il Milli Egitim MiidiirIiigii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "il Milli Egitim MiidiirIiigii"

Transkript

1 T.e. ADANA V ALILIGI il Milli Egitim MiidiirIiigii Sayl : / /2013 Konu: ~imdi DU;iiinme Zamanl ~ah;ima Takvimi... KA YMAKAMLIGINA (ii<;e Milli Egitim Miidiirliigu) Bakanhgtmlz ve Tiirk Patent Enstitiisii arasmda imzalanan protokol geregi T eknoloji ve Tasanm Dersi ~ah;imalannda her ilden belirlenen kontenjan dahilinde se<;ilen eserler ve eser sahibi ogrenciler, MaYls 2013 tarihlerinde Ankara ili ANKAMALL'da diizenlenecek olan "~imdi Dii;iiinme Zamam 2013 Ulusal Sergisi"nde ilimizi temsil edeceklerdir. Sergiye katllacak eserler ve ba:;vuru He iigiii i;ilemlere ait a<;lklamalar a;iaglya <;lkanlml;;ttr. Buna gore; l-~ah;;malann tespiti ve organizasyonunu Ek-l de bulunan 11 Yiiriitme Komisyonumuz planlamaktadll Bu ama<;la Mayls 2013 tarihlerinde yeri daha sonra duyurulmak iizere "~imdi Dii;;iinme Zamam Adana Yerel Sergisi"nin ii Milli Egitim Miidiirliigumiizce diizenlenmesi kararla;;tmlml;;tlr. 2-Gerek "~imdi Dii;;iinme Zamant Ulusal Sergisi" gerek ise bu ulusal sergiyc kaynakhk edecek olan "Simdi Dii;;iinme Zamam Adana Sergisi"ne mm resmi ve ozel okullanmlzm Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogrenci <;ah;;malan ile katthm gostenneleri gcrckmektedir. 3-Bu ama<;la Ek-2 de belirtilen "Simdi Dii;;iinme Zamam Adana Bolge Diizenleme Kurul1an" olu;;turulmu;;tur. Soz konusu kurullar, ii Yiiriitme Komisyonu <;atlsl altmda yerel serginin diizenienmesi, okul ziyaretlerinin planlanmasl, bolge okullannm koordinasyonunun saglanmasl, sergiye katllacak eserlerin se<;imi ve temini, Tiirk Patent Enstitiisii Web Portalma Teknoloji ve Tasanm dersi Ogrenci <;ah;;malannm yiiklenmesi v.b. i;; ve i;;lernlerin yiiriimlmesinde <;ah;;ma yapacaklardlr. 4-0kullanmlzda fiili olarak Teknoloji ve Tasanm Dersine giren mm ogretrnenlerimize yazmm acilen duyurulmasl ve gorevli olduklan okullarda ilgili sergiye kattlacak ogrenci <;ah;;lalannm tespitinde "Ek-3 etkinlik degerlendinne Kriterleri"ne gore en az 1 tanest Yaplm Ku;;agl <;alt;;masl olacak ;;ekilde her ogretmenin en az 2 adet olaeak ;;ekilde <;ah;;malan belirleyerek sergi hazlrhgma. acilen ba;;lamalan, betirledikleri ogrenci <;ah;;malanm Ek-4 fonnunu doldurarak SDZ 11 Yiiriitme Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Bu beige, 5070 saylll Elektronik jrnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince guvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl:>tlr Evrak teyidihtlp:!levraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 7dcl-b ablc-4ff9 kodu ile yapllabilir. Adana il Milli Egitirn Mudurlugu Aynntlh bilgi ic;in: Asiye BULUT VHKt Elektronik Ag: Tel: (0 322) stratejigelistirmeo Faks: (0 322)

2 T.e. ADANA V ALILIGI il Milli Egitim Miidiirliigii I { \'-~ Sayt : /<... >1<...> 1"T'g C}2.~ <... > KOBu: ~imdi Dii~iinme Zamam Cah~ma Takvimi 5-Cah~malara ek olarak her Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogretmeninin bclirledigi 60 adet ogrenci <;ah~masml (Diizen-Kurgu-Yaplm), Tiirk Patent Enstitiisii Web Portah Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogrenci Etkinlikleri sayfasma yiikledikten soma 1 adet CD i<;erisine <;ah~malara ait fotograf ve ozetleri yiikleyip Bolge Diizenleme Kurullanna vcya i1 Milli Egitim Miidiirliigu Stratcji Geli~tirmc ~ubesine teslim ctmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi ve okullanmlzm bu <;ah~malara katthmlannm saglanmasl hususunda okul idarelerinin gerekli onlem ve tedbirlcri alarak, <;ah~malann yiiriitiilmesindc herhangi bir aksakhga meydan vcrilmcmesini oncmic rica cdcrim. Muhammet KABACIK Vali a. Miidiir Yardlmclsl Eki:l) n Yiiriitme Komisyonu (I sayfa) 2) Bolge Diizenleme Kurullan (1 sayfa) 3) Etkinlik Degerlendirme Kriterleri( 3 sayfa) 4) Ek -4 F ormu (l sayfa) DAGITIM: 15 Il<;e Kaymakamhgma Ci!C~ l'.i.li, E~:rtt~ (\A:'Jd.udoc)'Ji\() Bu beige, 5070 sayl1! E1ektronik irnza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza ile imzalanmllltir Evrak teyidi adresinden 7dc I-b ablc-4H9 kodu ile yapllabilir. Adana il Milli Egitim Miidiirhlgii Aynntlh bilgi i<;in: Asiye BULUT VHKi Elektronik Ag: Tel: (0 322) stratejigelistirmeo Faks: (0 322)

3 EK-l r- r 1 Oguz KAYA Ad-Soyad ~imdi Du~unme Zaman il Yurutme Komisyonu Gorevi Kurumu il Egitim Denetmenleri Ba~kan Yardlmclsl ii Milli Egitim MOdOrlOgO 2 Hediye TiTiz il Milli Egitim ~ube MudOrO il Milli Egitim MudurlugO 3 r 4 Can SERDAR Mahmut DALKIRAN Teknoloji ve Tasanm Egitici Formator Ogretmeni Teknoloji ve Tasanm Egitici Format6r Ogretmeni TOKi ~ehit Fikret YOkseler Ortaokulu - Seyhan TOKi KoprUlu Ortaokulu YOregir I 5 GullO YILMAZ BAKIR - Teknoloji ve Tasanm Egitici Formator Ogretmeni ~ Nigahi Soykan ilkokulu _... _... _ <;:ukurova I

4 ETKiNLiK OEGERLENOiRME KRiTERLERi A(:IKLAMALAR Teknoloji ve tasarlm dersinde yaptlan ogrenci etkinliklerinin degerlendirmesinde a ag/daki kriterler esas almacaktlr, A. Duzen ku;agl etkinliklerinde ortaya ~Ikan uriinun degerlendirmeye ahnabilmesi i~in U ozelliklere sahip ohnasl gerekir: 1. Duzen ku$agl etkinliklerinde ortaya ~Ikan duzenin bir haemi olmah (Li~ boyutlu) ve dengede durabilmeli (urun ba ka bir yere ta lndlglnda formu bozulmayacak ekilde olmali), ~ogalmaya imkon vermeli (farkll yonlerde istenildigi kadar ~o9alabilmeli), tekrarlayan birimler a~lk ve anla IIIr olmahdlr, Zemine yapl tlrilarak ~ah limamalidlr. Dilzene gitmede kullanilan geometrik bit;im orijinal formunu korumah, ekil degi ikligine (blfimde bozufma) ugramamahdlr. 2. Ortaya ~Ikacak duzen, arama ve deneme ~a" malarlnln sonucunda kendiliginden ortaya ~Ikmahdlr. Ornegin; Ogrenci ~ah$maslna takl, a9a~, ~i~ek, ev e yalarl vb. yapacaglm diyerek ba lamamall ve sonucu bunlara benzer i.irunler olan ~a"$malar kabul edilmemelidir. 3. Cah masmln klsa bir dzeti ve ortaya ~Ikan duzenle ilgili gori.i ve onerileri i~eren ayrl bir a~lklamaya yer verilmetidir. 4. Degerlendirmeye alman etkinliklere ait fotograflar: kullandan birim(ler), ~ogalabilir birim ve duzeni en iyi ifade eden ayrl ayrl fotograflardan olu mahd,r. 5, AYrlca her Slnif seviyesinde; 6. Slnlf: Cali ma hazlr birimlerden oiu malldjr, a. Tekrarlayan birimler (~ogalabilir birim), hazlr birimin kendisi ya da hazlr birimlerin kullarulmaslyla elde edilmj~ olmall. b, Di.izen (uriln) karar veri/en iyogalabilir birimlerin tekrar etmesiyle olu$mahdtr, Cogalabilir birim ozde~ ve an/a~dabilir olmahdrr. 7. Slntf Degi~kenli9i olmayan geometrik biiyim(ler)den o/u~malldtr. Ogrenci diger geometrik bi~imlerde kullanml$ olabilir, di.izen diger $artlarl ta~lyorsa kabul edi lebilir. a. Kullanrlan geometrik bi~im(ler) ~ogalabilir birimler elde edilmi$ olmoll, b. Dlizen (urun) korar verilen iyogalobilir birimlerin tekrar etmesiyle olu~malldlr, 9ogolabilir birim ozde$ ve duzen i~indeki tekrorl anla~llabilir olmolldlr. c. Ogrenciler farkh renk ve oranlarda geometrik bi~jmler kullanabilirler.

5 Degi~kenligi olmayan geometrik bi~im(ler)den olu mahdtr. Ogrenci diger geometrik bi~imlerde kullanml$ olabi/ir, duzen diger ~artlars to$lyorsa kabul edilebilir. a. KullanJian geometrik bi~im(ler) ~ogalabifjr birimler elde editmi~ olmah. b. DUzen (UrLin) karar verilen <;ogalabilir birimlerin tekrar etmesiyle olu~malidlr. 90galabilir birim ozde ve dljzen i~indeki tekrarl anla$ilabilir olmahdw. c. Ogrenciler farkh renk ve oranlarda geometrik bi~imler, ~ogolabilir birimler elde etmi$ olmalt. d. Duzende renk, oran ve yon kavramt a<;lk ve anla$lhr olmahdtr. B. Kurgu ku~a91 etkinlikleri i~in gonderilen ~oh manln deger/endirmeye o"nabilmesi i~in ~u ozelliklere sahip olmasl gerekir: 1. Di.i~Unceden ~ozi.ime kadar ge<;en surecin klsa bir (lzeti olmaltdlr. 9ah~manm <;Ikl~mdaki merak ve hayalli, bunun arkasmdo yatan sorun ve ihtiyac1j bulmu~ oldugu c;olumun ne oldugu klsaca anlatllmahdtr. 2. 9ah~manln ilk hali, son hali vb. surec;leri ifade eden i.i~ fotograf olmah. 3. Orunun tanlton; <;alt~ma ekli, sagladlgl kolayllk vb o<;lklama He urun hakkmdaki goru~ ve onerilerin klsa ozeti. 4. AYrico her stnlf seviyesinde; 6. Simfta a. Ortayo <;Ikan <;alt~ma ba~kalarl tarafmdan anla$lhr olmall, <;izim fazla detaylandtrllmaml~ olabilir ancak urunu olu$turan par~alarlt1 adl, gorevi ve ~izilerek anlatllamayan hususjar yazilarak a<;iklanml~ olmaltdlr. 7. Slnlfta a. Ortaya C;lkan <;ah~ma ba$kalarl tarafrndan anla~dlr elmah, urun ve UrunU olu~turan parc;alar ve birbiriyle ili~kisi ac;lk ve detaylandwllml~ olmah. b. Cizim 6. smdlara gore daha <;ok detaylandlrilmah. 9a!t~manm 6. Slnlfta yapllan <;ali~madan farkl a<;lk<;a onlatdml olmahdlr. c. Cizerek anlatdmayan hususlar yaztlarak a<;lklanml~ olabilir. 8. Slnlfta a. Ortaya C;lkan c;all$ma patent alma kayglslyla <;izilmi9 olmahdw. Cah9ma patent almak i<;in gerekli <;izim 9artlarll11 ta~lmali. AC;lk ve anlo$dlr nitelikte <;izilmi~ ve detaylandlrdml$ olmalidrr. C. Yaplm kuia91 etkinlikleri i~in gonderilen cah~man," degerlendirmeye ahnabilmesi iein ~u ozelliklere sahip olmasl gerekir. 6 ve 7. slntf etklnlikleri i~in; 1. Sorun ve ihtiya<;ton <;ozume ve degerlendirmeye kadar ge<;en surecin klsa bir ozeti olmahdrr. 9ah manm <;Ikl li1daki sorun ve ihtiya<;, cozumj <;ozumun hayata ge~irilmesinde ya~anan deneyim, degerlendirmeler ve oneriler klsaca anlotjimahdlr.

6 2. UrunUn artaya C;lkl~ a~amalarlnl anlatan fotograflar; urunun c;izimi/planlamasl, yapilma a~amas! ve Urunun son halinilurunun c;ali$ma halini ifade eden en az 3 fotograf olmah. Fotograflar uriiniin elde edili surecini net bir ekilde ifade etmelidir. Cah~mada iirunun kendisi, model veya maketi elde edihni~ olabilir. 3. Uriinun tanltan; c;all$ma ~ekli, sagladlgl kolayhk vb. bilgilerin klsa bir oc;lklamasmo yer verilmelidir. 8. Smlf etkinlikleri ic;in; 1. Bir UrunUn pazarlanabilir hale getirme sureclnln klsa bir ozeti olmahdlr. Call$manm C;lkl~mdaki sorun ve ihtiyac;, gerekc;e, c;ozum ic;in oneri, c;ozumun hoyata gec;irilmesinde ya~anan deneyim, degerlendirmeler ve oneriler klsaca anlatdmahdlr. 2. Urunun ortayo C;lkl a$amalarlnl onlotan fotogroflar; hazlrlonan marka, logo, slogon, yapilon ombalajm resmi oyrl oyrl yer aimoli. Ayrlca ortoyo C;lkon son c;all$monm resmine (gerc;ekle$tirilen c;ali$mada urunun pazorloni$ $eklini ifade eden son fotograflar) yer verilmi$ olmahdlr. 3. Urun tamtlml ic;in sec;ilen reklamtnlt1 klsq ac;lklamasl, senaryo, varsa c;ekim fotograflarlna yer verilmelidir. NOT: Illtiya:;; duyulnljsi halillde~ yorulme kornisyon uyelednce gerektl rehberlik Ydpdilcdktlr. Yi.lrCltme konlisyonunil ait bll9i1cr komisyon Oyeleril1in maillerine gbnderilecektir.

7 Teknoloji ve Tasanm Dersi Ogrenci Etkinligi Bildirim Formu Ek-4 *OGRENCi VE OKUL BiLGiLERI Ogrencinin Ad. Soyadl Ogrencinin Sm.t. Ogretmenin Ad. Soyadl Oklilun Ad. Okullin Tam Adresi ve telefonu *OGRENCi ETKINLIGi BiLGiLERi KUfjak Duzen, Kurgu, Yaplm e-posta/tel e-posta/tel e-posta/tel GONLOK OZETi: (Se<;ilen etkin/ilc/ere <~it gijnliiklerin tamal't1i iiriin ife birjikte sergifeneceginde yazflar okunal<l1 o/acaktlr.)., If II f If,. f'" lilt I.t... t ". ~ 11.1 t 01,.,' II.,'II... II..., II,., "" If... I", I' t. 'Ill,,, II ' II..... 'I " ~,, II, 'II"" a"" " '" "1'" II I.,," ".1 11 " I,." II II II II I., II.If,""..., I. II I, If_ ~, I, '''111' 1',1' ",.,, 11' '.11".,,.,,.11 ", 1. resim 2. resim 3.resim 4.resim S.resim Ogrenci fotografl Degerlendirme, gbnj~ ve onerher:

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi

AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi Cilt 18 Sayt:1-2 2010 63 AVRUPA DiL PORTFOLYOSU VE TURKiYE'DE YABANCI DiL EGiTiMi Sefer ADA* Senem Seda AHENK** Ozet 21. yiizyzlda kiireselle!jme kapsammda, her bireyin bir

Detaylı

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG

T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG T.e. MiLLI EGiTiM BAKANLlGI Ozel Egitim ve Rehberlik HizmetIeri Genel MGdGrlGgG SaYI : 73911930-l60-E.6812l86 01.07.2015 Konu : Evde Egitim Hizmeti Verilen Ogrenciler i~in K 12 Online Egitim Platformlanna

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5

UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5 igindekeler Topluma Hizmet Uygulamalari Dersi Kur Tammi Onerisi i BiRINCi BOLUM 1 Ama9, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 1 KiNCiBOLUM 2 Genel Ilkeler ve Uygulama Esaslan 2 2.1.Genelllkeler 2 2.2. Uygulama Esaslan

Detaylı

TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi*

TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi* Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. Sa}'l, 2010/1,121-151 TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi* THE SENDING STUDENTS ABROAD IN THE PERIOD OF TANZIMAT AND

Detaylı

FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi

FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi THE IMPORTANCE OF USUING PROPER EXPRESsioNS RELATED WITH SECURITY SUBJECTS IN PHYSIC EDUCATION M. ~ahin BULBUL* OZET Bu ara~tmnanm amacl,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilkokullara bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

% ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

% ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA % ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı Konu : 76600635-200 a rt + " ^ : 2015 Yılı Proj e Teklif Çağrısı Mali Destek Programları Değerlendirme Komitesi Üyeliği Hk. 91

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 'Turkiye'nin Bili~im indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Kaynag1' ~ BAKER T I LLY GURELi GURELi YEMiNLi

Detaylı

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1-GİRİŞ... 3 AMAÇ... 3 DAYANAK... 3 MİKTAR, TAKVİM, ÜRETİM VE SEVKİYAT... 3 ORGANİZASYON... 3 İl Okul Sütü Komisyonu:...

Detaylı

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU www.degerleradasi.org 1 YARIŞMANIN AMACI Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) ... (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) EK-1 Aşağıda belirttiğim özel öğretim kurumuna ait bilgiler tam ve doğru olarak tarafımdan doldurulmuş olup kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak istiyorum.

Detaylı

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES MARMARA UNiVERSiTESi AVRUPA BiRLiGi ENSTiTUSU YA YINI A PUBLICATION OF MARMARA UNIVERSITY EUROPEAN UNION INSTITUTE Yaymlayan I Publisher

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll

DAiB. DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll DAiB DRTA ANA OOLU iruuqllillllllll BA~KANIN MESAJI thracatet Birlikleri kayttlanna gore; 2012 ythnda Tiirkiye'nin demir ve demir ch~1 metaller ihracatj. bir onceki yda gore degerde %1,4, miktar bazmda

Detaylı

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU ANKARA 2010 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Adres: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Farabi Değişim Dönemi Giden Öğrenci BilgilendirmeToplantısı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Farabi Değişim Dönemi Giden Öğrenci BilgilendirmeToplantısı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Farabi Değişim Dönemi Giden Öğrenci BilgilendirmeToplantısı İÇİNDEKİLER Farabi değişim programı nedir? Kimler Faydalanabilir? Öğrencinin hazırlaması gereken belgeler

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK

EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde EKONOMİK ve MALÎ YETERLİK Banka referans mektupları Bilanço ve eşdeğer belgeler İş hacmine ilişkin belgeler Düzenlenme ve Onay Şekilleri Değerlendirme Esasları Örnek

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı