MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI"

Transkript

1 MODERN ZAMANLARIN REKLAM DLSELLNDE KÜRESEL VE YEREL ÖZELLKLER: ELETREL DLBLMSEL BR BAKI GLOBAL AND LOCAL FEATURES IN MODERN TIMES ADVERTISEMENT LINGUALISM Doç. Dr. Meryem EN Özet Bu çalımanın konusu 1980 sonrası küresellemenin etkisiyle dilsel (ve kültürel) farklılıkların ekonomik balamda deer kazanarak oluturdukları küresel-yerel (glocal) olarak tanımlanan yeni bir dilselliin (ve kültürelliin) reklam dilindeki uygulamalarıdır. Amacımız, Cola Turka, Dou Çay ve Lays reklamlarının dilsel yapılarının eletirel dilbilimsel okumalarını yaparak küresel ekonomik bakı açısı ile toplumdilsel olgu arasındaki etkileimi ve ortaya çıkan dilsellii küresel ve eletirel toplumdilbilim balamında tartımaktır. Anahtar Sözcükler: Reklam Dili, Küresel Dilsellik, Küresel-Yerel Dilsellik, Dilsel Uyum, Dilsel biçemleme. Abstract The subject of this study is the applications of a new lingualism (and culturalism) defined as glocal (global-local) in advertising language, where linguistic and cultural differences have been transformed into economical commodities since 1980s. The aim of the study is, thus, by evaluating the linguistic structures of the three TV commercials, namely, Cola Turka, Dou Çay and Lays, with an approach of global and critical sociolinguistics, to discuss the interaction between global economic view and sociolinguistic phenomenon and the emergence of a new lingualism as a result. Key Words: Advertisement Language, Global Lingualism, Local Lingualism, Linguistic convergence, Linguistic stylisation. Bu çalıma 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi ngiliz Dilbilim Bölümünün 35. kurulu yıldönümü çerçevesinde oluturulan kurultayda sunulmutur. Kocaeli Üniversitesi Fen/Edebiyat Fak. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.

2 524 Doç. Dr. Meryem EN 1. Giri Bu çalımada, 80 li yıllardan beri modern toplumları ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan köklü ve yapısal bir deiim sürecine girmelerine neden olan küreselleme balamında, dilsel (ve kültürel) farklılıkların ekonomik deerleri olan ürünlere (commodity) 1 dönütükleri küresel-yerel (glocal) olarak tanımlanan yeni bir dilsel (ve kültürel) oluumunun reklam dilindeki uygulamalarını eletirel toplumdilbilimsel yaklaımla tartımak istiyoruz. Küreselleme 2 tarihsel süreç içinde farklı biçimlerde yaanmı olmakla birlikte, günümüzdeki kullanımıyla kapitalizme ve ileri teknolojilere dayalı bir ekonomi politikasıdır (Soja, 1989:159). Yeni teknolojilerin üretilip satılmasına, tüketimi tevik amacıyla her eyin alınıp satılabilir olmasına, paranın serbest dolaımına ve tüm kültürel ortamlarda yer alan her türlü sosyal ilikilerde paranın saladıı hizmet ve ürünlere dayalı bir ekonomik yaklaım biçimidir,³ ve temel olarak ekonomi, politika, sanat ve yaam standartlar gibi konularda sınırları kaldırmayı hedefleyen ve benzer özelliklere sahip (homojen) insan toplulukları yaratmayı amaçlayan bir görütür (Tomlinson 2003: 270). Ekonomik, politik ve sosyal ibirlii çerçevesinde ortak bir dünya görüü oluturmayı hedefleyen küreselleme, tümüyle batılı, birbirine benzer, tüketici özellie sahip toplumsal bir yapı oluturacaı gerekçesiyle, yerel balamda kültürel ve dilsel kimlikleri yok edici bir düünce biçimi olarak algılanmıtır (Tomlinson 2003; 269). Bu balamda kimileri (Shepard & Hayduk 2002) açısından küreselleme batının yeni bir tür kültürel emperyalist yaklaımı olarak görülürken, kimileri (Lull 2000; Thompson 1995; Tomlinson 1991) açısından da küreselleme yerel kültürel kimlikleri - dolayısıyla dilsel kimlikleri- derinden etkileyecek güce sahip deildir. Tam tersine kültürel ve dilsel kimliin belirginlik kazanmasına / vurgulanmasına neden olabilir. Bu noktada Giddens (1990: 21) yerel unsurların belirginlik kazanmasının küresellemeyle birlikte gündeme gelmi olmasına dikkati çeker. Küresellemenin, dil kullanımına ve dil üzerine yeni düüncelere gereksinim duyduu yada yeni dil kullanımları ve düünceleri ürettiine ilikin çok az ey söylenmitir. Bu nedenle çalımamızda, reklam dili üzerine odaklaarak, küresel bakı açısının toplumdilsel veriden ekonomik balamda yararlanarak dilin ticari bir ürüne (commodity) 3 dönümesindeki etkisini tartıarak küresellemenin reklam ve 17. yüzyıllar arasında dünya insanları ilk kez birbirleriyle ticari ilikiler kurmaya baladılar. Avrupa nın Dou Asya ya olan aratırma merakı Amerika nın da kefini salayarak ticari anlamda ekonomik bir a oluturma giriimleri küresellemenin yeni bir olgu olmadıını göstermektedir. Daha geni bilgi için: A History of World Societies, Houghton Mifflin Yayınevi Ürünletirme sosyal ilikilerin alıveri düzeyine indirgendii ilemlere gönderim yapan bir terimdir, ya da Karl Marks ın (1978) Communist Manifesto da belirttii gibi nakit para anlamına gelir. Marks, aslında gerçek olan fakat kapitalist düzeninin içilerin bireysel çalımalarını sırf üretim maliyeti olarak gördüü için yok sayıldıı i gücünün ürünletirilmesi imgelemek üzere kullanır. Fakat, günümüzde ürünletirme tartıması kültürel ekonomik alanı da kapsamaktadır. Örnein reklamlar aile ilikilerini ürün tanıtmada bir araç olarak kullanarak, ilikileri de ürünletirmektedirler. (Wikipedia)

3 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 525 söylemi aracılııyla, yeni bir dilsel biçem oluturup oluturmadıı sorusuna yanıt arayacaız. 2. Küreselleme ve Reklam Genel olarak ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görülen reklamlar 1980 lerdeki küresel ekonomik politikalardan etkilenerek, anlayı ve yöntem açısından köklü deiimler geçirdikleri bir sürece girdiler. Jeremiah O Sullivan R. (2007) bu sürecin öncesinde, 1950 ve 1960 larda televizyonun etkisinin ve popülerliinin artmasıyla birlikte reklamların öneminin de arttıını, ve içerik olarak reklamlarda tanıtılan ürünle birlikte bireyi bir sosyal gruba veya ekonomik sınıfa sokan ve söz konusu grubun veya sınıfın tüketimiyle edeer konuma getiren yaam tarzı formatı anlayıının benimsenmesine neden olduunu, ve bu durumun reklamın yararlı iletiler içermesi ilkesi ile neden-niçin mantıının arasında derin bir uçurum yarattıına dikkati çeker. Küreselleme sürecinde ise, kültür, kimlik ve dilde farklılıı zenginlik olarak gören, ve tüm kültürel ve sosyal nesnelerin ürün olarak alınıp satılabilirliini savunan bir reklamcılık anlayıı ortaya çıktı. Bu balamda reklamın dilsel yapısı, ürünün üretim sürecini göstermeye gerek duymadan, ya da estetik bir sunumla gözlerden gizleyerek, ürünü, alıcılarını sosyal ilikiler temelinde güçlü bir konuma taıyan baarılı bir sosyal rol oynama düzeyine yükseltir. 4 Reklamlar bu süreçte karılatırmalı bir çözümsellik, belli bir nedensel tartıma ve anlamlı bir ürün bilgisinden daha çok, ürünün tanıtımını etkili hale getirecek ülkeler aırı, yerel, özgün her türlü kültürel ve dilsel olanaı fantastik öznel bir anlayıla sunan ve alıılagelmi deerleri ve tutumları kökten deitiren bir algılama ve yansıtma biçimi olarak ortaya çıktılar. Yukarıda betimlenen çerçevede küresellemenin reklam dilsellii üzerindeki etkisine odaklanan çalımamız, küresel ve eletirel bir toplumdilbilimsel bakı açısıyla (Heller 2005; Blommaert 2003) ekonomik bir ürüne dönüen reklam dilinin yeni biçemselliini tartıacaktır. Tartımanın alt yapısında küresel anlamda dilsellik ve reklam diline ilikin genel bir sunum ve ardından üç reklam örneinin (Cola Turka, Lays ve Dou Çay) eletirel dilbilimsel okumaları yapılarak reklam dilselliinde küresellemenin etkilerinin toplumdilsel çerçevede nitel açıdan deerlendirildii bir çözümleme yer alacaktır. 3. Küresel Dilsellik ve Reklam Dili Farklı diller, sosyal deyiler, iletiim biçemleri ve sesler, söylem topluluklarını ve toplumlarını birbirinden ayırt eden sosyal ve kültürel göstergeler niteliindedirler. Bireyin farklı gruplara ilikin aidiyeti, göstergelerin melezleerek yeni dilsel yapılara, sosyal deyilere ve söylemlere dönümesine neden olabilir. Bu durum karımıza karma, ayrıksı ve metinler arası özelliklere sahip bir dilsellik 4

4 526 Doç. Dr. Meryem EN çıkarmıtır (Fairclough 1999:79). Küresel söylem uygulamaları yerel ortama aktarılarak yeniden balamlatırılıp, ortama uygun hale getirilmektedir (Fairclough, 1999:80). Dolayısıyla bir tür küresel-yerel (glocal) söylem dili gelitirilmektedir. Appadurai nin (1996:178) üzerinde kuvvetle durduu yerelliin üretimi teması küresellemenin bu açıdan paradoksal durumunu ortaya koymaktadır. Ticari imgeler ve markalar, küresellemenin ve küresel pazar ortamının gelimesinin en önemli sonuçlarından biri olarak, yerel dilden daha çok uluslar arası ortamda ekonomik deere sahip, örnein ngilizce gibi bir dil ile betimlenirken, ürünlerin reklam aracılııyla yapılan tanıtımında, yerel bir dilin veya azın kullanımı bu çelikiyi ortaya koymaktadır. Armin Schwegler (2006) bu süreç içinde, ekonomistlerin ve dilbilimcilerin, küreselleme ve onun modern toplumların üzerindeki derin etkilerinden söz ederken, dilin ekonomik bir ürüne dönümesini göremediklerine dikkat çekmektedir. Reklamın bilinçli olarak belirlenmi stratejik ve kritik uygulamalarından birisi ve en önemlisi dilin seçimi ve biçemselliidir. Chouliaraki and Fairclough (1999:60) eletirel söylem çözümlemesi çerçevesinde, reklamların dilsel özelliklerinin post modern söylemin özelliklerini içerdiini, ve bu özelliklerin belirleyici olduklarından söz etmektedirler. Bu özelliklerden çalımamız çerçevesinde ilgili olanlardan kimileri aaıda yer almaktadır: 1. Reklam, ürünün tanıtımını kültürel bir düzeye taıyarak sunduu için kendisi de bir kültürel üründür. 2. Kültürel ürünler imgelerden oluan göstergelerdir ve söylemleri / dilsellikleri sosyo-kültürel açıdan belirtilidir. içerir. 3. Post modern dönemde dilin ürünlemesi, dilin estetik açıdan tasarımını 4. Dilin ürünlemesi, modern toplumda baskın dilin rasyonel açıdan bir araç olarak kullanılması örneidir. 5. ki farklı dilin tek bir metinde birletirilmesi, post-modern bir özellik olan metinlerin melezletirilmesi durumudur. 6. Bir reklam olarak dikkati kendi üzerine çeken metin, dilin ürünletirilmesine doru bir yansıtma gösterir. Bu tür bir yansıtma son dönem modern toplumun bir özelliidir. Choularaki ve Fairclough ın reklam diline ilikin çözümlemesi, formal metinsel özelliklerin ortaya konmasından daha çok metinleri en geni çerçevede sosyal balamlarla ilikilendirmektir; ve böylece eletirel sosyal kuramı bu anlamda bir araç olarak kullanmaktır. Çalımamızda küresellemenin reklam dilindeki etkilerine odaklanarak kültürel ve dilsel farklılıkların ekonomik açıdan deer kazandıı küresel ve yerel nitelikli bir dilselliin oluumunu dilbilimsel yaklaımla irdeleyeceiz.

5 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı Veri ve Çözümleme Küresellemenin reklam dili üzerindeki etkilerini tartıacaımız çalımamızın veri tabanını üç TV reklamı oluturmaktadır: Cola Turka, Dou Çay ve Lays. Bu reklamlarda tanıtılan tüm ürünler yerli olarak üretilmi olmakla birlikte markaları konusunda dilsel farklılık göstermektedirler: Cola Turka (ngilizce + Türkçe), Lays ( ngilizce), ve Dou Çay (Türkçe). Reklamların dilsel çözümlemesinde Türkçe nin kullanımını bu ürünlerin farklılıkları çerçevesinde tartıacaız: 1) Türkçe nin küresel konumu (Cola Turka) 2) Türkçe nin küresel-yerel konumu: Ege azı (Lays) 3) Türkçe nin yerel konumu: Karadeniz azı (Dou Çay) 4.1. Türkçe nin Küresel Konumu (Cola Turka) Cola Turka, öz olarak yabancı olmakla birlikte yerli olarak üretilen ve Türk kolası anlamına gelen markasıyla satıa sunulan bir üründür. Cola aslında bir Amerikan içeceidir. Cola Turka adı ve içerii yabancı olan bir ürünün Türk tarzı imalatıdır, ve reklamında Amerikalıları hedef alan ironik bir sunum söz konusudur. Dilin bu balamda kullanımı ulusaırı, küresel bir konum oluturmaktadır. ki bölümden oluan Cola Turka reklamının dier sinema filmlerde olduu gibi bir ada ve oyunculara sahip olduu görülüyor: New York ta bir Morning (New York ta bir Sabah), Starring (barol oyuncu) Chevy Chase, Yardımcı Starring (yardımcı barol oyuncu) David Brown, And Dierleri (ve dierleri), ve yine dier filmlerde olduu gibi filmin bitimini belirten yazılı gösterge: The Mutlu End (Mutlu son). Özgürlük Anıtı, Amerika nın bakenti New York, New York sokakları ve bir kafe, ve ikinci bölümde Chevy Chase in kullandıı büyük, tipik bir Amerikan arabası ve evi görsel göstergeler olarak filmin metinsel yapısı içinde yer alıyor. Reklam, modern toplumların yaantılarını betimleyen metinlerarası bir özellik olarak (Fairclough 1999), biçemsel ve yapısal anlamda tıpkı bir sinema film metni biçeminde kurgulanmıtır. lk bölümde Chevy Chase, New York un ilek bir caddesinde yürümektedir. Caddeden arabalarıyla Türk Milli Takımı nı destekleyerek geçen zenci taraftarların cokularını akınlıkla izler. Buna bir anlam veremez ve kahve içmek üzere bir kafeye girer. O sırada arkadaı David Brown, elinde Cola Turka kutusu olduu halde onu selamlayarak yanına oturur. çinde Türkçe sözcüklerin yer aldıı ngilizce sorular yöneltir. Chevy soruları anlayamaz, sürekli yabancısı olduu bu sözcüklerin anlamlarını sorar, ve bir süre sonra kafeyi akın bir durumda terk eder. New York ta bir Morning (New York ta bir Sabah) 5 5 Cola Turka reklam metni için Youtube ve, Salam ve Yaar ın (2004) çalımalarından yararlanılmıtır.

6 528 Doç. Dr. Meryem EN Starring (Ba rol oyuncusu): Chevy Chase Yardımcı Starring (Yardımcı ba rol oyuncu): David Brown - Coffee! (Kahve!) - Oooh, Johnny how are you? (Ooo, Coni, n aber?) How s yenge doing? (Yenge nasıl?) -Yenge? -Yenge man, your wife. (Yenge, olum... senin hanım.) - My wife is fine. (Karım iyi.) - How s çoluk çocuk? (Çoluk çocuk nasıl?) - Who? (Kim?) - Çoluk çocuk! What s with you today Johnny? (Senin neyin var Coni bugün?) - What do you mean? (Ne demek istiyorsun?) Are you alright? (Sen iyi misin?) - Hey did you see Sergen? (Sergen i seyrettin mi?) - Sergen? No. (Sergen mi? Yok, hayır.) - Sergen was unbelievable. You had to see him kick that gool man, he was (nanılmazdı olum, nasıl çaktı o golü.) - Right in there. (Tam doksandan.) - No, I didn t see it. (Yoo, görmedim.) - Beikta man, your team. (Beikta olum, senin takımın - Beikta, ha ha ha ha. What s Beikta? (Beikta nedir?) What are you drinking here any way? (Hem sen ne içiyorsun öyle?)

7 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı Cola Turka man. (Cola Turka olum.)you haven t tried? (Yoksa sen içmedin mi hiç?) -Ohh, that tells me why you are acting weird? (imdi anladım sendeki acayiplii.) - Yeah? (Öyle mi?) - Turka. Cola Turka. Cola Turka! - Cola Turka. - No, that s coffee man. (Olum o kahve.) Cola Turka. (Bu Cola Turka.) - Check please! (Hesap lütfen!) - Bendensin! - Hı? (Hı?) kinci bölümde birinci bölüme göre daha çok Türk kültürel yaantısını imgeleyen göstergelerle karılaıyoruz (Salam & Yüce 2004). Bölüm Türk geleneksel konukseverliini yansıtan bir görünümle balıyor, ve evin sahibesi konukları olduundan, ve onlardan söz ederken Türk akrabalık kavramlarından kayınpeder ve kayınvalide sözcüklerini kullanıyor, ve konuklarına Türk mutfaının özgün yemeklerinden biber dolmasını piirmekte olduunu söylüyor. Aile, hep birlikte mutlu bir ekilde ngilizce arkı söylüyor. Masada Cola Turka görülüyor. Chevy nin dıında masadakiler Cola Turka içtikten sonra hep birlikte Da baını duman almı marını söylemeye balıyorlar. Chevy için yeterince aırtıcı olan durum, onun da Cola Turka içip Da baını duman almı marını söylemesiyle mutlu sona dönüüyor. kinci bölüm Türk sosyokültürel yaamını imgeleyen patates, soan satmakta olan seyyar bir satıcının sokaktan geçii, ve Chevy nin yüzünde Türk erkeklerinin tekdüze özelliklerinden bıyıklı görünümüyle son buluyor. - I am home. (Ben geldim hayatım!) Mrs. - Hi. (Merhaba.) - What are you doing? (N apıyorsun?) Mrs. - Biber dolması! - Biber dolması? What is this? Turkish? (Ne o, Türk yemei mi?)

8 530 Doç. Dr. Meryem EN Mrs. - It is delicious. (Çok lezzetli.) Kayınvalide and kayınpeder coming for dinner. (Kayınvalide ve kayınpeder akama yemee geliyorlar.) - Kayınpeder and kayınvalide...(kayınpeder ve kayınvalide...) Yemek masasında konuklar neeli bir ekilde ngilizce arkı söylüyorlar: - Take me a... Masada Cola Turka iesi görülüyor. Konuklar Cola Turka dan birer yudum alırlar ve arkılarına bir Türk marıyla devam ederler: Da bainiii duman aaalmi, Gümü dere durmaz akar. Lay la lay lay lay lay lom. - (mırıldanarak...)i ve spent a strange day today. (Bugün çok tuhaf bir gün geçirdim...) Cola Turka dan bir yudum içer ve marı söylemeye balar. Da bainiii duman aaalmi, Gümü dere durmaz akar. Lay la lay lay lay lay lom. Filmin son sahnesinde kayınvalide ve kayınpeder gitmektedirler. El öpülür ve arabanın ardından bir Türk gelenei olan su dökülür. - Gule gule. Oooo, içince Colanın Turkalısını, Turkalaır böyle, kalmaz Amerikası. çtik biz Colanın Turkalısını, Turkalatı o mehur Amerikan rüyası. (Film ezgisi) Satıcı: THE MUTLU END (MUTLU SON) O sırada yoldan bir satıcı geçmektedir: - Potatoe, onion! (Patates, soan!) Chevy nin yüzü görülür. Bıyıkları vardır.

9 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı Cola Turka: Dilsel Yapı Reklamın dilsel yapısını ngilizce ve onunla birlikte kullanılan Türkçe sözcük ve deyilerin yer aldıı karma bir düzenek oluturmaktadır. Filmin adı (New York ta bir Morning) ve bitii (The Mutlu End) ve oyuncuların tanıtımında (Yardımcı starring, And dierleri) ngilizce ve Türkçe sözcükler birlikte kullanılarak melez bir dilsellik oluturulmutur. Türkçe den ngilizce ye sözcük aktarımında seçilen sözcük, deyim ve deyilerde Türk kültürel söyleminden örneklemeler (Yenge nasıl? Çoluk çocuk nasıl? Yengeye selam söyle! Çocukları öp benim için!) ve güncel yaamdan alıntıların (Sergen, Beikta) yer aldıı karma bir dilsel düzenek kullanılmıtır. Dier yandan reklamın ikinci bölümünün sonunda yer alan, patates soan satan seyyar satıcı bir gösterge olarak Türk sosyokültürel yaantısına bir imleme yaparken, satıcının patates ve soan sözcüklerini ngilizce söylemesi, reklamın metinsel balamında görülen dier örneklerle (Cola Turka içenlerin Türkçe bir takım sözcükler söylemesi, ya da bir Türk marı okuyabiliyor olmaları gibi) karıtlık oluturmakla birlikte patates ve soan sözcüklerinin ngilizce karılıı olan potatoe ve onion ı bir Türk satıcının söyleyi ezgisiyle söylemesi melez bir söylem örneklemini yansıtmaktadır. Reklamdaki Türkçe sözcükler, söylem boyutunda ele alınıp anlamsal olarak çözümlendiinde sosyal açıdan duygu yüklü sözcük ya da deyimler oldukları görülür. Küresel toplumdilbilim çerçevesinde Türkçe söylem örnekleri anlamsal açıdan kültürel dierlilik olgusuna karı bizden olmayı vurgulayan bir sosyal anlam taımaktadır. Yenge sözcüü Türkçe de dayı ve amca elerini tanımlamak için kullanılan bir akrabalık terimidir. Bunun dıında aralarında yakın ilikiler olan erkeklerin birbirlerinin eleri için de bu terimi kullandıkları görülür. Sözcük sosyal yakınlıı vurgulayan duygusal bir anlam içermektedir. Çoluk çocuk deyimi aile bireylerini ayırım yapmadan, çoulcu sosyal bir anlayıı yansıtan söylem biçimidir. Bendensin sözcüü birinci tekil kiinin tek baına oluturduu küçük bir tümcedir, ve anlamsal olarak herhangi bir sosyal ortamda, bir Türk kültürel davranı biçimi olarak bireyin maddi sorumluluu üzerine aldıını belirten bir söylemdir. Duygusal açıdan yakınlıı, samimiyeti ve karılık beklememeyi vurgular. Aynı ekilde David in arkadaına Beikta tan söz ederken senin takımın demektedir. Dolayısıyla Cola Turka nın, kendisini içenleri bizdenletiren, kültürel bir ürün olduu iletisi verilmek istenmitir. Ayrıca reklam içinde yer alan ezginin sözleri bu olguyu daha da belirtili hale getirmektedir: çince kolanın Turkasını / Kalmaz Amerikası. Ezgide hem ürünü küresel boyuta taıyan, hem de bizdenlii vurgulayan bir söylemsellik yer almaktadır. Oysa reklamı yapılan ürünün asıl üretilen yeri Amerika dır. Dier bir deyile asıl üreticiye yönelik bir tanıtım söz konusudur. Türkçe bu balamda kültürleme olgusunu dilsel olarak vurgulamada bir araç niteliindedir. Dier bir deyile küreselleme, bir araç olarak kullandıı dili tanıtımını yaptıı ürünle birlikte ticari deeri olan bir ürüne dönütürmü olmaktadır (Choularaki & Fairclough 1999).

10 532 Doç. Dr. Meryem EN Reklamın düz anlamı, reklamın metni içinde yan anlatımlar aracılııyla verilmeye çalıılmıtır. Yan anlam bildirimleri, karı kültüre ilikin sosyokültürel bilgi boluunun (lacunae) 6 ya da o bilginin ayırdında olamamanın yarattıı parodik bir durum olarak dilsel ve görsel imgelerle sunulmaktadır. Her iki bölümün öyküsü, birbirinin devamı eklindedir. Cola Turka yı hiç görmemi ve içmemi olan Chevy Chase in yeni duyduu sözcükler karısında akınlıını vurgulayan sözel yinelemeleri ve yüz mimikleri karı kültüre ilikin bilgi eksikliinin (lacunea) neden olduu ruhdilsel tepkilerdir, ve bu durum aktör için, iin içinden çıkılmaz bir haldir. Dier yandan Cola Turka yı daha önce içmi olan yardımcı aktörün keyifli hali ve konumalarında Chevy i aırtan bir takım Türkçe sözcükler ve deyileri kullanması, Cola Turka nın kültürel boyutta etkiler yaratan bir ürün olarak algılanmasına neden olmaktadır. çecein, onu dier benzer içecek türlerinden ayırt edici kalite (tat, lezzet vs.) ve özellikleri vurgulanmazken, ürünün sosyokültürel etkileri toplumdilsel bir söylem (rhetoric) aracılııyla sunulmutur. Bu açıdan Cola Turka reklamı, Türk izleyicilerinin ruhsal tepkilerinin temel olarak alındıı Türk kültürel tekdüze özelliklerinin ürünle eletirilerek sunulduu ulusal gönderimleri içermektedir; arkadalık, aile bireylerine yakın ilgi gösterme, konukseverlik, ikramda bulunmak, konukları uurlama gibi Türk kültürel davranı biçimleri, bunun yanı sıra Türklerin futbol takımlarına (ör. Beikta) ve futbolculara (ör. Sergen) olan dükünlükleri. Amerikalıların kimi Türkçe sözcükleri söyleyebiliyor ve kimi Türk kültürel örneklerini yaantılarına uyguluyor olmaları (el öpmek, konukların ardından su dökmek vs.), Türk izleyicilerin olumlu tepkilerini hedefleyen dilsel ve görsel göstergelerdir. zleyiciler üzerinde bir etkilenim alanı yaratmak için bu canlandırmada dilsel ve kültürel göstergeler etki (initiative) ve tepki (responsive) ilikisi (Bell 1999) üzerine konumlandırılmıtır. Hem dilsel hem de kültürel olarak karı toplumun dilsel ve kültürel açıdan biçemlenmesi söz konusudur (Salam & Yüce, 2004:124). Yan anlam bildirimlerindeki bu kültürel younluk (Geschiere & Meyer 1998), dilsel etkileimle birlikte ürünü kullananlar üzerinde budundilsel bir etkileim yaratmaktadır (Türk gibi yaamak, Türkçe konumak vs.) Türkçe nin küresel-yerel konumu (1): Ege Azı (Lays) Lays, merkezi Kuzey Amerika da olan Frito-Lay irketinin Kocaeli nin Gebze ilçesindeki fabrikasında üretilen bir patates cipsi ürünüdür. Markası yabancı bir ürün olmakla birlikte, hammaddesi, yani patates Türkiye de yetien bir üründür. Reklamda bir açı ve Aye Teyze karakteri yer almaktadır. Mutfakta açı patatesleri kızartmak üzere dilimlemektedir. Ödemi li Aye Teyze açıyı patatesleri daha ince dilimlemesi için birkaç kez uyarır. Fakat açı, patatesleri bir türlü istenen incelikte 6 Lacunae kavramı 19. yüzyılda Rusya da ortaya çıktı, fakat 20.yüzyıla kadar temel bir kavram olarak kullanılmadı. lk kez 1970 lerde J. A. Sorokin tarafından Lakuna Modeli Rus budun-ruhdilbilim balamında kulanıldı. Terim olarak kültürel alanlarla ilgili bilgisizlikten kaynaklanan boluklar, açıklıklar anlamında, özellikle kültürel grubun dıındaki üyelerin karılatıı durumu tanımlamak üzere kullanılmaktadır. (Wikipedia)

11 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 533 dilimleyemez. Sonunda Aye Teyze cipsin nasıl yapılacaını anlatır ve hazır paketteki Lays ürününü açının önüne koyar. Açı: - Sevgili hanımlar, bu gün mutfaınızda bulunan Aye T: malzemelerden bir tarifimiz var. Malzemelerimiz patates, bitkisel ya, tuz (Aye Teyze ye dönerek) patatesleri rica etsem? - Al bakam. Açı: - Patatesleri önce ince ince dilimliyoruz. Aye T: Açı: Aye T: - O omadı Oomadı. Daha ince ha hı ha. Dur bakam. Buncazlarımızı alıyoz ince ince kıyıyoz, bitkisel yada kızardıyoz, üsdüne duzunu da katıp doal tadıyla bö:lü bö:lü yiyoz. Hı ha ha yin gari ha ha ha. Hadi gapat porgramı. - Efendim afiyet olsun. - Doal olarak Lays yiyin gari Lays: Dilsel Yapı Ürün markası yabancı olmasına karın reklamda kullanılan dilsel ve kültürel özellikler yereldir. Ege Bölgesi nin Mula Ödemi ilçesinden yerel giysili (kırsal bölgelerde kadınların sıklıkla giydikleri alvar ve baa örtülen yemeni adı verilen örtü) Aye teyze adlı bir karakter, ürünü tanıtıyor. Aye teyze kendi bölgesel aız özelliklerini içeren (dur bakam..,buncazlarımı alıyoz, kıyıyoz, kızartıyoz; bö:lü bö:lü yiyoz; yin gari), bir söylemle tanıtımı gerçekletiriyor. Özellikle yin gari sözcesi ürünün tanınmasına ve satılmasına bir anlamda kılavuzluk eden slogan niteliindedir, ve Ege bölgesi Ödemi ilçesinin yerel azı ürünün markası olan Lays ile özdeleen tıpkı bir marka gibidir: yin gari slogan olarak Lays adlı ürünü çarıtırmaktadır, ve Lays paketini görmek doal olarak yin gari sloganına öykünmeyi salayacaktır. Ödemi aksanlı konuma slogan olarak dilsel bir biçemdir; hem ürünü hem de ürünün olası alıcılarını dilbilimsel açıdan biçemleyici bir ilevi vardır; çünkü Lays alıcıları arasında yin gari, etkileimi salayan ortak dilsel bir düzenek gibidir. Ege bölgesi azının Lays reklamında ürün tanıtım dili olarak özellikle seçilmi olması, onu ölçünlü dil karısında belirtili bir konuma yükseltmektedir. Çünkü Aye teyzenin aksanlı konumasına karın reklamdaki açı ölçünlü Türkçe konumaktadır. Dier yandan açının edimsel olarak Aye Teyze karakteri

12 534 Doç. Dr. Meryem EN karısındaki edilgen durumu, kültürel balamda Aye Teyze olarak yerel karakterin ve yerel dilin belirtililiine katkıda bulunmaktadır. Küresel çerçevede bir yerel dilsel deiken olarak Ödemi azının ölçünlü dil karısında bir seçenek oluturabildii görülmektedir. Halliday (1987:185/186) bir dilin deikenlerinin kendisinden sesbirimsel ve sözcük dilbilgisel açıdan farklılık gösterebileceini, buna karın anlamsal olarak genel olarak farklılık göstermeyeceini savunur. Örnein, Ödemi ilçesi azıyla /b/, /a/, /k/, /a/, /m/ ses birimleriyle sesletilen bakam sözcüü, ölçünlü aızla sesletildiinde bakalım sözcüünden sesbirimsel ve sözcüün dilbilgisellii açısından farklılık göstermekle birlikte, her iki sözcük anlam olarak aynıdır: dilbilimsel açıdan Halliday bu durumu, dilsel deikenin ölçünlü dile göre eretilemesi (metaphor) olarak görür. Küresel balamda bu durumu, yerel dilsel deikenin reklam dili aracılııyla ürünleerek ölçünlü dile karı dilsel bir seçenek oluturduu biçimde okuyabiliriz. Bununla birlikte ürünün ngilizce markası, küreselleen dünyada ngilizce nin uluslararası ortak iletiim aracı olma özelliini vurgularken, yerel kültürel unsurlar ve yerel dil ürünün doal koullarda yetitirilmi patatesten yapılmı cips olduunu vurgulamaktadır. Yerel göstergelerin (bölgesel aız, sosyal corafi kimlik, yerel/kırsal giyim) sosyal anlamları, reklamın yan anlamlarını oluturmaktadır. ngilizce markalı bir ürünün tanıtımında, Türk yerel göstergelerinin kullanılmı olmasında Türk izleyiciye yönelik ulusal gönderimler söz konusudur. Bu nedenle reklamda kültürel ve dilsel göstergelerin kullanımı, izleyici konumundan bakıldıında, ürün markası yabancı olmakla birlikte ürünün kendisinin bizim topraklarımızda, bizden olan insanlar tarafından yetitirilmi olan patatesten elde edildiine yönelik bir imgelemedir. Ödemi li kadının yerel giysi ve dilsel özellii kendisinin doallıını yansıtırken, bu imgeleme (görsel ve iitsel) bir üst dil ilevi ile reklamın yan bildirimleri olarak Lays in aynı ekilde doal ortamda, Ödemi te yetitirilmi patateslerden üretilmi olduuna ilikin metonomik balantılarının yapılabilecei okumaları salamaktadır. Bölgesel azın bu balamda sosyal bir belirteç olmaktan daha çok, yerel sesletim özelliklerinden ya da ses biçemselliinden ekonomik anlamda yararlanma ve sonuç olarak ticari deerlilii olan bir maddeye dönütürülmesi söz konusudur. Küresel ekonomik sistemin, yerel bir dilsel deikenin uluslararası statüsü olan bir ürünün tanıtımında tercih edilmi olmasında etkisi olduu bir gerçektir. Üretici irket Frito Lay in deer anlayıında yerel kültürel farklılıklar önemli bir yer tutmaktadır Türkçe nin yerel konumu: Karadeniz azı (Dou Çay) Reklam Karadeniz Bölgesi yerel giysileri içinde çay toplayan bir genç kızın yöresel aksanıyla söyledii çayla ilgili bir ezgiyle balıyor. Karadeniz bölgesi 7 Frito-Lay Values.mht

13 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 535 Türkiye de çayın yetitirildii tek bölgedir. Çay bölge insanlarının en büyük geçim kaynaı ve çay toplama bireylerin bir arada olmalarını salayan sosyal bir olaydır. Kız: Yönetmen: Kız: Yönetmen: Kız: Yönetmen: Çalıanlar: Yönetmen: Çalıanlar: Yönetmen: Kız: Yönetmen: Kız: Oni buni karuturma uni onla karuturma Çay demleyeceksun diye Yeter artuk karuturma ki yaprak bi tomurcuk iki yaprak bi tomurcuk Has çay budur biz topladuk ki yaprak bi tomurcuk iki yaprak bi tomurcuk Çay budur nerde çaydanluk Çay budur nerde çaydanluk - En cüzel çay Dou Çay. En cüzel çay iki yaprak bir tomurcukda olur da. En cüzel çay Dou Çay. - Neslihan, en güzel çay Dou Çay diyeceksin. - En cüzel çay Dou Çay diyerum da Sinan Abi. - Yavrum en güzel çay gü gü - Ben de en cüzel diyerum da. - Bana bir çay verin ya. (canı sıkılarak) - Sinan Abi ye bir çay ver. - Dou Çay mı? - Evet evet Dou Çay. - Ohhh (Çayı yudumlar ve yüzünde bir rahatlama belirir ve kıza dönerek neeyle) En cüzel Dou Çay diyeceksun da. - Sen de aynısını dedin da En cüzel çay Dou Çay dedin da ha ha ha - Ha ha. Ben sana ne diyerum da En cüzel çay Dou Çay diyerum da. Sen öyle mi diyordun da ha ha. - En cüzel çay Dou Çay diyerum da.(gülümeler)

14 536 Doç. Dr. Meryem EN Dou Çay: Dilsel Yapı Tanıtılan ürünün çay olması doal olarak Karadeniz bölgesiyle, insanıyla ve bölgesel aız özellii ile çay arasında yapısal bir ilikilendirmenin yapılmasını olaanlatırmaktadır. Karadeniz bölgesini simgeleyen corafi, kültürel ve dilsel göstergeler ürünün tanıtımı çerçevesinde ilevsel olarak kullanılmaktadır: çay bahçeleri, Karadeniz yerel giysili çay toplayan bir genç kız ve kemençe eliinde söylenen Karadeniz azının karakteristik sesletim özelliklerini taıyan bir ezgi: /g/ ses birimi yerine /c/ (cüzel), /u/ yerine /i/ (oni, buni, uni), /ı/ yerine /u/ (karuturma, topladuk, çaydanluk), /o/ yerine /e/ (diyerum) ve tümce sonlarında pekitirme ifadesi olarak kullanılan da. Reklamın temel anlamı En güzel çay Dou Çay sloganı üzerine kuruludur. Güzel sözcüündeki /g/ sesbiriminin yerini Karadeniz azında /c/ sesbirimi almıtır. Yönetmenin oyuncuyu ölçünlü aız sesletimi konusundaki ikazına ramen kızın kendi sesletim biçemiyle yönetmeninkinin aynı olduu konusundaki ısrarı dilbilimsel açıdan dikkat çekicidir ve Halliday in yerel dille ölçünlü dilin iletimsel açıdan farksızlıını dorulamaktadır: Yönetmen: Neslihan, en güzel çay Dou Çay diyeceksin. Kız: En cüzel çay Dou Çay diyerum da Sinan Abi. Yönetmen: Yavrum en güzel çay gü gü. Kız: Ben de en cüzel diyerum da. Halliday in (1987: ) bir dilin deikenlerinin kendisinden sesbirimsel ve sözcük dilbilgisel açıdan farklılık gösterebileceini, buna karın anlamsal olarak genel olarak farklılık göstermeyeceini görüünü destekleyen bu dilsel tutumun ardında aksanlı dili, farklı ses, sözdizim, ve dier yapısal özellikleriyle ölçünlü dilin deikeni olarak ezamanlı, e deerli, melezlemi bir yapı olarak görme mantıı yer almaktadır (Woolard, 1999:16). Küresel toplumdilbilim balamında, yerel azın toplumdilsel anlamın ifade edilmesinde ve aktarılmasında aracı ve kaynak olabilecek ezamanlı bir dilsel seçenek olarak deerlendirilebilir. Yönetmenin kızın söylemini bir türlü düzeltememesine canı sıkılarak çay istemesi, ve çayın Dou Çay olup olmadıını sorgulaması çayla ilgili kodlanmı bir baka bir yan bildirimle karılaılacaının belirtisi olarak görülüyor. Çay içmesinin ardından kendisinin de kızın yerel aızla konumasına benzer biçimde reklamın sloganını yinelemesi çayla yerel dilsellik arasında dorudan organik bir baın kurulmasını, sonuç olarak yerel dile belirtililik kazandırmı oluyor. Yönetmen: (Çayı yudumlar ve yüzünde bir rahatlama belirir) Ohhh (Kıza dönerek) En cüzel Dou Çay diyeceksun da.

15 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 537 Çayın lezzet ve tadı, bölgenin özgün azıyla örtüen bir etkilenme yaratıyor. Böylece dilin maddi özellii (ses özellii) ile ürün arasında tüketim amaçlı kültürel, sembolik bir iliki kurulmutur. Küresel ekonomik sistem çerçevesinde yerel konuma biçemi, Dou Çay ı anlatan bir üst söylem ilevine sahip bir tüketim ürününe dönüerek belirtili bir konuma geliyor. Karadeniz azının ölçünlü Türkçe nin yerini alması, ölçünsüz ve ölçünlü dil kullanımı arasında dilsel bir dengenin olutuu biçimde bir durum deerlendirilmesi olarak görülebilecei gibi, yerelin reklam aracılııyla olaanlaması olarak da görebiliriz. Kız: Sen de aynısını dedin da. En cüzel çay Dou Çay dedin da ha ha ha. Yönetmen: (gülerek) ha ha Ben sana ne diyerum da En cüzel çay Dou Çay diyerum da. Sen öyle mi diyordun ha ha ha. Kız: En cüzel çay Dou Çay diyerum da (Gülümeler) Karadeniz azı, sesletim özellikleriyle sosyocorafik kimliin ve bu bölgeyle ilgili tekdüze (stereotype) özelliklerin göstergesi durumundadır. Bununla birlikte reklamda Karadeniz azı, bölgesel kimlii imgeleyen bir gösterge olmaktan daha çok, azın materyal özelliklerinin (sesletim özelliklerinin) sembolik, imleyici bir kullanımı söz konusudur. Ve bu imleyici kullanım sembolik olanla ürün arasında bir iletiim baının kurulmasını salamaktadır. Bu durum sembolik olanın (Karadeniz azı), Dou Çay ın markalamasına kılavuzluk eden ve dier çay ürünlerinden ayırt edici özelliklerine dikkat çekmeyi salayarak, nitelik kazandıı ve ürünletii bir toplumdilsel olgudur. Reklamda yerel aız ilevsel olarak dier reklam örneklerinde görüldüü gibi tanıttıı ürünü kalitesi açısından betimleyici ve belirleyici bir ilev üslenmemekte, çayın kalitesine ilikin çok genel bildirimler vermektedir: has (iyi) çay iki yaprak ve bir tomurcuktan oluur, Karadeniz bölgesinde yetitirilir vs. Yerel azın sesletim özellikleri, ürünün nitel ayrıcalıklarına gönderme yapmaktan daha çok bölgesel gönderimler yapan sosyocorafik bir gösterge niteliindedir. 5. Tartıma ve Sonuç Çalımamızda yer alan reklam örneklerinde, ngilizce, Türkçe ve Türkçe nin aız deikenlerinin (Karadeniz ve Ege bölgesi azı) kullanımı küresel ekonomik kültürün dili üretimsel bir araç ve ürün olarak gören anlayıının yansıması olan birer küresel dilsel durum örneklemleridir. Dier bir deyile, çalımamızdaki reklam örneklerinde yeni liberal ekonominin, dilden stratejik ve araçsal anlamda yararlanmasını (Fairclough, 1996:74) örnekleyen ekonomik amaçlı ideolojik bir dil ediminden söz edebiliriz. Bu durum reklamlarda ticari amaca yönelik farklı dilsel

16 538 Doç. Dr. Meryem EN biçemselliklerin kullanımını olanaklı kılmaktadır. Dou Çay ve Lays reklamlarında yerel dilsel deikenler olarak Ege ve Karadeniz aızları, ve Cola Turka da ngilizce söyleilerin arasında yer alan Türkçe sözcükler, dilin yerel ve küresel boyuttaki kullanımlarına örnektirler, ve ürünün nasıl üretildii, özelliklerinin neler olduu sorularını yanıtlamaktan daha çok tanıttıkları ürünleri sosyosorafya ve kültürle ilintilendirilen imgeler haline getirmektedirler (Choularaki & Fairclough 1999); örnein Dou Çay içildiinde Karadeniz azıyla konuuyor olmak, Cola Turka içildiinde hem sosyal ve kültürel anlam içeriine sahip kimi Türkçe sözcüklerin Amerikalılar tarafından söyleniyor olması, yanı sıra, Türk kültürel özelliklerinin doaçlama bir biçimde benimsenerek uygulanıyor olması gibi. Cola Turka reklamında yerel olan ve olmayan kültürel dizgelerin küresel bir toplumbilim ve (toplum) dilbilim anlayııyla bir araya getirildii görülüyor. Yerel olmayan anlamında dierlilik, reklamda Amerikan ve Türk Kültürleri arasında metinler arası bir balantının kurulmasını olanaklı hale getiren, Barthes in (1972) doallatırılmı ve tarihsel olmayan mit tanımlamasını yaptıı, geçmite veya halen söz konusu kültürün sosyal gerçeklii ile balantısı olmayan bir kurgulamadır; ürünün satılmasını amaçlayan, modern toplumların bilgi toplumu olma özelliklerini yansıtan bir kurgulamayı içeren, Baudrilliard ın deyimiyle gerçek olma durumu ya da gerçein tıpkı kopyası anlamına gelen bir canlandırma (simulation), ve bu anlamda bir yapıbozumdur (deconstruction) (Meinhof, 2005: 276). Reklamda ngilizce ve Türkçe nin birlikte kullanılması neo-liberal bir söylemsellii ve dilsellii yansıtmaktadır. çinde yer alan Türkçe sözcük, deyim ve deyiler, Türkçe yi ve bu balamda küresel düzeye yükselten ve bu düzeyde okunmasını salayan bir dilsel biçemlemedir. Bu biçemleme arkasında ekonomik ve sosyal gücün olduu, çoklu biçimler ve anlam / bildirim kodlamalarını içeren (Kress & van Leuwen 1996), kültürel ve sosyal farklılıkların ürünle eletirilen (metonomik) kuvvetli, görsel (Barthes 1972) ve iitsel bir söylemdir. Dolayısıyla reklamında dilsel ve kültürel göstergeler küreselleme olgusuna karı meydan okuyucu küresel bir tutumu yansıtmaktadırlar. Cavanaugh (2005:127) toplumdilbilimsel açıdan dilsel deikenleri (aksan farklılıkları) dünyadaki bir takım eyleri imgeleyen, biçimlerinin ve ilevlerinin önemli olduu sosyal kullanımlar olduklarını savunur. Toplumdilbilim açısından çalımadaki reklamlarda yer alan dilsel deikenlerin yerellii ve doallıı imgeleyen, sosyal bilgi içerikli ve bu bilginin aynı zamanda kitlelere ulamasını salayan unsurlar oldukları düünülebilir (Heller, 2005:5). Eletirel dilbilimsel açıdan ise bu dilsel farklılıkları birer tüketim nesnesi, yani ticari deeri olan bir ürün olarak sosyokültürel boyutun ekonomik boyuta taındıı bir durumun göstergesi olarak okuyabiliriz. Dilin ticari bir ürüne dönüümü, modern toplumlarda görülen (Fairclough 1999), dilin ve iletiimin insanlar arası, faydacı ve araçsal ilevsellii olarak tanımlanan bir kullanım biçimidir (Thurlow, 2007:11). Küresel kültürel açılımla dilin ve dilsel deikenlerin reklamlardaki kullanımını, ölçünlü dil kullanımına karı, yerel ve küresel düzenlemelerin sürekli olarak birbirlerini

17 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 539 tanımladıkları ve meydan okudukları yapıcı ilikiler içinde yer aldıkları (Besnier, 2007: 67) normalleme / olaanlama (Fairclough 1996) olgusu olarak görebiliriz. Bu durum, reklam dilinde dilsel deikenlerin ölçünlü dille uyum salayarak, dilde söylemsel bir esnekliin ve çeitliliin olumasını salamıtır. Çalımamızda Karadeniz ve Ege aızları, reklamlarda dilsel özgünlükleri çerçevesinde ticari bir ürüne sosyokültürel balamda anlamsal betimlenebilirlik kazandırmılardır. Edimsel açıdan bu durumu reklam söyleminde dilsel deikenlerin üst dil (metalanguage) ilevsellii olarak tanımlanabilir (Meinhof 2005). Küresel ve yerel dilsel özellikler bir yöntem olarak kullanılarak, izleyicinin / tüketicinin ikna edilmesi amaçlanmıtır. Cola Turka reklamında ngilizce konumalarda yer alan Türkçe sözcük ve deyimler, Dou Çay ve Lays reklamlarında yerel aızlar birer dilsel biçemlemedir. Dilsel deikenler hem yapısal hem de sosyokültürel özelliklerle ilikili bir biçimde kullanılmılardır. Bu reklamlar bütünsel olarak deerlendirildiklerinde (holistic evaluation) izleyenlerde ya da ürünleri satı ortamında görenlerde doal olarak dille birlikte kültürel bir etkilenim yaratması, dolayısıyla tüketim için çekici bir sunum (tempting offer) olması beklenir. Bu durumda dil, küresel ekonomik çerçevede hem ürünü tanıtan bir araç hem de ürünle e ticari deeri olan bir dier ürün konumundadır. Cola Turka da Türkçe ve ngilizce, Dou Çay da Karadeniz ve Lays de Ege azıyla yapılan konumalar bilinçli olarak kurgulanmı ve belirtili konuma getirilmi olan dilsel örneklerdir (Myers-Scotton 2001). Bu balamda ürünle ürünü tanıtmak üzere seçilen dil arasındaki iletim ilikisi dorusaldır: en iyi kolalı içecei (Türkler olarak) biz üretiriz, Türkiye de en iyi çay Karadeniz bölgesinde, en iyi patates Ege bölgesinde yetiir gibi. Bu gerçeklik, metaforik amaçlı reklam dilselliinde dilsel düzeneklerin seçiminde bilisel bir tutumun ortaya konmasına ve reklamın izleyicilerin beklentilerine yönelik bir biçimde (Bell 1999) kurgulanmasını saladıı görülüyor. Bell bu noktada sorulması gereken noktaya dikkati çekiyor: Eer durumsal bir konum yaratmak üzere belli bir (dilsel) biçem kullanılır ise bu durumda sorulacak olan soru bu biçemin seçilmi olduu duruma yararlı olabilmek için nasıl bir anlam aktardııdır 1999:525). Yanıtı Bakhtin den esinlenerek verir: seçilmi olan dilsel biçemin rutin kullanımından duyulan hazzın aktarımıdır (vurgu yazara aittir). Örneklerimizde ngilizce ye karı Türkçe, ölçünlü Türkçe ye karı Karadeniz ve Ege aızlarının birer dilsel biçem olarak izleyicilerde yaratacaı hazzın, ürünün tanıtımına katkısının olacaının ve bu ekilde ürünün daha çok benimsenebilecei görüünün hakim olduunu varsayabiliriz. Bu nedenle, reklamda kültürel ve dilsel özelliklerin kullanımının özgünlükten daha çok kültürel aitlikle ilintili sosyokültürel bir söylem biçemi ve edimi (Coupland 2001) olarak deerlendirilebiliriz. Bu balamda küresellemenin, toplumdilsel olguyu kendi alan sınırları içinden (Woolard, 1999:16 ) reklam dilselliine taıyarak, ulusararası bir dilin karısında Türkçe nin, ve yerel aızların ölçünlü Türkçe karısında rekabet edebildii ve seçenek oluturabildii, ekonomik amaçlı sosyokültürel dilsel kodlamalar olarak yeni bir dilsel biçemleme oluturduunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak üzerinde çalıtıımız üç reklam, dil ve küresellemenin karılıklı etkileiminin olgusal durum göstergeleridir, ve modern zamanlarda

18 540 Doç. Dr. Meryem EN dilsel (ve kültürel) kaynakların ilevsel bir anlayıla kullanılmasını normalletiren yeni bir dilsel (ve kültürel) biçemleme oldukları söylenebilir (Blommaert 2003). Yerel dilsel unsurların bu yeni düzenlemedeki ilevlerini anlamak, toplumdilbilimsel açıdan bunların hangi anlama geldiklerinin ve neleri temsil ettiklerinin çözümlenmesi eletirel ve küresel bir toplumdilbilimsel bakı açısını gerektirmektedir. Bu durum doal olarak geleneksel toplumdilbilimin standart yaklaımıyla açıklanamayacaı için, disiplinler arası bilgisellie gereksinim vardır. TEEKKÜR Çalımada kullanılmak üzere Dou Çay ve Lays reklam filmlerini salayan Anadolu Üniversitesi letiim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla likiler Bölümü Aratırma görevlisi Anıl Dal a teekkür ederim. KAYNAKÇA Appadurai, Arjun. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. India: Oxford University Press. Barthes, Roland. (1972). Mythologies. Trans. Annette Lavers. New York: Noonday Press. Bell, Allan. (1999). Styling the other to define the self: A study in New Zealand identity making. Journal of Sociolinguistics, 3/4., s Besnier, Niko. (2007). Language and Gender Research at the Intersection of the Gloal and the Local. Gender and Language, Sayı 1., No:1., s Beyer, Peter. (2006). Globalization and Glocalization. Blommaert, Jan. (2003). Commentary: A sociolinguistics of globalization. Journal of Sociolinguistics, 7/4., s Bloome, David & Danielle Ripich. (1979). Language in Children s Television Commercials: A sociolinguistic perspective. Theory into Practice, Sayı 18., No.4, s Cavanaugh, R. Jillian. (2005). Accent matters: Material consequences of sounding local in northern Italy. Language and Communication, sayı. 25., s

19 Modern Zamanların Reklam Dilselliinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eletirel Dilbilimsel Bir Bakı 541 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman. (1999). Discourse in Late Modernity: rethinking critical discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press. Coupland, Nicholas. (2001). Language, situation and the relational self: theorizing dialect-style in sociolinguistics. P. Eckert & J. R., Rickford (yhz.), Style and Sociolinguistic Variation, s Cambridge University Press. Fairclough, Norman. (1999). Global capitalism and Critical Awareness of Language. Language Awareness, Sayı 8., No. 2., s Fairclough, Norman. (1996). Technologisation of discourse. C. Caldas-Coulthart ve M. Coulthart (yhz), Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis. London: Routledge. Geschiere, Peter & Birgit Meyer. (1998) Globalization and Identity: Dialectics of Flow and Closure. Development and Change Vol. 29, 601±615. Giddens, Anthony. (1990). Modernity and Self-Identity. Oxford: Blackwell. Halliday, M. K. A. (1987). Language as social semiotic. Edward Arnold: Great Britain. Heller, Monica. (2005). Language, skill and authenticity in the globalised new economy. Noves SL. Revista de Sociolingüistica. http//www.gencat.net/presidencia/iiengcat/ winter Kress, Gunther. & van Leeuwen, Theo. (1996). Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: Routledge. Lull, James. (2000) Media, Communication, Culture: A Global Approach. Cambridge: Polity Meinhof, Ulrike Hanna. (2005). Metadiscourses of culture in BritishTV commercials. A. Jaworski, N. Coupland & D. Galasinski(yhz)., Metalanguage: Social and Ideological Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter. Milroy, Leslie. (2002). Introduction: Mobility, contact and language change Working with contemporaray speech communities. Journal of Sociolinguistics, 6/1, Myers-Scotton, Carol. (2001). Calculating speakers: Codeswitching in a rational choice model. Language in Society, 30., s O Sullivan, Jeremiah R. (2007). The social and cultural effects of advertising. K. Ugalde, N. B. George & F. McLean (yhz.) Love as the Horızon of Moral Educatıon and Character Development: A Latin American Contribution for the 21st Century. Salam, Musa. Y. & Tuncay, Yüce. (2004). Cola Turka örnekleminde reklam bildirilerinde kültürel ögeler. Türk bilig, 7:

20 542 Doç. Dr. Meryem EN Shepard, B. & Hayduk, R. (2002) From ACT UP to the WTO: Urban Protest and Community Building in the Era of Globalization (eds). London: Verso. Soja, Edward. (1989). Post-modern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso Stroud, Christopher. (2003). Postmodern perspectives on local languages: African mother-tongue education in times of globalization. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 6/1: Thompson, J. B. (1995) The Media and Modernity. Cambridge: Polity. Tomlinson John. (2003). Globalization and Cultural Identity. Tomlinson, John. (1991) Cultural Imperialism: A Critical Introduction. London: Pinter Thurlow, Crispin. (2007) Fabricating youth: New-media discourse and the technologization of young people. Sally Johnson and Astrid Ensslin (eds), Language in the Media:Representations, Identities, Ideologies. London: Continuum. Woolard, Kathryn. (1999). Simultaneity and bivalency as strategies in bilingualism. Journal of Linguistic Anthropology, 8:3-29.

O R N E K L E M IN D E REK LAM BİLD İRİLERİNDE K ÜLTÜREL ÖĞELER

O R N E K L E M IN D E REK LAM BİLD İRİLERİNDE K ÜLTÜREL ÖĞELER T ü rk b ilig, 2004/7: 114-124. O R N E K L E M IN D E REK LAM BİLD İRİLERİNDE K ÜLTÜREL ÖĞELER M usa Yaşar SAĞLAM Tuncay Y Ü C E " Özet: Bu araştırmada dilsel ve kültürel öğelerin, aynı zurnanda hem göze

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

E-mail : belkisuslusoy@beykent.edu.tr ÖZGEÇMİŞ: Adı Soyadı: Belkıs SARAÇ USLUSOY Doğum Tarihi: 25 Ekim 1975 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR

GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR GELENEKSEL GIDA VE DİĞER TEMEL KAVRAMLAR 2016 Geleneksel gıdalar, her kültürde olduğu gibi Türkiye de de coğrafya, iklim, tarımsal üretim imkanları ve hepsinin üzerinde de «geleneksel yaşam tarzının» etkisi

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı!

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! 4 ) ] -. -!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! Ahmet Gürata 2000 li yıllar Türkiye de sinema açısından bir canlanma dönemi olarak adlandırılabilir. 1990 lı yıllara göre, sinema salonu ve toplam izleyici

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme konuşuyor musunuz? Birinin konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency

IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP Aları Üzerinden Telefon Hizmetlerinde Gecikme Latency IP aları üzerinden telefon hizmetlerinin yaygınlaması ile, kurulan sistemlerdeki gecikmenin sebeplerinin ve etkilerinin anlaılması önem kazanmaktadır.

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK gulseren.atabek@yasar.edu.tr, GSM: (532) 3953143, Ofis: (232) 4115249 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES *

MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES * MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES * ngilizce den Çeviren Yrd. Doç. Dr.. Murat ÇAKMAKÇI** * Mikhail Mikhailoviç Bakhtin, XX. yüzyılın en etkili edebiyat eletirmenlerinden birisidir. Fakat, genellikle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING

LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING Yard. Doç. Dr. Süleyman ÇELENK Abant zzet Baysal Üniversitesi ÖZET lkokuma ve yazma öretiminde,

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS

YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS ! "#$#%$#%&$#' #$$ YEN GELMELER IIINDA YÜKSEK ÖRETMDE YAPISAL DÖNÜÜMLER STRUCTURAL TRANSITIONS IN HIGHER EDUCATION UNDER THE LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS smail GÜVEN Ankara Üniversitesi, Eitim Bilimleri

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

KÜRESEL YÜZYILDA YEN SOSYAL HAREKETLER VE TOPLUMSAL KATILIMIN TEVK EDC ARACI OLARAK YAZILI BASIN

KÜRESEL YÜZYILDA YEN SOSYAL HAREKETLER VE TOPLUMSAL KATILIMIN TEVK EDC ARACI OLARAK YAZILI BASIN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜRESEL YÜZYILDA

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

Bilimsel Metin Üretimi 1

Bilimsel Metin Üretimi 1 Diyalog 2014/2: 105-109 Bilimsel Metin Üretimi 1 İrem Atasoy, Barış Konukman, İstanbul Günümüzde bilim insanlarının çalıştıkları alanlarda başarılı olabilmeleri, aynı alanda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS

AA1050A VE AA3003 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS AA15A VE AA33 ALÜMNYUM ALAIMLARINDA TERMOMEKANK PROSESLERN EKLLENDRLEBLRLE ETKS Seda ERTAN ÖZET Bu çalımada çift merdaneli döküm yöntemiyle üretilmi AA15A ve AA33 alaımındaki malzemelerin ekillendirilebilirlii

Detaylı

1. Multimedya Sistemleri

1. Multimedya Sistemleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BREYN POPÜLER MULTMEDYA BALANTILARINDA,

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı