GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI"

Transkript

1 GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI 7

2 GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI I. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI Aşağıda Tablo-1 de gayrimenkul sermaye iradlarının beyanına ilişkin olarak beyanname verilecek ve verilmeyecek haller özet olarak verilmiştir. Bu konuda dikkat edilmesi gerekenler hususlar aşağıdaki gibidir yılında elde ettiği konut (=mesken) kira geliri, istisna tutarı o- lan YTL sını aşanlar aşan kısmı beyan edeceklerdir. Gelir bu tutarın altında ise beyan söz konusu olmayacaktır. İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, 2007 yılında elde ettiği kira gelirlerinin brüt tutarı YTL sını aşanlar kazançlarının tamamını beyan edecekler ve kesilen vergileri ise hesaplanacak vergilerden mahsup edeceklerdir. ANCAK beyan haddinin (= YTL) aşılıp aşılmadığının tespitinde; elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarının, tevkifata tabi tutulmuş ve birden fazla işverenden elde edilen ücretler ve menkul sermaye iratları (örn.hazine Bonosu FAİZİ, temettü geliri ) ile birlikte dikkate alınarak bulunacak toplam tutarın esas alınması gerekmektedir. İşyerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan basit usulde vergiye tabi mükelleflere kiralayanlar kira geliri 900 YTL sını geçerse elde ettikleri bu kira gelirini beyan edeceklerdir. Bu durumda bu tutar YTL lık beyan sınırı hesabında da dikkate alınacaktır. 900 YTL aşılmadığı zaman ise beyan sınırı hesabında da dikkate alınmayacaktır. Kiracısı tarafından stopaja tabi tutulmuş bulunan ve 2007 yılı kesinti dahil (brüt) tutarı YTL yi aşmayan işyeri kira gelirleri ile 2007 yılı tutarı YTL sını aşmayan konut kira gelirleri için beyanname verilmeyecektir YTLlık sınırın tespitinde, işyeri ve konut kira gelirleri, YTL lık konut istisnası düşüldükten sonra birlikte dikkate alınacaktır. Eşler ve çocukların kira gelirleri ayrı beyanname ile beyan edilecektir. Vergi beyannamesi, 25 Mart tarihine kadar verilecek ve tahakkuk eden vergi Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenecektir. Üzerinden vergi stopajı yapılan işyeri kira gelirinin beyanı halinde yapılan kesintinin mahsup edilebilmesi için kesinti yapandan (kiracıdan) vergilerin ödendiğine ilişkin bir yazı alınarak beyannameye eklenecektir. Beyannamede iade çıkması halinde ise buna ilaveten kesilen vergilerin yatırıldığına ilişkin vergi tahsil alındıları da verilecek beyannameye eklenecektir. 8

3 Konut kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, YTL lık istisna hakkı kaybedilir. Beyan edilmediği tespit edilen kira geliri için mükellef adına iki kat usulsüzlük cezası kesilir.tespit edilen kira geliri üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. Bundan başka gecikilen her ay için gecikme faizi (aylık %2.5) ödenir. Emsal kira bedeli esası: Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. Ancak aşağıdaki hallerde de emsal kira bedeli esası uygulanmaz: 1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması; 2. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen bent) Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru ve kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.); 3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi. Tablo -1 : 2007 takvim yılında elde edilen gayrımenkul sermaye iratlarının beyanı İradın Kaynağı Yıllık tutarı YTL sını aşmayan konut kira gelirleri Yıllık tutarı YTL sını aşan konut kira gelirleri Yıllık tutarı YTL yi aşmayan işyeri kira gelirleri Yıllık tutarı brüt YTL yi aşan işyeri kira gelirleri Beyan Edilip Edilmeyeceği Hiç bir durumda beyan edilmeyecektir. Tamamı beyan edilip YTL sı istisna edilecektir. Beyan edilmeyecektir. Elde edilen brüt kira gelirinin tamamı beyan edilecektir. Konut ve işyeri kiralarının birlikte elde edilmesinden oluşan gelirler: - Konuttan elde edilen yıllık kira YTL sını aşmak kaydıyla, konut istisnası uygulandıktan sonra kalan tutar ile birlikte YTL yi aşmayan kira gelirleri İstisna uygulandıktan sonraki konut kirası beyan edilecek, işyeri kira geliri beyan e- dilmeyecektir. 9

4 - Konuttan elde edilen yıllık kira YTL sını aşmak kaydıyla, konut istisnası uygulandıktan sonra kalan tutar ile birlikte YTL yi aşan kira gelirleri - Basit usule tabi olanlara kiralanan işyerleri kira gelirleri Kira gelirlerinin tamamı beyan edilip YTL sı istisna edilecektir YTL sını geçtiğinde tamamı beyan edilecektir. NOT: Beyan haddinin (= YTL yi.) aşılıp aşılmadığının tespitinde; elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarının, tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilen ücretler ve menkul sermaye iratları (Hazine Bonosu Faizi, temettü geliri gibi) ile birlikte dikkate alınarak bulunacak toplam tutarın esas alınması gerekmektedir. II. MENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI Aşağıda Tablo-2 de menkul sermaye iradlarının beyanına ilişkin olarak beyanname verilecek ve verilmeyecek haller özet olarak verilmiştir. Buna ilave olarak bu hususta bilinmesi gerekenler aşağıda hatırlatılmaktadır. i) Temettü Gelirlerinin Beyanı 4842 sayılı kanunla getirilen düzenlemeye göre, tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilmekte ve istisna edilen tutar dahil toplam temettü üzerinden yapılan stopajın tamamı, beyan edilen temettü üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisinden mahsup edilmektedir. (G.V.K madde 22/2) Bilindiği gibi şirketlerden kar payı (temettü geliri) elde eden gerçek kişiler belli hadleri geçtikleri zaman beyanname vermek zorundadırlar. Buna göre, 2007 yılında 50% istisna sonrası kar payı tutarı YTL yi aşıyorsa bu gelir için beyanname vereceklerdir. Burada yapılan 15% stopaj dikkate alınarak net temettüden brüte gidilmeli ve brüt temettü gelirinin yarısı dikkate alınmalıdır. ( Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının b bendinin bi ve bii alt bentlerinde yer kar payları üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranları, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren 10% oranı 15% olarak tespit edilmiştir.) Gelir vergisi kanunumuzda hisse senetleri temettü gelirleri için ise enflasyon indirimi uygulaması öngörülmemiştir. ANCAK yıllık beyan haddinin ( YTL) aşılıp aşılmadığının tespitinde; alınan temettü gelirlerinin tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, diğer menkul sermaye iratları (örn.hazine Bonosu FAİZİ ) ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte dikkate alınarak bulunacak toplam tutarın esas alınması gerekmektedir. Beyan haddi olan YTL yi aşan kar payı elde edildiğinde vergileme şöyle olacaktır: 10

5 Örnek: Alınan NET Temettü Vergi Stopajı Brüt Temettü YTL YTL YTL % 50 İstisna ( ) YTL Vergiye Tabi Gelir Hesaplanan Vergi Mahsup ( Stopajın tamamı) Ödenecek Vergi YTL YTL ( ) YTL YTL Görüldüğü üzere burada yıllık beyan sonrasında YTL ödenecek vergi çıkmaktadır. ii) Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci Maddesi İle Getirilen Tevkifat Rejimi Bu uygulama, 2006 yılından itibaren başlamış olup 2015 yılı sonuna kadar devam edecektir. Buna göre; işlem sırasında işlemi yapan banka veya aracı kurum tarafından vergi kesilecek ve onlar tarafından yatırılacaktır. Bu uygulama kapsamına; mevduat faizleri, repo faizleri, hazine bonosu&devlet tahvili faiz ve al-sat kazançları, hisse senedi al-sat kazançları, vadeli işlem ve opsiyon işlemleri, ( türev işlemler) yatırım fonu gelirleri, özel sektörce ihraç edilen tahvil ve finansman bonolarının faiz ve al-sat kazançları girmektedir. Bu enstrümanlardan elde edilen gelirler için işlem sırasında banka ve aracı kurum tarafından tevkifat yapılacak ve üçer aylık dönemler itibariyle vergi dairesine yatırılacaktır. Mevduat ve repo faizi için 15% oranında, diğer işlemlerde ise 10% o- ranında vergi kesilecektir. Dar mükellefler için ise stopaj yapılmayacaktır. 11

6 (oran sıfır dır). Ancak bunun için yabancıların, yaşamakta oldukları ülkelerden mukimlik belgesi getirilerek Vergi İdaresine verilmesi şarttır. Banka ve aracı kurumlarca yapılacak 10% veya 15% oranındaki kesinti, menkul kıymet veya sermaye piyasası araçlarının; Al-sat işleminde alış-satış arasındaki fark, İtfası halinde, alış ve itfa bedeli arasındaki fark, Tahsiline aracılık edilen finansal aracın dönemsel getirileri üzerinden hesaplanacaktır. Vergi kesintisi uygulaması sırasında, varsa vergi istisnaları dikkate alınacaktır. Buna göre; hisse senetleri 1 yıl tutulduktan sonra satılıyorsa vergi kesintisi söz konusu olmayacaktır. Yine bunun gibi portföyünde en az 51% hisse senetleri olan yatırım fonu katılma belgelerinin gelirleri de vergi dışı olacaktır. Yapılan bu vergi kesintileri nihai vergi olup, bu gelirlere ilişkin yıllık veya özel&münferit beyanda bulunmak söz konusu değildir. Sadece işlemleri sırasındaki kazanç ve zararları mahsup edilemeyen kişiler yıl sonunda ihtiyari olarak yıllık beyanname vererek vergi iadesi alabileceklerdir. Zira aynı neviden menkul kıymet kar ve zararları birbirine mahsup edilebilmektedir. Örneğin farklı banka ve aracı kurumlarla çalışan kişiler veya ilk üç aylık dönemde kar, sonraki dönemlerde zarar eden kişiler yıllık beyanda bulunma ihtiyacı içinde olabileceklerdir. Yıl içindeki üçer aylık dönemler i- tibariyle al-sat kazanç ve zararlarını mahsup edemeyenler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde konsolide edilmiş gelir vergisi matrahına 10% oranı uygulanacaktır. Bu uygulama kapsamına dahil olmayan gelirler ise şunlardır: yurt dışı için ihraç edilen eurobondlar, yurt dışı mevduat ve repo faizleri, Türkiye de alınıp satılan yurt dışı yatırım fonları katılma belgesi gelirleri, yabancı devlet ve yabancı firma menkul kıymetlerinin faiz ve al-sat gelirleri, tarihinden önce ihraç edilmiş hazine bonosu&devlet tahvillerinin faiz ve alsat kazançları, tarihinden önce satın alınmış olan hisse senedi alsat kazançları, hisse senedi temettü gelirleri. Kapsam dışında olan bu gelirler için Gelir Vergisi Kanunu muzdaki genel esaslar geçerli bulunmaktadır. Başka deyişle yıllık gelir vergisi beyanı söz konusu olacaktır. Özetleyecek olursak; yeni vergi rejimi tarihinden itibaren satın alınan hisse senetleri, yine bu tarihten sonra ihraç edilmiş hazine bonoları için uygulanacaktır. Dolayısıyla 2005 yılında ihraç edilmiş hazine bonosu ve bu tarihten önce satın alınmış hisse senedi ile yatırım fonu için 2005 yılında geçerli olan mevzuat uygulanacaktır. Örneğin; 2005 yılının Ekim ayında satın alınmış hisse senedi 2007 Şubat ayında satıldığında vergi kesintisi olmayacaktır. Üç ay da geçtiği için de herhangi bir vergiye tabi olmayacaktır. 12

7 ii) Mevduat Faizi, Yatırım Fonu ve Repo Gelirleri ile Türev ürünler (forward, swap, opsiyon, future vb. ) 2007 yılında elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan YTL ve/veya döviz mevduat faizi ve repo gelirleri ile her türlü yatırım fonu gelirleri tutarları her ne olursa olsun beyan dışı olup, varsa bu gelirler ü- zerinden yapılan stopajlar nihai vergi olacaktır. (G.V.K Geçici Madde 67) Türkiye de kurulu vadeli işlemler ve opsiyon borsasında ( İzmir VOB) yapılan işlemlerden elde edilen gelirlerde de yıllık beyan söz konusu değildir. Ayrıca bu gelirlerdeki stopaj oranı da e kadar %0 dır. VOB dışında türev ürünlerden elde edilen gelirlerde banka ve aracı kurumlarca 10% oranında stopaj yapılır. Yıllık gelir vergisi beyanı yoktur. Tevkifata tabi olmayan ve 900 YTL yi aşan menkul sermaye iratları ise yıllık gelir vergisi beyanına tabi bulunmaktadır. Örneğin yurt dışı bankalardan ( veya off shore bankalardan) elde edilen mevduat faiz gelirleri veya yurt dışı menkul kıymetlerden elde edilen faizler eğer 900 YTL den fazla ise beyan edilecektir. iii) Hazine Bonosu Faiz Gelirlerinin Beyanı Aşağıdaki bölümlerde geçici 67.madde kapsamına girmeyen hususlar ele alınacaktır. Başka deyişle yukarıda belirtildiği üzere; tarihinden önce ihraç edilmiş devlet tahvil ve hazine bonolarının durumu açıklanacaktır. Devlet Tahvili&Hazine Bonosu gibi her türlü kamu kağıtlarından elde edilen faiz gelirlerinin reel tutarının, 2007 yılı için YTL yi aşması durumunda beyanname verilmesi ve gelirin sadece YTL yi aşan kısmının değil tamamının(=enflasyon indiriminden sonraki tutar) beyan e- dilmesi gerekmektedir. Enflasyon İndirimi: 2007 yılı indirim oranı %37,7 olarak ilan edilmiştir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin beyanında indirim oranı uygulaması söz konusu değildir. (G.V.K madde 76). Bu indirim oranı, tarihinden önce ihraç edilmiş kamu kağıtlarının yıllık beyan usulu ile vergilendirilmesinde uygulanacaktır. Geçici 67. madde kapsamındaki stopaj rejimi esasında bu indirim söz konusu değildir YTL lik İstisna: 4710 sayılı kanunla Gelir Vergisi kanununa eklenen geçici 59. madde uyarınca (4710 sayılı kanun, R.G. tarihsayı:24/10/ ), tarihleri arasında ihraç e- dilmiş "Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri"nin gerek "faiz" gerekse, "satış kazançları" toplamının 2001 yılı için 50 milyar lirası ve izleyen yıllarda ise bu tutarın yeniden değerleme ile arttırılan tutarları tarihine kadar vergiden istisna edilecektir. ( 2006 yılında ihraç edilmiş kamu kağıtlarının 2006 ve izleyen yıllardaki gelirlerinin beyanında istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır.) Böylece, enflasyon indiriminden sonraki reel (gerçek) kazanç tutarına bu istisna ayrıca uygulanacaktır. İstisnanın 2007 yılı gelirlerine uygulanacak YTL olacaktır. İstisna her iki gelir toplamına uygulanacak 13

8 olup, faiz geliri için ayrı, alış-satış kazancı için ayrı istisna uygulaması söz konusu değildir. Burada mükellefler istisna tutarını her iki gelir unsuru a- rasında istedikleri gibi paylaştırabileceklerdir. Bu istisna Eurobond lar için de uygulanacaktır. (G.V.K geçici madde 59) Enflasyon indirimi ve istisna tutarı uygulandıktan sonra bulunan vergiye tabi "faiz geliri" YTL yi altında kalırsa yıllık beyan konusu olmayacaktır YTL yi aşan bir tutar çıkıyorsa bunun tamamı beyan edilecektir. ANCAK beyan haddinin ( YTL.) aşılıp aşılmadığının tespitinde; alınan bu faiz gelirlerinin; tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, diğer menkul sermaye iratları (örn. Temettü geliri) ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte dikkate alınarak bulunacak toplam tutarın esas alınması gerekmektedir. Tablo-2 : 2006 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanı İradın Kaynağı 2007 takvim yılında elde edilen ve vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yazılı menkul kıymetler (mevduat faizi, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payı ve repo gelirleri) ile menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları Beyan Edilip Edilmeyeceği Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve gayri safi tutarları toplamı YTL yi aşmayan menkul sermaye iratlarından; vergi kesintisine tabi tutulmuş olanlar ile kurumlardan elde edilen kar payları (temettüler). Beyan edilmeyecektir YTL yi aşan menkul sermaye iratlarından; vergi kesintisine tabi tutulmuş olanlar ile kurumlardan elde edilen kar payları (temettüler). Beyan edilecektir YTL yi aşmayan menkul sermaye iratlarından; vergi kesintisine tabi tutulmuş olanlar ile kurumlardan elde edilen kar payları (temettüler), tevkifata tabi tutulmuş birden fazla işverenden alınan ücretler ile gayrimenkul sermaye iratları ile YTL yi aşarsa Beyan edilecektir Vergi kesintisine tabi olmayan menkul sermaye i- ratları Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi YTL sını geçerse tamamı beyan edilecektir. 37,7% İndirim oranı ve 205, YTL lik istisna uygu-

9 Devlet tahvili<eurobondlar dahil> ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan ve YTL yi aşan gelirler Her nevi alacak faizleri, Dövize, altına ve başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen ve YTL yi beyan haddini aşan menkul sermaye iratları landıktan sonra kalan tutar beyan edilecektir. 37,7% İndirim oranı uygulandıktan sonraki tutar 900 YTL sını geçerse tamamı beyan edilecektir. 37,7% İndirim oranı uygulanmadan beyan edilecektir NOT: Menkul sermaye iratlarının toplamının YTL yi aşıp aşmadığının tespitinde yasaya göre prensip olarak; indirim oranının uygulanabileceği menkul sermaye iratlarının, indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması, bu iratların beyan edilmesinin gerektiği durumlarda ise indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısımlarının beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan haddinin ( YTL.) aşılıp aşılmadığının tespitinde; elde edilen menkul sermaye iratlarının, tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilen ücretler ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte dikkate alınarak bulunacak toplam tutarın esas alınması gerekmektedir. İndirim Oranı : Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesi hükmüne göre, aynı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5, 6, 7, 12 ve 14 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden a- çılan hesaplara ödenen faiz ve kar payları, dövize, altına ve başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısım, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacaktır..indirim oranı, yeniden değerleme oranının o yılki Hazine İhalelerinde oluşan ortalama bileşik faize bölünmesi ile bulunmaktadır Bu oranın 2007 için oranının % 37,7 olarak ilan edilmiştir. Örnek: Hazine Bonosu Faizi ( ve sonrası) Enflasyon İndirimi (%37,7) Kalan İstisna Tutarı Vergi Matrahı Ödenecek Vergi YTL YTL YTL YTL YTL YTL Görüldüğü gibi 2007 yılı içinde YTL Hazine Bonosu faiz geliri elde eden bir kişi bunun için YTL vergi ödeyecektir. 15

10 Örnek: Hazine Bonosu Faizi ( ve sonrası) Enflasyon İndirimi (%37,7) Kalan İstisna Tutarı Kalan YTL YTL YTL YTL YTL Bu durumda, kalan YTL, beyan haddinin (= YTL.) altında kaldığı için yıllık beyan söz konusu olmayacaktır. Ancak, bu gelirin yanısıra örneğin YTL lik işyeri kira geliri olduğunda her iki gelir toplamı ( =31.786,-YTL) YTL yi geçtiğinden yıllık beyan söz konusu olacak ve gelirin toplamı YTL beyan edilecektir. III. ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANI Birden fazla işverenden alınan ücretler aşağıdaki şartlar çerçevesinde yıllık beyana tabidir. Ancak; beyana tabi gelirin sadece tek işverenden alınmış ücret geliri olması, sonraki işverenlerden alınmış, stopaja tabi tutulmuş ücretlerin toplamının GVK nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan ( 2007 yılı için YTL olan ) tutarı aşmaması, ayrıca, diğer gelirlerle birleşmesi halinde ücretler dışındaki vergiye tabi gelirlerin toplamının da belirlenen limiti geçmemesi koşuluyla, Türkiye de stopaja tabi tutulan ücretler beyan edilmeyecektir. Birden fazla işverenden alınan ücretlerin söz konusu olması halinde ücret gelirleri tek işveren ve birden sonraki işverenler olarak iki grupta toplanmaktadır. Birinci ücret, tercihan mükellefin tutar olarak bir işverenden aldığı en yüksek olanıdır. Bunun dışındaki ücret gelirleri kaç işverenden elde edilirse edilsin belirlenen limitin geçilip geçilmediği hesabında toplu olarak nazara alınacaktır. IV. SAİR KAZANÇ VE İRATLARIN BEYANI i) Hisse Senedi ve Kamu Kağıtlarının Alım-Satım Kazançlarının Beyanı Aşağıdaki bölümlerde geçici 67.madde kapsamına girmeyen hususlar ele alınacaktır. Başka deyişle yukarıda belirtildiği üzere; tarihinden ÖNCE satın alınmış olan hisse senetlerinin durumu açıklanacaktır. İMKB de işlem gören hisse senetlerinin iktisaptan itibaren üç ay sonra satışı halinde elde edilen kazanç vergiden istisnadır. 16

11 İMKB de işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin bir yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılması halinde de sağlanan kazanç vergiden istisnadır tarihinden sonra satın alınmış olan hisse senetlerinin ise, 2 yıl elde tutulduktan sonra satışı gelir vergisinden istisnadır. Yurt dışında kurulmuş şirketlerin hisse senetleri alım-satımında ise herhangi bir süre söz konusu değildir. Al-sat kazancı vergiye tabidir. İvazsız olarak iktisap edilen hisse senetlerinin elden çıkarılmasındaki kazanç vergiden istisnadır. Her ne kadar süre ile elde tutulmuş olursa olsun itfa tarihinden önce elden çıkarılan kamu kağıtlarının, elden çıkarılması sonucunda elde ettikleri ve enflasyondan arındırılmış tutarı YTL yı aşanlar, bu menkul kıymetlerin alım-satımından elde edilen kazancın YTL yı aşan kısmını 2007 yılı gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bu menkul kıymetler tarihinden sonra ihraç edilmiş ise istisna YTL olarak değil 205, YTL olarak uygulanacaktır. 205, YTL lik istisna: 4710 sayılı kanunla Gelir Vergisi kanununa eklenen geçici 59. madde uyarınca (4710 sayılı kanun, R.G. tarihsayı:24/10/ ), tarihleri arasında ihraç e- dilen "Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri"nin gerek "faiz" gerekse, "satış kazançları" toplamının 2001 yılı için 50 milyar lirası ve izleyen yıllarda ise bu tutarın yeniden değerleme ile arttırılan tutarları tarihine kadar vergiden istisna edilecektir. Buna göre enflasyon indiriminden sonraki reel (=gerçek) kazanç tutarına bu istisna ayrıca uygulanacaktır. İstisnanın 2007 yılı gelirlerine uygulanacak tutarı 205, YTL olacaktır. İstisna her iki gelir toplamına uygulanacak olup, faiz geliri için ayrı alış-satış kazancı için ayrı istisna uygulaması söz konusu değildir.burada mükellefler istisna tutarını her iki gelir unsuru arasında istedikleri gibi paylaştırabileceklerdir. Bu istisna Eurobond lar da geçerlidir. (G.V.K geçici madde 59) Yıl içinde hisse senedi ve/veya kamu kağıdı gibi birden fazla menkul kıymet alınıp satılması halinde bunların kazancının birlikte hesaplanması gerekmektedir. Başka deyişle kar ve zararlar mahsup edilerek net kazanç bulunur. Hisse senedi ve kamu kağıtlarının alım-satım kazançlarında, kazancın enflasyondan arındırılması; Maliyetin artırılması=tefe endekslemesi yöntemi ile yapılmaktadır. Burada enflasyon indirimi oranı uygulaması söz konusu değildir. (Hisse senetlerinin maliyeti, menkul kıymetin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere satın alındığı aydan itibaren, her ay için TEFE oranında artırılır.) (G.V.K mükerrer madde 81) TEFE endekslemesinin yapılabilmesi için artış oranının 10% u geçmesi şarttır. Ancak bu düzenleme tarihinden önce satın alınmış menkul kıymetlere uygulanmaz. Zira bu kağıtlar için tarihindeki mevzuat geçerlidir. ii) Gayrımenkul ve Diğer Malların Alım-Satım Kazançları 4 yıldan daha kısa süre elde tutulan gayrımenkullerin satışı halinde elde edilen kazanç YTL yi aşıyorsa bu kazanç vergiye tabi tutula- 17

12 caktır itibaren iktisap edilen gayrimenkuller için elde tutma süresi 5 yıla çıkarılmıştır. 5 yıl içinde alış-satış var ise kazanç vergiye tabi o- lacaktır. Gayrımenkullerin satışından elde edilen kazanç tutarı; satış hasılatı ile maliyet bedeli arasındaki fark olarak dikkate alınacak ve maliyet bedeli ilgili kıymetin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü nce belirlenen TEFE oranında artırılarak tespit edilecektir dan sonra iktisap edilenler için endeksleme yapılabilmesi için artış oranının 10% yi geçmesi şarttır. Gayrimenkullerin yanısıra maddede ayrıca; 70. maddede yazılı haklar Telif hakları ve ihtira beratlarının Ortaklık hakları ve hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar da gelir vergisine tabi bulunmaktadır. TEFE endekslemesi ile bulunan maliyet bedeli ile satış tutarı arasındaki fark 2007 yılı için YTL yi aşarsa elde edilen kazancın YTL yi aşan kısmı 2006 yılında beyan edilecektir. Enflasyondan arındırılmış tutarı YTL yi aşan kazançların YTL ya kadar olan kısmı vergiden istisna olup beyannameye dahil edilmeyecektir. Bilindiği üzere 4369 sayılı yasayla servete dahil her türlü (otomobil, tablo, gayrimenkul gibi) malların satış kazancı vergiye tabi tutulmuştu. Ancak 4444 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile eski düzenlemeye geri dönülmüş ve gayrımenkul dışındaki servet unsurlarının satışından elde e- dilen kazancın vergilendirilmesinden vazgeçilmiştir YTL lik istisna, her bir işlem için değil bu madde kapsamındaki bütün işlemler nedeniyle ortaya çıkan vergiye tabi kazancın toplamına uygulanacaktır. (G.V.K madde mükerrer 80) Tablo-3 : 2007 takvim yılında elde edilen sair kazanç ve iratların beyanı Kazanç veya İradın Kaynağı İMKB hisse senedi alım-satım kazançları Net tutarı YTL yi veya 205, YTL yı aşmayan kamu kağıtları alım-satım kazançları Beyan Edilip Edilmeyeceği Hiç bir şekilde beyan edilmeyecektir. Beyan edilmeyecektir. Net tutarı YTL yi veya YTL yı aşan kamu kağıtları alım-satım kazançları Bir yıldan daha uzun bir süre elde tutulan diğer tam mükellef kurumlara ait hisse senedi alım-satım kazançları 18 Enflasyondan arındırması sonucu ortaya çıkan tutarın istisna tutarını aşan kısmı beyan edilecektir. Hiç bir şekilde beyan edilmeyecektir.

13 Bir yıldan daha kısa bir süre elde tutulan diğer tam mükellef hisse senedi (yurt içi şirketlere ait hisse senedi) alım-satım kazançları Yurt dışı hisse senetleri alım satım kazancı Dört yıldan daha uzun bir süre elde tutulan gayrımenkullerin alım-satım kazançları ( sonrası beş yıl ) Dört yıldan daha kısa bir süre elde tutulan ve net tutarı YTL yi aşmayan gayrımenkullerin alım-satım kazançları ( sonrası beş yıl ) Dört yıldan daha kısa bir süre elde tutulan ve net tutarı YTL yi aşan gayrımenkullerin alım-satım kazançları ( sonrası beş yıl ) Servete dahil diğer malların alım-satım kazançları Enflasyondan arındırması sonucu ortaya çıkan tutarın istisna tutarını aşan kısmı beyan edilecektir. Enflasyondan arındırması sonucu ortaya çıkan tutarın istisna tutarını aşan kısmı beyan edilecektir. Hiç bir şekilde beyan edilmeyecektir. Beyan edilmeyecektir YTL yi aşan kısım beyan edilecektir. Hiç bir şekilde beyan edilmeyecektir. Yukarıdaki tabloda açıklanan YTL lik istisna tarihinden önce satın alınmış hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler içindir. Bu tarihten sonra satın alınanlar geçici 67. madde kapsamındaki stopaj esasına tabi olup burada bir istisna tutarı söz konusu değildir YTL lık istisna ise bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancı toplamına, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan hariç uygulanacak istisna tutarıdır. Örnek 1: ÖRNEKLER Mükellef (A), 2007 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmekte olup, ücretlerin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunmaktadır. Birinci işverenden alınan ücret İkinci işverenden alınan ücret Üçüncü işverenden alınan ücret YTL YTL YTL Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı ( =) YTL, YTL lik beyan sınırını aştığı için YTL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir. 19

14 Örnek 2: Tamamı üzerinden tevkifat yapılmış olan 2007 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir. Birinci işverenden alınan ücret İkinci işverenden alınan ücret İşyeri kira geliri (Brüt) YTL YTL YTL Birden sonraki işverenden aldığı ücret geliri olan YTL beyan sınırını aşmadığından, ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. İşyeri kira geliri ise 2007 yılı için geçerli olan YTL lik beyanname verme sınırını aştığından mükellef sadece işyeri kira gelirini beyan e- decektir. Örnek 3: 2007 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir. Birinci işverenden alınan ücret İkinci işverenden alınan ücret Üçüncü işverenden alınan ücret Konut kira geliri YTL YTL YTL YTL Ücret gelirlerinin tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. Birden fazla işverenden aldığı ücret gelirinin yanı sıra mesken geliri elde edilmiştir. Beyanname verilip verilmeyeceği öncelikle ücret gelirleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. Ücret gelirleri ile ilgili olarak birinci işverenden alınan ücret hariç, ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücretlerin toplamı YTL lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir. Konut kira gelirinden YTL lik liralık istisna tutarı düşülecek olup, kalan tutar da gayrimenkul sermaye iradı olarak beyannameye dahil edilecektir. Örnek 4: 2007 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile işyeri kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. Birinci işverenden alınan ücret İkinci işverenden alınan ücret Konut kira geliri ( istisna uygulanmamış) İşyeri kira geliri (Brüt) YTL YTL YTL YTL

15 İkinci işverenden alınan ücret, YTL lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Burada sadece Mesken kira gelirinden YTL lik liralık istisna düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilecektir. Konut ve işyeri kira geliri toplamı ( ) < YTL lik beyan haddini aşmadığından işyeri kirası beyana dahil edilmeyecektir. Örnek 5: 2007 yılı gelirleri aşağıdaki gibi olup, ücret gelirleri ile işyeri kira gelirleri tevkif yoluyla vergilendirilmiştir. Birinci işverenden alınan ücret İkinci işverenden alınan ücret Üçüncü işverenden alınan ücret İşyeri kira geliri (Brüt) 26/07/2001 tarihinden sonra ihraç edilen Hazine bonosu faiz geliri (indirim ve istisnadan sonra kalan tutar) YTL YTL YTL YTL YTL 26/07/ /12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen hazine bonosu faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan değer artışı kazançları toplamının 2007 yılında 205, YTL si gelir vergisinden istisna edilmiştir. Birinci işverenden alınan ücret hariç diğer ücretler toplamı ( =) YTL lira beyan sınırını aşmadığından, ücret gelirleri beyan edilmeyecektir. Ancak ücret gelirleri daşında elde edilen gelirler toplamı ( =) ,-YTL beyan sınırını aşmaktadır. Bu durumda, işyeri kira geliri ile Hazine bonosu faiz geliri toplamı olan ,-YTL yi beyan edecektir. 21

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com MART 2014 1 TURMOB & TESMER 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN

Detaylı

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007 Yılı) G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ 1 GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ A.Bumin DOGRUSOZ * (YAKLAŞIM/ŞUBAT-1996) I GİRİŞ Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratları safi tutarı üzerinden

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI

MENKUL SERMAYE İRADI MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı