ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER"

Transkript

1 ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER KISIKLI MAH. FERAH CAD. NO:1 B. ÇAMLICA-ÜSKÜDAR STANBUL TEL: (0216) FAKS: (0216)

2

3 De erli Çal şma Arkadaşlar m, Biz; Y ld z Holding ve iştiraklerinde yapt m z işlerin başar s ve ekonomiye katk m z kadar itibar m z ile de tan n r z. Geçmişimizde oldu u gibi bugün de üstün iş ahlak m zla an lmay çok önemseriz. Bu amaçla; vizyon ve misyonumuzu güncelledi imiz gibi, etik ilkelerimizi de günün ihtiyaçlar na göre gözden geçirdik ve Y ld z Holding yaz l kültürünün bir parças haline getirdik. Y ld z Holding çat s alt nda birlikte iş yapma kurallar m z, davran şlar m z ve ilkelerimizi düzenleyen etik rehberimizi inceledi imizde, çok sayfadan ve başl ktan oluşsa da dürüst ve adil olmak gibi zaten olmazsa olmaz insani de erler temelinden yükseldi ini görüyoruz. Bu konudaki evrensel prensip ise kendine yap lmas n istemedi in davran şlar başkas na lay k görmekten kaç nmakt r. Zaten işin asl, nihayetinde insan n vicdan n n sesini dinlemesidir. Bu ahlaki de erler, işin özünü oluşturmakla birlikte, küresel ticaretin, zaman n, teknolojinin ve toplumun geçirdi i evrimin, geleneksel iş yapma biçimlerini de de iştirdi ine, çeşitlendirdi ine bizzat şahit olmaktay z. Sadece başl baş na internetin hayat m za girmesi bile, bu yeni davran ş şekillerine göre yeni etik cevaplar aramam z n ne denli gerekli oldu unun bir örne ini teşkil etmektedir. Y ld z Holding etik kurallar ve çal şma prensipleri, 21. yüzy l n gerektirdi i evrensel iş etik ilkelerini kapsamakla birlikte, etik ilkelerimizin önemli bir referans n n da, 20. yüzy lda kurulan şirketimizin kurucu felsefesi ve iş ahlak oldu u da unutulmamal d r. O y llara dek uzanan ve bugün de sahip olmakla övündü ümüz güven ve itibar n süreklili ini sa lamak konusunda, etik kurallar m z n ş nda şekillenen çal şma prensiplerimiz önemli rol oynuyor. Hissedarlar m z, tüketicilerimiz, tedarikçilerimiz ve çal şanlar olarak birbirimizle ve toplumla olan ilişkilerimizi düzenleyen etik kurallar m z ; yapt m z işten ayr düşünmemeliyiz. Aksine işimizi bütünleyen, her türlü hedef ve faaliyetimizi destekleyen kurallar oldu unu unutmamal y z. Taahhüdümüzde de vurguland gibi biz; Çal şanlar m z n, toplumumuzun ve tüketicilerimizin sa l na itibar eden ve çevreye sayg l faaliyet göstererek güven uyand ran, Kurumsal sorumluluklar m z n bilincinde, aç kl k ve dürüstlük ilkesi çerçevesinde işlerini yürüten, nsan haklar na sayg l ve güvenli bir çal şma ortam yaratan bir şirketiz. Kurumsal kültürümüzün belkemi ini oluşturan etik de erlerimizin yaz l hali olan bu çal şman n, ortak iş yapma biçimimiz konusunda rehber olmas n temenni ederim. Murat ÜLKER Y ld z Holding Yönetim Kurulu Başkan

4 YILDIZ HOLD NG ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER Ç NDEK LER 01 V ZYONUMUZ, M SYONUMUZ TAAHHÜDÜMÜZ VE DE ERLER M Z > Müşteri önceli imizdir > Kalitede birinciyiz > Rekabetçiyiz > Hep beraber başar r z > Sonuca odakl y z > Gücümüzü de işimden al r z 02 TANIM, AMAÇ VE KAPSAM 03 YASALARA UYUM VE SORUMLULUKLAR 04 NSAN VE ÇALIŞAN HAKLARI > Mobbing (Y ld rma) 05 ÇEVRE, SA LIK VE GÜVENL K 06 H SSEDARLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ 07 POL T K FAAL YETLER 08 SOSYAL SORUMLULUK, GÖNÜLLÜLÜK, BA IŞLAR VE SÜRDÜRÜLEB L RL K 09 3.ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ > Kamu kurum ve kuruluşlar yla ilişkiler > Tedarikçiler ve iş ortaklar ile ilişkiler > Müşterilerle ve tüketicilerle ilişkiler > Rakiplerle ilişkiler ve rekabet mevzuat na uyum > Medya ile ilişkiler 10 KURUMSAL VE K Ş SEL ÇIKARLARIN AYRIMI > Ç kar çat şmas n n tan m > Hediye ve menfaatlerin (kredi, indirim vs.) kabulü ve verilmesi > Çal şanlar taraf ndan yap lan yat r mlar > Şirketin hisse senetlerini al m sat m politikas > D şar da kabul edilen görevler > Çal şanlar n etkinliklere konuşmac olarak kat l m > Akrabalar ve arkadaşlar > Temsil ve a rlama > çsel bilgi aktar lmas (Insider Information) 11 KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMES VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE 12 Ş RKET VARLIKLARININ KORUNMASI VE VER G ZL L > Kurum varl klar n n korunmas > Bilgi teknolojileri kaynaklar n n kullan m > Gizli bilgi ve gizli bilgilerin korunmas esaslar > Fikri mülkiyet haklar > Ürün ve hizmet kalitesi > Suistimal ve usulsüzlük 13 KAYITLARDA VE F NANSAL RAPORLAMADA DO RULUK > Do ru ve tam kay t tutma > Gerekli tüm yerlere do ru bilgi ve finansal raporlar sunma 14 REKLAM VE PROMOSYON 15 UYUM SORUMLULU U VE HLALLER N B LD R LMES

5 01

6 TANIM, AMAÇ VE KAPSAM Y ld z Holding ve iştirakleri için Etik lkeler, uyulmas ya da kaç n lmas gereken ve esas dürüstlük olan davran şlar bütünü nü ifade eder. Y ld z Holding Etik lkeleri nin amac ; iş eti i konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak, bu konudaki bilinci, duyarl l ve fark ndal yükseltmektir. Etik lkeler; iş süreçlerindeki tüm taraflara karş, sadece yasal ve ticari de il etik sorumlulukla da hareket edilmesi konusunda rehber olma amac n gütmektedir. Y ld z Holding Etik lkeleri müşteriler, çal şanlar, hissedarlar, iş ortaklar, tedarikçileri, rakipleri, kamu kuruluşlar ve toplumla olan ilişkileri kapsar

7 NSAN VE ÇALIŞAN HAKLARI nsan haklar na, insanlar n bireysel farkl l klar na ve kişisel özelliklerine sayg duyar z. 03 YASALARA UYUM VE SORUMLULUKLAR Yurtiçi ve yurtd ş nda mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yasalar ve milletleraras hukuk çerçevesinde yürütürüz. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizde do ru ve zaman nda iletişime önem veririz. şlerimizi; kanunlar, düzenlemeler ve mesleki standartlar ile birlikte Y ld z Holding Etik lkeleri çerçevesinde yürütürüz. Çal şanlar m za ve iş başvurusunda bulunan adaylara, eşit f rsat tan yaca m z taahhüt ederiz. Kişisel bilgilerinin gizlili ini koruruz. Cinsiyet, rk, din, dil, medeni hal, siyasi görüş, engellilik, yaş vb. konular ndaki ayr mc l reddederiz. Çal şanlar m za, kendilerini güvenli, huzurlu ve de erli hissettikleri, yapt klar işin niteli ine uygun bir çal şma ortam sunar z. Y ld z Holding olarak, yasalarla belirlenenler d ş nda çocuk işgücünün kullan m n reddederiz. Çocuklar iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çal şmay z. Çal şanlar m z n iş performans n objektif yöntem ve uygulamalarla ölçer, sonuçlara göre ihtiyaç duyduklar alanlarda gelişim olanaklar sunmaya özen gösteririz. 04 Çal şanlar m z aras nda olumsuz rekabet koşullar yerine, dayan şma ve işbirli inin esas oldu u, başar n n paylaş ld bir sistemi teşvik ederiz. Çal şanlar m z n sosyal hayatlar n zenginleştirecek, iş d ş sosyal faaliyetlerini destekleriz. G da a rl kl bir şirket olarak, çal şanlar m z n göz haklar n korur, ürettiklerini özgürce tatmalar n isteriz. Do al afet gibi ola anüstü durumlarda çal şanlar ve aileleriyle dayan şmay esas kabul ederiz. Mobbing (Y ld rma) Mobbing, çal şanlara psikolojik şiddet, bask, kuşatma, taciz yoluyla rahats zl k vererek, y ld rmak olarak tan mlanmaktad r. Türk Ceza Kanunu nca da suç kapsam nda de erlendirilen mobbing uygulamalar n engelleyecek, çal şanlar m z bu muameleden koruyacak önlemler geliştiririz. Çal şanlar m z n kişili inin korunmas na özel önem verir ve kimden gelirse gelsin, her türlü psikolojik bask ve tacizle kişilik de erlerinin ihlal edilmesine, duygusal sald r larla y prat lmalar na izin vermeyiz

8 05 ÇEVRE, SA LIK VE GÜVENL K Çevreye sayg l bir şirket olarak faaliyetlerimizi çevre mevzuat ile tam bir uyum içerisinde yürütürüz. Hava, su ve toprak kirlili ini engellemek için çal ş r, at k miktar n azaltmak için geri dönüşüm ve yeniden kullan m süreçlerini uygular z. Enerji, su gibi do al kaynaklar koruma yöntemleri geliştirip, enerji ve malzemenin verimli kullan lmas için çal şmalar yürütürüz. Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirler ve azaltmak için tedbirler al r z. Çal şanlara ve taşeronlara çevreyle ilgili e itimler vererek onlar bilinçlendiririz. Çal şmalar m zda, tüm mesleki güvenlik ve sa l k yasalar na ve standartlar na uyar z. Güvenli ve sa l kl bir iş ortam oluşturmak amac ile Risk Yönetimi prensiplerini uygular z. Yeterli koruyucu teçhizat n kullan lmas n ve güvenlik önleminin al nmas n sa lar ve zorunlu k lar z. H SSEDARLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ Şirketimizin kaynak ve varl klar n hissedarlar m z n lehine verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Karar mekanizmas nda, hissedarlar m z n görüşlerini de de erlendiririz. Hissedarlar m zla ilişkilerimizi finansal disiplin ve şeffafl k prensibi çerçevesinde düzenleriz. Halka aç k şirketlerimizin hisselerine yönelik al m ve sat m işlemlerimizi yasal süreçler çerçevesinde gerçekleştiririz. Yat r mlar m z, rekabet gücümüzü art racak ve hisselerimize yüksek getiriyi sa layacak alanlarda sürdürülebilir kârl l göz önünde bulundurarak yapmaya özen gösteririz. Kamuya ve hissedarlar m za yapt m z aç klamalarda; mali tablolar m z, stratejilerimiz, yat r mlar m z ve risk profilimiz ile ilgili zaman nda, do ru, mevzuat n öngördü ü kapsamda ve anlaş labilir bilgi veririz. 06 ş yerinde ve/veya iş performans n etkileyecek şekilde her türlü alkol, uyuşturucu madde vb. kullan m na ve belirlenmiş alanlar d ş nda sigara içilmesine müsaade etmeyiz. Çal şma yerinde sa l k ve güvenlikle ilgili şirket politikalar n ve yönetmeliklerini uygulaman n tüm çal şanlar m z n dikkat etmesi gereken önemli bir sorumluluk oldu una dikkat çekeriz. Bir g da şirketi olarak toplumumuzun ve tüketicilerimizin sa l na itibar ederiz. G da güvenli i konusunda yasal mevzuatlara uyman n yan s ra, sivil toplum örgütleri ve bilim dünyas ile işbirli i içinde en iyi uygulama tekniklerini geliştiririz

9 POL T K FAAL YETLER SOSYAL SORUMLULUK, GÖNÜLLÜLÜK, BA IŞLAR VE SÜRDÜRÜLEB L RL K 07 Y ld z Holding ve iştirakleri; siyasi partiler ve partiler ç kar na faaliyet gösteren gruplarla işbirli i yapmaz ve destekleyici faaliyetlerde bulunmaz. Çal şanlar m z n herhangi bir politik ya da toplumsal etkinli e katk da bulunma karar tamamen kişiseldir. Ancak çal şanlar m z n politik faaliyetlerini çal şma saatleri içinde yapmamalar n, konuyla ilgili çal şma arkadaşlar n n zaman n almamalar n isteriz. Ayr ca çal şanlar m z politik faaliyetleri süresince şirket ad n, şirketteki pozisyonlar n, unvanlar n ve şirkete ait kaynaklar kullanamazlar. Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun gelişmesine katk da bulunacak projelerde yer al r ve ba ş deste inde bulunuruz. Kurumsal ba ş ve sosyal desteklerimizin iç yönetmeliklerimize, Y ld z Holding Etik lkeleri ne ve şirket itibar m za uygun olan proje, kurum ve kuruluşlara yap lmas şart n arar z. Özel hesaplara ve kâr amac güden kuruluşlara ba ş yapmay z. Çal şanlar m z da çevre, sa l k, e itim, spor gibi toplumsal faaliyetlere kat lma konusunda teşvik eder, bireysel gönüllü faaliyetlere kat l m n kendi kaynaklar yla, işyeri d ş nda ve iş performans n etkilemeyecek şekilde olmas n benimseriz. 08 Hem kendi faaliyetlerimizde, hem de tedarikçilerimiz ve iş ortaklar m z n faaliyetlerinde insan ve toplum sa l n gözetmeye, çevreyi korumaya azami özen gösteririz

10 09 3. ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ Kamu kurum ve kuruluşlar yla ilişkiler Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlar na, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaks z n eşit mesafede dururuz. Faaliyetlerimize ilişkin adil kararlar verilmesini engelleyecek türde bir ilişkiden, etkiden ve etkinlikten kaç n r z. Hiçbir kamu görevlisine maddi veya manevi de eri olan menfaat sa lamay z. Kamuya ve hissedarlar m za zaman nda, tutarl, do ru, anlaş l r bilgi sunar z. Sermaye piyasas nda işlem gören yat r m araçlar n n de erine etki edebilecek her türlü bilgi, gelişme ve de işikli i, mevzuat ile uyumlu ve de belirlenen süreler içerisinde kamuya duyururuz. Kamuya aç klanmayan içsel bilgilerin gizlili ine özen gösteririz. Tekliflere, ihale haz rl klar na veya sözleşme görüşmelerine kat lan ilgili çal şanlar m z, ilgili taraflara verdikleri tüm ifadelerin, yaz şmalar n ve beyanlar n do ru ve gerçek olmas ndan sorumlu tutar z. Tedarikçiler ve iş ortaklar ile ilişkiler Tedarikçilerimiz ve iş ortaklar m zla olan ilişkilerimizde her zaman dürüst ve adil davranmaya özen gösteririz. Tedarikçi ve iş ortaklar m zdan Y ld z Holding Etik lkeleri ne ve Çal şma Prensipleri ne uymalar n, ayn de erleri paylaşmalar n ve bu çerçevede hareket etmelerini bekleriz. Tedarikçilerimizi ve iş ortaklar m z ; faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun sürdürmeleri, çal şanlar n n haklar n gözetmeleri ve çevreyi koruma vb. standartlara uymalar konular nda zorunlu tutar z. Müşteriler ve tüketicilerle ilişkiler Müşterilerimizin ve tüketicilerimizin memnuniyet ve mutlulu unu önceli imiz kabul ederiz. Müşterilerimiz ve tüketicilerimizle ilişkilerimizde adil olmayan veya yan lt c uygulamalardan kaç n r z. Müşterilerimizin ve tüketicilerimizin görüş, talep ve şikâyetlerini de erlendirir ve kararlar m zda da dikkate al r z. Ürünlerimizin, tüketicimize ulaşana kadarki süreçte şirketlerimizden veya kanallardan kaynaklanan her türlü sorununu h zla giderir ve ürün kalitesini tüketicinin beklentisinin de ötesine taş maya çal ş r z. De işen müşteri ve piyasa ihtiyaçlar na odaklanarak en iyi hizmeti sunmay hedefleriz. Rakiplerle ilişkiler ve rekabet mevzuat na uyum Faaliyet gösterdi imiz tüm ülkelerde geçerli adil rekabet kurallar na ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uymay taahhüt ederiz. Çal şanlar m z da yasa ve düzenlemelere uymakla yükümlü tutar z. Rakiplerimiz ve onlar n yöneticileri aleyhinde olumsuz beyanatta bulunmaz; onlar hakk nda spekülasyona neden olacak aç klamalardan kaç n r z. Di er şirketlerle ilgili bilgilere erişmek maksad yla hiçbir zaman yasa d ş ve etikle ba daşmayan yollara başvurmay z. Çal şanlar m z n da bu yollara başvurmalar n engelleyecek düzenlemeler geliştiririz. Çal şşanlar m z n, şirketin rekabet davran ş n belirleyen veya etkileyen herhangi bir veri hakk nda aç klama yapmalar na izin vermeyiz. Ayr ca çal şanlar m z n, endüstriyel casusluk, rüşvet, h rs zl k yoluyla başkalar na ait bilgileri gizlice edinerek piyasa bilgisi toplamas na göz yummay z. Medya ile ilişkiler Medya ile aç k ve şeffaf bir iletişim modeli yönetiriz. Kurumsal mesaj, bilgilendirme ve aç klamalar n kamuoyunu yan lt c olmamas na dikkat ederiz. Medya kuruluşlar na eşit mesafede durur ve eşit ilişki kurar z. Medyadan gelen Y ld z Holding ve iştirakleri hakk nda mali ya da sektörle ilgili bilgi taleplerine, bu konuda yetkilendirilmiş kurumsal iletişim bölümünün koordinasyonunda yan t veririz. Medyadan gelen soru ve talepleri ilgili bölüme yönlendiririz. Medya ile muhaberat m z n yaz l olmas na özen gösteririz

11 10 KURUMSAL VE K Ş SEL ÇIKARLARIN AYRIMI Ç kar çat şmas n n tan m Çal şanlar m z n aile bireylerinin ve yak nlar n n; Y ld z Holding ve iştiraklerinin müşterileri ve tedarikçileri ile gerçekleştirdi i ticari faaliyetlerden yarar sa lamas durumunu, ç kar çat şmas olarak tan mlar z. Çal şanlar m z n, çal şt klar şirketin tedarikçisi konumunda çal şmas na izin vermeyiz. Keza aile bireyleri ve yak nlar da, çal şanlar m z n ba l olduklar şirketin tedarikçisi olamaz. Çal şanlar m z n, tedarikçilerimize kurum ç karlar na ayk r olacak şekilde yat r m yapmas na, borç para vermesine müsaade etmeyiz. Ayn şekilde, tedarikçi taraf ndan şirkete sa lanan özel avantaj ve koşullardan kişisel ç karlar için yararlanmalar na müsaade etmeyiz. Çal şanlar m z n bu ve benzer durumlarda gerçekleştirilecek olan işlemlerin, bir ç kar çat şmas yarat p yaratmad konusunda bilgilenmeleri için öncelikle Etik Kurul a ve bir üst yöneticisine dan şmas n tavsiye ederiz. Hediye ve menfaatlerin (kredi, indirim vs.) kabulü ve verilmesi Çal şanlar m z n, Y ld z Holding ve iştiraklerinin müşteri ve tedarikçilerinden, tarafs zl klar n ve kararlar n etkileyecek para veya paraya çevrilebilir nitelikte hediye al p vermesine izin vermeyiz. Çal şanlar m z, şirket bünyesinde iç ödüllendirme sistemi çerçevesinde hediye ile ödüllendirilir. Bunun d ş nda, çal şanlar m z n, hediye kabul etme ve hediye verme konusunda ilgili şirket yönetmeliklerine uymalar gerekir. Çal şanlar taraf ndan yap lan yat r mlar Halka aç k şirketlerimizin çal şanlar ile içsel bilgiye erişimi olan çal şanlar m z n, ilgili şirketin Kamuoyu Bilgilendirme Politikas ve Mevzuat çerçevesinde hareket etmesini zorunlu k lar z. şirketle ilişkisi olan herhangi bir tedarikçinin ana şirketine veya şubesine, Yönetim Kurulu Başkan ndan izin almadan yat r m yapmas na veya ona borç para vermesine; Y ld z Holding in tedarikçileri veya müşterilerinden şirkete tan nan özel avantajlardan ve koşullardan kişisel ç karlar için yararlanmay talep etmesine izin vermeyiz. Şirketin hisse senetlerini al m sat m politikas Çal şanlar m z n şirket hisse senetlerini al p satarken konuya ilişkin yasal düzenlemelere ve şirketin dahili prosedürlerine uygun davranmalar n, ç kar çat şmas ndan uzak durmalar n zorunlu k lar z. D şar da kabul edilen görevler Çal şanlar m zdan, iş sözleşmelerine ve sadakat kurallar na uymalar n bekleriz. Tam zamanl olarak istihdam edilen çal şanlar m z n, yürürlükte olan yönetmelikler gere ince şirket d ş nda bir kuruluşta çal şmas na izin vermeyiz. Çal şanlar m z n do rudan veya dolayl yollarla tacir veya esnaf olarak nitelenen faaliyetlerde bulunmalar na müsaade etmeyiz. Keza, rakip şirketlerde veya şirketin iş ilişkisi içinde oldu u şirketlerde de görev alamazlar. K smi süreli veya dan şman statüsündeki çal şanlar m z n, ba l bulunduklar şirket yönetimine bilgi vermek kayd ile rakip şirketler haricinde işlerini sürdürmelerine izin veririz. Çal şanlar n etkinliklere konuşmac olarak kat l m Şirket bilgilendirme politikas gere ince, belirlenen şirket sözcüsü/temsilcisi, kurumsal iletişim ve ilgili bölümlerin onay ndan geçen bilgiyi, kamu ile paylaşabilir

12 Şirketi temsilen her türlü dernek, işveren sendikas ve benzeri sivil toplum kuruluşlar nda, yerine getirilen görev gere i tahakkuk edecek her türlü ücret, ilgili kuruma aittir. Üçüncü kişiler taraf ndan Y ld z Holding in çal şan na seminer konuşmac ücreti veya benzer bir hizmet karş l nda yap lan ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma aittir. Bu kişiler maddi de eri olabilecek hediyeler d ş nda günün an s olarak verilen ve sembolik de eri olan ödül, plaket vb. hediyeler alabilirler. Akrabalar ve arkadaşlar şe al m karar verme durumunda olan yöneticiler, birinci dereceden yak nlar n ve bu kişilerin akrabalar n işe alamazlar. Çal şanlar m zdan, herhangi bir rakip firmada kritik bir pozisyonda işe başlayan birinci derece akrabalar n en geç bir ay içerisinde yaz l olarak şirkete bildirmelerini isteriz. Temsil ve a rlama Müşterilerin a rlanmas ve iş toplant lar n n maliyeti için temsil masraflar ödene i ay r r z. Temsil masraflar n n sadece ilgili oldu u alanlarda kullan lmas n isteriz. Bütçe harcama alanlar aras nda geçiş yap lmas na izin vermeyiz. Yap lan harcamalar n fatura ile belgelenmesi esast r ve fatura al nmayan harcama için başka bir yerden fatura temin edilemez. Gerekli durumlarda ise kanunlara uygun şekilde gider pusulas düzenlenmesini isteriz. KKE giderler, KKE gider hesaplar nda tutulur ve ilgili şirketlerde alacak hesaplar na kaydedilir. şle ilgili a rlama etkinlikleri, kurumsal standartlar ve ilgili iç yönetmeliklerin yard m yla özenle denetlenir ve şirket üst yönetimi taraf ndan onaylan r. Bunun d ş nda a rlama masraf yap lmas kabul edilemez. çsel bilgi aktar lmas (Insider Information) Çal şanlar m z, herhangi bir nedenle gerek kendi ç karlar, gerekse şirket d ş nda birinin ç kar için, kamuya aç klanmam ş bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. çsel bilgiye erişebilecek olanlar n bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü kişilere menfaat sa lamas (insider trading) yasakt r. çsel bilgiye erişimi olanlar; halka aç k şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri (müdür ve üstü görevdeki kişiler) denetçileri, bunlar n d ş nda meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri s ras nda bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temaslar nedeniyle do rudan veya dolayl olarak bilgi sahibi olabilecek isimleri belirlenmiş kişilerdir. Halka aç k Y ld z Holding şirketlerinin çal şanlar ve kurum bilgilerine erişimi olan çal şanlar m z SPK n n ilgili tebli inin belirtti i yükümlülüklere ve şirket politikalar na uymakla sorumlu tutar z. Bu kişiler, d ş ndaki Y ld z Holding çal şanlar kamuya aç klanm ş bilgileri de erlendirerek Y ld z Holding şirketleri hisse senetlerini süre k s tlamas olmaks z n serbestçe al p satabilirler. Yukar da yer alan uygulamalar çal şanlar n birinci dereceden yak nlar için de geçerli olup, bu kişilerin yapt işlemler çal şan taraf ndan yap lm ş say l r

13 11 KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMES VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE Gelirlerinin ya da do rudan veya dolayl olarak kâr sa lad mallar n kayna n aldat c yol ve araçlarla meşrulaşt rmak suretiyle, suç işleyen veya yasalar çi neyen bir kişiye her ne şekil ve suretle olursa olsun yard m ve ortakl k etmek; bu tür faaliyetlerden elde edilen kaynaklar n bir yere yat r lmas, gizlenmesi veya aklanmas amac na yönelik bir sürece kat lmak, kara para aklamak olarak tan mlan r. Çal şanlar m z, kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele konusunda gereken titizli i göstermekle yükümlü tutar z. Bu amaçla, çal şanlar m z yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine ve şirket politikalar na uymak zorundad rlar. Y ld z Holding, kara para aklamayla mücadele etmek ve kara para aklama faaliyetlerini önleme amac na yönelik gayretlere destek vermekle yükümlüdür. Ş RKET VARLIKLARININ KORUNMASI VE VER G ZL L Kurum varl klar n n korunmas Çal şanlar m z, fikri mülkiyet haklar, teknoloji, bilgisayar donan m ve destekleri, yaz l m, gayrimenkul varl klar, makine ve aletler, hammadde, şirket araçlar ve nakit de erler dahil olmak üzere grubun tüm aktif varl klar n n ve kaynaklar n n uygun biçimde kullan lmas ndan sorumludur. Y ld z Holding ve iştiraklerinin ekipmanlar, sistemleri, olanaklar ve varl klar sadece şirketin işlerini yürütmek veya yönetim taraf ndan izin verilen amaçlar için kullan l r. Şirketçe yay nlanan yönetmeliklerde aksi hüküm olmad kça çal şanlar m z n, şirket varl klar n kişisel amaçlarla veya şirket haricinde herhangi bir kişinin yarar na kullanmalar na izin verilmez. Çal şanlar m zdan şirket varl klar n, kurumsal ilkelere ve yönetmeliklere uygun şekilde kullanmalar n bekleriz. Bu varl klar n yetkili olmayan üçüncü şah slar taraf ndan kullan m n veya zarar görmesini önleyecek tedbirler al r z. Bilgi teknolojileri kaynaklar n n kullan m Y ld z Holding ve iştiraklerinin Bilgi Teknolojileri Kaynaklar ; şirketin sahibi oldu u, finansal kiralama yap lan ya da kiralanan tüm bilgisayar donan mlar n içerir. Söz konusu donan mlar; her türlü yaz l m, kişisel bilgisayar, taş nabilir bilgisayar cihazlar, a sunucular, internet erişimi, intranet ve e-posta erişim cihazlar n kapsar. Y ld z Holding in Bilgi Teknolojileri Kaynaklar n n tümü, bu kaynaklar kullan larak yarat lan, saklanan veya iletilen bilgiler, Y ld z Holding in mülkiyetindedir. Çal şanlar m z bu kaynaklar iş amaçlar için, yasalara ve şirket yönetmeliklerine uygun bir şekilde ve sorumlulukla kullan r, korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara erişmemesi için gerekli tedbirleri al r

14 Gizli bilgi ve gizli bilgilerin korunmas esaslar Y ld z Holding ve iştiraklerinde gizli bilgi kapsam nda yer alan başl klar şunlard r: Ticari bilgiler, teknik veri, mali veri, üretim verileri, müşteri bilgisi, kişisel bilgiler, ürün bilgileri, ekipman ve uygulama bilgileri, teknik formül ve çizimler, sistem ve program bilgileri, sat n alma bilgileri, mühendislik bilgileri, yönetmelikler, iş planlar ve bunlarla k s tl olmamak üzere şirketin kamuya aç klamad tüm bilgiler. Bu bilgiler gizli olarak adland r lmaz fakat gizlidir. Çal şanlar m z işlerini yaparken eriştikleri tüm gizli bilgi-belgeleri korurlar. Eriştikleri gizli bilgiyi sadece şirket için yapt klar işin faydas na yönelik olarak, yasal ve etik kurallar çerçevesinde kullan rlar. Çal şanlar m z, herhangi bir nedenle ya da kişisel ç karlar veya şirket d ş nda birinin ç kar için, kamuya aç klanmam ş bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. Çal şanlar m z, işten ayr lsalar dahi, şirkete ait yukar da belirtilen her türlü gizli bilgi ve belgeyi do rudan veya dolayl olarak, şirketin yaz l iznini almadan kendileri veya üçüncü şah slar n menfaati için sözlü ya da yaz l olarak kullanamaz ve kulland ramazlar. Çal şanlar m zdan, her türlü Bilgi Teknolojileri kaynaklar ve elektronik haberleşme araçlar n kullan rken bahsi geçen veri gizlili i ve güvenli i hususlar nda azami derecede dikkatli olmalar n bekleriz. Gizli bilgilerin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmemesi veya d şar ya s zmamas için gerekli önlemlerin al nmas hususunda çal şanlar m z n şirket politika ve talimatlar na istisnas z uymas n isteriz. Fikri mülkiyet haklar Y ld z Holding ve iştiraklerinde Fikri Mülkiyet Haklar kapsam nda yer alan başl klar şunlard r: Holding ve iştiraklerine ait marka, patent vb. fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazd, buldu u, geliştirdi i, yapt veya uygulamaya döktü ü veri taban, bas l iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalaj ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), ürün tasar mlar, know-how ve bunlarla s n rl kalmamak şart yla her türlü bilgi. Çal şanlar m z n bünyesinde bulundu u s rada veya görevleri gere i şirket olanaklar n kullanarak oluşturduklar her türlü ürün, tasar m, program vb. yeniliklerin yani fikri mülkiyet haklar n n ticari/mali haklar şirkete aittir; hiç kimse şirket aleyhine bu konuda bir hak iddia edemez. Çal şanlar m zdan her türlü yaz şma, yaz l malzeme, belge ya da kay t, özel süreç bilgisi, yönetmelikler, şirketimize ait özel iş ak ş gizli olsun ya da olmas n bilgilerinin Y ld z Holding ve iştiraklerinin mülkü oldu unun ve kurumun bünyesinde kalmas gerekti inin bilincinde olmalar n bekleriz. Çal şanlar m za, yaz l m lisans, patent ve telif haklar ile ilgili kural ve kanunlara uymalar n şart koşar z ve işlerini yapabilmeleri için gereken bütün yaz l mlar ve telif haklar n yasal yollardan temin ederiz. Kendileri hesab m z kanunsuz kullanamazlar. Ürün ve hizmet kalitesi Faaliyet gösterdi imiz ülkelerdeki yasal mevzuatlara uygun hareket eder, ürün kalitesi ve tüketici refah n sa lamaya yönelik yasal düzenlemelerin oluşmas nda katk da bulunuruz. TSE gibi ulusal ve ISO, HACCP, BRC gibi uluslararas kalite standartlar na göre faaliyetlerimizi yürütür, sahip oldu umuz kalite belgelerine tüm çal şanlar m zla birlikte sahip ç kar z. Etik yaklaş m m z çerçevesinde; öncü şirket olarak, bireylerin hayat na katk sa layacak, onlar n daha iyi yaşamalar n destekleyecek teknolojileri kullan r z ve bu teknolojilerle fayda sa lay c 22 23

15 yaşamalar n destekleyecek teknolojileri kullan r z ve bu teknolojilerle fayda sa lay c ürünler üretiriz. G da ürünlerinde insan sa l na zararl oldu u yasalarda belirtilen katk malzemelerini kullanmay z ve ürünlerin içeri ini ambalajlar üzerinde aç kça belirtiriz. Tüketicilerimize kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünleri ve güçlü markalar, en iyi hizmet ile sunar z. Suistimal ve Usulsüzlük Faaliyet gösterdi imiz ülkelerde ve işalanlar nda rüşvet, hileli davran ş ya da haks z kazanç sa layacak her türlü ahlak d ş faaliyetten imtina ederiz. Çal şanlar m z n sorumlu olduklar iş ilişkilerinde; bu konudaki ilgili yasa veya yönetmeliklere uygun davranmalar n, bunlar ihlal eden taraflarla bilerek işbirli i içerisine girmemelerini, etik ilkelere ayk r, hileli ve yanl ş yollardan kaç nmalar n zorunlu k lar z. Çal şanlar m z n yetkilerini, kendileri ve/veya yak nlar menfaatine ve kendilerinden beklenilen özen d ş nda kullanarak Y ld z Holding e zarar vermelerini kabul etmeyiz. Çal şanlar m z n, Y ld z Holding in sat n alma ve sat ş faaliyetleri ile taraf oldu u tüm işlemler ve sözleşmelerden do rudan ya da dolayl olarak kişisel kazanç elde etmelerine izin vermeyiz. Çal anlar m zdan, iş ilişkilerinde bu ba lamda bir usulsüzlük tespit etmeleri halinde derhal yöneticilerini ve/veya Y ld z Holding Etik Kurulu nu bilgilendirmelerini bekleriz. KAYITLARDA VE F NANSAL RAPORLAMADA DO RULUK Do ru ve tam kay t tutma Y ld z Holding ve iştiraklerinde, tüm kay tlar m z n mevzuata uygun şekilde tutulmas esast r. Ticari ve mali işlemlere ait belgeler gerçek durumu yans tmak zorundad r. Amac n n d ş nda kullan lacak hiçbir ödeme yap lamaz ve onaylanamaz. Gerekli tüm yerlere do ru bilgi ve finansal raporlar sunma Y ld z Holding ve iştiraklerinin tüm hizmet ve işlemlerinde; gerek yat r mc lara, gerekse müşteriler, tedarikçi ve resmi mercilere karş mevzuata uygun olarak do ru, eksiksiz ve zaman nda bilgi aktar m yap l r. REKLAM VE PROMOSYON Y ld z Holding ve iştirakleri; sat ş ve pazarlama faaliyetlerinde yan lt c ya da aldat c reklam vermez, yalan beyanda bulunmaz. Reklamlar nda cinsiyet, din, dil ve rk ayr m yap lmaz, bireyleri küçük düşürücü ve şiddet içeren unsurlara yer verilmez

16 YILDIZ HOLD NG ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER 15 UYUM SORUMLULU U VE HLALLER N B LD R LMES Y ld z Holding çal şanlar ; Etik lkeleri ve Çal şma Prensipleri konusunda ihtiyaç duyduklar nda; lgili etik davran şlar k lavuzuna, Bir üst yöneticilerine, ilgili insan kaynaklar yöneticisine, Etik Kurulu na danışmalıdırlar. Etik kurallar n n ihlaline inand klar her türlü eylemi ya da durumu; Yönetim Kurulu Başkan na yaz l olarak ya da Etik Kurulu na e-posta ile Etik Bildirim Hattı'na mesai saatlerinde ( ) numaralı telefondan ulaşarak bildirmelidirler. hlal bildirimi s ras nda isim bildirilmesi tercih edilmekle birlikte, isimsiz bildirimler de dikkate al nacakt r. hlalin derecelendirilmesi Etik Kurul taraf ndan yap lacak, gerekti i durumlarda ilgili destek biriminin (Hukuk, Denetim, K, vb.) de görüşü al nacakt r. Tüm bildirimler gizli tutulacakt r. Bildirimler Etik Kurulu taraf ndan gözden geçirilerek, kurul karar do rultusunda uygun eylemler/tedbirler al nacakt r. Y ld z Holding, Etik Kurulu na bildirim yapan çal şanlar n n haklar n n korunmas konusunda kararl d r. Bildirim nedeniyle hiçbir çal şana misilleme yap lmas na müsaade edilmeyecek, misillemeye kalk şanlar hakk nda gerekli işlemler yap lacakt r. Çal şanlar m z n, sorumluluk bilinci ve iş ahlak na uygun tutumlar sergilemelerini, Etik lkelerin anlam na ve amac na uygun olarak her zaman tutarl davranmalar n bekleriz. Tüm çal şanlar m z Y ld z Holding Etik lkeleri ve Çal şma Prensipleri kitab nda yer alan etik ilkelerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Şirketimin vizyon, misyon ve de erlerine sahip ç kaca m, şlerimi, kanunlar, düzenlemeler ve mesleki standartlar ile birlikte Y ld z Holding etik ilkeleri çerçevesinde yürütece imi, nsan haklar na, insanlar n bireysel farkl l klar na ve kişisel özelliklerine sayg duyaca m, Şirketin çevre, sa l k ve güvenlik mevzuat na uygun hareket edece imi, ş yerinde ve/veya iş performans n etkileyecek şekilde her türlü alkol, uyuşturucu madde vb. kullanmayaca m, Herhangi bir kişiye (çal şma arkadaş, müşteri, tedarikçi vb.) ayr mc l k, d şlama, mobbing (y ld rma) vb. psikolojik taciz ile rahats zl k vermeyece imi, Çal şma saatleri içinde şirketimin ad n, şirketteki pozisyonumu, ünvan m ve şirkete ait kaynaklar politik faaliyetlerim için kullanmayaca m, Yapt m tüm işlerde insan ve toplum sa l n gözetece imi, çevreyi korumaya azami özen gösterece imi, Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlar na, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaks z n eşit mesafede duraca m, Tedarikçilerimiz ve iş ortaklar m zla olan ilişkilerimizde her zaman dürüst ve adil davranmaya özen gösterece imi, Müşterilerimiz ve tüketicilerimizle ilişkilerimizde adil olmayan veya yan lt c uygulamalardan kaç naca m, Faaliyet gösterdi imiz tüm ülkelerde geçerli adil rekabet kurallar na ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uyaca m, Medyadan gelen Y ld z Holding ve iştirakleri hakk nda mali ya da sektörle ilgili bilgi taleplerini, bu konuda yetkilendirilmiş Kurumsal letişim Bölümü ne yönlendirece imi, Çal şt m şirketin tedarikçisi konumunda çal şmayaca m, Tedarikçilerimize kurum ç karlar na ayk r olacak şekilde yat r m yapmayaca m ve borç para vermeyece imi, Y ld z Holding ve iştiraklerinin müşteri ve tedarikçilerinden, tarafs zl klar n ve kararlar n etkileyecek para veya paraya çevrilebilir nitelikte hediye al p vermeyece imi, 26

17 Hediye kabul etme ve hediye verme konusunda ilgili şirket yönetmeliklerine uyaca m, Kamuoyu Bilgilendirme Politikas ve Mevzuat çerçevesinde hareket edece imi, Y ld z Holding in tedarikçileri veya müşterileri taraf ndan şirkete tan nan özel avantajlardan ve koşullardan kişisel ç karlar m için yararlanmay talep etmeyece imi, Tam zamanl olarak çal şt m şirket d ş nda bir kuruluşta çal şmayaca m, Şirketi temsilen her türlü dernek, işveren sendikas ve benzeri sivil toplum kuruluşlar nda, yerine getirdi im görev gere i tahakkuk edecek her türlü ücreti ilgili kuruma verece imi, Herhangi bir rakip firmada kritik bir pozisyonda işe başlayan 1. derece akrabalar m en geç bir ay içerisinde yaz l olarak şirkete bildirece imi, Herhangi bir nedenle gerek kendi ç karlar m, gerek ise şirket d ş nda birinin ç kar için, kamuya aç klanmam ş bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşmayaca m, Kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele konusunda yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine ve şirket politikalar na uyaca m, Şirket ekipmanlar n, sistemlerini, olanaklar n ve varl klar n sadece şirketin işlerini yürütmek veya yönetim taraf ndan izin verilen amaçlar için kullanaca m, Erişti im gizli bilgiyi sadece şirket için yasal ve etik kurallar çerçevesinde kullanaca m, Yaz l m lisans, patent ve telif haklar ile ilgili kural ve kanunlar na uyaca m, G da ürünlerinde insan sa l na zararl oldu u yasalarda belirtilen katk malzemesi kullanmayaca m, Y ld z Holding in sat n alma ve sat ş faaliyetleri ile taraf oldu u tüm işlemler ve sözleşmelerden do rudan ya da dolayl olarak kişisel kazanç elde etmeyece imi taahhüt ederim. Yukar da belirtilen etik ilke ve çal şma prensiplerini benimsedi imi, iş sözleşmeme eklenmesini kabul etti imi ve Y ld z Holding Etik lkeleri ve Çal şma Prensipleri kitapç nda yer alan tüm kurallar yerine getirece imi beyan ederim. Etik kurallara ve çal şma prensiplerine uymad m takdirde iş sözleşmemin işverence sona erdirilebilece ini kabul ve taahhüt ederim. NOTLAR Ad Soyad... Sicil no... Tarih... mza

18 NOTLAR

19 NOTLAR

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALISMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALISMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALISMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Murat ÜLKER. De erli Çal flma Arkadafllar m,

Murat ÜLKER. De erli Çal flma Arkadafllar m, De erli Çal flma Arkadafllar m, Biz; Y ld z Holding ve ifltiraklerinde yapt m z ifllerin baflar s ve ekonomiye katk m z kadar itibar m z ile de tan n r z. Geçmiflimizde oldu u gibi bugün de üstün ifl ahlak

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI. b) Tarafsızlık Gerek Çalışanlar, gerekse müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI. b) Tarafsızlık Gerek Çalışanlar, gerekse müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. 41 I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1. Amaç ve Kapsam Finansal Kurumlar Birliği ( Birlik ) üyesi şirketlerin, gerek birbirleri, gerek müşterileri ve hissedarları gerekse de çalışanları ve diğer kurumlar arasındaki

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

AYNA KOMĠTE ÜYE BĠLGĠ FORMU

AYNA KOMĠTE ÜYE BĠLGĠ FORMU TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ AYNA KOMĠTE ÜYE BĠLGĠ FORMU FOTOĞRAF ADI SOYADI DOĞUM YERĠ VE YILI MESLEĞĠ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ BĠLDĠĞĠ YABANCI DĠLLER VE DERECESĠ 1) Çok iyi Ġyi Orta Zayıf 2) Çok iyi

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Holding ve Grup çi Hizmet Masraflar n n Da Transfer Fiyatland rmas t m nda 10 Nisan 2008 Grup çi Hizmetlerin Tan m ve Kapsam Holding veya Grup irketlerinden al nan hizmetler;

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ GİRİŞ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ GİRİŞ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ETİK İLKELERİ GİRİŞ Etik İlkeler; Türkiye Halk Bankası A.Ş. çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8

kurum aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? a. 1 b. 3 c. 5 d. 7 e. 8 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar Deneme Sınavı II 1. Sermaye Piyasası kanununa göre düzen bozucu fiiller karşısında kendisine sermaye piyasası kanunu ile tanınan yetkiler çerçevesinde

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ TİCARET LTD. ŞİRKETİ ETİK KURALLAR

GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ TİCARET LTD. ŞİRKETİ ETİK KURALLAR GEWISS ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ TİCARET LTD. ŞİRKETİ ETİK KURALLAR Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. TANIMLAR... 3 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. MUHATAPLAR... 3 4. KANUN VE YÖNETMELİKLER... 3 5. ETİK

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ:

ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: ÜRÜN SORUMLULUK POLİÇESİ: Sigortalının ürettiği malların/ürünlerin kullanılması esnasında 3.şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve/veya maddi zararları

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

AKSA ENERJİ A.Ş. 2016

AKSA ENERJİ A.Ş. 2016 ETİK İLKELER AKSA ENERJİ A.Ş. 2016 Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No:10 Kavacık/Beykoz İstanbul / Türkiye Tel.: + 90 216 681 00 00 Faks: + 90 216 681 57 76 http: http://www.aksaenerji.com.tr/ e-mail:

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı