BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi"

Transkript

1 BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi Şeref BOZOKLU * İpek M. SAYDAM ** Öze Bu çalışmanın amacı Brezilya, Çin, Hindisan, Rusya ve Türkiye sermaye piyasalarının birbirlerine ne oranda enegre olduğunu analiz emekir. Bu doğruluda Johansen (1988, 1991 ve 1994) ve Bierens (1997 ve 2004) arafından gelişirilen paramerik ve paramerik olmayan eşbüünleşme esleri uygulanmışır. Çalışmanın sonucunda bu ülkelerin sermaye piyasalarının enegre olduğu ve uzun dönem kâr imkânının olmadığı belirlenmişir. Anahar Kelimeler: Sermaye Piyasaları Enegrasyonu, Porföy Farklılaşması, Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesi, BRIC Ekonomileri The Analysing Capial Marke Inegraion wih Parameric and Nonparameric Coinegraion Tess among BRIC Counries and Turkey Absrac The aim of his sudy is o analyze wha proporion are inegraed o each oher he Brazilian, China, India, Russia and Turkey capial markes. In his respec, he parameric and nonparameric coinegraion ess developed by Johansen (1988, 1991 and 1994) and Bierens (1997 and 2004) are applied. As a resul of he sudy deermined ha capial markes of hese counries are inegraed and hey do no have long-erm profi opporuniies. * Arş.Gör., İsanbul Üniversiesi, İkisa Fakülesi, İkisa Bölümü, ** Arş.Gör., İsanbul Üniversiesi, İkisa Fakülesi, İkisa Bölümü, 416 Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık 2010

2 Ş. BOZOKLU, İ.M. SAYDAM Key Words: Capial Marke Inegraion, Porfolio Diversificaion, Nonparameric Coinegraion Tes, BRIC Counries JEL Classificaion Codes: C32, F15, G14 Giriş Sermaye piyasalarının enegrasyonu ülkeler arasındaki sermaye harekelerinin herhangi bir kısılamaya maruz kalmaması olarak anımlanmaka ve bu bağlamda özellikle finans piyasalarında yaırım kararlarının alınması açısından son derece önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmakadır. Sermaye harekelerinin mükemmel olması halinde varlık fiyaları birbirlerine yakınsayacak, enegrasyonun mükemmel olmadığı durumlarda ise yaırımcılar risklerini minimize emek sureiyle geirilerini arırmayı amaçlayacaklar ve porföy farklılaşırması yoluna gideceklerdir. Sermaye piyasalarındaki enegrasyonun mükemmel olması kaynak dağılımında ekinliğin sağlanması anlamına gelmekedir. Öe yandan, bu mükemmellik, piyasalarda var olan belirsizlikler ve gelecek beklenilerindeki farklılıklar nedeniyle her zaman gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle sermaye piyasalarının mükemmel olmaması emelde piyasa aksaklıklarının varlığına ve piyasaların ne oranda güvenilir olduklarına dair yeerli bilginin olmamasına bağlanmakadır. Mükemmel enegrasyonun olmadığı bir piyasada yaırımcıların emel amacı porföy çeşilendirmesi sureiyle geirilerini arırmakır. Porföy çeşilendirilmesi özellikle risk yapıları farklı finansal varlıkların olduğu durumlarda uygulanmakadır. Varlıkların risk unsurları farklılaşıkça geirileri de farklılaşmakadır. Diğer bir deyişle, piyasaların enegrasyonunun arması risk unsurları benzer, dolayısıyla geirileri birbirine yakın, finansal varlıkların oluşmasına neden olacak ve bu durum yaırımcıların uzun dönem kârlılıklarının da azalmasını beraberinde geirecekir. Sermaye piyasaları arasındaki güçlü enegrasyonun varlığı ülkeler arasındaki yayılma ekisini (conagion effec) de eiklemekedir. Bir ülkede yaşanacak herhangi bir ikisadi şok birbirine enegre olan piyasalarda kolaylıkla yayılmakadır. Sermaye piyasası enegrasyonu ve porföy çeşilendirmesi konusunda geniş bir lieraür mevcuur. Yapılan ampirik çalışmaların önemli bir kısmı da enegrasyon seviyesinin ölçümü üzerinde yoğunlaşmakadır. Bu doğruluda çalışmamızın emel amacı, gelişmeke olan ülkeler içerisinden seçilen beş ülkenin (Brezilya, Çin, Hindisan, Rusya ve Türkiye) sermaye piyasalarının birbirlerine ne oranda enegre olduğunu araşırmakır. Enegrasyon ölçümünü gerçekleşirilmek amacıyla lieraürde sıklıkla karşımıza çıkan Johansen (1988, 1991 ve 1994) paramerik eşbüünleşme esinin uygulanmasının yanı sıra çalışmamızda Bierens (1997 ve 2004) arafından gelişirilen paramerik olmayan eşbüünleşme esine de başvurulmuşur. Çalışmamız üç bölümden oluşmakadır. Birinci bölümde, sermaye piyasaları enegrasyonu ile ilgili bilgilere yer verilecekir. İkinci bölümde, ampirik çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar oraya konulacakır. Üçüncü bölümde, Johansen (1988, 1991 ve 1994) ve Bierens (1997 ve 2004) arafından gelişirilen eşbüünleşme eslerinin eorik emelleri ve ele alınan ülkeler açısından oluşurulan analiz sonuçları açıklanacakır. Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular arışılmakadır. Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık

3 BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi 1. Sermaye Piyasalarında Enegrasyon Sermaye piyasalarının enegrasyonu uluslararası ikisaın en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkmakadır. Bu bağlamda, ilgili lieraürde önemli arışmaların başında gelen sermaye piyasalarının yakınsaması (veya ıraksaması) açısından bakıldığında enegrasyon harekelerinin önemi daha çok armakadır. Enegrasyon kavramı ile ilişkili olarak diğer önemli bir konu da sermaye harekelerinin ülkeler arasında herhangi bir engel veya kısılamaya maruz kalmadan hareke emesidir. Fama ya göre sermaye piyasalarının en emel rolü ekonominin sermaye sokunun dağılımıdır. Bu doğruluda ideal piyasa, fiyaların kaynak dağılımı için doğru sinyaller sağladığı piyasadır. Bu ip bir piyasada firmalar üreim ve yaırım kararlarını alırken ve yaırımcılar da firma hisse senelerine yaırım yaparken, hisse senedi fiyalarının üm bilgileri mükemmel bir şekilde yansıığı varsayımıyla hareke emekedirler. Ekin piyasa hipoezinin mimarı olan Fama ya göre bir piyasada fiyaların üm bilgileri yansıması halinde o piyasaların ekin olduğu söylenmekedir (Fama, 1970:383). Ekin piyasa hipoezinde piyasada oluşan herhangi bir bilginin hızlı bir şekilde yayıldığı ve fiyalara dahil olduğu kabul edilir. Bilgi akışı engellenmediği ve bilginin hisse senedi fiyalarına yansıdığı kabul edildiğinde, geleceğe ai fiya değişimlerinin sadece geleceğin haberlerini yansıığı ve bugünün fiya değişimlerinden bağımsız olduğu düşünülmekedir. Faka öngörülemeyen haberler, fiya değişimlerinde de öngörülemeyen ve rassal değişimler yaramakadır. Günümüzde bu eorinin daha az evrensel olduğu gözlenmiş ve hisse senedi fiyalarının belirlenmesinde psikolojik ve davranışsal unsurların devreye girdiği görülmüşür. Bu nokada hisse senelerinin gelecek fiyalarının geçmiş fiyaları doğrulusunda belirli bir ölçüde öngörülebileceği kabul edilir (Malkiel, 2003:59-60). Fama nın öngörmüş olduğu piyasaların üm bilgiyi eş zamanlı paylaşması varsayımına yönelik güvenin zaman içerisinde azalmasına paralel olarak beklenilerin devreye girmesi ile birlike sermaye piyasalarındaki mükemmel bilgi paylaşımı varsayımına olan inanç da azalmışır. Sermaye piyasası enegrasyonu araşırmalarının hareke nokası, hisse senedi piyasalarının neden farklı beklenen geiriler sundukları sorusudur ve bu sorunun yanıı ülkelerin finansal piyasalarının farklı risk yapıları aracılığıyla verilmekedir. Risk düzeyleri birbirinin aynı olan varlıkların aynı zamanda benzer beklenen geiriye sahip olması halinde piyasaların amamen enegre olduğu kabul edilir. Enegre olan dünya sermaye piyasalarında riskli varlıklara karşı orak bir geiri söz konusudur ve bu özelliği nedeniyle elde edilen geiri ihmal edilebilir düzeydedir. Öe yandan enegre olmayan bir piyasada riskin kaynakları farklı olduğundan, elde edilecek geiri de enegre piyasalarınkinden farklı olacakır (Bekaer ve Harvey, 1995:403-4). Küresel piyasaların enegrasyonu konusunun gündeme gelmesi iki açıdan ele alınmakadır: Birincisi, uluslararası seviyede enegrasyon, ikincisi ise ikisadi enegrasyon. Birinci açıdan bakığımızda yapılan çalışmalarda uluslararası finansal enegrasyon ve bunun ikisadi büyümeye ekileri önem kazanmakadır. Aynı zamanda çeşili makro gösergelere dayanan ikisadi büyüme ve finansal enegrasyon arasındaki ilişki geniş olarak araşırılmakadır. İkinci açıdan ele alınan enegrasyon çalışmaları ise ikisadi enegrasyonun bir parçası olan sermaye 418 Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık 2010

4 Ş. BOZOKLU, İ.M. SAYDAM piyasaları enegrasyonudur. AB, bunun en başarılı örneği olarak karşımıza çıkmakadır (Horobe ve Lupu, 2009:64-5). Dünyada sermaye piyasaları arasındaki enegrasyonun boyuu finansal yaırım kararlarının alınmasında oldukça önemlidir. Dünya sermaye piyasalarının mükemmel enegre olması halinde varlık fiyalama ilişkisi üm ülkeler için aynı olacakır. Enegrasyonun yokluğunda risk ülkeler arasında farklılaşır ve yaırımcılar aynı riski vermeleri halinde en çok arbiraj fırsaı yakalayabilecekleri yani en çok geirinin olacağı ülkelere yaırım yapmayı ercih ederler (Morelli, 2009:1043). Sermaye piyasalarının mükemmel enegrasyonu sermaye hesabı işlemlerinde, kanunların uyumunda ve para biriminin birleşirilmesinde engellerin oradan kaldırılmasıyla elde edilir. Yaygın kullanılan bir para birimi risk primini oradan kaldırmaya yardımcı olur. Böylece yaırımcılar beklenmeyen kur değişimlerine karşı önlem almak için farklı ülkelerde farklı porföy umak zorunda kalmazlar. Diğer arafan hisse senedi piyasalarında kısmi bir enegrasyon, yabancı işirakler önündeki engellerin ve kurlar üzerindeki kısıların kaldırılması gerekmekedir. Böylece kısmi enegrasyon, sermaye piyasalarının am enegrasyonunun başarısız olması halinde kullanılabilir (Onour, 2010:30). Sermaye harekelerinde herhangi bir sınırlamanın olmaması halinde hisse senedi piyasası enegrasyonu dünyanın kaynak dağılımında daha ekin bir yapıya olanak sağlayacakır. Aynı zamanda yaırımcılar daha yüksek geiri elde emeyi beklemeleri nedeniyle sermayenin görece bol olduğu piyasalardan az olduğu piyasalara doğru hareke ederler (Chiedi, 2009:7). Ancak, finansal piyasalar arasında mükemmel enegrasyonun olması her zaman mümkün olamamakadır. Bu nokada durumun en emel nedeni olarak piyasa aksaklıkları ile vergilerin veya kısılamaların ülkeler arasında farklılık arz emesi göserilmekedir. Uluslararası piyasalarda enegrasyon eksikliğinin başka nedenleri olarak ise uluslararası icaree ve yaırıma konulan kısılar ile yabancı ülkelerin güvenliği konusunda yeersiz bilgi ve yerli piyasaların güvenilirliğine karşı yaırımcılar arafından duyulan önyargı göserilebilir (Morelli, 2009:1043). Enegrasyon bölgesel veya global olsun belirli bir maliyei de beraberinde geirmekedir. Sermaye harekelerinin mükemmel olmadığı bir dünyada finansal enegrasyon, ülkenin makro ekonomik ve finansal krizlere karşı kırılganlığını arırabilir. Öe yandan sermaye harekelerinde yayılma ve bunun yaraığı sonuçlar, çıkı seviyesinde daha yüksek harekeliliğe ve daha düşük oralama büyümeye neden olabilir. Büün bunların yanı sıra enegrasyonun gerçekleşmesi piyasa risklerinin firma risklerine dönüşmesine yol açacakır ve bu durum firmaların porföylerini çeşilendirmesi sureiyle beraraf edilebilir (Chiedi, 2009:7-8). Günümüzde yaırımcıların yaırım sraejilerinin belirlenmesi ve sermaye piyasalarının ekinliğinin sağlanması için sermaye piyasası enegrasyonu büyük önem aşımakadır. Hisse senedi piyasalarının enegre hale geirilmesinin ardından porföy farklılaşırması kârları sınırlayabilir. Bu durum, bir piyasadaki uygun olmayan bir harekein başka bir piyasaya uygun olmayan bir hareke olarak yansıması sonucu oluşur. Diğer bir deyişle, eşbüünleşik bir grup piyasada, aynı anda yaırım yapmak, yaırımın riskini engelleyemeyecekir (Erdinç ve Milla, 2007:187). Genel olarak bakıldığında, uluslararası porföy çeşilendirmesinden elde edilecek poansiyel kazanç, hisse senedi piyasası enegrasyonu ile ers yönlü ilişkilidir. Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık

5 BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi Uluslararası yaırımcılar açısından porföylerin çeşilendirilmesi sureiyle hem kazançlı yaırımlar oluşurulmaka hem de risk fakörü dağıılmakadır. Ancak sermaye piyasalarının birbirine enegre olduğu piyasalarda oluşacak porföy çeşilendirilmesi, yaırımcılar açısından herhangi bir kârlılık yaramamakadır. Bu nedenledir ki, uluslararası sermaye piyasalarının birbirine enegre olup olmadığını belirlemek önem kazanmakadır. 2. Sermaye Piyasaları Enegrasyonuna İlişkin Uygulamalı Çalışmalar Uluslararası yaırımcılar açısından kazançlı yaırımların oluşurulması ve risk fakörünün dağıılmasının eş zamanlı gerçekleşmesi için porföylerin çeşilendirilmesi yoluna gidilmekedir. Kazançlı yaırımların gerçekleşebilmesi ise birbirine enegre olmayan piyasaların varlığı ile mümkündür. Bu nokada piyasaların enegrasyon derecelerinin araşırılması önem kazanmakadır. Bu doğruluda, lieraürde, birçok ülkenin sermaye piyasaları enegrasyonunun eşbüünleşme yönemi ile analiz edildiği görülmekedir. Onour (2010) yapmış olduğu çalışmasında, porföy farklılaşırmasının verimliliğini üç Kuzey Afrika hisse senedi piyasası olan Mısır, Fas ve Tunus açısından araşırmışır. 28 Mayıs 2002 ile 2 Eylül 2007 arihleri arasındaki logarimik hisse senedi fiya endeksleri ile yapılan çalışmada, porföy verimliliğini araşırmak için doğrusal Johansen ve Juseilus (1990) ve doğrusal olmayan Breiung (2001) eşbüünleşme esleri uygulanmışır. Çalışma sonucunda, bu üç piyasanın hisse senedi fiyaları arasında çok değişkenli ve iki değişkenli doğrusal olmayan güçlü bir uzun dönem ilişki bulunmuşur. Doğrusal olmayan eşbüünleşik ilişki bu piyasaların birbirine bağlı olması, dolayısıyla porföylerin verimsiz olduğu, diğer bir ifadeyle, bu piyasalar arasında farklılaşırma yolu ile kazanç elde edilemediği anlamına gelmekedir. Erdinç ve Milla (2007) nın yapmış oldukları çalışmada, Avrupa Birliği ülkeleri olan Fransa, Almanya ve İngilere nin menkul kıymeler borsaları arasında eşbüünleşik bir ilişkinin varlığı araşırılmışır. Ayrıca çalışmada, bu ülkelerin sermaye piyasaları ile dünya sermaye piyasası arasındaki eşbüünleşme ilişkisi de incelenmişir. Ocak 1991-Eylül 2006 arihleri arasındaki aylık verilerin kullanıldığı çalışmada, dünya sermaye piyasası endeksi olarak Morgan Sanley Capial Inernaional Index (MSCI) kullanılmışır. Eşbüünleşme esi sonucunda çok değişkenli modellerde ve Fransa ve Almanya nın ikili analizi dışındaki üm ikili modellerde, ek bir uzun dönem ilişkisi bulunmuşur. Sonuç olarak, dünya hisse senedi endeksi ve AB nin üç emel ülkesi arasında enegrasyonun var olduğu söylenebilir. Lagoarde-Sego ve Lucey (2007) çalışmalarında, Ora Doğu ve Kuzey Afrika (Middle Easern and Norh Africa) ülkelerinde sermaye piyasası enegrasyonunu ve bu enegrasyonun uluslararası porföy yaırımlarının dağılımına yansımasını araşırmakadırlar. 1 Ocak 1998 den 16 Kasım 2004 e kadar günlük endekslerin kullanıldığı çalışmada Fas, Tunus, Mısır, Lübnan, Ürdün, Türkiye ve İsrail hisse senedi piyasaları ele alınmışır. Uygulanan eşbüünleşme esi sonucunda ele alınan ülkeler ile Avrupa Para Birliği ve ABD arasındaki uzun dönem ikili ilişki hipoezleri reddedilmişir. Bu durum, yaırımcılar açısından porföylerinde anlamlı derecede çeşilendirme fırsaının varlığını gösermekedir. 420 Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık 2010

6 Ş. BOZOKLU, İ.M. SAYDAM Horobe ve Lupu (2009) çalışmalarında, Ora ve Doğu Avrupa (Cenral and Easern European) bölgesinin beş ülkesinin (Çek Cumhuriyei, Macarisan, Polonya, Romanya ve Rusya Federasyonu) hisse senedi piyasaları ile AB nin dör lider ülkesini (Avusurya, Fransa, Almanya ve İngilere) karşılaşırmışlardır. Bunlardan Avusurya, Fransa, Almanya ve İngilere gelişmiş ülke kaegorisinde yer alırken, diğer ülkeler gelişmeke olan ülke sınıfında yer almakadırlar. Çalışmanın amacı, bu ülkeler arasındaki bilgi akarımının anlamlılığını ve hızını, hisse senedi geirilerini ilişkilendirerek anımlamakır. Bu çalışmada, AB sermaye piyasaları arasındaki ilişkiyi es emek adına eşbüünleşme ve Granger nedensellik esleri uygulanmışır. 6 Ocak 2003 ve 29 Haziran 2007 arihleri arasını kapsayan çalışmada uygulanan eşbüünleşme ve Granger nedensellik esi sonucunda piyasaların gelen bilgilere oldukça hızlı epki verdiği görülmüşür. Aynı zamanda bilgi akışının gelişmiş piyasalardan gelişmeke olan piyasalara doğru olabileceği sonucuna varılırken, bu durumun ersinin de geçerli olduğu belirlenmişir. Gelişmeke olan piyasalardaki yaırımcıların bölgedeki diğer gelişmeke olan ülkelerden gelecek bilgileri göz önünde bulundurdukları sapanmış ve ayrıca eşbüünleşme esi sonuçlarında ele alınan piyasalar arasında uzun dönem ilişkilerinin varlığı oraya çıkmışır. Bu durumda bu ülkeler arasında yüksek bir enegrasyonun var olduğu görülmekedir. Maghyereh ve Al-Kandari (2007) arafından yapılan çalışmanın amacı, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperaion Council) ülkelerinde perol fiyaları ile hisse senedi piyasaları arasındaki bağlanıyı araşırmakır. Çalışmada, Breiung ve Gourieroux (1997) ile Breiung (2001) arafından önerilen doğrusal olmayan eşbüünleşme analizi yapılmışır. Çalışmada Bahreyn, Kuvey, Umman ve Suudi Arabisan için hisse senedi piyasası verileri 1 Ocak 1996 ve 31 Aralık 2003 aralığını kapsamakadır. Perol fiyalarının GCC ülkelerinde hisse senedi fiya endeksini ekilediği sonucuna varılmışır. Bu nedenle, GCC ülkelerinde poliika yapıcılar, perol fiyalarındaki değişimin kendi ülke ekonomilerine ve hisse senedi piyasalarına ekisini göz önünde bulundurmalıdırlar. Bireysel ve kurumsal yaırımcılar için ise perol ve hisse senedi piyasaları arasındaki doğrusal olmayan ilişki öngörülebilir nielikedir. Chiedi (2009) çalışmasında, BRIC (Brezilya, Rusya, Hindisan ve Çin) ekonomileri ile hisse senedi piyasaları arasındaki enegrasyonu incelemiş, ayrıca bu piyasaların ABD, İngilere ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasaları ile olan enegrasyonunu Granger nedensellik ve eşbüünleşme esleri kullanarak analiz emişir. Ocak 1998-Ağusos 2009 dönemi arasında günlük veri seinin kullanıldığı çalışmada, BRIC ekonomileri ile gelişmiş ülkeler arasında eşbüünleşik bir ilişkinin bulunduğu sonucuna varılmışır. ABD ve Japon piyasa fakörlerinin Hindisan hisse senedi piyasasını ekilediği gözlenmiş ve bunun nedeni emelde icari akivielerin bu ülkelerle yoğun olmasına bağlanmışır. Öe yandan, Hindisan piyasasının ele alınan diğer ülkelerden ekilenmediği gözlenmişir. Ancak Brezilya ve Rusya piyasaları, Hindisan piyasasından ekilenmekedir. Kanas (1998) çalışmasında, ABD ile Avrupa nın en büyük alı ülkesi (İngilere, Almanya, Fransa, İsviçre, İalya ve Hollanda) ile hisse senedi piyasaları arasındaki ikili eşbüünleşme ilişkisini araşırmışır. Bunun için çalışmada, üç ayrı yönem kullanılmışır: Phillips ve Ouliaris (1990) ve Johansen (1988) arafından gelişirilen paramerik eşbüünleşme esleri ve Bierens (1997) arafından gelişirilen paramerik olmayan eşbüünleşme esi. Bu üç es sonucunda, ABD hisse senedi piyasasının, Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık

7 BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi ele alınan Avrupa ülkelerinin hiçbirisiyle 3 Ocak Kasım 1996 dönemleri arasında kullanılan veri seinde eşbüünleşik bir ilişkisinin olmadığı sonucuna varılmışır yılının Ekim ayında yaşanan borsa krizinin kırılma nokası olarak kabul edilmesi ile birlike öncesi ve sonrası için yapılan analizlerde de benzer sonuçlar çıkmışır. Diğer bir deyişle, ABD ve önemli Avrupa ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasında uzun dönem bir ilişki yokur ve böylece hisse senedi çeşilendirmesiyle risk azalılmasında poansiyel uzun dönem kârların varlığı oraya çıkmakadır. Bu sonuçlar, bireysel yaırımcılar ve finansal kurumların uluslararası porföylerini değerlendirmeleri açısından oldukça önemlidir. Küçükçolak (2008) çalışmasında, Türkiye hisse senedi piyasasının enegrasyon seviyesini eşbüünleşme yönemi ile araşırmışır. Engle ve Granger (1987), eşbüünleşme yöneminin kullanıldığı çalışmada, Türk hisse senedi piyasası endeksi AB endeksleri ile analize abi uulmuşur. Ülkelerin büyüklükleri ve gelişmişliklerine göre AB sermaye piyasalarını emsilen üç ülke seçilmişir: İngilere, Almanya ve Fransa. Bu ülkelere ek olarak, Türk sermaye piyasasına benzemesi nedeniyle, Yunanisan da analize dahil edilmişir. Kullanılan veri sei ele alınan ülkeler için 1 Ocak Aralık 2005 arasındaki günlük borsa endeksleridir. Sonuç olarak uzun dönemde, Türk hisse senedi piyasasının gelişmiş AB piyasaları (İngilere, Almanya ve Fransa) ile eşbüünleşme ilişkisinin olmadığı, ancak buna karşı Yunanisan ile eşbüünleşme ilişkisinin olduğu gözlenmişir. Bu durum, porföy çeşilendirmesi açısından bir avanajdır. Piyasalar arasında uzun dönem ilişkinin eksikliği yaırımcıların önemli ölçüde porföy çeşilendirme kazancı sağlayabilecekleri anlamına gelmekedir. Chang ve Tzeng (2009), ABD ve emel icari orakları olan Kanada, Almanya, Japonya ve Meksika arasındaki uluslararası hisse senedi çeşilendirilmesi ile uzun dönem kârların varlığını araşırmakadır. 1 Ocak 2000 ve 31 Ağusos 2008 dönemi arasında yapılan analizde Bierens (1997) arafından gelişirilen paramerik olmayan eşbüünleşme esi uygulanmışır. Analiz sonuçlarına göre, ABD hisse senedi piyasalarının ele alınan ve emel icari ilişki içinde bulunduğu ülkelerden Meksika haricinde hiçbir ülke ile ikili eşbüünleşik ilişkiye sahip olmadığı oraya çıkmışır. Bu sonuç, bireysel yaırımcılar ve bu piyasalarda uzun dönem yaırım porföyü uan finansal kurumlar açısından oldukça kazançlıdır. Diğer bir deyişle, ABD-Kanada, ABD-Almanya ve ABD-Japonya arasında uzun dönem bir bağlanının olmaması nedeniyle ABD yaırımcıları için Kanada, Almanya ve Japonya hisse senedi piyasalarında porföy çeşilendirmesine gimeleri, poansiyel bir kazancın varlığı anlamına gelmekedir. Bunun ersi de geçerlidir ve Kanada, Almanya ve Japonya yaırımcıları için de ABD hisse senedi piyasalarında bir çeşilendirme kazanç yaraacakır. Bu durum, bireysel yaırımcılar ve finansal kurumlar için oldukça kıymelidir. Chang, Mo ve Liu (2009) çalışmalarında, Japonya ile onun emel icari parnerleri olan Asya ülkeleri (Malezya, Singapur, Güney Kore ve Tayvan) ve ABD arasındaki uluslararası hisse senedi çeşilendirmesinde uzun dönem kârların varlığını araşırmışlardır. 1 Temmuz Aralık 2004 arihleri arasındaki dönemi kapsayacak şekilde yapılan analizde, Bierens arafından gelişirilen paramerik olmayan eşbüünleşme esi kullanılmışır. Bu esin sonucuna göre Japonya hisse senedi piyasası Malezya, Singapur, Tayvan ve ABD hisse senedi piyasaları ile ikili eşbüünleşik ilişkiye sahipken, Güney Kore ile benzer bir ilişkinin olmadığı 422 Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık 2010

8 Ş. BOZOKLU, İ.M. SAYDAM gözlenmişir. Yapılan analiz sonucunda, Japonya ve Güney Kore hisse senedi piyasalarında çeşilendirme yapan yaırımcılar için uzun dönemde kârlılık durumu söz konusu olmakadır. ABD, Malezya, Singapur ve Tayvan ile yapılan porföy çeşilendirmesinde ise poansiyel uzun dönem kârlılık bulunmamakadır. Lim, Lee ve Liew (2003), Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur'dan oluşan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (Associaion of Souheas Asian Naions, ASEAN) bölgesi hisse senedi piyasaları enegrasyonunu Bierens arafından gelişirilen paramerik olmayan eşbüünleşme esi ile analiz emişlerdir. Ocak 1988-Ağusos 2002 dönemleri arasında aylık hisse senedi fiya endeksi kullanılan çalışmanın sonuçlarına göre, beş ASEAN hisse senedi piyasası uzun dönemde bir denge ilişkisi gösermekedir. Bu piyasalar birbirine bağlı ve yüksek seviyede enegre olduğundan bu yana ek bir enegre piyasanın unsurları gibi hareke emekedirler. Bu nedenle bölgede porföy çeşilenmesinden elde edilecek kârlar sınırlanmış ve yaırımcılar için uzun dönem yaırım yapmak kârlı olmakan çıkmışır. Öe yandan, bölgedeki güçlü enegrasyon nedeniyle oluşacak şokların yayılma ekisi de bir başka risk olarak karşımıza çıkmakadır. Bu durumda beş hisse senedi piyasasının herhangi birinden gelen şoklar, bölgedeki diğer piyasalara da yayılmakadır. Asya krizi bu yayılma ekisinin örneklerinden biridir. 3. Ekonomerik Yönem 3.1.Veri Çalışmada kullanılan günlük hisse senedi fiya endeksleri kapanış değerlerini yansımaka ve 3 Kasım Kasım 2010 dönemini (1305 gözlem) kapsamakadır. Endeks Amerikan doları cinsinden MSCI 1 inerne siesinden elde edilmiş ve ekonomerik analiz bu endekslerin doğal logariması alınarak gerçekleşirilmişir. Hisse senedi geirilerine ilişkin anımlayıcı isaisikler Tablo 1 de yer almakadır. Tablo 1: Tanımlayıcı İsaisikler Brezilya Çin Hindisan Rusya Türkiye Oralama 0, , , , ,00043 Sandar Sapma 0, , , , ,02727 Çarpıklık -0, , , , ,25700 Basıklık 10, , , , ,79918 Jarque- Bera a 2898,339 v (0,000) 1642,047 v (0,000) 2623,863 v (0,000) 9812,255 v (0,000) 798,587 v (0,000) No: Jarque-Bera isaisiği, serinin normal dağılıma uygunluğunu es emekedir ve 2 serbeslik dereceli ki-kare dağılıma uymakadır. Paranez içindeki değerler olasılık değerlerini ve v; %5 seviyesinde anlamlılığı, dolayısıyla serinin normal dağılmadığını gösermekedir. Tablo 1 deki anımlayıcı isaisikler dikkae alınarak, piyasa performansları karşılaşırıldığında, Çin in en yüksek, Rusya nın ise en düşük geiriye sahip olduğu görülmekedir. Çin den sonra performans sıralanışı Hindisan, Brezilya ve Türkiye biçimindedir. Piyasa riskinin bir gösergesi olarak sandar sapma üm ülkeler için 1 hp://www.mscibarra.com/ Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık

9 BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi oralama %2 düzeyindedir. Hindisan a ai geiri serisi poziif ve normal dağılıma göre sağa çarpıkken, diğer üm ülkelerde geiri negaif ve normal dağılıma göre sola çarpıkır. Normal dağılımda çarpıklığın sıfır olduğu göz önüne alındığında, serilerin simerik dağılım gösermediği oraya çıkmakadır. Basıklık kasayıları incelendiğinde, üm piyasalar için değerlerin normal dağılım değeri olan 3 ün üsünde olduğu görülmeke ve dolayısıyla serilerin şişman kuyruk (fa ail) özelliği göserdiği görülmekedir. Çarpıklık ve basıklık kasayılarına ek olarak, üm piyasalar için normallik boş hipoezi Jarque-Bera esi uyarınca reddedilmekedir Birim Kök Tesleri Değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkilerinin oraya çıkarılmasında ilk adım bu değişkenlerin durağanlığının espi edilmesidir. Uzun dönem denge ilişkisinin sağlanabilmesi için ele alınan değişkenlerin aynı dereceden büünleşik olmaları gerekmekedir. Çalışmamızda, Ng ve Perron (2001) arafından gelişirilen birim kök esleri kullanılmışır. Bu esler geleneksel birim kök eslerinin gücünü (power) arırmak ve hacim çarpıklığını (size disorion) gidermek amacıyla gelişirilmişir. Geleneksel birim kök eslerinde, ardışık bağlanımlı (auoregressive) köklerin değeri 1 e, harekeli oralama (moving avarege) köklerinin değerinin ise -1 e yaklaşması durumunda sırasıyla, güç ve hacim çarpıklığı sorunu oraya çıkmakadır. Böyle durumlarda ise sandar bilgi krierleri görece düşük gecikme uzunluğu vermekedir. Ng ve Perron (2001), bu sorunların üsesinden gelmek üzere örneklem hacmi ile düzelilmiş Değişirilmiş Bilgi Krieri (Modifed Informaion Crierion) ve Genelleşirilmiş En Küçük Kareler (Generalised Leas Squares) aracılığı ile rendden arındırılmış verilerin (de-rending) kullanıldığı dör es önermekedir. Bunlar, Phillips (1987) ve Phillips ve Perron (1988), Z α ve Z eslerinin değişirilmiş biçimi olan MZ α ve MZ ; Bhargava (1986) R 1 esinin değişirilmiş biçimi olan MSB ve Ellio vd. (1996) ADF-GLS esinin değişirilmiş biçimi olan MPT esleridir. Bu esler aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 1 d 2 T d 2 ( T ( yt ) f0) ( y 1) MZα =, k = 2 2k = 2 T (1) MZ = MZα MSB (2) k MSB = f (3) 2 1 d 2 ( ck ct ( yt) )/ f0 x = (1) MPT = eğer 2 1 d 2 ( ck (1 ct ) ( y ) )/ x T f = 0, (1, ) 7 (1) c= eğer x 13.5 (1, ) (4) d y T, ele alınan değişkenin rendden arındırılmış biçimini, x sabi veya sabi ve rendden oluşan olası deerminisik erimleri ve f 0 ise sıfır frekansaki spekral erimi ifade emekedir. Ng ve Perron (2001) esleri, x ve f 0 için uygun anımlamaların yapılmasından sonra uygulanmakadır. MZ α ve MZ eslerinde boş hipoez, birim kökün varlığını ifade ederken, MSB ve MPT eslerinde boş hipoez, birim kökün yokluğunu ifade emekedir. MZ α ve MZ es isaisiklerinin kriik değerden küçük olması durumunda, boş hipoez 424 Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık 2010

10 Ş. BOZOKLU, İ.M. SAYDAM reddedilemezken, MSB ve MPT eslerinde hesaplanan es isaisiğinin kriik değerden küçük olması durumunda boş hipoez reddedilmekedir. Ng ve Perron (2001) eslerinin sonuçları Tablo 2 de sunulmakadır. Tablo 2: Birim Kök Tesi Sonuçları Düzey MZ α 1. Fark MZ MSB MPT MZ α MZ MSB MPT Brezilya Çin Hindisan Rusya Sabi -0,2547-0,1577 0, ,427-3,1937-1,2159 0,3807 7,6210 Sabi+Trend -5,6456-1,6783 0, , ,50 v -17,895 v 0,0279 v 0,1423 v Sabi 0,2370 0,2039 0, , ,77 v -18,036 v 0,0277 v 0,0394 v Sabi+Trend -3,0825-1,2291 0, , ,22 v -18,041 v 0,0277 v 0,1449 v Sabi 0,2893 0,2195 0, , ,98 V -17,928 v 0,02788 v 0,03937 v Sabi+Trend -2,8155-1,1856 0, , v -17,996 v 0,0277 v 0,1407 v Sabi -3,1941-1,2558 0,3931 7, ,02 v -18,000 v 0,0277 v 0,0378 v Sabi+Trend -3,3711-1,2983 0, , ,05 v -18,000 v 0,0277 v 0,1406 v Türkiye Sabi -3,3290-1,0637 0,3195 7, ,58 v -18,008 v 0,0277 v 0,0378 v Sabi+Trend -4,8359-1,4787 0, , ,35 v -18,018 v 0,0277 v 0,1403 v No: %5 güven düzeyinde kriik değerler sabi içeren model için sırasıyla: -8,1000; -1,9800; 0,2330; 3,1700; sabi ve rend içeren model için sırasıyla -17,300; -2,9100; 0,1680; 5,4800 dir. v, %5 güven düzeyinde serinin durağan olduğunu gösermekedir. Birim kök esleri hem sabi hem de sabi ve rend içeren biçimde uygulanmış ve üm serilerin düzey değerlerinin birim kök içermesine karşın, birinci farkları alındığında durağanlığın sağlandığı görülmüşür. Ele alınan üm serilerin aynı dereceden büünleşik olması eşbüünleşme analizinde üm piyasaların kullanılmasına olanak vermekedir. Eşbüünleşme ilişkisi Johansen (1988, 1991 ve 1994) arafından gelişirilen paramerik ve Bierens (1997 ve 2004) arafından gelişirilen paramerik olmayan eşbüünleşme esleri ile sınanacakır Johansen Eşbüünleşme Tesi Johansen yönemini açıklamak üzere, bir Vekör Ardışık-Bağlanımlı Regresyon (Vecor Auoregression, VAR) modeli; Π ( k k) boyuunda kasayılar marisini, her bir Z i ( k 1) boyuunda içsel değişkenler vekörünü ve D ( k 1) boyuunda sabi erim, rend, mevsimsel kukla(lar) ve diğer olası kukla değişkenleri için deerminisik erimleri ifade emek üzere Denklem (5) deki gibi ifade edilebilir: Z =Π 1Z Π jz j +Φ D + ε (5) ε, ( k 1) boyuundadır ve beyaz gürülü (whie noise) süreci izlediği varsayılmakadır. Z nin birinci dereceden büünleşik değişkenler içerdiği yani I (1) olduğu bu VAR göserimi Vekör Haa Düzelme (Vecor Error Correcion) modeli biçiminde Denklem (6) daki gibi ifade edilebilir: Maliye Dergisi Sayı 159 Temmuz-Aralık

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: Özel Sayı 0 ss. 4-58 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli A Nonlinear Analysis

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz Türkiye de Doğrudan Yabancı Seraye Yaırılarının Teel Belirleyicileri: 199-26 Döneine Đlişkin Ekonoerik Analiz Recep TARI Hanife BIDIRDI Öze: Bu çalışanın eel aacı, 199-26 döneine ilişkin Türkiye de doğrudan

Detaylı