Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE"

Transkript

1 10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol ile Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu na, bu yýl da Atatürk Ortaokulu na trafik eðitim parký açtýklarýný söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Atatürk Ýlkokulu Trafik Eðitim Parký açýlýþýnda 10 ayrý okula daha trafik parký yapýlacaðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Belediye Meclisi bugün Belediye Meclisi, bugün saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE Mültecilere özel Hýdýrellez Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, mültecilerle birlikte sofraya oturdu. orum Belediyesi mültecilere yönelik Hýdýrellez Þenliði düzenledi. Rüstem Eren Parký nda dün saat de gerçekleþtirilen þenliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü, Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gülabibey Mahallesi ile çok sayýda mülteci aile katýldý. * HABERÝ 4 DE Ýþte vergi rekortmenleri 7 MAYIS 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Defterdar Ýhsan Özbay, 2012 Gelir Vergisi rekortmenlerini açýkladý. Rekortmenler listesinin ilk sýrasýnda isminin açýklanmasýný istemeyen noter, 285 bin 648 TL ile yer alýrken, Defterdar Özbay, kamu harcamalarýnýn en büyük finansmanýný vergi gelirlerinin oluþturduðunu ifade ederek, listeye giren mükellefleri kutladý. * HABERÝ 6 DA Kent Ekonomik Forumu 11 Mayýs ta orum un ekonomik fotoðrafýný çekeceðiz AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 1. orum Kent Ekonomi Forumu 11 Mayýs 2013 Cumartesi günü Anitta Otel de gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, orum un ekonomik fotoðrafýný çekerek yol haritasýný belirleyeceðiz dedi. TSO seçimlerinde Meclis Üyesi asil listesi, yedek listesi, meslek komiteleri asil ve yedek listeleri oy miktarlarý ile birlikte askýya çýktý. 2 gün askýda kalacak olan listelere itiraz olursa, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu itirazlarý deðerlendirecek. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, orum un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olacaðýný söyledi. Hükümetin onay için ankaya Köþkü'ne gönderdiði Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, Mustafa Toprak orum eski Valisi Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý öðrenildi. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 14 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan ve beraberindeki heyet, Rektör Alkan ý makamýnda ziyaret etti. AK Partili gençlerin hedefi Türkiye birinciliði AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Münazara Yarýþmasý nda bölge birincisi olan orum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. * HABERÝ 5 DE Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oluyor TKDK dan yatýrým projelerine büyük destek Piliç üretiminde marka olacaðýz * HABERÝ 7 DE Meclis üyelerinin oy daðýlýmlarý askýya çýktý Kurþun, orum un yumurta sektöründe olduðu gibi piliç üretiminde de marka olmasýný hedeflediklerini söyle- Münazara Yarýþmasý nda bölge birincisi olan orum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. orum yine tarýmsal destek kapsamýnda evre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Resmi Gazetede yayýnlandý. * HABERÝ 9 DA Salim Uslu * HABERÝ 7 DE Demer Dersanesi Özel Anadolu Lisesi kuruyor Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. Demer Dershanesi Ýlköðretim Müdürü Serkan Kýrýþ dün düzenlediði basýn toplantýsý ile yeni yatýrým hakkýnda bilgi verdi. Kýrýþ, Albayrak Caddesi No 29'daki mevcut Empati Dershanesi'nin binasýnýn satýn alýndýðýný, burayý Özel Anadolu Lisesi olarak hizmete açacaklarýný bildirdi. * HABERÝ 8 DE Ýl Genel Meclisi Mayýs toplantýsýna baþladý OKA tarafsýz ve adaletli olmalý Serkan Kýrýþ Mayýs ayýnýn ilk toplantýsýna gerçekleþtiren Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. * HABERÝ 5 DE

2 2 SALI 7 MAYIS 2013 Kültür Sitesi'nin bir okura düþündürdükleri K ültür Sitesi yýkýldý, projesi hazýrlandý, yerine sanat galerisi ile park yapýlacak vs... Bir okurumuz rutinin dýþýna çýkarak Kültür Sitesi'nin yýkýmýný, hem orada yaþanan anýlar hem de teknik bir gözle incelemiþ. Mimar, mühendis, plancý ve bilumum teknik adamlar, yerel yöneticiler ile biz gazetecilere de hafiften dokundurmuþ. Ýþte o yorum: "Ýstiyorum ki, kýyýda köþede kalmýþ haberlerle olayý geçiþtirmeyin, süreci gösteren fotoðraflarla bir binanýn doðumu, ölümü, yýkýmý hakkýnda orta sayfa haberi yapýn. Orada olan olaylar, mutluluklar, o bina bu kadarýný hak ediyordu bence... Yýllardýr orum dayým. Kültür Sitesi çok çirkin yýkýlsýn, laflarýný duyardým. Proje müellifi mimar Merih Karaaslan'la tanýþmýþlýðým da var. Sitenin varlýðýnýn bana rahatsýzlýk veren bir tarafý yoktu. O mimarýn stilini yansýtan bir yapýydý. Yýkýlsýn diye hiç düþünmedim. ünkü Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Merih Karaaslan'ýn projelendirdiði yapýyý tanýrsýnýz. ünkü kendisi yüksek tavan, yüksek galeri giriþ formunu sevmiþ ve tüm çizimlerine yansýtmýþtýr. Onun stili budur. Merih Karaaslan deyince otomatik olarak bu görüntü oluþur. Mesele þu ki, hiçbir yapýsý bulunduðu dokuya uyum saðlayamamýþ, kabullenilmekte zorlanýldýðý için sahiplenilmemiþ. Kendisi de hayatta olmadýðýndan eserine sahip çýkmak veya müelliflik haklarýný arama sorunu olmamýþtýr. Kültür Sitesi yýkýlsýn diyenlerin bir kýsmýný samimiyetsiz bulmuþumdur. ünkü adamýn eserini beðenmeyeceksin, sonra da ondan Mevlana Otoparký, Yunus Emre Ýþ Merkezi adý altýnda yeni iþler satýn alacaksýn. Yapýnýn kullanýþsýz olduðu kýsmý da göreceli bir kavram. Etkin bir kullanýmý olabilir, gerçek bir sanat kültür merkezi olabilirdi. Kültür Düðün Salonu diye ticari bir mantýða emanet edince kullanýþsýz oluyor tabi ki. Sadece söyleyebileceðim tek kullanýþsýzlýk engelliler, kýsýtlý kesimlerin hiç düþünülmemiþ olmasý. Onda da suç mimarýn deðil. Mevzuatýmýz engelliler ile ilgili tedbirler alýnmasý konusunda 2005'li yýllardan itibaren daha kuralcý ve yaptýrýmcý oldu. Bundan 20 yýl önce böyle bir zorunluluk yoktu yýlýndaki, mevzuatta var olmasýna raðmen Meydan Camii'nde projelendirilmeyen tabyalar kýrýlarak yapýlan asansörler olduðu düþünüldüðünde, o günkü þartlarda mimar suçlanamaz. O binada toplamda katýldýðým etkinlik düðün -sünnet, toplantý 20'yi geçmez. Ýçlerinde sadece rahmetli Vali Recep Yazýcýoðlu'nun konuþmasýný dinlemek dýþýnda yer eden hiçbir aným olmamasýna raðmen orum'un geçmiþten bir sayfanýn tanýðý bi- Kültür Sitesi artýk tarih oldu. Yýkým iþlemleri profesyonel bir ekip tarafýndan gerçekleþtirildi. nanýn yýkýmý konusunda bir tek yazý yazmayýp, çizmemesi beni üzmüþtür. Hiçbir teknik adamýn izlemeye deðer bulmamasý da öyle. Benim esasen branþým bina deðil, kentin parçasý olarak ben bile her mesai çýkýþýnda yýkým alanýnda tavaf yapar gibi dolaþýp, izleyip çekim yaparken, orum hakkýnda konuþan, tanýnmýþ, mangalda kül býrakmayan kimsecikleri o alanda göremedim. Gazete haberlerinde bile orum halký yýkýmý izledi þeklinde küçük mini mini haberler. Yýkýlmasýna dair bir talebim yoktu ama binaya tapan bir insan olmadýðýmdan, müslümaným diyen insanlarýn en kutsal binasý bile defalarca yýkýlmýþken, benim için hiçbir bina yýkýlamaz deðildir. Hiçbir bina - camiler dahil - kutsallaþtýrýlmamalýdýr. Buradan konuyu inanca Allah inancýna, þirke kadar götürmek içimden geliyor da konum bu deðil. * orum benim þahit olduðum tarihinde ender görülür birkaç olaya tanýklýk etmiþtir. Ama tanýklýðý yetersiz ve ilgisizdir. * Nelere tanýklýk etmiþtir? Bir idareci, bir baþkan 20 yýldýr, hadi bilemedin onlarca yýldýr dillere pelesenk edilmiþ kuru bir lafý hayata geçirmiþtir. Hem de bunu bir yýl gibi bir sürede gerçekleþtirmiþtir. Baþkanýn kararlýlýk ve gücü tespit ve takdir edilmeyecek gibi deðildir. Böyle bir baþkan arastadaki yolu bile açar. * orum'da ilk kez bu büyüklükte bir yapýnýn yýkýmý gerçekleþtirilmiþtir. Hem de þehrin en merkezi yerinde. * Ankaralý bir firma tarafýndan yürütülen çalýþmada doðru bir planlama ile kýsa sürede, çevreye maddi zarar vermeden büyük bir yapýnýn nasýl yýkýlacaðý görülmüþtür. * Yapý ne kadar devasa olursa olsun yýkýmýn muhtemel olduðu, yapmanýn aylar yýllar aldýðý, yapýlarýn bir hafta da yýkýlabileceði, istek olduktan sonra aþýlamayacak engel olmadýðý anlaþýlmýþtýr. * Depremlerin saniyelerde yýktýðý yapýlarýn insanlarýn tonlarca güç ve enerji harcayarak ancak yýkýlabileceði gözlenmiþtir. * Operatör olan insanlarýn kelle koltukta iþ yaptýklarý halde ne kadar rahat tavýrlarla iþlerini yaptýklarý, ne kadar ehil olduklarý algýlanmýþtýr. Binanýn içe yýkýlmasýný saðlamak için, binanýn ortasýndaki kolonlarýn yýkýlmasýnýn saðlandýðý, mühendislik anlamýnda daha güçlü binalar yapmak için yýkým metodunun filme çekilerek, takip edilmesi gerekirken mühendis tayfasýndan hiçbir ses çýkmadýðý görülmüþtür. Sonuçta Kültür Sitesi yýkýlsýn diye kuyuya atýlan taþ bir çýð gibi büyümüþtür. Kaç kiþinin desteklediði bilinmeyen bir sürecin baþlangýcý olmuþtur. orumlu'ya hiç sormadan idarenin orum adýna karar aldýðý ve uyguladýðý bir örnek olmuþtur. Takdire þayan kararlýlýðýn orum'un önünde engel olarak duran baþka binalar içinde uygulanmasýný can-ý gönülden dilerim. Bunlar yollarýn önünde duran küçük mimari niteliði olmayan her tür yapýlardýr... Köse den taþeron iþçi sorusu C Tufan Köse HP orum Milletvekili Tufan Köse nin taþeron iþçilerle ilgili sorduðu soruya Ulaþtýrma, Dinizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým cevap verdi. K ö s e, TBMM Genel Kurulu nda Öncelikle kamu iktisadi teþebbüslerinde on altý yýldýr, on yedi yýldýr her yýl dört ay olmak üzere çalýþan geçici iþçiler- le ilgili bir düzenleme yapýlmasý düþünülmekte midir? ünkü bu insanlar on altýon yedi yýldýr, on yýlý aþkýn süredir birçoðu çalýþmakta olduðu kamu iktisadi teþeb- TEÞEKKÜR büslerine kendilerini baðlamýþlardýr. Bunu sormak istiyorum. Ýkincisi de, son günlerde kamu kuruluþlarýnýn asli hizmetlerini gören, asil hizmetleriyle ile de SSK emeklisi olarak özel hastanelerde tedavi olmamýzýn yolunu açan Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ilgili olsa orada çalýþanlarýn da taþeronlaþmaya gidileceði yönünde düzenlemeler yapýlacaðýna iliþkin haberler basýnda yer almaktadýr. Bu konuda Hükûmetin düþüncesi nedir? þeklinde soru sordu. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ise Köse ye cevabýnda, Sayýn Köse, geçici iþçiler ve taþeron iþçilerle ilgili konuyu dile getirdi. Tabii, geçici iþçiler ve taþeron iþçiler, gerçekten hem kamuda hem özelde bir sorun, çalýþma hayatýnýn önemli sorunlarýndan bir tanesi. Kamuda hizmet alýmýyla çalýþtýrýlanlarýn sayýsý 600 binin üzerinde, özellikle Saðlýk Bakanlýðý, Eðitim Bakanlýðý baþta olmak üzere bu konuya bir çözüm üretilmesi için Hükûmetimiz, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna görev v e r m i þ t i r, hâlen Bakanlýðýmýz çalýþmalarýný sürdürmektedir. dedi. baþta olmak üzere geçirdiðim rahatsýzlýk sonucu Bayýndýr Hastanesi nde kroner bypass ameliyatý olarak saðlýðýma kavuþmama vesile olan Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Yaman Zorlutuna (.HAK:1065) ve ekibine hastanede kaldýðým sürede ilgilerini esirgemeyen kat hemþirelerine, telefon ederek ve hastaneye bizzat gelerek geçmiþ olsun dileklerini ileten tüm eþ, dost ve sevenlerime teþekkür ederim. Mustafa Barkoç Mahalle sakinleri isyan etti Mimar Sinan Mahallesi Fevzi akmak 1. Cadde sakinleri asfalt bekliyor. Erol Taþkan M imar Sinan Mahallesi Fevzi akmak 1. Cadde sakinleri tozdan þikayetçi. Köprü çalýþmasý yapýlan yolun asfalt olmasýný talep eden mahalle sakinleri çevre esnafý, yola serilen çakýl taþlarýndan dolayý meydana gelen tozdan büyük bir rahatsýzlýk duyduklarýný belirterek, yolun asfalt yapýlmasýný istedi. Rüzgar ve araçlarýn geçiþi nedeniyle ciddi bir toz bulutuna maruz kaldýklarýný aktaran çevre sakinleri, "Artýk dayanamýyoruz, yaz geldi evimizin balkonuna dahi çýkamýyoruz, nefes alamaz hale geldik." dedi. Mahalle sakinleri bu problemin çözümünü beklediklerini bildirirken, seslerini duyur- mak için son çare olarak yolu trafiðe kapatma eylemi yapacaklarýný söyledi. Araç geçiþlerinde cadde toza boðuluyor.

3 SALI 7 MAYIS okula trafik eðitim parký T rafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol ile Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu na, bu yýl da Atatürk Ortaokulu na trafik eðitim parký açtýklarýný söyledi. Geçen yýl verdikleri söz doðrultusunda 10 farklý okula daha trafik eðitim parký açacaklarýný belirten Külcü, Trafik Haftasý nda farkýndalýk oluþturmaya çalýþýlýyor. Terör Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Atatürk Ýlkokulu Trafik Eðitim Parký açýlýþýnda 10 ayrý okula daha trafik parký yapýlacaðýný açýkladý. kadar trafikte can kaybýmýz var. Fakat sorun devam ediyor. Faturayý milletimiz ödüyor. Belediye olarak imkânlarýmýz ölçüsünde katký veriyoruz. dedi. Öte yandan trafik eðitim parký açýlacak okullarýn isimleri þöyle: 19 Mayýs, Albayrak, Bekir Aksoy, Ertuðrul Gazi, Sakarya, Tanyeri, Danýþment Gazi, Yahya Kemal, orum Yumurta ve Ziya Gökalp. Baþaranhýncal'ý kutladý V ali Sabri Baþköy, orum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný etin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti. orum Toprak Sanayisi ile bu baðlamdaki kümelenme çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Baþaranhýncal'dan bilgi alan Vali Baþköy, "Ýlimiz toprak sanayisi, ülkemizde kayda deðer bir yere sahip. Dolayýsýyla toprak sanayisi ilimiz için oldukça önemli. Bu kapsamda güzel bir alt yapýya sahip olan ilimizde kümelenmeleri arttýrarak yurtdýþýna da açýlmalý ve azami ölçüde yaralanmalýyýz." dedi. Vali Baþköy ayrýca Baþkan etin Baþaranhýncal'ý orum TSO seçimlerinden dolayý kutlayarak yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Vali Sabri Baþköy, orum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný etin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret etti. Tarým ve hayvancýlýk önemli V ali Sabri Baþköy, Zime sahip olduðunu belirraat Odasý Baþkaný ten Vali Baþköy, "Ziraat Mehmet Sayan ve yöneodalarý, tarýmýn ve haytim kurulu üyelerini ziyavancýlýðýn geliþmesinde, ret etti. çiftçilerimizin kalkýnmasýnda önemli bir rol oynuziyaretten duyduðu yor. Bu kapsamda odalamemnuniyeti dile getiren rýmýz, devletimizin hem Baþkan Sayan, Ziraat tarým hem de hayvancýlýk Odasý nýn yaptýðý çalýþalanýnda vermiþ olduðu malar, çiftçilerin sorunlateþvikler konusunda çiftrý, þehrin tarýmsal potançilerimizi bilinçlendirmesiyeli ile çiftçilere yöneli, dolayýsýyla bu tarýmsal lik olarak yürüttükleri fave hayvancýlýk desteklealiyetler hakkýnda Vali rinden azami faydalanvali Sabri Baþköy, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan Baþköy'e bilgi verdi. malarýný saðlayarak, ilive yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. mizin tarým ve hayvancýlýk orum da turizm ve potansiyelini en verimli þekilde kullanmalýyýz." dedi. sanayi ile birlikte tarým ve hayvancýlýðýn da vazgeçilmez bir öne- Protokol trafik eðitim parký açýlýþýný öðrencilerle birlikte yaptý. Atatürk e Trafik Eðitim Parký T Mustafa Demirer rafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda dün Atatürk Ýlkokulu nda bir tören düzenlendi. Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jan.Alb. Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, okul müdürleri, emniyet mensuplarýnýn katýldýðý törende, saygý duruþunda bulunuldu, Ýstiklâl Marþý okundu, haftanýn önemini belirten konuþmalar yapýldý. Öðrencilerin þiir ve skeçlerinin sahnelendiði, trafik konulu slayt gösterisi ve ödül töreninin gerçekleþtirildiði programda, orum Belediyesi nin yaptýrdýðý Trafik Eðitim Parký hizmete açýldý. Törende ayrýca okul öðrencilerinin hazýrladýðý teknoloji-tasarým sergisi ziyaret edildi. Atatürk Ýlkokulu Müdürü Mustafa Fuçular, öðrencilere trafik bilincini küçük yaþlarda kazandýrma- Öðrenciler hazýrladýklarý skeçlerle trafiðe dikkat çektiler. Okulun teknoloji tasarým sergisi gezildi. ya çalýþtýklarýný belirterek, trafik güvenliðinde eðitimin önemine dikkat çekti. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise, orum da 2012 yýlýnda 24 adet ölümlü kazada 30 ölü, bin 132 yaralý ile yaklaþýk 9 Milyon TL maddi hasar meydana geldiðini belirterek, trafik kazalarýnýn doðal afetler kadar etkili olduðunu ifade etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün konuþmasýnýn ardýndan Trafik Eðitim Parký törenle hizmete açýldý. Baþhekim'e nezaket ziyareti Y azý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Özel Elit Park Hastanesi Baþhekimliði görevine atanan Opr. Dr. Ömer Akkaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Elit Park Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Uzm. Dr. Mehmet Duyar ile Tokat Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Arslan Erkan da hazýr bulundu. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Baþhekim Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyareten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþhekim Opr. Dr. Ömer Akkaþ da, "Birlik ve beraberlik içerisinde insanlara elimizden geldiði kadar iyi hizmet sunacaðýz" dedi. Trafik Haftasý kapsamýnda jandarma, emniyet ve öðrencilere ödülleri verildi. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile Habercim19 Sahibi ve Genel Koordinatörü Þeyda Önen, Baþhekim Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý tebrik ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Esnaf yarýn kan verecek orum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ESOB), Türk Kýzýlayý'nýn baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verecek. ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, tüm orum esnafýný yarýn saatleri arasýnda birlik binasý giriþinde kurulacak kan baðýþý standýna davet etti. Bu kampanya 4-12 Mayýs tarihleri arasý geçerlidir. orum Yeniyol Mahallesi Sel Sokak No: 26 Telefon: (0364)

4 4 SALI 7 MAYIS 2013 Mültecilere Hýdýrellez Þenliði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve Vali Sabri Baþköy ün eþi fatma Baþköy, mültecilerle birlikte sofraya oturdu. Mustafa Demirer orum Belediyesi mültecilere yönelik Hýdýrellez Þenliði düzenledi. Rüstem Eren Parký nda dün saat de gerçekleþtirilen þenliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü, Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Gülabibey Mahallesi ile çok Hasan akmak sayýda mülteci aile katýldý. Huzur Camii nde öðle namazýný eda eden Baþkan Külcü, programa yürüyerek 20 dakika rötarlý geldi. Parkýn giriþinde davul-zurna eþliðinde karþýlanan Külcü, protokol üyeleri ile birlikte mültecileri selamladý. orum da güleryüz ve yardým gördük Huzur Camii Ýmam Hatibi Hasan akmak ýn Kur an-ý Kerim tilâvetinin ardýndan orum da yaþayan mülteciler adýna Rana Kevser, Türkçe bir konuþma yaptý. Ülkelerinde yaþadýklarý zulüm sonucu topraklarýný, sevdiklerini terkederek Türkiye ye sýðýndýklarýný belirten Kevser, Yaþadýklarýmýz çok zor bir durum. orum da güleryüzle karþýlandýk, yardým gördük.belediye Baþkanýmýz her talebimize cevap vermek için çaba gösterdi. Yardým eden herkese teþekkür ediyoruz. dedi. Evimiz, gönlümüz size açýk Mülteci Rana Kevser, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün konuþmasýný Arapça ya çevirdi. Þenlikte konuklara pilav üstü tavuk döner, tulumba tatlýsý ile hedik ikram edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, baharýn baþlangýcý olarak kabul edilen Hýdýrellez Þenliði nin bereket ve rahmete vesile olmasý temennisinde bulundu. Külcü, Esasýnda sadece siz deðil, hepimiz gurbetteyiz. Gurbet bedenimizin bir yerden ayrýlýp gitmesi, bazen arzularýmýza kavuþamamaktýr. Fani dünyada topraklarýnýzdan, sevdiklerinizden ayrýsýnýz. Dünyada 7 milyar insan gönül dünyasýnda mültecilik yaþýyor. Hicret sünnetullahýn gereðidir. Herkesin topraklarýna, sevdiklerine kavuþmasý dileðimizdir. Evimiz, gönlümüz size açýktýr. Yaratýlaný yaratandan ötürü, Allah için severiz. Dinimize göre birbirimizi sevmedikçe kâmil iman etmiþ olmayýz. Kamil iman etmeyenler cennete gidemeyecek. Kur anda bütün mü minler kardeþtir hükmü var. Bizim iþimiz mü minlerin arasýný ýslah etmektir. dedi. Baþkan Külcü nün konuþmasý mülteci Raha Kevser tarafýndan Arapça ya çevrilerek mültecilere aktarýldý. Þenlikte konuklara pilav üstü tavuk döner, tulumba tatlýsý ile hedik ikram edildi. Osmancýk ta Hýdýrellez þenliði O smancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel Hýdýrellez Þenlikleri geçtiðimiz hafta ilçede gerçekleþtirildi. Arafat Tepesi'nde çeþitli etkinliklerle kutlanan þenlikte Osmancýk'ýn yöresel yemekleri yapýlan yarýþmalarla tanýtýldý. Osmancýk Belediyesi'nin her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdiði Hýdýrellez Þenlikleri Arafat Tepesi'nde yapýldý. Þenliðe KayBekir Yazýcý makam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, belediye meclisi ve il genel meclis üyeleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Þenlikler Halk Oyunlarý ekibinin gösterileri ile baþladý. Açýlýþta bir konuþma yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Hýdýrellez Þenlikleri'nin yaþatýldýðýný ve yaþatýlmaya devam edileceðini belirterek, "Biz zaten anlayýþ olarak sadece seçimleri deðil geleceði, halký düþünen bir anlayýþla siyaset yapýyoruz. Yapýlan siyasetin karþýlýðýný da sað olsun halkýmýz her seçimlerde devam ettirdiðini onayladýðýný gösteriyor. O yüzden siz deðerli halkýmýza çok müteþekkir olduðumuzu ifade ediyoruz. Hýdýrellez hepinizin bildiði gibi ki rivayet odur ki, Hýzýr ve Ýlyas Aleyhisselamýn buluþtuðu bir araya geldiði gün olarak bilinir. Baharýn temsilcisi ve habercisi olduðu için hem bahar bayramý olarak hem insanlarýn bir araya gelmesi için organize edilmiþ bu da gelenekselleþmiþ. Bizden önceki arkadaþlarýmýz da belediye de katýlsýn vatandaþýmýzýn bugüne sahip çýkýlsýn denmiþ ve Hýdýrellez etkinliklerine belediyemizde katýlmýþ güzel ve isabetli bir kararla bu gelenekselleþen etkinlikleri devam ettiriyor ve devam ettireceðiz" dedi. Osmancýk ta Hýdýrellez Þenlikleri düzenlendi. Gülesin Aðbal Demirer- Kübra ýtak B aharýn geliþini simgeleyen Hýdýrellez dün Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü'nün Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile düzenlenen programla kutlandý. Ýsmet Eker Konaðýnda düzenlenen programa Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür Ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Ali Ilýca, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öðretmen ve öðrencileri katýldý. Programda açýþ konuþmasýný yapan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Okul Müdürü Ömer Kýrdak programa katýlan herkese hoþ geldiniz diyerek, iyi eðlenceler diledi. Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Ali Ilýca ise konuþmasýnda Hýdýrellez'in önemi ve anlamýný anlatarak, "Hýdýrellez, Türk tarihinde tabiata karþý duyulan ilgiyi, insana karþý beslenen sevgiyi ve toplumsal dayanýþmaya verilen önemi ifade eden en belirgin uygulamalardýr." dedi. Konuþmasýnýn devamýnda Ilýca, Hýdýrellez'in, yardýmlaþma, kaynaþma, dostluklarý pekiþtirme, tabiatla bütünleþme günü olduðunu vurgu- Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile düzenlediði etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Programda Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten bir konuþma yaptý. lamlý ve önemlidir." Programýn sonunlayarak þöyle devam etti: "Baþkalarýna teda Vali Yardýmcýsý HüGüzel Sanatlar bessümü bile sadaka seyin Ýçten, Ýl Özel ve Spor Lisesi öðrencisayan Ýslam inancý Ýdaresi Genel Sekreteri lerinin yapmýþ olduðu kapsamýnda insanlarla Ömer Arslan, Ýl Kültür müzik dinletisinden tanýþmayý, paylaþmayý, Ve Turizm Müdürü Ali sonra programa katýkucaklaþmayý, sosyal Özüdoðru, Ýl Özel Ýdalanlara hedik ikram dayanýþmayý, birlikte resi Tarafýndan Restore edildi. Öðrencilerin eðlenmeyi temel alan Edilen Ýsmet Eker Koyapmýþ olduðu yöresel böylesi bir günün canlý naðýný gezerek konak yarýþmalar sonucunda bir þekilde kutlanarak hakkýnda bilgi aldýlar. gelecek nesillere aktagalip gelen öðrencilere rýlmasý son derece anödülleri verildi. Þenliklere yoðun katýlým oldu. O Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, onarým için sýcak asfaltlý kaplama yaptýklarýný ifade etti. maðduriyetlerini en aza indirmek için sýcak asfaltlý onarým çalýþmasý baþlattýklarýný açýkladý. Þenlik gibi Hýdýrellez Belediye 1,5 ton hedik daðýttý Asfalt onarýmý baþladý smancýk Belediyesi alt yapý yatýrýmlarý kapsamýnda kazýlan yollarda sýcak asfaltlý onarým çalýþmalarý baþlattý. alýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, onarým için sýcak asfaltlý kaplama yaptýklarýný ifade etti. Ýlçe merkezinde kanalizasyon çalýþmalarýnýn tamamlandýðý yollarda onarým çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiklerini belirten Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, toz ve çamur Ýsmet Eker Konaðýnda Hýdýrellez Þenliði kutlandý. Yazýcý, onarým kapsamýna alýnan yollarda sýcak asfaltlý onarým yaptýklarýný ifade ederk, "Alt ya- pý çalýþmalarýmýzýn tamamlanmasýnýn ardýndan ilçemizi sýcak asfaltla kaplayacaðýz. An- cak çalýþmalarýn tamamlanacaðý süreye kadar geçen sürede vatandaþlarýmýzýn toz ve çamur þikayetlerini önlemek için bu tür onarýma baþladýk. Maðduriyetleri en aza indirmek istiyoruz. Alt yapý çalýþmasýna baþlamadan önce "Güzellikler Sabýr Ýster, Sabrýnýz Ýçin Teþekkür Ederiz" sloganý ile yola çýktýk. Vatandaþlarýmýz da sabretti. Biz vatandaþlarýmýzýn sabrýný suistimal etmek istemiyoruz. Sýkýntýlarý en aza indirmek için elimizden geleni yapýyoruz." dedi. orum Belediyesi Hýdýrellez nedeniyle þehrin deðiþik parklarýnda vatandaþlara hedik daðýttý. Hýdýrellez nedeniyle yapýlan organizasyonla Hýdýrlýk Parký, Yunus Emre Parký, Rüstem Eren Parký, Ýnci Parký, Kültür Park, Mahsuni Þerif Parký, Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Belediye önünde hedik daðýtýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, Rüstem Eren Parkýndaki hedik daðýtýmýna katýlarak vatandaþlara hedik daðýttý. orum Belediyesi Hýdýrellez nedeniyle þehrin deðiþik parklarýnda vatandaþlara hedik daðýttý. Belediye önünde uzun kuyruklar oluþtu.

5 Meclis üyelerinin oy daðýlýmlarý askýya çýktý Erol Taþkan SO seçimlerinde Meclis Üyesi asil listesi, yedek Tlistesi, meslek komiteleri asil ve yedek listeleri oy miktarlarý ile birlikte askýya çýktý. 2 gün askýda kalacak olan listelere itiraz olursa, Merkez Ýlçe Seçim Kurulu itirazlarý deðerlendirecek. Yasal sürecin uygulandýðý seçim sonuçlarýna göre, 2 bin 73 geçerli oy kullanýlýrken, 21 meslek gurubunu temsilen seçilen 55 meclis üyesinin aldýðý oylarý gösterir liste þu þekilde tespit edildi; 1-Geçerli oy sayýsý Mustafa Gülþen (66), Melih Zahir (71), Hakan Okudan (75) 2-Geçerli oy sayýsý 79 - Muharrem Sarýarslan (80), Akif Coþkun (79), Yýlmaz Bülbül (78) 3- Geçerli oy sayýsý 88 - Latif Gülbay (52), Mehmet Þahin (51) 4- Geçerli oy sayýsý 76 - Erdal oban (42), Ahmet Gültekin As (43), Ali Özejder (43) 5- Geçerli oy sayýsý 50 - Erdem enesiz (22), Ogün Meroðlu (22) 6- Geçerli oy sayýsý 94 -Selim Kefçeli (49), Tahir Üstünel (49) 7- Geçerli oy sayýsý 15 -Ferhat Þamlý (15), Bayhan Özsaraç (15) 8- Geçerli oy sayýsý 89 -Ayhan Þamlý (48), Fatma Er (45) 9- Geçerli oy sayýsý 62 -Abdurrahman Ýstanbulluoðlu (33), Aykut Kolaðasý (35) OBB orum Genç TGiriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can abuk, orum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetimine verimli ve faydalý çalýþmalar temennisinde bulundu. abuk, orum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn geçtiðimiz hafta gerçekleþtirilen organ seçimlerinin ardýndan yaptýðý yazýl açýklamasýnda, yeni göreve gelenlere baþarýlar dilerken, Oda organ seçimlerinin ardýndan Meclis Divaný ile Yönetim Kurulu da belirlenecek, daha sonra orum Ticaret ve Sanayi Odasý faaliyetlerine kaldýðý yerden devam edecektir. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu olarak, önceki dönemde orum ve iþ dünyasý için oldukça faydalý çalýþmalarýn kararlaþtýrýldýðý orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis'inin bundan sonraki süreçte de faydalý çalýþmalar yapacaðý inancý ile verimli bir dönem geçirilmesini temenni ediyoruz. dedi. 10- Geçerli oy sayýsý 132 -Mustafa Ertürk (70), Zafer eliker (70), Mesut Doðan (68) 11-Geçerli oy sayýsý 131 -Haluk Aþkýn (69), Murat Köylüoðlu (68), Hasan Suvacý (68) 12-Geçerli oy sayýsý 132 -Erol Karadaþ (80), Necati Ceylan (78), Ömer Altýkardeþ (78) 13-Geçerli oy sayýsý 111 -Necip Uygur (56), Murat Beyaz (59), Dursun Burcu (60) 14-Geçerli oy sayýsý 145 -Þükrü Türkoðlu (93), Doðan Keskin (93), Fahri Yandýk (92) 15-Geçerli oy sayýsý 196 -Levent öphüseyinoðlu (189), Abdullah Gözübüyüklü (186), Nurettin Yýldýrým (181) 16-Geçerli oy sayýsý 83 - etin Baþaranhýncal (82), Yakup Karaca (83), Ýsmail Yýlmaz (80) 17-Geçerli oy sayýsý 64 - Turgut Ýlgü (30), Fatih Ateþ (25) 18-Geçerli oy sayýsý 137 -Halil Erkan (130), Erkan Hongül (133), Ertuðrul Demiran (131) 19- Geçerli oy sayýsý 68 -Mustafa Özbayram (49), Aytaç Baba (47) 20-Geçerli oy sayýsý 113 -Osman Soylu (63), Sevim Þahin (62), Sakin Bilge (62) 21-Geçerli oy sayýsý 76 -Ýsmail evik (83), Fikret Tepençelik (80), Engin Aðýrcan (79) TSO ya verimli dönem temennisi Alaca TSO da seçim laca Ticaret ve Sanayi Odasý genel ku- toplantýsý geçtiðimiz hafta sonu ya- Arul pýldý. Genel Kurul da Günser Þirin güven tazeledi. Tek liste olarak yapýlan seçimde, Günser Þirin in listesi seçime katýlan tüm üyelerinin oyunu alarak tekrar göreve devam dedi. 7 Meslek grubunun bulunduðu seçimlerde ise Alaca Ticaret ve Sanayi Odasý Meclisine giren isimler þöyle: 1. Grup: Hasan Demiran- Yýlmaz Lafçý 2. Grup: Fatih Mehmet Bulut - Hanifi Yaðlý 3. Grup : Osman Tanlý - Ali Kellegöz 4. Grup: Volkan Yýlmaz - Fatih Coþgun 5. Grup: Günser Þirin - Muhammet Kamiþ 6. Grup: Mehmet Özarslan- Harun Arslan 7. Grup: Ziya Durak - Þemsi Yasin Biber Alaca TSO Baþkaný Günser Þirin seçim sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Odanýn tüm üyelerine teþekkür ederek, Seçimlerimizde karþýmýza aday çýkmamýþ olmasý Günser Þirin TOBB orum Genç Giriþimciler Kurulu TSO ya verimli çalýþma dönemi temennisinde bulundu. bizlerin omzuna daha aðýr bir yük yüklemiþtir. Üyelerimize layýk olmak,onlarýn ve ilçemizin sosyal ve ekonomik sorunlarýna çözmek için daha fazla gayret göstereceðimizi daha fazla mesai harcayacaðýmýzý göstermiþtir. Biz ekip olarak üyelerimizin bize vermiþ olduðu bu görevin bilincinde ve sorumluluðundayýz. Onlara hizmet etmek için geldik ve hizmete de devam etmek için buradayýz. Biz hep þunu söylüyoruz; Alaca hepimizin, ona sahip çýkmak, ilçe sorunlarý çözmek tüm sivil toplum örgütlerinin ve kanaat önderlerinin ortak amacýdýr. Bu amaca ulaþmak için herkes taþýn altýna elini koymalýdýr. Bir ilçede gerek Sivil Toplum Kuruluþlarý gerek kanaat önderleri gerekse siyasi parti teþkilatlarý ilçe sorunlarý için bir olmalý birlik olmalýdýrlar. Biz Alaca Ticaret ve Sanayi odasý olarak bu düsturdan hareket ettik ve etmeye de devam edeceðiz. Konu ilçemiz ise gerisi teferruattýr diyor, yeni dönem için bizi destekleyen, bizzat gelip oy kullanan ve kullanmayan ayýrýmý yapmadan tüm üyelerimize teþekkür ediyoruz. dedi. KUTLAMA Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný seçilen meslektaþýmýz ve deðerli dostumuz etin SALI 7 MAYIS Ýl Genel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. Ýl Genel Meclisi Mayýs toplantýsýna baþladý OKA tarafsýz ve adaletli olmalý Erol Taþkan ayýs ayýnýn ilk toplantýsýna gerçekleþtiren Ýl MGenel Meclisi'nin gündem konusu Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý oldu. Meclis Baþkaný Mustafa Eker, adaletsiz davrandýðý yönünde tespitlerde bulunduðu OKA'nýn tarafsýz ve adaletli olmasý gerektiðini söyledi. Gündem dýþý konuþmayla meclis toplantýsýný baþlatan Eker, 4 ilin ortak olduðu OKA'da orum'un gerektiði kadar kaynaklardan yararlandýrýlmadýðý ve yönetim kurulu toplantýlarýnda sorduklarý sorulara ikna edici cevaplar verilemediðini kaydetti. "OKA toplantýlarýnda bütün gayretimiz, kaynaklardan hakkaniyet ölçüsü içinde ilimize aktarýlmasý için gayret gösteriyoruz." diyen Eker, son proje kabulleri ile birlikte Samsun'un genel bütçenin %40,19 'unu alarak, 3 milyon 215 bin TL ödenek aktarýmý ile lik sýrada yer aldýðýný, Tokat'ýn % 22,54 oranla 1 milyon 803 bin TLödenek aldýðýný, Amasya'nýn % 21,45 oranla 1 milyon 716 bin TL ödenek Þükrü Fýndýk göreve baþladý aldýðýný hatýrlatarak, orum'un dördüncü sýrada yer aldýðýný, % 18,80 pay oranýyla aldýðý miktarýn 1 milyon 264 bin TL olduðunu açýkladý. Sonucu kamuoyunun takdirine býraktýðýný ifade eden Eker, kamuoyunun bazý sorularýn cevabýný almak için harekete geçeceðine inandýðýnýn da altýný çizdiði konuþmasýnda, toplantýda yaþanan tartýþmalardan bahsederek, aldýklarý cevaplarýn tatmin edici olmadýðýný, genel sekreterin suçu ve sorumluluðu baðýmsýz deðerlendiricilerin üzerine attýðýný vurguladý. "Samsun'un aldýðý pay oraný doðru ve tatmin edici bir þekilde açýklanmalý" diyen Eker, orum'un OKA genel sekreterliðinden cevap beklemeye hakký olduðunu, OKA'nin kaynaklarýn daðýtým ve paylaþýmýnda adaletli ve hakkaniyetli olmasý gerektiðini söyledi. Eker'in açýlýþ konuþmasýndan sonra, toplantýnýn rutin gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. eçirdiði trafik kazasý sonucu Ghayatýný kaybeden Osmancýk Ýl Genel Meclis Üyesi merhum Zerat Zeytinli'nin yerine Þükrü Fýndýk göreve baþladý. Kýsa bir selamlama konuþmasý ile meclis üyelerini selamlayan Fýndýk, "Takdiri Ýlahi böyleymiþ, bu þekilde bir görev arzu etmezdim, elbette ki O'nun yerini dolduramayýz, ancak hizmetlerini devam ettireceðiz." dedi. TEÞEKKÜR 4 Mayýs 2013 tarihinde yapýlan orum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde destekleri ile Meclis Üyesi seçilmemize vesile olan 3. Meslek Grubu üyelerimize ve dostlarýmýza teþekkür eder, þükranlarýmýzý sunarýz. Þükrü Fýndýk Baþaranhýncal'ý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Ceritoðlu Toprak ve Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Nurettin ve Selim Cerit (.HAK:1065) Mehmet Þahin Latif Gülbay

6 6 SALI 7 MAYIS 2013 Vergi rekortmenleri açýklandý Erol Taþkan efterdar Ýhsan DÖzbay, 2012 Gelir Vergisi rekortmenlerini açýkladý. Rekortmenler listesinin ilk sýrasýnda isminin açýklanmasýný istemeyen noter, 285 bin 648 TL ile yer alýrken, Defterdar Özbay, kamu harcamalarýnýn en büyük finansmanýný vergi gelirlerinin oluþturduðunu ifade ederek, listeye giren mükellefleri kutladý. Defterdar Ýhsan Özbay'ýn göreve baþlamasýndan sonra ilk basýn toplantýsýna Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ve Vergi Dairesi Müdürü Zeki evik de katýldý. Ýlk 100'e giren listeyle ilgili yapýlan açýklamada ilk 10'a giren isimler þu þekilde ifade edildi; 1-Ýsminin açýklanmasýný istemeyen bir noter TL, 2- Ünal Özçilingir (noter) TL, 3- Cengiz Aksan TL, 4- Ahmet Özdoðan TL, 5- Ahmet Ahlatcý TL, 6- Atila Erdemli , 7- Yusuf Aksan TL, 8- Ferit Erdil TL, 9- Mustafa Yiðittaþçý TL, 10- Oðuz Taç TL. Mustafa Toprak Ýzmir Valisi oluyor ükümetin onay için ankaya Köþkü'ne Hgönderdiði Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, orum eski Valisi Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý öðrenildi. AK Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait de facebook ve twitter hesaplarýndan valilere yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Hükümet, barýþ sürecini, doðu ve batý illerindeki valilerin yerlerini deðiþtirerek sürdürüyor. Bu kapsamda ülkenin batýsýndaki illerde görev yapanlarý dogðudaki illere doðuda görev yapýnlarýn da batýdaki illere atanacaðý belirtiliyor. Yeni hazýrlanan ve Cumhurbaþkanlýðý'nra gönderildiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi Cahit Kýraç Diyarbakýr'a, üç yýldýr görev yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atandýðý öðrenildi. EXPO 2020'ye aday olan Ýzmir'de EXPO 2020 Yönlendirme Kurulu Baþkanlýðý'ný da yapan Vali Kýraç'ýn atamasý sürpriz oldu. Vali Kýraç, Haziran ayýnda Paris'te yapýlacak sunuma gitmeye hazýrlanýyordu, Kasým ayýnda yapýlacak EXPO 2020 oylamasý için çalýþmalarý hýzlandýrmýþtý. Ýzmir Valisi Kýraç, kararname imzalanmadýðý için bu konuda açýklama yapmazken Baþbakan ile birlikte Kýzýlcahamam kampýnda bulunan AK Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait, atamayý, facebook ve twitter hesaplarýndan Ýzmir Valimiz Diyarbakýr'a, Diyarbakýr Valimiz Ýzmir'e geliyor. Valilerimize yeni görevlerinde baþarýlar diliyorum diye paylaþtý. MUSTAFA TOPRAK Mustafa Toprak 1964 yýlýnda Erzincan'da doðdu. Ýlk-Orta ve Lise tahsilini Erzincan'da tamamladý yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat Bölümü'nden mezun oldu. Ayný yýl Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn açtýðý Kaymakam adaylýðý sýnavýný kazandý yýlýnda Ýçel Ýli kaymakam adayý olarak göreve baþladý yýllarý arasýnda 1 yýl süre ile Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan ingilizce dil öðrenimi ve mesleki çalýþmalarda bulunmak üzere Ýngiltere'ye gönderildi. Ýngiltere'nin orum eski Valisi Mustafa Toprak ýn Diyarbakar dan sonra Ýzmir e atanmasý haber sitelerinde sürpriz olarak yorumlandý.x haber7.com da verilen haber þöyle: Hükümetin onay için ankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen valiler kararnamesiyle ilk bilgiler orum Eðitim Derneði tarafýndan düzenlenen Liseler Arasý Ödüllü Meal Bilgi Yarýþmasýna, 15 okuldan 609 öðrenci katýldý. orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde gerçekleþtirilen yarýþma, sýnav usulüyle 22 salonda yapýldý. oktan seçmeli 100 soru sorulan yarýþmada 120 dakika boyunca ter döken öðrenciler, sýnavda yedi sureden sorumlu tutuldu. Yarýþma sonuçlarýnýn 14 Mayýsta açýklanacaðýný belirten dernek yetkilileri, ilk 10'a giren öðrencilere dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, çeyrek altýn, kol saati ve çeþitli hediyeler verileceðini bildirdi. Yetkililer, sýnav sonuçlarýnýn 14 Mayýs'ta adresinde de yayýmlanacaðý kaydedildi. Yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; ocuklarýmýz ve gençlerimizin her türlü önyargýdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalp ile Kur'ân-ý Kerîm'i anlayacak þekilde Mustafa Toprak Sürpriz dediler yansýmaya baþladý. Buna göre Ýzmir Valisi Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ýn da Ýzmir'e atanacaðý iddia edildi. okumasýný saðlamak ve onlarý Kur'an'ýn anlamýyla buluþturmak istiyoruz. Okumaya ilginin azaldýðý günümüzde; okuyan ve düþünen bireylerin yetiþmesine katký saðlamak ve okuma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak amacýyla bu yarýþmayý düzenledik. Projenin gerçekleþtirilmesinde katkýsý bulunan Milli Eðitim Müdürlüðü, ÝHL Margate þehrinde Fitzroy College of English de dil eðitimi aldý ve Ýngiliz yönetim sistemi ve kurumlarýnda inceleme ziyaretlerinde bulundu. Ýngiltere dönüþünde 6 ay süreyle Kütahya Ýli Emet Ýlçesi Kaymakam vekilliði görevini yürüttü. Kaymakamlýk kursunu üstün baþarýlý olarak tamamladý yýllarý arasýnda Kayseri Ýli Ýncesu Kaymakamlýðý, yýllarý arasý Aðrý Ýli Taþlýçay Kaymakamlýðý, yýllarý arasýnda da Bitlis Ýli Ahlat Kaymakamlýðý görevlerinde bulundu yýllarý arasýnda Rize Vali Yardýmcýlýðý yaptý. Görev süresi içerisinde çeþitli kurs ve seminerlere katýldý yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Teftiþ Kurulu'na Mülkiye Müfettiþi olarak atandý ve 6 ay sonra Mülkiye Baþmüfettiþi oldu yýlýnda dönemin Turizm Bakaný Güldal Akþit'in danýþmaný olarak Turizm Bakanlýðý'nda görev yaptý. Daha sonra 2 yýla yakýn bir süreyle Sosyal Hizmetler, Aile, Kadýn ve Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakaný Güldal Akþit'in, Devlet Bakaný Baþdanýþmaný olarak görev yapan Toprak, buradaki görev süresi içerisinde; Özürlüler Kanunu, Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü ile Sosyal Hizmet ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðünün Yeniden Yapýlandýrýlmasý konularýnda Bakanlýkta yürütülen kanun tasarýlarý hazýrlýk çalýþmalarýný yönetti. Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Baþmüfettiþliði yanýnda, 2005 yýlý Þubat ayý ile 2007 yýlý Mart aylarý arasýnda iki yýlý aþkýn süreyle Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri olarak görev yaptý ve görev süresi içerisinde Ýçiþleri Bakanlýðý ile bir çok ülke Ýçiþleri Bakanlýklarý arasýnda imzalanan ve yürütülen güvenlik ve iþbirliði anlaþma çalýþmalarýnda bulundu. Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri olarak görev yaparken tarihinde orum Valiliðine atandý tarihinde ise Diyarbakýr Valiliðine atandý. Diyarbakýr Valiliði görevini tarihinden beri yürütüyordu. Vali Mustafa Toprak, ingilizce biliyor. Hazine Avukatý Selime Toprak ile evli ve iki kýzý bulunuyor. (Hürriyet) Atamayla ilgili henüz resmi bir açýklama yapýlmadý. Ancak Ak Parti Ýzmir milletvekili Rýfat Sait de Facebook ve Twitter hesaplarýndan valilere yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Müdürlüðü, diðer okul müdürlükleri ve öðretmenleri ile sýnav gözetmenlerine teþekkür ederiz. Kur'an'ý Kerim mealini devamlý ve düzenli okuma oraný Cahit Kýraç 6 yýldýr Ýzmir valiliði görevinde bulunuyor. Expo 2020'ye aday olan Ýzmir'de Expo 2020 Yönlendirme Kurulu Baþkanlýðý'ný da yapan Vali Kýraç'ýn atanmasýnýn süpriz olacaðý konuþuluyor. Mustafa Toprak ise 3 yýldýr diyarbakýr'da görev yapýyor. Gençler Kur an ýn mesajýyla tanýþýyor yüzde 5 Kur'an'ýn Anlamýyla Buluþmak Platformu tarafýndan ANAR'a yaptýrýlan araþtýrmaya göre çarpýcý sonuçlara ulaþýlmýþtýr. Türkiye'de araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 94'ünün evinde Kur'an-ý Kerim bulunduðu, yüzde 78,3'ünde de Türkçe mealli Kur'an olduðu tespit edilmiþtir. Türkiye'de Kur'an'ý Arapça metninden okuma oraný yüzde 33'tür. Kur'an'ý Kerim mealini devamlý ve düzenli okuyan yaklaþýk yüzde 5'lik bir kesim olduðu bulgusu tespit edildi. Bu sonuçlar Kur'an'ýn dilinin Arapça olmasýndan dolayý anlaþýlamayacaðý gibi yanlýþ algýlar oluþtuðunu gösteriyor. Oysa Kur'an hem orijinal diliyle hem de mealiyle okunur ve anlaþýlýrsa Kur'an'ýn Anlamýyla Buluþma gerçekleþebilir. Biz de KAB Platformu üyesi olarak gençliðimizin ön yargýlardan uzak bir þekilde Kur'an'la tanýþmasýna katkýda bulunmak için sosyal projeler gerçekleþtirmeyi önemsiyoruz." Sýra No Vergi Dairesi Adý soyadý Tahakkuk eden vergi 1 ORUM ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,07 2 ORUM ÜNAL ÖZÝLÝNGÝR ,55 3 SUNGURLU CENGÝZ AKSAN ,32 4 ORUM AHMET ÖZDOÐAN ,23 5 ORUM AHMET AHLATCI ,44 6 ORUM ATÝLA ERDEMLÝ ,49 7 ALACA YUSUF AKSAN ,01 8 SUNGURLU FERÝT ERDÝL ,70 9 ORUM MUSTAFA YÝÐÝTTAÞI ,65 10 ORUM OÐUZ TA ,28 11 ORUM SAÝT KÖMÜRCÜ ,55 12 ORUM ÞÜKRÜ GAYI ,49 13 ORUM ERTUÐRUL AKKAYA ,75 14 ORUM ÞÜKRÜ KILI ,12 15 ORUM EDÝBE GÖKGÖZ ,53 16 ORUM NEÞET FAKI ,64 17 ORUM NURETTÝN BIYIK ,73 18 OSMANCIK HAYDAR KURÞUN ,02 19 ORUM ELVAN SALBAÞ ,09 20 ORUM ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,59 21 ORUM SERPÝL KÜÜKOÐLU ,49 22 ORUM ASLI KERMAN ,17 23 ORUM RECEP ÝNTÝRÝZ ,70 24 ORUM LÜTFÝ KARAKUÞ ,28 25 ORUM OLCAY ORUMLU ,19 26 ORUM VAHÝT DEMÝRAN ,58 27 OSMANCIK SERDAR UZ ,86 28 ORUM BAYRAM HOLOÐLU ,82 29 ORUM ÝHSAN YALIN ,52 30 ORUM ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,93 31 ORUM ÝSMAÝL EVÝK ,62 32 ORUM HASAN ERGÜN ELMALI ,35 33 ORUM MEHMET ALÝ AKAYDIN ,92 34 ORUM AHMET KÖKLÜKAYA ,99 35 ORUM ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,34 36 ORUM MEHMET TÜTÜNCÜ ,81 37 ORUM VEDAT CANBEK ,77 38 ORUM UÐUR KILI ,19 39 ORUM ÝSMET ÞAMLI ,45 40 ORUM LATÝF AKSOY ,30 41 ALACA MEHMET ÖZARSLAN ,60 42 SUNGURLU MURAT KOAK ,36 43 OSMANCIK SÜLEYMAN ALTUNBAÞ ,69 44 ORUM MERAL OKUTAN ,99 45 KARGI BUÐRA AYDIN OÞKUN ,76 46 ORUM HÜSEYÝN TOPUZ ,49 47 ORUM ALÝ AM ,86 48 ORUM ABBAS MURAT CENAN ,24 49 ORUM MEHMET NAZÝF CENAN ,24 50 ORUM ALÝ TUZCU ,80 51 ORUM NÝHAL TUZCU ,43 52 OSMANCIK SEVGÝ GÖL ,01 53 ORUM MURAT TUZCU ,80 54 SUNGURLU RUKÝYE TÜTÜNCÜOÐLU TEMUR ,65 55 ORUM ALÝ BEKTAÞ ,48 56 ORUM ARÝF AIR ,40 57 MECÝTÖZÜ ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,95 58 ORUM TEYFÝK ELÝK ,00 59 OSMANCIK ÝBRAHÝM DERÝNDERE ,59 60 ORUM RIZA SEYDÝM ,15 61 ORUM SÜLEYMAN KOCA ,51 62 ORUM CEVDET KILI O ,29 63 ORUM ABDULLAH ATEÞ ,56 64 ORUM NEVZAT KAYA ,45 65 ORUM ÜMÝT BIYIKOÐLU ,57 66 ORUM ARÝF SADETTÝN KAYIÞOÐLU ,19 67 ORUM KAZIM KURT ,29 68 ORUM MUSTAFA GÖBELEK ,72 69 OSMANCIK ÝSMÝNÝN AIKLANMASINI ÝSTEMEYEN ,10 70 ORUM MEHMET ÞAMLI ,34 71 OSMANCIK BÜNYAMÝN ARSLANER ,34 72 ALACA MUSTAFA YAÐLI ,96 73 ORUM HÜSEYÝN ÖZBOLAT ,63 74 ORUM UÐUR BARLIK ,61 75 ORUM AYHAN ÞAMLI ,19 76 ORUM YÜKSEL YÝÐÝT ,88 77 ORUM ABDULLAH ÖZEN ,25 78 ORUM ABDULLAH EKER ,99 79 ORUM NÝHAT MALATYALI ,65 80 ORUM AHMET ORUMLU ,91 81 SUNGURLU YALIN KARSLI ,58 82 ORUM NÝHAT BIYIKOÐLU ,69 83 ORUM ÝBRAHÝM ALKAÞ ,30 84 ORUM GAMZE UHA ,73 85 ORUM ÝHSAN ÖZEL ,27 86 ORUM ELVAN CAN ABUK ,81 87 ORUM HÜSEYÝN FATÝH TERLEMEZ ,87 88 ORUM AYÞEM GÜLCE SANCAK ,22 89 ÝSKÝLÝP HASAN HÜSEYÝN ORUMLU ,36 90 ORUM UÐUR AMASYALI ,49 91 ÝSKÝLÝP YAVUZ ÞAHÝN ,82 92 OSMANCIK ESALETTÝN CÝNDORUK ,09 93 BAYAT ÖNDER SAK ,41 94 OSMANCIK ESMERAY DERÝNDERE ,56 95 ORUM ELÝF ÖZGE MAZ ,00 96 ORUM MUSTAFA ÝVÝKGEDEY ,47 97 ORUM FATÝH KAMÝTOÐLU ,62 98 BAYAT ÖMÜR EKÝNCÝ GÜVEN ,47 99 ORUM TEVFÝK GÜLLÜ , ORUM BAHRÝ DÝKER ,78

7 SALI 7 MAYIS 2013 Kent Ekonomik Forumu 11 Mayýs ta 7 orum un ekonomik fotoðrafýný çekeceðiz Recep Mebet ileri taþýmayý amaçlýyoruz. AK Parti Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen 1. orum Kent Ekonomi Forumu (KEF) 11 Mayýs 2013 Cumartesi günü Anitta Otel de gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, orum un ekonomik fotoðrafýný çekerek yol haritasýný belirleyeceðiz dedi. Organizasyon hazýrlýklarý kapsamýnda dün Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret eden Ahmet Sami Ceylan, programýn bir parti etkinliði olmayýp iþ dünyasýyla istiþare amacý taþýdýðýný söyledi. Moderatörlüðünü Gaziosmanpaþa Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Said Döven in yapacaðý foruma yaklaþýk 70 sanayici ve iþadamýnýn katýlacaðýný belirten Ceylan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: EKONOMÝK POTANSÝYEL MERCEK ALTINA ALINACAK 21. yüzyýl ekonomide rekabet yüzyý- ALKAN: ÖZÜM AKADEMÝK BAKIÞLA MÜMKÜN AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan ve beraberindeki heyet, Rektör Alkan ý makamýnda ziyaret etti. lý olarak dikkat çekiyor. Bu rekabetin temelini de kent ekonomileri oluþturuyor. Her kent kendi özyeteneklerini keþfederek, sürdürülebilir bir kalkýnma stratejisiyle diðer kentlerden farkýný ortaya koymak durumunda. Bu çerçevede AK Parti 81 ilde Kent Ekonomileri Forumu adý altýnda sivil nitelikli ve istiþareye dayanan bir inisiyatif baþlattý. Kent Ekonomileri Forumu, orum daki kanaat önderlerinin son derece önemli görüþlerini almak üzere düzenleniyor. 11 Mayýs 2013 tarihinde, orum ekonomisine ivme kazandýracaðýna inandýðýmýz Kent Ekonomileri Forumu nu düzenleyeceðiz. Bu forumda yapýlacak tartýþmalardan ortaya çýkacak görüþlerin ve önelerin doðrudan ve hýzlý bir biçimde karar alma mekanizmalarýna iletilmesini hedefliyoruz. Organizasyonun, orum un ekonomik vizyoyuna ve politik karar alýcýlara katký saðlayacaðýna inanýyoruz. SONU BÝLDÝRGESÝ BAKANLIKLARA Hitit Üniversitesi nin katkýlarý ile gerçekleþtireceðimiz forumda alýnan kararlar sonuç bildirgesi haline getirilerek Ekonomi, alýþma ve Kalkýnma Bakanlýklarý na gönderilecek. orum un ekonomik potansiyelini ortaya çýkaracak olan forumun, marka kent imajýna da önemli katkýlarý olacak. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ un talimatýyla gerçekleþtirilen organizasyonda orum un 10 yýllýk ekonomik gidiþatý ve hükûmet politikalarý da masaya yatýrýlacak. Siyasi bir faaliyet olmayan Kent Ekonomi Forumu na diðer partilerin yöneticileri de davet edeceðiz. Þehrimizin tüm renklerini bir araya getirecek olan forumla orum u sanayisi ve ticari potansiyeli ile daha Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kentlerin problemlerinin çözümünde akademik bakýþ açýsýnýn önemli rol oynadýðýný söyledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki parti yöneticilerini kabulünde konuþan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitelerin þehirle entegrasyonundan somut sonuçlar ortaya çýktýðýný kaydetti. Güçlü ekonomilerin arkasýnda çok güçlü Ar-Ge faaliyetlerinin bulunduðuna iþaret eden Alkan, üniversitelerin bu açýdan önemli bir yer teþkil ettiðini ifade etti. Üniversitenin ilgi alanýna giren orum a dair her mecrada göreve hazýr olduklarýný vurgulayan Alkan, HBilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Laboratuvarlarý nýn temelinin ilerleyen günlerde atýlacaðýný sözlerine ekledi. AK Partili gençlerin hedefi Türkiye birinciliði Münazara Yarýþmasý nda bölge birincisi olan orum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. Recep Mebet AK Parti Genel M e r k e z Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Münazara Yarýþmasý nda bölge birincisi olan orum ekibi dün düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yarýþmada orum u temsil eden Gençlik Kollarý Teþkilat Baþkaný Ahmet Bayraklý, Tanýtým Medya Baþkaný Ramazan Bolat ile Yerel Yönetimler Baþkaný Ünal Yýldýrým a dün düzenlenen törenle teþekkür plaketi verildi. Parti binasýnda düzenlenen törene AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve bazý yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ve partili gençler katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Akar, Haziran ayýnda Ýstanbul da düzenlenecek Türkiye finalinden de derece ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Partine sahip çýk, üye ol sloganýyla gençlere yönelik baþlattýklarý siyasal faaliyetlerden de bahseden Akar, gerçekleþtirdikleri faaliyetlere destek veren parti yöneticilerine teþekkür etti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gençliði önemsediklerini vurguladý. Yarýþmada dereceye girenlere teþekkür plaketi verildi. BAYRAÐI GENLERE EMANET EDECEÐÝZ Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan ý 1. orum Kent Ekonomi Forumu na davet etti. Ýskilip, Avrupa Kaleli Kentler Birliði ne aday orum un Ýskilip Belediyesi, merkezi Ýngiltere de bulunan Avrupa Kaleli Kentler Birliði ne adaylýk için baþvurmaya hazýrlanýyor. Ýskilip in Türkiye de olduðu gibi dünyada da turizm merkezlerinden biri olmasý için çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Ýskilip Belediyesi, Sakin Þehirler projesinin ardýndan þimdide Ýskilip Belediyesi, Avrupa Kaleli Kentler Birliði ne adaylýk için baþvuracak. Avrupalý Kaleli Kentler Birliði Üyeliði adaylýðý için çalýþma baþlattý.. Tarihi süreç içinde Ýskilip Kalesi nin bir çok medeniyete en sahipliði yapmýþ olmasý, orijinal haliyle günümüze kadar ulaþmýþ oluþu ve þehrin kale surlarý etrafýnda kurulmuþ olmasý üyelik için arýnan kriterlerin çoðunu bünyesinde barýndýrýyor. 27 ülkeden 153 kentin üye olduðu birliðe Türkiye den 7 belediyenin üyeliði bulunuyor. Üyelik kabul Törende konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise Türkiye, 2023 ve 2071 hedeflerine gençlerin dinamizmi ile ulaþacak dedi. Geçmiþte gençlerin eline kitap ve kalem yerine silah ve sopa verilerek kardeþ kavgalarý çýkarýldý diyen Cey- Parti binasýnda düzenlenen törene gençlik teþkilatý üyeleri de katýldý. lan, AK Parti nin fikir üreten gençleri geleceðin liderleri olarak gördüðünü söyledi. Düzenlenen münazara yarýþmasýnda dereceye giren orumlu gençleri kutlayan Ceylan, Türkiye finali- ne katýlacak ekipten yeni baþarýlar beklediðini kaydetti. Finalde son ikiye kalan ekiplerin münazaralarýný Baþbakan Erdoðan ýn da izleyeceðini belirten Ceylan, Hizmet bayraðýný gençlere emanet edeceðiz diye konuþtu. Ceylan, konuþmasýnýn ardýndan münazara yarýþmasýnda finale katýlmaya hak kazanan gençlere plaketlerini vererek fotoðraf çektirdi. edildiði taktirde Ýskilip in, uluslararasý ölçekte etkili bir tanýtým imkanýna kavuþulacak ilçeye yabancý turistlerin gelmesi için çalýþma yapýlacak. Ayrýca üyelikle sürekli iþ birliði içinde onarým, yenileme ve geçmiþi desteklemek adýna bilgi alýþveriþi saðlanacak. Avrupa ve diðer fonlardan yararlanma imkaný doðacak. Diðer üyelerin katýlýmý ile birlikte sempozyum ve karþýlýklý geziler düzenlenmesi de yapýlabilecek. (ÝHA) AK Partili gençler, Münazara Yarýþmasý Türkiye finalinden de derece ile dönmeyi hedefliyor.

8 8 SALI 7 MAYIS 2013 Demer Dersanesi Özel Anadolu Lisesi kuruyor D Erol Taþkan emer Dershanesi Ýlköðretim Müdürü Serkan Kýrýþ dün düzenlediði basýn toplantýsý ile yeni yatýrým hakkýnda bilgi verdi. Kýrýþ, Albayrak Caddesi No 29'daki mevcut Empati Dershanesi'nin binasýnýn satýn alýndýðýný, burayý Özel Anadolu Lisesi olarak hizmete açacaklarýný bildirdi. Özel Anadolu Lisesi'nin eðitim-öðretim yýlýnda hizmet vermeye baþlayacaðýný belirten Kýrýþ, 12 derslikli 200 öðrenci kapasiteli okulda eðitim alanýnda iyi bir hizmet vermeye amaçladýklarýný söyledi. Demer Dersanesi olarak dersanecilik sektöründe orum'un kabul ettiði bir marka olduklarýný ve hizmet zincirine yeni bir halka daha ekleyeceklerini dile getiren Kýrýþ, mevcut dersanenin eski Tekel binasý arkasýndaki U Serkan Kýrýþ merkezinde hizmetlerine devam edeceðini, bunun yanýsýra da orum'a Özel Anadolu Lisesi kazandýracaklarýný açýkladý. Kýrýþ açýklamasýnda þunlarý söyledi; Her liseye baþlayan öðrenci ve öðrenci velisinin amacý iyi bir üniversite ve iyi bir gelecektir. Bu amaç doðrultusunda öðrencinin zamanýný en iyi þekilde deðerlendirebileceði üniversite sýnavýna en verimli þekilde hazýrlanacaðý bir Özel Anadolu Lisesi hizmete girecektir. Bu özel liseye giren öðrenciler Demer Akademik programýna göre yapýlacak ek çalýþmalar ile bir daha dershaneye gitme ihtiyaç: kalmayacak. Yani öðrenciler bu kurs içinde hem lise hem de dershane eðitimi alarak üniversite hazýrlýk sýnavýnda bir adým öne geçecektir. Böylece öðrenci dershane ve okul arasýnda kaybedilen zamaný aktif olarak kullanabilecektir. Tuluk Hoca dan genç iletiþimcilere teþekkür luslararasý Metal Ýþramanlýk dalý öðrencilerileri sanatçýmýz Hasan ne de baþarýlarýnýn devatuluk'tan Bilge Kaðan Timýný diledi. caret Meslek Lisesi ni ziokul Müdürü Musyaret ederek belgesel tafa Güneysu film göstefilmden ötürü teþekkür etrimi sonrasýnda Hasan ti. Tuluk un orum ve ülke Uluslararasý Metal kültürü için önemli bir sanatçýmýz Hasan Tuluk deðer olduðunu vurgulabilge Kaðan Ticaret Mesyarak, kendisiyle birlikte lek Lisesi ni ziyaretinde ortak projelerde yeralradyo Televizyon Alanýmaktan dolayý, okul olanýn hazýrladýðý filmin gösrak çok mutlu olduklarýný terimini izledi. dile getirdi. Güneysu, ''iðdem Sarý Ben Sarý'' Okul Müdürü Mustafa Güneysu, Müdür BaþUluslararasý Metal Ýþleri sanatçýmýz Hasan Tuluk'tan Bilge Kaðan Ticaret adlý film çiðdem toplama, çiðdem gezmesi ve geleyardýmcýsý Yusuf Renkli, Meslek Lisesi ni ziyaret ederek belgesel filmden ötürü teþekkür etti. neksel çiðdem aþýnýn piþimüdür Yardýmcýsý Ýsmail rilip sunulmasý aþamalarýný anlatan bir çalýþma olarak geleceðimihançer ve Radyo Televizyon öðretmeni Yücel Yýldýz ýn hazýr buze önemli bir beleðe býrakýyor. dedi. lunduðu ziyarette konuþan Hasan Tuluk, Okul Müdürü Mustafa Güneysu'ya iðdem Aþý Oyunlarýnýn filme dönüþtürülmesindeki ocuk Oyunlarý devam edecek katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. iðdem Aþý geleneðinin hemen ardýndan geleneksel çocuk iðdem Sarý Ben Sarý belgesel filminin yönetmeni Radyo oyunlarý çalýþmalarý Hasan Tuluk'un önderliðinde Bilge Kaðan TiTelevizyon öðretmeni Yücel Yýldýz'a da teþekkür eden Hasan Tucaret Meslek Lisesi,Gazi Paþa Ortaokul iþbirliðinde devam edecek. luk, filmde görev alan Sinema Egzersiz Grubunu oluþturan Kame- Ýþçi bayramýný þenlikle kutladýlar A KEDER in Geleneksel Ýþçi Þenliði hafta sonu Kent Ormaný piknik alanýnda gerçekleþtirildi. Ýþçi Bayramý dolayýsýyla düzenlenen þenlik saat da baþladý. Þenlikte katýlýmcýlarýn hoþça vakit geçirmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre, Ýþçi þenliði, dernek baþkaný Üzeyir Yazýcý nýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Konuþmasýnda kýsaca AKADER hakkýnda bilgi veren Yazýcý þöyle dedi; Malum olduðu üzere 1 Mayýs Ýþçi bayramýdýr. Bu vesileyle bütün çalýþanlarýmýzýn, iþçilerimizin 1 Mayýs Ýþçi Bayramý ný kutluyorum. El emeði, alýn teri ve göz nuru dökülerek ortaya konulan her çalýþma dinimizce kutsal sayýlmýþtýr. Daha da ötesi, Hakkýn rýzasý gözetilerek ailesinin ekmeðini helalinden kazanmak ibadet hükmünde sayýlmýþtýr. Bir hadis-i þeriflerinde Peygamber Efendimiz Ýnsan elinin emeðinden daha hayýrlý bir lokma yememiþtir buyurarak el emeðinin ne kadar deðerli olduðunu beyan etmiþlerdir. Tüm çalýþanlarýn emeðine saygý duyuyoruz ve iþçi bayramýný bayrama yakýþýr bir havada kutlamak için böyle bir þenlik düzenliyoruz. Amacýmýz dostluðun, kardeþliðin, samimiyetin artmasýna katký saðlamak. Ýþçi ve emekçinin bayramý deyip ellerinde taþ, sopa, demir bilye ve molotofkokteyli ile ortalýðý adeta savaþ alanýna döndürenlere þahit olduk. Biz kýrmaya, dökmeye deðil onarmaya, tamir etmeye talibiz. Taþ atmaya deðil, gül vermeye talibiz. Yoðun bir katýlýmýn gözlemlendiði þenlikte palyaçolar ve þiþme adam eþliðinde çocuklar doyasýya eðlendiler. orumlu Namýk sahne alarak þarký ve türküleriyle þenliðe renk kattý. ocuklar ve büyükler için ödüllü yarýþmalarýn yapýldýðý þenlikte tüm katýlýmcýlara öðle yemeði olarak ekmek arasý döner ve ayran ikram edildi. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in hayatýný anlatan kitaptan yapýlan yarýþma sonucunda dereceye giren dernek üyelerine hediyeleri verildi Dernek baþkaný Üzeyir Yazýcý tarafýndan katkýlarýndan dolayý orumlu Namýk a teþekkür plaketi takdim edildi. AKEDER in Geleneksel Ýþçi Þenliði hafta sonu Kent Ormaný piknik alanýnda gerçekleþtirildi. M Kargý Köyü nde yaðmur duasý Mustafa Demirer O smancýk a baðlý Kargý Köyü nde gleeneksel yaðmur duasý yapýldý. Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Kargý Köyü Muhtarlýðý nýn organize ettiði etkinliðe çevre köylerle birlikte yaklaþýk 2 bin 500 kiþi katýldý. Yaðmur duasýnýn ardýndan hayýrseverler ile dernek üyelerinin Þenlikte katýlýmcýlarýn hoþça vakit geçirmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlendi. iliþkin bir çalýþma yapýldýðýný doðruladý. AK Parti Kýzýlcahamam Kampý'nýn son gününde Baþbakan Erdoðan ve bakanlar, milletvekillerinin sorularýný cevapladý. Askerliðin kýsalacaðýna iliþkin açýklama, milletvekillerinin Bakan Yýlmaz'a bedelli askerliðe iliþkin soru yöneltmesi üzerine geldi. Milli Savunma Bakaný Yýlmaz'a, "Bedelli askerlik ile ilgili talepler var. Bu yönde yeni bir çalýþma yapýlacak mý?" diye soruldu. Ýkinci kez bedelli uygulamasýna sýcak bakmadýklarýný, bu konunun gündemlerinde olmadýðýný ifade eden Yýlmaz'ýn "Ancak belki ileride askerliði kýsaltacak bazý adýmlar atýlabilir" dediði öðrenildi.(ahaber) katkýlarýyla davetlilere yemek verildi.yaðmur duasýnda kurbanlar kesilerek toplu halde dua edildi. Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý köy geleneklerini araþtýrýyor. Eþek Gezdirme geleneði O smancýk Kargý Köyü nde unutulan bir gelenek gün yüzüne çýkarýlýyor. Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fikret Ak, Kargý köyünde geçmiþten gelen bir gelenek olan yaðmur duasý öncesinde Eþek Gezdirme yapýldýðýný söyledi. Geleneðe göre bir hafta önce çocuklar eþeði süsleyerek köy evlerini tek tek dolaþarak bulgur ve yað topluyor. ocuklarýn topladýklarý malzemeler yaðmur duasý sonrasý hazýrlanacak yemeðin kazanlarýna býrakýlýyor. ocuklarýn duasýnýn daha çabuk kabul edildiði düþünülüyor. Maniler okuyarak Eþek Gezdime yapan çocuklar yorulduklarý için herhangi bir evde herhangi bir evde misafir edilerek karýnlarýný doyuruluyor. Öte yandan Hitit Üniversitesi, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Kargý Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði nin ortaklaþa hazýrladýðý çalýþma kapsamýnda, gelenek ve göreneklerle ilgili bir köy monografisi hazýrlanýyor. Osmancýk Kargý Köyü nde unutulan bir gelenek gün yüzüne çýkarýlýyor. Ovasaraylý öðrencilerin sinema keyfi O Askerlik süresi kýsalabilir illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, "Süreç sonunda askerlik süresi kýsalabilir" dedi. Konuya iliþkin açýklama AK Parti'nin Kýzýlcahamam'daki kampýnda basýna kapalý toplantýda Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan geldi. Baþbakan Tayyip Erdoðan da askerliðe Osmancýk a baðlý Kargý Köyü nde gleeneksel yaðmur duasý yapýldý. vasaray Ortaokulu öðrencileri orum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi nde sinema izledi. Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu Müdürü Selahaddin Karakýlýnç, bu tarz sosyal etkinliklerin öðrencilerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmelerini saðladýðýný belirterek, þöyle dedi; Sosyol etkinlikler öðrencilerin sosyalleþmelerini saðlar. Fiziksel ve zihinsel geliþimine katkýda bulunur. Stresi ve kaygýyý azaltýr. Öðrenciler kendini toplumdan soyutlamaz, kendini toplumun bir parçasý olarak görür. Ýnsaný can sýkýntýsýndan ve bunalýmdan korur. Kiþisel beceri ve yeteneklerini kullanma fýrsatý doðar. Yaratýcý olur. Kendini ifade edebilme yeteneði geliþir. Arkadaþ ortamlarýna girer ve yeni arkadaþlar edinebilir. Ayrýca bu ve benzeri çalýþmalar insan saðlýðýný da olumlu etkiler. Belediyemize böyle güzel ve faydalý bir hizmet sunduðu için teþekkür ediyorum. Bu nadide merkezi öðrencilerimizle tanýþtýran Türkçe öðretmenimiz Ünal Yapýcý ve baþta Gençlik Merkezi Müdürü olmak üzere Necip Fazýl Gençlik Merkezinin tüm çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Ovasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu Türkçe öðretmeni Ünal Yapýcý ise; Sosyal ve kültürel etkinlikler; beþeri iliþkiler kurma veya beceri iliþkileri kuvvetlendirmeye, katýlýmcýlarýn bilgi ve becerilerini arttýrmaya yönelik etkinliklerdir. Ýnsanlar hayatlarýnýn bir parçasý olan zaman kavramýný doðru ve yapýcý bir biçimde kullanmalýdýr. Gençlik Merkezinin Cep Sinemasý dýþýnda da öðrencilere faydalý olacak pek çok birimi mevcut. Bireylerin bu tür aktivitelere fazlasýyla ihtiyacý olduðunu düþünmekteyim. diye konuþtu. Ovasaray Ortaokulu öðrencileri orum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi nde sinema izledi.

9 SALI 7 MAYIS Uslu, Þehidimizle ilgili Bakan dan bilgi istedi AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan 12 Nisan 2013 tarihinde kaza kurþunu ile þehit olan hemþehrimiz Eren Ýðneci'nin soruþturmasý hakkýnda yazýlý olarak bilgi istedi. Uslu, yazýsýnda Þehit Eren Ýðneci ve ailesi hakkýnda bilgi verdikten sonra, þöyle devam etti: Alýnan bilgilere göre; Þýrnak'a baðlý Görmeç 4. Motorize Piyade Tabur'unda vatani görevini yaptýðý sýrada kaza kurþunu isa- AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz'dan bilgi istedi. bet eden Er Eren Ýðneci olay yerinde yaþamýný yitirmiþtir. Olayla ilgili soru iþaretlerinin biran önce giderilmesi, acýlý aile ile orum kamu- oyunun biran önce doðru bilgilendirilmesi ve dedikodulara mahal vermemek adýna;olay nasýl gerçekleþmiþtir, sebebiyet veren veya verenlerle ilgili ne iþlem yapýlmýþtýr? Olayla ilgili yapýlan soruþturma hangi aþamadadýr? Þehitlik Beratý iþlemleri ne aþamadadýr? Uslu, bu sorularýn cevaplandýrýlmasýnýn, olayla ilgili aileye kadar ulaþan bir takým iddialara açýklýk getirilmesi bakýmýndan son derece önemli olduðunu vurgulayarak, konuyla ilgili gerekli incelenmenin yapýlmasý ricasýnda bulundu. orum yine tarýmsal destek kapsamýnda evre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý Resmi Gazetede yayýnlandý. Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "evre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý (ATAK) Programý ile tarýmsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunmasý, yenilenebilir doðal kaynaklarýn sürdürülebilirliði ve yoðun tarýmsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltýlmasýna yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alýnmasý amacýyla ta- rýmsal destek ödemesi yapýlan iller arasýna geçen yýl 2012/3145 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile orum Ýlimiz de dahil edilmiþti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn talebi üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 2013/4601 sayýlý alýnan karar 4 Mayýs 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlandý. Destekten yararlanacak il sayýsý 30'a çýktý. orum ilimizin desteklemesi yapýlan deðiþiklikte de yer almaya devam ediyor. Tarýmsal alanda büyük deðiþimler yaþayan ilimizin hükümetimiz desteklemelerinden faydalanmaya devam etmesi için milletvekili arkadaþlarýmýzla elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Samanyolu Akýl Oyunlarý nda birinci Ö zel orum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu, Anadolu Özel Okullar Derneði'nin (ANÖZDER) düzenlediði '2. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda birinci oldu. Ankara'da gerçekleþen organizasyonda 5, 6 ve 7. sýnýf öðrencilerinin katýldýðý yarýþmada Zeynep ýrak altýn madalya, Zeynep Aykul ise bronz madalya kazandýlar. Altýn madalya kazanan Zeynep ýrak ''Baþarýmý motivasyon ve disiplinli çalýþmaya Özel Samanyolu Ýlköðretim Kurumu '2. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý'nda birinci oldu. borçluyum. Baþarýda emeði geçen öðretmen- lerimin emeklerini boþa çýkartmadýðým ve o- rum a madalya kazandýrdýðým için mutluyum. 'dedi. Özel orum Samanyolu Ýlköðretim Kurumu Müdürü Erdal Öðülmüþ de, "Bilek veya kas gücünün deðil, pozitif aklýn, mantýðýn ve doðru stratejilerin söz sahibi olduðu bu asýrda, bizlere emanet çocuklarýmýzýn bu gibi ulusal ve uluslararasý etkinliklerde görev almalarýný istiyoruz. Okulumuza bu baþarýyý kazandýran öðrencilerimizi ve emeði geçen öðretmenlerimizi tebrik ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyorum." diye konuþtu. Ýnönü Anadolu Lisesi nde üstad Necip Fazýl Kýsakürek anýldý. Ýnönü Necip Fazýl ý andý Ý nönü Anadolu Lisesi nde üstad Necip Fazýl Kýsakürek anýldý. Ýnönü Anadolu Lisesi'nde Üstat Necip Fazýl'ýn ölümünün 30. Yýlý nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Yapýlan etkinlikte Necip Fazýl'ýn hayatý slaytlar eþliðinde anlatýldýktan sonra þairin kendi þiirlerinden örnekler verildi. Ayrýca Necip Fazýl Kültür Gençlik Merkezinin ilde düzenlediði Sakarya þiirini en güzel okuma yarýþmasýnýn elemeleri yapýldý. Yapýlan eleme sonunda birinci Melih Eltiþ, ikinci Melisa Uçar, üçüncü Sýla Dizman oldu. 22 Mayýs Salý günü yapýlacak olan il elemelerine Ýnönü Anadolu Lisesi Melih Eltiþ ve Melisa Uçar ile yarýþmaya katýlacak. Yapýlan anma etkinliðinin ardýndan Okul Müdrürü Ahmet Güngör, programý hazýrlayan öðretmenlere teþekkür ederek ilk üçe giren öðrencilere baþarýlar diledi. orumlu öðrenci, Meclis Genel Sekreteri oldu Sakarya þiirini en güzel okuma yarýþmasýnýn elemeleri yapýldý. orum Öðrenci Meclisi Baþkaný Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencisi Okan Baykara, ülke genelinde yapýlan seçimde Öðrenci Meclisi 2. Genel Baþkaný (genel sekreter) oldu. Ýnönü Anadolu Lisesi temsilcisi Okan Baykara, Milli Eðitim Bakanlýðý nca öðrenci meclisi adý altýnda yapýlan ilk seçimlerde ilçe baþkaný, 17 Aralýkta yapýlan il seçimlerinde Ýl Baþkaný, son olarak 26 Nisan da Türkiye genelinde yapýlan öðrenci meclisi seçimlerinde 2.Genel Baþkan (Genel Sekreter) seçildi. Okan Baykara, konuya iliþkin, Sýrasýyla okul, ilçe, il ve Türkiye genelinde yapýlan seçimlerde bütün engelleri aþarak tüm seçimle- ri aldýk.bu baþarýmýzdaki en büyük etlen her sene olduðu gibi sorumluluklarýmýzý yerine getirdik. Öðrencinin sesi olup onlarýn sýkýntýlarýný ve isteklerini dinledik ve bunlarý gerekli kiþilere ve yerlere ilettik sözde deðil hem özden hem de gönülden çalýþtýk. Ýkinci Genel Baþkanlýðý görevimde de ayný titizlikle çalýþýp yine öðrenci arkadaþlarýmýn sesi olacaðým. Bütün görev ve yetkilerimi bireyin geliþimini önemseyen, demokratik, çaðdaþ ve etkin bir eðitim sistemimizin olmasý için kullanacaðým. Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör de, Okan Baykara'yý baþarýlarýndan dolayý tebrik etti. Alaca da NFK konferansý Veteriner hekimler buluþtu V eteriner hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü nü kutlamak için hafta sonu Anitta Otel de bir araya geldi. Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Arif Akar, Nisan ayýnýn son haftasý olan dünya veteriner hekimler gününü çeþitli eðitim faaliyetlerinin çakýþmasýndan dolayý 4 Mayýs gününe almak zorunda kaldýklarýný söyledi. geceye katýlan Akar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardýmcýsý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E.Elfaz Ermiþ, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, orum Yumurta dan Mustafa elik ve deðiþik yem fabrikalarý temsilcileri ve eþleri ile Ankara'dan gelerek kendilerine müzik ziyafeti sunan devlet sanatçýsýnaü teþekkür etti. Veteriner hekimler, Dünya Veteriner Hekimler Günü nü kutladý. Program hafta sonu Anitta Otel de gerçekleþtirildi. Akar, meslektaþlarýnýn Dünya Veteriner Hekimler Günü nü kutladý, saðlýk ve sýhhat içinde tekrarýný diledi.yemekli olarak düzenlenen gecede müzik grubu eþliðinde veteriner hekim Dr. Cumhur Kemal Koca ve Dr.Baran Kenan Polat meslektaþlarýna müzik ziyafeti sundular.ayrýca hediye çekiliþleri yapýldý. Programýn sonunda misafirlere plaketler verildi. Akar, Devlet Sanatçýsý veteriner hekim Dr. Cumhur Kemal Koca þu anda Kültür ve Turizm Bakanlýðýnda devlet korosu þefi olarak görev yapmaktadýr. Devlet Sanatçýsý Dr. Baran Kenan Polat Tarým Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünde Daire Baþkaný olarak görevini sürdürmektedir. Prof Dr.Hýfzý Oðuz Sarýmehmetoðlu Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðý görevinde bulunmaktadýr. dedi. A laca Belediyesi 'Vefatýnýn 30. yýlýnda Necip Fazýl Kýsakürek' konulu konferans düzenleyecek. 15 Mayýs arþamba günü saat Alaca Belediyesi 'Vefatýnýn 30. yýlýnda Necip Fazýl Kýsakürek' konulu konferans düzenleyecek 'da Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan konferansa ko- nuþmacý olarak Celal Bayar Üniversitesi emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlý- su katýlacak. Konferansa tüm vatandaþlar davet edildi. hareket etti. Amasya ýrmak bo- yu gezintisi ve alýþveriþi takiben 23 Nisan Orta- okulu kafilesi orum a döndü. 23 Nisan Tokat ve Amasya ya gezdi 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri Tokat ve Amasya ya gezdi. Türkçe öðretmeni Hýfzý Sarýlý nýn rehberliðindeki Tokat Ballýca Maðaralarý ve Amasya gezisine 54 öðrenci, müdür yardýmcýsý Ýbrahim Topçu, müdür yardýmcýsý Ahmet Aktaþ, rehber öðretmen Haþim Kasar ve bazý öðrenci velileri katýldý. Ýlk önce Tokat Ballýca Maðaralarýný gezen kafile Tokat Öðretmenevi'nde yemek yedikten sonra Amasya ya 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri Tokat ve Amasya ya gezdi.

10 10 SALI 7 MAYIS 2013 'özüm süreci siyasete malzeme yapýlmamalý' 3. Emre Kut Büyük Alevi Kurultayý nedeniyle önceki gün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda istiþare toplantýsý düzenlendi. Hacý Bektaþ Veli Vakfý Þube Baþkaný Nurettin Aksoy'un ev sahipliðindeki toplantýya Merzifon Þube Baþkaný Hasan Güvenç, Sulova Þube Baþkaný Duran Afþin, Genel Merkez Yöneticisi Arslan Köse ve davetliler katýldý. Katýlýmcýlarýn 'Barýþ Süreci' hakkýndaki görüþ ve önerileriyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Nurettin Aksoy yaptý. özüm sürecine iliþkin görüþlerini dile getiren Aksoy, þunlarý söyledi: Toplantý Hacý Bektaþ Veli Vakfý Þube Baþkaný Nurettin Aksoy'un ev sahipliðinde gerçekleþtirildi. 'SÜRE, SÝYASETE MALZEME YAPILMAMALI' "Ülkemiz þu anda, adýna barýþ süreci denen bir süreci yaþýyor. Bütün toplumsal kesimler bu süreçle ilgili doðal olarak, görüþlerini açýklýyor ve yoðun bir tartýþma ortamý yaþýyoruz. Tartýþma 3. Büyük Alevi Kurultayý nedeniyle önceki gün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda istiþare toplantýsý düzenlendi. genel olarak barýþýn ortaya çýkma biçimi ve yürütme biçimi üzerine sürüyor. Aleviler olarak barýþý desteklememiz düþünülemez. Ayrýmcýlýklardan, katliamlardan en çok caný yanan topluluk olarak insanlýðýn barýþ içerisinde yaþamasý en büyük özlemlerimizden birisi. Bu önemli olgu siyasete malzeme yapýlmamalý. Gerçek kalýcý bir barýþýn saðlanmasý, insanlarýn gönüllü birbirlerinden rýzalýk almasýyla mümkün olabilir. Bu da maðduriyeti olan topluluklarýn, hak ve hukuklarýný tanýyan laik ve demokratik bir anayasayla mümkün olabilir. Bu süreçle ilgili görüþlerimizi tartýþmak ve kamuoyuna deklare etmek amacýyla Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý olarak 12 Mayýs 2013 tarihinde Ankara'da 3. Büyük Alevi Kurultayý'ný toplama kararý aldýk. Adýný devletli deðil, toplumsal barýþ koyduðumuz kurultaya bizler de Karadeniz Bölgesi Alevileri olarak ka- Þairlerle geçmiþe yolculuk O ðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi nde üç gün süren edebiyat þenliði düzenlendi. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Emre Karadað ve Müdür Yardýmcýsý Fatih Þahin'in hazýrladýðý edebiyat etkinliði Ýlçe Kaymakamý Halil Ýbrahim elik'in yaptýðý açýlýþla baþladý. Divan Edebiyatý, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinin genel özelliklerinin anlatýldýðý, her dönemden üç önemli þahsiyetin öðrenciler tarafýndan temsil edildiði ve bu þahsiyetlerin hayatlarýnýn ve önemli eserlerinin iþlendiði etkinlikte, ünlü edebiyatçýlarý canlandýran öðrenciler derslerde sýnýflarý gezerek bu sanatçýlar hakkýnda öðrencilere bilgiler verdi, teneffüslerde ise hazýrlanan bölümde yerlerini alan öðrenciler kendilerine sorulan edebiyat dönemi ve edebiyatçýlarla ilgili sorularý cevaplandýrdýlar. Sinevizyon gösterisi ile desteklenen etkinliðin açýlýþ gününde Ýlçe Kaymakamý Halil Ýbrahim elik, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriyya Bilen, Þube Müdürü Mutu Fýrat, Divan Edebiyatý ve bu dönemin üç önemli ismi Fuzulî, Bâki ve Nedim'in tanýtýldýðý standý ziyaret ettiler. Etkinliðin ikinci gününde Tanzimat Edebiyatýndan Þinasi, Namýk Kemal, Abdülhak Hamid Tarhan, üçüncü günde ise Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinden Tevfik Fikret, Halid Ziya Uþaklýgil ve Ziya Gökalp'e yer verildi. Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi nde üç gün süren edebiyat þenliði düzenlendi. Durdu etin orum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray Aþdaðul YiBO binasýný inceledi. Ýnceleme gezisinde Eray a Cezaevi Savcýsý Murat Ýnceel,Cezaevi Müdürü Þükrü Öztürk, evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Ýnþaat Mühendisi M.Kemal Duran eþlik etti. Yatakhaneleri, yemekhaneleri ve kalorifer kazan dairesini ayrý ayrý gezen Eray ayrýca yetkililerden bilgi aldý. Yetkililerden konularla ilgili bilgi aldý. Eray, ''Burayý incelemekteki amacýmýz, teknik elemanlar tarafýndan görülen eksikleri ve yapýlacak tadilatlarýn neler olacaðýný tesbit ederek bir rapor tanzim edilecek. Yapýlacak masraflar çýkarýlacak. Bunu Adalet Bakanlýðý na sunacaðýz. Oradan gelecek ödenekle eksiklikler tamamlanarak kullanýma sunacaðýz'' dedi. Baþsavcý Eray ayrýca yetkililerden bilgi aldý. YÝBO nun bazý birimleri incelendi. atak pislik içinde Þairlerle Geçmiþe Yolculuk isimli etkinliðin ikinci gününde, davetli olarak Oðuzlar Lisesi ziyaret edildi.. Divan Edebiyatý ve Tanzimat Edebiyatý dönemlerinin anlatýldýðý ikinci günde öðrencilere dönem ve sanatçýlar hakkýnda bilgi verildi. Þairlerle Geçmiþe Yolculuk isimli etkinliðin ikinci günü Oðuzlar Lisesi nde devam etti. orum Gül-Der tarafýndan düzenlenen Deðiþen Zamanda Deðiþmeyen Sorumluluklarýmýz konulu konferans bugün saat te Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda gerçekleþtirilecek. Konuþmacý olarak Mavi Marmara Yardým Gemisi gazilerinden Gazeteci-Yazar Ramazan Kayan katýlacak. Konferansa tüm orumlular davet edildi. Divan Edebiyatý, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemlerinin özellikleri anlatýldý. CHP Anneler Günü nü kutlayacak Deðiþen Zamanda Deðiþmeyen Sorumluluklarýmýz konulu konferans düzenlenecek. Gülesin Aðbal Demirer Oðuzlar Lisesi nde etkinlik Gül-Der in konferansý bugün Eray, Aþdaðul YÝBO yu inceledi orum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Aþdaðul YiBO binasýný inceledi. C umhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý Anneler Günü için program hazýrladý. Program 11 Mayýs Cumartesi günü saat te As Kültür Düðün Salonu nda gerçekleþtirilecek. Programa davetliler katýlacak. atak Tabiat Parký nýn içinde bulunduðu durum, bir zamanlar orum un gözdesi olan bu piknik alanýna giden vatandaþlarý çileden çýkartýyor. orum un nezih piknik alanlarýndan biri olan atak Parký, maalesef son yýllarda ilgisizlikten dolayý çöp alaný gibi. Konuya iliþkin þikâyetlerini dile getiren vatandaþlar, gördükleri kötü ve içler acýsý manzarayý Orman Müdürlüðü ne ilettiklerini ancak atak ta hiçbir deðiþiklik olmadýðýný söylüyorlar. Vatandaþlar, atak pislik içinde, çöpler heryerde ve insanlar pislik içinde piknik yapmaya çalýþýyor. Lavabolardan bahsetmiyoruz bile. Her yer virane, harabe, izbe terkedilmiþ tabiri caizse. diyerek tepkilerini aktardýlar. atak Parký, maalesef son yýllarda ilgisizlikten dolayý çöp alaný gibi. atak Tabiat Parký nýn bakýmýnýn yapýlmasý isteniyor.

11 SALI 7 MAYIS 2013 Ticaret Borsasý nýn hedeflerini büyüteceðiz orum Ticaret Borsasý Baþkan Adayý Ali Bektaþ, çalýþma arkadaþlarý ile birlikte sahada çalýþmalarýný sürdürüyor. Mali yapýyý ve gelir gider dengesini düzelteceklerini açýklayan Bektaþ, baþkan olmasý durumunda hayata geçireceði projeleri kamuoyuyla paylaþarak, Ticaret Borsasý nýn hedeflerini büyüteceðiz. dedi. Borsa elaman alýmlarýnda hak edenlere görev vereceklerini ifade eden Baþkan Adayý Ali Bektaþ, ilçe merkezlerinin ve meslek gruplarýnýn borsa yönetiminde temsil edilmesini ve sorunlarýn paylaþýlmasýný saðlayacaklarýný dile getirdi. orum Ticaret Borsasý üyelerine dýþ pazarlar ve üye ulusal piyasa hakkýnda bilgi vereceklerine dikkat çeken Bektaþ, " Üyelerimize dýþ pazarlara açýlma konusunda teknik ve mali destek saðlayacaðýz. Gerekli kriterleri saðlayýp TOBB'un saðladýðý milli eðitim yardýmý ve sosyal yardýmlarýný alýp üyelerine ve ihtiyaç sahiplerine vereceðiz. Konya, Polatlý, Bandýrma, Edirne gibi yerel büyük borsalardaki ürün fiyatlarýnýn yaný sýra, Chicago, Kansas, Fransa Matif, Rusya, Ukrayna gibi uluslar arasý borsalarýnda oluþan fiyatlarý üyelerimize sunup dünya konjonktüründen haberdar olmalarýný saðlayacaðýz. Ýlimiz orum Ticaret Borsasý Baþkan Adayý Ali Bektaþ, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. mülki idari kurumlar, sivil toplum örgütleriyle omuz omuza verip, orum'umuz da sanayi ve ticaretin birleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için ivedi öneme sahip demiryolu ve havaalaný için lobicilik faaliyetleri yapacaðýz" dedi. alýþma arkadaþlarý ile orum'un ve sanayicinin yaný sýra yörenin kalkýnmasý için ellerinden gelen tüm faaliyetleri yürüteceklerini belirten Bektaþ, "Borsamýzýn deðerli üyeleri ekibimizi layýk görüp bizleri göreve getirmesi halinde tüm üyelerin söz sahibi olduðu, katýlýmcý bir borsa yönetimi oluþturmak arzusundayýz. Tüm meslek gruplarý ve ilçelerimizdeki üyelerimizin yönetimde söz sahibi olacaktýr. Amacýmýz daha güçlü, daha modern bir ticaret borsasýdýr. Bölge ticaret, sanayi, tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek, iþ saðlamak istihdamý artýrmaktýr" þeklinde konuþtu. Ýyilik Aðacý Karahacip e uzandý Durdu etin M ahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdüresi Mehrunur Karakaya eþliðinde bir grup öðrenci, Karahacip Beldesindeki Þehit Erdal Öztaþ Ýlk ve orta öðretim öðrencileri ile kucaklaþtý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ''Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi meyvelerini vermeye baþladý. Mahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdüresi Mehrunur Karakaya, orum Merkez deki ilkokul,ortaokul, lise ve üniversite öðrencileri tarafýndan toplanan kýyafet, kýrtasiye ve oyun araçlarýnýn Karahacip Beldesi ndeki öðrencilere daðýtýlacaýný bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlýð nýn baþlattýðý ''Ýyilik Aðacý'' projesi kapsamýnda 40 öðrencinin diðerleriyle kaynaþmasýný istediklerini dile getiren Karakaya, Ayrýca Ýller arasý öðrencileri gezileri de düzenliyoruz. ocuklarýmýzýn anlaþarak kaynaþmalarýný istiyoruz.'' dedi. Karahacip Ýlk ve Orta okul Müdüresi Neslihan Gülsoy da, verilen destek ve gerçekleþtirilen projeden ötürü deþekkür ederken, kýrtasiye ve giyecek daðýtýmýnda hazýr bulunan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Necibettin Güneþ ise, ''Projeye katký saðlayan ocuklara Müdüre hanýma teþekkür ediyor, ilçemize yapýlacak hizmetlerin bu baþlangýcý olmasýný diliyorum'' diye konuþtu. Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ ýn Belediye deki ikramýndan sonra, öðrenciler Ýncesu Köyü ne gittiler. Kanyonu gezen öðrenciler hoþ anýlarla orum a döndü. orum Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Beker, projeleri hakkýnda bilgi verdi. Tescil ücret oraný binde bire düþecek orum Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Beker, seçildiði takdirde tescil ücret oranýný binde bire düþüreceðini söyledi. Meslek gruplarýnda her üyeyi tek tek ziyaret ederek,sýkýntý ve sorunlarýný dinlediðini belirten Beker, þimdiye kadar borsa üyelerinin yüzde 90 ýna Öðrenciler ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. ulaþtýklarýný bildirdi. Beker, Üyelerimizden Allah razý olsun. Bize yapýlan haksýzlýklarý duymuþlar ve beni destekleyeceklerini bizzat bana ifade ediyorlar. alýþmalarýma devam ediyor ve beni destekleyen üyelerimize, yanýmda bulunan çalýþma arkadaþlarýma, herkese teþekkür ederim. dedi. Kimya Bölümü bahar seminerleri sürüyor H ''Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi meyvelerini vermeye baþladý. 11 itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü tarafýndan düzenlenen Bahar Seminerleri devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Saraydýn tarafýndan, "Radyasyonla Hazýrlanan Akrilamid Hidrojelinin Biyomateryal Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý" konulu seminer, Hitit Üniversitesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Silikon yerine hidrojellerin kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn sonuç olharak tavsiye edildiði seminerde, malzeme biliminin ýþýðýnda polimer mühendisliðine vurgu yapýlarak, teknik anlatým ve sunumlar yapýldý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, devam eden seminerlerle ilgili duyuru yapýlýrken, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda, 9 Mayýs 2013 Perþembe günü, saat 10.30'da Prof. Dr. Engin etinkaya tarafýndan "Organik Kimyada Tepkimelerin Önemi Üzerine Söyle- þi" ve saat 14.00'de TÜBA Üyesi Prof. Dr. Be- B rihleri arasýnda Anitta Otel de gerçekleþtirilecek olan çalýþtaya alanýnda uzman akademisyenler, üst düzey bürokratlar ve kadýn gi- kir etinkaya tarafýndan da "Yeþil Kimya" konulu seminer verileceði bildirildi. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü tarafýndan düzenlenen Bahar Seminerleri devam ediyor. Seminerde teknik anlatým ve sunumlar yapýldý. Belediye den Kadýn Giriþimcilik alýþtayý Mahmut Atalay Gençlik Hizmetleri Müdürlüðü öðrencileri Karahacip Beldesindeki Þehit Erdal Öztaþ Ýlk ve orta öðretim öðrencileri ile kucaklaþtý. elediye 1 inci Uluslararasý Katýlýmlý Kadýn Giriþimcilik alýþtayý düzenleyecek Mayýs ta- riþimciler katýlacak. alýþtayda yerel ve küresel zemindeki kadýn giriþimcilik sorunlarý tartýþýlarak, mevcut duruma iliþkin yapýlacak ekonomik ve sosyolojik tespitler ýþýðýnda çözüm üretmeye yönelik akademik, bürokratik ve sivil camiayý bir araya getirmek hedefleniyor.

12 12 SALI 7 MAYIS 2013 Polis dolandýrýcýlara karþý uyardý orum un Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði, son günlerde sýkça karþýlaþýlan telefon dolandýrýcýlýða karþý bilgilendirmek için afiþler asarak el ilaný daðýttý. Ýlçe Emniyet Amiri Komiser Bünyamin Dede, son günlerde bu konuyla ilgili çok sayýda ihbar aldýklarýný ve þikayet için polis merkezine baþvuran vatandaþ sayýsýnda artýþ olduðunu söyledi. Güvenlik güçlerinin telefonla vatandaþlarý arayarak para veya kontör talebinde bulunmayacaðýný dile getiren Dede, Kendisini polis, savcý yada asker olarak tanýtan bu kiþilere kesinlikle itibar edilmesin. Böyle bir durumla karþýlaþan vatandaþlarýmýz hemen durumu emniyet güçlerine intikal ettirsin ve Polis telefon dolandýrýcýlýða karþý bilgilendirmek için afiþler asarak el ilaný daðýttý. kesinlikle kimsenin hesabýna para ya da telefonuna kontör göndermesin dedi. Bu tür dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý vatandaþlarý bilgilendirmek amacýyla ilçenin en iþlek bölgelerine pankart ve afiþler astýklarýný kaydeden Dede, ATM, banka ve halkýn sýkça bulunduðu market gibi yerlere de afiþler asarak halkýn bu konuda bilinçlenmesini istediklerini belirtti. Bilgilendirici afiþ ve el ilanlarýnýn yaný sýra polis ekipleri de kýraathane ve esnaflara el ilanlarý daðýtarak konu hakkýnda halký bilgilendirerek, bu tür olayla karþýlaþýlmasý durumda hemen 155 i arayarak ihbar etmelerini istedi.(ýha) Aile için hizmet içi eðitim Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði tedbir aldý. A ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Aile Eðitim Programý (AEP) kapsamýnda, "Aile Eðitimi ve Ýletiþimi, Hukuk, Ýktisat, Medya ve Saðlýk alanýnda" Saðlýklý Evlilik ve Saðlýklý Aile Hayatýnýn sürdürülebilmesi amacýyla orum da bu faaliyetleri yürütecek kiþilerin Hizmet Ýçi Eðitici Eðitimi Semineri baþladý Mayýs 2013 tarihleri arasýnda orum Belediyesi, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde gerçekleþtirilecek eðitimde Doç. Dr Muammer Cengil(Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi); Yard. Doç. Dr. Hülya aðýran Kendirli(Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi); Av. Neslihan Boyabatlý(orum Barosu); Av. Gülhan Keleþ(orum Barosu); Mehtap Ökmen(Bilge Kaðan TML, Gazetecilik); Canan Erverdi(Halk Saðlýðý Müdürlüðü); Formatörler Ahmet Yakut ve Selime Ergüven, ders programý doðrultusunda 44 eðitici adayýna ders verecek. Eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olan eðiticilere 10 Mayýs 2013 Cuma günü sertifika verilecek. Eðiticiler de Aile Eðitim Programý kýlavuz ve materyalleri doðrultusunda ailelere eðitim verecek. Programýn yaygýnlaþtýrýlmasý için alanda çalýþacaklar. Sokak hayvanlarýný korumak amacýyla Can Dostum kampanyasý baþlatýldý. Köy çocuklarýndan Can Dostum projesi orum un Kargý ilçesine baðlý Yeþilköy Ýlkokulu ana sýnýfý öðrencileri tarafýndan sokak hayvanlarýný korumak amacýyla Can Dostum kampanyasý baþlatýldý. Can dostum kampanyasýnýn tanýtýmý ve soksak hayvanlarýnýn resimlerinden oluþan sergi için Kültür sitesinde Kargý Müftüsü Bayram elik, Ýlçe Halk Eðitimi Müdürü Mücahit Açýkbaþ, kurum amirleri, öðretmenler ve vatandaþlarýn katýlýmýyla bir etkinlik düzenlendi. Yeþilköy Ýlk Okulu okul öncesi öðretmeni Fatma Akpýnar yaklaþýk 2 ay önce kedi ve köpeklerden oluþan 12 Kargý ya yeni atamalar H Hizmet Ýçi Eðitici Eðitimi Semineri baþladý. akimler Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) 2013 yýlý adli ve idari yargý ana kararnamesi kapsamýnda orum un Kargý ilçesine 2 yeni hakim ve bir savcý atandý. Kararnameye göre Kargý ilçesinde görev yapan Hakimlerden Ýlkay Yeter Isparta ili Yalvaç ilçesi Hakimliðine, Abdulmuttalip Zarasýz ise Kahramanmaraþ Afþin ilçesi Hakimliðine, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Yeter'de Isparta Yalvaç ilçe savcýðýlýðýna atandý. Ýlçeden tayin olan hakim ve savcýlarýn yerine ise Artvin Arhavi Hakimi Þeyda Kibar Yýldýrým, Artvin Hopa Hakimi Serdar Bayraktar ve Artvin Arhavi savcýsý Alp Tekin Yýldýrým atandý.(ýha) Kýzýlay dan eðitim semineri T Eðitim sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olan eðiticilere 10 Mayýs 2013 Cuma günü sertifika verilecek. Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor H itit Üniversitesi Týp Fakültesi Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor. 9 Mayýs Perþembe günü saat te Hitit Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirilecek, seminerin konuþmacýlarý, Týp Fakültesi ÖðretimÜyesi Doç. Dr. Þebnem Gülen ve Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker. Alkollü sürücü kaza yaptý ürk Kýzýlay ý tarafýndan hayata geçirilen Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi kapsamýnda orum'un Sungurlu ilçesindeki öðretmenlere "Afet Zararlarýný Azaltma" konulu eðitim semineri verildi. Sungurlu Kýzýlay Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, eðtim seminerinin amacýnýn tüm yurtta afete hazýrlýk ve zarar azaltma konusunda toplumu harekete geçirmek ve toplum liderleri aracýlýðýyla halký yaþadýklarý bölgedeki afet tehlikeleri ve riskler hakkýnda bilinçlendirerek ayný zamanda bu yolla olasý zararlarý azaltmak olduðunu söyledi. Programda hedef kitlenin, öðretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve diðer ilgili gruplar olduðunu dile getiren Küçükevcilioðlu, Olasý afet zararlarýný azaltmak için Kýzýlay Þubeleri aracýlýðýyla yerelde kurumlar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesini O sürücüsü aðýr yaralandý. H.U. isimli motosiklet sürücüsü Gökbel Baðlarý nda B ahabey Caddesi Ýçeridere Baðlarý nda alkollü sürücü kaza yaptý. K.M. aracýyla giderken baðlar civarýnda yol kenarýnda yürüyen D.S., S.B., F.A. isimli kadýnlara çarptý. Kadýnlar kazayý ucuz atlattý ancak, sürücünün 273 promil alkollü olduðu belirlendi. Ýfadesi alýnan sürücü serbest býrakýldý. Projeyi Kargý ya baðlý Yeþilköy Ýlkokulu ana sýnýfý öðrencileri tiyatroyla sokak sevgiyle yaklaþalým adet sokak hayvanýný hayvanlarýnýn nasýl dedi. beslemeye ilgiye muhtaç baþladýklarýný söyledi. Konuþmanýn olduðunu anlatmaya Besledikleri ardýndan her öðrenci çalýþtýlar. hayvanlarýn içerisinde sahneye beslediði engelli hayvanlarýnda Tanýtým hayvanýyla çýkarak bir olduðunu belirten toplantýsýnýn ardýndan gününün nasýl Akpýnar resim sergisinin açýlýþý geçtiðini ve beslediði Unutmayalým ki yapýldý. sergilenen hayvanýna nasýl ilgi onlarýnda sevgiye resimlerin geliri gösterdiðini anlattý. ihtiyacý var sokakta hayvanlarýn yararýna Daha sonra okul gördüðümüz köpeklere kullanýlmak üzere öncesi öðrencileri bir hoþt demek yerine Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Saðlýklý Yaþam seminerleri baþlýyor. smancýk ta meydana gelen kazada týra arkadan çarpan motosiklet saðlamak, toplum liderleri aracýlýðýyla toplumda afetlere karþý hazýrlýklý olma ve sosyal sorumluluk bilincini oluþturmak amacýyla baþlatýlan programýn ikincisini gerçekleþtirdik. 30 öðretmenimiz eðitime katýlarak sertifika almaya hak kazandý. Yýlsonuna kadar merkez, belde ve köylerde görev yapan toplum lideri, öðretmenlerimize, din adamlarýmýza ve muhtarlarýmýza afet zararlarýný azaltma eðitim programý verilecek" dedi.(ýha) "Afet Zararlarýný Azaltma" konulu eðitim semineri verildi. Týra çarptý seyrederken, park halindeki týra arkadan çarptý. Yaralanan motosiklet sürücüsü ileri tetkik ve tedavi amacýyla orum Devlet Hastanesi ne sevk edildi.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:27 - Cemâzil - Âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:24 Nisan 1429 Hýzýr: MAYIS Hesaba çekileceðini bildiði hâlde, haram mal toplamaya devam eden kimseye þaþarým. Hazret-i Osman Radýyallahü anh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) Üçtutlar (Mehmet BÖLÜKBAÞI) Ulukavak (Mahmut AHISKA) Yeniyol (Seydi DEMÝRAY) Yavruturna (Feyyaz TOPAKTAÞ) Akkent (Fadime GÜVEN) Kuran da mutluluðun formülü Cenab-ý Allah yarattýðý kullarýnýn hem dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu olmasýný istiyor. Bunun içinde biz kullarýna sayýsýz nimetler bahþetmiþ. Hatta bu nimetlerin farkýna varamayýp bu þuurdan uzaklaþan insanlar için kitaplar ve peygamberler göndermiþ. Ýnsanlarýn dünya ve ahiret mutluluðu için indirilen mukaddes kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'de, mutluluðun formülü yüzlerce ayette açýkça belirtilmiþ. Son okuduðum kitap olan, Ýrfan Gürkan elebi'nin "Vahiyden Kalbe" adlý güzide eserinde, Kur'an-ý Kerimde, mutluluðun formülü olan yüzlerce ayetten sadece 40 ayetin yorumu þu þekilde yapýlmýþ : Ýsra 37 : Kibirli olma, alçakgönüllü davran. Müddesir 1-5 : Kendini fazla abartma. Tekvir : Her þeyin üstesinden gelemeyeceðini asla unutma. Bakara 156 : aresizlik tuzaðýna düþme. Her zaman bir umut ýþýðý olduðunu aklýndan çýkarma. Beled 5-6 : Her þeye hakim olmak için uðraþýp hayatý yaþanmaz hale çevirme. Hucurat 10 : Büyüklük kompleksine kapýlýp, insanlarý ezerek arkadaþlarýný kendinden uzaklaþtýrma. Muhammed 7 : Ýyiliði karþýlýk beklemeden yap. Rum 21 : Tek baþýna mutlu olunamayacaðýný bil. evrenin mutluluðu için gayret göster. Vakýa : Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeðiyle yüzleþ. Bakara 263 : Yaptýðýn iyilikleri unut. Anlatarak onlarý kýymetsizleþtirme. Furkan 63 : Sana yapýlan kötülüðün karþýlýðýný vermek yerine. Öfkenin dinmesini bekle. Ýnþirah 1-3 : Seni huzursuz edecek iþlerden uzak dur. Ýhtirasýný törpüle. Maun 4-5 : Eleþtirinin keskin bir býçak olduðunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart. Mücadele 7 : Hiçbir sýrrýn sonsuza kadar gizli kalamayacaðýný unutma. Rahman 7-9 : ýkarcý olma. Adil davran. Tekasür 1-2 : Kibrine yenilip hep daha fazlasýný isteyerek hayatýný zehir etme. GÖNÜL PINARI Aliaddin Bolat Tevbe 40 : En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliðe kapýlma. Fatýr : Senden iyi durumda olanlara bakýp üzüleceðine, senden zor durumda olanlarý görüp rahatla. Fecr : En sevdiðin þeyleri, baþkalarýyla paylaþmanýn keyfine var. Hakka : Hayatýnýn vazgeçilmezleri olsun. Onlarý küçük çýkarlar için asla feda etme. Haþr 10 : Muhatabýna güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol. Kalem 1-2 : Yazdýklarýnýn ve yaptýklarýnýn peþini býrakmayacaðýný unutma. Gücünü insanlarýn yararýna kullan. Münafýkun 4 : Bencil olma, tebrik etmeyi bil. Saff 2 : Yalandan uzak dur. Yusuf : Modern hayatýn çarpýklaþtýrdýðý kadýn-erkek iliþkilerinin, hayatýný esir almasýna izin verme. Ankebut 41 : Ýyi bir dostun, paha biçilmez olduðunu aklýndan çýkarma. Al-i Ýmran 92 : Ýyilik yapma arzunu, þarta baðlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtýr, asla unutma. En'am 50 : Önyargýlarla hayatý kendine zehir etme. En'am 60 : Bildiklerinle açýklayamadýðýn þeyler, hayatýnýn kâbusu olmasýn. Felak 1-5 : Korkularýn tutsaðý olarak yaþamaktan vazgeç. Hacc 46 : Kendini, hep daha iyiye ulaþmak zorunda olduðuna koþullama. Ýbrahim 42 : Merhametli olmaktan asla vazgeçme. Ýsra 23 : Anne ve babana 'off' bile deme. Nisa 149 : Kendini sürekli övmekten uzak dur. Yunus 12 : Vazgeçilmez olmadýðýný kabul et. Enfal 56 : Sözünüzde durmamanýn utanç verici olduðunu aklýndan çýkarma. Furkan 43 : Heveslerini kendine ilah edinme. Necm 3 : Ýnanma duygunu diri tut. Nisa 58 : Karar verirken, vicdanýnýn sesini duymazlýktan gelme Ýyi bilinen süreç Doðru bildiðinde yanýlmak, Dost bildiðinden Soruyorlar:- " Tüm okullarýnýz da Türkçe öðretiliyor mu?" Cevap veriliyor- " Tüm okullarda Türk- düþmanlýk bulmak, içinde bulunduðumuz günlerin haleti ruhiyesi bu iþte. çe öðretmek gibi bir kararýmýz yok." Ama tüm okullarda Ýngilizce öðretiliyor. Bir yanlýþlýk var ama ne- Birisine inan, onu destekle, savun; sonrada inandýðýn en kötü iþleri yapar olsun! rede? Hani derler ya: " Aþaðý tükürsen sakal, yukarý Bir taraf savaþ açtýklarýný, bu savaþtan zaferle tükürsen býyýk." Ýþte bunu yaþýyoruz. Buna inandýðýn kiþiyi tanýyamamak mý denilir, oyuna gelmek mi mek için anayasa deðiþikliði yapýp, bölgesel yöneti- çýktýklarýný söylüyorlar. Biz onlarýn zaferini pekiþtir- denilir! Ýþte bunu ayýramýyoruz. me gitmeyi, Baþkanlýk sistemine geçmeyi düþünüyoruz. Zaferlerine taç giydirme merasimi yapýyoruz. Bunun için inançlarý kullanýyorlar, kutsallarýný kullanýyorlar, mazlum rolüne giriyorlar, sonrada hiç Büyükþehir Belediyesi Kanunun da deðiþiklik aklýmýza gelmeyen þeyler oluyor. Mustafa Yolcu yapýlarak, Büyükþehir Belediyeleri yetki sýnýrýný, il sýnýrý olarak deðiþtirildi. Yani Diyarbakýr belediyesinin yetki sýnýrý, il sýnýrý olarak yürürlüðe girdi. Ýl merkezinde Kýrmýzýçizgiler yok oldu. Asýlacak gözü ile bakýlan insan, kahraman oldu. Þehit ve gazi analarý, oðlunun bu yasalarýn gereðini yerine getirip, saðlýklý planlar, nazým planlarý yapýp uygulayamayan belediyelere bu az, daha çoðu se- günler için mi þehit - gazi olduðunu anlayamaz oldu. Hafýzayý beþer nisyan ile maluldür. Bundan dolayý Ýnsanlar, olaylar karþýsýnda þaþýrýr oldu. Ölçüyorsun, tartýyorsun nin olsun diyoruz. Lazýn biri þehirde gezerken, minareye çýkýp oradan aþaðý inemeyen birini; minareden indirilmeye çalýþtýklarýný gör- bu sýklet bu vücudu taþýmýyor. Bu olaylarda bir yanlýþlýk var ama ben mi yanýlýyorum; el mi yanýlýyor. Olaylar karþýsýn da müþ. kararsýz kalýyoruz. Yanlarýna yaklaþýp-" Durun da pen oni indurum oradan." Söylenen: Yapýlacak baþka þey yok. Daha fazla kan dökülmesin. Yeni fýrsatlar doðuralým. Hani derler ya: Cambaza Demiþ. bak, cambaza. Sen elindeki deveni kaybet, sonra da deve ara. Sonrada- " Bana bir urgan bulun da." Demiþ. Urganý getirmiþler. Aþaðýdan urganý atarak- "Dud buni." Demiþ. Neti- Bir oyun vardý, nakarat halinde þöyle söylenirdi: civciv çýkacak, kuþ çýkacak. Bu iþin sonu ne olacak. cede minaredeki adam, urganý yakalamýþ. Aþaðýdan baðýrmýþ- "Baðla belüne." Adam çaresiz beline urganý baðlamýþ. Dimaðlar tutulmuþ, gözler görmüyor. Sanki insanlar büyülenmiþ, çoðu ayný þeyi söylüyor. "Ýyi olacak." Nasýl iyi olacak? Bütün olaylar aleyhimize geliþiyor. Ajanda sahipleri 100 Adamcaðýz þerefenin üzerine çýkýnca, bizim laz urganý aþaðý Aþaðýdan tekrar baðýrmýþ- "ýk þerefenun uzerune. " yýldýr ayný planýný oynuyor. Bizim burada da halen, civciv çýkacak kuþ çýkacak oyunu oynanýyor. Bazen düþünüyorum: ki adam cansýz yerde yatýyor. çekmiþ. Adamcaðýz gümmm yere düþmüþ. Baþýna gitmiþler "Ben mi yanlýþ düþünüyorum, baþkalarý mý yanlýþ düþünüyor. Laza sormuþlar-" Ne yaptýn, adamý öldürdün." Ortaya atýlan fikirlerin çoðunu kabul edemiyorum. Atýlan fikirlerin doðruluðunu göremiyorum. Düþünüyorum: ben mi Laz cevap vermiþ- Da pen birinu urganla çekip kurtarmýþtým ama oni kuyudan mi çekmiþdum? Yüksekden mu yanlýþ görüyorum, baþkalarýmý? çekmisdum? Dünya ya Türkçe öðretmeye kalkan harekete soruyorlar. " Okullarýnýz Kürt'çe eðitime hazýr mý?" Cevap veriliyor- " Bir sýkýntýlý dönemdeyiz. Bizi kurtaracaklar mý, batýracaklar mý? Bunu zaman Biz gerekli hazýrlýðý yaptýk. oktan hazýrýz." gösterecek. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: MAYIS 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bir yol hikayesi 3 O buna hiç ehemmiyet Tefekkür vermedi. Dünyamýz Ben ülemanýn ilminde þüphe etmem.fakat kimin bir suali varsa ona cevap veririm demiþti. Yollar bir bir yýllarý önüne getirdi. Ýlmi münazaralar, Günün þartlarýna çare Raþit Yücel olacak reçeteler. Bir hedefi vardý corumhakimiyet. net Medresetüzzehra Ona koþtu,ömrü boyunca bu heyecaný yaþadý Üç düþmaný tesbit etmiþti Cehalet, zaruret, Ve ihtilaf Bu üç düþmana; Marifet sanat ve ittihat silahýný kullanýyordu. Sultan Hamid ve Reþata bu tekliflerini iletmiþti. Bu na cevap Sultan Reþat tan geldi. Üniversitenin temeli atýldý ama cihan savaþý bu emeli geri býraktý. Yol hikayesi devam ediyordu Emrindeki milis kuvvetleri ve talebeleri ile Ermeniler e ve Ruslar a karþý amansýz bir savaþa girdi ve esir düþtü. Esaretten sonra Ýstanbulda Ýngilizler e karþý mücadelesi dillere destan oldu. Ankara yeni bir deðiþimin ve dönüþümün içine girmiþti. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 85,197 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SALI 7 MAYIS NÖBETÝ ECZANELER CEYHUN BAHELÝEVLER MH BAHABEY CAD. LOZAN KAVÞAÐI. (METROPOL YANI) SATIÞ HÝTÝT U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 85,746 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve.

Mahmut Tunaboylu. Otobüs iþletmecileri Terminal den yer istiyor. Çorum. Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve. Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum Mahmut Tunaboylu nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı