The Effects of Brand Imitation on Ready-Made Clothing Companies

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Effects of Brand Imitation on Ready-Made Clothing Companies"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (43-49) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (43-49) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn:xxx-xxx (Hakem Onaylı Makale) (Refereed Article) Đrfan ATEŞOĞLU *, Hilal Hümeyra ERDOĞAN ** * Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Đşl Böl, Isparta/TÜRKĐYE ** Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme ABD., Isparta/TÜRKĐYE Özet Bir marka oluşturmak ve piyasada tutundurmak uzun, yorucu ve pahalı bir süreçtir. Uzun AR-GE dönemi, piyasa araştırmaları, pahalı yatırımlar, tanıtımlar gerektirmektedir. Marka taklitçiliği ise markaya yapılan yatırımların boşa gitmesine ve haksız kazanç elde edilmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı marka taklitçiliği dünyada ve Türkiye de önemli bir sorun olarak durmaktadır. Marka taklitçiliğinin yaygın olarak görüldüğü sektörlerden biri de hazır giyim sektörüdür. Bu çalışmada marka taklitçiliği kavramı üzerinde durulmuş, Türkiye de ve dünyada ulaştığı boyutlara değinilmiş ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Marka, marka taklitçiliği, hazır giyim sektörü The Effects of Brand Imitation on Ready-Made Clothing Companies Abstract Creating and promoting a brand is a lengthy, exhausting and expensive process. It requires a lengthy R&D period, market research, expensive investments and advertisements. Brand counterfeiting on the other hand causes the investments made on the brand to go to waste and it gives rise to unlawful profits. Therefore brand counterfeiting is a big problem in the world and in Turkey. One of the sectors where brand counterfeiting is widespread is the ready-made clothing sector. In this study, we dwelt on the concept of brand counterfeiting, we touched upon its magnitude in Turkey and in the world and we investigated its impacts on the ready-made clothing companies. Key Words: Brand, brand imitation, ready-made clothing sector.gđrđş Hızla artan küresel rekabet ortamında, işletmelerin en önemli rekabet gücü markasıdır ve yalnızca güçlü markaya sahip işletmeler geleceğe güvenle bakabilmektedirler. Ancak marka taklitçiliği hem ulusal markaların () hem de küresel markaların en büyük sorunlarından birini oluşturmaktadır(2). Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini rakiplerinden ayırt etmeye ve farklılaştırmaya yarayan isim, sembol, işaret veya bunların bileşimidir.(3) Güçlü bir marka oluşturmak ve piyasada yerleştirmek hem uzun yıllar almakta hem de sürekli yatırım gerektirmektedir. Marka taklitçileri ise uzun yıllara ve büyük Bu makaleye atıf yapmak için Ateşoğlu Đ., Erdoğan H. H., Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(2) How to cite this article Ateşoğlu Đ., Erdoğan H. H., The Effect on the Connecting Charasteristic of Welding Temperature And Period on The Joining With the Diffusion Bonding Using Ni and Cu Interlayer of Ti 45.0Ni 49.Cu 5.4 Composites Electronic Journal of Textile Technologies, 2009, 3(2) 43-49

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) yatırımlara gerek duymadan piyasada tanınmış markaları taklit etmektedirler.(4) Bu durum işletmelerin marka oluşturma çabalarına, yatırımlarına ve imajlarına ciddi zarar vermektedir. Marka taklitçiliği sabun, şampuan, tıraş bıçağı, elektronik cihazlar, pil, sigara, alkollü içecekler, spor ürünleri, otomobil parçaları, ilaç, kişisel bakım ürünleri, kişisel aksesuar, hazır giyim, yiyecek ve içecek sektörlerinde daha çok görülmektedir.(5) Küresel ekonomik kriz nedeniyle tüketicilerin ucuz ürünlere daha fazla rağbet göstermesi dünya marka taklitçiliği pazarını büyütmektedir. Kriz nedeniyle 2009 yılında dünyada taklit marka pazarının daha da büyüyeceği tahmin edilmektedir. OECD (Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) ve Dünya Gümrük Teşkilatı'nın hesaplamalarına göre, taklit ürünler küresel ticaretin yüzde 7 ila yüzde 0'unu oluşturmaktadır. 990'lardan beri yüzde 400 artış gösteren bu yasadışı ticaretin dünya ekonomisine maliyetinin 2020 yılında 2 trilyon doları aşması beklenmektedir. Sigara kaçakçılığı, korsan ürünler ve markaların taklitlerinin yüksek kar getiren riski düşük eylemler olduğu için, taklit marka ticaretin terörizmin finansmanı için kullanılabilmektedir.() Bunun yanı sıra marka taklitçiliğinin ülke ekonomisi, işletmeler ve tüketiciler üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Taklit markaların tüketiciler üzerindeki olumsuz etkileri; malın kalitesindeki düşüklük nedeniyle yaşanan ciddi sağlık ve güvenlik sorunları, piyasaya olan güvenin zedelenmesi, kaynak ve zaman kaybına bağlı olarak bir refah azalması şeklinde özetlenebilir.(7) Ayrıca marka taklitçiliği tüketicilerde marka karışıklığına da yol açmaktadır. Tüketiciler taklit markanın orijinal marka ile benzerliklerinden dolayı taklit markayı orijinal marka olduğunu düşünerek satın alabilmektedirler.(8) Đşletme sahipleri açısından ise; satış gelirlerinin ve kar oranın düşmesi, istihdam, yatırım, yenilik yapma güdüsünün kaybolması, marka değerinin azalması ve ihlallerin engellenmesi için katlanılması gereken piyasa dışı işlem maliyetlerinin artması şeklinde özetlenebilir. Genel olarak devlet ve ekonominin tümü üzerine yayılması muhtemel etkiler "yasayı uygulama maliyetlerindeki artışlar", "vergi ve benzeri gelirlerde azalışlar" ile "sistemi bütünden etkileyebilecek yeraltı ekonomisinin ve rüşvetin yaygınlaşması", "yolsuzlukların artması ve kamu görevlilerinin etki altında bırakılması" gibi toplumda adalet duygularını kökünden sarsabilecek nitelikte olabilir. Diğer taraftan marka taklitçiliğinin istihdamın büyüklüğü ve yapısı üzerinde ortaya çıkartmış olduğu etkilerden ülkenin imajı ve uluslar arası ticareti üzerinde de bir çok olumsuz etkisinin olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.(9) Marka taklitçiliği, müşterilerin marka bağımlılığı ve marka merakı, ürünlerin düşük fiyatta olması veya tüketicilerin düşük gelir düzeyine sahip olması, tüketicilerin bilinçsizliği gibi nedenlerden dolayı çok yaygınlaşmıştır.(0) Ayrıca firmalar açısından düşündüğümüzde taklidin bu kadar yaygınlaşmasının sebeplerinden biri de teknoloji ve iletişim olanaklarındaki gelişmelerdir. Bilginin hızla yayılması, internet kullanımının her geçen gün yaygınlaşması, üretim teknolojisindeki gelişmeler taklit ürünlerin imalatını kolaylaştırmaktadır. Daralan piyasa şartları ve kriz nedeniyle de kolay para kazanma uğruna taklitçiler ürünlerin taklidine koşmaktadırlar. Yine taklitçilikte mücadelede yaptırımların yetersizliği ve caydırıcı olmayışının yanı sıra, uygulamada sürecin uzaması sebebiyle de, mahkeme sonuçlanıncaya kadar ürünler piyasadan kalmış olmaktadır.() Bu da taklitçileri harekete geçirmektedir. 2. MARKA TAKLĐTÇĐLĐĞĐ KAVRAMI Taklit mal ticareti, üzerinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ya da ticari bir hak olan herhangi bir malın aynısının ya da tüketiciyi yanıltacak kadar benzerinin, ilgili konuda hak sahibi olan kişinin izni olmaksızın başka bir kişi tarafından ticari amaçla üretilmesi veya pazarlanması, demektir. Piyasada en çok karşılaşılan ise marka taklitçiliğidir. Çünkü marka taklitçiliği ismin, logonun veya bir işaretin hazırlanarak ürüne veya ambalajına konulması önemli bir teknik bilgi, para ve zaman gerektirmemektedir.(2) Marka taklitçiği, marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya benzerini ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak fiili olarak markayı taklit olarak tanımlanmaktadır.(3) Markanın kimlik elemanları olan isim, logo, slogan, renk, reklam müziği yanı sıra endüstriyel tasarım taklide konu olabilmektedir. 44

3 Ateşoğlu Đ., Erdoğan H. H., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Bunlardan biri veya birden fazlası taklit edilebilmektedir. Marka taklitçiliği iki şekilde meydana gelebilir. Birincisi, marka ismi ve/veya logonun aynen taklit edilmesi durumudur. Buna açık marka taklitçiliği denilmektedir. Đkincisi ise taklit edilen markayla benzer isimleri, logoları, sloganları kullanarak tanınmış marka imajından izinsiz yararlanma şeklinde ortaya çıkmaktadır.(4) 3. TAKLĐTÇĐLĐĞĐN ĐŞLETMELER ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Güçlü ve tescilli markaların taklidi elbette istenen bir durum değildir. Ancak taklit her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Đşletmeler marka taklitçiliğinden dolayı kurumsal ve marka imajları olumsuz etkilenmekte, satış cirolarında büyük düşüşler yaşamakta ve bunun sonucunda eleman çıkartmak ya da küçülmek durumunda kalmaktadırlar. Ayrıca marka taklitçiliği işletmelerde yenilik ve ar-ge çalışmalarını engelleyici bir rol oynamaktadır.(5) Marka taklitçiliğinden dolayı tüketicilerin orijinal markaya karşı güvenleri azalmakta ve bazıları da marka değiştirme yoluna gitmektedirler.() Türkiye de önde gelen mobilya üreticilerinden Boydak Grubu nun Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ın Biz altı ay uğraşıp yeni bir ürün tasarlıyoruz. Ancak ürün mağazaya ulaşır ulaşmaz taklitçiler hemen taklidini piyasaya sürüyor. Sözleri, taklidin işletme üzerine nedenli bir bela olduğunu göstermektedir.(7) 4. TÜRKĐYE DE MARKA TAKLĐTÇĐLĐĞĐ Türkiye marka taklitçiliğinde istenilmeyen bir konumda bulunmaktadır. Dünya piyasalarında Türkiye nin adı "taklitçi" ülkeler arasında yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) yayınladığı yıllık Fikri Mülkiyet Hakları Raporu'na göre, Türkiye "marka taklitçiliği" de denen marka sahteciliğinde ilk sıralarda yer almaktadır. Dünya Gümrük Örgütü'nün belirlemelerine göre ise ülkemiz Polonya ve Tayland'dan sonra üçüncü sırada bulunmaktadır. Türkiye de marka taklitçiliği, tekstil, parfüm, gözlük, kozmetik gibi sektörlerde yaygın olarak görülmektedir. En çok taklit edilen markalar arasında ise Adidas, Puma, Nike, Polo, Panasonic, Microsoft, Citizen, Versace, Gucci, Dolce Gabbana, Diesel, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Barbie, DKNY, Prada, Lacoste, Paul&Shark ve Sony gibi markalar bulunmaktadır. Marka ürünlerin taklitleri beşte bir fiyatına "sosyete pazarı" olarak da bilinen semt pazarlarında ve işportada satışa sunulmaktadır.(8)türkiye de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi marka taklitçiliği pazarının ölçeği hakkında sağlıklı bir veri bulunmamaktadır. 5. HAZIR GĐYĐM SEKTÖRÜNDE MARKA TAKLĐTÇĐLĐĞĐ Avrupa Birliği Gümrük Genel Müdürlüğü, sahtecilik ve taklit istatistiklerine göre taklit tekstil ve hazır giyim ürünlerinin sayısı 2004 yılına göre yüzde 40'lık bir artış göstermiştir yılında ele geçirilen tüm taklit markaların milyonunu taklit hazır giyim eşyaları ve aksesuarları oluşturmuştur. 200 yılında bu rakam 4.7 milyon civarında bulunmaktaydı. Taklit markaların yüzde 47'sinin Çin Halk Cumhuriyeti'nden, yüzde 'inin Tayland'dan, yüzde 9'unun Türkiye'den, yüzde 'sının Fas'tan ve yüzde 30'unun diğer ülkelerden geldiği belirtilmektedir.(9) Avrupa Birliği Komisyonu, Birlik ekonomisi açısından ciddi bir tehdit oluşturan taklit ürünler konusunda 2007'de rapor yayımladı. Rapora göre tekstil alanındaki taklit ürünlerin ana kaynağı Çin olurken, spor giyim (%9) ve hazır giyimde (%0) Türkiye bu ülkenin ardından 2. sırada yer almaktadır. Giyim aksesuarlarında ise Türkiye, Çin ve Đtalya'nın ardından 3. sırada gelmektedir.(20) Eldeki verilere göre bakıldığında bile dünyada ve Türkiye de hazır giyim sektöründeki marka taklitçiliğinin ciddi bir sorun olduğu görülmektedir. Gerçekte ise hazır giyimde marka taklitçiliğinin daha büyük oranlarda olduğu tahmin edilmektedir. 45

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) HAZIR GĐYĐM SEKTÖRÜNDE MARKA TAKLĐTÇĐLĐĞĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMANIN AMACI Bu çalışmanın amacı hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin marka taklitçili ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını, taklitçiliğin işletmeler üzerine etkisi ve işletmelerin taklitçilik karşısındaki davranışlarını ortaya koymaktır. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMĐ Araştırmada veri toplamak amacıyla anket kullanılmıştır. Bu amaçla EBSO ya kayıtlı ve Đzmir şehir merkezinde dış giyim üzerine faaliyet gösteren 200 hazır giyim işletmesine yüz yüze anket uygulanmıştır. 89 tane elverişli anket formu elde edilmiştir. Anket formlarının uygulanması sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 5.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programından yararlanılarak frekans ve yüzde dağılımlarının bulunduğu tablolar hazırlanmıştır. BULGULAR Tablo:Çalışan Sayısına Göre Đşletmeler Çalışan Sayısı den Fazla ,4 30,3 20,3 00,0 Anket uygulanan işletmelerin çalışan sayısına göre % 70,7 KOBĐ lerin oluşturduğu görülmektedir. Bilindiği gibi Türkiye de üretim işletmelerinin büyük çoğunluğunu KOBĐ ler oluşturmaktadır. Tablo2:Markasını Tescil Ettirmesine Göre Đşletmeler Evet Hayır ,9 9, 00,0 Araştırma kapsamındaki işletmelerin % 80,9 gibi büyük oranda markalarını tescil ettirdikleri görülmektedir. Buna göre hazır giyim işletmelerinin markalarını koruma konusunda bilinçli oldukları söylenebilir. Tablo3:Markası Taklit Edilmesine Göre Đşletmeler Evet Hayır ,7 48,3 00,0 Taklit Edilen Unsurlar Đsim Tasarım Đsim + Logo 3 3 4, 2,4 3,4 4

5 Ateşoğlu Đ., Erdoğan H. H., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Đsim + Tasarım Logo + Tasarım Đsim + Logo + Tasarım Đsim + Slogan + Tasarım 0 2 4,2, 2,2 5,7 Araştırma kapsamındaki işletmelerin çoğunluğunun marka taklitçiliği ile karşılaştıkları anlaşılmaktadır. En çok taklit edilen unsurlar ise isim ve tasarımdır. En az taklit edilen unsur ise slogandır. Tablo5:Taklitçiliğe Karşı Đşletmelerin Davranışları Dava Açılmıştır Taklit Ürünler Toplatılmıştır Hiçbir Đşlem Yapılmamıştır Dava Açılmıştır + Taklit Ürünler Toplatılmıştır ,5 9,0 33,7 53,9 Taklitçilikle karşılaşan işletmelerin dikkat çekici bir biçimde çoğunluğunun marka taklitçiliğine karşı hiçbir işlem yapmadıkları görülmektedir. Taklit ürünlerini toplatan işletme sayısı ise dava açan işletme sayısından fazla bulunmaktadır. Tablo:Taklitçiliğe Karşı Đşlem Yapmama Nedenleri Bürokratik Đşlemlerin Fazlalığı Taklitçilik Boyutunun Küçüklüğü Hukuki Sürecin Uzunluğu + Taklitçilik Boyutunun Küçüklüğü Bürokratik Đşlemlerin Fazlalığı + Taklitçilik Boyutunun Küçüklüğü Bürokratik Đşlemlerin Fazlalığı + Taklitçilik Boyutunun Küçüklüğü + Bürokratik Đşlemlerin Fazlalığı + + Taklitçilik Boyutunun Küçüklüğü Hukuki Sürecin Uzunluğu + Bürokratik Đşlemlerin Fazlılığı , 9,0, 3,4, 5, 4,5 2,2 34,8

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Marka taklitçiliği ile karşılaşan işletmeler taklitçiliğe karşı hiçbir işlem yapmama nedenlerin başında taklitçiliğe karşı hukuki mücadeleden sonuç alınamayacağı düşüncesi gelmektedir. Gerçektende taklit davaları bitene kadar taklit ürünler piyasadan kalkmış olmaktadır. Taklit miktarının küçük olmasından dolayı işletmeler hukuki mücadeleye gerek görmemektedirler. Tablo7:Taklitçiliğin Đşletme Üzerine Đşletme Đmajımız Olumsuz Etkilendi Marka Đmajımız Olumsuz Etkilendi Satışlarımız Olumsuz Etkilendi Đşletme Đmajımız Olumsuz Etkilendi + Satışlarımız Olumsuz Etkilendi Marka ve Đşletme Đmajımız Olumsuz Etkilendi Marka ve Đşletme Đmajımız Olumsuz Etkilendi + Satışlarımız Olumsuz Etkilendi ,4 5, 2,4,9 9,0 54,0 Marka taklitçiliğinin işletmeler üzerine etkisi sorulduğunda işletmeler en çok marka imajlarının olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. Daha sonra satışlarında düşme meydana geldiğini ve son olarak da işletme imajının zarar gördüğünü ifade etmişlerdir. SONUÇ Piyasada tanınmış bir marka oluşturma uzun yıllar almakta ve yüksek yatırımlar gerektirmektedir. Ancak marka taklitçiliği bu kadar emeğin ve masrafın yok olmasına nenden olmaktadır. Marka taklitçiliği dünyada ve Türkiye de önemli bir sorun olarak durmaktadır. Yapılan araştırma sonucu da marka taklitçiliğinin hazır giyim sektöründe ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. Hazır giyim sektöründeki marka taklitçiliği işletmelere, ülke ekonomisine ve tüketicilere zarar vermektedir. Taklitçilik sektörünün büyümesinde en önemli faktörün hukuki sürecin yavaş işlemesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıdan ülkemizde taklitçiliğinin önlenmesi için hukuki süreci hızlandırıcı önlemlerin öncelikle alınması gerekmektedir. KAYNAKLAR. Zaichkowsky J. L., Collins-Dodd C.,999, National Brand Responses to Brand Đmitaion:Retailers Versus Other Manufacturers, Journal of Product & Brand Management, Vol.8, No.2,

7 Ateşoğlu Đ., Erdoğan H. H., Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Zaichkowsky J. L., Lai K.K., 999, Brand Imitation: Do the Chinese Have Different Views?, Asia Pacific Journal of Management, Vol., Kotler P., Keller K.L., 200, Marketing Management, 2 ed. New Jersey, Foxman E.R., Muehling D.D., Berger P.W., 990, An Isvestigation of Factors Contributing to Consumer Brand Confusion, The Journal of Consumer Affairs, Vol.24, No., Special 30 Report, 2008, 7. Güran M.C., vd., 2008, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi Özeti (Sahte ve Kaçak Ticari Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri), Bregman M., Geuens M., Pelsmacker P., 200, The Impact of Consumer Characteristics and Campaign Related Factors on Brand Confusion in Print Advertising, Journal Of Marketıng Communıcatıons Güran M.C. vd., a.g.e., Arolat O., 2003, Marka Bağımlılığı Arttıkça Artan Taklitçilik, Dünya Gazetesi. Yalçıner G.U., 998, Taklit Mal Ticaretinin Kazandırdıkları ve Kaybettirdikleri, TUSĐAD Bülteni, Kasım 2. Yalçıner 3. Meran N., 2008, Marka Hakları ve Korunması, Wilke R., Zaichkowsky J. L., 999, Brand Imitation and Its Effects on Innovation, Competition, and Brand Equity, Business Horizons, November-December, Foxman E.R., Muehling D.D., Berger P.W., a.g.e.,

ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELECTRONİC COMMERCE BUSİNESS EVALATUON OF EXTERNAL ENVIRONMENT : AN APLICATION IN

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET SUÇLARI (FSMS) İLE ÖNLEME ODAKLI MÜCADELE STRATEJİSİ: KRİMİNOLOJİK BİR YAKLAŞIM

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET SUÇLARI (FSMS) İLE ÖNLEME ODAKLI MÜCADELE STRATEJİSİ: KRİMİNOLOJİK BİR YAKLAŞIM Fikri ve Sınaî Mülkiyet Suçları (FSMS) ile Önleme Odaklı Mücadele Stratejisi: Kriminolojik Bir Yaklaşım 33 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET SUÇLARI (FSMS) İLE ÖNLEME ODAKLI MÜCADELE STRATEJİSİ: KRİMİNOLOJİK BİR

Detaylı

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R.

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R. ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA R.Gülay ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

YASED Yatırımların odağında Türkiye Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüşmesi 24 Ekim 2011, Ankara

YASED Yatırımların odağında Türkiye Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüşmesi 24 Ekim 2011, Ankara YASED Yatırımların odağında Türkiye Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüşmesi 24 Ekim 2011, Ankara MARKA KORUMA GRUBU 2001-2011 Hayrünnisa Aligil P&G Dış İlişkiler Direktörü İÇERİK MKG MKG AMAÇLARI

Detaylı

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler

Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler 448 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kazakistan da Yerleşik Türk Firmalarının Yapısı ve Geleceğe İlişkin Öngörü ve Öneriler Osman Barak (Çankırı Karatekin University, Turkey) Structure

Detaylı

Bilgilendirme Çalışması

Bilgilendirme Çalışması Marka Kavramı Üzerine Bilgilendirme Çalışması Sevgi Bakar 02.02.2011 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Marka Nedir?... 1 3. Markanın Önemi... 3

Detaylı

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE PAZARLAMA: FARKLI SEKTÖRLERDEKİ İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE PAZARLAMA: FARKLI SEKTÖRLERDEKİ İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.419-444. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 1

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 1 KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom 2013 Volume:48 Number: 1 Internat

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

KARS İLİ İMALAT SANAYİNİN YENİLİKÇİLİK VE MARKALAŞMA KAPASİTESİ: BİR DURUM ANALİZİ

KARS İLİ İMALAT SANAYİNİN YENİLİKÇİLİK VE MARKALAŞMA KAPASİTESİ: BİR DURUM ANALİZİ KARS İLİ İMALAT SANAYİNİN YENİLİKÇİLİK VE MARKALAŞMA KAPASİTESİ: BİR DURUM ANALİZİ Evren DEMİR * Levent GELİBOLU ÖZET Bu çalışma, Kars taki imalat sanayinin yenilikçilik ve markalaşma kapasitesinin araştırılması

Detaylı

Hazır Giyim Sektörü İçin Yön Haritası: Örnek Olay İncelemeleri

Hazır Giyim Sektörü İçin Yön Haritası: Örnek Olay İncelemeleri Hazır Giyim Sektörü İçin Yön Haritası: Örnek Olay İncelemeleri Dr.Dilber ULAŞ A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, ulas@politics.ankara.edu.tr Dr.Alper ÖZER A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi,

Detaylı

İşletmelerde İnovasyon ve Ar-Ge Yeteneği Analizi: Sakarya Örneği

İşletmelerde İnovasyon ve Ar-Ge Yeteneği Analizi: Sakarya Örneği İşletmelerde İnovasyon ve Ar-Ge Yeteneği Analizi: Sakarya Örneği 1 Ayten Yılmaz Yalçıner, 2 İsmail Öylek 1 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversitesi, Türkiye 2 Sakarya Meslek

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BÖLGESEL KALKINMADA YENİLİK: GÖLLER BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Murat KARAÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Bekir S. OĞUZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi ABSTRACT It has been widely accepted that the

Detaylı

MEASURING THE BRANDING LEVEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND A FIELD RESEARCH ABSTRACT

MEASURING THE BRANDING LEVEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND A FIELD RESEARCH ABSTRACT ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE MARKALAŞMA DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Emin EMİRZA ÖZET Son yıllarda endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin de tüketici pazarlarında faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür Kampüsü

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 79 97 GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ THE ROLE OF PACKAGING IN THE PURCHASING DECISION OF FOOD PRODUCTS Füsun GÖKALP, Ege Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:I. GÜNEY KORE NĠN BAġARISININ ARKASINDAKĠ ARGE GERÇEĞĠ VE TÜRKĠYE ĠLE BĠR KARġILAġTIRMA

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:I. GÜNEY KORE NĠN BAġARISININ ARKASINDAKĠ ARGE GERÇEĞĠ VE TÜRKĠYE ĠLE BĠR KARġILAġTIRMA GÜNEY KORE NĠN BAġARISININ ARKASINDAKĠ ARGE GERÇEĞĠ VE TÜRKĠYE ĠLE BĠR KARġILAġTIRMA Mustafa ÇALIŞIR * Ahmet GÜLMEZ ** Özet Günümüzde, siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileri açısından sanayi devrimi ile

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler *

Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 57-66 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler * Mustafa Kan

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MARKALAŞMANIN YERİ VE ÖNEMİ; TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba ÇEDİKÇİ Anabilim Dalı: İktisat Programı:

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı