Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k"

Transkript

1 Y l 4 Say K fl - Bahar 2009 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. n n yay n d r. Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k Dünya Gazetesi ran da gerçeklefltirdi i yat r mdan dolay Gübretafl y l n çok ortakl flirketi ödülüne lay k gördü. Tar m Kredi'den tan t m ata Topra a Çalan Türküler ç kt Tesislerimizde yat r mlar sürüyor

2 Yay nc n n Notu Tar m Bakanl 'ndan sertifikal analiz e itimi Tahir Okutan Genel Müdür Yardımcısı Her fleye ra men üretmek zorunday z y l tarihi fiyat dalgalanmalar n n yafland bir y l oldu sektörümüzde. Birkaç ay içerisinde zirve ve dip noktalar gördük. A ustos - eylülde tavan yapan gübre fiyatlar küresel mali krizin bafllamas yla birlikte sert bir flekilde düflüfle geçerek bir iki ay içerisinde 2006 y l seviyelerine geri geldi. Yeni y l n ilk aylar itibariyle uluslararas piyasalarda gübre fiyatlar nda belirsizlik ve k smi dalgalanmalar devam ediyor. Kriz her sektöre oldu u gibi gübre sektörünü de fatura kesiyor. y l n bir önceki y la göre yüzde 20'ler civar nda bir talep daralmas ile kapatt k. Çiftçilerimiz ekim sezonu olan sonbaharda fiyatlar n yüksekli i gerekçesiyle tüketimini k st, tarlas na yeterli miktarda gübre atmad. Çiftçilerimizin al m gücünün zay f olmas, kredi bulmakta yaflad klar güçlükler, mahsül fiyatlar n n düflük olaca endiflesi, krizin tüketim üzerindeki psikolojik etkileri sadece gübrenin de il, di er girdilerin de yeterli kullan m n engelledi. Baflta gübre olmak üzere yeterli miktarda girdi kullan lmamas tar msal üretimde verim ve kalite kayb demektir. Bu durum ülkemizin tar msal g da güvenli ine yönelik ciddi bir tehdittir. Kriz de olsa insanlar m z n tar msal g daya ihtiyac var. Bu alanda oluflacak üretim aç zorunlu olarak ithalat yoluyla karfl lanacakt r. Bunun anlam aç kt r; bizim çiftçilerimiz yerine baflka ülkelerin çiftçileri kazanacakt r. Elbette üretimin, ticari faaliyetin as l amac kard r. Ancak hiç üretmeden kazanç beklemek de mümkün de ildir. Kriz ortam n n afl r karamsar havas ndan s yr l p imkanlar m z ölçüsünde üretmeyi hedeflemeliyiz. Ülkemiz için en büyük tehlike tar mda üretim çark n n yeterince dönmemesidir. Tar m Kredi Kooperatifleri çiftçilerimizi üretime teflvik amac yla örnek bir kampanya bafllatt. Çiftçilerle Yüz Yüze slogan yla yola ç kan kurum yetkilileri önemli tar m merkezlerinde ortaklar ile buluflarak "Siz üretin biz destek olmaya haz r z" mesaj verdi. Tar m Kredi Kooperatifleri "Karanl a küfretmek yerine bir mum yak" anlay fl ile hareket ederek kriz ortam nda elini tafl n alt na soktu. Krizden ç k fl n reçetesi de bu anlay flta sakl, üretmeden, üretene destek olmadan, umutsuzca olacaklar bekleyerek bir yere var lamayaca aç k. Krizin f rsatlar da do urdu u gerçe ini hat rlatarak 2009 y l n n bol ya flla birlikte bereket getirmesini temenni ediyorum. Tar m ve Köyiflleri Bakanl bilinçli tar msal üretimi teflvik ederek verim ve kaliteyi art rma, girdi maliyetlerini azaltma gibi hedeflere ulaflmak için e itim faaliyetlerini sürdürüyor. Tar msal Araflt rmalar Genel Müdürlü ü (TAGEM) bu çerçevede son olarak, toprak analiz sonuçlar n yorumlayacak ve buna göre üreticilere gübreleme önerilerinde bulunacak ziraat mühendisleri yetifltirmek için e itim programlar düzenledi. Bu programlara kat lanlar e itici s fat yla toprak analizinin yayg nlaflt r lmas na öncülük edecekler. "Bitki Besleme, Gübre ve Gübreleme, Toprak Örne i Alma Esaslar ile Analizlerin Yorumlanmas " konulu e iticilerin e itimini amaçlayan programlara Gübretafl ziraat mühendisleri de kat ld Aral k tarihlerinde 14 ilde düzenlenen e itim programlar nda TAGEM yetkilileri kat l mc lara gübre kullan m nda toprak analizinin önemini hat rlatt, toprak analiz raporunun nas l yorumlanmas ve tavsiye edilecek gübreleme önerilerinde nelere dikkat edilmesi gerekti ini anlatt lar. Gübretafl ziraat mühendislerinden Hasan Taflova, Alper Ak n, Fuat Kalkan, Çetin Karatafl Yalova'da, Mahmut Kelefl, Ferhan Boydak, Hakan Masat Mersin'de, Türker Sürmeli Ankara'da, Hasan Altas, Mehmet Türk zmir'de, Hakan Levento lu Antalya'da, H. Kamil Özayd n Selçuk Y lmaz, U ur Kamac Samsun'da, Mehmet Y ld z ise fianl urfa'da bakanl a ba l araflt rma enstitülerindeki e itim programlar na kat larak sertifika almaya hak kazand lar. Y ld z Teknik ö rencileri ile deneyimlerimizi paylaflt k Y ld z Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü son s n f ö rencilerinin Lojistik Yönetimi dersine konuk olarak deneyimlerimizi paylaflt k. Dr. Umut Tuzkaya yönetimindeki interaktif olarak derste sanayi -üniversite iflbirli i ad na örnek bir çal flma gerçeklefltirildi. Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan "Dünyada ve Türkiye'de Kimyevi Gübre Sektörü" konulu aç l fl sunumuyla bafllayan ders, Lojistik Müdürü Mustafa Kaya'n n "Kimyevi Gübre Sektöründe Lojistik Faaliyetler" konulu sunumuyla devam etti. kinci bölümde ise lojistik departman çal flanlar taraf ndan haz rlanan "Gübretafl'ta Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Çal flmalar " konulu sunum yap ld.

3 Bu topraklar n de erlerine sahip ç k yoruz Gübretafl ticari alandaki baflar l çal flmalar n kültürel alana da tafl mak amac yla bir projeye imza at yor. 57 y ld r toprak için üreten Gübretafl proje ile bu topraklar n sanatç lar na sahip ç kmay hedefliyor. Gübretafl yeni y lda "Biz Bu Topraklar Seviyoruz" üst bafll ile kültürel bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsam nda Afl k Veysel fiat ro lu'nun daha önce hiç yay nlanmam fl türkülerinin de yer ald "Afl k Veysel'in Dilinden TOPRA A ÇALAN TÜRKÜLER" ad yla bir albüm haz rland. 15 parçadan oluflan albümde, "Uzun nce Bir Yolday m", "Kara Toprak", "Dostlar Beni Hat rlas n" gibi dillerden düflmeyen türküler de yer al yor. Bu alanda genifl bir arflive sahip olan Kalan Müzik'in yap mc l nda haz rlanan albümde, Afl k Veysel'in biyografisini ve türkülerin sözlerini içeren bir de kitapç k bulunuyor. Özel bir kutu içerisinde sunulan albüm halk müzi imiz aç s ndan da önemli bir belge niteli i tafl yor. Gübretafl bu projeyle, ticari alanda 57 y ld r sürdürdü ü ticari çal flmalar n, kültürel alana tafl may hedefliyor. Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca, projeyle ilgili yapt aç klamada flunlar söyledi: "Türk tar m n n öncüsü olmak, bizi sosyal sorumluluk projeleri aray fl na sevk etti. Çünkü bu topraklar n de erlerine sahip ç kman n, topra a sahip ç kmay tamamlad na inan yoruz. Bu topra a ve onun de erlerine gönül vermifl, bu konuda eser vermifl sanatç lar m za sahip ç kma fikri bu düflünceyle olufltu." Bu kapsamda tematik bir seçkiyle çeflitli alanlarda eser vermifl sanatç lar ele alacaklar n belirten Genel Müdür Mehmet Koca, öncelikle topra en iyi anlayan, kendisi de bir çiftçi olan Afl k Veysel'i tercih ettiklerini söyledi... Koca, "Afl k Veysel'in, bu topraklar için unutulmaz bir güzellemesi olan "Kara Toprak" adl eserini herkes bilir. Onun topra a "sad k yarim" demesi, adeta bizim duyumsay p da söyleyemedi imiz bir sözdür. Gübretafl olarak, ticari baflar m z kültürel alanda da sürdürebilecek estetik birikime sahibiz. Geldi imiz noktada, biz bu topraklar n tar msal verimlili i için bir katma de er ürettik. Fakat biliyoruz ki bu topraklara anlam de erini katan, bu ülkenin yetifltirdi i ve bu topraklardan beslenen sanatç lar m zd r. Sonuçta bizim yapt m z, bu ülkenin sanatç lar na vefa borcumuzu ödemekti"diye konufltu.

4 Yar mca dan liman hizmeti veriliyor Gübretafl kâr Razi ile yakalad Gübretafl y l n 103 milyon TL kârla kapatt. y l bafl nda ran' n en büyük gübre tesisleri olan Razi Petrochemical flirketini 656 milyon USD karfl l nda sat n alan Gübretafl, bu yat r m sayesinde hem cirosunu hem de kârl l n 2.5 kat art rd. fiirket y l konsolide bilançosunda 1 milyar 412 milyon TL sat fl has lat, 103 milyon 341 bin TL de kar aç klad. Gübretafl y l nda 610 milyon 324 bin TL sat fl has lat, 39 milyon 280 bin TL kar elde etmiflti. Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca, kimyevi gübre sektöründe hammadde kaynaklar na sahip ülkelerde yat r m yapma stratejilerinin küresel ekonomik kriz nedeniyle daha iyi anlafl ld n söyledi. Krizin ilk sonuçlar n n ortaya ç kmaya bafllad y l n son çeyre inde ola anüstü fiyat hareketleri, yüksek maliyetli stoklar, talep daralmas gibi nedenlerle sektörün zor günler yaflad n hat rlatan Koca, Gübretafl olarak ran'daki yat r mlar sayesinde y l n kârl bir flekilde geride b rakt klar n ifade etti. Gübre Fabrikalar hisseleri en çok kazand ranlar aras nda stanbul Menkul K ymetler Borsas 'de kötü bir performans gösterdi, ulusal 100 endeks yüzde 53 oran nda de er kaybetti. Borsadaki kötü performansa ra men yat r mc s n kazand ran hisse senetleri de vard. Gübre Fabrikalar geçti imiz y l yat r mc s n n yüzünü güldüren hisse senetlerinden bir oldu. 'de yat r mc s na en çok kazand ran hisse senetleri Okan Tekstil (yüzde 462), Gübre Fabrikalar (yüzde 157) ve AFM Film (yüzde 154) olarak s raland. MKB'de y l nda, Pera Gayrimenkul Yat r m Ortakl yüzde 87, Esem Spor Giyim yüzde 86, Do an Yat r m Holding yüzde 86 oran nda gerileyerek bu y l n en çok de er kaybeden ilk üç hisse senedi oldu. Garanti Bankas, fl Bankas C ve Vak fbank hisse senetleri ifllem hacminin büyüklü ü s ralamas nda ilk üç hisse senedi olarak öne ç kt lar. y l nda MKB'de ifllem gören flirket say s 319'dan 316'ya geriledi. Ayr ca sadece iki tane flirket halka arz edilebildi. Halbuki 'de 11 flirket halka arz edilmiflti. Bu nedenle birincil piyasadan halka arz edilip MKB'de ifllem gören flirket say s bir önceki y la göre azald. 4 Gübretafl Yar mca Tesisleri, liman hizmetlerinde ata a geçti. Gübretafl' n kendi ihtiyaçlar için kullan lan iskele, kuru, s v ve genel kargo yüklerinin yükleme ve boflaltmas amac yla üçüncü flah slar n hizmetine aç ld. Yar mca Tesisleri ülkemizin en önemli sanayi kurulufllar n n yerleflik oldu u zmit Körfezi'nde yer al yor. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yar mca mevkiinde 40046' N ve 29043' E koordinatlar nda 105 dönüm arazi üzerine kurulu bir liman tesisidir. D-100 karayoluna 300 m, Körfez otoban giflelerine ise 3 km mesafede olan tesisin 25 bin m2 kapal alanda 90 bin ton dökme yük depolama imkan ve 30 bin m2 geçici depolama sahas vard r. Tesislerin iskelesine bin DWT'e kadar olan gemiler yanaflabilmektedir. ki adet gemi yanaflma yeri mevcut olup, d fl iskelenin boyu 100 m, draft 8,50 m; iç iskelenin boyu 80 m, draft ise 5,00 m'dir. 7 gün 24 saat hizmet verilebilen liman tesislerinde y ll k 1 milyon ton yük elleçleme kapasitesine ulafl labilmektedir. Liman tesisi ISPS (Uluslararas Gemi ve Liman Güvenli i) koda tabi olup her türlü güvenlik önlemleri al nm flt r. Çevre ve Orman Bakanl ndan onayl At k Kabul Tesisi gemilerden sintine suyu, slaç, at k ya, pis su ve çöpleri almaktad r. Bayilerimize fl kl pano Sektöründe en genifl ve yayg n bayi a na sahip olan Gübretafl ülkemizin 2800 noktas ndan çiftçilere ürünlerini sat n alma imkan sunuyor. Bayilerin yüzde 70'ini Türkiye'nin tar m yap lan her noktas nda yerleflik bulunan 1871 adet Tar m Kredi Kooperatifi oluflturuyor. Tar m Kredi d fl ndaki bayiler ise genellikle tar msal üretim girdileri ticareti ile u raflan esnaftan olufluyor. Say lar 900'ü geçen bu bayilere üzerinde Gübretafl logosu ve kendi firma adlar n n yer ald fl kl pano hediye edildi. Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan kurumsal kimli i vurgulamak, bayilerle aradaki aidiyet duygusunu güçlendirmek ve görsel olarak bütünlük sa lamak amac yla böyle bir çal flma yapt klar n söyledi. Okutan, "Gübretafl sektörün önemli bir markas. Markam z sadece flirketimizle bayilik sözleflmesi olan iflyerlerinin kullanmas na izin veriyoruz. Ancak bayimiz olmad halde markam z kullanan iflyerleri de var. Ifl kl panolar bu aç dan denetim ifllevi görecek. Di er taraftan görsel bir bütünlük sa lanm fl olacak" diye konufltu.

5 Koca: tarihi bir dönüm noktas d r Gübretafl' n y ll k De erlendirme Toplant lar 'n n ilki üst ve orta düzey yöneticilerin kat l m yla fiubat tarihleri aras nda Yalova'da gerçeklefltirildi. Bu y l alt nc s düzenlenen toplant da y l de erlendirildi, yeni y la iliflkin beklentiler müzakere edildi. Genel Müdür Mehmet Koca toplant da yapt konuflmada y l n n Gübretafl tarihine "dönüm noktas " olarak yaz laca n söyledi. Genel Müdür Mehmet Koca toplant n n aç l fl konuflmas nda 'in kimyevi gübre sektöründe fiyatlar aç s ndan tarihi zirveler ve diplerin birlikte görüldü ü ders ç kart lacak özellikte bir y l oldu unu ifade etti. Koca, afl r fiyat dalgalanmalar na olumsuz tepki gösteren çiftçilerin önemli bir k sm n n gübre tüketimini azaltmas, baz lar n n hiç gübre kullanmamas, baz lar n n ise az gübre isteyen ürünlerin ekimine yönelmesi sonucunda sektörde yüzde 20 civar nda bir talep daralmas meydana geldi ini aç klad. Sektörün talep yetersizli inin yan s ra kur riski ve yüksek stok maliyetlerini gö üslemek zorunda kald n kaydeden Koca, "Global kriz nedeniyle dünya ile birlikte Türkiye de kritik dönemlerden geçiyor. 57 y ll k birikimimizi kullanarak bu tehlikeyi savuflturaca z. Kriz bitine kadar çok çal flmam z, pedal sürekli çevirmemiz, üretmeye ve satmaya devam etmemiz laz m" dedi. ran'da gerçeklefltirdikleri yat r m n s radan bir giriflim olmad n n alt n çizen Koca, uluslararas pazarda 5 milyon ton kimyevi gübrenin üretim ve ticaretini kontrol edecek bir güce ulaflt klar n vurgulad. Koca, kriz nedeniyle borç yükünün artt n, buna karfl l k hammadde kayna nda üretim yapman n avantaj ndan dolay karl l n da artt n aç klad. Deniz tafl mac l ve zirai ilaç sektörlerindeki yat r mlar hakk nda da bilgi veren Koca, 'i büyük at l mlar n gerçeklefltirildi i alt n bir y l olarak geride b rakt klar n belirtti. " y l Gübretafl için tarihi bir dönüm noktas d r. Bu baflar hepimizin pozitif enerjisinin neticesinde ortaya ç kt " diyen Koca, hedeflerini baflar lar n sürdürülmesi olarak ilan etti. Aç l fl konuflmas n n ard ndan birim müdürleri y l faaliyetleri ile 2009 y l na iliflkin hedeflerini anlatan birer sunum yapt lar. Hafta sonunda ise e itmenlerin moderatörlü ünde swot analizi gerçeklefltirildi. Kat l mc lar üç gruba ayr larak flirketin güçlü ve zay f yönleri ile d fl faktörlerden kaynaklanabilecek f rsat ve tehditleri belirlediler. Ortaya ç kan sonuçlar bütün kat l mc lar taraf ndan müzakere edildikten sonra üzerinde en çok uzlafl lan bafll klar tart flmaya aç ld. Toplant sonunda kat l mc lar söz alarak yeni y la iliflkin görüfl ve dileklerini ifade ettiler. 5

6 Gübre tüketiminde endifle verici düflüfl Global ekonomik kriz gübre sektörünü de vurdu. y l nda gübre tüketimi bir önceki y la oranla yüzde 20 civar nda düfltü. y l nda kurakl k nedeniyle yaflanan yüzde 5'lik talep daralmas ile birlikte son iki y lda gübre tüketimindeki azalma yüzde 25'leri buldu y l nda 5 milyon 367 bin tona ulaflan tüketim geçti imiz y l 4 milyon 150 bin ton civar nda kald. Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca bu durumun tar msal üretimde rekolte ve kalite sorunlar na yol açaca uyar s nda bulundu. Ülkemizde tar m ö retiminin bafllamas n n 163. y ldönümü Tokat Gaziosmanpafla Üniversitesi'nde düzenlenen bir tören kutland. Rektör Prof. Dr. Zehra Seyfikli konuklara hitaben yapt konuflmada dünyada ve ülkemizde tar m n öneminin her geçen gün artt n, bu aç dan bak ld nda ziraat fakültelerini tercih eden ö rencilerin isabetli bir karar verdiklerine inand n söyledi. Seyfikli konuflmas nda üreticilerin bilinçlendirilmesi, tar m sektörüne hizmet ve ürün sunan firmalar n ifllerini do ru yapmalar aç s ndan ziraat e itiminin kaliteli bir flekilde sürdürülmesi gerekti ini vurgulad. Üniversitesinin davetlisi olarak programa kat lan Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca ise "Gübre Sektörü ve Gübre Fiyatlar ndaki Dalgalanmalar" konulu bir sunum yapt. Koca sunumunda kimyevi gübre sektörünü yerel ve dünya pazarlar boyutunda de erlendirdi ve gübre fiyatlar yla ilgili geliflmeleri anlatt. Koca son iki y lda ülkemizde gübre tüketiminin kurakl k ve fiyat istikrars zl gibi nedenlerle 2006 y l na göre yüzde 25'leri aflan oranda azald bilgisini verdi. Çiftçilerimizin yeterli miktarda gübre kullanmamas n n üretimde hem rekolte hem de kalite sorunu oluflturaca na iflaret eden Koca, ülkemizin tar msal g da ihtiyac n karfl lamak için ithalata baflvurmak zorunda kalmas durumunda bütün tar m sektörünün zarar görece ine dikkat çekti. Toplant da Rektör Prof. Dr. Zehra Seyfikli ziraat fakültesi ö rencilerine burs vererek tar m ö retimine destek oldu u için Gübretafl ad na Genel Müdür Mehmet Koca'ya teflekkür plaketi sundu. Dünya Gazetesi 'de ekonominin y ld zlar n belirledi. Gübretafl ran'da gerçeklefltirdi i yat r mdan dolay Y l n Çok Ortakl fiirketi kategorisinde fieref Kürsüsü'ne ç kt. Dünya Gazetesi 19 y ld r ekonomiye yön veren baflar l kifli ve kurulufllar tespit ederek fieref Kürsüsü'ne tafl yor. O y l n baflar l kifli ve kurulufllar, gazetenin okurlar, yazarlar, yöneticileri, Anadolu ve stanbul'daki bürolar ndaki gazeteciler ile ifl dünyas n n önde gelen temsilcilerinden oluflan Büyük Jüri'nin oylar yla seçiliyor. Ekonominin fieref Kürsüsü ad verilen seçimler 6 kategoride yap l yor ve oylamada "Y l içinde baflar l ifllere imza atma" ilkesi belirleyici rol oynuyor. Bu y l 29'uncu yafl n kutlayan Dünya Gazetesi'nin 'e damga vuran kifli ve kurulufllar seçimleri flöyle sonuçland : YILIN ÇOK ORTAKLI fi RKETLER : Gübretafl, Aselsan Ekonomide fieref Kürsüsü'ne ç kt k YILIN fi NSANLARI: Ali A ao lu (A ao lu fiirketler Grubu Bflk.), Sadri fiener (Trabzonspor Futbol A.fi. Bflk.) YILIN PROFESYONELLER : Paul Doany (Türk Telekom Gn. Md.), M.Ali Berkman (Akkök Grubu CEO'su) YILIN BÜROKRATLARI: Murad Bayar (Savunma Sanayi Müsteflar ), brahim Çanakc (Hazine Müflteflar ) YILIN fi RKETLER : Turkcell, Türk Hava Yollar YILIN S V L TOPLUM ÖRGÜTLER : TURMEPA, Özel Özel E itim Kurumlar Derne i 6

7 TSP Fabrikas art k daha verimli ve daha çevreci Yar mca Tesisleri'nde kurulu TSP Fabrikas 'nda y l ndan bu yana sürdürülen iyilefltirme çal flmalar tamamland. Büyük çapl yenilemelerden sonra fabrika daha verimli ve daha çevreci hale getirildi. Fabrikada iyilefltirme yat r mlar çerçevesinde toz tutma filtre sistemi kuruldu, hammadde dozajlama sistemi yenilendi, de irmen modernizasyonu gerçeklefltirildi, baca içi y kama sistemleri ve asit tank çiftli i etraf beton perde ile çevrildi. Fabrikan n yenilenmeler nedeniyle düzenlenen törende konuflan Genel Müdür Mehmet Koca, Yar mca Tesisleri'nde son y llarda çok önemli yat r mlara imza att klar n hat rlatarak, "TSP Fabrikas flirketimizin en eski üretim birimlerinden birisidir. Fabrikam zda modernizasyonu sa lamak ve verimlili i art rmak amac yla iyilefltirmeler gerçeklefltirdik. Fabrikam z flimdi daha çevreci bir yap ya kavufltu" dedi. Koca tesislerin di er üretim ünitelerinde de ciddi yat r mlar yapmay hedeflediklerini söyledi. zmir tesislerine modern depo ve ofis binas Manisa tesislerinde yat r ma devam Ege bölgesindeki müflterilerimize daha etkin hizmet vermek için Helvac tesislerimizde bafllat lan yat r mlar tamamland. Tesislere 11 bölümlü, 9720 m 2 'si kapal, 3440 m 2 çelik sundurmadan oluflan 52 bin ton kapasiteli modern bir depo infla edildi. zmir tesislerinin bu depoyla birlikte toplam depolama kapasitesi 67 bin tona ulaflt. Tesislere ayr ca Bölge Sat fl Müdürlü ü için 3 katl ofis binas infla edildi, 80 tonluk elektronik kamyon kantar kuruldu. Tesislerdeki yat r mlar TL'lik harcama ile gerçeklefltirildi. Tesislerin s v gübre üretim ünitesine ise 1 litrelik ürünler için tam otomatik dolum makinas monte edildi. Zirai ilaç üretimi yap lacak Manisa tesislerinde modernizasyon ve yenileme çal flmalar devam ediyor. DP Kükürt ö ütme ünitesi modernize edilerek üretim kapasitesi 15 t/gün'e ç kart ld. Tesisin hem DP hem de WP kükürt ünitelerine yeni dolum makinalar montaj yap larak devreye al nd. Tesisin laboratuar ise tamamen yenilendi. 7

8 Piyasaya Bak fl Tarihi zirvelerden y l gübre fiyatlar aç s ndan tarihi dalgalanmalar n yafland bir y l oldu. Hemen hemen tüm gübre cinslerinin fiyatlar y l n ilk yar s nda tavan yaparken y l n ikinci yar s nda h zl bir flekilde düfltü. Gübre sektöründe yeni y lda ise tam bir belirsizlik havas hakim. Dünya gübre sektörü için çok ilginç bir y l oldu. Y l n ilk yar s nda hemen bütün gübre cinslerinde rekorlar k rarak tavan yapan fiyatlar, y l n ikinci yar s nda tam anlam yla serbest düflüfle geçerek t rmanma h z ndan daha büyük bir h zla afla düfltü. Birçok fabrikada üretim durdu. Büyük ithalatç ülkelerde sat lamayan mallar birikerek büyük stoklar oluflturdu. ABD'de bafllayan ve k sa sürede bütün dünyay etkisi alt na alan finans krizi yüzünden birçok ülke alaca gübreyi finanse edemez duruma düfltü. Fiyatlar n afl r artmas yla birlikte kapasite art r m planlar yapan üreticiler düflen fiyatlarla birlikte projelerini yavafllatt lar ya da ask ya ald lar. Fiyatlar n yükseldi i dönemde baz ülkeler afl r ihracat önlemek ve kendi çifçisinin kolay gübre bulmas n sa lamak ama için çok yüksek oranda ihracat vergisi ya da benzeri uygulamalara geçtiler ki bu durum fiyatlar n daha da artmas na neden oldu. y l ndan itibaren m s r, pamuk, tah l, palmiye ya, fleker, pirinç, bu day vb emtia fiyatlar n n baz bölgelerdeki k tl k ve do al afetler yüzünden artmas, Brezilya gibi ülkelerin kanola vb bio-dizel yap m nda kullan lan ekinlerden büyük paralar kazanmas gübreye çok rahat bir flekilde para harcamalar n sa lam fl, bu durum gübre fiyatlar n n afl r art fl na yolaçm flt r. Dünya Gübre Tüketimi 2009 (t) 2010 (t) N 95,8 100,5 101,1 104,5 P2O5 38,2 39,3 37,5 38,8 K2O 27,2 28,9 26,5 27,5 Toplam 161,2 168,7 165,0 170,9 Rakamlar milyon tondur ve 2010 tahmini tüketimlerdir. y l nda tüketim en çok Do u Asya ülkelerinde yaflanm fl, bunu Güney Asya ve Kuzey Amerika takip etti. YILINDA P YASALARI ETKILEYEN FAKTÖRLER Gemi Navlun Durumu Dökme kuru yük navlun fiyatlar artan gübre fiyatlar yla orant l bir flekilde May s ay na kadar büyük bir ç k fl yaflarkan bu aydan sonra çok sert bir flekilde düfltü. Eylül ay na gelindi inde fiyatlar %87 oran nda düflmüfltü. Dünya dökme kuru yük deniz ticareti y l nda yaklafl k 3.1 milyar/ton olarak gerçekleflti. Bunun yar s n çelik endüstrisi olufltururken gübre sektörü %4 lük bir k sm n oluflturdu. Ülkelerin hracat K s tlamalar na Gitmesi y l n n bafl nda gübre ihracat yapan ülkelerden baz lar kendi çiftçilerini korumak, baz lar da artan fiyatlardan ülkelerine vergi girdisi sa lamak için ihracat vergisi uygulamas bafllatt lar. Bu durum zaten dar olan arz yüzünden fiyatlar n daha da yükselmesine ve rekor seviyelere ulaflmas na neden oldu. Fiyatlar n rekor seviyelere ç kmas çiftçilerin gübre kullan m n azaltmas na ya da hiç kullanamamas na yol açt. Sonucunda fiyatlar yukar ç kma h z ndan çok daha büyük bir h zla bir süre sonra afla düfltü. Çin ve Hindistan Etkisi y l nda dünya gübre sektörünü en çok etkileyen olay Çin'in çok s k bir ihracat rejimi uygulamas bafllatmas olmufltur. Bu politikan n bafll ca iki sonucu olmufltur. Birincisi global üre arz nda büyük azalma yaflanmas sonucunda uluslararas fiyatlar yukar f rlam flt r. kincisi de DAP/MAP ihracat nda azalma olmas sonucunda di er ihracatç ülkeler ürünlerine büyük oranlarda zamlar yapm fllard r. Gübre Sektöründe Kapasite Kullan m 2000 y l ndan sonra gübre sektöründe kapasite kullan m sürekli bir flekilde artt y l nda kapasite kullan m üre ve potasyumda % 92 ve fosfatlarda % 87 iken, y l nda her üçü için de % 97'ler seviyesinde gerçekleflti. Bu oran neredeyse maksimum seviyeler idi. Bu süreçte kapasite art fllar fosfat ve potasyumda s n rl kald. Piyasada bir arz yetersizli i ortaya ç kt. Ürede ise artan gaz fiyatlar sayesinde büyük yat r mlar yap ld ve arz-talep dengesi bir ölçüde korundu. Sonuçta artan talebin etkisiyle gübre fiyatlar y l ndan itibaren büyük bir s çrama gerçeklefltirdi. Arz yetersizli i korkusu 'de de devam ederken, sonunda piyasalar büyük bir k r lma yaflad. niflli Ç k fll Bir Y l Y l bafl ndaki yüksek talep ve arzdaki s k fl kl k nedeniyle fiyatlar yukar yönlü hareketine devam etti. Fakat y l ortas ndan itibaren endifleler ileri tarihli siparifllere ya da siparifllerin ertelenmesine yol açt. Kükürt ve amonyak fiyatlar ndaki düflme, DAP ve MAP fiyatlar üzerinde bask oluflturdu. Y l n son çeyre inde üre fiyatlar % 60 kadar geriledi. DAP fiyat son aylarda % 50'den fazla gerilese de halen seviyesinin üzerinde seyrediyor. K sa Vadeli Enerji Fiyatlar 'in ikinci çeyre inde büyük art fl gösteren enerji fiyatlar, y l ortas ndan sonra gevflemeye ve oynakl k göstermeye bafllad. Çin d fl ndaki ülkelerde amonyak üretimi büyük ölçüde do al gaz ile yap lmaktad r. Çin'de flu an amonyak üretimi % 78 oran nda kömüre dayal d r. Fakat yak n gelecekte do al gaz n pay % 40'a ç kacakt r. Haziran 'de ham petrol fiyat 136 dolar ile rekor k rd. Fakat bundan sonra talepteki durma ve tüketicilerin ellerindeki stoklar nedeniyle gerilemeye bafllad. Benzer düflüfller do algazda da yafland. Gübre fiyatlar n n mevcut durumuyla yüksek maliyetli üreticiler fiyat tutturmakta büyük zorluk çekecekler. 8

9 26 Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k Ocak fiubat 09 Piyasaya Bak fl serbest düflüfle Y l na Bak fl Tahmin etmek çok zor görünüyor. Tar m ve gübre fiyatlar afla daki problemlere göre flekilllenecek: Enerji fiyatlar ne olacak? Ham petrol fiyatlar düflük devam edecek mi ve bio-dizel etkisi ne olacak? Navlun fiyatlar ne olacak? Finansman sorunlar ve ekonomik kriz ne zaman bitecek? Gübre talebi ne olacak? hracat k s tlamalar devam edecek mi? Çiftçilerin reaksiyonu ne olacak? Kullan mlar n azaltmalar durumunda bundan en çok fosfatl ve potasyumlu gübreler etkilenecektir. fiu anda dünyadaki problem arz k s nt s de il talebin olmamas y l nda Dünya tar m ürünleri arz 'den daha az olabilir. Bu durum ekin fiyatlar n n yükselmesine neden olacakt r Ocak 18 Ocak 1 fiubat 15 fiubat DAP (TUNUS) F YATLARI 1 Mart 15 Mart 29 Mart 12 Nisan 26 Nisan 10 May s 24 May s 7 Haziran 21 Haziran 5 Temmuz 19 Temmuz 2 A ustos 16 A ustos 30 A ustos 13 Eylül 27 Eylül 11 Ekim 26 Ekim 6 Kas m 22 Kas m 6 Aral k 20 Aral k Ocak 18 Ocak 30 Ocak 11 fiubat 23Mart 7 Mart 19 Mart 31 Mart 12 Nisan 24 Nisan 6 May s 18 May s 30 May s TSP (TUNUS) F YATLARI 11 Haziran 23 Haziran 5 Temmuz 17 Temmuz 10 A ustos 22 A ustos 3 Eylül 15 Eylül 27 Eylül 9 Ekim 21 Ekim 2 Kas m 14 Kas m 29 Temmuz 26 Kas m 8 Aral k 20 Aral k Ocak 20 Ocak 3 fiubat ÜRE (YUZHNY) F YATLARI 17 fiubat 3 Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k AMONYAK (YÜZHNY) F YATLARI MAP (BALTIK) F YATLARI 4 Ocak 20 Ocak 3 fiubat 17 fiubat 3Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k AMONYAK SÜLFAT (YÜZHNY) F YATLARI Ocak 20 Ocak 3 fiubat 17 fiubat 3Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k - SÜLFÜR K AS T ALIM F YATLARI Ocak 20 Ocak 3 fiubat 17 fiubat 3Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k AMONYUM N TRAT (YUZHNY) F YATLARI 6 Ocak 20 Ocak 3 fiubat 17 fiubat 3 Mart 17 Mart 31 Mart 14 Nisan 28 Nisan 12 May s 26 May s 9 Haziran 23 Haziran 7 Temmuz 21 Temmuz 4 A ustos 18 A ustos 1 Eylül 15 Eylül 29 Eylül 13 Ekim 27 Ekim 10 Kas m 24 Kas m 8 Aral k 22 Aral k

10 D-8 ülkelerinden g da güvenli i için iflbirli i D-8 ülkeleri g da güvenli i konusunda ortak politikalar oluflturmak amac yla tar m alan nda projeler üretme karar ald. lk ad m olarak Türkiye'de tohum bankas, Malezya'da hayvan yemi, M s r'da ise gübre üretim tesisleri kurulmas hedefleniyor. D-8 (Geliflmekte Olan Sekiz Ülke) olarak adland r lan ve Türkiye, ran, Malezya, M s r, Endonezya, Nijerya, Pakistan ve Bangladefl'ten oluflan ülkelerin Tar m Bakanlar Konferans fiubat tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Malezya'n n baflkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen D-8 temsilcileri g da güvenli i konusunu müzakere ettiler. Konferansta Türkiye'yi Tar m ve Köyiflleri Bakan M. Mehdi Eker temsil ederken, Gübretafl Yönetim Kurulu Baflkan Bedrettin Y ld r m ile Genel Müdür Mehmet Koca Malezya'ya giden heyet içinde yer ald lar. Konferansta tohum, gübre ve hayvan yemi alanlar nda oluflturulan çal flma gruplar konular kendi aralar nda de erlendirerek birer rapor haz rlad lar. Söz konusu üç bafll k özel sektör temsilcileri taraf ndan da tart fl larak raporlar oluflturuldu. D-8 Bakanlar, FAO (Dünya Tar m ve G da Teflkilat ), ticaret odalar ve özel sektör temsilcilerinden oluflan grup, genel kurulda raporlar müzakere ederek ortaya ortak eylem plan tasla ç kard. Küresel ekonomik krizin de gündeme geldi i konferanstan g da güvenli inin sa lanmas yönünde D-8 ülkelerinin ortak politikalar gelifltirmesi yönünde karar ç kt. Son dönemlerde g da fiyatlar nda yaflanan astronomik dalgalanmalara karfl önlem al nmas gerekti ine dikkat çeken ülke temsilcileri, arz-talep dengesinin kurulmas ve daha rekabetçi piyasalar oluflturmak amac yla iflbirli i yap lmas, ülkeler aras ndaki vergilerin yeniden düzenlenmesi ve tercihli ticaret sistemlerinin de erlendirilmesi gibi konular gündeme getirdiler. Konferans sonunda üye ülkeler uygun fiyata kaliteli tohum, gübre ve hayvan yemi temin etmek için ortak projeler üretme görüflünü benimsedi. Buna göre Türkiye'nin liderli i ve ran' n katk lar yla ülkemizde tohum bankas ; Malezya'n n liderli i ve Endonezya katk s yla Malezya'da hayvan yemi tesisleri kurulmas karar na var ld. Gübre üretim tesisleri için ise hammadde kaynaklar na sahip olmas nedeniyle M s r tercih edildi. Baflta Gübretafl olmak üzere M s r' n bu yönde ataca ad mlara Türk flirketleri de destek olacak. Pankobirlik ten 138 bin tonluk siparifl Gübretafl yeni yıla Pankobirlik (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birli i) nin 138 bin tonluk gübre alım ihalesini kazanmanın moraliyle merhaba dedi. ki kurum ihale çerçevesinde 69 milyon USD lik bir sözleflmeye imza att. sonbaharında Tarım Kredi Kooperatifleri ile 5 yıllık sözleflme imzalayarak yıllık yaklaflık 1 milyon ton gübre satıflını garanti altına alan Gübretafl, 2009 yılına da hızlı girdi. Pankobirlik pancar üreticisi üyelerinin ihtiyacını karflılamak amacıyla ton desenli özel kompoze ürün ile ton üre gübresi için açtı ı ihaleyi Gübretafl kazandı. Toplam ton kimyevi gübrenin temini için en uygun teklifi sunan Gübretafl, USD bedelle siparifli aldı. Söz konusu gübreler 2009 Ocak, fiubat ve Mart aylarında baflta Ankara ve Konya fleker pancarı üretiminin yo un olarak yapıldı ı Afyon, Eskiflehir, Balıkesir, Yozgat, Ni de, Kahramanmarafl, Kars, Van ve Erzurum illerine sevk edildi. 10

11 M s r yolcular mutlu döndü Gübretafl' n y l içerisinde düzenledi i çeflitli kampanyalardan dolay yurtd fl seyahatine hak kazanan Tar m Kredi Kooperatifleri'nin yetkililerini M s r'da a rlad k. Kooperatif yetkililerinin eflleriyle birlikte kat ld seyahatin ev sahipli ini Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan yapt. 53 kifliden oluflan grup 5 ve 6 Mart tarihlerinde baflkent Kahire ve civar ndaki tarihi mekan ve eserleri tan ma f rsat buldu. Grubun gördü ü eserler aras nda Hofu, Hafra ve Minkerva piramitleri ile bunlar n koruyucusu olan yar insan yar aslan görünümündeki Sfenks Heykeli, papirüs ka d n n yap ld atölyeler, Kavalal Mehmet Ali Pafla Camii ve Kalesi, mam fiafii Camii, Amr Bin As Camii, Ezher Külliyesi, Hz. Hüseyin Camii ve Türbesi bulunuyor. 7 Mart'ta M s r' n ünlü tatil beldesi fiarm el fieyh'e geçen grup, burada Bar fl Camii ve An t, eski ve yeni flehir merkezlerini gezdi, cam dibli tekne turuna kat larak K z ldeniz'in dip güzelliklerini seyretti. Kat l mc lar f rsat buldukça fiarm El fieyh'in ünlü kumsallar ndan denize girdiler. 9 Mart sabah Kahire'ye dönen grup akflam saatlerine kadar baflkentin yeni semtlerinden Nas r fiehri'nde al flverifl yapt. Grup akflam saatlerinde Türkiye'ye döndü. Çin'e zirai ilaç seferi Gübretafl yetkilileri zirai ilaç sektöründe iflbirli i imkanlar n araflt rmak amac yla Çin'de düzenlenen Agrochemex CAC 2009 Fuar 'na kat ld. Dünya tar m kimyasallar sektörünün en büyük buluflma noktalar ndan biri olan fuar Mart tarihleri aras nda fiangay kentinde ziyaretçilerini a rlad. Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan, Manisa Tesisleri Müdürü Mustafa Erdo an ve Sat nalma Eleman Seyfullah Sar 'dan oluflan Gübretafl ekibi, fuarda yaklafl k 350 firman n temsilcileri ile görüflmeler yapt. Görüflmelerde zirai ilaç hammaddeleri ve formülasyonlar konular nda iflbirli i imkanlar de erlendirildi, yeni ruhsatland r lacak ürünlerle ilgili olarak üretici firmalar ile prensip anlaflmalar na var ld. Çin ve dünya genelinde sektörün büyük firmalar yla yap lan özel toplant larda, Gübretafl' n zirai ilaç sektöründeki hedefleri hakk nda bilgiler verildi. 11

12 Tar m Kredi'den tan t m ata Tar m Kredi Kooperatifleri krizi f rsata dönüfltürmek amac yla tan t m ata na geçti. "Çiftçilerle Yüz Yüze' slogan yla bir kampanya bafllatan Tar m Kredi Kooperatifleri, ortak ve faal ortak say s n art rmay, tahsilatlar h zland rmay, tar msal girdi sat fllar nda maksimum seviyeye ulaflmay, ürün ve hizmetlerini hedef kitlelere daha iyi tan tmay hedefliyor. Kampanyay anlatmak üzere Ankara'da bir toplant düzenleyen Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdürü Bedrettin Y ld r m, küresel kriz ve tar m sektöründe yaflanan olumsuzluklara ra men, y l nda baflar l bir grafik yakalad klar n yeni y la ise daha umutla bakt klar n söyledi. Y ld r m kampanya dolay s yla 3 milyon çiftçiyle yüz yüze görüflerek tar mda modernleflme çal flmalar na bafllayacaklar n belirtti. Y ld r m, 30 bin yerleflim yerinde kurum görevlilerinin yapaca görüflmelerde tar msal üretimin art r lmas için çiftçilerle görüfl al flveriflinde bulunacaklar n aktard. Son iki y ld r kurakl n, flimdi de ekonomik krizin tar m sektörünü olumsuz yönde etkiledi ini kaydeden Y ld r m, kurum olarak olumsuzluklara ra men tüm imkanlar n seferber ederek çiftçilerin yan nda olmaya devam edeceklerini söyledi. Y ld r m 2009 y l nda çiftçilere 2 milyar TL'lik kredi deste i sa lamay hedeflediklerini aç klad. Tar msal üretimde verim ve kapasitenin art r lmas amac ile geçen y l oldu u gibi yine çiftçilerin yan nda olacaklar n belirten Y ld r m, yeni y lda al nacak yeni tedbirlerle tar m sektörünün içinde bulundu u baz olumsuzluklar n da afl labilece ini söyledi. Y ld r m, bu y l içinde ayr ca, geçen y l oldu u gibi Avrupa Birli ine uyum çal flmalar çerçevesinde çiftçi e itimi çal flmalar n n sürdürülece ini ve yeni üye konusunda bafllat lan çal flmalar n daha da yayg nlaflt r laca n bildirdi. Tar m Kredi Kooperatifleri yetkilileri Çiftçilerle Yüz Yüze kampanyas çerçevesinde 26 Ocak - 13 fiubat 2009 tarihleri aras nda bölge birliklerinin faaliyet alan ndaki illerde tan t m toplant lar düzenledi. Yetkililer toplant larda bas n mensuplar ve çiftçilerle buluflarak çeflitli tan t m etkinlikleri gerçeklefltirdiler. Kampanya için bast r lan 210 bin afifl ve 12 milyon 500 bin tan t m föyü 16 bölge birli i ve 1871 kooperatifin bulundu u yerleflim birimlerine da t ld. Tar m uzmanlar yla bilgi al flverifli Araflt rma-yay m-çiftçi ba n n güçlendirilmesi amac yla yürütülen ve Anadolu Tar msal Araflt rma Enstitüsü taraf ndan koordine edilen Bilgi Al flverifl toplant lar n n dördüncüsü 24 Aral k tarihinde Kütahya Tar m l Müdürlü ünde gerçeklefltirildi. Eskiflehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uflak ve Bilecik illerinden tar m uzmanlar n n kat ld toplant da Gübretafl Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan kimyevi gübreler konulu bir sunum yapt. Okutan sunumunda ülkemizde gübre üretimi ve tüketimi, kimyevi gübre çeflitleri, gübrede maliyeti belirleyen unsurlar anlatt. Okutan y l nda gübre fiyatlar ndaki tarihi dalgalanmalar ve bunun nedenleri üzerinde durdu. Uluslararas piyasalarda y l a ustos ay itibariyle tarihi zirvelerine ulaflan kimyevi gübre fiyatlar n n krizle birlikte h zla düflüfle geçerek 2006 y l ndaki seviyelere geriledi ini söyledi. Okutan gübre fiyatlar n n önümüzdeki günlerde arz - talep dengesine göre dengelenmesini bekledikleri ifade etti. Toplant da bölgedeki tar msal faaliyetler de de erlendirildi. Kat l mc lar illerinde tah llarda güz dönemi ç k fllar aç s ndan herhangi bir problem bulunmad n, sebzecilik yap lan bölgelerde bilinçsiz ilaç kullan m n n giderek yayg nlaflt n, Bilecik'te çiftçilerin flerbetçi otundan yüksek verim ve kazanç elde ettikleri bilgilerini verdiler. Bat Akdeniz Tar msal Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü'nden kat lan serac l k konusunda uzman Aytekin Aktafl ise "Seralar n kurulufl aflamas nda dikkat edilmesi gereken hususlar, sera tipleri, yap malzemeleri ile bunlar n birbirlerine karfl maliyet, yetifltiricilik aç s ndan avantaj ve dezavantajlar " konulu bir sunum yapt. 12

13 Afrika'ya can suyu Afrika'da birçok ülke y llard r kullan labilir su k tl n n neden oldu u salg n hastal klara kurbanlar veriyor. Sudan, Somali, Etiyopya, Cibuti gibi ülkelerde insanlar n bir bidon suyu temin etmek için bütün gününü harcamak zorunda kald ifade ediliyor. Son y llarda Afrika'da g da, giyim ve sa l k alanlar nda gerçeklefltirdikleri yard mlarla adlar n duyuran Türk sivil toplum kurulufllar k tan n susuzluk sorununa çözüm için de çaba harc yor. HH nsani Yard m Vakf k tadaki sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i yaparak susuzlukla bo uflan ülkelerde kuyular aç yor. Gübretafl bu çal flmalara destek olmak amac yla Sudan'da iki, Cibuti de bir kuyunun bütün giderlerini karfl lad. Sudan'da Darfur'un Niyala bölgesi yer alan Selenika ve Hacir Terkayik kasabalar nda aç lan kuyulardan 2 bin 100 kifli yararlanacak. Cibuti'de ise baflkentin 130 km uza ndaki k rsal bölgede yer alan Heru köyünde infla edilen kuyu bin ailenin su ihtiyac n karfl layacak. Gazze'yi unutmad k Gübretafl çal flanlar srail'in sald r lar sonucu a r y k ma u rayan Gazze'nin yaralar n n sar lmas na katk için ba fl yapt. Çal flanlar n kendi aralar nda düzenledi i kampanyada toplanan 9 bin 250 TL Gazze'ye ulaflt rmak üzere HH nsani Yard m Vakf 'na teslim edildi. Vak f yetkililerinden Reflat Bafler, srail ablukas ve ambargosu nedeniyle aylard r g da, giyim ve t bbi malzemeler baflta olmak üzere hiçbir ihtiyac n karfl layamayan Gazze halk n n son sald r larla her fleyi kaybetti ini söyledi. Gazze halk n n yaralar n n acilen sar lmas için yard mlar n çok önemli oldu unu vurgulayan Bafler, Gübretafl çal flanlar na desteklerinden dolay teflekkür etti. Gübretafl srail sald r lar n bafllad günlerde Gazze'ye ulaflt r lmak amac yla Türk K z lay' na da 25 bin TL ba flta bulunmufltu. 13

14 Marmara'da 5 bin çiftçiye ulaflt k Bal kesir, Bursa ve Çanakkale'ye ba l ilçe, belde ve köyleri tek tek dolaflarak, çiftçileri ayd nlatmaya devam ediyoruz. Tar m Kredi Kooperatifleri Bal kesir Bölge Birli i ile birlikte düzenlenen e itim toplant lar nda 2.5 ayda yaklafl k 5 bin çiftçiye ulaflt k. Tekirda Bölge Sat fl Müdürlü ü'nden Ziraat Mühendisi Fuat Kalkan e itim toplant lar nda çiftçileri tar msal üretimlerini bilinçli yapmalar konusunda uyard ; kimyevi gübreler, gübreleme yöntemleri, toprak analizinin önemi, toprak numunesi alma, toprak iflleme gibi konularda bilgiler sundu. Kalkan zaman zaman çiftçilerle birlikte tarla ve bahçelere giderek teorik bilgileri uygulamal olarak gösterdi. Batman ve Kovanc lar'da Tar m Kredi'ye konuk olduk Diyarbak r Bölge Sat fl Müdürlü ü geçti imiz 30 Ekim'de Tar m l Müdürlü ü konferans salonunda Batman Tar m Kredi Kooperatifi orta çiftçilere yönelik bir e itim toplant s gerçeklefltirdi. Toplant ya Tar m l Müdürlü ü yetkilileri ile bölgedeki baz bayilerimiz de kat ld. Bölge Müdürlü ümüz 19 Kas m'da da Elaz Kovanc lar'da çiftçilerle bir araya geldi. Tar m Kredi Kooperatif ortaklar ve bayilerimizin kat l m yla düzenlenen e itim toplant s nda genel gübreleme bilgilerinin yan s ra toprak analizi ve Gübretafl ürünleri hakk nda bilgiler sunuldu. Orta Karadeniz'de e itim turu Samsun Bölge Sat fl Müdürlü ü çiftçi e itimi faaliyetleri çerçevesinde Tokat, Göynücek ve Çerli Tar m Kredi Kooperatifleri ortaklar yla bulufltu. Tokat' n Kemalpafla Beldesi'nde geçimini meyvecilikle sa layan üreticilere meyve bahçelerinde; Çerli'de ise f nd kta etkili gübreleme ve s v -toz gübrelerin kullan m anlat ld. Göynücek'te yap lan ve Asar Tar m Kredi Kooperatifi'nden de kat l m n oldu u toplant da ise çiftçilere hububatta bilinçli gübreleme e itimi verildi. Tar m Kredi Kooperatifleri ile birlikte düzenlenen e itim programlar nda ziraat mühendisleri Selçuk Y lmaz ve U ur Kamac kat l mc lara bilinçli gübrelemenin yan s ra toprak analizi ve toprak numunesi alma gibi konularda da bilgiler veriyor. Uflakl çiftçiler e itime ak n etti zmir Bölge Sat fl Müdürlü ü'nün Uflak Pancar Kooperatifi ile birlikte düzenledi i gübreleme e itimine çiftçiler büyük ilgi gösterdi. 15 Ekim 'de düzenlenen toplant ya Uflak Pancar Kooperatifi Müdürü Taner Taflp nar, sat fl ma azalar n n yöneticileri ve kooperatif ortaklar ndan 400 çiftçi kat ld. Toplant da ayr ca Tar m l Müdürlü ü'nden Destekleme Kontrol ve G da Kontrol flubelerinin müdürleri ile 20 kadar personel, Süt S r Yetifltiriciler Birli i, Çilek Yetifltiriciler Birli i ve Tar msal Kalk nma Kooperatifleri'nin yöneticileri de haz r bulundu. Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Altas kat l mc lara genel gübrelemeyi anlatt, Gübretafl' n hububat bitkileri için özel üretti i Ekin Gübresi hakk nda bilgi verdi. Altas bölgede hububat ekiminde baflta olmak üzere afl r flekilde kompoze gübre kullanma al flkanl n n oldu una dikkat çekerek, "Bu gübreleme tercihi hem yanl fl hem de pahal d r. Ekin Gübresi hububat bitkilerinin besin ihtiyac n tam olarak karfl layacak özellikte bir üründür. Yüksek verimli ve kaliteli hububat elde etmek için al flkanl klar m zdan vazgeçmemiz gerekiyor" diye konufltu. 14

15 Patates üreticilerine etkili gübreleme önerileri zmir Bölge Sat fl Müdürlü ümüz 2009 y l e itim toplant lar ndan ilkini ülkemizin önemli patates üretim merkezlerinden olan Ödemifl'te gerçeklefltirdi. Toplant ya bölgedeki Tar m Kredi Kooperatifleri yetkilileri, bayilerimiz ve önder çiftçilerden oluflan yaklafl k 120 kifli kat ld. Tar m Kredi Kooperatifleri zmir Bölge Birli i Bölge Müdürü Yusuf Yeflil burada yapt konuflmada baflta Gübretafl olmak üzere ifltirakleri arac l yla ortaklar n n her türlü ihtiyac n karfl lamaya çal flt klar n, onlara en kaliteli ürün ve hizmetleri sunma gayreti içerisinde olduklar n belirtti. Yeflil kooperatif yetkilileri ve çiftçilerden ele ele vererek Tar m Kredi Kooperatifleri kurulufllar n n büyümesi için çal flmalar n beklediklerini söyledi. Toplant da Kimya Mühendisi Nalan Demiröz kat l mc lara Magsul adl ürünümüzü tan tt ve kullan m metotlar hakk nda bilgi verdi. Ziraat Mühendisi Hasan ALTAS ise yüksek verimli ve kaliteli patates üretimi için etkili gübrelemeyi anlatt. Kat l mc lara patates bitkisinin besin ihtiyac n karfl lamaya yönelik bir ürün olan Patentkali adl gübrenin tan t m da yap ld. F nd kl 'da çay sohbeti Samsun Bölge Sat fl Müdürlü ümüz, F nd kl Tar m Kredi Kooperatifi ile birlikte çay üreticilerine yönelik e itim toplant s düzenledi. Sohbet havas nda geçen toplant da kooperatif ortaklar na çay gübresinin ( ) etkili kullan m anlat ld. Ziraat Mühendisi Hasan Kamil Özayd n bölgede yap lan toprak analizlerinin sonuçlar hakk nda bilgi verdi ve gübreleme önerilerinde bulundu. Gelecekte Gübreleme Alan nda Olas De iflmeler Bafltaraf son sayfada Gübre çeflitlerinde, kullan m rand man n geliflen teknolojiye ba l olarak artt ran önemli de ifliklikler olabilir. Kat gübrelerin polimer ya da kükürt kapl, yavafl sal n ml granüller biçiminde üretimi yayg nlaflabilir. Nanoteknoloji bitki besin elementlerinin ve kimi düzenleyicilerin bitki gereksinimi ile eflzamanl olarak rizosfere sal n m nda genifl uygulamalar bulabilir. Bu ba lamda, gübre ya da çeflitli besin formülasyonlar n n silikat (örn. haloysit) nanotüpler içerisine istenilen s rada doldurulmas ile üretilecek Nanogübreler (Lal, b) bitki beslemede programlanabilirlik bak m ndan ç r açabilir. Nanogübreler, ayr ca, P, Zn ve Fe gibi "hareketsiz" besin elementlerini tafl yan bilefliklerin toprak koflullar nda davran fllar n kontrol edebilen yeni yöntemler gelifltirilmesinde kullan labilirler; flelat kimyas nda yeni kap lar aralanabilir. Ayr ca biraz daha ileri giderek topraktaki besin elementi kaynaklar n çok iyi kullanabilen "element etkin" genotiplerin etkinli i sa layan salg lar nano-tafl y c lara yüklemek bile düfllenebilir. Biyoteknoloji ve hatta nanobiyoteknolojik geliflmeler rhizobium, mycorrhiza ve trachiderma gibi sembiyotik rizosfer oluflumlar n n ve serbest yaflayan mikroorganizmalar n, ya da farkl bir isimle biyogübrelerin topraklarda besin elementi dengesi ve döngüsündeki katk lar n artt rmada büyük bir potansiyele sahip görünmektedir. Bitki Besleme alan ndaki çal flmalar "ça dafl" olabilmek için biyo ve yüzy l m za damgas n vuran nano teknolojinin olanaklar n kullanmak zorundad r. Günümüzün moda deyimleri ba lam nda Bitki Besleme ve Gübreleme verimi artt rarak sadece miktarda "g da garantisi" vermekle kalmay p ayn zamanda kalitede "g da güvenli i"ne katk da bulunmak, g dan n protein kalitesinin yükseltilmesinin yan s ra Zn, Fe ve Se gibi insan sa l n do rudan etkileyen mineral madde konsantrayonlar istenen düzeye ç karma, Cd gibi toksik elementlerinkini de izin verilen s n rlar n alt nda tutma sorumlulu unu tafl maktad r. KAYNAKLAR Anonim,, International Fertilizer Industry Association. Fresco, O. L., 2003a. Plant Nutrients: What we know, guess and do not know. IFA/FAO Agricultural Conference. "Global Food Security and the Role of Sustainability Fertilization" Rome, Italy, March, Lal, R., a. Ushering Soil Science into the 21 st Century. SSSA President's Message. Lal, R., b. Soil Science in the era of hydrogen economy and 10 billion people. XXXI Congresso Brasilerio De Ciencia De Solo. Conquistas da Ciencia do Solo brasieira De 05 a 10 de agosto de. Gramado/RS van Noordwijk, M. and Cadish, G., Access and excess problems in plant nutrition. Plant and Soil 247: Verim bülteni K fl - Bahar 2009 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. Tar m Kredi Kooperatifleri fltirakidir. Sahibi Mehmet Koca Gübre Fabrikalar T.A.fi. ad na Genel Müdür Yay n Yönetmeni Tahir Okutan Yaz flleri Müdürü Yusuf Karatekin Yay n Kurulu Mehmet Koca, Ferat Gümüflbafl, Ferhat fienel, Tahir Okutan, Yusuf Karatekin Grafik-Bask Düflgen Reklam ve Bask Çözümleri Ltd. fiti. Dereboyu Cad. K r Sk. No:8/2 Mecidiyeköy / ST. Tel: (0212) Yönetim Yeri Adresi Gübre Fabrikalar T.A.fi. Kasap Sk. No: 22 Esentepe- STANBUL Tel : (0212) Faks : (0212) Web : Tan t m: Yay n Türü: Süreli yayg n 15

16 Açık Görüfl Gelecekte Gübreleme Alan nda Olas De iflmeler Prof. Dr. M. R fat DER C Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Adana Yapay gübre kullan m tüm dünyada 1960'l y llar n yeflil devrimi çerçevesinde h zla artmaya bafllam fl, geliflmifl ülkelerde bafllang çta toplam 30 milyon ton olan y ll k NPK tüketimi 1980'lerde sonunda 80 milyon tonu aflm fl ve 1990'lar n ortalar na do ru azalarak 2000'li y llarda yaklafl k 50 milyon düzeyinde dengeye gelmifltir. Bu süre içerisinde bu day ve m s r gibi stratejik ürünlerin verimlerinde önemli art fllar sa lanm fl, ancak azalan gübre tüketimine karfl l k yüksek verim korunmufltur. Verimin düflmeyifli gübre kullan m etkinli inin artt r lmas ve çiftlik gübresi ve flehirsel at klar n da düflük oranda da olsa besin elementi kayna olarak uygulanmas ve kuflkusuz bu ülkelerde iklim koflullar n n verimi genellikle k s tlamamas ile aç klanabilir. Farkl klim kuflaklar ndaki geliflmekte olan ülkelerde ise y ll k yapay gübre kullan m do rusal olarak artarak günümüzde 110 milyon tona ulaflm fl olup artmaya devam edece i görülmektedir (Anonim, ). Yak n bir gelecekte yeryüzündeki ifllenebilir topraklar n tamam tar m alt na al nm fl olacak, 2030 y l nda Dünya nüfusu belki de 8 milyara ulaflacakt r. Bu nüfusu besleyebilmek için g da üretiminin yaklafl k % 60 artmas gerekecektir. Bu art fl n da geliflmekte olan ülkeler taraf ndan sa lanmas gerekti i öngörülmektedir (Fresco, 2003,a). Dolay s yla geliflmekte olan ülkelerde gübre tüketimi bir yandan artan g da, elyaf ve yem gereksinimini karfl layacak olan tar msal üretim, di er yandan da sömürülmüfl topraklar n n verimlilik düzeyini yükseltmek için artmak zorunda görülmektedir. Geliflmifl ülkelerin genel olarak gerçeklefltirdikleri yüksek gübre kullan m etkinli inin bu ülkelerde de yakalanmas ekonomik ve ekolojik bir zorunluluktur. Gübre kullan m etkinli inin artt r lmas da kuskusuz üretimin alan ndaki toprak ve iklim koflullar, beklenen verim düzeyi ve bitkinin besin elementi gereksinimi ve bunlar n topraktaki düzeylerini birlikte de erlendirmekle olas d r. Toprak analizleri ve bitki performans n belirlemek için yap lacak doku testleri bu de erlendirmeler için gerekli verileri sa layacakt r. Laboratuar analiz olanaklar elektronik ve analitik enstrüman teknolojilerindeki h zl geliflmeler sayesinde sürekli artmaktad r. Emisyon ve absorpsiyon spektroskopisinde birçok elementin ölçülebilen deriflimleri ppb mertebesinin çoktan alt na inmifl, multi-element otomatik ayg tlar büyük analiz kolayl klar getirmifltir. Besin elementlerinin bitkilere yaray fll formlar n n tar m topraklar ndaki konsantrasyonlar bitki çeflitlerine ba l olarak iki s n r de er aras nda yer almaktad r. van Noordwijk ve Cadish (2002) taraf ndan haz rlanan ayr nt l bir derlemede bu s n r de erler: 1-noksanl k, 2-fazlal k olarak tan mlanm flt r. Bu yazarlara göre bir bitki besleme program n n baflar s herhangi bir besin elementinin topraktaki elverifllili inin bu iki kritik s n r aras nda kalmas n sa layabilmesi ile ölçülmektedir. Kuflkusuz, bu iki s n r aras ndaki konsantrasyon veya elverifllilik aral n n geniflli i bitki çeflidine, ekim nöbetine, toprak özelliklerine ve iklim koflullar na ba l d r. Burada Bitki Beslemecinin görevi gübreleme ile besin elementi konsantrasyonunu kritik noksanl k düzeyinin üzerinde, fazlal k s n r n n alt nda tutmaya çal flmakt r. Bu flekilde bir yandan ürün garanti alt na al n rken di er yandan fazlal n neden olabilece i ekonomik kay plar ve ekolojik sorunlar önlenmifl olacakt r. Eksiklik ve noksanl k s n rlar farkl iklim kuflaklar nda de iflik biçimlerde de erlendirilmek durumundad r. Tropik kuflakta genellikle bitki besin elementlerinin konsantrasyonlar kritik noksanl k s n r n n alt ndad r. Buna karfl l k l man kufla n genellikle verimli topraklar nda an lan konsantrasyonlar fazlal k s n r na yak n ya da üzerinde olabilir. Dolay s yla birinci durumda topraklar n bitki besin elementleri yönünden vars ll klar n artt r lma ve korumas na, ikinci durumda ise toprak-bitki-çevre iliflkilerinde daha duyarl kantitatif yaklafl mla besin elementi fazlal n n yönetilmesine öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu ba lamda, van Noordwijk ve Cadish (2002) temel amac n de iflik iklim ve toprak koflullar alt nda tek bir ekonomik doz belirlemek yerine, noksanl k ile fazlal k s n rlar aras ndaki aral geniflletmek oldu unu vurgulamaktad rlar. Bu da iki yolla olabilir: 1- hassas tar m ve 2- ekolojik yaklafl m. Ekolojik yaklafl ma göre topraktaki bitki besin elementlerinin arz ile bitki gereksinimi tam anlam yla eflzamanl de ildir. Di er bir deyiflle, besin elementlerinin kök bölgesinde en elveriflli olduklar zaman dilimi ile bitki al m n n en yüksek oldu u dönem her zaman çak flmamaktad r. Bu zamanlama eksikli i ürün deseni içerisinde yer alan kar fl k bitki sistemlerinin biri di erinin bofllu unu dolduracak biçimde devreye girmeleriyle giderilmeye çal fl l r. Bu yolla farkl bitkiler y kanabilecek besin elementlerini yakalama ve süzme ifllevlerini yerine getirirler (van Noordwijk ve Cadish, 2002). Ekonomik ve ekolojik k s tlamalar n büyük bir olas l kla artaca 21. yüzy l tar m nda inorganik ve organik gübrelerin kullan m nda hassas tar m ve ekolojik yaklafl m, her ikisi de, iklim koflullar na ve isletme biçimlerine ba l olarak genifl uygulama alanlar bulaca ileri sürülebilir. Toprak yap s n korumak, rizosferdeki dayan flma ortam n rahats z etmemek ve enerjiden tasarruf emek için azalt lm fl ya da s f r toprak iflleme yayg nlaflabilir. Bu tip toprak kullan m nda toprak alt na yerlefltirilmifl s zd rmal sistemlerle yap lan su ve besin elementlerini rizosfere do rudan uygulanmas n sa layan bir fertigasyon yayg nlaflabilir (Lal, a) Devam 15.sayfada 16

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Nisan 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR.

YATIRIMCI SUNUMU. Nisan 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR. YATIRIMCI SUNUMU Nisan 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR. Gübre Fabrikaları T.A.Ş Kuruluş Tarihi 25.12.1952 Sermaye Tutarı 83.500.000TL Borsa İMKB Hisse Kodu GUBRF 2 GÜBRE

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Temmuz 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR.

YATIRIMCI SUNUMU. Temmuz 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR. YATIRIMCI SUNUMU Temmuz 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR. Gübre Fabrikaları T.A.Ş Kuruluş Tarihi 25.12.1952 Sermaye Tutarı 83.500.000TL Borsa İMKB Hisse Kodu GUBRF 2 GÜBRE

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı