ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü"

Transkript

1 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bil. Fak Yüksek Lisans Reklamcılık ve Halkla Anadolu Üniv. Sosyal Bilimler ĠliĢkiler ABD. Enstitüsü 2002 Doktora Reklamcılık ve Halkla Anadolu Üniv. Sosyal Bilimler ĠliĢkiler ABD. Enstitüsü Akademik Unvanlar : ArĢ. Gör., Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fak. RHĠ Bölümü Yard. Doç. Dr., Maltepe Üniv. ĠletiĢim Fakültesi GĠT Bölümü Öğr. Gör. Dr. Yeni Yüzyıl Üniversitesi MYO Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı Yrd. Doç. Dr. Yeni Yüzyıl Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi RTS Bölümü 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Yüksek Lisans Tez BaĢlığı: Kurumsal Kimlik Web Sitelerinin EtkileĢimin Boyutları Açısından Çözümlenmesi DanıĢman: Yar. Doç. Dr. Ferruh UZTUĞ Yüksek Lisans Tez Özeti: Bu araģtırma, web sitelerinin etkileģim düzeylerinin belirlenmesi ile ilgilidir. Toplam 30 site, ilgili literatür taranarak tespit edilen etkileģimin 5 boyutunu oluģturan

2 özellikler açısından incelenmiģtir. Seçilen sitelerde, anılan 5 boyutla ilgili yaklaģık 50 özelliğin varlığına ya da yokluğuna bakılmıģtır. Ġncelenen web sitelerinde, etkileģimin en yüksek olduğu boyut, eğlenceli olma boyutudur, en düģük olanı ise tepki verebilme boyutudur Doktora Tezleri Doktora Tez BaĢlığı: Televizyon Reklamlarında Metafor Kullanımı DanıĢman: Prof. Dr. Ali Atıf BĠR Doktora Tez Özeti: Bu araģtırmanın genel amacı, reklamcının metaforu niçin tercih ettiği; izleyicilerin reklamdaki metaforu reklamcıların öngördüğü Ģekilde algılayıp algılamadığını ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleģtirebilmek için önce, 2007 yılı içerisinde televizyon kanallarında yayınlanan ve metafor içeren reklamlar belirlenmiģ; devamında beģ kodlayıcının da uzlaģtıkları üzerinde çalıģılacak 21 reklam seçilmiģtir. AraĢtırma sonuçlarına göre; metafor kullanıldığı konusunda yüzde yüz hemfikir olunan reklamların dörtte üçü adaptasyon stratejisi ile yeniden Türkiye koģullarına uyarlanan reklamlardır. Bu reklamlar üzerinde yapılan yayın öncesindeki değiģiklikler, dilimize uygun olarak metnin ve diyalogların çevrilmesi ve görsellerin üzerinde değiģiklik yapmadan uyarlanmalarıdır. Metaforun anlaģılır ve etkili olmasının önemli bir göstergesi reklam bağlamında anlaģılır olmasıdır. 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. - Oyman, Mine; Özgül Ġnam. Perceptions and Applications Of Integrated Marketing Communications Of Advertising And Pr Agencies In Turkey: An Exploratory Study,3. Uluslararası ĠletiĢim Sempozyumu: 3 rd International Symposium: Communication in the Millenium: Hosted by University of North Carolina at Chappell Hill and Elon University, T.C. Anadolu Üniversitesi Yay. no:1663, ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi Yay., no.65, Mayıs 2005, Durheim, North Carolina, Amerika, s

3 - Ġnam, Özgül; Bilge Sandıkçıoğlu. Çocukların Ailelerinin Satın Alma Kararları Üzerindeki Rolü ve Televizyon Reklamlarına Yönelik Algılamaları, 2. Uluslararası Çocuk ve ĠletiĢim Kongresi, ĠletiĢimin Çocuğa Etkisi, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Yay., vol.1, 4-6 Nisan 2005, Ġstanbul s Ġnam, Özgül. The Associations of Jean Brands on Youngsters: The Example of Levi s and Mavi Jeans, 2. Uluslararası ĠletiĢim Sempozyumu: 2 nd International Symposium: Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars vol.1, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fak. Yay., No:26, Mart 2004, Ġstanbul, s Gökdağ, Rüçhan, Özgül DAĞLI, " ĠletiĢim ÇatıĢması Olarak Kadına Yönelik ġiddet", Uluslararası katılımlı Kadına ve Çocuğa karģı Ģiddet sempozyumunda sunulan ve bildiri kitapçığında yayınlanan bildiri., Mayıs 2012, Ankara. -Gökdağ, Rüçhan, Özgül DAĞLI, "ĠletiĢimdeki Psikoloji, 2. Uluslararası ĠletiĢim Sempozyumu: Yeni ĠletiĢim teknolojileri ve toplumsal dönüģüm sempozyumunda sunulan ve bildiri kitapçığında yayınlanan bildiri.manas Üniversitesi, BiĢkek, Kırgızistan, 2-4 Mayıs Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler. - Dağlı Özgül, Bir ĠletiĢim Biçimi Olarak Reklam Ve Dijital Oyunlar ĠliĢkisi: Görsel retorik ve söylem analizi çerçevesinde değerlendirme, editörler; Ünal, T. Gülin ve Batı, U., Dijital Oyunlar. Der Yayınları, 2010, Ġstanbul. s (Ulusal Yayınevinde Basılan Editörlü Yazarlı Kitap Bölümü) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler - Oyman, Mine; Özgül Ġnam. BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢiminin Türkiye deki Yansımaları: Reklam Ve Halkla ĠliĢkiler Ajanslarına Yönelik Bir AraĢtırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1,2007 s Dağlı Özgül, Metafor ve Reklam: Reklamcı görüģ ve değerlendirmelerine yönelik bir araģtırma, ĠletiĢim ÇalıĢmaları Dergisi, Yeditepe Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi

4 Yayınları, No:6, Ġstanbul, 2011, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler - Baygül, ġaha B.; Özgül Ġnam. Kurum içi ĠletiĢim: ÇalıĢanların Sağlıklı ĠĢ YaĢamıBeklentilerinin Betimlenmesine Yönelik Bir ÇalıĢma, II. Ulusal Halkla iliģkiler Sempozyumu Kitapçığı Kocaeli Üniversitesi ĠletiĢim Fak. Yay., s , Nisan 2006, Kocaeli. 7.6 Diğer Yayınlar - Ġnam, Özgül. Reklamlara Yönelik Tepkilerin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller, Kurgu Dergisi, ĠletiĢim Bil. Fak. Yay., XIX. Sayı, Temmuz, Ġdari Görevler - Yeni Yüzyıl Üniversitesi MYO Yönetim Kurulu Üyeliği -Yeni Yüzyıl Üniversitesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Komisyonu Üyeliği -Yeni Yüzyıl Üniversitesi Reklamcılık Klubü DanıĢmanlığı - Yeni Yüzyıl Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü 12. Son iki yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler - HĠT 207 SatıĢ ve Pazarlama, Maltepe Üniversitesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü - Reklam Çözümlemeleri, Maltepe Üniversitesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü - Reklam Yönetimi, Maltepe Üniversitesi ĠĢletme Bölümü - BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi, Yüksek Lisans Dersi Güz Yarıyılı Maltepe Üniversitesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü -Reklamcılığa GiriĢ, Yeni Yüzyıl Üniv. MYO, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı. -Halkla ĠliĢkilere GiriĢ, Yeni Yüzyıl Üniv. MYO, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı. - Ġkna Edici ĠletiĢim, Yeni Yüzyıl Üniv. MYO, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı.

5 -Bireylerarası ĠletiĢim, Yeni Yüzyıl Üniv. MYO, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı - Sosyal Psikoloji, Yeni Yüzyıl Üniv. MYO, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programı -Görsel Okuryazarlık Yeni Yüzyıl Üniv. ĠletiĢim Fak. RTS Bölümü 2012 Bahar dönemi -Reklamcılık ve SatıĢ Tutundurma Yeni Yüzyıl Üniv. ĠletiĢim Fak. HIR Bölümü -Medya Okuryazarlığı Yeni Yüzyıl Üniv. ĠletiĢim Fak. HIR Bölümü, Güz Dönemi -ĠletiĢime GiriĢ Yeni Yüzyıl Üniv. ĠletiĢim Fak. HIR Bölümü, Güz Dönemi -Yaratıcı Yazım, Yeni Yüzyıl Üniv. ĠletiĢim Fak. HIR Bölümü, 2013 Bahar Dönemi - Medya Okuryazarlığı Yeni Yüzyıl Üniv. ĠletiĢim Fak. HIR Bölümü, 2013 Bahar Dönemi - Sosyal Bilimlerde AraĢtırma Yöntemleri Yeni Yüzyıl Üniv. ĠletiĢim Fak. RTS Bölümü, 2013 Bahar Dönemi - Halkla ĠliĢkiler ve Reklam Yazarlığı, Yeni Yüzyıl Üniv. ĠletiĢim Fak. HIR Bölümü, 2013 Bahar Dönemi

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KORHAN MAVNACIOĞLU Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2002 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Prof. Dr. Nükhet GÜZ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Nükhet GÜZ Doğum Tarihi: Ankara- 1951 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi Ġstanbul

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehpare TOKAY ARGAN Ünvanı Doçent Birimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Doğum Yeri Malatya Doğum Tarihi 5 Mart 1972 E-Posta mehpare.argan @bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı