KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON"

Transkript

1 KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz

2 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. Cihazýnýzýn üzerine herhangi bir sývý dökülmemesi ve sývý temasý olmamasi konusunda dikkatli olunuz. Cihazýnýzý kullaným kýlavuzunda tarif edildiği şekilde kullanýnýz. Cihazýnýzý toza maruz býrakmayýnýz. TAŞIMA SIRASINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR: Cihazýnýzý taşýma sýrasýnda herhangi bir darbeye maruz býrakmayýnýz. NSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA L ŞK N UYARILAR: Tibbi cihazlarýn çalýşmasý olumsuz etkilenebilir. Bulunduğunuz ortamdaki teknik koşullarini, doktor muayenehanesi vb., göz önünde bulundurun. Cihazýnýzý radyatör, fýrýn vb. ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. TÜKET C N N KEND YAPAB LECEĞ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEM ZL Ğ NE L ŞK N B LG LER: Cihazýnýzýn içerisinde bakým yapýlabilecek bir kýsým yoktur, arýza durumunda yetkili servis istasyonlarý (Yetkili Servis istasyonlarýný gösterir liste ektedir) veya cihazýnýzý temin etmiş olduğunuz yetkili satýcýya müracaat ediniz. PER YOD K BAKIM: Garanti sonrasý teknik bakýmýn sadece yetkili servis istasyonlarýnda yapýlmasý gerekmektedir. BAĞLANTI ve MONTAJ: Bağlantý ve montaj tüketici tarafýndan kullanma kýlavuzunda gösterildiği şekilde yapýlýr. Bağlanti ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşý yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz. (Bakýnýz servis istasyonlarýný gösterir liste)

3 KULLANIM ÖMRÜ ve TSE NO : Cihazýnýzýn işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açýsýndan KULLANIM ÖMRÜ 7 yýldýr. Almýş olduğunuz bu cihaz TS standartlarýna uygundur. THALATÇI F RMA: ÜRET C F RMA: TESAN LET S M A.Ş. ÇOBANÇEŞME MAHALLES, B LGE SOK. NO:17 YEN BOSNA STANBUL Tel: Fax INTERNATIONAL BRAND DISTRIBUTION GmbH Almanya adina GIANT TELECOM LTD. Elite Industrial City, Melin District, Dailing Mount Town Dongguan, Guangdong Ç N E mail: tel: fax: CE ONAYI VEREN KURULUŞ B LG LER : TÜV Product Service GmbH.. TÜV SÜD Gruppe. Zertifiziertelle. Ridlerstrasse München. Germany

4

5 Hoşgeldiniz Bir motorola ürünü tercih etmiş olduğuğunuz için size teşekkür ederiz. Ahize Ekran Dahili / OK Sessiz Gezinme / Menü Bekletme / Aktarma Sil Cevaplama Kapatma Telefon rehberi Hoşgeldiniz Ahizelere sinyal verir Şarj göstergesi Baz istasyon 1

6 Ürüne ilişkin daha geniş bilgiyi garanti hizmetleri bölümünde bulabilirsiniz. ME5050 3, ME5050 4, ME5050A 1, ME5050A 2, ME5050A 3 ve ME5050A 4 model Hoşgeldiniz Copyright 2006 Motorola Inc. MOTOROLA, stilistik M Logo ile PhoneWrap, ABD Patent ve Ticari Marka Dairesi "US 2

7

8 Önemli Güvenlik Talimatlar Önemli Güvenlik Talimatlar Yang n, elektrik çarpmas, yaralanma ve hasar tehlikelerine karş önlem amac yla kablosuz telefonu kullan rken aşağ daki emniyet kurallar na uyunuz. Yang n ve elektrik çarpmas tehlikesini aşağ daki şekilde en aza indirebilirsiniz: 1. Telefon üzerindeki tüm boşluk ve aral klar aç kta b rak n. Telefonu kesinlikle s t c veya s cak bir yüzey üzerine koymay n z. Telefonun kurulduğu alanda yeterli havaland rma olmas na dikkat edin. 2. Telefon slak veya su içine düşmüşse kesinlikle kullanmay n. 3. Mümkünse telefonu su yak n nda (örneğin banyo küveti, eviye veya yüzme havuzu yak n nda) kullanmay n. 4. Ağ kablosu üzerinde herhangi bir eşya olmamas na dikkat edin. Ağ kablosunu başkalar üzerine basmayacak şekilde döşeyin. 5. Telefon üzerindeki boşluk ve aral klar içine herhangi bir cisim sokmay n z, aksi taktirde yang n veya elektrik çarpmas tehlikesi doğabilir. 6. Temizlemeden önce cihaz prizden mutlaka ç kar n. Temizlik işlemini s v veya püskürtmeli temizlik maddeleri ile değil, sadece nemli bir temizlik bezi ile yap n z. 7. Cihaz kendiniz sökmeyiniz. Servis veya tamir gerektiğinde bu kullan m k lavuzu sonunda verilen garanti servisini aray n. 8. Gerek priz gerekse uzatma kablosunu aş r yüklemeyin. 9. Gök gürültülü f rt nal hava koşullar nda telefonu kullanmay n z. Aş r gerilim emniyeti ile cihaz koruyun. 10. Özellikle gaz hatt n n yak n nda bulunuyorsan z bir gaz kaçağ ihbar için telefonu kullanmay n. 4

9 Aşağ daki durumlarda kablosuz telefonu derhal prizden ç kar n: ağ kablosu veya fiş hasarl veya d şar ç km ş ise, üzerine s v dökülmüş ve cihaz n içine girmiş ise, cihaz yağmur veya suya maruz kalm ş ise, cihaz n fişini çekmeden ve telefonu prizden ay rmadan önce, ne mobil k sm ne de baz istasyonunu sudan ç karmaya çal şmay n. Cihaz prizden ç kar lm ş kablosundan tutarak sudan ç kar n. cihaz yere düşmüş veya gövdesi hasarlanm ş ise, cihazda farkedilir bir güç değişikliği varsa. Montaj Talimatlar 1. Tüm talimatlar anlayana kadar kullan m k lavuzunu dikkatle okuyun ve k lavuzu güvenli bir yerde saklay n. 2. Cihaz üzerindeki tüm uyar ve talimatlara uyun. 3. Cihaz banyo küveti, eviye veya duş yak n na monte etmeyin. 4. Telefonu sadece tip etiketi üzerinde belirtilen gerilim ve ak m değerlerine uygun enerji kaynağ ile çal şt r n. Evinizin cereyan besleme değerlerinden emin değilseniz, ilgili sat c ya veya yerel elektrik besleme işletmesine başvurun. 5. Cihaz kesinlikle sabit olmayan sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin. Cihaz bu taktirde kolayca düşebilir ve hasar görebilir. Önemli Güvenlik Talimatlar 5

10 Önemli Güvenlik Talimatlar 6. Sadece bu kullan m k lavuzunda belirtilen ayarlamalar yap n. Belirtilenlerden ayr başka ayarlar n değiştirilmesi ar zaya neden olabilir ve bu durumda cihaz tekrar normal çal şma şartlar na getirmek çoğu zaman güçleşir. 7. Cihaz sadece yumuşak nemli bir bez ile temizleyin. Telefonun temizliği için herhangi bir kimyasal madde veya temizlik maddesi kullanmay n. 8. Sadece bu cihaz ile birlikte bulunan adaptörü kullan n. Farkl bir adaptörün kullan lmas cihaz n ar zalanmas na neden olabilir. 9. Kablosuz telefonlar şebeke cereyan ile çal şt ğ ndan enerji kesilmesi durumunda telefon edebilmeniz için evinizde kablolu başka bir telefon bulunmas tavsiye edilir. 10. Cihaz n yak n ndaki diğer elektrikli aletlerin zarar görmesini önlemek için kablosuz telefonun baz istasyonunu televizyon, mikrodalga f r n veya video cihaz yak n na kurmay n. Teknik Değişiklikler Bu kullanma k lavuzu bilgilendirme amac yla haz rlanm şt r. çeriği sözleşmenin bir parças değildir. Aç klanan veriler sadece nominal verilerdir. Belirtilen donan mlar ve opsiyonlar ülkelerin taleplerine göre farkl olabilir. 6

11 Kurulum Paket içerisinde bulunanlar: ME ME5050A-1 1 li Paket ME ME5050A-2 2 li Paket ME ME5050A-3 3 lü Paket ME ME5050A-4 4 lü Paket Baz istasyon Ahize Adaptör Pil (Tip AAA) Kurulum 7

12 Baz istasyonu ve şarj cihaz n n doğrudan güneş ş n na maruz kalmamas na dikkat edin. Baz istasyonu ve şarj cihaz kesinlikle slanmamal d r. Gerek baz istasyonu gerekse şarj cihaz yüksek oranda nem, buhar veya toz bulunan bir ortamda (örneğin kiler, garaj veya teras gibi yerlere) kurulmamal d r. Oda s cakl ğ 0 C ila 35 C aras nda olmal d r. Kurulum Baz istasyonun ve adaptörün bağlanmas lgili kablonun fişini baz istasyonunun uygun yuvas na tak n. (Fiş ve yuva yap sal olarak yanl ş bağlamaya karş korumal olduğundan yanl ş bağlaman z mümkün değildir). Telefonun alt ndaki kabloyu cihaz n arka k sm na götürün. Telefon bağlant kablosunun fişini telefon prizine tak n. Adaptörü elektrik prizine tak n. Baz istasyonu kullan ma haz rd r. Baz istasyonunun şebeke şalteri yoktur. Bu nedenle telefonun kurulacağ yerin yak n nda bir prizin bulunmas na ve adaptörün kolayca tak labilmesine dikkat edin. Evinizdeki enerji beslemesinin adaptör üzerinde belirtilen voltaja uyumlu olmas na dikkat edin. 8

13 Şarj cihaz n n bağlanmas Adaptör bağlant kablosunun fişini şarj cihaz n n alt k sm nda bulunan yuvaya tak n. Adaptörü elektrik prizine tak n. Şarj cihaz kullan ma haz rd r. Pillerin Yerleştirilmesi Pil bölmesini açmak için, açma mandal na bast rarak pil bölmesi kapağ n yukar doğru kald r n. AAA tipi pilleri, doğru kutuplara dikkat ederek yerleştirin. Pil bölmesini açmak için pil bölmesi kapağ n yukar doğru bast r n. AAA tipi iki adet pili kutuplar na dikkat ederek pil bölmesine yerleştirin. Pillerin kutuplar yanl ş ise kablosuz telefon çal şmaz. Pilleri yanl ş yerleştirmeniz durumunda ayr ca kablosuz telefon zarar görebilir. Kurulum Pil bölmesi kapağ n tekrar pil bölmesinin üzerine yerleştirip aşağ doğru itip yerine oturtun. Kablosuz telefonu ana istasyondaki yerine yerleştirin. Bir çal şma sinyali duyulur ve pil şarj göstergesi şarj edildiğini gösterir. Bilgi: lk şarj ederken piller aral ks z en az 14 saat şarj edilmelidir. lk şarjda kablosuz telefonunu baz istasyonundan şarj işlemi tamamland ktan sonra al n. Bu şekilde telefonunuz için en iyi çal şma şartlar sağlanm ş olur. 9

14 Kurulum Teknik Bilgiler 32 Ω 1,4 Ω Fiş Mikrofon hassasiyeti 60 mw 2,5 mm Stereo fiş 54 db 10

15 Performans özellikleri Değerli müşterimiz,bu üstün kaliteli kablosuz telefon setini tercih etmiş olduğuğunuz için kablosuz telefon seti Arama aktarma gösterme (telefon şebekesine Turuncu aydınlatmalı ekran (yalnız ME 5050A için) Mikrofonu kapama Tuş kilidi Tuş sesi açma/kapama Sesli arama / Titreşimli arama fonksiyonu Proğramlanabilir arama kilidi 100 saate kadar bekleme süresi 10 saate kadar kesintisiz konuşma süresi AAA, (Micro, NiMH) Performans özellikleri telefon rehberi fonksiyonu 11

16 Pillerin şarj durumunu gösterir Harici Dahili Tuş kilidi aktif Ahizenin sessiz ayarda olduğunu gösterir (zil sesi mevcut değil ise sinyal verir) 12

17 Kumanda 1 Ahize 2 Menü Sembolü 3 4 Şarj göstergesi 5 Şarj istasyonu 13

18 Menü düzeni 1 KAYITLAR 2 TEL REHBER 1 YENI KAYIT NO GIRISI ISIM GIRIS CAGRI 2 LISTELE CAGRI VIP DUZELT 4 SIL Menü düzeni 5 TUMUNU SIL ONAY? 3 AHIZE 1 ZIL SES SEVIYE [ ] HARICI MELODI 1 10 DAHILI MELODI MT ADI 3 HAFIZA 4 TUS SESI ACIK/KAPALI 5 OTO CEVAP ACIK/KAPALI 6 CAGRI SAY ACIK/KAPALI 7 TEMEL AYAR ONAY? 8 KAYIT ARIYOR 14

19 4 BAZ 1 ENGELLEME PIN GIR AHIZE 1 4 HAYIR HARIC NO NO 2 ACIL DURUM PIN GIR 1 2 NO GIR 3 ZIL [ ] MELODI FLAS SURE 100/250/600 5 LISAN 5 ARAMA MODU SESLI TITRESIMLI 6 PIN DEGIS PIN GIR YENI PIN TEKRAR 7 TEMEL AYAR PIN GIR ONAY? 8 IPTAL PIN GIR AHIZE 1 4 ONAY? ENGLISH DEUTSCH ITALIANO FRANCAIS ESPANOL PORTUGUES NEDERLANDS POLSKI SVENSKA TURKCE Menü düzeni Bilgi: Menü düzeni içerisinde aşağ daki şekilde gezinebilirsiniz: Önce Menü tuşuna bas n. Sonra ok tuşlar yard m yla gezinin yada rakam tuşlar yla ilgili menu noktas n doğrudan seçin. Örnek: 4 BAZ > 4 FLAS SURE alt menüsüne ulaşabilmek için 44 tuşlay n. 15

20 olmaya başlar. açma/kapatma şalterine sahip değildir. Turuncu aydınlatmalı ekran(yalnız ME 5050A için) Lisan seçimi Onaylamak için 3. Lisan seçimini yapmak için yada 4. Onaylamak için 16

21 17

22

23

24

25 Konferans bağlant s Harici konuşmalar esnas nda başka bir ahizeyi konuşmaya dahil edebilirsiniz (Üçlü konferans). 1. tuşuna bas n ve konuşmaya dahil etmek istediğiniz ahizenin numaras n (örn. 2) girin. 2. D şar dan gelen çağr beklemeye al n r. 2. Ahize çağr y kabul edince konferans bağlant s n başlatmak için hemen # tuşuna bas n. yada 3. Gelen arama bekletilir. Ahize 2 aramay kabul eder etmez, telekonferans başlatmak için # tuşunu bas l tutun. 4. Bu tuş yard m yla ahizelerden her biri konferans konuşmas n terk edebilir ve diğer ahize harici konuşmay sürdürür. Arama boşluğu (P) verme Motorola telefonunuz paralel bağl ise arama için bir boşluk süresi gerekebilir. Bunun için örn. harici arama yapmak için 0 (0P...) rakam ndan sonra tuşuna bas n. Boşluk için ekranda P eklenir. Bu boşluk telefon rehberindeki kay tlarda da proğramlanabilir. Telefonun kullan lmas 21

26

27

28 Ahize ayarlar Ahize ayarlar Zil Şiddetinin Değiştirilmesi 1. HANDSET (ahize) görününceye dek tuşuna bas n. 2. tuşuna iki kez bas n. 3. VOLUME (şiddet) u seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. Zil şiddetini seçmek için yada tuşuna bas n. (0 5 seviyesi, 0 zil kapal anlam na gelmektedir.) 6. Ayar doğrulamak için tuşuna bas n. Zil / Melodi ayar (harici/dahili) 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşunu 2x bas n. 3. yada tuşlar yla alt menüye geçin (HARICI yada DAHILI). 4. tuşuna bas n. 5. Melodiyi (1 10) yada 1 10 tuşuyla seçin. 6. Ayar onaylamak için tuşuna bas n. 24 Ahizenin ismini belirleme / değiştirme Ahizelerinize isim verebilirsiniz. Bu isim yaln z telefon stand by (bekleme) konumundayken gösterilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n.

29 5. Ahizenin ismini girin / değiştirin (örn. MOBIL 1). Bilgi: Harf girmek için harfin bulunduğu tuşa 1x, 2x, 3x yada 4x bas lmal d r. Örn. L harfini getirmek için 5 tuşuna 3x bas n. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. Prefiks (ön numara) kaydetme Ahizenizde prefiks numaralar kaydebilirsiniz. Bu numaray istediğiniz zaman 0 tuşunu iki saniye bas k tutmak suretiyle görebilirsiniz. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. Prefiks numaray girin (örn. s k konuştuğunuz kişinin ön numaras ). 6. Onaylamak için tuşuna bas n. Tuş seslerini açma / kapatma 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. yada tuşuyla ayar menüsünü seçin. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. Ahize ayarlar 25

30 Ahize ayarlar Otomatik cevaplamay açma / kapatma Ahizeyi, baz istasyondan ald ğ n zda otomatik cevaplama derhal devreye girer ve herhangi bir tuşa basmadan konuşma başlar. Ahizeyi baz istasyondan ald ğ n zda ayr ca konuşma tuşuna basman za gerek yoktur. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. yada tuşlar na basarak otomatik cevaplamay aç n yada kapat n. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. Konuşma süresi göstergesini etkin k lma / kald rma Konuşma süresini ahizeden gösterebilirsiniz. Sayaç konuşma başlay nca çal şmaya başlar. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. yada tuşlar na basarak konuşma süre sayac n aç n yada kapat n. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. 26

31 Fabrika ayarlar Ahizeleri geri fabrika ayarlar na getirebilirsiniz. Bu durumda Sizin yapm ş olduğunuz tüm ayarlar değiştirilir. Telefon rehberi kay tlar muhafaza edilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. Onaylamak için tuşuna bas n. Bilgi: Ahize fabrika ayarlar na geri getirilir. Gösterge stand by konumuna geçer. lave ahizelerin tan t lmas Baz istasyonunuza başka ahizeleri de tan tabilirsiniz. Yaln z bunlar GAP standart n desteklemek zorundad rlar. Ahizelerde bulunan özelliklerden baz lar çal şmayabilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna bas n. 5. Baz istasyon üzerindeki Page tuşuna bas li tutun ve onay sesini duyduktan sonra PIN girin. Fabrika ayar =0000) 6. tuşuna bas n. Bilgi: Bağlant sağland ktan sonra ahizenin ad ve numaras (daha önce 4 ten az ahize tan t lm ş ise boş olan ilk numara) ekranda gösterilir. Ahize ayarlar 27

32 Baz istasyon ayarlar Arama engelleme Arama engelleme için aşağ daki seçenekler vard r: Baz istasyon ayarlar Seçenek Tan mlama KAPALI Her türlü arama serbest. HARICI Tüm harici aramalar engellenir. Numara Engellenecek olan numaralar belirleyin, örn BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n girin. Bilgi: (Fabrika ayar : 0000). 6. tuşuna bas n. 7. Engellenmesi gereken ahizeyi seçmek için yada tuşuna bas n. 8. tuşuna bas n. 9. DISABLE (devre d ş ) ya da EXTERNAL (harici) seçmek için yada tuşunu kullan n. 10. tuşuna bas n. 11.NUMBER (numara) seçmek için yada tuşunu kullan n. 12.Engelli numaray girin. (en fazla 5 rakam) 13. tuşuna bas n. 28

33 Acil durum numaras n kaydetme yada değiştirme Acil durum numaralar hiçbir engellemeye tabii değildir, yani bu numaralar herhangi bir engelleme ayar yap lm ş olsa dahi aramak mümkündür. Acil durum numaralar n kullanabilmek için bunlar n önceden haf zaya kaydedilmesi gerekir. Daha sonra acil durum numaralar elle girilebilir yada şayet kay tl ysa telefon rehberinden seçilebilir. ki ayr acil durum numaras (azami beş haneli) ayarlayabilirsiniz. Örnek: Üç haneli acil durum numaras =123. Cihaz yaln z dahili konuşmalara aç k olsa dahi 123 ile başlayan tüm numaralar çevirilir. 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. PIN giriniz(0000=fabrika ayar ). Bilgi: Telefon defterine acil numaralar n girilmesi ve belirli isimlerin yaz lmas tavsiye olunur. (örn. "DR", " TFA YE"). 6. tuşuna bas n. 7. yada tuşuyla değiştirilecek olan acil durum numaras n seçin ve değiştirin. 8. tuşuna bas n. Baz istasyon ayarlar 29

34 Baz istasyon ayarlar 30 Flaş süresinin değiştirilmesi 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. yada tuşlar yla istenilen flaş süresini seçin. 6. tuşuna bas n. Arama Modunu Seçmek 1. BASE görününceye dek tuşuna bas n. 2. tuşuna bas n. 3. Arama Modunu seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. TONLU ya da DARBEL yi seçmek için yada tuşuna bas n. 6. Seçiminizi doğrulamak için tuşuna bas n. PIN değiştirme 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. Eski PIN gir (0000). 6. tuşuna bas n. 7. Yeni PIN gir (örn. 1111). 8. tuşuna bas n. 9. Yeni PIN tekrarla (örn. 1111). 10. tuşuna bas n.

35 Fabrika ayarlar 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. PIN girin. 5. tuşuna bas n. 6. Onaylamak için tuşuna bas n. ptal Bir baz istasyonunda birden fazla ahize kay tl olmas durumunda bunlar kendilerini karş l kl olarak iptal edebilirler. Son ahize iptal edilemez. 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna bas n z. 2. tuşuna bas n. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna bas n. 4. tuşuna bas n. 5. PIN giriniz(0000=fabrika ayar ). 6. tuşuna bas n. 7. Gerekirse yada tuşuyla ahizeyi seçin. 8. tuşuna bas n. 9. Onaylamak için tuşuna bas n. Baz istasyon ayarlar 31

36

37 Telefon rehberi Kay t girme VIP Kay t girme Kay t listeleme Numara düzeltme Numara düzeltme, VIP Kay tlar Numara silme Tüm numaralar silme Ahize ayarlar Zil şiddeti Zil Melodi, harici Zil Melodi, dahili Ahize ad n değiştirme / 2-TEL REHBER / / 1-YENI KAYIT / / NO GIR / / / ISIM GIR / ABC... / / CAGRI / / 2-TEL REHBER / / 1-YENI KAYIT / / NO GIR / / / ISIM GIR / ABC... / / CAGRI / yada / VIP CAGRI 1-10 / / 2-TEL REHBER / / yada / 2-LISTELE / / yada / 2-TEL REHBER / / yada / 3-DUZELT / / yada / / / / ABC... / / CAGRI / / 2-TEL REHBER / / yada / / 3-DUZELT / / yada / / / / ABC... / / CAGRI / / VIP CAGRI 1-10 / / 2-TEL REHBER / / yada / 4-SIL / / yada / / 2-TEL REHBER / / yada / 5-TUMUNU SIL / / ONAY? / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / /1-SES SEVIYESI / / yada / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / yada / 2-HARICI / / yada / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / yada / 3-DAHILI / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 2-MT ADI / / ABC.../ K sa Kullanma K lavuzu 33

38 K sa Kullanma K lavuzu Prefiks numara kay t girme Tuş sesi açma/kapama Otomatik cevaplama Konuşma süresi göstergesi Aç k / Kapal Temel Ayar Ahize tan tma Baz istasyon ayarlar Arama engelleme, KAPALI ve HARICI Arama engelleme, NUMARA Acil durum numaras girme Zil şiddeti ve melodi Flash süresi ayar Arama yöntemini değiştirme / 3-AHIZE / / yada / 3-HAFIZA / / / / 3-AHIZE / / yada / 4-TUS SESI / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 5-OTO CEVAP / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 6-CAGRI SAY / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 7-TEMEL AYAR / / ONAY? / 3-AHIZE / / yada / 8-KAYIT / / 4-BAZ / / 1-ENGELLE / / PIN GIR / 0000 / / yada / / yada / / 4-BAZ / / 1-ENGELLE / / PIN GIR / / 0000 / / yada / yada / NUMARA/ / / 4-BAZ / / yada / 2-ACIL DURUM / / PIN GIR / 0000 / / yada / / / 4-BAZ / / yada / 3-ZIL / / yada / / MELODI / yada / / 4-BAZ / / yada / 4-FLAS SÜRE / / yada / / 4-BAZ / / yada / 5-ARAMA MODU / / yada / 34

39 PIN değiştirme Temel Ayar ptal / 4-BAZ / / yada / 6-PIN DEGIS / / PIN GIR / 0000 / / YENI PIN / 1111 / / TEKRAR / 1111 / / 4-BAZ / / yada / 7-TEMEL AYAR / / PIN GIR / 0000 / / ONAY? / / 4-BAZ / / yada / 8-IPTAL / / PIN GIR / 0000 / / yada / / ONAY?/ K sa Kullanma K lavuzu 35

40 mha etme/garanti 36 mha etme mha etmeye ilişkin bigiler Avrupa hukukunun ulusal yasalar ve düzenlemelere uyarlanmas, kullan m eşyalar n n kurallara uygun bir şekilde imha edilmesi konusunda Size de baz yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülük, kişiler ile çevrenin korunmas n sağlar. Yandaki sembol, eski elektrikli ve elektronik cihazlar ile pillerin ev çöpünden ayr bir şekilde imha edilmesi gerektiği anlam na gelir. Eski ya da kullan m süresi dolmuş cihazlar, uygun bir imha yüklenicisine ait toplama noktas nda imha edin. Piller ve aküleri, pil ticareti yapan kuruluşlar ve gerekli kaplara sahip yetkili toplama noktalar nda imha edin. Ambalaj malzemelerini, yerel talimatlara uygun olarak imha edin. Garanti GARANT B LG LER Giant Telecom BVI (sözleşmeli sat c ); ürünün sat ş tarihinden itibaren 24 ay (garanti süresi) süreyle yetkili sat c dan sat n ald ğ n z beraberindeki komponentler ile birlikte dijital kablosuz telefonun üretim tarihinde geçerli spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmektedir. Sat n al nan ürün veya ürünlerin geçerli spesifikasyonlara uygun olmamas halinde, malzeme, işçilik veya normlar n yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen herhangi bir hata tespit tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ve mutlaka garanti süresi dolmadan sözleşmeli sat c ya bildirilmeli ve ürün tamir için sözleşmeli sat c n n tamir veya müşteri

41 hizmetleri merkezine en k sa sürede gönderilmelidir. Garanti süresi içerisinde sözleşmeli sat c n n karar na bağl olarak ürün ya ücretsiz olarak tamir edilir veya değiştirilir. Garanti hizmetleri garanti süresinin dolmas yla sona erer. GARANT H ZMETLER NDEN FAYDALANMA Garanti hizmetlerinden faydalanabilmek için sat n alma tarihinin belirtildiği sat ş belgesi yada benzeri bir belgeyi ibraz etmek zorundas n z. Ayr ca dijital kablosuz telefon üzerinde orijinal elektronik seri numaras aç kça görülebilir olmal d r. Bu bilgiler ürünün kendisinden elde edilir. Sözleşmeli sat c n n müşteri hizmetleri merkezi taraf ndan sunulmakta olan tüm tamir ve diğer tür hizmetlerin müşteri hizmetleri çal şma şartlar na uygun olarak sunulmas na dikkat etmek Sizin sorumluluğunuzdad r. Baz durumlarda Sizden ürünün bak m işlemlerinin yaln z sözleşmeli sat c n n müşteri hizmetleri merkezi taraf ndan yap lm ş olduğuna dair ek bilgi ve belge talep edilebilir. Bu nedenle bu güne kadar yap lm ş olan tamiratlara ilişkin tüm belgeler saklanmal ve onar ma ilişkin herhangi bir soru bulunmas durumunda ibraz edilmelidir. ÖNŞARTLAR Ürünün model yada seri numaras nda herhangi bir değişiklik, silinme, kopyalama, tahrip olmas veya tan nmayacak halde olmas durumunda garanti hizmetleri talep edilemez. Gerekli olan belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik olmas durumunda yada bunlar n okunaks z olmas veya üretici verilerine uygun olmamas durumunda sözleşmeli sat c ücretsiz garanti hizmeti sunmak zorunda değildir. Ürünün tamirat esnas nda sözleşmeli sat c n n tercihine bağl olarak yaz l m güncelleştirilmesi (Software Reflashing) yap l r, modüller ve çip kartlar ayn özellikleri mha etme/garanti 37

42 mha etme/garanti taş yan tamir edilmiş olan yada yeni parçalar veya çip kartlar ile değiştirilir. Değiştirilen modüller, donan m parçalar, piller ve çip kartlar n garanti süresi geri kalan as l garanti süresi ile s n rl d r. Bu durumda garanti süresi uzam ş say lmaz. Değiştirilen tüm donan m parçalar, piller, yedek parçalar yada dijital kablosuz telefonun mülkiyeti sözleşmeli sat c ya aittir. Sözleşmeli sat c ürünün, donan m parçalar n n, pillerin vede yedek parçalar n montaj ile bak m ve servisi için herhangi bir garanti teminat vermez. Sözleşmeli sat c ürüne bağlanm ş olan yada bununla birlikte kullan lm ş olan ve kendisi taraf ndan sat lm ş olmayan ek cihazlardan kaynaklanan sorun ve hasarlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ürünün sözleşmeli sat c taraf ndan beraberinde teslim edilmiş olmayan ek veya dijital kablosuz telefonu tamamlay c cihazlar ile birlikte kullan lmas durumunda sözleşmeli sat c, ürün ile tamamlay c donan m cihazlar ndan oluşan kombinasyonun ar zas z bir şekilde çal şacağ n garanti etmez ve böyle bir kombinasyonda kullan lan ürünün hatas z olduğunu tespit etmesi durumunda herhangi bir garanti talebini kabul etmez. GARANT YE DAH L OLMAYAN DURUMLAR Bu garanti hasarlardan, amaç d ş kullan mdan, fenne uygun olmayan kullan mdan, ihmalden ve gerekli itinan n gösterilmemesinden kaynaklanan hatalar ile yetkisiz kişiler taraf ndan yap lan değişikliklerden kaynaklanan hatalar için geçerli değildir. şbu garanti özellikle aşağ daki hata ve hasar durumlar nda geçerli değildir: Ürünün fenne uygun olmayan, normal şartlar n d ş nda yada amaç d ş kullan lmas sonucunda meydana gelen hata veya hasarlarda. 38

43 Yanl ş kullan mdan, uygun olmayan kaynaklara bağlanmadan, kaza ve ihmalden kaynaklanan hata veya hasarlarda. Fenne uygun olmayan çal şt rma ve denemelerden, yanl ş bak mdan, kurulumdan, izin verilmeyen yaz l m uygulamalar ndan ve değişikliklerden kaynaklanan hata veya hasarlarda. Doğrudan materyal veya işçilik hatas na bağl olmamakla bereber antenin k r k yada hasarl olmas durumunda. Sözleşmeli sat c taraf ndan parçalar na ayr lm ş yada tamir edilmiş olmayan ve böylece ürünün çal ş rl ğ n n yada hata nedeninin uygun bir şekilde tespit edilmesinin ve garanti hakk n n kontrol edilmesinin mümkün olmamas durumunda. Mobil telefon şirketinin menziline, şebeke kapsam na, yayg nl k derecesine, hizmet kalitesine yada telsiz şebeke içerisindeki kullan m na bağl olan hata veya hasarlarda. Rutubetten, s v lar n içeri s zmas ndan yada dökülen g da maddelerinden kaynaklanan hata veya hasarlarda. Normal kullan m kapsam nda çizilen yada hasar gören plastik muhafaza parçalar ile diğer d ş yüzeyler. S n rl bir süre için kiralanm ş olan ürünler. Düzenli olarak yap lmas gereken onar m ve tamirat işleri ile aş nma nedeniyle değiştirilmesi gereken parçalar. Paslanma, oksidasyon ve pil akmalarindan kaynaklanan hasarlar ile bunlara bagli müteakip hasarlar garanti kapsamina dahil degildir. mha etme/garanti 39

44 mha etme/garanti Bilgi: Şarj edilebilen piller ile dijital kablosuz telefonunuzun konuşma ve bekleme süreleri kullanma şartlar na vede ağ konfigürasyonuna bağl d r. Bir tüketim malzemesi olan dijital kablosuz telefonunuzun özellikleri bölümünde, cihaz n z sat n ald ğ n z tarihten itibaren iki ay süreyle en yüksek performans ile kullanabileceğiniz belirtilmektedir. Şarj edilebilen pillerin garantisi, ( ) piilerin şarj için öngörülen orijinal şarj cihazlar n n yerine başka bir şarj cihaz n n kullan lmas durumunda, ( ) pillerin garanti şeritlerinin kopar lm ş yada hasarl olmas durumunda, ( ) şarj edilebilen pillerin öngörüldüğü dijital kablosuz telefon yerine başka bir cihazda yada başka bir amaçla kullan lm ş olmas durumunda sona erer. şletim şartlar na ve Sizin kullanma al şkanl ğ n za bağl olarak ürünün temel donan m na dahil olmayan muhafaza ve boya gibi yap gruplar ile ekran ve tuş tak m gibi alt yap gruplar nda aş nma belirtileri ve mekanik hatalar baş gösterebilir. Aş nma belirtilerinin giderilmesi ile pil gibi tükenebilen parçalar n yenilenmesi Size aittir ve bu nedenle sözleşmeli sat c taraf ndan sunulan ücretsiz garanti kapsam na dahil değildir. Ürünüzü garanti işlemlerine tabi tutulmak üzere göndermeden önce ürünüze kay t etmiş olduğunuz isim ve telefon numaras gibi bütün bilgileri not ediniz ve saklay n z; bu tür veriler tamirat ve bak m işlemleri esnas nda silinebilir yada kaybolabilir. GARANT SÜREC DIŞINDAK TAM RATLAR Sözleşmeli sat c n zdan ürününüzü garanti süresi sona erdikten sonra tamir etmesini yada garanti kapsam na dahil olmayan hata yada hasarlar gidermesini talep etmeniz durumunda, sözleşmeli sat c tercihen tamirat ücret karş l ğ nda kendisi yapar yada tamirat yapmak üzere Sizi yetkili üçüncü bir kişiye havale eder. 40

45

46

47

48

49

50 MOTOROLA, stilistik M Logo ile PhoneWrap, ABD Patent ve Ticari Marka Dairesi "US Patent & Trademark Office" taraf ndan tescil edilmiştir. Diğer tüm ürün ve hizmet isimlerinin haklar kendi sahiplerine aitttir.

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi TTC306 KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU)

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ MODEL: Ttec Plus TTC 106 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

USB WEB KAMERA TTC227. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

USB WEB KAMERA TTC227. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi USB WEB KAMERA TTC227 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı ısı kaynaklarından

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 4CH 1800W Max Güç Yüksek Performans Klas-AB Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI 4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-60000 B C F G D I H E Genel Uyarı Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 35; VRT 35f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar.

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar. 1 4 Kullanım Kılavuzu saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalıca okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: www.qlocktwo.com

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ADIM 1. Kesin bir ölçme işlemi yapabilmeniz için tartınızı her zaman ahşap veya mermer gibi sert

Detaylı

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Kurulum Öncesi Uyarılar

Detaylı

Önsöz. Sayın Kullanıcımız,

Önsöz. Sayın Kullanıcımız, Önsöz Sayın Kullanıcımız, Elektronik tartı cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 4050/ME4050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

PERİYODİK BAKIM: Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

PERİYODİK BAKIM: Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir. USB WEB KAMERA TTC128 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı ısı kaynaklarından

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641 D C A B E G F L H I J K O P M N Q 2 DEUTSCH DEUTSCH 4-15 ENGLISH 16-25 ESPAÑOL 26-35 POLSKI 36-45 ČESKY 46-55 MAGYAR 56-65 TÜRKÇE 66-75 ΕΛΛΗΝΙΚA 76-85 DEUTSCH 3 GÜVENLİK

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS GİRİŞ Kutu içeriği Teknik özellikler Öneriler... 3

İÇİNDEKİLER XPS GİRİŞ Kutu içeriği Teknik özellikler Öneriler... 3 İÇİNDEKİLER XPS 41 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 41 HOPARLÖR KİTİNİN KURULMASI... 3 2.1. Hoparlör kitinin konumlandırılması... 3 2.2. Bağlantılar...

Detaylı

Akıllı Zarafet D4501B/38

Akıllı Zarafet D4501B/38 Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Kablosuz telefon 4,6 cm ekran/beyaz arka ışıklı Ahize hoparlörü D4501B/38 Akıllı Zarafet Modern tasarıma ve birinci sınıf kaplamaya sahip bu zarif ve şık

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

USB WEB KAMERA TTC130 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

USB WEB KAMERA TTC130 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ USB WEB KAMERA TTC130 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı ısı kaynaklarından

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY

PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY PROFESSIONELL HAIR CLIPPER WET AND DRY MC 9542 TÜRKÇE 1 2 3 4 8 5 6 7 A B C I H D G F E 3 TÜRKÇE 26-35 4 GÜVENLİK Cihazı ilk defa kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate alınız: 7 Hasar

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

1 Önemli Güvenlik Bilgisi

1 Önemli Güvenlik Bilgisi 1 Önemli Güvenlik Bilgisi 1. Bebek telsizinizi çalıştırmadan önce kullanım talimatını iyice okuyunuz. 2. Alıcı ünite, verici ünite, güç adaptörü ve paketlerini çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz. 3. Bebek

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS ARC WHITE / BLACK. 1. GİRİŞ Kutu içeriği Teknik Özellikler Öneriler... 3

İÇİNDEKİLER XPS ARC WHITE / BLACK. 1. GİRİŞ Kutu içeriği Teknik Özellikler Öneriler... 3 İÇİNDEKİLER XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik Özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 2.1 20 ARC WHITE / BLACK HOPARLÖR KİTİNİZİN KURULUMU... 3 2.1. Hoparlör

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 LÜTFEN BU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KİTAPÇIĞI SAKLAYIN. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu cihazı

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı