tez danışmanının olması halinde değerlendirme birinci tez danışmanı tarafından yapılır." MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Tezin Türkçe yazılması ve İngilizce bir özetinin konulması gerekir. Yabancı dil öğretimi yapan anabilim/anasanat dallarında tezler ilgili yabancı dilde yazılır. Ancak danışmanın gerekçeli önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu tezin Türkçe yazılmasına karar verebilir. Yabancı dilde yazılan tezlerin sonuna beş (5) sayfadan az olmamak üzere bir Türkçe özet eklenir." MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Tez sınavı, en az 45 en fazla 90 dakikalık sözlü bir sınavdır. Savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır." "d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, çoğunlukla, "kabul", "red" veya "düzeltme" karan verir. Jürinin karan, jüri başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitü'ye tutanakla bildirilir." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartlan da yerine getirmek kaydı ile, Rektör ve Enstitü Müdürü'nün imzasını taşıyan Yüksek Lisans Diploması ilgili öğrenciye verilir." MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Birinci ve ikinci yarıyıllarda yer alan derslerin ikisi mecburi diğer ikisi seçmeli derstir. Seçmeli dersler en az iki katı ders arasından seçilir. Üçüncü yarıyılda yer alan kredili derslerin birisi ile dönem projesi dersi mecburidir. Diğer kredili ders ise en az iki ders arasından seçilir." MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci iki ay içerisinde 36 ncı maddedeki esaslara göre belirlenecek jüri tarafından yeterlik sınavına alınır. Sözlü/uygulamalı yapılan sınav en az 45 en fazla 90 dakika sürer. Savunma sınavları dinleyicilere açık olarak yapılır." "b) Yeterlik sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kararını başarılı veya başarısız olarak çoğunlukla verir. Jürinin karan, jüri başkanı tarafından en geç üç gün içerisinde tutanakla birlikte Enstitü'ye bildirilir." MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, diğer şartlan da yerine getirmek kaydı ile, Rektör ve Enstitü Müdürü'nün imzasını taşıyan Yüksek Lisans Diploması verilir." MADDE 22 Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin değişik (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) bendi eklenmiştir. "c) ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)'nda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen LES puanı türünden en az 45 puan almış olmak." "d) Profesör ya da doçent ünvanlı en az iki öğretim üyesinden tavsiye mektubu getirmek." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 MADDE 23 Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin "Giriş Sınavına Kabul İçin Başvuru" şeklindeki başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Giriş Sınavı İçin Başvuru" MADDE 24 Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a), (d) ve değişik (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Doktora Giriş Sınavı, yabancı dil sınavı ile mülakattan oluşur." "d) Son beş yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almış olduklarını başvuru sırasında belgelendiren adaylar bu maddenin (a) bendindeki yabancı dil sınavından muaf tutulur." "e) Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar ile yabancı dil sınavından muaf tutulan adaylar mülakata alınır. Başarı notunun hesaplanmasında lisansüstü mezuniyet notuna % 15, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 55, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat sonucuna % 15 ağırlık verilir. Başarılı sayılabilmek için başarı notunun tam notun en az % 50'si olması gerekir." MADDE 25 Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir. "a) Doktora programında, her birinin kredi değeri üç olan toplam sekiz ders ile kredisiz bir Uzmanlık Alanı Dersi yer alır. Ancak, toplam yirmibir kredi değeri ile yedi ders sayısının altına düşmemek ve on ders sayısının üzerine çıkmamak kaydıyla, derslerin kredi değerleri ve sayılarının tesbiti ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararına bağlıdır." "d) Kredisiz olan Uzmanlık Alanı Dersi tez yazımı safhasında alınır. Danışman, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl, danışmanı olduğu her bir öğrenci için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alanı Dersi" adı altında haftalık üç saati geçmemek şartı ile, danışmanlık görevinin sona ermesine kadar, bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan Uzmanlık Alanı Dersini almakla yükümlüdür. Sonuç Enstitü'ye "Başarılı" veya "Başarısız" olarak bildirilir. Öğrenci, uzmanlık alanı dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 54 Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girerler ve/veya verilen bir ödevi yaparlar. Öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için ara sınavı ve/veya ödevden ortalama tam notun % 60'ını almak zorundadır. Öğrenci % 60'ın altında not almış olduğu dersten başarısız sayılır ve o dersi tekrarlar. Ara sınav ve/veya ödev tarihleri akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur. Takdir olunan ara sınav ve/veya ödev notları derslerin bitiminden en az bir hafta önce Enstitü'ye teslim edilir." MADDE 27 Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 58 Başarısız olunan dersler programın üçüncü veya dördüncü yarıyılında tekrarlanır. Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları mecburidir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak üçüncü yarıyılın sonunda, tekrar edilen ders sayısının bire indirilmesi halinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu dersin ikinci kez tekrarına karar verebilir. Bir dersin ikinci kez tekrar talebinin Enstitü tarafından yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde yapılması gerekir." MADDE 28 Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi 59 uncu madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tez Danışmanı ve Tez Konusu Madde 59 a) İlgili anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için bir tez danışmanını bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesini ve danışmanlık yüklerini de dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü'ye önerir. b) Enstitü Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki esaslara göre, danışmanlık yüklerini de dikkate alarak, danışmanı görevlendirir. Tez danışmanı profesör ve doçentler arasından seçilir. Bunların sayıca yetersiz olması halinde yardımcı doçentler de seçilebilir. c) Tez konusunun niteliği gereği, ilgili anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile ikinci bir tez danışmanı görevlendirilebilir. İkincitez danışmanının en azından doktora derecesine sahip olması gerekir. d) Öğrenci, tez danışmanının atanması ile üçüncü yarıyıl ve izleyen yarıyıllarda her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 e) Tez danışmanının atanmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanı tarafından bildirilen bir tez konusunu, anabilim dalı kurulundan da geçirerek Enstitü'ye önerir. Tez konulan Enstitü Yönetim Kurulu'nca onaylanarak kesinleşir." MADDE 29 Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi 61 inci madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yeterlik Sınavı Madde 61 a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin doktora sahası ile ilgili konularda, derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. b) Yeterlik sınavları Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır. c) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. d) Bir öğrencinin yeterlik sınavına alınması için, derslerini başarı ile tamamlamış olması ve Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı'ndan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almış olması gerekir. Yeterlik sınavına girilecek tarih itibariyle beş yıl öncesine kadar olan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınav sonuçlan geçerlidir. Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir doktora öğretim programına kayıtlı olan öğrenciler, anılan sınava bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden girmek zorundadır. Bunların sınavı, Üniversite Yönetim Kurulu'nca, en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı'ndan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alamayan öğrenci, esasları Enstitü tarafından belirlenen yabancı dil hazırlık programına kaydedilebilir. Bu programın süresi en fazla bir takvim yılı olup, bu sürenin sonunda, söz konusu sınavda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. Enstitü tarafından yabancı dil hazırlık programının açılmaması veya öğrencinin yabancı dil eksikliğini kendi imkanları ile gidermek istemesi hallerinde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciye bir takvim yılı süre tanınabilir. Bunun için öğrencinin, derslerin başarı ile tamamlandığı tarihten sonra ilk açılan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde, varsa sonuç belgesi ile birlikte, yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyen öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Yabancı dil eksikliğinin giderilmesi için tanınan bir takvim yılı sonunda öğrenci söz konusu yabancı dil sınavında belirtilen puanı alamamış ise, kaydı silinir. Yabancı dil eksikliğinin giderilmesi için verilen süre öğrenim süresinin dışında tutulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç üç gün içerisinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. Sözlü sınav en az 60 en fazla 90 dakika sürer. Sınav sonucu, Doktora Yeterlik Komitesi tarafından, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç gün içerisinde bir tutanakla Enstitü'ye bildirilir ve sonuçlar Enstitü tarafından duyurulur. f) Yeterlik sınavı 60 ıncı madde'de belirtilen Doktora Yeterlik Komitesi ya da bu komite tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin, başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile dördüncü yarıyıldan soma da fazla ders (1er) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders (ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. h) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda açılan yeterlik sınavına tekrar alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yeterlik sınavına alınır." MADDE 30 Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi 62 nci madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tez İzleme Komitesi Madde 62 a) Yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için yeterlik sınavını izleyen bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. b) Tez izleme komitesi, birisi öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Danışman üye dışındaki komite üyeleri ilgili anabilim dalının 10 uncu maddedeki esasları dikkate alarak önerdiği, ikisi aynı anabilim dalından ve ikisi de başka anabilim dalından dört öğretim üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir. c) İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy hakkı yoktur." MADDE 31 Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi 63 üncü madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tez Önerisi Savunması Madde 63 a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, danışmanı nezaretinde hazırladığı; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, en az onbeş gün önce, komite üyelerine dağıtır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 b) Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından toplantıya çağırılan Tez izleme komitesi öğrenciyi tez önerisi savunma sınavına alır. Sınav sonucunda komite, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Sonuç, anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içerisinde Enstitü'ye bildirilir. c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir. d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine dağıtılmak üzere Bölüm Başkanlığına bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmalar özetlenir ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir." MADDE 32 Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi 64 üncü madde olarak başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tezin Niteliği, Yazımı ve Teslimi Madde 64 a) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; 1 - Bilime yenilik getirme, 2 - Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3 - Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. b) Tez, Enstitü'nün tez yazımı ile ilgili yönergesinde belirlenen kurallara uygun olarak yazılır. c) Tezin Türkçe yazılması ve İngilizce bir özetinin konulması gerekir. Yabancı dil öğretimi yapan anabilim dallarında tezler ilgili yabancı dilde yazılır. Ancak danışmanın gerekçeli önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu tezin Türkçe yazılmasına karar verebilir. Yabancı dilde yazılan tezlerin sonuna beş (5) sayfadan az olmamak üzere bir Türkçe özet eklenir. d) Enstitü'nün tez yazımı ile ilgili yönergesinde belirlenen kurallara uygun olarak çoğaltılan tez, doktora programının tamamlanması için öngörülen süreden onbeş (15) gün önce, bir dilekçe ekinde, Enstitü'ye teslim edilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın, süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: MADDE 33 Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Tez sınavı, 60 dakikadan az ve 90 dakikadan fazla olmamak şartıyla, sözlü ve dinleyicilere açık olarak yapılır." "d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Jürinin kararı, jüri başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitü'ye tutanakla bildirilir." MADDE 34 Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin değişik (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) bendi eklenmiştir. "c) ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen LES puanı türünden en az 45 veya üzerinde puan almış olmak." "d) Profesör ya da doçent ünvanlı en az iki öğretim üyesinden referans mektubu almış olmak." MADDE 35 Aynı Yönetmeliğin değişik 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 71 a) Sanatta yeterlik giriş sınavına başvuruları kabul edilen adaylar yabancı dil ve mülakat/uygulama sınavına alınırlar. b) Yabancı dil sınavı için bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri hükümleri uygulanır. c) Enstitü tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olan adaylar ile yabancı dil sınavından muaf tutulan adaylar mülakat/uygulama sınavına alınırlar. Başarı notunun hesaplanmasında sanatta Yüksek Lisans Mezuniyet notuna % 15, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucuna % 55, yabancı dil sınavı sonucuna % 15, mülakat/uygulama sonucuna % 15 ağırlık verilir. Öğrencinin sanatta yeterlik programı giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için başarı notunun tam notun en az % 50'si olması gerekir. d) Giriş sınavları Enstitü'nün gözetim ve denetiminde yapılır." Yürürlük MADDE 36 Bu Yönetmelik hükümleri Eğitim-Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 37 Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 24 Temmuz 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Tebliğler İçişleri Bakanlığından : MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN İLÇE SINIFLARINI DÜZENLEYEN EK II SAYILI CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ No: 1999/1) Madde ı- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 16/7/1986 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği"nin İlçe Sınıflarını düzenleyen (EKII)sayılı cetvelde yer alan ilçelerin sınıfları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ILI ILÇESI SıNıFı YENI SıN MUĞLA FETHIYE 2 1 IÇEL ERDEMLI 2 1 BURSA KESTEL 2 1 MUĞLA DALAMAN 3 2 BITLIS TATVAN 3 2 TOKAT ERBAA 3 2 KONYA ılgın 3 2 IÇEL BOZYAZı 3 2 ANTALYA KUMLUCA 3 2 ANKARA KıZıLCAHAMAM 3 2 AKSARAY ORTAKÖY 4 3 ISPARTA ŞARKIKARAAĞAÇ 4 3 ERZURUM PASINLER 4 3 AĞRı DOĞUBEYAZıT 4 3 DENIZLI HONAZ 5 4 SINOP DURAĞAN 5 4 MALATYA ARAPGIR 5 4 GÜMÜŞHANE TORUL 5 4 ARTVIN BORÇKA 5 4 ANTALYA AKSEKI 5 4 ANKARA GÜDÜL 5 4 MALATYA KALE 6 5 BATMAN BEŞIRI 6 4 MUŞ HASKÖY 6 4 ERZURUM NARMAN 6 4 Madde 2-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; sakızların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ şekerli ve şekersiz sakızları kapsar. Hukuki dayanak Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Tebliğde geçen; a) Sakız; sakız mayası, diğer bileşenler, izin verilen katkı ve aroma maddeleri ile tekniğine uygun olarak şekerli veya şekersiz hazırlanan ürünleri, b) Sakız mayası; gıdaya uygun elastomer, reçine, vinil polimer, parafin, mikrokristalize vaks, bitkisel yağ ve izin verilen katkı maddeleri ite tekniğine uygun olarak hazırlanan ürünleri. c) Şeker; sakızların hazırlanmasında kullanılan, sakkaroz, glukoz, fruktoz, glukoz şurubu, fruktoz şurubu veya invert şeker şurubunu, ifade eder. Ürün özellikleri Madde 5- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıdaki gibidir. a) Sakızların hazırlanmasında şeker, tatlandırıcı veya şeker ile birlikte tatlandırıcı kullanılabilir. b) Sakız mayası oranı tatlandırıcı içermeyen şekersiz sakızlarda ağırlıkça en az % 80 diğerlerinde ağırlıkça en az % 15 olacaktır. Katkı maddeleri Madde 6- Sakızda kullanımına izin verilen katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 2 nci bölümüne uygun olmalıdır. Sakız ifadesinin yer almadığı durumlarda şekerlemeler için belirlenen limitler uygulanacaktır. Aroma maddeleri Madde 7- Sakızlarda kullanımına izin verilen aroma maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 3 üncü bölümü'ne uygun olmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 TÜRK GIDA KODEKSİ SAKIZ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 99/4)

17 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Bulaşanlar Madde 8- Sakızlardaki bulaşanların miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 4 üncü bölümüne uygun olmalıdır. Hijyen Madde 9- Sakızlar Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 7 nci bölümündeki genel kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme Madde 10- Sakızların ambalajlanması ve işaretlenmesi ile igili kurallar aşağıdaki gibidir: a) Sakızların ambalajlanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğimin 9 uncu bölümüne uygun ambalaj materyaleri kullanılmalıdır. b) Sakızların etiketleme-işaretlemesi Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin 9 uncu bölümüne uygun olmalıdır, c) Bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen sakızlarda, 15 gr sakız Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğimin 21 no'lu ekinde yer alan beyan koşullarını karşılamalıdır. Taşıma ve depolama Madde 11- Sakızların depolanmasında ve taşınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğimin 10 uncu bölümündeki kurallara uyulmalıdır, Numune alma ve analiz metodları Madde 12- Sakızların üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğimin 11 inci bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune, uluslararası kabul görmüş metodlarla analiz edilmelidir. Tescil ve denetim Madde 13- Sakız üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ye denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır. Denetim Madde 14- Bu Tebliğe ait hükümler; 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca denetlenir. Geçici madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetlerine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır. Yürürlük Madde 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (Tebliğ No: ÖSG-99/76-77) Madde 1-10/5/1981 tarihli ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan, 12/1/1984 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanan FKS-83/3-23 sayılı Bakanlığımız tebliği ile tadil edilen TS 62 "Matkaplar-Helisel" Standardı yerine Türk Standardları Enstitüsünce yeniden hazırlanan TS 62 "Matkaplar-Helisel-Alaşımlı Takım Çeliği veya Sert Metal Uçlu" Standardı Resmi Gazete' de yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacak ve geçiş süresi sonunda eski metin uygulamadan kaldırılacaktır. Madde 2 - Adı geçen Standard kapsamına giren malı üreten ve satanların standard hükümlerine uymaları gerekmektedir. Madde 3 - Bu Standarda ait hükümler 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. ICS TÜRK STANDARDI TS 62/Nisan 1999 MATKAPLAR - HELİSEL - ALAŞIMLI TAKIM ÇELİĞİ VEYA SERT METAL UÇLU 0 - KONU, TARİF, KAPSAM 0.1-KONU Bu standard, metal, plâstik, beton vb. malzemeye delik açmak için kullanılan alaşımlı takım çeliğinden veya sert metal uçlu helisel matkapların tarifine sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir TARİFLER Matkap (Helisel) Matkap (helisel), metal, plâstik, beton vb. malzemelere delik delmek için kullanılan kesici takımdır Diğer Tarifler Bu standard metninde geçen diğer terimlerin tarifleri TS ISO ) 'de verilmiştir KAPSAM Bu standard; metal, plâstik, beton vb. malzemeye delik açmaya yarayan silindirik ve mors konik saplı matkapları kapsar. 1) Bu standard metninde atıf yapılan standartların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasında verilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 24 Temmuz Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Bu standard, kademeli matkap, punta matkabı, marangoz matkabı, konik pim deliği matkabı çektirme mors konik saplı matkap, havşa matkabı, çekirdek delme matkapları, yüksek hız çeliği matkapları ile tamamı sert metal matkapları kapsamaz. NOT - Bu standardda bundan sonra "Helisel Matkap" deyimi yerine sadece "Matkap" terimi kullanılmıştır. 1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1.1-SINIFLANDIRMA Sınıflar Matkaplar, yapıldıkları malzemenin cinsine göre: - Alaşımlı takım çeliği, - Sert metal uçlu, olmak üzere iki sınıfa ayrılır Tipler Matkaplar deleceği malzemenin cinsine göre: - Normal (N), - Sert (S), - Yumuşak (Y) olmak üzere üç tipe ayrılır (Çizelge 5) Türler Matkaplar saplarına göre: - Silindirik saplı, - Mors konik saplı olmak üzere iki tür'e ayrılır Çeşitler Matkaplar kesme yönlerine göre. - Sağ kesme yönlü, - Sol kesme yönlü olmak üzere iki çeşit'e ayrılır. 1.2-ÖZELLİKLER Malzeme Alaşımlı takım çeliğinden imal edilen matkaplar Çizelge 1'de verilen malzemelerden, sert metal uçlu matkapların sert metal uçları (plâketleri) TS 4210'da verilen özelliklere uygun K10 veya K20 kalitede malzemeden imal edilmiş olmalıdır Yapılış Genel Matkaplar yekpare olarak Madde 1.2.1'de belirtilen malzemelerden imal edilebildiği gibi sapları, sade karbonlu çelikten imal edilerek gövdeye kaynakla da birleştirilebilir. Matkapların talaş kanalları, dolu malzemeden talaş kaldırma veya plâstik şekil değiştirme (sıcak haddeleme) metoduyla açılmış olmalıdır. Matkapların öz kalınlık değerleri, Çizelge 2'den bulunacak değerlerden daha az olmamalıdır. Matkapların zırh genişlik değerleri, Çizelge 3'de verilen en alt ve en üst değerler arasında olmalıdır. Matkapların anma çapı ve tiplerine göre helis açıları ve adım değerleri Çizelge 4'de verilen değerlere uygun olmalıdır. Matkapların dış çapları uçtan sapa doğru kesici kısım boyunca her 100 mm boy için 0,02 mm - 0,08 mm değerleri arasında konik taşlanmış olmalıdır. Mors konik saplı matkapların mors konik özellikleri TS 7820 ISO 296'da verilen değerlere uygun olmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz Sayı: Döndürücü dilli matkaplarda döndürücü dil ölçülen TS ISO 4203'e uygun olmalıdır. Matkaplar aksi belirtilmedikçe tipi (N), sağ kesme yönlü, uç açısı 118 ve enine kesme kenarı açısı 55" bilenmiş olarak yapılmalıdır. Matkapların delecekleri malzeme cinslerine göre tipleri ve uç açısı değerleri bir fikir vermek üzere Çizelge 5'de verilmiştir Sertlik Alaşımlı takım çeliği matkapların zırh (kesici kısım) üzerindeki sertlikleri VSD.30 olmalıdır. Matkapların sap kısımlarının sertlik değerleri; - Silindirik saplı matkabın tamamının yekpare olarak Madde 'de Delirtilen malzemelerden yapılması halinde sap sertlik değeri 240 VSD.30'dan az olmamalıdır. - Sapı kaynak ile birleştirilmiş silindirik saplı matkapların saplarının sertlik değeri 170 VSD.30'dan az olmamalıdır. Mors konik saplı matkaplarda sap sonundaki sökme ucunun sertlik değeri 300 VSD.30'dan az olmamalıdır. Sert metal uçlu matkapların sert metal uçları (plâketleri)'nın sertlikleri; K10 kalitesinde olduğunda en az 1540 VSD, K20 kalitesinde olduğunda en az 1360 VSD olmalıdır Yüzeyler Matkapların yüzeyleri temiz olmalı, yüzeylerde çapak, çizik, çatlak, katmer, karıncalanma ve paslanma gibi kusurlar bulunmamalıdır. Madde 2.3.3'e göre yapılan yüzey pürüzlülük deneyinde elde edilen sonuçlar aşağıdaki değerler dahilinde olmalıdır: Yüzey pürüzlülük değerleri; - Kanal ve zırh için; < 15 mm çaplarda Ra = 0,8 um > 15 mm çaplarda Ra = 1,6 um - Uç ve sap için; < 15 mm çaplarda Ra = 0,8 um > 15 mm çaplarda Ra = 0,8 um olmalıdır BOYUT VE TOLERANSLAR Boyutlar Matkapların boyutları, Çizelge 2, Çizelge 3, Çizelge 4, Çizelge 6, Çizelge 7, Çizelge 8, Çizelge 9 ile TS ISO 235, TS ISO 494, TS ISO 4203, TS ISO 5468, TS 12553, TS 12554, TS 12557'ye uygun olmalıdır. (EKA'ya bakınız)". Sert metal uç (plaket) larının boyutları TS 4210'a uygun olmalıdır Toleranslar - Matkapların toleransları ilgili çizelgeler ile, Çizelge 2, Çizelge 3, Çizelge 4, Çizelge 6, Çizelge 7, Çizelge 8, Çizelge 9 ile TS ISO 235, TS ISO 494, TS ISO 4203, TS ISO 5468, TS 12553, TS 12554, TS 12557'daki toleranslara uygun olmalıdır (EK A'ya bakınız). - Şekil 1'e göre ölçülen çevresel salgı değerleri Çizelge 6'da verilen değerlerden büyük olmamalıdır. - Şekil 2'ye göre ölçülen talaş kanallarının taksimat hataları Çizelge 7'de verilen değerlerden büyük olmamalıdır. - Kesme kenarlarındaki yükseklik farkı ölçüleri Çizelge 8'e uygun olmalı veya aşağıdaki eşitlikten hesaplanmalıdır: A = *\d. tano + 0,005 s x 360 Burada; d = Kesici kısım çapı (mm), 8 = Adım sapması (derece), a = Serbest açı (derece) dir. 1) Matkaplarla ilgili hazırlanmış Türk standartları Ek A'da verilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 20

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/11/1998 tarihli ve 23525

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SENATO ESASLARI Amaç, Dayanak ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Uzaktan Eğitim Programlarının amacı; Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları

KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Yürütme Esasları 1. Öğretim Programı Öğretim programları 5000,6000, 7000, 8000 ve 9000 kodlu derslerden oluşur. 5000, 6000 ve 7000 kodlu dersler kredili

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 118 T.C. ADNAN

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU

T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU T. C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN KILAVUZU "Danışman, öğrencinin kendi özgüveninin gelişiminde, kariyere doğru ilerlemesinde ve gelecekte fırsatlar yakalamasında başlıca yol göstericisidir."

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi: 02.11.2011 Enstitü Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2011 AMAÇ Bu uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI GÖREV TANIMLARI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI GÖREV TANIMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Enstitü Kurulu Toplantı Tarihi: 18.04.2012 AMAÇ Bu uygulama esasının amacı, Enstitümüz anabilim dallarından

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü İçi Yatay Geçiş ve Ders ve Kredi Tanıma Yönergesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü İçi Yatay Geçiş ve Ders ve Kredi Tanıma Yönergesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü İçi Yatay Geçiş ve Ders ve Kredi Tanıma Yönergesi Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 02.12.2003,V04/AKK/07 (3) Ek ve değişiklikler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:

a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: Kararın Çeşidi : Genel Kurul Kararı Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar Kararın Numarası : 5061/1 Kararın Tarihi : 29.05.2003 KONU Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen Ders Yükü Tespitinde

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖNLİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi lisans önlisans ve diploma

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM

TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNERGESİ (Kabulü: 19/09/2014 tarih ve 10/58 no.lu Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI işlemin GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı,

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak.

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak. Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (08/06/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler ; 03.07.2006

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretiminde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Y AZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Y AZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Y AZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28742 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı