TÜRK EKONOM İ BANKASI 1 OCAK-30 HAZİRAN 2007 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK EKONOM İ BANKASI 1 OCAK-30 HAZİRAN 2007 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR"

Transkript

1 TÜRK EKONOM İ BANKASI ANONİM 1 OCAK-30 HAZİRAN 2007 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

2 Türk Ekonomi Bankas ı A. Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul TÜRK EKONOM İ BANKASI ANONİM 1 OCAK-30 HAZİRAN 2007 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

3 Türk Ekonomi Bankas ı A. Ş. nin 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile ayn ı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit ak ış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırl ı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kurulu ş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırl ı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırl ı denetim, 5411 sayıl ı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiş tir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırl ı bir güvence verecek şekilde planlanmasın ı ve yapılmasın ı öngörür. Sınırl ı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanmas ı ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanmas ı ile sınırl ı olduğundan, tam kapsaml ı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsaml ı bir denetim çalışmas ı yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.

4 Gerçekleştirmi ş olduğumuz sınırl ı denetim sonucunda, ilişikteki finansal tabloların, Türk Ekonomi Bankası A. Ş. nin 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla mali durumunu ve ayn ı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçların ı ve nakit akımların ı 5411 sayıl ı Bankacılık Kanununun 37 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBEC İ MAL İ MÜŞAVİRLİK A. Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

5 Hasan Kılıç Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM İstanbul, 10 Ağustos 2007

6 TÜRK EKONOM İ BANKASI A. Ş.'NİN 30 HAZİRAN 2007 TARİH İ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Adres : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 57 Fındıkl ı İstanbul Telefon : (0 212) Fax : (0 212) Elektronik site adresi Elektronik posta adresi : : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebli ğ e göre hazırlanan alt ı aylık konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN BİLGİLER BANKANIN MAL İ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN SINIRLI DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan alt ı aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar ı, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ı, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Liras ı cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırl ı denetime tabi tutulmu ş ve ilişikte sunulmuştur. 10 Ağustos 2007 Alain Pierre Yavuz Canevi André Bailly İsmail Yanık Varol Civil E. Sevinç Özşen B. Ilgaz Doğan Yönetim Denetim Komitesi Denetim Komitesi Genel Müdür FinansalRaporlamadan Finansal Kurulu Başkanı Başkanı Başkan Vekili Sorumlu Genel Müdür Raporlamadan Yardımcısı Sorumlu Yönetici Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyad / Unvan: Çiğdem Başaran / Yatırımc ı İlişkileri Yöneticisi Tel No: (0212) Fax No: (0212)

7 İÇİNDEKİLER BİRİNC İ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kurulu ş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 1 II. Bankanın sermaye yapıs ı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolayl ı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklar ı, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Bankanın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının nitelikleri varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Bankada sahip olduklar ı paylara ilişkin açıklama 2 IV. Nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 2 V. Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi 2 İKİNC İ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilanço 3 II. Nazım Hesaplar Tablosu 5 III. Gelir tablosu 6 IV. Özkaynak değişim tablosu 7 V. Nakit ak ış tablosu 9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 10 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabanc ı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 10 III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 11 IV. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 12 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 12 VI. Finansal varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 VII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 15 VIII. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 15 IX. Sat ış ve geri al ış anlaşmalar ı ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 15 X. Sat ış amaçl ı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilişkin açıklamalar 16 XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 16 XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 17 XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 17 XIV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 18 XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 18 XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 19 XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 20 XVIII. Hisse senetleri ve ihracına ilişkin açıklamalar 20 XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 20 XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 20 XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 20 XXII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 21 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 22 II. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar 25 III. Kur riskine ilişkin açıklamalar 26 IV. Faiz oran ı riskine ilişkin açıklamalar 28 V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar 31 BEŞİNC İ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 33 II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 45 III. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanmas ı gereken hususlar 53 IV. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanmas ı gereken hususlar 57 V. Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklanmas ı gereken hususlar 62 ALTINCI BÖLÜM Sınırl ı Denetim Raporu I. Sınırl ı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanmas ı gereken hususlar 65 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 65

8

9 BİRİNC İ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Bankanın Kurulu ş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Bankanın Tarihçesi Türk Ekonomi Bankas ı Anonim Şirketi ( Banka ), Kocaeli Halk Bankas ı T.A. Ş. ünvan ı altında 1927 yılında Kocaeli de kurulmu ş mahalli bir banka iken, 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınm ış ve ismi Türk Ekonomi Bankas ı A. Ş. olarak değiştirilerek merkezi İstanbul a alınmıştır. II. Bankanın Sermaye Yapıs ı, Yönetim Ve Denetimini Doğrudan Veya Dolayl ı Olarak Tek Başına Veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortaklar ı, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler İle Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama 30 Haziran 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle başlıca hissedarlar ve sermaye aşağıda belirtilmiştir: Hissedarların Adı Ödenmiş Sermaye % Ödenmiş Sermaye % TEB Mali Yatırımlar A. Ş. 84, , Halka arz edilmi ş hisseler 15, , Diğer hissedarlar toplamı , , Haziran 2007 tarihi itibariyle Banka nın ödenmi ş sermayesi birim nominal değeri 1.00 YTL olan, 100,000,000 adet hisseden oluşmaktadır. Banka nın 27 Mart 2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, her türlü yasal prosedür tamamlandıktan sonra, Banka nın çıkarılm ış sermayesinin, kayıtl ı sermaye tavan ı içerisinde 23,500 YTL artırılarak 100,000 YTL ye yükseltilmesine ve artırılan 23,500 YTL nin 11,750 YTL lik kısmının olağanüstü yedek akçelerden kalan 11,750 YTL lik kısmının da enflasyon düzeltme farkından karşılanarak ortaklara paylar ı oranında bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine karar verilmi ş olup sermaye artışına ait işlemler 12 Haziran 2007 tarihinde tamamlanmıştır. 1

10 III. Bankanın, Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri İle Genel Müdür Ve Yardımcılarının Nitelikleri Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler İle Bankada Sahip Olduklar ı Paylara İlişkin Açıklama Ünvanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Tefti ş Kurulu Başkanı İsmi : Yavuz Canevi : Dr.Akın Akbaygil Alain Pierre André Bailly (Denetim Komitesi Başkan ı) İsmail Yanık (Denetim Komitesi Başkan Vekili) Jean-Jacques Marie Santini Metin Toğay Michel Roger Chevalier Refael Taranto Varol Civil (Genel Müdür) : Hakan Tıraşın Genel Müdür Yardımcıları : Emine Sevinç Özşen İzzet Cemal Kişmir Levent Çelebioğlu Nilsen Altıntaş Nuri Tuncalı Saniye Telci Turgut Boz Turgut Güney Ümit Leblebici Ünsal Aysun Denetçiler : Ayşe Aşardağ Cihat Madanoğlu Yukarı da belirtilen Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının Banka da sahip olduklar ı paylar ortaklar pay defterine göre çok önemsiz seviyededir. IV. Nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar: Pay Pay Ödenmiş Ödenmemiş Ad Soyad /Ticari Unvanı Tutarları Oranları Paylar Paylar TEB Mali Yatırı mlar A. Ş. 84,254 % ,254 - Banka nın sermayesinde doğrudan veya dolayl ı hakimiyeti sözkonusu olan nitelikli pay sahibi grup TEB Mali Yatırımlar A. Ş. dir. TEB Mali Yatırımlar A. Ş. nin %50 hissesi BNP Paribas tarafından kontrol edilmektedir. V. Bankanın Hizmet Türü Ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi Banka'nın faaliyet alan ı, kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılığın yanısıra proje finansman ı ve fon yönetimi işlemlerini kapsamaktadır. Banka normal bankacılık faaliyetlerinin yan ı sıra TEB Yatırım Menkul Değerler A. Ş. ve TEB Sigorta A. Ş. adına şubeleri aracıl ığı ile acentalık faaliyetleri de yürütmektedir. 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle Banka nın yurt içinde 232 şubesi ve yurt dışında 1 şubesi bulunmaktadır (31 Aralık yurtiçi, 1 yurtd ışı şube). 2

11 İKİNC İ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR I. Bilanço II. Nazım Hesaplar Tablosu III. Gelir Tablosu IV. Özkaynak Değişim Tablosu V. Nakit Ak ış Tablosu

12

13 BİLANÇO I. BİLANÇO - AKTİF KALEMLER Bağımsız Sınırl ı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 332, ,022 1,137, , , ,410 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 211,920 11, ,106 97,710 5, , Alım Satım Amaçl ı Finansal Varlı klar 194,534 2, ,478 80,266 1,375 81, Devlet Borçlanma Senetleri 194,534 2, ,478 80, , Sermayede Pay ı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Fark ı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandı rı lan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay ı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler 2.3 Alım Satım Amaçl ı Türev Finansal Varlı klar 17,386 8,242 25,628 17,444 4,065 21,509 III. BANKALAR VE DİĞER MAL İ KURULUŞLAR (3) 22, , ,344 4, , ,688 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 370, , Bankalararas ı Para Piyasası ndan Alacaklar 370, , İMKB Takasbank Piyasası ndan Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 1,320, ,487 1,563,614 1,265, ,427 1,531, Sermayede Pay ı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri 1,320, ,431 1,563,549 1,265, ,368 1,531, Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER (5) 4,027,966 1,617,597 5,645,563 3,430,285 1,521,151 4,951, Krediler 3,993,190 1,617,597 5,610,787 3,415,741 1,521,151 4,936, Takipteki Krediler 74,277-74,277 44,792-44, Özel Karşılı klar (-) (39,501) - (39,501) (30,248) - (30,248) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.2 Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 90,954 52, ,709 90,954 55, , Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklı klar 90,954 52, ,709 90,954 55, , Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklı klar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklı klar Mali Olmayan Ortaklı klar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) 12.1 Finansal Kiralama Alacaklar ı 12.2 Faaliyet Kiralamas ı Alacaklar ı 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmam ı ş Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı lar 13.2 Nakit Ak ış Riskinden Korunma Amaçlı lar 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı lar XIV. MADD İ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 69,081-69,081 56,118-56,118 XV. MADD İ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 45,890-45,890 38,935-38, Şerefiye 15.2 Diğer 45,890-45,890 38,935-38,935 XVI. VERG İ VARLIĞI (14) 49,215-49,215 20,186-20, Cari Vergi Varl ığı 16,767-16,767 7,811-7, Ertelenmi ş Vergi Varl ığı 32,448-32,448 12,375-12,375 XVII. SATI Ş AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 87,723 14, ,413 22,733 8,362 31,095 AKTİF TOPLAMI 6,628,104 2,959,277 9,587,381 5,278,866 3,002,791 8,281,657 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıc ı parçalarıdır. 3

14 BİLANÇO I. BİLANÇO PASİF KALEMLER Bağımsız Sınırl ı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 3,032,969 3,313,474 6,346,443 2,370,384 3,055,523 5,425,907 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 165,643 2, ,257 67,356 1,531 68,887 III. ALINAN KREDİLER (3) 435, ,599 1,008, , , ,994 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR (4) 788, , , , Bankalararas ı Para Piyasaları ndan Borçlar 4.2 İMKB Takasbank Piyasası ndan Borçlar 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 788, , , ,004 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1 Bonolar 5.2 Varlığa Dayal ı Menkul Kı ymetler 5.3 Tahviller VI. FONLAR VII. MUHTELİF BORÇLAR 118,716 29, ,667 68,199 34, ,476 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) 73,385 1,491 74,876 34,323 1,827 36,150 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (6) - 13,213 13,213-9,902 9, Finansal Kiralama Borçlar ı - 15,722 15,722-12,825 12, Faaliyet Kiralamas ı Borçlar ı 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmi ş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (2,509) (2,509) - (2,923) (2,923) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (7) 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı lar 11.2 Nakit Ak ış Riskinden Korunma Amaçlı lar 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı lar XII. KARŞILIKLAR (8) 44,691 13,411 58,102 33,965 12,362 46, Genel Karşılı klar 27,133 13,411 40,544 20,143 12,362 32, Yeniden Yapılanma Karşıl ığı 12.3 Çalışan Haklar ı Karşıl ığı 8,159-8,159 7,033-7, Sigorta Teknik Karşılıklar ı (Net) 12.5 Diğer Karşılı klar 9,399-9,399 6,789-6,789 XIII. VERG İ BORCU (9) 69,520-69,520 50,131-50, Cari Vergi Borcu 69,520-69,520 50,131-50, Ertelenmi ş Vergi Borcu XIV. SATI Ş AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR (10) XV. SERMAYE BENZER İ KREDİLER (11) - 283, , , ,912 XVI. ÖZKAYNAK LAR (12) 626,688 1, , ,747 2, , Ödenmi ş Sermaye 100, ,000 76,500-76, Sermaye Yedekleri 237,766 1, , ,037 2, , Hisse Senedi İhraç Primleri 1,592-1,592 1,592-1, Hisse Senedi İptal Kârlar ı Menkul Değerler Değer Art ı ş Fonu (4,752) 1,708 (3,044) (12,231) 2,220 (10,011) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışlar ı Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışlar ı İştirakler, Bağl ı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlar ı (Etkin kısı m) Sat ış Amaçl ı Duran Varlıklar Değer Artışlar ı Diğer Sermaye Yedekleri 240, , , , Kâr Yedekleri 219, , , , Yasal Yedekler 20,235-20,235 14,950-14, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 212, , , , Diğer Kâr Yedekleri (13,628) - (13,628) (13,628) - (13,628) 16.4 Kâr veya Zarar 69,462-69, , , Geçmi ş Yıllar Kâr ve Zararlar ı Dönem Net Kâr ve Zarar ı 69,462-69, , , Azınlık Hakk ı (16) PASİF TOPLAMI 5,354,805 4,232,576 9,587,381 4,211,187 4,070,470 8,281,657 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıc ı parçalarıdır. 4

15 NAZIM HESAPLAR TABLOSU II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU Bağımsız Sınırl ı Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. "! # $ &% ('*)(+, $% -. / 0*- 12/ 6,338,024 5,993,000 12,331,024 2,851,566 3,902,161 6,753, C D 1,113,738 1,920,184 3,033, ,807 1,710,154 2,629, FE5"GAB5 <6HI*;"B5 J; ; 79D:*; N$8C 5":B5"C 1,058, ,196 1,990, , ,899 1,725, O3FEDP(48QR;C 5 <H P B5 79B5 C 82ESKB;"TLDM DTB; U+5 C 8B5":B5"C 50, , ,407 43, , , *3FE8VA5 C :; <K=5 C D 127,149 40, , ,691 36, ,275.23O3 W ; :L>*; JC 5XK8B5 C 8 880, ,939 1,637, , ,904 1,395,623.23O3.23FH < I*;B;"<*J+; Y*?LB2JC 5"XK8B5 C 8-52,732 52,732-50,146 50,146.23O3O3FE8VA5 CZW(;":K>K; J; Y?ABB5 C 8-52,732 52,732-50,146 50, K3 [>LC 5XK8< 8\ B5"C.231K3.23]W 5"B^A5B8A[>LC 5XK8< 8\ B5"C , , , , K3O3FE8VA5 CZ[>LC 5XK8< 8\ B5 C , , , ,782.23_*3 N;"C ; :<8AU+5"C 8B5 :&`*C 5\ 8:*; :*M 7a; :B; C - 169, ,051-84,319 84,319.23bK3 c(8c S2B;RC.23bK3.23F43c+32=d5"C >*5e$W(;":2>; M D:*; c(8c SB; C.23bK3O3FE8VA5 Cc(8C SB; C.23fK3 =5 :K>L?B2JDT3H IZ3Ag;"< D: [ B7h; N;"C ; :< 8B5"C 8798e X5 :.23iK3.23jA3 Faktoring E8VA5 CN;"C ; :K< Garantilerinden 8B5 C 8798eX*5 :.23kK3 E8VA5 CZJ+5R\;B5"< B5 C 8798eRXL5": 50,194 88, ,592 44,489 85, ,635 "! % l&l&% ( -. / 0*- 12/ 5,385 42,272 47,657 2,511 69,949 72,460 O3.3 c ; TADB; 7a;"e 4;R; IKILmK< B5 C 3,285, ,231 3,568, , , ,510 O3.3.23]U+; X*5"B8 02[>L< 8\6E5VA5 CZ[BD7n46;; II2m< B5 C 8 1,336, ,194 1,610, , , ,579 O3.3O3]U+; X*5"B8 02=5 GAXA?K; <[B 3o g;"< 3L4;L; ILIKm< B5 C 8 145, , , , ,207 O3.31*3FH P < 8C 3LGL5 W(;V3Lp C < 3*g*5 C 3KH P < 3A46;L; ILIKmK< B5RC 8-4,000-4,000 O3.3_63]J?B 3LN; C 3RJC 5XK8L4;"I*M 8M4;L; ILIKm< B5"C 8 O3.3b*3]=5 :63RJ+DT63HIC 3L[C ;QDBD>&46;;"IKILmK< B5"C 8 175, , , ,914 O3.3f*3]q6SAC?K:*B?&J$;"C P DBD> r$x5"7h5(46;; II2m*XAm O3.3i*3 O3.3j3 Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 388, , , ,573 O3.3k*3]JC İhracat 5"XL8AJ;RC< Taahhütlerinden DKs; C Q; 7a;(tZ87h8<64;R; IKILmK< Kaynaklanan B5 C Vergi 8 ve Fon Yükümlülükleri 13,106-13,106 10,094-10,094 O3.3.uK3 613, , , ,871 O3.3.K.3 Açığa Menkul Kıymet Sat ı ş Taahhütlerinden Alacaklar O3.3."O3vE8VA5 Cc ; Açığa Menkul TDB;"7h;e 4;; ILIKm< Kıymet Sat B5 C ı ş Taahhütlerinden Borçlar O3O3 c ; TADB; YK8B8C46;; II2m< B5 C ,920-1,920 O3O3.23wc ; TADB; YK8B8CZJC 5 X8K4;"I*M 8M(4;R; IKILmK< B5 C 8 1,948,937 9,037 1,957,974-11,931 11,931 O3O3O3FE8VA5 Cc ; TDB; Y*8B8C4;L;"I2ImK< B5 C "! %(xy, &zk { $ & ( - O/ 1,948,937 9,037 1,957,974-11,931 11,931 1*3. 8M >L< 5 :&JSAC?L:K7 ; [(7a; }BDL4*mKC 5"G+~68:K;":AM ;B2[C ;}B;"C 1,938,744 3,789,585 5,728,329 1,221,387 2,024,869 3,246,256 1*3.3. 1*3.3O Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçl ı İşlemler 1*3.31 Nakit Ak ış Riskinden Korunma Amaçl ı İşlemler 1*3O Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçl ı İşlemler 1*3O3. U+; AlıX*5"B8EAGA8e([BD7ao m Satım Amaçl ı İş g;"< lemler D7nH P B5 7hB5 C 8 1,938,744 3,789,585 5,728,329 1,221,387 2,024,869 3,246,256 1*3O3.23. U+; X*5"B8EAGA8e([BD7nH P B5 79B5 C 8 506, ,320 1,308, , , ,715 1*3O3.23O U+; X*5"B8EAGA8eg*; < D7 H P B5 79B5 C 8 288, , , , , ,019 1*3O3O `Z; C ;$GA5 P B5 7hB5"C 8 217, , ,331 96, , ,696 1*3O3O3. C ; [$BD7 H P B5 7hB5 C 8 1,071,144 2,105,555 3,176, , ,599 1,624,955 1*3O3O3O C ;g*; <D7 H P B5"7&B5 C 8 84,544 1,430,125 1,514,669 17, , ,570 1*3O3O31 8e$[$BD7 H P B5"7&B5 C 8 975, ,286 1,639, , , ,466 8e+g*; < D7nH P B5 7hB5"C 8 6,573 6,310 12,883 7,488 2,716 10,204 1*3O31 `Z; C ;202~Z;"8e(GK5 =5 8TSK:LB; C D 4,189 5,834 10,023 4,745 1,970 6,715 1*3O31*3. `Z; C ;$[ BD7 8TLSK:LB; C D 361, , , , , ,191 1*3O31*3O `Z; C ;+g;"< 8TS2:B;"C D 181, , , , , ,313 1*3O31*31 ~*;8e$[+BD7 8T*SR:*B; C D 180, , , , , ,878 1*3O31*3_Œ~*;8e+g*; < 8TASA:AB;"C D 1*3O31*3b =5 :K>L?BLE5VL5"C B5RCZ[BD7 8TLS2:B; C D 1*3O31*3f =5 :K>L?BLE5VL5"C B5RC g*; < 8TS2:B;"C D 1*3O3_ ~K?<?C 5M`6;"C ;$H P B5 79B5 C 8 1*3O3_63. ~K?<?C 5M`6;"C ; [BD7nH P B5 79B5 C 8-103, ,055-53,299 53,299 1*3O3_63O ~K?<?C 5M`6;"C ;g*; < D7 H P B5 79B5 C 8-103, ,055-53,299 53,299 1*3O3b ~K?<?C 5M~6;8e([BD7ao g;"< D7 H P B5"7&B5 C 8 1*3O3b*3. ~K?<?C 5M~6;8e([BD7 H P B5 79B5 C 8 1*3O3b*3O ~K?<?C 5M~6;8eg;"< D7nH P B5 79B5"C 8 1*3O3f E8VA5 C $$%Žx l y$%6 ( x*x*x - 183, , , ,096 B. x+! d + % y$% 31,772,668 6,007,676 37,780,344 25,827,047 1,908,562 27,735,609 _63.3 =ŽmKP < 5 C 8A~6SA:GK5 `6SAC < \ KT=5 GKQ?K< B; C D 23,983, ,472 24,645,024 22,728, ,801 23,320,467 _63O3 *7a; :K5 < 5 [+BD:*; :&=5 :K>L?BLE5"VA5 C B5"C _631K3 46; I*M 8B5 [BD:*; :+ 5">LB5 C 20,676, ,967 20,797,295 20,055, ,047 20,203,517 _63_*3 46; I*M 8B5 [BD:*; :48 Q;"C 86g*5 :*5"< B5 C 2,913, ,288 3,188,871 2,362, ,038 2,589,081 _63bK3 46; I*M 8B5 [BD:*; :E8VA5RCZJ DTL7a5 < B5 C 393, , , , , ,206 _63fK3 HIC ;RQ2D:*; [C ;QDp$B?2:; :+J$DTL7 5 < B5"C - 68,950 68,950-70,552 70,552 _63iK3 E8VA5 C 67a; :*5"<KJDTK7 5 < B5 C _63jA3 *7a; :K5 <JDTL7a5 <K[B; :B;"C x+! l + + +{$% b*3.3 =5 :K>L?B2JD T27 5 < B 5"C 7,788,744 5,345,742 13,134,486 3,098,289 1,315,948 4,414,237 b*3o :*;"<Zg*5 :*5"< B 5 C 8 149,986 12, , ,914 80, ,519 b*31k3 *7 < 8; 3,712,758 3,919,793 7,632,551 3,699 2,297 5,996 b*3_*3 U+;"C ; :< 2, , , , ,588 b*3bk3 b*3fk3 Gayrimenkul 2,948, ,088 3,765,770 2,070, ,792 2,815,338 b*3ik3 Diğer Rehinli Kı ymetler 974, ,531 1,412, , ,666 1,150,796 x"! Rehinli Kı ymet Alanlar KABUL + $l&z2 ( %+ ( y EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER * ( ,110,692 12,000,676 50,111,368 28,678,613 5,810,723 34,489,336 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıc ı parçalarıdı r. 5

16 GELİR TABLOSU III. GELİR TABLOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot Toplam Toplam Toplam Toplam " š œ & ža & ža ŸAR 647, , , ,723 A h K L L Žªa «R d L R 464, , , ,495 A ± ²* Z ²d 9 R³««R Z ªa «Z d ( 2 R 15,451 7,965 7,963 4,689 A µ h R Z 6 L R Z L Žªa «6 R d L L 23,817 15,735 11,172 6,105 A ( R 9 ¹* º" Aº2³ L¼ L 6 L Žªa «Z R d L L 10,860 20,368 7,807 12,619 A ½ ¾ L *²Z 6 ÀK L L Z L Žªa «R Ž ( L K 132,151 66,884 63,821 32,812 A ½ ªa «¼ÂÁ Rà «¼Äª ¼d Å2 «d º L ÆŽ R «6 R L 8,737 5,333 4,159 1,655 A ½ Ç A Å2 ÀK Èa¹ZÉL² 9 ÀK L $ L Ź«9ÊL ËZ L¹* 9 L A Ìœ R º«Ã «R 6Æ A ½ µ Á Rà «¼ R¹6 aí9 A A«$ Z R º" L ZÆ R «Ź R * L 123,414 61,547 59,662 31,157 A ½ ÆŽ L Z L¹* œ 9 K L Î Z Ï ²Kà ²* Ð2 A Ìœ Rà ««¼ R Z - 4 A Ñ ( 6 R º" L ( 9 L L¼ Ça K L A Ò œ ÀK L $ $ 9Ç K A š œ "Óœ +žž & +žž Ÿ 409, , , ,857 ¾ LËZ K²Z Là 9Æœ L K œ L L 285, , ,164 81,292 h²z R Z«R d h K R 9Æœ L A Ž L * L 55,331 31,623 31,022 17,701 µ ( R 9 ¹* º" Aº2³ L¼ L 6 &ÆŽ L L d L A 67,863 28,275 35,950 11,707» Ô 2ÅaÎ& L œ¾n L *²Z 9«¹K¼ Là K ÆŽ L L $ L A L ½ œ ÀK L $ $ 9Ç K K 1, R R Õœ &Ö + 9 š œ & ža š &Ø R Ù 237, , ,316 65,866 ÚŽ Õœ &Ö ÛdÜ9ž 9ÖnÚ9 ÞÝßœàÞ á6âžßžõã d & ža &žž 57,960 33,324 32,218 18,609 ªa «6 R ŽäœÐR Là Ë6 h œ±k¼ž º ¹*± 6 R 80,035 42,058 45,290 23,585 L åd R * h K Z * L 12,101 6,514 6,894 3,454 L Ç A¹* 6å R 6 a * L L 14,871 10,586 7,677 5,753 L µ œ ÀK L 53,063 24,958 30,719 14,378 ÆŽ L R ŽäœÐR LÃËZ 9 9±¼œ º ¹±K Z R 22,075 8,734 13,072 4,976 Z åd R * h K Z Æœ R L Z Ç A¹* 6å R 6 a * L 9Æœ L R Z µ œ ÀK L 21,235 7,957 12,580 4,532 Úa Ö àþ 9Ö+ÖÛæ œ + žž & ža Ÿ µ* 14,754 18, Ú9 2 Ö+ "Ü 9žŽ Ý çhžšè ž9 œžâ Õœé2ê Ù Ÿ (9,250) 6,975 (4,809) (7,828) ÑZ Á L ¼d A¹* 9 ( ¹6 Aº2 Aº"«(»³" ¼ A 6 9ÊL «ë L R «(24,765) 67,339 (21,017) 57,188 ÑZ 9 R¼dì ¹*±»³" L¼ L 6 9ÊL «ë L R «15,515 (60,364) 16,208 (65,016) Ú9 R R Óœ Ríœ &žî $ âd 9ÖŠ d & + Rža &žœ Ÿ"½ Ú9 R 2 a 9 âd 9ÖÞ œ + ž +žž hö+ßï h 9àÞ 15,971 9,997 7,790 2,973 R ð Úœð(Ú ð(ú ð$úœ Ù 316, , ,517 79,623 ñž Ýyž +Ó +Ú9 òó 2í &žó 9 h aü 9Ý{ + 9žóÓ híœ žšóœûœôûœô Ÿ Ñ* Ý{ 9žaô "íd Ø Ù 20,153 13,160 8,680 5,437 ñž Óœ Ríœ &žî $ âd 9ÖŠ d Ód +ž +ž 9 Ø Ù Ÿ Ò* 210, , ,680 71,430 ñœ " Õœ &Ö + 9 "✠9ÖòÝ ç9ž è ( œž 9žŽ 9 Ú9 R ØR "ñœø"ñ Ù ñœ " 85,876 60,520 33,157 2,756 BİRLEŞME İŞLEM İ SONRASINDA GELİR OLARAK - ñœ R " KAYDED õ İLEN FAZLALIK TUTARI - (Ý{ âaõž hýöâ õ ÕÖ$ +àä h✠œ Ž + Õœ Õ - - ßž Ö 9Ýy Ý{ + 9žœÓa ÕÂÝ{ç9žhè ( œž 9ž ñœ Úœ Õœ &Ö ï+ 9ž9 á 9 Þïß{ 2áZâœßŽÕóÝ ç9ž è ž9 œža ñ Úa Ú9 &žd œ õ ÕaÜ9 á +Ý{ç9ž9è 9ž 9žÂ ñœ ð(ñ ðñ R ð(ñd "Ú Ù ŸøK 85,876 60,520 33,157 2,756 ñ Ú9 R Ú9 &žd œ Ý hžœô "íd 9 ù Ù Ÿ ú* (16,414) (13,330) (7,644) ( 478) 2ÑZ û& L ZÆŽ L É 9 R R³««ÀK«(38,228) (1,259) (21,477) 6,547 2ÑZ Î Ã L K¼ ³(ÆŽ L ÉK 9 L ³««À«ñ Ú9 2 Ú9 &žd œ aáß Õ žœ áz & "â 9ÖÞÝ çhž9è $ 9žœ 9žŽ ŸARü* 21,814 (12,071) 13,833 (7,025) ñ Ú ùñ Ú Ù 69,462 47,190 25,513 2,278 2ÒZ a²* ²* ²Z R L L ¹ Là L L 2ÒZ œ ÀK L ñ Ú9 R R ýõœ &ÖnÓ õ Õ &àþý{ç9ža è $ 9žœ 9žŽ ŸA *R 69,462 47,190 25,513 2,278 69,462 47,19 25,513 2,278 Aø Ç& ²6ì6²* 9ÊR «Zë $ A L «0 Aø ª9 *«6 «Í9 LŹ L «9ÊA «ë R «Ÿ ÿ Í9 ºº" a 9 A³"«Z 9 9ÊL ë $ A L IV. İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıc ı parçalarıdı r. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Bağımsız Sınırl ı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmi ş Sermaye Enflasyon Hisse Senedi Düzeltme Fark ı ve Diğer İhraç Primleri Hisse Senedi Sermaye Yedekleri İptal Karları 6 Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kar ı/(zarar ı)

17 GELİR TABLOSU I Dönem Ba şı Bakiyesi , ,676 9,253-61,218 - II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2,293 (13,628) 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2 Muhasebe Politikas ında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 2,293 (13,628) III. Yeni Bakiye (I+II) 57, ,676 9,253-63,511 (13,628) Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Art ış/azalış V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden VI. Riskten Korunma İşlemlerinden 6.1 Nakit Ak ış Riskinden Korunma 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Aktarılan Tutarlar VII. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden VIII. Riskten Korunma İşlemlerinden 8.1 Nakit Ak ış Riskinden Korunma 8.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IX. Dönem Net Kar ı veya Zararı 47,19 X. Kar Dağıtım 5,697-60, Dağıtılan Temettü 10.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 5,697-54, Diğer 6,399 - XI. Sermaye Artırımı 18, Nakden 18, Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 11.3 İştirakler, Bağl ı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 11.4 Menkul Değer Değer Art ış Fonu 11.5 Ödenmi ş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 11.6 Hisse Senedi İhracı 11.7 Kur Farkları 11.8 Diğer XII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XV. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar XVI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - 12,264 Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+ XIV+XV+XVI) 76, ,676 14, ,188 (1,364) 47,19 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıc ı parçalarıdır. 7

18 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU IV. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Bağımsız Sınırl ı Denetimden Geçmiş Ödenmi ş Sermaye Enflasyon Hisse Senedi Yeniden Yeniden Menkul Değer Dipnot Ödenmiş Sermaye Düzeltme Fark ı ve Diğer Sermaye Yedekleri İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kar ı/(zarar ı) Geçmi ş Dönem Kar ı/(zarar ı) Değerleme Fonu Değerleme Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam Özkaynak Cari Dönem I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi , ,676 1,592-14, ,188 (13,628) - 105,700 (10,011) 551,967 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Art ış/azalış III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden 6,967 6,967 IV. Riskten Korunma İşlemlerinden 4.1 Nakit Ak ış Riskinden Korunma 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden VI. Riskten Korunma İşlemlerinden 6.1 Nakit Ak ış Riskinden Korunma 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kar ı veya Zararı 69,462 69,462 VIII. Kar Dağıtım 5, ,415 (105,700) 8.1 Dağıtılan Temettü 8.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 5, ,415 (105,700) 8.3 Diğer IX. Sermaye Artırımı 23,500 (11,750) (11,750) Nakden 9.2 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 9.3 İştirakler, Bağl ı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 9.4 Menkul Değer Değer Art ış Fonu 9.5 Ödenmi ş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 11,750 (11,750) 9.6 Hisse Senedi İhracı 9.7 Kur Farkları 9.8 Diğer 11,750 - (11,750) - X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+ XIII+XIV) 100, ,926 1,592-20, ,853 (13,628) 69,462 - (3,044) 628,396 V. NAKİT AKI Ş TABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıc ı parçalarıdır. Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Dipnot Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 227,939 (219,588) 8

19 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Alı nan Faizler 627, , Ödenen Faizler (302,253) (187,346) Alı nan Temettüler 14,754 18, Alı nan Ücret ve Komisyonlar 80,035 42, Elde Edilen Diğer Kazançlar 31,486 77, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 16,394 5, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapı lan Nakit Ödemeler (108,912) (65,383) Ödenen Vergiler (16,870) (42,959) Diğer (1) (114,362) (203,304) 1.2 Bankacılı k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 183, , (115,888) 84, Gerçeğe Uygun Değer Fark ı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Art ış) Azalı ş Bankalar Hesabındaki Net (Art ış) Azalı ş (11,961) 53, Kredilerdeki Net (Art ış) Azalı ş (700,089) (981,614) Diğer Aktiflerde Net (Art ış) Azalı ş (100,429) (47,582) Bankaların Mevduatlarında Net Art ış (Azal ı ş) 67,839 (271,601) Diğer Mevduatlarda Net Art ış (Azal ı ş) 868,040 1,458, Alınan Kredilerdeki Net Art ış (Azal ı ş) 85, , Vadesi Gelmi ş Borçlarda Net Art ış (Azal ı ş) Diğer Borçlarda Net Art ış (Azal ı ş) (1) 91,060 26,084 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 411, ,443 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (41,391) (51,939) 2.1 İktisap Edilen Bağl ı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklı klar 2.2 Elden Çıkarılan Bağl ı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklı klar 2.3 Satın Alı nan Menkuller ve Gayrimenkuller (11,358) (7,407) 2.4 Elden Çıkarı lan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlı klar (355,542) (928,194) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlı klar 338, , Satın Alınan Yatırım Amaçl ı Menkul Değerler 2.8 Satılan Yatırım Amaçl ı Menkul Değerler Diğer (1) (12,702) (429) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (5,863) 179, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - 179, Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçlar ı 3.4 Temettü Ödemeleri - (18,742) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (5,863) (261) 3.6 Diğer (1) - 18,562 IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlı klar Üzerindeki Etkisi (1) (58,885) 83,430 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artı ş 305, ,160 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlı klar 1,118, ,090 9

20 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlı klar 1,424,357 1,367,250 İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıc ı parçalarıdır. 10

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul TÜRK EKONOMİ

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 07 Mayıs 2010 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu, 44 sayfa finansal tablo ve dipnotlar ile banka yönetim kurulu başkanı

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul TÜRK EKONOMİ

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Ekim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2006 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ 7 Kasım 2008 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2005 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2004 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2004 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2004 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2004 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Haziran 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 3 II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş.'NİN 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ALTI

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 128 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı