Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara Faks

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara 0312 302 2415 Faks 0312 302 2422"

Transkript

1 2008 T..C.. Çevre ve Orman Bakanllıığıı Devllett Metteorollojjii Đşllerii Genell Müdürllüğü Hizmetiçi Eğitim Planı

2 D E V L E T M E T E O R O L O J Đ Đ Ş L E R Đ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2008 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara Faks

3 Đçindekiler Önsöz Yılı Eğitim Kurulu Kararları Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı (Genel Eğitimler) Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı (Yerel Eğitimler) 8 Açıklamalar 9 İstatistik Grafikleri 26

4 Önsöz Geleceğe yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacak 2008 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planının başarıya ulaşmasını temenni ederken kursiyerinden öğretmenine her seviyedeki eğitim personelini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Ü nlü Đspanyol düşünürü Miguel de Cervantes Đnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yetişir ve insan olur. der. Bu ifade insanı insan yapan ve dolayısıyla kendisine ve diğer insanlara faydalı birer birey haline getiren temel unsurun eğitim olduğunu vurgularken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son yıllarda vermiş olduğu kaliteli hizmet sunumu ve ürün çeşitliliğindeki başarısında hizmetiçi eğitimlerin katkı payını da ortaya koymaktadır. Dünyadaki teknolojik gelişmelerin paralelinde hızla çoğalan otomatik meteoroloji gözlem ağı, sayısal hava tahmin ürünlerinde kullanılan yeni modeller, uydu ve radar verileri meteorolojik tahminlerin tutarlılığına olumlu yönde büyük katkılar sağlamıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü artık tahminlerini mikro ölçekte yani nokta tahmini şeklinde yapabilme gücüne ve bilgisine sahiptir. Karayolları Tahmin Sistemi, Marina Tahmin Sistemi ve Zirai Don Riski Tahminleri gibi geniş bir yelpazede ürün çeşitliliğine sahip çalışmalarımız her türlü kullanıcı için günlük yaşamda vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bu anlamda kullanıcılara daha çabuk ulaşabilmek için Đstanbul, Đzmir ve Antalya ile başlayan Bölgesel Tahmin Merkezlerinin sayısı hızla artmaya devam edecektir. Bütün bu yeniliklere uyum süreci mutlaka hizmetiçi eğitimle olmaktadır. Merkez ve taşra birimlerimizin neredeyse tamamında yapılmaya başlanan eğitimlerimizin ortak özelliği yukarıda sıralamaya çalıştığımız genel hedeflerimize alt yapı oluşturacak şekildedir. Geleceğe yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacak 2008 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planının başarıya ulaşmasını temenni ederken kursiyerinden öğretmenine her seviyedeki eğitim personelini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Adnan ÜNAL Genel Müdür 2

5 Eğitim Kurulu Kararları Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince oluşturulan Eğitim Kurulu 01 Kasım 2007 tarihinde toplanarak 2008 yılı Hizmetiçi Eğitim Programını belirlemiş ve aşağıda belirtilen kararları almıştır yılı Hizmetiçi Eğitim Programının, merkez ve taşra birimlerinden gelen talep ve teklifler dikkate alınarak EK-1 de gösterildiği şekilde yapılmasına, yılı Hizmetiçi Eğitim Programında yer almayan fakat günün gelişen şartlarına bağlı olarak ilgili birimlerin teklifi ile veya mevzuat gereği yapılması gereken Yurtiçi ve Yurtdışı kurs ve seminerlerin program dışı olarak açılabilmesine, yılı Hizmetiçi Eğitim Programında yer alan faaliyetlerin, gerek idari ve mali ve gerekse teknik şartların uygun olmaması durumunda yine ilgili birimlerin teklifi ile iptal edilebilmesine, yılı Hizmetiçi Eğitim Programının uygulanmasında eğitimler için belirtilen tarih, süre, yer, katılımcı sayısı vb. konularda ilgili birimlerin teklifi ile günün gelişen şartlarına ve ihtiyaçlarına göre değişiklik yapılabilmesine, 5. Başta Ankara, Alanya, Akçakoca, Erzurum ve Marmaris olmak üzere Genel Müdürlüğümüzün diğer Eğitim Tesislerinin ve Bölge Müdürlüklerinin mahallinde bulunan diğer kurum ve kuruluşların eğitim imkanlarının 2008 yılı eğitim faaliyetleri esnasında kullanılmasına, 6. Kursiyerlerin yasal yolluk ve yevmiyelerini aşmayacak şekilde ve Kuruma ek bir mali külfet getirmemek kaydı ile bazı kursların tesislerimiz dışındaki tesislerde de yapılabilmesine, 7. Eğitimlerin hangi eğitim yer ve merkezlerinde yapılacağının tespiti hususunda Eğitim Şube Müdürlüğünün yetkili kılınmasına, 8. Eğitimlere alınacak personelin tespiti esnasında kişilerin konu ile ilgi ve ilişkisinin kurulmasına, eğitim durumunun uygun olmasına ve alacağı eğitimlerle ilgili uygulamalardan sorumlu olduğunun bilinmesine, 9. Mevzuatlar çerçevesinde alınmak kaydı ile Yabancı Dil Eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşlarından eğitim satın alınabilmesine, 10. Đdari ve teknik eğitimlerin bu konu üzerinde ihtisas sahibi olan yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlardan satın alınabilmesine, 11. Gerek kurum içi düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin giderleri ile gerekse kurum dışından alınan eğitim hizmetlerinin bedellerinin Genel Bütçe veya Döner Sermaye Đşletmesi bütçelerinden ödenebilmesine, 12. Kurs ve seminerlerin açılış ve kapanış gibi her türlü davetlerinden faaliyeti teklif eden birimle birlikte Eğitim Şube Müdürlüğünün sorumlu tutulmasına, 3

6 13. Đmkânlar ölçüsünde en az beş günlük eğitimlerde yarım günlük bölümün sosyal ve kültürel etkinliklere ayrılmasına, 14. Kurslara katılan ve gerekli şartları yerine getiren her personele birer Katılım Belgesi verilmesine, 15. Genel Müdürlüğümüzce yapılacak seminerlere gerek Bakanlığımızın bağlı kuruluşları ve gerekse Üniversiteler ile benzeri kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinin davet edilmesine, 16. Kursların sonunda verilen belgelerin Merkezde Personel Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından, taşrada ise eğitimi yapan Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmasına, 17. Kurum personelinin kurum dışında verdiği seminerlerin Personel Dairesi Başkanlığının bilgilendirmesi sonrasında verilen seminerler listesine eklenmesine, 18. Merkez ve taşrada yapılan tüm eğitimlerin standart hale getirilmesi aynı adlı eğitimlerde verilen konu başlıkları ile eğitim sürelerinin belirlenerek farklılıkların ortadan kaldırılması, ders notlarının çıkarılarak eğitimlerde bütünlüğün sağlanmasına, Oybirliğiyle karar verilmiştir. 4

7 EK Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı Genel Eğitimler Tür Konu Başlığı Talep/Teklif Eden Birim Yeri Başlama Tarihi Süre (gün) KatSay 1 S Meteoroloji Daire Hekimliği ve Kadın Hastalıklarında Tanı Yöntemleri Đdari ve Mali Đşl. D. Bşk. Ankara Ocak 1 2 GE Đş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Đdari ve Mali Đşl. D. Bşk. Ankara Ocak GE KYS Temel- Dokümantasyon ve Đç Tetkik Eğitimi Strateji Geliştirme D. Bşk. Ankara Şubat S Duygusal Zeka ve Đletişim Personel D. Bşk. Ankara Şubat 1-5 UE Havacılık Meteorolojisi-1 Hava Tahminleri D. Bşk. Alanya Şubat GE Mal ve Hizmet Satın Alma, Đhale Kanunu, Uygulama ve Sorunları Strateji Geliştirme D. Bşk. Ankara Şubat UE Havacılık Meteorolojisi-2 Hava Tahminleri D. Bşk. Alanya Mart GE Genel Meteoroloji Eğitimi Hava Tahminleri D. Bşk. Ankara Mart GE Döner Sermaye Đşlemleri ve Mali Mevzuat Eğitimi Döner Ser. Đşl. Md. Alanya Mart GE Hava Oyunlarında Verilen Meteorolojik Destek Eğitimi Hava Tahminleri D. Bşk. Đzmir Nisan S Mali Sorumlular, Mali Sorumluluklar ile Denetim Usul ve Esasları Strateji Geliştirme D. Bşk. Ankara Nisan

8 Tür Konu Başlığı Talep/Teklif Eden Birim Yeri Başlama Tarihi Süre (gün) KatSay 12 GE OMGĐ Kullanıcı Eğitimi (1. GRUP) Hava Tahminleri D. Bşk., Đdari ve Mali Đş. D. Bşk. Ankara Nisan GE OMGĐ Kullanıcı Eğitimi (2. GRUP) Hava Tahminleri D. Bşk., Đdari ve Mali Đş. D. Bşk. Ankara Nisan GE OMGĐ Teknik Bakım Eğitimi Đdari ve Mali Đşl. D. Bşk. Ankara Nisan GE Proje ve Proje Döngü Yönetimi Strateji Geliştirme D. Bşk. Ankara Nisan GE Yönetimde Protokol ve Yazışma Kuralları Eğitimi Strateji Geliştirme D. Bşk. Ankara Nisan GE Yönetim Hizmetleri ve KYS Eğitimleri Strateji Geliştirme D. Bşk. - Personel D. Bşk. Ankara Nisan GE KYS Đyileştirme Çalıştayı Strateji Geliştirme D. Bşk. Alanya Mayıs UG HE Görevde Yükselme Eğitimi Personel D. Bşk. Ankara Mayıs ĐE Meteorolojik Hava Radarı Bakım Eğitimi Đdari ve Mali Đşl. D. Bşk. Đstanbul Mayıs GE Hidrojen Jeneratörü, GPS Yer Alıcıları ve Güvenlik Sistemleri Đdari ve Mali Đşl. D. Bşk. Đzmir Mayıs S Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar Strateji Geliştirme D. Bşk. Ankara Haziran 1 23 GE AB Müzakere ve Đletişim Teknikleri Strateji Geliştirme D. Bşk. Ankara Haziran

9 Tür Konu Başlığı Talep/Teklif Eden Birim Yeri Başlama Tarihi Süre (gün) KatSay 24 S 2007 Yılı Đklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Met. ve Đk. Ras. D. Bşk. Ankara Haziran 1 25 ĐE FM Verici ve Sistemleri Đdari ve Mali Đşl. D. Bşk. Đstanbul Haziran GE Genel Mali Hizmetler Eğitimi Strateji Geliştirme D. Bşk. Akçakoca Haziran GE Meteorolojik Radarlar ve Operasyonel Uygulamaları Hava Tahminleri D. Bşk. Ankara Haziran GE Meteorolojik Uydular ve Operasyonel Uygulamaları Hava Tahminleri D. Bşk. Ankara Haziran GE Standart Dosya Planı ve Arşiv Eğitimi Đdari ve Mali Đşl. D. Bşk. Ankara Haziran GE Zirai Meteoroloji Kursu (1. GRUP) Zirai Met. Ve Đkl. Ras. D. Bşk. Marmaris Haziran GE Zirai Meteoroloji Kursu (2. GRUP) Zirai Met. Ve Đkl. Ras. D. Bşk. Marmaris Haziran GE Yönetim Hizmetleri Semineri-2 Personel D. Bşk. Ankara Ekim

10 Yerel Eğitimler Tür Konu Başlığı Talep/Teklif Eden Birim Yeri Başlama Tarih Süre (gün) KatSay 1 S ÇED ve ÖNÇED Raporları Tokat Tokat Mayıs GE Klimatolojik Rasatçı Kursu Kayseri, Tokat, Trabzon Kayseri, Tokat, Trabzon 5 3 GE Temel Bilgisayar ve Ofis Uygulamaları Diyarbakır, Đzmir, Kars, Samsun Diyarbakır, Đzmir, Kars, Samsun 5 4 GE 5 GE 6 GE Sinoptik Meteoroloji Kursu Havacılık Meteorolojisi Đleri Seviye Hava Tahmin Teknikleri ve Erken Uyarı Sistemleri Đstanbul, Trabzon, Van, Malatya Đstanbul, Đzmir, Kars, Şanlıurfa Eskişehir, Đstanbul, Ankara, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Adana Đstanbul, Trabzon, Van, Malatya Kars, Şanlıurfa Đstanbul, Đzmir, Eskişehir, Đstanbul, Ankara, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Adana Daha sonra belirlenecektir GE : Geliştirme Eğitimi UE : Uyum Eğitimi ÜGHE : Üst Görevlere Hazırlama Eğitimi ĐE : Đşbaşı Eğitimi S : Seminer 8

11 AÇIKLAMALAR 9

12 1 Eğitimin Türü : Seminer Konu Başlığı : Meteoroloji Daire Hekimliği ve Kadın Hastalıklarında Tanı Yöntemleri Talep/Teklif Eden Birim : İdari ve Mali İşler D. Bşk. Tarihi : Ocak Süresi : 1 Gün Hedef Kitle : Merkez personeli ve yakınları Katılımcı Sayısı : 2 Konu Başlığı : İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : İdari ve Mali İşler D. Bşk. Tarihi : Ocak Süresi : 3 Gün Hedef Kitle : Merkez atölyelerde çalışan personel ve şefler Katılımcı Sayısı : 25 10

13 3 Konu Başlığı : KYS Temel-Dokümantasyon ve İç Tetkik Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Tarihi : Şubat Hedef Kitle : KYS eğitimi almamış aktif iç tetkik personeli Katılımcı Sayısı : 25 Eğitimin Türü : Seminer Konu Başlığı : Duygusal Zeka ve İletişim Talep/Teklif Eden Birim : Personel D. Bşk. Tarihi : Şubat Süresi : 1 Gün Hedef Kitle : Merkez personeli ve yakınları Katılımcı Sayısı : 4 11

14 5 Eğitimin Türü : Uyum Eğitimi Konu Başlığı : Havacılık Meteorolojisi-1 Talep/Teklif Eden Birim : Hava Tahminleri D. Bşk. Yeri : Alanya Tarihi : Şubat Süresi : 10 Gün Hedef Kitle : Havaalanlarına yeni atanmış teknik personel Katılımcı Sayısı : 35 6 Konu Başlığı : Mal ve Hizmet Satın Alma, İhale Kanunu, Uygulama ve Sorunları Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Tarihi : Şubat Hedef Kitle : Merkez Birimlerinde ihale ve satınalma işlemlerinde görevli personel Katılımcı Sayısı : 20 12

15 7 Eğitimin Türü : Uyum Eğitimi Konu Başlığı : Havacılık Meteorolojisi-2 Talep/Teklif Eden Birim : Hava Tahminleri D. Bşk. Yeri : Alanya Tarihi : Mart Süresi : 10 Gün Hedef Kitle : Havaalanlarına diğer kurumlardan yeni atanmış teknik personel Katılımcı Sayısı : 35 Konu Başlığı : Genel Meteoroloji Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : Hava Tahminleri D. Bşk. Tarihi : Mart Süresi : 15 Gün Hedef Kitle : Kurumumuza yeni atanmış veya naklen gelmiş personel Katılımcı Sayısı :

16 9 Konu Başlığı : Döner Sermaye İşlemleri ve Mali Mevzuat Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : Döner Ser. İşl. Md. Yeri : Alanya Tarihi : Mart Hedef Kitle : Ek ödeme, fazla mesai ve sözleşmeli personel işlemleri gibi konularda merkez ve taşrada çalışan personel Katılımcı Sayısı : Konu Başlığı : Hava Oyunlarında Verilen Meteorolojik Destek Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : Hava Tahminleri D. Bşk. Yeri : İzmir Tarihi : Nisan Hedef Kitle : Her Bölge Müdürlüğünden Havaalanlarında çalışan bu konuyla ilgili personel Katılımcı Sayısı : 23 14

17 11 Eğitimin Türü : Seminer Konu Başlığı : Mali Sorumlular, Mali Sorumluluklar ile Denetim Usul ve Esasları Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Tarihi : Nisan Süresi : 1 Gün Hedef Kitle : Merkezde Şube Müdürü ve üstü Yöneticiler Katılımcı Sayısı : Konu Başlığı : OMGİ Kullanıcı Eğitimi (1. GRUP) Talep/Teklif Eden Birim : Hava Tahminleri D. Bşk., İdari ve Mali İş. D. Bşk. Tarihi : Nisan Hedef Kitle : Havaalanları OMGİ kullanıcıları Katılımcı Sayısı : 20 15

18 13 Konu Başlığı : OMGİ Kullanıcı Eğitimi (2. GRUP) Talep/Teklif Eden Birim : Hava Tahminleri D. Bşk., İdari ve Mali İş. D. Bşk. Tarihi : Nisan Hedef Kitle : Havaalanları OMGİ kullanıcıları Katılımcı Sayısı : Konu Başlığı : OMGİ Teknik Bakım Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : İdari ve Mali İşl. D. Bşk. Tarihi : Nisan Hedef Kitle : Bölge Müdürlükleri veya havaalanı teknisyenleri Katılımcı Sayısı : 23 16

19 15 Konu Başlığı : Proje ve Proje Döngü Yönetimi Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Tarihi : Nisan Hedef Kitle : Merkezde görevli proje alan uzmanları Katılımcı Sayısı : Konu Başlığı : Yönetimde Protokol ve Yazışma Kuralları Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Tarihi : Nisan Süresi : 4 Gün Hedef Kitle : Dış İlişkiler personeli ve protokol görevlileri Katılımcı Sayısı : 20 17

20 17 Konu Başlığı : Yönetim Hizmetleri ve KYS Eğitimleri Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. - Personel D. Bşk. Tarihi : Nisan Süresi : 6 Gün Hedef Kitle : Bölge Müdürleri Katılımcı Sayısı : 23 Konu Başlığı : KYS İyileştirme Çalıştayı Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Yeri : Alanya Tarihi : Mayıs Hedef Kitle : Merkez ve Bölge Müdürlükleri temsilcileri Katılımcı Sayısı :

21 19 Eğitimin Türü : Üst Görevlere Hazırlama Eğitimi Konu Başlığı : Görevde Yükselme Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : Personel D. Bşk. Tarihi : Mayıs Süresi : 10 Gün Hedef Kitle : Genel katılımcı Katılımcı Sayısı : 20 Eğitimin Türü : İşbaşı Eğitimi Konu Başlığı : Meteorolojik Hava Radarı Bakım Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : İdari ve Mali İşl. D. Bşk. Yeri : İstanbul Tarihi : Mayıs Süresi : 3 Gün Hedef Kitle : Balıkesir, İstanbul ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerinden teknisyenler Katılımcı Sayısı : 6 19

22 21 Konu Başlığı : Hidrojen Jeneratörü, GPS Yer Alıcıları ve Güvenlik Sistemleri Talep/Teklif Eden Birim : İdari ve Mali İşl. D. Bşk. Yeri : İzmir Tarihi : Mayıs Hedef Kitle : Radyosonde İstasyonlarında çalışan teknik personel Katılımcı Sayısı : 12 Eğitimin Türü : Seminer Konu Başlığı : Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Tarihi : Haziran Süresi : 1 Gün Hedef Kitle : Genel katılımcı Katılımcı Sayısı : 22 20

23 23 Konu Başlığı : AB Müzakere ve İletişim Teknikleri Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Tarihi : Haziran Süresi : 15 Gün Hedef Kitle : Dış İlişkiler ve AB projelerine katılan personel (İngilizce düzeyi KPDS 60 ve üzeri) Katılımcı Sayısı : 20 Eğitimin Türü : Seminer Konu Başlığı : 2007 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Talep/Teklif Eden Birim : Zirai Met. ve İk. Ras. D. Bşk. Tarihi : Haziran Süresi : 1 Gün Hedef Kitle : Genel Katılımcı Katılımcı Sayısı : 24 21

24 25 Eğitimin Türü : İşbaşı Eğitimi Konu Başlığı : FM Verici ve Sistemleri Talep/Teklif Eden Birim : İdari ve Mali İşl. D. Bşk. Yeri : İstanbul Tarihi : Haziran Hedef Kitle : FM vericisi bulunan illerdeki teknik personel Katılımcı Sayısı : Konu Başlığı : Genel Mali Hizmetler Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : Strateji Geliştirme D. Bşk. Yeri : Akçakoca Tarihi : Haziran Hedef Kitle : Bölge Müdürlüklerinden İdari Şube Müdürleri Katılımcı Sayısı : 23 22

25 27 Konu Başlığı : Meteorolojik Radarlar ve Operasyonel Uygulamaları Talep/Teklif Eden Birim : Hava Tahminleri D. Bşk. Tarihi : Haziran Hedef Kitle : BTM veya havaalanlarında çalışan personel Katılımcı Sayısı : 20 Konu Başlığı : Meteorolojik Uydular ve Operasyonel Uygulamaları Talep/Teklif Eden Birim : Hava Tahminleri D. Bşk. Tarihi : Haziran Hedef Kitle : BTM veya havaalanlarında çalışan personel Katılımcı Sayısı :

26 29 Konu Başlığı : Standart Dosya Planı ve Arşiv Eğitimi Talep/Teklif Eden Birim : İdari ve Mali İşl. D. Bşk. Tarihi : Haziran Hedef Kitle : Merkezde büro şefleri ve arşiv görevlileri Katılımcı Sayısı : 25 Konu Başlığı : Zirai Meteoroloji Kursu (1. GRUP) Talep/Teklif Eden Birim : Zirai Met. Ve İkl. Ras. D. Bşk. Yeri : Marmaris Tarihi : Haziran Hedef Kitle : Klima İstasyonu personeli Katılımcı Sayısı :

27 31 Konu Başlığı : Zirai Meteoroloji Kursu (2. GRUP) Talep/Teklif Eden Birim : Zirai Met. Ve İkl. Ras. D. Bşk. Yeri : Marmaris Tarihi : Haziran Hedef Kitle : Klima İstasyonu personeli Katılımcı Sayısı : Konu Başlığı : Yönetim Hizmetleri Semineri-2 Talep/Teklif Eden Birim : Personel D. Bşk. Tarihi : Ekim Hedef Kitle : Bölge Müdür Yardımcıları Katılımcı Sayısı : 23 25

28 26

29 27

30 28

31 Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara Faks DMĐ MATBAASI ANKARA

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 10 EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2012 PERFORMANS PROGRAMI

2012 PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI Meteoroloji Genel Müdürlüðü 2012 PERFORMANS PROGRAMI M E ZL Ö G ÝN M H TA M U N SU L SA M ÝM RU LÝÞ U K GE SGDB T.C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.)

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.) Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil midir? Bu unsurlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil, sadece bozukluğu, hayatı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. ADALET BAKANLIĞI. Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. ADALET BAKANLIĞI. Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Yayımlandığı Tarih 07 Ocak 2006 Sayı 294 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI EĞİTİM

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU 2013 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARE FAALİYET RAPORU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Sanatsal alanlarda kullanılan rakamsal değerler, o alanın gelişme ivmesini ifade ederken, görmek bakımından önemli

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010

FAALİYET RAPORU 2010 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2010 Hayatı, hele milli hayatı seven, onu korumak

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum...

İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum... 2002 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sunuş...4 BÖLÜM 1. TELEKOMÜNİKASYON KURUMU VE YAPISI...5 1.1. Kurumsal Yapı... 5 1.1.1. İnsan Kaynakları... 6 1.1.2. Mali Durum... 7 1.1.3. Fiziki Altyapı... 8 1.2.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı