Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May - June 2010 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayýmlanýr. IX. "Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" ISK SODEX Ýstanbul 2010 Fuarý 10. Rehva Dünya Ýklimlendirme Kongresi Clima 2010

2

3

4

5

6

7 Baþkan dan President s Overview Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD : Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible for Publication: Murat Çakan Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü / Responsible Editorial Manager : Ýbrahim Çakmanus DERGÝ YAYIN KURULU Emre Akay Zeki Aksu Tuba Bingöl Altýok Gürkan Arý Suat Arzýk Kemal Gani Bayraktar Mustafa Bilge Kahraman Albayrak Ahmet Arýsoy Ýbrahim Atýlgan Erdinç Boz Aytekin Çakýr Celalettin Çelik Ýrfan Çelimli Kevork Çilingiroðlu Fatma Çölaþan Nilüfer Eðrican Cahit Eralp Hüseyin Erdem Serper Giray Gülden Gökçen Ersin Gürdal Serdar Gürel Murat Gürenli Hüseyin Günerhan Arif Hepbaþlý DANIÞMA KURULU Abdullah Bilgin Remzi Çelik Eser Çizer Þaban Durmaz Artuð Fenercioðlu Hasan Heperkan Eren Kalafat Hasan Heperkan Akdeniz Hiçsönmez Ömer Kantaroðlu Engin Kenber Abdurrahman Kýlýç Birol Kýlkýþ Olcay Kýncay Ömer Köseli Rüknettin Küçükçalý Celal Okutan Baycan Sunaç Numan Þahin Macit Toksoy Haþmet Türkoðlu Gönül Utkutuð Abdülvahap Yiðit Tuncay Yýlmaz Zerrin Yýlmaz DERGÝ YAYIN SORUMLUSU Ozan Yavuz ÝLETÝÞÝM TTMD Genel Merkezi Bestekar Sk. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklýdere/Ankara Tel : Faks : Web: E-posta: Yapým / Production Senk Ofset Matbaacýlýk Ýbrahim Aða Cad. No.18 A Blok Kat: 2/8 Bayrampaþa / Ýstanbul Türm Türkiye de daðýtýlmaktadýr. Basýn Kanununa göre yerel süreli daðýtýmdýr. Deðerli Meslektaþlarým, Aylar öncesinden sizlere Mayýs'ta 10 günün sektörümüz için önemli olduðunu belirtmiþtik. Oldukça yoðun yaþadýðýmýz söz konusu günleri geride býraktýk. Bu günlerle ilgili kýsa bir bilgi vermek istiyorum Mayýs 2010 tarihlerinde Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu nu gerçekleþtirdik. 374 kiþinin kayýt yaptýrarak katýldýðý organizasyona 450 kiþi civarýnda katýlým gerçekleþti. Bildirilerin yaný sýra seminer ile forum ve panellerin de yer aldýðý oturumlar yoðun ilgi gördü. Yabancý bilim adamlarý ve uzmanlarýn da katýldýðý sempozyumun konferans konuþmacýsý Necdet Pamir idi. Ayrýca, Ýspanyol ATECYR Yönetim Kurulu Baþkaný da açýlýþta bir konuþma yaptý. Climamed Yönetim Kurulu üyeleri de sempozyumu izlediler. MMO Yönetim Kurulu Baþkaný ile Sektörel Derneklerimizin Baþkanlarý da deðerli görüþleri ile sektörümüzün bugünü ile geleceðini deðerlendirdiler. Sektörümüzü bir araya getiren bu organizasyon olumlu görüþ ve yorumlarla sona ermiþtir. Organizasyona büyük emeði geçen Yürütme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç ve Yürütme Kurulu Üyelerine, Bilim Komitesi Baþkaný Prof.Dr. Ahmet Arýsoy'a, Komite Üyelerine, Danýþma Kuruluna, sponsorlarýmýza, bildiri sunanlara, Forum ve Panellerde yer alanlara ve tüm katýlýmcýlara teþekkürlerimi sunarým. Deðerli Meslektaþlarým, Sektörümüzün en önemli, Avrupa'nýn üçüncü büyüklükteki fuarý olan ISK- SODEX Fuarý da Mayýs 2010 tarihlerinde gerçekleþmiþtir. Fuarda ileri teknoloji ürünleri ve yenilenebilir enerji kullanan cihaz ve sistemler ilgiyle izlenmiþtir. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdýþýndan beklenenin üzerinde ziyaretçi gelmiþtir. Fuar katýlýmcýlarýnýn çoðunluðu ziyaretçi profili ile ilgili olumlu görüþlerini belirtmiþlerdir. Mayýs'taki en önemli organizasyonumuz ise, REHVA 10. Dünya Ýklimlendirme Kongresi CLIMA 2010'du. Amerika'dan Japonya'ya 56 Ülkeden 839 delege ile birlikte eþleri de dikkate aldýðýmýz zaman katýlýmcý sayýsý 1000'i aþmýþtýr. Ashrae ve Rehva'nýn baþkanlarýnýn da açýlýþta birer konuþma yaptýklarý kongrenin koferans konuþmacýsý Prof. Dr. Celal Þengör idi. Sayýn Þengör'ün Enerji üzerine kurgulu konuþmasý, izleyenlerin büyük beðenisini topladý Mayýs tarihlerinde Antalya'da gerçekleþen organizasyonda kurslar da yer aldý. 13 Mayýs günü ASHRAE ve REHVA kurslar düzenledi. Kokteyl ve Gala yemeði de organizasyonun renkli bölümlerindendi. Sektörümüz ve sektörel derneklerimizin büyük destek verdiði kongrenin baþarýlý olmasý için büyük bir özveriyle çalýþan baþta Organizasyon Komitesi Baþkaný Numan Þahin olmak üzere; Komite Üyelerine, Bilim Komitesi Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Arýsoy'a, sponsor firma ve kuruluþlara, kongrenin ülkemizde gerçekleþmesi ve baþarýsý için katký ve desteklerini gördüðümüz Dönem Baþkanlarý Hüseyin Erdem ve Abdullah Bilgin'e teþekkürlerimi sunarým. Deðerli Üyemiz, Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Clima 2010'un sonuç bildirilerini önümüzdeki günlerde yayýnlayacaðýz. TTMD olarak çalýþmalarýmýz, geliþtirilerek ve geniþleyerek her platformda sürdürülecektir. Amacýmýz; ülkemizde doðru cihaz ve sistemlerin kullanýlmasý, enerji ekonomisi ve saðlýklý çevre saðlanmasýdýr. Saygýlarýmla, Cafer Ünlü TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný TTMD Mayýs Haziran

8 6 Türk Tesisat Mühendisleri Derneði 1992 yýlýnda ýsýtma, soðutma, klima, havalandýrma, sýhhi tesisat, yalýtým ve yangýn alanlarýnda Mekanik Tesisat Mühendisliði nin ve sektörün topluma verdiði hizmetlerin geliþtirilmesi amacýyla kurulan Türk Tesisat Mühendisleri Derneði -TTMD bugün; tasarýmcý, uygulayýcý, öðretim görevlisi, imalatçý, mümessil ve iþletmeci gibi deðiþik disiplinlerden profesyonellerin ortak amaçlar için biraraya geldiði, sektörün en büyük sivil toplum kuruluþu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TTMD; öncelikle profesyonel hizmet veren meslekdaþlarýyla, yeni mezun mühendisler ve bu meslekte yetiþmek isteyen öðrencilerin uygulama alanýndaki eðitim ve araþtýrmalarý için gerekli bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleþmesine katkýda bulunmak, sektördeki bilgi birikimini ve bilgi alýþveriþini artýrarak, daha iyi bina ve tesislerin yapýlmasý ile ülkemizde güvenli, konforlu, saðlýklý, enerjiyi verimli kullanan ve çevreyi koruyan yaþam alanlarý yaratmayý amaçlamaktadýr. TTMD bu doðrultuda; kamu kurum ve kuruluþlarý, sanayi, üniversite, araþtýrma kurumlarý ve diðer meslek ve uzmanlýk gruplarý ile dayanýþma ve eþgüdüm içinde pek çok çalýþma gerçekleþtirmektedir. TTMD, uluslararasý platformlarda Türk tesisat mühendislerini temsil ederken, ayrýca yurtdýþý meslek örgütleri ile temaslarýný sürdürerek sektör ile ilgili bilgi ve teknolojik geliþmeleri izlemekte ve üyelerine iletmektedir. TTMD, sürekli olarak düzenlediði seminer ve kurslarýn yanýnda sempozyum ve kongreler de organize etmekte, Tesisat sektörüyle ilgili doðru ve çaðdaþ bilgiler içeren dergi, kitap ve el kitaplarý yayýnlamakta, Uygulama Kurallarý ný koymakta, mesleði uygularken ülkenin geliþimine katkýda bulunmak yönünde, tüzüðünde yazýlý hususlar çerçevesinde çalýþmalar yaparak, kamuya yararlý sonuçlar alýnmasýna katkýda bulunmaktadýr. Yönetim Kurulu Cafer ÜNLÜ (Baþkan) Abdurrahman KILIÇ (Baþkan Yardýmcýsý) Hýrant KALATAÞ (Baþkan Yardýmcýsý) M. Bülent ÖZGÜR (Baþkan Yardýmcýsý) Gürkan ARI (Genel Sekreter) Aytekin ÇAKIR (Muhasip Üye) Fevzi ÖZEL (Üye) Güniz GACANER (Üye) Handan ÖZGEN (Üye) Kani KORKMAZ (Üye) Kemal Gani BAYRAKTAR (Üye) Murat GÜRENLÝ (Üye) Zeki AKSU (Üye) Metin Karabacak, Adana Refet Doruk Oflaz, Ankara Ayþen Hamacýoðlu, Antalya Ýbrahim Akdemir, Bursa Ý.Hakký Gerelioðlu, Denizli Ramazan Yazgan, Eskiþehir Eser Çizer, Ýstanbul Kurucu Onursal Baþkan Celal Okutan Temsilcilikler Uluslararasý Üyelikler Ýbrahim Üstün Tatlýdil, Ýzmir Necdet Altuntop, Kayseri Ýlhan Tekin Öztürk, Kocaeli Aybars Özer, Konya Mustafa Türkoðlu, Samsun Necdet Canbulat, Zonguldak American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Federation of European HVAC Associations Climamed Türk Tesisat Mühendisleri Derneði Geçmiþ Dönem Baþkanlarý I. Dönem - Celal Okutan II. Dönem - Numan Þahin III. Dönem - M.Serdar Gürel IV. Dönem - Ömer Kantaroðlu V. Dönem - Engin Kenber VI. Dönem - B.Erdinç Boz VII.Dönem - Hüseyin Erdem VIII.Dönem - Abdullah Bilgin TTMD Dergisi Makale Yazým Etik Kurallarý 1. Makalelerin konusu, mekanik tesisat mühendisliði uygulamalarý, projelendirme ve hedef kitlenin genel meslekî ilgisine yönelik konulardan seçilmelidir. 2. Makalelerde ciddi ve teknik bir dil kullanýlmalý, genel ahlak kurallarýna riayet edilmelidir. 3. Makalelerde geçerli dil Türkçe dir. Teknik bir zorunluluk olmadýkça kullanýlan kelimelerin yabancý dilde olmamasýna özen gösterilmelidir. 4. Makalelerde belirli bir zümre, sýnýf, kiþi, þirket veya þirketler topluluðunun menfaati öne çýkarýlamaz veya hedef gösterilemez. Bu konuda reklam veya propaganda yapýlamaz. 5. Özellikle sistem veya cihaz tanýtýmý yapýlan makalelerde, kesinlikle ürünün (veya sistemin) markasý kesinlikle belirtilmediði gibi; imalatçý, uygulamacý vs. firmalarýn tanýtým ve reklamý da yapýlamaz. 6. Makale baþlýklarý herhangi bir firmaya ait reklam sloganlarýyla ayný olamaz veya benzerlik göstermez. 7. Yayýmlanmasý teklif edilen makaleler daha önce herhangi bir dergi veya kitapta yayýmlanmamýþ olmalýdýr. 8. Ayný makale, farklý tarihlerde de olsa, iki defa yayýmlanamaz. 9. Makalelerde bilerek veya yönlendirme amacýyla yanlýþ bilgiler verilemez. 10. Makalede anlatýlan konu yazarýn sorumluluðundadýr. TTMD Dergisi Makale Yazým Teknik Kurallarý 1. Yazar adlarý, 50 kelimeyi geçmeyecek, özgeçmiþleri ile birlikte sunulmalýdýr. 2. Makale ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek þekilde, türkçe özet sunulmalýdýr. 3. Makaleler ile birlikte 100 kelimeyi geçmeyecek þekilde, ingilizce özet sunulmalýdýr. 4. Makaleler tercihen Microsoft Word formatýnda, 9 punto, tek ara yazýlmalýdýr. 5. Makaleler Times New Roman yazý karakteri kullanýlarak iki yana yaslanmýþ olarak ve 1,5 aralýklý yazýlmalýdýr. 6. Makale bölümleri arasýnda bir satýr aralýðý boþluk býrakýlmalýdýr. 7. Tablo ve þekillere ait baþlýklarýn ilk harfleri büyük harf diðerleri küçük harf olmalýdýr. 8. Makaleler 6 sayfayý geçemez. 9. Metin içinde açýklama niteliðindeki dipnotlara yer verilmemelidir. Dipnot niteliði taþýyabilecek her türlü açýklama numaralandýrýlarak metnin sonundaki notlar baþlýðý altýnda sýralanmalýdýr. 10. Metin veya notlar içinde yer alacak alýntýlar yazar soyadý/soyadlarý ve yayýn yýlý olarak parantez içerisinde belirtilmelidir. 11. Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalý ve yazar soyadlarýna göre alfabetik olarak dizilmelidir. 12. Makaleler sýrayla Baþlýk, Yazar Ýsimleri, Özet, Ýngilizce Baþlýk, Abstract, Giriþ, Ana Metin, Referanslar / Kaynaklar, Ekler (eðer varsa), Özgeçmiþ bölümlerinden oluþmalýdýr. 13. Makaleler A4 ebadýnda yazýcý çýktýsý halinde e-posta veya CD ile dernek merkezi adresine ulaþtýrýlacaktýr. 14. Makalelerle birlikte görsel dökümanlarla (dia, fotoðraf, resim, grafik, çizelge) orjinallerinin sunulmasýna özen gösterilmelidir. 15. Makalelerin ingilizce ve türkçe anahtar kelimeleri yazýlmalýdýr. Makale Gönderim Adresi TTMD Genel Merkezi Bestekar Sk. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklýdere/Ankara Tel : Faks : Web: E-posta: TTMD Mayýs Haziran 2010

9

10 Ýçindekiler 5 10 BAÞKAN DAN HABERLER TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Gerçekleþtirildi REHVA Genel Kurul Toplantýsý Antalya'da Yapýldý "Rehva Profesyonel Tasarýmcý Ödülü" Kevork Çilingiroðlu'na Verildi... ISK- SODEX Ýstanbul 2010 Basýn Toplantýsý Yapýldý Türkiye Tesisat Kataloðu Çýktý "Endüstriyel Toz Toplama Filtreleri" Semineri Gri Su Sistemleri Semineri "Yüksek Binalarda Söndürme Sistemleri ve Pompa Seçimi" Semineri Stres Altýnda Kaliteli Yaþam Söyleþisi Samsun'da BEP Paneli TTMD Mayýs Haziran 2010 "Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði ve Merkezi Isýtma Cihazlarý" Semineri TTMD Beyoðlu Taksim Gezisi TTMD Büyük Enerji Yürüyüþü'nde Arçelik- LG Klima Fabrikasý Gezisi TMMOB Makine Mühendisleri Odasý Genel Kurulu Yapýldý TürkMMMB 30 uncu Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Yapýldý. Ýklimlendirme Meclisi Baþkanlýk Seçimi Yapýldý ÝMSAD Baþkaný ÝKMÝB Yönetim Kurulunda Türkiye'de Yapý Fiziði Derneði Kuruldu 2 inci Uluslararasý Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Konferansý Ankara'da Gerçekleþtirilecek NT Nemlendirme Tekniði Kitap Tanýtým Toplantý ve Kokteyli

11 32 TTMD ÖZEL HABERLER IX. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ISK SODEX Ýstanbul 2010 Fuarý 10. Rehva Dünya Ýklimlendirme Kongresi - Clima KÝTAP TANITIMI Enerji Verimliliði ve Yönetim Sistemi Yaklaþýmlar ve Uygulamalar TTMD Mayýs Haziran 2010

12 Haberler News TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý 10 Ülkemiz için büyük önem taþýyan Enerji Verimliliði ana konusunun tartýþýlacaðý uluslararasý organizasyonlarýmýz "Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" ve "Clima 2010"a iliþkin detaylý bilgilendirme yapmak ve baðlantýlý olarak derneðimiz katkýlarýyla hazýrlanan Binalarda Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði'ni tartýþmaya açmak üzere The Marmara Hotel'de bir basýn toplantýsý düzenlenmiþtir. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü ile Baþkan Yardýmcýlarý Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç ve Hýrant Kalataþ'ýn katýlýmlarý ile 27 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen, ulusal ve sektörel yayýn organlarýndan çok sayýda gazetecinin katýldýðý basýn toplantýsýnda; TTMD ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek uluslararasý organizasyonlara iliþkin kapsamlý bilgilendirme yapýlarak, görüþler paylaþýldý. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü; TTMD olarak "Binalarda Enerji Kullanýmý" konulu "9. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi TTMD Mayýs Haziran 2010 Sempozyumu" ve TTMD ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek Türkiye'nin ISK alanýnda bugüne kadar gerçekleþtireceði en büyük organizasyon olan "Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanýmý' konulu "Clima 2010 Rehva Dünya Kongresi ile dünya ISK sektörünün önde gelen uzman ve bilimadamlarýný Türkiye'de aðýrlayacaklarýný belirterek, "Her iki organizasyonumuzun ana temasýný enerji konusu oluþturmaktadýr. Enerji tüm dünyada önemli konumunu pekiþtirerek sürdürmektedir. Tükettiðimiz enerjininin yüzde 75'ini ithal ettiðimiz ülkemizde 2008 yýlý itibariyle 48,3 milyar dolara ithal ettiðimiz enerjinin yüzde 70'den fazlasýný binalarda ve sanayide kullandýðýmýz düþünüldüðünde, enerji ve enerji verimliliði konusu ülkemiz için de çok büyük önemdedir. Binalarda yüzde 50'ye varan oranlarda, sanayide ise yüzde 25'ler civarýnda enerji tasarrufu yapmak mümkün. Enerjiyi verimli kullanabilirsek, sadece ithal ettiðimiz enerjiden yýlda 12 milyar dolar tasarruf edebiliriz." dedi.

13 Haberler News Deðiþikliðe Uðrayan BEP Yönetmeliði'ne Sempozyum'da Panel... Sempozyum ve kongre kapsamýnda enerji verimliliði, yenilenebilir enerji kaynaklarýndan yararlanma ve yaklaþýk sýfýr enerji konularýnýn tüm dünyadan bilim adamlarý ve uzmanlar tarafýndan tartýþýlacaðýný ifade eden Ünlü, "Amerikan ASHRAE, Avrupa Tesisat Mühendisleri Dernekleri Konfederasyonu REHVA ile bircok uluslararasý kuruluþun desteklediði organizasyonlarýmýz, Türkiye'de enerji verimliliði Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin uygulamaya geçtiði þu günlerde sorularýn ve sorunlarýn tarþýlacaðý, birçok konuda yeniliklerin ve bilgi transferinin ciddi anlamda gerçekleþeceði, Türkiye'deki bilim adamlarý, mühendis, mimarlar ile yatýrýmcýlar için fayda saðlayacak önemli bir platform oluþturacak." diye kaydetti. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu'nun, 5 Aralýk 2009'da TTMD katkýlarýyla Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan yürürlüðe konan ve 1 Nisan 2010'da revize edilen Binalarda Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði'nin içerik ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlarýnýn kapsamlý olarak tartýþýlacak Panel'e de ev sahipliði yapacaðýna deðinen Cafer Ünlü "Ülkemizde 2007 yýlýnda çýkarýlan Enerji Verimliliði Kanunu, buna baðlý olarak yayýnlanan Sanayi ve Bina Enerji Performans Yönetmelikleri þu an yürürlüktedir. Ancak, BEP Yönetmeliði 1 Nisan 2010'da deðiþikliðe uðramýþtýr. Deðiþen en önemli madde ise kamuoyunu da yakýndan ilgilendiren Bireysel Isýtma ve Merkezi Isýtma Sistemi konusudur. Daha once 1000 metrekare'nin üzerindeki yapýlarda merkezi sistem zorunluluðu varken bu deðer þimdi 2000 metrekare'ye yükseltilmiþtir. Ýçeriði ve uygulamada karþýlaþacak sorunlar nedeni ile sektörde yoðun bir þekilde tartýþýlan bu konuyu sempozyum kapsamýnda düzenleyeceðimiz panelde bakanlýk ve ilgili sivil toplum kuruluþlarý yetkilileri ile tartýþmaya açýyoruz." diye konuþtu. 11 TTMD Mayýs Haziran 2010

14 Haberler News Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Gerçekleþtirildi Türk Tesisat Mühendisleri Derneði 9. Dönem Olaðan Genel Kurulu, 20 Mart 2010 tarihinde Ankara Dedeman Otel'de gerçekleþtirildi. Toplantýya TTMD Yönetim Kurulu Onursal Baþkaný Celal Okutan, TTMD Temsilcileri ve pek çok üye katýldý. TTMD Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü'nün yaptýðý açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan yapýlan oylama ile Ethem Özbakýr Genel Kurul Divan Baþkanlýðý'na seçildi. Gündem maddelerinin karara baðlanmasýyla birlikte Cafer Ünlü, 2009 yýlýna ait faaliyet raporunu genel kurulla paylaþtý. Ünlü, konuþmasýnda özetle þu hususlarý vurguladý: Yönetim Kurulumuz faaliyetlerini; Kanunlar, Tüzükler ve Genel Kurul kararlarý doðrultusunda yürütmeye çalýþmýþ ve bunun için ayda en az bir defa toplanmýþtýr. Karar süreçlerinin hýzlandýrýlmasý amacýyla mail ortamý kullanýlmýþ, kararlar karar defterinde yazýlý olarak alýnmýþtýr. 12 Derneðimizin kuruluþ amacýnýn en önemli maddelerinden birisi olan eðitim konusundaki çalýþmalarýmýz geliþtirilerek ve geniþletilerek sürdürülmektedir. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de baþarýyla yürütülen çalýþmalarýmýz, diðer temsilciliklerimizin özverili çalýþmalarý ile ülkemizin birçok köþesine de taþýnmaktadýr. Bir süredir Ýstanbul'da sürdürülen E-20 Isý Kaybý-Kazancý HAP Programý ve Kursu, Alarko Carrier'in derneðimize bir armaðanýdýr. Meslektaþlarýmýzýn büyük ilgi gösterdikleri kursun ileri seviye eðitimleri de baþlamýþtýr. Bilindiði üzere "Clima Rehva Dünya Ýklimlendirme Kongresi" 9-12 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Antalya'da yapýlacaktýr. Kongrenin hazýrlýklarý 2009 yýlýnda da yoðun biçimde devam etmiþtir. Bunun sonucu olarak 850 bildiri özeti gelmiþ, bunlardan 654'ü bildiriye dönüþmüþtür. "Uluslararasý Yapýda Tesisat Sempozyumu"nun 9.'su 3-5 Mayýs 2010 tarihlerinde Ýstanbul The Marmara Otel'de yapýlacaktýr. Bu yýl sempozyumda aðýrlýklý olarak çaðrýlý konuþmacýlara, panel ve forumlara yer verilmiþtir. Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç, Prof. Dr. Ahmet Arýsoy, Tunç Korun, Numan Þahin ve Cafer Ünlü ASHRAE kýþ toplantýlarýna katýlmýþtýr. Sayýn Prof. Dr. Birol Kýlkýþ, Clima 2010 için ASHRAE nezdinde katký saðlamaktadýr. REHVA ile süregelen iyi iliþkiler ve bilgi alýþveriþi 2009 yýlýnda da yoðun biçimde devam etmiþtir. Rehva Genel Kurulu'nda derneðimizi Numan Þahin, Ýbrahim Çakmanus ve Tunç Korun temsil etmiþtir. Diðer yandan derneðimiz; Ýspanya, Fransa, Ýtalya ve Portekiz tesisat mühendisleri derneklerinin oluþturduklarý ve dönüþümlü olarak iki yýlda bir bu ülkelerden birisinde yapýlan bir kongre organizasyonu olan CLIMAMED'e de üye olmuþtur. Derneðimiz muhtemelen önümüzdeki yýllarda bu kongreye ev sahipliði yapacaktýr. TTMD Mayýs Haziran 2010

15 Haberler News Derneðimiz, Türk Tesisat sektörünü uluslararasý platformlarda tanýtacak ve sektörün yararýna sunulacak "Türkiye Tesisat Kataloðu" nun hazýrlýk çalýþmalarýna baþlamýþtýr. "Türkiye Tesisat Kataloðu", sektörde faaliyet gösteren tasarýmcý, uygulayýcý, imalatçý, temsilci, tedarikçi ve iþletmeci firmalar ile üniversiteler, öðretim kurumlarý, sektör yayýnlarýný ve ilgili kuruluþlarý kapsayacaktýr. Tamamý Ýngilizce olarak 6 bin adet basýlacak kataloðumuz, Clima 2010 Kongresi ile Sempozyum'da katýlýmcýlara ücretsiz olarak daðýtýlacak, Türkiye'nin yurtdýþý temsilciliklerine ve yurtdýþý HVAC derneklerine gönderilecektir. Ayrýca, SODEX fuarýndaki standýmýzda da satýþa sunulacaktýr. TTMD'nin her aþamadaki katkýlarýyla Bayýndýrlýk Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanarak 05 Aralýk 2009 tarihinde yürürlüðe giren "Bina Enerji Performansý (BEP) Yönetmeliði"nin içeriði, uygulanmasý, getireceði deðiþiklikler ve saðlayacaðý yararlara iliþkin detaylý bilgi ve görüþlerimiz, Ýstanbul The Marmara Hotel'de düzenlediðimiz basýn toplantýsý ile kamuoyunun dikkatine sunulmuþtur. Basýn toplantýsýna 19'u ulusal, 5'i sektörel basýn olmak üzere 24 basýn mensubu katýlmýþtýr. Toplantý ile ilgili haberler 11 adet ulusal gazetede, onlarca internet haberinde ve sektörel basýnda geniþ yer bulmuþtur. Ayrýca üç adet TV kanalýnda programlara katýlým saðlanmýþ ve bir haftalýk dergide yönetmelik ile ilgili bilgilendirme röportajlarýmýz yayýnlanmýþtýr. Ayrýca, birçok ilimizde düzenlenen seminerlerde de yönetmelik hakkýnda bilgiler verilmiþtir. Derneðimiz, "Tesisat Mühendisliðinde Eðitim" konulu Çalýþtayý Kasým 2009 tarihlerinde Þile Dedeman Otel'de gerçekleþtirdi. Üyelerimiz ve akademisyenlerden oluþan toplam 38 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen çalýþtayýmýzýn ilk günü sunumlara ayrýlýrken, ikinci gün "Üniversitelerde Tesisat Mühendisliði Eðitimi", "Meslek Ýçi Eðitimde Eðitim Konularý", "Eðitimde AB Ýle Uyum Süreci", "Sertifikalý Eðitim Kurslarý" konularýnýn tartýþýlarak, deðerlendirmelerin ve sonuç raporlarýnýn hazýrlandýðý grup çalýþmalarýyla devam etti. Sektörel derneklerimizle yakýn iliþkiler ve iþbirliklerimiz sürdürülmekte olup belirli periyotlarla TTMD, DOSÝDER, ISKAV, ÝSKÝD ve ÝZODER Baþkanlarý'nýn katýldýðý toplantýlar yapýlmaktadýr. Toplantýlarda sektörümüzü ilgilendiren konular deðerlendirilmekte ve alýnan kararlar derneklerin yönetim kurullarýna iletilmektedir. Derneðimiz uygulamacý üyelerinin kurduðu, ve TTMD'nin bir parçasý olarak gördüðümüz MTMD ile de yakýn iliþkiler ve ortak çalýþmalar sürdürmektedir. Geleneksel olarak düzenlediðimiz ve sektörümüzde pek çok önemli projeye imza atmýþ meslek büyüklerimizle gerçekleþtirdiðimiz "Duayenlerle Söyleþi Toplantýlarý" mýzý ise Ýzmir ve Ankara'da gerçekleþtirdik. Duayenlerimizden Hayri Yorgancýoðlu ve Ener Pelin'i Ýzmir'de, Kazým Kýzýlca, Muammer Özdemir, Akdeniz Hiçsönmez ve Celal Okutan'ý ise Ankara'da gerçekleþtirdiðimiz söyleþilerde aðýrladýk. Cafer Ünlü'nün gerçekleþtirdiði faaliyet raporu sunumunun ardýndan, 2009 yýlý yönetim kurulu çalýþmalarý, Genel Kurul tarafýndan oy birliði ile ibra edilerek, dernek tüzüðüne ait bazý maddelerde deðiþiklik yapýldý. Toplantý sonunda Genel Kurul'a ve emeði geçenlere teþekkürlerini sunan Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü, yoðun bir gündeme sahip olan Mayýs ayýnýn ardýndan gerçekleþtirmeyi planladýklarý projeleri anlattý. Hedeflerinin, mühendisliðin önemini yatýrýmcýya anlatmak, bilgi bankasý oluþturmak ve kurslar düzenlemek olduðunun altýný çizen Ünlü, Yönetim Kurulu olarak bu doðrultuda çalýþmalarýný sürdüreceklerini ifade etti. 13 TTMD Mayýs Haziran 2010

16 Haberler News REHVA Genel Kurul Toplantýsý Antalya'da Yapýldý Avrupa Isýtma, Soðutma ve Klima Dernekleri Federasyonu REHVA'nýn (Federation of European Heating Ventilation and Air-Conditioning Associations) 54. Genel Kurul Toplantýsý Antalya WOW Hotels Topkapý Place'ta 7-9 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Bu doðrultuda REHVA üyeleri, federasyonun güçlendirilmesi için yeni üyeler ve yeni destekçilerin gerekliliðinde fikir birliðine vardýlar. 14 Türk Tesisat Mühendisleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü ve Numan Þahin'in Türkiye'yi temsilen yer aldýðý Genel Kurul'a toplam 91 delege katýldý. Levent Alatlý, Tunç Korun, Prof. Dr. Ahmet Arýsoy ve Ýbrahim Çakmanus ise Genel Kurul kapsamýnda düzenlenen diðer toplantýlara TTMD adýna katýlým gösteren isimler oldu. Avrupa'da, Isýtma Soðutma Klima sektöründe faaliyetlerini sürdüren 28 dernek ve bu derneklerin 110 bin mühendis üyesini ayný çatý altýnda toplayan dünyanýn en büyük federasyonlarýndan biri olan REHVA'nýn bu sene gerçekleþtirilen Genel Kurul Toplantýsý'nda açýlýþ konuþmasýný ev sahibi TTMD adýna Cafer Ünlü yaptý. Sonrasýnda REHVA Baþkaný Francis Allard'ýn yönettiði Genel Kurul'da, ilk olarak gelecek 5 yýllýk sürecin planlarý deðerlendirmeye alýndý. TTMD Mayýs Haziran 2010 Genel Kurul'un son günü yapýlan baþkanlýk seçimlerinde ise federasyonun bir dönem baþkanlýðýný yürüten Fransa'dan Francis Allard'ýn yerine Almanya'dan Michael Schmidt yeni baþkan seçildi. Genel Kurul bitiminde Gala Gecesi düzenleyen REHVA, ayný zamanda bir ödül töreni de gerçekleþtirdi. Ýkisi genç bilim adamlarýna, beþi de profesyonellere olmak üzere toplam 7 adet ödülün verildiði gecede Türk Tesisat sektörünün duayenlerinden Kevork Çilingiroðlu "Rehva Profesyonel Tasarýmcý Ödülü"nü alýrken, Gabriel Beko ve Stefano Schiavon "REHVA Genç Bilimadamý Ödülü"ne, Iolanda Colda, Marija Todorovic, Juergen Diehl ve Peter Novak ise "REHVA Profesyonellik" ödülüne layýk görüldüler.

17 Haberler News "Rehva Profesyonel Tasarýmcý Ödülü" Kevork Çilingiroðlu'na Verildi Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirilen Rehva Genel Kurul Toplantýsý'nýn son gününde yapýlan ödül töreninde "REHVA Profesyonel Tasarýmcý Ödülü" TTMD adayý Kevork Çilingiroðlu'na verildi. REHVA Baþkaný Francis Allard, Türk Tesisat sektörünün duayeni ve TTMD Onur Kurulu Üyesi Kevork Çilingiroðlu'na ödülünü takdim ederken, baþarýlý çalýþma ve uygulamalarýndan dolayý takdir ve tebriklerini iletti. Çilingiroðlu ise; bu ödüle layýk görülmekten dolayý büyük mutluluk ve onur duyduðunu belirterek, REHVA Yönetim Kurulu'na teþekkürlerini sundu. Kevork Çilingiroðlu Hakkýnda Istanbul doðumlu olan Kevork Çilingiroðlu, 1950 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden mezun olarak, ayný yýl Makine Fakültesi Su Makine Kürsüsü'nde asistan olarak göreve baþladý. Ýzmir Alsancak' ta NATO Karargahý Ýnþaatýnýn mekanik tesisat iþlerinde görev aldýðý askerlik görevinin ardýndan yýllarý arasýnda Ý.T.Ü. Yapý Ýþlerinde çalýþtý. Sonrasýnda mekanik tasarým proje bürosu kurarak serbest çalýþmaya baþlayan Çilingiroðlu, 1962'den 1979 yýlýna kadar Ankara Orta Doðu Teknik Üniversitesi kampüsü ve Ankara Fen Lisesi kampüsü'nün tüm binalarý yaný sýra merkezi sistem mekanik tesisat projelerini hazýrlayarak inþaat esnasýnda kontrollük görevini yürüttü. Diðer tasarým ve proje iþlerine devam etmenin yanýnda 1971 ile 1979 yýllarý arasýnda Ý.T.Ü. Mimarlýk Fakültesi'nde, Konferans hocasý olarak mimarlýk öðrencilerine mekanik tesisat dersleri de veren Kevork Çilingiroðlu, 1970'ten 1978'e kadar Gebze'de Marmara Bölgesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu (TUBITAK) inþaatýnda mekanik tesisat danýþmaný ve tasarýmcýsý olarak merkezi ýsýtma sisteminde 1500 C/1100 C kýzgýn su tesisatýný uyguladý. Çilingiroðlu, halen mekanik tesisatý projeleri üretip kontrolluk ve müþavirlik hizmeti veren þirketin ana ortaklarýndandýr. Yurt çapýnda pek çok okul, AVM, otel, kamu ve ticari binanýn mekanik tesisat projelerini hazýrlayýp uygulayan, kullanýlan cihaz ve sistemlerle Türkiye'de pek çok ilke imza atan ve halen sektörde çalýþan pek çok öðrenci yetiþtiren Çilingiroðlu'nun projelerinden bazýlarý ise þöyle: Okullar ODTÜ Kampüsü, Diyarbakýr'da Dicle Üniversitesi Kampusu, Tuzla Deniz Harp Okulu Kampusu, Boðaziçi Üniversitesi yeni kampusu, ÝTÜ Maçka Kampüsü, Ankara Fen Lisesi Kampüsü, Ýstanbul Üniversitesi Avcýlar Kampüsü, TÜBÝTAK Kampüsü AVM'ler Akmerkez AVM ofis ve residence, Shopping Centre, Ofis Binalarý ve residence, Zeytinburnu Alýþveriþ Eðlence Merkezi Olivium, Yeþilköy EGS Teknopark Binalarý, Meydan AVM, Bahçelievler Metroport Alýþveriþ Merkezi ve Recidence Oteller Istanbul Sheraton Oteli, Libya, Tripolide Al-Mahay Oteli, Antalya, Kemerde Otel Marina, Istanbul Sultanahmet Four Seasons Oteli, Antalya, Belek Lykia World&Link Golf Kamu ve Ticari Binalar Yapý ve Kredi Plaza, Sabancý Centre Kuleleri TTMD Mayýs Haziran

18 Haberler News ISK- SODEX Ýstanbul 2010 Basýn Toplantýsý Yapýldý Isýtma Soðutma Klima Sektörünün en önemli buluþma noktasý olan ISK-SODEX Ýstanbul 2010 Fuarý, 29 Nisan 2010 tarihinde Grant Hyatt Ýstanbul Oteli'nde gerçekleþtirilen bir toplantýyla basýna tanýtýldý. Toplantýda birer konuþma yapan sektörün önde gelen kuruluþlarýnýn temsilcileri, sektörün geliþme potansiyeline ve fuarýn bu geliþimdeki etkin rolüne dikkat çektiler. 16 Hannover-Messe Sodeks Fuarcýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Murat Demirtaþ'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya TTMD -Türk Tesisat Mühendisleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Ünlü, ISKAV -Isýtma, Soðutma, Klima Araþtýrma ve Eðitim Vakfý Baþkaný Metin Duruk, DOSÝDER- Doðal Gaz Cihazlarý Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Celalettin Çelik, ÝSKÝD- Ýklimlendirme Soðutma Klima Ýmalatçýlarý Derneði Baþkaný Nedim Zalma, ÝZODER- Isý Su Ses ve Yangýn Yalýtýmcýlarý Derneði Baþkaný Sedat Arýman, Türkiye Ýklimlendirme Meclisi Baþkaný ve Orta Anadolu ihracatçý Birlikleri Demir ve Demir dýþý Metaller Sektör Meclisi Baþkaný Zeki Poyraz, ÝMSAD- Ýnþaat Malzemesi Sanayicileri Derneði Baþkaný ve ÝKMÝB - Ýstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Turan'dan oluþan sektör temsilcileri katýldý. ISK-SODEX Ýstanbul 2010 Fuarýnýn sektörün en büyük bölgesel buluþmasý olduðunu vurgulayan Hannover-Messe Sodeks Fuarcýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Murat Demirtaþ, 2008 yýlýnda fuara katýlan firma sayýsýnýn 801 olduðunu, bu yýl sayýnýn 898'e çýkacaðýný ifade etti. Fuara katýlan Türk firma sayýsýnýn 683, yabancý firma sayýsýnýn ise 215 olacaðýný kaydeden Demirtaþ, yabancý þirketlerin temsilcilikleriyle birlikte toplam katýlýmcý firma sayýsýnýn 1.434'ü bulacaðýný, fuarý dört kýtadan 59 ülkeden ticari alým heyetlerinin ziyaret edeceðini belirtti. SODEX Fuarý'nýn tanýtýmý için Hannover-Messe Sodeks Fuarcýlýk çalýþanlarýnýn dünyanýn çevresini 3 kez dolaþtýðýna dikkat çeken Murat Demirtaþ, DOSÝDER, ISKAV, ÝSKÝD, ÝZODER ve TTMD tarafýndan desteklenen fuarý bu yýl 80 bin kiþinin ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Türkiye Tesisat Kataloðu Çýktý Tesisat sektöründeki tasarýmcý, uygulayýcý, üretici, temsilci ve tedarikçi, sektörel yayýncýlar, sektör fuarlarý konusunda çalýþan firmalar, arge ve danýþmanlýk hizmetleri yapanlar, sektöre destek veren üniversiteler, öðretim kurumlarý ile benzeri kurum ve kuruluþlarý hizmet gruplarý halinde içeren ve Ýngilizce olarak hazýrlanan Türkiye Tesisat Kataloðu hazýrlanmýþtýr. Katalog; 3-5 Mayýs 2010 Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, 5-8 Mayýs ISK Sodex Ýstanbul 2010 Fuarý ve 9-12 Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirilen Clima 2010 kongresine katýlan tüm katýlýmcýlara ücretsiz olarak daðýtýlmýþ olup yurtdýþý temsilciliklere ve yurtdýþýndaki HVAC derneklerine de gönderilecektir. Katalogda meslek gruplarý aþaðýdaki gibi sýralanmýþtýr. - Tasarýmcýlar - Uygulamacýlar - Üretici, Temsilci ve Tedarikciler - Sivil Toplum Kuruluþlarý - Destek veren üniversiteler - Yayýnlar ve Standartlar - Fuarlar - Arge ve Danýþman Kuruluþlar - Meslek Eðitimleri - Belgelendirme hizmetleri Kataloða sahip olmak isteyenler, TTMD temsilciliklerinden ücretsiz olarak temin edebilirler. TTMD Mayýs Haziran 2010

19

20

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN.

CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN. CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN. TTMD ve Sektörel Derneklerin Çalışma Hedefleri TTMD 28 30 EKİM ÇALIŞTAY Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı TTMD; Tesisat Mühendisleri Derneği adı altında Sayın Celal

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak

Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak Geleneksel TESKON kongreleri 10. Yılında... Tesisat sektörünün devleri Ekim de Đzmir de buluşacak Đki yılda bir Makina Mühendisleri Odası tarafından Đzmir de düzenlenen ULUSAL TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ KONGRESĐ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odasý SUNUÞ -5- makina mühendisleri odasý teskon 2005

tmmob makina mühendisleri odasý SUNUÞ -5- makina mühendisleri odasý teskon 2005 tmmob Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Tesisat sektörü TESKON 2005 te buluþtu... 7-8 Teskon 2005 fuarýný 15 bini aþkýn kiþi ziyaret etti... 9 Konferanslar...10 Teskon, tesisat gündemine ýþýk tutuyor... 11 AB müzakere

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI etkinlikler SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI II. Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı- İKLİM 2007 Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi sekretaryalığında yapıldı... II. Ulusal İklimlendirme Kongresi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

Organizasyon Sekreterya

Organizasyon Sekreterya Organizasyon Sekreterya Turan Güneþ Bulvarý 571. Cadde 576. Sokak No:28 06550 Oran // Ankara Tel: 0312. 491 88 88 Faks: 0312. 491 99 89 e-mail: valor@valor.com.tr Deðerli Meslektaþlarým, 25-27 Ekim 2010

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içinde VIII. Ulusal

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. makina mühendisleri odasý trabzon þubesi. trabzon.mmo.org.tr ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2 ÞUBEDEN ÞUBEDEN...

ÝÇÝNDEKÝLER. makina mühendisleri odasý trabzon þubesi. trabzon.mmo.org.tr ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2 ÞUBEDEN ÞUBEDEN... ÝÇÝNDEKÝLER ÝÇÝNDEKÝLER...1 SUNUÞ...2...3-4...5-6-7-8-9-10-11-12...13-14-15-16-17-18-19-20-21 TMMOB DAN...22-23-24-25-26 BAÐLI ÝLLER Trabzon, Rize Giresun, Erzurum, Artvin, Bayburt, Gümüþhane, Kars, Iðdýr,

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL TEKNOLOJİSİ ABSORSİYON KULELERİ İLE KİRLİ GAZ VE PARTİKÜL TUTULMASI

HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL TEKNOLOJİSİ ABSORSİYON KULELERİ İLE KİRLİ GAZ VE PARTİKÜL TUTULMASI tmmob makina mühendisleri odasý HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL TEKNOLOJİSİ ABSORSİYON KULELERİ İLE KİRLİ GAZ VE PARTİKÜL TUTULMASI Dr. İbrahim Çakmanus Mak. Yük. Müh. Mayıs 2017, Ankara Yayın No:-----------------------------------------------------------------

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009 þube baþkanýmýzdan Meslek odalarýnýn asli görevleri, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalýþmalarýna katký saðlamak, üyelerin bilgi birikimlerini arttýrýcý eðitimler ve etkinlikler düzenlemek, sosyal ve

Detaylı

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı