İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI"

Transkript

1 İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya, Meksika, Hindisan, Malezya, Macarisan ve Mısır) hisse senedi piyasaları arasındaki ekileşimi incelemekir. Bu amaç doğrulusunda, Aralık 1995-Aralık 28 dönemine ai hafalık veriler kullanmak sureiyle eşbüünleşme ve nedensellik analizlerine başvurulmakadır. Elde edilen sonuçlar İMKB ile Brezilya, Hindisan ve Mısır borsaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi oraya koyarken; kısa dönemde söz konusu 3 ülkenin yanı sıra İMKB ile Meksika ve Macarisan borsaları arasındaki ekileşime işare emekedir. Buna göre İMKB hala bazı gelişmeke olan ülke borsalarından bağımsızdır ve yaırımcılara uluslararası çeşilendirme imkanı sunabilecek bir borsa konumundadır. Anahar Kavramalar: Hisse Senedi Piyasaları, Büünleşme, Gelişmeke Olan Piyasalar, Sınırlar Tesi Eşbüünleşme Yaklaşımı, Toda-Yamamoo Nedensellik Tesi. INTERACTION BETWEEN ISE AND EMERGING STOCK MARKETS: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS ABSTRACT This sudy primarily aims o examine he ineracion beween he Isanbul Sock Exchange (ISE) and he sock markes of 7 developing counries (namely Argenina, Brazil, Mexico, India, Malaysia, Hungary and Egyp). To his end, i employs coinegraion and causaliy analyses on he basis of he weekly daa beween December 1995 and December 28. The obained resuls demonsrae he long-erm relaionship beween he ISE and Brazilian, Indian and Egypian sock markes, while i also indicaes he shor-erm ineracion of he ISE wih Mexican and Hungarian sock markes along wih he hree counries in quesion. As revealed by he sudy resuls, he ISE is sill independen from cerain emerging sock markes, offering invesors inernaional diversificaion opporuniies o a cerain exen. Key Words: Sock Markes, Emerging Markes, Bounds Tesing Approach o Coinegraion, Toda-Yamamoo Causaliy Tes. * Yrd. Doç. Dr., Nuh Naci Yazgan Üniversiesi, İşleme Bölümü. Makalenin kabul arihi: Aralık 21

2 1 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak-Temmuz 21 ss GİRİŞ Finansal serbesleşme uygulamaları başa olmak üzere yirminci yüzyılın son çeyreğinde yaşanan ekonomik, poliik ve eknolojik gelişmeler uluslararası sermaye harekelerini ve dolayısıyla piyasalar arasındaki büünleşmeyi arırmışır (Bekaer, 1995: 75; Bekaer vd., 23; Tai, 27; Karim ve Majid, 21). Arouri (24), bu durumun sonucu olarak piyasaların ekinliğinin aracağına, buna karşın yaırımcılar açısından çeşilendirmenin sağlayacağı faydaların azalacağına işare emekedir. Niekim konuyu kapsamlı bir biçimde ele alan Levy ve Sarna (197) ve Solnik (1974) gibi öncü çalışmalardan iibaren hisse senedi piyasaları arasındaki büünleşmenin armasıyla uluslararası hisse senedi piyasalarında çeşilendirme yapmanın daha az ekin olacağı, yaırımcıların uluslararası çeşilendirme yoluyla riskleri minimize eme imkanlarının daralacağı sıkça vurgulanmakadır (Chan vd., 1992; Defusco vd., 1996; Narayan ve Smyh, 25). Bu çalışmanın emel amacı İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB) hisse senedi piyasası ile gelişmeke olan Arjanin, Brezilya, Meksika, Hindisan, Malezya, Macarisan ve Mısır hisse senedi piyasaları arasındaki kısa ve uzun dönemli ekileşimi araşırmakır. Bu amaç doğrulusunda eşbüünleşme ve nedensellik analizlerine başvurulmakadır. Lieraür incelendiğinde, ulusal hisse senedi piyasalarının büünleşmesi üzerine yapılan çalışmaların sayısında son yıllarda arış gözlenmekedir. Bununla birlike söz konusu çalışmalarda daha çok gelişmiş ülke piyasalarının kendi aralarındaki büünleşmesi (ör., Kasa, 1992; Kanas, 1998, Ozdemir ve Cakan, 27) veya gelişmeke olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasalarının büünleşmesi incelenmekedir (ör., DeFusco vd., 1996; Chan vd., 1997; Tabak ve Lima, 22; Karim ve Majid, 21). Gelişmeke olan piyasalar arasındaki ekileşimi inceleyen çalışmalara ise nadiren raslanmakadır (ör., Hassan, 23) Bu çalışma, gelişmeke olan İMKB ile önde gelen diğer gelişmeke olan piyasalar arasındaki ekileşimin incelemesi bakımından önemli olabilir. Ayrıca, İMKB son yıllarda göserdiği performans ile yabancı yaırımcıların ilgisini çeken bir piyasa konumundadır. İMKB de işlem gören şirkelerin halka açık kısmı için yabancı saklama bakiyeleri kayıları incelendiğinde, yabancılara ai hisse senelerinin oplam hisse senelerine oranı 2 yılı sonunda %4.9 iken, 27 yılı sonunda %72.3 e kadar yükselmişir. Bu oran 29 yılında %67 olarak gerçekleşmişir. Ayrıca, son 1 yıllık dönemde gerçekleşirilen birincil halka arzların %66 sı yabancı yaırımcılar arafından alep görürken, aynı dönemde İMKB opan saışlar pazarında yabancı yaırımcıların %72 lik paya sahip olduğu da görülmekedir (SPK, 29: 45-46; TSPAKB, 21: 64-66). Dolayısıyla İMKB ile diğer ülke piyasaları arasındaki ilişkiyi espi emek uluslararası porföy çeşilendirmesi yaparak risklerini azalmak iseyen yaırımcılara yol göserici olabilir. Bunun da öesinde uluslararası piyasalar ile enegre bir piyasa daha ekin bir piyasa olarak kabul edildiğinden, konu piyasa ekinliği açısından da önemli olarak kabul edilebilir.

3 İMKB İle Gelişmeke Olan Ülkelerin Hisse Senedi Piyasalarının Ekileşimi: Eşbüünleşme ve Nedensellik Yaklaşımı 11 Çalışmanın geri kalanı şu şekilde düzenlemişir. Birinci bölümde konuyla ilgili ulusal ve uluslararası lieraür incelenmekedir. İkinci bölümde çalışmanın veri ve yönemi açıklanırken, üçüncü bölümde elde edilen bulgular ve değerlendirmeler yer almakadır. I. LİTERATÜR İNCELEMESİ Lieraürde farklı dönemlerde farklı yönemler uygulayarak hisse senedi piyasaları arasındaki ekileşimi inceleyen çalışmalar mevcuur. Kasa (1992), Ocak 1974-Ağusos 199 dönemine ai aylık ve üç aylık verileri kullandığı çalışmada gelişmiş ABD, Japonya, İngilere, Almanya ve Kanada piyasalarını sürükleyen orak bir rendin varlığını oraya koymakadır. Chan vd. (1997), çoğu gelişmiş on sekiz ülkeye ai hisse senedi piyasasının dönemine ai aylık endeks verileri ile yapılan analizler sonucunda ele alınan hisse senedi piyasalarının çok azı arasında eşbüünleşme ilişkisini oraya koymakadır. Çalışmada, bu sonuca bağlı olarak veri dönemi içerisinde gerçekleşen büyük çöküşün 1 piyasaların büünleşme derecelerini arıracağı hipoezi reddedilmiş ve piyasalar arasında bulaşma ekisinin zayıf olduğu vurgulanmışır. Benzer çalışmada Ewing vd. (1999), Kuzey Amerika hisse senedi piyasaları arasındaki büünleşmeyi Kuzey Amerika Ülkeleri Serbes Ticare Anlaşması (NAFTA) ya geçiş sürecini de içeren Aralık Mar 1997 dönemine ai aylık verileri kullanarak incelemişir. Yapılan analizler sonucunda hisse senedi piyasaları arasında eşbüünleşme ilişkisine raslanmamışır. Bu sonuçlar, NAFTA ya geçişin piyasalarda büünleşmeyi arırmadığını oraya koymakadır. Tabak ve Lima (22), Ocak 1995-Mar 21 dönemine ai günlük verilerle yedi Lain Amerikan ülkesinin hisse senedi piyasasının ABD hisse senedi piyasası ile eşbüünleşik olmadığını oraya koymakadır. Ocak Kasım 1996 dönemine ai günlük veriler kullanarak alı gelişmiş Avrupa ülkesiyle Amerikan hisse senedi piyasaları arasındaki büünleşmeyi üç farklı yönem kullanarak inceleyen Kanas (1998), Avrupa ile Amerikan hisse senedi piyasaları arasında uzun dönemli ilişki olmadığını espi emişir. Buna karşın daha ileri dönemi kapsayan Ağusos 199- Temmuz 26 dönemine ai günlük verileri kullanarak Amerikan, Japonya, Fransız ve İngiliz hisse senedi piyasaları arasındaki ekileşimi doğrusal ve doğrusal olmayan Granger nedensellik esleri araşıran Ozdemir ve Cakan (27), söz konusu piyasalar arasındaki güçlü ekileşime işare emekedir. Buna göre, Amerikan hisse senedi piyasalarından diğer her üç piyasaya doğru doğrusal nedensellik söz konusudur. Ocak Haziran 2 dönemine ai günlük verilerle Avrupa hisse senedi piyasalarının kendi arasındaki büünleşmesini inceleyen Frazscher (22), büünleşmenin 199 lı yılların ikinci yarısından iibaren daha yüksek düzeyde olduğunu; özellikle Euro nun orak para birimi olarak kabul edilmesi ile büün- 1 Dow Jones Endüsri Oralamasının ek bir işlem gününde %22.6 değer kaybeiği ve kara Pazaresi olarak adlandırılan 19 Ekim 1987 günü dünya piyasalarında büyük bir gerileme olmuşur.

4 12 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak-Temmuz 21 ss leşmenin daha da arığını belirmekedir. Narayan ve Smyh (25), Yeni Zelanda hisse senedi piyasasının Avusralya ve G7 ülkeleri piyasaları ile büünleşmesini Johansen (1988) ve Gregory ve Hansen (1996) esleri ile incelemiş ve Yeni Zelanda piyasasının ABD hariç, diğer ülke hisse senedi piyasalarından bağımsız hareke eiğini espi emişir. Dolayısıyla Yeni Zelanda piyasası risken kaçınmak iseyen yaırımcılar için uluslararası porföy çeşilendirmesi yapabilecekleri bir poansiyel sunmakadır. Chan vd. (1992), Hong Kong, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Japonya ve ABD hisse senedi piyasaları arasında büünleşme olmadığını oraya koymakadır. Buna karşın Subramanian (28), Ocak 2- Ağusos 28 dönemine ai günlük verilerin kullandığı çalışmada birbirine komşu Çin, Japonya, Hong Kong ve Kore hisse senedi piyasalarının eşbüünleşik olduğunu espi emişir. Tai (27) Hindisan, Kore, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Tayland gibi gelişmeke olan Asya piyasalarında uygulanan finansal serbesleşme poliikalarının bu piyasaların dünya piyasaları ile büünleşmesinde önemli değişikliklere neden olduğunu oraya koymakadır. Korajczyk (1996) ya göre gelişmeke olan ülke borsaları, gelişmiş ülke borsalarına göre, diğer borsalarla daha düşük derecede büünleşme derecesine sahipir. Husain ve Saidi (2), gelişmeke olan Pakisan piyasasının Ocak 1988-Aralık1993 döneminde gelişmiş yedi ülkenin hisse senedi piyasasından bağımsız olduğunu oraya koymakadır. Hassan (23), Ekim 1994-Ağusos 21 dönemine ai hafalık verilerle Körfez bölgesinde komşu Kuvey, Bahreyn ve Umman hisse senedi piyasalarının büünleşik olduğunu espi emişir. Marashdeh (25), yıllarına ai aylık emel endeks verilerini kullanarak Ora Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki gelişmeke olan Türkiye, Ürdün, Fas, Mısır borsalarının kendi aralarında büünleşik olduğunu; buna karşın Mısır haricinde, gelişmiş ABD, İngilere ve Almanya piyasalarıyla büünleşik olmadığını espi emişir. Karim ve Majid (21), Malezya hisse senedi piyasası ile Malezya nın daha çok icari faaliyee bulunduğu ABD, Japonya, Singapur, Çin ve Tayland hisse senedi piyasalarının büünleşmesini Ocak Mayıs 28 hafalık verileri kullanmak sureiyle incelmekedir. ARDL sınır esi ve VAR modellerinin kullanıldığı çalışmanın sonuçları Malezya ile analize dahil edilen diğer hisse senedi piyasalarının büünleşik olduğunu oraya koymuşur. Yazarlara göre ülkeler arasındaki icari ilişkilerin yanı sıra coğrafi yakınlık ve ülkeler arasındaki icari ve yaırım engellerinin kaldırılması gibi liberalizasyon uygulamaları hisse senedi piyasaları arasındaki büünleşmeyi olumlu yönde ekilemekedir. Lieraürde farklı veri dönemlerini kapsayan ve farklı ekonomerik yönemler yardımıyla Türk hisse senedi piyasası ve uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki ekileşimini inceleyen çalışmalar yer almakadır. Söz konusu çalışmalarda daha çok İMKB ile gelişmiş piyasaların ekileşimi ele alınmaka (Bayri ve Güloğlu, 25; Küçükçolak, 28; Küçükkaya, 29; Mandacı ve Taşkın, 25; Berumen ve Ince, 25); bazı çalışmalarda ise gelişmiş piyasala-

5 İMKB İle Gelişmeke Olan Ülkelerin Hisse Senedi Piyasalarının Ekileşimi: Eşbüünleşme ve Nedensellik Yaklaşımı 13 rın yanı sıra gelişmeke olan piyasalar da analizlere dahil edilmekedir (Marashdeh, 25; Çıak ve Gözbaşı, 27; Korkmaz ve Çevik, 28; Kasman vd., 29). Söz konusu çalışmalarda kullanılan yönem ve veri dönemine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edildiği görülmekedir. Bayri ve Güloğlu (25), 21 krizi öncesi ve sonrasını kapsayan iki dönemde ( ve 21-24) İMKB nin ABD ve AB hisse senedi piyasaları ile büünleşmesini araşırmışır. Sonuçlar, İMKB de işlem gören hisse senedi fiyalarının uzun dönemde uluslararası fakörlerden ekilediğini, İMKB ile ABD ve AB piyasaları arasında uzun dönem eşbüünleşme ilişkisi olduğunu belirmekedir. Benzer şekilde Berumen ve Ince (25), ABD hisse senedi piyasası performansının Türk hisse senedi piyasası üzerindeki ekilerini Ekim Haziran 24 dönemine ai günlük veriler kullanarak araşırmışır. Buna göre ABD piyasasını emsil eden S&P5 endeksinin İMKB-1 endeksi üzerinde 4 güne kadar devam emeke olan poziif ekisi söz konusudur. Buna karşın Amerikan piyasası İMKB den ekilenmemekedir. Bu bulgular Amerikan piyasasından Türk hisse senedi piyasasına doğru nedensellik espi eden Maneschiold (25) in bulgularını deseklemekedir. Bu sonuçlardan farklı olarak Küçükkaya (29), İMKB nin Amerikan hisse senedi piyasası ile olası kısa ve uzun dönemli ilişkilerini eşbüünleşme ve nedensellik analizleri ile incelmiş ve iki piyasanın eşbüünleşik bulunamamasına bağlı olarak İMKB nin poföy riskini azalmaka kullanılabilecek bir borsa olduğunu ifade emişir. Bununla beraber çalışmada uzun dönemde Amerikan piyasasından İMKB ye nedensellik de espi edilmişir. Yazara göre bu durum porföy çeşilendirilmesinden oraya çıkan yararı kısılayabilecekir. Marashdeh (25), İMKB nin Ora Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki gelişmeke olan Ürdün, Fas, Mısır borsaları ile büünleşik; gelişmiş ABD, İngilere ve Almanya piyasalarıyla büünleşik olmadığını yılları aylık emel endeks verilerini kullanarak espi emişir dönemi verilerini ile İMKB yi risk ve geiri açısından AB üyesi ülkelerin borsaları ile karşılaşıran Mandacı ve Taşkın (25), İMKB ile AB borsaları arasındaki korelasyonun düşük olduğunu espi emişir. Buna göre İMKB, AB piyasalarındaki yaırımcılara porföy çeşilendirmesi sağlayabilecek bir piyasadır. Benzer şekilde Küçükçolak (28), Ocak 21- Aralık 25 dönemine ai günlük veriler kullanmak sureiyle İMKB ile Avrupa Birliği üyesi İngilere, Almanya ve Fransa nın yanı sıra Yunanisan hisse senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araşırmışır. Sonuç olarak İMKB ile söz konusu ülkelerin hisse senedi piyasaları arasında uzun dönemli bir büünleşme ilişkisine raslanamamışır. Çıak ve Gözbaşı (27), Ocak 1986-Temmuz 26 dönemine ai aylık veriler kullanılarak gerçekleşirdikleri eşbüünleşme analizleri sonucunda İMKB ile gelişmiş İngilere, Almanya, ABD ve gelişmeke olan Hindisan hisse senedi piyasaları emel endekslerinin eşbüünleşik olduğunu oraya koymuşur. Söz konusu çalışmada ayrıca ülkelerin emel endeksleri yanında sınai, mali ve hizmeler endeksleri de Ocak 2 Temmuz 26 dö-

6 14 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak-Temmuz 21 ss nemi için analize dahil edilerek büünleşmenin ana sekör endeksleri emelinde farklılık göserip gösermediği incelenmiş; sonuç olarak İMKB ile hiçbir ülkenin sekör endeksleri arasında eşbüünleşme ilişkisine raslanmamışır. Korkmaz ve Çevik (28) aylık endeks verileri kullanarak İMKB ile on iki gelişmiş ve yirmi iki gelişmeke olan ülke hisse senedi piyasası arasındaki eşbüünleşme ilişkisini incelemiş; İMKB nin yedi gelişmiş ve beş gelişmeke olan ülkenin hisse senedi piyasasıyla eşbüünleşik olduğunu oraya koymuşur. Kasman vd. (29) de benzer şekilde İMKB hisse senedi piyasası ile bazı gelişmiş ve gelişmeke olan ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki ekileşimi incelemekedir. Çalışmada uygulanan geleneksel Engle ve Granger (1987) esi ile İMKB nin hiçbir hisse senedi piyasası ile eşbüünleşik olmadığı sonucuna varılırken; yapısal kırılmayı dikkae alan Gregory ve Hansen (1996) esi, İMKB nin bazı ülkeler ile eşbüünleşik olduğunu oraya koymuşur. Çalışmada ayrıca, İMKB nin özellikle Türkiye ile yakın icari ilişkileri bulunan Fransa, Almanya ve İngilere gibi ülkelerin borsaları ile daha çok ekileşimde olduğu da vurgulanmakadır. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, lieraürde yer alan çalışmalarda önemli makro ekonomik gelişmeler ve finansal serbesleşme poliikalarının yanı sıra coğrafi yakınlık ve bölgesel oraklıkların da piyasaların büünleşmesi açısından önemli olabileceği espi edilmişir. Ayrıca, zaman ilerledikçe piyasaların birbirleri ile daha çok uzun dönem ilişkisi sergilemek eğiliminde olduğu anlaşılmakadır. Bu durum da uluslararası porföy çeşilendirmesinin sağlayacağı olası yararları kısılamakadır. II. VERİ VE YÖNTEM A. VERİ Bu çalışmada gelişmeke olan sekiz ülkenin hisse senedi piyasası emel endeksleri için Aralık 1995-Ocak 29 dönemine ai 669 hafalık veriler kullanılmışır (Ek 1 ve Ek 2). İMKB ile birlike analize dahil edilen ülkeler Dünya Borsalar Federasyonu nun 29 sıralamasına göre piyasa değerleri kısmen büyük borsalar arasından, verilerin emin edilebilme kısıı alında seçilmişir (WFE, 29). Bloomberg veri abanından elde edilen dolar bazlı endeks değerleri doğal logarimaları alınmak sureiyle analizlere dahil edilmişir. B. YÖNTEM İMKB ve analize dahil edilen gelişmeke olan ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler eşbüünleşme ve nedensellik analizleri yardımıyla incelenmekedir. Uzun dönem eşbüünleşme analizi için, Pesaran vd. (21) arafından gelişirilen ARDL (Auoregressive Disribued Lag) modeli, diğer adıyla sınırlar esine; kısa dönem nedensellik analiz için ise Granger (1969 ve 1988) ve Toda-Yamamoo (1995) eslerine başvurulmakadır.

7 İMKB İle Gelişmeke Olan Ülkelerin Hisse Senedi Piyasalarının Ekileşimi: Eşbüünleşme ve Nedensellik Yaklaşımı Eşbüünleşme Analizleri Durağan olmayan iki zaman serisi eşbüünleşik ise, bu seriler durağan olan doğrusal bir ilişki ile sınırlandırılmaka, böylece birlike hareke eme eğilimi gösermeke ve bu ilişkiden sapmalar da geçici nielike olmakadır (Engle ve Granger, 1987). Dolayısıyla aralarında eşbüünleşme ilişkisi bulunan hisse senedi piyasaları arasında uzun vadede uluslararası porföy çeşilendirmesi imkanı olmayacakır. Diğer arafan, iki zaman serisi eşbüünleşik değil ise, uzun vadede büyük olasılıkla birbirlerinden ayrı hareke edecekleri ve aralarındaki sokasik (olasılıksal) fark da kalıcı olacağı için, diğer piyasalar ile eşbüünleşik olmayan hisse senedi piyasaları yaırımcılara uzun vadede uluslararası çeşilendirme yoluyla risklerini minimize eme imkanı sunabilecekir. Engle ve Granger (1987) ve Johansen ve Joselius (199) arafından gelişirilen eşbüünleşme analizlerine ampirik çalışmalarda yaygın şekilde başvurulmakadır. Pesaran vd. (21), sınırlar esinin yukarıda bahsedilen diğer yaklaşımlarından üsünlüğüne işare emekedir. Öncelikle bahsedilen diğer yaklaşımlar aynı dereceden büünleşik (genellikle birinci dereceden) olan serilere uygulanabilirken, sınırlar esi yaklaşımı söz konusu ön koşul olmadan da gerçekleşirilebilmekedir. Diğer bir ifadeyle, sınırlar esi analize dahil edilen değişkenlerin büünleşme derecelerine bağımlı olmamaka, yani değişkenler seviyelerinde (I()) veya birinci farklarında (I(1)) durağan veya değişkenlerin bazıları seviyelerinde diğerleri birinci farklarında durağan iken de uygulanabilmekedir. Bunun diğer bir anlamı da değişkenlerin büünleşme derecelerinin belirlenmesi için gerekli olan ön-eslere bu yönemde ihiyaç olmamasıdır 2. Böylece söz konusu öncü eslerde meydana gelebilecek haaların eşbüünleşme analizine aşınması riski de oradan kalkmakadır. Ayrıca Pesaran ve Shin (1999) e göre bu yaklaşım, sınırlı örneklemlerde daha iyi performans gösermeke ve uzun dönem eşbüünleşme vekörlerinin sandar normal dağılım alında ahmin edilmesini sağlamakadır. Analize dahil edilen İMKB ( ln IMKB ) ile diğer her bir ülkenin hisse senedi piyasası endeksi ( ln DU ) değişkenleri arasında eşbüünleşme ilişkisini belir- lemek üzere başvurulan sınırlar esi yaklaşımında aşağıdaki ARDL modeli ahmin edilmekedir: p p (1) Δ ln IMKB = μ+ ωδ ln IMKB + λδ ln DU + δ ln IMKB + δ ln DU + u k k k k k= 1 k= burada Δ birinci derece fark işlemcisi, p gecikme uzunluğudur. Modelde yer alan değişkenler arasında eşbüünleşme olmadığını sınayan sıfır hipoezi, H = δ1= δ2 = ; alernaif hipoez ise H 1 = δ 1, δ 2 şeklinde ifade 2 Burada belirilmesi gereken önemli bir noka, sınırlar esi yaklaşımının ikinci derecede durağan olan değişkenlerin olduğu durumlarda uygulanamayacağıdır.

8 16 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak-Temmuz 21 ss edilmekedir. Eşbüünleşme ilişkisi ise F isaisikleri hesaplanarak espi edilmekedir. Pesaran vd. (21), değişkenlerin amamının I() ve değişkenlerin amamının I(1) olması durumları için kriik değerler ablosu oluşurulmuşur. Buna göre, hesaplanan F isaisiği kriik üs sınır değerinden büyük olursa, analize dahil edilen değişkenler arasında eşbüünleşme ilişkisi olmadığını sınayan H hipoezi reddedilecek, yani değişkenler arasında eşbüünleşme ilişkisinin varlığı kabul edilecek; hesaplanan F isaisiği kriik al değerden küçük olursa H hipoezi kabul edilecekir. Hesaplanan F isaisiğinin al ve üs kriik değerler arasında bulunması halinde ise değişkenlerin arasında eşbüünleşme ilişki olup-olmadığı konusunda karar verilememekedir (Pesaran vd., 21). 2. Nedensellik Analizleri Değişkenler arasında eşbüünleşme ilişkisinin varlığı, aralarında en az bir yönlü nedensellik ilişkisi olduğuna işare emeke, ancak nedenselliğin yönünü gösermemekedir (Granger, 1988). Buradan harekele, analize dahil edilen hisse senedi piyasaları arasındaki kısa dönemli dinamik ilişkilerin yönünün belirlenmesi amacıyla Granger (1969 ve 1988) ve Toda ve Yamamoo (1995) nedensellik analizlerine başvurulmakadır. Nedensellik analizlerinin uygulamasında ilk olarak üm değişkenlerin içsel olarak kabul edildiği bir Vekör Ooregresif (VAR) modelin ahmin edilmesiyle yola çıkılmakadır. VAR modellerde sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için ise öncelikle opimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmekedir. Bu çalışmada, sınırlı veri kümesi için Schwarz bilgi krierini öneren Lükepohl (1985) ile Kose ve Ucar (26) akip edilerek opimal gecikme uzunluğu Schwarz bilgi krierine göre belirlenmişir. Piyasalarda gerçekleşen aylık oralama hafa sayısı olan 4 gecikme maksimum gecikme olarak alınmış ve Schwarz krierini minimum yapan gecikme uzunluğu opimal gecikme olarak espi edilmişir. Ayrıca LM (Lagrange Muliplier) esi yapılarak ercih edilen gecikme uzunluğunda ookorelasyona raslanmadığı da eyi edilmişir. Sonuçlar Tablo 3 e yer almakadır. Granger (1969) nedensellik analizi değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünü, analize dahil edilen birinci değişkenin cari değeri ile ikinci değişkenin geçmiş değerleri arasında ilişki olup olmadığını es emek sureiyle araşırmakadır. Uygulamada, öncelikle serilerin durağanlığı araşırılarak büünleşme dereceleri espi edilmeke 3, daha sonra eşbüünleşme esi uygulanmakadır. 3 Bu çalışmada durağanlık Augmened Dickey-Fuller (ADF), ve Kwiakowski-Phillips-Schmid-Shin (KPSS) birim kök esleri kullanılarak araşırılmakadır. Sıfır hipoezi alında durağanlığı reddeden ADF esleriyle birlike; sıfır hipoezi alında durağanlığı iddia eden ve Kwiakowski, Phillips, Schmid ve Shin (1992) arafından gelişirilen KPSS esi eyi amaçlı kullanılmakadır (Brooks 22, 382). ADF ve KPSS esleri ile durağanlığı espi emek üzere sabili ve rendsiz ve sabili ve rendli modeller kullanılmışır. Elde edilen sonuçlar analize dahil edilen hisse senedi piyasalarının her birinin düzey değerlerde birim köke

9 İMKB İle Gelişmeke Olan Ülkelerin Hisse Senedi Piyasalarının Ekileşimi: Eşbüünleşme ve Nedensellik Yaklaşımı 17 Eşbüünleşme espi edilirse, VAR modelleri Engle ve Granger (1987) arafından gelişirilen haa düzelme modeli şeklinde ahmin edilip, ardından nedensellik esi gerçekleşirilmekedir. Aynı dereceden büünleşik seriler arasında eşbüünleşme ilişkisine raslanmazsa, serilerin farkları alınmak sureiyle, VAR modelleri ahmin edilmekedir. Buna göre, durağan olmayan iki seri aynı zamanda eşbüünleşik de değil ise, İMKB ( ln IMKB ) ile analize dahil edilecek diğer her bir ülkenin hisse senedi piyasası endeksi ( ln DU ) değişkenleri arasında Granger nedenselliği espi emek üzere aşağıdaki birinci farklarda VAR modeli ahmini yapılır: p11 p12 α12 β11 i i β12 j j ε12 i= 1 j= (2) Δ ln IMKB = + Δ ln IMKB + Δ ln DU + p21 p22 α 22 β21 i i β22 j j ε22 i= 1 j= (3) Δ ln DU = + Δ ln DU + Δ ln IMKB + Buna göre, modelde yer alan diğer ülke endeksi değişkenine ( ln DU ) ai bilgilerin modele eklenmesi İMKB değişkeninin öngörüsüne kakı sağlıyorsa, ln DU değişkeni ln IMKB nin nedeni olarak kabul edilmekedir. Eşiliklerde değişkenler arasında Granger nedenselliği espi emek üzere, H : β 12 j = ve H 1 : β 22 j = hipoezleri Wald (F) esi uygulanarak es edilmekedir. Uygulama sonucunda, H ın kabul edilmesi ln DU değişkeni ln IMKB değişkeninin nedeni değildir olarak; H ın reddedilmesi yani gecikmeli kasayılardan en az birinin sıfırdan farklı olduğu durumda ise ln DU değişkeni ln IMKB değişkeninin nedenidir olarak kabul edilir. H ve H 1 hipoezinin birlike reddedilmesi de değişkenler arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu anlamına gelmekedir. Durağan olmayan ve eşbüünleşik olduğu espi edilen İMKB ile analize dahil edilecek diğer her bir ülkenin hisse senedi piyasası endeksi değişkenleri arasında Granger nedenselliğin yönünü espi emek üzere ise aşağıdaki vekör haa düzelme modeli ahmin edilir: T11 T12 α12 β11 i i β12 j j β13ε 1 1 i= 1 j= (4) Δ ln IMKB = + Δ ln IMKB + Δ ln DU + + u T21 T22 α22 β21 i i β22 j j β23ε 1 2 i= 1 j= (5) Δ DU = + Δ DU + Δ IMKB + + u sahip olduğunu, yani durağan olmadığını oraya koymakadır. Bu bulgu ele alınan hisse senedi piyasalarının zayıf formda ekin olduklarını da oraya koymakadır (bkz. Ek 3).

10 18 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak-Temmuz 21 ss Vekör haa düzelme modeline bağlı olarak nedenselliğin yönünü espi emek üzere, açıklayıcı değişkenlere ai kasayılara Wald esi uygulanmaka; açıklayıcı değişkenlerin kasayılarının bir büün olarak sıfırdan farklı olmasını ( β 12 j = ; β 22 j = ) es eden boş hipoezin reddedilmesi de nedenselliğin varlığını gösermekedir. Diğer arafan, ilgili serilerin eşbüünleşik olması durumunda kısılı bir VAR modeli olan haa düzelme modelleri ile nedenselliğin es edilmesinde başvurulan F esi isaisiği geçerliliğini yiirebilmekedir (Toda ve Yamamoo 1995). Ayrıca, eşbüünleşme eslerinde oraya çıkabilecek haaların nedensellik eslerine aşınma riski de bulunmakadır. Söz konusu sakıncalara karşı Toda ve Yamamoo (1995) ile Dolado ve Lükepohl (1996) arafından önerilen yönemlere son zamanlarda lieraürde raslanmakadır. Bu çalışmada nedensellik ilişkisini incelemek üzere ve eyi amacıyla, ikinci yaklaşım olarak Toda ve Yamamoo (1995) arafından önerilen yöneme de başvurulmakadır. Toda ve Yamamoo (1995) prosedüründe Granger nedenselliğin espii için öncelikle analize dahil edilecek hisse senedi piyasası endeks serilerinin maksimum büünleşme dereceleri ( d max ), birim kök esleri yardımıyla espi edilmekedir. Ardından, VAR ( p + d ) modeli ahmin edilmeke ve Granger nedensellik eslerinde max olduğu gibi, ilk p gecikme için sandar Wald esi uygulanmakadır. Bu çalışmada analize dahil edilen serilerin hepsi için maksimum büünleşme derecesi 1 olarak espi edilmişir (Ek 3). III. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME Tablo 1 de eşbüünleşme analizi sonuçlarını veren F isaisikleri yer almakadır. Görüldüğü gibi, İMKB ile Brezilya, Hindisan ve Mısır hisse senedi piyasaları arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi söz konusudur, yani piyasalar eşbüünleşikir. Dolayısıyla, yaırımcılar açısından orak rende sahip bu piyasalar arasında uzun dönemde porföy çeşilendirmesi imkanı olmayacakır. Diğer arafan elde dilen bulgulara göre, gelişmeke olan Arjanin, Meksika, Malezya ve Macarisan borsaları uzun vadede büyük olasılıkla İMKB den ayrı hareke edecekleri ve aralarındaki sokasik (olasılıksal) fark da kalıcı olacağı için, İMKB ile birlike söz konusu hisse senedi piyasalarına yaırım yapan yaırımcılara uzun vadede uluslararası çeşilendirme yoluyla risklerini azalma imkanı sunabilecekir.

11 İMKB İle Gelişmeke Olan Ülkelerin Hisse Senedi Piyasalarının Ekileşimi: Eşbüünleşme ve Nedensellik Yaklaşımı 19 Tablo 1: Eşbüünleşme Analizi Sonuçları Gecikme Sayısı * Ülke 1** Eşbüünleşme Arjanin Yok Brezilya Var Meksika Yok Hindisan Var Malezya Yok Macarisan Yok Mısır Var Kriik Sınır Değerleri Al Sınır Üs Sınır % % % *Aylık hafa sayısı olan 4 gecikmeye kadar es isaisikleri elde edilmişir. Bu sayede farklı gecikme düzeylerinde sonuçların uarlı olduğu sınanmışır. İMKB ile eşbüünleşme ilişkisi bulunan ülkeler koyu olarak vurgulanmışır. ** Opimal gecikme sayısı. Opimal gecikme sayısında Brezilya ve Hindisan %1; Mısır için %5 düzeyinde eşbüünleşme söz konusudur. Tablo 2 de ise İMKB ile aralarında eşbüünleşme ilişkisi bulunan hisse senedi piyasaları arasındaki uzun dönem eşbüünleşme kasayıları sunulmakadır. Elde edilen sonuçlara göre, İMKB ile aralarında eşbüünleşme ilişkisi bulunan Brezilya, Hindisan ve Mısır borsaları için elde edilen uzun dönem kasayılarının herbiri %1 düzeyinde isaisiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuçlar Brezilya, Hindisan ve Mısır borsalarının emel endeksinde meydana gelecek %1 lik bir arışın Türk hisse senedi piyasasında sırasıyla %,67, %,81 ve %,59 luk bir arışa neden olacağını oraya koymakadır. Tablo 2: Uzun Dönem Kasayıları Brezilya Hindisan Mısır Kasayı (-is.) Kasayı (-is.) Kasayı (-is.) lndu.67* (5.4).81* (5.36).59* (6.8) Sabi.11 (2.48).19 (3.5).31 (3.78) LM SC 1.4 [.3] 2.39 [.12].94 [.33] FF.1 [.91].3 [.86].74 [.39] LM he 1.8 [.35] 1.39 [.9] 1.74 [.34] * %1 düzeyinde isaisiksel olarak anlamlılığı ifade emekedir. LM SC Breusch Godfrey LM ookorelasyon; FF Ramsey model kurma haası; LM he Whie değişen varyans sınaması es isaisikleridir. Köşeli paranez içindeki değerler olasılık değerleridir. Uzun dönem eşbüünleşme kasayıları ahmin edilirken ookorelasyon, değişen varyans ve model kurma haası problemlerini oradan kaldıran gecikme uzunlukları kullanılmışır. Tablo 3 de analize dahil edilen hisse senedi piyasaları arasındaki dinamik ilişkilerin yönünü veren Granger (1969 ve 1988) ve Toda ve Yamamoo (1995) nedensellik analizleri sonuçları yer almakadır.

12 11 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak-Temmuz 21 ss Tablo 3: Nedensellik Analizleri Sonuçları Ülke Gecikme Hipoez Granger Toda-Yamamoo Nedensellik Arjanin 1 İMKB > ARJANTİN.117 [.7323].1323 [.716] Hayır ARJANTİN > İMKB [.1888] [.1671] Hayır Brezilya 1 İMKB > BREZİLYA.38 [.954].3958 [.5292] Hayır BREZİLYA > İMKB [.361] [.186] Eve Meksika 1 İMKB > MEKSİKA.425 [.8367].35 [.8515] Hayır MEKSİKA > İMKB [.234] [.22] Eve Hindisan 1 İMKB > HİNDİSTAN [.1651] [.117] Eve HİNDİSTAN > İMKB [.27] 3.44 [.83] Eve Malezya 1 İMKB > MALEZYA.1338 [.7146].831 [.7731] Hayır MALEZYA > İMKB.822 [.7743].1342 [.714] Hayır Macarisan 1 İMKB > MACARİSTAN.468 [.8287].164 [.8981] Hayır MACARİSTAN > İMKB [.15] [.15] Eve Mısır 1 İMKB > MISIR [.346] [.438] Eve MISIR > İMKB.4855 [.4859] [.3139] Hayır Köşeli paranez içindeki değerler olasılık değerleridir. Analiz sonuçları İMKB ile aralarında eşbüünleşme ilişkisine raslanan Brezilya, Hindisan ve Mısır borsalarının yanı sıra İMKB ile Meksika ve Macarisan borsaları arasındaki kısa dönemli ekileşimi oraya koymakadır. Buna göre Brezilya, Meksika ve Macarisan borsalarından İMKB ye doğru; İMKB den ise Mısır borsasına doğru ek yönlü nedensellik söz konusudur. Aralarında uzun dönemli eşbüünleşme ilişkisi bulunan İMKB ve Hindisan borsaları arasında ise çif yönlü nedensellik bulunmuşur. Görüldüğü gibi, nedenselliğin yönü daha çok diğer piyasalardan İMKB ye doğru olmakadır. İMKB ile aralarında eşbüünleşme ilişkisi bulunmayan Meksika ve Macarisan hisse senedi piyasaları arasındaki ekileşimin varlığı ise, porföy çeşilendirmesinin sağlayacağı olası yararları kısılayabilecek bir fakördür. Elde edilen sonuçlar, İMKB ye kısa vadeli yaırım yapan yaırımcılar için, Brezilya, Meksika, Hindisan ve Macarisan borsalarındaki harekelerin daha çok akip edilmesinin faydalı olabileceğine işare emekedir. SONUÇ Bu çalışmada İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya, Meksika, Hindisan, Malezya, Macarisan ve Mısır) hisse senedi piyasaları arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler Aralık 1995-Aralık 28 dönemine ai hafalık veriler kullanılarak incelenmekedir. Gerçekleşirilen sınırlar esi sonuçları İMKB ile gelişmeke olan Brezilya, Hindisan ve Mısır hisse senedi piyasalarının eşbüünleşik olduğunu oraya koymakadır. Söz konusu piyasalarda meydana gelecek değişikliklere İMKB poziif epki vermekedir. Dolayısıyla yaırımcılar uzun dönemde İMKB ile birlike söz konusu piyasalarda pozisyon

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011 TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK BEŞ TİCARET ORTAĞININ HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** ÖZ

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

TÜRKİYE BORSASININ AVRUPA BORSALARI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ COINTEGRATION ANALYSIS OF TURKISH STOCK EXCHANGE WITH EUROPEAN STOCK EXCHANGES

TÜRKİYE BORSASININ AVRUPA BORSALARI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ COINTEGRATION ANALYSIS OF TURKISH STOCK EXCHANGE WITH EUROPEAN STOCK EXCHANGES Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.147-162. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

TÜRKİYE BORSASI İLE ASYA ÜLKELERİ BORSALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİ

TÜRKİYE BORSASI İLE ASYA ÜLKELERİ BORSALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİ TÜRKİYE BORSASI İLE ASYA ÜLKELERİ BORSALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİ Tuncay ÇELİK * Derviş BOZTOSUN ** ÖZ Bu çalışmada, Türkiye hisse senedi piyasasının (İMKB 100) ile Asya Ülkeleri hisse senedi

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: Özel Sayı 0 ss. 4-58 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli A Nonlinear Analysis

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

IMKB 100 endeksinin uluslararası hisse senedi endeksleri ile ilişkisinin eşbütünleşim analizi ile belirlenmesi

IMKB 100 endeksinin uluslararası hisse senedi endeksleri ile ilişkisinin eşbütünleşim analizi ile belirlenmesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:39, Sayı/No:1, 2010, 154-168 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2010 IMKB 100

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz Türkiye de Doğrudan Yabancı Seraye Yaırılarının Teel Belirleyicileri: 199-26 Döneine Đlişkin Ekonoerik Analiz Recep TARI Hanife BIDIRDI Öze: Bu çalışanın eel aacı, 199-26 döneine ilişkin Türkiye de doğrudan

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı