ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS"

Transkript

1 ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS Serdar PEHLİVAN 13 * Öz Transfer fiyatlandırması dünyasında gayri maddi haklar için yapılan royalti ödemeleri önem verilen konuların başında yer almaktadır. Çünkü bu varlıklar şirketlerin bilançolarında önemli bir paya sahiptir. Ayrıca, dünya ticaretinin önemli bir payı ilişkili kişiler arasında gerçekleşmektedir. Bu varlıkların ticareti, ilişkili kişiler arasında gerçekleştiğinde, royalti ödemeleri transfer fiyatlandırması yönünden inceleme konusu olmaktadır. Royalti ödemelerinin transfer fiyatlandırması analizinde, bu ödemelerin emsallere uygun ödemeler olup olmadığı araştırılır. Karşılaştırılabilirlik analizi sonucunda, emsallere uygun fiyattan sapmalar varsa gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Düzeltmelerin amaçlarından birisi de çifte vergilendirmeyi engellemektir. Düzeltmelerle, fazla ödenen vergi iade edilebilmektedir. Anahtar Sözcükler: Transfer fiyatlandırması, ilişkili kişi, emsallere uygunluk ilkesi, royalti ödemeleri, düzeltme, gayri maddi haklar Abstract In transfer pricing world, royalty payments for intangibles are at the heart of the issues that are important. Because these assets has a significant share in companies balance sheets. In addition, a significant share of world trade takes place between related parties. Trading of these assets between related parties occurred, royalty payments are the subject of scrutiny in terms of transfer pricing. Royalty payments in the transfer pricing analysis are investigated whether these payments are arm s length payments. As a result of the comparability analysis if there is a deviation from the arm s length price the necessary adjustments are made. One of the objectives of the corrections is to prevent double taxation. With the corrections, overpaid taxes can be returned. Key Words: Transfer Pricing, related parties, arm s length principle, royalty payments, correction, intangibles 13 * Vergi Müfettişi 61

2 1- GİRİŞ Tahminlerde farklılık sözkonusu olsa da dünya ticaretinin %60 ının ilişkili şirketler arasında gerçekleştirildiğine inanılıyor (Gündüz, 2012). İlişkili şirketler aralarındaki ticarette transfer fiyatlarına ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç başka nedenleri de olmakla beraber, temelde şirketlerin farklı coğrafyalarda yer alan birimleri arasında vergi planlaması yapmak istemesinden kaynaklanmaktadır. İlişkili şirketler arasında, grup olarak vergi sonrası karı minimize etmeye yönelik bu planlamaya karşı vergi otoriteleri vergi kayıplarını önlemek amacıyla yasal düzenlemelerle vergi mevzuatlarına transfer fiyatlandırması müessesesini dahil etmişlerdir. İlişkili kişiler arasında yalnızca mallar (Maddi Mallar) ve hizmetler ticarete konu olmamakta, taraflardan biri veya her ikisinin katkısı ile meydana getirilen marka, patent, ürün tasarımı, teknik bilgi gibi (Gayri Maddi Mallar-Gayri Maddi Haklar- Gayri Maddi Varlık-Maddi Olmayan Duran Varlıklar) değerlerde ticaretin konusu olabilmektedir. Gayri maddi mallar için yapılan ödemelere royalti denmekte ve piyasa şartlarında yapılmadığında transfer fiyatlandırmasına konu olabilmektedir. Hatta bu ödemeler transfer fiyatlandırması yönünden yapılan vergi incelemelerinin odağında yer almaktadır. Zira, gün geçtikçe gayri maddi varlıkların önemi daha da artmaktadır. Eylül 2001 de gerçekleştirilen Uluslar arası transfer fiyatlandırması forumunda Microsoft şirketinin %80 ninden fazlasının gayri maddi varlıklardan oluştuğu değerlendirmesi yapılmıştır (Acar Tokay, 2013: ). Borsa İstanbul da işlem gören şirketlerin varlık yapısı içinde, gayri maddi varlıkların önemli bir paya sahip olduğu, Tofaş, Boyner ve Logo Yazılım gibi şirketlerin 2010 yılında toplam varlıkları içinde gayri maddi varlıklarının payının %40 ı aştığı görülmektedir. (Deran ve Savaş, 2013:75). İlişkili kişi işlemlerinin hacmi ve gayri maddi varlıkların şirket bilançolarında önemli yer tutması nedeniyle vergi otoriteleri bu varlıklar için yapılan ödemelerin piyasa şartlarında yapılıp yapılmadığını mercek altına almakta ve bu işlemlerin muhatabı olan mükellefleri transfer fiyatlandırması açısından vergi incelemesine tabi tutmaktadır. Bu çalışmada Royalty ödemeleri 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 13. maddesi hükmü kapsamında transfer fiyatlandırması yönünden incelenmiştir. Ancak transfer fiyatlandırmasına ilişkin vergileme kurallarının OECD nin Transfer fiyatlandırması rehberinden tercüme yoluyla mevzuatı- 62 MAYIS - HAZİRAN

3 mıza akredite edilmesi, OECD ülkeleri dışındaki ülkelerinde benzer transfer fiyatlandırması rejimlerine sahip olması nedenleriyle değerlendirmelerimizde global uygulamalardan da örnekler vermeye çalışılmıştır. Çalışmamızın izleyen ilk bölümünde royalti ödemelerinin kapsamına, gayri maddi hakların sınıflandırılmasına, hangi yöntemlerle transfer edildiğine, bunların doğasından kaynaklanan değerleme zorluklarına değinilmiştir. İzleyen ikinci bölümde, transfer fiyatlandırması analizi yapılmış, özellikle karşılaştırılabilirlik kriterleri ile emsal veri bulma süreci ve emsal veri kaynakları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca bu bölümde royalti ödemelerinde referans olarak kabul edilen %25 kuralı ve emsal fiyatı tespit yöntemleri irdelenmiştir. İzleyen üçüncü bölümde ise transfer fiyatlandırması nedeniyle vergilendirme gerekliliği hasıl olduğunda ilişkili taraflara ilişkin düzeltme işlemlerine yer verilmiştir. Zira transfer fiyatlandırmasının yapısında var olan mükerrer vergilendirmenin önlenmesi amacıyla tarafların vergilendirme pozisyonlarının düzeltilmesi gerekmekte ve düzeltme sonucunda tarafların istisna gibi müesseseler nedeniyle iade hakkı sözkonusu olabilmektedir. 2-GAYRİMADDİ HAKLAR VE ROYALTİ ÖDEMELERİ 2.1 Gayrimaddi Hak Kavramı Muhasebe terminolojisinde Maddi Olmayan Duran Varlık(Gayri Maddi Haklar) hesaplarına dahil edilen gayri maddi haklar, 38 nolu Türkiye Muhasebe Standardı ile KOBİ TFRS de Fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir parasal olmayan varlık olarak tanımlanmıştır. Muhasebe Sisteme Uygulama Genel Tebliğine göre Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyeleri ifade etmektedir (Deran ve Savaş, 2013:73-75). Vergi mevzuatımızda royalti ödemesinin tanımı yer almamaktadır. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Değerleme hükümleri içinde yer alan 269. maddesinde Gayri Maddi Haklar ifadesi yer almaktadır. Sözkonusu madde hükmü işletmelerin aktifinde yer alan gayrimaddi hakların değerlemesine ilişkin olup, bu hakların ilişkili kişilere devrine ilişkin vergilendirme usulleri Transfer Fiyatlandırması disiplini içinde ele alınmaktadır. OECD Model Vergi Anlaşmasında royalti, gayrimaddi haklar sayılmak suretiyle bu gayrimaddi haklar karşılığında alınan bedel olarak tanımlanmıştır. Anlaşmanın 12inci maddesinin 2inci fıkrası şöyledir: Bu maddede kullanılan 63

4 royalti terimi, sinema filmleri, patent, marka, tasarım veya model, plan, gizli formül veya üretim yönetimi dâhil edebi, artistik veya bilimsel çalışmaların çoğaltma hakkının kullanımı veya kullanma hakkı karşılığında veya sınaî, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilginin karşılığından alınan bedeli ifade eder. (OECD, 2010). 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde yer alan gayrimaddi hak kapsamı ile Model anlaşma metninde yer alan gayrimaddi hak kapsamı birbirinin aynıdır (Maliye Bakanlığı, 2007:42). Muhasebe literatüründe varlık, vergi mevzuatımızda ise hak olarak ifade edilmesi, çelişkili bir durumdur. Tebliğde yer alan gayrimaddi hakların niteliğinin belirlenmesi hususunda vergi idaresi ile mükellefler arasında ihtilafa neden olma riski bulunmaktadır. Örneğin, Merck & Co. davasında Amerikan Vergi İdaresi çok uluslu bir vergi mükellefinin organizasyon yapısının bir gayrimaddi mal olduğu ve böyle bir yapının yararlarının bağlı şirkete sunulmasının lisans ücreti ödemesi gerektirdiğini iddia etmiştir. Ancak bu iddia Vergi Mahkemesince kabul görmemiştir. Diğer taraftan, Hospital Corp. of America davasında Amerikan Vergi İdaresinin ana şirketin hastane yönetim tecrübesinin bir gayrimaddi mal olduğu ve böyle bir deneyimi yeni kurulan bağlı ortaklığına sunmasının lisans ücretini gerektirdiği iddiası kabul görmüştür (Ateş, 2011: ). Gayrimaddi hakların transfer fiyatlandırmasına yönelik olarak değerlemesi bir yana, henüz bu hakların kapsamının belirlenmesinde bile uluslar arası ölçekte bir konsensus bulunmamakta, uygulamada yoruma müteallik birçok vaka ile karşılaşılmaktadır. Bu varlıkların tanım ve kapsamının belirlenmesinde sorunların farkında olan OECD, OECD rehberinin VI. bölümüyle ilgili (gayri maddi varlıklar) güncelleme yapılması için 6 Haziran 2012 tarihinde taslak bir çalışma yayınlamıştır. Çalışmada patent, know-how, ticari sır,ticaret ünvanı, işletme adı, marka, lisans ve benzer sınırlı haklar, şerefiye ve devam eden işletme değeri, grup sinerjileri, pazarın özel yapısı, şirket çalışanları gibi gayri maddi varlık olarak değerlendirilebilecek ve gelecekte gelir potansiyeli olan varlıkların tanımı yapılmış ve gayri maddi varlık kapsamında olup olmadığı değerlendirilmiştir (Duran, 2013). Gayri maddi hakları belirlemek ve transfer fiyatlandırması açısından değerini ölçmek maddi varlıklara göre oldukça zordur. Bu nedenle gayri maddi hakların transfer fiyatlandırması konusunda uzman uygulayıcılara gereksinim bulunmaktadır (Markham, 2005:901). 64 MAYIS - HAZİRAN

5 2.2 Gayrimaddi Hakların Sınıflandırılması Transfer fiyatlandırması literatüründe gayri maddi varlıklar genellikle iki kategoriye ayrılır. İlki üreticinin üretim faaliyetleri ile araştırma geliştirme çabalarının oluşturduğu ticari gayri maddi varlıklardır. İkincisi ise pazarlama, satış, dağıtım ve satış sonrası hizmet çabalarının oluşturduğu pazarlama amaçlı gayri maddi varlıklardır Ticari Gayri Maddi Haklar Patentler ve patentli olmayan know-how ticari gayri maddi hakların başlıcalarıdır. Patent, yaratıcı bir zekanın bir buluşunu değerlendirebilmesi için devletin belli bir süre onu himaye edeceğini göstermek üzere verdiği belgeye denir. Türkiye de incelenerek verilen patent süresi başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. İncelemesiz olarak verilenlerde ise bu süre 7 yıldır (Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 2013:115). Bu koruma ülkeden ülkeye ve ürüne göre değişebilmektedir. Koruma oldukça etkili ise patent sahibine piyasada tam bir monopol imkanı sağlar. Ancak etkisiz koruma ürünün kolayca taklit edilmesine neden olabilir. Bu anlamda patentin ilişkili kişiye transferinde patentin sağladığı monopol derecesi çok önemlidir. Bu emsallere uygun fiyatın belirlenmesinde kritiktir. Çünkü daha fazla koruma sağlayan patent, daha az koruma sağlayan patente göre değeri daha fazladır. Bazı endüstri kollarında know-how değeri daha düşüktür, bu nedenle royalti oranları da aşırı derecede düşük olur. Bir örnekle konuya açıklık getirilmek istenirse; Consolidated Wafers Ltd. (CWL) yarı iletken üreticisi bir firmadır. Ar-ge departmanı hızı daha fazla ve daha az güç kullanan bir çip üretiyor. Tersine mühendislikle bu çip klonlanıncaya kadar tam tekelci konumdalar. Bu endüstri kolunda klonlama süreci iki yıldan daha az sürebilir. Bu süre içinde yüksek kalite ve düşük maliyetle üretim yapabilirlerse piyasada başarılı olabileceklerdir. Bu örnekte ticari gayri maddi varlık ürün yaşamı boyunca farklı noktalarda farklı değerdedir. Ürünün dizaynı pazardaki başarısını belirler. Şirket, ürünün dizaynında başarılı ancak patenti almadı. Piyada rekabet başladığında şirket bu gayri maddi hakkın değerini yükseltmesi için üretimin kalitesini arttırması ve maliyeti düşürmesi gerekmektedir. Örneğimizde gayri maddi varlığın değerini belirlerken, şirketin ne kadar süre tam tekelci konumda olduğunun da ortaya konması gerekmektedir. Tekelci piyasada uzun süre varlığını sürdüren gayri maddi hak, kısa süre tekeli olan gayri maddi haktan daha değerlidir. Yüksek kalite ve düşük maliyetle üretim uzun vade de hayati öneme sahiptir, çünkü bu olmadan piyasada rekabet edemezsiniz. 65

