MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI"

Transkript

1 MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI GLOBAL AND LOCAL FEATURES IN MODERN TIMES ADVERTISEMENT LINGUALISM Doç. Dr. Meryem EN Özet Bu çalımanın konusu 1980 sonrası küresellemenin etkisiyle dilsel (ve kültürel) farklılıkların ekonomik balamda deer kazanarak oluturdukları küresel-yerel (glocal) olarak tanımlanan yeni bir dilselliin (ve kültürelliin) reklam dilindeki uygulamalarıdır. Amacımız, Cola Turka, Dou Çay ve Lays reklamlarının dilsel yapılarının eletirel dilbilimsel okumalarını yaparak küresel ekonomik bakı açısı ile toplumdilsel olgu arasındaki etkileimi ve ortaya çıkan dilsellii küresel ve eletirel toplumdilbilim balamında tartımaktır. Anahtar Sözcükler: Reklam Dili, Küresel Dilsellik, Küresel-Yerel Dilsellik, Dilsel Uyum, Dilsel biçemleme. Abstract The subject of this study is the applications of a new lingualism (and culturalism) defined as glocal (global-local) in advertising language, where linguistic and cultural differences have been transformed into economical commodities since 1980s. The aim of the study is, thus, by evaluating the linguistic structures of the three TV commercials, namely, Cola Turka, Dou Çay and Lays, with an approach of global and critical sociolinguistics, to discuss the interaction between global economic view and sociolinguistic phenomenon and the emergence of a new lingualism as a result. Key Words: Advertisement Language, Global Lingualism, Local Lingualism, Linguistic convergence, Linguistic stylisation. Bu çalıma 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi ngiliz Dilbilim Bölümünün 35. kurulu yıldönümü çerçevesinde oluturulan kurultayda sunulmutur. Kocaeli Üniversitesi Fen/Edebiyat Fak. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.

2 524 Doç. Dr. Meryem EN 1. Giri Bu çalımada, 80 li yıllardan beri modern toplumları ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan köklü ve yapısal bir deiim sürecine girmelerine neden olan küreselleme balamında, dilsel (ve kültürel) farklılıkların ekonomik deerleri olan ürünlere (commodity) 1 dönütükleri küresel-yerel (glocal) olarak tanımlanan yeni bir dilsel (ve kültürel) oluumunun reklam dilindeki uygulamalarını eletirel toplumdilbilimsel yaklaımla tartımak istiyoruz. Küreselleme 2 tarihsel süreç içinde farklı biçimlerde yaanmı olmakla birlikte, günümüzdeki kullanımıyla kapitalizme ve ileri teknolojilere dayalı bir ekonomi politikasıdır (Soja, 1989:159). Yeni teknolojilerin üretilip satılmasına, tüketimi tevik amacıyla her eyin alınıp satılabilir olmasına, paranın serbest dolaımına ve tüm kültürel ortamlarda yer alan her türlü sosyal ilikilerde paranın saladıı hizmet ve ürünlere dayalı bir ekonomik yaklaım biçimidir,³ ve temel olarak ekonomi, politika, sanat ve yaam standartlar gibi konularda sınırları kaldırmayı hedefleyen ve benzer özelliklere sahip (homojen) insan toplulukları yaratmayı amaçlayan bir görütür (Tomlinson 2003: 270). Ekonomik, politik ve sosyal ibirlii çerçevesinde ortak bir dünya görüü oluturmayı hedefleyen küreselleme, tümüyle batılı, birbirine benzer, tüketici özellie sahip toplumsal bir yapı oluturacaı gerekçesiyle, yerel balamda kültürel ve dilsel kimlikleri yok edici bir düünce biçimi olarak algılanmıtır (Tomlinson 2003; 269). Bu balamda kimileri (Shepard & Hayduk 2002) açısından küreselleme batının yeni bir tür kültürel emperyalist yaklaımı olarak görülürken, kimileri (Lull 2000; Thompson 1995; Tomlinson 1991) açısından da küreselleme yerel kültürel kimlikleri - dolayısıyla dilsel kimlikleri- derinden etkileyecek güce sahip deildir. Tam tersine kültürel ve dilsel kimliin belirginlik kazanmasına / vurgulanmasına neden olabilir. Bu noktada Giddens (1990: 21) yerel unsurların belirginlik kazanmasının küresellemeyle birlikte gündeme gelmi olmasına dikkati çeker. Küresellemenin, dil kullanımına ve dil üzerine yeni düüncelere gereksinim duyduu yada yeni dil kullanımları ve düünceleri ürettiine ilikin çok az ey söylenmitir. Bu nedenle çalımamızda, reklam dili üzerine odaklaarak, küresel bakı açısının toplumdilsel veriden ekonomik balamda yararlanarak dilin ticari bir ürüne (commodity) 3 dönümesindeki etkisini tartıarak küresellemenin reklam ve 17. yüzyıllar arasında dünya insanları ilk kez birbirleriyle ticari ilikiler kurmaya baladılar. Avrupa nın Dou Asya ya olan aratırma merakı Amerika nın da kefini salayarak ticari anlamda ekonomik bir a oluturma giriimleri küresellemenin yeni bir olgu olmadıını göstermektedir. Daha geni bilgi için: A History of World Societies, Houghton Mifflin Yayınevi Ürünletirme sosyal ilikilerin alıveri düzeyine indirgendii ilemlere gönderim yapan bir terimdir, ya da Karl Marks ın (1978) Communist Manifesto da belirttii gibi nakit para anlamına gelir. Marks, aslında gerçek olan fakat kapitalist düzeninin içilerin bireysel çalımalarını sırf üretim maliyeti olarak gördüü için yok sayıldıı i gücünün ürünletirilmesi imgelemek üzere kullanır. Fakat, günümüzde ürünletirme tartıması kültürel ekonomik alanı da kapsamaktadır. Örnein reklamlar aile ilikilerini ürün tanıtmada bir araç olarak kullanarak, ilikileri de ürünletirmektedirler. (Wikipedia)

3 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 525 söylemi aracılııyla, yeni bir dilsel biçem oluturup oluturmadıı sorusuna yanıt arayacaız. 2. Küreselleme ve Reklam Genel olarak ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görülen reklamlar 1980 lerdeki küresel ekonomik politikalardan etkilenerek, anlayı ve yöntem açısından köklü deiimler geçirdikleri bir sürece girdiler. Jeremiah O Sullivan R. (2007) bu sürecin öncesinde, 1950 ve 1960 larda televizyonun etkisinin ve popülerliinin artmasıyla birlikte reklamların öneminin de arttıını, ve içerik olarak reklamlarda tanıtılan ürünle birlikte bireyi bir sosyal gruba veya ekonomik sınıfa sokan ve söz konusu grubun veya sınıfın tüketimiyle edeer konuma getiren yaam tarzı formatı anlayıının benimsenmesine neden olduunu, ve bu durumun reklamın yararlı iletiler içermesi ilkesi ile neden-niçin mantıının arasında derin bir uçurum yarattıına dikkati çeker. Küreselleme sürecinde ise, kültür, kimlik ve dilde farklılıı zenginlik olarak gören, ve tüm kültürel ve sosyal nesnelerin ürün olarak alınıp satılabilirliini savunan bir reklamcılık anlayıı ortaya çıktı. Bu balamda reklamın dilsel yapısı, ürünün üretim sürecini göstermeye gerek duymadan, ya da estetik bir sunumla gözlerden gizleyerek, ürünü, alıcılarını sosyal ilikiler temelinde güçlü bir konuma taıyan baarılı bir sosyal rol oynama düzeyine yükseltir. 4 Reklamlar bu süreçte karılatırmalı bir çözümsellik, belli bir nedensel tartıma ve anlamlı bir ürün bilgisinden daha çok, ürünün tanıtımını etkili hale getirecek ülkeler aırı, yerel, özgün her türlü kültürel ve dilsel olanaı fantastik öznel bir anlayıla sunan ve alıılagelmi deerleri ve tutumları kökten deitiren bir algılama ve yansıtma biçimi olarak ortaya çıktılar. Yukarıda betimlenen çerçevede küresellemenin reklam dilsellii üzerindeki etkisine odaklanan çalımamız, küresel ve eletirel bir toplumdilbilimsel bakı açısıyla (Heller 2005; Blommaert 2003) ekonomik bir ürüne dönüen reklam dilinin yeni biçemselliini tartıacaktır. Tartımanın alt yapısında küresel anlamda dilsellik ve reklam diline ilikin genel bir sunum ve ardından üç reklam örneinin (Cola Turka, Lays ve Dou Çay) eletirel dilbilimsel okumaları yapılarak reklam dilselliinde küresellemenin etkilerinin toplumdilsel çerçevede nitel açıdan deerlendirildii bir çözümleme yer alacaktır. 3. Küresel Dilsellik ve Reklam Dili Farklı diller, sosyal deyiler, iletiim biçemleri ve sesler, söylem topluluklarını ve toplumlarını birbirinden ayırt eden sosyal ve kültürel göstergeler niteliindedirler. Bireyin farklı gruplara ilikin aidiyeti, göstergelerin melezleerek yeni dilsel yapılara, sosyal deyilere ve söylemlere dönümesine neden olabilir. Bu durum karımıza karma, ayrıksı ve metinler arası özelliklere sahip bir dilsellik 4

4 526 Doç. Dr. Meryem EN çıkarmıtır (Fairclough 1999:79). Küresel söylem uygulamaları yerel ortama aktarılarak yeniden balamlatırılıp, ortama uygun hale getirilmektedir (Fairclough, 1999:80). Dolayısıyla bir tür küresel-yerel (glocal) söylem dili gelitirilmektedir. Appadurai nin (1996:178) üzerinde kuvvetle durduu yerelliin üretimi teması küresellemenin bu açıdan paradoksal durumunu ortaya koymaktadır. Ticari imgeler ve markalar, küresellemenin ve küresel pazar ortamının gelimesinin en önemli sonuçlarından biri olarak, yerel dilden daha çok uluslar arası ortamda ekonomik deere sahip, örnein ngilizce gibi bir dil ile betimlenirken, ürünlerin reklam aracılııyla yapılan tanıtımında, yerel bir dilin veya azın kullanımı bu çelikiyi ortaya koymaktadır. Armin Schwegler (2006) bu süreç içinde, ekonomistlerin ve dilbilimcilerin, küreselleme ve onun modern toplumların üzerindeki derin etkilerinden söz ederken, dilin ekonomik bir ürüne dönümesini göremediklerine dikkat çekmektedir. Reklamın bilinçli olarak belirlenmi stratejik ve kritik uygulamalarından birisi ve en önemlisi dilin seçimi ve biçemselliidir. Chouliaraki and Fairclough (1999:60) eletirel söylem çözümlemesi çerçevesinde, reklamların dilsel özelliklerinin post modern söylemin özelliklerini içerdiini, ve bu özelliklerin belirleyici olduklarından söz etmektedirler. Bu özelliklerden çalımamız çerçevesinde ilgili olanlardan kimileri aaıda yer almaktadır: 1. Reklam, ürünün tanıtımını kültürel bir düzeye taıyarak sunduu için kendisi de bir kültürel üründür. 2. Kültürel ürünler imgelerden oluan göstergelerdir ve söylemleri / dilsellikleri sosyo-kültürel açıdan belirtilidir. içerir. 3. Post modern dönemde dilin ürünlemesi, dilin estetik açıdan tasarımını 4. Dilin ürünlemesi, modern toplumda baskın dilin rasyonel açıdan bir araç olarak kullanılması örneidir. 5. ki farklı dilin tek bir metinde birletirilmesi, post-modern bir özellik olan metinlerin melezletirilmesi durumudur. 6. Bir reklam olarak dikkati kendi üzerine çeken metin, dilin ürünletirilmesine doru bir yansıtma gösterir. Bu tür bir yansıtma son dönem modern toplumun bir özelliidir. Choularaki ve Fairclough ın reklam diline ilikin çözümlemesi, formal metinsel özelliklerin ortaya konmasından daha çok metinleri en geni çerçevede sosyal balamlarla ilikilendirmektir; ve böylece eletirel sosyal kuramı bu anlamda bir araç olarak kullanmaktır. Çalımamızda küresellemenin reklam dilindeki etkilerine odaklanarak kültürel ve dilsel farklılıkların ekonomik açıdan deer kazandıı küresel ve yerel nitelikli bir dilselliin oluumunu dilbilimsel yaklaımla irdeleyeceiz.

5 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı Veri ve Çözümleme Küresellemenin reklam dili üzerindeki etkilerini tartıacaımız çalımamızın veri tabanını üç TV reklamı oluturmaktadır: Cola Turka, Dou Çay ve Lays. Bu reklamlarda tanıtılan tüm ürünler yerli olarak üretilmi olmakla birlikte markaları konusunda dilsel farklılık göstermektedirler: Cola Turka (ngilizce + Türkçe), Lays ( ngilizce), ve Dou Çay (Türkçe). Reklamların dilsel çözümlemesinde Türkçe nin kullanımını bu ürünlerin farklılıkları çerçevesinde tartıacaız: 1) Türkçe nin küresel konumu (Cola Turka) 2) Türkçe nin küresel-yerel konumu: Ege azı (Lays) 3) Türkçe nin yerel konumu: Karadeniz azı (Dou Çay) 4.1. Türkçe nin Küresel Konumu (Cola Turka) Cola Turka, öz olarak yabancı olmakla birlikte yerli olarak üretilen ve Türk kolası anlamına gelen markasıyla satıa sunulan bir üründür. Cola aslında bir Amerikan içeceidir. Cola Turka adı ve içerii yabancı olan bir ürünün Türk tarzı imalatıdır, ve reklamında Amerikalıları hedef alan ironik bir sunum söz konusudur. Dilin bu balamda kullanımı ulusaırı, küresel bir konum oluturmaktadır. ki bölümden oluan Cola Turka reklamının dier sinema filmlerde olduu gibi bir ada ve oyunculara sahip olduu görülüyor: New York ta bir Morning (New York ta bir Sabah), Starring (barol oyuncu) Chevy Chase, Yardımcı Starring (yardımcı barol oyuncu) David Brown, And Dierleri (ve dierleri), ve yine dier filmlerde olduu gibi filmin bitimini belirten yazılı gösterge: The Mutlu End (Mutlu son). Özgürlük Anıtı, Amerika nın bakenti New York, New York sokakları ve bir kafe, ve ikinci bölümde Chevy Chase in kullandıı büyük, tipik bir Amerikan arabası ve evi görsel göstergeler olarak filmin metinsel yapısı içinde yer alıyor. Reklam, modern toplumların yaantılarını betimleyen metinlerarası bir özellik olarak (Fairclough 1999), biçemsel ve yapısal anlamda tıpkı bir sinema film metni biçeminde kurgulanmıtır. lk bölümde Chevy Chase, New York un ilek bir caddesinde yürümektedir. Caddeden arabalarıyla Türk Milli Takımı nı destekleyerek geçen zenci taraftarların cokularını akınlıkla izler. Buna bir anlam veremez ve kahve içmek üzere bir kafeye girer. O sırada arkadaı David Brown, elinde Cola Turka kutusu olduu halde onu selamlayarak yanına oturur. çinde Türkçe sözcüklerin yer aldıı ngilizce sorular yöneltir. Chevy soruları anlayamaz, sürekli yabancısı olduu bu sözcüklerin anlamlarını sorar, ve bir süre sonra kafeyi akın bir durumda terk eder. New York ta bir Morning (New York ta bir Sabah) 5 5 Cola Turka reklam metni için Youtube ve, Salam ve Yaar ın (2004) çalımalarından yararlanılmıtır.

6 528 Doç. Dr. Meryem EN Starring (Ba rol oyuncusu): Chevy Chase Yardımcı Starring (Yardımcı ba rol oyuncu): David Brown - Coffee! (Kahve!) - Oooh, Johnny how are you? (Ooo, Coni, n aber?) How s yenge doing? (Yenge nasıl?) -Yenge? -Yenge man, your wife. (Yenge, olum... senin hanım.) - My wife is fine. (Karım iyi.) - How s çoluk çocuk? (Çoluk çocuk nasıl?) - Who? (Kim?) - Çoluk çocuk! What s with you today Johnny? (Senin neyin var Coni bugün?) - What do you mean? (Ne demek istiyorsun?) Are you alright? (Sen iyi misin?) - Hey did you see Sergen? (Sergen i seyrettin mi?) - Sergen? No. (Sergen mi? Yok, hayır.) - Sergen was unbelievable. You had to see him kick that gool man, he was (nanılmazdı olum, nasıl çaktı o golü.) - Right in there. (Tam doksandan.) - No, I didn t see it. (Yoo, görmedim.) - Beikta man, your team. (Beikta olum, senin takımın - Beikta, ha ha ha ha. What s Beikta? (Beikta nedir?) What are you drinking here any way? (Hem sen ne içiyorsun öyle?)

7 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı Cola Turka man. (Cola Turka olum.)you haven t tried? (Yoksa sen içmedin mi hiç?) -Ohh, that tells me why you are acting weird? (imdi anladım sendeki acayiplii.) - Yeah? (Öyle mi?) - Turka. Cola Turka. Cola Turka! - Cola Turka. - No, that s coffee man. (Olum o kahve.) Cola Turka. (Bu Cola Turka.) - Check please! (Hesap lütfen!) - Bendensin! - Hı? (Hı?) kinci bölümde birinci bölüme göre daha çok Türk kültürel yaantısını imgeleyen göstergelerle karılaıyoruz (Salam & Yüce 2004). Bölüm Türk geleneksel konukseverliini yansıtan bir görünümle balıyor, ve evin sahibesi konukları olduundan, ve onlardan söz ederken Türk akrabalık kavramlarından kayınpeder ve kayınvalide sözcüklerini kullanıyor, ve konuklarına Türk mutfaının özgün yemeklerinden biber dolmasını piirmekte olduunu söylüyor. Aile, hep birlikte mutlu bir ekilde ngilizce arkı söylüyor. Masada Cola Turka görülüyor. Chevy nin dıında masadakiler Cola Turka içtikten sonra hep birlikte Da baını duman almı marını söylemeye balıyorlar. Chevy için yeterince aırtıcı olan durum, onun da Cola Turka içip Da baını duman almı marını söylemesiyle mutlu sona dönüüyor. kinci bölüm Türk sosyokültürel yaamını imgeleyen patates, soan satmakta olan seyyar bir satıcının sokaktan geçii, ve Chevy nin yüzünde Türk erkeklerinin tekdüze özelliklerinden bıyıklı görünümüyle son buluyor. - I am home. (Ben geldim hayatım!) Mrs. - Hi. (Merhaba.) - What are you doing? (N apıyorsun?) Mrs. - Biber dolması! - Biber dolması? What is this? Turkish? (Ne o, Türk yemei mi?)

8 530 Doç. Dr. Meryem EN Mrs. - It is delicious. (Çok lezzetli.) Kayınvalide and kayınpeder coming for dinner. (Kayınvalide ve kayınpeder akama yemee geliyorlar.) - Kayınpeder and kayınvalide...(kayınpeder ve kayınvalide...) Yemek masasında konuklar neeli bir ekilde ngilizce arkı söylüyorlar: - Take me a... Masada Cola Turka iesi görülüyor. Konuklar Cola Turka dan birer yudum alırlar ve arkılarına bir Türk marıyla devam ederler: Da bainiii duman aaalmi, Gümü dere durmaz akar. Lay la lay lay lay lay lom. - (mırıldanarak...)i ve spent a strange day today. (Bugün çok tuhaf bir gün geçirdim...) Cola Turka dan bir yudum içer ve marı söylemeye balar. Da bainiii duman aaalmi, Gümü dere durmaz akar. Lay la lay lay lay lay lom. Filmin son sahnesinde kayınvalide ve kayınpeder gitmektedirler. El öpülür ve arabanın ardından bir Türk gelenei olan su dökülür. - Gule gule. Oooo, içince Colanın Turkalısını, Turkalaır böyle, kalmaz Amerikası. çtik biz Colanın Turkalısını, Turkalatı o mehur Amerikan rüyası. (Film ezgisi) Satıcı: THE MUTLU END (MUTLU SON) O sırada yoldan bir satıcı geçmektedir: - Potatoe, onion! (Patates, soan!) Chevy nin yüzü görülür. Bıyıkları vardır.

9 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı Cola Turka: Dilsel Yapı Reklamın dilsel yapısını ngilizce ve onunla birlikte kullanılan Türkçe sözcük ve deyilerin yer aldıı karma bir düzenek oluturmaktadır. Filmin adı (New York ta bir Morning) ve bitii (The Mutlu End) ve oyuncuların tanıtımında (Yardımcı starring, And dierleri) ngilizce ve Türkçe sözcükler birlikte kullanılarak melez bir dilsellik oluturulmutur. Türkçe den ngilizce ye sözcük aktarımında seçilen sözcük, deyim ve deyilerde Türk kültürel söyleminden örneklemeler (Yenge nasıl? Çoluk çocuk nasıl? Yengeye selam söyle! Çocukları öp benim için!) ve güncel yaamdan alıntıların (Sergen, Beikta) yer aldıı karma bir dilsel düzenek kullanılmıtır. Dier yandan reklamın ikinci bölümünün sonunda yer alan, patates soan satan seyyar satıcı bir gösterge olarak Türk sosyokültürel yaantısına bir imleme yaparken, satıcının patates ve soan sözcüklerini ngilizce söylemesi, reklamın metinsel balamında görülen dier örneklerle (Cola Turka içenlerin Türkçe bir takım sözcükler söylemesi, ya da bir Türk marı okuyabiliyor olmaları gibi) karıtlık oluturmakla birlikte patates ve soan sözcüklerinin ngilizce karılıı olan potatoe ve onion ı bir Türk satıcının söyleyi ezgisiyle söylemesi melez bir söylem örneklemini yansıtmaktadır. Reklamdaki Türkçe sözcükler, söylem boyutunda ele alınıp anlamsal olarak çözümlendiinde sosyal açıdan duygu yüklü sözcük ya da deyimler oldukları görülür. Küresel toplumdilbilim çerçevesinde Türkçe söylem örnekleri anlamsal açıdan kültürel dierlilik olgusuna karı bizden olmayı vurgulayan bir sosyal anlam taımaktadır. Yenge sözcüü Türkçe de dayı ve amca elerini tanımlamak için kullanılan bir akrabalık terimidir. Bunun dıında aralarında yakın ilikiler olan erkeklerin birbirlerinin eleri için de bu terimi kullandıkları görülür. Sözcük sosyal yakınlıı vurgulayan duygusal bir anlam içermektedir. Çoluk çocuk deyimi aile bireylerini ayırım yapmadan, çoulcu sosyal bir anlayıı yansıtan söylem biçimidir. Bendensin sözcüü birinci tekil kiinin tek baına oluturduu küçük bir tümcedir, ve anlamsal olarak herhangi bir sosyal ortamda, bir Türk kültürel davranı biçimi olarak bireyin maddi sorumluluu üzerine aldıını belirten bir söylemdir. Duygusal açıdan yakınlıı, samimiyeti ve karılık beklememeyi vurgular. Aynı ekilde David in arkadaına Beikta tan söz ederken senin takımın demektedir. Dolayısıyla Cola Turka nın, kendisini içenleri bizdenletiren, kültürel bir ürün olduu iletisi verilmek istenmitir. Ayrıca reklam içinde yer alan ezginin sözleri bu olguyu daha da belirtili hale getirmektedir: çince kolanın Turkasını / Kalmaz Amerikası. Ezgide hem ürünü küresel boyuta taıyan, hem de bizdenlii vurgulayan bir söylemsellik yer almaktadır. Oysa reklamı yapılan ürünün asıl üretilen yeri Amerika dır. Dier bir deyile asıl üreticiye yönelik bir tanıtım söz konusudur. Türkçe bu balamda kültürleme olgusunu dilsel olarak vurgulamada bir araç niteliindedir. Dier bir deyile küreselleme, bir araç olarak kullandıı dili tanıtımını yaptıı ürünle birlikte ticari deeri olan bir ürüne dönütürmü olmaktadır (Choularaki & Fairclough 1999).

10 532 Doç. Dr. Meryem EN Reklamın düz anlamı, reklamın metni içinde yan anlatımlar aracılııyla verilmeye çalıılmıtır. Yan anlam bildirimleri, karı kültüre ilikin sosyokültürel bilgi boluunun (lacunae) 6 ya da o bilginin ayırdında olamamanın yarattıı parodik bir durum olarak dilsel ve görsel imgelerle sunulmaktadır. Her iki bölümün öyküsü, birbirinin devamı eklindedir. Cola Turka yı hiç görmemi ve içmemi olan Chevy Chase in yeni duyduu sözcükler karısında akınlıını vurgulayan sözel yinelemeleri ve yüz mimikleri karı kültüre ilikin bilgi eksikliinin (lacunea) neden olduu ruhdilsel tepkilerdir, ve bu durum aktör için, iin içinden çıkılmaz bir haldir. Dier yandan Cola Turka yı daha önce içmi olan yardımcı aktörün keyifli hali ve konumalarında Chevy i aırtan bir takım Türkçe sözcükler ve deyileri kullanması, Cola Turka nın kültürel boyutta etkiler yaratan bir ürün olarak algılanmasına neden olmaktadır. çecein, onu dier benzer içecek türlerinden ayırt edici kalite (tat, lezzet vs.) ve özellikleri vurgulanmazken, ürünün sosyokültürel etkileri toplumdilsel bir söylem (rhetoric) aracılııyla sunulmutur. Bu açıdan Cola Turka reklamı, Türk izleyicilerinin ruhsal tepkilerinin temel olarak alındıı Türk kültürel tekdüze özelliklerinin ürünle eletirilerek sunulduu ulusal gönderimleri içermektedir; arkadalık, aile bireylerine yakın ilgi gösterme, konukseverlik, ikramda bulunmak, konukları uurlama gibi Türk kültürel davranı biçimleri, bunun yanı sıra Türklerin futbol takımlarına (ör. Beikta) ve futbolculara (ör. Sergen) olan dükünlükleri. Amerikalıların kimi Türkçe sözcükleri söyleyebiliyor ve kimi Türk kültürel örneklerini yaantılarına uyguluyor olmaları (el öpmek, konukların ardından su dökmek vs.), Türk izleyicilerin olumlu tepkilerini hedefleyen dilsel ve görsel göstergelerdir. zleyiciler üzerinde bir etkilenim alanı yaratmak için bu canlandırmada dilsel ve kültürel göstergeler etki (initiative) ve tepki (responsive) ilikisi (Bell 1999) üzerine konumlandırılmıtır. Hem dilsel hem de kültürel olarak karı toplumun dilsel ve kültürel açıdan biçemlenmesi söz konusudur (Salam & Yüce, 2004:124). Yan anlam bildirimlerindeki bu kültürel younluk (Geschiere & Meyer 1998), dilsel etkileimle birlikte ürünü kullananlar üzerinde budundilsel bir etkileim yaratmaktadır (Türk gibi yaamak, Türkçe konumak vs.) Türkçe nin küresel-yerel konumu (1): Ege Azı (Lays) Lays, merkezi Kuzey Amerika da olan Frito-Lay irketinin Kocaeli nin Gebze ilçesindeki fabrikasında üretilen bir patates cipsi ürünüdür. Markası yabancı bir ürün olmakla birlikte, hammaddesi, yani patates Türkiye de yetien bir üründür. Reklamda bir açı ve Aye Teyze karakteri yer almaktadır. Mutfakta açı patatesleri kızartmak üzere dilimlemektedir. Ödemi li Aye Teyze açıyı patatesleri daha ince dilimlemesi için birkaç kez uyarır. Fakat açı, patatesleri bir türlü istenen incelikte 6 Lacunae kavramı 19. yüzyılda Rusya da ortaya çıktı, fakat 20.yüzyıla kadar temel bir kavram olarak kullanılmadı. lk kez 1970 lerde J. A. Sorokin tarafından Lakuna Modeli Rus budun-ruhdilbilim balamında kulanıldı. Terim olarak kültürel alanlarla ilgili bilgisizlikten kaynaklanan boluklar, açıklıklar anlamında, özellikle kültürel grubun dıındaki üyelerin karılatıı durumu tanımlamak üzere kullanılmaktadır. (Wikipedia)

11 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 533 dilimleyemez. Sonunda Aye Teyze cipsin nasıl yapılacaını anlatır ve hazır paketteki Lays ürününü açının önüne koyar. Açı: - Sevgili hanımlar, bu gün mutfaınızda bulunan Aye T: malzemelerden bir tarifimiz var. Malzemelerimiz patates, bitkisel ya, tuz (Aye Teyze ye dönerek) patatesleri rica etsem? - Al bakam. Açı: - Patatesleri önce ince ince dilimliyoruz. Aye T: Açı: Aye T: - O omadı Oomadı. Daha ince ha hı ha. Dur bakam. Buncazlarımızı alıyoz ince ince kıyıyoz, bitkisel yada kızardıyoz, üsdüne duzunu da katıp doal tadıyla bö:lü bö:lü yiyoz. Hı ha ha yin gari ha ha ha. Hadi gapat porgramı. - Efendim afiyet olsun. - Doal olarak Lays yiyin gari Lays: Dilsel Yapı Ürün markası yabancı olmasına karın reklamda kullanılan dilsel ve kültürel özellikler yereldir. Ege Bölgesi nin Mula Ödemi ilçesinden yerel giysili (kırsal bölgelerde kadınların sıklıkla giydikleri alvar ve baa örtülen yemeni adı verilen örtü) Aye teyze adlı bir karakter, ürünü tanıtıyor. Aye teyze kendi bölgesel aız özelliklerini içeren (dur bakam..,buncazlarımı alıyoz, kıyıyoz, kızartıyoz; bö:lü bö:lü yiyoz; yin gari), bir söylemle tanıtımı gerçekletiriyor. Özellikle yin gari sözcesi ürünün tanınmasına ve satılmasına bir anlamda kılavuzluk eden slogan niteliindedir, ve Ege bölgesi Ödemi ilçesinin yerel azı ürünün markası olan Lays ile özdeleen tıpkı bir marka gibidir: yin gari slogan olarak Lays adlı ürünü çarıtırmaktadır, ve Lays paketini görmek doal olarak yin gari sloganına öykünmeyi salayacaktır. Ödemi aksanlı konuma slogan olarak dilsel bir biçemdir; hem ürünü hem de ürünün olası alıcılarını dilbilimsel açıdan biçemleyici bir ilevi vardır; çünkü Lays alıcıları arasında yin gari, etkileimi salayan ortak dilsel bir düzenek gibidir. Ege bölgesi azının Lays reklamında ürün tanıtım dili olarak özellikle seçilmi olması, onu ölçünlü dil karısında belirtili bir konuma yükseltmektedir. Çünkü Aye teyzenin aksanlı konumasına karın reklamdaki açı ölçünlü Türkçe konumaktadır. Dier yandan açının edimsel olarak Aye Teyze karakteri

12 534 Doç. Dr. Meryem EN karısındaki edilgen durumu, kültürel balamda Aye Teyze olarak yerel karakterin ve yerel dilin belirtililiine katkıda bulunmaktadır. Küresel çerçevede bir yerel dilsel deiken olarak Ödemi azının ölçünlü dil karısında bir seçenek oluturabildii görülmektedir. Halliday (1987:185/186) bir dilin deikenlerinin kendisinden sesbirimsel ve sözcük dilbilgisel açıdan farklılık gösterebileceini, buna karın anlamsal olarak genel olarak farklılık göstermeyeceini savunur. Örnein, Ödemi ilçesi azıyla /b/, /a/, /k/, /a/, /m/ ses birimleriyle sesletilen bakam sözcüü, ölçünlü aızla sesletildiinde bakalım sözcüünden sesbirimsel ve sözcüün dilbilgisellii açısından farklılık göstermekle birlikte, her iki sözcük anlam olarak aynıdır: dilbilimsel açıdan Halliday bu durumu, dilsel deikenin ölçünlü dile göre eretilemesi (metaphor) olarak görür. Küresel balamda bu durumu, yerel dilsel deikenin reklam dili aracılııyla ürünleerek ölçünlü dile karı dilsel bir seçenek oluturduu biçimde okuyabiliriz. Bununla birlikte ürünün ngilizce markası, küreselleen dünyada ngilizce nin uluslararası ortak iletiim aracı olma özelliini vurgularken, yerel kültürel unsurlar ve yerel dil ürünün doal koullarda yetitirilmi patatesten yapılmı cips olduunu vurgulamaktadır. Yerel göstergelerin (bölgesel aız, sosyal corafi kimlik, yerel/kırsal giyim) sosyal anlamları, reklamın yan anlamlarını oluturmaktadır. ngilizce markalı bir ürünün tanıtımında, Türk yerel göstergelerinin kullanılmı olmasında Türk izleyiciye yönelik ulusal gönderimler söz konusudur. Bu nedenle reklamda kültürel ve dilsel göstergelerin kullanımı, izleyici konumundan bakıldıında, ürün markası yabancı olmakla birlikte ürünün kendisinin bizim topraklarımızda, bizden olan insanlar tarafından yetitirilmi olan patatesten elde edildiine yönelik bir imgelemedir. Ödemi li kadının yerel giysi ve dilsel özellii kendisinin doallıını yansıtırken, bu imgeleme (görsel ve iitsel) bir üst dil ilevi ile reklamın yan bildirimleri olarak Lays in aynı ekilde doal ortamda, Ödemi te yetitirilmi patateslerden üretilmi olduuna ilikin metonomik balantılarının yapılabilecei okumaları salamaktadır. Bölgesel azın bu balamda sosyal bir belirteç olmaktan daha çok, yerel sesletim özelliklerinden ya da ses biçemselliinden ekonomik anlamda yararlanma ve sonuç olarak ticari deerlilii olan bir maddeye dönütürülmesi söz konusudur. Küresel ekonomik sistemin, yerel bir dilsel deikenin uluslararası statüsü olan bir ürünün tanıtımında tercih edilmi olmasında etkisi olduu bir gerçektir. Üretici irket Frito Lay in deer anlayıında yerel kültürel farklılıklar önemli bir yer tutmaktadır Türkçe nin yerel konumu: Karadeniz azı (Dou Çay) Reklam Karadeniz Bölgesi yerel giysileri içinde çay toplayan bir genç kızın yöresel aksanıyla söyledii çayla ilgili bir ezgiyle balıyor. Karadeniz bölgesi 7 Frito-Lay Values.mht

13 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 535 Türkiye de çayın yetitirildii tek bölgedir. Çay bölge insanlarının en büyük geçim kaynaı ve çay toplama bireylerin bir arada olmalarını salayan sosyal bir olaydır. Kız: Yönetmen: Kız: Yönetmen: Kız: Yönetmen: Çalıanlar: Yönetmen: Çalıanlar: Yönetmen: Kız: Yönetmen: Kız: Oni buni karuturma uni onla karuturma Çay demleyeceksun diye Yeter artuk karuturma ki yaprak bi tomurcuk iki yaprak bi tomurcuk Has çay budur biz topladuk ki yaprak bi tomurcuk iki yaprak bi tomurcuk Çay budur nerde çaydanluk Çay budur nerde çaydanluk - En cüzel çay Dou Çay. En cüzel çay iki yaprak bir tomurcukda olur da. En cüzel çay Dou Çay. - Neslihan, en güzel çay Dou Çay diyeceksin. - En cüzel çay Dou Çay diyerum da Sinan Abi. - Yavrum en güzel çay gü gü - Ben de en cüzel diyerum da. - Bana bir çay verin ya. (canı sıkılarak) - Sinan Abi ye bir çay ver. - Dou Çay mı? - Evet evet Dou Çay. - Ohhh (Çayı yudumlar ve yüzünde bir rahatlama belirir ve kıza dönerek neeyle) En cüzel Dou Çay diyeceksun da. - Sen de aynısını dedin da En cüzel çay Dou Çay dedin da ha ha ha - Ha ha. Ben sana ne diyerum da En cüzel çay Dou Çay diyerum da. Sen öyle mi diyordun da ha ha. - En cüzel çay Dou Çay diyerum da.(gülümeler)

14 536 Doç. Dr. Meryem EN Dou Çay: Dilsel Yapı Tanıtılan ürünün çay olması doal olarak Karadeniz bölgesiyle, insanıyla ve bölgesel aız özellii ile çay arasında yapısal bir ilikilendirmenin yapılmasını olaanlatırmaktadır. Karadeniz bölgesini simgeleyen corafi, kültürel ve dilsel göstergeler ürünün tanıtımı çerçevesinde ilevsel olarak kullanılmaktadır: çay bahçeleri, Karadeniz yerel giysili çay toplayan bir genç kız ve kemençe eliinde söylenen Karadeniz azının karakteristik sesletim özelliklerini taıyan bir ezgi: /g/ ses birimi yerine /c/ (cüzel), /u/ yerine /i/ (oni, buni, uni), /ı/ yerine /u/ (karuturma, topladuk, çaydanluk), /o/ yerine /e/ (diyerum) ve tümce sonlarında pekitirme ifadesi olarak kullanılan da. Reklamın temel anlamı En güzel çay Dou Çay sloganı üzerine kuruludur. Güzel sözcüündeki /g/ sesbiriminin yerini Karadeniz azında /c/ sesbirimi almıtır. Yönetmenin oyuncuyu ölçünlü aız sesletimi konusundaki ikazına ramen kızın kendi sesletim biçemiyle yönetmeninkinin aynı olduu konusundaki ısrarı dilbilimsel açıdan dikkat çekicidir ve Halliday in yerel dille ölçünlü dilin iletimsel açıdan farksızlıını dorulamaktadır: Yönetmen: Neslihan, en güzel çay Dou Çay diyeceksin. Kız: En cüzel çay Dou Çay diyerum da Sinan Abi. Yönetmen: Yavrum en güzel çay gü gü. Kız: Ben de en cüzel diyerum da. Halliday in (1987: ) bir dilin deikenlerinin kendisinden sesbirimsel ve sözcük dilbilgisel açıdan farklılık gösterebileceini, buna karın anlamsal olarak genel olarak farklılık göstermeyeceini görüünü destekleyen bu dilsel tutumun ardında aksanlı dili, farklı ses, sözdizim, ve dier yapısal özellikleriyle ölçünlü dilin deikeni olarak ezamanlı, e deerli, melezlemi bir yapı olarak görme mantıı yer almaktadır (Woolard, 1999:16). Küresel toplumdilbilim balamında, yerel azın toplumdilsel anlamın ifade edilmesinde ve aktarılmasında aracı ve kaynak olabilecek ezamanlı bir dilsel seçenek olarak deerlendirilebilir. Yönetmenin kızın söylemini bir türlü düzeltememesine canı sıkılarak çay istemesi, ve çayın Dou Çay olup olmadıını sorgulaması çayla ilgili kodlanmı bir baka bir yan bildirimle karılaılacaının belirtisi olarak görülüyor. Çay içmesinin ardından kendisinin de kızın yerel aızla konumasına benzer biçimde reklamın sloganını yinelemesi çayla yerel dilsellik arasında dorudan organik bir baın kurulmasını, sonuç olarak yerel dile belirtililik kazandırmı oluyor. Yönetmen: (Çayı yudumlar ve yüzünde bir rahatlama belirir) Ohhh (Kıza dönerek) En cüzel Dou Çay diyeceksun da.

15 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 537 Çayın lezzet ve tadı, bölgenin özgün azıyla örtüen bir etkilenme yaratıyor. Böylece dilin maddi özellii (ses özellii) ile ürün arasında tüketim amaçlı kültürel, sembolik bir iliki kurulmutur. Küresel ekonomik sistem çerçevesinde yerel konuma biçemi, Dou Çay ı anlatan bir üst söylem ilevine sahip bir tüketim ürününe dönüerek belirtili bir konuma geliyor. Karadeniz azının ölçünlü Türkçe nin yerini alması, ölçünsüz ve ölçünlü dil kullanımı arasında dilsel bir dengenin olutuu biçimde bir durum deerlendirilmesi olarak görülebilecei gibi, yerelin reklam aracılııyla olaanlaması olarak da görebiliriz. Kız: Sen de aynısını dedin da. En cüzel çay Dou Çay dedin da ha ha ha. Yönetmen: (gülerek) ha ha Ben sana ne diyerum da En cüzel çay Dou Çay diyerum da. Sen öyle mi diyordun ha ha ha. Kız: En cüzel çay Dou Çay diyerum da (Gülümeler) Karadeniz azı, sesletim özellikleriyle sosyocorafik kimliin ve bu bölgeyle ilgili tekdüze (stereotype) özelliklerin göstergesi durumundadır. Bununla birlikte reklamda Karadeniz azı, bölgesel kimlii imgeleyen bir gösterge olmaktan daha çok, azın materyal özelliklerinin (sesletim özelliklerinin) sembolik, imleyici bir kullanımı söz konusudur. Ve bu imleyici kullanım sembolik olanla ürün arasında bir iletiim baının kurulmasını salamaktadır. Bu durum sembolik olanın (Karadeniz azı), Dou Çay ın markalamasına kılavuzluk eden ve dier çay ürünlerinden ayırt edici özelliklerine dikkat çekmeyi salayarak, nitelik kazandıı ve ürünletii bir toplumdilsel olgudur. Reklamda yerel aız ilevsel olarak dier reklam örneklerinde görüldüü gibi tanıttıı ürünü kalitesi açısından betimleyici ve belirleyici bir ilev üslenmemekte, çayın kalitesine ilikin çok genel bildirimler vermektedir: has (iyi) çay iki yaprak ve bir tomurcuktan oluur, Karadeniz bölgesinde yetitirilir vs. Yerel azın sesletim özellikleri, ürünün nitel ayrıcalıklarına gönderme yapmaktan daha çok bölgesel gönderimler yapan sosyocorafik bir gösterge niteliindedir. 5. Tartıma ve Sonuç Çalımamızda yer alan reklam örneklerinde, ngilizce, Türkçe ve Türkçe nin aız deikenlerinin (Karadeniz ve Ege bölgesi azı) kullanımı küresel ekonomik kültürün dili üretimsel bir araç ve ürün olarak gören anlayıının yansıması olan birer küresel dilsel durum örneklemleridir. Dier bir deyile, çalımamızdaki reklam örneklerinde yeni liberal ekonominin, dilden stratejik ve araçsal anlamda yararlanmasını (Fairclough, 1996:74) örnekleyen ekonomik amaçlı ideolojik bir dil ediminden söz edebiliriz. Bu durum reklamlarda ticari amaca yönelik farklı dilsel

16 538 Doç. Dr. Meryem EN biçemselliklerin kullanımını olanaklı kılmaktadır. Dou Çay ve Lays reklamlarında yerel dilsel deikenler olarak Ege ve Karadeniz aızları, ve Cola Turka da ngilizce söyleilerin arasında yer alan Türkçe sözcükler, dilin yerel ve küresel boyuttaki kullanımlarına örnektirler, ve ürünün nasıl üretildii, özelliklerinin neler olduu sorularını yanıtlamaktan daha çok tanıttıkları ürünleri sosyosorafya ve kültürle ilintilendirilen imgeler haline getirmektedirler (Choularaki & Fairclough 1999); örnein Dou Çay içildiinde Karadeniz azıyla konuuyor olmak, Cola Turka içildiinde hem sosyal ve kültürel anlam içeriine sahip kimi Türkçe sözcüklerin Amerikalılar tarafından söyleniyor olması, yanı sıra, Türk kültürel özelliklerinin doaçlama bir biçimde benimsenerek uygulanıyor olması gibi. Cola Turka reklamında yerel olan ve olmayan kültürel dizgelerin küresel bir toplumbilim ve (toplum) dilbilim anlayııyla bir araya getirildii görülüyor. Yerel olmayan anlamında dierlilik, reklamda Amerikan ve Türk Kültürleri arasında metinler arası bir balantının kurulmasını olanaklı hale getiren, Barthes in (1972) doallatırılmı ve tarihsel olmayan mit tanımlamasını yaptıı, geçmite veya halen söz konusu kültürün sosyal gerçeklii ile balantısı olmayan bir kurgulamadır; ürünün satılmasını amaçlayan, modern toplumların bilgi toplumu olma özelliklerini yansıtan bir kurgulamayı içeren, Baudrilliard ın deyimiyle gerçek olma durumu ya da gerçein tıpkı kopyası anlamına gelen bir canlandırma (simulation), ve bu anlamda bir yapıbozumdur (deconstruction) (Meinhof, 2005: 276). Reklamda ngilizce ve Türkçe nin birlikte kullanılması neo-liberal bir söylemsellii ve dilsellii yansıtmaktadır. çinde yer alan Türkçe sözcük, deyim ve deyiler, Türkçe yi ve bu balamda küresel düzeye yükselten ve bu düzeyde okunmasını salayan bir dilsel biçemlemedir. Bu biçemleme arkasında ekonomik ve sosyal gücün olduu, çoklu biçimler ve anlam / bildirim kodlamalarını içeren (Kress & van Leuwen 1996), kültürel ve sosyal farklılıkların ürünle eletirilen (metonomik) kuvvetli, görsel (Barthes 1972) ve iitsel bir söylemdir. Dolayısıyla reklamında dilsel ve kültürel göstergeler küreselleme olgusuna karı meydan okuyucu küresel bir tutumu yansıtmaktadırlar. Cavanaugh (2005:127) toplumdilbilimsel açıdan dilsel deikenleri (aksan farklılıkları) dünyadaki bir takım eyleri imgeleyen, biçimlerinin ve ilevlerinin önemli olduu sosyal kullanımlar olduklarını savunur. Toplumdilbilim açısından çalımadaki reklamlarda yer alan dilsel deikenlerin yerellii ve doallıı imgeleyen, sosyal bilgi içerikli ve bu bilginin aynı zamanda kitlelere ulamasını salayan unsurlar oldukları düünülebilir (Heller, 2005:5). Eletirel dilbilimsel açıdan ise bu dilsel farklılıkları birer tüketim nesnesi, yani ticari deeri olan bir ürün olarak sosyokültürel boyutun ekonomik boyuta taındıı bir durumun göstergesi olarak okuyabiliriz. Dilin ticari bir ürüne dönüümü, modern toplumlarda görülen (Fairclough 1999), dilin ve iletiimin insanlar arası, faydacı ve araçsal ilevsellii olarak tanımlanan bir kullanım biçimidir (Thurlow, 2007:11). Küresel kültürel açılımla dilin ve dilsel deikenlerin reklamlardaki kullanımını, ölçünlü dil kullanımına karı, yerel ve küresel düzenlemelerin sürekli olarak birbirlerini

17 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 539 tanımladıkları ve meydan okudukları yapıcı ilikiler içinde yer aldıkları (Besnier, 2007: 67) normalleme / olaanlama (Fairclough 1996) olgusu olarak görebiliriz. Bu durum, reklam dilinde dilsel deikenlerin ölçünlü dille uyum salayarak, dilde söylemsel bir esnekliin ve çeitliliin olumasını salamıtır. Çalımamızda Karadeniz ve Ege aızları, reklamlarda dilsel özgünlükleri çerçevesinde ticari bir ürüne sosyokültürel balamda anlamsal betimlenebilirlik kazandırmılardır. Edimsel açıdan bu durumu reklam söyleminde dilsel deikenlerin üst dil (metalanguage) ilevsellii olarak tanımlanabilir (Meinhof 2005). Küresel ve yerel dilsel özellikler bir yöntem olarak kullanılarak, izleyicinin / tüketicinin ikna edilmesi amaçlanmıtır. Cola Turka reklamında ngilizce konumalarda yer alan Türkçe sözcük ve deyimler, Dou Çay ve Lays reklamlarında yerel aızlar birer dilsel biçemlemedir. Dilsel deikenler hem yapısal hem de sosyokültürel özelliklerle ilikili bir biçimde kullanılmılardır. Bu reklamlar bütünsel olarak deerlendirildiklerinde (holistic evaluation) izleyenlerde ya da ürünleri satı ortamında görenlerde doal olarak dille birlikte kültürel bir etkilenim yaratması, dolayısıyla tüketim için çekici bir sunum (tempting offer) olması beklenir. Bu durumda dil, küresel ekonomik çerçevede hem ürünü tanıtan bir araç hem de ürünle e ticari deeri olan bir dier ürün konumundadır. Cola Turka da Türkçe ve ngilizce, Dou Çay da Karadeniz ve Lays de Ege azıyla yapılan konumalar bilinçli olarak kurgulanmı ve belirtili konuma getirilmi olan dilsel örneklerdir (Myers-Scotton 2001). Bu balamda ürünle ürünü tanıtmak üzere seçilen dil arasındaki iletim ilikisi dorusaldır: en iyi kolalı içecei (Türkler olarak) biz üretiriz, Türkiye de en iyi çay Karadeniz bölgesinde, en iyi patates Ege bölgesinde yetiir gibi. Bu gerçeklik, metaforik amaçlı reklam dilselliinde dilsel düzeneklerin seçiminde bilisel bir tutumun ortaya konmasına ve reklamın izleyicilerin beklentilerine yönelik bir biçimde (Bell 1999) kurgulanmasını saladıı görülüyor. Bell bu noktada sorulması gereken noktaya dikkati çekiyor: Eer durumsal bir konum yaratmak üzere belli bir (dilsel) biçem kullanılır ise bu durumda sorulacak olan soru bu biçemin seçilmi olduu duruma yararlı olabilmek için nasıl bir anlam aktardııdır 1999:525). Yanıtı Bakhtin den esinlenerek verir: seçilmi olan dilsel biçemin rutin kullanımından duyulan hazzın aktarımıdır (vurgu yazara aittir). Örneklerimizde ngilizce ye karı Türkçe, ölçünlü Türkçe ye karı Karadeniz ve Ege aızlarının birer dilsel biçem olarak izleyicilerde yaratacaı hazzın, ürünün tanıtımına katkısının olacaının ve bu ekilde ürünün daha çok benimsenebilecei görüünün hakim olduunu varsayabiliriz. Bu nedenle, reklamda kültürel ve dilsel özelliklerin kullanımının özgünlükten daha çok kültürel aitlikle ilintili sosyokültürel bir söylem biçemi ve edimi (Coupland 2001) olarak deerlendirilebiliriz. Bu balamda küresellemenin, toplumdilsel olguyu kendi alan sınırları içinden (Woolard, 1999:16 ) reklam dilselliine taıyarak, ulusararası bir dilin karısında Türkçe nin, ve yerel aızların ölçünlü Türkçe karısında rekabet edebildii ve seçenek oluturabildii, ekonomik amaçlı sosyokültürel dilsel kodlamalar olarak yeni bir dilsel biçemleme oluturduunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak üzerinde çalıtıımız üç reklam, dil ve küresellemenin karılıklı etkileiminin olgusal durum göstergeleridir, ve modern zamanlarda

18 540 Doç. Dr. Meryem EN dilsel (ve kültürel) kaynakların ilevsel bir anlayıla kullanılmasını normalletiren yeni bir dilsel (ve kültürel) biçemleme oldukları söylenebilir (Blommaert 2003). Yerel dilsel unsurların bu yeni düzenlemedeki ilevlerini anlamak, toplumdilbilimsel açıdan bunların hangi anlama geldiklerinin ve neleri temsil ettiklerinin çözümlenmesi eletirel ve küresel bir toplumdilbilimsel bakı açısını gerektirmektedir. Bu durum doal olarak geleneksel toplumdilbilimin standart yaklaımıyla açıklanamayacaı için, disiplinler arası bilgisellie gereksinim vardır. TEEKKÜR Çalımada kullanılmak üzere Dou Çay ve Lays reklam filmlerini salayan Anadolu Üniversitesi letiim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla likiler Bölümü Aratırma görevlisi Anıl Dal a teekkür ederim. KAYNAKÇA Appadurai, Arjun. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. India: Oxford University Press. Barthes, Roland. (1972). Mythologies. Trans. Annette Lavers. New York: Noonday Press. Bell, Allan. (1999). Styling the other to define the self: A study in New Zealand identity making. Journal of Sociolinguistics, 3/4., s Besnier, Niko. (2007). Language and Gender Research at the Intersection of the Gloal and the Local. Gender and Language, Sayı 1., No:1., s Beyer, Peter. (2006). Globalization and Glocalization. Blommaert, Jan. (2003). Commentary: A sociolinguistics of globalization. Journal of Sociolinguistics, 7/4., s Bloome, David & Danielle Ripich. (1979). Language in Children s Television Commercials: A sociolinguistic perspective. Theory into Practice, Sayı 18., No.4, s Cavanaugh, R. Jillian. (2005). Accent matters: Material consequences of sounding local in northern Italy. Language and Communication, sayı. 25., s

19 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 541 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman. (1999). Discourse in Late Modernity: rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. Coupland, Nicholas. (2001). Language, situation and the relational self: theorizing dialect-style in sociolinguistics. P. Eckert & J. R., Rickford (yhz.), Style and Sociolinguistic Variation, s Cambridge University Press. Fairclough, Norman. (1999). Global capitalism and Critical Awareness of Language. Language Awareness, Sayı 8., No. 2., s Fairclough, Norman. (1996). Technologisation of discourse. C. Caldas-Coulthart ve M. Coulthart (yhz), Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis. London: Routledge. Geschiere, Peter & Birgit Meyer. (1998) Globalization and Identity: Dialectics of Flow and Closure. Development and Change Vol. 29, 601±615. Giddens, Anthony. (1990). Modernity and Self-Identity. Oxford: Blackwell. Halliday, M. K. A. (1987). Language as social semiotic. Edward Arnold: Great Britain. Heller, Monica. (2005). Language, skill and authenticity in the globalised new economy. Noves SL. Revista de Sociolingüistica. http//www.gencat.net/presidencia/iiengcat/ winter Kress, Gunther. & van Leeuwen, Theo. (1996). Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: Routledge. Lull, James. (2000) Media, Communication, Culture: A Global Approach. Cambridge: Polity Meinhof, Ulrike Hanna. (2005). Metadiscourses of culture in BritishTV commercials. A. Jaworski, N. Coupland & D. Galasinski(yhz)., Metalanguage: Social and Ideological Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter. Milroy, Leslie. (2002). Introduction: Mobility, contact and language change Working with contemporaray speech communities. Journal of Sociolinguistics, 6/1, Myers-Scotton, Carol. (2001). Calculating speakers: Codeswitching in a rational choice model. Language in Society, 30., s O Sullivan, Jeremiah R. (2007). The social and cultural effects of advertising. K. Ugalde, N. B. George & F. McLean (yhz.) Love as the Horızon of Moral Educatıon and Character Development: A Latin American Contribution for the 21st Century. Salam, Musa. Y. & Tuncay, Yüce. (2004). Cola Turka örnekleminde reklam bildirilerinde kültürel ögeler. Türk bilig, 7:

20 542 Doç. Dr. Meryem EN Shepard, B. & Hayduk, R. (2002) From ACT UP to the WTO: Urban Protest and Community Building in the Era of Globalization (eds). London: Verso. Soja, Edward. (1989). Post-modern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso Stroud, Christopher. (2003). Postmodern perspectives on local languages: African mother-tongue education in times of globalization. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 6/1: Thompson, J. B. (1995) The Media and Modernity. Cambridge: Polity. Tomlinson John. (2003). Globalization and Cultural Identity. Tomlinson, John. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction. London: Pinter Thurlow, Crispin. (2007) Fabricating youth: New-media discourse and the technologization of young people. Sally Johnson and Astrid Ensslin (eds), Language in the Media:Representations, Identities, Ideologies. London: Continuum. Woolard, Kathryn. (1999). Simultaneity and bivalency as strategies in bilingualism. Journal of Linguistic Anthropology, 8:3-29.

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA

Detaylı

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi.

- 92 - *Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Yabancı Diller Eitimi Bölümü Öretim Üyesi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÜLTEN DAYIOLU NUN TUNA DAN UÇAN KU

Detaylı

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME STALLHOLDERS OF SAMSUN S LANGUAGE AS SOCIETAL CATEGORY AND THEIR LANGUAGE-ACTION Nuh DOAN * Özet Bu çalımada dil ve

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı