KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON"

Transkript

1 KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz

2 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. Cihazýnýzýn üzerine herhangi bir sývý dökülmemesi ve sývý temasý olmamasi konusunda dikkatli olunuz. Cihazýnýzý kullaným kýlavuzunda tarif edildiği şekilde kullanýnýz. Cihazýnýzý toza maruz býrakmayýnýz. TAŞIMA SIRASINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR: Cihazýnýzý taşýma sýrasýnda herhangi bir darbeye maruz býrakmayýnýz. NSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA L ŞK N UYARILAR: Tibbi cihazlarýn çalýşmasý olumsuz etkilenebilir. Bulunduğunuz ortamdaki teknik koşullarini, doktor muayenehanesi vb., göz önünde bulundurun. Cihazýnýzý radyatör, fýrýn vb. ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. TÜKET C N N KEND YAPAB LECEĞ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEM ZL Ğ NE L ŞK N B LG LER: Cihazýnýzýn içerisinde bakým yapýlabilecek bir kýsým yoktur, arýza durumunda yetkili servis istasyonlarý (Yetkili Servis istasyonlarýný gösterir liste ektedir) veya cihazýnýzý temin etmiş olduğunuz yetkili satýcýya müracaat ediniz. PER YOD K BAKIM: Garanti sonrasý teknik bakýmýn sadece yetkili servis istasyonlarýnda yapýlmasý gerekmektedir. BAĞLANTI ve MONTAJ: Bağlantý ve montaj tüketici tarafýndan kullanma kýlavuzunda gösterildiği şekilde yapýlýr. Bağlanti ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşý yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz. (Bakýnýz servis istasyonlarýný gösterir liste)

3 KULLANIM ÖMRÜ ve TSE NO : Cihazýnýzýn işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açýsýndan KULLANIM ÖMRÜ 7 yýldýr. Almýş olduğunuz bu cihaz TS standartlarýna uygundur. THALATÇI F RMA: ÜRET C F RMA: TESAN LET S M A.Ş. ÇOBANÇEŞME MAHALLES, B LGE SOK. NO:17 YEN BOSNA STANBUL Tel: Fax INTERNATIONAL BRAND DISTRIBUTION GmbH Almanya adina GIANT TELECOM LTD. Elite Industrial City, Melin District, Dailing Mount Town Dongguan, Guangdong Ç N E mail: tel: fax: CE ONAYI VEREN KURULUŞ B LG LER : TÜV Product Service GmbH.. TÜV SÜD Gruppe. Zertifiziertelle. Ridlerstrasse München. Germany

4

5 Hoşgeldiniz Bir motorola ürünü tercih etmiş olduğuğunuz için size teşekkür ederiz. Ahize Ekran Dahili / OK Sessiz Gezinme / Menü Bekletme / Aktarma Sil Cevaplama Kapatma Telefon rehberi Hoşgeldiniz Ahizelere sinyal verir Şarj göstergesi Baz istasyon 1

6 Ürüne ilişkin daha geniş bilgiyi garanti hizmetleri bölümünde bulabilirsiniz. ME5050 3, ME5050 4, ME5050A 1, ME5050A 2, ME5050A 3 ve ME5050A 4 model Hoşgeldiniz Copyright 2006 Motorola Inc. MOTOROLA, stilistik M Logo ile PhoneWrap, ABD Patent ve Ticari Marka Dairesi "US 2

7

8 Önemli Güvenlik Talimatlar Önemli Güvenlik Talimatlar Yang n, elektrik çarpmas, yaralanma ve hasar tehlikelerine karş önlem amac yla kablosuz telefonu kullan rken aşağ daki emniyet kurallar na uyunuz. Yang n ve elektrik çarpmas tehlikesini aşağ daki şekilde en aza indirebilirsiniz: 1. Telefon üzerindeki tüm boşluk ve aral klar aç kta b rak n. Telefonu kesinlikle s t c veya s cak bir yüzey üzerine koymay n z. Telefonun kurulduğu alanda yeterli havaland rma olmas na dikkat edin. 2. Telefon slak veya su içine düşmüşse kesinlikle kullanmay n. 3. Mümkünse telefonu su yak n nda (örneğin banyo küveti, eviye veya yüzme havuzu yak n nda) kullanmay n. 4. Ağ kablosu üzerinde herhangi bir eşya olmamas na dikkat edin. Ağ kablosunu başkalar üzerine basmayacak şekilde döşeyin. 5. Telefon üzerindeki boşluk ve aral klar içine herhangi bir cisim sokmay n z, aksi taktirde yang n veya elektrik çarpmas tehlikesi doğabilir. 6. Temizlemeden önce cihaz prizden mutlaka ç kar n. Temizlik işlemini s v veya püskürtmeli temizlik maddeleri ile değil, sadece nemli bir temizlik bezi ile yap n z. 7. Cihaz kendiniz sökmeyiniz. Servis veya tamir gerektiğinde bu kullan m k lavuzu sonunda verilen garanti servisini aray n. 8. Gerek priz gerekse uzatma kablosunu aş r yüklemeyin. 9. Gök gürültülü f rt nal hava koşullar nda telefonu kullanmay n z. Aş r gerilim emniyeti ile cihaz koruyun. 10. Özellikle gaz hatt n n yak n nda bulunuyorsan z bir gaz kaçağ ihbar için telefonu kullanmay n. 4

9 Aşağ daki durumlarda kablosuz telefonu derhal prizden ç kar n: ağ kablosu veya fiş hasarl veya d şar ç km ş ise, üzerine s v dökülmüş ve cihaz n içine girmiş ise, cihaz yağmur veya suya maruz kalm ş ise, cihaz n fişini çekmeden ve telefonu prizden ay rmadan önce, ne mobil k sm ne de baz istasyonunu sudan ç karmaya çal şmay n. Cihaz prizden ç kar lm ş kablosundan tutarak sudan ç kar n. cihaz yere düşmüş veya gövdesi hasarlanm ş ise, cihazda farkedilir bir güç değişikliği varsa. Montaj Talimatlar 1. Tüm talimatlar anlayana kadar kullan m k lavuzunu dikkatle okuyun ve k lavuzu güvenli bir yerde saklay n. 2. Cihaz üzerindeki tüm uyar ve talimatlara uyun. 3. Cihaz banyo küveti, eviye veya duş yak n na monte etmeyin. 4. Telefonu sadece tip etiketi üzerinde belirtilen gerilim ve ak m değerlerine uygun enerji kaynağ ile çal şt r n. Evinizin cereyan besleme değerlerinden emin değilseniz, ilgili sat c ya veya yerel elektrik besleme işletmesine başvurun. 5. Cihaz kesinlikle sabit olmayan sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin. Cihaz bu taktirde kolayca düşebilir ve hasar görebilir. Önemli Güvenlik Talimatlar 5

10 Önemli Güvenlik Talimatlar 6. Sadece bu kullan m k lavuzunda belirtilen ayarlamalar yap n. Belirtilenlerden ayr başka ayarlar n değiştirilmesi ar zaya neden olabilir ve bu durumda cihaz tekrar normal çal şma şartlar na getirmek çoğu zaman güçleşir. 7. Cihaz sadece yumuşak nemli bir bez ile temizleyin. Telefonun temizliği için herhangi bir kimyasal madde veya temizlik maddesi kullanmay n. 8. Sadece bu cihaz ile birlikte bulunan adaptörü kullan n. Farkl bir adaptörün kullan lmas cihaz n ar zalanmas na neden olabilir. 9. Kablosuz telefonlar şebeke cereyan ile çal şt ğ ndan enerji kesilmesi durumunda telefon edebilmeniz için evinizde kablolu başka bir telefon bulunmas tavsiye edilir. 10. Cihaz n yak n ndaki diğer elektrikli aletlerin zarar görmesini önlemek için kablosuz telefonun baz istasyonunu televizyon, mikrodalga f r n veya video cihaz yak n na kurmay n. Teknik Değişiklikler Bu kullanma k lavuzu bilgilendirme amac yla haz rlanm şt r. çeriği sözleşmenin bir parças değildir. Aç klanan veriler sadece nominal verilerdir. Belirtilen donan mlar ve opsiyonlar ülkelerin taleplerine göre farkl olabilir. 6

11 Kurulum Paket içerisinde bulunanlar: ME ME5050A-1 1 li Paket ME ME5050A-2 2 li Paket ME ME5050A-3 3 lü Paket ME ME5050A-4 4 lü Paket Baz istasyon Ahize Adaptör Pil (Tip AAA) Kurulum 7

12 Baz istasyonu ve şarj cihaz n n doğrudan güneş ş n na maruz kalmamas na dikkat edin. Baz istasyonu ve şarj cihaz kesinlikle slanmamal d r. Gerek baz istasyonu gerekse şarj cihaz yüksek oranda nem, buhar veya toz bulunan bir ortamda (örneğin kiler, garaj veya teras gibi yerlere) kurulmamal d r. Oda s cakl ğ 0 C ila 35 C aras nda olmal d r. Kurulum Baz istasyonun ve adaptörün bağlanmas lgili kablonun fişini baz istasyonunun uygun yuvas na tak n. (Fiş ve yuva yap sal olarak yanl ş bağlamaya karş korumal olduğundan yanl ş bağlaman z mümkün değildir). Telefonun alt ndaki kabloyu cihaz n arka k sm na götürün. Telefon bağlant kablosunun fişini telefon prizine tak n. Adaptörü elektrik prizine tak n. Baz istasyonu kullan ma haz rd r. Baz istasyonunun şebeke şalteri yoktur. Bu nedenle telefonun kurulacağ yerin yak n nda bir prizin bulunmas na ve adaptörün kolayca tak labilmesine dikkat edin. Evinizdeki enerji beslemesinin adaptör üzerinde belirtilen voltaja uyumlu olmas na dikkat edin. 8

13 Şarj cihaz n n bağlanmas Adaptör bağlant kablosunun fişini şarj cihaz n n alt k sm nda bulunan yuvaya tak n. Adaptörü elektrik prizine tak n. Şarj cihaz kullan ma haz rd r. Pillerin Yerleştirilmesi Pil bölmesini açmak için, açma mandal na bast rarak pil bölmesi kapağ n yukar doğru kald r n. AAA tipi pilleri, doğru kutuplara dikkat ederek yerleştirin. Pil bölmesini açmak için pil bölmesi kapağ n yukar doğru bast r n. AAA tipi iki adet pili kutuplar na dikkat ederek pil bölmesine yerleştirin. Pillerin kutuplar yanl ş ise kablosuz telefon çal şmaz. Pilleri yanl ş yerleştirmeniz durumunda ayr ca kablosuz telefon zarar görebilir. Kurulum Pil bölmesi kapağ n tekrar pil bölmesinin üzerine yerleştirip aşağ doğru itip yerine oturtun. Kablosuz telefonu ana istasyondaki yerine yerleştirin. Bir çal şma sinyali duyulur ve pil şarj göstergesi şarj edildiğini gösterir. Bilgi: lk şarj ederken piller aral ks z en az 14 saat şarj edilmelidir. lk şarjda kablosuz telefonunu baz istasyonundan şarj işlemi tamamland ktan sonra al n. Bu şekilde telefonunuz için en iyi çal şma şartlar sağlanm ş olur. 9

14 Kurulum Teknik Bilgiler 32 Ω 1,4 Ω Fiş Mikrofon hassasiyeti 60 mw 2,5 mm Stereo fiş 54 db 10

15 Performans özellikleri Değerli müşterimiz,bu üstün kaliteli kablosuz telefon setini tercih etmiş olduğuğunuz için kablosuz telefon seti Arama aktarma gösterme (telefon şebekesine Turuncu aydınlatmalı ekran (yalnız ME 5050A için) Mikrofonu kapama Tuş kilidi Tuş sesi açma/kapama Sesli arama / Titreşimli arama fonksiyonu Proğramlanabilir arama kilidi 100 saate kadar bekleme süresi 10 saate kadar kesintisiz konuşma süresi AAA, (Micro, NiMH) Performans özellikleri telefon rehberi fonksiyonu 11

16 Pillerin şarj durumunu gösterir Harici Dahili Tuş kilidi aktif Ahizenin sessiz ayarda olduğunu gösterir (zil sesi mevcut değil ise sinyal verir) 12

17 Kumanda 1 Ahize 2 Menü Sembolü 3 4 Şarj göstergesi 5 Şarj istasyonu 13

18 Menü düzeni 1 KAYITLAR 2 TEL REHBER 1 YENI KAYIT NO GIRISI ISIM GIRIS CAGRI 2 LISTELE CAGRI VIP DUZELT 4 SIL Menü düzeni 5 TUMUNU SIL ONAY? 3 AHIZE 1 ZIL SES SEVIYE [ ] HARICI MELODI 1 10 DAHILI MELODI MT ADI 3 HAFIZA 4 TUS SESI ACIK/KAPALI 5 OTO CEVAP ACIK/KAPALI 6 CAGRI SAY ACIK/KAPALI 7 TEMEL AYAR ONAY? 8 KAYIT ARIYOR 14

19 4 BAZ 1 ENGELLEME PIN GIR AHIZE 1 4 HAYIR HARIC NO NO 2 ACIL DURUM PIN GIR 1 2 NO GIR 3 ZIL [ ] MELODI FLAS SURE 100/250/600 5 LISAN 5 ARAMA MODU SESLI TITRESIMLI 6 PIN DEGIS PIN GIR YENI PIN TEKRAR 7 TEMEL AYAR PIN GIR ONAY? 8 IPTAL PIN GIR AHIZE 1 4 ONAY? ENGLISH DEUTSCH ITALIANO FRANCAIS ESPANOL PORTUGUES NEDERLANDS POLSKI SVENSKA TURKCE Menü düzeni Bilgi: Menü düzeni içerisinde aşağ daki şekilde gezinebilirsiniz: Önce Menü tuşuna bas n. Sonra ok tuşlar yard m yla gezinin yada rakam tuşlar yla ilgili menu noktas n doğrudan seçin. Örnek: 4 BAZ > 4 FLAS SURE alt menüsüne ulaşabilmek için 44 tuşlay n. 15

20 olmaya başlar. açma/kapatma şalterine sahip değildir. Turuncu aydınlatmalı ekran(yalnız ME 5050A için) Lisan seçimi Onaylamak için 3. Lisan seçimini yapmak için yada 4. Onaylamak için 16

21 17

22

23

24

25 Konferans bağlant s Harici konuşmalar esnas nda başka bir ahizeyi konuşmaya dahil edebilirsiniz (Üçlü konferans). 1. tuşuna bas n ve konuşmaya dahil etmek istediğiniz ahizenin numaras n (örn. 2) girin. 2. D şar dan gelen çağr beklemeye al n r. 2. Ahize çağr y kabul edince konferans bağlant s n başlatmak için hemen # tuşuna bas n. yada 3. Gelen arama bekletilir. Ahize 2 aramay kabul eder etmez, telekonferans başlatmak için # tuşunu bas l tutun. 4. Bu tuş yard m yla ahizelerden her biri konferans konuşmas n terk edebilir ve diğer ahize harici konuşmay sürdürür. Arama boşluğu (P) verme Motorola telefonunuz paralel bağl ise arama için bir boşluk süresi gerekebilir. Bunun için örn. harici arama yapmak için 0 (0P...) rakam ndan sonra tuşuna bas n. Boşluk için ekranda P eklenir. Bu boşluk telefon rehberindeki kay tlarda da proğramlanabilir. Telefonun kullan lmas 21

26

27

28 Ahize ayarlar Ahize ayarlar Zil Şiddetinin Değiştirilmesi 1. HANDSET (ahize) görününceye dek tuşuna bas n. 2. tuşuna iki kez bas n. 3. VOLUME (şiddet) u seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. Zil şiddetini seçmek için yada tuşuna bas n. (0 5 seviyesi, 0 zil kapal anlam na gelmektedir.) 6. Ayar doğrulamak için tuşuna bas n. Zil / Melodi ayar (harici/dahili) 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşunu 2x bas n. 3. yada tuşlar yla alt menüye geçin (HARICI yada DAHILI). 4. tuşuna bas n. 5. Melodiyi (1 10) yada 1 10 tuşuyla seçin. 6. Ayar onaylamak için tuşuna bas n. 24 Ahizenin ismini belirleme / değiştirme Ahizelerinize isim verebilirsiniz. Bu isim yaln z telefon stand by (bekleme) konumundayken gösterilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n.

29 5. Ahizenin ismini girin / değiştirin (örn. MOBIL 1). Bilgi: Harf girmek için harfin bulunduğu tuşa 1x, 2x, 3x yada 4x bas lmal d r. Örn. L harfini getirmek için 5 tuşuna 3x bas n. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. Prefiks (ön numara) kaydetme Ahizenizde prefiks numaralar kaydebilirsiniz. Bu numaray istediğiniz zaman 0 tuşunu iki saniye bas k tutmak suretiyle görebilirsiniz. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. Prefiks numaray girin (örn. s k konuştuğunuz kişinin ön numaras ). 6. Onaylamak için tuşuna bas n. Tuş seslerini açma / kapatma 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. yada tuşuyla ayar menüsünü seçin. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. Ahize ayarlar 25

30 Ahize ayarlar Otomatik cevaplamay açma / kapatma Ahizeyi, baz istasyondan ald ğ n zda otomatik cevaplama derhal devreye girer ve herhangi bir tuşa basmadan konuşma başlar. Ahizeyi baz istasyondan ald ğ n zda ayr ca konuşma tuşuna basman za gerek yoktur. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. yada tuşlar na basarak otomatik cevaplamay aç n yada kapat n. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. Konuşma süresi göstergesini etkin k lma / kald rma Konuşma süresini ahizeden gösterebilirsiniz. Sayaç konuşma başlay nca çal şmaya başlar. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. yada tuşlar na basarak konuşma süre sayac n aç n yada kapat n. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. 26

31 Fabrika ayarlar Ahizeleri geri fabrika ayarlar na getirebilirsiniz. Bu durumda Sizin yapm ş olduğunuz tüm ayarlar değiştirilir. Telefon rehberi kay tlar muhafaza edilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. Onaylamak için tuşuna bas n. Bilgi: Ahize fabrika ayarlar na geri getirilir. Gösterge stand by konumuna geçer. lave ahizelerin tan t lmas Baz istasyonunuza başka ahizeleri de tan tabilirsiniz. Yaln z bunlar GAP standart n desteklemek zorundad rlar. Ahizelerde bulunan özelliklerden baz lar çal şmayabilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. Baz istasyon üzerindeki Page tuşuna bas li tutun ve onay sesini duyduktan sonra PIN girin. Fabrika ayar =0000) 6. tuşuna bas n. Bilgi: Bağlant sağland ktan sonra ahizenin ad ve numaras (daha önce 4 ten az ahize tan t lm ş ise boş olan ilk numara) ekranda gösterilir. Ahize ayarlar 27

32 Baz istasyon ayarlar Arama engelleme Arama engelleme için aşağ daki seçenekler vard r: Baz istasyon ayarlar Seçenek Tan mlama KAPALI Her türlü arama serbest. HARICI Tüm harici aramalar engellenir. Numara Engellenecek olan numaralar belirleyin, örn BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n girin. Bilgi: (Fabrika ayar : 0000). 6. tuşuna bas n. 7. Engellenmesi gereken ahizeyi seçmek için yada tuşuna bas n. 8. tuşuna bas n. 9. DISABLE (devre d ş ) ya da EXTERNAL (harici) seçmek için yada tuşunu kullan n. 10. tuşuna bas n. 11.NUMBER (numara) seçmek için yada tuşunu kullan n. 12.Engelli numaray girin. (en fazla 5 rakam) 13. tuşuna bas n. 28

33 Acil durum numaras n kaydetme yada değiştirme Acil durum numaralar hiçbir engellemeye tabii değildir, yani bu numaralar herhangi bir engelleme ayar yap lm ş olsa dahi aramak mümkündür. Acil durum numaralar n kullanabilmek için bunlar n önceden haf zaya kaydedilmesi gerekir. Daha sonra acil durum numaralar elle girilebilir yada şayet kay tl ysa telefon rehberinden seçilebilir. ki ayr acil durum numaras (azami beş haneli) ayarlayabilirsiniz. Örnek: Üç haneli acil durum numaras =123. Cihaz yaln z dahili konuşmalara aç k olsa dahi 123 ile başlayan tüm numaralar çevirilir. 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. PIN giriniz(0000=fabrika ayar ). Bilgi: Telefon defterine acil numaralar n girilmesi ve belirli isimlerin yaz lmas tavsiye olunur. (örn. "DR", " TFA YE"). 6. tuşuna bas n. 7. yada tuşuyla değiştirilecek olan acil durum numaras n seçin ve değiştirin. 8. tuşuna bas n. Baz istasyon ayarlar 29

34 Baz istasyon ayarlar 30 Flaş süresinin değiştirilmesi 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. yada tuşlar yla istenilen flaş süresini seçin. 6. tuşuna bas n. Arama Modunu Seçmek 1. BASE görününceye dek tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. Arama Modunu seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. TONLU ya da DARBEL yi seçmek için yada tuşuna bas n. 6. Seçiminizi doğrulamak için tuşuna bas n. PIN değiştirme 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. Eski PIN gir (0000). 6. tuşuna bas n. 7. Yeni PIN gir (örn. 1111). 8. tuşuna bas n. 9. Yeni PIN tekrarla (örn. 1111). 10. tuşuna bas n.

35 Fabrika ayarlar 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. PIN girin. 5. tuşuna bas n. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. ptal Bir baz istasyonunda birden fazla ahize kay tl olmas durumunda bunlar kendilerini karş l kl olarak iptal edebilirler. Son ahize iptal edilemez. 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. PIN giriniz(0000=fabrika ayar ). 6. tuşuna bas n. 7. Gerekirse yada tuşuyla ahizeyi seçin. 8. tuşuna bas n. 9. Onaylamak için tuşuna bas n. Baz istasyon ayarlar 31

36

37 Telefon rehberi Kay t girme VIP Kay t girme Kay t listeleme Numara düzeltme Numara düzeltme, VIP Kay tlar Numara silme Tüm numaralar silme Ahize ayarlar Zil şiddeti Zil Melodi, harici Zil Melodi, dahili Ahize ad n değiştirme / 2-TEL REHBER / / 1-YENI KAYIT / / NO GIR / / / ISIM GIR / ABC... / / CAGRI / / 2-TEL REHBER / / 1-YENI KAYIT / / NO GIR / / / ISIM GIR / ABC... / / CAGRI / yada / VIP CAGRI 1-10 / / 2-TEL REHBER / / yada / 2-LISTELE / / yada / 2-TEL REHBER / / yada / 3-DUZELT / / yada / / / / ABC... / / CAGRI / / 2-TEL REHBER / / yada / / 3-DUZELT / / yada / / / / ABC... / / CAGRI / / VIP CAGRI 1-10 / / 2-TEL REHBER / / yada / 4-SIL / / yada / / 2-TEL REHBER / / yada / 5-TUMUNU SIL / / ONAY? / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / /1-SES SEVIYESI / / yada / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / yada / 2-HARICI / / yada / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / yada / 3-DAHILI / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 2-MT ADI / / ABC.../ K sa Kullanma K lavuzu 33

38 K sa Kullanma K lavuzu Prefiks numara kay t girme Tuş sesi açma/kapama Otomatik cevaplama Konuşma süresi göstergesi Aç k / Kapal Temel Ayar Ahize tan tma Baz istasyon ayarlar Arama engelleme, KAPALI ve HARICI Arama engelleme, NUMARA Acil durum numaras girme Zil şiddeti ve melodi Flash süresi ayar Arama yöntemini değiştirme / 3-AHIZE / / yada / 3-HAFIZA / / / / 3-AHIZE / / yada / 4-TUS SESI / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 5-OTO CEVAP / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 6-CAGRI SAY / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 7-TEMEL AYAR / / ONAY? / 3-AHIZE / / yada / 8-KAYIT / / 4-BAZ / / 1-ENGELLE / / PIN GIR / 0000 / / yada / / yada / / 4-BAZ / / 1-ENGELLE / / PIN GIR / / 0000 / / yada / yada / NUMARA/ / / 4-BAZ / / yada / 2-ACIL DURUM / / PIN GIR / 0000 / / yada / / / 4-BAZ / / yada / 3-ZIL / / yada / / MELODI / yada / / 4-BAZ / / yada / 4-FLAS SÜRE / / yada / / 4-BAZ / / yada / 5-ARAMA MODU / / yada / 34

39 PIN değiştirme Temel Ayar ptal / 4-BAZ / / yada / 6-PIN DEGIS / / PIN GIR / 0000 / / YENI PIN / 1111 / / TEKRAR / 1111 / / 4-BAZ / / yada / 7-TEMEL AYAR / / PIN GIR / 0000 / / ONAY? / / 4-BAZ / / yada / 8-IPTAL / / PIN GIR / 0000 / / yada / / ONAY?/ K sa Kullanma K lavuzu 35

40 mha etme/garanti 36 mha etme mha etmeye ilişkin bigiler Avrupa hukukunun ulusal yasalar ve düzenlemelere uyarlanmas, kullan m eşyalar n n kurallara uygun bir şekilde imha edilmesi konusunda Size de baz yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülük, kişiler ile çevrenin korunmas n sağlar. Yandaki sembol, eski elektrikli ve elektronik cihazlar ile pillerin ev çöpünden ayr bir şekilde imha edilmesi gerektiği anlam na gelir. Eski ya da kullan m süresi dolmuş cihazlar, uygun bir imha yüklenicisine ait toplama noktas nda imha edin. Piller ve aküleri, pil ticareti yapan kuruluşlar ve gerekli kaplara sahip yetkili toplama noktalar nda imha edin. Ambalaj malzemelerini, yerel talimatlara uygun olarak imha edin. Garanti GARANT B LG LER Giant Telecom BVI (sözleşmeli sat c ); ürünün sat ş tarihinden itibaren 24 ay (garanti süresi) süreyle yetkili sat c dan sat n ald ğ n z beraberindeki komponentler ile birlikte dijital kablosuz telefonun üretim tarihinde geçerli spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmektedir. Sat n al nan ürün veya ürünlerin geçerli spesifikasyonlara uygun olmamas halinde, malzeme, işçilik veya normlar n yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen herhangi bir hata tespit tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ve mutlaka garanti süresi dolmadan sözleşmeli sat c ya bildirilmeli ve ürün tamir için sözleşmeli sat c n n tamir veya müşteri

41 hizmetleri merkezine en k sa sürede gönderilmelidir. Garanti süresi içerisinde sözleşmeli sat c n n karar na bağl olarak ürün ya ücretsiz olarak tamir edilir veya değiştirilir. Garanti hizmetleri garanti süresinin dolmas yla sona erer. GARANT H ZMETLER NDEN FAYDALANMA Garanti hizmetlerinden faydalanabilmek için sat n alma tarihinin belirtildiği sat ş belgesi yada benzeri bir belgeyi ibraz etmek zorundas n z. Ayr ca dijital kablosuz telefon üzerinde orijinal elektronik seri numaras aç kça görülebilir olmal d r. Bu bilgiler ürünün kendisinden elde edilir. Sözleşmeli sat c n n müşteri hizmetleri merkezi taraf ndan sunulmakta olan tüm tamir ve diğer tür hizmetlerin müşteri hizmetleri çal şma şartlar na uygun olarak sunulmas na dikkat etmek Sizin sorumluluğunuzdad r. Baz durumlarda Sizden ürünün bak m işlemlerinin yaln z sözleşmeli sat c n n müşteri hizmetleri merkezi taraf ndan yap lm ş olduğuna dair ek bilgi ve belge talep edilebilir. Bu nedenle bu güne kadar yap lm ş olan tamiratlara ilişkin tüm belgeler saklanmal ve onar ma ilişkin herhangi bir soru bulunmas durumunda ibraz edilmelidir. ÖNŞARTLAR Ürünün model yada seri numaras nda herhangi bir değişiklik, silinme, kopyalama, tahrip olmas veya tan nmayacak halde olmas durumunda garanti hizmetleri talep edilemez. Gerekli olan belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik olmas durumunda yada bunlar n okunaks z olmas veya üretici verilerine uygun olmamas durumunda sözleşmeli sat c ücretsiz garanti hizmeti sunmak zorunda değildir. Ürünün tamirat esnas nda sözleşmeli sat c n n tercihine bağl olarak yaz l m güncelleştirilmesi (Software Reflashing) yap l r, modüller ve çip kartlar ayn özellikleri mha etme/garanti 37

42 mha etme/garanti taş yan tamir edilmiş olan yada yeni parçalar veya çip kartlar ile değiştirilir. Değiştirilen modüller, donan m parçalar, piller ve çip kartlar n garanti süresi geri kalan as l garanti süresi ile s n rl d r. Bu durumda garanti süresi uzam ş say lmaz. Değiştirilen tüm donan m parçalar, piller, yedek parçalar yada dijital kablosuz telefonun mülkiyeti sözleşmeli sat c ya aittir. Sözleşmeli sat c ürünün, donan m parçalar n n, pillerin vede yedek parçalar n montaj ile bak m ve servisi için herhangi bir garanti teminat vermez. Sözleşmeli sat c ürüne bağlanm ş olan yada bununla birlikte kullan lm ş olan ve kendisi taraf ndan sat lm ş olmayan ek cihazlardan kaynaklanan sorun ve hasarlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ürünün sözleşmeli sat c taraf ndan beraberinde teslim edilmiş olmayan ek veya dijital kablosuz telefonu tamamlay c cihazlar ile birlikte kullan lmas durumunda sözleşmeli sat c, ürün ile tamamlay c donan m cihazlar ndan oluşan kombinasyonun ar zas z bir şekilde çal şacağ n garanti etmez ve böyle bir kombinasyonda kullan lan ürünün hatas z olduğunu tespit etmesi durumunda herhangi bir garanti talebini kabul etmez. GARANT YE DAH L OLMAYAN DURUMLAR Bu garanti hasarlardan, amaç d ş kullan mdan, fenne uygun olmayan kullan mdan, ihmalden ve gerekli itinan n gösterilmemesinden kaynaklanan hatalar ile yetkisiz kişiler taraf ndan yap lan değişikliklerden kaynaklanan hatalar için geçerli değildir. şbu garanti özellikle aşağ daki hata ve hasar durumlar nda geçerli değildir: Ürünün fenne uygun olmayan, normal şartlar n d ş nda yada amaç d ş kullan lmas sonucunda meydana gelen hata veya hasarlarda. 38

43 Yanl ş kullan mdan, uygun olmayan kaynaklara bağlanmadan, kaza ve ihmalden kaynaklanan hata veya hasarlarda. Fenne uygun olmayan çal şt rma ve denemelerden, yanl ş bak mdan, kurulumdan, izin verilmeyen yaz l m uygulamalar ndan ve değişikliklerden kaynaklanan hata veya hasarlarda. Doğrudan materyal veya işçilik hatas na bağl olmamakla bereber antenin k r k yada hasarl olmas durumunda. Sözleşmeli sat c taraf ndan parçalar na ayr lm ş yada tamir edilmiş olmayan ve böylece ürünün çal ş rl ğ n n yada hata nedeninin uygun bir şekilde tespit edilmesinin ve garanti hakk n n kontrol edilmesinin mümkün olmamas durumunda. Mobil telefon şirketinin menziline, şebeke kapsam na, yayg nl k derecesine, hizmet kalitesine yada telsiz şebeke içerisindeki kullan m na bağl olan hata veya hasarlarda. Rutubetten, s v lar n içeri s zmas ndan yada dökülen g da maddelerinden kaynaklanan hata veya hasarlarda. Normal kullan m kapsam nda çizilen yada hasar gören plastik muhafaza parçalar ile diğer d ş yüzeyler. S n rl bir süre için kiralanm ş olan ürünler. Düzenli olarak yap lmas gereken onar m ve tamirat işleri ile aş nma nedeniyle değiştirilmesi gereken parçalar. Paslanma, oksidasyon ve pil akmalarindan kaynaklanan hasarlar ile bunlara bagli müteakip hasarlar garanti kapsamina dahil degildir. mha etme/garanti 39

44 mha etme/garanti Bilgi: Şarj edilebilen piller ile dijital kablosuz telefonunuzun konuşma ve bekleme süreleri kullanma şartlar na vede ağ konfigürasyonuna bağl d r. Bir tüketim malzemesi olan dijital kablosuz telefonunuzun özellikleri bölümünde, cihaz n z sat n ald ğ n z tarihten itibaren iki ay süreyle en yüksek performans ile kullanabileceğiniz belirtilmektedir. Şarj edilebilen pillerin garantisi, ( ) piilerin şarj için öngörülen orijinal şarj cihazlar n n yerine başka bir şarj cihaz n n kullan lmas durumunda, ( ) pillerin garanti şeritlerinin kopar lm ş yada hasarl olmas durumunda, ( ) şarj edilebilen pillerin öngörüldüğü dijital kablosuz telefon yerine başka bir cihazda yada başka bir amaçla kullan lm ş olmas durumunda sona erer. şletim şartlar na ve Sizin kullanma al şkanl ğ n za bağl olarak ürünün temel donan m na dahil olmayan muhafaza ve boya gibi yap gruplar ile ekran ve tuş tak m gibi alt yap gruplar nda aş nma belirtileri ve mekanik hatalar baş gösterebilir. Aş nma belirtilerinin giderilmesi ile pil gibi tükenebilen parçalar n yenilenmesi Size aittir ve bu nedenle sözleşmeli sat c taraf ndan sunulan ücretsiz garanti kapsam na dahil değildir. Ürünüzü garanti işlemlerine tabi tutulmak üzere göndermeden önce ürünüze kay t etmiş olduğunuz isim ve telefon numaras gibi bütün bilgileri not ediniz ve saklay n z; bu tür veriler tamirat ve bak m işlemleri esnas nda silinebilir yada kaybolabilir. GARANT SÜREC DIŞINDAK TAM RATLAR Sözleşmeli sat c n zdan ürününüzü garanti süresi sona erdikten sonra tamir etmesini yada garanti kapsam na dahil olmayan hata yada hasarlar gidermesini talep etmeniz durumunda, sözleşmeli sat c tercihen tamirat ücret karş l ğ nda kendisi yapar yada tamirat yapmak üzere Sizi yetkili üçüncü bir kişiye havale eder. 40

45

46

47

48

49

50 MOTOROLA, stilistik M Logo ile PhoneWrap, ABD Patent ve Ticari Marka Dairesi "US Patent & Trademark Office" taraf ndan tescil edilmiştir. Diğer tüm ürün ve hizmet isimlerinin haklar kendi sahiplerine aitttir.

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış Gigaset AL110 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Ekran tuşları 3 Mesaj tuşu 4 Telefon rehberi tuşu 5 Kumanda tuşu (u) 6 Cevaplama tuşu 7 Bitirme ve açma/ kapatma tuşu 8 Zil sesini açma/kapatma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET A120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4570107

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET A120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4570107 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-3800 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 GİRİŞ Ttec kablolu telefon ürünümüzü satın aldığınız için siz değerli müşterimize teşekkür ederiz. Ürünümüzün ergonomik tasarımı ve kolay

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Nokia 1280 Kullanım Kılavuzu

Nokia 1280 Kullanım Kılavuzu Nokia 80 Kullanım Kılavuzu Baskı. TR Tuşlar ve parçalar 7 6 5 4 Kulaklık Ekran Bitirme ve Açma/Kapama tuşu 4 Tuş takımı 5 Navi tuşu (gezinme tuşu) 6 Arama tuşu 7 im tuşları 8 9 0 8 Flaş ışığı 9 Şarj cihazı

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12.

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12. AP180-AP185 (L1c glossy) / TR / A31008-M2003-B431-2-5A19 / Overview.fm / 16.06.2009 Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AP185) 3 Ekran

Detaylı

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C59 HH C59 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaylı

Gigaset C610 IP Güçlü ev arkadaşınız

Gigaset C610 IP Güçlü ev arkadaşınız Tebrikler Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adamış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur! Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.

Detaylı

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 OBJ_DOKU-9733-001.fm Page 1 Thursday, November 29, 2007 9:33 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com PCM 10 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 de Originalbetriebsanleitung

Detaylı

Nokia X2-02 Kullanım Kılavuzu

Nokia X2-02 Kullanım Kılavuzu Nokia X2-02 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Telefonunuza genel bakış 5 Çift SIM'li telefonunuz 5 Tuşlar ve parçalar 5 Başlarken 6 SIM kartı ve bataryayı takma 6 İkinci

Detaylı

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi ĐÇĐNDEKĐLER 1. Ttec Plus TK-4050 Hakkında.3 2. Paket Đçeriği.3 3. Kullanım Kılavuzu 3 4. Paketten Çıkarma 3 5. Telefonun Kurulması.3 6. Telefonun

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

VUZU A URU KIL V BAÞ

VUZU A URU KIL V BAÞ BAÞVURU KILAVUZU Başlarken 1 BAŞLARKEN Bu kılavuzdaki simgeler Menü GÖNDER Vertu telefonunuzun ekranında görünen metni temsil eder; örneğin Bekleme ekranında Menü ye Bir Vertu telefon tuşunu temsil eder,

Detaylı

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Kullanma kılavuzu

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Kullanma kılavuzu LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Kullanma kılavuzu Giriş Giriş Sayın müşterimiz, Sayın müşterimiz, Brand Variabel Bu cihazı satın alarak, PHILIPS markasının

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 26 Milieubescherming Değerli Müşterimiz, Yaşam için teknoloji slogan m

Detaylı

SL400 HH SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL400 HH SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL400 HH SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4

Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4 Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4 Baskı 1.1 TR Pișt... Yalnızca bu kılavuz değil, șunlar da var... Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, www.nokia.com/

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide MFL68043810 (1.0) www.lg.com - Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanımayöneliktir.wlan, Avrupa da kapalı alanlarda sınırlamaolmaksızın kullanılabilir

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Baskı 1.1 TR RM-980 Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM kart, pil ve hafıza kartı takma 4 Kullanılacak

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. VSP355s

KULLANIM KILAVUZU. VSP355s KULLANIM KILAVUZU VSP355s Değerli Müşterimiz, Vestel telefon cihazımızı tercih etmekle kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1

Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1 Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1 Baskı 1.4 TR Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, www.nokia.com/ privacy

Detaylı

PPF 631 PPF 632 PPF 675. Kullanma kılavuzu

PPF 631 PPF 632 PPF 675. Kullanma kılavuzu PPF 631 PPF 632 PPF 675 Kullanma kılavuzu Sayın müşterimiz, Giriş Brand Variabel Bu cihazı satın alarak, PHILIPS markasının kalitesini seçmiş bulunmaktasınız. Cihazınız, gerek evde, gerekse işyerinde tüm

Detaylı