MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR"

Transkript

1 K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman Abalý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. YARIN YENÝ ASYA DA ÝNANÇ HABERÝ SAYFA 12 DE Y GERÇEKTEN HABER VERiR ELÝF EKÝ GAZETENÝN INDA ÝÇ SAYFALAR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: Cephanelik patlamasýnda þehit olan ve kimlik tespit çalýþmalarý önceki gün tamamlanan 24 askerin cenazesi, GATA ya götürüldü. MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK Þehit cenazeleri, GATA ya getirildi Afyonkarahisar daki patlamada þehit olan askerlerin cenazesi, Adli Týp Kurumu ndan Gülhane Askerî Týp Akademisi ne (GATA) gönderildi. Ambulanslarla GATA ya götürülen þehitler için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Haberi sayfa 6 da KÜLTÜR BAKANI GÜNAY: Bir büyük güç bizi imtihan ediyor Þehit ailesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Bugünlerde sanki bizi bir büyük güç imtihan ediyor. Kararlý olacaðýz, dik duracaðýz. Her þeyin baþý birlik ve bütünlüktedir. Þehidimize Allah tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar hepimize þefaat etsin. Bu aile ve siz, hepiniz hakkýnýzý helal edin þeklinde konuþtu. Haberi sayfa 7 de TUNUS DÝN ÝÞLERÝ BAKANI HADÝMÝ: Ýslâmî uyanýþ engellenmeye çalýþýlýyor ADNAN MENDERES, FATÝN RÜÞTÜ ZORLU VE HASAN POLATKAN I, 27 MAYIS ASKERÎ DARBESÝNDEN SONRA ÞEHÝT EDÝLMELERÝNÝN 51. YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYORUZ. HATÝMLER, YASÝNLER, FATÝHALARLA ANIYORUZ Adnan Menderes Demokrasi Platformu Ankara Temsilcisi Ahmet Þerif Bayýndýr, Adnan Menderes ve arkadaþlarýnýn "itilip kakýlmýþ milyonlarýn sesi olarak Yeter söz milletindir! diyerek yýllarýn tek parti zihniyetini gümbür gümbür yýktýklarýný, fakat bunu hazmedemeyenlerin yaptýklarý askerî darbe ile þehit edildiðini hatýrlatarak, Topraða düþen cemrelerimizi tükenmez bir acý ve hasretle, Cenâbý Hakk tan rahmet niyazýyla Fatihalarla, Yasinlerle ve hatimlerle bir kere daha anýyoruz dedi. 16 HAZÝRAN EZAN-I MUHAMMEDÎ GÜNÜ OLSUN Bayýndýr açýklamasýnda, "Adnan Menderes, bu milletin bin yýllýk geçmiþidir ve gelecek bin yýllýk vizyonudur" diyerek þu teklifte bulundu: "Ýslâm'ýn sözlü manifestosu olan Ezan-ý Muhammedî'nin 18 yýl aradan sonra ilk okunduðu gün olan 16 Haziran'ý, geliniz "Ezan-ý Muhammedî Günü" ilan edelim. Hem ezandaki cümlelerin mânâsýný tefekkür edelim, hem de Adnan Menderes'e Ýslâm ýn en önemli sembollerinden olan ezanýn aslýna döndürülmesindeki mühim rolünden dolayý rahmet ve minnetle Fatihalar yollayalým. 6 da Papazlar da çirkin filmi protesto etti Ortadoðu da Hýristiyan dünyasýnýn önde gelen din adamlarý Hz. Peygamber e hakaret içeren filme tepki için Mýsýr ýn farklý þehirlerinde düzenlenen protesto gösterilerine katýldý. Cuma namazý sonrasý düzenlenen gösterilerde, Müslümanlar ve Kýptîler birdir sloganlarý atýldý. 5 te FOTOÐRAF: AA FOTOÐRAF: AA 16 EYLÜL 2012 PAZAR / 75 Kr YENÝ ÖÐRETÝM YILI YARIN BAÞLIYOR Ýstanbul yeni eðitim yýlýna hazýr Okullarýn açýlacaðý 17 Eylül de trafik sýkýntýsý yaþanmamasý için toplu ulaþým saatleri arasýnda ücretsiz olacak. Okul ve personel servisleri otobüs yolu nu kullanabilecek. Þehirde, Eylül de, 1037 ilk ve ortaöðretim okulu önü ve çevresinde saatleri arasýnda 3600 polis görev yapacak. 3 te ANAYASA MAHKEMESÝ Ü GÖRÜÞECEK 6 da Papa: Barýþ kültürü oluþturmalýyýz Haberi sayfa 5 te Bütün Müslüman ülkelerde Hz. Peygamber e (asm.) hakaret içeren filme tepkiler sürüyor. Meydanlarda toplanan halk protestolarla tepkilerini gösterdiler. FOTOÐRAFLAR: AA Tunus Din Ýþleri Bakaný Nurettin el Hadimi, Ýslâmý hedef alan karalama kampanyalarýna karþý uluslar arasý bir yargý sisteminin oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Hadimi, Provokasyonlar, Ýslâmî uyanýþ ve Arap Baharý sürecini sekteye uðratma, yapýlanmaya baþlayan yeni medeniyeti bir kaosa sürükleme çabalarýndan ibarettir diye konuþtu. 5 te Suriye de ölüm günü NATO üssüne saldýrý Haberi sayfa 5 te Haberi sayfa 5 te 5 te 40 YILLIK HUSUMET BARIÞLA NOKTALANDI 3 Çin in Afganistan endiþesi ISSN MÝLYON MÜLTECÝ VAR 7

2 2 16 EYLÜL 2012 PAZAR Y LÂ HÝ KA Â Y E T Yeryüzünde sizi geçmiþ milletlerin yerine getiren, ihsan ettiði nimetlerde sizi imtihan etmek için size birbirinizden yüksek dereceler veren de O'dur. H AD Ý S Ýnsanoðlu Secde Sûresini okuyup secde edince þeytan aðlayarak yanýndan uzaklaþýr ve þöyle der: Vay halime! Ýnsanoðluna secde etmesi emrolundu. O da secde edip Cenneti hak etti. Bana da secde etmem emrolundu. Ben ise emre karþý gelip Cehennemi hak ettim. En'âm Sû re si: 165 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 439 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ýslâm kahramaný Adnan Menderes Ben çok hasta olduðum ve siyasetle alâkasýz bulunduðum halde, Adnan Menderes gibi bir Ýslâm kahramaný ile bir sohbet etmek isterdim. Hâl ve vaziyetim görüþmeye müsaade etmediði için, o surî konuþmak yerine, bu mektup benim bedelime konuþsun diye yazdým. [Ri sâ le-i Nur un va ta na, mil le te ve Ýs lâ mi ye te bü yük hiz me ti ni ka bul ve tak dir e den Baþ ve kil Ad nan Men de res e Üs ta dýn yaz dý ðý bir mek tup.] B is mi hî süb hâ ne hû Ben çok has ta ol du ðum ve si ya set le a lâ ka sýz bu lun du ðum hal de, Ad nan Men de res gi bi bir Ýs lâm kah ra ma ný i le bir soh bet et mek is ter dim. Hâl ve va zi ye tim gö rüþ me ye mü sa a de et me di ði i çin, o su rî ko nuþ mak ye ri ne, bu mek tup be nim be de li me ko nuþ sun di ye yaz dým. Ga yet ký sa bir kaç e sa sý, Ýs lâ mi ye tin bir kah ra ma ný o lan Ad nan Men de res gi bi din dar la ra be yan e di yo rum. Bi rin ci si: Ýs lâ mi ye tin pek çok ka nun-u e sa sî sin den bi ri si, Ve lâ te zi rû vâ zi re tün viz ra uh râ (En âm Sû re si, 6:164) â yet-i ke rî me si nin ha ki ka tý dýr ki, Bi ri si nin ci na ye tiy le baþ ka la rý, ak ra ba ve dost la rý me sul o la maz. Hal bu ki, þim di ki si ya set-i hâ zý ra da par ti ci lik ta raf tar lý ðýy la, bir câ ni nin yü zün den pek çok mâ sum la rýn za ra rý na rý za gös te ri li yor. Bir câ ni nin ci na ye ti yü zün den ta raf tar la rý ve ya hut ak ra ba la rý da hi þe nî gýy bet ler ve tez yif ler e di lip, bir tek ci na yet yüz ci na ye te çev ril di ðin den, ga yet deh þet li bir kin ve a da ve ti da mar la ra do kun du rup kin ve ga ra za ve mu ka be le-i bil mi si le mec bur e di li yor. Bu i se, ha yat-ý iç ti ma i ye yi ta ma men zîr ü ze ber e den bir ze hir dir. Ve ha riç te ki düþ man la rýn par mak ka rýþ týr ma la rý na tam bir ze min ha zýr la mak týr. Ý ran ve Mý sýr da ki his se di len ha di se ve buh ran lar bu e sas tan i le ri gel di ði an la þý lý yor. Fa kat on lar bu ra sý gi bi de ðil; bi ze nis be ten pek ha fif, yüz de bir nis be tin de dir. Al lah et me sin, bu hal biz de ol sa pek deh þet li o lur. Bu teh li ke ye kar þý ça re-i ye gâ ne: U huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ve e sas Ýs lâ mi yet mil li ye ti ni o kuv ve tin te mel ta þý ya pýp, mâ sum la rý hi ma ye i çin, câ ni le rin ci na yet le ri ni ken di le ri ne mün ha sýr bý rak mak lâ zým dýr. Hem, em ni ye tin ve â sâ yi þin te mel ta þý yi ne bu ka nun-u e sâ sî den ge li yor. Me se lâ, bir ha ne de ve ya bir ge mi de bir mâ sum i le on câ ni bu lun sa, ha ki kî a da let le ve em ni yet ve â sâ yiþ düs tur-u e sa sî si i le, o mâ su mu kur ta rýp teh li ke ye at ma mak i çin, ge mi ye ve ha ne ye i liþ me mek lâ zým-tâ ki mâ sum çý kýn ca ya ka dar. Ýþ te bu ka nun-u e sa sî-i Kur â nî hük mün ce â sâ yiþ ve em ni yet-i da hi li ye ye i liþ mek, on câ ni yü zün den dok san mâ su mu teh li ke ye at mak, ga zab-ý Ý lâ hî nin cel bi ne ve si le o lur. Ma dem Ce nâb-ý Hak, bu teh li ke li za man da bir ký sým ha ki kî din dar la rýn ba þa geç me si ne yol aç mýþ, Kur ân-ý Ha kî min bu ka nun-u e sa sî si ni ken di le ri ne bir nok ta-i is ti nad ve on la ra ga raz kâr lýk e den le re kar þý si per yap mak lâ zým gel di ði ni, za man ih tar e di yor. De va mý i çin ba ký nýz: E mir dað Lâ hi ka sý, s. 759 Bir gün olur, sorular da seni bulur, ecelin gibi SELÝM GÜNDÜZALP se lim gun du ma il.com u gün ne ya za yým di ye dü þü - B nür ken, ken di ken di me sor mam ge re ken so ru lar gel di ak lý ma bir den. So ru lar da az de ðil, he le de in san bir dü þün me ye gör sün A ký yor, peþ pe þe ge li yor a de ta. «««Bir bi rin den u zak bun ca iþ, bun ca gü zel lik bir den na sýl o lu yor ve na sýl ya ra tý lý yor di ye dü þün me ye baþ la dým. Ak lým al mý yor bun ca ha ri ka þe yin bir a ra da o lu þu nu ve ya pý lý þý ný. Kal bim ce vap ver mek te ge cik me di. Al lah in sa na cüz î bir i lim ver miþ, bu son suz il miy le in san da o nun yap tý ðý bun ca iþ le re hay ret et sin di ye. Ör nek a rar san, çok: Sa çý mýz bil mi yor ki min ba þýn da bit ti ði ni, a ðaç lar da da ðý ta ný mý yor lar. A ma her i ki si ni de bi len bi ri var. Yýl dýz lar se ma dan, ba lýk lar de niz den ha ber siz. A ma her i ki si nin de sa hi bi bir. De niz ler ki min i se, i çin de ki ler de o nun. Gök yü zü ki min i se yýl dýz lar da o nun. «««A ma hâ lâ ak lým al mý yor. Kal bim ak lý ma de di ki: Sen kos ko ca de ni zi bir bar da ða dol dur ma ya ça lý þý yor sun. Suç bar dak ta mý? Son suz o lan, sý nýr lý o la na sý ðar mý hiç? Cüz î il min le, a zý cýk bil gin le bu ka da rý ný bi le an la dý ðý na þük ret se ne! Kül lî bir il min, bil gi si son suz bir â li min, il miy le her ye ri ve her þe yi ku þat tý ðý ný bil, ye ter. Re sim, res sam dan ha ber ve rir am ma, re sim res sam de ðil dir, an la ye ter... Sa na res mi res sam o la rak yut tur ma ya ça lý þan la ra kar þý u ya nýk ol, ye ter. Al lah her þe yi ya ra tan dýr am ma ya rat týk la rý na ben ze mez. «««Her za man bir ka rar da o la mý yo rum. Ý ba de te, ö zel lik le na maz la ra kar þý bir so ðuk luk o lu yor i çim de ba zen. An la mý yo rum, ne den Oy sa yap mak da is ti yo rum. Ne den se bu i ki duy gu ça tý þý yor i çim de. Çö ze mi yo rum bu bil me ce yi. Na maz ben li ði mi zi en faz la ký ran, bi ze kul ol du ðu mu zu ha týr la tan, ders ve ren kud sî bir i ba det. Ön ce kýb le ye dö nü yo ruz. Nef si mi zin de ðil, Ce nab-ý Hakk ýn di le di ði is ti ka me te yö ne li yo ruz. Tek bir i le baþ lý yo ruz: En bü yük ve mut lak bü yük an cak Al lah týr di ye. Nef si mi ze had di ni bil di ri yor bu i fa de ler. Sa hip de ðil, mâ lik de ðil sin. Sen an cak Al lah ýn ku lu sun. Son ra O nun is te di ði va kit te hu zur da el bað la ný yor. Ý ta a tin, sor gu suz su âl siz i ta a tin an cak O na ol ma sý ge rek ti ði nef se ders ve ri li yor. Ben lik ve gu rur, ye ri ni i ta a te, i ba de te bý ra ký yor. Â sî ve ser keþ ne fis, söz din le me ye baþ lý yor. Al lah ýn Süb han ol du - ðu be yan e di li yor. O nun bü tün nok san sý fat lar dan mü nez zeh ol du ðu ve ke mâl sý fat lar la mut ta sýf ol du ðu zik re di li yor. Nef si mi ze nok san la rý ve ku sur la rý ha týr la tý lý yor. Na maz hamd i le sür dü rü lü yor. Me dih ve se nâ nýn an cak Al lah a a it ol du ðu i lân e di li yor. Bu a ra da nef si miz yi ne pe ri þan o lup e zi li yor. Ar dýn dan tek bir ve rü kû Ben li ði mi zin be li bü kü lü yor. Yi ne tek bir ve sec de Ben li ði miz ye re sür tü lü yor. Bu an dan i ti ba ren, ben li ði miz e zil dik çe, kul lu ðu muz ge liþ me ye baþ lý yor. Gön lü müz de giz li kal mýþ duy gu lar a çý lý yor. Nef sin zin da nýn dan ve be lâ sýn dan kur tu lup ne fes al ma ya baþ lý yo ruz. E vet, na maz da ve kul luk ta hür ri ye ti bu lu ruz. Gu rur dan, ki bir den kur tu lu ruz. Ben lik ten, e na ni yet ten u zak la þý rýz. O nis bet te de Hakk a ya kýn o lu ruz. Nef sin e lin den in san lý ðý mý zý ve i ma ný mý zý, Al lah a i ba det le ve i ta at le kur ta rý rýz. «««Ba zen ak lý ma ge li yor Be nim i ba de tim den ne çý kar, ne o lur ki? di ye Öy le de me, biz in sa nýz, Al lah ýn en gü zel e se ri yiz ve þu kâ i nat a ða cý nýn en son mey ve si yiz. di yor kal bim. Ýn san na ma za du rup sec de ye git ti mi, bü tün â lem de o nun la bir lik te sec de dir. Za ten in san sec de si ni bü tün â lem le bir lik te ya par. Dün ya o na sec ca de o lur. Gü neþ o na sec de nin yö nü nü gös te rir. Ha va da ki zer re ler, o nun o ku ma sý ný te min e der. Ar týk bü tün bir â lem, bü tün bir kâ i nat, in sa nýn þah sýn da i ba det te o lur. O nun i çin mü him dir na maz i ba de ti miz. Þey tan bu kýy met li ha zi ne yi al mak ve çal mak i çin de vam lý uð ra þýr du rur, nef si miz le be ra ber... E lin de ki ha zi ne nin kýy me ti ni bi len, ken di ni bu i ba det ten mah rum et mez. Nef si ni zor lar, na si bi ni a rar ve ký ya ma dur du ðun da da Kul lu ðum sul tan lý ðým dýr der. Al lah ka - týn da kul ol ma nýn, bu dün ya da en mak bul bir ma kam ol du ðu nun far ký na va rýr. Eh, böy le si ne kýy met li bir i ba det te bu ka dar da en gel ler o la cak týr her hal de. Her þe yin bir be de li var. Ne ka dar zah met, o ka dar rah met «««Ma kam ve mer te be ler art týk ça, ni met ler ço ðal dýk ça þük rü mü zün de ar ta ca ðý ný zan ne der dim a ma ol mu yor ne den se. An la mý yo rum, ne den Bu te zat la rýn da bir çok se be bi var a ma en ö nem li si þu ol sa ge rek. Ni met ve ser vet, ma kam ve mer te be art týk ça, in san kul ol du ðu nu ve bu dün ya da mi sa fir bu lun du ðu nu da ha ça buk u nu tu yor. Dün ya ya dal dýk ça, ken di miz den u zak la þý yo ruz. Pa ra ya, a ra ba ya, eþ ya ya, mo bil ya ya ba ka ba ka, e li mi ze, yü zü mü ze, gö zü mü ze ba ka maz o lu yo ruz. Kal bi mi ze gös ter me miz ge re ken has sa si yet de a za lý yor. O lur ol maz her þey le dol du ru yo ruz o nu. Ak lý mý za da dik kat et mi yo ruz. O nu da beþ pa ra et mez ni ce þey le re yor ma ya baþ lý yo ruz ve son ra yo ra yo ra yo ru lu yo ruz. Gün ler ard ar da ge çip gi di yor böy le ce ve yýl lar bir bi ri ni ko va lý yor. Biz ken di mi zi ve so nu mu zu hiç dü þün me den ö lü me doð ru a kýp gi di yo ruz. Es ki yen eþ ya la rý de ðiþ ti ri yo ruz. Ev de ki ya da iþ ye rin de ki faz la lýk la rý a tý yo ruz. A ma nef si miz de ki çý kýn tý la rý, faz la lýk la rý tör pü le mek i þi mi ze gel mi yor. U nu tu yo ruz on la rý, ö nem siz ad de di yo ruz. Böy le de o la bi lir zan ne di yo ruz. A ma ol mu yor, o la maz da za ten. Al lah ýn en bü yük mu ci ze si o lan in san, ken di var lý ðý na bak maz sa, el bet te de niz le ri, ýr mak la rý, dað la rý, o va la rý te mâ þâ et mek o nu doð ru bir yo la ve hi da ye te sevk et mez. Ve yi - ne bir in san, Al lah ýn en bü yük ih sa ný o lan in sa ni ye ti ne þük ret mez se, baþ ka ni met ler de o nu þü kür ka pý sý na sevk e de mez, gö tü re mez. Ak lý mýz, ik li mi ý lým lý, man za ra sý gü zel bel de ler de ya þa yan in san la rýn hep te fek kür eh li in san lar o la ca ðý ný u mar. Ge lin gö rün ki, uy gu la ma da bu hiç de öy le ol mu yor ve bu bel de ler de gaf let ve se fa hat a lýp ba þý ný gi di yor. Ne den se hep ni met le re þük re den ler, yi ne mah ru mi yet i çin de ki ler le fa kir ler o lu yor. «««Ý çim de e pey dir a ta ma dý ðým bir can sý kýn tý sý var. Se be bi ne, o nu da an la mýþ de ði lim. Ýn sa nýz, her gün bin bir hâl de yiz, i niþ ler ve çý kýþ lar i çin de yiz. Ba zen kal bi mi zin se si ni duy ma mak i çin çe þit li o yun lar oy na rýz. Tür lü tu zak lar ku ra rýz ken di mi ze. Týp ký an ne si nin að la ma ma sý i çin ço cu ðun ö nü ne o yun cak la rý sý ra sý ra ser me si gi bi, o nu o ya la yýp u yut ma sý gi bi Sa bah le yin kalk tý ðý mýz da gö re vi mi ze git mek i çin a ce ley le ha zýr la ný rýz. Gün bo yu çe þit li be de nî ve ru hî yor gun luk lar la tâ kat ten dü þe riz, e ve ken di mi zi zor a ta rýz. Bi raz din len dik mi, ca ný mýz yi ne sý kýl ma ya baþ lar. Ger çek te i se, bu can sý kýn tý sý meþ gu li yet ler den sýy rý lan o in sa ný, ak lý nýn zor la ma sý dýr. O na dün ya da ki a sýl ga ye le ri ni ve ul vî he def le ri ni ha týr lat ma sý dýr. Bi raz da ken din le il gi len, a zý cýk da a hi re ti ni dü þün, he sa ba çe kil me den ön ce ken di ni he sa ba çek, fâ ni dün ya yý dü zelt me ye ça lýþ tý ðýn ka dar bâ ki o lan a hi re ti ni de dü zelt me ye ça lýþ. E be dî bir â le me gi di yor sun. Bu yol cu lu ða, bir da vet ge lip, þu an da bi le çý ka bi lir sin. Ha zýr lýk sýz ya ka lan ma. Dur ma, ça lýþ, bir þey ler yap. Boþ o tur ma. de me si dir. Vic da ný mý zýn de rin den de ri ne bi ze ne re den ge lip ne re ye git ti ði mi zi, bu dün ya da ki gö re vi mi zin ne ol du ðu nu sor ma sý dýr. Ý çi miz de ki bu ma ne vî çal kan tý yý doð ru teþ his e de me di ði miz za man, nef si mi ze u yup bir eð len ce ya da de di ko du gru bu a ra rýz. Bu ve ben ze ri o ya lan ma lar pa ra et mez. Vic dan ve a kýl in sa ný bi raz da ha sý kýþ tý rýr sa, bu de fa ka ça mak yap ma ya ba kar, ken di ni çe þit li eð len ce le re, o ya la yý cý þey le re sü rük ler. Bun lar da he pi mi zin ma lû mu. He le gü nü müz de o ka dar ço ðal dý ki Ýn ter net ten, spor dan, her tür lü ma sum ol ma yan eð len ce ye ka dar... Et ra fý ný toz pem be gör mek le her þe yin de ði þe ce ði ni sa nýr in san. Oy sa de ði þen bir þey yok tur. Al da nan ve so nun da kay be den yi ne in sa nýn ken di si dir. Baþ ka so run var mý? Bit mez ki Bi ze ay rý lan yer de dol du za ten. De va mý i çin baþ ka bir va kit te bu luþ mak ü ze re Rab bi mi ze son su za ka dar hamd ol sun. Re sûl-i Ek rem e (asm), âl ve as ha bý na son su za ka dar sa lât-u se lâm ol sun

3 Y HA BER 16 EY LÜL 2012 PAZAR 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Öð ren ci o dak lý e ði tim þart NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 29 Þev val 1433 Ru mî: 3 Eylül 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý HA BER LER ÖÐ REN CÝ O DAK LI E ÐÝ TÝ MÝN Ö NE MÝ NE DÝK KA TÝ ÇE KEN UZ MAN LAR, ÖÐ RET MEN LE RÝN ÖÐ REN CÝ LE RÝ NE E LEÞ TÝ RÝ DE BU LUN MA ÝM KÂ NI VER ME LE RÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ BÝL DÝ RÝ YOR. Ödevler, korku aracý olmasýn ÜS KÜ DAR Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Nev zat Tar han, a i le le rin, ço cuk la ra ö dev yap ma yý sev dir mek i çin ön ce lik le ço cu ðu nun na sýl bir öð ren me mo de li - nin ol du ðu nu bil me si ge rek ti ði ni be lir te rek, ö dev le - rin, kor ku nes ne si ha li ne ge ti ril me me si ni is te di. Prof. Dr. Tar han, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ö dev ler ko - nu sun da e be veyn le rin ve öð ret men le rin dik kat li ol - ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, o yun ça ðýn da ki ço - cuk la rýn ö dev yap ma yý is te me dik le ri ni, ve li le rin de ço cuk la rýn ö dev yap ma ma sýn dan þi kâ yet çi ol du ðu - nu be lirt ti. Tar han, ço cuk la rýn o ku la ve ö de ve so - ðuk bak ma la rýn da ve li le rin ve öð ret men le rin yan - lýþ dav ra nýþ la rý nýn et ki si nin bü yük o lu ðu na i þa ret e - de rek, þun la rý kay det ti: A i le ler, ço cuk la ra ö dev yap ma yý sev dir mek i çin ön ce lik le ço cu ðu nun na sýl bir öð ren me mo de li nin ol - du ðu nu bil me li. Ö dev ler, kor ku nes ne si ha li ne ge ti ril - me me li. Ýlk ha ta ço cuk o kul dan ge lir gel mez o nu ÞANLIURFA NIN Vi ran þe hir Ýl çe sin de, te rö rist ler le gi ri len ça týþ ma da a ðýr ya ra la nan ve An ka ra da te da vi gör dü ðü sý ra da þe hit o lan 29 ya þýn da ki 2 ço cuk ba ba sý po lis me mu ru Mah mut Ka yan, mem le ke ti A dý ya man ýn Tut Ýl çe si nde du a ve göz yaþ la rý a ra sýn da son yol cu - lu ðu na u ður lan dý. 2 Ey lül gü nü te rö rist le rin ge çe ce ði bil gi si ni a lan gü ven lik güç le ri, Vi ran þe hir- Cey lan pý - nar ka ra yo lun da uy gu la ma baþ lat tý. Kon trol nok ta sý - na ge len 2 te rö rist, bu ra da gü ven lik güç le ri i le ça týþ - ma ya gir di. Ça týþ ma da 2 po lis me mu ru, 1 uz man ça - der sin ba þý na o tur ma ya zor la mak týr. Din len me si i çin hiç fýr sat ver me den, he men ö de vi ni yap ma ya zor la - mak ço cu ðun ö de ve kar þý an ti pa ti duy ma sý na, kö tü duy gu lar bes le me si ne sebep o lur. Ba zý an ne ler san ki ço cu ðun ö de vi ol du ðu nu, ders ça lýþ ma sý ge rek ti ði ni dü þü ne mez miþ gi bi ma sa nýn ba þý na o tu ra na ka dar ço cu ðu na sü rek li ça lýþ ma sý ge rek ti ði ni ha týr lat ma sý, son de re ce yan lýþ bir dav ra nýþ týr. Sü rek li ders ça lýþ - ma sý ný ha týr la tan bir an ne var sa, ço cuk o nu gör dü ðü za man sa de ce ders ça lýþ ma zo run lu lu ðu nu ha týr lar, baþ ka bir þey ha týr la maz. An ney le ço cu ðun i liþ ki si bo - zu lur sa, dü zelt mek zor o lur. Oy sa ders te ki za yýf lýk bir þe kil de te lâ fi e di lir. Tar han, ö de vi bir kor ku a ra cý ha - li ne ge tir me me ko nu sun da ve li ler ka dar öð ret men le - rin de du yar lý ol ma la rý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, ö - dev le rin bü tün leþ ti ri ci, ko nu nun an la mý na yar dým cý, ço cu ðu sýk ma dan me rak u yan dý ra cak i çe rik te ol ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ýs tan bul / a a Þe hit po lis, duâ lar la u ður lan dý vuþ ve 1 si vil va tan daþ ya ra lan dý. Ça týþ ma da a ðýr ya ra - la nan po lis me mu ru Mah mut Ka yan, te da vi gör dü ðü An ka ra da þe hit ol du. Ce na ze si A dý ya man a ge ti ri len þe hit po lis i çin A dý ya man ýn Tut Ýl çe si nde tö ren dü - zen len di. U lu Ca mi de dü zen le nen tö re ne A dý ya man Va li si Mah mut De mir taþ, Em ni yet Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Mus ta fa Çan kal, Þan lý ur fa Ýl Em ni yet Mü - dü rü Meh met Li koð lu, bü rok rat lar, Þan lý ur fa ve A dý - ya man da gö rev ya pan po lis ler i le yak la þýk 3 bin va - tan daþ ka týl dý. A dý ya man / Ah met Ham di Çi çek Öðrenci ve velilerden Anadolu Lisesi tepkisi ANADOLU liselerine kayýtlar sona erdi. Birçok okulda kontenjanlar boþ olmasýna raðmen kayýt yaptýramayan öðrenciler büyük üzüntü yaþýyor. Millî Eðitim Bakanlýðý, lise kayýtlarýný elektronik sistemle puanlara göre gerçekleþtiriyor. Üç yýl boyunca dershanelere giderek Anadolu liselerine girebilmek için ter döken binlerce öðrenci, puanlarý yetmesine raðmen liselere kayýt yaptýramadý. Liselerde boþ kontenjanlar olduðunu belirten öðrenci velileri tepkilerini dile getirdi. Kýzýný üç yýldýr dershanelere gönderdiðini belirten Abdil Kadiroðlu, Kýzým Millî Piyango Anadolu Lisesi listesinde 85. sýrada. Ancak okul 81 e geldiðinde kayýtlarý kapattý. Önümüzde 4 öðrenci var, ancak kýzýmý kaydettiremiyorum. Kontenjanda 13 kiþilik boþluk var. Yazýk günah, bizim çocuklarýmýz dershanelere gitti. Diðer çocuklar da ayný þekilde. Okula gidecek mi gitmeyecek mi bilemiyoruz, ne kýyafet alabildik ne bir þey yapabildik diye konuþtu. Bursa / cihan FO TOÐ RAFLAR: A A ÇUKUROVA Ü ni ver si te si (ÇÜ) E ði tim Fa kül te si E ði tim Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Bir sel Ay bek, öð ren ci o dak lý e ði ti min ö ne mi ne dik - ka ti çe ke rek, öð ret men le rin, öð ren ci - le ri ne e leþ ti ri de bu lun ma im kâ ný ver - me le ri ge rek ti ði ni bil dir di. Ak de niz Ko le ji nde öð ret men le re yö ne lik dü - zen le nen son ba har se mi ner le ri nin so nun cu sun da, ÇÜ Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Bir sel Ay bek, Dü þün me bi - çim le ri- i yi va tan daþ lýk e ði ti mi ko nu - lu su num yap tý. Ay bek, o ku lun kon - fe rans sa lo nun da ki se mi ner de, gü nü - müz de ni te lik li in san la ra du yu lan ih - ti ya cýn gi de rek art tý ðý ný, bu nun yo lu - nun i se e ði tim den geç ti ði ni be lir te rek, Tür ki ye nin çað daþ bir top lum ol - mak i çin gös ter di ði ça ba lar in ce len di - ðin de, bü tün bu ça ba la rýn te me li ni e - ði ti min o luþ tur du ðu gö rü lür. Çün kü, bir ül ke nin çað daþ dev let ler a ra sýn da sað lam bir yer e di nip, bu ye ri ni ko ru - ma sýn da rol oy na yan ö nem li ö ðe ler - den bi ri si e ði tim dir de di. ÖÐ REN CÝ LE RE E LEÞ TÝ RÝ ÝM KÂ NI DA SU NUL MA LI 21. yüz yýl da, bi lim ve tek no lo ji nin hýz la i ler le me si nin top lum la rýn ya pý - sý ný de ðiþ tir di ði ni vur gu la yan Ay bek, Böy le ce e ði tim sis te min de de di ðer a lan lar da ol du ðu gi bi ye ni leþ me zo - run lu bir ha le gel mek te dir. Bun dan do la yý da hem bi rey le rin hem de top - lum la rýn ge le ce ði a çý sýn dan, bü yük bir ö nem ta þý yan e ði tim ko nu sun da il gi siz kal ma yý dü þün mek müm kün de ðil dir di ye ko nuþ tu. Öð ret men le - re, öð ren ci le ri ni so rum lu bi rey ler o la - rak ye tiþ tir me le ri ni tav si ye e den Doç. Dr. Ay bek, Biz öð ret men le rin öð ren - ci le re dü þün me, man týk süz ge cin den ge çir me, e leþ tir me gi bi bir çok be ce ri - yi ka zan dýr ma sý ge re ki yor de di. Ay - bek, Ne ka dar çok e leþ ti rir sek o ka - dar çok dü þü nü rüz. Öð ren ci o dak lý e - ði tim is ti yor sak, öð ren ci le ri mi ze e - leþ ti ri im kâ ný sun ma lý yýz di ye ko - nuþ tu. A da na / ci han Ýstanbul da eðitim tedbirleri ÝS TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye si, top lam 3 bin 75 o kul da, 2 mil yon 700 bin öð ren ci ve 104 bin öð ret - me nin e ði tim-öð re ti me baþ la ya ca ðý ya rýn tra fik te so run ya þan ma ma sý i çin ba zý ted bir ler al dý. Bu na gö re, o kul la rýn a çýl dý ðý ilk haf ta o kul çev - re le rin de yo ðun tra fik ted bir le ri a lý - na cak ve çok sa yý da a raç çe ki ci si ha zýr bu lun du ru la cak. Mev cut yolka zý ça lýþ ma la rý (ÝS KÝ, ÝG DAÞ, BE - DAÞ, Türk Te le kom, A YE DAÞ ve ben ze ri) o kul a çý lýþ gü nün den ön - ce bi ti ri le cek ve o kul la rýn a çýl dý ðý haf ta Cu mar te si ye ka dar yol-ka zý ça lýþ ma la rý ya pýl ma ya cak. Zo run lu ça lýþ ma lar i se ge ce ya pý la cak. O - kul la rýn a çýl dý ðý gün Ý ETT o to büs - le ri, met ro büs, halk o to büs le ri, O - to büs AÞ a raç la rý, Þe hir Hat la rý va pur la rý i le U la þým AÞ ye a it met - ro, ha fif met ro, tram vay ve fi nü - kü ler a raç la rý sa at le ri a ra sýn da üc ret siz hiz met ve re cek. O kul ser vis le ri, ya rýn o kul gi riþ ve çý kýþ sa at le rin de, o kul çev re le rin - de ki ÝS PARK o to park la rý na 2 sa at üc ret siz a raç park e de bi le cek. Ay - rý ca, o kul ve per so nel ser vis le ri de top lu u la þým a raç la rý nýn kul lan dý ðý o to büs yo lu nu kul la na bi le cek. Tra fik te so run ya þan ma ma sý i çin il gi li ku rum la rýn yet ki li le ri, sa at dan i ti ba ren A KOM da or - tak ça lýþ ma da ya pa cak. Ý ETT, met ro büs hat tý ve o to büs ler de ek se fer ko ya cak. Þe hir Hat la rý va pur se fer le ri art tý rý la cak. Met ro, ha fif met ro-fü ni kü ler a za mi sýk lýk ta se - fer dü zen le ye cek. Ýs tan bul De niz O to büs le ri AÞ (Ý DO) de ya rýn sa at le ri a ra sýn da Sir - ke ci-ha rem a ra ba va pu ru hat týn - da ki ya ya yol cu la rý üc ret siz ta þý ya - cak Ey lül de sa at le ri a ra sýn da gö rev ya pa cak. top lam 3 bin 600 po lis gö rev len di - ri le cek. Ýs tan bul / a a Yu suf O ku muþ, pan kre as a me li ya tý olacak. Son Þa hit ler den Yu suf O ku muþ, du â bek li yor nrýze NÝN Ça ye li il çe sin de ya þa yan ve Be di üz za - man Sa id Nur sî yi Bar la da zi ya ret e den son þa - hit ler den o lan Yu suf O ku muþ (Deh ri Yu suf Ho ca), se ven le rin den duâ bek li yor. Bir sü re dir ra hat sýz o lan ve ö nü müz de ki gün ler de pan kre as a me li ya tý ol ma sý bek le nen Yu suf O ku muþ a ða be yin ya kýn la rý, a me li - ya týn Ýs tan bul da ger çek le þe ce ði ni ve her kes ten þi fa ni ye tiy le du â te lep et tik le ri ni i fa de et ti ler. Yu suf O - ku muþ un, Kar tal Eðitim vearaþtýrma Has ta ne sin de a me li yat ol ma sý bek le ni yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya KPSS sý na vý na gi riþ bel ge le ri ya yýn lan dý nkpss YE ön li sans ve or ta öð re tim dü ze yin de gi re - cek a day la rýn, sý na va gi riþ bel ge le ri in ter net te ya yýn - lan dý. ÖSYM Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, 22 Ey lül Cu mar te si ön li sans, 23 Ey lül Pa zar or ta öð re tim dü ze yin de ya pý la cak 2012 Ka mu Per - so nel Seç me Sý na vý na (2012-KPSS Or ta öð re - tim/ön li sans) baþ vu ran a day la rýn, sý nav la ra gi re - cek le ri bi na ve sa lon la ra a tan ma iþ lem le ri nin ta - mam lan dý ðý be lir til di. Sý nav la rýn, Cu mar te si ve Pa zar sa ba hý sa at 9.30 da baþ la ya ca ðý i fa de e di len a çýk la ma da, a day la rýn, sý na va gi re cek le ri yer bil - gi si ni gös te ren sý na va gi riþ bel ge le ri ni, TC kim lik nu ma ra sý ve þif re le riy le ÖSYM nin - is.osym.gov.tr in ter net ad re sin den e di ne cek le ri kay de dil di. Bel ge nin ü ze rin de a da yýn sý na va gi re - ce ði mer kez, bi na, sa lon bil gi le riy le a da yýn fo toð - ra fý nýn bu lu na ca ðý na i þa ret e di len a çýk la ma da, sý - na va gi riþ bel ge le ri nin, a day la rýn ad res le ri ne ay rý ca gön de ril me ye ce ði vur gu lan dý. An ka ra / a a 40 yýl lýk hu sû met ba rýþ la son lan dý nþanliurfa DA i ki a þi ret a ra sýn da a ra zi an laþ - maz lý ðý dolayýsýyla yak la þýk 40 yýl dýr sü ren hu sû met, Þan lý ur fa Va li li ði ta ra fýn dan o luþ tu ru lan he ye tin gi - ri þim le riy le kan dâ vâ sý na dö nüþ me den son lan dý rýl - dý. Bo zo va da a ra zi nin kul la ný mý ko nu sun da yýl lar - dýr a ra la rýn da an laþ maz lýk ya þa nan Pi jan a þi re ti ne bað lý Öt kün a i le si i le Ba zi ki a þi re ti ne bað lý De mir a i - le si a ra sýn da ki hu sû me tin son lan dý rýl ma sý i çin Þan - lý ur fa Va li li ði ön cü lü ðün de bir he yet o luþ tu rul du. He ye tin gö rüþ me le ri so nu cun da her i ki a i le nin ik - na e dil me si nin ar dýn dan, Bo zo va il çe sin de ki Ça - tak Te sis le ri nde Va li Ce la let tin Gü venç, AKP Þan lý ur fa mil let ve kil le ri Se yit Ey yü poð lu, Ab dül - ke rim Gök, Meh met Ak yü rek ve Bo zo va Kay ma - ka mý Re cep Öz türk i le Bo zo va Be le di ye Baþ ka ný Ha san A ru soð lu ve ta raf la rýn ya kýn la rý nýn ka týl dý - ðý ba rýþ ye me ði dü zen len di. Ay ný sof ra da o tu ran ta raf lar, to ka la þa rak ba rýþ tý. Bu ra da bir ko nuþ ma ya pan Va li Gü venç, ba rý þa e me ði ge çen le ri kut la ya - rak, mal ve mülk an laþ maz lý ðýn dan o lu þan ger gin li - ðin kan dö kül me den son lan dý rýl ma sý nýn se vin di ri ci ol du ðu nu di le ge tir di. Þan lý ur fa / a a Fedakâr doktordan 2 bin 500 ameliyat nbýt LÝS Dev let Has ta ne si Baþ he ki mi Ge nel Cer ra - hi Uz ma ný Op. Dr Tol ga Ka fa dar, 3,5 yýl da 2 bin 500 a me li ya ta gi re rek ö nem li bir ba þa rý ya im za at tý. Yo ðun tem po lu ça lýþ ma sý dolayýsýyla Bit lis te, fe da - kâr dok tor o la rak a ný lan Ge nel Cer rah Ka fa dar, ha - yýr duâ la rý nýn ken di si ni güç lü kýl dý ðý ný ve mut lu et - ti ði ni söy le di. 3 bu çuk yýl ön ce Bit lis e ge nel cer rah o la rak a ta nan Baþ he kim ve Ge nel Cer rah Op. Dr. Tol ga Ka fa dar, Ben yö re in sa ný ný çok sev dim. On lar da be ni sev di ler. Ký sa sü re de ça buk kay naþ - týk. Has ta ne mi zin im kân la rý nýn ba tý da ki has ta ne - ler den far ký yok. Mes le ðin ge rek le ri ni ye ri ne ge tir - mek i çin her þey mev cut. Ben dok tor ar ka daþ la rý - mý Bit lis e gel me le ri ni tav si ye e di yo rum de di, Bit - lis te 3 bu çuk yýl i çin de 2 bin 500 a me li ya ta gir di - ði ni an la tan Baþ he kim Tol ga Ka fa dar, Çok yo ðun ça lýþ tým. Ne re de i se gün de 2 a me li yat de mek bu. Al lah a þü kür a me li yat la rýn hep si ba þa rý lý geç ti. Has ta la rý mýn bü yük ço ðun lu ðu da þi fa bul du. Bu ne den le çok du a al dým. Bir dok tor i çin en bü yük he di ye ha yýr du â sý dýr. Ýn san la rýn i yi leþ ti ði ni gör mek be ni da ha faz la ça lýþ ma ya yön len di ri yor ve mut lu e - di yor di ye ko nuþ tu. Bit lis / ci han

4 4 16 EYLÜL 2012 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT HABERLER Fes ti val i le in san la rýn suç iþ le me si en gel le ne cek Ha mam Mü ze si nde Bey pa za rý na öz gü ye rel ký ya fet ler ve ha - mam kül tü rü ne a it do ku ma lar da ser gi le ni yor. FO TOÐ RAF: CÝ HAN Tür ki ye nin ilk ha mam mü ze si a çýl dý ntürkýye NÝN ilk ha mam mü ze si An ka ra Kal kýn - ma A jan sý nýn des te ðiy le Bey pa za rý nda a çýl dý. Zen gin bir ko lek si yo na sa hip o lan Türk Ha mam Mü ze si, ha - mam kül tü rü nü ser gi le me nin ya ný sý ra dü zen le di ði ger çek bir ge lin ha ma mý or ga ni zas yo nu i le de Türk mü ze ci lik ça lýþ ma la rý na fark lý bir bo yut ka zan dý rý yor. A çý lý þta ko nuþ ma ya pan Dr. Se ma De mir; Tür ki ye ye ilk Ha mam Mü ze si ni ve Bey pa za rý na i kin ci ö zel mü ze yi aç ma nýn mut lu lu ðu nu du yu yo rum de di. De mir, ha mam kül tü rü nü sa de ce nes ne le ri ko ru ya - rak de ðil on la rýn bir par ça sý o lan es ki ge le nek le ri de uy gu la ya rak, ta nýt ma yý he def le dik le ri ni mü ze nin ya - pý mýn da ki kat ký la rýn dan do la yý An ka ra Kal kýn ma A - jan sý, Bey pa za rý Kay ma kam lý ðý ve Bey pa za rý Be le di - ye si ne te þek kür le ri ni i let ti. A çý lý þý ya pý lan Türk Ha - mam Mü ze si nde klâ sik Türk ha mam la rýn da ki sý - cak lýk, ý lýk lýk, hal vet, kül han, þýr van, haz ne ve tý raþ lýk gi bi me kân lar bu lu nu yor. Ay rý ca na lýn, bu hur dan, ib rik, sür me dan, kir den lik, müc re ve ha mam ta sý gi - bi Türk el sa nat la rýn dan ör nek ler; ha mam cý min de - ri, kay na na ar ka lý ðý, ha mam boh ça sý, yay gý, peþ te mal, pul lu, bin dal lý, ha mam be ya zý, din din, bür gü, iç lik, ü - çe tek, haþ la ma, sal ta gi bi Bey pa za rý na öz gü mahalli ký ya fet ler ve ha mam kül tü rü ne a it do ku ma lar da zi - ya ret çi le rin be ðe ni si ne su nu lu yor. An ka ra / ci han FO TOÐ RAF: CÝ HAN U LUS LAR A RA SI SUÇ VE CE ZA FÝLM FES TÝ VA LÝ NÝN BU YIL KÝ HEDEFÝ ÝN SAN LA RIN SUÇ ÝÞ LE ME SÝ NÝ EN GEL LE MEK O LA CAK. ÝSTANBUL Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. A dem Sö zü er, Ýs tan bul Ü - ni ver si te si nde bir dö nem ba þör tü lü ol - duk la rý i çin kýz öð ren ci le rin sür gü ne gön - de ril di ði ni söy le di. Sö zü er, Ca ný ný ve öz - gür lük le ri ni ko ru ya ma dý ðý mýz ka dýn la rý - mý zý sür gü ne gön de ri yo ruz. U lus la ra ra sý Suç ve Ce za Film Fes ti va li ni bu sür gün - ler ya þan ma sýn di ye dü zen le dik de di. Ba þak þe hir Be le di ye si ve Ýs tan bul Ü ni ver - si te si Hu kuk Fa kül te si iþ bir li ðiy le bu yýl i - kin ci si dü zen le ne cek. U lus la ra ra sý Suç ve Ce za Film Fes ti va li, 26 Ey lül de baþ la ya - cak. 4 E kim e ka dar sü re cek fes ti val de film ler; Ni þan ta þý City Li fe ve Be yoð lu Si - ne pop si ne ma la rýn da gös te ri le cek. Ýs tan - bul Ü ni ver si te si Rek tör lük bi na sýn da dü - zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan De kan Prof. Dr. A dem Sö zü er, fes ti va li dü zen le me a maç la rýy la il gi li bil gi ver di. Ýstanbul Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. A dem Sö zü er, fes ti va li dü zen le me a maç la rýy la il gi li bil gi ver di. ÞAÝR Ya zar Ol cay Ya zý cý ö lü münün i kin ci yýl - dö nü mün de TYB Ýs tan bul Þu be si nce dü zen - le nen prog ram la Top ka pý Me zar lý ðý nda ki kab ri ba þýn da a nýl dý. Tar týþ ma yý Tar týþ mak, Hü zün Ya zý la rý, Ey lül ün Kýr dý ðý Gül, Ki tap sýz Top lum, Nem rut A te þi, Ya ra lý Kü hey lân gi bi bir çok e se re sa hip o lan Ya zý cý nýn kab riba þýn da - ki prog ra ma a i le si nin ya ný sý ra TYB Ýs tan bul Þu - be si yö ne tim ku ru lu ü ye le ri i le ya zar dost la rý ka - týl dý. Prog ram da Kur ân-ý Ke rim i mer hum Ya - zý cý nýn 6 ya þýn da ki oð lu Ab dul lah O ðuz Ya zý cý o ku du. Bu du rum Ol cay Ya zý cý nýn dost la rý na duy gu lu an lar ya þat tý. YA ZI CI Ý ÇÝN AN MA PROG RA MI An ma prog ra mýy la il gi li ko nu þan TYB Ýs tan - bul Þu be Baþ ka ný Mah mut Bý yýk lý, Ol cay Ya zý cý, Türk kül tür ha ya týn da ö nem li bir ye re sa hip e - ÝN SAN LIK A DI NA Ü ZÜ CÜ DU RUM LAR YA ÞAN MIÞ SÖZÜER, Bu lun du ðu muz bu rek tör lük bi na sýn da bir za - man lar in san la rýn sür gü ne gön de ril me ka rar la rý a lý ný yor muþ. Bu dö nem de, bu se fer kim le ri sür gü ne gön de ri yo ruz? Ka - dýn la rý mý zý sür gü ne gön de ri yo ruz. Bu ra da o ku yan öð ren - ci le ri mi zi salt ba þör tü lü ol duk la rý i çin on la rý sür gü ne gön - der dik. A vus tur ya da, Al man ya da, A vus tu ral ya da o ku - sun lar di ye. Tür ki ye de ca ný ný ko ru ya ma dý ðý mýz ka dýn la rý þim di kim lik le ri ni da hi de ðiþ ti re rek bü tün dün ya la rýn dan ko pa ra rak son ça re o la rak yurt dýþ la rý na gön de re ce ðiz ki ha yat la rý na son ve ril me sin di ye. Ya ni bu top lum ka dýn - la rýn ca ný ný ve öz gür lük le ri ni ko ru ya ma dýk la rý i çin ka dýn - la rý mý zý sür gü ne gön de ri yo ruz. Tür ki ye i çin de de sür gü - ne gön de ri yo ruz. Bu lun du ðu þe hir den baþ ka þeh re gön - de ri yo ruz, sý ðýn ma ev le ri ne gön de ri yo ruz. Biz bu fes ti - va li sür gün ler so na er sin di ye ya pý yo ruz. Biz bu fes ti va li ö zel lik le ka dýn la ra yö ne lik þid de tin ve ay rým cý lý ðýn ön - len me si i çin yap týk ki ar týk Tür ki ye so run la rý sür gün ler le çö zen bir ül ke ol ma sýn i fa de le ri ni kul lan dý. Ba þak þe hir Be le di ye Baþ ka ný Mev lüt Uy sal da, De kan A dem Sö zü - er in ken di si ne film fes ti va li tek li fiy le gel di ðin de þa þýr dý - ðý ný be lirt ti. Uy sal, fes ti val i le in san la rýn suç iþ le me le ri ni en gel le me yi a maç la dýk la rý ný söy le di. Ýs tan bul / ci han Þair Ol cay Ya zý cý u nu tul ma dý ser le riy le ye ni u fuk lar aç mýþ de ðer li bir e de bi yat - çý i di. Ge ri de ka lan e ser le ri ne ve ço cuk la rý na Ya - zý cý nýn dost la rý nýn, ça lýþ tý ðý ku rum la rýn sa hip çýk tý ðý ný gör me nin mut lu lu ðu nu ya þý yo ruz de - di. Ya zý cý yla il gi li bü yük bir an ma prog ra mý dü - zen le ye cek le ri ni be lir ten Bý yýk lý, Ya zý cý nýn ye ni ba sý lan ki tap la rý nýn da ha çok o ku yu cu ya u laþ - ma sý nok ta sýn da ça lýþ ma lar ya pa cak la rý nýn da müj de si ni ver di. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram Dev ke di ler Ýs tan bul da DÜNYACA ün lü a ni mas yon ve kuk la sa nat çý sý Gü ney Af ri ka lý Ro ger Tit - ley in ta sar la dý ðý 4 met re bo yun da ki dev ke di kuk la lar, bu gün E sen ler Dört yol Mey da ný nda ser gi le ne cek. i - DANS U lus la ra ra sý Çað daþ Dans ve Per for mans Fes ti va li ta ra fýn dan dü - zen le nen i KE Di Biz de Ýs tan bul lu - yuz pro je si E sen ler li ler le bu lu þu yor. Ýs tan bul un so kak la rý ný, ha va sý ný ve su yu nu pay laþ tý ðý mýz hay van lar la u - yum lu bir hayata ve di ðer can lý la rýn var ol ma hak la rý na say gý lý ol ma ya dâ - vet e den i KE DÝ Biz de Ýs tan bul lu yuz pro je si kap sa mýn da; dün ya ca ün lü a - ni mas yon ve kuk la sa nat çý sý Gü ney Af ri ka lý Ro ger Tit ley in ta sar la dý ðý 4 met re bo yun da ki dev ke di kuk la lar, E sen ler Dört yol Mey da ný nda ser gi le - ne cek. Mey dan da ay rý ca üc ret siz kuk - la ya pým a töl ye le ri de ku ru la cak. Bu - gün sa at le ri a ra sýn da dü - zen le ne cek a töl ye ler de, ha re ket li hay - van hey kel le ri ya pý la cak. Sa nat sal yö - net men li ði ni A vus tur ya lý ti yat ro yö - net me ni A i ran Berg in üst len di ði i KE - Di a töl ye le ri ne ka tý lým üc ret siz ve 10 ya þýn ü ze rin de her ke se a çýk o la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Hu zur So ka ðý 6 E kim de sah ne a lý yor nþu LE Yük sel Þen ler in da nýþ man lý ðýn da ha zýr la - nan, kad ro sun da Sa nat çý Ya þar Alp te kin in de bu - lun du ðu Hu zur So ka ðý Ti yat ro O yu nu Prö mi ye ri (ilk gös te ri mi), 6 E kim Cu mar te si sa at de Üs - kü dar Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nde se yir ci si i le bu lu þu yor. Ge nel Sa nat Yö net me ni Ka an Bas ma cý - oð lu, sa týþ re kor la rý ký ran, her yaþ tan ve her ke sim - den on bin ler ta ra fýn dan ay ný il gi ve he ye can la o ku - nan Hu zur So ka ðý Ro ma ný ný ti yat ro per de si ne yan - sý ta rak, u nut tu ðu muz de ðer le ri tek rar dan ha týr la - mak, ha týr lat mak, sa hip len mek ve sah ne le mek a dý - na ge le nek se li ge le cek le bu luþ tur mak is te dik le ri ni be lirt ti. Ki ta býn sah ne ye u yar lan ma sý sý ra sýn da Þu le Ha ným la sýk sýk gö rüþ me yap týk la rý ný ve tav si ye le ri - ni al dýk la rý ný be lir ten Ge nel Sa nat Yö net me ni Ka an Bas ma cý oð lu, 6 E kim Cu mar te si Sa at de Üs - kü dar Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zin de ya pý la cak o lan ilk gös te ri me Þu le Ha ný mýn biz zat ka tý la rak o yu nu iz le ye ce ði ni ve se ven le riy le bir a ra da o lup ki tap la rý - ný im za la ya ca ðý ný be lirt ti. Kül tür sa nat Ser vi si Mamaklý kadýnlarýn yaptýklarý el emeði göz nuru ürünler Hanýmeller Çarþýsý nda satýþa çýkarýldý. FO TOÐ RAF: CÝ HAN El e me ði ü rün ler Ha ný mel ler Çar þý sý nda nmamakli ka dýn lar, bir bi rin den de ðer li el e me ði göz nu ru ü rün le ri ni Ma mak Be le di ye si Kül tür Mer - ke zi nde her a yýn ilk haf ta sý Ha ný mel ler Çar þý sý nda sa tý þa su nu yor. Da ha çok el e me ði göz nu ru ü rün le ri sa tý þa çý ka ran Ma mak lý ka dýn lar hem ken di a i le büt - çe le ri ne des tek o lu yor hem de e ko no mik fi yat lar la a - lýþ ve riþ yap mak is te yen le re fark lý bir se çe nek su nu yor. Ma mak Be le di ye Baþ ka ný Me sut Ak gül, Ma mak lý ka - dýn lar kurs la rý mýz da ka zan dýk la rý ye te nek le riy le a i le büt çe si ne kat ký sað lý yor. Ha ný mel ler Çar þý sý fa a li ye te baþ la dýk tan son ra hem bu ra da stant aç mak is te yen, hem de a lýþ ve riþ yap mak is te yen Ma mak lý lar dan yo - ðun ta lep gör dü. Ha ný mel ler Çar þý sý Ma mak lý ka dýn - lar i çin ay rý bir e ko no mik fa a li yet ol ma ya baþ la dý de - di. Ma mak lý ka dýn lar i se Ha ný mel ler Çar þý sý biz le re su nul muþ gü zel bir fýr sat biz ler de bu fýr sa tý i yi de ðer - len di ri yo ruz. Çar þý mýz da pek çok ü rün uy gun fi yat lar - la bu lu na bi lir di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han Burdur un farklý tarihlerde 3 defa yýkýcý depremler geçirmesine raðmen Saden Camii 150 yýldýr ayakta. Klâsik Osmanlý mimarisini yansýtan caminin bitiþiðinde küçük, kubbeli kütüphane de yer alýyor. Taþ ve ahþap iþçiliðinin birleþtirildiði cami, ahþap direkler üzerine oturmuþ. Ahþap oymacýlýðýnýn yapýldýðý camide, kök boyasýndan yapýlan boyamalar bozulmamýþ halde özelliðini koruyor. FO TOÐ RAFLAR: CÝ HAN 150 yýl lýk ah þap mi na re li ca mi BURDUR DA De ðir men ler Ma hal le si nde bu lu nan ah þap mi - na re li 150 yýl lýk Sa den Ca mii za ma na mey dan o ku yor. Bur - dur un fark lý ta rih ler de 3 de fa yý ký cý dep rem ler ge çir me si ne rað men Sa den Ca mii a yak ta kal ma ya de vam et miþ. Ha tip za - de ta ra fýn dan 1862 yý lýn da yap tý rý lan ca mi ah þap mi na re li ca - mi le rin son ör nek le rin den. Klâ sik Os man lý mi ma ri si ni yan sý - tan ca mi nin bi ti þi ðin de kü çük, kub be li kü tüp ha ne de yer a lý - yor. Taþ ve ah þap iþ çi li ði nin bir leþ ti ril di ði ca mi, ah þap di rek ler ü ze ri ne o tur muþ. Ah þap oy ma cý lý ðý nýn ya pýl dý ðý ca mi de, kök bo ya sýn dan ya pý lan bo ya ma lar bo zul ma mýþ hal de ö zel li ði ni B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Fý kýh il min de i ba - det ya pýl ma sý uy gun ol ma yan va kit. - Top lu Ko nut Ý da re si baþ kan lý ðý nýn ký - sa sý. 2. E la zýð i li mi zin es ki a dý. - Cis - min gök yü zü ü ze rin de ki iz dü þü mü. 3. Mev le vî tö ren le rin de se ma ya pan kim se. - Ý lâ hî pa rýl tý, kut sal ý þýk. 4. Ki - na ye li an la tým. - Kök bo ya sý. 5. Bir no - ta. - Bir tür ya ban mer si ni. - Gam di zi - sin de re i le fa a ra sýn da ki ses ve bu se si gös te ren no ta i þa re ti. 6. Da mar la rý mýz - da ki ha ya tî sý vý. - So murt kan (kim se). 7. Al týn su yu na ba tý rýl mýþ al týn þe kil li ma den. - Bir a ni ha týr la ma ni da sý. 8. Hý rýs ti yan lýk ta din den çý ka rýl ma ce za sý. - Ça lýþ ma, gay ret. 9. Sa zýn en ka lýn te li. - Tüy lü de ve nin er ke ði i le tek hör güç lü di þi de ve nin ge ri ye me lez len me sin den el de e di len bir de ve tü rü. - Ke nar la rý a - ðaç lýk lý yol. 10. Bul ma ya ça lýþ mak. - (Uydurukçada) De lil, is pat va sý ta sý ko ru yor. Ah þap mi na re siy le dik kat çe ken Sa den Ca mi i nin ah þap iþ çi li ði nin in ce ö zel lik le ri ni ta þý dý ðý ný be lir ten Bur dur Müf tü Yar dým cý sý Ha lil Taþ, Os man lý e ser le rinin gü nü mü ze ka dar bo zul ma mýþ bir ör ne ði nin bu ca mi ol du ðu nu söy le di. Ca mi nin ya nýn da ka re þek lin de kub be li kü çük bir kü tüp ha - ne nin bu lun du ðu bil gi si ni ve ren Müf tü Taþ, Kü tüp ha ne miz ta ma men taþ tan ya pýl mýþ kub be li bir ya pý dýr. Mih ra bý mýz da i se kes me taþ iþ çi li ði kul la nýl mýþ týr. Min be rin de ah þap iþ çi li ði sa na tý kul la nýl mýþ týr. Þu an ca mi miz Va kýf lar Ge nel Mü dür - lü ðü ko ru ma sýn da dýr þek lin de ko nuþ tu. Bur dur / ci han YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir bi ri min bö lün dü ðü e þit par ça lar dan bi ri ni ve ya bir ka çý ný an la tan sa yý. - Har man sa vur mak ta kul la ný lan, ça tal bi çi min de, tah ta - dan ta rým a ra cý. 2. Bir spor kar þý laþ ma sýn da ra ki bi ya rýþ ma dý þý bý rak mak. - (Tersi) Terek. 3. Si yam kral la rý na ve ri len ad. - Bit ki öz le rin den ve ya yað la rýn dan el de e di len hoþ ko ku. 4. Vü cut par ça sý, or gan. - Ge niþ lik. 5. Nurs Kö yü'nün bað lý ol du ðu Bit lis'in il çe si. - Bas ket bol da sa yý yap mak i çin to pun a týl dý ðý yer. 6. Baþ lan gý cý ol ma yan. - Bir harf ek si ði i le ko kar ya kýt. 7. Es ki dil de ce hen nem. 8. Be þi ðe ko nu lan ya tak. 9. Sö - zün bir bi ri ni tut ma ma sý, ko nuþ ma da be yan e di len söz ve fi kir le rin bir bi ri ne zýt ol ma sý. - Volt am pe re in ký sa ya zý lý þý. 10. Be di üz za ma nýn res mî so ya dý. - (Tersi) Ýnsanlar, Kur'ân'ýn 114. Sûresi. 11. Ke rem sa hi bi, cö - mert. - Ye re ve ya mo bil ya üs tü ne se ril mek, du va ra ge - ril mek i çin, ge nel lik le yün - den do ku nan, ký sa ve sýk tüy lü, na kýþ lý, ka lýn yay gý. 12. Ý rit yu mu sim ge le yen harf ler. - Son, ne ti ce branþ ta sa nat ve mes lek kur su KÜÇÜKÇEKMECE DE her yýl bin ler ce va tan daþ, üc ret siz dü zen le nen sa nat ve mes lek kurs la rýy la ta ný þa rak, ya þa - mý na bam baþ ka bir bo yut ka zan dý rý - yor. Kü çük çek me ce Be le di ye si nin Hal ka lý, Cen net ve Se fa köy kül tür ve sa nat mer kez le ri bün ye sin de aç tý ðý sa nat kurs la rýy la her yýl bin ler ce ki þi hem mes lek ka za ný yor hem de ye te - nek le ri ni ge liþ ti ri yor. Her yaþ tan Kü - çük çek me ce li ye hi tap e den kurs lar - da kur si yer ler, a la nýn da uz man e ðit - men ler den ders a lý yor. Top lam da 35 fark lý branþ ta güz, ba har ve yaz dö - ne mi o la rak plan la nan kurs lar so - nun da ka tý lým cý lar, MEB o nay lý ser - ti fi ka al ma ya hak ka za ný yor. KA YIT LAR BAÞ LA DI 8-14 yaþ ve ye tiþ kin grup la rý na ö - zel o la rak a çý lan 5000 ki þi kon ten - jan lý güz dö ne mi kurs la rý nýn ka yýt la - rý baþ la dý. 30 Ey lül e ka dar ka yýt la rý de vam e de cek mes lek ve sa nat kurs - la rý; gi tar, ke man, pi ya no, halk o yun - la rý, ney, re sim, bað la ma, dik si yon, çe þit li dil ler, ve bil gi sa yar ü ze ri ne çe - þit li branþ lar da e ði tim ve re cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI G E L E N Ý Ý B A R E A Z A Z Ý L H A M A S T E M E L A R A K A L L D A N E Ý S N Ý Z Ý P K E M P A A A K A T S T K A K B E D E N M A S A T E D E R F A S A L A K E R Ý K E Y A L A K A N E K Ý R

5 Y DÜNYA 16 EYLÜL 2012 PAZAR 5 Su ri ye kri zi, böl ge nin des te ðiy le çö zü lür SU RÝYE NÝN i çin de ki ye rel mu ha lif ler den Su ri ye De - mok ra tik De ði þim Ý çin U lu sal Ko or di nas yon Ku ru lu Baþ ka ný Ha san Ab dul-a zim ve be ra be rin de ki he yet, BM ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si El-Ah dar el-ýb ra hi mi i le gö rüþ tü. Þam da Da ma Ro se o te lin de Ýb ra hi mi i le bir a ra ya gel dik ten son ra ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan Ha san Ab dul-a zam, Tem sil ci Ý ra hi mi den ül ke de de vam e - den kri zin bir an ön ce bit me si ni is te dik le ri ni söy le di. Ýb ra hi mi nin Ko fi An nan gi bi tek ra rý nýn ol ma ya ca ðý - ný i fa de e den Ab dul-a zam, Su ri ye de ki kriz an cak A rap ül ke le ri, böl ge dev let le ri ve ko mu o yu nun des - te ðiy le çö zü lür, ak si hal de gö rüþ ay rý lýk la rýy la kriz da ha da de rin le þir de di. Ül ke ler a ra sýn da ki gö rüþ ay rý lýk la rý se be biy le BM ve A rap Bir li ði es ki Su ri ye Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan ýn ba þa rý sað la ya ma dý ðý - ný bil di ren Ab dul-a zam, Ýb ra hi mi, tüm ke si min des te ði ni al ma sý ha lin de ba þa rý lý o la cak di ye ko nuþ - tu. Ül ke de þid det o lay la rý nýn dur ma sý, tu tuk lu la rýn ser best bý ra kýl ma sý yö nün de ki ta lep le ri de Ýb ra hi - mi ye i let tik le ri ne de ði nen Ab dul-a zam, yö ne ti min ba rýþ çýl gös te ri le re i zin ver me si ge rek ti ði ne vur gu ya pa rak, Su ri ye hal ký nýn hür ri ye ti ba rýþ çýl gös te ri - ler den ge çer i fa de si ni kul lan dý. Ab dul-a zam a eþ lik e den Ye rel Ko mi te ü ye le rin den Re ca El-Na sýr da, ül - ke de ki kri zin çö zü mü nün Su ri ye nin i çin de ol du ðu - nu kay de de rek, dýþ as ke ri mü da ha le ye kar þý ol duk la - rý ný be lirt ti. Ýb ra hi mi den ül ke de ki tu tuk lu la rýn bir an ön ce ser best bý ra kýl ma sý ný, ya ra lý la rýn tu tuk lan - ma dan te da vi le ri nin has ta ne ler de ya pýl ma sý ný is te - dik le ri ni söy le nen Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör - gü tü Ü ye si Mah mut Me ri de ül ke i çi ne ve dý þý na yak la þýk 3 mil yon in sa nýn þid det o lay la rý se be biy le göç et mek zo run da kal dý ðý na dik ka ti çek ti. O pe ras - yon lar se be biy le ne Ký zýl haç ýn ne de Su ri ye Ký zý la - yý nýn o lay lar da mað dur o lan in san la ra yar dým et ti ði - ni be lir ten Me ri, Gü ven lik güç le ri 50 bin den faz la ki þi yi tu tuk la dý. 30 bin ki þi ka yýp. Bin ler ce ki þi de o - lay lar da ha ya tý ný kay bet ti de di. Þam / aa ÖN CE KÝ GÜN 137 KÝ ÞÝ ÖL DÜ SU RÝ YE DE ön ce ki ül ke ge ne lin de çý kan ça týþ ma lar da ve yö ne ti me bað lý or du - nun sal dý rý la rý so nu cu top lam 137 ki þi nin öl dü ðü be lir til di. Yö ne ti me bað lý or - du nun ül ke nin bir çok böl ge sin de ki o pe ras yon la rý nýn ya ný sý ra bom bar dý ma ný da sü rü yor. Or du nun, Ha lep e ger çek leþ tir di ði sal dý rý lar da 11 i ço cuk, 14 ü de ka - dýn ol mak ü ze re 41 ki þi nin öl dü ðü be lir til di. Su ri ye Ge nel Dev rim Kon se yi, Ha - lep te iþ ken ce ya pýl dýk tan son ra el le ri bað lý ço ðu kur þu nu di zi le rek in faz e dil - miþ 17 ce se din bu lun du ðu nu ak tar dý. Ya pý lan a çýk la ma da baþ þe hir Þam ve ban li yö le rin de 37, Deyr Ez zor da a ra la rýn da 2 si ka dýn ol mak ü ze re 14, Ýd lib te 8, Hu mus, Ha ma ve Laz ki ye de 5 er ol mak ü ze re Cu ma gü nü ül ke ge ne lin de top lam 137 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði i fa de e dil di. Þam / ci han Ýb ra hi mi, E sad la gö rüþ tü n BM ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem - sil ci si El-Ah dar el-ýb ra hi mi, Su ri ye Dev - let Baþ ka ný Beþ þar E sad ile gö rüþ me sin - den son ra a çýk la malar da bu lu ndu. Ýb ra - hi mi, ül ke de ki kriz le il gi li bü tün bil dik le - ri ni an lat tý ðý ný be lir te rek, E sad a Su ri - ye de ki kriz teh li ke li ve bü yü yor. Bu kriz Su ri ye hal ký, böl ge ve dün ya i çin bir teh - dit teþ kil e di yor de di ði ni ak tar dý. E - sad ýn ül ke de ki kri zi ken di sin den da ha i yi bil di ði ni kay de den Ýb ra hi mi, E sad a BM ve A rap Bir li ði a dý na ken di gay ret - le ri ni an lat tý ðýný söy le di. Ýb ra hi mi, E - sad a Su ri ye hal ký i çin sü reç te bir i ler le - me kay det mek is te di ði ni i let ti ði ni i fa de et ti. E sad la ilk gö rüþ mem ol du, ta bii ki baþ ka zi ya ret le ri miz de o la cak, New York a, BM ye... di ye ko nu þan Ýb ra hi - mi, Su ri ye de çý ka rý o lan dev let le ri de zi - ya ret e de ce ði ni vur gu la dý. Ýb ra hi mi, Su - ri ye li yet ki li ler le gö rüþ me si nin ya ný sý ra ül ke i çin de ve dý þýn da mu ha lif grup lar la da gö rüþ tü ðü nü ha týr lat tý. Þam / a a 16. Benedictus, Lübnan ziyaretinde konuþtu. Pa pa: Ba rýþ kül tü rü o luþ tur ma lý yýz n LÜB NAN A res mi zi ya ret te bu lu - nan Ka to lik le rin ru ha ni li de ri Pa pa 16. Be ne dic tus, ül ke nin si ya si, di ni li - der le riy le bir a ra ya gel di. Pa pa, Lüb - nan lý la rýn bir çok tra je di ve so run lar la kar þý kar þý ya kal dý ðý ný ve bun lar dan ül ke yi ko ru ma sý i çin du a et ti ði ni söy - le di. Pa pa Be ne dik tus, E ðer ba rýþ is - ti yor sak, ya þa ma hak ký ný da sa vun - ma lý yýz. Bu yak la þým sa de ce sa vaþ ve te rö riz mi ön le mez, ay ný za man da Al - la hýn ya rat tý ðý in san ha ya tý ný da ko - rur. Dün ya da ya þa nan si lâh lý ça týþ ma - lar, te rör o lay la rý bir lik te ya þa ma yý ze - de li yor ve di ðer ül ke le re za rar ve ri yor. Ýþ siz lik, fa kir lik, çe þit li kö tü a lýþ kan lýk - lar, yol suz luk lar ve her tür lü te rör fa - a li ye ti, in san la rýn o lay la rýn kur ba ný ol ma sý nýn ya nýn da, in san po tan si ye li - nin kay be dil me si ne ne den o lu yor di - ye ko nuþ tu. Gü nü müz de kül tü rel, sos yal ve di ni fark lý la rýn ye ni bir kar - deþ li ði ge tir di ði ni be lir ten Pa pa, ba rý - þa gi den bir yol bu lun du ðu nu vur gu - la ya rak, Her ke sin bir bi ri ne ih ti ya cý var. Ge le cek ne sil le re ba rýþ i çin de ye - ni bir ha yat yo lu a ça cak sak, ba rýþ kül - tü rü o luþ tur ma lý yýz. E ði ti me ö nem ver me li yiz. Ýn san la rý e ðit mek zor lu bir yol o luþ tu ru yor. Bu nun ö nün de çe þit li en gel ler var. Ba rý þý dü þün mek, ko nuþ mak ve ba rýþ ha re ket le ri bir bi ri - ne say gý yý ge ti ri yor de di. Beyrut / a a Rus ya da mu ha le fet ye ni den so kak lar da n RUS YA DA mu ha lif grup lar yö ne ti - mi pro tes to i çin ye ni den so kak la ra çýk tý. Mil yon la rýn Yü rü yü þü ad lý or - ga ni zas yon, Baþ þe hir Mos ko va da Puþ kins ka ya Mey da ný ndan baþ ladý ve Sa ha rov Cad de si bo yun ca de vam et ti. Mu ha lif i sim ler Rus ya Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin e kar þýt lý ðýn sem bo lü ha li ne ge len be yaz ba lon lar ve be yaz gü ver cin ler u çur du. Rus ya öz gür o la cak, Güç bu ra da gi bi slo gan a - tan gös te ri ci ler Pu tin siz Rus ya ya - zý lý pan kart lar ta þý dý. Gös te ri ye sol grup lar ka dar sað cep he den Hal kýn Öz gür lük le ri Par ti si (PAR NAS), Si vil Cep he ve Da ya nýþ ma gi bi mu ha lif ha re ket ler da hil ol du. Rus ya nýn fark lý þe hir le rin de de kü çük çap lý gös te ri ler ya pýl dý. Moskova / cihan FO TOÐ RAF: A A MÜSLÜMANLAR KIÞKIRTILMAK ÝSTENÝYOR Hz. Muhammed i kötüleyen filmle ilgili açýklama yapan Ýmamý Azam Ebu Hanife Camisi Ýmam ve Hatibi Abdusettar Abdulcebbar, bu filmle doðudan batýya dünya üzerinde yaþayan 1,5 milyar Müslüman ýn duygularýnýn kýþkýrtýlmak istendiðini belirtti. Abdulcebbar, Bu hakareti protesto etmek için Ýmamý Azam Ebu Hanife nin Azamiyesi nin topraklarý üzerinde bulunmaktayýz. Allah, Peygamber efendimizi kötüleyenlerin yaptýklarýný yanlarýna býrakmaz. Ne yazýk ki bu Provokasyonlar, Ýslâmî uyanýþý önleme çabasý TUNUS DÝN ÝÞLERÝ BAKANI EL-HADÝMÝ, PEYGAMBERÝMÝZE HAKARET EDEN FÝLMLE ÝLGÝLÝ OLARAK, PROVOKASYONLAR, ÝSLÂMÎ UYANIÞ SÜRECÝNÝ SEKTEYE UÐRATMA ÇABALARINDAN ÝBARETTÝR DEDÝ. TU NUS Din Ýþ le ri Ba ka ný Nu ret tin el-ha di mi, Ýs lâm ý he def a lan ka ra la ma kam pan ya la rý na kar þý u lus lar a ra sý bir yar gý sis te mi nin o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ha di mi, ABD de çe ki len ve Hz. Pey gam ber i kö tü le yen film le il gi li bir so ru yu, A dý ný að zý mý za a la ma dý ðý mýz bu film, di nî ve ah lâ kî a çý dan ka bul e di le mez bir film dir. Bü tün Müs lü man ku ru luþ la rýn, yö ne tim le rin ge re ken tep ki yi gös ter me si ge - rek di ye ce vap la dý. Fil min Müs lü man la ra ve kut sal de ðer - le ri ne ha ka ret et ti ði ni, Ýs lâm di ni ni a la ya al dý ðý ný be lir ten Ha di mi, Pro vo kas yon lar, Ýs lâ mî u ya nýþ ve A rap Ba ha rý sü - re ci ni sek te ye uð rat ma, ya pý lan ma ya baþ la yan ye ni me de - ni ye ti bir ka o sa sü rük le me ça ba la rýn dan i ba ret tir di ye ko - nuþ tu. Ha di mi, bu tür ey lem le rin, Ýs lâ mýn il ke le ri ve ru huy - la bað da þa cak tu tum lar la en gel len me si ve Müs lü man la ra bu ko nu da ör nek ol ma la rý çað rý sýn da bu lun du. Tunus / a a PA PAZ LAR DA PRO TES TO ET TÝ OR TA DO ÐU DA H ýris ti yan dün ya sý nýn ön de ge len din a - dam la rý Hz. Pey gam ber e ha ka ret i çe ren fil me tep ki i çin Mý sýr ýn fark lý þe hir le rin de dü zen le nen pro tes to gös te ri le ri - ne ka týl dý. Hý ris ti yan top lu mu nun ön de ge len i sim le ri ve pa paz la rýn ka týl dý ðý Ýs ma i liy ye, Sü veyþ ve Port Sa id gi bi Sü veyþ Ka na lý çev re sin de ki þe hir ler de Cu ma na ma zý son - ra sý dü zen le nen gös te ri ler de, Müs lü man lar ve Kýp tîler bir - dir slo gan la rý a týl dý. Port Sa id böl ge si nin baþ ra hi bi Tad ros ve ba zý Or ta doks pa paz la rý, din le re yö ne lik ka ra la ma kam - pan ya la rý nýn ka bul e di le mez ol du ðu nu i fa de e de rek, bü tün ki li se le re Hz. Pey gam ber e ya pý lan ha ka ret le ri ký na yan bil - di ri ler a sa cak la rý ný du yur du. Ýskenderiye / a a ilk kýþkýrtma deðil. Kýþkýrtmalar sürekli tekrarlanýyor. Onlar bizi kýþkýrtýyor ve daha sonra kýþkýrtmalarýna gösterdiðimiz tepkileri kýnýyorlar. Dini deðer, sembol ve baþkalarýnýn duygularýný kýþkýrtacak þeylere saygý göstermeleri gerekir. Irkçý, dinsel ve mezhepsel gerginliðe sebep olabilecek davranýþlarda bulunmamalýlar. Baþkalarýnýn dini ve asil duygularýný kýþkýrtmak demokrasi, adalet ve hürriyetlerden deðildir. Demokrasinin sýnýrlarý belirlenmeli dedi. Baðdat / a a Filistin Hükümeti'nin Baþbakaný Heniyye, Gazze'de Cuma hutbesi verdi. HE NÝY YE: ABD Ö ZÜR DÝ LE SÝN GAZ ZE DE KÝ Fi lis tin Hü kü me ti nin Baþ ba ka ný Ýs ma il He niy ye, Hz. Mu - ham med e ha ka ret i çe ren film se be biy le ABD yi Müs lü man lar dan ö zür di - le me ye ça ðýr dý. He niy ye, Gaz ze de Bü yük Ca mi de ver di ði Cu ma hut be sin - de, Ýs lâ mý ve Müs lü man la rý ka ra la yan bu tür ey lem le rin bir da ha tek rar - lan ma ma sý i çin ba rýþ çýl gös te ri le re de vam e dil me li de di. He ni ye, fil min Ýs - lâm â le min de u yan dýr dý ðý in fi a le i þa ret e de rek ABD yö ne ti mi nin ö zür di le - me si ge rek ti ði ni söy le di. Su ri ye nin baþ þeh ri Þam da Fi lis tin li le rin ya þa dý ðý Yer mük mül te ci kam pý na yö ne lik dü zen le nen sal dý rý la rý da ký na yan He niy - ye, Biz tüm mül te ci kamp la rýn da ki va tan daþ la rý mý zýn ya nýn da yýz. Fi lis tin - li le rin ka ný bu ka dar u cuz de ðil i fa de si ni kul lan dý. Gazze / a a Çin in Af ga nis tan en di þe si ÇÝN Ö zel Bü yü kel çi si Ga o Yus heng, Çin hü kü me - ti nin, 2014 yý lýn dan son ra Af ga nis tan da ki muh te - mel ge liþ me le rin Or ta As ya yý et ki le ye bi le ce ðin den en di þe duy du ðu nu söy le di. Kýr gý zis tan te mas la rý çer çe ve sin de Gü ven lik Kon se yi Sek re te ri Bu sur - man kul Ta bal di yev i le gö rü þen Ga o, Çin yö ne ti - mi nin, baþ ta Kýr gý zis tan ol mak ü ze re ve di ðer Or ta As ya ül ke le ri i le as ke ri ve si ya si iþ bir li ði ni güç len - dir mek is te di ði ni be lirt ti. Gü ven lik Kon se yi Sek re - ter li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Bü yü - kel çi, Or ta As ya ül ke le rin de ki ba rýþ, is tik rar ve gü - ven lik ko nu la rýy la ya kýn dan il gi len dik le ri ni i fa de et ti. A çýk la ma da, ta raf la rýn, i ki li si ya si ve as ke ri iþ - bir li ði ko nu la rý i le Or ta As ya ül ke le ri i le gü ven lik ve teh dit le re kar þý iþ bir li ði im kân la rý ný, bu nun ya ný sý ra ko a lis yon güç le ri nin 2014 yý lýn dan son ra Af - ga nis tan dan as ke ri le ri ni çek me si i le bir lik te gü - ven lik ko nu la rý nýn e le al dýk la rý kay de dil di. Ga o Yus heng, Çin in, 2014 yý lýn dan son ra Af ga nis - tan da ki o la sý ge liþ me le rin böl ge yi et ki le ye bi le ce - ðin den en di þe duy du ðu nu be lirt ti. Biþkek / a a NA TO üs sü ne sal dý rý: 18 ö lü AF GA NÝS TAN IN Hil mend vi la ye tin de bir grup Ta li ban mi li ta ný nýn, Va þir il çe sin de bu lu nan NA - TO üs sü ne sal dýr ma sý so nu cu 18 ki þi öl dü. Hil - mend Va li li ði Söz cü sü Da vud Ah ma di, mi li tan la - rýn sa ba hýn er ken sa at le rin de Þu rab Ha va a la ný nýn ya ký nýn da ki NA TO üs sü ne a ðýr si lâh lar i le sal dýr - dý ðý ný be lirt ti. Sal dý rý nýn ar dýn dan ta raf lar ar sýn da si lah lý ça týþ ma çýk tý ðý ný kay de den Ah ma di, ça týþ - ma da ilk be lir le me le re gö re 2 NA TO as ke ri ve 16 mi li ta nýn öl dü ðü nü söy le di. Mi li tan lar, üs te ki Af - gan ve NA TO gö rev li le ri nin kar þý a ta ðýn da a ðýr ka yýp ve re rek ge ri çe kil mek zo run da kal dý. Ta li ban Söz cü sü Za bi hul lah Mü ca hid i se sal dý rý da 10 dan faz la NA TO as ke ri nin öl dü rül dü ðü nü, sal dý rý da ki he def le ri nin 10 gün ön ce Af ga nis tan a ge len Prens Harry ol du ðu nu a çýk la dý. Kabil / a a Kâbe'deki Hac öncesi son Cuma günü sakin geçti. Kâbe de Hac ha zýr lýk la rý HAC mev si mi nin yak laþ ma sýy la be ra ber, Kâ be de ki ha zýr lýk lar da so na ge lin di. Su u di A ra bis tan Hac Ba kan lý ðý ve Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, ya rýn dan i ti ba ren dün ya nýn dört bir ya nýn dan kut sal top rak la ra ge le - cek yak la þýk 4 mil yon Ha cý a da yý ný a ðýr la ma ya ha - zýr la ný yor. Kâ be ve Mes cid-i Ne be vi de ki ha zýr lýk - la rýn ya nýn da, A ra fat, Müz de li fe, Mi na ve Ce me rat (þey tan taþ la ma böl ge si) i çin de ye ni ya pý lan bin ler - ce tu va let, ça dýr ve ça dýr lar da ki kli ma lar la, ka na li - zas yon þe be ke le rin de ki ça lýþ ma lar a ra lýk sýz de vam e di yor. Kâ be de hac ha zýr lýk la rý se be biy le boþ luk gö ze çar pý yor. Mu te mir ler (Um re ci ler), ö zel lik le Cu ma na ma zýn dan son ra Kâ be ta vaf la rý ný 15 da ki - ka lýk bir sü re de yap tý. Ar dýn dan da 45 da ki ka da Sa fa i le Mer ve a ra sýn da sa yla rý ný ta mam la dý. Mu te mir le rin nor mal za man lar da or ta la ma 3 sa at sü ren Um re i ba de ti ni, yak la þýk 1 sa at te ta mam la - dýk la rý göz len di. Ö te yan dan ya rýn Tür ki ye den de ilk ha cý a da yý ka fi le le ri nin Me di ne-i Mü nev ve re ye in me le ri bek le ni yor. Ha cý a day la rý Me di ne de ki i - ba det le ri ni ger çek leþ tir dik ten son ra Mek ke ye ge - le rek Kâ be yi zi ya ret e dip A ra fat a çý ký þý bek le me ye baþ la ya cak. Ge çen yýl yak la þýk 3,5 mil yon Ha cý, kut sal top rak la rý zi ya ret e de rek Hac i ba det le ri ni ger çek leþ tir miþ ti. Mekke / a a

6 6 16 EYLÜL 2012 PAZAR HA BER Y MENDERES BU ca ni as ya.com.tr Bu a na ya sa i le... Dar be ci le rin ba þý mý za sar dý ðý 12 Ey lül 1982 A na ya sa sý i le bir ye re va ra ma ya ca ðý mýz da ha ilk gün den bel li i di. Hak lý i ti raz la ra rað men mil le te zor la ka bul et ti ri len bu a na ya sa dan kur tul mak i çin ba zý ça lýþ ma lar ya pýl dý, a ma bun lar ye ter li ol ma dý. A na ya sa nýn ba zý mad de le ri de ðiþ ti, a ma te me li sað lam ol ma dý ðý i çin de ði þik lik ler ye ter li ol ma dý. Geç miþ dö nem ik ti dar la rý nýn bu ko nu da ver dik le ri be ya nat la rý bir ya na bý ra kýr sak bi le, son 10 yýl dýr tek ba þý na, iþ ba þýn da o lan ik ti da rýn, dar be a na ya sa sýn dan kur tul mak ge rek ti ði nok ta sýn da ki be yan la rý ný u nu ta ma yýz. Son ge nel se çim le rin en id di a lý be yan la rý da bu ko nu day dý. Bu na gö re ilk fýr sat ta a na ya sa de ði þe cek ve öz de si vil bir a na ya sa ya ka vu þa cak týk. El bet te bu ko nu da ça lýþ ma lar ya pý lý yor, a ma a çýk la nan tak vim e u yul du ðu nu söy le mek müm kün de ðil. Son ge nel se çim ler den bu ya na þu ka dar ay geç ti, or ta da mü þah has bir ne ti ce yok. U la þýl ma sý sü rek li er te le nen bir he def le kar þý kar þý ya yýz. Oy sa Tür ki ye nin ye ni a na ya sa nok ta sýn da bek le me ye ta ham mü lü kal ma mýþ týr. Ki bu nu, ic ra at la rý fark lý ol sa da en baþ ta ik ti dar men sup la rý i fa de e di yor. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ge nel ka bul gö ren ger çek le ri þöy le i fa de et miþ: Bu a na ya sa i le il gi li bu gü ne ka dar söy len me dik bir söz e sas i ti ba riy le kal ma dý. Bu ko nu da en ön ce söz söy le yen le rin ba þýn da da ha zýr la dý ðý ra por lar la TÜ SÝ AD var. 17 de fa de ðiþ ti. 18. si de yol da. Bu a na ya sa, Ka sým 82 de yü rür lü ðe gir di. O gün den bu gü ne 30 yýl geç miþ o lu yor. 30 yýl da 18 de ði þik lik... Böl dü ðü nüz de a þa ðý yu ka rý her ay da bir, ba zen 2 ay da bir de ði þik lik ya pýl mýþ. Bu, þu nu gös te ri yor; 82 de ya pý lan a na ya sa e ðer za ma nýn ru hu na uy gun, Tür ki ye nin ih ti yaç la rý ný kar þý la yan et kin ve ve rim li bir dev let yö ne ti mi ne im kân ve ren a na ya sa ol say dý, her ay da bir de ði þik lik mec bu ri ye ti ha sýl ol maz dý. Bu bi le, bu a na ya sa nýn ne den de ðiþ me si ge rek ti ði ni, her ih ti yaç duy du ðun da bir a na ya sa de ði þik li ði ya pa rak 82 mo del a ra bay la çað daþ laþ ma yol cu lu ðu nu sür dü re me ye ce ði mi zi gös te ri yor. Geç miþ te bi raz ka ri ka tü ri ze i fa de ler le de söy le me ye ça lýþ tým, las tik ka bak laþ mýþ, mo tor yað ya ký yor, eg zoz de lik... Bu a ra bay la siz u zun bir yol cu lu ða çý ka cak sý nýz. Hem de baþ ka la rýy la ya rý þa rak... Do la yý sýy la bu a na ya sa nýn son kul la ným ta ri hi e sas i ti ba riy le çok tan geç ti, a ma kul lan ma ya da de vam e di yo ruz. (A A, 14 Ey lül 2012) Mil le tin an la mak ta zor lan dý ðý nok ta þu: Dar be a na ya sa sýn dan kur tul mak ge re ki yor ve bu nun yo lu da TBMM den ge çi yor sa; ka rar lý a dým la rý ki min at ma sý lâ zým? A na ya sa yý de ðiþ tir mek i çin mil let ten des tek is ten di, mil let de bu yet ki yi ik ti dar par ti si ne ver di. O hal de hiç bir ba ha ne ye yer kal ma dan ve ge cik me den, dar be a na ya sa sý ný a rat ma ya cak öz de bir si vil a na ya sa ha zýr lan ma sý lâ zým. Tür ki ye nin þart la rý nýn ko lay ol ma dý ðý ný, a týl mak is te nen müs bet a dým la ra kar þý bir de ðil, 122 en gel çý ka rý la bil di ði nin de far kýn da yýz. A ma bu en gel le ri aþ mak da tek ba þý na iþ ba þý na ge len le rin gö re vi. Za ten bu iþ le ri yap mak ko lay ol say dý her kes ya par dý. Ger çek an lam da bir si vil a na ya sa yap ma ya ta lip o lan ve mil let ten des tek is te yen le rin; þim di çý kýp, Ye ni ve si vil bir a na ya sa yap ma nýn bu ka dar zor ol du ðu nu bil mi yor duk. Ça lý þý yo ruz, a ma en gel ler çý ký yor de me ye hak ký yok tur. Ta mam, doð ru tes bit ler de ya pýl sýn; a ma da ha da ö nem li si bu tes bit ler ic ra at la ra dö nüþ sün. Tür ki ye nin; Ba kýn, ne gü zel ko nuþ tu. Ne doð ru tes bit ler de bu lun du di ye rek gü zel söz ler i al kýþ la ma ya, da ha doð ru su va kit kay bet me ye ta ham mü lü kal ma dý. A ce le i þe þey tan ka rý þýr, a ma Ha yýr lý iþ ler de a ce le et mek de dik ka te a lýn ma sý ge re ken ö nem li bir tav si ye dir. Yok sa ay lar, yýl lar ge çer ve biz gü zel söz ler i al kýþ la yýp dur mak la va kit ge çir di ði mi zi an la rýz. Ýþ iþ ten geç me den ye ni ve si vil bir a na ya sa ha zýr lan ma lý dýr ki, prob lem le ri mi zi a þýp Bü yük Tür ki ye he de fi ne u la þa lým. Ta bi î, ge rçek he def ve mak sat bu i se... GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemizin Yayýn Koordinatörü muhterem kardeþimiz; Abdullah Eraçýkbaþ ýn kalp rahatsýzlýðý dolayýsýyla anjio operasyonu geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Allah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Süleyman Bayþu ve Ailesi ZAYÝ Beko Casio marka yazar kasamýzýn 8GE AG seri nolu ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.Mustafa Cansýz FO TOÐ RAF: A A MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR ÝDAMLARIN 51. YILI DOLAYISI ÝLE AÇIKLAMA YAPAN BAYINDIR, MENDERES ÝN KENDÝ ÝFADESÝYLE BU MÝLLETÝN ÖZETÝ, BÝN YILLIK GEÇMÝÞÝ VE GELECEK BÝN YILLIK VÝZYONU OLDUÐUNU VURGULADI. MEHMET KARA AN KA RA AD NAN Men de res De mok ra si Plat for mu An ka ra Tem sil ci si Ah met Þe rif Ba yýn dýr, Bu mil le tin ö ze ti dir Men de res. Ad nan Men de res, bu mil le tin bin yýl lýk geç mi þi dir ve ge le cek bin yýl lýk viz yo nu dur. de di. Ah met Þe rif Ba yýn dýr, Ad nan Men de res in þe ha de ti nin 51. yýl dö nü mü do la yý sýy la ya zý lý bir a çýk la ma yap tý. Ba yýn dýr a çýk la ma da, i ti lip ka kýl mýþ mil yon la rýn se si o la rak Ye ter söz mil le tin dir! di ye yýl la rýn tek par ti zih ni ye ti ni yý ka rak 1950 de ik ti da ra ge len rah met li Ad nan Men de res in, Türk si ya si ha ya tý nýn ker be la sý o lan la net li 27 Ma yýs dar be siy le þe hid e dil di ði ni ha týr la ta rak, Ad nan Men de res in kim se le re ko lay ko lay na sip ol ma ya cak bir sev gi çað la ya nýy la mil le tin gön lün de müm taz ye ri ni ko ru ma ya de vam et ti ði ni söy le di. Ba yýn dýr a çýk la ma sý na þöy le de vam et ti; Ýlk ic ra a ti o la rak hal kýn Tan rý u lu dur, me mur lar la as ker ler Al lah ýn ku lu dur di ye al gý la dý ðý tek par ti dev ri e za ný ný as lý o lan E zan-ý Mu ham me di ye çe vir mek le i þe baþ la yan mer hum Ad nan Men de res, ken di si ni kah ra man As ya or du la rý nýn to run la rý o lan, bin yýl dýr Ýs lam a bay rak tar lýk ya pan bu a sil ve ne cip mil le tin hiz me ti ne a da mýþ; ön ce a çýk oy giz li tas nif gi bi dün ya da e þi ne rast lan ma yan bir ga rip se çim le en gel len me ye ça lý þýl sa da in san ol du ðu mu zu O nun dö ne min de an la dýk di yen A na do lu in sa nýn ca hâlâ ký rý la ma yan re kor oy o ra nýy la ik ti da ra ge ti ril miþ tir. ÞEHÝT CENAZELERÝ, GATA DA Afyonkarahisar daki patlamada þehit olan askerlerin cenazesi dün, Adli Týp Kurumu ndan Gülhane Askeri Týp Akademisi ne (GATA) gönderildi. Afyonkarahisar daki patlamada þehit olan ve kimlik AF YON KA RA HÝSAR Va li si Ýr fan Bal kan lý oð lu, 5 Ey lül de as ke ri mü him mat de po sun da mey da na ge len pat la ma ne de niy le va tan daþ la ra a it bi na, a raç ve ta rým a ra zi le rin de o lu þan ha sar lar la il gi li ö de me le re baþ lan dý ðý ný bil dir di. Bal kan lý oð lu, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Þe hit Uz man Ça vuþ Me te Sa raç Kýþ la sý nda ki mü him mat de po sun da mey da na ge len pat la ma da 25 as ke rin þe hit ol ma sý nýn her ke si üz dü ðü nü söy le di. Pat la ma nýn he men ar dýn dan o lay ye ri çev re sin de ya þa yan va tan daþ la rýn za rar la rý nýn tes pi ti i çin Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ta li ma týy la ça lýþ ma baþ la tý la rak 500 bin li ra ö de nek gön de ril di ði ni ha týr la tan Bal kan lý oð lu, 165 i A ta yýlýnda yasaklanan Arapça ezaný, Menderes 18 yýl aradan sonra 16 Haziran 1950'de tekrar aslýna çevirerek okunmasýný saðladý. 16 HA ZÝ RAN, E ZAN-I MU HAM ME DÎ GÜ NÜ OL SUN SÝYA SÝ ha ya tý mý zýn en u zun on yý lýn da, tek par ti dev ri nin ka lem le ri nin bi le sýç ra yan ra kam lar di ye rek i - fa de et ti ði o la ða nüs tü lük te ça rýk tan me de ni ye te ge çiþ ya þan mýþ týr. As lýn da bir baþ ka a çý dan 13 Ma yýs 1950 ge ce i se, 15 Ma yýs 1950 gün düz ol muþ tur. Rah met li Ay dýn Men de res in i fa de siy le Bu mil le tin ö ze ti dir Men de res. Ad nan Men de res, bu mil le tin bin yýl lýk geç mi þi dir ve ge le cek bin yýl lýk viz yo nu - dur. Bu yýl ya pý la cak an ma tö ren le ri ha tý ra sý na ka mu o yu mu za so mut bir ö ne rim var: Ýs lâm ýn söz lü ma ni fes to su o lan E zan-ý Mu ham me dî nin 18 yýl a ra dan son ra ilk o kun du ðu gün o lan 16 Ha zi ran ý ge - li niz E zan-ý Mu ham me dî gü nü i lan e de lim. Hem e zan da ki cüm le le rin mânâ sý ný te fek kür e de lim, hem de Ad nan Men de res e Ýs lam ýn en ö nem li sem bol le rin den o lan e za nýn as lý na dön dü rül me sin de - ki mü him ro lün den do la yý rah met ve min net le fa ti ha lar yol la ya lým. Top ra ða dü þen cem re le ri mi zi tü - ken mez bir a cý ve has ret le, Ce nâb-ý Hakk tan rah met ni ya zýy la fa ti ha lar la, ya sin ler le ve ha tim ler le bir ke re da ha a ný yo ruz. 27 Ma yýs 1960 tan, 17 Ey lül 1961 e ka dar bu ül ke de ne meþ rû i yet ne de de mok rat la ra at fe di le cek bir suç söz ko nu su dur. Si zi bu ra ya tý kan kuv vet böy le is ti yor di yen bir düz me ce mah ke me ve iþ le nen üç si ya si ci na yet var dýr. Ý dam seh pa sý na gi der ken Dev le ti me ve mil le ti me e be di sa a det ler di le rim di yen; ö lü mü kor ku tan yi ðit li ðiy le, zey be ðim bu mil let se ni e be di yen se ve cek ve a ziz ha tý ra ný ya þa ta cak týr.. tespit çalýþmalarý önceki gün tamamlanan 24 askerin cenazesi, GATA ya götürüldü. Adli Týp Kurumu ndan alýnan ve ambulanslarla GATA ya götürülen þehitler için bugün tören düzenleneceði öðrenildi. Ankara / a a Pat la ma nýn ha sar la rý ö den me ye baþ lan dý köy de, 71 i Kýþ la cýk kö yün de ol mak ü ze re top lam 236 iþ ye ri, ko nut, a hýr, sa man lýk i le 16 a ra cýn za rar gör dü ðü nün be lir len di ði ni bil dir di. Ta rým a lan la rý, mey ve a ðaç la rý ve ta rým a raç la rýn da o lu þan ha sar la rýn da tes pit e dil di ði ni an la tan Bal kan lý oð lu, þöy le ko nuþ tu: Va tan daþ la ra a it bi na, a raç ve ta rým a ra zi le rin de o lu þan ha sar lar la il gi li ö de me le re baþ lan dý. Ha sar la rýn be del le ri, va tan daþ la rýn TC kim lik nu ma ra la rý ü ze rin den Zi ra at Ban ka sý na bil di ril di. Ban ka ya baþ vu ran lar pa ra la rý ný a la bi li yor. Bal kan lý oð lu, o kul, ca mi, köy ko na ðý, i mam e vi gi bi ka mu bi na la rýn da o lu þan ha sar la rýn da gi de ril di ði ni söz le ri ne ek le di. Afyonkarahisar / a a A na ya sa Mah ke me si ü gö rü þe cek na NA YA SA Mah ke me si, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ve ka mu o yun da o la rak bi li nen ya sa nýn ip ta li ve yü rür lü ðü nün dur du rul ma sý is te miy le CHP nin aç tý ðý dâ vâyý 20 Ey lül Per þem be gü nü e sas tan gö rü þe cek. CHP, ka nu nun þe kil yö nün den ip ta li nin ar dýn dan e sas tan ip ta li is te miy le de A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur muþ tu. Ka nu nun, þe kil yö nün den ip tal is te mi ni red de den Yük sek Mah ke me, e sas yö nün den ya pý lan ip tal baþ vu ru su nu 20 Ey lül Per þem be gö rü þe cek. A na ya sa Mah ke me si nin per þem be ya pa ca ðý gün dem top lan tý sýn da, a na mu ha le fet par ti si CHP ve çe þit li mah ke me ler den ge len 16 baþ vu ru e le a lý na cak. Mah ke me, baþ vu ru la rýn son sý ra sýn da zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nu nun ip tal is te mi ni e sas tan gö rü þe cek. Ankara / a a BBP den do ku nul maz lýk la rýn kal dý rýl ma sý an ke ti nbbp, An ka ra nýn da a ra sýn da bu lun du ðu 29 il de kur du ðu san dýk lar da va tan daþ la ra, PKK lý te rö rist le rin i dam e dil me si ni ve Te rö rist ler le ku cak la þan mil let ve kil le ri nin do ku nul maz lýk la rý ný nýn kal dý rýl ma sý ný is te yip is te me dik le ri ni sor du. BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, An ka ra da ki 3 san dýk ye rin den bi ri o lan Ku ðu lu park ta o yu nu kul lan dýk tan son ra ga ze te ci le re a çýk la ma yap tý. Va tan daþ la ra, ey lem i çin de yer a lan te rö rist ler i dam e dil sin mi ve Dev le te ve mil le te mey dan o ku yan, hu ku ku hi çe sa yan ve son o la rak biz zat PKK lý te rö rist ler le sar maþ do laþ gö rün tü le ri ba sý na yan sý yan BDP li söz de mil let ve kil le ri nin do ku nul maz lý ðý kal dý rýl sýn mý so ru la rý ný yö nelt tik le ri ni bil di ren Des ti ci, þöy le ko nuþ tu: Biz bu ra da hal kýn i ra de si ne say gý lý yýz. Sö zü mil le te ve ri yo ruz. Mil let ne der se o. Biz ta lep et tik di ye i dam ce za sý gel sin ya da do ku nul maz lýk kal dý rýl sýn de mi yo ruz. Mil le tin ka ra rý han gi yön de çý kar sa o ka ra ra say gý gös te re ce ðiz. Ankara / a a Sýr rý Sa kýk ýn oð lu in ti har et ti nbdp, Muþ mil let ve kil le ri Sýr rý Sa kýk ýn oð lu Si dar Sa kýk ýn i çi ne gir di ði bir bu na lým ne ti ce sin de bu sa bah (dün sa bah) ba ba sýy la bir lik te ya þa dý ðý e vin bal ko nun dan at la ya rak ya þa mý ný yi tir di ði ni bil dir di. Par ti den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Muþ Mil let ve ki li miz Sa yýn Sýr rý Sa kýk ýn oð lu Si dar Sa kýk, i çi ne gir di ði bir bu na lým ne ti ce sin de bu sa bah (dün sa bah) ba ba sýy la bir lik te ya þa dý ðý e vin bal ko nun dan at la ya rak ya þa mý ný yi tir miþ tir. Si dar Sa kýk ýn ö lü mü ne da ir ba zý ha ber si te le rin de yer a lan id di a lar ger çek dý þý dýr i fa de le ri kul la nýl dý. Ankara / a a

7 HA BER LER HA BER 7 16 EYLÜL 2012 PAZAR Y Dün ya da ki bü tün Müs lü man lar dan tep ki a lan ve hat ta pa paz la rýn bi le i ti raz et ti ði Hz. Mu ham - med a ley hin de ki ye ni film, dün ya gün de mi ni meþ - gul et me ye de vam e di yor. Ba zý ül ke ler de or ta ya ko nu lan tep kilerde, far kýn da ol ma dan fit ne ci le rin tu za ðý na düþüldü ðü iz le ni mi ve ri li yor. Bu tar týþ - ma lar ve si le siy le Kâ zým Gü leç yüz ün Be di üz za - man Mo de li ad lý ki ta býn da yer a lan Pro vo kas - yon la ra kar þý Pey gam ber me to du baþ lýk lý ya zý yý tekrar pay la þý yo ruz: Ba tý da ba zý mih rak lar ta ra fýn dan za man za man gün de me ge ti ri len Þey tan  yet le ri ve Pey gam - be ri mi zin ka ri ka tü rü nü çiz mek gi bi ka ran lýk pro vo kas yon lar bir ký sým Müs lü man la rý so ka ða dö - küp hak lý i ken hak sýz du ru ma dü þü re bi len so nuç la ra yol a çar ken, böy le du rum lar da ce va bý a ran ma sý ge - re ken su al þu ol ma lý: Hz. Pey gam ber (a.s.m.) ha yat ta ol say dý, ken di si ne yö nel ti len ha ka ret ler baþ ta ol mak ü ze re böy le du rum lar kar þý sýn da na sýl bir ta výr ta ký - nýr ve ne tarz bir mu ka be le de bu lu nur du? O nun ör nek ha ya týn dan çý kar dý ðý mýz ce vap þu: Ku reyþ ve Ta if müþ rik le riy le Me di ne mü - na fýk la rý nýn a ðýr suç la ma, ha ka - ret ve if ti ra la rý na al dýr - ma yýp sa býr, se bat, ka - rar lý lýk ve þef kat le hak ký teb li ðe de vam e den o Rah met Pey gam be ri, hiç þüp he yok ki, böy le ha di se ler de de ay ný tav - rý or ta ya ko yar dý. O nun ha ya týn da öl çü - süz taþ kýn lýk la rýn, ya kýp yýk ma la rýn, he def a yýr - mak sý zýn vu rup kýr ma - nýn, kör þid de tin as la ye ri yok. Ve an cak za ru ret hal le rin de ve meþ rû mü - da fa a i le sý nýr lý o la rak ce - vaz ver di ði sa vaþ la ra da, za yýf ve güç süz le ri ko ru yan bir hu kuk ve ni zam ge tir miþ ti o. Do la yý sýy la, gü nü müz de ba zý Müs lü man la rýn, hak sýz lýk, sal dý rý ve ha ka ret le re tep ki a dý na or ta - ya koy duk la rý taþ kýn lýk la rýn, öl çü süz ey lem le rin, ya kýp yýk ma la rýn, Rah met ve Hik met Pey gam be - ri nin çiz gi siy le hiç bir a lâ ka sý yok. Pey gam ber vâ ri si o lan bü yük Ýs lâm â lim le ri nin bu tür sal dý rý lar kar þý sýn da ki tav rý na bak tý ðý mýz da da ay ný hik met li çiz gi yi gö rü yo ruz. Ýþ te Ga za lî, iþ te Be di üz za man... Di ðer Ýs lâm bü yük le ri gi bi bu i ki mü ced did de Kur ân a ve Pey gam be re yö nel ti len sal dý rý ve ha - ka ret le re ver dik le ri ce vap lar da hep fik rî ze min de kal mýþ lar ve bu nu ya par ken de o ha ka ret le rin se - vi ye siz li ði ne as la mu ha tap ol ma yan ga yet va kur bir ta výr or ta ya koy muþ lar. Ay rý ca, men fî yi hiç na za ra ver me den müs be ti i ka me et me yi e sas a lan Kur'â n'î me to da har fi yen u ya rak, e ser - le rin de mün ha sý ran ha ki kat le rin i zah ve yo ru mu nu ö - ne çý kar mýþ lar. Son ça ðýn mü ced di di Be di üz za man ýn e ser le rin de de bu nun gü zel ör nek le ri ni gö rü yo ruz. Sa id Nur sî ri sâ le le rin de din siz Av ru pa fey le sof - la rý nýn Ýs lâ ma yö nelt tik le ri i ti raz ve te ca vüz le ri ce vap la dý ðý ný her fýr sat ta vur gu lu yor. Bu bab da i sim zik re de rek ver di ði Ab dul lah Cev - det ve Dr. Dozy ör nek le ri ne i þa ret e der ken de, bu ki þi le rin se râ pâ Ýs lâm a ley hin de ki din siz ce if ti ra ve te ca vüz le ri ne ses çý kar ma yan re ji min, bun la ra ce - vap ve ren Ri sâ le-i Nur a da i liþ me me si ge rek ti ði ni be lir te rek, fi kir plat for mun da ve ri le cek mü ca de le - nin e þit þart la ra ve hür ze mi ne ih ti yaç gös ter di ði ni kay de di yor. Ö zel lik le ka ri ka tür kri ziy le gün de me ge len tar týþ ma la ra ý þýk tu tan il ginç bir ör nek de þu: Kas ta mo nu mek tup la rýn dan bi rin de Be di üz za - man, baþ tan so na Kur ân ve Pey gam ber (a.s.m.) a ley hin de, Kur ân ve Pey gam ber A ley his se lâ mýn a za met ve haþ met-i ma ne vî ye le ri ni kýr mak ve hi çe in dir mek ve â di leþ tir mek ni ye tiy le ya zý lan mat bu bir e ser den söz e der ken, Hiz büþ þey ta nýn Pey - gam ber (a.s.m.) ve Kur ân hak kýn da mes lek le rin ce söy le dik le ri ta bi ra tý baþ ka bir tarz da o zýn dýk he rif is ti mal et miþ. Be ni çok mü te es sir et ti de dik ten son ra þu dik kat çe ki ci de ðer len dir me yi ya pý yor: Mu an nid mül hid le rin kur duk la rý çü rük ve vâ - hî hud a la rý (saç ma, ö nem siz hi le le ri) ö rüm cek a - ðý ve yu va sý gi bi kuv vet siz ve o þey ta net per de le ri kýy met siz ve mu ka ve met siz dir. Ar dýn dan da söz ko nu su ki ta bý me rak e dip bak - ma nýn sâ fi kalb le ri bu lan dý rýp, en a zýn dan ves ve se ve ev ham ve re ce ði u ya rý sýn da bu lu na rak, þu tav si - ye le ri di le ge ti ri yor Sa id Nur sî: Sa kýn o na e hem mi yet ver mek le halk la rý me rak - lan dý rýp ba kýl ma sýn. Bel ki e hem mi yet siz, din siz ce si ne bir pa çav ra dýr bi lin sin. Böy le þey le re kar þý mü te yak - kýz dav ran mak ve fa a li yet le ri ni zi ya de leþ tir mek lâ zým ge li yor. Fe na þey le zih nen meþ gul ol mak da fe na ol - du ðu i çin ký sa ke si yo rum. (Kas ta mo nu L., s ) Vak tiy le yýl lar ca gün dem de tu tu lan ve Hu mey - nî nin i dam fet va sý na ko nu o lan Sel man Rüþ di nin Þey tan  yet le ri ad lý he ze yan na me si ve Tes li me Nes rin in ba zý Müs lü man la rý so ka ða dö ken pro vo - ka tif zýr va la rý i çin ol du ðu gi bi, ka ri ka tür tah ri ki ne ve muh te mel ben zer ter tip le re kar þý da ta ký nýl ma - sý ge re ken doð ru tav rýn öl çü sü iþ te bu söz ler de: Me rak et me mek ve et tir me mek. Cid dî ye al ma - ya deð me ye cek ö nem siz ve din siz ce pa çav ra lar o - la rak gö rüp bir an ön ce gün dem den dü þür mek. Ve as lî hiz met le ri zi ya de leþ tir mek. Ýs lâm bu gü ne Þey tan  yet le ri ne ce vap ye tiþ ti - re rek de ðil, Kur ân â yet le ri ne sa rý la rak gel di. BO ÐA ZÝÇÝ Ü ni ver si te si (BÜ) Öð re - tim Ü ye si Prof. Dr. Ke mal Ki riþ çi, BM Yük sek Ko mi ser li ði nin ver di - ði top lam mül te ci sa yý sý na bak tý ðý - mýz da, 26 mil yon in san þu an da yer le rin den e dil miþ du rum da ya - þam mü ca de le si ve ri yor de di. Mül te ci ler le Da ya nýþ ma Der ne ði (Mül te ci-der) E dir ne Þu be si nce, dü zen le nen pa nel de ko nu þan Ki riþ - çi, Tür ki ye nin ge le cek yýl lar da ar ta - rak göç a la ca ðý ný söy le di. Tür ki - ye de Van dan son ra göç ten en çok et ki le ne cek ken tin E dir ne ol du ðu nu be lir ten Ki riþ çi, E dir ne de mül te ci - ler le il gi li gi ri þim le rin za yýf i ler le di - ði ni sa vun du. BÜ de 1987 den bu ya na mül te ci ler le il gi li ko nu la rý in - ce le di ði ni i fa de e den Ki riþ çi, þun la rý kay det ti: Kü re sel o la rak mül te ci ko nu su na ge nel bir ba kýþ ser gi ler - sek, 2011 de 4,3 mil yon in san o nu - ru nu kay bet miþ tir. Ýn san lar si ya si, e ko no mik ve iç sa vaþ gi bi ne den ler - den do la yý yer le rin den e dil miþ ler dir. Bun la rýn 800 bi ni i se mül te ci ko nu - mun da kaç mak zo run da kal mýþ týr de de son ge liþ me ler ne de niy le bu sa yý art mak ta dýr. BM Yük sek Ko mi ser li ði nin ver di ði top lam mül - te ci sa yý sý na bak tý ðý mýz da, 26 mil - yon in san þu an da yer le rin den e dil - miþ du rum da ya þam mü ca de le si ve - ri yor. Mül te ci le rin yüz de 80 i ü çün - cü dün ya ül ke le rin den, yüz de 20 si kal kýn mýþ Ku zey A me ri ka, A vus - tral ya ve Av ru pa ül ke le rin den dir. Bu sa yý da en bü yük kýs mý Pa kis tan, ar ka sýn dan Ý ran ve Su ri ye o luþ tu ru - yor. Bu üç ül ke en bü yük sa yý da mül te ci le re ev sa hip li ði ya pan ül ke - dir. Tür ki ye de i se hem baþ vu ran lar hem de mül te ci ko nu mun da o lan lar 50 bin ci va rýn da dýr. Ki riþ çi, mül te - ci le rin zor du rum dan kur tul ma sý i - çin dev let le rin u lus la ra ra sý hu kuk çer çe ve sin de ha re ket et me si ge rek - ti ði ni vur gu la dý. E dir ne / a a 26 mil yon mül te ci var Bo yu mu zun öl çü sü nü ye rel se çim ler de a la ca ðýz nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Fa ruk Lo - ðoð lu, Ta bi ri ca iz se bo yu mu zun öl çü sü - nü ye rel se çim ler de a la ca ðýz. O boy da ne ka dar yük sek o lur sa o ka dar i yi o lur di ye dü þü nü yo ruz de di. Lo ðoð lu, Os ma ni ye Ýl Baþ kan lý ðý nda par ti li le re yap tý ðý ko nuþ ma - da, ye rel se çim le re o dak lan dýk la rý ný be lir te - rek, çok sis tem li, tak vim li ve bi linç li bir ça - lýþ ma i çe ri sin de bu lun duk la rý ný i fa de et ti. Ye rel se çim le rin ö ne mi ni an la tan Lo ðoð lu, Ye rel se çim le ri, ö nü müz de ki i ki yýl i çe ri - sin de o la cak di ðer se çim le ri ve hat ta A na - ya sa re fe ran du mu nu da et ki le ye bi le cek bir sý nav o la rak gö rü yo ruz. Ta bi ri ca iz se bo yu - mu zun öl çü sü nü ye rel se çim ler de a la ca ðýz. O boy da ne ka dar yük sek o lur sa o ka dar i - yi o lur di ye dü þü nü yo ruz di ye ko nuþ tu. Tür ki ye de ü zü cü o lay la rýn mey da na gel - di ði ni i fa de e den Lo ðoð lu, Af yon ka ra hi - sar da ki pat la ma nýn ka bul e di le mez bir o - lay ol du ðu nu söy le di. Osmaniye / aa Ba tý Þe ri a da Ýs ra il ü ni ver si te - si ku rul ma sý na ký na ma ntür KÝ YE, Ýs ra il in, Ba tý Þe ri a da, u lus la - ra ra sý hu ku ka ay ký rý þe kil de in þa e dil miþ bu lu nan A ri el Col le ge ad lý e ði tim ku ru - mu nun ü ni ver si te sta tü sü ne çý kar týl ma sý - na o nay ver me si ni e sef le kar þý la dý ve þid - det le ký na dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý - lan a çýk la ma da, Söz ko nu su ka rar, Ba tý Þe - ri a da ilk de fa yer le þik bir Ýs ra il ü ni ver si - te si o luþ tu rul ma sý ba ký mýn dan kay gý ve ri - ci dir. de nil di. A çýk la ma da þu i fa de le re yer ve ril di: Ýs ra il in Fi lis tin top rak la rýn da sür - dür dü ðü tüm yer le þim fa a li yet le ri u lus la - ra ra sý hu ku kun ih la li dir. Ýs ra il in bu fa a li - yet le re ku rum sal un sur la rý da ek le di ði gö - rül mek te dir. Ýs ra il in tüm bu fa a li yet le ri ba rýþ sü re ci nin can lan dý rýl ma sý ný en gel le - mek te ve i ki dev let li çö züm viz yo nu nu cid - di bi çim de teh li ke ye at mak ta dýr. Bu çer çe - ve de, u lus la ra ra sý top lum Ýs ra il in iþ gal al - týn da ki böl ge le rin sta tü sü nü de ðiþ tir me ye yö ne lik ça ba la rý nýn hiç bir þe kil de ka bul gör me ye ce ði ni ka rar lý lýk la or ta ya koy ma lý - dýr. A çýk la ma da þöy le de nil di: Ýs ra il in u - lus la ra ra sý hu kuk tan kay nak la nan so rum - lu luk la rý na uy gun ha re ket et me si ni ve i ki dev let li te mel de a dil bir ba rýþ ku rul ma sý na en gel teþ kil e den fa a li yet ler den vaz geç me - si ni ö nem le bek li yo ruz. An ka ra / a a Ev ren ve Þa hin ka ya sa nal i fa de ve re cek n12 Ey lül 1980 as ke ri dar be si ni ger - çek leþ ti ren dö ne min Ge nel kur may Baþ - ka ný ve 7. Cum hur baþ ka ný Ke nan Ev - ren i le Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný e - mek li Or ge ne ral Tah sin Þa hin ka ya nýn yar gý lan ma sý nýn 6. du ruþ ma sý, An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ya pýl dý. Sa nýk lar Ev ren ve Þa hin ka ya ka týl maz - ken; mah ke me den te le kon fe rans ka ra rý çýk tý. An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me - si, sa nýk lar Ke nan Ev ren ve Tah sin Þa - hin ka ya nýn sa vun ma la rý nýn ses li ve gö - rün tü lü i le ti þim tek no lo ji siy le a lýn ma sý i çin il gi li ku rum la ra mü zek ke re ya zýl - ma sý na ka rar ver di. Du ruþ ma i le ri bir ta ri he er te len di. An ka ra / ci han Po lis, a i le le ri te le fon la u yar dý nbur SA Po li si, Halk Ev le ri nin dü zen - le ye ce ði ey lem le re ka týl ma ih ti ma li bu - lu nan genç le rin a i le le ri ni te le fon la a ra - yýp u yar dý. Bur sa da, ön ce ki gün e ði tim sis te mi ni pro tes to et mek is te yen bir grup Halk Ev le ri ü ye si genç, Mil li E - ði tim Mü dür lü ðü nü ba sa rak gös te ri yap mýþ tý. 14 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý ben zer o lay lar Tür ki ye nin fark lý il le rin - de de ger çek leþ ti ril di. Halk Ev le ri nin An ka ra da ge niþ çap lý bir gös te ri ya pa - ca ðý ný öð re nen Bur sa po li si nin, bu gös - te ri ye ka týl ma ih ti ma li bu lu nan genç le - rin a i le le ri ni te le fon la a ra yýp u yar dý ðý öð re nil di. Po li sin, a i le le re, ço cuk la rý ný ey le me gön der me me le ri ni tav si ye et ti ði be lir til di. Bur sa / a a YÖK, ü ni ver si te ler de ko or di nas yo nu sað la ya cak nmýl LÝ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, ye ni ya pý la nan YÖK ün bi lim sel o la rak öz gür, i da ri o la rak ö zerk o la ca ðý ný söy le di. TOBB E ko no mi ve Tek no lo ji Ü ni ver si te si e ði tim-öð re tim yý lý a çý lýþ tö re - ni nin ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce - vap la yan Din çer, YÖK ün ye ni den ya pý - lan ma sýy la il gi li o la rak te mel i ki il ke nin bi lim sel o la rak öz gür, i da ri o la rak ö zerk o la ca ðý ný i fa de et ti. Din çer, YÖK ün kal - dý rýl ma sý söz ko nu su mu? so ru su nu, Ta - bii þu an da çok net bir þey söy le mem müm kün de ðil. He nüz tas lak bi ze u laþ - ma dý a ma ge nel yak la þý mý i ti ba rýy la, YÖK ün ü ni ver si te ler ü ze rin de on la rý yö - ne ten bir ku rum de ðil, da ha çok ü ni ver si - te ler de ka li te de re ce le me si ya pan ve a ra la - rýn da ko or di nas yon sað la yan bir ku rum o la rak var lý ðý da ha çok dü þü nü lü yor san - ki þek lin de ce vap la dý. An ka ra / a a KÜL TÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, te rö rün so na er me si du ru mun da Tür ki - ye nin ge li ri nin her ke sin yü zü nü gül dü re ce - ði ni be lirt ti. Ba kan Gü nay, Hak ka ri nin Þem - din li il çe sin de çý kan ça týþ ma da þe hit dü þen Uz man On ba þý E rol Er di nin Ba lý ke sir in Ýv - rin di il çe si ne bað lý Bü yük ye ni ce bel de sin de ya þa yan a i le si ni zi ya ret et ti. Zi ya re tin ar dýn - dan yap tý ðý a çýk la ma da, son za man lar da ve ö zel lik le yaz bo yun ca þe hit ha ber le riy le yü - rek le rin yan dý ðý ný i fa de e den Ba kan Gü nay, Ne ya zýk ki bi zim ba rýþ, kar deþ lik, bir lik ve bü tün lük an la yý þý i çin de bir a ra ya ge tir me ye ça lýþ tý ðý mýz mil le ti mi zin i çi ne her za man böy le ay rý lýk a te þi, ni fak to hu mu sa lan lar var de di. Þe hit an ne si ni ve kar deþ le ri ni gör - dü ðü nü söy le yen Gü nay, þöy le de vam et ti: Bir an ne ço cu ðu nu as ke re gön de ri yor ve oð lu nun öl dü ðü ha be ri ni al mak dün ya da ki ga li ba en kö tü ha ber dir. Ve ben bu yüz den þe hit ce na ze le rin de, bu gen ce cik fi dan la rýn ö lü mün de söz bul mak ta, ken di mi an lat mak - ta zor luk çe ki yo rum. Bir tek te sel li miz var, i - na ný yo ruz ki bi zim i nan cý mý za gö re þe hit ler öl mü yor. On lar bir i nan cýn, bir dâ vâ nýn, va - ta nýn ar ka sýn da, bir mu kad de sin ar ka sýn da dik dur duk la rý i çin öl mü yor lar ve son su za ka dar böy le ya þý yor lar. Bir ev la dý ný as ke re gön de ren ve o nun bay ra ða sa rýl mýþ ta bu tu - nun kar þý sýn da me tin va zi yet te du ran bir a i le de bu mem le ket i çin en bü yük fe da kâr lý ðý ya pý yor. Biz on la ra borç lu yuz. Ev la dý ný as ke - re gön de ren, po lis ya pan, öð ret men ya pan a - ma ço cu ðu nun va ta nýn bir kö þe sin de gö rev yap tý ðý ný dü þü nür ken o nun bay ra ða sa rýl mýþ o lan ta bu tuy la kar þý la þan a i le le re borç lu yuz. Ha ni bir söz var, Bay rak la rý bay rak ya pan üs tün de ki kan dýr, top rak e ðer uð run da ö len var sa va tan dýr. On lar bi ze bu top rak la rý va - tan yap tý lar, va tan ya pý yor lar. ALLAH MÝLLETÝMÝZÝN BÝRLÝÐÝNÝ, BÜTÜNLÜÐÜNÜ BOZMASIN Ý ki gün ön ce Van, Muþ ve Bit lis te ol du - ðu nu ha týr la tan Ba kan Gü nay, ön ce ki haf ta da yi ne o böl ge de ol du ðu nu, bu ra lar da da dev le tin i na nýl maz ya tý rým lar ve yar dým lar yap tý ðý ný söy le di. Bu yar dým ve ya tý rým la rýn de vam et me si nin þar tý nýn dir li ðin, dü zen li - ðin ve bir li ðin bo zul ma ma sý ol du ðu na i þa ret e den Gü nay, þun la rý kay det ti: Bu ni fa kýn, ay rým cý lý ðýn te rö rün, bu be la nýn so na er me - si dir. Ba rýþ, e sen lik, kar deþ lik i çin de ya þa sak, Tür ki ye nin ek me ði de, ü re ti mi de, ge li ri de, ge çi mi de he pi mi zin yü zü nü gül dü rür. A ma on lar ne ken di böl ge le rin de ki in sa nýn yü zü - nü gül dü rü yor lar, ne de bi zim gül dür me mi - ze fýr sat ve ri yor lar. Al lah mil le ti mi zin bir li ði - ni, bü tün lü ðü nü boz ma sýn. Son za man lar da i na nýl maz bir tah rik le mil let i çin de ay rým cý - lý ðý kö rük le yen, duy gu bir li ði ni kö rük le yen bir tah rik le uð ra þý yor lar ve ça lý þý yor lar. Ga zi - an tep pat la ma sýn dan bir gün ön ce bi zim bir a ra cý mýz dev ril di. Bir as ke ri a raç dev ril di. O - nun i çin de ço cuk la rý mýz var dý. 10 ki þi öl dü. On la rýn öl dü ðü köy, da ha ön ce fark lý bir a cý yý ya þa mýþ bir köy dü. A ma köy hal ký koþ tu, bu as ker le re sa hip çýk ma ya ça lýþ tý. Ka dýn lar ken di diz le ri ni dö ve rek, o ra - da ö len as ker ler i çin göz yaþ la rý dök tü ler ve gö ðüs le ri ni dö ve rek að la ma ya baþ la dý lar. As - lýn da bu mil le tin bir bi rin den kop ma dý ðý ný, on la rýn bi zim a cý mýz, a ra mýz da bir ay rým ol - ma dý ðý ný, her ke sin a cý sý nýn or tak ol du ðu nu gös te ren bir tab loy du. A ma Tür ki ye bu tab - lo yu gör me sin di ye er te si gün Ga zi an tep i bom ba la dý lar. Bu ra da ken di ço cu ðu öl müþ do ðu lu a na la rýn göz yaþ la rý as lýn da bi zi bir a - cý nýn et ra fýn da bir leþ ti re cek tab lo ya i þa ret e - di yor du. A cý bi zi bir an lam da çi men to gi bi o ra da ki göz yaþ la rýy la bað la ya cak tý Tür ki ye bu tab lo yu bir haf ta ko nu þa bil sey di. A ma er - te si gün Ga zi an tep i bom ba la ya rak bu tab lo - nun Tür ki ye ta ra fýn dan gö rül me si ni, bi zim bü tün i ha ne te rað men bir ol du ðu mu zu, bü - tün ol du ðu mu zu, Tür ki ye nin o ku ma sý ný en gel le di ler. Bu ka dar bü yük tu zak lar dan ge çi yo ruz. O nun i çin me ta ne ti mi zi boz ma - ya ca ðýz. Al lah bi ze ye ni ve bü yük a cý lar gös - ter me sin. Ta bii bir yan dan da ka za lar o lu - yor. O da bir baþ ka ta lih siz lik. Bir kö tü rast - lan tý, bu gün ler de san ki bi zi bir bü yük güç im ti han e di yor. Sý nav dan ge çi ri yor. Ka rar lý o la ca ðýz, dik du ra ca ðýz. Her þe yin ba þý bir lik ve bü tün lük te dir. Tek rar ba þý mýz sað ol sun, þe hi din ya kýn la rý na ve a i le si ne sa býr lar ver - sin. Ba lý ke sir / a a Kar deþ çe ya þa sak yü zü müz gü le cek BAKAN GÜNAY, "BARIÞ, ESENLÝK, KARDEÞLÝK ÝÇÝNDE YAÞASAK, TÜRKÝYE'NÝN EKMEÐÝ DE, ÜRETÝMÝ DE, GELÝRÝ DE, GEÇÝMÝ DE HEPÝMÝZÝN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜR." DEDÝ. Provokasyonlara karþý Peygamber metodu E dir ne de 100 ka çak ya ka lan dý E DÝR NE DE, ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na çýk ma ya ça lý þan 100 ka çak ya ka lan dý. Jan dar ma e kip le ri, mer ke ze bað lý Bos na, Sa ra yak pý nar ve Or ha ni ye köy le riy le Ýp sa la ve Me riç il çe le rin de dü zen le dik le ri o pe ras yon lar da, Fi lis tin, Myan - mar, Af ga nis tan, I rak, Ru an da, Pa kis tan, Su ri ye, Gür cis tan ve E rit re uy ruk lu 100 ka çak ya ka la dý. Ka çak lar, sý nýr dý þý e - dil mek ü ze re E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü Ya ban cý lar Þu be - si ne gö tü rül dü. Aydýn'ýn Didim ilçesinde bir tekne ve minibüste yasa dýþý yollarla yurt dýþýna çýkmaya çalýþtýklarý belirlenen 98 kaçak yakalandý. E dir ne - Aydýn / a a Kültür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay.

8 8 16 EKONOMÝ EYLÜL 2012 PAZAR Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 14 EYLÜL 2012 DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7890 ÖN CE KÝ GÜN 1,7900 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3490 ÖN CE KÝ GÜN 2,3510 p DÜN 101,60 ÖN CE KÝ GÜN 101,80 p DÜN 683 ÖN CE KÝ GÜN 684 p 5 bin iþadamý gelecek Babacan ve Elhaddad finansman konusunda mutabakata vardý. Mý sýr a 2 mil yar do lar lýk fi nans man des te ði n BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, Mý sýr Cum hur baþ ka ný Yar dým cý sý Es sam El had dad i le bir a ra ya gel di. Dol ma bah çe Baþ ba kan lýk Ça lýþ ma O fi si nde ba sý na ka pa lý ger çek le þen i ki li gö rüþ me ve he yet ler a ra sý gö rüþ me de Tür ki ye ta ra fý na Ba ba can, Mý sýr ta ra fý na El had dad baþ kan lýk et ti. Gö rüþ me de, Mý sýr Ma li ye Ba ka ný Mum taz El Sa a id i le Plan la ma ve U lus la ra ra sý Ýþ bir li ði Ba ka ný As hraf Al A raby de ha zýr bu lun du. E di ni len bil gi ye gö re, top lan tý da, Tür ki ye ve Mý sýr ýn ya kýn iþ bir li ði çer çe ve sin de, Mý sýr e ko no mi si ni des tek le ye cek 2 mil yar do lar lýk fi nans man pa ke ti ü ze rin de mu ta ba kat sað lan dý. Fi nans man pa ke tiy le Mý sýr ýn u lus la ra ra sý re zerv le ri nin güç len di ril me si, Mý sýr hü kü me ti nin alt ya pý pla ný nýn des tek len me si ve böy le lik le Mý sýr ýn mak ro e ko no mik is tik ra rý i le bü yü me pers pek ti fi ne kat ký sað lan ma sý he def le ni yor. Ýs tan bul / a a TESK, çar þý lar da mes lek le ri ya þa ta cak n TÜR KÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) þe hir le ri kir le ten de ðil, gü zel leþ ti ren ye ni bir mo de le im za a ta rak be le di ye ler le iþ bir li ði ne gi di yor. Yak la þýk 100 yýl ön ce si nin ta ri hi çar þý la rý ný an dý ran ya ni mo del ler o luþ tur mak i çin kol la rý sý va yan TESK in ham le si i çe ri sin de Tür ki ye ge ne lin de ki tüm es naf ve sa nat kar mes lek dal la rý ser gi le ne cek. TESK Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken yap tý ðý a çýk la ma da Ýs veç in Baþ ken ti Stok holm de ger çek leþ ti ri len ve 14 ve 15. a sýr da es naf ve sa nat kâr mo del le ri ni ya þa tan SCAN SEN is mi ve ri len mo de lin ben ze ri nin Tür ki ye de ya þa týl ma sý i çin ça lýþ ma yap týk la rý ný be lir te rek, ör nek uy gu la ma yý Tür ki ye de A hi lik mer ke zi ni Kýr þe hir de ya pa cak la rý ný kay det ti. A çýk la ma ya gö re yak la þýk 100 yýl ön ce si nin ta ri hi çar þý la rý ný an dý ran ye ni mo del ler o luþ tur mak i çin kol la rý sý va yan TESK in ham le si i çe ri sin de Tür ki ye ge ne lin de ki tüm es naf ve sa nat kar mes lek dal la rý ser gi le ne cek. E gan-jo nes, ABD nin no tu nu dü þür dü n KRE DÝ de re ce len dir me ku ru lu þu E gan-jo nes, ABD nin borç lan ma no tu nu A A se vi ye sin den A - A- ye dü þür dü. Ku ru luþ tan ya pý lan a çýk la ma da, ABD Mer kez Ban ka sý nýn (Fed) a çýk la dý ðý tut sat (mort ga ge) des tek li tah vil al ma ka ra rý nýn e ko no mi ye muh te me len ya rar dan çok za rar ge ti re ce ði ön gö rü sü di le ge ti ril di. A çýk la ma da, Fed in ka ra rý nýn, do la rýn de ðe ri ni dü þü re ce ði, pet rol ve di ðer em ti a la rýn fi yat la rý ný ar tý ra ca ðý be lir ti le rek, bu nun da iþ let me le ri ve tü ke ti ci le ri za ra ra uð ra ta ca ðý kay de dil di. E gan-jo nes, ge çen Ni san a yýn da da ABD nin no tu nu A A se vi ye sin den A A ya dü þür müþ tü. Ku ru luþ, ge çen yý lýn Tem muz a yýn da da ABD nin en yük sek de re ce o lan A A A no tu nu, A A ye in dir miþ ti. Washington / a a Ta kas u su lüy le ev sa hi bi ol ma im kâ ný n TA KAS LA a lýþ ve riþ yön te mi ko nut sa týþ la rýn da uy gu lan ma ya baþ lan dý. Sis tem Bar ter ve A SAD Ýn þa at iþ bir li ðiy le baþ la tý lan pro je gö re ev sa hi bi ol mak is te yen fa kat ye ter li pa ra sý bu lun ma yan lar sa hip ol duk la rý mal ve ya ü rün le ri ta kas u su lüy le de ðiþ ti re rek ko nut sa hi bi o la bi li yor. Sis tem Bar ter Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Or han Bes le ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, E lin de bu lu nan fa kat sa ta ma dý ðý ü rün ve ya mal la rý o lan kim se ler bun la rý ta ka sa su na rak ko nut sa hi bi o la bi le cek. A yak ka bý fir ma sý sa ta ma dý ðý a yak ka bý la rý, çift çi buð da yý ný, be yaz eþ ya fir ma sý ü rün le ri ni sis te me arz e de rek di le di ði da i re yi a la bi le cek. de di. Pro je, Ýs tan bul a 45 da ki ka, Te kir dað Çer kez köy e 5 da ki ka me sa fe de bu lu nan Ve li a Port pro je si ni kap sý yor. Pro je de tes lim ler 22 ay son ra ya pý la cak. 80 bin TL den baþ la yan 8 blok ve 320 da i re den o lu þan pro je den ev al mak is te yen ler, da i re fi ya tý nýn ya rý sý ný na kit ka lan kýs mý ný i se ta kas yo luy la ö de ye bi le cek. Da i re a lým la rý ay rý ca kas de po.com ü ze rin den ya pý la bi le cek. Ýs tan bul / cihan ÝÞ ÝLANI GÜLNUR SUCUKLARI fabrikasýna yetiþtirilmek üzere vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Ýrtýbat: (0 533) ÝSTANBUL MÜSÝAD GENEL BAÞKANI NAÝL OLPAK, EKÝM'DE GERÇEKLEÞTÝRECEKLERÝ FUARDA YURT DIÞINDAN GELECEK 5 BÝN YABANCI ÝÞ ADAMINI AÐIRLAMAYI PLANLADIKLARINI SÖYLEDÝ. MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) Ge nel Baþ ka ný Na il Ol pak, Yurt dý þýn dan 5 bin ya ban cý iþ a da mý ný E kim de ger çek leþ ti re ce ði miz fu a rý mýz da a ðýr la ma yý plan lý yo ruz. de di. Ol pak, Kon ya De de man O tel de Kal kýn ma Ba ka ný Cev det Yýl maz ýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len MÜ SÝ AD 78. Ge nel Ý da re Ku ru lu (GÝK) Top lan tý sý nýn a çý lýþ tö re nin de, Ma a le sef hiç ar zu et mi yo ruz a ma te rör, gün de mi miz den faz la bir þe kil de çý ka mý yor di - ye ko nuþ tu. Ha zýr la dýk la rý e ko no mi ra po ru nu Ha zi ran a yý i çin de a çýk la dýk la rý ný ha týr la tan Ol pak, ra por da ih ra cat o dak lý bü yü me ye dik kat çek tik le ri ni, son 6 ay lýk ve ri ler le ih ra cat ta ge çen yý lýn ra kam la rý na gö re yüz de 16 ci va rýn da bü yü me nin gö rül dü ðü nü söy le di. Ol pak, söz le ri ni þöy le sür dür dü: De mek ki; hem tes pit le ri miz doð ruy du hem de sa de ce bu tes pit le rin doð ru ol ma sý ö nem li de ðil. Sa na yi ci miz, iþ ve re ni miz ka mu nun des te ðiy le bir - lik te doð ru a dým lar a ta bil miþ tir. Bu nu sað la ya bil mek a çý sýn dan da 2 yýl da bir ger çek leþ tir di ði miz U lus la ra ra sý Ýþ Fo ru mu ve MÜ SÝ AD U lus la ra ra sý Fu a rý ný E kim ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul da ger çek leþ ti re ce ðiz. Bu nu ya par ken de yi ne pro fes yo nel bir þe kil de ça lý þý yo ruz. Yurt dý þýn dan 5 bin ya ban cý iþ a da mý ný E kim de ger çek leþ ti re ce ði miz fu a rý mýz da a ðýr la ma yý plan lý yo ruz. Bu nun la il gi li ha zýr lýk la rý mý zý da ta mam la dýk. Konya / a a UTESAV Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilen toplantýya farklý uzmanlýk alanlarýna sahip 30 akademisyen, fikiradamý ve iþadamý katýldý. Tek no lo ji ü re tir ken de i yi ni yet þart YIL DIZ Tek nik Ü ni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü Mü dü rü o lan Prof. Dr. Al pars lan A çýk genç, Al lah ýn rý za sý ný gö ze te rek ve in san la ra fay da lý ol ma sý ön ce le ne rek ya pý lan iþ ler Ýs lam a uy gun dur. de di. U lus la ra ra sý Tek no lo jik E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Vak fý (U TE SAV), Tek no lo ji, Me de ni yet ve De ðer ler-i I ko nu lu Dü þün ce Fýr tý na sý ný ger çek leþ tir di. Fark lý uz man lýk a lan la rý na sa hip 30 e ya kýn a ka de mis yen, fi ki ra da mý ve i þa da mý nýn ka tý lý mýy la U TE - SAV Ge nel Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri len top lan tý nýn a çý lý þý ný U TE SAV Mü te vel li He ye ti Baþ ka ný Ýs ra fil Ku ra lay yap tý. Ku ra lay dan, son ra ilk sö zü a lan Prof. Dr. Al pars lan A çýk genç, sa de ce pa ra ka zan ma a ma cýy la i ler le yen ba tý tek no lo ji si nin in san lý ðýn a ley hi ne iþ le me ye baþ la dý ðý ný a çýk la dý. Al pars lan A çýk genç, ta bi a tý tah rip e den ba tý tek no lo ji si nin de ðer le ri ni i se þöy le sý ra la dý: Sa de ce pa ra ka zan ma a ma cý, dün ya yý kon trolgüç he de fi. Ba kýþ a çý sý nýn ö ne mi ne dik kat çe ken Prof. A çýk genç, Ýs la mi bir bi sik let in ü re ti le bi le ce ði ne i þa ret et ti ve bu nun þart la rý ný da þöy le a çýk la dý: Ýs lam a gö re a mel ler ni ye te gö re dir. Al lah ýn rý za sý ný gö ze te rek ve in san la ra fay da lý ol ma sý ön ce le ne rek ya pý lan iþ ler bu an lam da Ýs lam a uy gun dur. Ýs tan bul / Ye ni As ya O TO MO TÝV ü re ti ci si ül ke ve fir ma lar a çý sýn dan bü yük bir pa zar o lan Tür ki ye de sek tör Ka ra de niz Böl ge si nde de gi de rek bü yü yor. Sa týþ ra kam la rý, son yýl lar da dön dü rü cü bo yu ta u laþ tý yý lý nýn ilk 6 a yý sý fýr a raç sa tý þý i çin dur gun geç se de fir ma lar, yýl so nu na he def le ri ni tut tu ra cak la rý ný dü þü nü yor. Ý kin ci el pi ya sa sýn da i se ÖTV de ki ar týþ ve in ter net ten sa týþ ne de niy le fi yat lar düþ mü yor. 2. el de ki pa ha lý lý ðýn yer li o to mo bil ü re te ne ka dar de vam e de ce ði ön gö rü lü yor. Kul la nýl mýþ i kin ci el a raç la rýn yüz de 80 i nin in ter net a ra cý lý ðý i le sa týl dý ðý na da dik kat çe ken o to mo tiv ba yi le ri, bu yol la a lýþ ve riþ te ver gi ka ça ðý nýn mil li e ko no mi ye ver di ði za ra rýn her ge çen gün art tý ðý na dik ka ti çe ki yor. Ý kin ci el de ki yük sek fi yat lar ÝN SAN LAR TEK NO LO JÝ NÝN E SA RE TÝ AL TI NA GÝR DÝ ÝN SA NIN tek no lo ji nin e sa re ti ne gir di ði ne i þa ret e - den Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si Sos yo lo ji Bö lüm Baþ - ka ný Prof. Dr. Bed ri Gen cer i se Tek no lo ji in sa nýn as - li ya pý sý ný, fýt ra tý ný de ðiþ tir me ye baþ la dý di ye u yar - dý. Prof. Dr. Bed ri Gen cer, ko nuþ ma sý ný þöy le sür - dür dü: Ýn sa nýn as li ya pý sý ný de ðiþ ti ren ü rün ler Ýs - lam a uy gun o la rak ü re til miþ o la maz. de di. Ýs - lam ýn in san la rý, Ya dün ya, ya da a hi ret ka zan cý gi bi bir i ki le me sü rük le me di ði ni vur gu la yan Mal te - pe Ü ni ver si te si Ýk ti sa di ve Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Na zif Gür do ðan da Ýs lam hem dün ya hem de a hi ret ka zan cý di yor. Ý ki dün ya da da na sýl ka za ný rýz o na bak mak la zým di ye ko nuþ tu. Ü - re tim de dün ya i le ya rý þýr ken tü ke tim de ter si ni yap - ma lý yýz. Ga zi an tep Ü ni ver si te si Ý le ti þim Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Tür kay De re li de hem de ðer le re dik kat çek ti hem de viz yon vur gu su yap tý. Ýn ter net ten sa týþ i kin ci el de fi yat larý düþ ürmü yor ne de niy le Ka ra de niz li tü ke ti ci ler, kam pan ya lar la fi yat la rý ca zip ha le ge len sý fýr a raç la ra yö ne li yor. Hyun dai Ba yii Ka mer O to mo tiv Ge nel Mü dü rü Ýs ma il De de, in ter net ü ze rin den ya pý lan ver gi ka ça ðý nýn mil li e ko no mi ye ver di ði za ra rýn kor ku tu cu ra kam la ra u laþ ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Ge çen yýl 3,7 mil yon 2. el a raç tan 1 mil yo nu bü yük bö lü mü in ter net yo luy la ol mak ü ze re ga le ri ci ler ta ra fýn dan el de ðiþ ti ril di. Tür ki ye de 60 bi ni ka yýt dý þý top lam 100 bin ci va rýn da ga le ri ci bu lu nu yor. Bu a ra da O to mo tiv Dis tri bü tör le ri Der ne ði (ODD) ra kam la rý na gö re yý lýn ilk 8 a yýn da ül ke ge ne lin de 164 bin 984 ü yer li, 296 bin 100 ü it hal ol mak ü ze re top lam 461 bin 84 a det ye ni mo del a raç sa týl dý. Sam sun / ci han TÜR KÝ YE YÜZ DE 4 BÜ YÜ YE CEK KAL KIN MA Ba ka ný Cev det Yýl maz da, Tür ki ye nin bu yýl yüz de 4 bü yü ye ce ði ni ön gör dük le ri ni be lir te rek, Bu nu hiç kü çüm se me - mek la zým. Bu yýl da yüz de 4 bü yü dü ðü müz de son üç yý lýn or ta la - ma sý yüz de 7 nin ü ze rin de ger çek leþ miþ o la cak. Bu çok ö nem li bir per for mans. Dün ya da bu ka dar so run ya þa nýr ken e ko no mi mi zin bu per for man sý gös ter me si ger çek ten tak di re þa yan de di. Kal - kýn ma a jans la rý nýn A ðus tos 2012 i ti ba riy le 1,1 mil yar li ra lýk fi nan - sal prog ra mý i lan et miþ du rum da ol duk la rý ný i fa de e den Yýl maz, Bu nun da 844 mil yon li ra lýk kýs mý söz leþ me ye bað lan mýþ du rum - da. 4 bin 156 pro je ye de eþ fi nans man þek lin de des tek ol muþ,1,8 mil yar li ra lýk ya tý rý mý ha re ke te ge çir miþ ler di ye ko nuþ tu. 10 yýl lýk kart a i da tý ný ban ka dan ge ri al dý NÝÐ DE Bor il çe sin de, bir tü ke ti ci nin baþ vu ru su nu in ce le yen Tü ke ti ci So run la rý Ýl Ha kem He ye ti, ge ri ye dö nük 10 yýl lýk kre di kar tý ü ye lik be de li nin i a de si ne ka rar ver di. Nið de Bor Ýl çe si A hi Ev ran Mes le ki E ði tim Mer ke zi Mü dü rü Bur han Al tun dað, yak la þýk 3 ay ön ce Nið de Tü ke ti ci So run la rý Ha kem He ye ti Baþ kan lý ðý na baþ vu rup, müþ te ri si ol du ðu ban ka nýn kes ti ði yýl lýk kre di kar tý kul la ným üc re ti nin i a de e dil me si ni ta lep et ti. He yet, Al tun dað ýn baþ vu ru su nu ye rin de ka bul e dip, 10 yýl lýk kre di kar tý ü ye lik be de li nin müþ te ri ye i a de si yö nün de ka rar al dý. Al tun dað, yap tý ðý a çýk la ma da, he ye tin ka ra rý nýn ar dýn dan ban ka nýn, geç miþ dö nem le re a it 329,49 li ra yý ken di si ne i a de et ti ði ni söy le di. Niðde / cihan ABD de 46,2 mil yon ki þi yok sul ABD DE ge çen yý la i liþ kin e ko no mik ve ri le ri, ül ke de 46,2 mil yon ci va rýn da ki þi nin yok sul luk sý ný rý al týn da ya þa ma yý sür dür dü ðü nü or ta ya koy du. Sa yým Bü ro su nun ya yým la dý ðý ra po ra gö re, 2011 de iþ siz lik o ra ný az da ol sa ge ri le di, an cak yok sul luk o ra ný yüz de 15 ler de sey ret me yi sür dür dü. Ge çen yýl 4 ki þi lik bir a i le i çin be lir le nen yok sul luk sý ný rý yýl lýk ge lir te me lin de do lar ken, yok sul luk sý ný rý al týn da ya þa yan la rýn sa yý sý 2010 yý lýn dan fark lý lýk gös ter me di ve 46,2 mil yon ci va rýn da kal dý. Yok sul luk sý ný rý al týn da ya þa yan la rýn sa yý sý nýn ya rým a sýr dan faz la sü re dir ilk kez bu den li yük sel di ði ne i þa ret e di lir ken, sa yým so nuç la rý ge çen yýl i çin de zen gin ler ve yok sul lar a ra sýn da ki u çu ru mun de rin leþ ti ði ni de gös ter di. ABD de Ka sým a yýn da ya pý la cak baþ kan lýk se çim le ri ne ký sa bir sü re ka la, e ko no mik so run la rýn seç men le rin ka ra rýn da be lir le yi ci rol oy na ma sý bek le ni yor. Washington / a a T. C. ALANYA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLAN VE DAVA DÝLEKÇESÝNÝN TEBLÝÐ DUYURUSU Davacý Akdeniz Elektrik Daðýtým A.Þ vekili tarafýndan aþaðýda esas numarasý yazýlý dosyada davalý sütununda ismi belirtilen kiþi hakkýnda açýlan Kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnýn verilen Tensip ara kararý uyarýnca; 1- DAVA DÝLEKÇESÝNÝN ÖZETÝ: Davacý Akdeniz Elektrik Daðýtým A.Þ. vekili aþaðýda parsel, maliki ve cinsi ve kamulaþtýrma miktarý gösterilen taþýnmazýn tapuda kayýtlý olduðunu, 2942 Sayýlý Kanunun 4650 sayýlý kanun ile deðiþik 8 ve 10. maddeleri gereðince Kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil ile taþýnmazýn kamulaþtýrýlan kýsmýnýn 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi uyarýnca Tedaþ Genel Müdürlüðü adýna tescili talep edilmiþ olup: 2-a) 2942 Sayýlý Kanunun 10. maddesi gereðince mahkememizce yapýlacak teblið gününden itibaren kendisine tebligat yapýlamayanlara teblið yerine geçmek üzere kamulaþtýrýlan taþýnmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Ýdari Yargýda iptal ve maddi hatalara karþýda Adli Yargýda düzeltme davasý açmalarý, b) Belirtilen sürede kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarý ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazýn Tedaþ Genel Müdürlüðü adýna tescil edileceði; c) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna Vakýfbank Alanya Þubesine yatýrýlacaðý; d) Konuya taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri hususu 7201 Sayýlý Kanunun 28. Ve 2942 Sayýlý Kanunun deðiþik 10. Maddesi gereðince tüm davalýlara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaþtýrma iþlemi ile bilgileri ilanen teblið olunur. B: Resmi Ýlanlar ww w.ilan.gov.tr'de.

9 MEDYA POLÝTÝK 9 16 EYLÜL 2012 PAZAR Y Ben de li lik de miþ tim. Me ðer i þin i çin de çok bü yük bir sah te kâr lýk da var mýþ. Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti fil mi nin ya pým cý sý o la rak ken di si ni ta ný tan Sam Ba ci le in ger çek a dý Na ko u la Bas se ley Na ko u la i miþ. Ya hu di de ðil Kýp ti Hý ris ti yan mýþ. Ýs ra il li de ðil Mý sýr lý bir A me ri kan va tan da þýy mýþ. Sa de bir va tan daþ de ðil sa bý ka lý bir do lan dý rý cýy - mýþ. O kul mü sa me re si ta dýn da ki pes pa ye fil min de oy - na ma sý i çin o yun cu la rý bi le do lan dýr mýþ. Fil min a dý ný bi le çar pý ta rak sun muþ. * * * O yun cu lar Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti a dý al týn - da Ýs lam di ni ve pey gam be ri nin ka ra la na rak an la týl - dý ðý bir film de de ðil, Çöl Sa vaþ çý la rý a dý al týn da Or - ta do ðu da ka dýn la rý a þa ðý la yan, sap kýn ve bar bar bir li de ri an la tan bir film de oy na dýk la rý ný zan ne di yor - lar mýþ. Film de oy na yan o yun cu la rýn söz le ri bi le dub laj la de ðiþ ti ril miþ. AP mu ha bi ri ne ken di si ni Sam Ba ci le o la rak ta ný - tan Na ko u la Bas se ley sa de ce kim li ði ni giz le mek le kal ma mýþ, mu ha bi re ýs rar la Ýs ra il li ol du ðu nu söy le - miþ. Ni ye Ýs ra il li? E, Or ta do ðu da gö zü dön müþ sal dýr gan la rý ha re - ke te ge çir mek i çin Ýs ra il den da ha i yi bir ge rek çe mi o lur? Her þey öy le si ne a çýk bir dü zen baz lýk ki tüm un - sur lar ti tiz lik le yer leþ ti ril miþ. * * * Fil min spon so ru, ki li se si nin ö nün de Kur an yak - ma a yi ni dü zen le ye cek ka dar ken din den geç miþ fa - na tik ra hip Terry Jo nes. Fil min da nýþ ma ný Ste ve Kle in, Ce sur Hý ris ti yan - lar Bir li ði ve U lu sal A me ri kan Kýp ti Mec li si gi bi a þý rý sað cý ve Ýs lam kar þý tý ha re ket le re ü ye. O ka dar ce sur ki be ye fen di Bu fil me, so nun da ne o la ca ðý ný bi le rek gir dik di yor. A me ri kan bü yü kel çi si nin öl dü rül müþ ol ma sý ný bi le ö nem li bul mu yor. Çün kü mak sat tam da bu. Her tür lü sah te kâr lý ða baþ vur, Ýs lam Dün ya sý i le Ýs ra il ve A me ri ka yý kar þý kar þý ya ge tir. Bir kýþ kýrt ma bu ka dar a çýk ve sah te kâr ca dü zen - le nin ce ne yap mak ge re ki yor? A me ri kan hü kü me ti nin a ci len bu dü zen baz la rý, nef ret su çu ve sah te kâr lýk tan yar gý kar þý sý na çý kar - ma la rý ge re ki yor. * * * A ma ma a le sef A me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton hâ lâ fil mi o nay la ma mak la be ra ber me se le - ye i fa de hür ri ye ti a çý sýn dan bak mak zo run da ol duk - la rý ný söy lü yor. ABD hü kü me ti nin bu vi de oy la il gi li ke sin lik le ya pa cak hiç bir þe yi yok tu. Biz bi rey le ri ne ka dar tat - sýz ol sa lar da gö rüþ le ri ni i fa de et mek ten a lý koy ma - yýz. Vi de o yu ve i çe ri ði ni i se red de di yo ruz. Bu ið renç ve men fur bir vi de o... So run tam da bu. Me se le nin i fa de hür ri ye tiy le a la ka sý yok. Fil min ken di si en ha fif ta bir le nef ret su çu kap sa - mýn da. Ar ka sýn da ki ler i se ya lan be yan ve do lan dý rý cý lýk da hil her yo la baþ vur muþ lar. A ma se çim ön ce si at mos fe rin et ki siy le Clin ton hâ lâ i fa de hür ri ye tin den bah se di yor. Bu, me se le nin A me ri ka ya ba kan yü zü. E sas so run i se þu: Ýs lam a ve pey gam be ri ne bu ka - dar a çýk bir pro vo kas yon la Bar bar di yen bir fil me ba zý Müs lü man la rýn tam da fil min çiz me ye ça lýþ tý ðý i maj doð rul tu sun da bar bar ca tep ki ver me le ri. Ýs lam dün ya sý a dý na en a cý ve re ni de bu. E yüp Can, Ra di kal, 15 Ey lül 2012 SEÇÝMLERE az kal mýþ týr; ra kip le rin bir bi ri nin a çý ðý ný bul ma ya o dak lan dý ðý bir dö nem dir. Pat la yan skan dal her þe yi al tüst e der. Be yaz Sa ray ý zi ya ret e - den bir kýz, baþ ka nýn ken di si ni ta ciz et ti ði ni id di a e der. Ra kip le - ri çok se vi nir ken, baþ kan çý kýþ a rar. Ça re yi, iþ zi ya re ti di ye rek Çin e git mek te bu lan baþ kan, skan da lý te miz le me yi Be yaz Sa - ray a bý ra kýr. Be yaz Sa ray ýn gö re ve ça ðýr dý ðý tec rü be li da nýþ - man, he men ha re ke te ge çer. Za man ka zan mak i çin med ya ya baþ ka nýn has ta ol du ðu nu ve Çin den 1 gün geç dö ne ce ði ni söy ler. Ka mu o yu nun dik ka ti ni skan dal dan u zak laþ týr mak is te - yen da nýþ ma nýn ak lý na par lak bir fi kir ge lir: Kur gu sal bir sa vaþ. Ý nan dý rý cý ol ma sý i çin iþ bir Holl ywo od ya pým cý sý na ve ri lir. Kur gu ha zýr la nýr: Bir man ken bu lu na cak ve o na a sýl se nar yo ol du ðu nu söy le me den bir vi de o çe ki le cek; mon taj la sa vaþ ta ke di si i le ka çan ka dýn sü sü ve re cek ler dir. Kur gu sal sa vaþ i çin ABD i le pek i þi ol ma yan Ar na vut luk se çi lir. Se nar yo ya gö re Ar na vut luk, A me ri ka ya sal dý ra cak ve baþ kan ge rek li ce va bý ve re rek kah ra man o la cak týr. U zun sü re iþ ler böy le yü rür. Ýn - san lar git tik çe sa va þa i nan mak ta ve skan da lý u nut mak ta dýr... De va mý ný an lat ma ya yým. Sey re den ler, ABD de ki ik ti dar sa vaþ - la rý nýn dün ya i çin de yan sý ma la rý o lan per de ar ka sý ný hi civ li bir dil le an la tan Baþ ka nýn A dam la rý (Wag The Dog) fil min den bah set ti ði mi an la mýþ ol ma lý lar. ABD de ya pý la cak baþ kan lýk se çi mi ne yi ne 1,5 ay gi bi ký sa za man ka la, ban ka do lan dý rý cý lý ðýn dan bir sü rü baþ ka sah te kâr - lý ða a dý ka rýþ mýþ, Ýs lam düþ ma ný çev re le rin im za sý ný ta þý yan; Hz. Mu ham med e (sas) ha ka ret e den; kur gu sal sa vaþ ta ol du ðu gi bi o yun cu la rýn ne i çin oy na dýk la rý ný bil me den rol al dý ðý Müs lü man la rýn Ma su mi ye ti ad lý ya pým, Wag the Dog fil mi - nin a de ta ye ni ver si yo nu. Ne fil min þa i be ler le do lu ya pým sü re ci ne de 11 Ey lül ün 11. yýl dö nü mün de ABD Bü yü kel çi si Chris top her Ste vens ve 3 ar - ka da þý nýn Bin ga zi de ki kon so los luk ta öl dü rül me le ri sý ra dan ha di se ler. Nor mal de baþ kent te ol ma sý bek le nen bu tür bü yük bir pro tes to nun Bin ga zi de ya pýl ma sý; nor mal þart lar da baþ - kent te ki bü yü kel çi lik te ol ma sý bek le nen Bü yü kel çi Ste vens ýn o sý ra da Bin ga zi de ki kon so los luk ta bu lun ma sý; spon ta ne o la rak bir a ra ya gel miþ pro tes to cu la rýn ya nýn da bu lun ma sý pek müm kün ol ma yan ro ke ta tar gi bi si lah la rýn o ra da ha zýr ol ma sý ve bü tün bun la rýn 11 Ey lül ün yýl dö nü mün de ya þan ma sý te sa - düf o la maz. Bu il ginç de tay la ra o dak la nan A me ri ka lý ve Lib ya lý yet ki li le rin ka na a ti de pro tes to la rýn, sal dý rý ya mas ke o la rak kul - la nýl dý ðý yö nün de. Bir bü yü kel çi nin, dev let baþ ka ný ný tem sil et ti ði ger çe ði ha týr - la na cak o lur sa, ABD de mok ra si si ve ö zel lik le O ba ma a çý sýn - dan bu sal dý rý nýn me sa jý da ha da ür kü tü cü. Bush un kov boy tar zý si ya se tiy le yý ký lan ABD nin i ti ba rý ný to par la ma ya ça lý þan O ba ma, þa yet sert tep ki ve rir se ken di ni in kâr et mek le; ak si hal - de te rö re kar þý yu mu þak ol mak la suç la na cak. Ki mi sað cý çev re - ler, Or ta do ðu da ki de ði þim sü re cin de halk la rýn ya nýn da yer a - lan O ba ma ya, Ýþ te Mü ba rek ve Kad da fi ye ri ne seç ti ðin ye ni müt te fik ler de me ye baþ la dý bi le. Müs lü man lar a dý na dün ya ya ve ri len me saj da a çýk: Müs lü - man lar, de mok ra si ye e hil de ðil dir an cak dik ta tör lük ler al týn da kon trol e di le bi lir ler! Bu nok ta da, Müs lü man la rýn Ma su mi ye - ti fil mi ilk de ðil. Hol lan da lý a þý rý sað cý Wil ders in fil mi, Av ru - pa yý Ýs lam teh li ke si ne kar þý u yar mak i çin Nor veç li Bre i vik in te rör ey le mi, A me ri ka da mus haf ya kan pa paz, Ýs la mo fo bik web si te le ri ve bun la rý fi nan se e den o dak lar iç i çe. Ma a le sef Ba tý da ki bu Ýs la mo fo bik ya pý lar a ra sýn da ki de rin bað lan tý la ra, ar ka sýn da ki si ya si ve ma li güç le re çok ka fa yo rul - mu yor. Bel ki de bu nun tek is tis na sý, Was hing ton mer kez li dü - þün ce ku ru lu þu Cen ter For A me ri can Prog ress in (CAP), ge - çen yýl ya yýn la dý ðý Kor ku Þir ke ti: A me ri ka da ki Ýs la mo fo bi A - ðý nýn Kay nak la rý baþ lýk lý ra por. Ra po ru o ku yun ca, bit me yen bu pro vo kas yon la rýn ken di ni bil mez bir kaç fa na ti ðin i þi ol ma - dý ðý ný gö rü yor su nuz. Me se la, Nor veç li Bre i vik in, iþ le di ði te rö - rün ge rek çe si ni an lat tý ðý ma ni fes to sun da, Ýs lam kar þý tý Ji had Watch ad lý blo gun sa hi bi Ro bert Spen cer den 162 kez a lýn tý yap tý ðý ný bu ra por or ta ya koy muþ; ver gi ka yýt la rý ný iz le ye rek Ýs - lam düþ man lý ðý fa a li yet le ri nin fi nan sör le ri ni tek tek a çýk la mýþ tý. Ra por da ki il ginç tes pit ler den bi ri, bu fon la rýn bir çok Ya hu di ku ru lu þu nu da des tek li yor ol ma sýy dý. Ben zer ku rum lar ca des - tek le nen E ag le Fo rum un, Ýs lam kor ku su nu yay mak i çin A me - ri ka da Türk le rin iþ let ti ði Char ter O kul la rý ný he def seç me si de bu ra por da yer al dý. Ta bii ki, Müs lü man lar, hak lý tep ki le ri ni or ta ya ko yar ken hak sýz du ru ma düþ me me yi öð ren me li. A ma Müs lü man la rýn tep ki si bir so nuç. A sýl ya pýl ma sý ge re ken, bu ey lem le ri te tik le - yen sü re ce o dak la na rak Çin den Rus ya ya, A me ri ka dan Av ru - pa ya, Or ta do ðu dan Af ri ka ya ba rý þý teh dit e den ka ran lýk ya pý - la rý ve kü re sel Er ge ne kon u de þif re et mek. Bu nun ya pý la ca ðý gü ne ka dar da ha çok film ü re ti le cek ve da ha çok kan dö kü le - cek... Ab dül ha mit Bi li ci, Za man, 15 Ey lül 2012 Her þey a çýk lan sýn CHP Ge nel Baþ ka ný Af yon o la yýy la il gi li çok a ðýr bir id di a da bu lun du. Mü him mat de po sun da 25 as ke rin ha ya tý na mal o lan pat la ma sa bo taj so nu cu ger çek leþ miþ i se, bu nu ya pan la rýn bir a ma cý ol ma lý. Ký lýç da roð lu id di a sý nýn ger çek lik ih ti - ma li nin yüz de 99 dan faz la ol du ðu nu söy - le ye rek sa bo taj id di a sý na ke sin i nan cý ný i fa - de et miþ ol du. Kay na ðý nýn ko mu tan ol - du ðu nu söy le di, a ma son ra bu nu es ki ko - mu tan a çe vir di. Sa bo taj de nil di ði an da her kes bun dan PKK yý an la dý, a ma PKK ke li me si de te laf - fuz e dil me di. CHP Ge nel Baþ ka ný id di a sý ný ka nýt la ya - cak baþ ka her han gi bir bil gi ver me di. Böy - le va him bir id di a yý or ta ya a tan, id di a sý ný ka nýt la ma ya mec bur dur. *** Bu nun ar dýn dan bir baþ ka CHP yet ki li si de Ö ca lan ýn ba zý ya zýþ ma la rý nýn el le rin de ol du ðu nu, bun la rý za ma ný ge lin ce a çýk la - ya cak la rý ný söy le di. Za ma ný nýn gel me si ne dir bi le me yiz, a ma ya pý lan ön su nuþ tan bun la rýn Hü kü me ti sý kýn tý ya so ka cak bel - ge ler ol du ðu ih ti ma li ni çý ka ra bi li riz. Böy le bir u cu nu gös ter me, za ma ný gel me den ön ce bir þey ler ol ma sý nýn bek - len di ði an la mý na ge lir ki, bu nun e tik bir si ya si mü ca de le üs lu bu ol ma dý ðý a çýk týr. *** CHP nin sa bo taj ve mek tup a çýk la - ma la rý nýn ya rat tý ðý pus lu ha va nýn or ta - sý na dün de Baþ ba kan Er do ðan ýn a çýk - la ma la rý düþ tü. Er do ðan, e lin de ba zý dos ya lar ol du ðu nu söy ler ken fa lan ki þi den ta li mat a lýp baþ lýk a tan la rý bi li yo ruz, a ma aç mak is te mi yo - ruz de di. Söz le ri nin de va mýn dan dar be ha zýr lýk la rý ya da dar be ye ze min ha zýr la ma fa a li yet le riy le il gi li o la rak ka mu o yu na yan - sý ma mýþ, il gi li da va la rýn dos ya la rý na gir - me miþ bil gi ve bel ge ler ol du ðu an la þý lý yor. Yi ne Baþ ba kan ýn söz le rin den an la þý lý - yor ki, Er ge ne kon da va sý na gir miþ o lan Cum hu ri yet in Genç su bay lar ra hat sýz man þe tin den baþ ka bir þey ler da ha var. Er do ðan ýn ko nuþ ma sý nýn tü mü o kun - du ðun da, so ru lar, kuþ ku lar gi de ril miþ ol - mu yor, sa de ce ha va da ki pus bi raz da ha yo ðun la þý yor. *** De mok ra si þef faf lýk dü ze ni dir, halk tan bil gi sak lan ma yan, si ya si mü ca - de le de bu giz len miþ bil gi le rin kul la nýl - ma dý ðý dü zen dir. CHP sa bo taj id di a sý ný ka nýt la mak ve e - lin de ol du ðu nu söy le di ði ya zýþ ma la rý he - men a çýk la mak la yü küm lü dür. Baþ ba kan Er do ðan da, e lin de ki dos ya la rý a çýk lar, ta li mat la a tý lan man þet le ri gös te - rir se gi de rek gö mül dü ðü müz bu pus lu ha - va dan çýk ma mýz müm kün o la bi lir. Böy le pus lu ha va lar kim se nin hay rý na ol ma mýþ týr, bu ha va da ya pý lan si ya si mü - ca de le le rin de ka za na ný ol maz. O kay Gö nen sin, Va tan, 15 Ey lül 2012 GEÇENLERDE NTV nin ha ber stüd yo su nun ka pý sýn da I rak Cum - hur baþ ka ný Yar dým cý sý Ta rýk Ha þi - mi i le kar þý laþ tým. E le sý kýþ týk, ken di si ne i yi þans lar di le dim. Bu di le ði min i çe ri ði ne ger çek ten ih ti ya cý var dý. Çün kü o bir i dam mah kû muy - du. I rak ta bir mah ke me gý ya býn - da o nun i çin i dam ka ra rý ver - miþ ti. Ha þi mi i dam ka ra rý ve ren mah ke me nin meþ ru ol ma dý ðý ný, ka ra rýn hu ku ki de ðil si ya si ol du - ðu nu, Baþ ba kan Ma li ki nin ken - di si ni tas fi ye et mek i çin yar gý yý kul lan dý ðý ný med ya or gan la rýn da an la tý yor. Bü tün bun la rý din ler ve Ta rýk Ha þi mi yi iz ler ken, bi zim Tür ki - ye de so yut kav ram lar o la rak al - gý la dý ðý mýz du rum la rýn bu coð - raf ya da 21 in ci yüz yýl da so mut ol gu la ra dö nü þe bi le ce ði ni dü - þün düm. Bi zim se çil miþ yö ne ti ci ler den sýk sýk duy ma ya a lýþ tý ðý mýz söy le - mi ha týr la yýn... _ Be nim bir i dam lýk bir de bay - ram lýk giy sim var! Ý dam lýk giy si si de var Bu söy le mi Ad nan Men de res ten duy ma mýþ týk. A ma i dam e dil di. Da ha son ra Tur gut Ö zal dan, son o la rak da Tay yip Er do ðan dan duy duk bu söy le mi. Tan su Çil ler de Tür ki ye de her baþ ba ka nýn ö nün de Men de res in i - dam seh pa sýn da ki gö rün tü sü var - dýr ben ze ri söz ler söy le me miþ miy di? Ha ber stüd yo su nun ka pý sýn da kar þý laþ tý ðým I rak Cum hur baþ ka ný Yar dým cý sý Ta rýk Ha þi mi, ta kým el - bi se si nin al týn da i dam lýk giy si si ni de ta þý mak tay dý. Bu ra sý Or ta do ðu Bi zim Tür ki ye de so yut bir söy - lem o la rak al gý la dý ðý mýz du rum, Ta rýk Ha þi mi i çin so mut bir ol guy - du. Var mak is te di ðim nok ta þu. Ak lý mý zý ba þý mý za top la ya lým. Ço ðul cu ve öz gür lük çü de mok - ra tik si ya set fark lý o lan la rýn bir lik te ya þa ma la rý ný sað lar. Bu mo de lin ki ne, nef re te, þid de te ve kamp laþ ma la ra ta ham mü lü yok tur. Ço ðul cu ve öz gür lük çü de mok - ra tik si ya se tin sih ri, se çim le ge le nin se çim le git me sin de giz li dir. Hep ay ný þe yi vur gu lu yo rum. I rak da, Su ri ye de Os man lý vi la - yet le ri... Si ya si ge le nek le ri miz çok fark lý de ðil. Biz ler te pi þir ken... I rak ta Baþ ba kan Ma li ki, mez he bi ken di sin den fark lý o lan Ha þi mi yi i - dam la ber ta raf et me ye ça lý þý yor. Ya kýn geç miþ te de Sad dam ay ný yön tem le si ya set et mez miy di I - rak ta? Di yo rum ki biz bu ra da ak lý mý zý ba þý mý za top la ya lým. Se çim le ge len le rin an cak se çim le gi de cek le ri bir ge le ne ði ar týk ö züm - se ye lim. Si ya se ten kar þý ol duk la rý mý zý nef - re ti mi ze he def kýl ma ya lým. I rak tan ve Su ri ye den ders a la - lým. Es ki Os man lý vi la yet le ri o lan Mý - sýr dan ve Lib ya dan da ders a la lým. Tut ku la rý mý zýn ve sap lan tý la rý - mý zýn dür tü sü i le a ra mýz da te pi þir - ken, kin ve nef ret ör gü lü kamp laþ - ma la rý kö rük ler ken, ül ke nin ka de ri - ni de Or ta do ðu si ya se ti ne mah kûm et me ye lim. Meh met Bar las, Sa bah, 15 Ey lül 2012 DÜNYAYI a ya ða kal dý ran o fil mi bir kaç ser se ri nin, fa na ti ðin ken di baþ la rý na yap mýþ o la bi le ce ði ne is ter - se niz siz i na na bi lir si niz. Bu i nan cý ný zý des tek le ye cek bol ca ka nýt da bu la bi lir si niz. Çün kü bu ka nýt lar, as - lýn da siz kul la nýn ve böy le dü þü nün di ye bi ri le ri ta - ra fýn dan bý ra kýl mýþ týr. U nut ma yýn ki John Ken nedy öl dü rül dük ten son ra þüp he li o la rak ilk or ta ya a tý lan in san lar a ra sýn da bir ser se ri, sar hoþ, bir de bar sa hi bi ve et ra fýn da ne ol du ðu nu an la ma ya cak ka dar þaþ - kýn laþ mýþ bir genç a dam var dý. Bu bü yük i þi sa de ce bun la rýn plan la yýp yap tý ðý na i nan ma mý zý is ti yor lar - dý. Bu tür ko lay a çýk la ma la ra be nim gi bi ko lay i nan - ma yan ve komp lo te o ris ye ni o la rak dam ga lan mak - tan kork ma yan in san lar son ra i þi a raþ týr ma ya baþ la - dý lar. So nun da i þi plan la yan lar a ra sýn da bü yük i þa - dam la rý, maf ya nýn en bü yük i sim le ri ve ek san trik zen gin le rin ol du ðu ya vaþ ça or ta ya çýk tý. ABD SÜ REK LÝ SA VAÞ MAK ZO RUN DA DIR A me ri kan dev le ti sü rek li sa vaþ mak zo run da dýr; za ten bu bil gi A me ri kan Do la rý nýn ü ze ri ne ne re - dey se bir þif re gi bi iþ len miþ ve dün ya ya i lan e dil miþ - tir. Se çi len ba zý baþ kan lar sa vaþ tan hoþ lan ma ya bi lir - ler, a ma on la rý sa va þa zo run lu kýl mak i çin var o lan bir de rin dev let de var. On lar sa va þýl dýk ça zen gin le - þir ve güç le nir ler; sa vaþ ma ya di re nen baþ kan la rý ne ya pýp e dip bir þe kil de ik na e der ler, ik na ol ma sý i çin or tam ya ra týr lar, yi ne de ik na ol maz lar sa son ça re o - la rak öl dür mek ten de ka çýn maz lar. A me ri kan ta ri hi bu o lay lar la do lu dur. John Ken nedy den son ra kar - de þi Ro bert Ken nedy nin de öl dü rül me si ve hat ta on la rý öl dü ren le rin de öl dü rül me si bu ta ri hin en çar pý cý nok ta la rýn dan bir ta ne si dir. Üs te lik bu o lay - la rýn he men hep si ne re dey se Ýb ret ol sun de mek i - çin te le viz yon da can lý ya yýn da ger çek leþ ti ril miþ tir. HA YA TIN GER ÇEK LE RÝ Ye ni A me ri kan baþ kan la rý se çil dik ten son ra i ki ay kol tu ðu na o tu ra maz, on la ra bu sü re de ha ya týn ger - çek le ri an la tý lýr, ne den mut la ka sa va þýl ma sý ge rek ti - ði nin ko þul la rý gös te ri lir. Ba zý la rý O ba ma gi bi yi ne de bu a cý ger çe ði an la maz lar. Ýþ le rin tý kan ma sü re ci - ne gir me siy le de rin dev let me ka niz ma sý can la nýr ve baþ ka na sa vaþ mak tan baþ ka ça re ol ma ya cak bir or - tam ya ra týr. Ör ne ðin, Ja pon lar as lýn da sa vaþ la de ðil bir de rin dev let o pe ras yo nuy la kar þý kar þý ya ol duk la - rý ný a tom bom ba sýy la Hi ro þi ma dün ya ha ri ta sý nýn ü ze rin den si li nin ce an la mýþ lar dýr. Çün kü A me ri - ka nýn sa va þa gir me si ni sað la yan, Ja pon la rýn Pe arl Par bor üs sü nü bom ba la ma la rýy dý. Þim di ler de ke - sin le þen bil gi le re gö re hem Ýn gil te re hem de A me ri - ka, o o lay ger çek leþ me den bir sü re ön ce sal dý rý nýn plan lan dý ðý ný öð ren miþ ler di. Hat ta bas ký nýn gü nü ve sa a ti ni bi le bi li yor lar dý fa kat bu ger çek baþ kan dan sak lan dý, bu nu ön le me ye yö ne lik ted bir a lýn ma sý is - ten me di. A maç, Bom ba lan sýn ki A me ri ka da sa va - þa gir me ye zo run lu ol sun du. Vi et nam Sa va þý ný týr - man dýr mak is te me yen baþ ka nýn ba þý na ge len le ri ha týr la yýn; Bush kar þý sýn da se çi mi oy sa yý mýy la oy - na na rak kay bet ti ri len Al Go re u da u nut ma yýn. SI RA DA O BA MA VAR Þim di de sý ra da ba rýþ i çin ça lýþ mak is te yen O ba - ma var. O ya sa vaþ mak zo run da bý ra ký la cak ya da sa vaþ ma dý ðý i çin seç me nin gü ve ni ni kay be de cek ve ye ri ne sa vaþ ma ya za ten ha zýr o lan Mitt Rom ney se - çi le cek. Þu an da i kin ci se çe nek çok da ha ya kýn gö - zü kü yor. O BA MA SE ÇÝ LE MEZ SE DE RÝN DEV LET BA ÞA GE LÝR E ðer bu son o pe ras yon ba þa rý lý o lur da Mitt Rom - ney baþ kan se çi lir se, A me ri ka da yi ne u zun sü re cek bir de rin dev let ik ti da rý dö ne mi baþ lar. Çün kü Mitt Rom ney çok ö nem li bir Mor mon ce ma a ti li de ri dir. Ve A me ri ka nýn giz li ta ri hin de, de rin dev let i çin de Mor mon la rýn çok ö zel bir ye ri var dýr. John Ken - nedy nin öl dü rül me si de da hil bir çok de rin dev let o - pe ras yo nu nu fi nan se et miþ o lan Ho ward Hug hes ýn et ra fý da i ma Mor mon lar ta ra fýn dan çev ril miþ ti. Çün - kü o, Mor mon la rýn saf bir ýrk ve te miz kan lý ol du ðu - na i na ný yor du. Hug hes, de rin dev le ti ken di ser ve tin - den fi nan se et me ye baþ la yýn ca et ra fýn da ki Mor mon - lar, pa ra nýn da ðý týl ma sý i þi ne fi i len gir di ler ve çok sý ký bað lan tý lar o luþ tu rul du. Bu gün Mitt Rom ney in baþ - kan se çil me si i çin ö nü nü aç ma o pe ras yon la rý yap ma - ya baþ la yan Mor mon lar, de rin dev let le ta ri hi bað lan - tý la rý ný ye ni den ak ti ve et ti ler. Sa vaþ is te yen ve sa vaþ sýz ya þa ný la ma ya ca ðý ný dü þü nen A me ri ka nýn de rin dev - le ti, þu an da i çin de ki Mor mon bað lan tý sý ný da kul la - na rak baþ kan a da yý na ra hat u la þa bi li yor. DE RÝN DEV LET ÝK TÝ DA RI An la ya ca ðý nýz, A me ri ka nýn ya kýn ta ri hin de ilk kez de rin dev let, ABD Baþ ka ný i le ik ti da rý pay laþ ma - ya bu ka dar yak laþ tý. O ba ma nýn, kar þý sý na di ki len güç le re faz la da ya na bi le ce ði ni dü þün mü yo rum. Bu de di ðim ge liþ me ler o lur sa bu nun Tür ki ye a çý sýn dan da çok hoþ ol ma ya ca ðý ke sin. Çün kü Mitt Rom ney ve et ra fýn da ki in san lar çok da a cý ma sýz lar ve ka ran - lýk iþ ler yap ma ya çok e ði lim li ler. Ye ni yö ne tim ge lir - se Tür ki ye-abd i liþ ki le ri hay li tat sýz ha le ge le bi lir. PKK Ý LE NE O LUR? A me ri kan de rin dev le ti, 1970 li yýl lar dan i ti ba ren ül ke de es rar da ðý tý mý ný da den ge li ve yö ne ten ler ta - ra fýn dan faz la is ten me yen, se vil me yen ke si me en faz la za rar ve re cek þe kil de sað la mak i çin dev ral mýþ - týr. Bu yüz den ye ni yö ne ti min PKK ya yak la þý mý nýn bi le na sýl o la ca ðý ke sin de ðil dir. Ha laf ta Te rö re kar - þý yýz, müt te fi ki mi zin ar ka sýn da yýz di ye cek ler dir, a - ma de rin dev le tin güç lü ol du ðu bir A me ri ka nýn, Av ru pa nýn en bü yük es rar da ðý tý cý sý o lan PKK i le bað lan tý la rý ný na sýl ku ra ca ðý þim di den bi li ne mez. Ka ran lýk ve de rin bir dü zey de iþ bir li ði ne bi le gi de bi - lir ler. Ve glo bal bir es rar kar te li or ta ya çý kar. Ser dar Tur gut, Ha ber Türk, 15 Ey lül 2012 Film o la yý nda sah ne le nen re zil lik ler! ANLAÞILAN bir çok ba kým dan re zil bir film. Irk çý me saj lar la do lu, Haz re ti Mu - ham med i a þa ðý la yan, Müs lü man la rýn kut - sal i nanç la rý na ha ka ret e den, di ni duy gu la - rý ný in ci ten bir film... Ne yap ma lý? En a ðýr dil le e leþ tir mek... E vet. Fil min sa nat sal a çý dan na sýl dö kül dü ðü - nü ser gi le mek... E vet. Yö net me ni hak kýn da ýrk çý lýk tan, kut sal o la na ha ka ret ten da va yo lu na git mek... E vet. Gös te ri yap mak, tep ki koy mak... E vet. A ma þid de te baþ vur mak... Ha yýr. Fil min ya pým cý sý hak kýn da ö lüm fet va la - rý çý kar mak... Ha yýr. Fil min çe kil di ði ül ke nin si ya sal ya da dip lo ma tik tem sil ci le ri ne sal dýr mak, on la - rýn ha yat la rý na kas tet mek... Ha yýr. Bu çer çe ve de, ABD nin Lib ya da ki bü - yü kel çi siy le ça lý þan la rý ný öl dür mek... Bin ke re ha yýr. Bir re zil li ðe bir baþ ka bü yük re zil lik le kar þý lýk ver mek ne vic da na, ne in san lý ða, ne de hu ku ka sý ðar. Me se le nin va him ta ra fý bu dur. Ha san Ce mal, Mil li yet, 15 Ey lül 2012 A me ri kan de rin dev le ti ha re ke te geç ti En a cý ve re ni bu Ý dam lýk ve bay ram lýk O ba ma yý vur du lar! Asýl yapýlmasý gereken, bu eylemleri tetikleyen sürece odaklanarak karanlýk yapýlarý ve küresel Ergenekon u deþifre etmek.

10 10 16 EYLÜL 2012 PAZAR SPOR Y Meireles Kadýköy'de bugün sahne alýyor Süper Lig'de ilk 3 haftayý 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 puanla geçen F.Bahçe'nin, bugün Mersin Ýdmanyurdu ile yapacaðý mücadelede tek hedefi 3 puan kazanmak. Þükrü Saracoðlu Stadý'nda kadýn ve çocuklarýn izleyebileceði maçta yeni transfer Raul Meireles de forma giyecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli orta saha oyuncusu Raul Meireles, Perþembe akþamý Ýstanbul a geldikten sonra ayaðýnýn tozuyla antrenmana çýktý. Bir süre düz koþu yapan Meireles, daha sonra takýmla birlikte çalýþmaya katýldý. Taraftardan Orduspor'a 1,2 milyon TL destek ORDUSPOR Kulüp Baþkaný Nedim Türkmen tarafýndan oluþturulan 50 milyon Türk Lirasý deðerindeki takýma, Ordu þehrinden 18 firma, 1 milyon 200 bin lira destek oldu. Orduspor Kulüp Baþkaný Doç.Dr.Nedim Türkmen, sezonunda Orduspor'a reklam ve destek veren firmalarý açýklayarak, yardýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Orduspor Kulüp Baþkaný Doç. Dr. Nedim Türkmen, "Orduspor'a yeni sezonda destek verenlere teþekkür ediyorum. Daha önce destek verenleri yayýnlayacaðýmýzý söylemiþtik. Bugün itibari ile reklam verip kombine desteði veren firmalarýmýzý liste halinde sunuyoruz. Orduspor hedefi Avrupa olan bir kulüptür. Bu hedefi baþarmak için çok iyi bir ekip kurduk. Bunun gerçekleþmesi için çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz." dedi. Beþiktaþ'ýn basketbolda baþkan adayý Ali Doðan BEÞÝKTAÞ, Türkiye Basketbol Federasyonu nun 18 Eylül 2012 tarihinde yapýlacak Genel Kurulu nda destekleyeceði adayý resmi olarak duyurdu. Siyah-beyazlý kulüpten yapýlan açýklamada, ayný zamanda Beþiktaþ genel kurulu üyesi olan Ali Doðan'ýn destekleneceði belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu nun 18 Eylül 2012 tarihli Genel Kurulu nda yapýlacak baþkanlýk seçiminde, tüm delegelerimiz ve mensuplarýmýzla birlikte, Genel Kurul üyemiz Sayýn Ali Doðan ýn baþkanlýðýnda oluþacak listeyi desteklediðimizi bildirir, tüm adaylara baþarýlar dilerken seçimlerin Türk basketboluna hayýrlý olmasýný temenni ederiz" denildi. TV'DE BUGÜN 15:30 Kayseri Erciyesspor Trabzon TRT 1 18:00 Reading - Tottenham Lig TV 3 18:00 Eskiþehirspor - Gençlerbirliði Lig TV 2 18:00 Trabzonspor - Sivasspor Lig TV 20:00 Denizlispor - Adana Demirspor TRT 3 20:30 Fenerbahçe - Mersin Ýdman Yurdu Lig TV 20:30 Akhisar Bld.Spor - Ýstanbul BÞB Lig TV 2 SÜPER LÝG'DE BUGÜN Es ki þe hirs por-genç ler bir li ði (Es ki þe hir A ta türk) Trab zons por-si vass por (Hüseyin Av ni A ker) Fe ner bah çe-mer sin Ýd. ( Þük rü Sa ra coð lu ) Ak hi sar Be le di yes por-ýs tan bul B ÞB (Ma ni sa) 17 Ey lül Pa zar te si: Or dus por-kay se ris por (Or du 19 Ey lül) Be þik taþ-sa ni ca Bo ru E la zýðs por (BJK Ý nö nü) PTT 1. LÝG'DE BUGÜN Kayseri Erciyesspor-1461 Trabzon (Kadir Has) Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk) Denizlispor-Adana Demirspor (Atatürk) Torku Konyaspor-Gaziantep BÞB (Atatürk) 17 Eylül Pazartesi: Adanaspor-Bucaspor (5 Ocak - Seyircisiz) BU yýl al týn cý kez dü zen le nen TFF-Ül ker Fut bol Köy le ri Pro je - si Er zu rum, Is par ta, Nev þe hir, Sa kar ya, Si nop, Gü müþ ha ne ve Ko ca e li'nin ar dýn dan Ey lül 2012 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan - bul'da dü zen le ni yor. Ri va Mil li Ta kým lar Kamp ve E ði tim Te sis - le ri'nde kam pa gi ren yaþ a - ra lý ðýn da ki 41 ye te nek li mi nik spor cu, U-15 Mil li Ta kým an tre - nör le ri nin ön der li ðin de e ði tim a - lý yor. Pro je ye des tek ver mek a - ma cýy la Pa zar la ma dan So rum lu TFF Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ser - hat Soy sal, Mil li Ta kým lar Tek - nik So rum lu su Ab dul lah Av cý, TFF Fut bol Ge li þim Di rek tö rü To lu nay Kaf kas, Yýl dýz Hol ding Ku rum sal Ý le ti þim Ge nel Mü dü - rü Zu hal Þe ker i le genç yýl dýz lar Re cep Ni yaz, Sa lih U çan (Fe ner - bah çe), Mer tan Ca ner Öz türk, Berk Yýl dýz (Ga la ta sa ray) ve Mu - ham med De mir ci (Be þik taþ) yýl - dýz a day la rýy la bir a ra ya gel di. SÜPER Lig'de bu gün Ka dý köy'de Mer sin Ýd man yur du'nu ko nuk e - de cek Fe ner bah çe'de tek he def 3 pu an ka zan mak. Lig de ilk 3 haf - ta yý 1 ga li bi yet, 2 be ra ber lik le 5 pu an la ge çen sa rý-la ci vert li e kip, Mer sin Ýd man yur du kar þý sý na mut lak 3 pu an he de fiy le çý ka cak. Kar þý laþ ma yý, Fe ner bah çe'nin ce - za sý ne de niy le sa de ce ka dýn lar i le 12 yaþ ve al tý ço cuk lar tri bün den iz le ye bi le cek. Li ge ve ri len a ra da mil li maç lar da gö rev a lan ba zý fut bol cu la rýn sa kat lýk ve yor gun - lu ðu bu lu nur ken, tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man dün ak þam ba - sý na ka pa lý ger çek leþ ti ri len an - tren ma nýn ar dýn dan kad ro su nu þe kil len dir di.re cek. Mer sin Ýd man yur du ma çý ön - ce si sa rý-la ci vert li e kip te Sow, Kra - sic, E ge men Kork maz ve Ser dar Ke si mal'ýn sa kat lý ðý bu lu nu yor. Gök han Gö nül, Meh met To pal ve Ha san A li Kal dý rým i le sað ar ka a da le sin de að rý la rý o lan Re cep Ni - yaz'a an tren man da ak tif din len - me prog ra mý uy gu lan mýþ tý. Om - zun da ki sa kat lý ðý ne de niy le lig ve TFF-Ül ker Fut bol Köy le ri'nde e ði tim gö ren ço cuk lar a ra sýn dan se çi len 41 yýl dýz a da yý i le bir a ra ya ge len Mil li Ta kým lar Tek nik So - rum lu su ve A Mil li Ta kým Tek nik Di rek tö rü Ab dul lah Av cý, "An tre - nör lük ka ri ye ri nin ö nem li bir kýs - mý ný alt ya pý lar da ge çi ren bir tek - nik di rek tör o la rak, be þin ci yý lý ný dol du ran bu pro je ye bü yük ö nem ve ri yo rum. Bü yü me ça ðýn da ki ço - cuk la rýn fut bol bil gi le ri nin ya ný sý - ra sos yal ge li þim le ri ne de tar týþ ma - Av ru pa ku pa sý mü ca de le le ri ol - mak ü ze re son 5 res mi maç ta ta - kým dan ay rý ka lan ka le ci Vol kan De mi rel'in, bu gün kü maç la bir lik - te ta ký ma dön me si bek le nir ken, Ko ca man'ýn, ye ni trans fer Por te - kiz li mil li fut bol cu Ra ul Me i re les'e i kin ci ya rý da da ol sa gö rev ve re bi - le ce ði öð re nil di. Fe ner bah çe Þük - rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa at 20.30'da baþ la ya cak kar þý laþ ma yý ha kem Hü se yin Gö çek yö ne te cek. MARSÝLYA MAÇI BÝLETLERÝ U E FA Av ru pa Li gi'nde 20 Ey - lül Per þem be gü nü Fe ner bah çe i - le Fran sa'nýn Oly mpi qu e Mar sil - ya ta kým la rý a ra sýn da ya pý la cak ma çýn bi let le ri nin ge nel sa tý þý sa - de ce in ter net ü ze rin den ger çek - leþ ti ri le cek.fe ner bah çe Ku lü - bü'nden ya pý lan a çýk la ma da, ha - len kon gre ü ye le ri, Fe ner bah çe Pre mi um Kart, Fe ner bah çe Ta - raf tar Kart sa hip le ri ve fa tu ra lý Fe ner cell kul la ný cý la rý i çin sa týþ ta bu lu nan ma ça a it bi let le rin, ge nel sa tý þý nýn 18 Ey lül Sa lý gü nü Bi le - tix'in in ter net si te sin den sa tý þa su nu la ca ðý kay de dil di. A Milli Takým Teknik Direktörü Abdullah Avcý, Ülker'in Riva'da düzenlediði etkinlikte küçük sporcularla biraraya geldi. AVCI: ÝYÝ FUTBOLCU SABIRLI OLMALIDIR A Milli Takým Teknik Direktörü Abdullah Avcý, TFF-Ül ker Fut bol Köy le ri'nde e ði tim gö - ren ço cuk lar a ra sýn dan se çi len 41 yýl dýz a da yý i le bir a ra ya ge ldi. sýz kat ký la rý bu lu nan bu pro je den ye ti þen ço cuk la rý, ge le cek te A Mil - li Ta kým for ma sý i le iz le mek bü - yük ke yif ve re cek tir" de di. Yýl dýz a day la rý nýn he ye ca ný nýn ken di le ri - nin de mo ti vas yo nu nu ar týr dý ðý ný kay de den Av cý, "Hem A Mil li Ta - kým hem de Ü mit Mil li Ta kým tek nik di rek tör le ri nin bu ra ya ge lip siz le ri iz le me si, si zin gi bi yo lun ba - þýn da ki ço cuk la rý mý za da eks tra bir güç ve ri yor dur. Ço ðun lu ðu nuz ku lüp le rin alt ya pý la rýn da oy nu yor. Za man za man çe þit li sý kýn tý lar ya - þa ya bi le cek si niz. Ta ký ma, kad ro ya gi re me di ði niz dö nem ler o la cak týr. An cak sa býr la, þevk le ken di ni zi ge - liþ tir me ye, bu gü zel o yu nun pe þin - den git me ye de vam e din. Ý yi fut - bol cu ol ma nýn yo lu sab ret mek ten ve çok ça lýþ mak tan ge çer. Ri va'ya se çi le rek gel di niz. Þim di ki he de fi - niz, si zin yaþ gru bu na yö ne lik ö - nü müz de ki yýl ya pý la cak U14 Böl - ge Seç me le ri'ne ka týl mak ol ma lý" di ye ko nuþ tu. Süper Lig'de 4. haftada bugün Hüseyin Avni Aker Stadý'nda Siövasspor'u aðýrlayacak olan Trabzonspor'da bütün hazýrlýklar tamamlandý. FOTOÐRAF: A.A ÞENOL GÜNEÞ CAMÝAYA SESLENDÝ: Çekiþmelerden UZAK DURUN SÜ PER Li gin 4. haf ta sýn da sa ha sýn da bu gün oy na ya ca ðý Si vass por ma çý - nýn ha zýr lýk la rý ný ta mam la yan Trab - zons por'da tek nik di rek tör Þe nol Gü neþ kö tü gi di þi el bir li ðiy le a þa - cak la rý ný söy le di. Tec rü be li tek nik a - dam, ca mi a ya "Ge rek siz çe kiþ me ler - den u zak du run" çað rý sýn da bu lun - du. Li gin ilk 3 haf ta sýn da 5 pu an kay - be den ve U E FA Av ru pa Li gi'ne playoff tu run da ve da e den Trab zons - por'da tek nik di rek tör Þe nol Gü nel ö ze leþ ti ri yap tý. Þe nol Gü neþ, ku lüp der gi sin de ki ya zý sýn da se zon ba þý i ti - ba riy le bek le me dik le ri o lum suz luk - lar ya þa dýk la rý ný be lir te rek, "So nuç lar el bet te ka mu o yun da bir u mut suz luk ha va sý o luþ tur du. An cak bu nu en ký - sa za man da aþ mak zo run da yýz. Bek - len ti ye ce vap ve re me mek bir bas ký ve gü ven siz lik or ta mý olsa da ma ze - ret ü ret me den en ký sa za man da to - TÜRK Bas ket bo lu nun ve Fe ner bah - çe Ül ker in ö nem li i sim le rin den Mir sad Türk can, 20 yýl lýk fa al bas - ket bol ya þan tý sý na bu ak þam Fe ner - bah çe Ül ker-cska Mos ko va a ra - sýn da oy na na cak jü bi le ma çý i le nok ta ko ya cak. A ta þe hir'de ki Ül ker Sports A re na'da sa at 19.00'da baþ la - ya cak kar þý laþ ma da 15 bin ki þi lik sa - lo nun dol ma sý bek le ni yor. jü bi le ma çý nýn ge li ri Sýr bis tan'da ki No vi Pa zar da ya rým ka lan zi hin sel ve be - den sel en gel li ler has ta ne si ne ba ðýþ - la na cak.bas ket bol se ver le ri jü bi le ma çý na da vet e den Mir sad Türk - can, "1993 yý lýn da E fes Pil sen de baþ la dý ðým ka ri ye ri me Fe ner bah çe Ül ker de son ve ri yo rum. Ka ri ye ri me bir çok bas ket bol cu nun ya þa mak is - te ye ce ði þey le ri ya þa ya rak son ve ri - yor ol mak tan gu rur du yu yo rum. Fe ner bah çe Ül ker for ma sý i le ka ri - ye ri mi son lan dýr mak tan do la yý da ay rý ca gu rur duy mak ta yým. 20 se ne bi zi ta kip et ti niz. Ý yi ve kö tü gün le - rim ol du. Bas ket bol sa ha la rýn da bü - yük se vinç ler ve bü yük ü zün tü ler ya þa dým. A ma ge ri ye dö nüp bak tý - ðým da ak lým da hep gü zel a ný lar ol - par lan ma lý yýz. E ðer sa ha so nuç la rý ba ký mýn dan bir o lum suz luk söz ko - nu suy la her za man söy le di ðim gi bi bu nun tek so rum lu su be nim" de di. O yun cu la rýn dan pro fes yo nel an la yý - þa sa hip çýk ma la rý ný is te yen Gü neþ, "So run la rý ka bul e de rek ya þa ya ma - yýz. Bi ze dü þen, çö zü mü ü re te cek mo del ler ge liþ tir mek ol ma lý" i fa de le - ri ni kul lan dý. A sýl he def le ri nin gü nü de ðil ge le ce ði kur tar mak ol du ðu nu be lir ten tec rü be li ça lýþ tý rý cý, ca mi a ya ta ký ma sa hip çýk ma sý yö nün de çað rý - da bu lun du. Þe nol Gü neþ, "Yý kýp dök me den, tek rar on la rý ka za na cak bir or ta ma geç me li yiz. Bu ta kým sa - de ce i çin de o lan la rýn de ðil tüm Trab zons por lu lar'ýn ta ký mý dýr. Geç - miþ te ve bu gün e mek ve ren le rin hep si de ðer li dir. O ne den le ge rek siz çe kiþ me ler le or tak de ðe ri mi zi ze de - le me ye lim" þek lin de gö rüþ be lirt ti. 20 YILLIK BASKETBOL HAYATINA VEDA EDÝYOR Güle güle Mirsad ÝSTANBUL, bu gün 3 ay rý bi sik let or ga - ni zas yo nu na ev sa hip li ði ya pa cak. Bi sik - let mar ka sý Sal ca no'nun or ga ni ze et ti ði ve 2 Ký ta, 4 Ül ke de 13 ya rý þý kap sa yan Sal ca no Mtb Cup se ri si nin son ya rý þý ve Bal kan Þam pi yo na sý ya pý la cak. Ar na - vut köy Dev let Has ta ne si ar ka sýn da bu - lu nan 4 ki lo met re lik par kur da ya pý la - cak ya rý þa çok sa yý da ül ke nin spor cu su Mirsad Türkcan bugün nokta koyuyor. du ðu nu gö rü yo rum. Bas ket bo lu ve Fe ner bah çe yi ne ka dar çok sev di ði - mi bi li yor su nuz. Ýn þal lah 16 Ey lül de hep be ra ber o la ca ðýz. Fe ner bah çe se yir ci si, bil di ði gi bi be ni u ður la ya - cak. Sa yýn Baþ kan A ziz Yýl dý rým a, Se mih Öz soy a, Ül ker A i le si ne te - þek kür e di yo rum. Ge li ri ni, Ye ni Pa - zar da ya rým kal mýþ, has ta ve en gel li ço cuk lar i çin ya pý lan has ta ne nin in - þa a týn da kul la na ca ðý mýz bu maç ta des tek le ri ni zi bek le mek te yiz" de di. ÝSTANBUL'DA BÝSÝKLET GÜNÜ da ka tý la cak.. Sal ca no MTB Cup Grand Fi na li'ne her ka te go ri de spor cu nun ka - tý la bi le ce ði bil di ril di. Mil li ta kým a dý na ya rý þa cak spor cu lar sa de ce Bal kan Þam pi yo na sý klas ma nýn da de ðer leh di - ri le cek. Bal kan Bi sik let Bir li ði Baþ ka ný E min Müf tü oð lu, bu ya rý þýn hem Tür - ki ye hem de Bal kan ül ke le ri a çý sýn dan bü yük ö nem ta þý dý ðý ný söy le di.

11 Y 16 EY LÜL 2012 PAZAR A Ý LE SAÐ LIK 11 Sað lýk ta kat ký pa yý ar ta cak SGK BAÞ KA NI FA TÝH A CAR, BÝ RE YÝN KAT KI PA YI O ECD OR TA LA MA LA RI YÜZ DE 3.2, TÜR KÝ YE DE Ý SE 1.5. KAT KI PA YI NI BÝR MÝK TAR DA HA AR TTI RA CA ÐIZ DE DÝ. SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Baþ ka ný Fa tih A car, sað lýk ta bi re yin kat ký pa yý nýn bir mik tar da ha ar ttý ra - cak uy gu la ma la rýn dev re ye so ku la ca ðý - ný söy le di. A raþ týr ma cý Ý lâç Fir ma la rý Der ne ði (A ÝFD) ta ra fýn dan ha zýr la tý lan Tür ki ye Ý lâç Sek tö rü Viz yon 2023 Ra - po ru bir o tel de dü zen le nen top lan týy - la ta ný týl dý. SGK Baþ ka ný A car Sað lýk ta Dö nü þüm Prog ra mý na i liþ kin bil gi ver di ði ko nuþ ma sýn da, E ko no mik Ýþ - bir li ði ve Kal kýn ma Ör gü tü (O ECD) or ta la ma la rý na gö re, ki þi ba þý dok to ra mü ra ca at sa yý sý nýn 6,5, Tür ki ye or ta la - ma sý nýn i se 8 ol du ðu nu kay det ti. Bu - nun tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den A car, Bu ka dar genç bir nü fu sa rað - men biz dok to ra ne den faz la gi di yo - ruz, bu nu da bir so ru i þa re ti o la rak de ðer len dir me nin fay da lý o la ca ðý na i - na ný yo rum i fa de si ni kul lan dý. Ý ki haf - ta ön ce E ko no mik Ko or di nas yon Ku - ru lu nda sað lýk ta son 10 yýl da ge li nen nok ta ya i liþ kin bir ra por ha zýr la dýk la - rý ný di le ge ti ren A car, þöy le ko nuþ tu: Bu ra da ö nem li ka rar lar a lýn dý. Sað lýk Te mi nat Pa ke ti ni mut la ka göz den ge çi re ce ðiz. Bu te mi nat pa ke ti ni, da ha sür dü rü le bi lir ol ma sý ba ký mýn dan ö - nü müz de ki sü reç te de ðer len di re ce ðiz. Bi re yin kat ký pa yý O ECD or ta la ma la rý yüz de 3,2, Tür ki ye de 1,5. Ya ni Tür ki - ye de bi re yin kat ký pa yý ný bir mik tar da ha ar tý ra ca ðý mýz uy gu la ma la rý ö nü - müz de ki sü reç te dev re ye ko ya ca ðýz. Ý LÂÇ TA GLO BAL BÜT ÇE SÝS TE MÝ A car, sa de ce is kon to ar týþ la rý ya pa - rak i lâç ta glo bal büt çe sis te mi ni sür - dür me nin doð ru ol ma ya ca ðý ný be lir te - rek, Ýs kon to ar týþ la rý dý þýn da da ha sað - lam te mel le ri o lan uy gu la ma la rý ö nü - müz de ki sü reç te ha ya ta koy ma mýz ge - SGK Baþkaný Fatih Acer, O ECD or ta la ma la rý na gö re, ki þi ba þý dok to ra mü ra ca at sa yý sý nýn 6,5, Tür ki ye or ta la ma sý nýn i se 8 ol du ðu nu kay det ti. re ki yor de di. Ý lâç sek tö rü nün Teþ vik Pa ke ti nde stra te jik sek tör ler a ra sýn da sa yýl dý ðý ný hatýrla tan A car, þun la rý kay det ti: Biz de ö nü müz de ki sü reç te Tür ki ye ye ya tý rým ya pa cak sa de ce yer li fir ma la rý mý zýn de ðil, ya ban cý fir - ma la rý mý zýn da ö nü nü a ça cak uy gu la - ma la ra des tek ve re ce ði mi zi net þe kil - de i fa de et mek is ti yo rum. Ar-Ge ya - pan fir ma la rý mý za des tek ve re ce ðiz. Yer li sa na yi yi teþ vik et me nin ya nýn da bu ra ya ya tý rý mý da teþ vik e de cek uy - gu la ma la rý dev re ye so ka ca ðýz. Bü yü - me den de ge rek li kat ký yý ve re ce ðiz. Ge ri ö de me po li ti ka la rýn da yi ne dü - þük fi yat lý eþ de ðer i lâç la rý teþ vik e de - ce ðiz. Ted bir pa ket le riy le çö zü me gi - di le me ye ce ði ne i þa ret e den A car, Tür ki ye de ki te mel so run lar dan bi ri - nin i laç ko nu sun da ya þa nan is raf ol - du ðu nu söy le di. A car, He sap la rý mýz - da is raf o la rak gör dü ðü müz ra kam 1 mil yar TL ci va rýn da dýr. Bu nu ön le me ko nu sun da be ra ber ça lýþ ma çok ö - nem li i fa de si ni kul lan dý. An ka ra / a a Psi ko log Bü ke Yan gýn, okula ha zýr o luþ i le il gi li zor lu ðu ol du ðu dü þü nü len ço cuk la rýn, e ði tim ve öð - re tim ha ya tý na baþ la ma dan ön ce ka zan mýþ ol ma sý ge re ken çev re sel ve zi hin sel fak tör ler a çý sýn dan psi ko met rik in ce le me ler i le de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söyledi. FO TOÐ RAF: A A O kul ba þa rý sýz lý ðý nýn se be bi ni an la yýn! PSÝ KO LOG BÜ KE YAN GIN, O KUL BA ÞA RI SIZ LI ÐI NIN SE BEP LE RÝ NÝ AN LA MA YA ÇA LIÞ MA NIN, BA ÞA RI SIZ LI ÐIN Ö NÜ NE GE ÇE CE ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. Yan lýþ i lâç kul la ný mý za rar ve ri yor SA KAR YA Ü NÝ VER SÝ TE SÝ E ÐÝ TÝM VE A RAÞ TIR MA HAS TA NE SÝ FAR MA KO LO JÝ A NA BÝ LÝM DA LI ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ YRD. DOÇ. DR. PE LÝN TAN YE RÝ, Ý LÂÇ LA RIN YAN LIÞ KUL LA NI MI NIN OR GAN LA RA ZA RAR VER DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. SAKARYA Ü ni ver si te si E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Far ma ko lo ji A na bi lim Da lý Öð re tim ü ye si Yrd. Doç. Dr. Pe lin Tan ye ri, i lâç la rýn yan lýþ kul la ný mý nýn or gan la ra za rar ver di ði ni söy le di. Tan ye ri, sað lýk a çý sýn dan ö - nem li o lan i lâç la rýn bi linç - siz ve kon trol süz kul la - nýl dý ðý tak tir de cid dî prob lem le re yol a ça - bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Dok tor söy - le me dik çe i lâç la rýn ký - rý la rak i çil me me si ge rek - ti ði ni, kap sül for mun da o lan i lâç la rýn a çýl ma dan i çil me si ge - rek ti ði ni kay de den Tan ye ri, ba zý i lâç la - rýn ký rý la rak i çil me si nin mi de ye za rar ve re bi le ce ði ni ya da i lâcýn et ki si nin çok a za la ca ðý ný i fa de et ti. Dok tor tav si ye si dý þýn da ký rý lýp ya da a çý la rak i çi len i lâç la rýn et ki si nin kay - bol du ðu nu an la tan Tan ye ri, Her i lâ cýn çö zül me ye ri fark lý dýr. Ba zý i lâç lar mi de de ba zý i lâçlar i se ba ðýr sak ta çö - zü lür. Ba ðýr sak ta çö zü le cek bir i lâ cý mi de - ye ve rir se niz mi de de do ku ha sa - rý na sebep o la bi lir. Bu da ül se ri ge ti rir. Hap la rýn ký rý la rak i çil me me si ge re ki yor. Kap sül ve film tab let þek - lin de o lan lar ge - nel de ba ðýr sak ta a - çý lýr. Ba zý i lâç lar mi - de a si din den et ki le - nir ler. Bun lar ö zel lik le kap sül ve film tab let þek lin de o lan lar dýr. Nor mal de ba ðýr sak ta a çý - lýr lar. Bun la rý ký ra rak ya da a ça rak iç mek et ki si nin ço - ðu nun kay bol ma sý na sebep o lur. O yüz den dok to run ö - ner di ði þe kil de i lâ cýn kul la nýl ma sý ge re ki yor de di. A SÝT LÝ Ý ÇE CEK LE Ý LÂÇ A LIN MAZ ÝLÀÇLARIN dok to ra so rul ma dan mey ve su - yu ve ko lay la i çil me me si ge rek ti ði ni de be lir - ten Tan ye ri, hap la rýn bol suy la i çil me si nin fay da lý ol du ðu nu di le ge tir di. Tan ye ri, doð ru i lâç kul la ný mýy la il gi li þun la rý i fa de et ti: Ö zel - lik le süt i le i çil di ðin de i lâç la rýn et ki si çok a za - lýr. Ý lâç la rýn bol su i le i çil me si ge re ki yor. Hiçbir za man mey ve su yu ve ya ko lay la i lâç - la rý iç me mek ge re ki yor. Ý lâç la rýn a lým za - man la rý da çok ö nem li. Aç kar ný na te ri mi ni ye mek ten bir-i ki sa at ön ce o la rak ni te len di - ri yo ruz. Aç kar ný na de mek i lâ cý a lýp he men kah val tý ya o tur mak de mek de ðil, o za man i - lâ cý ye mek le be ra ber al mýþ o lu yor su nuz. Aç kar ný na a lý na cak i lâç ye mek ten 1-2 sa at ön - ce a lýn ma lý, tok kar ný na i se ye mek ten 1 sa at son ra a lýn ma lý. Ye mek ten 2 sa at son ra da aç kar ný na ka bul e di lir. Sa kar ya / ci han Ýþ stre si, kalp kri zi ris ki ni art tý rý yor ÝNGÝLÝZ bi lim a dam la rý, iþ stre si nin kalp kri zi ris ki ni ar ttýr dý ðý ný or ta ya çý kar dý. Lan cet der gi sin de a yým - la nan a raþ týr ma da, yak la þýk 200 bin ki þi nin ka tý lý mýy la di ðer Av ru pa ül ke le rin de ya pý lan 13 ça lýþ ma yý a na liz e den bi lim a dam la rý, a þý rý iþ yü kü ve za man ye ter siz - li ði nin sebep ol du ðu stre - sin kalp kri zi gi bi ko ro ner kalp has ta lý ðý ris ki ni yüz de 23 o ra nýn da art týr dý ðý ný be - lir le di. Bi lim a dam la rý, iþ yük le ri, i þi ye tiþ tir mek i çin ye ter li za man la rý nýn o lup ol ma dý ðý ve ka rar a lýr ken ne ka dar zor lan dýk la rý i le il gi li so ru lar sor duk la rý ka - tý lým cý la rý da ha son ra ça lýþ - ma sü re le ri ne gö re grup la - ra a yýr dý. A raþ týr ma cý lar - dan Prof. Mi ka Ki vi ma ki, iþ stre si i le ko ro ner kalp has - ta lýk la rý a ra sýn da tu tar lý bir i liþ ki ol du ðu nu be lir le dik - le ri ni söy le di. Ýþ ris ki nin si - ga ra kul la ný mý, ha re ket siz - lik ve o be zi te gi bi fak tör ler - le bir a ra ya gel di ðin de bu ris kin çok da ha faz la ol du - ðu na dik ka ti çe ken Prof. Ki vi ma ki, iþ stre sin den þi - kâ yet çi ki þi le re ko ro ner kalp has ta lý ðý ris ki ni a zalt - mak i çin sað lýk lý bir hayat tar zý be nim se me le ri ni ö - ner di. Prof. Ki vi ma ki, iþ stre si ne rað men si ga ra yý bý ra ka rak, sað lýk lý bir bes - len me prog ra mý iz le ye rek ve spor ya pa rak kalp kri zi ris ki nin yüz de 36 o ra nýn da a zal tý la bi le ce ði ne i þa ret et ti. An ka ra / a a NAGEHAN BAYRAM ÝS TAN BUL BA KIR KÖY Prof. Dr. Maz har Os man Ruh ve Si nir Has ta lýk la rý Has ta ne - si nin (BRSHH) Uz man Psi ko log la rýn - da Bü ke Yan gýn, o kul ba þa rý sýz lý ðý nýn sebep le ri ya da o kul ba þa rý sýz lý ðý nýn ne den ol du ðu du rum la rýn çe þit li psi - ko lo jik in ce le me ler ya pý la rak de ðer - len di ri le bi le ce ði ni söy le di. Bu de ðer - len dir me nin en ký sa sü re de so ru nun kay na ðý ný an la ma ya ve çö züm yol la rý ge liþ tir me ye yar dým cý o la ca ðý ný be - lir ten Yan gýn, A i le ler ölç me-de ðer - len dir me le rin, bu a lan da uz man ki þi - ler ta ra fýn dan ya pýl ma sý na ö zen gös - ter me li dir de di. De ðer len dir me so - nuç la rý nýn tek ba þý na ye ter li ol ma dý - ðý ný ha týr la tan Yan gýn, ba þa rý sýz lý ða yol a çan et ken le rin an cak kli nik psi - ko log veya ço cuk psi ki yat ris ti ta ra - fýn dan ya pý la cak mu a ye ne so nu cun - da net le þe bi le ce ði ni, o kul ba þa rý sýz lý - ðý i le il gi li ya pý la cak test so nuç la rý nýn yol gös te ri ci ol du ðu nu an cak kli nik de ðer len dir me siz, tek ba þý na ye ter li ol ma dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Yan gýn, o kul ba þa rý sýz lý ðý nýn se bep le ri ni an - la ma nýn; ba þa rý sýz lý ðýn bir ka der o la - rak ya þan ma sý nýn ö nü ne geç mek, ço cu ðun, e be veyn le ri nin ve e ði tim ci - le rin ba þa rý sýz lýk kar þý sýn da ya þa dý ðý ha yal ký rýk lý ðý ve ye ter siz lik duy gu la - rý ný ön le mek, ço cu ðu da ha i yi bir ge - le ce ðe ha zýr la mak ve top lum sal i ler - le me de de vam lý lýk sað la ma a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. ÇO CUK KA PA SÝ TE SÝ NE UY GUN E ÐÝ TÝM AL MA LI OKULA ha zýr o luþ i le il gi li zor lu ðu ol du ðu dü þü nü len ço cuk la rýn, e ði tim ve öð re tim ha - ya tý na baþ la ma dan ön ce ka zan mýþ ol ma sý ge re ken çev re sel ve zi hin sel fak tör ler a çý - sýn dan psi ko met rik in ce le me ler i le de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni söy le yen Yan gýn, An cak bu de ðer len dir me ler ve ço cuk-a i le i le ya pý lan gö rüþ me ler de e di len bil gi ler doð rul tu sun da, a i le le re ço cuk la rý nýn o ku la ha zýr o lu þu i le il gi li bil gi len dir me/yön len - dir me ya pý la bi lir de di. O kul da ki ba þa rý sýn da ço cu ðun ki þi sel ö zel lik le ri nin de et ki si bu lun du ðu nu i fa de e den Yan gýn, þöy le de vam et ti: Ze kâ ka pa si te si nin bek le ne nin be lir gin de re ce de al týn da ol ma sý o kul ba þa rý sýz lý ðý nýn kay nak la rýn dan bi ri dir. Ya pý lan psi ki yat rik ve psi ko met rik de ðer len dir me ler son ra sýn da zi hin sel ka pa si te nin bek le - ni le nin be lir gin de re ce de al týn da ol ma sý du ru mun da, ço cuk ka pa si te si i le u yum lu o - lan bir e ði tim a la bil me si i çin ge rek li bi rim le re yön len di ril me li dir.

12 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLÝ PROBLEMLERÝNDEN BÝRÝ TÜ KEN MÝÞ LÝK sen dro mu bir çok ki þi nin a dý ný bi le duy ma dý ðý bir ra hat - sýz lýk. Gü nü mü zün cid dî bir prob le mi o lan bu sen drom, ö zel lik le ü ret - ken, ba þa rý lý ve gay ret li bi rey le rin stre se bað lý sý kýn tý la rý ný aþ ma ya ça - lýþ týk la rý sý ra da e ner ji le ri ni tü ket me le riy le baþ lý yor. Bu rahatsýzlýk he - kim ler, hem þi re ler, sos yal hiz met uz man la rý, kli nik psi ko log lar, psi ko - te ra pist ler, fiz yo te ra pist ler, öð ret men ler, po lis ler, a vu kat lar, yar gýç lar ve ga ze te ci ler gi bi mes lek grup la rýn da da ha çok gö rü lü yor. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y16 EYLÜL 2012 PAZAR HABERLER Ak ba ba lar ta bi at ta te miz lik ya pý yor n AMATÖR o la rak kuþ tür le ri ni ta kip e den Ah met Yýl maz, 2006 yý lýn dan be ri tabiat fo toð raf la rýy la il - gi le ni yor. Kuþ tür le ri ne kar þý ö zel me ra ký ol du ðu - nu an la tan Yýl maz, Tür ki ye de 468 fark lý kuþ tü rü ol du ðu nu be lir ti yor. En faz la ak ba ba la rýn gö rev pay la þý mý ný il ginç bul du ðu nu ak ta ran Yýl maz, ak - ba ba la rýn tabiattaki fonk si yon la rý ný i se þöy le an lat - tý: Ak ba ba lar biz ler i çin çok ö nem li bir fonk si yo - nu ye ri ne ge ti ri yor lar, do ða da ki leþ le ri te miz li yor - lar. Leþin derisini an cak kara akbaba par ça la ya bi li - yor. Ka ra ak ba ba, le þi bir cer rah gi bi par ça lý yor ve is te dik le ri ni yi yor. Son ra ký zýl ak ba ba le þin iç or - gan la rý ný yi yor. Son ra sa kal lý ak ba ba ge li yor, le þin ke mik le ri ni yi yor. As lýn da ke mik le ri yu tu yor. Mi - de sin de ki a sit o ke mik le ri e ri ti yor. Ge ri ye ka lan la rý da kü çük ak ba ba i le kuz gun lar yi yor. E ðer bu leþ - le ri ak ba ba lar ye me sey di sal gýn has ta lýk lar ya yý lýr - dý. Ya yýl ma ma sý i çin in san la rýn her le þi ki reç le yip göm me si ge re kir di. Bu hem cid dî bir iþ hem de çev re ye pek fay da lý de ðil. Ýstanbul / cihan FOTOÐRAF: AA UZMANLAR, GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN OLAN TÜKENMÝÞLÝK SENDRO- MUNDAN KORUNMANIN EN ETKÝLÝ YOLUNUN ALLAH ÝNANCI, KULLUK BÝLÝNCÝ, TEVEKKÜL, SABIR VE MERHAMET OLDUÐUNU BELÝRTÝYOR. UZMANLAR, tükenmiþlik sendromunun en bü yük te da vi si nin i nanç ol du - ðu nu be lir ti yor. Di yar ba kýr Ço cuk Has ta lýk la rý Has ta ne si Baþ he ki mi Dr. A til la Ya zý cý oð lu, tü ken miþ lik sen dro - mu nun ge nel lik le yap týk la rý iþ te he ye - ca nýn git tik çe a zal ma sý, tat min siz lik, hiz met ver me le ri ge re ken ki þi le re kar þý o lum suz dav ra nýþ la rýn baþ la ma sýy la ken di ni gös te ren bir sü re cin son ba sa - ma ðý o la rak ta ným la na bi le ce ði ni söy le - di. Ya zý cý oð lu, Ý þe git mek is te mi yor sa - nýz, ken di ni zi i þi ni zi yap ma da ol duk ça is tek siz, ru hen ve be de nen bit kin ve tü ken miþ his se di yor sa nýz; Bur no ut Sen dro mu (Mes le kî tü ken miþ lik) a çý - sýn dan ken di ni zi bir öz de ðer len dir - me den ge çir me niz uy gun o la cak týr. An cak bu hu sus ta as la pa ni ðe ve u - mut suz lu ða ka pýl ma yýn. Çok ko lay ve pra tik ba zý uy gu la ma lar la ra hat lýk la bu kâ bus tan kur tu la bi le ce ði ni zi de u nut - ma yýn de di. Bu sen drom dan ko run - ma nýn en gü zel ve en et ki li yo lu nun Al lah i nan cý ve bu i nan cýn bi rer yan sý - ma la rý o lan kul luk bi lin ci, te vek kül, sa býr ve mer ha met ol du ðu ger çe ði nin bi lin me si ge rek ti ði ni an la tan Ya zý cý - oð lu, Ya pý lan bir çok psi ko-sos yo lo lo - jik cid dî a raþ týr ma ve ça lýþ ma lar da, bu so nu ca va rýl mýþ týr. Ý nan cý sað lam ve kal bin de Al lah sev gi si o lan kim se le - rin, bu gö nül ol gun lu ðuy la, tü ken - miþ lik ten ko run duk la rý ve o ba di re ye düþ me dik le ri, üst dü zey bi lim sel ça lýþ - ma lar la is pat e dil miþ tir di ye ko nuþ tu. Tü ken miþ li ðin duy gu sal, du yar sýz laþ - ma ve ba þa rý duy gu sun da a zal ma þek - lin de bi le þen le ri nin ol du ðu nu an la tan Ya zý cý oð lu, Duy gu sal tü ken miþ li ðin hayat e ner ji si nin a zal ma sý ve bi re yin duy gu sal kay nak la rý nýn tü ken di ði his - si ne ka pýl ma sýy la ken di ni bel li e der - ken du yar sýz laþ ma, bi re yin hiz met ver di ði in san la rý sý ra dan bir nes ne gi - bi gör me ye baþ la ma sý ve bu þe kil de dav ran ma sý þek lin de be lir gin le þir. Ba - þa rý duy gu sun da a zal ma i se iþ ge re ði ku ru lan ki þi sel i liþ ki ve di ya log lar da, pay la þým lar da, ye ter li lik ve ba þa rý duy - gu sun da a zal ma i le ken di ni gös te rir þek lin de ko nuþ tu. Diyarbakýr / cihan TÜ KEN MÝÞ LÝ ÐÝ KA BUL ET MEK GE RE KÝ YOR BÝLÝMSEL ÝSPAT Ýnancý saðlam ve kalbinde Allah sevgisi olan kimselerin, bu gönül olgunluðuyla 'tükenmiþlikten' korunduklarý ve o badireye düþmedikleri üst düzey bilimsel çalýþmalarla ispat edilmiþ. Tükenmiþlik sendromunun en etkili tedâvisi ÝNANÇ DOK TOR, GA ZE TE CÝ VE PO LÝS LER DE SIK GÖ RÜ LÜ YOR TÜ KEN MÝÞ LÝK sen dro mu nun u zak la ra kaç mak is te - yen, ar týk ça lýþ ma az mi ve e ner ji si ni kay bet ti ðin den, i þe de vam et mek is te me di ðin den ya ký nan pek çok ki - þi de gö rül dü ðü nü an la tan Ya zý cý oð lu, En çok he kim - ler, hem þi re ler, sos yal hiz met uz man la rý, kli nik psi ko - log lar, psi ko te ra pist ler, fiz yo te ra pist ler, öð ret men ler, po lis ler, a vu kat lar, yar gýç lar ve ga ze te ci ler gi bi mes lek grup la rýn da da ha çok gö rü lü yor. Bu ki þi le rin ça lýþ týk la rý or tam da ki stre sin ya ný sý ra a i le hayatý, iþ ve ar ka daþ lýk i liþ ki le rin de ki dü zen siz lik, bu sen dro ma ze min ha zýr la - yan et men le rin ba þýn da gel mek te dir i fa de le ri ni kul - lan dý. Ya zý cý oð lu, tü ken miþ li ðe doð ru gi di þin di ðer ba - zý be lir ti le ri ni i se þöy le sý ra lý yor: Ki þi nin ken di ni des - tek siz, gü ven siz his se der ha le gel me si. Ü mit siz lik duy gu su. Ken di ni sü rek li has tay mýþ gi bi his set mek. Ev de ge ri lim ve a i le i çi tar týþ ma la rýn art ma ya baþ la - ma sý. Ça buk si nir len me, sa býr sýz lýk, hu zur suz luk. Ne - za ket, say gý, ar ka daþ la rýy la sem pa tik ve hoþ gö rü lü i - liþ ki ler gi bi po zi tif pay la þým lar da a zal ma. Do yum suz - luk duy gu su ki bu da çok mü him dir. Ö zel lik le i nan cý za yýf, ka na at ve te vek kül his sin den u zak kim se ler de bu da ha be lir gin dir. Do yum suz luk duy gu su, ki þi yi ken di ne, i þi ne ve hayata kar þý ne ga tif tu tum la ra sevk e de bi lir. So nuç ta, i þi bý rak ma ya e ði lim, sav sak la ma gi bi dav ra nýþ lar baþ gös ter me ye baþ lar. Me sai sa at le ri i çe ri sin de çok çay, kah ve ve si ga ra mo la sý ver mek de ö nem li be lir ti ler den dir. Sen dro mun ön ha ber ci si o lan fi zik sel be lir ti ler i se yor gun luk, bit kin lik his si, u yu þuk - luk, ko lay ko lay geç me yen so ðuk al gýn lý ðý ve grip, ki lo kay bý, uy ku bo zuk luk la rý, ra hat sýz e di ci ba zý de ri þi kâ - yet le ri, yük sek ko les te rol vs.. Mars yüzeyindeki küçük kürelerin demir ihtiva ettiði sanýlýyor. Mars ta gi zem li kü re ler keþ fe dil di n NA SA NIN 2004 ten be ri Mars ta bu lu nan ke þif a ra cý Op por tu nity (Fýr sat), 3 mi li met re ça pýn da kü çük kü re ler fo toð raf la dý. Mars ýn ya ban mer si ni a dý ve ri len kü re le rin de mir i çer di ði sa ný lý yor. Op - por tu nity nin En de a vo ur kra te ri nin ba tý ke na rýn - da ki Kirk wo od a dý ve ri len bir çý kýn tý da 6 Ey lül de tes bit et ti ði gi zem li kü re le rin fo toð ra fý bir mo za ik tab lo su nu an dý rý yor. Bu kü re le rin ben zer le ri Op - por tu nity ký zýl ge ze ge ne ilk in di ðin de de gö rül - müþ tü. An cak bu lu nan ye ni kü re le rin da ha az de - mir ihtiva etti ði ve fark lý bir ya pý sý nýn ol du ðu dü - þü nü lü yor. ABD de ki Cor nell Ü ni ver si te si nden Ste ve Squ ey res, Gör dü ðü müz, bü tün Op por tu - nity gö re vi bo yun ca el de e di len en o la ða nüs tü fo - toð raf lar dan bi ri. Kirk wo od böl ge si bu kü re ler le do lu. Mars ýn ka ya çý kýn tý la rýn da hiç bu ka dar çok kü re yi bir a ra da gör me miþ tik de di. NA SA da ki bi lim in san la rý, kü re le rin na sýl o luþ tu ðu nu ve han - gi mad de le ri i çer di ði ni a raþ tý rý yor. Ýstanbul / cihan TÜ KEN MÝÞ LÝÐÝ at lat mak i çin ki þi nin tü ken me ya þa dý ðý ný ka bul et me si nin te da vi yi ko lay laþ týr dý - ðý ný be lir ten Ya zý cý oð lu þu tav si ye ler de bu lun du: Bu ra hat sýz lýk tan sýy rý la bil me si i çin, böy le bir prob le mi ol du ðu nu ka bul len me si ve kur tu la bil - mek i çin ge rek li a dým la rý at ma yý is te me si ge re kir. Zor iþ le ri e þit o la rak da ðý ta rak yü kün ay ný ki þi ler ü ze rin de bi rik me si ni en gel le mek ve bu nun dö nü - þüm lü o la rak ya pýl ma sý ný sað la mak. Gün i çin de iþ dý þý o lum lu il gi a lan la rý na ve ho bi le re za man a yýr - mak. Ken di ne ve a i le si ne za man a yýr mak. Duy - gu la rýn, a i le or ta mýn da en tat lý bir sev gi at mos - fe rin de pay la þý mý. Fi zi kî ve e mos yo nel ki þi sel ih - ti yaç la rýn kar þý lan ma sý. Stres ten kur tul ma ya yö - ne lik e ði tim top lan tý la rý na ka týl mak ve bu nun la a la ka lý e hil uz man la rýn ki tap la rý ný o ku mak. Ay rý - ca, yö ne ti ci ler ta ra fýn dan, ça lý þan la ra dü zen li nö - bet sis te mi, ye ter li din len me ve ta til im ka ný ve ri - le rek, sos yal hayattan so yut lan ma la rý ön len me li - dir. Ö nem li ka rar lar ve rir ken di ðer iþ ar ka daþ la rýy - la uz laþ ma i çin de o lun. Ka rar la rýn a lýn ma sýn da so rum lu lu ðun pay la þýl ma sý ö nem li dir. Plan lý o - lun. Ken di ni ze, e þi ni ze ve ço cuk la rý ný za za man a - yý rýn. Me sai dý þýn da mes le ki ko nu la rýn dý þýn da iþ - ler le uð ra þýn. Ken di ni ze bir ho bi bu lun. Ça lý þý lan ye rin ik lim sel ve fi zi ki yön den kon fo ru na dik kat e din. Ý yi ol ma yan ça lýþ ma þart la rý bi re yin iþ ve ri - mi ni dü þü rür. Kon for lu bir or tam da ça lýþ mak da - ha ke yif li dir. Haf ta son la rýn da müm kün se 2 gün ve ya en a zýn dan bir gün ta til ya pýn. Ge ce geç sa - at ler den son ra ka fe in li i çe cek le ri tü ket mek ten mut la ka u zak du run. U yu ma dan 2-3 sa at ka dar ön ce ye mek ye me yi ke sin. Ge ce geç sa at ler de, me se lâ ve ya den son ra ye mek ye - me yin. U yu ma dan ön ce ý lýk bir bar dak süt i çin ve ý lýk bir duþ a lýn. Ö zel dost la rý nýz la soh bet le ri niz de, mes lek dý þýn da ko nu þun. Ve a sýl ö nem li si Al lah i - nan cý ve sev gi siy le ay dýn lan mýþ bir kalp i le Ya ra - tý la ný se ve rim Ya ra tan dan ö tü rü duy gu su nu ö - züm le ye rek, dü rüst lük, ah lâk gü zel li ði, doð ru luk, sev gi, pay la þým ve hoþ gö rü gi bi bu i nanç la bes le - nen ma ne vî his si ya tý ný zýn ge li þip ol gun laþ ma sý ný ta lep e din, bu na gay ret gös te rin. Bu has let le rin o luþ ma sý si zi hiç zor lan ma dan tü ken miþ lik ten u zak tu ta cak ve ko ru ya cak týr.

13 8 16 EYLÜL 2012 PAZAR 16 EYLÜL 2012 PAZAR l SAYI: 73 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLÂVESÝDÝR Ye ni As ya Vak fý ve genç ler POZÝTÝF PENCERE SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com ENSTÝTÜ BAHÇESÝNDE GENÇLERÝN HAREKETLÝLÝÐÝ HEYECAN VERÝCÝ. BU GENÇLERÝMÝZ ÝNÞAALLAH YAKIN GELECEKTE ÝMAN VE KUR'ÂN DÂVÂSININ HADÝMLERÝ OLARAK MUHTEÞEM HÝZMETLERE ÝMZA ATACAKLARDIR. BU NOKTALARDAKÝ KÜÇÜKLERÝ BÜYÜK GÖRMEK GEREKÝR. ÇÜNKÜ BÝR ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ DE NÝCELÝK OLARAK BÝR TEK ÞEYDÝR. ANCAK O BÝR TEK ÞEY, BÝR TEK ÞEY OLARAK KALMIYOR. BELKÝ BÝNLER, YÜZBÝNLER, MÝLYONLAR OLARAK VARLIK ÂLEMÝNE GEÇÝYORLAR. NUR HÝZMETÝNDEKÝ FAALÝYETLER DE BÖYLEDÝR. ÝHLÂSSIZ BÝNLERE ÝHLÂSLI BÝRLER TERCÝH EDÝLÝR. ÇÜNKÜ O BÝRLER ÇOK GÜÇLÜDÜRLER. Ýs tan bul, Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü mer kez bi na sýn da mü te va zý bah çe de o tu ru yo ruz. Ge len ler-gi den ler e pey ce bir ha re ket li lik göz lem le ni yor. Son ra an lý yo ruz ki, Ye ni As ya Vak fý bün ye sin de ka la cak o lan li se, ü ni ver si te ha zýr lýk ve ü ni ver si te yi ye ni ka zan mýþ genç le rin mü lâ ka tý ya pý lý yor muþ. Ya ni Ye ni As ya Vak fý bün ye sin de kal mak i çin, dö nem baþ la ma dan ka la cak o lan genç le ri ta ný ma, du rum la rý hak kýn da bil gi top la ma ve genç le rin de vak fý ta ný ma la rý i çin bir uy gu la ma ya pý lý yor. Genç le re so ru lan so ru la rý ve kal ma kri ter le ri ni þöy le bir in ce le dim. Doð ru su ve rim li li ði o lum suz et ki le ye cek ka çak la rýn ne re ler den kay nak lan dý ðý çok i yi tes bit e dil miþ ve o na uy gun da ted bir ler a lýn mýþ. Bun lar dan dik kat çe ken bi ri si, öð ren ci le rin bel li sa at le rin dý þýn da gö rün tü lü te le fon, in ter net gi bi tek no lo jik ay gýt lar dan ya rar lan ma la rý en gel len miþ. Bu nu bir e ði tim ci o la rak ben çok an lam lý bu lu yo rum. Çün kü tam ders ve rim li li ði o lu þa cak ken, tam öð ren ci nin bü tün a lý cý la rý ko nu ya a çýl mýþ ken ve e ði tim fa a li ye ti ger çek le þe cek i ken, bir de ba ký yor su nuz ki, ge len te le fon, ge len me saj her þe yi alt üst e di yor. E ði ti mi o lum suz et ki le ye cek her tür lü ted bir ler a lýn ma lý dýr. Yok sa o ka dar e mek, ça ba, mas raf bo þa gi de cek tir. Ýn san el bet te öð ren ci si i çin yap tý ðý ya tý rý mýn na sýl bir so nu ca dö nüþ tü ðü nü he sa ba ka ta cak týr. Bu da ak lýn ge re ði dir. Yi ne bir baþ ka e ði tim en ge li de, gez me sa at le ri nin, ak ra ba zi ya ret sa at le ri nin sý nýr lan dý rýl ma sý dýr. Ya ni bir e ði tim gö rü len þe hir de bir ta ný dý ðý nýz var sa, her haf ta so nu zi ya ret söz ko nu su i se, e vet, bu o lum lu et ki de ya pa bi lir. An cak ha zýr lýk öð ren ci le ri i çin ya da yo ðun ça lý þýl ma sý ge re ken bö lüm ler i çin bu du rum la rýn sý nýr lan dý rýl ma sý ka çý nýl maz o la cak týr. Ens ti tü il gi li le ri bu na da üç haf ta da bir, bir ge ce lik zi ya ret þek lin de çö züm bul muþ lar. Bu da gü zel! A maç ba þa rý i se, Bi raz tat lý di sip lin i yi ge lir. di ye bi li riz. Ens ti tü bah çe sin de o tu rur ken fark lý fark lý þe hir ler den gel miþ ve li ler ve be ra be rin de ki genç ler le gö rü þü yo ruz ve on lar la çay i çi yo ruz. Du rum dan an la þý lý yor ki, ar týk in san lar ço cuk la rý nýn, genç le ri nin o ku ma la rý ný cid dî ö nem si yor lar. O kul o kut ma yý bir ya tý rým a ra cý o la rak gö rü yor lar. Ya ni ya tý rým yap ma dan in san dan bir þey bek le ne me ye ce ði ni id rak et miþ ler. Bu da çok gü zel! Bir di ðer gü zel o lan da li se yi Ýs tan bul da ya da bü yük þe hir le ri miz de o ku ya cak o lan genç le rin bu i þe ol duk ça il gi li ol ma la rý dýr. Göz le ri ý þýl ý þýl, ha yat do lu genç di na mik ler ge le cek le ri ni sað lam bir ze min o luþ tur mak i çin he ye can i çin de ler. Bir o ka dar da an ne ler ba ba lar he ye can lý. Nor mal þart lar da li se dö ne min de ço cuk la rýn, genç le rin a i le at mos fe rin den u zak ol ma sý pek tav si ye e dil mi yor. Çün kü bu dö ne min bi raz da göz lem dö ne mi ol du ðu nu bi li yo ruz. Ya ni an ne ba ba nýn gö ze ti mi bu sü reç te ol duk ça ö nem li. A ma gi di le cek ye rin alt ya pý sý o luþ tu rul muþ, ted bir ler a lýn mýþ ve mad dî ve ma ne vî e ði tim or ta mý þe kil len di ril miþ se, o za man el bet te ne den ol ma sýn? Ya ni Ýs tan bul gi bi bir de ni ze gir me ce sa re ti az bir þey de ðil dir. Bu ra da yüz me yi öð re nen genç ler, el bet te ya rýn ha yat ta da ha güç lü, da ha ba þa rý lý ve da ha ce sa ret li iþ le rin i çin de ken di le ri ni bu la bi le cek ler dir. A sýl gü zel o lan i se, genç le rin böy le bir e ði tim im kâ ný na ka vu þa bil me le ri i çin vak fýn il gi li le ri nin bu i þe cid dî za man ve im kân a yýr ma la rý dýr. Ö zel lik le fi zi kî me kân an la mýn da ki bi na ve i çi nin öð ren ci le rin ih ti yaç du ya cak la rý þe kil de tan zim e dil me si, e ði ti me ve ri len ö ne min bir gös ter ge si. Þeh rin fark lý semt le rin de o luþ tu rul muþ e ði tim mer kez le ri, o kul ve ha zýr lýk ders ha ne le ri ne ya kýn bir þe kil de, mo dern bir tan zim ve alt ya pý i le hiz met ver me ye ha zýr bu lun mak ta dýr. Bu tab lo lar A na do lu ya da ta ný týl ma lý dýr. Ya ni A na do lu nun bir i lin den, il çe sin den çý kýp, Ýs tan bul da bir li se, ha zýr lýk ve ü ni ver si te o ku ma ça ba sýn da o lan genç ler, as lýn da tam bir e ði tim hic re ti ne gir miþ bu lu nu yor lar. Ýþ te a tý lan a dý mý bi raz da bu göz le e le a lýp de ðer len dir di ði miz de, genç ler i çin tam bir Nur Ta le be si de ol ma im kâ ný su nan, ay ný za man da i yi bir li se, i yi bir ha zýr lýk ve i yi bir ü ni ver si te i de a li su nan bir ö nem li a dým gö züy le bak mak ge re ke cek tir. Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü bah çe sin de vak fýn so rum lu la rý ve gö - rev li le ri o lan genç e kip le de soh bet et tik. Doð ru su do na ným lý, bi ri kim li, gü ven ve ren genç yö ne ti ci ler ol duk ça he ye can ve ri ci. Hiz met o dak lý a dým lar da el bet te böy le ka na at ler ol duk ça a ra nan du rum lar dýr. O kah ra man lar da ki hiz met ka rar lý lý ðý, en gel ta ný ma ya cak bo yut ta. Ki þi ken di yap tý ðý i þin ni te li ði ne i na nýr sa, el bet te o iþ ten hem ni te lik o la rak hem de ni ce lik o la rak ve rim a lýn ma ma sý müm kün de ðil dir. Ens ti tü bah çe sin de genç le rin ha re ket li li ði he ye can ve ri ci. Bu genç le ri miz in þa al lah ya kýn ge le cek te i man ve Kur ân dâ vâ sý nýn ha dim le ri o la rak muh te þem hiz met le re im za a ta cak lar dýr. Bu nok ta lar da ki kü çük le ri bü yük gör mek ge re kir. Çün kü bir in cir çe kir de ði de ni ce lik o la rak bir tek þey dir. An cak o bir tek þey, bir tek þey o la rak kal mý yor. Bel ki bin ler, yüz bin ler, mil yon lar o la rak var lýk â le mi ne ge çi yor lar. Nur hiz me tin de ki fa a li yet ler de böy le dir. Ýh lâs sýz bin le re ih lâs lý bir ler ter cih e di lir. Çün kü o bir ler çok güç lü dür ler. Bir de ko nu ya genç ler a çý sýn dan þöy le bak mak lâ zým dýr. Bir dâ vâ nýn ta þý yý cý la rý genç ler se, ya ni o kud sî dâ vâ nýn al týn da genç el ler var sa, o dâ vâ nýn ge le ce ðin den ka ram sar ol ma mak lâ zým dýr. Bu gün bü tün dün ya da ki Nur hiz met le rin de il ginç tir ki hep genç el ler, hiz met le rin al týn da dýr. Bu çok se vin di ri ci bir me se le dir. Böy le genç ler le if ti har et mek lâ zým dýr. Ens ti tü yü ve o nu renk li tu tan, can lý tu tan genç i da re ci le ri yü rek ten teb rik e di yo rum. Bi ze su nu lan ö mür da ki ka la rý mýz da bir neb ze da hi ol sa, i man ve Kur ân hiz met le rin de bi zi de na sip len dir me si i çin Rab bi mi ze du â lar e de lim. Bu hiz met le rin ký yý sýn dan kö þe sin den de ol sa ir ti bat lý ol mak, fa ni ö mür da ki ka la rý ný ba ki leþ tir mek tir. El bet te ne ka dar çok gen ci miz bu ker van da yer a lýr sa o nis pet te yü rü yüþ he ye can lý, þevk li ve renk li o la cak týr. De ðil mi ki bu ö mür ge çi yor ve ge çe cek, o za man hiç de ðil se, her bir da ki ka sý e be dî le þe rek, cen net gün le ri o la rak geç sin. Bu he ye can ve þu ur i çe ri sin de ki Ye ni As ya Vak fý il gi li le ri ni teb rik ler e di yo rum. NURBAN KAYA Gay býn a nah tar la rý O nun ka týn da dýr, O ndan baþ ka hiç kim se gay bý bil mez. Ka ra da ve de niz de o lan la rýn ta ma mý ný O bi lir, O, bil mek si zin bir yap rak da hi düþ mez; ye rin ka ran lýk la rýn da ki bir ta ne, yaþ ve ku ru dýþ ta ol ma mak ü ze re hep si (ve her þey) a pa çýk bir ki tap ta dýr. (En am Sû re si, 59. â yet) Mev sim le rin ha za na, ye þi lin ký zý la, sý cak la rýn so ðu ða, coþ ku nun dur gun lu ða, öm rü mü zün hüz ne dön dü ðü bir mev sim dir son ba har. Bi le me di ði miz bir his le her son ba har hü zün len di rir bi zi. Tu haf bir bu ruk luk, se bep siz hü zün kap lar i çi mi zi. Ay rý lýk mev si mi dir bel ki on dan dýr hü zün len me miz. Gü neþ li gün le rin ar týk ye ri ni kas vet li ha va la ra bý rak ma sý, bu lut la rýn bi zim le ay ný duy gu yu ta þý yor gi bi si cim si cim ak ma sý, yaz gün le rin de ki ha fif li ðin ka lýn pal to la ra bü rü ne cek ol ma sý... Da ha bir çok þey... Yi ne de her þey ye rin de za ma nýn da gü zel. Her mev si min ay rý bir gü zel li ði var, ya þa mak ge rek. Ö zel lik le ge zip do laþ mak is ter sin. Park la rýn bah çe le rin ren gâ renk yap rak la rýn na sýl et ra fý süs le di ði ni, son ba ha rýn ha ber ci si ka sým pa tý la rýn gü len yüz le ri ni o tu rup bir kö þe ye sey ret mek is ter sin u zun u zun. Son ra kal kýp yü rü mek, ö nü ne ya vaþ ça dö ne dö ne dü þen yap ra ðý dik kat le iz ler ken, a ðýr a dým lar la hý þýr hý þýr yap rak la rýn se si ni du yar ken ha yal le re dal mak is ter sin. Ba zen duy gu do lar, bi le me di ðin bir þe ye að lar sýn, ba zen o muh te þem man za ra kar þý sýn da her þe ye a þýk o lur, ta rif siz co þar sýn. Ma þal lah, ba re kâl lah der, Ý yi ki ya þý yo rum, i yi ki gö rü yo rum, i yi ki his se de bi li yo rum der sa na ve ri len her ni met i çin Ya ra ta na þük re der sin. Ý niþ le rin çý kýþ la rýn ya þan dý ðý bir mev sim dir son ba har. Te fek kü rün en gü zel za ma ný dýr, ba har ve son ba har. Dal dan dü þen yap rak gi bi biz de dü þe ce ðiz ö mür a ða cýn dan bir bir. Rüz gâ rý mýz bel ki sert bir poy raz o la cak, ký rýp ge çi re cek dal la rý mý zý, bel ki de tat lý bir mel tem o la cak ha fif çe ok þa ya cak yap rak la rý mý zý. Ses siz ce a yý ra - Dü þen bir yap rak gi bi cak bi zi ye ri miz den, a lýp gö tü re cek top rak tan ya ra týl dý ðý mýz top rak o la ca ðý mýz a sýl va ta ný mý za. Ay ný mev sim ler gi bi öm rü müz de hýz la ge çip gi di yor. Ba har la baþ la dý dün ya ya ge li þi miz, að la ya rak doð du ðu muz þu fa ni dün ya ya, son ra ya za dön dü, dü þe kal ka, ba ta çý ka, bü yü dük o yaz sý ca ðý gi bi ö mür say fa la rýn da. Þim di ha za na er dik, tam öm rü mü zün ol gun la þýp mey ve ver di ði as ma lar gi bi. Ha sat mev si mi miz gel di, öm rü mü zün da ki ka la rý sa yý lý yor ya vaþ ya vaþ. Ký þa gir mek i çin ha zýr lýk lý ol mak ge rek. Ký þýn zem he ri so ðu ðu na da yan mak i çin, ya zýn ya nýp kav rul mak ge rek. A hi ret ký þý na ha zýr lan mak, a zýk yap mak ge rek. Ba ha rý mýz o la cak cen ne te ka vuþ - mak i çin... Yol cu luk i çin ça lýþ mak, ça lýþ mak, ça lýþ mak ge rek. Al lah bi ze mev sim ler le a hi ret ha ya tý mý zý an la tý yor. Ýn san lar dü þün me se bi le mev sim le rin ver di ði duy gu lar, o na, do ðu mu (ba har), genç bir be den le (yaz), ol gun luk la (son ba har), ö lüm le (kýþ) mev si mi nin duy gu la rý ný tat tý rý yor. Ba har da, co þa rýz a kan ýr mak lar gi bi coþ ku lu, ya zýn i lik le ri mi ze iþ le ti riz ka vu ru cu sý ca ðý, e ner ji yük le nir a de ta be den ler ge le cek mev sim le re ha zýr la nýr gi bi. Son ba har, kýl dý ðý mýz na maz la rý, yap tý ðý mýz sa da ka la rý ha yýr la rý, tut tu ðu muz o ruç la rý a hi ret tez gâ hý na yol la ma za ma ný dýr. Ya kýn dýr, pa zar ku ru la cak. Ser gi de ba ka lým ki min tez gâ hý ge niþ, ki min çe þi di bol o la cak? Kýþ ge le cek, be yaz giy miþ ke fe - ne bü rü nen be den ler gi bi. Ü þü te cek a zý ðý, ha zýr lý ðý ol ma yan ga yet za îf ve na zik ten le ri. Ba zý sý pa ra mal mülk bi rik ti rir, ne bu dün ya ya ne ö bür dün ya ya fay da sý o lur. Meþ hur bir hi kâ ye var dýr: Ka nu nî Sul tan Sü ley man, oð lu Be ya zýt a de miþ ki: Ben ö lün ce bir e li mi ta bu tu mun dý þý na a týn. Ýn san lar gör sün ler ki, pa di þah o lan Ka nu nî Sul tan Sü ley man bi le bu dün ya dan e li boþ git miþ tir. Dü þü nün ni ce zen gin lik sa hi bi in san lar gel di geç ti; Sul tan ol san da a hi re te cep siz di kiþ siz bir ke fen le gi di lir. Al lah ýn (cc) ver di ði ma lý Al lah yo lun da har ca ya lým ki gi de ce ði miz ye ri ký þý ba ha ra, ce hen ne mi cen ne te çe vi re lim. Hem bu dün ya da yap tý ðý mýz i yi lik ler mut lu ol ma mý za se bep o lur, hem de a hi ret ha ya tý mýz da her tuð la sý züm rüt, mer can dan sa ray lar me kâ ný mýz o lur. Bu mü kâ fat bir kul i çin yet mez mi in sa na? Hem ma dem göz i le gö rü nen bu had siz in am lar, ih san lar, lü tuf lar, ke rem ler, i na yet ler, rah met ler; per de-i gayb ar ka sýn da bir Zât-ý Rah man-ý Ra hîm in bu lun du ðu nu sön me miþ a kýl la ra, öl me miþ kalb le re gös te rir. El bet te in a mý is tih za dan ve ih sa ný al dat mak tan ve i na ye ti a da vet ten ve rah me ti a zab dan ve lü tuf ve ke re mi i ha net ten ha lâs e den ve ih sa ný ih san e den ve ni me ti ni met e den, bir â lem-i bâ ki de bir ha yat-ý bâ ki ye var ve o la cak týr. (Mey ve Ri sa le si, Al týn cý Me se le)

14 2 16 EYLÜL 2012 PAZAR 16 EYLÜL 2012 PAZAR 7 Ýl min ý þý ðý Ý mam-ý A zam E bû Ha ni fe (rahmetullahi a leyh) Ey yü ce Re sul! Bir a vuç sa ha bey le, â le me can ge tir di O kup ku ru çöl ler de, ab-u zem zem fýþ kýr dý Nur-u Kur ân kalp le re, ý þýk ol du nur ol du Gön lü müz de ý þýk sýn, nur sun ey yü ce Re sûl! Park lar, bah çe ler çi çek ler le süs le nip dur du Al lah, Pey gam ber se na et ti bu gü zel yur du Par ma ðý ný kal dýr dý, Ay i ki ye bö lün dü Ý nan dým mu ci ze le ri ne ey yü ce Re sûl!.. ARZU KONAN Gü zel bir an ne nin ev lâ dý, il miy le dün ya yý ay dýn la tan ve Ha ne fî mez he bi nin ku ru cu su E bu Ha ni fe nin (r.a leyh) na si hat le ri eþ li ðin de gü zel bir yol cu lu ða çý ký yo ruz. Him met ve fey zi nin, þe fa a ti nin biz ler le ol ma sý du â sýy la buy ru nuz... *** Bir kýz ki sa ðýr, dil siz ve kö tü rüm di ye ta rif e dil di. Oy sa ki bu söz cük le rin giz le di ði mâ nâ çok de rin di. Ba ba Sa bit, bir gün de re de bul du ðu el ma yý ý sý rýn ca ha ram o la ca ðý en di þe si ne ka pýl dý ve sa hi bi ni a ra ma ya baþ la dý. Sa hi bi ni bul du ðun da i se o zat el ma yý he lâl et me si i çin bir tek lif te bu lun du. Bir ký zý var dý ve Sa bit i ký zý na uy gun bul muþ tu. Sa bit e Sa ðýr, dil siz, kör ve kö tü rüm ký zým la ev le nir sen he lâl e de rim de di. Sa bit ha ram dan kork tu ðun dan ka bul et ti. Ev len di ler ve Sa bit, ký zýn bah se dil di ði gi bi kör, sa ðýr, kö tü rüm ol ma dý ðý ný gö rün ce ký za bu nun se be bi ni sor du. Kýz i se hiç bir ya ban cý yü zü gör me di ðin den ve ya ban cý yüz de o nu gör me di ðin den kör, ku la ðý ya ban cý bir se si duy ma mýþ ol du ðun dan sa ðýr, gü nah bir söz söy le me di ðin den dil siz ve a yak la rý hiç gü nah yer le re git me di ðin den kö tü rüm di ye ba ba sý nýn ta rif et ti ði ni an lat tý. Bu ev li lik ten i se 599 da (h. 80) i lim, ir fan ve tak va sa hi bi Ha ne fi Mez he bi nin ku ru cu su Ý mam-ý A zam Haz ret le ri dün ya ya gel di. O ki ev li ya nýn ve â lim le rin en bü yük le rin den. Ehl-i sün net i ti ka dý nýn re i si. A sýl a dý Nu man bin Sa bit tir. Ço cuk lu ðu Ku fe de geç ti. E nes bin Ma lik gi bi bir kaç de ðer li zat tan ha dis ler din le yip on la rýn soh bet le rin de bu lun du. Genç lik yýl la rýn da i lim tah si li al ma ma sý na rað men bo zuk fýr ka men sup la rýy la mü nâ za ra lar da bu lun du. Â lim ler de on da ki bu ik na ka bi li ye ti ni ve üs tün ba þa rý la rý gö rüp i lim tah sil et me si i çin teþ vik et ti ler. Ý mam-ý A zam Haz ret le ri Ke lâm, mü nâ za ra ve di ðer i lim le ri öð re nip fý kýh il mi ni tah si le baþ la dýk tan son ra, i ti ka dî me se le ler de in san la rý doð ru yol dan a yý ran sa pýk fýr ka lar la mü ca de le et ti. Hat ta Bi zans Dev le ti nin ha kim ol du ðu sý ra lar da bir in kâr cý (deh ri) i le mü nâ za ra et ti. A ra la rýn da þu ko nuþ - ma lar geç ti: Deh ri sor du: Ha ki kî bir o la nýn (Al lah ýn) yü zü han gi ta raf ta dýr? Çün kü her þey yön ler den, ya ni sað, sol, ar ka, üst yön le rin den bir yer de bu lu nur. E bu Ha ni fe (ra) i se: Mu mu ya kýn ca ý þý ðý han gi ta raf ta dýr? di ye so rar. Deh ri: Mu mun ý þý ðý her ta raf ta ay ný dýr de di. Bu nun ü ze ri ne Ý mam-ý A zam Haz ret le ri: Me ca zi o lan bir nu run ý þý ðý nýn hâ li böy le o lur sa, da i mî ve e be dî o lup, e ni bo yu ol ma yan, gök le rin ve ye rin nu ru o la nýn ha li na sýl o lur? bu yur du. Deh ri ce vap ve re me di ve yi ne sor du: Pe ki her var o la nýn mu hak kak bir ye ri var dýr. Al lah ýn ye ri ne re si dir? Ý mam-ý A zam bi raz süt ge tir tip deh ri ye sor du: Bu süt te yað var mý dýr? deh ri: E vet var dýr de di. E bu Ha ni fe; Yað bu sü tün ne re sin de dir? di ye so run ca deh ri: Hiç bir ye re mah sus de ðil dir de di. E bu Ha ni fe (ra); Yok o la nýn bir hâ li böy le o lur sa gök le rin ve ye rin ya ra tý cý sý, sa hi bi, da i mî ve e be dî o la nýn hâ li ni çin böy le ol ma sýn bu yur du. Deh ri bu ce vap lar kar þý sýn da söy le ye cek söz bu la ma dý. Bir de fa sýn da da bir grup deh ri o nun la mü nâ za ra e dip o nu öl dür me dü þün ce sin dey di, fa kat Ý mam-ý A zam on la ra der si ni ver miþ tir. On la ra: Ý çe ri sin de a ðýr ve çok kýy met li yük Ýmam-ý Azam'ýn vefat haberi, duyulduðu her yerde büyük üzüntü ve gözyaþýyla karþýlandý. Ýmam Þafii nin hocasýnýn hocasý olan Ýbn-i Cerihe vefatýný duyunca þöyle dedi: Yani ilim gitti deseniz ya! yük le til miþ, en gin dal ga lý bir de niz de kap tan sýz bir ge mi nin bu lun ma sý na ne der si niz? bu yur du. On lar Böy le þey o lur mu? de di ler. E bu Ha ni fe Haz ret le ri: Her mev sim, hat ta her gün þek li, hâ li, iþ le ri de ði þen, her gün bir baþ ka þe kil de gö rü nen, in ti za mý a kýl la ra hay ret ve ren bu dün ya nýn ha kim ve ya ra tý cý sý ve çok ted bir li bir sa hi bi ol ma dý ðý na na sýl hük me der si niz? bu yu run ca ge len ler piþ man o lup töv be et ti ler. Dün ya yý Al lah ýn ya rat tý ðý na i nan dý lar ve ký lýç la rý ný kýn la rý na so kup o ra dan ay rýl dý lar. Ý mam-ý A zam ta le be le ri ne kar þý son de re ce þef kat li ve on lar la il gi liy di. On la ra bir ta le be ye söy le ne cek þu gü zel sö zü söy le miþ tir ki, biz le re de söy le nir in þa al lah: Siz ler be nim kal bi min se vin ci, hüz nü mün te sel li si si niz.. Ta le be le ri ne na si hat le rin den ba zý la rý na bir ba ka lým: * Her ha lin de Al lah u Te â lâ dan kork, kö tü lük ler den ko run. E ma net le re ri a yet et. Kü çük-bü yük, zen ginfa kir her ke se i yi lik ve na si hat ta bu lun. Hiç kim se yi kü çük gör me. Va kar lý ol ve her ke se de ðer ver. Zi ya re ti ne ge len le ri i yi kar þý la. * Ho ca ve üs tâd la rý na hür met et, on la ra dil u zat ma. Ýn san lar dan da i ma çe kin. Al lah i çin giz li ha lin de ne i sen, a çýk du rum da da öy le ol. * Çok gül me. Zi râ çok gül mek kal bi ni öl dü rür. Va kar lý bir þe kil de yü rü. A ce le a ce le ve sa lý na sa lý na yü rü me. Ýþ le rin de a ce le ci ol ma. Ko nu þur ken yük sek ses le ko nuþ ma, ba ðý rýp ça ðýr ma. Da i ma ken din i çin sü kûn ve sü kû tu ter cih et... * Nef si ni her za man mu ra ka be e dip gö zet ve kon trol et. Ö lü mü ha tý rýn dan çý kar ma. Ho ca la rýn ve i lim al dý ðýn zat lar i çin Al la hu Te â lâ dan af ve mað fi ret di le. Kur ân-ý Ke rim o ku ma ya de vam et. Ka bir le ri, bü yük zat la rý ve mü ba rek yer le ri çok ça zi ya ret et. * Cim ri lik ten sa kýn. Zi râ her kes cim ri le re buðz e der, on la rý sev mez. Gü zel huy lu ol. Ýn san la rý in cit mek ten ka çýn. Her za man her yer de te miz el bi se giy. Dün ya ya rað be ti ve hýr sý ný a zal ta rak nef si ni te miz le. Dün ya sev gi si ni i çin den at. Kal bin te miz ol sun. * Ý lim mec lis le rin de hid det ve þid det gös ter mek ten sa kýn. Be ni de ha yýr lý du ân dan u nut ma. Bu na si ha ti mi ka bul et. O nu an cak sa na, se nin ve bü tün Müs lü man la rýn i yi li ði i çin ya pý yo rum. E bu Ha ni fe Haz ret le ri 767 (H. 150) se ne sin de Ab ba si Ha li fe si E bu Ca fer Man sur ta ra fýn dan þe hit e dil di. Ve fat ha be ri du yul du ðu her yer de bü yük ü zün tü ve göz ya þýy la kar þý lan dý. Ce na ze si Bað dat ta Hay ze rân Kab ris ta ný nýn do ðu sun da def ne dil di. Ý mam Þa fi i nin ho ca sý nýn ho ca sý o lan Ýbn-i Ce ri he ve fa tý ný du yun ca þöy le bu yur du: Ya ni i lim git ti de se niz ya! Ý mam-ý A zam ýn il mi nin ý þý ðýy la ay dýn lan ma yý ve fay da lý i lim le a mel iþ le me yi Rab bi miz na sip ey le sin. Rah me tul la hi a leyh... Kay nak: Bü yük le ri miz / Ý mam-ý A - zam E bu Ha ni fe (r.a.) Fý rat, Dic le cen net ten dam la dam la ak mýþ tý Nil i se o çöl le ri cen ne te çe vir miþ ti Pey gam ber den mu ci ze in san lar i nan mýþ tý Ý nan dýk! Son Pey gam ber sen sin ey yü ce Re sul! Al lah tan ge len Kur ân Pey gam be rin e lin de Kur ân o ku yor lar, o gü zel tec vit ler i le Hem nur-u i ma na ka vuþ tuk, þü kür ler o la Kal bi miz de, gön lü müz de sen ey yü ce Re sûl! Be þer se nin nu run i le gel di hep hi za ya Nur-u Kur ân o ku nu yor hep ce ma at ler de Sen ol ma say dýn, her yer ka ran lýk tý, ey Ne bi! Mut lu luk sen de, hu zur sen de ey yü ce Re sul! CE LÂL YAL ÇIN Bir be be ðin gün lü ðü Bir sür priz ku tu i çin de yim ben þim di, Rab bi min en gü zel he di ye si yim an ne ci ðim Ýp le çe ki yo rum gün le ri si ze ka vuþ mak i çin, Ba ba cý ðý mýn oð lum de di ði ni du yar gi bi yim Her gün bi raz da ha bü yür ken, Ý çim i çi me sýð maz o lu yor mut lu luk tan An ne min kalp a týþ la rý ný nin ni o la rak din ler ken, Ý na nýn key fi me di ye cek ol mu yor A ma ba zen kâ bus da gör mü yor de ði lim, Üz gün ço cuk lar gö rü yo rum göz le ri yaþ lý, On la rý a i le le ri is te mi yor muþ me ðer! Na sýl o lur di yo rum bir tür lü an la ya mý yo rum an ne ci ðim Hü zün dört ya ný mý ku þa tý yor o va kit, He men u yan mak is ti yo rum bu kö tü rü ya dan Se nin þef kat li kol la rý na çok muh ta cým, Gü cüm sa de ce kü çü cük tek me ler a ta cak ka dar Mi ni cik el le rim ve a yak la rým var, Þu hâ lim le o ka dar ko ru ma sý zým ki Tek te sel lim bü tün ben li ðim le his set ti ðim sev gin San ki nur lar ya ðý yor saç la rý ma ý þýl ý þýl... Bu kü çü cük dün ya mýn nur yüz lü me le ði sin an ne ci ðim! O tat lý se sin le ba na ses le ni þi ni du yu yo rum, Ren gâ renk bir gök ku þa ðý gi bi et ra fý mý sa rar ken Se vinç ke le bek le ri u çu þu yor yü re ði min kýr la rýn da O an lar da ken di mi ha yal ler ül ke sin de bu lu yo rum Be ra ber ko þup oy na dý ðý mý zý, Be ni yav rum di ye bað rý na bas tý ðý ný düþ lü yo rum Sa ný rým ar týk uy ku vak tim gel di, Göz le rim ka pan ma dan son bir þey da ha söy le mek is ti yo rum, Bi li yor mu sun an ne ci ðim kal bi min at tý ðý ilk gün den be ri Siz le ri ne ka dar çok sev di ði mi SEL CAN NE SÝL Ay na! Kar þý lýk lý o tu ra lým sen le ben Göz le ri miz de ðil gön lü müz kar þý laþ sýn bir yer de Sey ret sin ler â lem-i gön lü ken di li ðin ce Ve bir çay gel sin soh be tin en dem li ye rin de Sen ba na Mes ne vî den an lat Ben sa na Þems den bah se de yim A ra mýz da kay bol sun sen lik-ben lik Sen Ley la ol! Ben se Mec nun o la yým Çöl le ri a dým a dým ge ze lim Mec nu nî iz ler de kay bo la lým sen-ben! Son ra Sa fa i le Mer ve a ra sýn da ko þan Ha cer in iz le ri ni ta kip e de lim Sen Ýs ma il in a yak i zi ol Mek ke nin top rak la rýn da... Ben se zem zem o la yým o i zi ni gö rün ce, Yü züm gül sün!... Sen sen siz gel ben se ben siz ge le yim Fer hat ýn da ðýn da bu lu þa lým Ben Þi rin o la yým, sen se gö nül da ðý ný de len Fer hat ol! An ka ku þu ö tüþ sün, ka nat çýrp sýn se ma lar da... Çýð lýk çýð lý ða! Sen Yu suf un is mi ol, ben se Ya kub un fe ri o la yým O fer Yu suf is mi ni du yun ca ü zül me sin, Ü zü len Zü ley ha ol sun a te þe at tý ðý o el le ri i çin... Ne sen ne de ben o la yým, Zü ley ha nýn el le ri... A zi zin e þi nin töv be sin de bu lu þa lým mý ne der sin? Sen Ay na ol! Ben de Ay na o la yým sa na Sen ba na be nim kim ol du ðu mu söy le. Ben se sa na ben de ki â hen gin kim ol du ðu nu so ra yým. El deð me den na sýl de ði þir bu gö nül Sen o ka dar u la þýl maz sýn ki... Ra bý ta kur muþ bu gö nül Kar þý na hiç çý kar mý? Ha yal den de ol sa ha di! Kar þý lýk lý o tu ra lým sen le ben Göz le ri miz de ðil gön lü müz kar þý laþ sýn bir yer de Sey ret sin ler â lem-i gön lü ken di li ðin ce Ve bir çay gel sin soh be tin en dem li ye rin de HÝ DA YET BAÐ CI KÖ SE

15 6 16 EYLÜL 2012 PAZAR 16 EYLÜL 2012 PAZAR 3 ( , Bay ra mýn 1. Gü nü a sýl va ta ný mý za u ður la dý ðý mýz e þim Re fi ka Er te kin in ar dýn dan ) Ey lü l ün ha týr lat týk la rý FADÝME KAYA A. LEVENT ERTEKÝN a le ven ter te ho o.com Ar dýn dan ya zý yaz ma yý hiç dü þün me miþ tim ay yüz lüm, a pa çýk söz lüm.. O ka dar zor ki se ni ya za bil mek. A ma yaz mak zo run da yým. Çün kü sen pay laþ ma yý se ver din. Pay la þa cak la rý mý yaz ma yýp ben de ka lýr sa ka le mi me i ha net e de rim. O nun i çin her sa tý rýn da göz ya þým la ýs lat tý ðým harf le ri na sýl sý ra ya di ze ce ði mi bi le mi yo rum. Sen be nim ha ya tý mýn en doð ru ka ra rýy dýn. Çün kü bu ka rar da ne se nin, ne be nim et kim ol muþ tu. Se nin be nim ha ya tý ma a dý mý ný at man la baþ la mak is te dim yý lý Hac cü lek ber di (bü yük hac), çok sev di ðin/m rah met li ba ba nýn A ra fat ta gör dü ðü sa rý saç lý ye þil göz lün düm ben se nin. Bu nun i çin tam 25 yýl bek le miþ tin. Hal bu ki ka pý ný zý kim ler a þýn dýr ma mýþ tý ki... O nun i çin rah met li ba ban be ni ki tap fu a rýn da ki sa týþ stan dý nýn ö nün de gör dü ðün de hiç te red düt süz ken di i fa de siy le a ra dý ðý ný bul du ðu ki þi yi ka çýr mýþ tý. Bu Asr-ý Sa a det ten baþ ka za man di li min de kýz ba ba sý nýn da ma dý ka çýr ma sý bel ki de ilk ler den di! A ma rah met li ba ba cý ðýn/m A ra fat ta gör dü ðü/gös te ril di ði nam ze di, na di de ye tiþ tir di ði ö zel hu su si yet le re sa hip se nin i çin bek le te mez di. Öy le de ol du. Sen ha ya týn bo yun ca E ze lî ka le min ya kýþ týr dý ðý bu gü zel ha di se yi taç lan dý ra rak bay ram sa ba hý na ka dar gel din. Se nin çor ba ný, se nin sof ra ný, ye me ði ni ye me yen, git ti ðin her mem le ket te hiç bir öð ren ci kal ma dý. On la ra gö nül sof ra ný aç týn. Ýs tan bul da kýz ev lât la rý na e vi ni aç týn. On la ra ab la lýk et tin. Al lah sa na hem e li ni, hem gön lü nü a çýk tut ma ö zel li ði ver miþ. Bu bel ki de Bay burt lu Nak þi ben dî þey hi de den den sa na mi ras kal mýþ tý. O nun Tür ki ye nin he men her ye rin de ki yol cu la rý ný da ta ný dýk ça bu hu su si yet le ri nin mi ras ol du ðu nu gör müþ tüm. Sen as rýn be diî si ni ve o nun ta le be le ri ni de çok se ver din. Sev gi li e þim, bay ra mýn ilk gü nü yol cu lu ða ha zýr lan dý ðý nýn as lýn da A re fe gü nü bi ze i þa ret le ri ni ver miþ tin. A ma biz bir tür lü o i þa ret le ri an la ya ma dýk. Çe yiz san dý ðý ný bir lik te aç tý ðý mýz da, hâ lâ bem be yaz ge lin li ði ne has ret le ba ký þýn hiç ak lým dan git mi yor. He le o nu ö zen le kat la yýp kok la ya rak san dý ðýn en müs tes na kö þe si ne bý rak ma ný Bi le me dim bir gün son ra sý þeb-i a rûsu na (Mev lâ nâ ya gö re ö lüm, dü ðün ge ce si dir) o lan has re ti ni. Çün kü sen bay ram sa ba hý he pi miz le bay ram laþ týk tan son ra he men ha zýr lan mýþ týn. 26 yýl lýk bay ram la rý mý zýn hiç bi rin de yap ma dý ðýn a ce le ci li ðin le Ba bam la rý zi ya re te gi de lim! de miþ tin. Ab des ti ni al mýþ, ha zýr lýk la rý ný ta mam la mýþ her kes ten ön ce a ra ba ya geç miþ tin bi le: A ra ba yý ça lýþ týr ma dan Cev þe nin le, Ya sin ler le baþ la yan o ku man kalp kri zi ne ka dar de vam et ti. Kan ser le 4 yýl dýr ar ka daþ, dost ol muþ tuk. Sen öy le der din. Kan ser le sa vaþ sö zü ne þid det le kar þý çý kar, Ki min le sa vaþ e de cek sin. Has ta lý ðý ve ren Zâ ta gü cü müz yet mez ki der din. A ma kal bi ne öy le yük ler yük le din ki, o bun la rý ta þý mak ta se nin ka dar ma ha ret li de ðil di. So nun da sen den ön ce kal bin dün ya nýn a ðýr ve yor gun yük le ri ni ta þý ya ma dý. Re fi kim; sen, bi li yo rum ki çok u zak bir mem le ke te bay ra mýn ilk gü nü git tin. Öy le si ne u zak bir mem le ket ki, bi li yo rum o ra dan gel me ye cek sin. A ma yi ne bi li yo rum ki ben, ço cuk lar ve sev dik le ri nin hep si o ra ya doð ru yo la çýk týk ge li yo ruz. Ne za man ka vu þu ruz bi le mi yo rum. A ma bir gün mut la ka in þa al lah. Çün kü ge le cek de bir gün ge le cek i nan cý mý zýn te me li ni o luþ tu ru yor. Yi ne Her kes bir gün mut la ka ge ri dö nü þü ol ma yan o u zak mem le ke te gi de cek. Sen her git ti ðin yer den o ra ya u la þýr u laþ maz bi zi ha ber dar e der din. Git ti ðin o u zak di yar dan da bi ze her gün al dý ðýn i zin ka dar ha ber dar et ti ðin i çin çok mut lu yuz. Git ti ðin ilk gün, ya ni ve fa tý nýn ilk gü nü Al lah dos tu ha fýz kar de þin Fey za ü ze rin den gön der di ðin me sa jý ný al dýk. O ne gü zel me saj dý öy le. Se nin ve fa týn dan ha be ri ol ma yan, bay ram i çin Kon ya da se ya hat te o lan Ha fýz Fey za kar de þi nin rü ya sýn da Mev lâ nâ Tür be sin de bu luþ ma nýz, ha fýz kar de þi ne tat lý si tem le rin ve ken di ni öl dü bil me men, ar dýn dan ya nýn da ki bem be yaz el bi se ler i çin de ki çok sev di ði ni söy le di ðin, ar ka da þým di ye ta nýt tý ðýn Es ma yý da a la rak Mev lâ nâ Tür be si nin i çi ne u ça rak se ya ha ti niz ne gü zel. Ve fa týn dan ön ce sa na mad dî â lem de yol ar ka daþ lý ðý ya pan Cev þen de ki ES MA, ma ne vî â lem de de sa na re fik ol muþ ne bah ti yar lýk. Bi ze gön der di ðin ilk me sa jýn ne hoþ bir me saj: Ey sev dik le rim be ni me rak et me yin. Ben bay ra mýn ilk gü nü ken di Þeb-i A rûs u mu (ma ne vî dü ðün ge ce mi) ya þa dým di yor dun a de ta. Zi ra ö lüm ger çe ði ni Ýs lâ mî li te ra tür de i ki bü yük â lim se vim li, hoþ an la týr. Bi ri as rýn i ma mý Be di üz za man. O nun de yi miy le Mev ti ve ren O dur. Ya ni, ha yat va zi fe sin den ter his e der, fâ ni dün ya dan ye ri ni teb dil e der (de ðiþ ti rir), kül fet-i hiz met ten â zâd e der. Ya ni, ha yat-ý fâ ni ye den, se ni ha yat-ý ba ki ye ye a lýr. Ýþ te þu ke li me, þöy le ce fâ ni cin ve in - se ba ðý rýr, der ki: Siz le re müj de! Mevt i dam de ðil, hiç lik de ðil, fe nâ de ðil, in ký raz de ðil, sön mek de ðil, fi rak-ý e be dî de ðil, a dem de ðil, te sa düf de ðil, fâ il siz (ki min yap tý ðý bel li ol ma yan) bir in i dam (yok ol mak) de ðil. Bel ki, bir Fâ il-i Ha kîm-i Ra hîm ta ra fýn dan bir ter his tir, bir teb dil-i me kân dýr (me kân de ði þi mi). Sa a det-i e be di ye (e be dî sa a det) ta ra fý na, va tan-ý as lî le ri ne bir sev ki yat týr. Yüz de dok san do kuz ah ba býn mec mâý (bir a ra ya ge lip top lan dý ðý) o lan â lem-i ber za ha bir vi sal (ka vuþ ma) ka pý sý dýr Di ðer bir â lim Mev lâ nâ ya gö re ö lüm Þeb-i A rus (Ge lin ge ce si, Dü ðün ge ce si) dir. Dü ðün ge ce si ta ným la ma sýn da dün ya ha ya týn da â þýk, sev di ði ne dü ðün va sý ta sýy la ka vu þur. Hak â þý ðý nýn dü ðü nü de ö lüm dür. Ö lü mü dü ðün o la rak gör me nin te me lin de Al lah ýn in sa ný ken di ru hun dan üf le ye rek ya rat ma sý i nan cý ya tar. Bu ba kým dan ya ra tý lýþ gur bet, dün ya da gur bet di ya rý dýr. Gur bet a cý sý ný ay rý lýk lar dan þer ha þer ha ol muþ bir yü rek le en çok his se den Hakk â þýk la rý, Bü yük Sev gi li ye, çöl de su suz luk tan kav rul muþ du dak lar gi bi iþ ti yak du yar lar. Bu iþ ti ya ký, aþk a te þiy le yan ma yan lar um man ka dar â lim ol sa lar da bi le mez ler. Ýþ te bu yüz den dir ki Hz. Mev lâ nâ ö lüm i çin þöy le de miþ tir: Her ke sin ö lü mü ken di ren gin de dir; dos ta dost tur; düþ ma na düþ man Ya ni na sýl ya þý yor sa nýz öy le ö lür sü nüz. Dos ta gi der gi bi öl mek var, bir de Re fi kim, A re fe gü nü has ret le bak tý ðýn dün ye vî ge lin li ði nin ye ri ne bir gün son ra bay ram sa ba hý þevk le þeb-i a rûs i çin gi ye ce ðin o en gü zel ge lin lik o lan ke fe ni ni bi le mez dim ki... Yi ne bi ze sür priz yap týn Re fi kim. Bi li yor sun, ben sa na ha yat ta hiç re fi ka de me dim. Çün kü sen be nim hep re fi kim din. Re fi ka, san ki ba na dün ya da ki eþ, ar ka daþ an la mý ný çað rýþ tý rý yor. Re - fik i se hem dün ya da, hem uk ba da her i ki dün ya nýn ar ka da þý an lam la rý ve ri yor. Son ra ki gün ler de ruh lar â le min den a la bil di ðin i zin ka dar bi zim le te mas et tin. Ay rý lý ðý nýn çok sars tý ðý ab la cý ðý na gö rün dün. Bü yük bir sa ray da çok sev di ðin; Mu har rem a yýn da, Cu ma gü nün de, sa bah na ma zýn da, ca mi de he men ho ca nýn ar ka sýn da, far zýn i kin ci re kâ týn da Ya sin o kur ken ve fat e den ba ban la soh bet e di yor muþ sun. Sa ra yýn bü tün per de le ri ni ye ni le men doð ru su bi zi þa þýrt ma dý. Ha yat tay ken na sýl dav ra ný yor san ve fa týn dan son ra da ay ný dav ra ný þýn bi zim i çin sür priz ol ma dý. Giy di ðin ye ni el bi se ler i çin de ab la na bay ram gü nü ne den ye ni el bi se ler giy me di ði ni so ru yor dun. Yi ne bir A ðus tos a yýn da ya þa say dý 20 ya þýn da o la cak ký zý mýz Ha ti ce yi ku ca ðý na o turt muþ, o nu se vi yor dun. Ab la na gön der di ðin me sa jýn da Ab la me rak et me. Bu ra da ra ha tým i yi. Rab bim ba na dün ya da ta da ma dý ðým kýz ev lâ dý sev gi si ni bu ra da do ya sý ya tat tý rý yor. Hem de do ya ma dý ðým ba ba cý ðým la. Biz le ri kýs kan dýr dý ðý nýn far kýn da mý sýn bi le mi yo rum. A ma bu me sa jý a lan he men her kes sa na gýb ta et ti, o nu çok ra hat söy le ye bi li rim. Re fi kim, ye þil göz lü nü ne ka dar sev di ði ni, o nu o ra da da dü þün dü ðü nü bi li yo rum. Se nin le ge çen son i ki yý lým da o kul da bir lik te ça lýþ týk. Be nim i çin o ku lun her ta ra fý se nin le ve ha tý ra la rýn la dop do lu. E ve ve o ku la gir me ye ce sa ret e de me dim gün ler ce. Sen ba na da o ra dan me saj gön der din bi li yo rum. Yi ne ce sa re ti min a zal dý ðý gü nün sa ba hýn da sa na gön der di ðim Ya sin ve du â la rý mýn son ra sýn da rü ya â le min de u yur ken o mu zu ma do kun dun ve Le vent ci ðim, hay di kalk ar týk. Sa at 9, i þe geç ka lý yor sun se sin le u yan dým. Du var da ki sa at tam ta mý na 9 u gös te ri yor du. Ta ri fi, im kân sýz a cý lar i çin de o ku lu ma ve e vi mi ze git mek i çin yo la çýk tým. Hem að la dým, hem de dü þün düm. Sen me sa jýn la Ben bu ra da ra ha tým, hu zur lu yum. Dün ya me þak ka tin den, sý kýn tý sýn dan kur tul dum. Ne o lur sen de bu nu u nut ma. Ý þin den, e vin den so ðu ma. Ý þi nin ve e vi nin ba þý na git. Ben se ni öy le gör mek is ti yo rum de din. Ca ným be nim, ha yat tay ken al dý ðýn ba þa rý bel ge le ri ne, ter his tes ke re si ne ma ne vî ba þa rý bel ge le ri ni de ek le din. Dost TV de prog ram lar yap mýþ, Kur ân yý lýn da Vah yin Ses le ri prog ram la rýn la Al lah ke lâ mý nýn in san ha ya tý na yan sý ma la rý ný an lat mýþ týn. Ve fa týn dan son ra ya yýn la nan bu prog ram la bi ze ter his tez ke re ne ek le di ðin ma ne vî ba þa rý bel ge le ri ni de gös ter din. Al lah, se nin 35 il den kar deþ le rin ce gön de ri len þir ket-i ma ne vi ye nin he di ye le ri 70 ha tim le be ka â le min de yâr ve yar dým cýn ol sun. Se ni çok a ra ya ca ðým/z. Am ma sen hep i çi miz de bi ze dün ya ve a hi ret den ge si ni ha týr la ta cak sýn. Ö lü mü se nin le bir dost gi bi gö re ce ðim.. Rab bi min mer ha me ti ne, þef ka ti ne, lüt fu na, ke re mi ne e ma net ol! AMÝN! fa di me.ka il.com Klâ sik Ey lül ya zý la rý ný o ku mak tan sý kýl dý ðým bir sa bah vak ti ben de Ey lül de yip yaz ma ya baþ la dým. Ka çýp git mek mi, yok sa Ey lü l ün ku ca ðý na a týl mak mý þim di den kes ti re mi yo rum. Ya zý nýn gi di þa týn da bel li o la cak. Ey lül ya zý la rýn da hep hü zün var dýr. Ben bi raz bu hü zün den ay rý bir ya zý yaz mak is ter ken, Ey lül a yýn da mey da na ge len ha di se le ri ha týr la dýk ça Ey lü l ün hüz nü yi ne do kun du is ter is te mez. Ak lý ma ilk ge len On Bir Ey lül sal dý rý sý. Ý kiz ku le ler dün ya nýn gö zü ö nün de yý kýl dý. Bin ler ce in san öl dü. O gün ar ka da þý mýn e vin dey dim. O nun la soh bet e der ken rad yo a çýk tý. Son da ki ka ha ber o la rak ve ril di. Ar ka da þým la þaþ kýn lýk la bir bi ri mi ze bak týk. Kor kunç bir þey di ve bu kor kunç luk çok u zun sü re dün ya yý et ki le ye cek ti. On Bir Ey lül de ni lin ce in - sa nýn ak lý na sa de ce i kiz ku le le rin yý ký lý þý ge li yor. Ve yýl lar ca o gü nü ha týr la ta cak. Ya On Ý ki Ey lül! Be nim hiç bil me di ðim o gün Tür ki ye ye bir ka ra ba san gi bi çök müþ tü. Ka ra ba san ha pis le ri, iþ ken ce le ri, i dam la rý ge tir di ar ka sýn dan. Ev lât la rý a i le le rin den a yýr dý. Bir da ha ev lât la rý ný gö re me yen a na la rýn göz yaþ la rý gü nü mü ze ka dar de vam e di yor. Ýn san lý ða kar þý suç lar iþ len di. Bir çok in san mað dur e dil di. O gü nün iz le ri bir u tanç o la rak ül ke min al nýn da bir ka ra le ke o la rak kal dý. Ta ri hî bir a yýp o lan Al tý ve Ye di Ey lül o lay la rý da yi ne Ey lül a yýn da ya þan mýþ týr. Ý ki gün de Ýs tan bul ya ký lýp yý kýl mýþ týr. Ne ya zýk ki bu ha di se yüz yýl lar dýr Tür ki ye yi va tan e din miþ gayr-i müs lim va tan daþ la rý gö çe zor la mýþ týr. Kar deþ li ðe bü yük bir dar be vu rul muþ, bir çok Ka yýp o lan a da ma sum in sa nýn ha ya tý mah vol muþ tur. Bil mi yo rum biz in san lar bu ka dar ký yý cý mý yýz? Bir in sa ný öl dür mek bu ka dar ko lay mý? Öl dü ren na sýl bir vic dan ta þý yor, na sýl bir ba ba, na sýl bir ev lât, na sýl bir eþ? An la mýþ de ði lim. Ve an la mak da is te mi yo rum. Ne o lur sa ol sun ha ya tý ya þa nýr ký lan gü zel yön le ri gö rüp, yok luk â le min den var lýk â le mi ne çýk tý ðý mýz i çin þük ret me li yiz. Ve bi li yo rum ki, dün ya ge çi ci ve her þey gi bi o da bi te cek. E be di ye tin ya ra týl mýþ ol ma sý en gü zel bir te sel li. Ey lül a yýn da kö tü ha di se le ri ha týr lar ken Ad nan Men de res in i da mý ak lý ma düþ tü. O da Ey lül a yýn da i dam e dil di. Son suz lu ðun ka pý la rý o na a çý lýr ken ar dýn dan ül ke si ne güz san cý sý bý rak tý. Ey lül a yýy la o san cý ha týr lan dý, ya ra sý de rin leþ ti, sýz la dý sýz la dý. Da ha ne var Ey lül a yýn da ya þa nan de mek is te mi yo rum. Ha týr lat týk la rý yet ti ve Ey lü l ün hüz nü nü tes cil let tir di. E vet, Ey lül a yý hü zün a yý dýr. Ya zýn ve da sýn dan zi ya de a cý o lay la rýn ya þan ma sý ha se biy le hü zün lü dür Ey lül a yý. O a cý ha di se ler bý rak týk la rýy la ya þa ný yor ye ni den ye ni ye. Ey lü l ün ku ca ðý na a týl dým, a ma mem nun mu yum bil mi yo rum? Bu son bir yýl dýr ta rih le o ka dar iç i çe ol dum ki, ga rip se di ðim, kav ra ya ma dý ðým deh þet li o lay la rýn i çin de bul dum ken di mi. Ta rih te ki ký yým la rý, in san la rýn bir bir le ri ne na sýl zul met ti ði ni o ku duk ça in san lý ðým dan u tan dým. Ve hâ lâ o ký yým lar de vam e di yor ne ya zýk ki. Ýn san lýk da u tan ma ya de vam e di yor. Ah Ey lül! Se ni hüz nün le ha týr la mak Hiç is te mez dim a ma Gü neþ li ha va da, de ni zin tam or ta sýn da, ge mi de bir tek sen var sýn, Ne re ye ba kar san, ka ra yý bu la mý yor sun. Za man rüz gâ rý e si yor, Hiç çak týr ma dan se ni bir yer le re gö tü rü yor, Bir an ha tý rý na gel di, bir yer le re gi de cek tin, Ka yýp o lan a da yý bu la cak týn. Di yor lar, gü ne þin bat tý ðý yer de, kýr mý zý ren gi giy di ðin de, Ka yýp o lan a da yý, gö re cek sin. Or da, be yaz ka ran fil ler, kýr mý zý gül ler, pem be gla yöl ler Se ni bek li yor, Bi ri si sa da ka ti ni, bi ri si aþ ký ný, bi ri si de gü zel li ði ni Sa na gös te re cek. Bi ri si za ra fe tiy le dik kat çe ki ci, bi ri si ko ku suy la hu zur ve ri ci, Bi ri si de yap ra ðý nýn üs tün de ki dam la yý Sa na gös te re cek. E ðer za ma nýn da gi de mez sen, on lar gi de cek ler Ve bir da ha da gel me ye cek ler. Bý rak, de niz yýl dý zý ný, lâ le si ni, þa ka yý ðý ný, Çün kü on lar de ni ze a it. Kork ma, yal nýz de ðil sin, De niz kuþ la rý, yu nus lar, dal ga lar hep se nin ya nýn da. Ye ter ki, gü ne þin bat tý ðý ye re ba ka lým, ka yýp o lan a da yý bu la lým. A SEF Ý RA NÎ

16 4 16 EYLÜL 2012 PAZAR 16 EYLÜL 2012 PAZAR 5 TEMURLENK BOZKURT Za man za man ül ke miz de ba zý ke sim ler ce sü rek li ve ka sýt lý o la rak Türk çe i ba det ko nu su gün de me ta þý nýr, ge rek ya zý lý ve ge rek se gör sel ba sý ný mýz da bu ko nu ü ze ri ne a çýk o tu rum lar, pa nel ler dü zen le nir, tar týþ ma lar ya pý lýr. Bu tar týþ ma lar ba zen i yi ol ma yan, hoþ ol ma yan sah ne le rin or ta ya çýk ma sý na se bep o lur. Çok i yi bi li yor ve ha týr lý yo rum ki, bu tar týþ ma lar yýl lar ön ce Türk çe E zan ü ze ri ne baþ la dý. Es ki den be ri ba zý ya zar lar tek par ti dö ne min de uy gu lan mak ta o lan Türk çe E zan o kun ma sý nýn 1950 yý lýn da De mok rat Par ti nin ik ti da ra ge li þi i le ye ni den as lý na dön me si ni, ya ni A rap ça o kun ma sý ný iç le ri ne sin di re me miþ ler, ken di le ri nin na maz la ni yaz la, e zan la a lâ ka la rý ol ma dý ðý hal de her fýr sat ta bu ko nu yu ye ni den e le a lýp iþ le me ye ve ka fa la rý bu lan dýr ma ya, ül ke nin hu zu ru nu boz ma ya ça lýþ mýþ lar dýr. Bu ko nu da bir ha tý ra mý iz ni niz le bu ra da arz et mek is ti yo rum. Yýl lar ön cey di. Þu an da ba tý ya yer le þen ve yýl lar ca sol ke si min bay ra ðý ný ta þý yan çok ya ký ným o lan bir zat e mek li li ði ni is te miþ ve biz le ri gör mek i çin bir kaç gün lü ðü ne i li mi ze teþ rif et miþ ler di. Bu çok ya kýn ak ra bam baþ ka bir çok ya kýn ak ra ba mýn e vin de ko nuk i ken, ben de hem zi ya ret ve hem de soh bet et mek ni ye ti i le ya ný ma þim di rah met li ol muþ, o za man po lis, çar þý ka ra ko lu nun ö nün de bak kal lýk ya pan Ho ca Ýs ma il Yap rak ý, nam-ý di ðer Ýs ma il Ba ba Haz ret le ri ni de a la rak o nun zi ya re ti ne git tik. Gü zel bir yaz ak þa mýy dý. Meh tap lý ve ber rak bir ge cey di. Ye ni len ye mek ten son ra çay lar gel di ve soh bet fas lý baþ la dý. Si ya set ko nu þul du, e ko no mi ko nu þul du, Ý ran ýn ye ni re ji mi ko nu þul du. Ha lep çe de mey da na ge ti ri len vah þet, soy ký rým ve Je no jist ko nu þul du ve so nun da söz dön dü do laþ tý Türk çe e zan ü ze rin de o dak laþ tý. Da ha doð ru su ba tý dan ge len ya kýn ak ra bam sö zü e vir di, çe vir di ve ge ti rip Türk çe e za na bað la ya rak, þim di rah met li ol muþ Ýs ma il Yap rak Ho ca ya dön dü ve ga yet ki bar ca: Ho cam ma dem e zan bir çað rý dýr, ni çin Türk çe ol ma sýn, ba na an la týr mý sý nýz? di ye rek ilk so ru su nu sor du. Rah met li Ýs ma il Yap rak Ho ca, nam-ý di ðer Haz ret i miz san ki böy le bir so ru ya mu ha tap o la ca ðý ný bi li yor muþ ça sý na þöy le bir du rak la dý, o tur mak ta ol du ðu min de rin ü ze rin de þöy le bir doð rul du. E lin de tut tu ðu ya rý sý i çil miþ çay bar da ðý ný ö nün de ki ta ba ða yer leþ tir di, ga yet sa kin ve müþ fik bir ses le: Ho cam siz na maz ký lý yor mu su nuz? di ye sor du. Be nim çok ya kýn ak ra bam, Ýs ma il Yap rak Ho ca nýn, bu so ru su na: Ha yýr ho cam, kýl mý yo rum ce va bý ný ve rin ce Ýs ma il Ho ca, ay ný sa kin li ði ni sür dü re rek ve ken din den e min bir i fa de tar zý i le: Ho cam ma dem siz na maz kýl mý yor su nuz, si zi Ya ra ta na, si zi yok tan var e de ne, si zi her tür lü ni met le riy le per ver de e den E zel ve E bed Sul ta ný na i ba det et mi yor su nuz ve bel ki de böy le bir sul ta nýn var lý ðý ný ka bul len mi yor su nuz, o hal de e za nýn Türk çe ve ya A rap ça o ku nu þu si zi ni ye bu ka dar il gi len di ri yor? Bý ra ký nýz; e za nýn Türk çe ve ya A rap ça ve ya Fars ça ve ya baþ ka bir li san la o ku nup o kun ma ma sý ný na maz ký lan lar, e za na ve o Ý lâ hî çað rý ya ih ti ya cý o lan lar dü þün sün ler. O be lâ gat lý, o þi i rim si â hen gi ta þý yan e za ný, 1400 yýl dan be ri mi na re ler den yük se len o gü ze lim e za ný as lýn dan din le mek, hu zur bul mak ve o se se, o çað rý ya koþ mak, bu se sin ar dýn dan sec de ye ka pan mak, bu ses i le mut lu lu ða er mek bu ses i le Ya ra dan la bu luþ mak is te yen ler dü þün sün ler. Þu nu da bi li niz ki, dað da ki ço ban dan tu tu nuz da, þe hir de ki ber be re, hiç o kur-ya zar ol ma yan ha mal dan tu tun da en tah sil li in sa na ka dar han gi mil let ten o lur sa ol sun, han gi Bir E zan soh be ti... di li ko nu þur sa ko nuþ sun hal ký mýz ve dün ya da ki bü tün halk lar o ku nan e za nýn ma na sý ný ve o ku nuþ ga ye si ni çok gü zel bi li yor, an lý yor, ru hun da du yu yor, da mar la rýn da his se di yor ve o se se ku lak ve rip o ses i le Yü ce Mev lâ nýn der gâ hý na ko þu yor. Ay dýn ta ný nan (ve ya öy le zan ne di len) ya kýn ak ra bam i le be ra ber, soh be tin ya pýl dý ðý o da da bu lu nan lar; yaþ lý sý, or ta yaþ lý sý ve gen ci i le her kes a de ta taþ ke sil miþ, Ýs ma il Yap rak Ho ca yý din li yor lar dý. Bü yük bir ses siz lik ha kim di. Bir si nek u çu ver sey di ka na dý nýn se si du yu lur du di ye bir söz var ya, ay nen o nun gi bi bir þey... Ezan sadece çaðrý deðildir. Ezan günde beþ vakit bütün kâinata, ins ve cin dahil bütün mahlûkata Allah ýn vahdaniyetini, yüceliðini ve Hz. Muhammed in (asm) O nun peygamberi olduðunu ilân etmektir.. *** Am cam oð lu nun ko nu ðu o lan bu ya kýn ak ra bam yýl lar ca öð ret men lik yap mýþ tý. Bin ler ce öð ren ci ye tiþ tir miþ ve öm rü o ku mak la geç miþ ti. O da da bu lu nan la rýn ço ðu en az li se me zu nu i di ler ve Ýs ma il Yap rak Ho ca ha riç ta ma mý dev let me mu ri ye tin de bu lun muþ lar dý. Ay ný za man da mü te dey yin kim se ler di. A ma bu ra da bi len ko nu þu yor du. Bir kon fe rans sa lo nu na dö nüþ müþ o da da her kes sus muþ, bir bak kal ko nu þu yor du. Ýl ko kul dip lo ma sý bi le ol ma yan, mek tep med re se gör me miþ, top lu mun ca hil gö züy le bak tý ðý bir ke si min i çin de bu lu nan bir in san ko nu þu yor du. Pü rüz süz ko nuþ mak ta i di. Ko nu þur ken kur du ðu cüm le ler bir sa nat, bir e de bi yat þa hi ka sýy dý. Du dak la rýn dan a ký cý bir üs lûp la dö kü len cüm le le ri ko lay ko lay hiç bir e de bi yat ho ca sý, hiç bir dil bi lim ci si, hiç bir þa ir bu þe kil de be lið bir tarz da or ta ya ko ya maz dý. E vet, bak kal ko nuþ tu, pey nir ci sev gi li Ýs ma il Yap rak ko nuþ tu, ko nuþ tu biz din le dik tâ ki sa bah e za ný o ku nun ca ya dek. Mü ez zin: Al la hu ek ber, Al la hu ek ber de di, biz hu þu i çin de din le dik ve ab dest a lý nýp sa bah na ma zý ký lýn dý. Ar dýn dan rah met li ho ca ko nuþ ma sý na kal dý ðý yer den de vam et ti. E vet, rah met li Ýs ma il Yap rak kar deþ ko nu þu yor ve ko nuþ tuk ça ru hun da fýr tý na lar ko pu yor du. Bak ho cam, de di. Ben ne i dim bi li yor mu sun? Ben bir hiç i dim, ben bir yok sul kim se i dim. Ba bam ve fat et miþ ve an nem le bir lik te beþ kar de þim le ben, ya ni ye di nü fus kim se siz kal mýþ týk. Çe þit li iþ ler de ça lýþ tým, lo kan ta lar da bu la þýk çý lýk yap tým. Ar dýn dan dük kân lar da tez gâh tar lýk yap tým. U fak te fek a lýþ ve riþ iþ le ri i le uð ra þa rak rýz ký mý te mi ne ça lýþ tým. O gün ler de ki res mi mi gör se niz kor kar sý nýz. Kim se den çe kin mez, kav ga cý bir tip tim. Ba þým da si yah bir fötr þap ka var dý. Þap ka mýn ke na rý na bir kuþ ka na dýn dan a yýr dý ðým ye þi le ça lan bir te lek tak mýþ, bý yýk la rý mý bu ra rak ku lak la rý ma doð ru u zat mýþ tým. E lim de ba þý to puz lu bir dey nek var dý ve to pu zun her ya ný at la ra nal ta ký lýr ken kul la ný lan çi vi ler le be zen miþ ti. Çün kü kav ga et ti ðim kim se le re öl dü rü cü dar be vur mam ta bi a tým ge re ði i di. Ba bam dan ve a i lem den gör dü ðüm i man, Al lah a ve Pey gam be ri ne, me lek le ri ne, ki tap la rý na, öl dük ten son ra di ril me ye, hay rýn ve þer rin Al lah tan gel di ði ne i man et mek te i dim. A ma bu tak li dî bir i man dý. Her tak li dî i man sa hi bi gi bi be nim i ma ným da bir fis ke i le yer le bir o la bi lir di. Na maz ký lar dým, o ruç tu tar dým, kö tü huy la rým yok tu. An la ya ca ðý nýz va sat bir in san i dim. A ma ho cam bir gün gel di o se si duy dum. O se se koþ tum. Kur ân a koþ tum ho cam. Nu ra ve Nu run saç tý ðý ay dýn lý ða koþ tum. Ý çim te miz len di, kal bim yu mu þa dý. E vet bü tün ben li ðim le Ýs lâm a dön düm, o na sa rýl dým. Kur ân o ku dum, Bed di üz za man Sa id Nur sî yi o ku dum. Ri sa le-i Nur la rý o ku dum. O ku duk ça i ma ným ka vî leþ ti. O ku duk ça hu zu ra ka vuþ tu be de nim ve ru hum. Ar týk mü cev her ler le i di be nim i þim, te ne ke ler le uð raþ mý yor dum. At tým Ke rem i le As lý hi kâ ye le ri ni, at tým e lim den biz le ri de vam lý að la tan, ya sa bo ðan Sür me li Bey ma sa lý ný. El mas la rý a vuç la dým, züm rüt ler le be zen dim. Te lek li fo te ri mi çok tan at mýþ tým çöp lü ðe. Ba þý to puz lu so pa mý a na ma ver dim tan dýr da yak sýn di ye. Ru hu ma ver di ðim çe ki dü zen ya nýn da, be de ni me ve dýþ gö rü nü þü me de e lim den gel di ði ka dar çe ki dü zen ver me ye ça lýþ tým. Yi ne ça lý þý yor dum. Hat ta da ha çok ça lýþ mak ta i dim. Be ni ya ra tan, kâ i na tý ya ra tan rýz ký mý ve ri yor du, ve re cek ti. Ver me yi va ad et miþ ti. Ve va a din den (hâ þâ) dön me si müm kün de ðil di. E vet ho cam bu kez bi le rek, an la ya rak na maz ký lý yor dum. Bu kez bi le rek, an la ya rak e za na ku lak ve ri yor, çað rý ya ko þu yor dum. Ge lin de ni yor du, na ma za ge lin de ni yor du. Hay ye a le l-fe lâh. Ya ni kur tu lu þa ge lin de ni yor du. Kur tu lu þa doð ru koþ ma lý i dim ve ko þu yor dum. Kur tu luþ on day dý, kur tu luþ i man day dý. U mut on day dý. O nu bul ma dýk tan son ra, kur tu lu þa er me dik ten son ra dün ya nýn sul ta ný ol sa i din kaç pa ra e der di? Bir yav ru na sýl an ne si nin ku ca ðý na ko þar, sý ðý nýr ve ken di si ni em ni yet te his se der i se -ki bü tün mah lû kat i çin bu böy le dir- ben de o na sý ðýn dým, O na da yan dým ve ken di mi em ni yet te his set - tim. Bu kez kýl dý ðým na maz ba na da ha da bir lez zet ver me ye baþ la mýþ tý. O ku du ðum Fa ti ha Sû re si nin ve di ðer ba zý sû re le rin Türk çe si ni de ez ber le dim. Ýn sa noð lu nun i man ve i ba det e sas la rý ný kap sa yan ve Kur ân ýn ma na la rýn dan sü zül müþ bir sû re o lan Fa ti ha Sû re si nin 5 in ci â ye ti nin Türk çe si ay nen þöy le i di: Biz yal nýz Sa na kul luk e der, yal nýz Sen den yar dým bek le riz. A man Al lah ým, bu ne yü ce söz. Yal nýz O na kul luk et mek, yal nýz O ndan yar dým bek le mek. O an da dün ya nýn en öz gür, en mut lu lu ða er miþ in sa ný i dim. Ar týk kâ i nat ta hiç bir güç, hiç bir in san ve hiç bir dü þün ce be ni ken di ne ram e de mez, be ni ku la kul ol ma ya zor la ya maz, be ni e sir ve kö le e de mez di. Ne di yor du Yu nus Em re: Bal lar ba lý ný bul dum, / Pe te ðim yað ma ol sun. E vet ben ar týk ger çek ba lý bul muþ tum, doð ru yu bul muþ tum, gü ze li bul muþ tum. Sul tan lar Sul ta ný ný bul muþ, Pa di þah lar Pa di þa hý na ta bi ol muþ tum. Þah lar, bey ler ve ge da lar ay nýy dý ar týk gön lü mün mec li sin de. O na kul o lan kur tu lu þa e ren ler den o lur du. He de fim ha ki kî i ma ný el de et mek ti. Çün kü Üs tad ýn i fa de si i le: Ý man hem nur dur, hem kuv vet tir. E vet, ha ki kî i ma ný el de e den a dam, kâ i na ta mey dan o ku ya bi lir. Çe lik ten zýr ha bü rü nür, Sa lih ler mec li si ne da hil o lur du. Ýs ma il Yap rak Ho ca, nâm-ý di ðer Ýs ma il Ba ba Haz ret le ri ve ciz ko nuþ ma sý ný þu söz ler le nok ta la dý: Þu nu da bil me miz ge re kir ki, E zan sa de ce çað rý de ðil dir. E zan gün de beþ va kit bü tün kâ i na ta, ins ve cin da hil bü tün mah lû ka ta Al lah ýn vah da ni ye ti ni, yü ce li ði ni ve Hz. Mu ham med in (asm) O nun pey gam be ri ol du ðu nu i lân et mek tir.. Bu söz le rin a ka bin de tat lý bir te bes süm le be nim çok ya kýn ak ra ba mýn yü zü ne bak tý. O nun a de ta di li tu tul muþ tu. Sa de ce du dak la rýn dan ga yet ha fif ve de rin den ge len bir ses le þu söz le rin dö kül dü ðü nü duy duk: E vet ho cam, sen hak lý sýn. *** E vi mi ze ve hat ta iþ le ri mi zin ba þý na dön me miz ge re ki yor du. Be nim çok ya kýn ak ra bam, bü tün i ti raz la rý mý za rað men, biz le ri bah çe ka pý sý ný da ge çe rek a na cad de ye ka dar yol cu et ti. Biz yo lu mu za de vam et tik, o i se dö ne rek is ti ra ha ta çe kil di. E vet tat lý, hoþ ve fay da lý bir soh bet tat lý bir þe kil de so na er miþ ti. Ne di yor du Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri: Gü zel gö ren gü zel dü þü nür, gü zel dü þü nen ha ya týn dan lez zet a lýr. Sev gi li Ýs ma il Yap rak Ho ca mýz bir kaç yýl ön ce e be dî ha ya ta göç et ti ve çok sev di ði, in san la rýn en yü ce si, en se vim li si ve en gü ze li ne, â þý ký ol du ðu Pey gam ber-i Zî þan ý na ka vuþ tu. Çok sev di ði Üs ta dý i le bu luþ tu. Biz i se hâ lâ pos tu ser miþ bir va zi yet te ye ri miz de dur mak ta yýz. A ma ser dir mez ler, ye ter ki biz bu nun id ra kin de o la lým. MERVE ÝRÝYARI man ma il.com Bek le mek Bek le mek Bek le mek her za man çok zor o lu yor. Yir mi dört sa at san ki i ki ye kat la ný yor. Da ki ka lar ya vaþ la þý yor. San ki du ru yor ve hiç i ler le mi yor. Ýn san bek le dik çe yaþ la ný yor muþ, bu nu an ne an nem den öð ren miþ tim. Ay rý ca bek le mek, in sa na sab ret me yi de öð re ti yor muþ. Bek ler ken bü yü yen ler de o lu yor muþ. Bek ler ken as lýn da ken di ni sor gu ya da çe ker miþ in san. A ma bek ler ken, ak lý nýn ya rý sý bek le di ðin de de o lu yor muþ. Bek le di ðin, her za man in san da ol mu yor. Bel ki Ko re ye gi de ce ðim u çak bi le ti nin so nu cu. Pe ki bu bek le mek te u mut ve u mut suz luk ya rý ya rý ya i se O za man hem se vin ce hem de ü zün tü ye sa hip ol mam ge re ki yor. Ya rýþ ma lar in sa nýn bü yü me si ne ve si le o lu yor muþ. Bü yük ha ya li min bi le ti ne sa hip ol ma ma ya var, ya da yok iþ te O za man de ni le bi lir ki to be or not to be Bir sý na výn so nu cu nu bek le mek... Týp ký bu haf ta a çýk la nan KPSS gi bi. Her prog ra mý ný o na gö re ya pan öð ret men a day la rý i çin çýk ma ma ih ti ma li de var ve ya en son se çe nek o lan yir mi al tý yý a ça rak bir bi lin me zi bek le mek Has ta lar, öl me yi da ha bir u mut la bek ler ler, an ne ler ço cuk la rý nýn bü yü me si ni bek ler ler, ba ba lar ay ba þý ma aþ za ma ný ný bek ler ler. Bek le mek ci he ti i le ba ký lýr sa her kes ge nel de hep bir þey le ri bek ler ve bek le me nin bi lin cin de o lan lar bü yür ler, çün kü bek ler ken yo ru lan kalp le ri bu yü kü ço cuk luk i le per de le mez Her za man can lý lar mý bek ler, ha yýr Kur ân-ý Ke rim bek ler, bek ler ki bir o ku ya ný ol sun, O nu an la sýn ve bi linç len sin. Bek le di ði ki þi ge lin ce bü yük ha zi ne le ri ni a çar. Der ki; O ku! Ya ra dan Rab bi nin a dý i le o ku! ve o ku ma ya baþ la yan Al lah ýn bir ku lu an lar ki a hi ret de bek ler, o bek ler ki ký ya me tin kop ma sý i le gö re vi baþ la ya cak týr. Ýþ te bu an da üm met le ri ni bek le yen Pey gam ber le rin vak ti ge lir. O za man þu an hem biz bir þey ler bek le riz, hem de bi zi bek le yen ler var dýr. Kim se boþ de ðil dir. Yi ye rek, i çe rek, u yu ya rak de ðil; bek le dik le ri miz i le vak ti miz ge çer. Me se lâ e za ný bek le riz. E zan o kun sun da na ma zý mý zý ký la rak i se baþ la ya lým de riz. Bir dü þün düm de ben bu a ra lar çok þey bek li yor mu þum. O za man bu bek le dik le ri miz her za man ha yýr lý ol sun in þa al lah ve bi zi bek le yen her kes piþ man ol ma dan kar þý la sýn lar biz le ri Ga li ba biz in san la rý en çok bek le yen Cen net ve Ce hen nem. Ýn þa al lah gü zel Cen ne tin bek le dik le rin den o lu ruz ve o ra da bi zi bek le yen Pey gam ber E fen di miz (asm) ve Üs ta dý mýz baþ ta ol mak ü ze re bü tün Müs lü man lar i le gü zel bir â lem de o lu ruz.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı