Tebliğ Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: R.G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tebliğ. 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: 11.04.2005 R.G."

Transkript

1 Tebliğ 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No:2005/1) R.G.Tarih: R.G.Sayı: Yasal Dayanak Madde 1 - Bu Talimat, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Makamının tarihli Olurlarına dayanılarak İlaç Komisyonu tarafından hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu'nun günlü, XVII/257 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Tanımlar Madde 2 - Bu Talimatta yer alan; a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nı, b) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü, c) Sigortalı: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu na göre hastalık sigortası yönünden sağlık yardımlarından yararlandırılanlar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimseleri, d) Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığına bağlı olup, sigortalılara sağlık hizmeti veren hastane, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı merkezi v.b. sağlık kuruluşlarını, e) Üniversite Hastanesi:- Üniversitelere bağlı tıp fakülteleri hastanelerini, - Anılan kuruluşlarca oluşturulan vakıflara ait hastaneleri, - Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversite olarak tescil edilen vakıf hastanelerini, f) Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Eğitim hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, g) Sözleşmeli Kişi: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan; - Hastane - Tanı ve Tedavi Merkezi - Laboratuvar - Klinik-Poliklinik - Serbest Tabip ve Diş Tabibi - Eczane, v.b. özel hukuk özel kişilerini, h) Sözleşmeli Kuruluş: Kurum ile kendi uzman tabiplik veya uğraşı dallarında sağlık hizmeti sunumu için sözleşme veya protokol imzalamış bulunan; - Hastane - Tanı ve Tedavi Merkezi - Laboratuvar - Klinik-Poliklinik - Eczane v.b.özel hukuk tüzel kişilerini, ı) Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları: Sağlık Bakanlığı, Üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşları ile 5283 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen, Kurumun sağlık hizmeti satın aldığı kuruluşları,

2 j) İşyeri Hekimi: 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre işverenlerce çalıştırılan ve Kurum tarafından yetkilendirilen tabip ve uzman tabipleri, k) Birim Amiri: Sağlık Bakanlığı'na, Üniversitelere, Resmi Kurum ve Kuruluşlara bağlı yataklı ve yataksız sağlık kuruluşlarının baştabipleri veya bu yetkiye sahip diğer görevlileri, l) Eşdeğer İlaç: Aynı etkin maddeyi aynı doz ve aynı farmasötik formda içeren, diğer bir deyişle farmasötik açıdan eşdeğer olan ilacı, m) En Ucuz İlaç: Eşdeğer ilaçlardan en ucuz olanını, ifade eder. Kapsam Madde 3 - Bu Talimat hükümleri Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır. Yükümlülük ve Sorumluluk Madde 4 - Bu Talimat hükümleri; a) Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını, b) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını, c) Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını, d) İşyeri tabiplerini, bağlar. e) Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükce uygun görülmek kaydıyla bu hükmün dışındadır. Bu Talimat hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum' un uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir. İKİNCİ BÖLÜM Reçete Yazım ve İlaç Kullanım İlkeleri İlaç kullanımında aşağıda belirtilen konular temel alınacaktır. Tüm reçetelere mutlaka tanı yazılacaktır. Tanısı yazılmayan reçeteler eczaneler tarafından kabul edilmeyecektir. Reçetelerde reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi, kaşede Kurumun adı, tabibin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka bulunacaktır. Madde 5 - Ayaktan yapılan tedavilerde; bu Talimatın 7. maddesinde belirtilen durumlar dışında; reçetelere en fazla dört kalemi ve beş günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. İlacın beş günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir. Ancak, tedaviyi yapan tabip tarafından tedavinin 5 günü aşan sürede devam edeceğine karar verilen hastalıklarda kullanılacak ilaçlar, tanı ve tedavi süresi tabibin el yazısı ile reçetede belirtilmek koşuluyla en fazla 1 aylık doza kadar yazılabilecektir. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, 5 günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir. Madde 6 - Sağlık tesislerinde yatarak tedavi edilen sigortalılar için gerekli olan ve bu hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilecektir. Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, 5 günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczaneler tarafından kesinlikle verilmeyecektir.

3 Bu Talimatta özel kullanım koşulları (kültür antibiyogram, rapor gibi) belirtilen ilaçlarda bu koşullara da aynen uyulacaktır. Ancak, sağlık tesislerinde uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda ilaç verilebilecektir (İlaç verilmesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı nca yapılan düzenlemelere uyulacaktır). Bu talimattaki özel düzenlemeler saklıdır. Madde 7 - Bu Talimata ekli Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi nde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu raporuna (bu talimattaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) istinaden reçeteye en fazla 3 aylık miktarda, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir. Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar Listesinde bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır. Menopozda ve disfonksiyonel uterin kanamalarında kullanılan ilaçlar ise rapor koşulu aranmaksızın en fazla 3 aylık süreli ihtiyaç miktarında yazılabilecektir. Bu konuda Talimatta belirtilen özel düzenlemeler saklıdır. Madde 8 - Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve noniyonik radyoopak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Radyoopak maddelerden katkı payı alınmaması için ayrıca rapor düzenlenmeyecek, reçeteye hastalığın tanısı, ilgili tabipçe yazılıp imzalanacaktır. Ayaktan yapılan intravenöz pyelografi (I.V.P.) ve histerosalfingografi (HSG) tetkiklerinde kullanılacak noniyonik radyoopak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca ilgili tabipçe reçete düzenlenecek, reçeteye radyoopak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda noniyonik radyoopak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma nedeni ilgili uzman tabip tarafından reçeteye yazılacaktır. Madde 9 - Bu Talimattaki ilkelere uyulmaksızın düzenlenmiş reçeteler sözleşmeli eczanelere geldiğinde ilaçlar verilmeyecek, gerekli düzeltmeler yapılmak üzere reçete ilgili tabibe geri gönderilecektir. Madde 10 - Şahsi tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye 3 aylık doza kadar yazılabilecektir. Bu konuda Genel Yazı ve Genelgelerle duyurulan gerekliliklere de aynen uyulacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç kullanımına İlişkin Düzenlemeler Madde 11 - Altın Preparatları, Biyolojik Ajanlar, Leflunomid Kullanım İlkeleri: a) Altın preparatları kullanımından önce diğer antiromatizmal ilaçlar ile tedavi yapılacaktır. Bu tedaviye cevap alınamaması durumu, c maddesinde, adı geçen uzman tabiplik dallarından birinin bulunduğu Resmi sağlık kurulu raporunda; tanı, daha önce uygulanan tedavi, klinik bulgular, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi, ayrıntılı tedavi şeması detaylı olarak belirtilmek koşuluyla, bu ilaçlar reçeteye yazılabilecektir. Tedavinin devamı gerektiğinde; bugüne kadar yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şemasını belirten bir rapor daha düzenlenecektir. b) Romatolojide biyolojik ajanlardan Anti TNF İlaçların (İnfliksimab, Etanarsept, Adalimumab gibi) kullanım ilkeleri; - En az 2 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru DAS 28 > 5.1) veya yan etki nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı resmi sağlık kurulu raporunda belirtilen romatoid artritli hastalarda, - Biri maximum doz indometazin olmak üzere en az 2 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maximum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda, sulfasalazin veya metotreksat kullanılmasına rağmen cevap alınamayan veya yan etkileri nedeniyle bu ilaçların kullanılamadığı periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi BASDAİ > 4, Visual Analog Skoru VAS 0-10cm),

4 - Hastalık modifiye edici ajanlardan en az ikisi (tek tek veya kombinasyon şeklinde) standart dozda en az altı ay kullanılmışsa ve yanıt alınmamışsa (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) veya toksisiteden dolayı altı aydan daha kısa sürede yukarıdaki ilaçlar kesilmek zorunda kalmışsa psöriatik artrit tedavisinde, Anti TNF ilaçlar kullanılabilecektir. c) Yukarıda a ve b maddesinde belirtilen ilaçlar; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Erişkin ve Pediyatrik Romatoloji, İmmunoloji Uzman tabiplerinin en az birinin bulunduğu Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde ve Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu Resmi sağlık kurumlarında düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman tabiplerden biri tarafından reçete edilebilecektir. Intravenöz formları, mutlaka ilacın başlandığı Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya İmmunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde uygulanacaktır. Subkütan formlarının ilk dozları ilacın başlandığı Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya İmmunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde tabip gözetiminde yapılacak, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman tabip uygun gördüğü taktirde hastane dışında uygulanmak üzere iki aylık dozlar halinde reçete edilebilecektir. Hastalar iki ayda bir Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Immunoloji ve/veya Romatoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde muayene edilecek, ilk ilaç etkinliği üç ay sonunda değerlendirilecek, yeterli cevap alınamamışsa (Romatoid Artrit için, DAS 28 de 0.6 puandan, Ankilozan Spondilit için, BASDAİ de 2 birimden daha az düzelme olması, psöriatik artrit için, psöriatik artrit yanıt kriterlerine PSARC göre yanıt alınamaması durumunda) ilaca devam edilmeyecektir. d) Psoriyazis Vulgariste Üniversite hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Cilt Hastalıkları Uzman Tabibinin yer aldığı diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın miktar ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak Cilt Hastalıkları Uzman Tabiplerince yazılabilecektir. e) Yalnızca Sağlık Bakanlığı nca onay verilmiş endikasyonlarda kullanılacaktır. f) Crohn hastalığında; diğer tedavilere yanıt vermeyen fistülize vakalarda hastalığın tanı, kullanılan ilacın ismi, günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten Gastroenteroloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak Resmi sağlık tesislerinde klinik koşullarda uygulanacaktır. g) Leflunomid Kullanım İlkeleri; Metotreksat kullanımını tolere edemediği ve diğer hastalık modifiye edici ilaçlarla kontrol altına alınamadığı belgelenmiş romatoid artritli hastalarda Fizik Tedavi ve rehabilitasyon, Romatoloji veya Immunoloji Uzman tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile verilebilir. Tedavinin devamında reçete bu uzman tabipler tarafından düzenlenecektir. Reçetelere en fazla üç aylık tedaviye yetecek miktarda ilaç yazılabilecektir. h) Tedavinin devamı yukarıdaki hastanelerde yapılan tedaviden alınan sonuçlar, tedavinin ne kadar süredir devam ettiği, ilacın adı, dozu ve kullanım süresi ile ayrıntılı tedavi şeması düzenlenen bir yıllık raporda belirtilecek yukarıdaki sağlık tesislerinde reçetelenecektir. Madde 12 - Amfoterisin-B ve Kaspofungin Verilme İlkeleri: Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik Amfoterisin-B veya Fluconazol dür. Klasik Amfoterisin-B'ye allerjik reaksiyon gösterdiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi ya da hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyon testlerinin laboratuvar verileri ile bozuk olduğunun klinik olarak belgelenmesi hallerinde raporda belirtilen Lipozomal veya Lipid kompleks Amfoterisin-B kullanılabilecektir. Kaspofungin Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonuna göre kullanılabilir. Kaspofungin, Lipozomal ve Lipid Kompleks Amfoterisin-B EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavide kullanılabilecektir. Madde 13 - Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanım İlkeleri: 13-1 Antidepresanlar, Psikiyatri (Erişkin ve Çocuk) veya Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından yazılacaktır. Resmi kurumların sağlık tesislerinde, en az bir Psikiyatri uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir.

5 Trisiklik ve tetrasiklik Antidepresan ilaçlar diğer tabiplerce de, yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın, yazılabilecektir Yeni nesil (Atipik) Antipsikotiklerle (Klozapin, Olanzapin, Risperidon, Amisülpirid, Ketiapin, Ziprasidon) tedaviye mutlaka psikiyatri uzman tabibince başlanacaktır. Resmi sağlık tesislerinde, en az bir Psikiyatri Uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer tabipler tarafından da yazılabilecektir. Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar diğer tabiplerce de yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın yazılabilecektir Psikiyatri kliniği dışında yatan hastalara, klinikte tedavi eden tabiplerce başlanmış olan antidepresan ilaçlar, tedavinin idamesi için, psikiyatri dışındaki diğer uzman tabipler tarafından da hasta taburcu olduğu tarihten itibaren en fazla iki aylık dozda reçete edilebilecektir. Tedavinin iki aydan daha uzun devamı gerektiğinde mutlaka psikiyatri veya nöroloji uzman tabipleri tarafından yazılacaktır Demansta, atipik antipsikotik ilaçlar, psikiyatri veya nöroloji uzman tabibi tarafından veya bu tabiplerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer tabiplerce yazılacaktır Antidepresanlar ve Antipsikotikler için düzenlenecek raporda, hastanın tedavisinde kullanılacak ilaç veya ilaçların; jenerik ismi, günlük kullanım dozu, ilacın kullanılacağı süre belirtilecektir. En fazla 12 ay süreli olarak düzenlenecek olan bu raporun yalnızca resimli ilk nüshası sigortalıya verilecek ve yeniden reçete edilmesi durumunda raporun arkasında bu amaçla hazırlanmış sütunlara tabip tarafından yazılacak, imzalanarak kaşe basılacaktır. Eczane tarafından da ilacın verildiğine dair raporun arkasına kaşe basılarak imzalanacaktır. Bir defada verilecek ilaç miktarı 2 aylık dozu aşamayacaktır. Madde 14 - Anti Rh Kullanım İlkeleri: a) Doğum Sonu Kullanım; Doğum belgesi, anne-bebek kan grubu belgesi, Direkt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ve Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir. b) Düşük veya küretaj sonrası kullanımı; Resmi ve anlaşmalı sağlık tesisinde annenin ve babanın kan grubu belgesi, düşük veya küretaj olduğuna dair bir sağlık kuruluşunun belgeleri ekinde Anti Rh reçetesine dayanılarak verilecektir. c) Antenatal Kullanım; Anne-baba kan grubu belgeleri ve İndirekt Coombs testi negatifliğini gösteren belge ile sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilecektir. d) Idiopatik (İmmun) Trombositopeni de Kullanımı: İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda resmi sağlık kurulu raporunda doz ve kullanım süresi belirtilerek verilebilir. Reçeteler Hematoloji uzman tabibince düzenlenecektir. Madde 15 - Antitrombin III Kullanım İlkeleri: Hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda verilebilecektir. Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda da hastalığın tanısı, günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir. Madde 16 - Aşı Uygulaması: Koruyucu nitelikteki aşılar (Grip, kabakulak, kızamıkçık v.b) liste dışı olup Kurumca karşılanmayacaktır. Ancak, tedavi edici içerikli olan ve hastalığın ölümcül sonuç doğurması nedeniyle kullanımında mutlak zorunluluk bulunan aşıların kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir. a) Allerji Aşıları Kurumca yalnızca enjektabl yolla kullanılan alerji aşıları verilecektir. Allerjik hastalıklarda aşı uygulanmasına başlanılması için aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır. 1) Aşılanması düşünülen hastalar en az bir yıl hastanın bulunduğu yerdeki resmi sağlık tesisinde çocuk, kulakburun-boğaz, göğüs hastalıkları veya bulunmaması durumunda iç hastalıkları uzman tabiplerince izlenecek, bu süre içersinde allerjenden kaçınma konusunda bilgilendirilecek ve medikal tedavi uygulanacaktır. Hastanın durumunun izlenmesi için, medikal tedavi uygulayan uzman tabipçe bir dosya açılacak ve tedavi ile ilgili tüm bilgiler bu dosyada toplanacaktır. Dosyalar sağlık tesisinde izleyen uzman tabip tarafından korunacak ve izin, hastalık, nakil, istifa v.b. durumlarda birim amiri tarafından görevlendirilecek bir diğer uzman tabibe devredilecektir.

6 Bu süre sonunda aşıya başlanması düşünülüyorsa, hasta, Çocuk veya Erişkin Alerji Uzmanı tabiplerince değerlendirilecek ve bu uzmanın yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile aşı tedavisi başlanabilecektir. İlk tedaviden sonraki reçeteler bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak Çocuk hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, veya Göğüs Hastalıkları Uzman Tabibinin bulunmadığı yerlerde Dahiliye uzman tabiplerince yazılabilecektir. 2) Aşı Uygulanmasına Başlama Kıstasları 2.1) Çocuk Hastalar İçin 2.1.1) Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım,allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir. İnhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi veya spesifik IgE tayini yapılması gereklidir ) Hasta üç yaşın üzerinde olmalıdır ) Bronşiyal astım tanısı olan hastalarda yedi yaş ve üzerindekilerin solunum fonksiyon testi yapılarak FEV1 değerinin o yaş için beklenen değerin % 70' inden düşük olmaması, reversibilitenin pozitif olması gereklidir ) Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır. 2.2) Erişkin Hastalar İçin 2.2.1) Sadece doğal inhalan allerjenlere karşı duyarlılığı olan bronşiyal astım, allerjik rinit ve arı venom allerjisi tanılarında aşı tedavisi uygulanabilecektir. İnhalan allerji tedavisine başlanabilmesi için deri testi ve spesifik IgE tayini yapılması gereklidir ) Hastanın kronik ve sistemik başka bir hastalığı olmamalıdır. 2.3) Uygulama Kıstasları Uygulama, yukarıdaki başlama kıstaslarının açıkça belirtildiği resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılacaktır ) Aşı uygulaması tam teşekküllü resmi sağlık tesisinde ve öncelikle hastayı allerji yönünden izleyen uzman tabibin kontrol ve sorumluluğunda, bu tabibin bulunmaması durumunda yukarıda belirtilen branş uzmanlarından biri tarafından yapılacaktır ) Allerji aşılarından arı venom alerjisi dışındakilerden katkı payı alınacaktır. 2.4) Sonlandırma Kıstasları 2.4.1) Aşı uygulamasından 18 ayda tedaviye cevap alınamazsa tedavi sonlandırılacaktır ) Aşı uygulaması arı venom allerjisi dışında en fazla 5 yıl sürebilecektir. Uygulamalar birim amirliklerince denetlenecektir. b) Hepatit B, Kuduz, Tetanoz Aşıları Hepatit-B, kuduz, tetanoz aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğinden Kurum tarafından verilmeyecek, bu konuda yayımlanmış Genel Yazı esaslarına göre İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecektir. c) Hepatit A Aşısı Kronik karaciğer hastalığı olduğu laboratuvar verileriyle saptanan kişilere Anti HAV IgG negatif ise Hepatit-A aşısı uygulanabilecektir. d) Pnömokok, Meningokok ve H.İnfluenza Bakteri Aşıları Splenektomiden önce, sonra, organ transplantasyonu yapılanlara, immun yetmezliği olan hastalara, tekrarlayan pnömokoksik menenjitlerde, astım, KOAH (Kronik Obstrüktiv Akciğer Hastalığı), kronik kor pulmonale hastalıklarında gerekli durumlarda verilecektir. e) Suçiçeği Aşısı ve Hiperimmun Globulini - Onkoloji - Organ transplantasyonu - İmmunosupresif tedavi alan hastalar - Kronik böbrek yetmezliği hastaları - Kollagen doku hastalığı - İmmun yetmezlikli hastalar - Bronşiyal astım hastaları, - AIDS hastaları - Kronik solunum, endokrin, kardiyovasküler hastalığı olanlara ilgili uzman tabibin imzası ile verilebilir.

7 - Doğuma bir haftadan daha kısa süre kaldığında suçiçeği geçiren annenin bebeğine VZIG İmmunglobin İM uygulanacaktır. Madde 17 - Botulismus Antitoksini: Botulismus zehirlenmelerinde Botulismus antitoksini aşağıda belirtilen kurallara göre kullanılacaktır. a) Botulismus hastalığının tedavisine başlamadaki gecikmenin hayati tehlike doğurabileceği gözönüne alınarak elde mevcut belgelerle ilacın temini işlemlerine başlanacak, bedeli firmaya ödenmeden önce aşağıda (b) alt bendinde belirtilen rapor ve belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edilecektir. b) Botulismus antitoksini Anestezi, Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Tabiplerince bunların bulunmadığı yerlerde İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzman Tabiplerince kullanılacaktır. Botulismus hastalığının tedavisinde Botulismus antitoksini için belirlenen maksimum tedavi dozu (literatürde belirtilen doz) 250 ml lik serumlardan 2 adettir. Bu nedenle; - Tedavi için 2 kutu veya daha az serum kullanılacak ise hasta adına düzenlenecek sağlık kurulu raporunda kullanılacak ilacın dozu ve tedavi süresi mutlaka belirtilecektir. - Tedavi için 2 kutuyu aşan miktarda serum gerektiği takdirde bu kez mutlaka hasta adına hangi nedenle 2 kutuyu aşan serumun gerekli olduğunu açıklayan resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve raporda kullanılacak ilacın tedavi süresi ve dozu belirtilmiş olacaktır. - Kullanılan serumun miktarına bakılmaksızın, hasta tabelası ile günlük hasta izleme formlarının baştabiplikçe onaylı birer örneği hasta faturasına eklenecektir. Madde 18 - Botulismus Toksini Tip A a) Uygulama Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde aşağıda b maddesinde belirtilen uzman tabipler tarafından klinik koşullarda yapılacaktır. b) Botulismus toksini, ancak organik nedenleri ekarte edilmiş ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen vakalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji veya Göz Hastalıkları uzman tabipleri tarafından reçeteye yazılabilecektir. - Göz adelesi felçleri - Blefarospazm - Hemifasiyal spazm - Servikal distoni (spazmodik tortikollis) - EMG esnasında uygulanacak fokal distoni ve erişkinlerde inme sonrası fokal spastisite vakalarında kullanılabilecektir. c) Pediyatrik Serebral Palside Botulismus Toksini Kullanımı Yalnızca Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde pediyatrik nörolog tarafından tanısı konulmuş hastalarda, 10 yaşa kadar sistemik hastalığı, kemiksel deformite, kanama diyatezi, fikst kontroktür olmayan hastalarda, en fazla iki adeleye uygulanmak üzere, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Nöroloji uzman tabiplerinin katılımıyla oluşturulacak resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak uygulanarak, Tedaviden yarar görüp tekrarı düşünülen hastalarda altı ay sonra yeni bir resmi sağlık kurulu raporu düzenlenerek en fazla iki uygulama, Tek seansta Botox için toplam 300 üniteyi, Dysport için 1000 üniteyi aşmamak üzere, yapılacaktır. Madde 19- Büyüme Hormonu Kullanım Esasları A) Çocuklarda; Boy sapması patolojik olan hastanın (-2.5 SD den daha negatif) en az altı ay veya olayın özelliğine göre bir yıl büyüme hızı izlendikten sonra, tanı kriterlerine dayanılarak resmi sağlık tesislerinde Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibi tarafından büyüme hormonu eksikliği tanısı konularak tedaviye başlanacak ve yine aşağıda belirtilen kriterlere göre tedavi sonlandırılacaktır. a) Tanı Kriterleri (Büyüme Geriliği Olan Çocuklarda Büyüme Hormonu Uygulanmasına Başlama)

8 1) Büyüme Hormonu, büyümeyi etkileyen sistemik bir hastalığı olmayan bu bölümde yer alan uygulama kıstaslarına uygun ve malnutrisyon saptanmayan hastalara verilebilecektir. 2) Yıllık büyüme hızı; yaş 6 cm.nin altında, - 4 yaş-puberte 4, 5 cm.nin altında, - Pubertede; izleme süresi ve büyüme hızı hastanın diğer bulgularına göre Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibi tarafından değerlendirilecektir, 3) Kemik yaşı; - Puberte öncesi için kronolojik yaşa göre en az 2 yıl geri olacaktır. - Pubertal dönem için sadece epifizler açık olacaktır. 4) Ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine (laboratuvarın kriterlerine göre) yetersiz yanıt alınarak büyüme hormonu eksikliği tanısı konmalıdır. 5) Hastanın yaş grubu ve pubertal bulguları gerektiriyorsa büyüme hormonu testleri yapılmadan mutlaka priming yapılmalıdır. 6) Boy sapması patolojik olan (yani -2, 5 SD'den daha kötü), yıllık uzama hızı yetersiz olan, kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıldan daha fazla geri olan, ancak yapılan iki farmakolojik uyarı testine yeterli yanıt alınan hastalara uyku esnasında büyüme hormonu profili çıkartılmalı ve hastada büyüme hormonu eksikliği olmamasına rağmen eğer büyüme hormonu salınımında bir bozukluk sözkonusu ise, yani nörosekretuar disfonksiyon söz konusu ise hasta büyüme hormonu tedavisi alabilecektir. b) Puberte Kriterleri Erkeklerde Gonadarj (testis hacimlerinin) 4 ml. ve üzerine çıkması, kızlarda T2 düzeyinde telarşın olması, kızlarda kemik yaşının 8'in, erkeklerde 10'un üzerine çıkması, pubertenin başlangıcı olarak kabul edilecektir. c) Uygulama Kriterleri 1) Hastanelerde kemik yaşı ve büyüme hızı tetkikleri yapılarak Büyüme Hormonu Eksikliği öntanısı konan hastalar, kesin tanı ve tedavisinin sağlanması için, Pediyatrik endokrinoloji uzman tabibi bulunan resmi sağlık tesisine gerekli belgelerle birlikte gönderilecektir. 2) Büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalarda içinde Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır. Hastanın tedavisi bu rapora dayanılarak ve tedavi şemasına göre resmi sağlık tesislerinde görevli Pediyatrik endokrinoloji uzman tabibince yapılacaktır. 3) Hasta zorunlu haller dışında; 3 aylık aralıklarla tedavinin başlandığı merkeze kontrole gelecek, tedavi altında büyüme hızı altı ay aralıklarla değerlendirilecek, tedavinin devamı ya da sonlandırılması belirtilen kriterlere göre Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibince değerlendirilecektir. 4) Bu hastalara en fazla 3 aylık ilaç verilebilecektir. 5) Uygulama kriterleri hastanın aktif ilaç kullandığı süre esas alınarak değerlendirilecektir. d) Sonlandırma Kriterleri 1) Epifiz hattı kapandığında, 2) Yıllık büyüme hızı 5 cm. ve altında olduğunda, 3) Boy uzunluğu kızlarda 1, 55 m.ye erkeklerde 1, 65 m.ye ulaştığında, tedavi sonlandırılacaktır. 4) Tedavi esnasında boy 25. percentile ulaştığında tedavi sonlandırılacaktır. e) Reçeteler Pediyatrik Endokrinoloji uzman tabibince yazılacaktır. B) Erişkinlerde; 1) Epifiz hatları açık olan erişkin yaştaki hastaların büyüme hormonu kullanım esasları, çocuk yaş grubu ile aynıdır. 2) Epifiz hatları kapalı olan hastalarda: a) Çocukluk yaş grubunda büyüme hormonu eksikliği tanısı konulup, büyüme hormonu tedavisi verilen ve epifizleri kapandığı için tedavisi kesilen hastalarda tekrarlanan iki adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa(kontrendikasyon yoksa testlerden biri İnsülin Tolerans Testi olarak tercih edilmelidir.) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir.

9 b) Erişkin yaş grubunda hipotalamohipofizer hastalıklara bağlı büyüme hormonu eksikliği düşünülen hastalarda, 2 adet büyüme hormonu uyarı testine yetersiz yanıt alınmışsa(kontrendikasyon yoksa testlerden biri İnsülin Tolerans Testi olarak tercih edilmelidir.) erişkin dozda büyüme hormonu tedavisi başlanabilir 3) Hipofiz hormonlarından(prolaktin ve büyüme hormonu dışında) bir veya daha fazla ek ön hipofiz hormonu eksikliği varsa, bir adet büyüme hormonu uyarı testi (kontrendikasyon yoksa İnsülin Tolerans Testi tercih edilmelidir.) tanı için yeterlidir. 4) İnsülin tolerans testine göre büyüme hormonu eksikliği tanısı için pik büyüme hormonu cevabının 3mcg/L den küçük olması gereklidir. 5) Büyüme hormonu, büyüme hormonu tedavisine karar verilen hastalara, Üniversite Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Endokrinoloji Bölümleri ile Endokrinoloji kliniği olan ihtisas hastanelerince hazırlanan resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak başlanabilecektir. Rapora hastanın tanı ve tedavi şeması ile ilgili ayrıntılı bilgi yazılacaktır. Bu rapor en fazla bir yıl süreyle geçerli olacaktır. 6) Reçeteler Erişkin Endokrinoloji uzman tabibince yazılacaktır. Madde 20 -Demans Hastalığında İlaçların Kullanım İlkeleri: Demans İlaçları, kısa kognitif muayene ile demans saptanan hastalarda bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilebilecektir. Madde 21 - Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kullanım İlkeleri: Hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır. Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. Hastanede yatan hastalarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil servislerde rapor aranmaksızın bu ilaçlar diğer tabiplerce de kullanılabilecektir. Madde 22 - Enteral ve Paranteral Beslenme Ürünleri Verilme İlkeleri: Enteral beslenme ürünleri, normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere ayaktan tedavide malnütrisyonu olan veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken tüm hastalara resmi sağlık kurulu raporuyla kullanılabilir. Parenteral beslenme ürünleri yatan hastalar dışında Resmi sağlık tesislerinde düzenlenmiş resmi sağlık kurulu raporu ile malign hastalara, kısa barsak sendromuna, oral veya tüple beslenemeyen hastalara verilebilir. Raporda, hastalığın tanısı, kullanılacak beslenme ürününün Talimatta belirtildiği şekilde grubu veya ticari ismi, beden kitle indeksi, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça yazılacaktır. Bu raporlarda kullanım süresi belirtilecek, ancak rapor en fazla 6 ay süreli olabilecektir Kronik nörolojik hastalıklarda ürün kullanımı için verilen rapor süresi 1 yıl olabilecektir. İlaçlar en fazla iki aylık miktarda verilecektir. Metabolik ve Enzim bozukluğu olan hastalara verilen mamalar bu hüküm dışında olup, bu bölümün 31. maddesine göre verilecektir. Madde 23 - Eritropoietin ve Türevi Preparatların Kullanım İlkeleri: a) Eritropoietin ve Türevi içeren ilaçların kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören hastalara kullanımı ve reçeteye yazımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 1) Eritropoietin tedavisinin başlangıcında ve idamesinde; hastanın resmi sağlık tesislerinde Serum Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi, Hemoglobin, Hemotokrit tetkikleri yapıldıktan sonra, varsa Erişkin veya Çocuk Nefroloji Uzman tabibinin, bulunmadığı taktirde İç Hastalıkları veya Çocuk Hastalıkları Uzman Tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hastanın reçetesi bu rapora göre düzenlenecek ve raporun bir örneği reçeteye eklenecektir. Reçeteler uzman tabiplerce yazılacaktır. Eritropoietin reçetelerine hastaların kiloları (kuru ağırlık) yazılacak kg başına uygulanacak Eritropoietin miktarı ve hastanın Hemoglobin ve Hemotokrit değerleri reçetede belirtilecektir. Hemotokrit değeri % 27 (yirmi yedi) nin üstünde olan hastalara Eritropoietin tedavisine başlanmayacaktır. Bu değer Hemoglobin için 9 (dokuz) gr/dl nin üstünde olacaktır. Başlangıç tedavisi olarak iskemik kalp hastalığı bulunan hastalarda Htc değeri 30 un altına düştüğünde Erişkin veya Çocuk Nefroloji uzman tabibinin kararı ile Eritropoietin tedavisi başlanabilir. Tedaviye başlangıç dozu: Eritropoietin için, IU/kg/hafta,

10 Darbopoietin için, mcg/kg/haftadır. 2) Hemotokrit değeri % 30 (otuz)'a ve Hemoglobin değeri de 10 (on) gr/dl ye ulaşan hastalarda değerlerin bu seviyede tutulmasına yönelik hemoglobin değeri 11 (onbir) gr/dl'yi ve hemotokrit değeri % 33 (otuzüç) ü aşmamak üzere idame tedavisine devam edilecektir. İdame dozu: Eritropoietin için, IU/kg/hafta, Darbopoietin için, mcg/kg/haftadır. 3) Hastanın tedavi öncesi yapılan muayenesinde aşağıdaki belirtilerin saptanması durumunda hastaya Eritropoietin uygulanmayacaktır. - Demir eksikliği (TSAT <%20 ve/veya ferritin <100 µg/l) - Kan kaybı - Hemoliz - Kronik enfeksiyon - Alüminyum toksisitesi - Sekonder hiperparatiroidi - Ciddi tıkayıcı periferik arter hastalığı - Regüle edilemeyen hipertansiyon - Arterio-venöz fistül trombozu - Konvülsiyon - Kemik iliğini infiltre eden durumlar 4) İlaç uygulaması sigortalının tedavi ve izlem gördüğü merkezde yapılacak ve gerekli kayıtlar, ilgili merkezce tutulan dosyalara işlenecektir. 5) Eritropoietin direnci (3 ay boyunca tedavide kullanılan Eritropoietin dozu 150 U/kg olduğu halde kan değerlerinde değişme olmaması Eritropoietin direnci olduğunu gösterir) durumunda tedaviye devam edilmeyecektir. 6) Eritropoietin kullanan hastalara, ilacın takibinin yapılabilmesi için resimli bir karne verilecektir. Bu karnede hastanın; tanısı, hematokrit, hemoglobin, serum demir ve demir bağlama bulguları, kullanılacak ilacın adı, birim dozu, kullanma süresi ve kullanım dozu ile her defasında verilen Eritropoietin preparatının adı ve miktarı ilgili tabip tarafından yazılarak imzalanacaktır. 7) İlaç yalnızca subkutan uygulanacaktır. b) Eritropoietin ve Türevlerini İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliğinin Dışında Kullanımı; 1) Eritropoietin ve Türevleri İçeren İlaçların Kronik Böbrek Yetmezliği dışında Sağlık Bakanlığınca belirlenen endikasyonlarında ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallarla resmi sağlık tesislerinde düzenlenen Erişkin veya Çocuk Hematoloji veya Onkoloji uzman tabiplerinden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılacaktır. 2) Yeni doğanda eritropoietin kullanımı: resmi sağlık tesislerinde düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, doğum ağırlığı 1500 gr. ın altında ve 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200 İU/kg hafta 3 kez 6 hafta süre ile uygulanabilir. c) Eritropoietin ve türevlerinden katkı payı alınmaması için düzenlenen raporların süresi en fazla 6 aylık olabilecektir. Bir defada en fazla 1 aylık ilaç verilebilecektir. d) Eritropoietin ve türevleri endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Madde 24 - Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları: a) Tanı Kriterleri; Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidaze) belirlenerek, enzimatik tanı konulacak veya Mutasyon analizi yurt içinde resmi bir sağlık kurumunda yapılacaktır. b) Enzim tedavisine başlama kriterleri; 1 - Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri - Tip I (Non Nöronopatik Form) - Tip III (Kronik Nöronopatik Form) dür. - Tip II (Akut Nöronopatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.

11 2 - Hastalığın tanısı, Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji veya Metabolizma uzman tabiplerinin de yer aldığı bir Sağlık Kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren resmi sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. c) Tedavi Kriterleri; 1- Hastanın tedavisi Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji veya Metabolizma uzman tabiplerinin yer aldığı resmi sağlık kurulu tarafından düzenlenecek rapor esasları doğrultusunda, hastayı sevk eden birim tarafından yapılacaktır. Tip I ve Tip III için aşağıdaki kriterlerden herhangi biri mevcut olan hastalar: 1.1 Tanısı 5 yaş altında konulan hastalar (Tip II hariç) 1.2 Hepatosplenomegali ile birlikte hipersplenizm bulguları olan hastalar (Hb<9 gm, BK<3000, Plt<50000) veya Karaciğer Fonksiyon Testi bozukluğu 1.3 Semptomatik anemi (diğer nedenler ekarte edilip) 1.4 Kemik tutulumu (X-Ray, MRI veya CT ile gösterilmiş lezyon veya akut ağrı krizi) 1.5 Akciğer tutulumu 1.6 Ağır büyüme geriliği 1.7 Moleküler tanı yapılabilirse: Ağır genotipi (N370S/N370S dışında) olan hastalarda yukarıdaki bulgular daha hafif olsa da verilebilir (asemptomatik olmayacak) 2. Tip II (Akut Nöronopatik Form) ve Nörolojik bulgusu olanlarda Alfa Galactosidase tedavisi uygun değildir. 3. Enzim preparatı reçeteye Çocuk ve Erişkin Metabolizma veya Gastroenteroloji Uzman Tabiplerince 3 ayı aşmayacak miktarda ve hastanın tedavisini yürüten merkez tarafından yazılacak ve ilaçlar hastaya 1 er aylık miktarda verilecektir. 4. Kullanım dozu iki haftada bir U/kg olup, bu tedavi klinik koşullarda uygulanacaktır. d) Tedavinin Kesilmesi; 1 - Hasta 3 ayda bir tanı ve tedavi aldığı merkezde kontrol edilecektir. İzlemde karaciğer-dalak boyutlarının değerlendirilmesi ve tam kan sayımı ile karaciğer enzimlerinin tayini, eğer gerek görülür ise 1 yıllık periyotlar ile karaciğerdalak boyutlarının volumetrik, kemik lezyonlarının takibi uygundur. 2 - Hastanın tedavisinin yapıldığı resmi sağlık tesisinde hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir. 3 - Tanıyı koyan resmi sağlık tesisi tarafından hastanın tedaviye başlama öncesi kriter/kriterlerindeki düzelme durumu dökümante edilecektir. 4 - Halen tedavi almakta olan hastaların tedaviye devam edip etmeyecekleri Talimatta yer alan tedavi kriterlerine göre değerlendirilecektir. 5 - Tedaviye cevap alınamadığı belirlenen durumlarda tedavi kesilecektir (İzleme parametrelerinde tedavi başlandıktan en az 6 ay sonra hiçbir düzelme meydana gelmez ise). Madde 25 - Glokom İlaçları: Glokom ilaçları ile tedaviye Göz Hastalıkları Uzman tabibi tarafından başlanacaktır. Göz Hastalıkları uzman tabibinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir. Madde 26 - Hiperimmun Gamaglobulinler ve RSV immunglobulini: a) Resmi ve sözleşmeli sağlık tesislerinde yatan hastalara hastalığın tanısı ve kullanılan Hiperimmunglobulinin dozu ve ne kadar süre kullanılacağını belirten resmi sağlık kurulu raporu ile verilebilecektir. Hepatit B, Tetanoz, Kuduz immun serumları, hayati önemi haiz olduğundan enfeksiyon hastalıkları uzman tabibi veya bunun bulunmadığı durumlarda tedaviyi yapan tabip tarafından birim amiri onayıyla verilebilecektir. b) Palivizumab etken maddesini içeren ilaçlar, 35 haftanın altında doğan ve bronkopulmoner displazi tanısı almış 12 aylıktan küçük bebeklere Yeni doğan uzman tabibi bulunan resmi sağlık kurumlarında bu tabibin yer aldığı ve ilacın dozu, süresi ve kullanım aralığını belirten rapora dayanılarak, Ekim-Mart ayları arasında, ayda bir kez ve en fazla 2 yaşına kadar kullanılabilir. Reçeteler Yeni Doğan veya Çocuk Hastalıkları Uzman tabiplerince düzenlenir. Madde 27 - Human Albumin Verilme İlkeleri:

12 Resmi sağlık tesislerinde yatarak tedavi gören sigortalılara Human Albumin preparatları albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman tabip imzasıyla verilebilir. Hastane eczanesinde bulunmadığı durumlarda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak en fazla 3 (üç) günlük dozda verilecektir. Dializ tedavisi gören hastalarda Human Albumin preparatları doz, tedavi ve kan albümin seviyesinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak klinik koşullarda uygulanacaktır. Madde 28 - İnterferon Kullanım İlkeleri: a) Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri; 1) Kronik viral hepatitlerde Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman tabibi bulunan resmi sağlık tesislerinde bu uzman tabiplerden birinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak aşağıda belirtilen kriterlere göre uygulanacaktır. 2) Kronik Hepatit B'de 3-6 aydan fazla süredir ALT düzeyleri normalin en az 1,5 katından fazla, HBV DNA pozitif olan histolojik olarak kronik hepatit saptanan kompanse kronik Hepatit-B li hastalara uygulanır. Tedavi süresi 6 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez. 3) Kronik Hepatit C de ALT düzeyleri normalin en az 1,5 katından fazla, Anti HCV ve HCV RNA sı pozitif histolojik olarak kronik hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara Ribavirinle kombine uygulanır. Ancak Ribavirin kontrendikasyonu var ise interferon monoterapisi uygulanacaktır. Gerek monoterapide gerekse Ribavirin + İnterferon kombine tedavisinin ayında tedaviye cevap alınamaması halinde tedavi sonlandırılacaktır. Tedavi süresi 12 ayı, tedavi dozu haftada 18 milyon üniteyi geçemez. 4) Hepatit-D de 6 aydan fazla süredir ALT düzeyi normalin en az 1,5 katından fazla, Anti deltası pozitif olan histolojik olarak kronik Hepatit saptanan, kompanse karaciğer hastalığı bulguları olan hastalara uygulanır. Tedavi süresi 24 ayı, tedavi dozu haftada 35 milyon üniteyi geçemez. 5) Pegile İnterferonların kullanım ilkeleri; 3.maddede belirtilen Kronik Hepatit C tedavisine başlama kriterlerine uygun olarak yalnız 18 yaşın üzerindeki hastalarda, naive kronik Hepatit-C vakalarında ve interferon tedavisinde nüks hastalarda kullanılacaktır. Tedavi süresi 12 ayı geçemeyecektir ayda tedaviye yanıt alınamaması durumunda tedavi kesilecektir. Madde 29 - Kanser İlaçları Verilme İlkeleri: a) Resmi sağlık tesislerinde kemoterapi yapılacak kanserli hastalara Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda, kür tedavisi uygulanıyor ise kür protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir kürlük, kür tedavisi uygulanmayanlarda ise en fazla 1 aylık dozda ilaç verilebilir. Ancak; Hormonlar ve Hormon Antagonistleri ile Maligniteye bağlı metastatik olgularda kullanılan yardımcı ilaçlar, sağlık kurulu raporu ile 3 aylık dozlarda verilebilir. b) Kanser ilaçları diğer ilaçlarda olduğu gibi Sağlık Bakanlığının izin verdiği endikasyonlarda kullanılacaktır. Bu nedenle resmi sağlık kurulu raporunda ilk tedavi veya rekürrent hastalıkta kullanım muhakkak belirtilecektir. Bir kanser ilacının endikasyonu dışında talep edilmesi halinde Talimatın 4-e Maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır. c) Bu ilaçlar hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır. Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. Madde 30- Klopidogrel kullanım ilkeleri: Klopidogrel içeren ilaçlar yalnızca aşağıda belirlenen durumlarda kullanılabilir. a) Koroner veya periferik stent uygulanan hastalarda toplam 6 ayı geçmemek üzere, kullanım süresinin belirtildiği, resmi sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir. b) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında resmi sağlık tesislerinde düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla toplam 9 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği, resmi sağlık

13 kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir. Nüks vakalarda ilaç kullanım süresi yeniden başlatılabilir. c) Asetilsalisilik asit alerjisi veya major gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun gastroenteroloji uzman tabibince belirlenmesi ve Resmi Sağlık Tesislerinde düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporunda diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde ve en fazla 1 yılı geçmemek üzere kullanım süresi belirtilerek; kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda ve Kardiyoloji, İç hastalıkları, Nöroloji ve Kalp Damar Cerrahisi ve Hematoloji Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir. d) Yatan hastalarda rapor şartı aranmadan ilgili uzman tabip tarafından yazılabilecektir. Madde 31 - Doğuştan Metabolik Hastalıklar ve Malabsorbsiyona Neden Olan Diğer Hastalıklar: a) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle listeye dahil edilmemiştir. Ancak; Doğuştan metabolik hastalığı olan hastaların kullandıkları özel mamalar ile bu hastalık nedeniyle besleme desteği alınması gereken modüler ürünler, Enzim bozukluğu olan kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların kullandıkları özel mamalar, İki yaşına kadar inek sütü alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel (başlangıç ve devam) mamaları, Resmi sağlık tesislerince düzenlenen, tanı ve tedaviye ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren resmi sağlık kurulu raporu alınması koşuluyla verilebilir. Metabolik enzim bozukluğu olan hastalıklarda tanı metabolizma uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesisinde konulacak ve hastalığın tanısı, kullanılacak ilaçların cins, kullanım dozu ve süresi metabolizma uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilecektir. Tedavinin devamı bu rapora dayanılarak mahallinde Çocuk ve İç Hastalıkları Uzman Tabiplerince yapılabilecektir. Tanıya ait Metabolizma Uzman Tabibinin yer aldığı rapor hasta tarafından muhafaza edilecek, rapor süresinin bitiminde yeni rapor bu rapora dayanılarak Çocuk ve İç Hastalıkları Uzman Tabiplerince de düzenlenebilecektir.hasta istenildiği zaman tanıyı belgeleyen bu raporu ibraz etmek zorundadır. Bu tür mamaları kullanan hastalara resimli bir mama karnesi verilecek ve bu karneye de tanıya ait raporun tarih, sayısı ve verildiği sağlık tesisinin adı yazılacaktır. Her mama alışı karneye işlenecektir. Bu grup hastaların tedavisi için gereken unlar da mamalarda olduğu gibi aynı şekilde verilecek ve karneye işlenecektir. Ancak, mamul ürünler (makarna, bisküvi v.b) bu kapsamın dışındadır. b) Çölyak Hastalığında; özel formüllü unlar ve mamul ürünler, Çocuk veya Erişkin Gastroenteroloji uzman tabibinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir. Tedavinin devamı için özel formüllü unlar ve mamul ürünler, bu uzmanlar veya Çocuk ve İç hastalıkları Uzman tabiplerince de ayda en fazla 5 kg (5 kg ın en fazla 2 kg ı mamul ürün olabilecektir) hesabıyla reçeteye yazılabilecek ve katkı payı alınarak verilecektir. Madde 32 - Multiple Skleroz Hastalığında Beta interferon ve Copolimer-I Kullanım İlkeleri: Hastalarının seçiminde uygulanacak kriterler: a) Hastaya klinik ve laboratuvar olarak kesin Multipl Skleroz tanısı konulmuş olması, b) Disabilite skorunun (E.D.S.S.) 0-5,5 arasında olması, hastanın yardımsız olarak en az 100 m. yürüyebilmesi, c) Olguların Remitting-Relapsing veya sekonder progresif türü olması, d) Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkikinde altı ay içerisinde plakların volümü veya sayısında artışın belirlenmesi, e) İki yıl içerisinde en az iki atak geçirmesi, yeni vak'alarda ise bir yıl içerisinde iki atak geçirmiş olması, gerekmektedir. İlaç Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Nöroloji uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak verilecektir. Reçeteler Nöroloji uzman tabibi tarafından yazılacaktır. Tedavi için gerekli ilaçların Üniversite hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde uygulanması esas olmakla birlikte gerekli durumlarda hastaya uygulama ile ilgili eğitim verildikten sonra ilaçlar bir aylık dozu aşmayacak şekilde verilebilir. Madde 33 - Osteoporoz ilaçlarının kullanım ilkeleri:

14 Aşağıdaki hasta gruplarında Osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonatların veya diğer osteoporoz ilaçlarının kullanımında (calsitonin, raloksifen v.b.) resmi kuruluşlarca sağlık kurulu raporu düzenlenecek, düzenlenen raporda tedavi süresi belirtilecek, DEXA yöntemiyle belirlenmiş kemik mineral yoğunluk değerini gösteren belge rapora eklenecektir. a) Osteoporotik patolojik kırık bulunan ve lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen T değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olduğu hastalarda, b) Lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya total L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen T değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda, c) Osteoporozla veya kırık oluşumu ile ilgili diğer risk faktörleri bulunan lomber bölgeden posteroanterior veya lateral yapılan KMY ölçümünde total L2-4 (veya L1-4) veya femoral bölgeden yapılan KMY ölçümünde total femur veya femur boynundan elde edilen T değerlerinden herhangi birinin -1,5 ile -2,5 arasında olduğu hastalarda, d) DEXA yöntemi ile belirlenmiş KMY değeri yok ise, Total KMY ölçümü esas alınarak ölçümde T değerinin -2,5 veya daha düşük olduğu hastalarda, kullanılacaktır. e) KMY ölçümleri Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları veya sözleşmeli kuruluşlarda yapılacaktır. Ayrıca, hastanın kendi olanakları ile yaptırdığı ve bir ayı aşmamış DEXA yöntemiyle yapılmış KMY ölçümleri de değerlendirmeye alınacaktır. f) Osteoporoz tedavisinde kullanılan Bifosfonatlar ve diğer osteoporoz ilaçları, Resmi Sağlık Tesislerince düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına göre uzman tabiplerce yazılacak ve rapor süresi bir yıl olacaktır. Madde 34 - Primer ve Sekonder İnfertilite, Anovulasyon ve Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanılan Parenteral İlaçların Kullanılma İlkeleri: Yukarıda belirtilen hastalıklarda, Ovulasyon indüksiyonu, ayaktan tetkikleri tamamlandıktan sonra (Hormon profili, Spermogram, Histerosalpingografi ve/veya Laporoskopi) aşağıda belirtilen koşullarda yapılacaktır. İlaç kullanımı en az folikülometri ve/veya E2 takibi ile olacaktır. a) Resmi Sağlık Tesislerinde: 1) Bu grup hastaların takibi için Ovülasyon İndüksiyonu Ünitesi ve Ovulasyon İndüksiyonu Konseyi kurulacaktır. Ovülasyon İndüksiyonu Konseyi; 1.1) Eğitim hizmeti veren Resmi Sağlık Tesislerinde l Profesör veya klinik şefi veya Doçent ile 2 kadın hastalıkları ve doğum uzman tabiplerinden, 1.2) Eğitim hizmeti vermeyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının bulunduğu Resmi Sağlık Tesislerinde baştabip yardımcısı ve 1 kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibinden oluşacaktır. 2) Bu konsey tarafından hastalığın tanısı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilacın cinsi ve başlangıç dozu en fazla 3 siklus süreli sağlık kurulu raporu ile belirlenecektir. Eğitim hizmeti vermeyen Resmi Sağlık Tesislerinde 3 siklusta cevap alınamazsa, hasta eğitim hizmeti veren Resmi Sağlık Tesislerine sevk edilecektir. 3) Tedavinin takibi Ovülasyon İndüksiyonu ünitesinde bir kadın hastalıkları ve doğum uzman tabibi tarafından yapılacaktır. Hastanın her başvurusunda bir tedavi için gereken parenteral ilaç miktarı reçeteye yazılacaktır. 4) Ovülasyon İndüksiyonu Ünitesinde her hasta için dosya açılacak, tedavi ve ilaç uygulaması ile ilgili her türlü bilgi dosyada bulundurulacaktır. 5) Tedavi en fazla 6 siklus sürecektir. b) Katkı Payı Alınması; Paranteral ilaçlar mutlaka ayaktan tedavide verilecek ve ilaç katkı payı ödenecektir. Madde 35 - Solunum Sistemi İlaçları Kullanım İlkeleri: Bu grup ilaçların ayaktan tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır. a) Astım tedavisinde;

15 Formeterol, Salmeterol ve kombinasyonları, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Alerji, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir. Montelukast, Zafirlukast, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir. b) KOAH tedavisinde; Formeterol, Salmeterol ve Tiotropium, reçeteye Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden en az birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yazılabilecektir. Formeterol ve Salmeterol ün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, reçeteye Göğüs Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman tabibin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer tabiplerce de yapılabilecektir. c) Alerjik Rinit tedavisinde ; Montelukast ve Zafirlukast KBB, Göğüs Hastalıkları, Alerji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından reçeteye yazılacaktır. Bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de yazılabilecektir. Madde 36 - Tüberküloz Hastalığı: Tüberküloz tedavisi tedaviyi düzenleyen tabipler tarafından hazırlanan şemaya göre yürütülecektir. Reçetelere tedavi şemasının düzenlendiği sağlık tesisinin adı ve şemayı düzenleyen tabibin adı veya varsa sağlık kurulu raporunun gün ve sayısı, reçeteyi düzenleyen tabip tarafından yazılacaktır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kurumca duyurulan mevzuat hükümlerine aynen uyulacaktır. Madde 37 - Epilepside Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri: Gabapentin, Lamotrigin, Topiramat, Vigabatrin, Levatiresetam ile tedaviye Nöroloji uzman tabibi veya Pediatrik Nöroloji Uzman Tabipleri tarafından başlanacaktır. Bu uzman tabiplerden birinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten resmi sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer tabiplerce de reçeteye yazılabilecektir. Madde 38 - Levosimendan Kullanım İlkeleri: Akut kalp yetmezliği, dekompanse kalp yetmezliğinin akut döneminde yatan hastalara; - Hastane eczanesinden temin edilerek (reçeteye yazılarak hastaya hariç eczanelerden aldırıldığı taktirde, reçete bedeli hastane faturasından düşülecektir.), - İnvaziv hemodinamik monitarizasyon yapılabildiği yoğun bakım ünitelerinde ve hastaya kullanılacak ilacın miktar ve süresinin belirtildiği kardiyoloji ve/veya kalp damar cerrahisi uzman tabiplerinin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak, - Sadece kardiyoloji ve/veya kalp damar cerrahisi uzman tabipleri tarafından, kullanılabilecektir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İlaç Kullanımına İlişkin Özel Düzenlemeler Madde 39 - a) Tabloda yanında A kaydı bulunan antibiyotikler, yatan hastalara kullanılacaktır. Ayakta yapılan tedavilerde, reçeteye yazılmayacaktır. Ancak; - Kanser hastalarında, - Tüberküloz hastalarında, - Bronşektazide, pnömonide, - Diyaliz tedavisi gören ve kronik böbrek hastalarında, Nefrotik Sendromda, - Osteomiyelitte,

16 - Tromboflebitte, - Kistik fibroziste, - Antibiyotik kullanımı gerektiren immun bozukluğu olan hastalarda, - Kronik karaciğer hastalıklarında, - Diyabetli hastalarda, - Bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, - Orbital Sellülitte - Yatarak tedavide başlanan antibiyotiğin hastaneden çıkışta devamı gerektiğinde, kültür ve antibiyogram aranmaksızın reçeteye yazılacak, tanı, doz ve kullanım süresi ilgili branş uzman tabibin elyazısı ile reçetede belirtilecektir. b) Antibiyotiklerden yanında (AA) işareti bulunanlar, yatarak tedavide, kültür antibiyogram sonucu yalnızca bu antibiyotiklere duyarlı olduğunun belirlenmesi durumunda yazılabilecek ve duyarlı antibiyotikler içinde tedavi maliyeti en düşük olan antibiyotik seçilecektir. Kültür antibiyogram sonucu tabelaya eklenecektir. Antibiyogram yapılması mümkün olmayan kapalı enfeksiyonlarda ilgili uzman tabibinin el yazısı ile tabelaya vereceği ön tanı ve lokalizasyon belirtilerek kapalı enfeksiyondur ibaresine dayanılarak yazılabilecektir. Kapalı enfeksiyon: Kültür dışı tanı yöntemleriyle enfeksiyonun yeri ve varlığı saptanmış ancak, etkeni saptamak için kültür örneği alınması olanaksız olan veya invazif girişim gerektiren lokalize enfeksiyonlardır. Ancak; yanında (AA) işareti bulunan bu antibiyotiklerin oral ve intramusküler formları yukarıda belirtilen hastalıklarda ayaktan tedavide uzman tabip tarafından verilebilecektir. Bu grup antibiyotiklerin intravenöz formları ayaktan tedavide yukarıda belirtilen hastalıklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde verilmeyecektir. Yatan hastalarda antibiyogram sonucu gelinceye kadar olan dönemde ampirik olarak başlanan antibiyotiğin diski antibiyograma ilave edilecek ve bu durum antibiyogram talep formunda bildirilecektir. Yanında (AA) işareti bulunan antibiyotikler profilaktik olarak kullanılmayacaktır. Madde 40 - EHU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı): Bu antibiyotikler, Çocuk veya erişkin enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler. Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler. Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) İlgili branş uzman tabibi tarafından başlanabilir. Ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından, EHU nun olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzman tabibi tarafından onaylanması zorunludur. Madde 41 - APAT (Ayaktan Parenteral Antibiyotik Uygulaması): Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren APAT ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır. APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer: a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY b. Hastanın enfeksiyonunun APAT a uygun olduğunu belgeleyen EHU nun da içinde bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu ile KY Madde 42 - Tabloda KY kaydı bulunan antibiyotikler herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilecektir. Madde 43 - Listede yanında E kaydı bulunan ilaçların kullanımında uygulama hakkındaki genel yazıda belirtilen gereklilikler de yerine getirilecektir. Madde 44 - Listede yanında F kaydı bulunan ilaçlar yatarak ve ayaktan tedavide; Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen Hematoloji Uzman tabibinin imzasının bulunduğu resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak; a) Akut kanaması olduğu durumlarda ya da cerrahi girişimler öncesi, b) Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan hastalarda proflaksi endikasyonu konulduktan sonra haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmediği taktirde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Hemofili İzlem Karnesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen hastaya özel Hemofili İzlem Karnesine yazılarak verilecektir.

17 Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca bu durumu belirten yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Acil müracaatlarda; hastanın tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarına başvurması halinde, Hemofili Kimlik Kartı ve Hemofili İzlem Karnesinin mevcut olmaması veya bu belgeler mevcut, ancak ilaçta doz arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde, ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun tabibin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla, hastanın tedavisi sağlanacaktır. Hastanın acil durumda sağlık tesislerine başvurması halinde en fazla bir günlük dozda ilaç yazılarak hasta hematoloji uzman tabibinin bulunduğu tam teşekküllü bir resmi sağlık tesisine sevkedilecektir. Madde 45 - Listede yanında H kaydı bulunan ilaçlar ventilatör cihazı olan ve kan gazları ölçülebilen kliniklerde laboratuvar verileri doz ve kullanım süresini gösteren resmi sağlık kurumlarında ise en az beş uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılacaktır. Madde 46 - Listede yanında K kaydı bulunan ilaçlar ayakta tedavi gören hastalara reçete ile verilemeyecek, yalnızca yatan hastalara kullanılacaktır. Ancak listede yanında klinik koşullarda uygulanacaktır kaydı bulunan ilaçlar hastalara sağlık tesislerinde uygulanacak,hasta tedavi yapan tabibin uygun gördüğü sürede gözlem altında tutulacaktır.bu tedavi için hastaya yatış işlemi yapılması zorunlu bulunmamaktadır. Madde 47 - Listede yanında Ke kaydı bulunan ilaçlar kemoterapi ve radyoterapi gören hastalara resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen günlük doz ve kullanım süresini belirten resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılacaktır. Madde 48 - Listede yanında R kaydı bulunan ilaçlar hastalığın tanısı günlük dozu ve kullanılacak ilaç miktarını ve süresini gösteren resmi sağlık Kurumlarınca düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilgili uzman tabiplerce yazılacaktır. Bu tür ilaçların yeniden reçete edilmesi de yalnızca uzman tabiplerce yapılabilecektir. İlgili branş uzman tabibinin bulunduğu resmi sağlık tesislerinde yatarak tedavide rapor koşulu aranmayacak, tabelaya ilaç ilgili uzman tabipce yazılacaktır. Bu konuda Talimattaki özel düzenlemeler saklıdır. Madde 49 - Listede yanında U kaydı bulunan ilaçlar ayaktan tedavide uzman tabiplerce reçeteye yazılacaktır. Ancak, sözkonusu ilaçların kullanımı resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenmiş resmi sağlık kurulu raporu ile öngörülmüş ise tedavinin devamı için gereken ilaçlar; reçetenin arkasına resmi sağlık kurulu raporunu düzenleyen birimin adı ile rapor gün ve sayısının, reçeteyi düzenleyen tabip tarafından yazılması koşuluyla; diğer tabiplerce de verilebilecektir. Madde 50 - Listede yanında Z kaydı bulunan ilaçlar, aşağıda belirtilen kriterlerin bulunması halinde Endokrinoloji uzman tabibinin de bulunduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla 3 aylık süreli resmi sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Bu rapora dayanılarak İç Hastalıkları Uzman tabipleri tarafından da reçete edilebilecektir. - Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır. - Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) >30 kg/m2 olmalıdır. - Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır. İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır.ilaçlar birer aylık verilecektir. Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5 inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir. Madde 51 - Listede yanında * işareti bulunan ilaçlar, uyuşturucu madde içerdiği için reçeteye yazımında Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen doz aşılmayacaktır. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Düzenlemeler

18 Madde 52 - Test Amacıyla Kullanılan İlaçların Verilme İlkeleri: Bir hastalığın tanısına yönelik test amacıyla kullanılacak ilaçlar reçeteye uzman tabiplerce yazılacak ve hangi nedenle yazıldığı reçetede belirtilecektir. İlacın yanında özel bir kullanım koşulu ( R vb) varsa bu koşul aranmaksızın verilecektir. Madde 53 - Pansuman Malzemesi Verilme İlkeleri: Pansuman malzemesi ayaktan tedavi edilen hastalara verilemez. Ancak yatalak hastalarla sağlık tesislerine ulaşım olanakları kısıtlı kronik fistülize vak'alarda resmi sağlık kurulu raporlarına dayanılarak antiseptik solüsyon, serum fizyolojik, flaster, gazlı bez gerekli miktarda yazılabilir. Madde 54 - Proflaktik Antibiyotik Kullanımı: Proflaktik antibiyotik kullanımı esasları ünitenin koşulları ve tıbbi gereklilikler göz önüne alınarak, İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı doğrultusunda düzenlenir. Profilaktik antibiyotik kullanımı tercihen 24 saat uygulanır. Özellikli ve süresi uzayan ameliyatlar ile immunosupresif alan hastalarda bu süre 72 saate kadar uzatılabilir. Madde 55 - İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar Listesi bu Talimata eklenmiştir. (Ek:5) Sözkonusu listede kayıtlı ilaçlar, Kurum mevzuatına uygun Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık tesislerinde düzenlenmiş resmi sağlık kurulu raporuna dayalı olarak, katkı payı alınmaksızın sigortalılara verilecek ve bu Talimatın İkinci Bölüm, Madde 7 de yer alan hükümlerine göre reçeteye yazılabilecektir. Bu konudaki özel düzenlemeler saklıdır. Madde 56 - Sağlık Bakanlığı tarafından ara ürün kapsamına alınan ürünler reçetelere yazıldığında da verilebilecektir. Talimatta bu ürünler için bir koşul belirlenmiş ise kullanımda bu koşula aynen uyulacaktır. ALTINCI BÖLÜM Yeni Ruhsat Alan İlaçlara İlişkin İlkeler Madde 57 - Bu Talimatın Jenerik ve Genel ile Ticari İsimle Listeye Giren İlaçlar ile Enteral Beslenme ürünleri bölümünde yeralan ürünler ruhsat tarihi Talimatın yayım tarihinden önce olmak koşuluyla; bu Talimat kapsamındadır. Bu Talimatın yayım tarihinden sonra ruhsat veya Sağlık Bakanlığından ithal izni almış olup bu Talimatta yer alan ilaçların eşdeğerlileri ve Kurumca şahsi tedavi için yurtdışından ithal edilen ilaçların yurt içinde piyasaya verilmesi durumunda firma Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvurur ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü firmaya yazılı olarak bildirildikten sonra ilaç Liste dahili olur. Ancak Talimatta eşdeğerlisi bulunmayan ilaçlara ve Talimatta yer alan ilaçların efervesan formlarına ilişkin işlemler, Genel Müdürlükçe yürütülür. Kanser ve HIV Enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ve bu Talimatta bulunmayan ilaçlar Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçici olarak Talimat kapsamına alınabilir. Hayati öneme haiz olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve bu Talimat kapsamında bulunmayan ilaçlar şahsi tedavi için yurtdışından getirilebilir. Madde 58 - Genel Hükümler a) İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı 1) Jenerik ve Genel isim altında toplanan ilaçlar (Ek: 1), 2) Antibiyotik tablosu (Ek:2) 3) Ticari ismi ile yer alan ilaçlar (Ek: 3), 4) Enteral Beslenme Ürünleri (Ek:4), 5) İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar (Ek: 5),

19 olmak üzere beş bölüm halinde düzenlenmiştir. b) Listede gerek jenerik ve genel isimle ve gerekse ticari isimle yeralan ilaçların yanında bir kayıt yoksa bütün farmasötik şekilleri ile C, Plus, Forte, SRO, Suractive v.b. formları listeye girmiş sayılır. Yürürlük Madde 59 - Bu Talimat hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer. Yürütme Madde 60 - Bu Talimat hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür. Ek: 1 JENERİK VE GENEL İSİMLERİYLE LİSTEYE GİREN İLAÇLAR 1. A.C.T.H. (Tabii ve Sentetik) 2. Adrenalin ve Noradrenalin 3. Allopurinol 4. Amonyum Klorür 5. Anabolizanlar 6. Analjezikler, Nonsteroid Antiinflamatuvar ve Antiromatizmal İlaçlar (Topik formları dahil) 6.1. Salisilatlar Asetil Salsilik Asit - Değişik tuzları, tampon maddeler ve Kafein ile kombine şekli dahildir. C Vitamini ile Kombine Efervesan şekilleri yalnızca çocuklarda Akut Romatizmal Ateş vakalarında rapora dayanılarak verilebilecektir Sodyum salisilat 6.2. Paranaminofenol türevleri Asetaminofen (Parasetamol) - Kafeinle kombine şekilleri dahil, diğer kombine ve efervesan şekilleri hariçtir Diflunisal Propasetamol 6.3. Pirazolon türevi ilaçlar Aminoprin Fenilbutazon Metamizol sodyum (Dipiron) (Kombine şekilleri hariç) Oksifenbutazon Propifenazon (Parasetamol ve kafein kombinasyonları dahil) 6.4. Profenler (Fenil propionik asit türevleri) Deksketoprofen Fenbufen Flurbiprofen İbuprofen Ketoprofen Naproksen Tiaprofenik asit 6.5. Fenilasetik asit türevleri

20 Diklofenak Nabumeton 6.6. İndolasetik asit türevleri Etodolak İndometazin Ketorolak trometamol Tolmetin 6.7. Fenamik asit türevleri Etofenamat (Kombinasyonları dahil) Flufenamik asit Mefenamik asit 6.8. Oksikamlar Piroksikam Piroksikam Beta-Siklodekstrin formları Prokuazon Tenoksikam Lornoksikam 6.9. COX-2 İnhibitörleri (Bu ilaçların kullanımında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara uyulacaktır.) (U) Meloksikam (U) Nimesulid (Topik formları hariç diğer formları U ) Romatoit Artrite karşı kullanılan özel antienflamatuvar ilaçlar Altın bileşikleri (Üçüncü Bölüm madde 11 esaslarına göre) Klorokin ve hidroksiklorokin Leflunomid (R) (Üçüncü Bölüm madde 11 esaslarına göre) Orotioglukoz ve Orotiomat Penisillamin Sulfalazin Opioid analjezikler Tramadol Uyuşturucu ilaçlar - Sağlık Bakanlığının uyuşturucu kapsamına aldığı ilaçlar (*) 7. Anestezikler (Kanser hastalarına rapora dayanılarak ayaktan tedavide verilebilir) 7.1. İnhalasyon Anestezikleri (K) Halotan Enfluran İzofluran Sevofluran Desfluran 7.2. İntravenöz Anestezikler (K) Tiopentalsodyum Propofol Ketamin Etomidat 7.3 Opioidler Morfin (R) Petidin (R) Alfentanil (K) Sufentanil (K)

2005 YILI BAĞ-KUR UYGULAMALARINA AÇIKLIK GETİREN TALİMAT

2005 YILI BAĞ-KUR UYGULAMALARINA AÇIKLIK GETİREN TALİMAT 2005 YILI BAĞ-KUR UYGULAMALARINA AÇIKLIK GETİREN TALİMAT (Yürürlülük Tarihi: 20 Nisan 2005) Bilindiği üzere, Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerinin reçete muhteviyatı ilaçlarını eczanelerden temin edebilmeleri

Detaylı

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ( Sıra No: 18 ) (Tedavi Yardımı)

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ( Sıra No: 18 ) (Tedavi Yardımı) 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ( Sıra No: 18 ) (Tedavi Yardımı) R.G. Tarihi:15.12.2005 R.G. Sayısı:26024 Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

2. Talimatın 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 11. Reçetelerin Düzenlenmesi

2. Talimatın 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 11. Reçetelerin Düzenlenmesi Tebliğ Maliye Bakanlığından: 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ( Sıra No: 18 ) (Tedavi Yardımı) Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 26 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28777 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 6. İLAÇ TEMİNİ VE ÖDEME ESASLARI (Değişik: 22/06/2012-28331/15 md. Yürürlük: 01/07/2012) 6.1. Reçete ile Sağlık Raporu ve

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 6. İLAÇ TEMİNİ VE ÖDEME ESASLARI (Değişik: 22/06/2012-28331/15 md. Yürürlük: 01/07/2012) 6.1. Reçete ile Sağlık Raporu ve SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 6. İLAÇ TEMİNİ VE ÖDEME ESASLARI (Değişik: 22/06/2012-28331/15 md. Yürürlük: 01/07/2012) 6.1. Reçete ile Sağlık Raporu ve İlaç Yazım İlkeleri (1) İlaç bedellerinin Kurum tarafından

Detaylı

İlaç 4.1 - Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri 4.1.1 - Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

İlaç 4.1 - Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri 4.1.1 - Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi İlaç 4.1 - Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri (1) İlaç bedellerinin Kurum tarafından ödenebilmesi için, reçete yazımında ve rapor düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar uygulanacaktır. 4.1.1 -

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 37.A.00. 01209 Ankara, 29.03.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 25.03.2010 tarih 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de Sağlık Uygulama Tebliği

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

İlave ücret alınması İlave ücret alınması

İlave ücret alınması İlave ücret alınması YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT 1.8.4 - Yardımcı üreme yöntemi katılım payları (1) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25 üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

ENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI RAPORLARINDA ARANMASI GEREKEN GENEL BİLGİLER 13.08.2015

ENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI RAPORLARINDA ARANMASI GEREKEN GENEL BİLGİLER 13.08.2015 ENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI RAPORLARINDA ARANMASI GEREKEN GENEL BİLGİLER 13.08.2015 RAPOR SÜRESİ 6 AY DIR 1- MALNÜTRİSYONTANIMI OLAN TÜM HASTALIKLARDA ÖDENİR. MALNÜTRİSYON TANIMI OLARAK; ERİŞKİN HASTALARDA

Detaylı

(NOT: Ekleri 132 sayfa olduğundan burada yer verilmemiştir.)

(NOT: Ekleri 132 sayfa olduğundan burada yer verilmemiştir.) Subject :2004 MALĐ YILI TEDAVĐ YARDIMI BÜTÇE UYGULAMA TALĐMATI HAKKINDA 2004/24 Date :Thu, 19 Feb 2004 17:36:30 +0200 From :IMI DUYURU To :hmpersonel@hazine.gov.tr 11.02.2004

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar... VALİLİĞİNE GENELGE 2005 / 64 11.04.2005 * 7135 Kısırlık tedavisinde bir

Detaylı

TEBLİĞİN 4.1.5 NUMARALI MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

TEBLİĞİN 4.1.5 NUMARALI MADDESİNİN DOKUZUNCU FIKRASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması (9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini; a) İlk defa reçete edilecek ilaçlar hariç olmak üzere sürekli kullanılan ilaçlarda uygulanır. b) EK-4/D

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.18.100. 25.03.08-3493 Konu: İlaç ve tedavi. BAKANLIĞINA. BAŞKANLIĞINA. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE. VALİLİĞİNE. REKTÖRLÜĞÜNE Bilindiği

Detaylı

ÖZEL HASTANELERCE MUAYENELERDE ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETLER VE BUNA İLİŞKİN CEZAİ ŞARTLAR

ÖZEL HASTANELERCE MUAYENELERDE ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETLER VE BUNA İLİŞKİN CEZAİ ŞARTLAR ÖZEL HASTANELERCE MUAYENELERDE ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETLER VE BUNA İLİŞKİN CEZAİ ŞARTLAR Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sağlık Uygulama

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK MADDESİ MADDE 1: 1.9.1 1.9.1 - (İlave ücret alınması) birinci fıkrası ESKİ HALİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (1) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik BİLGİ NOTU KONU Yapılmasına Dair Tebliğ : Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik 1-01/03/2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) 28 günlük dozda, (SUT ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir. reçete edilebilir.

düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) 28 günlük dozda, (SUT ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir. reçete edilebilir. MADDELER ÖNCEKİ HALİ SONRAKİ HALİ YÜRÜRLÜLÜK MADDE 1 6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı 6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı (5) Sağlık raporu aranmaksızın; (5) Sağlık raporu aranmaksızın;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT 26.11.2016 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 1.8.4 - Yardımcı üreme yöntemi katılım payları (1) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

Tebliğ. 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı)

Tebliğ. 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı) Tebliğ 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 6) (Tedavi Yardımı) Bilindiği üzere, tedavi yardımına ilişkin (4) sıra nolu 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Bundan sonra Talimat olarak

Detaylı

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ Versiyon Bilgisi Doküman No 1 Versiyon 2.0.1.660 Tarih 16.01.2017 Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi:

Detaylı

1.ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ (SUT e göre karşılanır.)

1.ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ (SUT e göre karşılanır.) 1.ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ (SUT 4.2.8 e göre karşılanır.) 1.Yata hastalar dışı da,herha gi ir ede le al ütras o geliş iş hastalarda e teral esle e ürünleri verilir.ancak; -Kanser -Kistik fibrozis -Croh

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MEDİKAL MALZEME REÇETESİ KARŞILARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı veya MEDULA tesis kodu, Hasta adı soyadı, T.C. Kimlik

Detaylı

(6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için

(6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel poliklinikler tarafından verilen sağlık hizmetleri için YÜRÜRLÜKTEKĠ S.U.T. NE GÖRE 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları (6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından;

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından; 5 Eylül 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27340 Maliye Bakanlığından; TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 11) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK İGORTASI Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Op. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Ortez ve protezler Tıbbî araç ve gereçler Kişi kullanımına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler

Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler On5yirmi5.com Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler SGK, sağlık uygulamalarında bazı önemli değişikliklere gitti. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2012 Cumartesi (oluşturma : 11/7/2015) Tedavide hangi uygulamalar

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 6.1.5 numaralı maddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 6.1.5 numaralı maddesine aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) Sosyal Güvenlik Güvencesinden dolayı sağlık yardımı kullanan kişilerin, sağlık yardımından faydalanmasına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE. DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE. DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ 1 Mart 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27861 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1-25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU YENİ LİSANS BAŞVURU FORMU

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU YENİ LİSANS BAŞVURU FORMU YENİ LİSANS BAŞVURU FORMU Sporcunun: Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Mesleği Tabiyeti Baba Adı Ana Adı Kimlik Kartı No Telefon No :. :. :.. :.. :. Yabancılar İçin Pasaport No Adres.. Ben aşağıda imza sahibi.

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için; UGENELGE 3-255 Ek Bilindiği üzere, işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinin talepleri halinde,hekimlere işgücü ve zaman kaybının önlenmesi, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin sağlanması amacıyla

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi Sağlık Hizmetlerine Erişimin Yasal Dayanağı Kronolojik düzenlemeler AFAD Yönetmeliği (Nisan 2011) AFAD Genelgesi

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ MADDE 1

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ MADDE 1 GÜNEL 2013 SUT 26/09/2013 Tarihli Değişiklikler YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ MADDE 1 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin

Detaylı

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ BURUNDAN (NAZAL) UYGULANAN YÜKLEME (PROVOKASYON) TESTLERİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi

Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi Bölüm 17 Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Astım Tedavisinde Yapılan Yanlışlar Dr. Gülhan AYHAN ve Dr. Ömer AYTEN Astım tedavisinde yaygın olarak yapılan yanlışlar vardır. Bu doğru bilinen yanlışların

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

TARİHLİ SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK

TARİHLİ SUT TARİHLİ DEĞİŞİKLİK 25.03.2017 TARİHLİ SUT 08.06.2017 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK 3.1.1 -Tanım ve genel hükümler (5) Kurumla sözleşmeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA Sayı :

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

10.04.2014 TARİHLİ SUT 25.07.2014 TARİHLİ SUT

10.04.2014 TARİHLİ SUT 25.07.2014 TARİHLİ SUT 4.2.1 - Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar ve rituksimab (romatoid artritte) kullanım ilkeleri 4.2.1.C - Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar, rituksimab ve abatasept kullanım ilkeleri 4.2.1.C-1

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü Savı: B. 13,2.SGK.0.11.04.01//053 Konu: Mülga 3 İ 16 sayılı Kamın

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile İlgili Değerlendirmeler ve. Düzeltilmesi Gereken Hususlar

SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile İlgili Değerlendirmeler ve. Düzeltilmesi Gereken Hususlar SGK Sağlık Uygulama Tebliği ile İlgili Değerlendirmeler ve Düzeltilmesi Gereken Hususlar Bu belge, Türkiye nin farklı illerinde mecburi hizmet yapmakta olan Tıbbi Onkoloji Uzmanları nın çalıştıkları hastanelerdeki

Detaylı

düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) 28 günlük dozda, (SUT ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir. reçete edilebilir.

düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) 28 günlük dozda, (SUT ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) reçete edilebilir. reçete edilebilir. MADDELER ÖNCEKİ HALİ SONRAKİ HALİ YÜRÜRLÜLÜK MADDE 1 6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı 6.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı (5) Sağlık raporu aranmaksızın; (5) Sağlık raporu aranmaksızın;

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 25 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27622 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

GENELGE 3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

GENELGE 3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için; T.C. SOSYAL SĐGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Đşleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.09.00 / X-1093-02-2832-6634 A n k a r a 02 Ocak 2006 KONU : Hekimlerin

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları

2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları YÜRÜRLÜKTE BULUNAN SUT 2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları (6) İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri ile özel

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLAR İLAÇ ADI ATC ADI BİR KIRMIZI REÇETEYE YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ AÇIKLAMA ABSTRAL 100 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu ABSTRAL 200 MCG 10 DILALTI TABLET fentanyl 3 kutu

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir.

1-Mevcut var olan evliliğinden çocuk sahibi olmaması gerekmemektedir. TÜP BEBEK İLAÇLARIN ÖDENME KOŞULLARI İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) OVÜLASYON İNDÜKSİYONU (OI) İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (IUI) İNVİTRO FERTİLİZASYON (İVF) 3 basamak sağlık kuruluşlarında üroloji uzman hekimi

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı. Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN Uzm. Dr. Çiğdem BAŞKAN

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı. Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN Uzm. Dr. Çiğdem BAŞKAN Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN Uzm. Dr. Çiğdem BAŞKAN MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ MESLEK HASTALIĞI Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Düzce Üniversitesi ne bağlı akademik birimlerin ön lisans veya

Detaylı