Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SJ 3136 MEYVE SEBZE SIKACA I KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri S NBO SJ 3136 MEYVE SEBZE SIKACA I KULLANIM KILAVUZU Lütfen bu talimat okuyunuz ve saklay n z. C HAZIN ÖZELL KLER 1. Paslanmaz çelik gövde 2. Kolay temizlemek için, tamam ayr labilen parçalar 3. Paslanmaz çelikten damlatmayan dökme a z 4. Kordon muhafazas 5. Koni fleklinde s kma haznesi ve toz kapa 6. Sessiz çal flma 7. AC230V, 50Hz, 100W D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

3 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Bu elektrikli aleti kullanmadan önce, afla dakiler baflta olmak üzere, temel önlemler daima al nmal d r: 1. Cihaz sadece güç kayna n n tip levhas üzerindeki bilgilere göre ba lay n z ve çal flt r n z. 2. Cihaz kullan rken motoru durduracak kadar kuvvet uygulamay n z. 3. Elektir k çarpmas ndan korunmak için, kordon, priz ve narenciye s k ca, su ve benzeri s v larla temas ettirilmemelidir. 4. Cihaz çocuklar n yak n nda veya çocuklar taraf ndan kullan l rken, yak n gözetim gereklidir. 5. Cihaz kullan lmad zaman, parçalar n söküp takmadan veya y kamadan önce mutlaka cihaz n fiflini çekin. Fifli gövdesinden s k tutarak ç kart n ve sonras nda prizden çekin. Cihaz n fiflini aniden çekmeyin ve kordonu bükmeyin. 6. Hareketli parçalara temas etmekten kaç n n. 7. Cihaz bozuk bir kordon veya fifl ile çal flt rmay n. Cihaz ar zaland nda kontrol ve tamir için sat n al nd perakende sat fl yerine geri götürün. 8. Cihaz kullan m k lavuzunda belirtilen amaçlar d fl nda kullanmay n. Tavsiye edilmedikçe, yard mc parçalar kullanmay n. 9. Cihaz aç k havada veya oksijenin sa lanmad veya patlay c ve/veya yanabilir gazlar n bulundu u yerlerde çal flt rmay n. 10. Kordonun masan n veya tezgah n kenar ndan sallanmas na veya s cak yüzeylere de mesine izin vermeyin. 11. Bu cihaz, sadece ev içi kullan m na uygun olarak tasarlanm flt r, Endüstriyel veya ticari amaçl de ildir. 12. Cihaz n z sadece narenciyelerin (limon, greyfurt, mandalina, portakal vb) suyunu s kmak için kullanmal s n z. Bunun d fl nda bir amaç için kullanmay n z. 13. Cihazda normalin d fl nda bir çal flma gözlemledi inizde kendiniz tamir etmeye kalk flmay n z, lütfen Ça r Merkezimizle iletiflim kurarak yetkili personelin talimatlar na uyunuz. 14. Narenciye s kaca n ba lant dan kesmek için, motor durana kadar bekleyin ve sonra fiflini prizden çekin. 15. Cihaz n motor blo unu asla suya dald rmay n z. 16. Gözetimsiz çal flt rmay n. Parçalara ay rmadan önce, motorun tamamen durdu undan emin olun. Her kullan mdan sonra, fifli prizden çekin. Cihaz n z en fazla ürün bofltayken 5 dakika aral ks z çal flt r n z. BU KULLANIM TAL MATLARINI SAKLAYIN

4 TAfiIMA ve NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZIN TANITIMI Ürün önceden bildirim olmaks z n de ifltirilebilir. 1. KAPAK 2. SÜZGEÇ SAPI 3. SÜZGEÇ 4. HAZNE 5. DAMLAMA ÖNLEY C SIVI AKIfi YOLU 6. MOTOR ÜN TES 7. KON 8. KON KAPA I C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Narenciye S k ca n n Kullan ma Haz rlanmas lk kez cihaz kullanmadan önce koniyi, süzgeci, süzgeç sap n ve dökme a z n y kay n. ( Bak n z Temizleme ) fiek L

5 C HAZIN KULLANIMI Cihaz nas l kullan l r (fiek L.1) * 1. Cihaz çocuklar n ulaflamayaca, güvenilir, yatay bir yüzeyin üzerine yerlefltirin. 2. Fifli prize tak n. 3. Süzgeç sap n düzgün bir flekilde yerine tak n. 4. Süzgeci tak n. 5. Sonra koniyi yerlefltirin. 6. kiye bölünen meyveyi s k ca koninin üstüne bast rarak, cihaz n elektrik devresini aç n. Meyve suyu, sessizce ve h zl olarak ç kart lacakt r. 7. Dökme a z n n alt na bir kap koyun. Dökme a z n afla ya cam barda a do ru çevirin. H zl ak fl sistemi meyve suyunu do ruca kab n içine yönlendirir. 8. Bitirdikten sonra, meyve suyunun damlamas n ve dökülmesini engellemek için, dökme a z n yukar ya çevirin. 9. Cihaz kullan mdan hemen sonra temizleyin. (Bak n z Temizleme ) 10. Kordon ve koni muhafazas narenciye s kaca n n alt k sm ndad r. Koniyi oyu un içine yerlefltirdikten sonra kapa n kapat n ve kordonu cihaz n arkas ndaki aral n içinden ç kar n. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler 1. Cihaz n fiflini prizden çekin. Koni, süzgeç ve süzgeç sap n cihazdan ç kart n. 2. Düzgün temizlenebilmesi için dökme a z n tamam yla afla ya do ru çevirin. Dökme A z cihazdan ayr lamaz. 3. Il k sabunlu su ile, koniyi, süzgeci ve süzgeç sap n temizleyin. Bütün parçalar kurulay n. Bu parçalar bulafl k makinas nda y kamay n. 4. Motor ünitesini nemli bir bez kullanarak temizleyin. Hiçbir zaman motor ünitesini suyun içine bat rmay n veya musluk alt nda durulamay n. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r

6 SINBO SJ 3136 CITRUS JUICER INSTRUCTION MANUAL ENGLISH FEATURES 1. Stainless steel housing 2. All detachable parts for easy cleaning 3. Stainless steel spout with anti-drip function 4. Cord storage 5. Cone-shaped squeezer and dust cover 6. Noiseless extracting while operation 7. AC230V, 50Hz, 100W PARTS NAME 1. LID 2. SIEVE HOLDER 3. SIEVE 4. JAR 5. SPOUT 6. MOTOR UNIT 7. CONE 8. CONE COVER IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following: Read all instructions before using. 1. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or citrus juicer in water or other liquid. 2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 3. Unplug from outlet when no in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Remove plug by gripping plug body and pull out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug. 4. Avoid contacting moving parts. 5. Do not operate this appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return the citrus juicer to the retail location where it was purchased for examination, repair, or adjustment. 6. Use this appliance only for its intended use as described by this manual. Do not use accessory attachments without recommending by the Electronics. 7. Do not use outdoors or operate where oxygen is not being administered or in the presence of explosive and/or flammable fumes. 8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. 9. This appliance is intended for household use ONLY; it is not for commercial or industrial use. 10. Any service of the citrus juicer should be performed by the retail location where it was purchased. 11. To disconnect citrus juicer, wait until motor stops, then remove plug from electrical outlet. 12. Do not operate unattended. Make sure the motor stops completely before disassembling. Unplug after each use. SAVE THESE INSTRUCTIONS - 5 -

7 PREPARING THE CITRUS JUICER FOR USE Always clean cone, sieve, sieve holder and spout before you use the appliance for the first time (see Cleaning ) FIG. 1 HOW TO USE YOUR APPLIANCE (FIG.1) 1. Place the appliance on a firm, level surface out of the reach of children. 2. Plug in. 3. Put the Sieve holder on place correctly. 4. Put on the sieve. 5. Then insert the cone. 6. Switch the appliance on by pressing the halved fruit firmly onto the cone. The juice will be extracted quietly and quickly. 7. Put a vessel under spout. Flip the spout down towards the glass. The instant flow system guides juice directly into vessel. 8. After you have finished, flip the spout up to prevent dripping and spilling juice. 9. Always clean the appliance immediately after use (see in Cleaning ) 10. Cord and cone storage under Citrus Juicer base, place the cone into the hole then cover it, and exit cord through the opening at the back of the appliance. CLEANING 1. Unplug cord from electrical outlet. Remove the cone, sieve and sieve holder from the appliance. 2. Flip the spout down fully in order to clean it properly. The spout cannot be detached from the appliance. 3. Clean the cone, sieve and sieve holder by using warm soapy water. Dry all parts. Do not clean these parts in a dishwasher. 4. Clean the motor unit by using a moist cloth Never immerse the motor unit in water or rinse it under the lap

8 SINBO SJ 3136 PRESSE- AGRUMES MODE D EMPLOI FRANÇAIS CARACTÉRISTIQUES 1. Corps en acier inoxydable 2. Pour nettoyage facile, toutes les pièces amovibles 3. Bec verseur anti-goutte en acier inoxydable 4. Protection du câble 5. Tête de presse cônique et couvercle anti-poussière 6. Fonctionnement silencieux 7. AC230V, 50Hz, 100W NOMS DES PIÈCES 1.Couvercle 2. Poignée du filtre 3. Filtre 4. Récipient 5. Ouverture d'écoulement liquide anti-goutte 6. Bloc moteur 7. Cône 8. Couvercle de cône CONSIGNES DE SÉCURITÉ Lors de l'utilisation des appareils électriques, y compris les précautions suivantes de sécurité de base devraient toujours être considérés. Lisez attentivement ce mode d emploi avant la première mise en service de l appareil. Conservez le mode d!emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. 1. Branchez uniquement l appareil selon les informations sur la plaque signalétique et mettez en marche. 2. Ne pas appliquer la force pour arrêter le moteur lorsque vous utilisez l'appareil 3. Pour se protéger d un choc électrique, ne pas faire contacter le câble, la prise et la presse agrumes avec l eau et d autres liquides. 4. La surveillance est nécessaire lorsque l appareil est utilisé près ou par des enfants. 5. L Appareil doit être débranché ; lorsque il n est pas utilisé, avant de le remonter ou de le laver. Retirez la fiche en tenant par le corps puis débranchez le. Ne débranchez pas soudainment et ne pliez pas le cordon. 6. Evitez le contact avec les pièces mobiles. 7. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une prise endommagé.pour toute réparation emporter l appareil au centre d achat. 8. Ne pas utiliser l appareil à des fins autres que celles détérminées au mode d emploi. Ne pas utiliser les accessories auxiliaries si ce n est pas conseillé. 9. Ne pas fonctionner l appareil en plein air ou au cas où il n existe pas assez d oxygène et / ou en présence de gaz combustible. Positionnez l appareil de sorte que : le cordon ne dépasse pas du bord de la table ou du plan de travail et ne touche pas les parties chaudes. 10. L appareil a été conçu pour un usage domestique. Il ne doit pas être l objet d une utilisation industrielle ou commerciale. 11. Votre appareil doit être utilisé seulement pour presser les agrumes ( citron,pamplemousse,mandarins,oranges etc.).ne l utilisez pas à d autres fins que cela. 12. N'essayez jamais de réparer l appareil vous-même si vous observez un fonctionnement anormal. Prière de contacter notre Call Center et de poursuivre les instructions du personel autorisé

9 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 13. Pour couper le lien de presse agrumes, attendez l ârret completdu moteur puis débranchez le. 14. Ne jamais plonger le bloc-moteur de l appareil dans l eau. 15. Ne pas le fonctionner sans surveillance. Avant de démonter, assurez vous de l ârret complet du moteur. Débranchez toujours l appareil après l usage. Quand l appareil est vide, ne le mettez pas en marche plus de 5 minutes en continu CONSERVEZ CES MODES D EMPLOI MISE EN SERVICE DE LA PRESSE - AGRUMES Avant de mettre l appareil en service pour la prémière fois lavez le cône,le filtre,la poignée du filtre et le bec verseur.(voir Nettoyage ). Figure 1 COMMENT UTILISER L APPAREIL ( 1.FIGURE ) 1. Placez l appareil sur une surface plane et sûr, hors de la portée des enfants. 2. Branchez l appareil. 3. Remplacez la poignée du filtre correctement. 4. Remplacez le filtre. 5. Placez le cône 6. Faisant presser le fruit divisé en deux sur le cône, ouvrez le circuit électrique de l appareil. Le jus de fruits fera extrait aussi silencieux et rapide. 7. Placez un récipient sous le bec verseur. Tournez le bec verseur en bas vers le verre. Système d écoulement rapide dirige le jus de fruits directement dans le récipient. 8. Lorsque vous avez terminé, pour empecher de goutter et verser le jus de fruits, tournez le bec verseur vers le haut. 9. Nettoyer immédiatement l appareil après usage (Voir Nettoyage ) 10. Protection du câble et du cône se trouve en bas de la presse-agrumes.après avoir inséré le cône dans la cavité, fermez le couvercle et retirez le câble dans le trou placé en arrière de l appareil. NETTOYAGE DE L APPAREIL 1. Débranchez l appareil. Retirez le cône, le filtre et la poignée du filtre de l appareil. 2. Pour un nettoyage correct, tournez complètement le bec verseur vers le bas. Le bec verseur ne peut pas être séparé de l'appareil. 3. Nettoyez le cône, le filtre et la poignée du filtre avec de l eau tiède savonneuse.séchez toutes les pièces. Ne pas les laver au lave vaisselle. 4. Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne jamais plonger dans l eau ou passer sous l eau le bloc moteur

10 SINBO SJ 3136 FRUIT PERSER GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS SPECIFICATIES 1. Roestvrij stalen omhulsel 2. Alle onderdelen zijn loskoppel baar voor een gemakkelijk schoonmaak 3. Roestvrij stalen schenktuit met antidruppelregeling 4. Beveiligingscilinder 5. Holle pers onderdeel en anti stofdeksel 6. Efficiënt en stil 7. AC230V, 50Hz, 100W ONDERDELEN 1. DEKSEL 2. FILTER HANDGREEP 3. FILTER 4. RESERVOIR 5. ANTI DRUPPEL SCHENKTUIT 6. MOTOR UNIT 7. KEGEL 8. KEGEL DEKSEL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Tijdens het gebruik van het elektrische apparaat moet er naast deze gebruiksaanwijzingen ook de algemene veiligheidsvoorschriften gehanteerd worden. Voordat u het apparaat in gebruik neemt adviseren wij u erop dat u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorleest. Bewaar deze gebruiksaanwijzingen op een makkelijk vindbare en gemakkelijk bereikbare plaats 1. Het apparaat mag alleen volgens de gegevens aangesloten worden. 2. Gebruik geen grote kracht op het apparaat wat tot uitvallen van de motor tot gevolg kan hebben. 3. Vermeid contact van de openliggende delen met vloeibare stoffen. 4. Extra toezicht wordt aangeraden bij gebruik van het apparaat door kinderen 5. Zorg er voor dat als apparaat niet in gebruik is, de onderdelen zijn losgekoppeld of tijdens het schoonmaken van het apparaat dat de stekker uit het stopcontact is. De stekker goed vasthouden en uit de stopcontact halen. De stekker, om interne beschadigingen te voorkomen, niet buigen. 6. Onderdelen die in beweging zijn niet aanraken. 7. Het apparaat niet met de defecte snoer in gebruik nemen. Als het apparaat mankementen vertoont of niet naar behoren functioneert dit dan graag melden bij de winkelier waar u het apparaat heeft aangeschaft.. 8. Apparaat alleen gebruiken waar het voor bedoelt is. Zonder advies geen extra onderdelen aanschaffen. 9. Apparaat niet gebruiken in ruimtes waar geen zuurstof aanwezig is of en waar vloeibare/ontvlambare gassen aanwezig zijn. 10. Stekker mag niet van tafel of aanrecht slingeren en vermijdt contact van de stekker met warme oppervlakten. 11. Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en is niet bedoeld voor industrieel of bedrijfsmatig gebruik 12. Apparaat is alleen geschikt om te gebruiken voor het persen van fruit o.a. citroen, grapefruit, mandarijnen, sinaasappel e.d. Dit apparaat is dan ook absoluut niet geschikt voor enig ander doel. 13. Indien het apparaat niet naar behoren werkt dan mag u er zelf niet aan gaan sleutelen. Ons verzoek - 9 -

11 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN is om direct contact met onze telefooncentrale op te nemen en de te verkrijgen advies op te volgen Indien u de te persen fruit wilt verwijderen, wacht dan tot het apparaat helemaal stilstaat. Haal hierna eerst het apparaat uit het stopcontact voordat u de desbetreffende fruit eruit haalt. 15. Het motorunit mag onder geen enkel beding in contact komen/staan met water. 16. Het apparaat niet zonder toezicht in werking stellen. Indien u het apparaat lost wilt koppelen wees er dan zeker van dat het van de stroom af is. Na elk gebruik de stekker uit het apparaat halen. Indien het apparaat in werking is, niet langer dan maximaal 5 minuten zonder fruit laten. DEZE GEBRUIKSAANWEZINGEN GOED BEWAREN. GEBRUIKSKLAAR MAKEN VAN DE FRUITPERSER Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruikt neemt moet u m.n.de filter, het handvat en de gietstuk schoonmaken. (zie schoonmaak ). Beeld 1 GEBRUIKSAANWIJZING VAN HET APPARAAT ( BEELD.1)* 1. Plaats het apparaat op een voor kinderen onbereikbare horizontale plek. 2. Stop de stekker in het stopcontact. 3. Handvat van de filter goed zijn plaats zetten. 4. Plaats de filter 5. Plaats de trechter. 6. De in tweeën gesneden fruitstuk op de perser plaatsen en deze goed aandrukken. Start het apparaat. Het apparaat zal geluidloos en zeer snel uw verse sap klaar hebben. 7. Zet een schaal onder de gieter. Draai de gieter naar beneden richting naar het glas. Het snel gietsysteem zorgt ervoor dat de fruitsap direct in de schaal stroomt. 8. Draai de gieter terug omhoog, dit om te voorkomen dat er nog sap uitstroomt 9. Na het gebruik het apparaat direct schoonmaken. (zie schoonmaak). 10. Kordon en conus zit onder de pers apparaat.zet de conus in de holle plaats en deksel dicht doen. Kordon uit halen. Schoonmaak 1. Trek de stekker uit het stopcontact. Conus, Filter en filter handvat uit het apparaat halen. 2. Om goed schoon te kunnen maken het gietstuk naar beneden draaien, omdat het niet los te koppelen is. 3. Conus, Filter en Filter handvat wassen met lauw water en wasmiddel. Alle onderdelen goed afdrogen. Deze onderdelen mogen niet vaatwasser. 4. Motorunit schoonmaken met een vochtige doek. Nooit in het water en onder de kraan zetten

12 SINBO SJ 3136 ZITRUS ENTSAFTER BENUTZERHANDBUCH DEUTSCH EIGENSCHAFTEN 1. Gehäuse aus Edelstahl 2. Trennbare Teile für das leicht Reinigen 3. Nicht eintröpfelnde Auslaß aus Edelstahl 4. Kabelaufwicklung 5. Kegel-förmiger Pressbehälter und Staubschutz 6. Geräuschlose Betrieb 7. AC230V, 50Hz, 100W DIE KOMPONENTEN 1. DECKEL 2. SIEBGRIFF 3. SIEB 4. BEHÄLTER 5. NICHT EINTRÖPFELNDE AUSLASS 6. MOTOREINHEIT 7. KEGEL 8. KEGEL-DECKEL WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Bei der Verwendung der elektrischen Geräte, muss man immer die Sicherheitsmaßnahmen zu beaufsichtigen. Lesen Sie bitte alle Hinweise gründlich. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in einem zugänglichen Platz für späteren Bedarf. 1. Verbinden und bedienen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der Angaben auf dem Typenschild. 2. Üben Sie keine große Kraft die den Motor des Geräts stoppen kann. 3. Der Zitrus Entsafter, das Kabel und der Netzstecker soll nicht mit Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten in Berührung sein, um ein elektrischen Anschlag zu vermeiden. 4. Wenn Sie das Gerät bei Kindern oder in der Nähe Kindern zu verwenden ist, eine besondere Aufsicht ist erforderlich. 5. Vor Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten und wenn das Gerät nicht gebraucht wird, ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose. Trennen Sie den Stecker aus der Steckdose durch einen festen Griff an dem Stecker. Ziehen Sie den Kabelstecker nicht plötzlich und biegen Sie das Kabel nicht. 6. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. 7. Bedienen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät fehlgeschlagen hat, wenden Sie sich an den Händler zur Reparatur oder Überprüfung. 8. Verwenden Sie das Gerät nicht außer im Benutzerhandbuch angegebenen Zwecke. Verwenden Sie keine Hilfsmittel, solange sie nicht empfohlen sind. 9. Verwenden Sie das Gerät im Freien oder in der Anwesenheit von Sauerstoff, ätzende oder brennbare Gase oder Sprengstoff. 10. Vermeiden Sie das Aufhängen des Kabels an der Seiten des Tisches oder Arbeitsplatten oder den Kontakt mit heiße Oberflächen. 11. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt und nicht für industriellen oder geschäftlichen Zwecke bestimmt. 12. Dieses Gerät darf nur als Entsafter für Zitrusfrüchte (Zitrone, Grapefruit, Tangerine, Orange, usw.) und nicht für andere Einsätze benützt werden

13 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 13. Wenn Sie irgend was außerordentliches beobachtet haben, versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Bitte rufen Sie unsere Call Centre an und folgen Sie den Anweisungen der befugte Belegschaft. 14. Warten Sie bis der Motor stoppt bevor Sie die Verbindung von dem Zitrus Entsafter abtrennen. 15. Tauchen Sie den Motorteil nie in Wasser ein Bedienen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig stoppt bevor die Teile abzubauen. Ziehen Sie Stecker aus der Steckdose nach jedem Gebrauch. Führen Sie nur einen 5 Minuten kontinuierliche Leerlauf aus. BEWAHREN SIE DIESEs BENUTZER HANDBUCH Vorbereitung der Zitrus Entsafter für Inbetriebnahme. Bevor der Entsafter zum ersten Mal benutz wird, müssen Kegel, Sieb, Siebgriff und Auslass gewaschen werden (Siehe "Reinigung") ABBILDUNG 1 Wie wird das Geräts verwendet (ABBILDUNG 1) * 1. Stellen Sie das Gerät auf horizontalen Oberfläche die nicht bei Kindern zu erreichen ist. 2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 3. Ersetzen Sie den Siebgriff richtig. 4. Legen Sie den Sieb ein. 5. Setzen Sie den Kegel auf. 6. Drücken Sie die Zitrusfruchthälfte auf den Drehkegel kräftig und schalten Sie das Gerät ein. Der Fruchtsaft, soll ruhig und schnell herauskommen. 7. Stellen Sie ein Behälter unter den Auslass. Biegen Sie den Auslass nach unten zum Glas.Schneller Verlaufssystem richtet den Saft direkt in den Behälter. 8. Nachdem Sie fertig sind, richten Sie den Auslass nach oben um das Tropfen oder Ausgießen zu verhindern. 9. Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach der Verwendung. (Siehe "Reinigung") 10. Kabel und Kegel Lagerung ist im Unterteil des Zitrus Entsafters. Nachdem Sie den Kegel in die Höhle eingesetzt haben, schließen Sie den Deckel ab und nehmen Sie das Kabel aus dem hinteren Teil des Geräts aus.. Reinigung des Gerät s 1. Trennen Sie das Gerät ab. Entfernen Sie den Kegel, Sieb und Siebgriff 2. Für eine gründliche Reinigung, richten Sie den Auslass vollständig nach unten. 3. Rinsen Sie den Kegel, Sieb und Siebgriff mit lauwarmen Seifenwasser. Trocknen Sie alle Teile. Diese dürfen nicht in einer Spülmaschine gewaschen werden. 4. Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie die Motoreinheit nie ins Wasser oder spülen Sie nicht unter idem Wasserhahn

14 SINBO SJ 3136 EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS MANUAL DE USO ESPANOL Características 1. Cuerpo de acero inoxidable 2. Todas las partes pueden separarse para que se limpie fácilmente 3. Boca de echar que no gotea de acero inoxidable 4. Protección de cable 5. Depósito en forma cónica y tapa para polvo 6. Trabajar en silencio 7. AC230V, 50Hz, 100W NOMBRES DE LAS PARTES 1. TAPA 2. MANGO DE FILTRO 3. FILTRO 4. DEPÓSITO 5. CANAL DE FLUENCIA DE LIQUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE GOTEO 6. UNIDAD DE MOTOR 7. CONO 8. TAPA CÓNICA AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD Siempre se debe cuidarse las precauciones básicas de seguridad incluso lo siguiente durante el uso del aparato eléctrico. Antés de usarlo leer con cuidado todas las instrucciones. Por poder necesitar después el manual de uso conservar en un lugar que sea fácil encontrarlo. 1. Conectar y funcionar el aparato solamente de acuerdo con la información sobre la placa de tipo de recurso de energía. 2. No aplicar fuerza hasta que se pare el motor durante el uso del aparato. 3. Para protegerse contra el calambre, no deben tenerse en contacto con agua y similares líquidos el cable, el enchufe y exprimidor de cítricos. 4. Es necesario vigilancia cerca durante el uso del aparato por los niños y cerca de los niños. 5. Desenchufar el aparato por cierto antés de lavarlo ú desmontar y montar las partes cuando el aparato no estaba usándo. Separar el enchufe cogiendo el cuerpo muy bien y después desenchufarlo. No desenchufar el aparato de repente y no doblar el cable. 6. Evitar tenerse en contacto con las partes móviles. 7. No funcionar el aparato con un cable o enchufe estropeados. En caso de averiarse el aparato, devolver al lugar de venta al por menor comprado para el contol y raparación. 8. No usar el aparato fuera de los motivos expresados en el manual de uso. Cadavez que no se recomiende no usr partes auxilios. 9. No funcionar el aparato en lugares que se encuentran gases que pueden quemarse y/o explosivos o sin oxígeno ú en aire libre. 10. No permitir que el cable se toque los superficies calientes o sea agitado del borde de la mesa o de la encimera. 11. Este aparato ha diseñado apropriado para el uso domestic solamente. No es industrial o comercial. 12. Deben usar su aparato solamente para exprimir los cítricos (limón, pomelo, mandarina, naranja y

15 AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD asimilados). No usar fuera de éso. 13. No intentar peraparlo en caso de observer una función fuera de normal. Por favor seguir las instrucciones del personal autorizado teniendo en contacto con nuestro Centro de Llamada. 14. Esperar hasta que se pare el motor para desconectar el exprimidor de cítricos y después desenchufarlo. 15. Nunca meter el bloque de motor en agua. 16. No funcionar sin vigilancia. Antes de separase en las partes, estar seguro que el motor fue parado completamente. Desenchufar cada vez después de usarlo. Funcionar su aparato sin parar máximo por 5 minutos en la posición de estar vacío. CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES DE USO PREPARACIÓN DEL EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS AL USO Lavar el cono, el filtro, mango del filtro y la boca de echar antes de usarlo por primera vez (Mirar limpieza ) FIGURA. 1 CÓMO SE USA EL APARATO? (FIGURA.1) * 1. Colocar el aparato sobre un superficie horizontal seguro que no se pueden alcanzar a los niños. 2. Enchufarlo. 3. Fijar el mango de filtro correctamente en su lugar. 4. Fijar el filtro. 5. Después colocar el cono. 6. Funcionar el circuito electric del aparato hiciendo apretar sobre el cono la fruta separada en dos partes. El zumo de la fruta se va a producir silenciosamente y rápidamente. 7. Poer un plato debajo de la boca de echar. Hacer girar la boca de echar hacia el vaso de cristal abajo. El sistema de fluencia rápida orienta el zumo de la fruta directamente en el plato. 8. Después de que se termina hacer girar hacia arriba la boca de echar para evitar el goteo y vaciarse el zumo de la fruta. 9. Limpiar el aparato inmediatamente tras el uso. (Mirar limpieza ) 10. El cable y el mantenimiento del cono están debajo del exprimidor de cítricos. Cerrar la tapa después de colocar el cono en el hueco y sacar el cable de la abertura detrás del aparato. LIMPIEZA DEL APARATO 1. Desenchufar el aparato. Desmontar el cono, filtro y el mango del filtro del aparato. 2. Para poder limpiar bien hacer girar la boca de echar completamente hacia abajo. La boca de echar no puede separarse del aparato. 3. Limpiar el cono, filtro y el mango del filtro con agua tibio enjabonado. Secar todas las partes. No lavar estas partes en lavaplatos. 4. Limpiar la unidad de motor usando una tela de algodón húmeda. Nunca meter la unidad de motor en agua o aclarar debajo del grifo

16 - 15 -

17 - 16 -

18 No:

19 - 18 -

20 - 19 -

21 - 20 -

22

23 - 22 -

24 SINBO SJ 3136 CJEDILO ZA AGRUME UPUTE ZA UPORABU HRVATSKI KARAKTERISTIKE 1. Kućište od nehrd ajućeg čelika 2. Svi dijelovi odvojivi za jednostavno čišćenje 3. Žlijeb za sipanje soka od nehrd ajućeg čelika bez kapanja 4. Zaštita za kabel 5. Spremnik sa koničnim stožcem i poklopac za zaštitu od prašine 6. Bešumni rad 7. AC230V, 50Hz, 100W NAZIV DIJELOVA 1. POKLOPAC 2. DRŠKA ZA CJEDILJKU 3. CJEDILJKA 4. SPREMNIK 5. PUT KOJIM IZLAZI TEKUĆINA BEZ KAPANJA 6. MOTORNA JEDINICA 7. STOŽAC 8. POKLOPAC STOŽCA BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA Kod uporabe električnih ured aja neophodno je uvijek obrati pozornost na bitne temeljne sigurnosne mjere zaštite.prije uporabe temeljno pročitajte sve upute za uporabu. Priručnik za uporabu odložite na sigurno mjesto i sačuvajte za buduće potrebe. 1. Ured aj priključite samo na odgovarajuću utičnicu koja odgovara podacima koji se nalaze na informacijskoj pločici na ured aju i uključite. 2. Kod uporabe ured aja ne primjenjujte preveliku silu koja može zaustaviti rad motora. 3. Za izbjegavanje rizika od strujnog udara kabel, utikač i cjediljku za agrume ne uranjajte u vodu ili neke druge tekućine. 4. Uporaba ured aja u blizini ili od strane djece zahtjeva brižan nadzor. 5. Prije postavljanja ili odvajanja dijelova, kada ured aj ne rabite i prije čišćenja obavezno izvucite kabel iz utičnice. Uhvatite čvrsto za glavu utikača i izvucite iz utičnice. Ne vucite naglo utikač iz utičnice i ne savijajte kabel. 6. Izbjegavajte kontakt s dijelovima u pokretu. 7. Ne rabite ured aj s oštećenim utikačem ili kabelom. Oštećeni ured aj odnesite na pregled i popravku u trgovinu u kojoj ste ured aj kupili. 8. Ured aj ne rabite u neke druge svrhe osim u onu za koju je namjenjen. Ne koristite dodatne dijelove koje ne preporučuje proizvod ač. 9. Ured aj ne uključujte na otvorenim površinama ili u sredinama u kojima nema dovoljno kisika ili sredinama u kojima se nalaze eksplozivni ili zapaljivi gasovi. 10. Kabel ne smije visiti preko rubova radne površine ili stola i zaštite ga od kontakta s vrućim površinama. 11. Ovaj ured aj je dizajniran samo za kućansku uporabu. Nije namjenjen za uporabu u industrijske ili komercijalne svrhe. 12. Ured aj koristite samo za cjed enje soka od agruma (limuna, narandže, mandarine, grejfruta i sl.) Ne koristite u neke druge svrhe

25 BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA 13. U slučaju da primjetite postojanje nekog problema u radu vašeg ured aja ne pokušavajte ga sami odkloniti. Molimo vas da kontaktirate Ovlašteni Centar i slijedite upute ovlaštene osobe. 14. Za prekid napajanja sačekajte da se motor ured aja upotpunosti zaustavi i nakon toga izvucite utikač iz utičnice. 15. Jedinicu sa motorom nipošto ne uranjajte u vodu. 16. Ne uključujte bez nadzora. Prije odvajanja dijelova sačekajte da se motor potpuno zaustavi.nakon svake uporabe izvucite utikač iz utičnice. Kada se ured aj nalazi u stanju mirovanja uključujte ga sa intervalima od maksimalno 5 minuta. SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA UPORABU PIPREMA ZA UPORABU CJEDILA ZA AGRUME Prije prve uporabe ured aja operite stožac, cjediljku, dršku cjediljke, i žlijeb ili kljun za sipanje soka (vidi dio Čišćenje ). SLIKA 1 Rukovanje ured ajem (SLIKA 1) * 1. Ured aj postavite na sigurnu ravnu površinu van dječijeg dohvata. 2. Umetnite utikač u utičnicu. 3. Držač cjediljke postavite pravilno na svoje mjesto. 4. Postavite cjediljku. 5. Zatim stavite stožac. 6. Voće prepolovite na pola i jednu polovinu uzmite u ruku i čvrsto pritisnite na stočac. Uključite ured aj. Sok će izlaziti bešumno i brzo. 7. Ispod kljuna ili žlijeba za izlaz soka postavite čašu. Kljun okrenite ka dolje prema staklenoj čaši. Brzi sustav protoka, sok sipa iznimno u čašu. 8. Po završetku cjed enja da ne bi došlo do kapanja soka žlijeb okrenite ka gore. 9. Ured aj operite odmah nakon uporabe. (Vidi dio Čišćenje ) 10. Sa donje strane ured aja nalazi se dio za namatanje kabela i smještanje stožca.stožac stavite u utor i zatvorite poklopac a kabel izvucite sa stražnje strane. Čišćenje Ured aja 1. Izvucite utikač iz utičnice. Stožac, cjediljku i postolje za cjediljku odvojite od ured aja. 2. Za pravilno čišćenje kljun ili žlijeb za izlijevanje soka okrenite ka dolje. Kljun za izlijevanje soka se ne može odvojiti od ured aja. 3. Stožac, cjediljku i držač cjediljke operite toplom vodom s deterdžentom. Posušite sve dijelove. Ove dijelove ne perite u perilici za sud e. 4. Jedinicu s motorom očistite vlažnom krpom. Motornu jedinicu nipošto ne uranjate u vodu i ne ispirajte pod česmom

26 - 25 -

27 - 26 -

28 - G ARANT fiartlari - 1) Garanti süresi,mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garanti kapsam ndad r. 3) Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s -üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Tüketicinin ar za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapmas mümkündür. Ancak, uyuflmazl k halinde ispat yükümlülü ü tüketiciye aittir. Mal n ar zas n n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç - üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4) Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5) Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde en az dört defa veya imalatç -üretici ve/veya ithalatç taraf ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt defa ar zalanmas n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, Tamiri için gereken azami süresinin afl lmas, Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i ithalatç s veya imalatç -üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirini mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oranda bedel indirimi talep edebilir. 6 ) Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü ne baflvurabilir. THALATÇI F RMA DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER NfiAAT SPOR MALZEMELER MALAT SAN. VE T C. A.fi. Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - stanbul - Türkiye Ça rı Merkezi:

29 Garanti Belge No : SSHY Belge No : THALATÇI F RMA Ünvanı - SJ 3136 MEYVE SEBZE SIKACA I - - G ARANT BELGES - : DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER Nfi. SPOR MALZ. MALAT SAN. ve T C. A.fi. Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avc lar / STANBUL Tel. : Ça rı Merkezi: Yetkili Kifli : Garanti Belge Onay Tarihi : 13/10/2011 Garanti Belge Vize Tarihi : 11/10/2013 SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012 Ürünün Cinsi : MEYVE SEBZE SIKACA I Markası : S NBO Modeli : SJ 3136 Alt Modeli : - Bandrol ve Seri No : Teslim Tarihi ve Yeri : Garanti Süresi : 2 Yıldır Azami Tamir Süresi : 20 fl Günü Kullanım Ömrü : Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 7 y ld r. SATICI F RMA Ünvanı : Adresi : Tel.Fax : Fatura Tarihi ve No : Teslim Tarihi ve Yeri : mza ve Kafle : (Ürünün fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi) Bu belgenin kullan lmas na; 4077 say l Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun a dayan larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar na Dair Yönetmelik uyar nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan Bu bölüm, ürünü sat n ald n z Yetkili Sat c taraf ndan imzalanacak ve kaflelenecektir

30 MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar n n yan s ra, tüketici dan flma hattımızı da hizmetinize açm fl durumday z. TÜKET C DANIfiMA HATTI Tüketici Dan flma Hattımızı, - Hafta içi her gün saatleri aras nda arayabilir; istek, öneri ve flikayetlerinizi firmam za iletebilirsiniz. Tüketicinin Dikkatine: Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla daki önerilere uyman z rica ederiz: 1. Ürünü ald n zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat c n za onaylatt r n z. 2. Ürünü kullanma k lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan n z. 3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu unda yukar daki telefon numaralar ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz. 4. Ürünü promosyon arac l ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en yak n yetkili servisimize giderek onaylatt r n z. 5. Teknik servisteki ifliniz bitti inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay unutmay n z. Alaca n z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa layacakt r. KAPIDAN KAPIYA ÜCRETS Z S E R V S 10 GÜNDE TESL MAT GARANT S (*) Kap dan Kap ya Ücretsiz Servis Kampanyam z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas ile iflbirli i içerindeyiz. Tüketicimiz taraf ndan sat n al nan ürünün fiyat ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam na giren herhangi bir problem yaflad nda, numaral Tüketici Danıflma Hattımızı aramas ve kay t b rakmas yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf ndan Tüketicimizin bulundu u adresten al n p, 10* ifl günü içerisinde ürün çal fl r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac l ile adresine teslim edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de ifltirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. (*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas na teslim ettikten sonra bafllar.)

31 - TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. - UYGUNLUK BEYANI / CE - Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch 1~8th Floor, Block E2, 11 Cai Pin Road, Science City, Guangzhou Economic Dev. Zone, Guangzhou, China EEE Yönetmeli ine uygundur. AEEE Yönetmeli ine uygundur. Made in P.R.C. mal Y l : 2013

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI RU - 1 - - 25 - No: 1-3076-21112013 - 26 - - G ARANT fiartlari - 1) Garanti süresi,mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHB 3083 ET KIYMA MAK NES. 220-240V~, 50-60Hz, 250W

SHB 3083 ET KIYMA MAK NES. 220-240V~, 50-60Hz, 250W SHB 3083 ET KIYMA MAK NES RU 220-240V~, 50-60Hz, 250W - 1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-2 - - 31 - No: 1-3083-04092013 - 32 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

! ! !!! ! !!! ! !!!! ! !!! ! !!! !! !!! ! !!!! ! 180 160 140 130 120 80 85 90 100 110 !!! ! EC REP SN - 43 - - 44 - - 45 - - 46 - No: 1-4615-27022013 - 47 - MÜfiTER H ZMETLER De

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2873 ÜTÜ EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3078 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3078 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR ÖNEML GÜVENL K UYARILARI KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN TAL MATLARI OKUYUN ÖNEML GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrikli cihazlar kullan rken afla dakileri de içeren temel

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

SHB 3102 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 5 3 4-1 - TÜRKÇE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SHB 3068 BLENDER EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE DE Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 7324 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7302 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI EN - 1 - SINBO SHB 3076 BLENDER SET INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SDF 3830 FR TÖZ EN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SINBO SDF 3830 DEEP FRYER INSTRUCTION MANUAL ENGLISH Dear customer, Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3082 BLENDER KULLANMA KILAVUZU

SHB 3082 BLENDER KULLANMA KILAVUZU SHB 3082 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ 1 A B 2 3 4 5 6 C D 7 8 9 E F G - 1 - De

Detaylı

SCM 2935 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR 1 2 3 4 10 8 9 5 6 7 11-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) DE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu

Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu K 1577 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

SJ 3138 MEYVE SEBZE SIKACA I KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE JUICER EXTRACTOR INSTRUCTION MANUAL ES RU UA AR HR 1 2 3 6 9 4 5 7 8 10-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI EN 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu

Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu Mini tost makinesi Kullanma kılavuzu K 2366 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

SK 7315 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SJ 3141 MEYVE SEBZE SIKACA I KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN C A B Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde AEEE Yönetmeliğine uygundur. doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB içermez. Çay Makinesi / Kullanma Kılavuzu

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI DE SINBO SSM 2521G, SSM 2521T TOASTER BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH Wichtig * Vor der Benuzung des Gerätes lesen Sie diese Anleitung sehr vorsichtig und bewahren Sie sie für

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR GB 2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR 7 6 5 4 3 2 1 9 8 TR2 TR3 M SE AK A.Ş 4594865 TR4 GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SSI 2868 ÜTÜ EN - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNELERİ. Kullanma Kılavuzu LÜTFEN..! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ.

ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNELERİ. Kullanma Kılavuzu LÜTFEN..! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ. ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNELERİ Kullanma Kılavuzu LÜTFEN..! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ. ÜRETİM ADRESİ İkitelli O.S.B. Atatürk Cad. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-3 Blok No: 2 İkitelli Başakşehir/İSTANBUL

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

SK 7305 SU ISITICI(KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com 1 2 3 4 5-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

hand blender kullanma kılavuzu

hand blender kullanma kılavuzu hand blender kullanma kılavuzu K 1254 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

SJ 3143 KATI MEYVE SIKACA I KULLANMA KILAVUZU

SJ 3143 KATI MEYVE SIKACA I KULLANMA KILAVUZU SJ 3143 KATI MEYVE SIKACA I KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 3 6 4 7 8 5 9 10 12 11 13-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve

Detaylı

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu AL 760 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý HP1 - HP2 MANUEL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

STR 4918 SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR 1 5 3 2 4-1 - SINBO STR 4918 2 IN 1 ERKEK BAKIM SET KULLANIM TAL MATI Kullan m öncesinde lütfen talimat dikkatlice

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ÜRETİM ADRESİ İkitelli O.S.B. Atatürk Cad. Pik Dökümcüler San. Sit.A-3 Blok No: 2 İkitelli Başakşehir / İSTANBUL Basım Tarihi : 01 Temmuz 2015 ONS KALIP MEKANİK MATBAA SAN. TİC.

Detaylı