6 2.2.2 Pazarlama Amaçlı Gayri Maddi Haklar Ticari marka, ticaret ünvanı, geliştirilmiş satış gücünün varlığı, hizmet sunma yeteneği ve müşteri eğitimi gibi türlerle sınırlı değildir. Ticari marka ürünün isim, logo vb gibi şeylerle diğer ürünlerden ayırt edilmesini sağlar. Ticaret ünvanı ise işini yöneten bir organizasyon altındaki isimdir. Ticari marka ürün bazlı, ticaret ünvanı ise şirket bazlı bir gayri maddi varlıktır. Ticari marka bir ürüne verilir ve bu ürün piyasaya ilk girdiğinde gayri maddi hakkında değeri henüz sıfırdır. Onun değeri ürün yaşam eğrisi boyunca pazarlama satış organizasyonları ile yükseltilir. Transfer fiyatlandırması analizi yaparken bu çok önemlidir. Bir ürün piyasaya yeni girdiğinde markanın değeri çok azdır yada değersizdir (Pricewaterhousecoopers, 2013:21-22). Şirket bazlı gayri maddi hak bir şirket tarafından piyasaya sürülen tüm ürünler için kullanılır. Örneğin Xerox, Xerox şirketi tarafından üretilen ve satılan fotokopi makinelerine ait bir isimdir ve adını şirketin isminden alır. Aslında çoğu piyasada Xerox denince fotokopi ile aynı anlam kastedilmektedir. Kurum ünü bazen ticaret ünvanı ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bir şirket güçlü bir kurum itibarına sahip ise gelişmiş bir satış gücüne de sahip olacaktır. Eğitimli satış gücü müşterilerine, ürüne aşinadır ve etkili bir şekilde ürünü satabilir. Buna satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerde dahildir. Örneğin Deutsche Soap, AG (DSAG) endüstri kullanıcıları için sabun üreten bir şirkettir. Endüstriyel müşterilerine teknik destek ve zor temizleme problemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verir. DSAG satış gücü müşterilerine 24 saat kesintisiz hizmet verir ve bu birime bir talep veya sorun geldiğinde 30 dakika içinde cevap verilmektedir. Ayrıca müşterileri için eğitim programları düzenlemektedir. DSAG Fransada bir şirket satın alır. Tüm hisseleri kendine aittir. Bu şirket DSAG dan ürünleri satın alır ve Fransa piyasasında satış ve hizmetinden sorumludur. DSAG Fransadaki şirketin satış birimini eğitmeyi planlar. Burada transfer fiyatlandırmasının konusu ilişkili Fransız şirkete verilen eğitim hizmetidir. Bu gayri maddi varlığın Fransız şirkete transferinde, Almanya daki şirkete yapılan ödemenin emsallere uygun olması gerekmektedir. 2.3 Gayri Maddi Hakların Transfer Yöntemleri Gayri maddi haklar ilişkili şirketler arasında 4 yöntemle transfer edilebilir: Doğrudan satış Ek ödemesiz transfer Royalti karşılığında lisans verme(royalti dönemsel bir ödemedir ve 66 MAYIS - HAZİRAN

7 satışların bir oranı gibi bir kriterle yapılır.) Royaltisiz lisans verme İkinci yöntem vergi otoriteleri tarafından kabul edilmez. Royalti karşılığında lisans verme en yaygın gayri maddi hak transfer yöntemidir. Gayri maddi hakların satışı(i. yöntem) maddi malların satışında uygulanan yöntem gibi emsallere uygun olmalı, gayri maddi hakkında satış anındaki piyasa değeri satış fiyatı olmalıdır. Ancak Amerika gibi bazı vergi otoriteleri emsallere uygun fiyat değerlendirmesi yaparken, transfer edilen gayri maddi haktan beklenen geliri de dikkate almaktadır (Pricewaterhousecoopers, 2013:23). Gayri maddi hakkın devrinde kullanılan fiyat, dönemsel getirisi olan ve genelde satışların bir yüzdesi olarak belirlenen royalti ödemeleridir. Çalışmamızda daha çok bu ödeme türünün emsallere uygunluğu analiz edilmiştir. 2.4 Royalti Ödemelerini Değerleme Zorlukları Şirketler gayri maddi hakların bedelleri ile ilgili transfer fiyatlandırması yönünden proaktif bir yaklaşım sergilememektedir. Bu varlıkların transferi işlemleri vergi idaresi tarafından denetime tabi tutulduğunda açıklama ve ikna ile fiyatlarını savunmaktadır. Bu varlıkların doğasından kaynaklanan değerleme sorunları vardır. Dolayısıyla mükellef inceleme öncesinde gerekli çalışmaları yapmadığında inceleme safahatında bu ödemelerin emsaline ulaşmak zaman alıcı olabilmektedir. Bu varlıklar bazen maddi varlıklarla iç içe girebilmektedir. Örneğin yeni bir teknoloji sahip olunan makineye uygulandığında maddi ve gayri maddi varlık birleşmiş olacaktır. Bu etkileşimler gayri maddi varlıkların değerlemesini zorlaştırmaktadır. Belgelendirme ve muhasebe kayıt düzeni bu etkileşimi ayrıştırabilmeli, muhasebe hesaplarıyla bu ortaya konmalıdır. Ancak uygulamalara bakıldığında gayri maddi hakların finansal raporlanmasına mükellefler önem vermemektedir. Microsoft un ana faaliyeti yazılım geliştirmek, ancak yaptığı harcamaları direkt gider yazabiliyor. İngiliz futbol kulüpleri futbolcuların değerlerini muhasebe hesaplarına yansıtmıyor. Reuters, global finansal veri tabanlarını, yazılımını ve diğer gayri maddi varlıklarını bilançolarına dahil etmiyor. Bu varlıklar heterojen bir yapıya sahiptir. Bir saatlik yazılım programı diğer bir saatliğe eşit olmaz. Yeni bir bilgisayarın potansiyel katkısını ölçebilirsiniz, ancak yeni bir yazılımın katkısını ölçmek çok da kolay değildir. Diğer yandan bu varlıklara standart amortisman kuralları da uygulanamaz. Bazısı hızlı bir şekilde tükenir, yıllanmış şarap gibi bazı ise zamanla değeri azalmaz aksine değeri artar 67

8 (Markham, 2005:900). Bu zorluklar altında meri mevzuat hükümlerine göre bu varlıkların ilişkili kişilere transferinde uygulanması gereken fiyatların belirlenmesine yönelik analiz, çalışmamızın izleyen bölümlerinde açıklanmaya çalışılmıştır. 3-ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ Transfer fiyatlandırması olarak spesifik bir vurgu yapılmasa da örtülü kazanç dağıtımı ilk olarak 5422 Sayılı KVK ile 1949 yılında Türk Vergi Sistemine girmiştir yılına kadar yürürlükte olan bu kanun, tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5520 Sayılı KVK ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni kanunun 13 üncü maddesinde örtülü kazanç dağıtımı müessesesine transfer fiyatlandırması vurgusu yapılmış ve eski düzenlemedeki açıklanması gereken bazı hususların net tanımı yapılmıştır. Yeni kanundaki transfer fiyatlandırması düzenlemeleri ve kavramları, OECD nin 1995 yılında yayınladığı Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehber inde yer alan tavsiyeler dikkate alınarak belirlenmiştir. Transfer fiyatlandırması uygulamalarına yön vermek amacıyla tarihinde 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır (Türk, 2008:105). Transfer fiyatlandırmasına konu olan Gayrimaddi haklar 1 nolu Tebliğ de ayrı bölümde alınmıştır. Ancak genel olarak Transfer fiyatlandırması müessesinin bileşenleri royalti ödemelerine ilişkin transfer fiyatlandırması uygulamalarına da şamildir. 3.1 Transfer Fiyatlandırmasının Muhatapları (İlişkili Kişi) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 13/2. maddesinde ilişkili kişi tanımlanmış ve ilişkili kişi sayılan kişiler belirtilmiştir. (2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca 68 MAYIS - HAZİRAN

9 ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. (T.C Yasalar, 2006). Kurumun ortağının kâr payı veya sermaye payı oranının ilişkili kişi sayılmasında önemi yoktur. Bir kişi bir şirkete % 1 gibi düşük oranda ortak olsa da ilişkili kişi sayılmaktadır. Kurumun çalışanları, kurumun ortak olduğu şahıs şirketlerinin gerçek kişi ortakları, kurumun doğrudan veya dolaylı ortak olduğu şahıs şirketleri ve kurumlarda çalışanlar, kurumun dolaylı ve doğrudan ortak olduğu şahıs şirketlerinin diğer kurum ortakları da ilişki kişi sayılmaktadır. Şirketi yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, aynı düzeydeki yüksek memurları ve denetçiler de ilişkili kişidir. Bir kurum diğer bir kurumu nüfuzu altında bulunduruyorsa bu kurumlar ilişkili kişi sayılır. Örneğin, A kurumu imalatında kullandığı hammaddenin tamamını B kurumundan alıyorsa, B kurumu A kurumunu nüfuzu altında bulunduruyor demektir. Kapsamlı ilişkili kişi kavramı, Türk transfer fiyatlandırması mevzuatında uygulamanın geniş olmasına yol açmaktadır. Şirketler adeta her bir kişi ve kurumla yaptıkları ticareti transfer fiyatlandırması yönünden mercek altına alması gerekmektedir (Tokur, 2008: ). 3.2 Karşılaştırılabilirlik Analizi ve Emsal Royalti Oranlarının Tespiti Transfer fiyatlandırmasında en önemli aşama emsallere uygun fiyata ulaşmaktır. İster şirketler isterse vergi idaresi olsun, fiyatı emsal olacak şirket veya şirketler kümesini nasıl belirleyecekler, nasıl belirlemelidirler? Emsaller nerede aranmalı? Emsal veri kaynakları ülkemizde yeterli mi? Karşılaştırılabilir emsaller bulduğumuzda karşılaştırma analizi nasıl yapılmaktadır? Çalışmamızın bu bölümünde bu soruların yanıtları araştırılacaktır Emsallere Uygun Fiyata Dönüştürme Süreci (Karşılaştırılabilirlik Analizi) Emsal royalti oranı ararken ilişkili şirketler arasında royalti ödemesine dayanak olan gayrimaddi hakkın türünün, şirketlerin üstlendiği fonksiyon ve riskler gibi birçok karşılaştırma kriterinin kavranması gerekmektedir. Zira, emsal bir şirket bulduğunuzda bu şirketin royalti oranını emsal olarak belirlerken, işlemlerin, koşulların, üstlenilen fonksiyon ve risklerin karşılaştırılması gerekmektedir. Royalti oranlarının değişmesine etki eden karşılaştırma kriterleri göz ardı edilirse, emsallere uygunluk kanaatine ulaşmak zorlaşır. Transfer fiyatlandırması dünyasında bu alana karşılaştırılabilirlik analiz adı verilmektedir. 69

10 İlişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat, emsaller uygun fiyat olacaksa ilişkili kişi işlemi ile kontrol dışı bir başka deyişle emsali alınan işlemin karşılaştırılabilir olması gerekmektedir. Transfer fiyatlandırması yapılan işlemde ilişkili kişilerin üstlendiği fonksiyonlar ve maruz kaldıkları risk karşılaştırılabilirlik analizinde göz önünde bulundurulur. Fonksiyonlar ve riskler fiyat ve kar marjına etki etmektedir. Daha fazla risk üstlenen tarafın kardan daha fazla pay alması ticari icabın gereğidir. Analizle tarafların üstlendiği fonksiyon ve risklere göre karlar ve maliyetler tahsis edilir. Bu, emsallere uygun fiyatı bulma sürecidir. Emsallere uygun fiyat, bir değerleme ölçüdür ve mükellefler ilişkili kişi işlemlerini bu fiyata göre değerlemelidir (Thomas ve Markus, 2005:5). Karşılaştırılabilirlik analizi, transfer fiyatını etkileyen tüm unsurların dikkate alınmasını gerektirmektedir. Analiz ölçütleri alt başlıklarla ayrı ayrı aşağıda açıklanmıştır: Mal ve Hizmetlerin Nitelikleri Mal ve hizmetlerin alım ya da satımında malların fiziksel özellikleri, kalite ve güvenilirliği, arz miktarı ve bulunabilirliği gibi özellikler; hizmetlerde hizmetin yapısı ve büyüklüğü gibi özellikler; gayri maddi varlıklar da ise işlemin biçimi (satış, lisans gibi), malın tipi (patent, marka, know-how gibi), garanti süresi ve kapsamı, malın kullanımından sağlanan faydalar gibi özellikler önem taşımaktadır. Örneğin; bir markanın doğrudan satışında uygulanacak fiyat ile bu markanın lisans hakkının belli bir süre kullandırılmasında uygulanacak fiyat aynı değildir. Gayri maddi hak ödemesini emsal alacağınız şirket gayri maddi hakkı tamamen sattı ise satışta uygulanan fiyat, ilişkili kişiye lisans hakkı verilerek kullandırılan gayri maddi hakkın fiyatına emsal olamaz. Bilinen bir marka ile üretim yapan bir kuruluşun fiyatı ile aynı pazarda benzer özelliklere sahip bir ürünü üreten kuruluşun fiyatı marka özelliği dikkate alınmadan karşılaştırıldığında, emsallere uygun fiyata ulaşmak mümkün olmayacaktır. Fonksiyonel Analiz Kontrol altındaki ve kontrol dışı işlemlerin karşılaştırılabilirliğinin tespitinde tasarım, üretim, montaj, araştırma ve geliştirme, hizmet, satın alma, dağıtım, pazarlama, reklam, nakliye, finansman ve yönetim gibi işlevler kullanılabilecektir. İşlev analizi ayrıca kullanılan ya da kullanılacak olan varlıkların, bu varlıkların türünün (kullanılan fabrika ve tesis, gayri maddi varlıklar vb.) ve niteli- 70 MAYIS - HAZİRAN

11 ğinin (kullanılan varlığın yaşı, piyasa değeri, yeri, mülkiyet hakkının sağladığı koruma vb.) de göz önüne alınmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, ilgili tarafların gerçekleştirdiği temel işlevlerin tanımlanması gerekmektedir.kontrol altındaki ve kontrol dışı işlemleri gerçekleştiren kişilerin karşılaştırılmasında, ilişkisiz kişilerin üstlendiği işlevlerde belli maddi farklılıklar varsa, düzeltim yapılması zorunlu olacaktır (Maliye Bakanlığı, 2007:15). Fonksiyonel analizin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak için Transfer Fiyatlandırması alanında en populer vergi davasına ilişkin mahkeme kararını örnek gösterebiliriz. Amerikan Gelir İdaresi, GlaxosmithKline şirketini inceledi ve 1.9 milyar dolar emsallere aykırı royalti ödemesi tespit etti. Patent ve pazarlama amaçlı gayri maddi haklar için yapılan bu royalti ödemelerini eleştirdi. Şunu tespit etti: İngiltere deki ilişkili şirketin Ar-ge ve pazarlama fonksiyonları yüksek değerlendi, Amerika da ilaçların satışları için yapılan çabalar ise olması gerektiğinden düşük değerlendi. Amerika daki ilişkili şirketin üstlendiği fonksiyonların göz ardı edilmesi bu şirketin kar marjının da düşük olmasına neden oldu (Markham, 2005:899). Kullanılan gayri maddi varlıkların fonksiyonel analizde göz ardı edilmesi nedeniyle Kanada Vergi İdaresi dava kaybetmiştir. Davaya ilişkin yüksek mahkeme kararının özeti aşağıdaki gibidir: Dava konusu olan olay GlaxosmithKline Inc ın Kanada daki ilişkili kişisi olan şirkete yüksek fiyatla ilaç hammaddesi sattığına ilişkin olarak vergi idaresi tarafından yapılan tarhiyata ilişkindir arasında Glaxo nun Kanada iştiraki İsviçre de bulunan ilişkili şirketinden kilogram başına Dolar arasında ödeme yaparak Zantac adlı ülser ilacının aktif hammaddesi olan ranitidine satın almıştır. Bu fiyat jenerik ilaç şirketlerinin uyguladığı fiyatın yaklaşık beş katıdır. Bu fark Kanada Gelir İdaresi tarafından kabul edilmemiş ve 51 milyon dolar vergi ziyaı olduğu iddia edilmiştir. Bunun üzerine Glaxo konuyu yargıya taşımıştır. Glaxo ilişkili kişi tarafından randitine için uygulanan fiyatın emsallere uygun olduğunu ve bu fiyatın bir lisans anlaşması ile birlikte uygulandığını ve bu lisans anlaşmasının Kanada şirketine Glaxo nun bütün diğer ilaçlarına ulaşma imkanı sağladığı ve Zantac markası ile daha yüksek fiyattan satma imkanı sağladığını iddia etmiştir. Buna karşın idare yalnızca jenerik fiyatın emsal olarak alınması gerektiğini iddia etmiştir. Yüksek mahkeme (SCC) Glaxo nun iddiasını yerinde görmüştür. Çünkü yapılan anlaşma ile Kanada şirketinin global grubun imkanlarından faydalandığı, diğer patentli ilaçlara 71

12 ve bir ilacın üretilmesi için gerekli olan izinlerin alınması, üretilmesi ve satılmasına ilişkin know how a ulaşma imkanı vermektedir. Yüksek mahkeme jenerik hammadde fiyatlarının emsal oluşturmadığı ve bunları emsal almanın ekonomik icaplara uygun olmadığı kanaatine varmıştır. Yüksek mahkemeye göre en azından herhangi bir düzeltme yapılmadan jenerik fiyatların emsal alınmasının makul olmadığı kanaatine varmıştır. Buna karşın mahkeme emsal fiyatın ne olması gerektiği ile ilgili bir karar vermemiş ve dosyayı alt derece mahkemeye geri göndermiştir. (Duran, 2012). Ekonomik Koşullar İşlem konusu mal veya hizmet aynı olmasına karşın, pazardaki ekonomik koşullar farklıysa, emsallere uygun fiyat farklı olabilecektir. Bu nedenle, karşılaştırma yapılırken pazar koşullarının aynı olması ya da fiyat üzerinde etkisi bulunan farklılıkların düzeltimlerle giderilebilir olması gerekmektedir. Karşılaştırma konusu olabilecek ekonomik koşullar arasında coğrafi konum, pazar hacmi, pazardaki rekabetin boyutu, alıcı ve satıcının pozisyonları, mal ve hizmetlerin benzerlerinin bulunabilirliği, bölgeler itibarıyla mal veya hizmet arz ya da talep düzeyi, pazarda devlet tarafından yapılan düzenlemeler, arazi, işçilik ve sermaye unsurlarını da içeren ürün maliyetleri, ulaşım masrafları, perakendeci ya da toptancı olma koşulları, işlem tarihi, zamanı ve benzerleri sayılabilir. Örneğin; Türkiye de tam mükellef olan (A) Kurumu tarafından, (B) ülkesindeki ilişkili kuruma rekabet nedeniyle 100 YTL ye satılan bir ürün, Türkiye deki ilişkisiz kuruma 150 YTL ye satılıyor ise, pazarın içinde bulunduğu şartların fiyat üzerindeki önemli etkisinin düzeltimi gerekmektedir (Maliye Bakanlığı, 2007:15-16). Transfer fiyatlandırmasında karşılaşılan her vaka kendine özgüdür, karşılaştırılabilirlik piyasa, para ve diğer piyasalar hakkında bilgilerin değerlendirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu alanda uzmanlaşmış kişilerin şirketlerde ve vergi idarelerinde görev alması gerekmektedir. Hatta şirketlerin organizasyon yapılarında ayrı bir birim olarak örgütlenmesi bu alanda etkinliği arttıracaktır. Zira vergi otoriteleri tarafından yapılacak olası bir vergi incelemesinin maliyeti şirketleri riskli duruma sokabilmektedir (Ateş, 2011:67-68). İş Stratejileri İş stratejileri, karşılaştırma yapılırken dikkate alınması gereken önemli hususlardan biri olup, bu stratejiler arasında pazar payının arttırılması ve/ veya korunması, yenileme ve yeni ürün geliştirilmesi, riskten kaçınma, port- 72 MAYIS - HAZİRAN

13 föy çeşitlendirmesi ve işin gündelik akışına ilişkin diğer faktörler sayılabilir. Söz konusu iş stratejilerinin kontrol altındaki ve kontrol dışı işlemlerin karşılaştırılabilirliğini belirlerken göz önüne alınması gerekmektedir. Örneğin; pazara girmeye veya pazar payını artırmaya çalışan şirket ile pazar payını korumaya çalışan şirketin izleyeceği stratejiler farklı olabilir. Dolayısıyla karşılaştırmada bu hususun da dikkate alınması gerekecektir. Mükellef pazar payını arttırmak için Piyasaya Nüfuz Edici pazarlama stratejisi benimsediyse, pazara tek ve düşük fiyatla derinliğine girmeyi amaçlar. Penetrasyon stratejisi de denen bu uygulamada düşük fiyatların hemen emsallere aykırılığı şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir (Pehlivan ve Gökbunar, 2010:180). Danıştay 4. dairesi tarafından verilen bir kararda özetle; ticari hayatta şirketlerin zaman zaman finansman ihtiyaçları nedeniyle maliyetin altından satış yapmak zorunda kalabilecekleri göz önüne alınmadan, örtülü kazanç dağıtımı yapıldığı ve davacının örtülü kazanç elde ettiği açıkça ortaya konulmadan hesaplanan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatta isabet görülmediği ifade edilmiştir (Taşkın, 2012:216) Emsal Royalti Oranlarının Tespiti İç Emsal, Dış Emsal, Gizli Emsal Transfer fiyatlandırmasında kilit kavram, karşılaştırma ölçütü olarak yasada düzenlenmiş olan emsallere uygunluk ilkesi veya kısaca emsal dir. Emsallere uygunluk; ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde uygulanan transfer fiyatlarının bağımsız taraflar arasındaki aynı mahiyetteki işlemlerde uygulanan emsal transfer fiyatlarına uygun olmasını ifade eder. İlişkili kişiler arasında gerçekleşen royalty ödemelerinin, ilişkisiz kişiler arasındaki aynı neviden royalty ödemelerine uygun olması gerekmektedir. Bu uygunluk ilişkisiz ve ilişkili kişi royalty ödemlerinin karşılaştırılması ile ortaya konmalıdır. Karşılaştırılabilirlik analizi yapılmadan önce karşılaştırmaya konu emsallerin bulunması gerekmektedir. Mükellefin ilişkili kişilerle yaptığı aynı neviden işlemlerini ilişkisiz kişilerle de gerçekleştiriyorsa ilişkisiz kişilere uyguladığı fiyat iç emsal olabilir. İç emsalin bulunmadığı durumlarda dış emsallerde karşılaştırma verisi olabilir. Dış emsaller ise ilişkisiz şirketler arasındaki gerçekleşen karşılaştırılabilir işlemlerdir (Yaltı, 2009:7-8). İç ve dış emsaller birbirinin karşıt seçeneği değildir ve yalnızca birinin kullanılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Her iki emsal türünün de 73

14 birlikte kullanılması mümkündür. Amaç, en doğru ve en güvenilir biçimde emsallere uygun fiyat yada bedeli belirlemektir (Biyan, 2007:8). Toplam satışların düşük bir oranının ilişkili olmayan kişilerle yapılmış olması tespit edilecek iç emsalin güvenilir olmamasına örnek gösterilebilir (Elele, 2008:4). Vergi Müfettişleri Vergi Usul Kanunun 148. maddesinde yer alan yetkisine istinaden transfer fiyatlandırması yönünden incelediği şirketin işlemlerine emsal olabilecek bilgileri şirketin yer aldığı sektörden temin edebilmektedir. Vergi mahremiyeti gereği emsal alınan şirket incelenen şirkete söylenmemekte, emsal gizlenmektedir. Şirket, Vergi Müfettişinin emsal seçimini, seçilen emsalin karşılaştırılabilir olup olmadığını, öğrenememekte ve bu hususla ilgili itiraz ve savunmalarını tutanağa geçirememektedir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadında, ceza kesilmesi olanağı sağlayan vergi incelemeleri suçlamaların karara bağlandığı süreç olarak kabul edilir. Yargılama gibi değerlendirilen bu süreçte tarafların eşit şartlara sahip olması adil yargılanma hakkının gereğidir. Vergi mahremiyetine sığınılması adil yargılanma hakkını engellemektedir (Yaltı, 2009:7). Ancak mükellefler ve vergi idarelerinin referans olarak alabileceği royalti oranı da bulunmaktadır Royalty Ödemelerinde Yüzde 25 Kuralı Lisanslama avukatı olan Robert Goldscheider in 1960 lı yıllarda lisans alan kuruluşlarının faaliyet karları üzerinden %20 ve satışları üzerinden de %5 oranında royalti ödemesinde bulunduklarını gözlemlemiştir. %25 kuralı kaide olarak değerlendirilmese de lisans alan ve veren arasında, vergi otoriteleri ve mahkemeler tarafından referans olarak kullanılabilmektedir (Durak ve Ökten, 2008). Robert Goldscheider, John Jarosz ve Carla Mulhern, Bloomberg veri tabanından elde ettikleri 6309 adet şirkete ait dönemleri arası gelir tablolarını analiz etmişler ve 15 endüstri koluna ait ortalama faaliyet kar marjlarını hesaplamışlardır. Ayrıca Royalstat veri tabanından temin ettikleri 347 lisans anlaşmasını inceleyerek her bir endüstri koluna ait ortalama royalty oranlarını tespit etmişlerdir. Her bir endüstri kolunda tespit ettikleri ortalama royalty oranlarının %25 kuralının geçerliliğini doğruladıklarını ortaya koymuşlardır (Mcclure, 2012:23-24). Ancak uygulamada bazı ilişkili lisans sözleşmelerinde royalty oranları bu kuralın üstünde veya oldukça altında da gerçekleşebilmektedir. Değerlendirmelerde tarafların üstlendikleri fonksiyonlar, riskler, piyasanın durumu, gayrimaddi hakkın türü gibi çeşitli kriterler dikkate alınmalıdır. Örneğin bir markanın kullanım hakkını alan ilişkili şirket, bu markanın değerinin 74 MAYIS - HAZİRAN

15 arttırılmasına yönelik önemli fonksiyonlar üstleniyorsa, örneğin markanın geliştirilmesi için önemli ar-ge harcamaları üstlendiyse, royalty oranının %25 in oldukça altında olması ticari icaplara uygun bir durumdur Emsalin Belirleneceği Dış Veri Kaynakları Mükellef ilişkili kişi işlemini aynı koşullar altında ilişkisiz kişilerle de yapıyorsa ilişkisiz kişi işlemleri ve bu işlemde uygulanan fiyat iç emsal olarak alınabilir. Ama iç emsal olabilecek bir işlem yoksa Türkiye de kamuya açık veri kaynaklarının kısıtlılığı nedeniyle dış emsal bulma o kadar kolay olmayacaktır. Dış emsal olarak alınabilecek kaynaklar; Sermaye Piyasası Kurulu nun denetimine tabi kurumlarla, BDDK denetimine tabi bankalar ve sigorta sektörü hakkında kamuya açıklanan bilgilerdir. Firmanın bulunduğu sektör farklı ise mükellefin dış emsal arayabileceği ulusal veri tabanı bulunmamaktadır. Emsal alacağı karşılaştırılabilir şirket ve karşılaştırılabilir işlemi yurt dışı veri tabanlarından arama yoluna gidecektir. Transfer fiyatlandırması düzenlemelerinde, yurtdışı veri tabanlarına başvuruyu engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Vergi inceleme elemanlarının diğer mükelleflerden, istihbarat arşivinden ve beyannamelerden gizli emsal bulma imkanı vardır. Ancak mükelleflerin bu imkanının olmaması ve transfer fiyatlarını ispatlayıcı delilleri temin edecekleri veri kaynaklarının yetersiz olması önemli bir sorundur (Pehlivan ve Gökbunar, 2010:183). Mükelleflerin özellikle vergi incelemelerinde transfer fiyatlarını rahat bir şekilde savunmak için, karşılaştırılabilir royalti oranları ve lisans sözleşmeleri hakkında bilgiler veren Royaltystat ve Royaltysource gibi veri tabanlarından yararlanmalıdır. Transfer fiyatlandırması yüzde yüz doğru önermesi yapılabilen bir disiplin değildir. Transfer fiyatlarının emsallere uygun olduğu, dayanakları ile birlikte anlatılabilinirse bir eleştiri ile karşılaşılmaz. Sözkonusu veri tabanları sektör yada alana göre düzenlenmiş oldukça fazla veri içermektedir. Veriler fazla olduğu için emsal kabul edilebilecek verileri bulmak zor değildir. Veri tabanları üzerinde kriterler girilerek emsal bulan yazılımlarda geliştirilmiştir. Abonelik sistemli ve ücretli olan bu veri tabanları sürekli güncellenmektedir (Taşkın, 2012: ). Bunun yanında veri tabanlarından emsal royalti ödemesi araştırırken, fiyatı emsal alınacak şirketinde ilişkili şirketlerle transfer fiyatlandırması yapabileceği göz önüne alınmalı ve endüstri kolu bazında emsal royalti ödemelerinin de değerlendirmeye alınmasında fayda iktiza etmekteyiz. 3.3 Emsallere Uygun Royalti Oranlarını Tespit Yöntemleri 75

16 Çalışmamızda royalti ödemelerinin doğası gereği karşılaştırılabilir fiyat yöntemi ile kar paylaşım yöntemi uygulandığından diğer transfer fiyatlandırması yöntemlerine değinilmemiştir. Deneyimler, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi ve kar bölüşüm yönteminin bir çok durumda gayri maddi varlıklarla ilgili işlemlerde en uygun yöntem olduğunu göstermektedir (Duran, 2013). 1 Seri nolu Tebliğde gayri maddi hakların transferi ile ilgili hangi transfer fiyatlandırması yönteminin, nasıl uygulanacağı tek bir örnekle anlatılmıştır. Ancak verilen örnekte, ilişkili kişiler (lisans veren yurtdışında yerleşik ana şirket ile lisans alan yurt içindeki bağlı C, D ve E şirketleri) arasındaki yani kontrollü işlemler emsal olarak alınmıştır. Bu hatalı veridir. Zira emsali alınacak şirketin emsale dayanak olan işlemi ilişkisiz kişiler arasında gerçekleşmelidir (Ateş, 2011:146) Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Royalti ödemelerinin transfer fiyatlandırması açısından incelenmesinde en sık kullanılan yöntemler karşılaştırılabilir fiyat yöntemi ve kar paylaşım yöntemleridir. Güvenilir sonuçlar vermesi nedeniyle mali idarelerin en çok tercih ettiği yöntem Karşılaştırılabilir fiyat yöntemidir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için emsal teşkil edecek karşılaştırılabilir royalti ödemesinin saptanması gerekmektedir. Emsal royalti ödemesinin belirlenmesinde güçlük nedeniyle pratikte uygulanan yöntemler kar paylaşım yöntemleridir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki karşılaştırılabilir bir emsal işlem bulunduğunda diğer yöntemlerin uygulanmaması gerekir. Zira, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi geleneksel yöntemdir ve ilk olarak geleneksel yöntemlere başvurulmalı, yöntem uygulanamadığında tali yöntemler tercih edilmelidir. Çok Uluslu Şirketler sahip oldukları gayrimaddi hakları transfer ederken veya kullanım haklarını devrederken, lisansı veya gayrimaddi hakkı devralan ilişkili şirketin faaliyet alanı, bulunduğu coğrafya, içinde bulunduğu piyasa durumu gibi kriterleri dikkate alarak çok çeşitli ve birbirine benzemeyen sözleşmeler akdetmektedir. Bu çeşitlilik nedeniyle, Çok Uluslu Şirket royalty ödemeleri için emsal oluşturabilecek karşılaştırılabilir bir işlem bulamayabilir (Durak ve Ökten, 2008). Bu yönteme göre karşılaştırılabilir emsal bulmanın zorluğu bir örnekle açıklanabilir: Eli Lilly şirketi Darvon adında bir ilacın patentine sahip, bu patent piyasada öyle etkili ki hiçbir firma böyle bir ilaç geliştiremiyor. Patentin süresinin bitimine kadar Eli Lilly şirketi bu ilaçta piyasada hakim konumdadır. Bunlara süper gayri maddi hak da denilmekte ve transfer fiyatlandırması incelemelerinin odağında yer almaktadır. Ancak, örnekte olduğu gibi süper gayri maddi haklara 76 MAYIS - HAZİRAN

17 karşılaştırılabilir emsal bulmak hemen hemen imkansızdır. Çünkü şirket bu patent hakkını sadece ilişkili şirketlerine kullandırabilir, ilişkili kişilere kullandırmasa da farklı ülkelerdeki ilişkisiz şirketlerle farklı lisans sözleşmesi yapabilir, bu durumda iç emsal bulamazsınız, dış emsal aradığınızda monopol güce sahip bu patente dış emsalde bulunamaz (Pricewaterhousecoopers, 2013:20). Bu yöntemin uygulanabilmesi için emsal fiyatı belirlenecek malın karşılaştırılabilir nitelikte olması, piyasada emsallerinin bulunması gerekir. Ayrıca emsal malların referans olacak fiyatlarının normal piyasa koşullarında oluşmuş olması gerekir. Yöntem, mükellefin ilişkili kişilere uyguladığı fiyatın, aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan kurumların aralarında aynı nitelikteki işlemlerde uyguladığı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak emsallere uygun fiyatın tespit edilmesidir. Mal ve hizmet ile işlemin koşullarının, gerek ilişkili kişiler arasındaki gerekse ilişkisiz kişiler arasındaki işlemlerde benzer ve kıyaslanabilir olması gerekmektedir. Kıyaslamada küçük farklılıklar varsa bu farklılıklar düzeltilerek emsal fiyat tespit edilecektir. Farklılıkların büyük olması yöntemin uygulanmasını kısıtlamaktadır (Küçük, 2009:60-61) Kar Bölüşüm Yöntemi İlişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı veya zararının, üstlendikleri riskler ve işlevler nispetinde ilişkili kişilere bölüştürülmesi esasına dayanan bir yöntemdir. İlk olarak ilişkili kişiler arasındaki işlemlerdeki toplam kâr belirlenir, daha sonra bu kâr emsallere uygun biçimde ilişkili kişiler arasında paylaştırılır (Elitaş vd, 2009:33). Bu yöntemin diğer yöntemlere göre en güçlü yanı, ilişkisiz kişi işlemleri mevcut olmasa dahi kullanılabilmesidir. Yöntemin zayıf yönü ise dış piyasa verileri az kullanıldığından kâr dağıtım sonuçları oldukça subjektif olmaktadır. Geleneksel yöntemlerin objektivitesi bu yönteme göre daha yüksektir. Genellikle ticari işlemlerin birbirinin içine geçtiği ve ayrılmaz parçası gibi olduğu durumlarda uygulanmaktadır. İş ortaklığı ve adi ortaklık şeklinde yürütülen ticari işlemlerden elde edilen kârın dağıtımında kullanışlı bir yöntemdir (Nazalı, 2007:1-2). Bu yöntem, ilişkisiz şirketlerin yaptıkları işlemleri veya bu işlemden elde edecekleri kârı göz önünde bulundurmak suretiyle, kontrol altındaki bir işlemde oluşan şartların kâr üzerindeki etkisini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kâr bölüşüm yönteminde, önce ilişkili şirketlerin yaptığı işlemden ortaya çıkan paylaşılacak kâr tespit edilir. Daha sonra bu kâr, ilişkili şirketler arasında paylaştırılır. Kârın bölüşümü, emsallere uygunluk ilkesine göre yapılmış 77

18 anlaşmalardaki tahmin edilen ve yansıtılan şekilde, güçlü ekonomik gerekçelere dayanarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, kontrol altındaki işlemlerden elde edilen toplam kâr iki aşamada paylaştırılır. İlk aşamada, ilişkisiz şirketlerin benzer türdeki kontrol dışı işlemlerden elde ettikleri kâr marjı dikkate alınarak, her ilişkili şirketin toplam kâr içerisinden alacağı kâr miktarı belirlenir. İkinci aşamada, ilk aşamada ilişkili şirketlere yapılan kâr dağıtımından sonra toplam kârdan geriye kalan bakiye kâr var ise, bu kâr üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili şirketler arasında tekrar dağıtılmak suretiyle, ilişkili şirketlerin kontrol altındaki işlemlerden elde ettikleri kârlar yeniden hesaplanır. Dolayısıyla, gerekli düzeltimlerin yapılması sonucu, ilişkili kişilerin kontrol altındaki işlemlerde uygulayacağı emsallare uygun fiyat tespit edilir. İlişkili tarafların kârın oluşumuna yaptığı katkının değeri işlev analizlerine göre yapılır ve bu katkılar dış piyasadan elde edilen güvenilir bilgileri kapsayacak şekilde değerlendirilir. İşlev analizi ilişkili taraflar arasında gerçekleştirilen işlevlerin analizi olup, tarafların üstlendiği riskler ve kullandıkları varlıklar hesaba katılmalıdır (Maliye Bakanlığı, 2007:27-28). Kar paylaşım yönteminde ilk önce paylaşılacak karın belirlenmesi gerekmektedir. Bu kar göstergesi işletmenin rutin fonksiyonlarından kaynaklanan faaliyet karı ile işletmelerin gayrimaddi varlıklarının özel fonksiyonlarından kaynaklanan (patent, marka değeri vs.) bakiye karın (residual profit) toplamıdır. Bu yöntemde emsal faaliyet karı tespit edilerek gayrimaddi hakların kara etkisini değer olarak ortaya koymak amaçlanır. Bakiye kar tespit edildiğinde ise üstlenilen fonksiyonlar ve maruz kalınan risklere göre bu kar ilişkili şirketlere paylaştırılır. Bir örnekle açıklamak istersek; (X) ülkesinde faaliyet gösteren (A) firmasının (Y) ülkesinde faaliyet gösteren (B) ilişkili şirketi bulunmaktadır. B firması üretim yapmamakta, sadece A firmasının ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmakta ve bu ürünlere ilişkin teknik destek sağlamaktadır. İki firmaya ait kar göstergeleri aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir: A FİRMASI B FİRMASI SATIŞLAR , ,00 SATILAN MALIN MALİYETİ , ,00 BRÜT KAR , ,00 GENEL YÖNETİM GİDERLER 5.000, ,00 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERİ 5.000, ,00 FAALİYET KARI , ,00 78 MAYIS - HAZİRAN

19 Veri tabanlarından benzer fonksiyon ve risklere sahip olan dağıtıcıların toplam satış hasılatı üzerinden %4 oranında faaliyet karı elde ettiği tespit edilmiştir. Buna göre paylaşıma konu bakiye kar aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi hesaplanmıştır. Satışlar ,00 Emsal Faaliyet Karı Oranı 0,04 Emsal Faaliyet Karı 800,00 Bakiye Kar 3.200,00 Örneğimizde (B) firmasının üretim yapmadığı, pazarlama ve teknik destek faaliyetlerinin dışında bir fonksiyon üstlenmediği, riske katlanmadığı ve kendine özgü bir marka veya patent yaratmadığı için artık karın büyük bölümünün ana şirkete gitmesi beklenir. Fonksiyon ve risk analizini yapabilmek için önce temel fonksiyonlar (üretim, hizmetler, pazarlama, dağıtım ) belirlenir ve her bir fonksiyon için riskler saptanır. Daha sonra elde edilen kar, saptanan riskler oranında paylaştırılır. Artık karlar paylaştırılırken iki temel faktör dikkate alınır. Bunlardan ilki gayri maddi varlıkların yapısı veya niteliği (nature of intangibles), diğeri de tarafların göreceli pazarlık güçleridir (relative bargaining power) (Durak ve Ökten, 2008). 4. DÜZELTME İŞLEMLERİ OECD rehberinde transfer fiyatlandırması düzeltmeleri kâr payı, varlık ve borç aktarımı kabul edilerek yapılmaktadır. Vergi sistemimiz ise bu rehber ışığında en uygun düzeltim yönteminin, istisna mekanizması nedeniyle kâr payı olarak görmüş ve transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü dağıtılan kazançlar ilgili dönemin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı olarak vergi mevzuatımıza dahil edilmiştir (Kapusuzoğlu, 2008:32). İki tür düzeltme öngörülmüştür. Birinci peçeleme konusu harcamanın kabul edilmemesi, yani gider olarak indiriminin yasaklanması(matrah artırımı), ikincisi peçeleme sözleşmesi ile örtülmeye çalışılan kazanç dağıtımının zımni olarak kâr payı kabul edilmesi yoluyla vergilendirilmesidir (Biyan, 2007:10). 4.1 Örtülü Kazanç Dağıtanın Düzeltme İşlemleri Örtülü kazanç dağıtan kurum transfer fiyatlarıyla aktardığı kazancı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak ilgili dönem kurumlar vergisi matrahına dahil edecektir. Söz konusu kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmesi veya ödenmesi halinde örtülü kazanç dağıtılan nezdinde düzeltme yapılması gerekmektedir. Bu düzeltmenin arkasında yatan argüman kanun gerekçesinde 79

20 de belirtildiği üzere mükerrer vergilendirmenin önlenmesidir. Zira, mükellefler, örtülü dağıtılan kazanç kâr payı sayıldığından istisna hükümlerinden yararlanacaktır. Düzeltme buna göre gerçekleşecektir. Örtülü kazanç dağıtılan tarafın hukuki niteliği düzeltmenin mahiyetini belirlemektedir. Mükellef transfer fiyatlandırması düzeltmesini yapmadan önce royalti ödemesini dar mükellef ilişkili kuruma yaptığında Kurumlar Vergisi Kanunun 30/2. maddesine göre %20 oranında tevkifat yapacaktır. Ancak çifte vergilendirme önleme anlaşmalarında gayri maddi hak bedelleri üzerinde yapılacak stopaj oranı daha düşük olabilmektedir. Örneğin 01/01/2011 tarihinden itibaren yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyet Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasının 12/2. maddesine göre royalti ödemelerinden alınacak vergi %10 aşmamalıdır. Dar mükellef kurum Almanya da mukim ise stopaj oranının %10 olarak dikkate alınması gerekecektir (Maliye Bakanlığı, 2012). Kendilerine yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılan teşebbüsler Anlaşma hükümleri çerçevesinde bu ödemelerin Türkiye de vergilendirilmemesinin gerektiği durumlarda,bizzat veya vekilleri aracılığıyla tevkif edilen verginin iadesi için ilgili vergi dairesine başvurabilecektir. Örneğin Türk Vergi İdaresi, tespit edilen ,00.-TL tutarındaki royalti ödemesinin emsalinin ,00.-TL olduğunu belirlediğinde, Türkiye deki ilişkili şirkete ek kurumlar vergisi tarhiyat yapacaktır. Ancak Almanya da mukim ilişkili dar mükellef kurumun kazancından tevkif edilen ,00.-TL ( ,00*0,1=) Kurumlar Vergisi nin 5.000,00.-TL si Türkiye de ilgili vergi dairesine başvurması halinde iade edilecektir (Gündüz, 2011). 4.2 Örtülü Kazanç Dağıtılan Taraf Düzeltme İşlemleri Örtülü kazanç dağıtılan kurum tam mükellef kurum ise; Kâr payı iştirak kazançları istisnasına tabi olduğundan söz konusu kurum daha önce beyan ettiği matrahı düzeltme beyannamesi ile düzeltecek ve gerektiğinde önceden fazla ödediği vergiyi iade alabilecektir. Ancak bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan kurum nezdinde tarh edilen vergilerin kesinleşmiş (dava açma süresinde dava açılmaması, yargı mercilerince nihai kararın verilmiş olması veya uzlaşmanın vaki olması hallerinde vergi kesinleşir) ve ödenmiş olması gerekmektedir. Düzeltme işlemi, kurumlar vergisi yönünden düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle yerine getirilecektir. Dar mükellef kurum, gerçek kişi, vergiye tabi olmayan veya vergiden 80 MAYIS - HAZİRAN

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/ 74 İstanbul,19 Kasım 2007 KONU : Transfer Fiyatlandırması

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

ransfer Fiyatlandırması.

ransfer Fiyatlandırması. ransfer Fiyatlandırması. Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi G. Hülya Yılmaz - Ortak (YMM) Gressi Benveniste Kıdemli Müdür (SMMM) 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Hotel - Istanbul Yeni

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI HAZİRAN 2010 - SAYI 6

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI HAZİRAN 2010 - SAYI 6 UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI Damla ve Yağmurlama Sulamada KDV Oran Uygulaması Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu ve İçeriği Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ye Yönelik Mali

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

Ülkemizde Transfer Fiyatlandırmasının Yol Açtığı Tahmini Kurumlar Vergisi Kaybı *

Ülkemizde Transfer Fiyatlandırmasının Yol Açtığı Tahmini Kurumlar Vergisi Kaybı * YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Ülkemizde Transfer Fiyatlandırmasının Yol Açtığı Tahmini Kurumlar Vergisi Kaybı * Serdar PEHLİVAN Trabzon Vergi Dairesi

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING Serkan AĞAR * 1 Özet: Türkiye de transfer fiyatlandırması uygulaması,

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1

Uzman Görüş /Ocak 2010 / Sayı 1 İÇİNDEKİLER Başlarken 2 Finansal Kiralama Yoluyla Binek Otomobili Edinilmesi - M. Bahattin AKÇAY 3 Bu makalede sözleşme sonunda kiracıya devrin öngörüldüğü finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında edinilen

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Semineri

Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Niyazi Çömez İstanbul, 8 Mayıs 2009 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu Hazırlama Zorunluluğu Güler Hülya Yılmaz İstanbul,

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Girişim Faktoring Anonim Şirketi ( Girişim Faktoring veya Şirket ) 1997 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA

Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA Aytül BİŞGİN Özet Küreselleşme ile birlikte uluslararası

Detaylı