Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k"

Transkript

1 Y l 4 Say K fl - Bahar 2009 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. n n yay n d r. Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k Dünya Gazetesi ran da gerçeklefltirdi i yat r mdan dolay Gübretafl y l n çok ortakl flirketi ödülüne lay k gördü. Tar m Kredi'den tan t m ata Topra a Çalan Türküler ç kt Tesislerimizde yat r mlar sürüyor

2 Yay nc n n Notu Tar m Bakanl 'ndan sertifikal analiz e itimi Tahir Okutan Genel Müdür Yardımcısı Her fleye ra men üretmek zorunday z y l tarihi fiyat dalgalanmalar n n yafland bir y l oldu sektörümüzde. Birkaç ay içerisinde zirve ve dip noktalar gördük. A ustos - eylülde tavan yapan gübre fiyatlar küresel mali krizin bafllamas yla birlikte sert bir flekilde düflüfle geçerek bir iki ay içerisinde 2006 y l seviyelerine geri geldi. Yeni y l n ilk aylar itibariyle uluslararas piyasalarda gübre fiyatlar nda belirsizlik ve k smi dalgalanmalar devam ediyor. Kriz her sektöre oldu u gibi gübre sektörünü de fatura kesiyor. y l n bir önceki y la göre yüzde 20'ler civar nda bir talep daralmas ile kapatt k. Çiftçilerimiz ekim sezonu olan sonbaharda fiyatlar n yüksekli i gerekçesiyle tüketimini k st, tarlas na yeterli miktarda gübre atmad. Çiftçilerimizin al m gücünün zay f olmas, kredi bulmakta yaflad klar güçlükler, mahsül fiyatlar n n düflük olaca endiflesi, krizin tüketim üzerindeki psikolojik etkileri sadece gübrenin de il, di er girdilerin de yeterli kullan m n engelledi. Baflta gübre olmak üzere yeterli miktarda girdi kullan lmamas tar msal üretimde verim ve kalite kayb demektir. Bu durum ülkemizin tar msal g da güvenli ine yönelik ciddi bir tehdittir. Kriz de olsa insanlar m z n tar msal g daya ihtiyac var. Bu alanda oluflacak üretim aç zorunlu olarak ithalat yoluyla karfl lanacakt r. Bunun anlam aç kt r; bizim çiftçilerimiz yerine baflka ülkelerin çiftçileri kazanacakt r. Elbette üretimin, ticari faaliyetin as l amac kard r. Ancak hiç üretmeden kazanç beklemek de mümkün de ildir. Kriz ortam n n afl r karamsar havas ndan s yr l p imkanlar m z ölçüsünde üretmeyi hedeflemeliyiz. Ülkemiz için en büyük tehlike tar mda üretim çark n n yeterince dönmemesidir. Tar m Kredi Kooperatifleri çiftçilerimizi üretime teflvik amac yla örnek bir kampanya bafllatt. Çiftçilerle Yüz Yüze slogan yla yola ç kan kurum yetkilileri önemli tar m merkezlerinde ortaklar ile buluflarak "Siz üretin biz destek olmaya haz r z" mesaj verdi. Tar m Kredi Kooperatifleri "Karanl a küfretmek yerine bir mum yak" anlay fl ile hareket ederek kriz ortam nda elini tafl n alt na soktu. Krizden ç k fl n reçetesi de bu anlay flta sakl, üretmeden, üretene destek olmadan, umutsuzca olacaklar bekleyerek bir yere var lamayaca aç k. Krizin f rsatlar da do urdu u gerçe ini hat rlatarak 2009 y l n n bol ya flla birlikte bereket getirmesini temenni ediyorum. Tar m ve Köyiflleri Bakanl bilinçli tar msal üretimi teflvik ederek verim ve kaliteyi art rma, girdi maliyetlerini azaltma gibi hedeflere ulaflmak için e itim faaliyetlerini sürdürüyor. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü (TAGEM) bu çerçevede son olarak, toprak analiz sonuçlar n yorumlayacak ve buna göre üreticilere gübreleme önerilerinde bulunacak ziraat mühendisleri yetifltirmek için e itim programlar düzenledi. Bu programlara kat lanlar e itici s fat yla toprak analizinin yayg nlaflt r lmas na öncülük edecekler. "Bitki Besleme, Gübre ve Gübreleme, Toprak Örne i Alma Esaslar ile Analizlerin Yorumlanmas " konulu e iticilerin e itimini amaçlayan programlara Gübretafl ziraat mühendisleri de kat ld Aral k tarihlerinde 14 ilde düzenlenen e itim programlar nda TAGEM yetkilileri kat l mc lara gübre kullan m nda toprak analizinin önemini hat rlatt, toprak analiz raporunun nas l yorumlanmas ve tavsiye edilecek gübreleme önerilerinde nelere dikkat edilmesi gerekti ini anlatt lar. Gübretafl ziraat mühendislerinden Hasan Taflova, Alper Ak n, Fuat Kalkan, Çetin Karatafl Yalova'da, Mahmut Kelefl, Ferhan Boydak, Hakan Masat Mersin'de, Türker Sürmeli Ankara'da, Hasan Altas, Mehmet Türk zmir'de, Hakan Levento lu Antalya'da, H. Kamil Özayd n Selçuk Y lmaz, U ur Kamac Samsun'da, Mehmet Y ld z ise fianl urfa'da bakanl a ba l araflt rma enstitülerindeki e itim programlar na kat larak sertifika almaya hak kazand lar. Y ld z Teknik ö rencileri ile deneyimlerimizi paylaflt k Y ld z Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü son s n f ö rencilerinin Lojistik Yönetimi dersine konuk olarak deneyimlerimizi paylaflt k. Dr. Umut Tuzkaya yönetimindeki interaktif olarak derste sanayi -üniversite iflbirli i ad na örnek bir çal flma gerçeklefltirildi. Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan "Dünyada ve Türkiye'de Kimyevi Gübre Sektörü" konulu aç l fl sunumuyla bafllayan ders, Lojistik Müdürü Mustafa Kaya'n n "Kimyevi Gübre Sektöründe Lojistik Faaliyetler" konulu sunumuyla devam etti. kinci bölümde ise lojistik departman çal flanlar taraf ndan haz rlanan "Gübretafl'ta Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Çal flmalar " konulu sunum yap ld.

3 Bu topraklar n de erlerine sahip ç k yoruz Gübretafl ticari alandaki baflar l çal flmalar n kültürel alana da tafl mak amac yla bir projeye imza at yor. 57 y ld r toprak için üreten Gübretafl proje ile bu topraklar n sanatç lar na sahip ç kmay hedefliyor. Gübretafl yeni y lda "Biz Bu Topraklar Seviyoruz" üst bafll ile kültürel bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsam nda Afl k Veysel fiat ro lu'nun daha önce hiç yay nlanmam fl türkülerinin de yer ald "Afl k Veysel'in Dilinden TOPRA A ÇALAN TÜRKÜLER" ad yla bir albüm haz rland. 15 parçadan oluflan albümde, "Uzun nce Bir Yolday m", "Kara Toprak", "Dostlar Beni Hat rlas n" gibi dillerden düflmeyen türküler de yer al yor. Bu alanda genifl bir arflive sahip olan Kalan Müzik'in yap mc l nda haz rlanan albümde, Afl k Veysel'in biyografisini ve türkülerin sözlerini içeren bir de kitapç k bulunuyor. Özel bir kutu içerisinde sunulan albüm halk müzi imiz aç s ndan da önemli bir belge niteli i tafl yor. Gübretafl bu projeyle, ticari alanda 57 y ld r sürdürdü ü ticari çal flmalar n, kültürel alana tafl may hedefliyor. Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca, projeyle ilgili yapt aç klamada flunlar söyledi: "Türk tar m n n öncüsü olmak, bizi sosyal sorumluluk projeleri aray fl na sevk etti. Çünkü bu topraklar n de erlerine sahip ç kman n, topra a sahip ç kmay tamamlad na inan yoruz. Bu topra a ve onun de erlerine gönül vermifl, bu konuda eser vermifl sanatç lar m za sahip ç kma fikri bu düflünceyle olufltu." Bu kapsamda tematik bir seçkiyle çeflitli alanlarda eser vermifl sanatç lar ele alacaklar n belirten Genel Müdür Mehmet Koca, öncelikle topra en iyi anlayan, kendisi de bir çiftçi olan Afl k Veysel'i tercih ettiklerini söyledi... Koca, "Afl k Veysel'in, bu topraklar için unutulmaz bir güzellemesi olan "Kara Toprak" adl eserini herkes bilir. Onun topra a "sad k yarim" demesi, adeta bizim duyumsay p da söyleyemedi imiz bir sözdür. Gübretafl olarak, ticari baflar m z kültürel alanda da sürdürebilecek estetik birikime sahibiz. Geldi imiz noktada, biz bu topraklar n tar msal verimlili i için bir katma de er ürettik. Fakat biliyoruz ki bu topraklara anlam de erini katan, bu ülkenin yetifltirdi i ve bu topraklardan beslenen sanatç lar m zd r. Sonuçta bizim yapt m z, bu ülkenin sanatç lar na vefa borcumuzu ödemekti"diye konufltu.

4 Yar mca dan liman hizmeti veriliyor Gübretafl kâr Razi ile yakalad Gübretafl y l n 103 milyon TL kârla kapatt. y l bafl nda ran' n en büyük gübre tesisleri olan Razi Petrochemical flirketini 656 milyon USD karfl l nda sat n alan Gübretafl, bu yat r m sayesinde hem cirosunu hem de kârl l n 2.5 kat art rd. fiirket y l konsolide bilançosunda 1 milyar 412 milyon TL sat fl has lat, 103 milyon 341 bin TL de kar aç klad. Gübretafl y l nda 610 milyon 324 bin TL sat fl has lat, 39 milyon 280 bin TL kar elde etmiflti. Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca, kimyevi gübre sektöründe hammadde kaynaklar na sahip ülkelerde yat r m yapma stratejilerinin küresel ekonomik kriz nedeniyle daha iyi anlafl ld n söyledi. Krizin ilk sonuçlar n n ortaya ç kmaya bafllad y l n son çeyre inde ola anüstü fiyat hareketleri, yüksek maliyetli stoklar, talep daralmas gibi nedenlerle sektörün zor günler yaflad n hat rlatan Koca, Gübretafl olarak ran'daki yat r mlar sayesinde y l n kârl bir flekilde geride b rakt klar n ifade etti. Gübre Fabrikalar hisseleri en çok kazand ranlar aras nda stanbul Menkul K ymetler Borsas 'de kötü bir performans gösterdi, ulusal 100 endeks yüzde 53 oran nda de er kaybetti. Borsadaki kötü performansa ra men yat r mc s n kazand ran hisse senetleri de vard. Gübre Fabrikalar geçti imiz y l yat r mc s n n yüzünü güldüren hisse senetlerinden bir oldu. 'de yat r mc s na en çok kazand ran hisse senetleri Okan Tekstil (yüzde 462), Gübre Fabrikalar (yüzde 157) ve AFM Film (yüzde 154) olarak s raland. MKB'de y l nda, Pera Gayrimenkul Yat r m Ortakl yüzde 87, Esem Spor Giyim yüzde 86, Do an Yat r m Holding yüzde 86 oran nda gerileyerek bu y l n en çok de er kaybeden ilk üç hisse senedi oldu. Garanti Bankas, fl Bankas C ve Vak fbank hisse senetleri ifllem hacminin büyüklü ü s ralamas nda ilk üç hisse senedi olarak öne ç kt lar. y l nda MKB'de ifllem gören flirket say s 319'dan 316'ya geriledi. Ayr ca sadece iki tane flirket halka arz edilebildi. Halbuki 'de 11 flirket halka arz edilmiflti. Bu nedenle birincil piyasadan halka arz edilip MKB'de ifllem gören flirket say s bir önceki y la göre azald. 4 Gübretafl Yar mca Tesisleri, liman hizmetlerinde ata a geçti. Gübretafl' n kendi ihtiyaçlar için kullan lan iskele, kuru, s v ve genel kargo yüklerinin yükleme ve boflaltmas amac yla üçüncü flah slar n hizmetine aç ld. Yar mca Tesisleri ülkemizin en önemli sanayi kurulufllar n n yerleflik oldu u zmit Körfezi'nde yer al yor. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yar mca mevkiinde 40046' N ve 29043' E koordinatlar nda 105 dönüm arazi üzerine kurulu bir liman tesisidir. D-100 karayoluna 300 m, Körfez otoban giflelerine ise 3 km mesafede olan tesisin 25 bin m2 kapal alanda 90 bin ton dökme yük depolama imkan ve 30 bin m2 geçici depolama sahas vard r. Tesislerin iskelesine bin DWT'e kadar olan gemiler yanaflabilmektedir. ki adet gemi yanaflma yeri mevcut olup, d fl iskelenin boyu 100 m, draft 8,50 m; iç iskelenin boyu 80 m, draft ise 5,00 m'dir. 7 gün 24 saat hizmet verilebilen liman tesislerinde y ll k 1 milyon ton yük elleçleme kapasitesine ulafl labilmektedir. Liman tesisi ISPS (Uluslararas Gemi ve Liman Güvenli i) koda tabi olup her türlü güvenlik önlemleri al nm flt r. Çevre ve Orman Bakanl ndan onayl At k Kabul Tesisi gemilerden sintine suyu, slaç, at k ya, pis su ve çöpleri almaktad r. Bayilerimize fl kl pano Sektöründe en genifl ve yayg n bayi a na sahip olan Gübretafl ülkemizin 2800 noktas ndan çiftçilere ürünlerini sat n alma imkan sunuyor. Bayilerin yüzde 70'ini Türkiye'nin tar m yap lan her noktas nda yerleflik bulunan 1871 adet Tar m Kredi Kooperatifi oluflturuyor. Tar m Kredi d fl ndaki bayiler ise genellikle tar msal üretim girdileri ticareti ile u raflan esnaftan olufluyor. Say lar 900'ü geçen bu bayilere üzerinde Gübretafl logosu ve kendi firma adlar n n yer ald fl kl pano hediye edildi. Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan kurumsal kimli i vurgulamak, bayilerle aradaki aidiyet duygusunu güçlendirmek ve görsel olarak bütünlük sa lamak amac yla böyle bir çal flma yapt klar n söyledi. Okutan, "Gübretafl sektörün önemli bir markas. Markam z sadece flirketimizle bayilik sözleflmesi olan iflyerlerinin kullanmas na izin veriyoruz. Ancak bayimiz olmad halde markam z kullanan iflyerleri de var. Ifl kl panolar bu aç dan denetim ifllevi görecek. Di er taraftan görsel bir bütünlük sa lanm fl olacak" diye konufltu.

5 Koca: tarihi bir dönüm noktas d r Gübretafl' n y ll k De erlendirme Toplant lar 'n n ilki üst ve orta düzey yöneticilerin kat l m yla fiubat tarihleri aras nda Yalova'da gerçeklefltirildi. Bu y l alt nc s düzenlenen toplant da y l de erlendirildi, yeni y la iliflkin beklentiler müzakere edildi. Genel Müdür Mehmet Koca toplant da yapt konuflmada y l n n Gübretafl tarihine "dönüm noktas " olarak yaz laca n söyledi. Genel Müdür Mehmet Koca toplant n n aç l fl konuflmas nda 'in kimyevi gübre sektöründe fiyatlar aç s ndan tarihi zirveler ve diplerin birlikte görüldü ü ders ç kart lacak özellikte bir y l oldu unu ifade etti. Koca, afl r fiyat dalgalanmalar na olumsuz tepki gösteren çiftçilerin önemli bir k sm n n gübre tüketimini azaltmas, baz lar n n hiç gübre kullanmamas, baz lar n n ise az gübre isteyen ürünlerin ekimine yönelmesi sonucunda sektörde yüzde 20 civar nda bir talep daralmas meydana geldi ini aç klad. Sektörün talep yetersizli inin yan s ra kur riski ve yüksek stok maliyetlerini gö üslemek zorunda kald n kaydeden Koca, "Global kriz nedeniyle dünya ile birlikte Türkiye de kritik dönemlerden geçiyor. 57 y ll k birikimimizi kullanarak bu tehlikeyi savuflturaca z. Kriz bitine kadar çok çal flmam z, pedal sürekli çevirmemiz, üretmeye ve satmaya devam etmemiz laz m" dedi. ran'da gerçeklefltirdikleri yat r m n s radan bir giriflim olmad n n alt n çizen Koca, uluslararas pazarda 5 milyon ton kimyevi gübrenin üretim ve ticaretini kontrol edecek bir güce ulaflt klar n vurgulad. Koca, kriz nedeniyle borç yükünün artt n, buna karfl l k hammadde kayna nda üretim yapman n avantaj ndan dolay karl l n da artt n aç klad. Deniz tafl mac l ve zirai ilaç sektörlerindeki yat r mlar hakk nda da bilgi veren Koca, 'i büyük at l mlar n gerçeklefltirildi i alt n bir y l olarak geride b rakt klar n belirtti. " y l Gübretafl için tarihi bir dönüm noktas d r. Bu baflar hepimizin pozitif enerjisinin neticesinde ortaya ç kt " diyen Koca, hedeflerini baflar lar n sürdürülmesi olarak ilan etti. Aç l fl konuflmas n n ard ndan birim müdürleri y l faaliyetleri ile 2009 y l na iliflkin hedeflerini anlatan birer sunum yapt lar. Hafta sonunda ise e itmenlerin moderatörlü ünde swot analizi gerçeklefltirildi. Kat l mc lar üç gruba ayr larak flirketin güçlü ve zay f yönleri ile d fl faktörlerden kaynaklanabilecek f rsat ve tehditleri belirlediler. Ortaya ç kan sonuçlar bütün kat l mc lar taraf ndan müzakere edildikten sonra üzerinde en çok uzlafl lan bafll klar tart flmaya aç ld. Toplant sonunda kat l mc lar söz alarak yeni y la iliflkin görüfl ve dileklerini ifade ettiler. 5

6 Gübre tüketiminde endifle verici düflüfl Global ekonomik kriz gübre sektörünü de vurdu. y l nda gübre tüketimi bir önceki y la oranla yüzde 20 civar nda düfltü. y l nda kurakl k nedeniyle yaflanan yüzde 5'lik talep daralmas ile birlikte son iki y lda gübre tüketimindeki azalma yüzde 25'leri buldu y l nda 5 milyon 367 bin tona ulaflan tüketim geçti imiz y l 4 milyon 150 bin ton civar nda kald. Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca bu durumun tar msal üretimde rekolte ve kalite sorunlar na yol açaca uyar s nda bulundu. Ülkemizde tar m ö retiminin bafllamas n n 163. y ldönümü Tokat Gaziosmanpafla Üniversitesi'nde düzenlenen bir tören kutland. Rektör Prof. Dr. Zehra Seyfikli konuklara hitaben yapt konuflmada dünyada ve ülkemizde tar m n öneminin her geçen gün artt n, bu aç dan bak ld nda ziraat fakültelerini tercih eden ö rencilerin isabetli bir karar verdiklerine inand n söyledi. Seyfikli konuflmas nda üreticilerin bilinçlendirilmesi, tar m sektörüne hizmet ve ürün sunan firmalar n ifllerini do ru yapmalar aç s ndan ziraat e itiminin kaliteli bir flekilde sürdürülmesi gerekti ini vurgulad. Üniversitesinin davetlisi olarak programa kat lan Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca ise "Gübre Sektörü ve Gübre Fiyatlar ndaki Dalgalanmalar" konulu bir sunum yapt. Koca sunumunda kimyevi gübre sektörünü yerel ve dünya pazarlar boyutunda de erlendirdi ve gübre fiyatlar yla ilgili geliflmeleri anlatt. Koca son iki y lda ülkemizde gübre tüketiminin kurakl k ve fiyat istikrars zl gibi nedenlerle 2006 y l na göre yüzde 25'leri aflan oranda azald bilgisini verdi. Çiftçilerimizin yeterli miktarda gübre kullanmamas n n üretimde hem rekolte hem de kalite sorunu oluflturaca na iflaret eden Koca, ülkemizin tar msal g da ihtiyac n karfl lamak için ithalata baflvurmak zorunda kalmas durumunda bütün tar m sektörünün zarar görece ine dikkat çekti. Toplant da Rektör Prof. Dr. Zehra Seyfikli ziraat fakültesi ö rencilerine burs vererek tar m ö retimine destek oldu u için Gübretafl ad na Genel Müdür Mehmet Koca'ya teflekkür plaketi sundu. Dünya Gazetesi 'de ekonominin y ld zlar n belirledi. Gübretafl ran'da gerçeklefltirdi i yat r mdan dolay Y l n Çok Ortakl fiirketi kategorisinde fieref Kürsüsü'ne ç kt. Dünya Gazetesi 19 y ld r ekonomiye yön veren baflar l kifli ve kurulufllar tespit ederek fieref Kürsüsü'ne tafl yor. O y l n baflar l kifli ve kurulufllar, gazetenin okurlar, yazarlar, yöneticileri, Anadolu ve stanbul'daki bürolar ndaki gazeteciler ile ifl dünyas n n önde gelen temsilcilerinden oluflan Büyük Jüri'nin oylar yla seçiliyor. Ekonominin fieref Kürsüsü ad verilen seçimler 6 kategoride yap l yor ve oylamada "Y l içinde baflar l ifllere imza atma" ilkesi belirleyici rol oynuyor. Bu y l 29'uncu yafl n kutlayan Dünya Gazetesi'nin 'e damga vuran kifli ve kurulufllar seçimleri flöyle sonuçland : YILIN ÇOK ORTAKLI fi RKETLER : Gübretafl, Aselsan Ekonomide fieref Kürsüsü'ne ç kt k YILIN fi NSANLARI: Ali A ao lu (A ao lu fiirketler Grubu Bflk.), Sadri fiener (Trabzonspor Futbol A.fi. Bflk.) YILIN PROFESYONELLER : Paul Doany (Türk Telekom Gn. Md.), M.Ali Berkman (Akkök Grubu CEO'su) YILIN BÜROKRATLARI: Murad Bayar (Savunma Sanayi Müsteflar ), brahim Çanakc (Hazine Müflteflar ) YILIN fi RKETLER : Turkcell, Türk Hava Yollar YILIN S V L TOPLUM ÖRGÜTLER : TURMEPA, Özel Özel E itim Kurumlar Derne i 6

7 TSP Fabrikas art k daha verimli ve daha çevreci Yar mca Tesisleri'nde kurulu TSP Fabrikas 'nda y l ndan bu yana sürdürülen iyilefltirme çal flmalar tamamland. Büyük çapl yenilemelerden sonra fabrika daha verimli ve daha çevreci hale getirildi. Fabrikada iyilefltirme yat r mlar çerçevesinde toz tutma filtre sistemi kuruldu, hammadde dozajlama sistemi yenilendi, de irmen modernizasyonu gerçeklefltirildi, baca içi y kama sistemleri ve asit tank çiftli i etraf beton perde ile çevrildi. Fabrikan n yenilenmeler nedeniyle düzenlenen törende konuflan Genel Müdür Mehmet Koca, Yar mca Tesisleri'nde son y llarda çok önemli yat r mlara imza att klar n hat rlatarak, "TSP Fabrikas flirketimizin en eski üretim birimlerinden birisidir. Fabrikam zda modernizasyonu sa lamak ve verimlili i art rmak amac yla iyilefltirmeler gerçeklefltirdik. Fabrikam z flimdi daha çevreci bir yap ya kavufltu" dedi. Koca tesislerin di er üretim ünitelerinde de ciddi yat r mlar yapmay hedeflediklerini söyledi. zmir tesislerine modern depo ve ofis binas Manisa tesislerinde yat r ma devam Ege bölgesindeki müflterilerimize daha etkin hizmet vermek için Helvac tesislerimizde bafllat lan yat r mlar tamamland. Tesislere 11 bölümlü, 9720 m 2 'si kapal, 3440 m 2 çelik sundurmadan oluflan 52 bin ton kapasiteli modern bir depo infla edildi. zmir tesislerinin bu depoyla birlikte toplam depolama kapasitesi 67 bin tona ulaflt. Tesislere ayr ca Bölge Sat fl Müdürlü ü için 3 katl ofis binas infla edildi, 80 tonluk elektronik kamyon kantar kuruldu. Tesislerdeki yat r mlar TL'lik harcama ile gerçeklefltirildi. Tesislerin s v gübre üretim ünitesine ise 1 litrelik ürünler için tam otomatik dolum makinas monte edildi. Zirai ilaç üretimi yap lacak Manisa tesislerinde modernizasyon ve yenileme çal flmalar devam ediyor. DP Kükürt ö ütme ünitesi modernize edilerek üretim kapasitesi 15 t/gün'e ç kart ld. Tesisin hem DP hem de WP kükürt ünitelerine yeni dolum makinalar montaj yap larak devreye al nd. Tesisin laboratuar ise tamamen yenilendi. 7

8 Piyasaya Bak fl Tarihi zirvelerden y l gübre fiyatlar aç s ndan tarihi dalgalanmalar n yafland bir y l oldu. Hemen hemen tüm gübre cinslerinin fiyatlar y l n ilk yar s nda tavan yaparken y l n ikinci yar s nda h zl bir flekilde düfltü. Gübre sektöründe yeni y lda ise tam bir belirsizlik havas hakim. Dünya gübre sektörü için çok ilginç bir y l oldu. Y l n ilk yar s nda hemen bütün gübre cinslerinde rekorlar k rarak tavan yapan fiyatlar, y l n ikinci yar s nda tam anlam yla serbest düflüfle geçerek t rmanma h z ndan daha büyük bir h zla afla düfltü. Birçok fabrikada üretim durdu. Büyük ithalatç ülkelerde sat lamayan mallar birikerek büyük stoklar oluflturdu. ABD'de bafllayan ve k sa sürede bütün dünyay etkisi alt na alan finans krizi yüzünden birçok ülke alaca gübreyi finanse edemez duruma düfltü. Fiyatlar n afl r artmas yla birlikte kapasite art r m planlar yapan üreticiler düflen fiyatlarla birlikte projelerini yavafllatt lar ya da ask ya ald lar. Fiyatlar n yükseldi i dönemde baz ülkeler afl r ihracat önlemek ve kendi çifçisinin kolay gübre bulmas n sa lamak ama için çok yüksek oranda ihracat vergisi ya da benzeri uygulamalara geçtiler ki bu durum fiyatlar n daha da artmas na neden oldu. y l ndan itibaren m s r, pamuk, tah l, palmiye ya, fleker, pirinç, bu day vb emtia fiyatlar n n baz bölgelerdeki k tl k ve do al afetler yüzünden artmas, Brezilya gibi ülkelerin kanola vb bio-dizel yap m nda kullan lan ekinlerden büyük paralar kazanmas gübreye çok rahat bir flekilde para harcamalar n sa lam fl, bu durum gübre fiyatlar n n afl r art fl na yolaçm flt r. Dünya Gübre Tüketimi 2009 (t) 2010 (t) N 95,8 100,5 101,1 104,5 P2O5 38,2 39,3 37,5 38,8 K2O 27,2 28,9 26,5 27,5 Toplam 161,2 168,7 165,0 170,9 Rakamlar milyon tondur ve 2010 tahmini tüketimlerdir. y l nda tüketim en çok Do u Asya ülkelerinde yaflanm fl, bunu Güney Asya ve Kuzey Amerika takip etti. YILINDA P YASALARI ETKILEYEN FAKTÖRLER Gemi Navlun Durumu Dökme kuru yük navlun fiyatlar artan gübre fiyatlar yla orant l bir flekilde May s ay na kadar büyük bir ç k fl yaflarkan bu aydan sonra çok sert bir flekilde düfltü. Eylül ay na gelindi inde fiyatlar %87 oran nda düflmüfltü. Dünya dökme kuru yük deniz ticareti y l nda yaklafl k 3.1 milyar/ton olarak gerçekleflti. Bunun yar s n çelik endüstrisi olufltururken gübre sektörü %4 lük bir k sm n oluflturdu. Ülkelerin hracat K s tlamalar na Gitmesi y l n n bafl nda gübre ihracat yapan ülkelerden baz lar kendi çiftçilerini korumak, baz lar da artan fiyatlardan ülkelerine vergi girdisi sa lamak için ihracat vergisi uygulamas bafllatt lar. Bu durum zaten dar olan arz yüzünden fiyatlar n daha da yükselmesine ve rekor seviyelere ulaflmas na neden oldu. Fiyatlar n rekor seviyelere ç kmas çiftçilerin gübre kullan m n azaltmas na ya da hiç kullanamamas na yol açt. Sonucunda fiyatlar yukar ç kma h z ndan çok daha büyük bir h zla bir süre sonra afla düfltü. Çin ve Hindistan Etkisi y l nda dünya gübre sektörünü en çok etkileyen olay Çin'in çok s k bir ihracat rejimi uygulamas bafllatmas olmufltur. Bu politikan n bafll ca iki sonucu olmufltur. Birincisi global üre arz nda büyük azalma yaflanmas sonucunda uluslararas fiyatlar yukar f rlam flt r. kincisi de DAP/MAP ihracat nda azalma olmas sonucunda di er ihracatç ülkeler ürünlerine büyük oranlarda zamlar yapm fllard r. Gübre Sektöründe Kapasite Kullan m 2000 y l ndan sonra gübre sektöründe kapasite kullan m sürekli bir flekilde artt y l nda kapasite kullan m üre ve potasyumda % 92 ve fosfatlarda % 87 iken, y l nda her üçü için de % 97'ler seviyesinde gerçekleflti. Bu oran neredeyse maksimum seviyeler idi. Bu süreçte kapasite art fllar fosfat ve potasyumda s n rl kald. Piyasada bir arz yetersizli i ortaya ç kt. Ürede ise artan gaz fiyatlar sayesinde büyük yat r mlar yap ld ve arz-talep dengesi bir ölçüde korundu. Sonuçta artan talebin etkisiyle gübre fiyatlar y l ndan itibaren büyük bir s çrama gerçeklefltirdi. Arz yetersizli i korkusu 'de de devam ederken, sonunda piyasalar büyük bir k r lma yaflad. niflli Ç k fll Bir Y l Y l bafl ndaki yüksek talep ve arzdaki s k fl kl k nedeniyle fiyatlar yukar yönlü hareketine devam etti. Fakat y l ortas ndan itibaren endifleler ileri tarihli siparifllere ya da siparifllerin ertelenmesine yol açt. Kükürt ve amonyak fiyatlar ndaki düflme, DAP ve MAP fiyatlar üzerinde bask oluflturdu. Y l n son çeyre inde üre fiyatlar % 60 kadar geriledi. DAP fiyat son aylarda % 50'den fazla gerilese de halen seviyesinin üzerinde seyrediyor. K sa Vadeli Enerji Fiyatlar 'in ikinci çeyre inde büyük art fl gösteren enerji fiyatlar, y l ortas ndan sonra gevflemeye ve oynakl k göstermeye bafllad. Çin d fl ndaki ülkelerde amonyak üretimi büyük ölçüde do al gaz ile yap lmaktad r. Çin'de flu an amonyak üretimi % 78 oran nda kömüre dayal d r. Fakat yak n gelecekte do al gaz n pay % 40'a ç kacakt r. Haziran 'de ham petrol fiyat 136 dolar ile rekor k rd. Fakat bundan sonra talepteki durma ve tüketicilerin ellerindeki stoklar nedeniyle gerilemeye bafllad. Benzer düflüfller do algazda da yafland. Gübre fiyatlar n n mevcut durumuyla yüksek maliyetli üreticiler fiyat tutturmakta büyük zorluk çekecekler. 8

9 26 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ocak fiubat 09 Piyasaya Bak fl serbest düflüfle Y l na Bak fl Tahmin etmek çok zor görünüyor. Tar m ve gübre fiyatlar afla daki problemlere göre flekilllenecek: Enerji fiyatlar ne olacak? Ham petrol fiyatlar düflük devam edecek mi ve bio-dizel etkisi ne olacak? Navlun fiyatlar ne olacak? Finansman sorunlar ve ekonomik kriz ne zaman bitecek? Gübre talebi ne olacak? hracat k s tlamalar devam edecek mi? Çiftçilerin reaksiyonu ne olacak? Kullan mlar n azaltmalar durumunda bundan en çok fosfatl ve potasyumlu gübreler etkilenecektir. fiu anda dünyadaki problem arz k s nt s de il talebin olmamas y l nda Dünya tar m ürünleri arz 'den daha az olabilir. Bu durum ekin fiyatlar n n yükselmesine neden olacakt r Ocak 18 Ocak 1 fiubat 15 fiubat DAP (TUNUS) F YATLARI 1 Mart 15 Mart 29 Mart 12 Nisan 26 Nisan 10 May s 24 May s 7 Haziran 21 Haziran 5 Temmuz 19 Temmuz 2 A ustos 16 A ustos 30 A ustos 13 Eylül 27 Eylül 11 Ekim 26 Ekim 6 Kas m 22 Kas m 6 Aral k 20 Aral k Ocak 18 Ocak 30 Ocak 11 fiubat 23Mart 7 Mart 19 Mart 31 Mart 12 Nisan 24 Nisan 6 May s 18 May s 30 May s TSP (TUNUS) F YATLARI 11 Haziran 23 Haziran 5 Temmuz 17 Temmuz 10 A ustos 22 A ustos 3 Eylül 15 Eylül 27 Eylül 9 Ekim 21 Ekim 2 Kas m 14 Kas m 29 Temmuz 26 Kas m 8 Aral k 20 Aral k Ocak 20 Ocak 3 fiubat ÜRE (YUZHNY) F YATLARI 17 fiubat 3 Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k AMONYAK (YÜZHNY) F YATLARI MAP (BALTIK) F YATLARI 4 Ocak 20 Ocak 3 fiubat 17 fiubat 3Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k AMONYAK SÜLFAT (YÜZHNY) F YATLARI Ocak 20 Ocak 3 fiubat 17 fiubat 3Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k - SÜLFÜR K AS T ALIM F YATLARI Ocak 20 Ocak 3 fiubat 17 fiubat 3Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k AMONYUM N TRAT (YUZHNY) F YATLARI 6 Ocak 20 Ocak 3 fiubat 17 fiubat 3 Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k

10 D-8 ülkelerinden g da güvenli i için iflbirli i D-8 ülkeleri g da güvenli i konusunda ortak politikalar oluflturmak amac yla tar m alan nda projeler üretme karar ald. lk ad m olarak Türkiye'de tohum bankas, Malezya'da hayvan yemi, M s r'da ise gübre üretim tesisleri kurulmas hedefleniyor. D-8 (Geliflmekte Olan Sekiz Ülke) olarak adland r lan ve Türkiye, ran, Malezya, M s r, Endonezya, Nijerya, Pakistan ve Bangladefl'ten oluflan ülkelerin Tar m Bakanlar Konferans fiubat tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Malezya'n n baflkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen D-8 temsilcileri g da güvenli i konusunu müzakere ettiler. Konferansta Türkiye'yi Tar m ve Köyiflleri Bakan M. Mehdi Eker temsil ederken, Gübretafl Yönetim Kurulu Baflkan Bedrettin Y ld r m ile Genel Müdür Mehmet Koca Malezya'ya giden heyet içinde yer ald lar. Konferansta tohum, gübre ve hayvan yemi alanlar nda oluflturulan çal flma gruplar konular kendi aralar nda de erlendirerek birer rapor haz rlad lar. Söz konusu üç bafll k özel sektör temsilcileri taraf ndan da tart fl larak raporlar oluflturuldu. D-8 Bakanlar, FAO (Dünya Tar m ve G da Teflkilat ), ticaret odalar ve özel sektör temsilcilerinden oluflan grup, genel kurulda raporlar müzakere ederek ortaya ortak eylem plan tasla ç kard. Küresel ekonomik krizin de gündeme geldi i konferanstan g da güvenli inin sa lanmas yönünde D-8 ülkelerinin ortak politikalar gelifltirmesi yönünde karar ç kt. Son dönemlerde g da fiyatlar nda yaflanan astronomik dalgalanmalara karfl önlem al nmas gerekti ine dikkat çeken ülke temsilcileri, arz-talep dengesinin kurulmas ve daha rekabetçi piyasalar oluflturmak amac yla iflbirli i yap lmas, ülkeler aras ndaki vergilerin yeniden düzenlenmesi ve tercihli ticaret sistemlerinin de erlendirilmesi gibi konular gündeme getirdiler. Konferans sonunda üye ülkeler uygun fiyata kaliteli tohum, gübre ve hayvan yemi temin etmek için ortak projeler üretme görüflünü benimsedi. Buna göre Türkiye'nin liderli i ve ran' n katk lar yla ülkemizde tohum bankas ; Malezya'n n liderli i ve Endonezya katk s yla Malezya'da hayvan yemi tesisleri kurulmas karar na var ld. Gübre üretim tesisleri için ise hammadde kaynaklar na sahip olmas nedeniyle M s r tercih edildi. Baflta Gübretafl olmak üzere M s r' n bu yönde ataca ad mlara Türk flirketleri de destek olacak. Pankobirlik ten 138 bin tonluk siparifl Gübretafl yeni yıla Pankobirlik (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birli i) nin 138 bin tonluk gübre alım ihalesini kazanmanın moraliyle merhaba dedi. ki kurum ihale çerçevesinde 69 milyon USD lik bir sözleflmeye imza att. sonbaharında Tarım Kredi Kooperatifleri ile 5 yıllık sözleflme imzalayarak yıllık yaklaflık 1 milyon ton gübre satıflını garanti altına alan Gübretafl, 2009 yılına da hızlı girdi. Pankobirlik pancar üreticisi üyelerinin ihtiyacını karflılamak amacıyla ton desenli özel kompoze ürün ile ton üre gübresi için açtı ı ihaleyi Gübretafl kazandı. Toplam ton kimyevi gübrenin temini için en uygun teklifi sunan Gübretafl, USD bedelle siparifli aldı. Söz konusu gübreler 2009 Ocak, fiubat ve Mart aylarında baflta Ankara ve Konya fleker pancarı üretiminin yo un olarak yapıldı ı Afyon, Eskiflehir, Balıkesir, Yozgat, Ni de, Kahramanmarafl, Kars, Van ve Erzurum illerine sevk edildi. 10

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Akkök fiirketler Grubu >08 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler >09 Tarihçe ve Geliflim >10 Yönetim Kurulu nun Mesaj >12

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı