Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Adana CZACI ODASI Yýl:1 Sayý:1 Kasým 2005 Deðerli Meslektaþlarým; GÜNCEL 2005 Seçimli Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Ýlgi ve katýlýmýn yüksek olduðu seviyeli bir Genel Kurul yaptýk. En çok dikkatimi çeken meslektaþlarýmýzýn birbirine olan yakýn temaslarý oldu. Sanki uzun süredir birbirlerini göremeyen dostlar gibi hasret giderdi. Güzel bir Pazar gününde birlik ve beraberlik mesajý ile oylarýmýzý kullandýk. Mesleðimize ve meslektaþlarýma hayýrlý olmasýný diliyor, katýlýmlarý ve destekleri için teþekkür ediyorum. Bundan sonra sizlere Adana Eczacý Odasý Haber le duyurularý, aylýk Faaliyet Raporunu ve mesleðimizle ilgili güncel haberleri sunacaðýz. Duyuru sistemi ve temsilcilik anlayýþýný geliþen ihtiyaçlara göre yeniledik. Amacýmýz birbirimizle olan iletiþimi daha etkin ve hýzlý kýlmak. Temsilciliði salt evrak daðýtma iþlevinden kurtarýp, her ay düzenli toplantý yapan, bölgenin sorunlarý için uðraþarak oda ile saðlýklý iletiþim saðlayan böylece hýzlý çözüm üreten etkili bir yapýya dönüþtürmek istiyoruz. Bu nedenle temsilci sayýsýný azaltýp bir temsilci ve iki yardýmcýdan oluþan bölgelere ayýrdýk. Ayrýca çok önemli ve günlük olarak sizlere uluþtýrmamýz gereken duyurular olmaktadýr. Bu duyurularý Web sayfamýz üzerinden yapacaðýz. Bu nedenle Web ortamýný kullanamayan meslektaþlarýmýz, lütfen bizleri bilgilendirsin. Adana Eczacý Odasýnýn Eylül 2005 tarihinde yapýlan Seçimli Olaðan Genel Kurulu Meslektaþlarýmýza yakýþýr biçimde nezih bir ortamda gerçekleþmiþtir. Adana Eczacý Odasý nýn Olaðan Seçimli Genel Kurulu 24 Eylül 2005 Cumartesi günü Seyhan Oteli nde meslektaþlarýmýzýn yoðun katýlýmý ile yapýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Adana Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Burhanettin BULUT yapmýþtýr. Güney Ecza Koop Baþkaný Ecz. Abdullah ÖZYÝÐÝT ve Adana Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný Dt. Asým SAVAÞ kongremize baþarýlar dileyen birer konuþma yapmýþlardýr. Türk Eczacýlarý Birliði II.Baþkaný Ecz. Erdoðan ÇOLAK da bir konuþma yaparak Türk Eczacýlarý Birliði nin geçmiþ iki yýlýný aktararak, TEB in çalýþmalarýný ve SSK Sözleþmesi çalýþmalarýný anlattý. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra Kongre Divan Heyeti seçimi yapýlmýþtýr. Kongre Divan Baþkanlýðýna Ecz. Erdoðan ÇOLAK, Divan II. Baþkanlýðýna Ecz. Necip AYTEKÝN, katip üyeliklere Ecz. Kemal ÝKÝDAÐ ve Ecz. Kübra KÖKSAL seçilmiþlerdir. Divan Heyeti seçiminden sonra kongre gündem maddelerine geçilmiþtir. Genel Sekreter Ecz. Alev TÜRKER, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu aktarmýþtýr. Sayman Ecz. Özden SEZGÝNSOY Mali Raporu kongrenin bilgilerine sunmuþtur. Denetleme Kurulu Raporunu Denetleme Kurulu üyesi Ecz. Ömer Faruk DOÐAN aktarmýþtýr. Raporlarýn görüþülmesi bölümünde Ecz. Mustafa ÇALIÞKAN, Ecz. HAKAN DENÝZ, Ecz. Zeki ÖZGEN söz almýþlardýr. Gelecek sayýmýzda görüþmek dileðiyle çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyor, saygýlar sunuyorum. Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan

2 .. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurul tarafýndan ibra edilmiþ; Taslak Bütçe onaylanmýþtýr. Adaylarýn belirlenmesinden sonra Genel Kurul saat 16:30 da sona ermiþtir. Seçimler 25 Eylül 2005 Pazar günü Adana Eczacý Odasý Hizmet Binasýnda yapýlmýþtýr. Oda Binamýzýn bahçesinde seçimlere katýlan meslektaþlarýmýz sohbet etme imkaný bulmuþtur. Yönetim Kurulu (Asil) Yönetim Kurulu (Yedek) Baþkan : Ecz. Burhanettin BULUT G. Sekreter : Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Sayman : Ecz. Alev TÜRKER : Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU : Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ : Ecz. Ersun ÖZKAN : Ecz. Ahmet Han ALPMAN : Ecz. Hakan TEKE : Ecz. Selahattin Kývanç ÖZGEN : Ecz. Hakan ÇELÝK : Ecz. Kübra KÖKSAL : Ecz. Alperen GÜRAKAN : Ecz. Emre BOZYÝÐÝT : Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK Denetleme Kurulu(Asil) Denetleme Kurulu (Yedek) Baþkan : Ecz. Özden SEZGÝNSOY : Ecz. Ömer Faruk DOÐAN : Ecz. Çiçek GÜLEK : Ecz. Tülin KORKMAZ : Ecz. Filiz (Malkoç) KOÇ : Ecz. Gül Rukiye SEZER Haysiyet Divaný (Asil) Haysiyet Divaný (Yedek) Baþkan Baþkan Yard. Raportör : Ecz. Bilge ÜSTEKÝDAÐ : Ecz. Mahmut SÖNMEZ : Ecz. Cengiz TÜMER : Ecz. Oðuzhan SÜRME : Ecz. Halit Kürþat BADAKAL Raportör : Ecz. Murat GÜRDAÐ : Ecz. Fatma YAHÞÝ : Ecz. Gülþen BATMAZ : Ecz. Murat AKGÜN : Ecz. Ali ÇEVRÝM Büyük Kongre Delegeleri (Asil) Ecz. Erdoðan ÇOLAK Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN Ecz. Zeki ÖZGEN Ecz. Hakan TEKMAN Ecz. Erdem KIZILTEPE Ecz. Fikret Ziya ÖZKURT Büyük Kongre Delegeleri (Yedek) Ecz. Zühal DEMÝR Ecz. Bülent AKSÖZ Ecz. Mehmet KAYA Ecz. Hayriye ULULAR Ecz. Sümeyya YILMAZ Ecz. Ayhan GÜLER Ecz. Canan KAHYA

3 DUYURULAR DUYURULAR DUYURULAR Acuitel 5 mg Tablet Ýlgi: Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün tarih ve 3658 sayýlý yazýsý. Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün ilgide kayýtlý yazýsý ile; Pfizer Ýlaçlarý Ltd.Þti. nin Acuitel 5 mg adlý preparatýn (0417/28201) ve (0517/28201) seri numaralýlarýnýn dýþ ambalajlarý içine yanlýþlýkla Acuitel 20 mg blisterlerinin konulduðunun tespit edilmesi üzerine, 15 Aðustos 1986 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik e göre 2. sýnýf geri çekme iþlemi uygulanacaðý belirtmektedir. Geri çekme iþleminin saðlýklý bir þekilde tamamlanabilmesi için; - Söz konusu preparatlara ait stoklarda bulunan tüm serilerin kontrol edilerek benzeri bir karýþýklýðýn olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý, - Tespiti halinde ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmalara iade edilmesi, Alimta 500 mg Ýnf.Sol Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlüklerine gönderilen tarih ve B13.1.BKG / sayýlý yazý ile, Lilly Ýlaç Tic. Ltd.Þti. tarafýndan ruhsatlandýrýlmak üzere baþvurulan pametreksat etken maddesi içeren ALIMTA 500 mg Ýnfüzyon Solüsyonu Ýçin Toz Ýçeren Flakon isimli preparatatýn, Malign Mesothelioma bulgularýnda Malign Plevral Mesothelioma tanýlý hastalarda endike olduðu, Saðlýk Bakanlýðýnca özel satýþ izni virilmiþ olan preparatýn bedelinin ödenmesinin Kurum Saðlýk Kurulunda deðerlendirilmiþ olmasý koþuluna baðlý olduðu bildirilmektedir. Anadolu Anonim Türk Sigortasý Þirketi Memurlarý Emekli Sandýðý Vakfý Sözleþmesi Türk Eczacýlarý Birliði ile Anadolu Anonim Türk Sigortasý Þirketi Memurlarý Emekli Sandýðý Vakfý arasýnda tarihinde protokol imzalandýðý ve Birliðimiz tarafýndan Anadolu Sigorta için bastýrýlan sözleþme formlarýnýn hangi þartlarda üyelerimiz tarafýndan temin edileceði ilgi yazýmýz ile bildirilmiþtir. Anadolu Anonim Türk Sigorta Þirketi Memurlarý Emekli Sandýðý Vakfý ile sözleþme yapacak olan üyelerimizin, sözleþme formunun kuruma gönderilecek olan nüshasý ile kuruma kesecekleri fatura ve eki reçeteleri, aþaðýda belirtilen Genel Müdürlük adresine göndermeleri gerekmektedir. Yeþil Reçetelere Yazýlabilecek Ýlaç Miktarlarý Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nün yeþil reçeteye tabi ilaçlarýn tüm formlarýnýn (ampul, tablet, damla formlarý dahil) reçetelendirilmesinde; her bir yeþil reçeteye ayný etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazýlabilmesine; bu miktarýn üstündeki ilaçlarýn reçetelendirilmelerinin hastalýk tanýsý ve ilaç kullaným doz þemasý içeren ilgili klinik/bilimdalý/anabilimdalý saðlýk kurulu raporunun reçeteye eklenmesi suretiyle yapýlmasý hususundaki genelge (2005/126) Müdürlüðümüze gönderilen tarih ve sayýlý yazýsý yazýmýz ekinde bildirilmiþtir. Asistanlarýn Reçete Yazmalarý T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarih sayýlý Genel Yazý ile, Uzmanlýk belgesi almak üzere eðitim görmekte olan asistanlarýn gözetim altýnda poliklinik hizmeti yapmalarý gerektiði açýk olup, poliklinik hizmetlerinin sunumunda sorumluluðun, gözetim yapma konusunda yetkili sorumlulara ait olduðunun belirlenmesi ve yapýlan iþlemlerin onaylanmasý anlamýna gelmesi nedeni ile asistanlar tarafýndan düzenlenecek reçetelerin ayrýca uzman tabiplerce onaylanmasý gerektiði bildirilmiþtir. T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarih sayýlý Genel Yazý ile, konunun Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðünden alýnan görüþler doðrultusunda yeniden deðerlendirildiði, -SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý nda belirtilen, pratisyen tabipler tarafýndan yazýlacabilecek ilaçlarýn, asistan tabiplerce de reçeteye yazýlmasý; bu reçetelere ayrýca uzman tabip onayý istenmemesinin, - Talimat ta belirtilen yalnýzca uzman tabipler tarafýndan yazýlacak ilaçlarýn uzman tabipler tarafýndan yazýlmasý veya asistanlar tarafýndan yazýldýðý takdirde uzman tabipler tarafýndan onaylanmasýnýn, - SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý nda ilacý reçeteye yazacak branþ uzman belirtilmiþ ise yalnýzca bu uzman tabiplerce yazýlmasýnýn, Uygun görüldüðü bildirilmektedir. Vermidon - K Tablet ve CALCIUM-SANDOZ Vitamin C 100 mg Efervesan Tablet Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlüklerine gönderilen,

4 DUYURULAR DUYURULAR DUYURULAR tarih 3413 sayýlý yazý ile, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 2005/113 Nolu Genelge ile Ýlsan Ýlaç San. ve Tic. A.S. adýna imal ruhsatlý olan "VERMIDON-K Tablet" (10 mg kodein fosfat) isimli ilacýn Kontrole Tabi Madde içermesi nedeni ile kontrollü tüketiminin saðlanmasý amacýyla "Normal Reçete ile Verilecek Ýzlemeye Tabi Ýlaçlar" kapsamýna alýndýðý, mutlaka "Normal Reçete" ile verilmesi, reçetelerin eczanede alýkonulmasý ve Reçete Kayýt Defterine iþlenmesi gerektiðinin bildirildiði; tarih 3454 sayýlý yazý ile Novartis Saðlýk, Gýda ve Tarým Ürünleri San.ve Tic. A.S. tarafýndan üretilen "CALCIUM-SANDOZ Vitamin C 100 mg Efervesan Tablet" isimli preparatýn bedelinin kurum tarafýndan ödendiði, Bildirilmektedir... THALIDOMIDE PHARMION Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saglýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlüklerine gönderilen tarih 3406 sayýlý yazý ile "THALIDOMIDE PHARMION" isimli preparata iliþkin olarak Saðlýk Bakanlýðý Ýlac ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nden ve Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nden alýnan yazýlarda; Er-Kim Ýlaç Sanayi ve Tic. A.Þ.'nin ithal ruhsatýna sahip olduðu "THALIDOMIDE PHARMION" isimli preparatýn "Tekrarlayan ve dirençli multiple myeloma, konvansiyonel tedavilere yanýt vermemiþ myelodisplastik sendrom, daha önce talidomit ile tedavi edilip tekrarlayan veya ilk atak akut eritema nodozum leprozumun kutanöz belirtilerinin tedavisi" endikasyonlarýnda ruhsatlandýrýldýðý, Ancak, Bakanlýklar tarafýndan yapýlan inceleme ve deðerlendirmeler sonucu, söz konusu ürünün, onaylý olmayan endikasyonlarda da kullanýldýðýnýn tespit edildiði, bu meyanda; 1) Endikasyon diþi kullanýmlar (Amiloidoz, anjiosarkom, meme kanseri, kronik myeloid losemi, kolon kanseri, eritema multiforme, granuloma, hemanjiosarkoma, karaciðer kanseri, histiositoz, juvenil romatoid artrit, kaposi sarkomu, malign melanom, myelofibrozis, prostat kanseri, renal hücreli kanser, sarkoidoz, sarkom, tiroid kanseri... gibi) için Bakanlýkça izin verilmiþ reçeteler haricinde kesinlikle geri ödemelerinin yapýlmamasý, 2) Ýlacýn her reçetede en fazla 28 günlük dozunun karþýlanmasý 3) Reçete edilmiþ ama kullanýlmamýþ ilaçlarýn da takibinin yapýlmasý gerektiði bildirilmiþtir. Thalidomide Pharmion'un teratojenik bir ilaç olmasý nedeniyle Pharmion Risk Yönetim Programý (PRYP) ile Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM) tarafýndan izlendiði; ayný programýn ilacýn endikasyon dýþý kullanýmýnýn önüne geçilebilmesi, reçete edilmiþ ama kullanýlmamýþ ilaçlarýn takibinin yapýlabilmesi için Bað-Kur Genel Müdürlüðü ile ruhsat sahibi olan Er-Kim Ýlaç Sanayi ve Ticaret A.Þ. ile irtibata geçileceði, sonucun ayrýca Ýl Müdürlüklerine bildirileceði iletilmektedir. Çölyak hastalýðýnda kullanýlan besinler Çölyak Hastalýðýnda kullanýlan besinlere ait bedellerin T.C. Emekli Sandýðý tarafýndan hangi koþullarda karþýlandýðý konusunda Birliðimiz tarafýndan tarih 34.B sayýlý yazýmýz ile kurumun Saðlýk Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý'ndan bilgi istenmiþtir. T.C. Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Saðlýk Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Birliðimize gönderilen tarih B.07.1.EMS /51235 sayýlý yazý ile, tarih ve Mükerrer Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý'nýn Metabolik Hastalýklar ile Enzim Bozukluðu Hastalýklarý baþlýklý maddesinin (b) fýkrasýnda "Çölyak hastalýðýnda; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünler çocuk veya eriþkin gastroenteroloji uzmanýnýn yer aldýðý saðlýk kurulu raporuna dayanýlarak verilecektir. Tedavinin devamý için saðlýk kurulu raporunda belirtilen kullaným süresi ve miktarlara uygun olarak tüm hekimlerce reçeteye yazýlabilecek ve bedeli katký payý alýnmaksýzýn kurumlarca karþýlanacaktýr." Hükmü bulunduðundan, bu ürünlerden, 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý ER- 2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar listesinde bulunanlarýn bedelinin kurum tarafýndan ödendiði ve katilim payýndan muaf tutulduðu bildirilmektedir. Ancak, Çölyak hastalýðýnda kullanýlan besinlerin henüz Saðlýk Bakanlýðý ilaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan fiyatlandýrýlmamýþ olmasý nedeniyle, perakende satiþ fiyatlarý bulunmadýðýndan sözleþmeli eczaneler tarafýndan kuruma fatura edilemediði; hasta sahibine fatura karþýlýðýnda ödendiði bildirilmektedir. Rexapin T.C. Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý ile, Bakanlýða tarihinde teblið edilen Ýstanbul 2. Fikri ve Sýnai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin tarih 2004/786 esas sayýlý tespit dosyasý üzerinden verilen ihtiyati tedbir kararý gereði dava konusu Rexapin adlý ilacýn A08945 ve A08946 Kamu Kod Numarasý ile tedavi yardýmýna iliþkin Bütçe Uygulama Talimatý eki Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesi (EK-2/D)'de yer aldýðýndan söz konusu ilacýn alýnan listeden çýkarýldýðý ve bu hususun ilgili kurum ve kuruluþlara bildirildigi bildirilmiþtir.

5 DUYURULAR DUYURULAR DUYURULAR Salofalk 250 mg 100 Tablet Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur Ýl Müdürlüklerine gönderdiði tarih 3472 sayýlý yazýda; Ali Raif Hat - Sanayi tarafýndan üretilen "Salofalk 250 mg 100 Tablet" adlý ürünün SSK için üretimi yapýlan ve aþaðýda bildirilen seri numaralý olanlarýnýn SSK Hastanelerinin Saðlýk Bakanlýðý'na devredilmesi nedeniyle küpürleri üzerinde yer alan "SSK Malýdýr, Satýlmaz" ibaresinin silinerek piyasaya arz edildiði bildirilmektedir. Ýnterferon Kullaným Ýlkeleri tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý (Sýra No: 16) (Tedavi Yardýmý) baþlýklý Teblið ile, Talimatýn Interferon Kullaným Ýlkeleri baþlýklý bölümünün "Kronik hepatit tedavisinde interferonlarýn, bir týp fakültesi veya eðitim ve araþtýrma hastanesinin gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalýklarý bölümlerince düzenlenen saðlýk kurulu raporlarýnda, ikinci basamak resmi saðlýk kurumlarýnda ise gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalýklarý uzmanlarýn bulunduðu saðlýk kurulu raporunda yer almasý þartýyla, 19 hastalýklarý ve/veya enfeksiyon hastalýklan uzmanlarýnca reçetelendirilmesi mümkündür. Bu hastalýkta kullanýlan antiviral ilaçlar 2 ay süre ile reçete edilebilir." Þeklindeki son fýkrasý aþaðýdaki þekilde düzenlenmiþtir: "interferonlarýn, kronik hepatit tedavisinde bir týp fakültesi veya eðitim ve araþtýrma hastanesinin çocuk veya eriþkin gastroenteroloji, enfeksiyon hastalýklarý veya hepatoloji bölümlerince düzenlenen saðlýk kurulu raporlarýnda, ikinci basamak saðlýk kurumlarýnda ise cocuk veya eriþkin gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalýklarý uzmanýnýn bulunduðu saðlýk kurulu raporunda yer almasý þartýyla, iç hastalýklarý veya enfeksiyon hastalýklarý uzmanlarýnca reçetelendirilmesi mümkündür. Bu hastalýkta kullanýlan antiviral ilaçlar 2 ay süre ile reçete edilebilir." Bað-Kur Talimatýnda Yapýlan Düzenlemeler Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlik Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlüklerine gönderilen tarih 3583 sayýlý yazý ile, kurumun a) tarih sayýlý b) tarih ve sayýlý, c) tarih ve sayýlý, d) tarih sayýlý talimatlarý ile açýklýk getirilen hususlarla ilgili olarak, 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý (Sýra No: ) (Tedavi Yardýmý) baþlýklý Tebliðler gereði, aþaðýda belirtilen düzenlemelerin yapýldýðý bildirilmektedir. Bunagöre; 1- Ýlgi (a) talimatýn 11.Maddesinde yer alan "Eritropoietin Preparatlarý Kullaným Ýlkeleri" baþlýklý bölümün 2. paragrafýnýn 8. satýrýnda yer alan "TSAT <%20 ve/veya ferritin<100 mg/c..." ifadesi, "...TSAT> %20 ve/veya ferritin>100mg..." Þeklinde düzenlenmiþtir. 2- Ýlgi (a) talimatýn 5. Maddesinde yer alan "Aþý Uygulamalarý" baþlýklý bölüme "65 yaþ ve üzerindeki kiþiler ile yaþlý bakýmevi ve huzurevlerinde kalan kiþilerin durumlarýný belgelendirmeleri halinde saðlýk kurulu raporu aranmaksýzýn" ibaresi ilave edilmiþtir. 3- Ýlgi (b) talimatýn 9. Maddesinde yer alan "Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ýlaçlar" listesinin 42. Maddesine eklendiði belirtilen "Ezetimib" etken maddesinin geri ödeme kuralýndan "Hastada statinin yan etkilerinin görüldüðü belirtilmek kaydýyla" ifadesi çýkartýlmýþ ve Ezetimib etken maddesi "Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar" listesinin "Kolesterol ve Lipid Düþürücüler" baþlýklý maddesi içerisinde deðerlendirilerek "4.8.5 Ezetimib" olarak ilave edilmiþtir. 4- Ýlgi (a) talimatýn 25. Maddesinde yer alan "Amfoterisin B ve Kaspofungin Kullaným Ýlkeleri" baþlýðý, "Amfoterisin- B, Kaspofungin ve Varikonazole Kullaným Ýlkeleri" þeklinde deðiþtirilmiþ ve 2. paragrafýn sonundaki "Kaspofungin"den sonra gelmek üzere "...veya varikonazol (oral formlarý ayaktan tedavide de yazýlabilir) den herhangi biri" ifadesi eklenmiþtir. 5- Ýlgi (a) talimatýn "Sadece Yatan Hastalarda Kullanýmý Halinde Bedelleri Ödenecek Ýlaçlar" listesine "25.Varikonazol (Oral formlar hariç)" ifadesi ilave edilmiþtir. 6- Ýlgi (b) talimatýn 9.Maddesinde yer alan "Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ýlaçlar" listesinin 43. Maddesi "43. Metil Fenidat HCI içeren ilaçlardan uzun etkili formlar sadece hiperaktivite tedavisinde, 18 yaþ altýnda, tedavi þemasýný içeren çocuk psikiyatrisi uzmanýnýn bulunduðu saðlýk kurulu raporuna dayanýlarak Çocuk/Eriþkin norolojisi, çocuk norolojisi, noroloji ve çocuk hastalýklarý uzmanlarýnca yazýlabilir." Þeklinde düzenlenmiþtir. 7- ÝIlgi (a) talimatýn "Antibiyotik Reçeteleme Kurallarý" listesine "6. Antistafilokokal" bölümün C. Diger Antibiyotikler baþlýðýnýn altýna, "Linezolid" etken maddesi "EHU" kaydý ile ilave edilmiþ, ayný etken madde "Sadece Yatan Hastalarda Kullanýmý Halinde Bedelleri Ödenecek Ýlaçlar" listesine ilave edilmiþtir. 8- Ýlgi (a) talimatýn eki "Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu Raporu ile Verilebilecek ilaçlar" listesine "Everolimus" etken maddesi ile "Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4 de ve sklerodermaya baðlý pulmoner hipertansiyonda" etken maddesi ilave edilmiþtir.

6 ADANA ECZACI ODASI DUYURU SÝSTEMÝ TAMAMLANDI... Bilgiyi elde etmenin zamana karþý bir yarýþ halini aldýðý günleri yaþýyoruz. Artýk mesleki deðiþiklikleri günü gününe, hatta dakikasý dakikasýna takip etmek ve yakalamak zorundayýz. SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý ve Konsolide Bütçe Kurumlarýnýn uygulamaya koyduðu bir karar; mesaimizi, hastalarla olan iletiþimimizi olumlu veya olumsuz olarak doðrudan etkilemektedir. Kiþisel çaba ve özverileriyle sizlere bilgi sunan, duyuru daðýtan bölge temsilcisi meslektaþlarýmýzýn zor görevini hafifletmeyi amaçladýk. Bundan sonra bilgisayar ortamýnda web sayfamýz üzerinden sizlere bilgi ulaþtýracaðýz. Deðiþimleri çok yakýndan izlemek ve üyelerimize anýnda aktarmak konusunda her zaman duyarlý olan Adana Eczacý Odasý, bu görevi en hýzlý þekilde yerine getirmeyi saðlayacak olan Duyuru Sistemini tamamlayarak hizmetinize sunmuþtur. Duyuru Sistemini eczanenizdeki her bir bilgisayara ayrý ayrý yükleyebilirsiniz. Bilgisayarýnýza yüklemek ve aktif hale geçirmek için aþaðýdaki yolu izleyiniz. Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK Odamýzda Göreve Baþladý Görevinde Baþarýlar Diliyoruz. Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi nden 1996 yýlýnda mezun olan meslektaþýmýz; Yüksek Lisans Eðitimini Hacettepe Üniversitesinde Gliklazit içeren kontrollü salým saðlayan preparatlarýn 1. Adana Eczacý Odasý sayfasýndaki Giriþi bilgilerini eksiksiz olarak giriniz. Kullanýcý Adý: 0401xxxx ( xxxx olan yere Adana Eczacý Odasý Sicil No yazýlacaktýr.), Þifre: (Bu þifre ilk açýlýþ þifresi olup, ilk girdiðinizde deðiþtirmeniz istenecektir. Bundan sonra her Web Sayfasýna ve Duyuru Sistemine girmek istediðinizde hatýrlayacaðýnýz dört basamaklý bir þifre ile deðiþtirme yapmanýz gerekmektedir.) 2. Sayfanýn üstünde yer alan Kurulum Dosyasý yazýsýna týklayýnýz. 3. Duyuru sisteminin kurulmasýnda gerekli dosyanýn internet aracýlýðýyla bilgisayarýnýza yüklenmesi için Dosya Yükleme Penceresi gelecektir. Kaydet düðmesine týklayýnýz. 4. Dosyanýn bilgisayarýnýzda kayýt edileceði yeri soran Farklý Kaydet penceresi gelecektir. Kaydet düðmesine týklayýnýz. 5. Kayýt iþlemi tamamlanýncaya kadar bekleyiniz. 6. Ýþlem tamamlandýðýnda Yükleme Tamamlandý penceresi gelir. Aç geliþtirilmesi ve deðerlendirilmesi. konusunda tamamlamýþtýr. Doktorasýný ise COX-2 türevi ilaçlarda in vitro-in vivo korelasyon çalýþmalarý konusunda tamamlamýþtýr. DUYURU SÝSTEMÝNÝN BÝLGÝSAYARA KURULUMASI düðmesini týklayýnýz. 7. Duyuru Sistemi kurulmaya baþlayacaktýr. Bekleyiniz. 8. Gelen pencerede Kur düðmesini týklayýnýz. 9. Kurulum baþlayacaktýr. Bekleyiniz. 10. Kurulum tamamlandýðýnda Son düðmesine týklayýnýz. 11. Gelen pencerede Kullanýcý Adý ve Þifreyi eksiksiz giriniz. Ýleri düðmesini týklayýnýz. (Kullanýcý Adý: 0401xxxx (xxxx olan yere Adana Eczacý Odasý Sicil No yazýlacaktýr.) Þifre: Web Sayfasýna ilk girdiðinizde sizden deðiþtirilmesi istenen ve tarafýnýzdan yeni belirlenen en az dört basamaklý yeni þifrenizdir.) 12. Duyurularý almak için gelen ekranda gerekli ayarlarý yapýnýz. Not: Kurulumdan sonra masa üstünde oluþan 3 adet dosya bilgisayar kapatýlýp açýldýktan sonra otomatik olarak silinir. Bununla ilgili herhangi birþey yapýlmasýna gerek yoktur. Ayrýntýlý ve resimli anlatým Adana Eczacý Odasý Web sayfamýzdadýr.

7 .. TEB Merkez Heyeti Baþkaný, II. Baþkaný ve Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Osmaniye Ýl Temsilciliðini Ziyaret Etti. EYLÜL 2005 YENÝ AÇILAN ECZANELER Ecz. Esra KARAGEDÝK ESRA Eczanesi Rahime Hatun Mah. Palalý Süleyman Cad. No: 97 OSMANÝYE Oda olmak için gerekli çalýþmalarýn bir an önce yapýlmasýný hedefleyen Osmaniye Ýl Temsilciliði tarihinde TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz. Mehmet DOMAÇ, TEB II. Baþkaný Ecz. Erdoðan ÇOLAK, Adana Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Burhanettin BULUT ve Yönetim Kurulunun da katýlýmýyla etkinlikler düzenledi. Ecz. Mehmet Burak ATÇIOÐLU KOZAN SAÐLIK Eczanesi Þahintepe Mah. Adnan Kahveci Bul. No: 12 Yüreðir/ADANA EYLÜL 2005 MESUL MÜDÜRLER Ecz. Adil YALÇIN VATAN Eczanesi Türkocaðý Mah. Alimünif Cad. No: 194 Seyhan/ADANA Merkez Heyeti Baþkanýnýn karþýlanmasýyla baþlayan program eczanelerimizde yaþadýðýmýz genel sorunlarý içeren panelle devam etti. EYLÜL 2005 YENÝ NAKÝL OLAN ECZANELER Ecz. Cennet Müge ARIOÐLU ARIOÐLU Eczanesi Hastane Cad. No: 18/C Ceyhan/ADANA Ecz. Sabriye VURANKAYA OKTAY Eczanesi Kýþla Mah. 38. Sok. No: 4 Yüreðir/ADANA Osmaniye Ýl Temsilciliði nin giriþimiyle oluþturulan Eczacý Hatýra Ormaný nda aðaç dikimi yapýldý. Yine Osmaniye Ýli eczacýlarýnýn destekleriyle restore edilen saðlýk ocaðý ziyaret edildi. Aslantaþ Barajý nda yapýlan gezi ve yemekle program son buldu. Ecz. Özlem GÖREN DORUK Eczanesi Þanlýurfa Ýli Hacýbayram Mah. Eyüp Peygamber Cad. No: 60/C adresinden Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Doruk Beldesi Hüyük Mah. Ýnönü Cad. No: 5 adresine

8 REKLAM & TANITIM EYLÜL AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ 14 EYLÜL TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz.Mehmet DOMAÇ Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu nu ziyaret etmiþtir. 25 EYLÜL 15 EYLÜL TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz.Mehmet DOMAÇ ve Merkez Heyeti II: Baþkaný Ecz. Erdoðan ÇOLAK ile birlikte Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Osmaniye temsilciliðimizi ziyaret etmiþtir. Burada TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz. Mehmet DOMAÇ ve Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT Osmaniye, Kadirli ve Düziçi nden katýlan meslektaþlarýmýza birer konuþma yapmýþlardýr. Odamýz seçimleri Adana Eczacý Odasý Hizmet Binasýnda yapýlmýþtýr. Odamýz bahçesinde masalar kurularak seçime gelen meslektaþlarýmýz sohbet etme ve dinlenme imkaný bulmuþtur. Osmaniye Valisi Sayýn Ýsa KÜÇÜK ziyaret edilmiþtir. Meslektaþlarýmýzla beraber yenen öðle yemeði ardýndan Osmaniye Eczacýlarý Hatýra Ormaný na aðaç dikimi töreni yapýlmýþtýr. Osmaniye de ki meslektaþlarýmýz tarafýndan restore edilen Kýzyusuflu Köyü Saðlýk Ocaðý açýlýþ töreni yapýlmýþ ve akþam yemeði Arslantaþ Barajý tesislerinde meslektaþlarýmýzla birlikte yenmiþtir. 24 EYLÜL Odamýzýn Olaðan Seçimli Genel Kurulu 530 meslektaþýmýzýn katýlýmý ile Seyhan Oteli nde yapýlmýþtýr. 28 EYLÜL Kongre Divan Baþkanlýðý, seçilen yeni Yönetim Kuruluna mazbatalarýný teslim etmiþtir. 29 EYLÜL Yeni dönemde görev alan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divaný ilk toplantýlarýný yaparak görev bölümü yapmýþlardýr. Seyhan Saðlýk Grup Baþkaný Yönetim Kurulu lerimiz tarafýndan ziyaret edilerek,sorunlar görüþülmüþtür. Ýmtiyaz Sahibi Ecz. Burhanettin BULUT TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný Genel Yayýn Yönetmeni Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ Genel Yayýn Koordinatörü Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK Yönetim Yeri ve Yazýþma Adresi Reþatbey Mahallesi Adalet Caddesi No: 22 Seyhan/ADANA Tel: (pbx) Fax: web: adeob un ekidir. Parayla satýlmaz. Yapým: Tel: Fax: web:

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

Nereden nereye geldik

Nereden nereye geldik Ýsmail Vural MHP den AK Parti ye katýlým MHP Uðurludað meclis üyesi Ýsmail Vural AK Parti ye katýldý. * HABERÝ 4 DE AK Parti de kimse kavga beklemesin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe kongrelerinin

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE

ASGARÝ ÜCRETLÝYE CHP'DEN MÜJDE KANLI KATÝL HERYERDE ARANIYOR OKULLAR HAYAT OLDU Biri astsubay 3 kiþiyi öldüren 3 kiþiyi de yaralayan Hüseyin Türkmen'in saklandýðý bölge jandarma tarafýndan abluka altýna alýndý. Ýzmir'den özel komanda

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor.

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. KETEM kansere savaþ açtý Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı