Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Adana CZACI ODASI Yýl:1 Sayý:1 Kasým 2005 Deðerli Meslektaþlarým; GÜNCEL 2005 Seçimli Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Ýlgi ve katýlýmýn yüksek olduðu seviyeli bir Genel Kurul yaptýk. En çok dikkatimi çeken meslektaþlarýmýzýn birbirine olan yakýn temaslarý oldu. Sanki uzun süredir birbirlerini göremeyen dostlar gibi hasret giderdi. Güzel bir Pazar gününde birlik ve beraberlik mesajý ile oylarýmýzý kullandýk. Mesleðimize ve meslektaþlarýma hayýrlý olmasýný diliyor, katýlýmlarý ve destekleri için teþekkür ediyorum. Bundan sonra sizlere Adana Eczacý Odasý Haber le duyurularý, aylýk Faaliyet Raporunu ve mesleðimizle ilgili güncel haberleri sunacaðýz. Duyuru sistemi ve temsilcilik anlayýþýný geliþen ihtiyaçlara göre yeniledik. Amacýmýz birbirimizle olan iletiþimi daha etkin ve hýzlý kýlmak. Temsilciliði salt evrak daðýtma iþlevinden kurtarýp, her ay düzenli toplantý yapan, bölgenin sorunlarý için uðraþarak oda ile saðlýklý iletiþim saðlayan böylece hýzlý çözüm üreten etkili bir yapýya dönüþtürmek istiyoruz. Bu nedenle temsilci sayýsýný azaltýp bir temsilci ve iki yardýmcýdan oluþan bölgelere ayýrdýk. Ayrýca çok önemli ve günlük olarak sizlere uluþtýrmamýz gereken duyurular olmaktadýr. Bu duyurularý Web sayfamýz üzerinden yapacaðýz. Bu nedenle Web ortamýný kullanamayan meslektaþlarýmýz, lütfen bizleri bilgilendirsin. Adana Eczacý Odasýnýn Eylül 2005 tarihinde yapýlan Seçimli Olaðan Genel Kurulu Meslektaþlarýmýza yakýþýr biçimde nezih bir ortamda gerçekleþmiþtir. Adana Eczacý Odasý nýn Olaðan Seçimli Genel Kurulu 24 Eylül 2005 Cumartesi günü Seyhan Oteli nde meslektaþlarýmýzýn yoðun katýlýmý ile yapýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Adana Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Burhanettin BULUT yapmýþtýr. Güney Ecza Koop Baþkaný Ecz. Abdullah ÖZYÝÐÝT ve Adana Diþ Hekimleri Odasý Baþkaný Dt. Asým SAVAÞ kongremize baþarýlar dileyen birer konuþma yapmýþlardýr. Türk Eczacýlarý Birliði II.Baþkaný Ecz. Erdoðan ÇOLAK da bir konuþma yaparak Türk Eczacýlarý Birliði nin geçmiþ iki yýlýný aktararak, TEB in çalýþmalarýný ve SSK Sözleþmesi çalýþmalarýný anlattý. Açýlýþ konuþmalarýndan sonra Kongre Divan Heyeti seçimi yapýlmýþtýr. Kongre Divan Baþkanlýðýna Ecz. Erdoðan ÇOLAK, Divan II. Baþkanlýðýna Ecz. Necip AYTEKÝN, katip üyeliklere Ecz. Kemal ÝKÝDAÐ ve Ecz. Kübra KÖKSAL seçilmiþlerdir. Divan Heyeti seçiminden sonra kongre gündem maddelerine geçilmiþtir. Genel Sekreter Ecz. Alev TÜRKER, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu aktarmýþtýr. Sayman Ecz. Özden SEZGÝNSOY Mali Raporu kongrenin bilgilerine sunmuþtur. Denetleme Kurulu Raporunu Denetleme Kurulu üyesi Ecz. Ömer Faruk DOÐAN aktarmýþtýr. Raporlarýn görüþülmesi bölümünde Ecz. Mustafa ÇALIÞKAN, Ecz. HAKAN DENÝZ, Ecz. Zeki ÖZGEN söz almýþlardýr. Gelecek sayýmýzda görüþmek dileðiyle çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyor, saygýlar sunuyorum. Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan

2 .. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurul tarafýndan ibra edilmiþ; Taslak Bütçe onaylanmýþtýr. Adaylarýn belirlenmesinden sonra Genel Kurul saat 16:30 da sona ermiþtir. Seçimler 25 Eylül 2005 Pazar günü Adana Eczacý Odasý Hizmet Binasýnda yapýlmýþtýr. Oda Binamýzýn bahçesinde seçimlere katýlan meslektaþlarýmýz sohbet etme imkaný bulmuþtur. Yönetim Kurulu (Asil) Yönetim Kurulu (Yedek) Baþkan : Ecz. Burhanettin BULUT G. Sekreter : Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Sayman : Ecz. Alev TÜRKER : Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU : Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ : Ecz. Ersun ÖZKAN : Ecz. Ahmet Han ALPMAN : Ecz. Hakan TEKE : Ecz. Selahattin Kývanç ÖZGEN : Ecz. Hakan ÇELÝK : Ecz. Kübra KÖKSAL : Ecz. Alperen GÜRAKAN : Ecz. Emre BOZYÝÐÝT : Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK Denetleme Kurulu(Asil) Denetleme Kurulu (Yedek) Baþkan : Ecz. Özden SEZGÝNSOY : Ecz. Ömer Faruk DOÐAN : Ecz. Çiçek GÜLEK : Ecz. Tülin KORKMAZ : Ecz. Filiz (Malkoç) KOÇ : Ecz. Gül Rukiye SEZER Haysiyet Divaný (Asil) Haysiyet Divaný (Yedek) Baþkan Baþkan Yard. Raportör : Ecz. Bilge ÜSTEKÝDAÐ : Ecz. Mahmut SÖNMEZ : Ecz. Cengiz TÜMER : Ecz. Oðuzhan SÜRME : Ecz. Halit Kürþat BADAKAL Raportör : Ecz. Murat GÜRDAÐ : Ecz. Fatma YAHÞÝ : Ecz. Gülþen BATMAZ : Ecz. Murat AKGÜN : Ecz. Ali ÇEVRÝM Büyük Kongre Delegeleri (Asil) Ecz. Erdoðan ÇOLAK Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN Ecz. Zeki ÖZGEN Ecz. Hakan TEKMAN Ecz. Erdem KIZILTEPE Ecz. Fikret Ziya ÖZKURT Büyük Kongre Delegeleri (Yedek) Ecz. Zühal DEMÝR Ecz. Bülent AKSÖZ Ecz. Mehmet KAYA Ecz. Hayriye ULULAR Ecz. Sümeyya YILMAZ Ecz. Ayhan GÜLER Ecz. Canan KAHYA

3 DUYURULAR DUYURULAR DUYURULAR Acuitel 5 mg Tablet Ýlgi: Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün tarih ve 3658 sayýlý yazýsý. Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün ilgide kayýtlý yazýsý ile; Pfizer Ýlaçlarý Ltd.Þti. nin Acuitel 5 mg adlý preparatýn (0417/28201) ve (0517/28201) seri numaralýlarýnýn dýþ ambalajlarý içine yanlýþlýkla Acuitel 20 mg blisterlerinin konulduðunun tespit edilmesi üzerine, 15 Aðustos 1986 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik e göre 2. sýnýf geri çekme iþlemi uygulanacaðý belirtmektedir. Geri çekme iþleminin saðlýklý bir þekilde tamamlanabilmesi için; - Söz konusu preparatlara ait stoklarda bulunan tüm serilerin kontrol edilerek benzeri bir karýþýklýðýn olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý, - Tespiti halinde ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmalara iade edilmesi, Alimta 500 mg Ýnf.Sol Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlüklerine gönderilen tarih ve B13.1.BKG / sayýlý yazý ile, Lilly Ýlaç Tic. Ltd.Þti. tarafýndan ruhsatlandýrýlmak üzere baþvurulan pametreksat etken maddesi içeren ALIMTA 500 mg Ýnfüzyon Solüsyonu Ýçin Toz Ýçeren Flakon isimli preparatatýn, Malign Mesothelioma bulgularýnda Malign Plevral Mesothelioma tanýlý hastalarda endike olduðu, Saðlýk Bakanlýðýnca özel satýþ izni virilmiþ olan preparatýn bedelinin ödenmesinin Kurum Saðlýk Kurulunda deðerlendirilmiþ olmasý koþuluna baðlý olduðu bildirilmektedir. Anadolu Anonim Türk Sigortasý Þirketi Memurlarý Emekli Sandýðý Vakfý Sözleþmesi Türk Eczacýlarý Birliði ile Anadolu Anonim Türk Sigortasý Þirketi Memurlarý Emekli Sandýðý Vakfý arasýnda tarihinde protokol imzalandýðý ve Birliðimiz tarafýndan Anadolu Sigorta için bastýrýlan sözleþme formlarýnýn hangi þartlarda üyelerimiz tarafýndan temin edileceði ilgi yazýmýz ile bildirilmiþtir. Anadolu Anonim Türk Sigorta Þirketi Memurlarý Emekli Sandýðý Vakfý ile sözleþme yapacak olan üyelerimizin, sözleþme formunun kuruma gönderilecek olan nüshasý ile kuruma kesecekleri fatura ve eki reçeteleri, aþaðýda belirtilen Genel Müdürlük adresine göndermeleri gerekmektedir. Yeþil Reçetelere Yazýlabilecek Ýlaç Miktarlarý Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nün yeþil reçeteye tabi ilaçlarýn tüm formlarýnýn (ampul, tablet, damla formlarý dahil) reçetelendirilmesinde; her bir yeþil reçeteye ayný etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazýlabilmesine; bu miktarýn üstündeki ilaçlarýn reçetelendirilmelerinin hastalýk tanýsý ve ilaç kullaným doz þemasý içeren ilgili klinik/bilimdalý/anabilimdalý saðlýk kurulu raporunun reçeteye eklenmesi suretiyle yapýlmasý hususundaki genelge (2005/126) Müdürlüðümüze gönderilen tarih ve sayýlý yazýsý yazýmýz ekinde bildirilmiþtir. Asistanlarýn Reçete Yazmalarý T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarih sayýlý Genel Yazý ile, Uzmanlýk belgesi almak üzere eðitim görmekte olan asistanlarýn gözetim altýnda poliklinik hizmeti yapmalarý gerektiði açýk olup, poliklinik hizmetlerinin sunumunda sorumluluðun, gözetim yapma konusunda yetkili sorumlulara ait olduðunun belirlenmesi ve yapýlan iþlemlerin onaylanmasý anlamýna gelmesi nedeni ile asistanlar tarafýndan düzenlenecek reçetelerin ayrýca uzman tabiplerce onaylanmasý gerektiði bildirilmiþtir. T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarih sayýlý Genel Yazý ile, konunun Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðünden alýnan görüþler doðrultusunda yeniden deðerlendirildiði, -SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý nda belirtilen, pratisyen tabipler tarafýndan yazýlacabilecek ilaçlarýn, asistan tabiplerce de reçeteye yazýlmasý; bu reçetelere ayrýca uzman tabip onayý istenmemesinin, - Talimat ta belirtilen yalnýzca uzman tabipler tarafýndan yazýlacak ilaçlarýn uzman tabipler tarafýndan yazýlmasý veya asistanlar tarafýndan yazýldýðý takdirde uzman tabipler tarafýndan onaylanmasýnýn, - SSK Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý nda ilacý reçeteye yazacak branþ uzman belirtilmiþ ise yalnýzca bu uzman tabiplerce yazýlmasýnýn, Uygun görüldüðü bildirilmektedir. Vermidon - K Tablet ve CALCIUM-SANDOZ Vitamin C 100 mg Efervesan Tablet Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlüklerine gönderilen,

4 DUYURULAR DUYURULAR DUYURULAR tarih 3413 sayýlý yazý ile, Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan 2005/113 Nolu Genelge ile Ýlsan Ýlaç San. ve Tic. A.S. adýna imal ruhsatlý olan "VERMIDON-K Tablet" (10 mg kodein fosfat) isimli ilacýn Kontrole Tabi Madde içermesi nedeni ile kontrollü tüketiminin saðlanmasý amacýyla "Normal Reçete ile Verilecek Ýzlemeye Tabi Ýlaçlar" kapsamýna alýndýðý, mutlaka "Normal Reçete" ile verilmesi, reçetelerin eczanede alýkonulmasý ve Reçete Kayýt Defterine iþlenmesi gerektiðinin bildirildiði; tarih 3454 sayýlý yazý ile Novartis Saðlýk, Gýda ve Tarým Ürünleri San.ve Tic. A.S. tarafýndan üretilen "CALCIUM-SANDOZ Vitamin C 100 mg Efervesan Tablet" isimli preparatýn bedelinin kurum tarafýndan ödendiði, Bildirilmektedir... THALIDOMIDE PHARMION Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saglýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlüklerine gönderilen tarih 3406 sayýlý yazý ile "THALIDOMIDE PHARMION" isimli preparata iliþkin olarak Saðlýk Bakanlýðý Ýlac ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nden ve Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nden alýnan yazýlarda; Er-Kim Ýlaç Sanayi ve Tic. A.Þ.'nin ithal ruhsatýna sahip olduðu "THALIDOMIDE PHARMION" isimli preparatýn "Tekrarlayan ve dirençli multiple myeloma, konvansiyonel tedavilere yanýt vermemiþ myelodisplastik sendrom, daha önce talidomit ile tedavi edilip tekrarlayan veya ilk atak akut eritema nodozum leprozumun kutanöz belirtilerinin tedavisi" endikasyonlarýnda ruhsatlandýrýldýðý, Ancak, Bakanlýklar tarafýndan yapýlan inceleme ve deðerlendirmeler sonucu, söz konusu ürünün, onaylý olmayan endikasyonlarda da kullanýldýðýnýn tespit edildiði, bu meyanda; 1) Endikasyon diþi kullanýmlar (Amiloidoz, anjiosarkom, meme kanseri, kronik myeloid losemi, kolon kanseri, eritema multiforme, granuloma, hemanjiosarkoma, karaciðer kanseri, histiositoz, juvenil romatoid artrit, kaposi sarkomu, malign melanom, myelofibrozis, prostat kanseri, renal hücreli kanser, sarkoidoz, sarkom, tiroid kanseri... gibi) için Bakanlýkça izin verilmiþ reçeteler haricinde kesinlikle geri ödemelerinin yapýlmamasý, 2) Ýlacýn her reçetede en fazla 28 günlük dozunun karþýlanmasý 3) Reçete edilmiþ ama kullanýlmamýþ ilaçlarýn da takibinin yapýlmasý gerektiði bildirilmiþtir. Thalidomide Pharmion'un teratojenik bir ilaç olmasý nedeniyle Pharmion Risk Yönetim Programý (PRYP) ile Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM) tarafýndan izlendiði; ayný programýn ilacýn endikasyon dýþý kullanýmýnýn önüne geçilebilmesi, reçete edilmiþ ama kullanýlmamýþ ilaçlarýn takibinin yapýlabilmesi için Bað-Kur Genel Müdürlüðü ile ruhsat sahibi olan Er-Kim Ýlaç Sanayi ve Ticaret A.Þ. ile irtibata geçileceði, sonucun ayrýca Ýl Müdürlüklerine bildirileceði iletilmektedir. Çölyak hastalýðýnda kullanýlan besinler Çölyak Hastalýðýnda kullanýlan besinlere ait bedellerin T.C. Emekli Sandýðý tarafýndan hangi koþullarda karþýlandýðý konusunda Birliðimiz tarafýndan tarih 34.B sayýlý yazýmýz ile kurumun Saðlýk Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý'ndan bilgi istenmiþtir. T.C. Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü Saðlýk Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Birliðimize gönderilen tarih B.07.1.EMS /51235 sayýlý yazý ile, tarih ve Mükerrer Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý'nýn Metabolik Hastalýklar ile Enzim Bozukluðu Hastalýklarý baþlýklý maddesinin (b) fýkrasýnda "Çölyak hastalýðýnda; özel formüllü un ve özel formüllü un içeren ürünler çocuk veya eriþkin gastroenteroloji uzmanýnýn yer aldýðý saðlýk kurulu raporuna dayanýlarak verilecektir. Tedavinin devamý için saðlýk kurulu raporunda belirtilen kullaným süresi ve miktarlara uygun olarak tüm hekimlerce reçeteye yazýlabilecek ve bedeli katký payý alýnmaksýzýn kurumlarca karþýlanacaktýr." Hükmü bulunduðundan, bu ürünlerden, 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý ER- 2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar listesinde bulunanlarýn bedelinin kurum tarafýndan ödendiði ve katilim payýndan muaf tutulduðu bildirilmektedir. Ancak, Çölyak hastalýðýnda kullanýlan besinlerin henüz Saðlýk Bakanlýðý ilaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan fiyatlandýrýlmamýþ olmasý nedeniyle, perakende satiþ fiyatlarý bulunmadýðýndan sözleþmeli eczaneler tarafýndan kuruma fatura edilemediði; hasta sahibine fatura karþýlýðýnda ödendiði bildirilmektedir. Rexapin T.C. Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý ile, Bakanlýða tarihinde teblið edilen Ýstanbul 2. Fikri ve Sýnai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin tarih 2004/786 esas sayýlý tespit dosyasý üzerinden verilen ihtiyati tedbir kararý gereði dava konusu Rexapin adlý ilacýn A08945 ve A08946 Kamu Kod Numarasý ile tedavi yardýmýna iliþkin Bütçe Uygulama Talimatý eki Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesi (EK-2/D)'de yer aldýðýndan söz konusu ilacýn alýnan listeden çýkarýldýðý ve bu hususun ilgili kurum ve kuruluþlara bildirildigi bildirilmiþtir.

5 DUYURULAR DUYURULAR DUYURULAR Salofalk 250 mg 100 Tablet Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur Ýl Müdürlüklerine gönderdiði tarih 3472 sayýlý yazýda; Ali Raif Hat - Sanayi tarafýndan üretilen "Salofalk 250 mg 100 Tablet" adlý ürünün SSK için üretimi yapýlan ve aþaðýda bildirilen seri numaralý olanlarýnýn SSK Hastanelerinin Saðlýk Bakanlýðý'na devredilmesi nedeniyle küpürleri üzerinde yer alan "SSK Malýdýr, Satýlmaz" ibaresinin silinerek piyasaya arz edildiði bildirilmektedir. Ýnterferon Kullaným Ýlkeleri tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý (Sýra No: 16) (Tedavi Yardýmý) baþlýklý Teblið ile, Talimatýn Interferon Kullaným Ýlkeleri baþlýklý bölümünün "Kronik hepatit tedavisinde interferonlarýn, bir týp fakültesi veya eðitim ve araþtýrma hastanesinin gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalýklarý bölümlerince düzenlenen saðlýk kurulu raporlarýnda, ikinci basamak resmi saðlýk kurumlarýnda ise gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalýklarý uzmanlarýn bulunduðu saðlýk kurulu raporunda yer almasý þartýyla, 19 hastalýklarý ve/veya enfeksiyon hastalýklan uzmanlarýnca reçetelendirilmesi mümkündür. Bu hastalýkta kullanýlan antiviral ilaçlar 2 ay süre ile reçete edilebilir." Þeklindeki son fýkrasý aþaðýdaki þekilde düzenlenmiþtir: "interferonlarýn, kronik hepatit tedavisinde bir týp fakültesi veya eðitim ve araþtýrma hastanesinin çocuk veya eriþkin gastroenteroloji, enfeksiyon hastalýklarý veya hepatoloji bölümlerince düzenlenen saðlýk kurulu raporlarýnda, ikinci basamak saðlýk kurumlarýnda ise cocuk veya eriþkin gastroenteroloji veya enfeksiyon hastalýklarý uzmanýnýn bulunduðu saðlýk kurulu raporunda yer almasý þartýyla, iç hastalýklarý veya enfeksiyon hastalýklarý uzmanlarýnca reçetelendirilmesi mümkündür. Bu hastalýkta kullanýlan antiviral ilaçlar 2 ay süre ile reçete edilebilir." Bað-Kur Talimatýnda Yapýlan Düzenlemeler Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlik Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlüklerine gönderilen tarih 3583 sayýlý yazý ile, kurumun a) tarih sayýlý b) tarih ve sayýlý, c) tarih ve sayýlý, d) tarih sayýlý talimatlarý ile açýklýk getirilen hususlarla ilgili olarak, 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý (Sýra No: ) (Tedavi Yardýmý) baþlýklý Tebliðler gereði, aþaðýda belirtilen düzenlemelerin yapýldýðý bildirilmektedir. Bunagöre; 1- Ýlgi (a) talimatýn 11.Maddesinde yer alan "Eritropoietin Preparatlarý Kullaným Ýlkeleri" baþlýklý bölümün 2. paragrafýnýn 8. satýrýnda yer alan "TSAT <%20 ve/veya ferritin<100 mg/c..." ifadesi, "...TSAT> %20 ve/veya ferritin>100mg..." Þeklinde düzenlenmiþtir. 2- Ýlgi (a) talimatýn 5. Maddesinde yer alan "Aþý Uygulamalarý" baþlýklý bölüme "65 yaþ ve üzerindeki kiþiler ile yaþlý bakýmevi ve huzurevlerinde kalan kiþilerin durumlarýný belgelendirmeleri halinde saðlýk kurulu raporu aranmaksýzýn" ibaresi ilave edilmiþtir. 3- Ýlgi (b) talimatýn 9. Maddesinde yer alan "Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ýlaçlar" listesinin 42. Maddesine eklendiði belirtilen "Ezetimib" etken maddesinin geri ödeme kuralýndan "Hastada statinin yan etkilerinin görüldüðü belirtilmek kaydýyla" ifadesi çýkartýlmýþ ve Ezetimib etken maddesi "Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar" listesinin "Kolesterol ve Lipid Düþürücüler" baþlýklý maddesi içerisinde deðerlendirilerek "4.8.5 Ezetimib" olarak ilave edilmiþtir. 4- Ýlgi (a) talimatýn 25. Maddesinde yer alan "Amfoterisin B ve Kaspofungin Kullaným Ýlkeleri" baþlýðý, "Amfoterisin- B, Kaspofungin ve Varikonazole Kullaným Ýlkeleri" þeklinde deðiþtirilmiþ ve 2. paragrafýn sonundaki "Kaspofungin"den sonra gelmek üzere "...veya varikonazol (oral formlarý ayaktan tedavide de yazýlabilir) den herhangi biri" ifadesi eklenmiþtir. 5- Ýlgi (a) talimatýn "Sadece Yatan Hastalarda Kullanýmý Halinde Bedelleri Ödenecek Ýlaçlar" listesine "25.Varikonazol (Oral formlar hariç)" ifadesi ilave edilmiþtir. 6- Ýlgi (b) talimatýn 9.Maddesinde yer alan "Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ýlaçlar" listesinin 43. Maddesi "43. Metil Fenidat HCI içeren ilaçlardan uzun etkili formlar sadece hiperaktivite tedavisinde, 18 yaþ altýnda, tedavi þemasýný içeren çocuk psikiyatrisi uzmanýnýn bulunduðu saðlýk kurulu raporuna dayanýlarak Çocuk/Eriþkin norolojisi, çocuk norolojisi, noroloji ve çocuk hastalýklarý uzmanlarýnca yazýlabilir." Þeklinde düzenlenmiþtir. 7- ÝIlgi (a) talimatýn "Antibiyotik Reçeteleme Kurallarý" listesine "6. Antistafilokokal" bölümün C. Diger Antibiyotikler baþlýðýnýn altýna, "Linezolid" etken maddesi "EHU" kaydý ile ilave edilmiþ, ayný etken madde "Sadece Yatan Hastalarda Kullanýmý Halinde Bedelleri Ödenecek Ýlaçlar" listesine ilave edilmiþtir. 8- Ýlgi (a) talimatýn eki "Ayakta Tedavide Saðlýk Kurulu Raporu ile Verilebilecek ilaçlar" listesine "Everolimus" etken maddesi ile "Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4 de ve sklerodermaya baðlý pulmoner hipertansiyonda" etken maddesi ilave edilmiþtir.

6 ADANA ECZACI ODASI DUYURU SÝSTEMÝ TAMAMLANDI... Bilgiyi elde etmenin zamana karþý bir yarýþ halini aldýðý günleri yaþýyoruz. Artýk mesleki deðiþiklikleri günü gününe, hatta dakikasý dakikasýna takip etmek ve yakalamak zorundayýz. SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý ve Konsolide Bütçe Kurumlarýnýn uygulamaya koyduðu bir karar; mesaimizi, hastalarla olan iletiþimimizi olumlu veya olumsuz olarak doðrudan etkilemektedir. Kiþisel çaba ve özverileriyle sizlere bilgi sunan, duyuru daðýtan bölge temsilcisi meslektaþlarýmýzýn zor görevini hafifletmeyi amaçladýk. Bundan sonra bilgisayar ortamýnda web sayfamýz üzerinden sizlere bilgi ulaþtýracaðýz. Deðiþimleri çok yakýndan izlemek ve üyelerimize anýnda aktarmak konusunda her zaman duyarlý olan Adana Eczacý Odasý, bu görevi en hýzlý þekilde yerine getirmeyi saðlayacak olan Duyuru Sistemini tamamlayarak hizmetinize sunmuþtur. Duyuru Sistemini eczanenizdeki her bir bilgisayara ayrý ayrý yükleyebilirsiniz. Bilgisayarýnýza yüklemek ve aktif hale geçirmek için aþaðýdaki yolu izleyiniz. Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK Odamýzda Göreve Baþladý Görevinde Baþarýlar Diliyoruz. Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi nden 1996 yýlýnda mezun olan meslektaþýmýz; Yüksek Lisans Eðitimini Hacettepe Üniversitesinde Gliklazit içeren kontrollü salým saðlayan preparatlarýn 1. Adana Eczacý Odasý sayfasýndaki Giriþi bilgilerini eksiksiz olarak giriniz. Kullanýcý Adý: 0401xxxx ( xxxx olan yere Adana Eczacý Odasý Sicil No yazýlacaktýr.), Þifre: (Bu þifre ilk açýlýþ þifresi olup, ilk girdiðinizde deðiþtirmeniz istenecektir. Bundan sonra her Web Sayfasýna ve Duyuru Sistemine girmek istediðinizde hatýrlayacaðýnýz dört basamaklý bir þifre ile deðiþtirme yapmanýz gerekmektedir.) 2. Sayfanýn üstünde yer alan Kurulum Dosyasý yazýsýna týklayýnýz. 3. Duyuru sisteminin kurulmasýnda gerekli dosyanýn internet aracýlýðýyla bilgisayarýnýza yüklenmesi için Dosya Yükleme Penceresi gelecektir. Kaydet düðmesine týklayýnýz. 4. Dosyanýn bilgisayarýnýzda kayýt edileceði yeri soran Farklý Kaydet penceresi gelecektir. Kaydet düðmesine týklayýnýz. 5. Kayýt iþlemi tamamlanýncaya kadar bekleyiniz. 6. Ýþlem tamamlandýðýnda Yükleme Tamamlandý penceresi gelir. Aç geliþtirilmesi ve deðerlendirilmesi. konusunda tamamlamýþtýr. Doktorasýný ise COX-2 türevi ilaçlarda in vitro-in vivo korelasyon çalýþmalarý konusunda tamamlamýþtýr. DUYURU SÝSTEMÝNÝN BÝLGÝSAYARA KURULUMASI düðmesini týklayýnýz. 7. Duyuru Sistemi kurulmaya baþlayacaktýr. Bekleyiniz. 8. Gelen pencerede Kur düðmesini týklayýnýz. 9. Kurulum baþlayacaktýr. Bekleyiniz. 10. Kurulum tamamlandýðýnda Son düðmesine týklayýnýz. 11. Gelen pencerede Kullanýcý Adý ve Þifreyi eksiksiz giriniz. Ýleri düðmesini týklayýnýz. (Kullanýcý Adý: 0401xxxx (xxxx olan yere Adana Eczacý Odasý Sicil No yazýlacaktýr.) Þifre: Web Sayfasýna ilk girdiðinizde sizden deðiþtirilmesi istenen ve tarafýnýzdan yeni belirlenen en az dört basamaklý yeni þifrenizdir.) 12. Duyurularý almak için gelen ekranda gerekli ayarlarý yapýnýz. Not: Kurulumdan sonra masa üstünde oluþan 3 adet dosya bilgisayar kapatýlýp açýldýktan sonra otomatik olarak silinir. Bununla ilgili herhangi birþey yapýlmasýna gerek yoktur. Ayrýntýlý ve resimli anlatým Adana Eczacý Odasý Web sayfamýzdadýr.

7 .. TEB Merkez Heyeti Baþkaný, II. Baþkaný ve Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Osmaniye Ýl Temsilciliðini Ziyaret Etti. EYLÜL 2005 YENÝ AÇILAN ECZANELER Ecz. Esra KARAGEDÝK ESRA Eczanesi Rahime Hatun Mah. Palalý Süleyman Cad. No: 97 OSMANÝYE Oda olmak için gerekli çalýþmalarýn bir an önce yapýlmasýný hedefleyen Osmaniye Ýl Temsilciliði tarihinde TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz. Mehmet DOMAÇ, TEB II. Baþkaný Ecz. Erdoðan ÇOLAK, Adana Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Burhanettin BULUT ve Yönetim Kurulunun da katýlýmýyla etkinlikler düzenledi. Ecz. Mehmet Burak ATÇIOÐLU KOZAN SAÐLIK Eczanesi Þahintepe Mah. Adnan Kahveci Bul. No: 12 Yüreðir/ADANA EYLÜL 2005 MESUL MÜDÜRLER Ecz. Adil YALÇIN VATAN Eczanesi Türkocaðý Mah. Alimünif Cad. No: 194 Seyhan/ADANA Merkez Heyeti Baþkanýnýn karþýlanmasýyla baþlayan program eczanelerimizde yaþadýðýmýz genel sorunlarý içeren panelle devam etti. EYLÜL 2005 YENÝ NAKÝL OLAN ECZANELER Ecz. Cennet Müge ARIOÐLU ARIOÐLU Eczanesi Hastane Cad. No: 18/C Ceyhan/ADANA Ecz. Sabriye VURANKAYA OKTAY Eczanesi Kýþla Mah. 38. Sok. No: 4 Yüreðir/ADANA Osmaniye Ýl Temsilciliði nin giriþimiyle oluþturulan Eczacý Hatýra Ormaný nda aðaç dikimi yapýldý. Yine Osmaniye Ýli eczacýlarýnýn destekleriyle restore edilen saðlýk ocaðý ziyaret edildi. Aslantaþ Barajý nda yapýlan gezi ve yemekle program son buldu. Ecz. Özlem GÖREN DORUK Eczanesi Þanlýurfa Ýli Hacýbayram Mah. Eyüp Peygamber Cad. No: 60/C adresinden Ýlimiz Ceyhan Ýlçesi Doruk Beldesi Hüyük Mah. Ýnönü Cad. No: 5 adresine

8 REKLAM & TANITIM EYLÜL AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ 14 EYLÜL TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz.Mehmet DOMAÇ Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu nu ziyaret etmiþtir. 25 EYLÜL 15 EYLÜL TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz.Mehmet DOMAÇ ve Merkez Heyeti II: Baþkaný Ecz. Erdoðan ÇOLAK ile birlikte Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Osmaniye temsilciliðimizi ziyaret etmiþtir. Burada TEB Merkez Heyeti Baþkaný Ecz. Mehmet DOMAÇ ve Oda Baþkanýmýz Ecz. Burhanettin BULUT Osmaniye, Kadirli ve Düziçi nden katýlan meslektaþlarýmýza birer konuþma yapmýþlardýr. Odamýz seçimleri Adana Eczacý Odasý Hizmet Binasýnda yapýlmýþtýr. Odamýz bahçesinde masalar kurularak seçime gelen meslektaþlarýmýz sohbet etme ve dinlenme imkaný bulmuþtur. Osmaniye Valisi Sayýn Ýsa KÜÇÜK ziyaret edilmiþtir. Meslektaþlarýmýzla beraber yenen öðle yemeði ardýndan Osmaniye Eczacýlarý Hatýra Ormaný na aðaç dikimi töreni yapýlmýþtýr. Osmaniye de ki meslektaþlarýmýz tarafýndan restore edilen Kýzyusuflu Köyü Saðlýk Ocaðý açýlýþ töreni yapýlmýþ ve akþam yemeði Arslantaþ Barajý tesislerinde meslektaþlarýmýzla birlikte yenmiþtir. 24 EYLÜL Odamýzýn Olaðan Seçimli Genel Kurulu 530 meslektaþýmýzýn katýlýmý ile Seyhan Oteli nde yapýlmýþtýr. 28 EYLÜL Kongre Divan Baþkanlýðý, seçilen yeni Yönetim Kuruluna mazbatalarýný teslim etmiþtir. 29 EYLÜL Yeni dönemde görev alan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divaný ilk toplantýlarýný yaparak görev bölümü yapmýþlardýr. Seyhan Saðlýk Grup Baþkaný Yönetim Kurulu lerimiz tarafýndan ziyaret edilerek,sorunlar görüþülmüþtür. Ýmtiyaz Sahibi Ecz. Burhanettin BULUT TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný Genel Yayýn Yönetmeni Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ Genel Yayýn Koordinatörü Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK Yönetim Yeri ve Yazýþma Adresi Reþatbey Mahallesi Adalet Caddesi No: 22 Seyhan/ADANA Tel: (pbx) Fax: web: adeob un ekidir. Parayla satýlmaz. Yapým: Tel: Fax: web:

13

13 1.SINIF GERÝ ÇEKME KARUM 75 MG TB,AXÝD 300 MG TB BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI NA T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nün Birliðimize gönderdiði 03.07.2006 tarih 034049

Detaylı

BACANAK 2011 24-25 EYLÜL

BACANAK 2011 24-25 EYLÜL 14 EYLÜL 2011 Oda başkanımız Ecz. Ahmet Han ALPMAN Edak Ecza Koop ı Ecz. Emre BACANAK ve Yönetim Kurulu leri ile birlikte yemekli toplantı yaptı. 24-25 EYLÜL 2011 24 Eylül Cumartesi günü Adana Seyhan Oteli

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 1 MAYIS 2015 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta Adana Eczacı Odası olarak Adana Eczane Teknisyenleri Derneği üyeleriyle birlikte alanlardaydık. 4 MAYIS 2015 Oda Başkanımız

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

EK-2/C AYAKTA TEDAVÝDE SAÐLIK RAPORU (UZMAN HEKÝM RAPORU/SAÐLIK KURULU RAPORU) ÝLE VERÝLEBÝLECEK ÝLAÇLAR LÝSTESÝ 1. Ýmmünsupresifler (topikal formlarý dahil) 2. Betanekol 3. Bifosfonatlar (Madde 12.7.17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:4 Aralýk 2005 TEB Kongresi 15-18 Aralýk 2005 te yapýldý. Adana Eczacý Odasý geçmiþten bugüne TEB Kongrelerinde etkili olarak temsil edildi. Bu dönemde TEB

Detaylı

GÜNCEL Adana Eczacý Odasý Deðerli meslektaþlarým, 35. Olaðan Büyük Kongre 15-18 Aralýk tarihlerinde Ankara da yapýlacak. Her kongre aslýnda yani bir tarihin yani bir dönemin baþlangýcýdýr. 35. büyük konrede

Detaylı

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012 1 HAZİRAN 2012 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Ömer Faruk DOĞAN Valilikte Eczanelerin çalışma gün ve saatleri ile ilgili olarak Sağlıktan Sorumlu Sayın

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:7 Mart 2006 GÜNCEL REKABET KURUMU ODAMIZI DENETLEDÝ Aslýnda ikinci kez denetlendik. Ýlk rekabet kurumu ile tanýþmamýz 2001 yýlýnda oldu. Bir meslektaþýmýz,

Detaylı

04 EKİM 2011 Güney Ecza Koop Yöneticileri Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

04 EKİM 2011 Güney Ecza Koop Yöneticileri Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından Seçim Kurulu ndan mazbatalar alınıp, en yaşlı üye sıfatıyla üye olan Ecz. Sühendan TÖKSÖZ e teslim edilmiştir. Ecz. Sühendan TOKSÖZ Başkanlığında yapılan Yönetim

Detaylı

34

34 EK - 2A SÝSTEMÝK ANTÝMÝKROBÝK VE DÝÐER ÝLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aþaðýda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Aþaðýdaki Listedeki kýsaltma ve ibareler

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

03 EYLÜL EYLÜL 2012

03 EYLÜL EYLÜL 2012 03 EYLÜL 2012 Odamız Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda 6. Genişletilmiş Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda; Eczane Açma - Kapama Gün ve Saatleri ile Nöbetçi Eczane Sayılarının belirlenmesi, Kasım 2011

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 21/09/2015-4227 *BD082576953* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Bactroban %2 Krem adlı ürünün bazı serilerine uygulanan geri çekme işlemi hk Ankara, BÖLGE

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı.

06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı. 06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı. 07 NİSAN 2011 Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun Özkan ve Yönetim

Detaylı

... D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R... GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE

... D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R... GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE Adana CZACI ODASI www.adanaeo.org.tr Yýl:1 Sayý:2 Kasým 2005 GÜNCEL Derðerli Meslektaþlarým, Eczacý Haberin bu sayýdaki gündemi kurum ziyaretleri ve baþta SSK, Yeþilkart olmak üzere uygulama mevzuatlarýna

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Saðlýk ve ilaç alaný, tarihinde görülmemiþ müdahalelere konu oluyor. Saðlýkta devrim denilen uygulamalarýn makyajý dökülünce saðlýk ihtilal

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık

ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık 5 AĞUSTOS 2010 Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Hakan ÇELİK; Ceyhan ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENETLEME KURULU Başkan Ecz. Faruk ÖNAL Ecz. Ömer ÖZKARDEŞLER Ecz. Gülşah YILMAZ

DENETLEME KURULU Başkan Ecz. Faruk ÖNAL Ecz. Ömer ÖZKARDEŞLER Ecz. Gülşah YILMAZ 04 EYLÜL 2013 Adana Eczacı Odası İlaç Dışı Sağlık Ürünleri Komisyonu nun Numil ile ortaklaşa düzenlediği ve Ahmet Şerif İzgören'in de konuşmacı olduğu çalışmamız 150 kişilik bir eczacı topluluğu ile 4

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

02 KASIM 2016 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı.

02 KASIM 2016 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı. 02 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı. 03 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Ankara da düzenlenen Türk

Detaylı

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013 3 OCAK 2013 Yönetim Kurulumuz Komisyon Başkanlarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda önümüzdeki aylarda yapılacak etkinlik ve eğitimlerle ilgili komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

GÜNCEL BU KADARI DA FAZLA Eczacý Tepkisi www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Ve rekabet kurumu buyurdu. " sözleþmelerde sabit oranda indirim belirlenmesi, eczaneler arasýnda olasý bir rekabeti engellediði

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİĞİN 25.YIL BULUŞMASI GECESİ

KOOPERATİFÇİLİĞİN 25.YIL BULUŞMASI GECESİ 08 ARALIK 2012 Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE, 11 Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticilerinin (8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası,14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı

Detaylı

Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiþtir.

Detaylı

14 OCAK OCAK OCAK 2011

14 OCAK OCAK OCAK 2011 4 OCAK 2011 Yönetim Kurulumuz, SGK Adana Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ecz.Fatih KAYACI ile birlikte SGK Adana Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezi nin Çukobirlik evrak arşivi gezildi. 14 OCAK

Detaylı

Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı.

Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı. 03 EKİM 2012 Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı. 04 EKİM 2012 Yönetim Kurulumuz bölgemizde Edak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatlarý, yorulsanýz dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. 1937 24.09.2005

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan BÝRAZ DA UZAÐA BAKABÝLMELÝ... GÜNCEL 14 Mayýs "Eczacýlýk Günü" etkinliklerimizi son yýllarýn en yüksek katýlýmlarýyla gerçekleþtirdik.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan 2009 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN GENEL KURUL AÇILIÞ KONUÞMASI Yýl:4 Sayý:49 Eylül 2009 ADANA ECZACI ODASI 2008-2009 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Muafiyet listesinde olmayan raporlu ilaçlar? Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi nde (EK 2) yer almayan ilaçlar, kullanýmý saðlýk kurulu rapor

Muafiyet listesinde olmayan raporlu ilaçlar? Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi nde (EK 2) yer almayan ilaçlar, kullanýmý saðlýk kurulu rapor Raporlar Hakkýnda Önemli Bilgiler... Yazan: Üsküdar Ýlaç ve Eczacýlýk Birimi Pazartesi, 30 Temmuz 2007 1) Uzman hekim raporlarý;ýlgili tek uzman hekim tarafýndan düzenlenecek olup baþhekimlik mührü ve

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Genel Kurulumuzun Divan Başkanlığını Ecz. Oğuzhan SÜRME, 2.Başkan A.Dinçay BAHÇECİ, Katip Üyeliklerini Ecz. Pelin YEŞİL ve Ecz. Fulya AKGÜN yaptılar.

Genel Kurulumuzun Divan Başkanlığını Ecz. Oğuzhan SÜRME, 2.Başkan A.Dinçay BAHÇECİ, Katip Üyeliklerini Ecz. Pelin YEŞİL ve Ecz. Fulya AKGÜN yaptılar. 01 EKİM 2016 2013-2014 Olağan Mali Genel Kurulumuz, Odamız Ecz. Ali Aysan Toplantı salonunda meslektaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ın açılış konuşmasından sonra

Detaylı

20 MAYIS 2013 Yönetim Kurulumuzca, 20 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren eczanelerimizin kapanış saati saat 19.00 olarak belirlenmiştir.

20 MAYIS 2013 Yönetim Kurulumuzca, 20 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren eczanelerimizin kapanış saati saat 19.00 olarak belirlenmiştir. 1 MAYIS 2013 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nde Adana Eczacı Odası olarak meslektaşlarımızla birlikte 1 Mayıs ta alanlarda buluştuk, Uğur Mumcu Meydanı nda yapılan yürüyüşe katıldık. 9

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SSK Reçetelerinin serbest eczanelerden karþýlanmasý ile birlikte mesleðimizde yeni bir dönem baþlamýþtýr. Çaðdaþ ülkelerdeki gibi artýk tüm Ayakta Tedavi Reçeteleri eczanelerimizden karþýlanmaktadýr. Tüm

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TEDAVÝ YARDIMINA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA TEBLÝÐÝ ÝLE 15.06.2007 TARÝHÝNDE YÜRÜRLÜÐE GÝRECEK OLAN 8 SIRA NOLU TEBLÝÐ ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR Hak sahiplerinin saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda yapýlan

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

08 MART MART 2011

08 MART MART 2011 03 MART 2011 Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin Bulut, Kanal A HABER de canlı yayın konuğu oldu. ilaç fiyatlarında yaşanan düşüşler ve bu düşüşlerin eczanelere olan etkileri hakkında bilgi verdi. 04 MART

Detaylı

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB 3 NİSAN 2014 Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN, Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE; Bolu da yapılan 2. Eczacı Odası Yönetici Eğitimi Seminerlerine katıldı.3

Detaylı

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti.

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Yönetim Kurulumuz, Kozan Temsilcilik Binasında Kozanlı meslektaşlarımızla toplantı

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

9 MAYIS 2011. Oda Başkanımız Ecz. Ahmet Han Alpman Türk Eczacıları Birliği nin düzenlediği İlaçta Durum Komisyonu toplantısına katıldı.

9 MAYIS 2011. Oda Başkanımız Ecz. Ahmet Han Alpman Türk Eczacıları Birliği nin düzenlediği İlaçta Durum Komisyonu toplantısına katıldı. 01 MAYIS 2011 Yönetim Kurulumuz ve meslektaşlarımız ile birlikte saat 13.00 de Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosunun önünden başlayan ve Uğur Mumcu Meydanı nda son bulan Emeğin Birlik, Mücadele ve Dayanışma

Detaylı

Yeni Seçilen TMMOB a bağlı GIDA Mühendisleri Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri; Yönetim Kurulumuzu ziyaret ettiler.

Yeni Seçilen TMMOB a bağlı GIDA Mühendisleri Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri; Yönetim Kurulumuzu ziyaret ettiler. 03 ŞUBAT 2012 Sosyal Faaliyetler Komisyonumuz tarafından Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezinde Karımla Evleniyorum adlı tiyatro oyunu için organizasyon yapıldı. 200 meslektaşımızın katıldığı tiyatro

Detaylı

YIL:13 Mart 2006 4 Sunuþ Ecz. Oðuzhan SÜRME Eczacýlýk Nereye? Ecz. Burhanettin BULUT 5 Yayýn Kurulu Baþkan Ecz. Oðuzhan SÜRME Baþkan Yardýmcýsý Ecz. Orhan ATALAY Raportör Ecz. Ece GÖKDEMÝR Üyeler Ecz.

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Odamız Eğitim Komisyonu ve Pfizer İlaç Firması ile birlikte düzenlenen AÇIK ECZANE konulu eğitim toplantısı Adana Sheraton Otelde gerçekleşti.

Odamız Eğitim Komisyonu ve Pfizer İlaç Firması ile birlikte düzenlenen AÇIK ECZANE konulu eğitim toplantısı Adana Sheraton Otelde gerçekleşti. 02 MART 2017 Odamız Eğitim Komisyonu ve Pfizer İlaç Firması ile birlikte düzenlenen AÇIK ECZANE konulu eğitim toplantısı Adana Sheraton Otelde gerçekleşti. 4 MART 2017 Odamız üyelerinden Ecz. Raziye KÖKSAL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

TEB. 4. Bölge Adana Eczacý Odasý yayýn organýdýr. Üç ayda bir yayýnlanan bu dergi eczacýlara ücretsiz olarak daðýtýlýr. 4 Sunuþ Ecz. Oðuzhan SÜRME ÝÇÝNDEKÝLER YIL: 12 Eylül 2005 Yeni Bir Döneme Girerken

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ŞUBAT 2013 TEB

ŞUBAT 2013 TEB 1 ŞUBAT 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN SGK İl Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Lütfullah DÜZYOL u ziyaret etti. 6 ŞUBAT 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı.

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı. 2 EKİM 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, 2010 yılında sahte Glıvec raporu karşılayan meslektaşlarımıza SGK Protokolün 6.3 maddesi gereği reçete tutarının 5 katı tutarında cezai işlem uygulanması ile

Detaylı

07 ŞUBAT ŞUBAT 2017

07 ŞUBAT ŞUBAT 2017 07 ŞUBAT 2017 SGK İlaç Alım Protokolü revizyon konularının değerlendirilmesi amacıyla SGK Protokol Komisyonu 07.02.2017 tarihinde Türk Eczacıları Birliğinde bir araya gelmiştir. Toplantıya Oda Başkanımız

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU SAĞLIK BAKANLIĞINDAN NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK KONTROLE TABİ İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU 36.A.00.001557 / 21.04.2008 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA, Bölge Eczacı Odaları tarafından Birliğimize

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:58 HAZÝRAN 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan SUÇLU BULUNURSA, DAHASI; SUÇLU KALMAZSA NE OLACAK? Deðiþim ve dönüþümün kýskacýnda olduðumuz bugünlerde

Detaylı