Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May - June 2010 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayýmlanýr. IX. "Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" ISK SODEX Ýstanbul 2010 Fuarý 10. Rehva Dünya Ýklimlendirme Kongresi Clima 2010

2

3

4

5

6

7 Baþkan dan President s Overview Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD : Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible for Publication: Murat Çakan Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü / Responsible Editorial Manager : Ýbrahim Çakmanus DERGÝ YAYIN KURULU Emre Akay Zeki Aksu Tuba Bingöl Altýok Gürkan Arý Suat Arzýk Kemal Gani Bayraktar Mustafa Bilge Kahraman Albayrak Ahmet Arýsoy Ýbrahim Atýlgan Erdinç Boz Aytekin Çakýr Celalettin Çelik Ýrfan Çelimli Kevork Çilingiroðlu Fatma Çölaþan Nilüfer Eðrican Cahit Eralp Hüseyin Erdem Serper Giray Gülden Gökçen Ersin Gürdal Serdar Gürel Murat Gürenli Hüseyin Günerhan Arif Hepbaþlý DANIÞMA KURULU Abdullah Bilgin Remzi Çelik Eser Çizer Þaban Durmaz Artuð Fenercioðlu Hasan Heperkan Eren Kalafat Hasan Heperkan Akdeniz Hiçsönmez Ömer Kantaroðlu Engin Kenber Abdurrahman Kýlýç Birol Kýlkýþ Olcay Kýncay Ömer Köseli Rüknettin Küçükçalý Celal Okutan Baycan Sunaç Numan Þahin Macit Toksoy Haþmet Türkoðlu Gönül Utkutuð Abdülvahap Yiðit Tuncay Yýlmaz Zerrin Yýlmaz DERGÝ YAYIN SORUMLUSU Ozan Yavuz ÝLETÝÞÝM TTMD Genel Merkezi Bestekar Sk. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklýdere/Ankara Tel : Faks : Web: E-posta: Yapým / Production Senk Ofset Matbaacýlýk Ýbrahim Aða Cad. No.18 A Blok Kat: 2/8 Bayrampaþa / Ýstanbul Türm Türkiye de daðýtýlmaktadýr. Basýn Kanununa göre yerel süreli daðýtýmdýr. Deðerli Meslektaþlarým, Aylar öncesinden sizlere Mayýs'ta 10 günün sektörümüz için önemli olduðunu belirtmiþtik. Oldukça yoðun yaþadýðýmýz söz konusu günleri geride býraktýk. Bu günlerle ilgili kýsa bir bilgi vermek istiyorum Mayýs 2010 tarihlerinde Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu nu gerçekleþtirdik. 374 kiþinin kayýt yaptýrarak katýldýðý organizasyona 450 kiþi civarýnda katýlým gerçekleþti. Bildirilerin yaný sýra seminer ile forum ve panellerin de yer aldýðý oturumlar yoðun ilgi gördü. Yabancý bilim adamlarý ve uzmanlarýn da katýldýðý sempozyumun konferans konuþmacýsý Necdet Pamir idi. Ayrýca, Ýspanyol ATECYR Yönetim Kurulu Baþkaný da açýlýþta bir konuþma yaptý. Climamed Yönetim Kurulu üyeleri de sempozyumu izlediler. MMO Yönetim Kurulu Baþkaný ile Sektörel Derneklerimizin Baþkanlarý da deðerli görüþleri ile sektörümüzün bugünü ile geleceðini deðerlendirdiler. Sektörümüzü bir araya getiren bu organizasyon olumlu görüþ ve yorumlarla sona ermiþtir. Organizasyona büyük emeði geçen Yürütme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç ve Yürütme Kurulu Üyelerine, Bilim Komitesi Baþkaný Prof.Dr. Ahmet Arýsoy'a, Komite Üyelerine, Danýþma Kuruluna, sponsorlarýmýza, bildiri sunanlara, Forum ve Panellerde yer alanlara ve tüm katýlýmcýlara teþekkürlerimi sunarým. Deðerli Meslektaþlarým, Sektörümüzün en önemli, Avrupa'nýn üçüncü büyüklükteki fuarý olan ISK- SODEX Fuarý da Mayýs 2010 tarihlerinde gerçekleþmiþtir. Fuarda ileri teknoloji ürünleri ve yenilenebilir enerji kullanan cihaz ve sistemler ilgiyle izlenmiþtir. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdýþýndan beklenenin üzerinde ziyaretçi gelmiþtir. Fuar katýlýmcýlarýnýn çoðunluðu ziyaretçi profili ile ilgili olumlu görüþlerini belirtmiþlerdir. Mayýs'taki en önemli organizasyonumuz ise, REHVA 10. Dünya Ýklimlendirme Kongresi CLIMA 2010'du. Amerika'dan Japonya'ya 56 Ülkeden 839 delege ile birlikte eþleri de dikkate aldýðýmýz zaman katýlýmcý sayýsý 1000'i aþmýþtýr. Ashrae ve Rehva'nýn baþkanlarýnýn da açýlýþta birer konuþma yaptýklarý kongrenin koferans konuþmacýsý Prof. Dr. Celal Þengör idi. Sayýn Þengör'ün Enerji üzerine kurgulu konuþmasý, izleyenlerin büyük beðenisini topladý Mayýs tarihlerinde Antalya'da gerçekleþen organizasyonda kurslar da yer aldý. 13 Mayýs günü ASHRAE ve REHVA kurslar düzenledi. Kokteyl ve Gala yemeði de organizasyonun renkli bölümlerindendi. Sektörümüz ve sektörel derneklerimizin büyük destek verdiði kongrenin baþarýlý olmasý için büyük bir özveriyle çalýþan baþta Organizasyon Komitesi Baþkaný Numan Þahin olmak üzere; Komite Üyelerine, Bilim Komitesi Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Arýsoy'a, sponsor firma ve kuruluþlara, kongrenin ülkemizde gerçekleþmesi ve baþarýsý için katký ve desteklerini gördüðümüz Dönem Baþkanlarý Hüseyin Erdem ve Abdullah Bilgin'e teþekkürlerimi sunarým. Deðerli Üyemiz, Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Clima 2010'un sonuç bildirilerini önümüzdeki günlerde yayýnlayacaðýz. TTMD olarak çalýþmalarýmýz, geliþtirilerek ve geniþleyerek her platformda sürdürülecektir. Amacýmýz; ülkemizde doðru cihaz ve sistemlerin kullanýlmasý, enerji ekonomisi ve saðlýklý çevre saðlanmasýdýr. Saygýlarýmla, Cafer Ünlü TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný TTMD Mayýs Haziran

8 6 Türk Tesisat Mühendisleri Derneði 1992 yýlýnda ýsýtma, soðutma, klima, havalandýrma, sýhhi tesisat, yalýtým ve yangýn alanlarýnda Mekanik Tesisat Mühendisliði nin ve sektörün topluma verdiði hizmetlerin geliþtirilmesi amacýyla kurulan Türk Tesisat Mühendisleri Derneði -TTMD bugün; tasarýmcý, uygulayýcý, öðretim görevlisi, imalatçý, mümessil ve iþletmeci gibi deðiþik disiplinlerden profesyonellerin ortak amaçlar için biraraya geldiði, sektörün en büyük sivil toplum kuruluþu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TTMD; öncelikle profesyonel hizmet veren meslekdaþlarýyla, yeni mezun mühendisler ve bu meslekte yetiþmek isteyen öðrencilerin uygulama alanýndaki eðitim ve araþtýrmalarý için gerekli bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleþmesine katkýda bulunmak, sektördeki bilgi birikimini ve bilgi alýþveriþini artýrarak, daha iyi bina ve tesislerin yapýlmasý ile ülkemizde güvenli, konforlu, saðlýklý, enerjiyi verimli kullanan ve çevreyi koruyan yaþam alanlarý yaratmayý amaçlamaktadýr. TTMD bu doðrultuda; kamu kurum ve kuruluþlarý, sanayi, üniversite, araþtýrma kurumlarý ve diðer meslek ve uzmanlýk gruplarý ile dayanýþma ve eþgüdüm içinde pek çok çalýþma gerçekleþtirmektedir. TTMD, uluslararasý platformlarda Türk tesisat mühendislerini temsil ederken, ayrýca yurtdýþý meslek örgütleri ile temaslarýný sürdürerek sektör ile ilgili bilgi ve teknolojik geliþmeleri izlemekte ve üyelerine iletmektedir. TTMD, sürekli olarak düzenlediði seminer ve kurslarýn yanýnda sempozyum ve kongreler de organize etmekte, Tesisat sektörüyle ilgili doðru ve çaðdaþ bilgiler içeren dergi, kitap ve el kitaplarý yayýnlamakta, Uygulama Kurallarý ný koymakta, mesleði uygularken ülkenin geliþimine katkýda bulunmak yönünde, tüzüðünde yazýlý hususlar çerçevesinde çalýþmalar yaparak, kamuya yararlý sonuçlar alýnmasýna katkýda bulunmaktadýr. Yönetim Kurulu Cafer ÜNLÜ (Baþkan) Abdurrahman KILIÇ (Baþkan Yardýmcýsý) Hýrant KALATAÞ (Baþkan Yardýmcýsý) M. Bülent ÖZGÜR (Baþkan Yardýmcýsý) Gürkan ARI (Genel Sekreter) Aytekin ÇAKIR (Muhasip Üye) Fevzi ÖZEL (Üye) Güniz GACANER (Üye) Handan ÖZGEN (Üye) Kani KORKMAZ (Üye) Kemal Gani BAYRAKTAR (Üye) Murat GÜRENLÝ (Üye) Zeki AKSU (Üye) Metin Karabacak, Adana Refet Doruk Oflaz, Ankara Ayþen Hamacýoðlu, Antalya Ýbrahim Akdemir, Bursa Ý.Hakký Gerelioðlu, Denizli Ramazan Yazgan, Eskiþehir Eser Çizer, Ýstanbul Kurucu Onursal Baþkan Celal Okutan Temsilcilikler Uluslararasý Üyelikler Ýbrahim Üstün Tatlýdil, Ýzmir Necdet Altuntop, Kayseri Ýlhan Tekin Öztürk, Kocaeli Aybars Özer, Konya Mustafa Türkoðlu, Samsun Necdet Canbulat, Zonguldak American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Federation of European HVAC Associations Climamed Türk Tesisat Mühendisleri Derneði Geçmiþ Dönem Baþkanlarý I. Dönem - Celal Okutan II. Dönem - Numan Þahin III. Dönem - M.Serdar Gürel IV. Dönem - Ömer Kantaroðlu V. Dönem - Engin Kenber VI. Dönem - B.Erdinç Boz VII.Dönem - Hüseyin Erdem VIII.Dönem - Abdullah Bilgin TTMD Dergisi Makale Yazým Etik Kurallarý 1. Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliði uygulamalarý, projelendirme ve hedef kitlenin genel meslekî ilgisine yönelik konulardan seçilmelidir. 2. Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanýlmalý, genel ahlak kurallarýna riayet edilmelidir. 3. Makalelerde geçerli dil Türkçe dir. Teknik bir zorunluluk olmadýkça kullanýlan kelimelerin yabancý dilde olmamasýna özen gösterilmelidir. 4. Makalelerde belirli bir zümre, sýnýf, kiþi, þirket veya þirketler topluluðunun menfaati öne çýkarýlamaz veya hedef gösterilemez. Bu konuda reklam veya propaganda yapýlamaz. 5. Özellikle sistem veya cihaz tanýtýmý yapýlan makalelerde, kesinlikle ürünün (veya sistemin) markasý kesinlikle belirtilmediði gibi; imalatçý, uygulamacý vs. firmalarýn tanýtým ve reklamý da yapýlamaz. 6. Makale baþlýklarý herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarýyla ayný olamaz veya benzerlik göstermez. 7. Yayýmlanmasý teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi veya kitapta yayýmlanmamýþ olmalýdýr. 8. Ayný makale, farklý tarihlerde de olsa, iki defa yayýmlanamaz. 9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacýyla yanlýþ bilgiler verilemez. 10. Makalede anlatýlan konu yazarýn sorumluluðundadýr. TTMD Dergisi Makale Yazým Teknik Kurallarý 1. Yazar adlarý, 50 kelimeyi geçmeyecek, özgeçmiþleri ile birlikte sunulmalýdýr. 2. Makale ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek þekilde, türkçe özet sunulmalýdýr. 3. Makaleler ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek þekilde, ingilizce özet sunulmalýdýr. 4. Makaleler tercihen Microsoft Word formatýnda, 9 punto, tek ara yazýlmalýdýr. 5. Makaleler Times New Roman yazý karakteri kullanýlarak iki yana yaslanmýþ olarak ve 1,5 aralýklý yazýlmalýdýr. 6. Makale bölümleri arasýnda bir satýr aralýðý boþluk býrakýlmalýdýr. 7. Tablo ve þekillere ait baþlýklarýn ilk harfleri büyük harf diðerleri küçük harf olmalýdýr. 8. Makaleler 6 sayfayý geçemez. 9. Metin içinde açýklama niteliðindeki dipnotlara yer verilmemelidir. Dipnot niteliði taþýyabilecek her türlü açýklama numaralandýrýlarak metnin sonundaki notlar baþlýðý altýnda sýralanmalýdýr. 10. Metin veya notlar içinde yer alacak alýntýlar yazar soyadý/soyadlarý ve yayýn yýlý olarak parantez içerisinde belirtilmelidir. 11. Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalý ve yazar soyadlarýna göre alfabetik olarak dizilmelidir. 12. Makaleler sýrayla Baþlýk, Yazar Ýsimleri, Özet, Ýngilizce Baþlýk, Abstract, Giriþ, Ana Metin, Referanslar / Kaynaklar, Ekler (eðer varsa), Özgeçmiþ bölümlerinden oluþmalýdýr. 13. Makaleler A4 ebadýnda yazýcý çýktýsý halinde e-posta veya CD ile dernek merkezi adresine ulaþtýrýlacaktýr. 14. Makalelerle birlikte görsel dökümanlarla (dia, fotoðraf, resim, grafik, çizelge) orjinallerinin sunulmasýna özen gösterilmelidir. 15. Makalelerin ingilizce ve türkçe anahtar kelimeleri yazýlmalýdýr. Makale Gönderim Adresi TTMD Genel Merkezi Bestekar Sk. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklýdere/Ankara Tel : Faks : Web: E-posta: TTMD Mayýs Haziran 2010

9

10 Ýçindekiler 5 10 BAÞKAN DAN HABERLER TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Gerçekleþtirildi REHVA Genel Kurul Toplantýsý Antalya'da Yapýldý "Rehva Profesyonel Tasarýmcý Ödülü" Kevork Çilingiroðlu'na Verildi... ISK- SODEX Ýstanbul 2010 Basýn Toplantýsý Yapýldý Türkiye Tesisat Kataloðu Çýktý "Endüstriyel Toz Toplama Filtreleri" Semineri Gri Su Sistemleri Semineri "Yüksek Binalarda Söndürme Sistemleri ve Pompa Seçimi" Semineri Stres Altýnda Kaliteli Yaþam Söyleþisi Samsun'da BEP Paneli TTMD Mayýs Haziran 2010 "Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði ve Merkezi Isýtma Cihazlarý" Semineri TTMD Beyoðlu Taksim Gezisi TTMD Büyük Enerji Yürüyüþü'nde Arçelik- LG Klima Fabrikasý Gezisi TMMOB Makine Mühendisleri Odasý Genel Kurulu Yapýldý TürkMMMB 30 uncu Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Yapýldý. Ýklimlendirme Meclisi Baþkanlýk Seçimi Yapýldý ÝMSAD Baþkaný ÝKMÝB Yönetim Kurulunda Türkiye'de Yapý Fiziði Derneði Kuruldu 2 inci Uluslararasý Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Konferansý Ankara'da Gerçekleþtirilecek NT Nemlendirme Tekniði Kitap Tanýtým Toplantý ve Kokteyli

11 32 TTMD ÖZEL HABERLER IX. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ISK SODEX Ýstanbul 2010 Fuarý 10. Rehva Dünya Ýklimlendirme Kongresi - Clima KÝTAP TANITIMI Enerji Verimliliði ve Yönetim Sistemi Yaklaþýmlar ve Uygulamalar TTMD Mayýs Haziran 2010

12 Haberler News TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý 10 Ülkemiz için büyük önem taþýyan Enerji Verimliliði ana konusunun tartýþýlacaðý uluslararasý organizasyonlarýmýz "Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" ve "Clima 2010"a iliþkin detaylý bilgilendirme yapmak ve baðlantýlý olarak derneðimiz katkýlarýyla hazýrlanan Binalarda Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði'ni tartýþmaya açmak üzere The Marmara Hotel'de bir basýn toplantýsý düzenlenmiþtir. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü ile Baþkan Yardýmcýlarý Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç ve Hýrant Kalataþ'ýn katýlýmlarý ile 27 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen, ulusal ve sektörel yayýn organlarýndan çok sayýda gazetecinin katýldýðý basýn toplantýsýnda; TTMD ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek uluslararasý organizasyonlara iliþkin kapsamlý bilgilendirme yapýlarak, görüþler paylaþýldý. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü; TTMD olarak "Binalarda Enerji Kullanýmý" konulu "9. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi TTMD Mayýs Haziran 2010 Sempozyumu" ve TTMD ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek Türkiye'nin ISK alanýnda bugüne kadar gerçekleþtireceði en büyük organizasyon olan "Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanýmý' konulu "Clima 2010 Rehva Dünya Kongresi ile dünya ISK sektörünün önde gelen uzman ve bilimadamlarýný Türkiye'de aðýrlayacaklarýný belirterek, "Her iki organizasyonumuzun ana temasýný enerji konusu oluþturmaktadýr. Enerji tüm dünyada önemli konumunu pekiþtirerek sürdürmektedir. Tükettiðimiz enerjininin yüzde 75'ini ithal ettiðimiz ülkemizde 2008 yýlý itibariyle 48,3 milyar dolara ithal ettiðimiz enerjinin yüzde 70'den fazlasýný binalarda ve sanayide kullandýðýmýz düþünüldüðünde, enerji ve enerji verimliliði konusu ülkemiz için de çok büyük önemdedir. Binalarda yüzde 50'ye varan oranlarda, sanayide ise yüzde 25'ler civarýnda enerji tasarrufu yapmak mümkün. Enerjiyi verimli kullanabilirsek, sadece ithal ettiðimiz enerjiden yýlda 12 milyar dolar tasarruf edebiliriz." dedi.

13 Haberler News Deðiþikliðe Uðrayan BEP Yönetmeliði'ne Sempozyum'da Panel... Sempozyum ve kongre kapsamýnda enerji verimliliði, yenilenebilir enerji kaynaklarýndan yararlanma ve yaklaþýk sýfýr enerji konularýnýn tüm dünyadan bilim adamlarý ve uzmanlar tarafýndan tartýþýlacaðýný ifade eden Ünlü, "Amerikan ASHRAE, Avrupa Tesisat Mühendisleri Dernekleri Konfederasyonu REHVA ile bircok uluslararasý kuruluþun desteklediði organizasyonlarýmýz, Türkiye'de enerji verimliliði Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin uygulamaya geçtiði þu günlerde sorularýn ve sorunlarýn tarþýlacaðý, birçok konuda yeniliklerin ve bilgi transferinin ciddi anlamda gerçekleþeceði, Türkiye'deki bilim adamlarý, mühendis, mimarlar ile yatýrýmcýlar için fayda saðlayacak önemli bir platform oluþturacak." diye kaydetti. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu'nun, 5 Aralýk 2009'da TTMD katkýlarýyla Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan yürürlüðe konan ve 1 Nisan 2010'da revize edilen Binalarda Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði'nin içerik ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlarýnýn kapsamlý olarak tartýþýlacak Panel'e de ev sahipliði yapacaðýna deðinen Cafer Ünlü "Ülkemizde 2007 yýlýnda çýkarýlan Enerji Verimliliði Kanunu, buna baðlý olarak yayýnlanan Sanayi ve Bina Enerji Performans Yönetmelikleri þu an yürürlüktedir. Ancak, BEP Yönetmeliði 1 Nisan 2010'da deðiþikliðe uðramýþtýr. Deðiþen en önemli madde ise kamuoyunu da yakýndan ilgilendiren Bireysel Isýtma ve Merkezi Isýtma Sistemi konusudur. Daha once 1000 metrekare'nin üzerindeki yapýlarda merkezi sistem zorunluluðu varken bu deðer þimdi 2000 metrekare'ye yükseltilmiþtir. Ýçeriði ve uygulamada karþýlaþacak sorunlar nedeni ile sektörde yoðun bir þekilde tartýþýlan bu konuyu sempozyum kapsamýnda düzenleyeceðimiz panelde bakanlýk ve ilgili sivil toplum kuruluþlarý yetkilileri ile tartýþmaya açýyoruz." diye konuþtu. 11 TTMD Mayýs Haziran 2010

14 Haberler News Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Gerçekleþtirildi Türk Tesisat Mühendisleri Derneði 9. Dönem Olaðan Genel Kurulu, 20 Mart 2010 tarihinde Ankara Dedeman Otel'de gerçekleþtirildi. Toplantýya TTMD Yönetim Kurulu Onursal Baþkaný Celal Okutan, TTMD Temsilcileri ve pek çok üye katýldý. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü'nün yaptýðý açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan yapýlan oylama ile Ethem Özbakýr Genel Kurul Divan Baþkanlýðý'na seçildi. Gündem maddelerinin karara baðlanmasýyla birlikte Cafer Ünlü, 2009 yýlýna ait faaliyet raporunu genel kurulla paylaþtý. Ünlü, konuþmasýnda özetle þu hususlarý vurguladý: Yönetim Kurulumuz faaliyetlerini; Kanunlar, Tüzükler ve Genel Kurul kararlarý doðrultusunda yürütmeye çalýþmýþ ve bunun için ayda en az bir defa toplanmýþtýr. Karar süreçlerinin hýzlandýrýlmasý amacýyla mail ortamý kullanýlmýþ, kararlar karar defterinde yazýlý olarak alýnmýþtýr. 12 Derneðimizin kuruluþ amacýnýn en önemli maddelerinden birisi olan eðitim konusundaki çalýþmalarýmýz geliþtirilerek ve geniþletilerek sürdürülmektedir. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de baþarýyla yürütülen çalýþmalarýmýz, diðer temsilciliklerimizin özverili çalýþmalarý ile ülkemizin birçok köþesine de taþýnmaktadýr. Bir süredir Ýstanbul'da sürdürülen E-20 Isý Kaybý-Kazancý HAP Programý ve Kursu, Alarko Carrier'in derneðimize bir armaðanýdýr. Meslektaþlarýmýzýn büyük ilgi gösterdikleri kursun ileri seviye eðitimleri de baþlamýþtýr. Bilindiði üzere "Clima Rehva Dünya Ýklimlendirme Kongresi" 9-12 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Antalya'da yapýlacaktýr. Kongrenin hazýrlýklarý 2009 yýlýnda da yoðun biçimde devam etmiþtir. Bunun sonucu olarak 850 bildiri özeti gelmiþ, bunlardan 654'ü bildiriye dönüþmüþtür. "Uluslararasý Yapýda Tesisat Sempozyumu"nun 9.'su 3-5 Mayýs 2010 tarihlerinde Ýstanbul The Marmara Otel'de yapýlacaktýr. Bu yýl sempozyumda aðýrlýklý olarak çaðrýlý konuþmacýlara, panel ve forumlara yer verilmiþtir. Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç, Prof. Dr. Ahmet Arýsoy, Tunç Korun, Numan Þahin ve Cafer Ünlü ASHRAE kýþ toplantýlarýna katýlmýþtýr. Sayýn Prof. Dr. Birol Kýlkýþ, Clima 2010 için ASHRAE nezdinde katký saðlamaktadýr. REHVA ile süregelen iyi iliþkiler ve bilgi alýþveriþi 2009 yýlýnda da yoðun biçimde devam etmiþtir. Rehva Genel Kurulu'nda derneðimizi Numan Þahin, Ýbrahim Çakmanus ve Tunç Korun temsil etmiþtir. Diðer yandan derneðimiz; Ýspanya, Fransa, Ýtalya ve Portekiz tesisat mühendisleri derneklerinin oluþturduklarý ve dönüþümlü olarak iki yýlda bir bu ülkelerden birisinde yapýlan bir kongre organizasyonu olan CLIMAMED'e de üye olmuþtur. Derneðimiz muhtemelen önümüzdeki yýllarda bu kongreye ev sahipliði yapacaktýr. TTMD Mayýs Haziran 2010

15 Haberler News Derneðimiz, Türk Tesisat sektörünü uluslararasý platformlarda tanýtacak ve sektörün yararýna sunulacak "Türkiye Tesisat Kataloðu" nun hazýrlýk çalýþmalarýna baþlamýþtýr. "Türkiye Tesisat Kataloðu", sektörde faaliyet gösteren tasarýmcý, uygulayýcý, imalatçý, temsilci, tedarikçi ve iþletmeci firmalar ile üniversiteler, öðretim kurumlarý, sektör yayýnlarýný ve ilgili kuruluþlarý kapsayacaktýr. Tamamý Ýngilizce olarak 6 bin adet basýlacak kataloðumuz, Clima 2010 Kongresi ile Sempozyum'da katýlýmcýlara ücretsiz olarak daðýtýlacak, Türkiye'nin yurtdýþý temsilciliklerine ve yurtdýþý HVAC derneklerine gönderilecektir. Ayrýca, SODEX fuarýndaki standýmýzda da satýþa sunulacaktýr. TTMD'nin her aþamadaki katkýlarýyla Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanarak 05 Aralýk 2009 tarihinde yürürlüðe giren "Bina Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði"nin içeriði, uygulanmasý, getireceði deðiþiklikler ve saðlayacaðý yararlara iliþkin detaylý bilgi ve görüþlerimiz, Ýstanbul The Marmara Hotel'de düzenlediðimiz basýn toplantýsý ile kamuoyunun dikkatine sunulmuþtur. Basýn toplantýsýna 19'u ulusal, 5'i sektörel basýn olmak üzere 24 basýn mensubu katýlmýþtýr. Toplantý ile ilgili haberler 11 adet ulusal gazetede, onlarca internet haberinde ve sektörel basýnda geniþ yer bulmuþtur. Ayrýca üç adet TV kanalýnda programlara katýlým saðlanmýþ ve bir haftalýk dergide yönetmelik ile ilgili bilgilendirme röportajlarýmýz yayýnlanmýþtýr. Ayrýca, birçok ilimizde düzenlenen seminerlerde de yönetmelik hakkýnda bilgiler verilmiþtir. Derneðimiz, "Tesisat Mühendisliðinde Eðitim" konulu Çalýþtayý Kasým 2009 tarihlerinde Þile Dedeman Otel'de gerçekleþtirdi. Üyelerimiz ve akademisyenlerden oluþan toplam 38 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen çalýþtayýmýzýn ilk günü sunumlara ayrýlýrken, ikinci gün "Üniversitelerde Tesisat Mühendisliði Eðitimi", "Meslek Ýçi Eðitimde Eðitim Konularý", "Eðitimde AB Ýle Uyum Süreci", "Sertifikalý Eðitim Kurslarý" konularýnýn tartýþýlarak, deðerlendirmelerin ve sonuç raporlarýnýn hazýrlandýðý grup çalýþmalarýyla devam etti. Sektörel derneklerimizle yakýn iliþkiler ve iþbirliklerimiz sürdürülmekte olup belirli periyotlarla TTMD, DOSÝDER, ISKAV, ÝSKÝD ve ÝZODER Baþkanlarý'nýn katýldýðý toplantýlar yapýlmaktadýr. Toplantýlarda sektörümüzü ilgilendiren konular deðerlendirilmekte ve alýnan kararlar derneklerin yönetim kurullarýna iletilmektedir. Derneðimiz uygulamacý üyelerinin kurduðu, ve TTMD'nin bir parçasý olarak gördüðümüz MTMD ile de yakýn iliþkiler ve ortak çalýþmalar sürdürmektedir. Geleneksel olarak düzenlediðimiz ve sektörümüzde pek çok önemli projeye imza atmýþ meslek büyüklerimizle gerçekleþtirdiðimiz "Duayenlerle Söyleþi Toplantýlarý" mýzý ise Ýzmir ve Ankara'da gerçekleþtirdik. Duayenlerimizden Hayri Yorgancýoðlu ve Ener Pelin'i Ýzmir'de, Kazým Kýzýlca, Muammer Özdemir, Akdeniz Hiçsönmez ve Celal Okutan'ý ise Ankara'da gerçekleþtirdiðimiz söyleþilerde aðýrladýk. Cafer Ünlü'nün gerçekleþtirdiði faaliyet raporu sunumunun ardýndan, 2009 yýlý yönetim kurulu çalýþmalarý, Genel Kurul tarafýndan oy birliði ile ibra edilerek, dernek tüzüðüne ait bazý maddelerde deðiþiklik yapýldý. Toplantý sonunda Genel Kurul'a ve emeði geçenlere teþekkürlerini sunan Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü, yoðun bir gündeme sahip olan Mayýs ayýnýn ardýndan gerçekleþtirmeyi planladýklarý projeleri anlattý. Hedeflerinin, mühendisliðin önemini yatýrýmcýya anlatmak, bilgi bankasý oluþturmak ve kurslar düzenlemek olduðunun altýný çizen Ünlü, Yönetim Kurulu olarak bu doðrultuda çalýþmalarýný sürdüreceklerini ifade etti. 13 TTMD Mayýs Haziran 2010

16 Haberler News REHVA Genel Kurul Toplantýsý Antalya'da Yapýldý Avrupa Isýtma, Soðutma ve Klima Dernekleri Federasyonu REHVA'nýn (Federation of European Heating Ventilation and Air-Conditioning Associations) 54. Genel Kurul Toplantýsý Antalya WOW Hotels Topkapý Place'ta 7-9 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Bu doðrultuda REHVA üyeleri, federasyonun güçlendirilmesi için yeni üyeler ve yeni destekçilerin gerekliliðinde fikir birliðine vardýlar. 14 Türk Tesisat Mühendisleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü ve Numan Þahin'in Türkiye'yi temsilen yer aldýðý Genel Kurul'a toplam 91 delege katýldý. Levent Alatlý, Tunç Korun, Prof. Dr. Ahmet Arýsoy ve Ýbrahim Çakmanus ise Genel Kurul kapsamýnda düzenlenen diðer toplantýlara TTMD adýna katýlým gösteren isimler oldu. Avrupa'da, Isýtma Soðutma Klima sektöründe faaliyetlerini sürdüren 28 dernek ve bu derneklerin 110 bin mühendis üyesini ayný çatý altýnda toplayan dünyanýn en büyük federasyonlarýndan biri olan REHVA'nýn bu sene gerçekleþtirilen Genel Kurul Toplantýsý'nda açýlýþ konuþmasýný ev sahibi TTMD adýna Cafer Ünlü yaptý. Sonrasýnda REHVA Baþkaný Francis Allard'ýn yönettiði Genel Kurul'da, ilk olarak gelecek 5 yýllýk sürecin planlarý deðerlendirmeye alýndý. TTMD Mayýs Haziran 2010 Genel Kurul'un son günü yapýlan baþkanlýk seçimlerinde ise federasyonun bir dönem baþkanlýðýný yürüten Fransa'dan Francis Allard'ýn yerine Almanya'dan Michael Schmidt yeni baþkan seçildi. Genel Kurul bitiminde Gala Gecesi düzenleyen REHVA, ayný zamanda bir ödül töreni de gerçekleþtirdi. Ýkisi genç bilim adamlarýna, beþi de profesyonellere olmak üzere toplam 7 adet ödülün verildiði gecede Türk Tesisat sektörünün duayenlerinden Kevork Çilingiroðlu "Rehva Profesyonel Tasarýmcý Ödülü"nü alýrken, Gabriel Beko ve Stefano Schiavon "REHVA Genç Bilimadamý Ödülü"ne, Iolanda Colda, Marija Todorovic, Juergen Diehl ve Peter Novak ise "REHVA Profesyonellik" ödülüne layýk görüldüler.

17 Haberler News "Rehva Profesyonel Tasarýmcý Ödülü" Kevork Çilingiroðlu'na Verildi Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirilen Rehva Genel Kurul Toplantýsý'nýn son gününde yapýlan ödül töreninde "REHVA Profesyonel Tasarýmcý Ödülü" TTMD adayý Kevork Çilingiroðlu'na verildi. REHVA Baþkaný Francis Allard, Türk Tesisat sektörünün duayeni ve TTMD Onur Kurulu Üyesi Kevork Çilingiroðlu'na ödülünü takdim ederken, baþarýlý çalýþma ve uygulamalarýndan dolayý takdir ve tebriklerini iletti. Çilingiroðlu ise; bu ödüle layýk görülmekten dolayý büyük mutluluk ve onur duyduðunu belirterek, REHVA Yönetim Kurulu'na teþekkürlerini sundu. Kevork Çilingiroðlu Hakkýnda Istanbul doðumlu olan Kevork Çilingiroðlu, 1950 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden mezun olarak, ayný yýl Makine Fakültesi Su Makine Kürsüsü'nde asistan olarak göreve baþladý. Ýzmir Alsancak' ta NATO Karargahý Ýnþaatýnýn mekanik tesisat iþlerinde görev aldýðý askerlik görevinin ardýndan yýllarý arasýnda Ý.T.Ü. Yapý Ýþlerinde çalýþtý. Sonrasýnda mekanik tasarým proje bürosu kurarak serbest çalýþmaya baþlayan Çilingiroðlu, 1962'den 1979 yýlýna kadar Ankara Orta Doðu Teknik Üniversitesi kampüsü ve Ankara Fen Lisesi kampüsü'nün tüm binalarý yaný sýra merkezi sistem mekanik tesisat projelerini hazýrlayarak inþaat esnasýnda kontrollük görevini yürüttü. Diðer tasarým ve proje iþlerine devam etmenin yanýnda 1971 ile 1979 yýllarý arasýnda Ý.T.Ü. Mimarlýk Fakültesi'nde, Konferans hocasý olarak mimarlýk öðrencilerine mekanik tesisat dersleri de veren Kevork Çilingiroðlu, 1970'ten 1978'e kadar Gebze'de Marmara Bölgesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu (TUBITAK) inþaatýnda mekanik tesisat danýþmaný ve tasarýmcýsý olarak merkezi ýsýtma sisteminde 1500 C/1100 C kýzgýn su tesisatýný uyguladý. Çilingiroðlu, halen mekanik tesisatý projeleri üretip kontrolluk ve müþavirlik hizmeti veren þirketin ana ortaklarýndandýr. Yurt çapýnda pek çok okul, AVM, otel, kamu ve ticari binanýn mekanik tesisat projelerini hazýrlayýp uygulayan, kullanýlan cihaz ve sistemlerle Türkiye'de pek çok ilke imza atan ve halen sektörde çalýþan pek çok öðrenci yetiþtiren Çilingiroðlu'nun projelerinden bazýlarý ise þöyle: Okullar ODTÜ Kampüsü, Diyarbakýr'da Dicle Üniversitesi Kampusu, Tuzla Deniz Harp Okulu Kampusu, Boðaziçi Üniversitesi yeni kampusu, ÝTÜ Maçka Kampüsü, Ankara Fen Lisesi Kampüsü, Ýstanbul Üniversitesi Avcýlar Kampüsü, TÜBÝTAK Kampüsü AVM'ler Akmerkez AVM ofis ve residence, Shopping Centre, Ofis Binalarý ve residence, Zeytinburnu Alýþveriþ Eðlence Merkezi Olivium, Yeþilköy EGS Teknopark Binalarý, Meydan AVM, Bahçelievler Metroport Alýþveriþ Merkezi ve Recidence Oteller Istanbul Sheraton Oteli, Libya, Tripolide Al-Mahay Oteli, Antalya, Kemerde Otel Marina, Istanbul Sultanahmet Four Seasons Oteli, Antalya, Belek Lykia World&Link Golf Kamu ve Ticari Binalar Yapý ve Kredi Plaza, Sabancý Centre Kuleleri TTMD Mayýs Haziran

18 Haberler News ISK- SODEX Ýstanbul 2010 Basýn Toplantýsý Yapýldý Isýtma Soðutma Klima Sektörünün en önemli buluþma noktasý olan ISK-SODEX Ýstanbul 2010 Fuarý, 29 Nisan 2010 tarihinde Grant Hyatt Ýstanbul Oteli'nde gerçekleþtirilen bir toplantýyla basýna tanýtýldý. Toplantýda birer konuþma yapan sektörün önde gelen kuruluþlarýnýn temsilcileri, sektörün geliþme potansiyeline ve fuarýn bu geliþimdeki etkin rolüne dikkat çektiler. 16 Hannover-Messe Sodeks Fuarcýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Murat Demirtaþ'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya TTMD -Türk Tesisat Mühendisleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü, ISKAV -Isýtma, Soðutma, Klima Araþtýrma ve Eðitim Vakfý Baþkaný Metin Duruk, DOSÝDER- Doðal Gaz Cihazlarý Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Celalettin Çelik, ÝSKÝD- Ýklimlendirme Soðutma Klima Ýmalatçýlarý Derneði Baþkaný Nedim Zalma, ÝZODER- Isý Su Ses ve Yangýn Yalýtýmcýlarý Derneði Baþkaný Sedat Arýman, Türkiye Ýklimlendirme Meclisi Baþkaný ve Orta Anadolu ihracatçý Birlikleri Demir ve Demir dýþý Metaller Sektör Meclisi Baþkaný Zeki Poyraz, ÝMSAD- Ýnþaat Malzemesi Sanayicileri Derneði Baþkaný ve ÝKMÝB - Ýstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Turan'dan oluþan sektör temsilcileri katýldý. ISK-SODEX Ýstanbul 2010 Fuarýnýn sektörün en büyük bölgesel buluþmasý olduðunu vurgulayan Hannover-Messe Sodeks Fuarcýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Murat Demirtaþ, 2008 yýlýnda fuara katýlan firma sayýsýnýn 801 olduðunu, bu yýl sayýnýn 898'e çýkacaðýný ifade etti. Fuara katýlan Türk firma sayýsýnýn 683, yabancý firma sayýsýnýn ise 215 olacaðýný kaydeden Demirtaþ, yabancý þirketlerin temsilcilikleriyle birlikte toplam katýlýmcý firma sayýsýnýn 1.434'ü bulacaðýný, fuarý dört kýtadan 59 ülkeden ticari alým heyetlerinin ziyaret edeceðini belirtti. SODEX Fuarý'nýn tanýtýmý için Hannover-Messe Sodeks Fuarcýlýk çalýþanlarýnýn dünyanýn çevresini 3 kez dolaþtýðýna dikkat çeken Murat Demirtaþ, DOSÝDER, ISKAV, ÝSKÝD, ÝZODER ve TTMD tarafýndan desteklenen fuarý bu yýl 80 bin kiþinin ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Türkiye Tesisat Kataloðu Çýktý Tesisat sektöründeki tasarýmcý, uygulayýcý, üretici, temsilci ve tedarikçi, sektörel yayýncýlar, sektör fuarlarý konusunda çalýþan firmalar, arge ve danýþmanlýk hizmetleri yapanlar, sektöre destek veren üniversiteler, öðretim kurumlarý ile benzeri kurum ve kuruluþlarý hizmet gruplarý halinde içeren ve Ýngilizce olarak hazýrlanan Türkiye Tesisat Kataloðu hazýrlanmýþtýr. Katalog; 3-5 Mayýs 2010 Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, 5-8 Mayýs ISK Sodex Ýstanbul 2010 Fuarý ve 9-12 Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirilen Clima 2010 kongresine katýlan tüm katýlýmcýlara ücretsiz olarak daðýtýlmýþ olup yurtdýþý temsilciliklere ve yurtdýþýndaki HVAC derneklerine de gönderilecektir. Katalogda meslek gruplarý aþaðýdaki gibi sýralanmýþtýr. - Tasarýmcýlar - Uygulamacýlar - Üretici, Temsilci ve Tedarikciler - Sivil Toplum Kuruluþlarý - Destek veren üniversiteler - Yayýnlar ve Standartlar - Fuarlar - Arge ve Danýþman Kuruluþlar - Meslek Eðitimleri - Belgelendirme hizmetleri Kataloða sahip olmak isteyenler, TTMD temsilciliklerinden ücretsiz olarak temin edebilirler. TTMD Mayýs Haziran 2010

19

20

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması. Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi

Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması. Yüksek Binalarda Hava Sızıntısının Kontrol Edilmesi Geleceğe Dönüş: 1980 lerde Yapılmış Bir Gökdelenin Enerji Kullanım Yoğunluğunun Azaltılması Sayı - Number : 76 Kasım - Aralık / November - December 2011 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. Yüksek

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 87 Mart 2011 Merhabalar,

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 87 Mart 2011 Merhabalar, Merhaba, Merhabalar, Toplumsal tarih, bir kez daha, anlatýlmakta olan büyük hikâyenin beklenmedik sýçramalar, patlamalar ve altüst oluþlarla devindiðini, özgür yaþama arzusunun en aðýr bedeller pahasýna

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı