Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE"

Transkript

1 10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol ile Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu na, bu yýl da Atatürk Ortaokulu na trafik eðitim parký açtýklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Atatürk Ýlkokulu Trafik Eðitim Parký açýlýþýnda 10 ayrý okula daha trafik parký yapýlacaðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Belediye Meclisi bugün Belediye Meclisi, bugün saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE Mültecilere özel Hýdýrellez Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, mültecilerle birlikte sofraya oturdu. orum Belediyesi mültecilere yönelik Hýdýrellez Þenliði düzenledi. Rüstem Eren Parký nda dün saat de gerçekleþtirilen þenliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü, Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gülabibey Mahallesi ile çok sayýda mülteci aile katýldý. * HABERÝ 4 DE Ýþte vergi rekortmenleri 7 MAYIS 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Defterdar Ýhsan Özbay, 2012 Gelir Vergisi rekortmenlerini açýkladý. Rekortmenler listesinin ilk sýrasýnda isminin açýklanmasýný istemeyen noter, 285 bin 648 TL ile yer alýrken, Defterdar Özbay, kamu harcamalarýnýn en büyük finansmanýný vergi gelirlerinin oluþturduðunu ifade ederek, listeye giren mükellefleri kutladý. * HABERÝ 6 DA Kent Ekonomik Forumu 11 Mayýs ta orum un ekonomik fotoðrafýný çekeceðiz AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 1. orum Kent Ekonomi Forumu 11 Mayýs 2013 Cumartesi günü Anitta Otel de gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, orum un ekonomik fotoðrafýný çekerek yol haritasýný belirleyeceðiz dedi. TSO seçimlerinde Meclis Üyesi asil listesi, yedek listesi, meslek komiteleri asil ve yedek listeleri oy miktarlarý ile birlikte askýya çýktý. 2 gün askýda kalacak olan listelere itiraz olursa, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu itirazlarý deðerlendirecek. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, orum un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olacaðýný söyledi. Hükümetin onay için ankaya Köþkü'ne gönderdiði Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, Mustafa Toprak orum eski Valisi Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý öðrenildi. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 14 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan ve beraberindeki heyet, Rektör Alkan ý makamýnda ziyaret etti. AK Partili gençlerin hedefi Türkiye birinciliði AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Münazara Yarýþmasý nda bölge birincisi olan orum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. * HABERÝ 5 DE Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oluyor TKDK dan yatýrým projelerine büyük destek Piliç üretiminde marka olacaðýz * HABERÝ 7 DE Meclis üyelerinin oy daðýlýmlarý askýya çýktý Kurþun, orum un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olmasýný hedeflediklerini söyle- Münazara Yarýþmasý nda bölge birincisi olan orum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. orum yine tarýmsal destek kapsamýnda evre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Resmi Gazetede yayýnlandý. * HABERÝ 9 DA Salim Uslu * HABERÝ 7 DE Demer Dersanesi Özel Anadolu Lisesi kuruyor Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. Demer Dershanesi Ýlköðretim Müdürü Serkan Kýrýþ dün düzenlediði basýn toplantýsý ile yeni yatýrým hakkýnda bilgi verdi. Kýrýþ, Albayrak Caddesi No 29'daki mevcut Empati Dershanesi'nin binasýnýn satýn alýndýðýný, burayý Özel Anadolu Lisesi olarak hizmete açacaklarýný bildirdi. * HABERÝ 8 DE Ýl Genel Meclisi Mayýs toplantýsýna baþladý OKA tarafsýz ve adaletli olmalý Serkan Kýrýþ Mayýs ayýnýn ilk toplantýsýna gerçekleþtiren Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. * HABERÝ 5 DE

2 2 SALI 7 MAYIS 2013 Kültür Sitesi'nin bir okura düþündürdükleri K ültür Sitesi yýkýldý, projesi hazýrlandý, yerine sanat galerisi ile park yapýlacak vs... Bir okurumuz rutinin dýþýna çýkarak Kültür Sitesi'nin yýkýmýný, hem orada yaþanan anýlar hem de teknik bir gözle incelemiþ. Mimar, mühendis, plancý ve bilumum teknik adamlar, yerel yöneticiler ile biz gazetecilere de hafiften dokundurmuþ. Ýþte o yorum: "Ýstiyorum ki, kýyýda köþede kalmýþ haberlerle olayý geçiþtirmeyin, süreci gösteren fotoðraflarla bir binanýn doðumu, ölümü, yýkýmý hakkýnda orta sayfa haberi yapýn. Orada olan olaylar, mutluluklar, o bina bu kadarýný hak ediyordu bence... Yýllardýr orum dayým. Kültür Sitesi çok çirkin yýkýlsýn, laflarýný duyardým. Proje müellifi mimar Merih Karaaslan'la tanýþmýþlýðým da var. Sitenin varlýðýnýn bana rahatsýzlýk veren bir tarafý yoktu. O mimarýn stilini yansýtan bir yapýydý. Yýkýlsýn diye hiç düþünmedim. ünkü Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Merih Karaaslan'ýn projelendirdiði yapýyý tanýrsýnýz. ünkü kendisi yüksek tavan, yüksek galeri giriþ formunu sevmiþ ve tüm çizimlerine yansýtmýþtýr. Onun stili budur. Merih Karaaslan deyince otomatik olarak bu görüntü oluþur. Mesele þu ki, hiçbir yapýsý bulunduðu dokuya uyum saðlayamamýþ, kabullenilmekte zorlanýldýðý için sahiplenilmemiþ. Kendisi de hayatta olmadýðýndan eserine sahip çýkmak veya müelliflik haklarýný arama sorunu olmamýþtýr. Kültür Sitesi yýkýlsýn diyenlerin bir kýsmýný samimiyetsiz bulmuþumdur. ünkü adamýn eserini beðenmeyeceksin, sonra da ondan Mevlana Otoparký, Yunus Emre Ýþ Merkezi adý altýnda yeni iþler satýn alacaksýn. Yapýnýn kullanýþsýz olduðu kýsmý da göreceli bir kavram. Etkin bir kullanýmý olabilir, gerçek bir sanat kültür merkezi olabilirdi. Kültür Düðün Salonu diye ticari bir mantýða emanet edince kullanýþsýz oluyor tabi ki. Sadece söyleyebileceðim tek kullanýþsýzlýk engelliler, kýsýtlý kesimlerin hiç düþünülmemiþ olmasý. Onda da suç mimarýn deðil. Mevzuatýmýz engelliler ile ilgili tedbirler alýnmasý konusunda 2005'li yýllardan itibaren daha kuralcý ve yaptýrýmcý oldu. Bundan 20 yýl önce böyle bir zorunluluk yoktu yýlýndaki, mevzuatta var olmasýna raðmen Meydan Camii'nde projelendirilmeyen tabyalar kýrýlarak yapýlan asansörler olduðu düþünüldüðünde, o günkü þartlarda mimar suçlanamaz. O binada toplamda katýldýðým etkinlik düðün -sünnet, toplantý 20'yi geçmez. Ýçlerinde sadece rahmetli Vali Recep Yazýcýoðlu'nun konuþmasýný dinlemek dýþýnda yer eden hiçbir aným olmamasýna raðmen orum'un geçmiþten bir sayfanýn tanýðý bi- Kültür Sitesi artýk tarih oldu. Yýkým iþlemleri profesyonel bir ekip tarafýndan gerçekleþtirildi. nanýn yýkýmý konusunda bir tek yazý yazmayýp, çizmemesi beni üzmüþtür. Hiçbir teknik adamýn izlemeye deðer bulmamasý da öyle. Benim esasen branþým bina deðil, kentin parçasý olarak ben bile her mesai çýkýþýnda yýkým alanýnda tavaf yapar gibi dolaþýp, izleyip çekim yaparken, orum hakkýnda konuþan, tanýnmýþ, mangalda kül býrakmayan kimsecikleri o alanda göremedim. Gazete haberlerinde bile orum halký yýkýmý izledi þeklinde küçük mini mini haberler. Yýkýlmasýna dair bir talebim yoktu ama binaya tapan bir insan olmadýðýmdan, müslümaným diyen insanlarýn en kutsal binasý bile defalarca yýkýlmýþken, benim için hiçbir bina yýkýlamaz deðildir. Hiçbir bina - camiler dahil - kutsallaþtýrýlmamalýdýr. Buradan konuyu inanca Allah inancýna, þirke kadar götürmek içimden geliyor da konum bu deðil. * orum benim þahit olduðum tarihinde ender görülür birkaç olaya tanýklýk etmiþtir. Ama tanýklýðý yetersiz ve ilgisizdir. * Nelere tanýklýk etmiþtir? Bir idareci, bir baþkan 20 yýldýr, hadi bilemedin onlarca yýldýr dillere pelesenk edilmiþ kuru bir lafý hayata geçirmiþtir. Hem de bunu bir yýl gibi bir sürede gerçekleþtirmiþtir. Baþkanýn kararlýlýk ve gücü tespit ve takdir edilmeyecek gibi deðildir. Böyle bir baþkan arastadaki yolu bile açar. * orum'da ilk kez bu büyüklükte bir yapýnýn yýkýmý gerçekleþtirilmiþtir. Hem de þehrin en merkezi yerinde. * Ankaralý bir firma tarafýndan yürütülen çalýþmada doðru bir planlama ile kýsa sürede, çevreye maddi zarar vermeden büyük bir yapýnýn nasýl yýkýlacaðý görülmüþtür. * Yapý ne kadar devasa olursa olsun yýkýmýn muhtemel olduðu, yapmanýn aylar yýllar aldýðý, yapýlarýn bir hafta da yýkýlabileceði, istek olduktan sonra aþýlamayacak engel olmadýðý anlaþýlmýþtýr. * Depremlerin saniyelerde yýktýðý yapýlarýn insanlarýn tonlarca güç ve enerji harcayarak ancak yýkýlabileceði gözlenmiþtir. * Operatör olan insanlarýn kelle koltukta iþ yaptýklarý halde ne kadar rahat tavýrlarla iþlerini yaptýklarý, ne kadar ehil olduklarý algýlanmýþtýr. Binanýn içe yýkýlmasýný saðlamak için, binanýn ortasýndaki kolonlarýn yýkýlmasýnýn saðlandýðý, mühendislik anlamýnda daha güçlü binalar yapmak için yýkým metodunun filme çekilerek, takip edilmesi gerekirken mühendis tayfasýndan hiçbir ses çýkmadýðý görülmüþtür. Sonuçta Kültür Sitesi yýkýlsýn diye kuyuya atýlan taþ bir çýð gibi büyümüþtür. Kaç kiþinin desteklediði bilinmeyen bir sürecin baþlangýcý olmuþtur. orumlu'ya hiç sormadan idarenin orum adýna karar aldýðý ve uyguladýðý bir örnek olmuþtur. Takdire þayan kararlýlýðýn orum'un önünde engel olarak duran baþka binalar içinde uygulanmasýný can-ý gönülden dilerim. Bunlar yollarýn önünde duran küçük mimari niteliði olmayan her tür yapýlardýr... Köse den taþeron iþçi sorusu C Tufan Köse HP orum Milletvekili Tufan Köse nin taþeron iþçilerle ilgili sorduðu soruya Ulaþtýrma, Dinizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým cevap verdi. K ö s e, TBMM Genel Kurulu nda Öncelikle kamu iktisadi teþebbüslerinde on altý yýldýr, on yedi yýldýr her yýl dört ay olmak üzere çalýþan geçici iþçiler- le ilgili bir düzenleme yapýlmasý düþünülmekte midir? ünkü bu insanlar on altýon yedi yýldýr, on yýlý aþkýn süredir birçoðu çalýþmakta olduðu kamu iktisadi teþeb- TEÞEKKÜR büslerine kendilerini baðlamýþlardýr. Bunu sormak istiyorum. Ýkincisi de, son günlerde kamu kuruluþlarýnýn asli hizmetlerini gören, asil hizmetleriyle ile de SSK emeklisi olarak özel hastanelerde tedavi olmamýzýn yolunu açan Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ilgili olsa orada çalýþanlarýn da taþeronlaþmaya gidileceði yönünde düzenlemeler yapýlacaðýna iliþkin haberler basýnda yer almaktadýr. Bu konuda Hükûmetin düþüncesi nedir? þeklinde soru sordu. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ise Köse ye cevabýnda, Sayýn Köse, geçici iþçiler ve taþeron iþçilerle ilgili konuyu dile getirdi. Tabii, geçici iþçiler ve taþeron iþçiler, gerçekten hem kamuda hem özelde bir sorun, çalýþma hayatýnýn önemli sorunlarýndan bir tanesi. Kamuda hizmet alýmýyla çalýþtýrýlanlarýn sayýsý 600 binin üzerinde, özellikle Saðlýk Bakanlýðý, Eðitim Bakanlýðý baþta olmak üzere bu konuya bir çözüm üretilmesi için Hükûmetimiz, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna görev v e r m i þ t i r, hâlen Bakanlýðýmýz çalýþmalarýný sürdürmektedir. dedi. baþta olmak üzere geçirdiðim rahatsýzlýk sonucu Bayýndýr Hastanesi nde kroner bypass ameliyatý olarak saðlýðýma kavuþmama vesile olan Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Yaman Zorlutuna (.HAK:1065) ve ekibine hastanede kaldýðým sürede ilgilerini esirgemeyen kat hemþirelerine, telefon ederek ve hastaneye bizzat gelerek geçmiþ olsun dileklerini ileten tüm eþ, dost ve sevenlerime teþekkür ederim. Mustafa Barkoç Mahalle sakinleri isyan etti Mimar Sinan Mahallesi Fevzi akmak 1. Cadde sakinleri asfalt bekliyor. Erol Taþkan M imar Sinan Mahallesi Fevzi akmak 1. Cadde sakinleri tozdan þikayetçi. Köprü çalýþmasý yapýlan yolun asfalt olmasýný talep eden mahalle sakinleri çevre esnafý, yola serilen çakýl taþlarýndan dolayý meydana gelen tozdan büyük bir rahatsýzlýk duyduklarýný belirterek, yolun asfalt yapýlmasýný istedi. Rüzgar ve araçlarýn geçiþi nedeniyle ciddi bir toz bulutuna maruz kaldýklarýný aktaran çevre sakinleri, "Artýk dayanamýyoruz, yaz geldi evimizin balkonuna dahi çýkamýyoruz, nefes alamaz hale geldik." dedi. Mahalle sakinleri bu problemin çözümünü beklediklerini bildirirken, seslerini duyur- mak için son çare olarak yolu trafiðe kapatma eylemi yapacaklarýný söyledi. Araç geçiþlerinde cadde toza boðuluyor.

3 SALI 7 MAYIS okula trafik eðitim parký T rafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol ile Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu na, bu yýl da Atatürk Ortaokulu na trafik eðitim parký açtýklarýný söyledi. Geçen yýl verdikleri söz doðrultusunda 10 farklý okula daha trafik eðitim parký açacaklarýný belirten Külcü, Trafik Haftasý nda farkýndalýk oluþturmaya çalýþýlýyor. Terör Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Atatürk Ýlkokulu Trafik Eðitim Parký açýlýþýnda 10 ayrý okula daha trafik parký yapýlacaðýný açýkladý. kadar trafikte can kaybýmýz var. Fakat sorun devam ediyor. Faturayý milletimiz ödüyor. Belediye olarak imkânlarýmýz ölçüsünde katký veriyoruz. dedi. Öte yandan trafik eðitim parký açýlacak okullarýn isimleri þöyle: 19 Mayýs, Albayrak, Bekir Aksoy, Ertuðrul Gazi, Sakarya, Tanyeri, Danýþment Gazi, Yahya Kemal, orum Yumurta ve Ziya Gökalp. Baþaranhýncal'ý kutladý V ali Sabri Baþköy, orum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný etin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti. orum Toprak Sanayisi ile bu baðlamdaki kümelenme çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Baþaranhýncal'dan bilgi alan Vali Baþköy, "Ýlimiz toprak sanayisi, ülkemizde kayda deðer bir yere sahip. Dolayýsýyla toprak sanayisi ilimiz için oldukça önemli. Bu kapsamda güzel bir alt yapýya sahip olan ilimizde kümelenmeleri arttýrarak yurtdýþýna da açýlmalý ve azami ölçüde yaralanmalýyýz." dedi. Vali Baþköy ayrýca Baþkan etin Baþaranhýncal'ý orum TSO seçimlerinden dolayý kutlayarak yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, orum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný etin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti. Tarým ve hayvancýlýk önemli V ali Sabri Baþköy, Zime sahip olduðunu belirraat Odasý Baþkaný ten Vali Baþköy, "Ziraat Mehmet Sayan ve yöneodalarý, tarýmýn ve haytim kurulu üyelerini ziyavancýlýðýn geliþmesinde, ret etti. çiftçilerimizin kalkýnmasýnda önemli bir rol oynuziyaretten duyduðu yor. Bu kapsamda odalamemnuniyeti dile getiren rýmýz, devletimizin hem Baþkan Sayan, Ziraat tarým hem de hayvancýlýk Odasý nýn yaptýðý çalýþalanýnda vermiþ olduðu malar, çiftçilerin sorunlateþvikler konusunda çiftrý, þehrin tarýmsal potançilerimizi bilinçlendirmesiyeli ile çiftçilere yöneli, dolayýsýyla bu tarýmsal lik olarak yürüttükleri fave hayvancýlýk desteklealiyetler hakkýnda Vali rinden azami faydalanvali Sabri Baþköy, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Baþköy'e bilgi verdi. malarýný saðlayarak, ilive yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. mizin tarým ve hayvancýlýk orum da turizm ve potansiyelini en verimli þekilde kullanmalýyýz." dedi. sanayi ile birlikte tarým ve hayvancýlýðýn da vazgeçilmez bir öne- Protokol trafik eðitim parký açýlýþýný öðrencilerle birlikte yaptý. Atatürk e Trafik Eðitim Parký T Mustafa Demirer rafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda dün Atatürk Ýlkokulu nda bir tören düzenlendi. Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jan.Alb. Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, okul müdürleri, emniyet mensuplarýnýn katýldýðý törende, saygý duruþunda bulunuldu, Ýstiklâl Marþý okundu, haftanýn önemini belirten konuþmalar yapýldý. Öðrencilerin þiir ve skeçlerinin sahnelendiði, trafik konulu slayt gösterisi ve ödül töreninin gerçekleþtirildiði programda, orum Belediyesi nin yaptýrdýðý Trafik Eðitim Parký hizmete açýldý. Törende ayrýca okul öðrencilerinin hazýrladýðý teknoloji-tasarým sergisi ziyaret edildi. Atatürk Ýlkokulu Müdürü Mustafa Fuçular, öðrencilere trafik bilincini küçük yaþlarda kazandýrma- Öðrenciler hazýrladýklarý skeçlerle trafiðe dikkat çektiler. Okulun teknoloji tasarým sergisi gezildi. ya çalýþtýklarýný belirterek, trafik güvenliðinde eðitimin önemine dikkat çekti. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise, orum da 2012 yýlýnda 24 adet ölümlü kazada 30 ölü, bin 132 yaralý ile yaklaþýk 9 Milyon TL maddi hasar meydana geldiðini belirterek, trafik kazalarýnýn doðal afetler kadar etkili olduðunu ifade etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün konuþmasýnýn ardýndan Trafik Eðitim Parký törenle hizmete açýldý. Baþhekim'e nezaket ziyareti Y azý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Özel Elit Park Hastanesi Baþhekimliði görevine atanan Opr. Dr. Ömer Akkaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Elit Park Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Mehmet Duyar ile Tokat Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Arslan Erkan da hazýr bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Baþhekim Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyareten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþhekim Opr. Dr. Ömer Akkaþ da, "Birlik ve beraberlik içerisinde insanlara elimizden geldiði kadar iyi hizmet sunacaðýz" dedi. Trafik Haftasý kapsamýnda jandarma, emniyet ve öðrencilere ödülleri verildi. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Baþhekim Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Esnaf yarýn kan verecek orum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ESOB), Türk Kýzýlayý'nýn baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verecek. ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, tüm orum esnafýný yarýn saatleri arasýnda birlik binasý giriþinde kurulacak kan baðýþý standýna davet etti. Bu kampanya 4-12 Mayýs tarihleri arasý geçerlidir. orum Yeniyol Mahallesi Sel Sokak No: 26 Telefon: (0364)

4 4 SALI 7 MAYIS 2013 Mültecilere Hýdýrellez Þenliði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve Vali Sabri Baþköy ün eþi fatma Baþköy, mültecilerle birlikte sofraya oturdu. Mustafa Demirer orum Belediyesi mültecilere yönelik Hýdýrellez Þenliði düzenledi. Rüstem Eren Parký nda dün saat de gerçekleþtirilen þenliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü, Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gülabibey Mahallesi ile çok Hasan akmak sayýda mülteci aile katýldý. Huzur Camii nde öðle namazýný eda eden Baþkan Külcü, programa yürüyerek 20 dakika rötarlý geldi. Parkýn giriþinde davul-zurna eþliðinde karþýlanan Külcü, protokol üyeleri ile birlikte mültecileri selamladý. orum da güleryüz ve yardým gördük Huzur Camii Ýmam Hatibi Hasan akmak ýn Kur an-ý Kerim tilâvetinin ardýndan orum da yaþayan mülteciler adýna Rana Kevser, Türkçe bir konuþma yaptý. Ülkelerinde yaþadýklarý zulüm sonucu topraklarýný, sevdiklerini terkederek Türkiye ye sýðýndýklarýný belirten Kevser, Yaþadýklarýmýz çok zor bir durum. orum da güleryüzle karþýlandýk, yardým gördük.belediye Baþkanýmýz her talebimize cevap vermek için çaba gösterdi. Yardým eden herkese teþekkür ediyoruz. dedi. Evimiz, gönlümüz size açýk Mülteci Rana Kevser, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün konuþmasýný Arapça ya çevirdi. Þenlikte konuklara pilav üstü tavuk döner, tulumba tatlýsý ile hedik ikram edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, baharýn baþlangýcý olarak kabul edilen Hýdýrellez Þenliði nin bereket ve rahmete vesile olmasý temennisinde bulundu. Külcü, Esasýnda sadece siz deðil, hepimiz gurbetteyiz. Gurbet bedenimizin bir yerden ayrýlýp gitmesi, bazen arzularýmýza kavuþamamaktýr. Fani dünyada topraklarýnýzdan, sevdiklerinizden ayrýsýnýz. Dünyada 7 milyar insan gönül dünyasýnda mültecilik yaþýyor. Hicret sünnetullahýn gereðidir. Herkesin topraklarýna, sevdiklerine kavuþmasý dileðimizdir. Evimiz, gönlümüz size açýktýr. Yaratýlaný yaratandan ötürü, Allah için severiz. Dinimize göre birbirimizi sevmedikçe kâmil iman etmiþ olmayýz. Kamil iman etmeyenler cennete gidemeyecek. Kur anda bütün mü minler kardeþtir hükmü var. Bizim iþimiz mü minlerin arasýný ýslah etmektir. dedi. Baþkan Külcü nün konuþmasý mülteci Raha Kevser tarafýndan Arapça ya çevrilerek mültecilere aktarýldý. Þenlikte konuklara pilav üstü tavuk döner, tulumba tatlýsý ile hedik ikram edildi. Osmancýk ta Hýdýrellez þenliði O smancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Hýdýrellez Þenlikleri geçtiðimiz hafta ilçede gerçekleþtirildi. Arafat Tepesi'nde çeþitli etkinliklerle kutlanan þenlikte Osmancýk'ýn yöresel yemekleri yapýlan yarýþmalarla tanýtýldý. Osmancýk Belediyesi'nin her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdiði Hýdýrellez Þenlikleri Arafat Tepesi'nde yapýldý. Þenliðe KayBekir Yazýcý makam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, belediye meclisi ve il genel meclis üyeleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Þenlikler Halk Oyunlarý ekibinin gösterileri ile baþladý. Açýlýþta bir konuþma yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Hýdýrellez Þenlikleri'nin yaþatýldýðýný ve yaþatýlmaya devam edileceðini belirterek, "Biz zaten anlayýþ olarak sadece seçimleri deðil geleceði, halký düþünen bir anlayýþla siyaset yapýyoruz. Yapýlan siyasetin karþýlýðýný da sað olsun halkýmýz her seçimlerde devam ettirdiðini onayladýðýný gösteriyor. O yüzden siz deðerli halkýmýza çok müteþekkir olduðumuzu ifade ediyoruz. Hýdýrellez hepinizin bildiði gibi ki rivayet odur ki, Hýzýr ve Ýlyas Aleyhisselamýn buluþtuðu bir araya geldiði gün olarak bilinir. Baharýn temsilcisi ve habercisi olduðu için hem bahar bayramý olarak hem insanlarýn bir araya gelmesi için organize edilmiþ bu da gelenekselleþmiþ. Bizden önceki arkadaþlarýmýz da belediye de katýlsýn vatandaþýmýzýn bugüne sahip çýkýlsýn denmiþ ve Hýdýrellez etkinliklerine belediyemizde katýlmýþ güzel ve isabetli bir kararla bu gelenekselleþen etkinlikleri devam ettiriyor ve devam ettireceðiz" dedi. Osmancýk ta Hýdýrellez Þenlikleri düzenlendi. Gülesin Aðbal Demirer- Kübra ýtak B aharýn geliþini simgeleyen Hýdýrellez dün Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü'nün Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile düzenlenen programla kutlandý. Ýsmet Eker Konaðýnda düzenlenen programa Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür Ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Ali Ilýca, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öðretmen ve öðrencileri katýldý. Programda açýþ konuþmasýný yapan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Okul Müdürü Ömer Kýrdak programa katýlan herkese hoþ geldiniz diyerek, iyi eðlenceler diledi. Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Ali Ilýca ise konuþmasýnda Hýdýrellez'in önemi ve anlamýný anlatarak, "Hýdýrellez, Türk tarihinde tabiata karþý duyulan ilgiyi, insana karþý beslenen sevgiyi ve toplumsal dayanýþmaya verilen önemi ifade eden en belirgin uygulamalardýr." dedi. Konuþmasýnýn devamýnda Ilýca, Hýdýrellez'in, yardýmlaþma, kaynaþma, dostluklarý pekiþtirme, tabiatla bütünleþme günü olduðunu vurgu- Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile düzenlediði etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Programda Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten bir konuþma yaptý. lamlý ve önemlidir." Programýn sonunlayarak þöyle devam etti: "Baþkalarýna teda Vali Yardýmcýsý HüGüzel Sanatlar bessümü bile sadaka seyin Ýçten, Ýl Özel ve Spor Lisesi öðrencisayan Ýslam inancý Ýdaresi Genel Sekreteri lerinin yapmýþ olduðu kapsamýnda insanlarla Ömer Arslan, Ýl Kültür müzik dinletisinden tanýþmayý, paylaþmayý, Ve Turizm Müdürü Ali sonra programa katýkucaklaþmayý, sosyal Özüdoðru, Ýl Özel Ýdalanlara hedik ikram dayanýþmayý, birlikte resi Tarafýndan Restore edildi. Öðrencilerin eðlenmeyi temel alan Edilen Ýsmet Eker Koyapmýþ olduðu yöresel böylesi bir günün canlý naðýný gezerek konak yarýþmalar sonucunda bir þekilde kutlanarak hakkýnda bilgi aldýlar. gelecek nesillere aktagalip gelen öðrencilere rýlmasý son derece anödülleri verildi. Þenliklere yoðun katýlým oldu. O Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, onarým için sýcak asfaltlý kaplama yaptýklarýný ifade etti. maðduriyetlerini en aza indirmek için sýcak asfaltlý onarým çalýþmasý baþlattýklarýný açýkladý. Þenlik gibi Hýdýrellez Belediye 1,5 ton hedik daðýttý Asfalt onarýmý baþladý smancýk Belediyesi alt yapý yatýrýmlarý kapsamýnda kazýlan yollarda sýcak asfaltlý onarým çalýþmalarý baþlattý. alýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, onarým için sýcak asfaltlý kaplama yaptýklarýný ifade etti. Ýlçe merkezinde kanalizasyon çalýþmalarýnýn tamamlandýðý yollarda onarým çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiklerini belirten Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, toz ve çamur Ýsmet Eker Konaðýnda Hýdýrellez Þenliði kutlandý. Yazýcý, onarým kapsamýna alýnan yollarda sýcak asfaltlý onarým yaptýklarýný ifade ederk, "Alt ya- pý çalýþmalarýmýzýn tamamlanmasýnýn ardýndan ilçemizi sýcak asfaltla kaplayacaðýz. An- cak çalýþmalarýn tamamlanacaðý süreye kadar geçen sürede vatandaþlarýmýzýn toz ve çamur þikayetlerini önlemek için bu tür onarýma baþladýk. Maðduriyetleri en aza indirmek istiyoruz. Alt yapý çalýþmasýna baþlamadan önce "Güzellikler Sabýr Ýster, Sabrýnýz Ýçin Teþekkür Ederiz" sloganý ile yola çýktýk. Vatandaþlarýmýz da sabretti. Biz vatandaþlarýmýzýn sabrýný suistimal etmek istemiyoruz. Sýkýntýlarý en aza indirmek için elimizden geleni yapýyoruz." dedi. orum Belediyesi Hýdýrellez nedeniyle þehrin deðiþik parklarýnda vatandaþlara hedik daðýttý. Hýdýrellez nedeniyle yapýlan organizasyonla Hýdýrlýk Parký, Yunus Emre Parký, Rüstem Eren Parký, Ýnci Parký, Kültür Park, Mahsuni Þerif Parký, Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Belediye önünde hedik daðýtýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, Rüstem Eren Parkýndaki hedik daðýtýmýna katýlarak vatandaþlara hedik daðýttý. orum Belediyesi Hýdýrellez nedeniyle þehrin deðiþik parklarýnda vatandaþlara hedik daðýttý. Belediye önünde uzun kuyruklar oluþtu.

5 Meclis üyelerinin oy daðýlýmlarý askýya çýktý Erol Taþkan SO seçimlerinde Meclis Üyesi asil listesi, yedek Tlistesi, meslek komiteleri asil ve yedek listeleri oy miktarlarý ile birlikte askýya çýktý. 2 gün askýda kalacak olan listelere itiraz olursa, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu itirazlarý deðerlendirecek. Yasal sürecin uygulandýðý seçim sonuçlarýna göre, 2 bin 73 geçerli oy kullanýlýrken, 21 meslek gurubunu temsilen seçilen 55 meclis üyesinin aldýðý oylarý gösterir liste þu þekilde tespit edildi; 1-Geçerli oy sayýsý Mustafa Gülþen (66), Melih Zahir (71), Hakan Okudan (75) 2-Geçerli oy sayýsý 79 - Muharrem Sarýarslan (80), Akif Coþkun (79), Yýlmaz Bülbül (78) 3- Geçerli oy sayýsý 88 - Latif Gülbay (52), Mehmet Þahin (51) 4- Geçerli oy sayýsý 76 - Erdal oban (42), Ahmet Gültekin As (43), Ali Özejder (43) 5- Geçerli oy sayýsý 50 - Erdem enesiz (22), Ogün Meroðlu (22) 6- Geçerli oy sayýsý 94 -Selim Kefçeli (49), Tahir Üstünel (49) 7- Geçerli oy sayýsý 15 -Ferhat Þamlý (15), Bayhan Özsaraç (15) 8- Geçerli oy sayýsý 89 -Ayhan Þamlý (48), Fatma Er (45) 9- Geçerli oy sayýsý 62 -Abdurrahman Ýstanbulluoðlu (33), Aykut Kolaðasý (35) OBB orum Genç TGiriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can abuk, orum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimine verimli ve faydalý çalýþmalar temennisinde bulundu. abuk, orum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn geçtiðimiz hafta gerçekleþtirilen organ seçimlerinin ardýndan yaptýðý yazýl açýklamasýnda, yeni göreve gelenlere baþarýlar dilerken, Oda organ seçimlerinin ardýndan Meclis Divaný ile Yönetim Kurulu da belirlenecek, daha sonra orum Ticaret ve Sanayi Odasý faaliyetlerine kaldýðý yerden devam edecektir. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu olarak, önceki dönemde orum ve iþ dünyasý için oldukça faydalý çalýþmalarýn kararlaþtýrýldýðý orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis'inin bundan sonraki süreçte de faydalý çalýþmalar yapacaðý inancý ile verimli bir dönem geçirilmesini temenni ediyoruz. dedi. 10- Geçerli oy sayýsý 132 -Mustafa Ertürk (70), Zafer eliker (70), Mesut Doðan (68) 11-Geçerli oy sayýsý 131 -Haluk Aþkýn (69), Murat Köylüoðlu (68), Hasan Suvacý (68) 12-Geçerli oy sayýsý 132 -Erol Karadaþ (80), Necati Ceylan (78), Ömer Altýkardeþ (78) 13-Geçerli oy sayýsý 111 -Necip Uygur (56), Murat Beyaz (59), Dursun Burcu (60) 14-Geçerli oy sayýsý 145 -Þükrü Türkoðlu (93), Doðan Keskin (93), Fahri Yandýk (92) 15-Geçerli oy sayýsý 196 -Levent öphüseyinoðlu (189), Abdullah Gözübüyüklü (186), Nurettin Yýldýrým (181) 16-Geçerli oy sayýsý 83 - etin Baþaranhýncal (82), Yakup Karaca (83), Ýsmail Yýlmaz (80) 17-Geçerli oy sayýsý 64 - Turgut Ýlgü (30), Fatih Ateþ (25) 18-Geçerli oy sayýsý 137 -Halil Erkan (130), Erkan Hongül (133), Ertuðrul Demiran (131) 19- Geçerli oy sayýsý 68 -Mustafa Özbayram (49), Aytaç Baba (47) 20-Geçerli oy sayýsý 113 -Osman Soylu (63), Sevim Þahin (62), Sakin Bilge (62) 21-Geçerli oy sayýsý 76 -Ýsmail evik (83), Fikret Tepençelik (80), Engin Aðýrcan (79) TSO ya verimli dönem temennisi Alaca TSO da seçim laca Ticaret ve Sanayi Odasý genel ku- toplantýsý geçtiðimiz hafta sonu ya- Arul pýldý. Genel Kurul da Günser Þirin güven tazeledi. Tek liste olarak yapýlan seçimde, Günser Þirin in listesi seçime katýlan tüm üyelerinin oyunu alarak tekrar göreve devam dedi. 7 Meslek grubunun bulunduðu seçimlerde ise Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisine giren isimler þöyle: 1. Grup: Hasan Demiran- Yýlmaz Lafçý 2. Grup: Fatih Mehmet Bulut - Hanifi Yaðlý 3. Grup : Osman Tanlý - Ali Kellegöz 4. Grup: Volkan Yýlmaz - Fatih Coþgun 5. Grup: Günser Þirin - Muhammet Kamiþ 6. Grup: Mehmet Özarslan- Harun Arslan 7. Grup: Ziya Durak - Þemsi Yasin Biber Alaca TSO Baþkaný Günser Þirin seçim sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Odanýn tüm üyelerine teþekkür ederek, Seçimlerimizde karþýmýza aday çýkmamýþ olmasý Günser Þirin TOBB orum Genç Giriþimciler Kurulu TSO ya verimli çalýþma dönemi temennisinde bulundu. bizlerin omzuna daha aðýr bir yük yüklemiþtir. Üyelerimize layýk olmak,onlarýn ve ilçemizin sosyal ve ekonomik sorunlarýna çözmek için daha fazla gayret göstereceðimizi daha fazla mesai harcayacaðýmýzý göstermiþtir. Biz ekip olarak üyelerimizin bize vermiþ olduðu bu görevin bilincinde ve sorumluluðundayýz. Onlara hizmet etmek için geldik ve hizmete de devam etmek için buradayýz. Biz hep þunu söylüyoruz; Alaca hepimizin, ona sahip çýkmak, ilçe sorunlarý çözmek tüm sivil toplum örgütlerinin ve kanaat önderlerinin ortak amacýdýr. Bu amaca ulaþmak için herkes taþýn altýna elini koymalýdýr. Bir ilçede gerek Sivil Toplum Kuruluþlarý gerek kanaat önderleri gerekse siyasi parti teþkilatlarý ilçe sorunlarý için bir olmalý birlik olmalýdýrlar. Biz Alaca Ticaret ve Sanayi odasý olarak bu düsturdan hareket ettik ve etmeye de devam edeceðiz. Konu ilçemiz ise gerisi teferruattýr diyor, yeni dönem için bizi destekleyen, bizzat gelip oy kullanan ve kullanmayan ayýrýmý yapmadan tüm üyelerimize teþekkür ediyoruz. dedi. KUTLAMA Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný seçilen meslektaþýmýz ve deðerli dostumuz etin SALI 7 MAYIS Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. Ýl Genel Meclisi Mayýs toplantýsýna baþladý OKA tarafsýz ve adaletli olmalý Erol Taþkan ayýs ayýnýn ilk toplantýsýna gerçekleþtiren Ýl MGenel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. Meclis Baþkaný Mustafa Eker, adaletsiz davrandýðý yönünde tespitlerde bulunduðu OKA'nýn tarafsýz ve adaletli olmasý gerektiðini söyledi. Gündem dýþý konuþmayla meclis toplantýsýný baþlatan Eker, 4 ilin ortak olduðu OKA'da orum'un gerektiði kadar kaynaklardan yararlandýrýlmadýðý ve yönetim kurulu toplantýlarýnda sorduklarý sorulara ikna edici cevaplar verilemediðini kaydetti. "OKA toplantýlarýnda bütün gayretimiz, kaynaklardan hakkaniyet ölçüsü içinde ilimize aktarýlmasý için gayret gösteriyoruz." diyen Eker, son proje kabulleri ile birlikte Samsun'un genel bütçenin %40,19 'unu alarak, 3 milyon 215 bin TL ödenek aktarýmý ile lik sýrada yer aldýðýný, Tokat'ýn % 22,54 oranla 1 milyon 803 bin TLödenek aldýðýný, Amasya'nýn % 21,45 oranla 1 milyon 716 bin TL ödenek Þükrü Fýndýk göreve baþladý aldýðýný hatýrlatarak, orum'un dördüncü sýrada yer aldýðýný, % 18,80 pay oranýyla aldýðý miktarýn 1 milyon 264 bin TL olduðunu açýkladý. Sonucu kamuoyunun takdirine býraktýðýný ifade eden Eker, kamuoyunun bazý sorularýn cevabýný almak için harekete geçeceðine inandýðýnýn da altýný çizdiði konuþmasýnda, toplantýda yaþanan tartýþmalardan bahsederek, aldýklarý cevaplarýn tatmin edici olmadýðýný, genel sekreterin suçu ve sorumluluðu baðýmsýz deðerlendiricilerin üzerine attýðýný vurguladý. "Samsun'un aldýðý pay oraný doðru ve tatmin edici bir þekilde açýklanmalý" diyen Eker, orum'un OKA genel sekreterliðinden cevap beklemeye hakký olduðunu, OKA'nin kaynaklarýn daðýtým ve paylaþýmýnda adaletli ve hakkaniyetli olmasý gerektiðini söyledi. Eker'in açýlýþ konuþmasýndan sonra, toplantýnýn rutin gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. eçirdiði trafik kazasý sonucu Ghayatýný kaybeden Osmancýk Ýl Genel Meclis Üyesi merhum Zerat Zeytinli'nin yerine Þükrü Fýndýk göreve baþladý. Kýsa bir selamlama konuþmasý ile meclis üyelerini selamlayan Fýndýk, "Takdiri Ýlahi böyleymiþ, bu þekilde bir görev arzu etmezdim, elbette ki O'nun yerini dolduramayýz, ancak hizmetlerini devam ettireceðiz." dedi. TEÞEKKÜR 4 Mayýs 2013 tarihinde yapýlan orum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde destekleri ile Meclis Üyesi seçilmemize vesile olan 3. Meslek Grubu üyelerimize ve dostlarýmýza teþekkür eder, þükranlarýmýzý sunarýz. Þükrü Fýndýk Baþaranhýncal'ý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Ceritoðlu Toprak ve Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Nurettin ve Selim Cerit (.HAK:1065) Mehmet Þahin Latif Gülbay

6 6 SALI 7 MAYIS 2013 Vergi rekortmenleri açýklandý Erol Taþkan efterdar Ýhsan DÖzbay, 2012 Gelir Vergisi rekortmenlerini açýkladý. Rekortmenler listesinin ilk sýrasýnda isminin açýklanmasýný istemeyen noter, 285 bin 648 TL ile yer alýrken, Defterdar Özbay, kamu harcamalarýnýn en büyük finansmanýný vergi gelirlerinin oluþturduðunu ifade ederek, listeye giren mükellefleri kutladý. Defterdar Ýhsan Özbay'ýn göreve baþlamasýndan sonra ilk basýn toplantýsýna Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ve Vergi Dairesi Müdürü Zeki evik de katýldý. Ýlk 100'e giren listeyle ilgili yapýlan açýklamada ilk 10'a giren isimler þu þekilde ifade edildi; 1-Ýsminin açýklanmasýný istemeyen bir noter TL, 2- Ünal Özçilingir (noter) TL, 3- Cengiz Aksan TL, 4- Ahmet Özdoðan TL, 5- Ahmet Ahlatcý TL, 6- Atila Erdemli , 7- Yusuf Aksan TL, 8- Ferit Erdil TL, 9- Mustafa Yiðittaþçý TL, 10- Oðuz Taç TL. Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oluyor ükümetin onay için ankaya Köþkü'ne Hgönderdiði Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, orum eski Valisi Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý öðrenildi. AK Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait de facebook ve twitter hesaplarýndan valilere yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Hükümet, barýþ sürecini, doðu ve batý illerindeki valilerin yerlerini deðiþtirerek sürdürüyor. Bu kapsamda ülkenin batýsýndaki illerde görev yapanlarý dogðudaki illere doðuda görev yapýnlarýn da batýdaki illere atanacaðý belirtiliyor. Yeni hazýrlanan ve Cumhurbaþkanlýðý'nra gönderildiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi Cahit Kýraç Diyarbakýr'a, üç yýldýr görev yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atandýðý öðrenildi. EXPO 2020'ye aday olan Ýzmir'de EXPO 2020 Yönlendirme Kurulu Baþkanlýðý'ný da yapan Vali Kýraç'ýn atamasý sürpriz oldu. Vali Kýraç, Haziran ayýnda Paris'te yapýlacak sunuma gitmeye hazýrlanýyordu, Kasým ayýnda yapýlacak EXPO 2020 oylamasý için çalýþmalarý hýzlandýrmýþtý. Ýzmir Valisi Kýraç, kararname imzalanmadýðý için bu konuda açýklama yapmazken Baþbakan ile birlikte Kýzýlcahamam kampýnda bulunan AK Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait, atamayý, facebook ve twitter hesaplarýndan Ýzmir Valimiz Diyarbakýr'a, Diyarbakýr Valimiz Ýzmir'e geliyor. Valilerimize yeni görevlerinde baþarýlar diliyorum diye paylaþtý. MUSTAFA TOPRAK Mustafa Toprak 1964 yýlýnda Erzincan'da doðdu. Ýlk-Orta ve Lise tahsilini Erzincan'da tamamladý yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat Bölümü'nden mezun oldu. Ayný yýl Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn açtýðý Kaymakam adaylýðý sýnavýný kazandý yýlýnda Ýçel Ýli kaymakam adayý olarak göreve baþladý yýllarý arasýnda 1 yýl süre ile Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan ingilizce dil öðrenimi ve mesleki çalýþmalarda bulunmak üzere Ýngiltere'ye gönderildi. Ýngiltere'nin orum eski Valisi Mustafa Toprak ýn Diyarbakar dan sonra Ýzmir e atanmasý haber sitelerinde sürpriz olarak yorumlandý.x haber7.com da verilen haber þöyle: Hükümetin onay için ankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen valiler kararnamesiyle ilk bilgiler orum Eðitim Derneði tarafýndan düzenlenen Liseler Arasý Ödüllü Meal Bilgi Yarýþmasýna, 15 okuldan 609 öðrenci katýldý. orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde gerçekleþtirilen yarýþma, sýnav usulüyle 22 salonda yapýldý. oktan seçmeli 100 soru sorulan yarýþmada 120 dakika boyunca ter döken öðrenciler, sýnavda yedi sureden sorumlu tutuldu. Yarýþma sonuçlarýnýn 14 Mayýsta açýklanacaðýný belirten dernek yetkilileri, ilk 10'a giren öðrencilere dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, çeyrek altýn, kol saati ve çeþitli hediyeler verileceðini bildirdi. Yetkililer, sýnav sonuçlarýnýn 14 Mayýs'ta adresinde de yayýmlanacaðý kaydedildi. Yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; ocuklarýmýz ve gençlerimizin her türlü önyargýdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalp ile Kur'ân-ý Kerîm'i anlayacak þekilde Mustafa Toprak Sürpriz dediler yansýmaya baþladý. Buna göre Ýzmir Valisi Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý iddia edildi. okumasýný saðlamak ve onlarý Kur'an'ýn anlamýyla buluþturmak istiyoruz. Okumaya ilginin azaldýðý günümüzde; okuyan ve düþünen bireylerin yetiþmesine katký saðlamak ve okuma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak amacýyla bu yarýþmayý düzenledik. Projenin gerçekleþtirilmesinde katkýsý bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü, ÝHL Margate þehrinde Fitzroy College of English de dil eðitimi aldý ve Ýngiliz yönetim sistemi ve kurumlarýnda inceleme ziyaretlerinde bulundu. Ýngiltere dönüþünde 6 ay süreyle Kütahya Ýli Emet Ýlçesi Kaymakam vekilliði görevini yürüttü. Kaymakamlýk kursunu üstün baþarýlý olarak tamamladý yýllarý arasýnda Kayseri Ýli Ýncesu Kaymakamlýðý, yýllarý arasý Aðrý Ýli Taþlýçay Kaymakamlýðý, yýllarý arasýnda da Bitlis Ýli Ahlat Kaymakamlýðý görevlerinde bulundu yýllarý arasýnda Rize Vali Yardýmcýlýðý yaptý. Görev süresi içerisinde çeþitli kurs ve seminerlere katýldý yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Teftiþ Kurulu'na Mülkiye Müfettiþi olarak atandý ve 6 ay sonra Mülkiye Baþmüfettiþi oldu yýlýnda dönemin Turizm Bakaný Güldal Akþit'in danýþmaný olarak Turizm Bakanlýðý'nda görev yaptý. Daha sonra 2 yýla yakýn bir süreyle Sosyal Hizmetler, Aile, Kadýn ve Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakaný Güldal Akþit'in, Devlet Bakaný Baþdanýþmaný olarak görev yapan Toprak, buradaki görev süresi içerisinde; Özürlüler Kanunu, Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü ile Sosyal Hizmet ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðünün Yeniden Yapýlandýrýlmasý konularýnda Bakanlýkta yürütülen kanun tasarýlarý hazýrlýk çalýþmalarýný yönetti. Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Baþmüfettiþliði yanýnda, 2005 yýlý Þubat ayý ile 2007 yýlý Mart aylarý arasýnda iki yýlý aþkýn süreyle Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri olarak görev yaptý ve görev süresi içerisinde Ýçiþleri Bakanlýðý ile bir çok ülke Ýçiþleri Bakanlýklarý arasýnda imzalanan ve yürütülen güvenlik ve iþbirliði anlaþma çalýþmalarýnda bulundu. Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri olarak görev yaparken tarihinde orum Valiliðine atandý tarihinde ise Diyarbakýr Valiliðine atandý. Diyarbakýr Valiliði görevini tarihinden beri yürütüyordu. Vali Mustafa Toprak, ingilizce biliyor. Hazine Avukatý Selime Toprak ile evli ve iki kýzý bulunuyor. (Hürriyet) Atamayla ilgili henüz resmi bir açýklama yapýlmadý. Ancak Ak Parti Ýzmir milletvekili Rýfat Sait de Facebook ve Twitter hesaplarýndan valilere yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Müdürlüðü, diðer okul müdürlükleri ve öðretmenleri ile sýnav gözetmenlerine teþekkür ederiz. Kur'an'ý Kerim mealini devamlý ve düzenli okuma oraný Cahit Kýraç 6 yýldýr Ýzmir valiliði görevinde bulunuyor. Expo 2020'ye aday olan Ýzmir'de Expo 2020 Yönlendirme Kurulu Baþkanlýðý'ný da yapan Vali Kýraç'ýn atanmasýnýn süpriz olacaðý konuþuluyor. Mustafa Toprak ise 3 yýldýr diyarbakýr'da görev yapýyor. Gençler Kur an ýn mesajýyla tanýþýyor yüzde 5 Kur'an'ýn Anlamýyla Buluþmak Platformu tarafýndan ANAR'a yaptýrýlan araþtýrmaya göre çarpýcý sonuçlara ulaþýlmýþtýr. Türkiye'de araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 94'ünün evinde Kur'an-ý Kerim bulunduðu, yüzde 78,3'ünde de Türkçe mealli Kur'an olduðu tespit edilmiþtir. Türkiye'de Kur'an'ý Arapça metninden okuma oraný yüzde 33'tür. Kur'an'ý Kerim mealini devamlý ve düzenli okuyan yaklaþýk yüzde 5'lik bir kesim olduðu bulgusu tespit edildi. Bu sonuçlar Kur'an'ýn dilinin Arapça olmasýndan dolayý anlaþýlamayacaðý gibi yanlýþ algýlar oluþtuðunu gösteriyor. Oysa Kur'an hem orijinal diliyle hem de mealiyle okunur ve anlaþýlýrsa Kur'an'ýn Anlamýyla Buluþma gerçekleþebilir. Biz de KAB Platformu üyesi olarak gençliðimizin ön yargýlardan uzak bir þekilde Kur'an'la tanýþmasýna katkýda bulunmak için sosyal projeler gerçekleþtirmeyi önemsiyoruz." Sýra No Vergi Dairesi Adý soyadý Tahakkuk eden vergi 1 ORUM ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,07 2 ORUM ÜNAL ÖZÝLÝNGÝR ,55 3 SUNGURLU CENGÝZ AKSAN ,32 4 ORUM AHMET ÖZDOÐAN ,23 5 ORUM AHMET AHLATCI ,44 6 ORUM ATÝLA ERDEMLÝ ,49 7 ALACA YUSUF AKSAN ,01 8 SUNGURLU FERÝT ERDÝL ,70 9 ORUM MUSTAFA YÝÐÝTTAÞI ,65 10 ORUM OÐUZ TA ,28 11 ORUM SAÝT KÖMÜRCÜ ,55 12 ORUM ÞÜKRÜ GAYI ,49 13 ORUM ERTUÐRUL AKKAYA ,75 14 ORUM ÞÜKRÜ KILI ,12 15 ORUM EDÝBE GÖKGÖZ ,53 16 ORUM NEÞET FAKI ,64 17 ORUM NURETTÝN BIYIK ,73 18 OSMANCIK HAYDAR KURÞUN ,02 19 ORUM ELVAN SALBAÞ ,09 20 ORUM ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,59 21 ORUM SERPÝL KÜÜKOÐLU ,49 22 ORUM ASLI KERMAN ,17 23 ORUM RECEP ÝNTÝRÝZ ,70 24 ORUM LÜTFÝ KARAKUÞ ,28 25 ORUM OLCAY ORUMLU ,19 26 ORUM VAHÝT DEMÝRAN ,58 27 OSMANCIK SERDAR UZ ,86 28 ORUM BAYRAM HOLOÐLU ,82 29 ORUM ÝHSAN YALIN ,52 30 ORUM ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,93 31 ORUM ÝSMAÝL EVÝK ,62 32 ORUM HASAN ERGÜN ELMALI ,35 33 ORUM MEHMET ALÝ AKAYDIN ,92 34 ORUM AHMET KÖKLÜKAYA ,99 35 ORUM ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,34 36 ORUM MEHMET TÜTÜNCÜ ,81 37 ORUM VEDAT CANBEK ,77 38 ORUM UÐUR KILI ,19 39 ORUM ÝSMET ÞAMLI ,45 40 ORUM LATÝF AKSOY ,30 41 ALACA MEHMET ÖZARSLAN ,60 42 SUNGURLU MURAT KOAK ,36 43 OSMANCIK SÜLEYMAN ALTUNBAÞ ,69 44 ORUM MERAL OKUTAN ,99 45 KARGI BUÐRA AYDIN OÞKUN ,76 46 ORUM HÜSEYÝN TOPUZ ,49 47 ORUM ALÝ AM ,86 48 ORUM ABBAS MURAT CENAN ,24 49 ORUM MEHMET NAZÝF CENAN ,24 50 ORUM ALÝ TUZCU ,80 51 ORUM NÝHAL TUZCU ,43 52 OSMANCIK SEVGÝ GÖL ,01 53 ORUM MURAT TUZCU ,80 54 SUNGURLU RUKÝYE TÜTÜNCÜOÐLU TEMUR ,65 55 ORUM ALÝ BEKTAÞ ,48 56 ORUM ARÝF AIR ,40 57 MECÝTÖZÜ ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,95 58 ORUM TEYFÝK ELÝK ,00 59 OSMANCIK ÝBRAHÝM DERÝNDERE ,59 60 ORUM RIZA SEYDÝM ,15 61 ORUM SÜLEYMAN KOCA ,51 62 ORUM CEVDET KILI O ,29 63 ORUM ABDULLAH ATEÞ ,56 64 ORUM NEVZAT KAYA ,45 65 ORUM ÜMÝT BIYIKOÐLU ,57 66 ORUM ARÝF SADETTÝN KAYIÞOÐLU ,19 67 ORUM KAZIM KURT ,29 68 ORUM MUSTAFA GÖBELEK ,72 69 OSMANCIK ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,10 70 ORUM MEHMET ÞAMLI ,34 71 OSMANCIK BÜNYAMÝN ARSLANER ,34 72 ALACA MUSTAFA YAÐLI ,96 73 ORUM HÜSEYÝN ÖZBOLAT ,63 74 ORUM UÐUR BARLIK ,61 75 ORUM AYHAN ÞAMLI ,19 76 ORUM YÜKSEL YÝÐÝT ,88 77 ORUM ABDULLAH ÖZEN ,25 78 ORUM ABDULLAH EKER ,99 79 ORUM NÝHAT MALATYALI ,65 80 ORUM AHMET ORUMLU ,91 81 SUNGURLU YALIN KARSLI ,58 82 ORUM NÝHAT BIYIKOÐLU ,69 83 ORUM ÝBRAHÝM ALKAÞ ,30 84 ORUM GAMZE UHA ,73 85 ORUM ÝHSAN ÖZEL ,27 86 ORUM ELVAN CAN ABUK ,81 87 ORUM HÜSEYÝN FATÝH TERLEMEZ ,87 88 ORUM AYÞEM GÜLCE SANCAK ,22 89 ÝSKÝLÝP HASAN HÜSEYÝN ORUMLU ,36 90 ORUM UÐUR AMASYALI ,49 91 ÝSKÝLÝP YAVUZ ÞAHÝN ,82 92 OSMANCIK ESALETTÝN CÝNDORUK ,09 93 BAYAT ÖNDER SAK ,41 94 OSMANCIK ESMERAY DERÝNDERE ,56 95 ORUM ELÝF ÖZGE MAZ ,00 96 ORUM MUSTAFA ÝVÝKGEDEY ,47 97 ORUM FATÝH KAMÝTOÐLU ,62 98 BAYAT ÖMÜR EKÝNCÝ GÜVEN ,47 99 ORUM TEVFÝK GÜLLÜ , ORUM BAHRÝ DÝKER ,78

7 SALI 7 MAYIS 2013 Kent Ekonomik Forumu 11 Mayýs ta 7 orum un ekonomik fotoðrafýný çekeceðiz Recep Mebet ileri taþýmayý amaçlýyoruz. AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 1. orum Kent Ekonomi Forumu (KEF) 11 Mayýs 2013 Cumartesi günü Anitta Otel de gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, orum un ekonomik fotoðrafýný çekerek yol haritasýný belirleyeceðiz dedi. Organizasyon hazýrlýklarý kapsamýnda dün Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret eden Ahmet Sami Ceylan, programýn bir parti etkinliði olmayýp iþ dünyasýyla istiþare amacý taþýdýðýný söyledi. Moderatörlüðünü Gaziosmanpaþa Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Said Döven in yapacaðý foruma yaklaþýk 70 sanayici ve iþadamýnýn katýlacaðýný belirten Ceylan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: EKONOMÝK POTANSÝYEL MERCEK ALTINA ALINACAK 21. yüzyýl ekonomide rekabet yüzyý- ALKAN: ÖZÜM AKADEMÝK BAKIÞLA MÜMKÜN AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan ve beraberindeki heyet, Rektör Alkan ý makamýnda ziyaret etti. lý olarak dikkat çekiyor. Bu rekabetin temelini de kent ekonomileri oluþturuyor. Her kent kendi özyeteneklerini keþfederek, sürdürülebilir bir kalkýnma stratejisiyle diðer kentlerden farkýný ortaya koymak durumunda. Bu çerçevede AK Parti 81 ilde Kent Ekonomileri Forumu adý altýnda sivil nitelikli ve istiþareye dayanan bir inisiyatif baþlattý. Kent Ekonomileri Forumu, orum daki kanaat önderlerinin son derece önemli görüþlerini almak üzere düzenleniyor. 11 Mayýs 2013 tarihinde, orum ekonomisine ivme kazandýracaðýna inandýðýmýz Kent Ekonomileri Forumu nu düzenleyeceðiz. Bu forumda yapýlacak tartýþmalardan ortaya çýkacak görüþlerin ve önelerin doðrudan ve hýzlý bir biçimde karar alma mekanizmalarýna iletilmesini hedefliyoruz. Organizasyonun, orum un ekonomik vizyoyuna ve politik karar alýcýlara katký saðlayacaðýna inanýyoruz. SONU BÝLDÝRGESÝ BAKANLIKLARA Hitit Üniversitesi nin katkýlarý ile gerçekleþtireceðimiz forumda alýnan kararlar sonuç bildirgesi haline getirilerek Ekonomi, alýþma ve Kalkýnma Bakanlýklarý na gönderilecek. orum un ekonomik potansiyelini ortaya çýkaracak olan forumun, marka kent imajýna da önemli katkýlarý olacak. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ un talimatýyla gerçekleþtirilen organizasyonda orum un 10 yýllýk ekonomik gidiþatý ve hükûmet politikalarý da masaya yatýrýlacak. Siyasi bir faaliyet olmayan Kent Ekonomi Forumu na diðer partilerin yöneticileri de davet edeceðiz. Þehrimizin tüm renklerini bir araya getirecek olan forumla orum u sanayisi ve ticari potansiyeli ile daha Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kentlerin problemlerinin çözümünde akademik bakýþ açýsýnýn önemli rol oynadýðýný söyledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki parti yöneticilerini kabulünde konuþan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitelerin þehirle entegrasyonundan somut sonuçlar ortaya çýktýðýný kaydetti. Güçlü ekonomilerin arkasýnda çok güçlü Ar-Ge faaliyetlerinin bulunduðuna iþaret eden Alkan, üniversitelerin bu açýdan önemli bir yer teþkil ettiðini ifade etti. Üniversitenin ilgi alanýna giren orum a dair her mecrada göreve hazýr olduklarýný vurgulayan Alkan, HBilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Laboratuvarlarý nýn temelinin ilerleyen günlerde atýlacaðýný sözlerine ekledi. AK Partili gençlerin hedefi Türkiye birinciliði Münazara Yarýþmasý nda bölge birincisi olan orum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. Recep Mebet AK Parti Genel M e r k e z Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Münazara Yarýþmasý nda bölge birincisi olan orum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarýþmada orum u temsil eden Gençlik Kollarý Teþkilat Baþkaný Ahmet Bayraklý, Tanýtým Medya Baþkaný Ramazan Bolat ile Yerel Yönetimler Baþkaný Ünal Yýldýrým a dün düzenlenen törenle teþekkür plaketi verildi. Parti binasýnda düzenlenen törene AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partili gençler katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Akar, Haziran ayýnda Ýstanbul da düzenlenecek Türkiye finalinden de derece ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Partine sahip çýk, üye ol sloganýyla gençlere yönelik baþlattýklarý siyasal faaliyetlerden de bahseden Akar, gerçekleþtirdikleri faaliyetlere destek veren parti yöneticilerine teþekkür etti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gençliði önemsediklerini vurguladý. Yarýþmada dereceye girenlere teþekkür plaketi verildi. BAYRAÐI GENLERE EMANET EDECEÐÝZ Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan ý 1. orum Kent Ekonomi Forumu na davet etti. Ýskilip, Avrupa Kaleli Kentler Birliði ne aday orum un Ýskilip Belediyesi, merkezi Ýngiltere de bulunan Avrupa Kaleli Kentler Birliði ne adaylýk için baþvurmaya hazýrlanýyor. Ýskilip in Türkiye de olduðu gibi dünyada da turizm merkezlerinden biri olmasý için çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Ýskilip Belediyesi, Sakin Þehirler projesinin ardýndan þimdide Ýskilip Belediyesi, Avrupa Kaleli Kentler Birliði ne adaylýk için baþvuracak. Avrupalý Kaleli Kentler Birliði Üyeliði adaylýðý için çalýþma baþlattý.. Tarihi süreç içinde Ýskilip Kalesi nin bir çok medeniyete en sahipliði yapmýþ olmasý, orijinal haliyle günümüze kadar ulaþmýþ oluþu ve þehrin kale surlarý etrafýnda kurulmuþ olmasý üyelik için arýnan kriterlerin çoðunu bünyesinde barýndýrýyor. 27 ülkeden 153 kentin üye olduðu birliðe Türkiye den 7 belediyenin üyeliði bulunuyor. Üyelik kabul Törende konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise Türkiye, 2023 ve 2071 hedeflerine gençlerin dinamizmi ile ulaþacak dedi. Geçmiþte gençlerin eline kitap ve kalem yerine silah ve sopa verilerek kardeþ kavgalarý çýkarýldý diyen Cey- Parti binasýnda düzenlenen törene gençlik teþkilatý üyeleri de katýldý. lan, AK Parti nin fikir üreten gençleri geleceðin liderleri olarak gördüðünü söyledi. Düzenlenen münazara yarýþmasýnda dereceye giren orumlu gençleri kutlayan Ceylan, Türkiye finali- ne katýlacak ekipten yeni baþarýlar beklediðini kaydetti. Finalde son ikiye kalan ekiplerin münazaralarýný Baþbakan Erdoðan ýn da izleyeceðini belirten Ceylan, Hizmet bayraðýný gençlere emanet edeceðiz diye konuþtu. Ceylan, konuþmasýnýn ardýndan münazara yarýþmasýnda finale katýlmaya hak kazanan gençlere plaketlerini vererek fotoðraf çektirdi. edildiði taktirde Ýskilip in, uluslararasý ölçekte etkili bir tanýtým imkanýna kavuþulacak ilçeye yabancý turistlerin gelmesi için çalýþma yapýlacak. Ayrýca üyelikle sürekli iþ birliði içinde onarým, yenileme ve geçmiþi desteklemek adýna bilgi alýþveriþi saðlanacak. Avrupa ve diðer fonlardan yararlanma imkaný doðacak. Diðer üyelerin katýlýmý ile birlikte sempozyum ve karþýlýklý geziler düzenlenmesi de yapýlabilecek. (ÝHA) AK Partili gençler, Münazara Yarýþmasý Türkiye finalinden de derece ile dönmeyi hedefliyor.

8 8 SALI 7 MAYIS 2013 Demer Dersanesi Özel Anadolu Lisesi kuruyor D Erol Taþkan emer Dershanesi Ýlköðretim Müdürü Serkan Kýrýþ dün düzenlediði basýn toplantýsý ile yeni yatýrým hakkýnda bilgi verdi. Kýrýþ, Albayrak Caddesi No 29'daki mevcut Empati Dershanesi'nin binasýnýn satýn alýndýðýný, burayý Özel Anadolu Lisesi olarak hizmete açacaklarýný bildirdi. Özel Anadolu Lisesi'nin eðitim-öðretim yýlýnda hizmet vermeye baþlayacaðýný belirten Kýrýþ, 12 derslikli 200 öðrenci kapasiteli okulda eðitim alanýnda iyi bir hizmet vermeye amaçladýklarýný söyledi. Demer Dersanesi olarak dersanecilik sektöründe orum'un kabul ettiði bir marka olduklarýný ve hizmet zincirine yeni bir halka daha ekleyeceklerini dile getiren Kýrýþ, mevcut dersanenin eski Tekel binasý arkasýndaki U Serkan Kýrýþ merkezinde hizmetlerine devam edeceðini, bunun yanýsýra da orum'a Özel Anadolu Lisesi kazandýracaklarýný açýkladý. Kýrýþ açýklamasýnda þunlarý söyledi; Her liseye baþlayan öðrenci ve öðrenci velisinin amacý iyi bir üniversite ve iyi bir gelecektir. Bu amaç doðrultusunda öðrencinin zamanýný en iyi þekilde deðerlendirebileceði üniversite sýnavýna en verimli þekilde hazýrlanacaðý bir Özel Anadolu Lisesi hizmete girecektir. Bu özel liseye giren öðrenciler Demer Akademik programýna göre yapýlacak ek çalýþmalar ile bir daha dershaneye gitme ihtiyaç: kalmayacak. Yani öðrenciler bu kurs içinde hem lise hem de dershane eðitimi alarak üniversite hazýrlýk sýnavýnda bir adým öne geçecektir. Böylece öðrenci dershane ve okul arasýnda kaybedilen zamaný aktif olarak kullanabilecektir. Tuluk Hoca dan genç iletiþimcilere teþekkür luslararasý Metal Ýþramanlýk dalý öðrencilerileri sanatçýmýz Hasan ne de baþarýlarýnýn devatuluk'tan Bilge Kaðan Timýný diledi. caret Meslek Lisesi ni ziokul Müdürü Musyaret ederek belgesel tafa Güneysu film göstefilmden ötürü teþekkür etrimi sonrasýnda Hasan ti. Tuluk un orum ve ülke Uluslararasý Metal kültürü için önemli bir sanatçýmýz Hasan Tuluk deðer olduðunu vurgulabilge Kaðan Ticaret Mesyarak, kendisiyle birlikte lek Lisesi ni ziyaretinde ortak projelerde yeralradyo Televizyon Alanýmaktan dolayý, okul olanýn hazýrladýðý filmin gösrak çok mutlu olduklarýný terimini izledi. dile getirdi. Güneysu, ''iðdem Sarý Ben Sarý'' Okul Müdürü Mustafa Güneysu, Müdür BaþUluslararasý Metal Ýþleri sanatçýmýz Hasan Tuluk'tan Bilge Kaðan Ticaret adlý film çiðdem toplama, çiðdem gezmesi ve geleyardýmcýsý Yusuf Renkli, Meslek Lisesi ni ziyaret ederek belgesel filmden ötürü teþekkür etti. neksel çiðdem aþýnýn piþimüdür Yardýmcýsý Ýsmail rilip sunulmasý aþamalarýný anlatan bir çalýþma olarak geleceðimihançer ve Radyo Televizyon öðretmeni Yücel Yýldýz ýn hazýr buze önemli bir beleðe býrakýyor. dedi. lunduðu ziyarette konuþan Hasan Tuluk, Okul Müdürü Mustafa Güneysu'ya iðdem Aþý Oyunlarýnýn filme dönüþtürülmesindeki ocuk Oyunlarý devam edecek katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. iðdem Aþý geleneðinin hemen ardýndan geleneksel çocuk iðdem Sarý Ben Sarý belgesel filminin yönetmeni Radyo oyunlarý çalýþmalarý Hasan Tuluk'un önderliðinde Bilge Kaðan TiTelevizyon öðretmeni Yücel Yýldýz'a da teþekkür eden Hasan Tucaret Meslek Lisesi,Gazi Paþa Ortaokul iþbirliðinde devam edecek. luk, filmde görev alan Sinema Egzersiz Grubunu oluþturan Kame- Ýþçi bayramýný þenlikle kutladýlar A KEDER in Geleneksel Ýþçi Þenliði hafta sonu Kent Ormaný piknik alanýnda gerçekleþtirildi. Ýþçi Bayramý dolayýsýyla düzenlenen þenlik saat da baþladý. Þenlikte katýlýmcýlarýn hoþça vakit geçirmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre, Ýþçi þenliði, dernek baþkaný Üzeyir Yazýcý nýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Konuþmasýnda kýsaca AKADER hakkýnda bilgi veren Yazýcý þöyle dedi; Malum olduðu üzere 1 Mayýs Ýþçi bayramýdýr. Bu vesileyle bütün çalýþanlarýmýzýn, iþçilerimizin 1 Mayýs Ýþçi Bayramý ný kutluyorum. El emeði, alýn teri ve göz nuru dökülerek ortaya konulan her çalýþma dinimizce kutsal sayýlmýþtýr. Daha da ötesi, Hakkýn rýzasý gözetilerek ailesinin ekmeðini helalinden kazanmak ibadet hükmünde sayýlmýþtýr. Bir hadis-i þeriflerinde Peygamber Efendimiz Ýnsan elinin emeðinden daha hayýrlý bir lokma yememiþtir buyurarak el emeðinin ne kadar deðerli olduðunu beyan etmiþlerdir. Tüm çalýþanlarýn emeðine saygý duyuyoruz ve iþçi bayramýný bayrama yakýþýr bir havada kutlamak için böyle bir þenlik düzenliyoruz. Amacýmýz dostluðun, kardeþliðin, samimiyetin artmasýna katký saðlamak. Ýþçi ve emekçinin bayramý deyip ellerinde taþ, sopa, demir bilye ve molotofkokteyli ile ortalýðý adeta savaþ alanýna döndürenlere þahit olduk. Biz kýrmaya, dökmeye deðil onarmaya, tamir etmeye talibiz. Taþ atmaya deðil, gül vermeye talibiz. Yoðun bir katýlýmýn gözlemlendiði þenlikte palyaçolar ve þiþme adam eþliðinde çocuklar doyasýya eðlendiler. orumlu Namýk sahne alarak þarký ve türküleriyle þenliðe renk kattý. ocuklar ve büyükler için ödüllü yarýþmalarýn yapýldýðý þenlikte tüm katýlýmcýlara öðle yemeði olarak ekmek arasý döner ve ayran ikram edildi. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in hayatýný anlatan kitaptan yapýlan yarýþma sonucunda dereceye giren dernek üyelerine hediyeleri verildi Dernek baþkaný Üzeyir Yazýcý tarafýndan katkýlarýndan dolayý orumlu Namýk a teþekkür plaketi takdim edildi. AKEDER in Geleneksel Ýþçi Þenliði hafta sonu Kent Ormaný piknik alanýnda gerçekleþtirildi. M Kargý Köyü nde yaðmur duasý Mustafa Demirer O smancýk a baðlý Kargý Köyü nde gleeneksel yaðmur duasý yapýldý. Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Kargý Köyü Muhtarlýðý nýn organize ettiði etkinliðe çevre köylerle birlikte yaklaþýk 2 bin 500 kiþi katýldý. Yaðmur duasýnýn ardýndan hayýrseverler ile dernek üyelerinin Þenlikte katýlýmcýlarýn hoþça vakit geçirmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlendi. iliþkin bir çalýþma yapýldýðýný doðruladý. AK Parti Kýzýlcahamam Kampý'nýn son gününde Baþbakan Erdoðan ve bakanlar, milletvekillerinin sorularýný cevapladý. Askerliðin kýsalacaðýna iliþkin açýklama, milletvekillerinin Bakan Yýlmaz'a bedelli askerliðe iliþkin soru yöneltmesi üzerine geldi. Milli Savunma Bakaný Yýlmaz'a, "Bedelli askerlik ile ilgili talepler var. Bu yönde yeni bir çalýþma yapýlacak mý?" diye soruldu. Ýkinci kez bedelli uygulamasýna sýcak bakmadýklarýný, bu konunun gündemlerinde olmadýðýný ifade eden Yýlmaz'ýn "Ancak belki ileride askerliði kýsaltacak bazý adýmlar atýlabilir" dediði öðrenildi.(ahaber) katkýlarýyla davetlilere yemek verildi.yaðmur duasýnda kurbanlar kesilerek toplu halde dua edildi. Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý köy geleneklerini araþtýrýyor. Eþek Gezdirme geleneði O smancýk Kargý Köyü nde unutulan bir gelenek gün yüzüne çýkarýlýyor. Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fikret Ak, Kargý köyünde geçmiþten gelen bir gelenek olan yaðmur duasý öncesinde Eþek Gezdirme yapýldýðýný söyledi. Geleneðe göre bir hafta önce çocuklar eþeði süsleyerek köy evlerini tek tek dolaþarak bulgur ve yað topluyor. ocuklarýn topladýklarý malzemeler yaðmur duasý sonrasý hazýrlanacak yemeðin kazanlarýna býrakýlýyor. ocuklarýn duasýnýn daha çabuk kabul edildiði düþünülüyor. Maniler okuyarak Eþek Gezdime yapan çocuklar yorulduklarý için herhangi bir evde herhangi bir evde misafir edilerek karýnlarýný doyuruluyor. Öte yandan Hitit Üniversitesi, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði nin ortaklaþa hazýrladýðý çalýþma kapsamýnda, gelenek ve göreneklerle ilgili bir köy monografisi hazýrlanýyor. Osmancýk Kargý Köyü nde unutulan bir gelenek gün yüzüne çýkarýlýyor. Ovasaraylý öðrencilerin sinema keyfi O Askerlik süresi kýsalabilir illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, "Süreç sonunda askerlik süresi kýsalabilir" dedi. Konuya iliþkin açýklama AK Parti'nin Kýzýlcahamam'daki kampýnda basýna kapalý toplantýda Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan geldi. Baþbakan Tayyip Erdoðan da askerliðe Osmancýk a baðlý Kargý Köyü nde gleeneksel yaðmur duasý yapýldý. vasaray Ortaokulu öðrencileri orum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi nde sinema izledi. Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu Müdürü Selahaddin Karakýlýnç, bu tarz sosyal etkinliklerin öðrencilerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmelerini saðladýðýný belirterek, þöyle dedi; Sosyol etkinlikler öðrencilerin sosyalleþmelerini saðlar. Fiziksel ve zihinsel geliþimine katkýda bulunur. Stresi ve kaygýyý azaltýr. Öðrenciler kendini toplumdan soyutlamaz, kendini toplumun bir parçasý olarak görür. Ýnsaný can sýkýntýsýndan ve bunalýmdan korur. Kiþisel beceri ve yeteneklerini kullanma fýrsatý doðar. Yaratýcý olur. Kendini ifade edebilme yeteneði geliþir. Arkadaþ ortamlarýna girer ve yeni arkadaþlar edinebilir. Ayrýca bu ve benzeri çalýþmalar insan saðlýðýný da olumlu etkiler. Belediyemize böyle güzel ve faydalý bir hizmet sunduðu için teþekkür ediyorum. Bu nadide merkezi öðrencilerimizle tanýþtýran Türkçe öðretmenimiz Ünal Yapýcý ve baþta Gençlik Merkezi Müdürü olmak üzere Necip Fazýl Gençlik Merkezinin tüm çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu Türkçe öðretmeni Ünal Yapýcý ise; Sosyal ve kültürel etkinlikler; beþeri iliþkiler kurma veya beceri iliþkileri kuvvetlendirmeye, katýlýmcýlarýn bilgi ve becerilerini arttýrmaya yönelik etkinliklerdir. Ýnsanlar hayatlarýnýn bir parçasý olan zaman kavramýný doðru ve yapýcý bir biçimde kullanmalýdýr. Gençlik Merkezinin Cep Sinemasý dýþýnda da öðrencilere faydalý olacak pek çok birimi mevcut. Bireylerin bu tür aktivitelere fazlasýyla ihtiyacý olduðunu düþünmekteyim. diye konuþtu. Ovasaray Ortaokulu öðrencileri orum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi nde sinema izledi.

9 SALI 7 MAYIS Uslu, Þehidimizle ilgili Bakan dan bilgi istedi AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan 12 Nisan 2013 tarihinde kaza kurþunu ile þehit olan hemþehrimiz Eren Ýðneci'nin soruþturmasý hakkýnda yazýlý olarak bilgi istedi. Uslu, yazýsýnda Þehit Eren Ýðneci ve ailesi hakkýnda bilgi verdikten sonra, þöyle devam etti: Alýnan bilgilere göre; Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Piyade Tabur'unda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu isa- AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan bilgi istedi. bet eden Er Eren Ýðneci olay yerinde yaþamýný yitirmiþtir. Olayla ilgili soru iþaretlerinin biran önce giderilmesi, acýlý aile ile orum kamu- oyunun biran önce doðru bilgilendirilmesi ve dedikodulara mahal vermemek adýna;olay nasýl gerçekleþmiþtir, sebebiyet veren veya verenlerle ilgili ne iþlem yapýlmýþtýr? Olayla ilgili yapýlan soruþturma hangi aþamadadýr? Þehitlik Beratý iþlemleri ne aþamadadýr? Uslu, bu sorularýn cevaplandýrýlmasýnýn, olayla ilgili aileye kadar ulaþan bir takým iddialara açýklýk getirilmesi bakýmýndan son derece önemli olduðunu vurgulayarak, konuyla ilgili gerekli incelenmenin yapýlmasý ricasýnda bulundu. orum yine tarýmsal destek kapsamýnda evre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Resmi Gazetede yayýnlandý. Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "evre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý (ATAK) Programý ile tarýmsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunmasý, yenilenebilir doðal kaynaklarýn sürdürülebilirliði ve yoðun tarýmsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltýlmasýna yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alýnmasý amacýyla ta- rýmsal destek ödemesi yapýlan iller arasýna geçen yýl 2012/3145 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile orum Ýlimiz de dahil edilmiþti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn talebi üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 2013/4601 sayýlý alýnan karar 4 Mayýs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlandý. Destekten yararlanacak il sayýsý 30'a çýktý. orum ilimizin desteklemesi yapýlan deðiþiklikte de yer almaya devam ediyor. Tarýmsal alanda büyük deðiþimler yaþayan ilimizin hükümetimiz desteklemelerinden faydalanmaya devam etmesi için milletvekili arkadaþlarýmýzla elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Samanyolu Akýl Oyunlarý nda birinci Ö zel orum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu, Anadolu Özel Okullar Derneði'nin (ANÖZDER) düzenlediði '2. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda birinci oldu. Ankara'da gerçekleþen organizasyonda 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencilerinin katýldýðý yarýþmada Zeynep ýrak altýn madalya, Zeynep Aykul ise bronz madalya kazandýlar. Altýn madalya kazanan Zeynep ýrak ''Baþarýmý motivasyon ve disiplinli çalýþmaya Özel Samanyolu Ýlköðretim Kurumu '2. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda birinci oldu. borçluyum. Baþarýda emeði geçen öðretmen- lerimin emeklerini boþa çýkartmadýðým ve o- rum a madalya kazandýrdýðým için mutluyum. 'dedi. Özel orum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu Müdürü Erdal Öðülmüþ de, "Bilek veya kas gücünün deðil, pozitif aklýn, mantýðýn ve doðru stratejilerin söz sahibi olduðu bu asýrda, bizlere emanet çocuklarýmýzýn bu gibi ulusal ve uluslararasý etkinliklerde görev almalarýný istiyoruz. Okulumuza bu baþarýyý kazandýran öðrencilerimizi ve emeði geçen öðretmenlerimizi tebrik ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyorum." diye konuþtu. Ýnönü Anadolu Lisesi nde üstad Necip Fazýl Kýsakürek anýldý. Ýnönü Necip Fazýl ý andý Ý nönü Anadolu Lisesi nde üstad Necip Fazýl Kýsakürek anýldý. Ýnönü Anadolu Lisesi'nde Üstat Necip Fazýl'ýn ölümünün 30. Yýlý nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Yapýlan etkinlikte Necip Fazýl'ýn hayatý slaytlar eþliðinde anlatýldýktan sonra þairin kendi þiirlerinden örnekler verildi. Ayrýca Necip Fazýl Kültür Gençlik Merkezinin ilde düzenlediði Sakarya þiirini en güzel okuma yarýþmasýnýn elemeleri yapýldý. Yapýlan eleme sonunda birinci Melih Eltiþ, ikinci Melisa Uçar, üçüncü Sýla Dizman oldu. 22 Mayýs Salý günü yapýlacak olan il elemelerine Ýnönü Anadolu Lisesi Melih Eltiþ ve Melisa Uçar ile yarýþmaya katýlacak. Yapýlan anma etkinliðinin ardýndan Okul Müdrürü Ahmet Güngör, programý hazýrlayan öðretmenlere teþekkür ederek ilk üçe giren öðrencilere baþarýlar diledi. orumlu öðrenci, Meclis Genel Sekreteri oldu Sakarya þiirini en güzel okuma yarýþmasýnýn elemeleri yapýldý. orum Öðrenci Meclisi Baþkaný Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencisi Okan Baykara, ülke genelinde yapýlan seçimde Öðrenci Meclisi 2. Genel Baþkaný (genel sekreter) oldu. Ýnönü Anadolu Lisesi temsilcisi Okan Baykara, Milli Eðitim Bakanlýðý nca öðrenci meclisi adý altýnda yapýlan ilk seçimlerde ilçe baþkaný, 17 Aralýkta yapýlan il seçimlerinde Ýl Baþkaný, son olarak 26 Nisan da Türkiye genelinde yapýlan öðrenci meclisi seçimlerinde 2.Genel Baþkan (Genel Sekreter) seçildi. Okan Baykara, konuya iliþkin, Sýrasýyla okul, ilçe, il ve Türkiye genelinde yapýlan seçimlerde bütün engelleri aþarak tüm seçimle- ri aldýk.bu baþarýmýzdaki en büyük etlen her sene olduðu gibi sorumluluklarýmýzý yerine getirdik. Öðrencinin sesi olup onlarýn sýkýntýlarýný ve isteklerini dinledik ve bunlarý gerekli kiþilere ve yerlere ilettik sözde deðil hem özden hem de gönülden çalýþtýk. Ýkinci Genel Baþkanlýðý görevimde de ayný titizlikle çalýþýp yine öðrenci arkadaþlarýmýn sesi olacaðým. Bütün görev ve yetkilerimi bireyin geliþimini önemseyen, demokratik, çaðdaþ ve etkin bir eðitim sistemimizin olmasý için kullanacaðým. Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör de, Okan Baykara'yý baþarýlarýndan dolayý tebrik etti. Alaca da NFK konferansý Veteriner hekimler buluþtu V eteriner hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü nü kutlamak için hafta sonu Anitta Otel de bir araya geldi. Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Arif Akar, Nisan ayýnýn son haftasý olan dünya veteriner hekimler gününü çeþitli eðitim faaliyetlerinin çakýþmasýndan dolayý 4 Mayýs gününe almak zorunda kaldýklarýný söyledi. geceye katýlan Akar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardýmcýsý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E.Elfaz Ermiþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, orum Yumurta dan Mustafa elik ve deðiþik yem fabrikalarý temsilcileri ve eþleri ile Ankara'dan gelerek kendilerine müzik ziyafeti sunan devlet sanatçýsýnaü teþekkür etti. Veteriner hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü nü kutladý. Program hafta sonu Anitta Otel de gerçekleþtirildi. Akar, meslektaþlarýnýn Dünya Veteriner Hekimler Günü nü kutladý, saðlýk ve sýhhat içinde tekrarýný diledi.yemekli olarak düzenlenen gecede müzik grubu eþliðinde veteriner hekim Dr. Cumhur Kemal Koca ve Dr.Baran Kenan Polat meslektaþlarýna müzik ziyafeti sundular.ayrýca hediye çekiliþleri yapýldý. Programýn sonunda misafirlere plaketler verildi. Akar, Devlet Sanatçýsý veteriner hekim Dr. Cumhur Kemal Koca þu anda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnda devlet korosu þefi olarak görev yapmaktadýr. Devlet Sanatçýsý Dr. Baran Kenan Polat Tarým Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünde Daire Baþkaný olarak görevini sürdürmektedir. Prof Dr.Hýfzý Oðuz Sarýmehmetoðlu Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðý görevinde bulunmaktadýr. dedi. A laca Belediyesi 'Vefatýnýn 30. yýlýnda Necip Fazýl Kýsakürek' konulu konferans düzenleyecek. 15 Mayýs arþamba günü saat Alaca Belediyesi 'Vefatýnýn 30. yýlýnda Necip Fazýl Kýsakürek' konulu konferans düzenleyecek 'da Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan konferansa ko- nuþmacý olarak Celal Bayar Üniversitesi emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlý- su katýlacak. Konferansa tüm vatandaþlar davet edildi. hareket etti. Amasya ýrmak bo- yu gezintisi ve alýþveriþi takiben 23 Nisan Orta- okulu kafilesi orum a döndü. 23 Nisan Tokat ve Amasya ya gezdi 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri Tokat ve Amasya ya gezdi. Türkçe öðretmeni Hýfzý Sarýlý nýn rehberliðindeki Tokat Ballýca Maðaralarý ve Amasya gezisine 54 öðrenci, müdür yardýmcýsý Ýbrahim Topçu, müdür yardýmcýsý Ahmet Aktaþ, rehber öðretmen Haþim Kasar ve bazý öðrenci velileri katýldý. Ýlk önce Tokat Ballýca Maðaralarýný gezen kafile Tokat Öðretmenevi'nde yemek yedikten sonra Amasya ya 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri Tokat ve Amasya ya gezdi.

10 10 SALI 7 MAYIS 2013 'özüm süreci siyasete malzeme yapýlmamalý' 3. Emre Kut Büyük Alevi Kurultayý nedeniyle önceki gün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda istiþare toplantýsý düzenlendi. Hacý Bektaþ Veli Vakfý Þube Baþkaný Nurettin Aksoy'un ev sahipliðindeki toplantýya Merzifon Þube Baþkaný Hasan Güvenç, Sulova Þube Baþkaný Duran Afþin, Genel Merkez Yöneticisi Arslan Köse ve davetliler katýldý. Katýlýmcýlarýn 'Barýþ Süreci' hakkýndaki görüþ ve önerileriyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Nurettin Aksoy yaptý. özüm sürecine iliþkin görüþlerini dile getiren Aksoy, þunlarý söyledi: Toplantý Hacý Bektaþ Veli Vakfý Þube Baþkaný Nurettin Aksoy'un ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. 'SÜRE, SÝYASETE MALZEME YAPILMAMALI' "Ülkemiz þu anda, adýna barýþ süreci denen bir süreci yaþýyor. Bütün toplumsal kesimler bu süreçle ilgili doðal olarak, görüþlerini açýklýyor ve yoðun bir tartýþma ortamý yaþýyoruz. Tartýþma 3. Büyük Alevi Kurultayý nedeniyle önceki gün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda istiþare toplantýsý düzenlendi. genel olarak barýþýn ortaya çýkma biçimi ve yürütme biçimi üzerine sürüyor. Aleviler olarak barýþý desteklememiz düþünülemez. Ayrýmcýlýklardan, katliamlardan en çok caný yanan topluluk olarak insanlýðýn barýþ içerisinde yaþamasý en büyük özlemlerimizden birisi. Bu önemli olgu siyasete malzeme yapýlmamalý. Gerçek kalýcý bir barýþýn saðlanmasý, insanlarýn gönüllü birbirlerinden rýzalýk almasýyla mümkün olabilir. Bu da maðduriyeti olan topluluklarýn, hak ve hukuklarýný tanýyan laik ve demokratik bir anayasayla mümkün olabilir. Bu süreçle ilgili görüþlerimizi tartýþmak ve kamuoyuna deklare etmek amacýyla Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý olarak 12 Mayýs 2013 tarihinde Ankara'da 3. Büyük Alevi Kurultayý'ný toplama kararý aldýk. Adýný devletli deðil, toplumsal barýþ koyduðumuz kurultaya bizler de Karadeniz Bölgesi Alevileri olarak ka- Þairlerle geçmiþe yolculuk O ðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi nde üç gün süren edebiyat þenliði düzenlendi. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Emre Karadað ve Müdür Yardýmcýsý Fatih Þahin'in hazýrladýðý edebiyat etkinliði Ýlçe Kaymakamý Halil Ýbrahim elik'in yaptýðý açýlýþla baþladý. Divan Edebiyatý, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinin genel özelliklerinin anlatýldýðý, her dönemden üç önemli þahsiyetin öðrenciler tarafýndan temsil edildiði ve bu þahsiyetlerin hayatlarýnýn ve önemli eserlerinin iþlendiði etkinlikte, ünlü edebiyatçýlarý canlandýran öðrenciler derslerde sýnýflarý gezerek bu sanatçýlar hakkýnda öðrencilere bilgiler verdi, teneffüslerde ise hazýrlanan bölümde yerlerini alan öðrenciler kendilerine sorulan edebiyat dönemi ve edebiyatçýlarla ilgili sorularý cevaplandýrdýlar. Sinevizyon gösterisi ile desteklenen etkinliðin açýlýþ gününde Ýlçe Kaymakamý Halil Ýbrahim elik, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriyya Bilen, Þube Müdürü Mutu Fýrat, Divan Edebiyatý ve bu dönemin üç önemli ismi Fuzulî, Bâki ve Nedim'in tanýtýldýðý standý ziyaret ettiler. Etkinliðin ikinci gününde Tanzimat Edebiyatýndan Þinasi, Namýk Kemal, Abdülhak Hamid Tarhan, üçüncü günde ise Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinden Tevfik Fikret, Halid Ziya Uþaklýgil ve Ziya Gökalp'e yer verildi. Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi nde üç gün süren edebiyat þenliði düzenlendi. Durdu etin orum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray Aþdaðul YiBO binasýný inceledi. Ýnceleme gezisinde Eray a Cezaevi Savcýsý Murat Ýnceel,Cezaevi Müdürü Þükrü Öztürk, evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Ýnþaat Mühendisi M.Kemal Duran eþlik etti. Yatakhaneleri, yemekhaneleri ve kalorifer kazan dairesini ayrý ayrý gezen Eray ayrýca yetkililerden bilgi aldý. Yetkililerden konularla ilgili bilgi aldý. Eray, ''Burayý incelemekteki amacýmýz, teknik elemanlar tarafýndan görülen eksikleri ve yapýlacak tadilatlarýn neler olacaðýný tesbit ederek bir rapor tanzim edilecek. Yapýlacak masraflar çýkarýlacak. Bunu Adalet Bakanlýðý na sunacaðýz. Oradan gelecek ödenekle eksiklikler tamamlanarak kullanýma sunacaðýz'' dedi. Baþsavcý Eray ayrýca yetkililerden bilgi aldý. YÝBO nun bazý birimleri incelendi. atak pislik içinde Þairlerle Geçmiþe Yolculuk isimli etkinliðin ikinci gününde, davetli olarak Oðuzlar Lisesi ziyaret edildi.. Divan Edebiyatý ve Tanzimat Edebiyatý dönemlerinin anlatýldýðý ikinci günde öðrencilere dönem ve sanatçýlar hakkýnda bilgi verildi. Þairlerle Geçmiþe Yolculuk isimli etkinliðin ikinci günü Oðuzlar Lisesi nde devam etti. orum Gül-Der tarafýndan düzenlenen Deðiþen Zamanda Deðiþmeyen Sorumluluklarýmýz konulu konferans bugün saat te Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda gerçekleþtirilecek. Konuþmacý olarak Mavi Marmara Yardým Gemisi gazilerinden Gazeteci-Yazar Ramazan Kayan katýlacak. Konferansa tüm orumlular davet edildi. Divan Edebiyatý, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinin özellikleri anlatýldý. CHP Anneler Günü nü kutlayacak Deðiþen Zamanda Deðiþmeyen Sorumluluklarýmýz konulu konferans düzenlenecek. Gülesin Aðbal Demirer Oðuzlar Lisesi nde etkinlik Gül-Der in konferansý bugün Eray, Aþdaðul YÝBO yu inceledi orum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Aþdaðul YiBO binasýný inceledi. C umhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý Anneler Günü için program hazýrladý. Program 11 Mayýs Cumartesi günü saat te As Kültür Düðün Salonu nda gerçekleþtirilecek. Programa davetliler katýlacak. atak Tabiat Parký nýn içinde bulunduðu durum, bir zamanlar orum un gözdesi olan bu piknik alanýna giden vatandaþlarý çileden çýkartýyor. orum un nezih piknik alanlarýndan biri olan atak Parký, maalesef son yýllarda ilgisizlikten dolayý çöp alaný gibi. Konuya iliþkin þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, gördükleri kötü ve içler acýsý manzarayý Orman Müdürlüðü ne ilettiklerini ancak atak ta hiçbir deðiþiklik olmadýðýný söylüyorlar. Vatandaþlar, atak pislik içinde, çöpler heryerde ve insanlar pislik içinde piknik yapmaya çalýþýyor. Lavabolardan bahsetmiyoruz bile. Her yer virane, harabe, izbe terkedilmiþ tabiri caizse. diyerek tepkilerini aktardýlar. atak Parký, maalesef son yýllarda ilgisizlikten dolayý çöp alaný gibi. atak Tabiat Parký nýn bakýmýnýn yapýlmasý isteniyor.

11 SALI 7 MAYIS 2013 Ticaret Borsasý nýn hedeflerini büyüteceðiz orum Ticaret Borsasý Baþkan Adayý Ali Bektaþ, çalýþma arkadaþlarý ile birlikte sahada çalýþmalarýný sürdürüyor. Mali yapýyý ve gelir gider dengesini düzelteceklerini açýklayan Bektaþ, baþkan olmasý durumunda hayata geçireceði projeleri kamuoyuyla paylaþarak, Ticaret Borsasý nýn hedeflerini büyüteceðiz. dedi. Borsa elaman alýmlarýnda hak edenlere görev vereceklerini ifade eden Baþkan Adayý Ali Bektaþ, ilçe merkezlerinin ve meslek gruplarýnýn borsa yönetiminde temsil edilmesini ve sorunlarýn paylaþýlmasýný saðlayacaklarýný dile getirdi. orum Ticaret Borsasý üyelerine dýþ pazarlar ve üye ulusal piyasa hakkýnda bilgi vereceklerine dikkat çeken Bektaþ, " Üyelerimize dýþ pazarlara açýlma konusunda teknik ve mali destek saðlayacaðýz. Gerekli kriterleri saðlayýp TOBB'un saðladýðý milli eðitim yardýmý ve sosyal yardýmlarýný alýp üyelerine ve ihtiyaç sahiplerine vereceðiz. Konya, Polatlý, Bandýrma, Edirne gibi yerel büyük borsalardaki ürün fiyatlarýnýn yaný sýra, Chicago, Kansas, Fransa Matif, Rusya, Ukrayna gibi uluslar arasý borsalarýnda oluþan fiyatlarý üyelerimize sunup dünya konjonktüründen haberdar olmalarýný saðlayacaðýz. Ýlimiz orum Ticaret Borsasý Baþkan Adayý Ali Bektaþ, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. mülki idari kurumlar, sivil toplum örgütleriyle omuz omuza verip, orum'umuz da sanayi ve ticaretin birleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için ivedi öneme sahip demiryolu ve havaalaný için lobicilik faaliyetleri yapacaðýz" dedi. alýþma arkadaþlarý ile orum'un ve sanayicinin yaný sýra yörenin kalkýnmasý için ellerinden gelen tüm faaliyetleri yürüteceklerini belirten Bektaþ, "Borsamýzýn deðerli üyeleri ekibimizi layýk görüp bizleri göreve getirmesi halinde tüm üyelerin söz sahibi olduðu, katýlýmcý bir borsa yönetimi oluþturmak arzusundayýz. Tüm meslek gruplarý ve ilçelerimizdeki üyelerimizin yönetimde söz sahibi olacaktýr. Amacýmýz daha güçlü, daha modern bir ticaret borsasýdýr. Bölge ticaret, sanayi, tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek, iþ saðlamak istihdamý artýrmaktýr" þeklinde konuþtu. Ýyilik Aðacý Karahacip e uzandý Durdu etin M ahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdüresi Mehrunur Karakaya eþliðinde bir grup öðrenci, Karahacip Beldesindeki Þehit Erdal Öztaþ Ýlk ve orta öðretim öðrencileri ile kucaklaþtý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ''Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi meyvelerini vermeye baþladý. Mahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdüresi Mehrunur Karakaya, orum Merkez deki ilkokul,ortaokul, lise ve üniversite öðrencileri tarafýndan toplanan kýyafet, kýrtasiye ve oyun araçlarýnýn Karahacip Beldesi ndeki öðrencilere daðýtýlacaýný bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlýð nýn baþlattýðý ''Ýyilik Aðacý'' projesi kapsamýnda 40 öðrencinin diðerleriyle kaynaþmasýný istediklerini dile getiren Karakaya, Ayrýca Ýller arasý öðrencileri gezileri de düzenliyoruz. ocuklarýmýzýn anlaþarak kaynaþmalarýný istiyoruz.'' dedi. Karahacip Ýlk ve Orta okul Müdüresi Neslihan Gülsoy da, verilen destek ve gerçekleþtirilen projeden ötürü deþekkür ederken, kýrtasiye ve giyecek daðýtýmýnda hazýr bulunan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Necibettin Güneþ ise, ''Projeye katký saðlayan ocuklara Müdüre hanýma teþekkür ediyor, ilçemize yapýlacak hizmetlerin bu baþlangýcý olmasýný diliyorum'' diye konuþtu. Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ ýn Belediye deki ikramýndan sonra, öðrenciler Ýncesu Köyü ne gittiler. Kanyonu gezen öðrenciler hoþ anýlarla orum a döndü. orum Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Beker, projeleri hakkýnda bilgi verdi. Tescil ücret oraný binde bire düþecek orum Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Beker, seçildiði takdirde tescil ücret oranýný binde bire düþüreceðini söyledi. Meslek gruplarýnda her üyeyi tek tek ziyaret ederek,sýkýntý ve sorunlarýný dinlediðini belirten Beker, þimdiye kadar borsa üyelerinin yüzde 90 ýna Öðrenciler ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. ulaþtýklarýný bildirdi. Beker, Üyelerimizden Allah razý olsun. Bize yapýlan haksýzlýklarý duymuþlar ve beni destekleyeceklerini bizzat bana ifade ediyorlar. alýþmalarýma devam ediyor ve beni destekleyen üyelerimize, yanýmda bulunan çalýþma arkadaþlarýma, herkese teþekkür ederim. dedi. Kimya Bölümü bahar seminerleri sürüyor H ''Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi meyvelerini vermeye baþladý. 11 itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü tarafýndan düzenlenen Bahar Seminerleri devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Saraydýn tarafýndan, "Radyasyonla Hazýrlanan Akrilamid Hidrojelinin Biyomateryal Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý" konulu seminer, Hitit Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Silikon yerine hidrojellerin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn sonuç olharak tavsiye edildiði seminerde, malzeme biliminin ýþýðýnda polimer mühendisliðine vurgu yapýlarak, teknik anlatým ve sunumlar yapýldý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, devam eden seminerlerle ilgili duyuru yapýlýrken, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda, 9 Mayýs 2013 Perþembe günü, saat 10.30'da Prof. Dr. Engin etinkaya tarafýndan "Organik Kimyada Tepkimelerin Önemi Üzerine Söyle- þi" ve saat 14.00'de TÜBA Üyesi Prof. Dr. Be- B rihleri arasýnda Anitta Otel de gerçekleþtirilecek olan çalýþtaya alanýnda uzman akademisyenler, üst düzey bürokratlar ve kadýn gi- kir etinkaya tarafýndan da "Yeþil Kimya" konulu seminer verileceði bildirildi. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü tarafýndan düzenlenen Bahar Seminerleri devam ediyor. Seminerde teknik anlatým ve sunumlar yapýldý. Belediye den Kadýn Giriþimcilik alýþtayý Mahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdürlüðü öðrencileri Karahacip Beldesindeki Þehit Erdal Öztaþ Ýlk ve orta öðretim öðrencileri ile kucaklaþtý. elediye 1 inci Uluslararasý Katýlýmlý Kadýn Giriþimcilik alýþtayý düzenleyecek Mayýs ta- riþimciler katýlacak. alýþtayda yerel ve küresel zemindeki kadýn giriþimcilik sorunlarý tartýþýlarak, mevcut duruma iliþkin yapýlacak ekonomik ve sosyolojik tespitler ýþýðýnda çözüm üretmeye yönelik akademik, bürokratik ve sivil camiayý bir araya getirmek hedefleniyor.

12 12 SALI 7 MAYIS 2013 Polis dolandýrýcýlara karþý uyardý orum un Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði, son günlerde sýkça karþýlaþýlan telefon dolandýrýcýlýða karþý bilgilendirmek için afiþler asarak el ilaný daðýttý. Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede, son günlerde bu konuyla ilgili çok sayýda ihbar aldýklarýný ve þikayet için polis merkezine baþvuran vatandaþ sayýsýnda artýþ olduðunu söyledi. Güvenlik güçlerinin telefonla vatandaþlarý arayarak para veya kontör talebinde bulunmayacaðýný dile getiren Dede, Kendisini polis, savcý yada asker olarak tanýtan bu kiþilere kesinlikle itibar edilmesin. Böyle bir durumla karþýlaþan vatandaþlarýmýz hemen durumu emniyet güçlerine intikal ettirsin ve Polis telefon dolandýrýcýlýða karþý bilgilendirmek için afiþler asarak el ilaný daðýttý. kesinlikle kimsenin hesabýna para ya da telefonuna kontör göndermesin dedi. Bu tür dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý vatandaþlarý bilgilendirmek amacýyla ilçenin en iþlek bölgelerine pankart ve afiþler astýklarýný kaydeden Dede, ATM, banka ve halkýn sýkça bulunduðu market gibi yerlere de afiþler asarak halkýn bu konuda bilinçlenmesini istediklerini belirtti. Bilgilendirici afiþ ve el ilanlarýnýn yaný sýra polis ekipleri de kýraathane ve esnaflara el ilanlarý daðýtarak konu hakkýnda halký bilgilendirerek, bu tür olayla karþýlaþýlmasý durumda hemen 155 i arayarak ihbar etmelerini istedi.(ýha) Aile için hizmet içi eðitim Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði tedbir aldý. A ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Aile Eðitim Programý (AEP) kapsamýnda, "Aile Eðitimi ve Ýletiþimi, Hukuk, Ýktisat, Medya ve Saðlýk alanýnda" Saðlýklý Evlilik ve Saðlýklý Aile Hayatýnýn sürdürülebilmesi amacýyla orum da bu faaliyetleri yürütecek kiþilerin Hizmet Ýçi Eðitici Eðitimi Semineri baþladý Mayýs 2013 tarihleri arasýnda orum Belediyesi, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde gerçekleþtirilecek eðitimde Doç. Dr Muammer Cengil(Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi); Yard. Doç. Dr. Hülya aðýran Kendirli(Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi); Av. Neslihan Boyabatlý(orum Barosu); Av. Gülhan Keleþ(orum Barosu); Mehtap Ökmen(Bilge Kaðan TML, Gazetecilik); Canan Erverdi(Halk Saðlýðý Müdürlüðü); Formatörler Ahmet Yakut ve Selime Ergüven, ders programý doðrultusunda 44 eðitici adayýna ders verecek. Eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olan eðiticilere 10 Mayýs 2013 Cuma günü sertifika verilecek. Eðiticiler de Aile Eðitim Programý kýlavuz ve materyalleri doðrultusunda ailelere eðitim verecek. Programýn yaygýnlaþtýrýlmasý için alanda çalýþacaklar. Sokak hayvanlarýný korumak amacýyla Can Dostum kampanyasý baþlatýldý. Köy çocuklarýndan Can Dostum projesi orum un Kargý ilçesine baðlý Yeþilköy Ýlkokulu ana sýnýfý öðrencileri tarafýndan sokak hayvanlarýný korumak amacýyla Can Dostum kampanyasý baþlatýldý. Can dostum kampanyasýnýn tanýtýmý ve soksak hayvanlarýnýn resimlerinden oluþan sergi için Kültür sitesinde Kargý Müftüsü Bayram elik, Ýlçe Halk Eðitimi Müdürü Mücahit Açýkbaþ, kurum amirleri, öðretmenler ve vatandaþlarýn katýlýmýyla bir etkinlik düzenlendi. Yeþilköy Ýlk Okulu okul öncesi öðretmeni Fatma Akpýnar yaklaþýk 2 ay önce kedi ve köpeklerden oluþan 12 Kargý ya yeni atamalar H Hizmet Ýçi Eðitici Eðitimi Semineri baþladý. akimler Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) 2013 yýlý adli ve idari yargý ana kararnamesi kapsamýnda orum un Kargý ilçesine 2 yeni hakim ve bir savcý atandý. Kararnameye göre Kargý ilçesinde görev yapan Hakimlerden Ýlkay Yeter Isparta ili Yalvaç ilçesi Hakimliðine, Abdulmuttalip Zarasýz ise Kahramanmaraþ Afþin ilçesi Hakimliðine, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Yeter'de Isparta Yalvaç ilçe savcýðýlýðýna atandý. Ýlçeden tayin olan hakim ve savcýlarýn yerine ise Artvin Arhavi Hakimi Þeyda Kibar Yýldýrým, Artvin Hopa Hakimi Serdar Bayraktar ve Artvin Arhavi savcýsý Alp Tekin Yýldýrým atandý.(ýha) Kýzýlay dan eðitim semineri T Eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olan eðiticilere 10 Mayýs 2013 Cuma günü sertifika verilecek. Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor H itit Üniversitesi Týp Fakültesi Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor. 9 Mayýs Perþembe günü saat te Hitit Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirilecek, seminerin konuþmacýlarý, Týp Fakültesi ÖðretimÜyesi Doç. Dr. Þebnem Gülen ve Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker. Alkollü sürücü kaza yaptý ürk Kýzýlay ý tarafýndan hayata geçirilen Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi kapsamýnda orum'un Sungurlu ilçesindeki öðretmenlere "Afet Zararlarýný Azaltma" konulu eðitim semineri verildi. Sungurlu Kýzýlay Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, eðtim seminerinin amacýnýn tüm yurtta afete hazýrlýk ve zarar azaltma konusunda toplumu harekete geçirmek ve toplum liderleri aracýlýðýyla halký yaþadýklarý bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkýnda bilinçlendirerek ayný zamanda bu yolla olasý zararlarý azaltmak olduðunu söyledi. Programda hedef kitlenin, öðretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve diðer ilgili gruplar olduðunu dile getiren Küçükevcilioðlu, Olasý afet zararlarýný azaltmak için Kýzýlay Þubeleri aracýlýðýyla yerelde kurumlar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesini O sürücüsü aðýr yaralandý. H.U. isimli motosiklet sürücüsü Gökbel Baðlarý nda B ahabey Caddesi Ýçeridere Baðlarý nda alkollü sürücü kaza yaptý. K.M. aracýyla giderken baðlar civarýnda yol kenarýnda yürüyen D.S., S.B., F.A. isimli kadýnlara çarptý. Kadýnlar kazayý ucuz atlattý ancak, sürücünün 273 promil alkollü olduðu belirlendi. Ýfadesi alýnan sürücü serbest býrakýldý. Projeyi Kargý ya baðlý Yeþilköy Ýlkokulu ana sýnýfý öðrencileri tiyatroyla sokak sevgiyle yaklaþalým adet sokak hayvanýný hayvanlarýnýn nasýl dedi. beslemeye ilgiye muhtaç baþladýklarýný söyledi. Konuþmanýn olduðunu anlatmaya Besledikleri ardýndan her öðrenci çalýþtýlar. hayvanlarýn içerisinde sahneye beslediði engelli hayvanlarýnda Tanýtým hayvanýyla çýkarak bir olduðunu belirten toplantýsýnýn ardýndan gününün nasýl Akpýnar resim sergisinin açýlýþý geçtiðini ve beslediði Unutmayalým ki yapýldý. sergilenen hayvanýna nasýl ilgi onlarýnda sevgiye resimlerin geliri gösterdiðini anlattý. ihtiyacý var sokakta hayvanlarýn yararýna Daha sonra okul gördüðümüz köpeklere kullanýlmak üzere öncesi öðrencileri bir hoþt demek yerine Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor. smancýk ta meydana gelen kazada týra arkadan çarpan motosiklet saðlamak, toplum liderleri aracýlýðýyla toplumda afetlere karþý hazýrlýklý olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluþturmak amacýyla baþlatýlan programýn ikincisini gerçekleþtirdik. 30 öðretmenimiz eðitime katýlarak sertifika almaya hak kazandý. Yýlsonuna kadar merkez, belde ve köylerde görev yapan toplum lideri, öðretmenlerimize, din adamlarýmýza ve muhtarlarýmýza afet zararlarýný azaltma eðitim programý verilecek" dedi.(ýha) "Afet Zararlarýný Azaltma" konulu eðitim semineri verildi. Týra çarptý seyrederken, park halindeki týra arkadan çarptý. Yaralanan motosiklet sürücüsü ileri tetkik ve tedavi amacýyla orum Devlet Hastanesi ne sevk edildi.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:27 - Cemâzil - Âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:24 Nisan 1429 Hýzýr: MAYIS Hesaba çekileceðini bildiði hâlde, haram mal toplamaya devam eden kimseye þaþarým. Hazret-i Osman Radýyallahü anh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) Üçtutlar (Mehmet BÖLÜKBAÞI) Ulukavak (Mahmut AHISKA) Yeniyol (Seydi DEMÝRAY) Yavruturna (Feyyaz TOPAKTAÞ) Akkent (Fadime GÜVEN) Kuran da mutluluðun formülü Cenab-ý Allah yarattýðý kullarýnýn hem dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu olmasýný istiyor. Bunun içinde biz kullarýna sayýsýz nimetler bahþetmiþ. Hatta bu nimetlerin farkýna varamayýp bu þuurdan uzaklaþan insanlar için kitaplar ve peygamberler göndermiþ. Ýnsanlarýn dünya ve ahiret mutluluðu için indirilen mukaddes kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de, mutluluðun formülü yüzlerce ayette açýkça belirtilmiþ. Son okuduðum kitap olan, Ýrfan Gürkan elebi'nin "Vahiyden Kalbe" adlý güzide eserinde, Kur'an-ý Kerimde, mutluluðun formülü olan yüzlerce ayetten sadece 40 ayetin yorumu þu þekilde yapýlmýþ : Ýsra 37 : Kibirli olma, alçakgönüllü davran. Müddesir 1-5 : Kendini fazla abartma. Tekvir : Her þeyin üstesinden gelemeyeceðini asla unutma. Bakara 156 : aresizlik tuzaðýna düþme. Her zaman bir umut ýþýðý olduðunu aklýndan çýkarma. Beled 5-6 : Her þeye hakim olmak için uðraþýp hayatý yaþanmaz hale çevirme. Hucurat 10 : Büyüklük kompleksine kapýlýp, insanlarý ezerek arkadaþlarýný kendinden uzaklaþtýrma. Muhammed 7 : Ýyiliði karþýlýk beklemeden yap. Rum 21 : Tek baþýna mutlu olunamayacaðýný bil. evrenin mutluluðu için gayret göster. Vakýa : Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeðiyle yüzleþ. Bakara 263 : Yaptýðýn iyilikleri unut. Anlatarak onlarý kýymetsizleþtirme. Furkan 63 : Sana yapýlan kötülüðün karþýlýðýný vermek yerine. Öfkenin dinmesini bekle. Ýnþirah 1-3 : Seni huzursuz edecek iþlerden uzak dur. Ýhtirasýný törpüle. Maun 4-5 : Eleþtirinin keskin bir býçak olduðunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart. Mücadele 7 : Hiçbir sýrrýn sonsuza kadar gizli kalamayacaðýný unutma. Rahman 7-9 : ýkarcý olma. Adil davran. Tekasür 1-2 : Kibrine yenilip hep daha fazlasýný isteyerek hayatýný zehir etme. GÖNÜL PINARI Aliaddin Bolat Tevbe 40 : En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliðe kapýlma. Fatýr : Senden iyi durumda olanlara bakýp üzüleceðine, senden zor durumda olanlarý görüp rahatla. Fecr : En sevdiðin þeyleri, baþkalarýyla paylaþmanýn keyfine var. Hakka : Hayatýnýn vazgeçilmezleri olsun. Onlarý küçük çýkarlar için asla feda etme. Haþr 10 : Muhatabýna güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol. Kalem 1-2 : Yazdýklarýnýn ve yaptýklarýnýn peþini býrakmayacaðýný unutma. Gücünü insanlarýn yararýna kullan. Münafýkun 4 : Bencil olma, tebrik etmeyi bil. Saff 2 : Yalandan uzak dur. Yusuf : Modern hayatýn çarpýklaþtýrdýðý kadýn-erkek iliþkilerinin, hayatýný esir almasýna izin verme. Ankebut 41 : Ýyi bir dostun, paha biçilmez olduðunu aklýndan çýkarma. Al-i Ýmran 92 : Ýyilik yapma arzunu, þarta baðlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtýr, asla unutma. En'am 50 : Önyargýlarla hayatý kendine zehir etme. En'am 60 : Bildiklerinle açýklayamadýðýn þeyler, hayatýnýn kâbusu olmasýn. Felak 1-5 : Korkularýn tutsaðý olarak yaþamaktan vazgeç. Hacc 46 : Kendini, hep daha iyiye ulaþmak zorunda olduðuna koþullama. Ýbrahim 42 : Merhametli olmaktan asla vazgeçme. Ýsra 23 : Anne ve babana 'off' bile deme. Nisa 149 : Kendini sürekli övmekten uzak dur. Yunus 12 : Vazgeçilmez olmadýðýný kabul et. Enfal 56 : Sözünüzde durmamanýn utanç verici olduðunu aklýndan çýkarma. Furkan 43 : Heveslerini kendine ilah edinme. Necm 3 : Ýnanma duygunu diri tut. Nisa 58 : Karar verirken, vicdanýnýn sesini duymazlýktan gelme Ýyi bilinen süreç Doðru bildiðinde yanýlmak, Dost bildiðinden Soruyorlar:- " Tüm okullarýnýz da Türkçe öðretiliyor mu?" Cevap veriliyor- " Tüm okullarda Türk- düþmanlýk bulmak, içinde bulunduðumuz günlerin haleti ruhiyesi bu iþte. çe öðretmek gibi bir kararýmýz yok." Ama tüm okullarda Ýngilizce öðretiliyor. Bir yanlýþlýk var ama ne- Birisine inan, onu destekle, savun; sonrada inandýðýn en kötü iþleri yapar olsun! rede? Hani derler ya: " Aþaðý tükürsen sakal, yukarý Bir taraf savaþ açtýklarýný, bu savaþtan zaferle tükürsen býyýk." Ýþte bunu yaþýyoruz. Buna inandýðýn kiþiyi tanýyamamak mý denilir, oyuna gelmek mi mek için anayasa deðiþikliði yapýp, bölgesel yöneti- çýktýklarýný söylüyorlar. Biz onlarýn zaferini pekiþtir- denilir! Ýþte bunu ayýramýyoruz. me gitmeyi, Baþkanlýk sistemine geçmeyi düþünüyoruz. Zaferlerine taç giydirme merasimi yapýyoruz. Bunun için inançlarý kullanýyorlar, kutsallarýný kullanýyorlar, mazlum rolüne giriyorlar, sonrada hiç Büyükþehir Belediyesi Kanunun da deðiþiklik aklýmýza gelmeyen þeyler oluyor. Mustafa Yolcu yapýlarak, Büyükþehir Belediyeleri yetki sýnýrýný, il sýnýrý olarak deðiþtirildi. Yani Diyarbakýr belediyesinin yetki sýnýrý, il sýnýrý olarak yürürlüðe girdi. Ýl merkezinde Kýrmýzýçizgiler yok oldu. Asýlacak gözü ile bakýlan insan, kahraman oldu. Þehit ve gazi analarý, oðlunun bu yasalarýn gereðini yerine getirip, saðlýklý planlar, nazým planlarý yapýp uygulayamayan belediyelere bu az, daha çoðu se- günler için mi þehit - gazi olduðunu anlayamaz oldu. Hafýzayý beþer nisyan ile maluldür. Bundan dolayý Ýnsanlar, olaylar karþýsýnda þaþýrýr oldu. Ölçüyorsun, tartýyorsun nin olsun diyoruz. Lazýn biri þehirde gezerken, minareye çýkýp oradan aþaðý inemeyen birini; minareden indirilmeye çalýþtýklarýný gör- bu sýklet bu vücudu taþýmýyor. Bu olaylarda bir yanlýþlýk var ama ben mi yanýlýyorum; el mi yanýlýyor. Olaylar karþýsýn da müþ. kararsýz kalýyoruz. Yanlarýna yaklaþýp-" Durun da pen oni indurum oradan." Söylenen: Yapýlacak baþka þey yok. Daha fazla kan dökülmesin. Yeni fýrsatlar doðuralým. Hani derler ya: Cambaza Demiþ. bak, cambaza. Sen elindeki deveni kaybet, sonra da deve ara. Sonrada- " Bana bir urgan bulun da." Demiþ. Urganý getirmiþler. Aþaðýdan urganý atarak- "Dud buni." Demiþ. Neti- Bir oyun vardý, nakarat halinde þöyle söylenirdi: civciv çýkacak, kuþ çýkacak. Bu iþin sonu ne olacak. cede minaredeki adam, urganý yakalamýþ. Aþaðýdan baðýrmýþ- "Baðla belüne." Adam çaresiz beline urganý baðlamýþ. Dimaðlar tutulmuþ, gözler görmüyor. Sanki insanlar büyülenmiþ, çoðu ayný þeyi söylüyor. "Ýyi olacak." Nasýl iyi olacak? Bütün olaylar aleyhimize geliþiyor. Ajanda sahipleri 100 Adamcaðýz þerefenin üzerine çýkýnca, bizim laz urganý aþaðý Aþaðýdan tekrar baðýrmýþ- "ýk þerefenun uzerune. " yýldýr ayný planýný oynuyor. Bizim burada da halen, civciv çýkacak kuþ çýkacak oyunu oynanýyor. Bazen düþünüyorum: ki adam cansýz yerde yatýyor. çekmiþ. Adamcaðýz gümmm yere düþmüþ. Baþýna gitmiþler "Ben mi yanlýþ düþünüyorum, baþkalarý mý yanlýþ düþünüyor. Laza sormuþlar-" Ne yaptýn, adamý öldürdün." Ortaya atýlan fikirlerin çoðunu kabul edemiyorum. Atýlan fikirlerin doðruluðunu göremiyorum. Düþünüyorum: ben mi Laz cevap vermiþ- Da pen birinu urganla çekip kurtarmýþtým ama oni kuyudan mi çekmiþdum? Yüksekden mu yanlýþ görüyorum, baþkalarýmý? çekmisdum? Dünya ya Türkçe öðretmeye kalkan harekete soruyorlar. " Okullarýnýz Kürt'çe eðitime hazýr mý?" Cevap veriliyor- " Bir sýkýntýlý dönemdeyiz. Bizi kurtaracaklar mý, batýracaklar mý? Bunu zaman Biz gerekli hazýrlýðý yaptýk. oktan hazýrýz." gösterecek. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: MAYIS 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bir yol hikayesi 3 O buna hiç ehemmiyet Tefekkür vermedi. Dünyamýz Ben ülemanýn ilminde þüphe etmem.fakat kimin bir suali varsa ona cevap veririm demiþti. Yollar bir bir yýllarý önüne getirdi. Ýlmi münazaralar, Günün þartlarýna çare Raþit Yücel olacak reçeteler. Bir hedefi vardý corumhakimiyet. net Medresetüzzehra Ona koþtu,ömrü boyunca bu heyecaný yaþadý Üç düþmaný tesbit etmiþti Cehalet, zaruret, Ve ihtilaf Bu üç düþmana; Marifet sanat ve ittihat silahýný kullanýyordu. Sultan Hamid ve Reþata bu tekliflerini iletmiþti. Bu na cevap Sultan Reþat tan geldi. Üniversitenin temeli atýldý ama cihan savaþý bu emeli geri býraktý. Yol hikayesi devam ediyordu Emrindeki milis kuvvetleri ve talebeleri ile Ermeniler e ve Ruslar a karþý amansýz bir savaþa girdi ve esir düþtü. Esaretten sonra Ýstanbulda Ýngilizler e karþý mücadelesi dillere destan oldu. Ankara yeni bir deðiþimin ve dönüþümün içine girmiþti. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 85,197 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SALI 7 MAYIS NÖBETÝ ECZANELER CEYHUN BAHELÝEVLER MH BAHABEY CAD. LOZAN KAVÞAÐI. (METROPOL YANI) SATIÞ HÝTÝT U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 85,746 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 SALI 7 MAYIS 2013 TKDK dan yatýrým projelerine destek Recep Mebet arým ve Kýrsal TKalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), 8 aðrý Dönemi nde onaylanan projeler için dün imza töreni düzenledi. Kurum binasýnda düzenlenen törene TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, birim yöneticileri ve proje sahipleri katýldý. Ýmza töreninde konuþan E. Serdar Kurþun, finansal destek almaya hak kazanan projelerle ilgili açýklamalarda bulundu. Projelerden 5 inin süt üretim, 1 ininse kýrsal turizm alanýnda olduðunu belirten Kurþun, onaylanan 6 projenin toplam yatýrým tutarýnýn 13 milyon 417 bin 381 TL olduðunu açýkladý. Projelere tanýnan destek tutarýnýnsa 6 milyon 451 bin 987 TL olduðunu dile getiren Kurþun, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu olarak 8. aðrý Dönemi nde onaylanan 6 projenin imzalarýný bugün atmýþ bulunuyoruz. Þu ana kadar ki 7 çaðrý dönemi kapsamýnda Koordinatörlüðümüzd e imzalanan 12 adet hibe sözleþmesinin toplam mali büyüklüðü 27 milyon 591 bin 902 TL olup verilen destek miktarý da toplamda 12 milyon 253 bin 879 TL olarak gerçekleþti. 8. Baþvuru aðrý Dönemi nde proje veren 6 firmanýn beþ tanesi süt üretim tesisi kurarken, bir firma da kýrsal turizm tesisi kurarak yatýrýmlarýný gerçekleþtirdi. Ýmzalanan sözleþmelerle yatýrýmcýlarýmýza toplamda 6 milyon 451 bin 987 TL destek verdik. Ayrýca bu yatýrýmlarýn toplam tutarý da 13 milyon 417 bin 381 TL'dir. Halen devam eden ve ödemesi gerçekleþmiþ projelerle birlikte bugün imzalanan hibe sözleþmeleri ile hibe konusu projelerin toplam mali boyutu 41 milyon 9 bin 283 TL, verilen destek miktarý da 18 milyon 705 bin 866 TL ye ulaþtý. ORUM UN Ýntegral Mühendislik te hediyeli kampanya Recep Mebet ntegral Mühendislik, Baymak kombilerde Ý kampanya baþlattý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Ýntegral Mühendislik sahibi Makine Mühendisi A. Serkan Sabur, Baymak kombi alan herkese LCD televizyon hediye ettiklerini açýkladý. Kampanyanýn 10 Mayýs 2013 tarihine kadar süreceðini belirten Serkan Sabur, Kampanyamýz Gazi Caddesi ndeki Kombi Market baþta olmak üzere Eþref Hoca Caddesi ve Alaybey Meydaný ndaki þubelerinde de geçerli dedi. Sabur, kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Caddesi LC Waikiki maðazasý yanýnda hizmet veren Kombi Market e davet etti. EKONOMÝK GELÝÞÝMÝNÝ DESTEKLÝYORUZ TKDK nýn yatýrýmcýlarýmýza desteði artarak devam edecek. Bugün atýlan imzalar sadece yatýrýmcýlarýmýz açýsýndan deðil orum açýsýndan da önemli. TKDK olarak desteklediðimiz her proje orum un ekonomik geliþimini her geçen gün biraz daha yukarýlara taþýyor. Bunun bilincinde ve sorumluluðunda olarak yatýrýmcýlarýmýzý her zaman desteklemeye hazýrýz. Bu iþletmelerimizin hepsi Avrupa Birliði standartlarýnda. Bundan dolayý da iþletmelerimizin yatýrýmý hem bugünün hem de geleceðin yatýrýmlarý olarak ön plana çýkýyor. Bu sayede Türkiye'nin AB'ye girmesiyle birlikte standart eksikliðinden kaynaklý olasý pazar kaybýnýn önüne geçilecek. Yatýrýmcýlarýmýza verdiðimiz destek geri ödemeli yani kredi þeklinde olmayýp tamamen hibe ediliyor. Eðer yatýrýmcýlarýmýzýn getirmiþ olduklarý 8 aðrý Dönemi nde onaylanan projeler için dün imza töreni düzenledi. proje kriterlerimize uyuyorsa ve yatýrýmcýnýn projesi onaylanýrsa %65'e kadar desteðimiz söz konusu olabiliyor. Kurumumuz sadece büyük ölçekli yatýrýmlarý deðil, ayný zamanda küçük ölçekli yatýrýmlarý da destekliyor. Bu açýdan vatandaþlarýmýzý daha detaylý bilgi almalarý için kurumumuza davet ediyoruz. Koordinatörlüðü müzün uzman ekipleri ile proje takibi gerçekleþtiriyoruz. Bundan dolayý da yatýrýmcýlarýmýz, projelerinin geri döneceði korkusunda olmamalý. Bizler elimizden gelen bütün desteði yatýrýmcýlarýmýzla paylaþýyor ve projenin onaylanmasý sürecini iyi bir þekilde yönetiyoruz. Arka arkaya devam eden çaðrýlarýmýzda eksiklikleri bildirilen projelerin eksiklikleri tamamlanýrsa bir sonraki çaðrýda projenin kabulünde bir engel görmüyoruz. Burada önemli olan yatýrýmcýlarýmýzýn belli baþlý kriterleri saðlamalarý. Projenin en az 5 yýl devam etmesi bizim kriterlerimiz arasýnda ama piyasada yaþanabilecek aksiliklerden dolayý bu taahhüt yerine getirilmez ve bunu bize makul gerekçeleri ile beyan ederlerse bunu da makul görebiliyoruz. Buradan da anlaþýlacaðý gibi yatýrýmcýmýzýn korkmasýný gerektirecek bir konu yok. TKDK birçok sektörde yatýrýmcýlarý destekliyor. Þu an 11. çaðrý döneminin hazýrlýklarý devam ediyor ve vatandaþlarýmýzý kurumumuza bekliyoruz. Gerçekleþtirmek istedikleri projeler hakkýnda daha detaylý bilgileri yatýrým konularýnda uzman ekiplerimizden bilgi alarak öðrenebilirler. Ýmza töreninde konuþan TKDK Ýl Koordinatörü Kurþun, finansal destek almaya hak kazanan projelerle ilgili açýklamalarda bulundu. Ý ntegral Mühendislik, Baymak kombilerde kampanya baþlattý. Kurþun, orum un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olmasýný hedeflediklerini söyledi. Piliç üretiminde marka olacaðýz orum, yumurta sektörünün ardýndan piliç sektöründe de marka olmaya hazýrlanýyor. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, orum un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olmasýný hedeflediklerini söyledi. 8. aðrý Dönemi proje imza töreninde konuþan E. Serdar Kurþun, Önümüzdeki çaðrý sürecinde orum da piliç eti üretimine yönelik büyük projelere finansman desteði saðlayacaðýz dedi. Kanatlý hayvan üretimine yönelik bütçede yapýlan düzenlemelerden bahseden Kurþun, orum da kurulacak Rallicilere gönüllü tercümanlýk yaptý Recep Mebet A llgeau-orient Rallisi için orum a gelen sporcular önceki gün þehir merkezini gezdi. Boðazkale Sfenksine Selam sloganýyla düzenlenen ralliye katýlan yabancý konuklara orum turu sýrasýnda bazý gönüllüler tercümanlýk etti. Ýsviçre den orum a kesin dönüþ yapan Recep Özkaya da rallicilere gönüllü tercümanlýk eden isimler arasýnda yer aldý. Özkaya nýn rehberliðinde orum u gezen Alman turistler, ihtiyaçlarýný problemsiz þekilde gidermenin keyfini yaþadýlar. orum da gördükleri yakýn ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getiren Willi Brühlman isimli Alman rallici, Özkaya ya teþekkür ederek en yakýn zamanda Hitit diyarýna ailesiyle tekrar gelmeyi istediðini kaydetti. piliç eti üretimi tesislerine ciddi anlamda destek vereceklerini kaydetti. Bayat ta 2, Laçin ve Mecitözü ilçelerine ise 1'er adet olmak üzere toplam 4 ayrý tesis kurulumu için proje teklifi aldýklarýný belirten Kurþun, projelerin Ankara'ya gönderildiðini açýkladý yýlý hedefleri doðrultusunda orum'u piliç üretiminde marka yapmayý amaçladýklarýný vurgulayan Kurþun, þöyle konuþtu: orum'da piliç üretimi yapabilecek modern bir tesis yok. 24 kümes yapýldýðýnda bunlar 300 iþ günü çalýþýr durumda olacak. Bu kümeslere kurulacak kesimhanelerde saatte 3 bin tavuk kesimi yapýlabilecek. Bu proje ayrýca orum'daki yem fabrikalarýmýza da yeni bir pazar oluþturacak. TKDK olarak hem kümeslerin kurulumuna hem de kesimhanelere destek saðlayacaðýz. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu nun sektörel desteklerinin altý çizildi. Yabancý konuklara orum turu sýrasýnda bazý gönüllüler tercümanlýk etti. Alman turistler, orum turu sýrasýnda gördükleri ilgiden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler.

15 Belediye Meclisi bugün B emur-sen Ýl Temsil- ve Saðlýk-Sen Mcisi orum Þube Baþkaný Ahmet Saatci, performans sistemi kapsamýnda 2003 yýlýndan bugüne kadar ortaya konulan her yeniliðin, adaletsiz bir sistemden dolayý çalýþanlar arasýndaki iþ barýþýný ve motivasyonu daha da bozduðunu savundu. elediye Meclisi, bugün saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda toplanacak. Belediye Meclisi'nin toplantýsýnda Güney Kampüsü'nde yaþanan sorun çözüme kavuþuyor. Ankara Yolu Erzurum Dede civarýnda 55 hektarlýk alanda yargý kararýyla bozularak plansýz hale gelen 55 hektarlýk alan yeniden planlý hale getiriliyor. Karaaðaç Köyü Güvenli Mevkii'nde LPG istasyonuna akaryakýt ilavesi yapýlýyor. Fen Lisesi bölesinde konut ve ticaret alaný iþaretleniyor. Bazý mahallelerde bodrum katlarýn emsale dahil edilmemesi öngörülüyor. Fevzi akmak Caddesi'nde Askeri Kýþla'nýn yanýndaki özel mülkiyete ait alan, Milli Eðitim Müdürlüðü'nün talebi doðrultusumda lise ve ana okulu iþaretleniyor. Bahabey Caddesi'nde geçtiðimiz ay ihale ile satýlan Pankobirlik'e ait alanda plan deðiþikliði yapýlýyor. Toplantýda gündemi þu baþlýklar oluþturacak; Gayrimenkul satýþ ve takasý; Karaaðaç Köyü, Güvenli Mevkii, 17-A Pafta, 129 nolu parsele imar planý deðiþikliði; epni Mahallesi, 19.J.3.A- 19.J.3.B- 19.J.2.C- 19.K1.D nolu ve 331, 330, 352, 328 nolu adalarda 25 hektarlýk alanda plan deðiþikliði; Ulukavak Mahallesi, 2627 ada, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerde plan deðiþikliði; Gülabibey Mahallesinde Performans sistemine eleþtiri Ahmet Saatçi yaklaþýk 55 hektarlýk alanda plan deðiþikliði; Bahçelievler Mahallesi, 2595, 4135, 1728 adalar, Ulukavak Mahallesi, 3742 ada, Ýbrahim ayýrý 3366, 3377, 3379, 3374, 3837 adalar, Yavruturna Mahallesi, 772, 783, 848 adalar, Gülabibey Mahallesi, 500, 2945, 1038 adalar, Tepecik 1003 ada, oraklýk 2246, 2394, 1810, 2452 adalar, Tepecik 250 ada ve Ulukavak Mahallesi, 2480 adalarda plan deðiþikliði; Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 38, 176 nolu parsellerde plan deðiþikliði; Bahçelievler Mahallesi, 58 Pafta, 910 ada, 34 nolu parselde plan deðiþikliði; Ulukavak Mahallesi, 2670 ada da plan deðiþikliði; Galabibey Mahallesinde YEMEK PÝÞÝRME, BULAÞIK YIKAMA VE GARSONLUK HÝZMETÝ TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ. ORUM ÞEKER FABRÝKASI MÜDÜRLÜÐÜ YEMEK PÝÞÝRME, BULAÞIK YIKAMAVE GARSONLUK HÝZMETÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/55393 l-ýdarenin a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. MERKEZ/ORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : orum Þeker Fabrikasý c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Ankara yolu 9.Km ORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak her türlü yemekhane hizmetleri kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý orum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar orum Þeker Fabrikasý Haberleþme Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçirlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn 408) Resmi ilanlar de gayrimenkul tahsisi; gayrimenkul satýn alýnmasý; asfalt Þantiyesi için finiþer iþ makinesi alýnmasý; kadro iptal ve ihdasý; ödenek aktarýlmasý ve 2012 yýlý bütçe kesin hesabýnýn görüþülmesi. Tapu'ya bina yeri Meclis'te Belediye Meclisi'nin bugün yapýlacak toplantýsýnda Tapu Müdürlüðü'ne yapýlmasý planlanan yeni hizmet binasýna yer tahsisi gündeme gelecek. Valilik Hizmet Binasý'nda faaliyetlerini sürdüren Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüðü'ne yeni ve modern bir hizmet binasý yapýlacak. Bu çerçevede alýk YEDAÞ ile Ticaret Meslek Lisesi arasýnda bulunan alanda bulunan belediyeye ait arsanýn gayrýmenkul takas ve satýn alýnmasý hususu görüþülerek karara baðlanacak. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ankara Büyük Anadolu Otel'de gerçekleþtirilen Performans ve Kalite Kongresi'nde Saðlýk-Sen tarafýndan dile getirilen konular hakkýnda basn açýklamasý yapan Saatci, performans sistemiyle saðlýk hizmetlerinin sunumunda yüzde 265'lik bir sayýsal artýþ saðlandýðý, istihdam konusunda ise yükselen taleple uygun bir artýþ yaþanmadýðýný, bu durumun nitelikli saðlýk hizmeti sunumu sürecini zora soktuðunu söyledi. Saatci, saðlýk çalýþanlarýnýn Türkiye'de yaptýðý iþin Avrupa ülkelerindeki çalýþanlara göre 3 kat fazla olmasýna karþýn ülkemizdeki saðlýk çalýþanlarýnýn ücret noktasýnda Avrupa ülkelerindeki çalýþanlarýn aldýðýnýn yarýsýný bile alamadýðý belirtti. Saatci, performansa dayalý ek ödeme daðýlýmýnda yaþanan adaletsizlikleri gidermek adýna yasal düzenlemelerin biran önce yapýlmasý gerektiðini vurgulayarak, öncelikle deðiþmesi gerekenleri þöyle sýraladý: Ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulmalýdýr. Yatýrým, onarým ve demirbaþ giderleri genel bütçeden karþýlanmalýdýr. Daðýtýlabilir döner sermaye hesabýnda hazine payý %15 olarak deðil,uygulandýðý gibi %1 olarak deðerlendirilmelidir. Döner sermaye havuzu geniþletilmelidir. Tüm çalýþanlar için gelirinin en az %75'ini sabit aldýðý ücretlerden, %25'ini deðiþken Döner Sermayeden karþýlandýðý bir sistem kurulmalýdýr. alýþanlarýn tüm gelirleri emekliliðe yansýtýlmalýdýr. Deðiþik hastanelerde hekimlerin elde ettiði ayný puanlara karþýlýk ayný tutarda ödeme yapýlmalýdýr. Saðlýk çalýþanlarýna mutlaka yýpranma payý verilmelidir. Tüm yurtlarda internet ücretsiz Y üksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURT- KUR) baðlý tüm yurtlarda, öðrencilere ücretsiz internet imkaný sunulacaðý bildirildi. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptýðý açýklamada, yurtlardaki hizmet kalitesini artýrabilmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu anlamda son 10 yýlda önemli aþamalar kaydettiklerini anlatan Albayrak, 10 yýl önce kuruma baðlý öðrenci yurtlarýndaki doluluk oranýnýn yüzde 50 civarýnda olduðunu anýmsattý. Öðrenci yurtlarýndaki imkanlarý, 10 yýl önce öðrenci olanlarýn daha iyi hatýrlayacaðýný dile getiren Albayrak, þöyle konuþtu: "Þimdi durum deðiþti. Kredi Yurtlar Kurumunun güvenliði arttý. Temizlik imkanlarý deðiþti. Yurtlarýmýzda, 2003 yýlýndan önce öðrencilerin kullandýðý mekan büyüklüðü ile bugünkü þartlar arasýnda yüzde 100 fark var yýlýndan önce bir öðrenci, 6-8 metrekare kullanabiliyordu. Bugün öðrenciler ortak alanlarla beraber 20 metrekare kullanýyor. Bu bir farklýlýk, rahatlýk ve özgürlüktür." ürkiye'nin en Tgenç yazarlarý olan Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu 4/E Sýnýfý öðrencileri için önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda veda gecesi düzenlendi. Sýnýf Öðretmenleri Erdal Þahin ve Müjgan Þentürk tarafýndan organize edilen veda gecesine Kardeþ Bahçelievler Ýlkokulu 4/E Sýnýfý öðrencileri de katýldý. Öðrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiði programýn açýþ konuþmasýný Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu Müdürü Aziz Usta yaptý. Ýlkokuldan mezun olmaya hazýrlanan SALI 7 MAYIS Kardeþ sýnýflar veda etti Numara taþýdýktan sonra icra geldi umarasýný taþýdýktan Nsonra kesilen son faturadan haberi olmayanlar ya yüksek fatura ya da icra þoku yaþýyor. Numarasýný farklý bir operatöre taþýyacaklarý gsm operatörleri öyle bir cezalandýrdý ki. Cep telefonu kullanýcýlarýnýn numara taþýmak için operatörüne baþvuranlarýn talepleri fatura kesim tarihinden sonra diðer operatöre iletiliyor. Numarasýný taþýdýktan sonra kesilen son faturadan haberi olmayanlar ya yüksek fatura ya da icra þoku yaþýyor. Numarasýný farklý bir operatöre taþýyanlarýn þikayetlerine dikkat. GSM operatörleri kendilerinden vazgeçerek farklý bir operatöre geçen abonelerine öyle bir oyun oynadý ki. Numarasýný taþýmak isteyenler taleplerini operatörlerine bildirdiler. Operatörleri numaranýn taþýnmasý gereken operatöre fatura kesim tarihinden sonra iþlemi bildirdi. Böylece farklý operatöre geçen kullanýcý eski operatö- Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu 4/E Sýnýfý öðrencileri için önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda veda gecesi düzenlendi. öðrencileri tebrik eden Aziz Usta, genç yazarlara eðitimlerinin devamýnda baþarýlar diledi. Usta, baþarýlý öðrencilerin aileleri ve öðretmenlerini de ründen aylar sonra gelen yüksek fatura hatta icra ile adeta þaþkýna döndü. Uzmanlar cep telefonu kullanýcýlarýný uyararak "Numara taþýma azami 6 günde gerçekleþtirilmelidir. Bu süreyi geçirmeden numara taþýma iþleminizin yapýldýðýndan emin olun" dedi. Ýþte Þikayetvar'a gönderilen þikayetlerden bazýlarý þöyle: 9 ay sonra icra "9 ay önce gsm hattýný baþka bir operatöre taþýdým. Taþýmadan önce son faturalarýmý ödeyip baþka borcum var mý diye sorgulattým yok dediler. Operatör geçiþini yaptým 9 ay sonra yani avukatlýktan aradýlar yasal iþlem baþlatýlmýþ sebebi 9 ay önce olan faturamýz. Operatör numara taþýma sýrasýnda fatura kesim tarihinden sonra iþlem baþlatmýþ. Hiç bir fatura tarafýma iletilmedi þimdide yüksek bir fatura istiyorlar. Bu nasýl bir iþlem dava açacaðým. Borcum yok deniyor sonra borç çýkýyor nasýl bir iþ bu!" Programa öðrenci velileri büyük ilgi gösterdi. tebrik etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan sýrasýyla sahneye gelen kardeþ sýnýflarýn öðrencileri, þiir, þarký ve danslarýn yaný sýra Fatura kesim tarihi önemli "Mart ayýnda hatlarýmdan birini baþka bir operatöre taþýmaya karar verdim ve 18 martta baþvurumu yaptým. 24 mart gece 23 civarlarýnda hattýmýn taþýnacaðý mesajý geldi. Neden bu kadar geç olduðunu anlayamamýþtým. Hattýmý taþýmamýn üzerinden 1.5 aydan fazla süre geçtikten sonra þok bir fatura ile sebebini anladým. Meðer benim fatura kesim tarihim ayýn 24'ünde imiþ. Operatör hattýmý taþýyacaðýmý duyunca uyanýklýk yaparak son güne kadar beni bekletmiþ ve yeni fatura dönemine girdiðim ilk gün geçiþimi yaparak benden 1 gün bile kullanmadýðým döneme ait tam ay parasý istiyor. Fatura Ýptal edilmezse tüketici mahkemesine gideceðim." Numara taþýrken bilinmesi gerekenler -Numara taþýmak için geçmek istediðiniz operatöre baþvurmanýz yeterlidir. Gerekli iþlemleri yeni operatörünüz si- skeç ve slayt gösterileri de sundular. Katýlýmcýlarýn beðeniyle izlediði program, alkýþlar eþliðinde sona erdi. zin adýnýza gerçekleþtirir. -Baþvuru formu ile kimlik bilgileriniz baþvuru iþlemi için yeterlidir. -En fazla 6 gün içerisinde geçiþ iþlemi tamamlanýr. -Yeni operatörünüz size yeni bir SIM kartý verir. Ancak SIM kartýnýz iþlemlerinizin tamamlanmasý ardýndan aktif hale gelir. -Numara taþýma iþleminizin tamamlandýðý ve SIM kartýnýzýn aktif olduðu zaman bilgisi size SMS ya da e posta ile yeni operatörünüz tarafýndan bildirilir. -Faturalý hatlar ön ödemeli hatlara ya da tam tersi ön ödemeli hatlar faturalý hatlara taþýnabilir. -Eski operatörü ile taahhütnamesi olanlar da numara taþýma iþlemi yapabilirler. Ancak söz konusu taahhütnamede yer alan yükümlülüklerin ayrýca yerine getirilmesi gerekebilir.(þikayetvar)

16 16 SALI 7 MAYIS Mayýs 1960 da gerçekleþtirilen askeri darbe döneminde ilimizin bir köyünde ilkokul öðretmeni olarak görevli idim. O yýllarda köylerde beþ yýllýk bir eðitim öðretim gerçekleþtiriliyordu.oðu yerleþim biriminde öðretmen beþ sýnýfýn eðitim öðretiminden sorumlu idi. Yalnýz bir sýnýfýn eðitimi o yýllarda ancak okul yeni açýlmýþsa bulunuyordu. oðu kez öðretmen birden çok sýnýfla uðraþmak ve onlarý yetiþtirmekle sorumlu idi.kýsaca yalnýz tek sýnýf okutan öðretmen o döneme göre çok þanslý idi.o dönemde köyde görev alan bir eðitimci olarak tek sýnýfla uðraþmak bana nasip olmadý.kýsaca öyle bir þans beni bir türlü bulmadý. Kýrsal alanda görev yüklenmek için yetiþtirilen köy çocuklarý köylerde o yýllarda yeni, yeni görev alýyorlardý.köyde görev alan öðretmen için okulun hemen bitiþiðinde birde lojman bulunuyordu.öðretmen o günün þartlarýna göre modern bir yapýda ikame etmeliydi.okullarýn çoðu köylü tarafýndan yapýlmýþtý. Nüfusun %80 'i köylerde yaþýyordu.köyde ikame eden halk tüketim için ne gerekli ise kendisi üretmek zorunda idi.kýsaca insanlara toprak çok yakýndý.her ürün doðalýn saðladýðý koþullarda olgunlaþýyordu.kýrsal alanda yaþayan insanýmýz toprakla uðraþmak zorunda idi.kýrsalda çok toprak sahibi olanlara aða adý verilmiþti.aðalar köyün genellikle söz sahibi olan kiþisi Anayasa çalýþmalarý sürerken idi.köyde devletin bir kolu olan muhtar ile öðretmen yasalarý uygulamada güçlüklerle karþýlaþýyordu.oðu yerde muhtar,öðretmen,imam birlikteliði çok iyi sonuçlar veriyor,o yerleþim biriminde yaþayanlar sorunsuz bir yaþam sürdürüyordu. Askeri müdahale sonrasý köylere gönderilen bir yazý ile "Köyü Kalkýndýrma ve Güzelleþtirme Dernekleri" oluþturulmasý istendi.sanýrým bu olay kýrsal alanýn dernekleþtirilmesinde atýlmýþ ilk adýmlardan birisiydi. Köy sokaklarý deðiþik dönemlere göre kiþilerce yapýlan müdahale ile daraltýlmýþ,kaðný ve araba köy içersine giremez hale gelmiþti.motorlu taþýtlarýn köylere dek ulaþmasýndan sonra dar sokaklar kendiliðinden sorun oluyordu.köylü motorlu taþýtýný evinin önüne kadar gelmesini arzuluyor,ancak yollarýn dar oluþu bu eylemi engelliyordu.oluþturulan dernekler sanýrým ilk hamle olarak köy içi yollarýný düzene koymada görev almýþlardýr. Müdahale sonrasý köylerin çoðunda muhtarlýklar öðretmenler tarafýndan yürütülmüþtür.derneklerin kuruluþunda ve iþleyiþinde öðretmenin en önde görev aldýðýný görüyoruz.muhtar,öðretmen,imam üçlüsü deyimi 27 Mayýs Devrimi ile ülke çapýnda uygulamaya konulmuþtur.muhtarýn tek baþýna yapamadýðý çoðu eylem bu birlik sayesinde gerçekleþtirilmiþtir "Yaþadýkça yaþananlar" Müslüm TUNABOYLU hotmail.com Ben müdahale sonrasý muhtarlýk yapmadým.yöneticilere muhtarýn olumlu çaba içersinde bulunduðunu bildirdiðimden herhangi bir sorunla karþýlaþmadým.muhtarla iþbirliði içersinde oluþumuzu köylü günlük hayatýnda yaþýyordu. O dönemde gerçekleþtirdiðim dernek sayesinde köyde mera,otlak,sulama sorunu gibi bir sorun yaþanmadý,meralar eylemlerle geniþletildi.hayvancýlýðýn önü açýlmýþ oldu bir bakýma. Kalkýnma ve güzelleþme Dernekleri sayesinde köy mezarlýklarý bir düzene kondu,mezarlýðýn etrafý taþ duvar yada dikenli tellerle çevrilerek koruma altýna alýndý.mezarlýklarda hayvanlarýn görülmesi olayýna son verildi,bu arada mezarlýklar köyün yaný baþýnda birer küçük ormana dönüþtürüldü. 27 Mayýs 1960 ile 9 temmuz 1961 arasýnda ülkenin akil insanlarýndan bazýlarý Milli Birlik Komitesi tarafýndan görevlendirildi.anayasa Hazýrlama Komisyonunda hemþerimiz Hýfzý Veldet Velidedeoðlu da görev aldý. Anayasa oylamasý öncesi orum'a gelen Hýfzý Veldet Velidedeoðlu saat kulesi etrafýnda ki meydanda düzenlenen tanýtým mitinginde uzun bir konuþma yaparak "HALK OYLAMASINA SUNULACAK BU ANA- YASA OK MODERN VE ÖZGÜRLÜKLERÝN SU- NULDUÐU BÝR ANAYASA DIR.BU ANAYASA NIN HENÜZ DÜNYADA BÝR BENZERÝ YOK- TUR.BÝRAZ MÜREKKEP YALAMIÞ BÝR HEMÞE- RÝNÝZ OLARAK BU ANAYASA YA BEYAZ OY VERMENÝZÝ ÝSTÝYORUM" DEMÝÞTÝ. VELÝDEDEOÐLU, kendisinin parlamenterlikte gözü bulunmadýðýný, bir gün öyle bir arzum olursa bana bu meydaný hatýrlatmanýzý diliyorum dedi.velidedeoðlu zaman, zaman orum "a uðradý kendisine senatörlük önerisi götürüldüðünde saat kulesini anýmsatmýþtý. 9 temmuz 1961 de yapýlan anayasa oylamasýnda orum 61 anayasasýna hayýr dedi. Sanýrým kýrmýzý oylarýn çoðunlukta olmasýna en çok Velidedeoðlu üzülmüþtü. orumlu Hýfzý Veldet Velidedeoðlu 'na hizmetlerine karþýlýk þehir parkýna adýný vermiþti.genç kuþak parka Yunus Emre adýnýn verilmesini bir gün gündeme getirirse sonuç ne olur diye bir düþünmemiz gerekmez mi.? Ýsim deðiþikliði çok deðiþik tepkileri yaratýr.1950 ile 1960 yýllarý arasýnda dünyaya gelen çocuklarýn adý Menderes iken 60 sonrasý deðiþtirilmiþtir.bu çeþit eylemler insanlara hiçbir zaman puan kazandýrmaz.yaptýðýmýz bir eylem ömür boyu yakýnlarýmýzý olumsuz etkilememeli diyor,okurlarýmý saygýlarýmla selamlýyorum. Bu haftaki yazýmda '5 Mayýs Dünya Ebeler Günü' ve '12 Mayýs Hemþireler Günü' münasebetiyle saðlýk sektörünün en önemli çalýþanlarýndan biri olan ebe ve hemþirelerimizden bahsedeceðim. Saðlýk hizmetleri, bir ekip çalýþmasý gerektiren ve birçok faktörden etkilenen kombine, karmaþýk faaliyetleri içerir. Bu iþler yürütülürken yardýmcý saðlýk personellerinin görevleri azýmsanmayacak kadar fazla ve bir o kadar da önemlidir. Birçok tedavi ve müdahalelerde doktorlarýmýz ön planda olmasýna raðmen aslýnda arka planda canla baþla çalýþan ebe, hemþire ve saðlýk memurlarýmýzýn olduðu unutulmamalýdýr. Ben ekiple birlikte çalýþmanýn ne kadar önemli olduðunu, 12 yýllýk acil ve diyaliz hekimliðim sýrasýnda yakinen gördüm. Burada, Bayat ve Ýskilip acilinde birçok vakaya birlikte müdahale ettiðimiz o zamanki acil personeline ve diyaliz hemþirelerine bir defa daha teþekkür etmeyi kendime bir borç olarak görüyorum. Onlarýn görev bilinciyle özverili bir þekilde çalýþmasý, hastanýn saðlýðý açýsýndan ne kadar kýymetliyse, yapacaklarý en ufak bir hata tedavinin baþarýsýz olmasý açýsýndan o kadar önemliydi. ok þükür birçok hastamýza faydalý olabildik. Ayrýca, sadece acil ve diyalizde deðil ameliyathane, yoðun bakým, doðumhane, servis ve polikliniklerde çalýþan tüm ebe ve hemþireler bir ekibin parçasý ve en önemli ayaklarýndan birisi olarak çalýþýyor. Özellikle aile hekimleriyle birlikte çalýþan yardýmcý personellerimiz, daha önceden bir kaç kiþinin yaptýðý iþi, tek baþlarýna göðüslüyorlar. Gebe, bebek, kadýn ve çocuk takibi, aþýlama, enjeksiyon, pansuman, poliklinik hizmetleri, eðitim ve aile danþmanlýðý olmak üzere birçok hizmeti veriyorlar. Bu hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için, aile hekimleriyle birlikte çalýþan ebe ve hemþirelerin sayýlarýnýn artýrýlmasýnýn faydalý olacaðý kanaatindeyim. Ebe ve hemþirelerimiz Dr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi Ýnsanlýk tarihinin en eski mesleklerinden birini icra eden ebe ve hemþirelerimiz, ülkemizin en ücra köþelerinde bile bu kutsal görevi yerine getiriyorlar. Anne, çocuk, insan ve toplum saðlýðý açýsýndan ebe ve hemþirelerimiz çok önemli sorumluluklar üstleniyorlar. Buna raðmen hak ettikleri deðeri tam manasýyla görmeyen ebe ve hemþirelerimiz, aðýr çalýþma koþullarý altýnda hizmetlerine devam ediyorlar. Özellikle saðlýkta þiddetin arttýðý þu günlerde ebe ve hemþirelerimizin de bu konudan nasibini aldýðýný duyuyoruz. oðu zaman yazýlý ve görsel basýna yansýyan darp olaylarýný sizler de görüyorsunuz. Kendi saðlýðýný riske atarak, baþkalarýn saðlýðýný düzeltmeye çalýþan tüm ebe ve hemþirelerimize daha duyarlý ve kibar davranýlmasýný, siz kýymetli halkýmýzdan özellikle istirham ediyorum. Fevri hareketlerle zarar verebildiðiniz ebe ve hemþirelerin, her zaman sizin iyiliðinizi düþündüðünü lütfen unutmayýn. Bu tip müessir olaylarýn hiçbir zaman tekrar etmemesini ümit ediyorum. Saðlýk personelinin % 60'ýný oluþturan ebe ve hemþirelerin, sevgiden, sabýrdan, özveriden, þefkat ve disiplinden uzak bu mesleði icra etmesi mümkün deðildir. ünkü ebe ve hemþire, saðlýðý yerinde olmayan, yardýma muhtaç insanlara hizmet vermektedir. Böyle kutsal bir mesleði icra eden ebe ve hemþirelerimize bu mesleðin saðladýðý manevi hazzýn, eþsiz güzellikte olduðunu belirtmek istiyorum. Görevlerini büyük bir sorumluluk içinde ve þevkle yapan tüm ebe ve hemþirelerimizin günlerini kutluyor ve bu onurlu hizmetlerinde baþarýlar diliyorum. Ýyi ki varsýnýz, hepinize çok teþekkürler. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " " Vergi levhasý asma zorunluluðu kalktý VERGÝ LEVHASI ASMA ZORUNLULUÐU KALKTI AMA BULUNDURMA ZORUNLULUÐU DEVAM EDÝYOR! 2012 yýlý Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme ve onaylama iþlemleri tamamlandý bu aþamadan sonra 2012 yýlý VERGÝ LEVHA- SI'nýn 3568 sayýlý Kanun uyarýnca yetki almýþ olup baðýmsýz çalýþan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müþavir veya yeminli mali müþavirler (meslek mensuplarý) aracýlýðýyla, gelir vergisi mükellefleri için 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayýstan itibaren, vergi levhalarýný 31 Mayýs günü sonuna kadar yazdýracaklardýr. Vergi Levhasý Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkýnda Uygulanacak Ceza Vergi levhasý almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasýný bulundurmak mecburiyetinde olduklarý yerlerde yapýlan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadýðýnýn tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin numaralý bendine istinaden özel usulsüzlük cezasý kesilecektir. Vergi levhasýnýn internet üzerinden onaylanmasý ve iþyerlerinde bulundurulmasý ile ilgili bazý önemli noktalar aþaðýda açýklanmýþtýr. Kanuni Dayanak Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde "Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancý basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye þirketleri her yýl Mayýs ayýnýn son gününe kadar vergi tarhýna esas olan kazanç tutarlarý ile bunlara isabet eden vergi miktarlarýný gösteren levhayý almak zorundadýrlar. Ýlan ve levhalara iliþkin diðer hususlar Maliye Bakanlýðýnca belli edilir." hükmü yer almaktadýr. Söz konusu hükmün Bakanlýðýmýza verdiði yetkiye istinaden vergi levhasý uygulamasýna iliþkin esaslar aþaðýdaki þekilde yeniden tespit edilmiþtir. Vergi Levhasý Almak Mecburiyetinde Olanlar Gelir Vergisinde l. Ticari kazanç sahipleri, 2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altýncý fýkrasýnda sözü edilen yazýhaneyi açmýþ olanlar) 3. Serbest meslek erbabý, Adi ortaklýk, kolektif ve adi komandit þirket þeklindeki iþletmelerde her bir ortak için ayrý ayrý vergi levhasý alýnacak yerlerde her bir ortak için ayrý ayrý bulundurulacaktýr. Mali konular & yorumlar Lemzi ÖPLÜ gmail.com Kurumlar Vergisinde l. Anonim þirketler, 2. Limited þirketler, 3. Eshamlý komandit þirketler, Vergi Levhalarýnda Bulunacak Bilgiler Mükellefin; a) Adý ve soyadý, b) Ticaret unvaný, c) Ýþ yeri adresi, ç) Vergi kimlik numarasý, d) Baðlý bulunduðu vergi dairesi, e) Vergi türü, f) Ýþe baþlama tarihi, g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü, h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)(8), ý) Beyan edilen son üç yýla ait matrahlar ve bu matrahlarýn ait olduðu takvim yýlý için tahakkuk eden vergi, i) Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý bilgi iþlem sistemi tarafýndan üretilecek onay kodu. Vergi Levhasýnýn Ýsteyen Mükellefler Tarafýndan Asýlmasý ve Yayýmlanmasý Vergi levhasýnýn asýlma zorunluluðu bulunmamasýna karþýn isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarýný iþyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayýmlayabilirler. Vergi Levhalarýnýn Bulundurulacaðý Yerler Vergi levhasý almak mecburiyetinde olan mükellefler bu bilgileri ihtiva eden levhalarý iþ yerlerinin; a) Merkezlerinde, b) Þubelerinde, c) Satýþ maðazalarýnda, d) iftçilerin doðrudan doðruya zirai faaliyetleri ile ilgili alým satým iþlerinin tedviri için açtýklarý yazýhanelerinde, e) Taþýt iþletmeleri ayrýca taþýtlarýnda (taþýt iþletmesi ifadesi, ücret karþýlýðýnda yolcu veya eþya taþýmacýlýðýný ifade ettiðinden, diðer iþ kollarýnda faaliyet gösteren mükelleflerin taþýtlarýnda vergi levhasý bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadýr.) yetkililerce istenildiðinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardýr. Ýþ yerinde birden fazla kat veya reyon olmasý halinde her kat veya reyon için ayrý birer levha alma ve bulundurma zorunluluðu bulunmamaktadýr. VERGÝ LEVHASI BULUNDURMAYANA ÝLÞÝKÝN 2013 YILINA AÝT CEZASI TUTARI TL Bir tabak yemekte benden! Özel bir yemeðe davetlisiniz ne uðraþýyorsunuz çatalla býçakla veya lokantadasýnýz, takým elbiseniz üzerinizde, haþlama türü etli yemen baþlarýz kemikleri elle tutup sý- deyince, çoðumuz tasdikleriz. Ve hemek yiyorsunuz.sað elde býçak, sol yýrmaya. Belki içimizden hay Allah elde çatal. Kemikli etin saðýndan, razý olsun, yoksa yemeðin etini doðru dürüst yiyemeden tabakta býraka- solundan zoraki keserek yemeye çalýþýyor ve üzerinizdeki elbisenize caktýk deriz. sýçrar diye korkuyorsunuz. Siz eti Ne dersiniz; fazla hassas olup, Mahir ODABAÞI kemikten ayýrmaya durun, bakýn bizim Kemal amcamýz afiyetle nasýl Sivil Savunma Uzmaný Milli Eðitim Müdürlüðü kemikli eti doðru dürüst yiyemeden tabakta yarýsýný býrakanlardan mýsýnýz? Yoksa, kemik elle tutulup sýyrý- yemiþ. Efendim 27 yýl önce Kargý Ýlçemizin Karaboya köyünde görev yaparken, bir bir güzel yeyip, sonra elleri yýkarýz diyenlerden lýr diyerek, kemikli et yemeklerini Kemal amcamýz vardý.hoþ adamdý, misafirperverdi ve sohbeti çekilirdi.þýk giyimli bir beye- hazmettikleridir '' der bir filozof.bu nedenle, misiniz? ''Ýnsanlarý güçlü kýlan yedikleri deðil, fendinin bir tabak haþlama türü et yemeðini yemek için uðraþýrken, kendisinin onun üzerine herkesin saðlýk, sýhhat içerisinde iþtahla yemek cevabýnýz ne olursa olsun.ortak temennimiz; iki tabak ayný yemeði bitirdiðini ve bunun üzerine üçüncüyü de o takým elbiseli, genç beye- olmasýdýr Bir Amerikalý: ''Hayatta ne iste- yiyebilmesi ve yediðini sindiren mideye sahip fendinin ýsmarladýðýný kendine has üslubuyla dimse; ya dinim, ya kanunlar yada saðlýðým engel oldu'' der.bu nedenle her þey zamanýnda gü- anlatmýþtý da hoþuma gitmiþti.bende sizlerle paylaþmak istedim. '' Kargý'dan Ýstanbul'a giderken dinlenme tesisinde otobüs mola verince, Reklam gibi olmasýn ama kýþýn Osmancýk zel. bende lokantaya girdim.bir köþede masaya - Seki köyü turpu, yufka ekmek ve bir de yanýnda tahrana çorbasý Hangi yemeklere tercih oturdum.yan masada da takým elbiseli, kravatlý, þýk giyimli; genç bir beyefendi yemek yiyordu.bende onun yediði yemekten, yani haþlama efendim! edilmez ki Hepinize afiyette, afiyet olsun istedim, garson getirdi.yemeðin suyunu ekmekle, kemiði ise elime alýp sýyýrarak hemen- Hak verdiðim cümleler: ''Katýldýðýmýz özel günlerdeki yemeklerde, katýlýmcýlarýn çoðu bitirmeden býraktýðý için, bizde ayak uyduralým cik yedim.doymadým tekrar bir tabak daha istedim.onu da ayný þekilde bitirdim.yan masadaki beyefendi daha bir tabak yemeði bitireme- diye býrakmak zorunda kalýyoruz. Kalan artýk yemeklerin ve özellikle EKMEKLERÝN ziyan miþti.ünkü; çatalla, býçakla kemikten eti ayýrmak için uðraþýp duruyordu.kendi ilk tabakla olmasýna, çöpe gitmesine üzülüyoruz.eminim evimiz de olsa hiçbirimiz o yemekleri býrakmaz Bir çýrpýda yeriz.aslýnda özel günlerdeki uðraþýp; benim onun üzerine iki tabak ayný yemeði bitirip, garsonun masayý temizlemek için yemeklere ara sýra katýlan çoðu insan bunu düþünüyor. Fakat bir çoðumuz çevreye bakarak geldiðini görünce, ''garson! amcaya bir tabak haþlamada benden getir deyip;bana dönerek, uyum saðlamaya çalýþýyoruz.'' ben bir saattir eti kemikten ayýrmak için uðraþýp dururken, sen benim üzerime iki tabak yemeði * afiyetle bitirdin.ýçimden geldi, üçüncü yemekte ''Dünya hali, kimi bulgur yer, kimi bulamaç benden amca, afiyet olsun.aslýnda senin yaptýðýn doðru.ünkü kemik elle sýyrýlýr.keþke ben- * Sabah kalkýnca bakarsýn ki, ikisi de aç'' de fazla kuralcý olmadan, senin gibi iþtahla yiyebilseydim '' der. Ýnsanoðlu bu; Bakarsýn hastalýklar gelir bir hal olur, Bazen özel davetlerde veya kalabalýk ortamlarda kemikli et yemeklerini yerken, doðrusu uydum kalabalýða deyip, doymadan kalkan- Aranýr taranýr bulunmaz olur Organlarý organlara muhtaç olur lar olur. Hem de yemek ve yanýndaki salata, tatlý vs. yarým kalýr çöpe gider Ama, aradan bir Ýnsanoðlu bu, Doðar, yaþar, ölür ve toprak olur tanesi çýkýp ta, kardeþim kemikli et, elle yenir, (iletiþim: ) ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR

17 SALI 7 MAYIS Serbest 55 Kg da altýn madalya kazanan Ahmet Peker tören sonrasýnda kürsüde görülüyor 74 Kg grekoromen stilde altýn madalya kazanan Emrah Kuy madalya döneninde kürsüde Grekoromen 55 Kg da bronz madalya kazanan Emrah Kuþ törende diðer güreþçilerle Baþbakanlýk Kupasý nda kürsüde üç orumlu üreþ Federasyonu ta- bu yýl ilk kez dý. bi bir çok isim arasýndan Güreþ te bu yýl ilk kez düzenlenen Baþbakanlýk Kupasý nda grekoromen stilde 74 Kg da Emrah Kuþ ve Güreþ Federasyonu ise kürsüye çýkmayý baþarfenk ve Ramazan Þahin gi- müsabakalara katýlmadý. Grafýndan düzenlenen Baþbakanlýk Üç gün süren müsabakalar sonunda grekorofenk i yenen Emrah Kuþ sýyrýldý. Finalde Þeref Tü- Kupasý güreþ müsabakalarý serbest 55 Kg da Ahmet Peker altýn madalya kazanýrken grekoromen 55 Kg a Harun Bozoðlu bronz bu müsabakalarda birinci olan güreþçilere beþyüz hafta sonunda Sivas ta yapýldý. Þampiyonaya orum Büyükþehir Belediyespor zandý. men stilde 74 Kg da Ýzmir sýkletinde birinciliði ka- madalya kazandý. orum adýna mindere çýkan iki güreþçi ise dereceye giremedi. Ahmet Peker ve cumhuriyet altýný ödülü verirken ayrýca sýkletlerinde Emrah Kuþ bu baþarýyla Akdeniz Oyunlarýn da milli mayoyu giyecekler. adýna katýlan üç güreþçi adýna mindere çýkan Emrah Kuþ sýkletinde Avrupa Kg da Ankara ASKÝspor rek olarak Akdeniz Oyun- Serbest stilde 55 birinci olan güreþçileri di- dereceye giremezken, orumlu olupta baþka kulüp- final maçýný kazanarak sýkhir Belediyespor adýna müzandý. katýlan güreþçiler Rasim- ðer orumlu güreþçi Fatih ten Sezer Akgül ile yaptýðý 55 Kg da Ýzmir Büyükþe- olarak bronz madalya karum Belediyespor adýna güreþlere davet edilen di- Þampiyonalarýnda madalyalarý bulunan Þeref Tümet Peker de ayný kulüp- Müsabakalara o- Saraç ve Yalçýn Sözen ise Erdin ise milli takýmla bir- adýna mindere çýkan Ahlarý nda milli mayoyu giyme hakký verdi. ler adýna katýlan üç güreþçi letinde altýn madalyanýn cadele eden Harun Bozoðlu ise sýkletinde üçüncü dereceye giremediler. Bu likte Rusya da olduðu sahibi oldu. Grekoromen için Spor Lisesi puanlý atletizmde Samsun da üçüncü oldu amsun da yapýlan liseli gençler puanlý atletizm Sgrup birinciliðinde orum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi üçüncülüðü kazandý. Hafta sonunda Samsun da yapýlan grup birinciliðinde orum temsilcisiyle birlikte 26 okul mücadele etti. Bayanlarda yapýlan yarýþmalar sonunda 800 metrede Rümeysa Arýcý ikinci, 1500 metrede üçüncü olurken Ýsveç Bayrak yarýþýnda ise takým olarak üçüncü oldu. Erkeklerde Eyüp apraz 800 metre ve 1500 metrelerde bronz madalya kazanýrken 100 metrede Yusuf Güleç ve Ýsveç Bayrak yarýþýnda Spor Lisesi erkek takýmý üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Grup birinciliði sonunda erkeklerde Samsun ve Mersin bayanlarda ise Ýstanbul ve Samsun temsilcileri ilk ikiye girerek finallere yükseldiler. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi üçüncü olarak ayrýldýðý gruptan Türkiye Þampiyonasý na gidip gidemeyeceði diðer grup merkezlerinin sonuçlarý belirleyecek. Statüye göre beþ grup merkezinde yapýlan yarýþma sonunda ilk ikilerle birlikte en iyi iki takýmda Türkiye finallerinde mücadele edecek. Bu deðerlendirme hafta içinde neticelenecek. U 11 liginde üçüncü hafta maçlarý tamamlandý Alaca Belediyespor: 2 - imentospor: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Berkant Arman. ALACA BELEDÝYESPOR: Yusuf, Mesut, Enes, Hüseyin, Erkan, Fahri, Yusuf, Osman Beþikci, Samet, Osman, 2. Küme de son hafta üç takýmdan biri gülecek A grubundan Osmancýk Fener Gençlik 1. Küme ye yükseldi. B grubundan çýkacak takým ise son haftada oynanacak iki maçýn sonunda belli olacak. Ortaköyspor - Ýskilipspor ve Düvenci Belediyespor - orum Belediyespor maçlarýnýn sonucu 1. Küme ye çýkacak ikinci takýmý belirleyecek. orum Belediyespor 1. Küme ye çýkma umutlarýný son maça taþýmayý baþardý Yahya, Raþit, M. Abdül, M. Abdülkerim. ÝMENTOSPOR : Taner, Umur, Mehmet, Melih, M. Elvan, Serhat, Yahya Can, Kerim, Kadri, Utku. GOLLER: 24. dak. Mesut, 49. dak. Samet (Alaca Belediyespor). Osmancýkgücüspor : 5 Osm. Fener Gençlik : 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Soner Derviþoðlu. OSMANCIKGÜCÜSPOR: Emre, Bayram, Seymen, Salih, Mustafa, Tunahan, Arda, Ali Mert, Emirhan, M. Ali, Melih, Arda, Ali Talip, Abdullah. OSMANCIK FENER GENLÝKSPOR : Burak, Anýl Burak, Mustafa, Aykut, Akif, Berkay, Ahmet Emir, Kadir, Doðuhan, Hasan, Ozan, Emirhan, Zeynel, Ertuðrul, Hasan, Furkan. GOLLER: ve 59. dakikalarda Onat (Osmancýkgücüspor), 20. dak. Zeynal (Osmancýk Fe- Amatör Küme de ligin bitimine bir hafta kalan 2. mutlu sona ulaþan ilk takým Osmancýk Fener Gençlikspor oldu. Ýkinci þampiyon takým son haftada oynanacak iki maçýn sonunda belli olacak. A grubu lideri Osmancýk Fener Gençlikspor, Oðuzlar Belediyespor deplasmanýnda aldýðý 5-1 lik farklý galibiyetle ligin bitimine bir hafta kala en yakýn rakibi ile arasýndaki puan farkýný dörde çýkardý ve þampiyonluðu garantiledi. Bu grupta son hafta maçlarý formalite. B grubunda ise dokuzuncu hafta maçlarýnýn ardýndan yarýþ üç takým arasýnda son haftaya girdi. Ýskilipspor, Düvenci Belediyespor maça çýkmadýðý için hükmen galip gelerek liderliðini sürdürdü. orum Belediyespor ise Uðurludað Belediyespor önünde 6-0 lýk galibiyetle sýralama ikinciliðini sürdürdü. Ortaköyspor ise He Kültürspor deplasmanýnda 2-1 galip ayrýlarak þampiyonluk umutlarýný son maça taþýdý. Grupta son haftada oynanacak en kritik maçta Ortaköyspor ile Ýskilipspor takýmlarýnýn Karahacip Ýlçe sahasýnda oynanacak karþýlaþma olacak. Ýskilipspor bu maçý kazanmasý halinde gruptan çýkmayý hiç bir maçýn sonucunu beklemeden garantileyecek ve kutlamaya baþlayacak. Bu maçtan Ortaköyspor un üç puanla ayrýlmasý halinde ise bu kez Ýskilip üzülecek, Ortaköyspor ise orum Belediyespor un Düvenci Belediyespor önünde alacaðý sonuca göre þampiyonluk sevinci yaþayacak. orum Belediyespor ise favori olarak çýkacaðý maçta Düvenci Belediyespor u yenerek lider Ýskilipspor un Ortaköy önünde puan kaybetmesini bekleyecek. Pazar günü oynanmasý gereken Osmancýk Fener Gençlik maçýna Kargýgücüspor, Kargýserispor açýna ise Oðuzlar Belediyespor dilekçe vererek gitmeyeceklerini bildirdi. Uðurludað Belediyespor maçýnada HE Kültürspor çýkmayacak. Son haftada 2. Amatör Küme de sadece B grubunda iki maç oynanacak. 2. Amatör Küme görünüm A Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Kargýgücüspor - orumspor (H): 3-0 Oðuzlar Bel - Osmancýk Fener Gençlik : 1-5 A Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Osm. Fener Kargýgücüspor orumspor Kargýserispor Oðuzlar Bele Dodurgaspor ligden çekildi 12 Mayýs Pazar : Osmancýk Fener Gençlik - Kargýgücüspor. Kargýserispor - Oðuzlar Belediyespor. B Grubu Haftanýn Sonuçlarý: orum Belediyespor - Uðurludað Belediye : 6-0 Ýskilipspor - Düvenci Belediyespor (H) : 3-0 HE Kültürspor - Ortaköy Altýnbaþspor : 1-2 B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Ýskilipspor orum Bele Ortaköyspor HE Kültür Uðurludað Bel Düvenci Bele Mayýs Pazar : Düvenci Belediyespor - orum Belediyespor. Uðurludað Belediyespor - HE Kültürspor. Ortaköy Altýnbaþspor - Ýskilipspor. Alaca Belediyespor, imentospor önünde iki golle üç puanýn sahibi oldu orum Belediyespor: Gençlik: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Tahsin Samed Avcý. ORUM BELEDÝYESPOR: Orkun, Fazlý, Ayberk, Murat Ünver, Murat Akbaþ, Furkan, Hakan, Yarkýner, Doðukan, Cihan, Birkan, Alican, Yusuf 1907 GENLÝKSPOR : Erkin, Furkan, Umut, Samed, Ferdi, Murat, Gurur, Tuna, Fuat, Batuhan Sarý, Batuhan Taþdemir, Selim, Emre, Aydýn, Doðukan, Aþkýn. GOLLER: 5. ve 38. dakikalarda Furkan, 40. dak. Hakan (orum Belediyespor). orum Belediyespor U 11 takýmý gruptaki iddiasýný 1907 Gençlikspor u yenerek sürdürdü Mimar Sinan : 5 orumspor : 4 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Yunus Dursun. MÝMAR SÝNAN GENLÝKSPOR: Hamza, Yasin Talha, Ýbrahim Sadri, Enes Burak, Abdulsamet, Seyit Abdulbaki, Enes Turan, Hüseyin, Burak, Kerem, Alperen, Haþim, Yakup, Muhammed Hakan, Barýþ Can. ORUMSPOR : Metehan, E. Turhan, E. Burak, Ali Baran, Bilal, Sefercan, Sefa, Mustafa, K. Talha, Tuðra, Abdussamed. GOLLER: ve 30. dakikalarda Enes, 41. dak. Abdussamet (Mimar Sinanspor) ve 21. dakikalarda Sefer, 14. dak. Bilal, 39. dak. Mustafa (orumspor). Ulukavakspor : 5 Gençlerbirliði : 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Barýþ Karakuþ. ULUKAVAKSPOR: Tolga, Abdurrahman, Orhan, Barýþ, Ahmet, Kürþat, Sefa, Baþak, Ekin, Mehmet. GENLERBÝRLÝÐÝ : Yunus, Emre, Sergen, Emrullah, Alper Samed, Abdulkerim, Uðurcan, Koray, Alpercan, Süleyman, Enes, Soner, Erdem, Hazar, Mahmut. GOLLER: 1. dak. Mert, ve 34. dakikalarda Ahmet, 15. dak. Sefa (Ulukavakspor), 28. dak. Koray (Gençlerbirliði). Yeni Müdür Þanlý dan Tekvandoculara ziyaret imar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Mgörevine atanan Fatih Þanlý ve HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz kulüp bünyesinde yapýlan Tekvando çalýþmasýný ziyaret ettiler. 19 Mayýs Spor Salonu nda yapýlan Tekvando çalýþmasýný ziyaret eden Fatih Þanlý ve Kiraz, antrenör Bekir Bolat tan çalýþmalarla ilgili bilgiler aldýlar. Tekvando Antrenörü Bekir Bolat, gençlerin milli ve manevi deðerlerine baðlý olarak yetiþtirme gayesi ile çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðünü belirterek, müdürlüðe atanan sporcunun ve antrenörlerin sýkýntýlarýný yaþayan bir kimse olmasýndan dolayý memnun olduklarýný beliterek kendilerine vereceði destekten emin olduklarýný söyledi. Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý da ziyarette yaptýðý konuþmada gençleri güzel ve disiplinli bir ortamda spor yaptýklarý için kutladý. Kendisininde bu spora yapan bir isim olarak þunu çok iyi bildiðini belirten Fatih Þanlý Sizler bedenlerinizi eðitirken ruhlarýnýzýda eðitiyorsunuz. Prensiplerine baðlý, vatanýný ve milletine hayýrlý bir ferd olmanýz bizlerin en önemli hedefidir. Ýnancýnýz ve idealiniz uðruna fedakarlýk yapabilirseniz baþarýyada ulaþabilirsiniz. Hepinizi tebrik ediyor ve baþarýlar diliyorum dedi. Kulüp Baþkaný Hilal Kiraz da çalýþmalarýna destek olunduðu sürece sporcu potansiyelinin çoðalacaðýný ve baþarýlarýnýn artacaðýný belirterek ilgi ve alakasýndan dolayý yeni Müdürleri Fatih Þanlý ya teþekkür etti.

18 18 SALI 7 MAYIS 2013 Osmancýk Ortaokulu Türkiye üçüncüsü Erzincan da yapýlan Okullu Küçükler Badminton Türkiye Þampiyonasýnda Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Osmancýk Badminton daki son yýllardaki büyük baþarýlarýna bir yenisini Erzincan da ekledi. O kullu Küçükler Türkiye Badminton Þampiyonasý nda Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý Türkiye üçüncülüðünü kazandý. 3-5 Mayýs tarihleri arasýnda Erzincan da yapýlan Türkiye Þampiyonasý na gruplarda ilk üç sýrayý alan 18 takým ile KKTC temsilcisi katýldý. Osmancýk Ortaokulu antrenör Barýþ Boyar yönetiminde Ceren Özdemir, Þeyda Kara, Þura Kayar, Fatmagül Sezer ve Ayþegül Dikici li kadrosuyla Erzincan da mücadele etti. Grup ve ardýndan çeyrek final grubunda mücadele eden Osmancýk Ortaokulu yarý final maçýnda maðlup olunca Türkiye üçüncülüðünü kazandý. Okul sporlarýn- da 2010 yýlýnda Türkiye Þampiyonluðu, 2011 yýlýnda küçükler karma takým kategorisinde Türkiye ikinciliði, 2012 yýlýnda yýldýz kýzlar kategorisinde Türkiye Þampiyonluðu, yýldýz erkekler kategorisinde üçüncülük, küçükler karma takýmlarda Türkiye üçüncülüðünü kazanan Os- mancýk Badminton da bu yýlda üçüncülük kupasýný kazanarak baþarýlarýný devam ettirdi. Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar, elde ettikleri bu baþarýnýn kendilerini gururlandýrdýðýný belirterek o- rum a dört yýldýr kupa ile döndüklerini söyledi. Bu baþarýlarý ile Osmancýk ve orum u en iyi þekilde temsil ettiklerini belirten Boyar Hedeflerimiz çok büyük inþallah 2014 yýlýnda yapýlacak Avrupa Þampiyonasý nda ilimiz ve ilçemiz adýna büyük baþarýlara imza atarak bir ilki daha Gençlik Kupasý Spor müsabakalarý düzenlendi 19 Mayýs Atatürk ü anma ve Gençlik Spor Bayramý ile Gençlik Haftasý etkinlikleri arasýnda Okul Sporlarý Ýl Temsilciliði tarafýndan sportif müsabakalar düzenlenecek. Gençlik Kupasý Spor müsabakalarý adý altýnda düzenlenecek olan turnuvaya katýlmak isteyen okullar katýlacaklarý formlarý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne teslim edecekler. Gençlerde yapýlacak olan müsabakalara katýlacak okullarýn baþvurularý 2 Mayýs ta sona erdi. Küçüklerde katýlacak olan ise baþvurularýný 10 Mayýs cuma günü mesai bitimine kadar yapabilecekler. Bu baþvurular sonunda Tertip Komitesi tarafýndan hazýrlanacak fikstür doðrultusunda maçlar oynanacak. Osmancýk Ortaokulu kýz badminton takýmý kupa töreni sýrasýnda kürsüde görülüyor gerçekleþtirmek istiyoruz. Bizlere bu konuda her zaman büyük destek veren ÝBD Gençlikspor Baþkaný Ýsmail Burak Derindere ye, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok a, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ya ve Kaymakam Ýbrahim Küçük e çok teþekkür ediyorum dedi. Boyar, erkeklerde madalya kazanabileceklerini ancak þanssýz kura çektiklerini söyledi. Ýlk turda Türkiye Þampiyonu olan Erzincan okulu ile ayný grupta yer aldýklarýný ordan ikinci çýktýklarýný ancak çeyrek final grubunda da ayný takýmla yine ayný gruba düþünce madalya maçý hakkýný kaçýrdýklarýný belirten Boyar, erkek sporcularýnda performansýndan memnun ol- Barýþ Boyar Türkiye üçüncüsü olan kýz badminton takýmý ile birlikte kupalarýyla Yeni sezon daha iyi olacak Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer maçýn ardýndan soyunma odasýnda futbolculara bir konuþma yaptý Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, baraj maçý sonrasýnda futbolcularýn yoðun isteði üzerine girdiði soyunma odasýnda futbolculara biten sezonun sýkýntýlý geçtiðini ihmal ettiklerini ve sýkýntýlar yaþattýklarýný buna raðmen tüm futbolcularý verdikleri mücadeleden dolayý kutladý. Sezer, yeni sezonda çok daha iyi þartlar ve takým olacaðýný belirtti ancak futbolcularýn prim isteðini cevapsýz býraktý. Golünü attý Mustafa Veran a koþtu Ý skilip Belediyespor önümüzdeki yýlda Bölgesel Amatör Lig de orum u temsil edecek. Bunda en büyük pay sahibi Osman Gýdýk. Golcü futbolcu zorlu lig maçlarýnda attýðý 17 gole ilave olarak cumartesi günü imentospor ile oynanan maçta attýðý golle takýmýnýn galibiyetinde pay sahibi oldu. Osman Gýdýk golü attýktan sonra uzun bir süre birlikte forma giydiði biten sezonda Sorgun Belediyespor formasýný giyen Mustafa Veran a koþarak golün sevincini onunla paylaþtý. Ardýndan da takým arkadaþlarý ile bu galibiyeti kutladý. orum u önümüzdeki yýl Bölgesel Amatör Lig de temsil edecek takýmýn belirlendiði baraj maçýnda imentospor u 3-0 yenen Ýskilip Belediyespor önümüzdeki yýlda bu ligde mücadele etmeye hak kazandý. Maçýn ardýndan Ýskilip Belediyespor lu futbolcular soyunma odasýnda yeniden BAL da mücadele edecek olmanýn mutluluðunu yaþarken Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer den prim isteðinde bulundular. Saha içinde futbolcularý tek tek kutlayan Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, futbolcularýn bu tezahüratlarý üzerine soyunma odasýna girdi. Futbolcularýn prim istemesi üzerine bir konuþma yapan Sezer, geçen sezonun bir deðerlendirmesini yaptý. Biten sezonda takýmý biraz yalnýz býraktýklarýný ihmal ettiklerini kabul ederek Sizler sýkýntýlar yaþadýnýz ancak mücadeleyi hiç býrakmadýnýz. Verdiðiniz bu mücadele sonunda Ýskilip olarak önümüzdeki sezonda BAL da mücadele edeceðiz. Ben hepinize verdiðiniz bu yürekli mücadele nedeniyle teþekkür ediyorum. Burdan þunu açýk yüreklilikle söylemek istiyorumki önümüzdeki sezon çok daha farklý olacak. Sizlerle daha fazla ilgilenip sizlerin yanýnýzda olmaya çalýþacaðým dedi. Konuþmasýnýn ardýndan soyunma odasýndan ayrýlan Baþkan Sezer i futbolcular alkýþlarla uðurladý. Öte yandan Ýskilip Belediyespor da yönetim tarafýndan futbolcularýn alacaklarýndan kalan paranýn büyük bir bölümünün imentospor maçýndan sonra ödendiði belirtildi. Para için deðil arma için orumspor bu sezon tamamý orumlu çocuklarla sezonu tamamladý. Yýllarýn hatalarý sonucunda bu yýl mecburiyetten alt yapýsýndaki gençlerle yola devam etmek zorunda kalan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcular hayli sýkýntýlý günler yaþadýlar. Deplasmana gitmeleri sýkýntý oldu, km yolu günü birlik giderek maç oynamak zorunda kaldýlar. Sezon boyunca doðru dürüst harçlýk bile alamadan 33 maçý tamamladýlar. Gelecekleri adýna önemli bir deneyim kazandýlar. Oynadýklarý her maç onlar için ayrý bir tecrübe ve gele- ceklerini belirleme açýsýndan büyük önem kazandý. Böylesi bir ortamda ligden düþmüþ bir takýmýn futbolcularý olarak çýktýklarý Siirtspor maçýnda da sezon boyu verdikleri mücadelenin devamýný verdiler. Ligden düþmesi haftalar önce kesinleþmiþ bir takýmýn futbolcularý olmasýna raðmen sahada doksan dakika boyunca ter döktüler. Bu terlerinin ve mücadelelerinin en güzel özetleyen ise maçta kýrmýzý siyaplý takýmýn tek golünü imza atan Muhammed Yasin Özkarslý nýn golden sonra formasýnýn altýndaki tiþörtünde yazan yazýda vardý PARA ÝÝN DEÐÝL ARMA ÝÝN Hitit 7. Bahar Þenliði futbol turnuvasý baþladý H itit Üniversitesi 7. Bahar Þenliði Fakülteler Futbol Turnuvasý dün oynanan dört maçla baþladý. Ýki grupta toplam on takýmýn mücadele ettiði turnuvada gruplarda ilk maçlar dün tamamlandý. A grubunda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýlahiyat Fakültesi, Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu ve Mühendislik Fakültesi. B grubunda ise orum Meslek Yüksek Okulu, Fen Edebiyat Fakültesi, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu, alaca Meslek Yüksek Okulu ve Saðlýk Yüksek Okulu takýmlarý bulunuyor. Dün A grubunda oynanan maçlarda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Sungurlu Meslek Yüksek Okulu nu 4-1 yenerken, BESYO da Ýlahiyat Fakültesini 3-0 yendi. B grubunda ise Fen Edebiyat Fakültesi, Osmancýk Ömer Derindere MYO yu 1-0 yenerken orum Meslek Yüksek Okulu ise Alaca Meslek Yüksek Okulu nu 7-0 yenmeyi baþardý. Turnuva- da grup maçlarý 13 Mayýs ta sona erecek ve 17 Mayýs ta oynanacak final maçý ile sona erecek.

19 SALI 7 MAYIS ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 7 MAYIS T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ek binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Yeni YÝTÝK orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi ve silah bulundurma ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yaþar GÜNDOÐDU Sadýk oðlu 1955 orum Doðumlu (.HAK:1070) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fadime KARAAM Ahmet kýzý 1982 Ýskilip Doðumlu (.HAK:1064) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum C sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Adnan AMDAL Mehmet oðlu 1965 orum Abdalata Köyü Doðumlu (.HAK:1061) YÝTÝK orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B-A2 ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Gökhan BALTACI Ahmet oðlu 1990 orum Doðumlu (.HAK:1062) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Utku Þamil KUYUMCU Hasan oðlu 2000 orum Doðumlu (.HAK:1061) YÝTÝK Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nazlý DAÞER Ýzzet kýzý 1961 Ýskilip Doðumlu (.HAK:1071) YÝTÝK Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Murat ÖZDÝL Nihat oðlu 1980 anakkale Doðumlu (.HAK:1059) YÝTÝK Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat AÞCI Mehmet oðlu 11/11/1952 Bayat Barak Köyü Doðumlu (.HAK:1056) Rektörlük binasý Saat: 14:00 8 MAYIS Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü K.K. nolu orum- Ortaköy ve K.K. nolu Ortaköy-Kazankaya il yollarý muhtelif km lerde toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum-Samsun Saat: 10:00 Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2 kiþilik, veri tabanýnda kayýtlara bir standart getirilmesi, baþvurularýn ve yapýlan iþlemlerin kolaylýkla takip edilebilmesi, sonuçlandýrýlabilmesi, geçmiþe dönük veri oluþturulmasý ve verilerin Yönetim Bilgi Sistemine kaydedilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB blok kat 8 orum Saat: 09:00 S 9 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar orum Ýl Müdürlüðü 124 kalem çeþitli temizlik mal ve malzemeleri alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB Blok kat 8 orum Saat: 09:00 10 MAYIS T.C. orum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 (.HAK:1055) (.HAK:1040) (.HAK:1025) ELEMAN ARANIYOR Kamil Koç Otobüsleri A.Þ. bünyesinde araçlarýmýzda HOST olarak çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu, diksiyonu düzgün olan BAY personel alýmý yapýlacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte Belediye Oto Terminalinde bulunan Kamil Koç Yazýhanesine yapýlmasý gerekmektedir. (.HAK:1049) T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 162 adet araca zorunlu mali sorumluluk trafik sigortasý yaptýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Belediye Baþkanlýðý Mehmetçik Parký aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 13 MAYIS T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 19 KP339 plakalý, 2006 model, Hyundai marka, Starex tipli kapalý kasa minibüsün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 orum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Ýl Jandarma Komutanlýðý Isýnma amaçlý kömür (tip-1) alýmý iþi. Yer: orum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: 15:30 16 MAYIS Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü orum Mecitözü göletleri (Bayýndýr ve Geykoca) yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Fabrikamýzda görevlendirilmek üzere vasýfsýz iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. orum Tel: Kaynakcý ve Montajcý Eleman Alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Alkur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 9 Tel: ACÝLEN SATILIK KELEPÝR EV TL Pazarlýklý Bahçelievler Mah. Karþýyaka 6. Sk. No: 33 de bulunan 2.5 katlý 345 m2 müstakil bahçeli ev satýlýktýr Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal Mah ankaya / Ankara Saat: 10:00 17 MAYIS orum Belediye Baþkanlýðý evre Yolu peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: orum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 20 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, öplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 23 MAYIS orum 4. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçesi, epni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 27 MAYIS T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana ÝKRAM HAZIR BETON BÜNYESÝNDE ALIÞTIRILMAK ÜZERE SANTRAL OPERATÖRÜ POMPA OPERATÖRÜ (.HAK:1038) (.HAK:1022) (.HAK:870) VE LABORANT ALINACAKTIR. ÝLETÝÞÝM: TEL FAX MAÝL : Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere iyi derecede LKS-GO programýný kullanabilen bay muhasebe elemaný alýnacaktýr. SIRIMSI ANTA (.HAK:1034) taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 28 MAYIS T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 11 HAZÝRAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 17 HAZÝRAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 2 EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Alaybey Sok. No: ELEMANLAR ALINACAKTIR LKS programý kullanabilen bay muhasebe elemaný alýnacaktýr. B sýnýfý ehliyeti olan askerliðini yeni bitirmiþ eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. HÝTÝT TARIM ALETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. epni Mah. Taþhan Cad. No: 79/C Tel: Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat ad. 6. kat m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: (.HAK:3429) (.HAK:900) (.HAK:1074) (.HAK:1052) (.HAK:1066) (.HAK:1008) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) TL TL TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA KÝRALIK BÜRO Sel Sokak Katipoðlu Ýþmerkezinde 2. katta bulunan 50 m2 lik büro Sahibinden Satýlýk Dükkan SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ÝÞYERÝMÝZDE ALIÞTIRILMAK ÜZERE 30 YAÞINI GEMEMÝÞ VASIFLI-VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. BENKA ARICILIK (.HAK:953) (.HAK:1039) kiralýktýr. Mür. Tel: m2 Küçük Sanayi Sitesi nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ticaret Lisesi veya yüksekokul muhasebe bölümü mezunu tercihen LKS bilen bayan eleman ve Grafiker alýnacaktýr. Adaylarýn 30 yaþýný geçmemiþ olmalarý ve müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel: KÜÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CD. NO:6 ORUM Diyetisyen Aranýyor Tam zamanlý çalýþacak diyetisyen aranmaktadýr. Telefon Pazarlýk ÞOFÖR ALINACAKTIR TIR-EKÝCÝ KULLANABÝLEN MESLEÐÝNDE TECRÜBELÝ SÜRÜCÜ BELGELERÝ NOKSANSIZ ÞOFÖR ALINACAKTIR. ELEMAN ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ALIÞTIRILMAK ÜZERE; POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU (.HAK:1073) (.HAK:929) (.HAK:955) TOKÝ de 3+1 Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, orum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire Sahibinden Kelepir Daire Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu cepheli (.HAK:871) ELEMAN ARANIYOR Mobilya imalathanesinde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý aranmaktadýr (.HAK:1013) (.HAK:1063) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Telefon- Tamir Bakým Servisi Bankalar caddesinde 11 yýllýk müþteri kitlesine sahip telefon, aksesuar ve teknik servis olarak iþletmekte olduðumuz iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:1024) EVRE YOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL Sahibinden Acil Satýlýk Daire Bahabey Ýþbankasý üstü yola cepheli m2 asarsönlü, otoparklý ýsýtma merkezi sistem (doðalgaz) Mür. Tel: Ýnönü Cad. No: 27 ORUM Akþam den sonra m2 Mür. Tel: SATILIK TAÞLI DEÐÝRMEN Az kullanýlmýþ 120 lik komple taþ deðirmen satýlýktýr. Mür. Tel:

20 SALI 7 MAYIS 2013 orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Siirtspor maçýna sezonun diðer maçlarýna nasýl çýktýlarsa ayný þekilde kazanmak için çýktýklarýný ancak sonucunda maðlup olduklarýný belirterek kendilerine bu zorlu dönemde irtspor maçýnada ayný çift forvetle maça çýk- maça nasýl çýktýysak Siberliði saðlamak için destek veren herkese teþekkür etti. düþünce ile çýktýk. týk. Daha ilk saniyelerde kalemizde ikinci go- Ancak maçýn baþlarýnda yediðimiz talihlü gördük. Sezonun son maçýnda profesyonel lige siz golle maðlup duruma düþtük. Ýlk yarýda isra ise tüm hatlarýmýzla Bu dakikadan son- veda karþýlaþmasýnda taraftarlarýna galibiyetle tediðimiz üretkenliði gol için yüklendik ve orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Siirtspor maçýnýn ardýndan profesyonel ligle veda etmek için sahaya gösteremedik ve soyunma odasýna maðlup girðýmýz golü bulduk. Gol- Yasin Özkarslý ile aradý- veda etmenin hüznüyle göz yaþlarýný tutamadý ve saha içinde bu hüznü yaþayanlar çýktýklarýný belirten Genel Kaptan Yetkin Özdik. Ýkinci yarýda beraden sonrada oyunun arasýndaki yer aldý. Uzun süre göz yaþlarýný gizlemeye çalýþtý ancak baþarýlý olamadý bey Bundan önce 33 Bize yakýþaný yaptýk * Osmancýk Ortaokulu Türkiye üçüncüsü. * Yeni sezon daha iyi olacak. * Para için deðil arma için. * Ortaköy liderliði kaybetti. * Son ayrýlýk ta alkýþlarla oldu. * Baþbakanlýk Kupasý nda kürsüde üç orumlu. * 2. Küme de son hafta üç takýmdan biri gülecek. Haberleri ve 18. sayfalarda Küme düþerken bile takýma sahip çýkanlara teþekkür Sezonun son maçýnda taraftarlarýna galibiyetle veda etmek istediklerini belirten orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, þanssýz goller yediklerini ve taraftarlarýna galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarýný söyledi. Özbey, yalnýzca þampiyon olurken deðil küme düþerkende takýmlarýna sahip çýkan tüm orumspor taraftarlarýna teþekkür etti. kontrolünü elimizde tuttuk beraberlik fýrsatlarýda bulduk. Rakibimizin kadrosundaki tecrübeli isimler ve bizim final paslarýndaki tercih yanlýþlarýmýz sonucunda aradýðýmýz golü bulamadýk. Yüklendiðimiz anlarda rakibimiz kontrataklarla bulduðu fýrsatlarý iyi deðerlendirdi ve sahadan galip ayrýlarak ligde kalmayý baþardý. Ben kadromdaki tüm oyuncularýmý sezon baþýndan buyana verdikleri mücadele ve özverilerinden dolayý caný gönülden kutluyorum onlara bundan sonraki futbol hayatlarýnda baþarýlar diliyorum. Allah hepsinin gönlüne göre versin yýlýnda kurulan ve Siirtspor maçý ile profesyonel lige veda eden orumspor u bu zor sezonunda tüm zorluklara raðmen sezon boyunca destek veren, yalnýz þampiyon olurken deðil küme düþerkende takýmýna sahip çýkan yürekli ve fedakar taraftarlarýmýza baþta Hasan Gözübüyüklü olmak üzere tüm amigolara teþekkür ediyorum dedi. orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Isparta Emrespor deplasmanýnda kendilerine yakýþaný yaptýklarýný ve sahaya çýkarak gereken mücadeleyi verdiklerini söyledi. Kýlýç, Isparta Emrespor un düþmesine üzüldüklerini ancak futbolun gereðini yapmak zorunda olduklarýný belirterek kendilerine gereken tedbiri alan Isparta Emniyet Müdürlüðü ne teþekkür etti. Kýlýç, ayrýca dönüþ yolunda orumspor un düþmesi nedeniyle göz yaþlarýný tutamadýðýný sözlerine ekledi. Taraftar üme düþmesi haftalarca önce Kkesinleþen kýrmýzý siyahlýlarla, buradan bir galibiyetle ligde kalacaðý kesinleþen Siirtspor la karþýlaþan iki takým arasýndaki müsabakayý farklý kazanan rakip takým oldu, 4-1. Aslýnda orumspor 3. lige düþtüðünde, BAL ligin sonu görüldüðü kulübe baþkan olmak isteyenlere, gerek köþemde gerekse þifaen konuþtum. Nedenlerini sýraladým, transferi açamýyorlar, fedarasyondaki temliki kaldýramýyorlar, fedarasyondan gelecek gelirleri Lig TV deki ödenekleri öne sürüyorlar. Ondan evvel sporculara verilecek paralar için kimse elini cebine atmýyor. Ben de, bu þartlarla camianýn güvenini de kazanamazsýnýz, orumspor u da ileriye götüremezsiniz ve bu takým küme düþer dedim. Býrakýn takým kayyuma kalsýn, o zaman bu kentin sanayici, iþadamý, milletvekili, belediye baþkaný, valisi ve ileri gelenleri mutlaka devreye girer, hiç þüphesiz ki bir konsersiyum saðlanýr. Hatýrlanacaðý gibi iki sezon önce Tokatspor da bizim durumumuza düþmüþ, taraftarlar Valilik ve belediye önünde.:: YORUM ::. Akil insanlarýn eseri helallik aldý orumspor taraftarlarý dün yönetim kurulu üyeleri ile helallik alýrken görülüyor orumspor taraftarlarý pazar günü lan edin bize diye tempo tuttular. oynanan Siirtspor maçýndan önce Siirtspor maçýyla profesyonel lige herkesden helallik aldý. Maç baþlamadan veda eden orumspor da taraftarlar önce taraftarlar sýrasýyla Genel Kaptan Amigo Hasan ýn önderliðinde sezonun Yetkin Özbey, orumspor Baþkaný Rumi son maçýnýn ardýndan helallik alarak bir Ispanak ve yönetim kurulu üyeliri, anlamda veda ettiler. Maç boyuncada yerel basýn mensuplarý ve son olarakta Baþýn öne eðilmesin þarkýsýný çaldýlar, futbolcularý tribünün önüne çaðýrararak Bu þarký burada bitmedi diyerek tempo ok çile çektiniz bizimle, hakkýnýzý he- tuttular. Kadir Þimþek orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Isparta Emrespor maçýnda sahaya çýkarak kulüplerine yakýþýr bir mücadele verdiklerini ve sonucunda da sahadan bir puanla ayrýldýklarýný belirterek Rakibimizin küme düþmesine üzüldük ancak biz hiç bir takýmýn durumuna bakmadan çýktýk ve mücadelemizi verdik dedi. Maça çýkarken soyunma odasýnda futbolcularýna son olarak ýkýn bize yakýþaný yapýn dedim diyen Teknik Direktör Halit Kýlýç Hiç kimsenin ligdeki puan durumuna bakmadan oyunumuzu oynadýk. Maçýn genelinde oyun olarak üstün olarak taraf ve gol pozisyonlarý bulan taraf bizdik. Biz rahat bir futbol oynarken rakibimizde puan durumdaki konumu nedeniyle oldukça stresli bir maç oynadý. Onlarda bu stresin etkisiyle istedikleri futbolu ortaya koyamadýlar. Sonuçta karþýlýklý atýlan goller sonucunda sahadan 2-2 lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýk. Ýnsancýl olarak baktýðýmýzda Emrespor un açlýk grevine gitmiþti. Devreye Vali, milletvekilleri ve belediye baþkaný devreye girerek gereken miktarda parayý bulup, teknik direktör deðiþikliðine gidildi ve o sezon küme düþtü denilen Tokatspor ligde kalmayý baþarmýþtý ve þu anda da hâlâ 2. Ligde. Sözün özü, 46 yýllýk çýnar devrildi. Ne yapalým orumspor u çýtasýný yükselteceðiz diyerek buralara getirenler utansýn. Genç yýldýzlarla buraya kadar iyi niyetle çalýþan baþkanýndan her kademesine kadar emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Bilgilenmek istiyorum; Sevgili hemþehrilerim, bilindiði üzere kentimizde üç adet mezarlýk var. Allah yaþlýlarý imanýndan ayýrmasýn, gençlere uzun ömürler versin, ölüm hepimiz için. Ancak mezarlara girdiðimizde gördüðüm iki hususu siz okuyucularýmla paylaþmak istiyorum. Ýyi tanýdýðým bir mevtanýn hayratýnýn durumu dikkatimi çekti, O nun hayratýnýn üzerindeki ismin bulunduðu kýsmý kaldýrýlýp, bir baþka isim yazýlmýþ. Bir baþka mezarlýkta ise mezarlýðý baðýþlayanýn isminin verilmesi gereken yere, bir baþkasý mezarlýðýn giriþine kendi ailesinin adýný vermiþ. Burada asýl ismi yazýlmasý gereken kiþi, mezarlýðý baðýþlayanýn ailenin ismi olmasý gerekmez mi? Bence bu arkadaþlar bu hayratlara birer su saati baðlatsa da, su paralarýný belediyeye ödeseler daha iyi hayra geçmez mi? Üçüncüsü ise bilboarlarýn aydýnlatmasýnýn abonelik sisteminin olup olmadýðýný merak ediyorum. Bu konuda ilgili ya da yetkililerin bizleri ve kamuoyunu bilgilendirmesini istiyorum. ligden düþmesine tabiki üzüldük. Ancak biz sahaya çýktýk ve Belediyespor a yakýþýr bir mücadele verdik ve sonucunda da puanla ayrýldýk. Ben futbolcularýmý böylesine bir zorlu maçta sergiledikleri onurlu futboldan dolayý kutluyorum. Aynýca böylesine gergin bir maçýn sonunda aldýklarý mükemmel tedbirlerle büyük olaylarýn çýkmasýna izin vermeyen kafilemizi üst seviyede koruyan Isparta Emniyetine teþekkür ediyorum dedi. Göz yaþlarýmý tutamadým orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, orumspor'un ligden düþtüðü haberi ile dönüþ yolunda göz yaþlarýný tutamadýðýný belirterek 'Haftalar önce ligden düþmesi kesinleþti ancak son maçta alýnan maðlubiyet ve ligin bitmesiyle birlikte sanki yeni bir olaymýþ gibi üzüldüm. ünkü beni ben yapan orumspor'dur. Bunun farklý yerlere çekilmesini istemiyorum ancak ben 25 yýldýr orum'un ekmeðini yiyorum ve çocuklarým orum'da doðdu. Bu kadar emek verdiðim ekmek yediðin kulübün amatör lige düþmesi beni fazlasýyla üzdü. Dönüþ yolunda yaþadýklarým gözümün önüne geldi ve göz yaþýmý tutamadým' dedi. orum futbolu hafta sonu en hüzünlü gün- birini yaþadý. Kolay deðil 46 yýl- lerinden lýk ulu çýnar kiþisel kaprisler, kiþisel çýkarlar ve kötü yönetimler yüzünden tarihin tozlu yapraklarý arasýndaki yerini oldu. orumspor pazar günü Siirtspor maçýyla misyonunu tamamladý. Maç sonundaki görüntüler orumspor'un tarih olmasýnýn en acý göz yaþlarýný vardý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda. Gerçi tribünlere baktýðýnýzda 46 yýllýk bir çýnarýn bu kadar bir taraftarla uðurlanmasý ne kadar vefa duygumuz olduðunun en bariz göstergesi. Baþarýlý olduðu günlerde tribünleri dolduran orumlular pazar günü veda gününde ulu çýnarý yalnýz býraktýlar. Yalnýz býrakanlar yalnýzca tribündeki taraftarlar deðil. Koskoca bir sezon boyunca iki profesyonel takýmýn maçlarýnda bir kez olsun protokolde görülmeyen mülki amirleri, siyasileri, milletvekillerini orum spor severler hiç unutmayacaktýr. Garnizon Komutanýmýz hariç mülki amirler stadýn yolunu tuttular. Baþka illerde valiler, milletvekilleri kýsacasý o ilin sorumlularý býrakýn iç saha maçlarýný deplasmanlarda bile yalnýz býrakmýyorlar. Bizim vekillerimiz orum'daki maçlarý geçtik oturduklarý Ankara'daki maçlarda bile isimlerinin önünde ORUM yazan takýmlarýn maçlarýný gelmeye bile tenezzül etmediler. orumspor gitti elde kaldý Belediyespor. Onla ilgili düþüncelerimiz ne kadar olumsuz olursa olsun bu aþamadan sonra bir Amasya, bir Sinop ve son olarak da bir Kastamonu olmamak için bu deðere sahip çýkmamýz gerekiyor. Haklýsýnýz bende ýsýnamýyorum ancak yapýlacak deðiþimlerle orum'la birlikte bende ýsýnýrým sanýyorum. Genel Kaptan Yetkin Özbey maç sonunda saha içinde uzun süre aðlayan ve kriz geçiren Amigo Hasan ý teselli ederek onunla birlikte göz yaþý dökerken görülüyor.:: GÖZLEM ::. Yeni bir yol haritasý Abartýlý sevinci Eðer uyardý orumspor-siirtspor maçýn- protokol tribünündeki da gerilim Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer in uyarýsý üzerine düþtü. Siirtspor yöneticilerinden oluþan kalabalýk bir grup protokol tribününde her golden sonra sevinçlerini abartýnca taraftarlar büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Eðer, Siirt lileri sakin olmasý için uyardý ve sorun büþümüden önlendi Halil ÖZTÜRK 46 yýllýk çýnarý bu hale getirenleri tüm orum biliyor. Bu yüzden tekrar tekrar o defterleri açmanýn kimseye bir faydasý yok. Þimdi isminin önünde orum bulunan bir profesyonel kulübümüz var deyip geçmiþten gereken dersleri alarak önümüze bakmak zorundayýz. Belediyespor yönetimi devir kararýný gündeminden kaldýrdý ve yeni sezon için perde arkasýnda görüþmelere baþladý. Ýkili iliþkiler kullanýlarak yeni sezonda görev yapacak teknik ekip ve takýmý futbolun içinden gelen bir veya iki isme teslim etmeyi planlýyor. Bunlarý yaparkende yine bildiðiniz gibi güç odaklarý ile hareket ediyor. Yani yýllar önce orumspor'un yaptýðý hatalar baþlýyor. Anlayacaðýnýz geçmiþten gereken dersleri çýkartmýyoruz veya iþimize öyle geliyor. Genel Kurul yapýlýrken iki aylýk yönetim diye öylesine bir liste oluþturuldu ve göreve geldi. Evdeki hesap çarþýya uymadý ve þimdi artýk yalnýzca Belediye'nin deðil orum'un malý olmasý gereken bir takým ve yönetim olmasý gerekiyor. Öyleyse Belediyespor Yönetimi takýmý teslim edeceði teknik heyeti belirlemek yerine öncelikle mevcut yönetimi Belediye yönetimi olmaktan çýkartýp orum'luya açacak. Kulüp baþkanýnýn orum'un takýmý demesiyle olmuyor bu iþler önce kulüp 46 yýllýk çýnarýn külleri üzerinden doðmak istiyorsanýz önce adýmý siz atacaksýnýz. Yoksa emir komuta zinciri içinde bir yönetim anlayýþý ile kulübü yönetmeye devam edilmesi halinde sonuç 46 yýl bile sürmez. Ekonomik anlamda düzen bozulmasýn o konudaki titizlik tamam ancak iþin profesyonel boyutu ve hepsinden önemlisi orum'un kabullenebilmesi için öncelikli olarak yapýlmasý gerekenler var. ok zor deðil, isim deðiþikliði ve yönetim kurulu seçimli bir olaðanüstü genel kurul ile kulübün ismi 46 yýllýk çýnarý anýmsatacak þekilde yeniden düzenlenir yönetim emir komuta ile deðilde tartýþýlarak karar verilecek bir hale getirilirse o zaman ORUM'un takýmý olmak için ilk adýmlar atýlmýþ olur. Evet üzüldüm, hüzünlendim ancak giden geri gelmiyor bunu en acý þekilde yaþamýþ birisi olarak devam eden hayatta neler yapabiliriz bunun peþindeyiz. orumspor sevgisini 1973'deki ilk þampiyonlukta tel örgüler arkasýnda tatmýþ birisi olarak bu ilde futbolun profesyonel düzeyde devam etmesini istiyor ve bekliyorum. Kabulleneceðiz ve kendimize yeni bir yol haritasý çizeceðiz. Kendimiz derkende tabiki orum futbolunun bir anlamda yol haritasý olacak bu. izilen yolun doðru olmasý içinde perde arkasýnda yapýlan görüþmelerin kamuoyu önünde olmasý ve enine boyuna tartýþýlmasý en doðru yol olduðunu düþünüyorum.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Kasım 2014 KSÜ 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2014-2015 Akademik

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser başkanlığındaki heyet görevi devralmalarının ardından nezaket ziyaretlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser başkanlığındaki heyet görevi devralmalarının ardından nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser başkanlığındaki heyet görevi devralmalarının ardından nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. Serteser ve beraberindeki heyet dün de Vali Belediye

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı