YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI"

Transkript

1 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu u tafl nmaz paydafllarca özel olarak kendi aralar nda taksim edilip her bir paydafl belirli bir kesimi kullan rken bunlardan birisi kendisinin kulland yeri ve buna tekabül eden pay bir üçüncü kifliye satarsa, baflka bir paydafl n önal m hakk n kullanmas dürüstlük kural na ayk r d r. YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI Mahalli mahkemesinden verilmifl bulunan yukar da tarih ve numaras yaz l onal m davas na dair karar daval taraf ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i görüflülüp düflünüldü. Dava onal m hakk sebebiyle daval ya sat lan pay n iptal ve tescili iste ine iliflkindir. Mahkeme davan n kabulüne karar vermifl, hüküm daval vekili taraf ndan temyiz edilmifltir. 1-Dosya kapsam na, toplanan delillere, hükmün dayand gerekçelere göre daval vekilinin afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2-Daval vekilinin eylemli paylaflmaya iliflkin temyizine gelince; Önal m davas na konu pay n iliflkin bulundu u tafl nmaz paydafllarca özel olarak kendi aralar nda taksim edilip her bir paydafl belirli bir k sm kullan rken bunlardan biri kendisinin kulland yeri ve bu yere tekabül eden pay bir üçüncü flahsa satarsa, sat c zaman nda bu yerde hak iddia etmeyen davac n n tapuda yap lan sat fl nedeniyle onal m hakk n kullanmas TMK n n 2. maddesinde yer alan dürüstlük kural ile ba daflmaz. Kötü niyet iddias gün ve 17/1 say l çtihad Birlefltirme Karar uyar nca davan n her aflamas nda ileri sürülebilece i gibi mahkemece de kendili inden nazara al nmas gerekir. Bu gibi halde savunman n geniflletilmesi söz konusu de ildir. Eylemli paylaflman n varl halinde davan n reddi gerekir.

2 2230 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 Olay m zda, daval önal m hakk na konu edilen pay n iliflkin bulundu u tafl nmaz n paydafllar aras nda taksim edildi ini, bu amaçla tarihinde taksim protokolü düzenlenip tüm paydafllarca imzaland n, bu protokoldeki paylafl ma göre dükkanlar n paydafllar taraf ndan uzun süreden beri kiraya verildi ini savunmufltur. Daval bu savunmas n kan tlamak için önal m hakk na konu edilen pay n iliflkin bulundu u tafl nmaza ait kullanma biçimini belirleyen tarihli taksim protokolü, tarihli noter tasdikli ba ms z bölüm listesi ve kira sözleflmeleri ibraz etti ine göre ibraz edilen bu belgeler üzerinde durulmas, mahallinde bilirkifli arac l ile keflif yap larak varsa eylemli kullanma biçiminin belirlenmesi, taraflar n bu konuda gösterdikleri di er delillerin toplanmas ondan sonra sonucuna göre bir karar vermek gerekirken noksan inceleme ile yaz l flekilde karar verilmesi hatal olmufltur. Hüküm bu nedenle bozulmal d r. SONUÇ: Yukar da 2. bentte yaz l nedenle hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peflin al nan temyiz harc n n temyiz edene iadesine tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/4670 K: 2006/6674 T: ÖNALIM DAVASI DAVADAN SONRAK HAC ZLER DAVALININ KÖTÜN YET Özet: Önal m davas n n aç lmas ndan sonra, önal ma konu olan pay üzerine yüksek de erler üzerinden haciz konulmas nda daval n n kötü niyetli oldu u ve önal m hakk n n kullan lmas n önlemeyi amaçlad ortadad r. Bu nedenle pay n haciz flerhiyle yükümlü tutulmadan davac ad na tescili gerekir. Mahalli mahkemesinden verilmifl bulunan yukar da tarih ve numaras yaz l önal m davas na dair karar davac -daval taraf ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i görüflülüp düflünüldü. Dava konusu pay n iptali ve tesciline iliflkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmifl, hükmü davac ve daval temyiz etmifltir.

3 Yarg tay Kararlar Dosya kapsam na toplanan delillere hükmün dayand gerekçelere göre daval vekilinin temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2- Davac vekilinin temyiz itirazlar na gelince: Davac vekili dava dilekçesinde, önal ma konu pay n bulundu u dava konusu 2 nolu ba ms z bölümün 66/104 hissesinin müvekkiline ait bulundu unu, 38/104 hisseye sahip K.E. pay n tarihinde daval ya satt n, önal ma konu pay n devir ve temlikini önlemek için tedbir konmas n belirterek önal m hakk n n tan nmas n istemifltir. Daval vekili ise davan n süresinde aç lmad n, y llar nda nüvene dayal olarak Tl ye ve sat n ald n, sat n ald ktan sonrada r zai taksim yap larak kullan lmaya baflland n davan n reddi gerekti ini savunmufltur. Davac vekili daval ya tarihinde sat lan 38/104 paya iliflkin önal m hakk n n tan nmas n ve üçüncü kiflilere devir ve temlikinin önlenmesi için tedbir konmas ifllemiyle tarihinde süresinde ifl bu davay açm flt r. Onar ma konu pay n bulundu u tafl nmaza iliflkin tapu kayd n n incelenmesinde dava konusu pay üzerine tarihinde tedbir konuldu u ve bilahare ayn paya tarihinde fiiflli 1. cra Müdürlü ünün 2004/20137 say l yaz s ve tarihinde ise Bak rköv 1. cra müdürlü ünün 2005/2091 say l yaz lar yla hac z flerhi kondu u anlaflmaktad r. Onar ma konu pay n TL ye sat lmas na ra men dava aç lmas üzerine sat fl bedelinin kat kat üzerinde iki icra dosyas nda toplam TL haciz konmas nda daval - n n tamamen kötü niyetli oldu u ve ifllemin davac n n önal m hakk n n önlenmesine yönelik oldu u ortadad r. Bu nedenle davan n aç lmas ndan sonra daval pay üzerine konulan hac z flerhinin iyi niyetli olarak konuldu undan bahsedilemez. Bu durumda pay n haciz flerhiyle yükümlü tutulmadan davac ad na tescili gerekirken yaz l flekilde hüküm kurulmas do ru olmad gibi kabule göre de 38/104 pay n iptaline karar vermek gerekirken 38/100 pay n iptaline karar verilmesi de isabetsiz oldu undan hükmün bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Hükmün yukar da 2 nolu bentte yaz l nedenle BOZULMA- SINA, istek halinde peflin al nan temyiz harc n n temyiz edene iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

4 2232 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/3978 K: 2006/7181 T: ZORUNLU DAVA ARKADAfiLI I MUVAFAKAT LE EKS KL N G DER LMES K RANIN ÖDEND N N KANITLANMASI VASIFLI KRARDA KANIT YÜKÜ Özet: Zorunlu dava arkadafll yönünden dava hakk n n kullan lmas ndaki eksiklik muvafakat sa lanmas suretiyle giderilir ise de, icra takibindeki eksikli in sonradan verilen muvafakat ile giderilmesi olanaks zd r. Kural olarak kira borcunu ödedi ini daval kirac n n kan tlamas gerekir. Gerekçeli inkar denilen vas fl ikrarda, kan tlama yükümlülü ü ikrar eden davac da olmay p, vak ay ileri süren daval ya aittir. (*) Mahalli mahkemesinden verilmifl bulunan yukar da tarih ve numaras yaz l tahliye davas na dair karar davac taraf ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i görüflülüp düflünüldü. Uyuflmazl k kira alaca n n tahsili amac yla yap lan icra takibine vaki itiraz n iptali ve tahliye istemine iliflkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmifl hüküm davac taraf ndan temyiz edilmifltir. 1-Dosya kapsam na, toplanan delillere, hüküm yerinde yaz l gerekçeye ve davaya dayanak yap lan kira sözleflmesinde kiralayanlar n birden fazla oldu unun anlafl lmas na, zorunlu dava arkadafll sebebiyle dava hakk n n kullan lmas ndaki eksiklik muvafakat sa lanmas suretiyle giderilebilir ise de ihtarname yerine geçen icra takibindeki eksiklik dava aflamas nda giderilmeyece ine göre davac n n tahliye isteminin reddine iliflkin temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2-Davac n n kira alaca na yönelik temyiz itirazlar na gelince; Davaya dayanak yap lan ve hükme esas alman bafllang ç tarihli ve bir y l süreli kira sözleflmesi konusunda taraflar aras nda uyuflmazl k bulunmamaktad r. Davac kiralananda 3/8 pay sahibi olup, sözleflmede bu pay n karfl l di er paydafllarla birlikte daval ile sözleflme yap lm flt r. Davac pay na isabet eden kira alaca n n tahsili amac yla takip bafllatm fl itiraz üzerine davac itiraz n iptali davas açm fl bulunmaktad r. (*) Dergimizin 2006/4. say s n n sayfas nda yay mlanan Yarg tay Hukuk Genel Kurulu Karar na bak n z.

5 Yarg tay Kararlar 2233 Kural olarak kira borcunu ödedi ini daval kirac n n kan tlamas gerekir. Daval kirac kira borcunu flirkete ait hisse senetlerini davac ya vermek suretiyle ödedi ini savunmufl davac ise daval dan flirketine ait hisse senetlerini ald n ancak bedelini ödeyerek ald n, kira borcuna mahsuben almad n ileri sürerek vas fl ikrarda bulunmufltur. Gerekçeli inkar da denilen vas fl ikrarda davac daval n n ileri sürdü ü hisse senetlerini ald n, ancak bedelini ödeyerek sat n ald n ikrar etmifl olmakla bu durumuda kan tlama yükümlülü ü ikrar eden davac da olmay p, vak ay ileri süren daval ya aittir. Nitekim Yarg tay Hukuk Genel Kurulunun tarih ve 2003/3-1 18/158 say l karar da bu do rultudad r. Daval hisse senetlerini kira borcuna karfl l k verdi ini kan tlamakla yükümlüdür. Mahkemece davac n n pay oran nda kira alaca n n tahsiline karar vermek gerekirken yaz l flekilde istemin reddine karar verilmesi do ru olmad ndan hükmün bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da 1 nolu bentte yaz l nedenler de tahliye isteminin reddine iliflkin hüküm k sm n n Onanmas na, 2 nolu bentte yaz l nedenlerle alaca a iliflkin hüküm k sm n n BOZULMASINA, istek halinde peflin al nan temyiz harc n n temyiz edene iadesine tarihinde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/5791 K: 2006/7271 T: K RA BORCU T RAZIN PTAL TAHL YE STEM K RA L fik S N N VARLI I ( K. m. 269/2) Özet: Kiralayan, borçlunun itiraz üzerine icra mahkemesinde "tahliye" istemeden yaln z itiraz n iptalini isteyebilir. tiraz n kald r lmas na iliflkin karardan sonra kiralayan ayr ca tahliye davas açabilir. Kirac n n kira sözleflmesine ve sözleflmedeki imzas na itiraz etmemesi halinde kira sözleflmesini kabul etti i sonucuna var l r. cra mahkemesince verilmifl bulunan yukar da tarih ve numaras yaz l karar daval taraf ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka tlar okunup gere i görüflülüp düflünüldü.

6 2234 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 Davac kiralayan taraf ndan daval borçlu kirac hakk nda bafllat lan haciz ve tahliye istekli icra takibi üzerine gönderilen ödeme emrine borçlunun vaki itiraz üzerine mahkemece itiraz n kald r lmas na karar verilmesinden sonra davac icra mahkemesine baflvurarak kiralanan n tahliyesini istemifltir. Mahkemece kiralanan n tahliyesine karar verilmifl karar daval taraf ndan temyiz edilmifltir. Davac alacakl bafllang ç tarihli ve bir y l süreli yaz l kira sözleflmesine dayanarak daval borçlu hakk nda haciz ve tahliye istekli olarak bafllatt icra takibi ile ödenmeyen YTL as l kira alaca- n n ifllemifl faiziyle birlikte tahsilini istemifl, borçlu örnek 51 ödeme emrine yasal sürede yapt itiraz nda borca itiraz etmifltir. K n n 269/2. maddesi uyar nca borçlu itiraz nda kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzas n aç k ve kesin olarak reddetmezse akdi kabul etmifl say l r. Borçlu, takibe dayanak yap lan adi yaz l kira sözleflmesindeki imzas n aç kça inkar etmedi inden kirac l k iliflkisinin varl kesinleflmifltir. Davac alacakl n n itiraz n kald r lmas na iliflkin istemi Bak rköy 2. cra Hakimli ince incelenmifl, ve gün ve 2005/ Esas ve Karar say l dosyada itiraz n kald r lmas na karar verilmifltir. Yarg tay ca onanan karar n henüz kesinleflmedi i anlafl lmaktad r. Alacakl kiralayan, borçlunun itiraz üzerine icra mahkemesinden "tahliye" istemeden, yaln z "itiraz n kald r lmas n isteyebilir, icra mahkemesinin itiraz n kald r lmas na iliflkin karar ndan sonra alacakl kiralayan buna dayanarak karar n kesinleflmesinden itibaren icra mahkemesinden borçlu kirac hakk nda tahliye davas açabilir. Bunu engelleyen bir yasa hükmü bulunmamaktad r. Ancak itiraz n kald r lmas karar kesinleflmedi inden temerrüt olgusunun gerçekleflti i kabul edilemez. Mahkemece yap lacak ifl Bak rköy cra Mahkemesinin gün ve 2005/ say l karar n n kesinlefltirilmesi sa lanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yaz l gerekçe ile davan n reddine karar verilmesi do ru görülmemifltir. Karar bu nedenle bozulmal d r. SONUÇ: Karar n yukar da aç klanan nedenlerle BOZULMASINA ve istek halinde peflin al nan temyiz harc n n temyiz edene iadesine tarihinde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARG1TAY 7. HUKUK DA RES E: 2005/1933 K: 2005/1890 T: 7.6.2005 TAVZ H YOLUYLA LER SÜRÜLEB LECEK STEMLER HÜKMÜN ÖZÜNÜ VE ÇER N DE fit RECEK N TEL KTE TAVZ H STENEMEYECE ( HUMK

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI

TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI TAfiIYICININ Z YA VE HASAR HAL NDE SORUMLULUKTAN KURTULMASI Canan KÜÇÜKAL * G R fi Tafl ma sözleflmesinin amac tafl nacak eflyan n, tafl y c ya teslim edildi i biçimiyle, gönderilene teslim edilmesidir.

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı