2006 Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2006 Faaliyet Raporu

2 2006 FAAL YET RAPORU

3

4 I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18 Özsermaye De iflim Tablosu 19 Nakit Ak m Tablosu 20 Mali Tablolara liflkin Dipnotlar 21 Kâr Da t m Önerisi 53 Denetleme Kurulu Raporu 54 Ba ms z Denetim Raporu 55 Ba l Kurulufllar 56

5 Sunufl Çimentafl zmir Çimento Fabrikas Türk A.fi. nin 12 Nisan 2007 tarihinde saat de Kemalpafla Caddesi No. 4 Ifl kkent- ZM R adresinde bulunan Genel Müdürlük toplant salonunda yap lacak ve 1 Ocak Aral k 2006 tarihleri aras ndaki çal flma sonuçlar n inceleyerek karara ba layacak olan 56. Ola an Genel Kurul toplant s na sunulur. 4

6 Gündem 1) Aç l fl ve yoklama, 2) fiirket Ana Sözleflmesinin 16. maddesi uyar nca Ola an Genel Kurul Baflkanl k Divan n n oluflturulmas ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3) Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu, Ba ms z D fl Denetim Raporunun okunmas ve görüflülmesi, 4) 2006 y l Bilançosu ile Gelir Tablosunun okunmas, onaylanmas konusunun görüflülerek karara ba lanmas, 5) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2006 y l hesap ve ifllemlerinden dolay aklanmalar n n ayr ayr oylanarak karara ba lanmas, 6) 2006 y l kâr konusunda görüflme ve karar, 7) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklar ile Denetçi ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüflülerek karara ba lanmas, 8) TTK 334 ve 335 maddeleri uyar nca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 9) fiirket Kâr Da t m Politikas hakk nda bilgilendirme, 10) 2006 y l içinde yap lan ba fl ve yard mlar konusunda bilgilendirme ve görüflme, 11) Dilekler, kapan fl. 5

7 Yönetim kurulu raporu Say n Ortaklar m z, 2006 y l faaliyetlerimizle sonuçlar n n görüflülerek karara ba lanaca 56. Ola an Genel Kurul Toplant s nda birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz y l, tek yanl ve de iflken petrol fiyatlar n n olumsuz etkisine ra men Dünya Ekonomisinin canl l n korudu u ve Dünya ticaret hacminin tekrar yükselifle geçti i bir y l olmufltur. Dünya ekonomisinin lokomotifi konumundaki ABD ekonomisi %3,4; Avrupa Birli i Bölgesi geçen y l n üzerinde bir performansla %2,8; Japonya %2,7 oran nda büyüme göstermifltir. Kalk nmakta olan ülke ekonomilerinin büyüme h z ise Çin ve Hindistan n yüksek büyüme h zlar na ba l olarak %7,3 seviyelerinde gerçekleflmifltir. Global ekonomilerdeki bu canl l k, mal ve hizmet ticareti olarak dünya ticaret hacmine yans m fl ve dünya ticaret hacmi %8,9 oran nda büyüme göstermifltir. Dünya ekonomilerinde meydana gelen bu geliflmelere paralel olarak ekonomimiz sürdürülebilir büyüme stratejisini devam ettirdi i gibi Avrupa Birli i standartlar na uyuma yönelik bir dönüflüm süreci içine girmifl ve 2006 y l nda %5 in üzerinde bir büyüme gerçeklefltirmifltir. nflaat sektörü, y l n ilk çeyre inde gösterdi i %26,7 gibi çok yüksek büyümenin ard ndan göreceli olarak ivme kaybetmifl ve y l önceki y la oranla %20 civar nda bir büyüme oran ile tamamlam flt r. Bu çerçevede, çimento sektörü 2006 da oldukça canl ve hareketli bir y l geçirmifltir y l nda iç pazar çimento sat fl hacmi ülke genelinde ve Ege Bölgesi nde s ras yla; %18,5 ve %21,8 oran nda artm flt r. Çimentafl da bu geliflmelere paralel olarak sat fllar n %18,1 oran nda art rm flt r y l n n son günlerinde TMSF den sat n al nan Edirne-Lalapafla Çimento Fabrikas ile ilgili yeniden yap land rma ve teknik revizyon çal flmalar y l n ilk yar s nda tamamlanm flt r. Bu çal flmalar sayesinde sa lanan endüstriyel ve yönetsel etkinlik, Çimentafl markas n n gücüyle de birleflince, Trakya flubemizin ülkenin en büyük pazar na h zl ve sa lam bir girifl yapmas n sa lam flt r. Cementir Grubu nun stratejilerine uygun olarak Türkiye de büyüme amaçl aray fllara devam edilmifltir. Sonuç olarak y l n ikinci yar s nda Oyak-Gama ortak girifliminden Elaz Alt nova Çimento Sanayii Ticaret A.fi. devral nm flt r y l nda kurulan ve Malatya, Tunceli, Bingöl, Diyarbak r illerinin kavflak noktas nda konumlanm fl olan Elaz Alt nova Çimento Fabrikas, bölgenin ekonomik ve sosyal kalk nmas n n öncü kurulufllar ndan biridir. Fabrikan n, Baraj Sulama Kanallar ve devam eden yat r mlar n bulundu u bölgede yer almas, iç sat fl konusunda önemli bir potansiyel sa lamaktad r. Ayr ca Irak ve Suriye gibi ülkelere bölgesel yak nl nedeniyle ihracat yapmaya elveriflli olmas rekabet avantajlar yaratmaktad r. Devir tarihinden itibaren yat r m amaçl durufllar d fl nda üretim ve sat fllar n sürdüren Elaz Alt nova Çimento Fabrikas önümüzdeki dönemlerde toplulu umuza önemli katk lar sa layacakt r y l nda Çimentafl, Trakya fiubemiz olan Lalapafla Çimento Fabrikam zla birlikte baflar l bir y l geride b rakm fl ve UFRS ye göre haz rlanan mali tablolar uyar nca 2006 y l nda YTL net konsolide kâra ulaflm flt r. Ancak Trakya fiubemiz Lalapafla Çimento Fabrikas n n amortisman giderleri ile zmir Fabrikam z n finansman giderleri nedeniyle vergi mevzuat uyar nca haz rlanan mali tablolar nda zarar meydana gelmifl ve da t labilir kâr oluflmam flt r. Haz rbeton flirketimiz piyasadaki yo un rekabete ra men sat fllar n önceki y la göre %22,5 oran nda art rarak baflar l bir performans yakalam fl ve hesap dönemini YTL net kârla kapatm flt r. 6

8 Kars Çimento baflar l bir y l daha geride b rakarak hesap dönemini YTL net kârla kapatm flt r. Eylül 2006 da devral nan Elaz Çimento, tatminkâr bir geçifl süreci sonucunda y l, gelecek dönemler için oldukça ümit verici bir sonuç ile kapatm flt r. Destek A.fi. bir yanda topluluk flirketlerine lojistik deste ini art r rken gelirleri ile de Çimentafl E itim ve Sa l k Vakf na önemli katk lar sa lam flt r. Dönem içerisinde Trakya fiubemiz'de ve Elaz Çimento'da gerçeklefltirilen baflar l uyarlama çal flmalar neticesinde SAP yaz l m platformu tüm Çimentafl Grubunu kapsayacak flekilde uygulamaya geçmifltir. Bu baflar l tablonun ortaya ç kmas için üretimde ve yönetimde üstün bir sorumluluk anlay fl ile davranan yönetici ve çal flanlar m za Yönetim Kurulu ad na teflekkürlerimi sunar m. Sayg lar mla Walter MONTEVECCHI Yönetim Kurulu Baflkan & Murahhas Aza 7

9 Girifl Rapor Dönemi DÖNEM Ç NDE YÖNET M KURULU NDA GÖREV ALANLAR Walter Montevecchi Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Aza Francesco Caltagirone Yönetim Kurulu Baflkan Vekili M. Nazmi Akduman Murahhas Aza ve Genel Müdür Francesco Gaetano Caltagirone Yönetim Kurulu Üyesi Alessandro Caltagirone Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Gera Yönetim Kurulu Üyesi Mario Ciliberto Yönetim Kurulu Üyesi Riccardo Nicolini Yönetim Kurulu Üyesi Massimiliano Capece Minutolo Yönetim Kurulu Üyesi YETK SINIRLARI: Sermaye Piyasas Kanunu, T. Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir. DÖNEM Ç NDE DENET M KURULUNDA GÖREV ALANLAR S tk fiükürer Denetim Kurulu Üyesi Bumin Anal Denetim Kurulu Üyesi YETK SINIRLARI: Sermaye Piyasas Kanunu, T. Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir. Dönem içinde fiirket Ana Sözleflmesinde yap lan de ifliklik ile 5274 say l Türk Ticaret Kanunu nda de ifliklik yap lmas na dair kanun kapsam nda hisse senetlerimizin nominal de erinin 500 TL den 1 YKr a (Bir Yeni Kurufl) yükseltilmesi sa lanm flt r. Bu de iflim nedeniyle ortak haklar n n zarar görmemesini sa lamak amac yla fiirket Ana Sözleflmesine ilave edilen bir madde ile ortaklar n sahip olduklar paylardan do an haklar n n sakl olaca ve yap lan de ifliklik ile hisse senetlerinin Merkezi Kay t Kuruluflu nca istenen esaslar çerçevesinde kayden izlenece i esas hükme ba lanm flt r. Ç MENTAfi zmir Çimento Fabrikas Türk A.fi, biri zmir de di eri Edirne-Lalapafla da olmak üzere 2 fabrikada üretim yapmaktad r. zmir Fabrikas nda klinker üretimi biri ön s tmal sisteme göre di eri prekalsinasyon sistemine göre düzenlenmifl 2 döner f r nda yap lmaktad r. zmir Fabrikas nda çimento üretimi ise 4 de irmende yap lmaktad r. Çimentafl Trakya Çimento iflletmesi 1992 y l Mart ay nda üretime bafllam flt r. Y ll k klinker üretim kapasitesi: ton / y l y ll k çimento üretim kapasitesi: ton / y ld r. Klinker üretimi 4 kademe siklonlu, ön s t c l, kuru tip 1 adet döner f r nla, Çimento üretimi 2 adet kapal devre seperatörlü çimento de irmeni ile yap lmaktad r. Ülkenin en büyük çimento pazar olan Marmara Bölgesi nde yer alan Trakya iflletmemizde 2007 y l nda bafllay p 2008 Nisan nda tamamlanmas planlanan modernizasyon yat r m sonras nda üretim süreçlerinin iyilefltirilmesi ile birlikte yak t ve elektrik enerjisi sarf nda tasarruf sa lanacakt r. Öte yandan iki yeni elektrofiltre ilavesiyle çevrenin daha iyi korunmas na katk da bulunulacakt r. 8

10 Yer ald m z Çimento sektörünün temel sorunlar n bir de erlendirmeye tabi tutacak olursak; sektörümüzde öncelikle tespit edilmesi gereken husus, plans z olarak verilen devlet teflviklerinin kapasite art r lmas na yönelik olarak kullan lmas sonucu oluflan üretim fazlas n n y llar itibariyle sürekli artt ; kurulum aflamas ndaki fabrikalar n devreye al nmas ile üretim fazlas n n daha da artaca gerçe idir. Ayr ca ihracata yönelik liman hizmetlerinin sürekli olarak çimento ihraç eden firmalar n aleyhine sonuçlanmas sektörün en temel sorunlar n oluflturmaktad r. flletmelerimizin faaliyette bulundu u zmir ve Lalapafla Fabrikalar m z n çevresinde önemli de ifliklik söz konusu bulunmamaktad r. Buna ra men orta ve uzun vadede oluflabilecek de iflikliklere karfl önlem olmak üzere koruma alanlar n n oluflturulmas na özel önem verilmifltir. flletmelerin mali performans n n yükseltilebilmesi için maliyetler içinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerinin tasarruf ve kamu deste i ile indirilmesi halinde, sektörün rekabet gücünde çok önemli geliflme elde edilebilecektir. flletmenin finansman ve risk yönetim politikalar ana orta n belirledi i ve özkaynak dengelerini dikkate alan bir anlay flla ele al nmaktad r. Yat r mlar ise iflletmelerin mali yap lar n olumsuz etkilemeyecek tarzda bankac l k sektörü ile paylafl lmaktad r. flletmelerin sermaye piyasas mevzuat ve Sermaye Piyasas Kurulu muhasebe standartlar çerçevesinde mali tablolar na al nmam fl de erleri bulunmamakta olup flirketin temettü da t m nda benimsedi i ilkeler Ana Sözleflmenin ilgili maddesinde aç klanm flt r. Ana Sözleflme metnine göre dönem kâr n n %50 sinin ortaklara da t lmas genel ilkedir. Ancak bu ilkenin uygulanmas nda fiirketin mali durumu ve ekonomik konjonktür ile ilgili de erlendirmeler önemli konulard r. Ortakl n geliflimi ve mali yap s n n güçlenmesi, sektörün büyüme h z ile do ru orant l d r. Üretim içinde a rl kl bir paya sahip olan enerji maliyetlerinin düflürülmesine yönelik destekler ortakl n gelifliminde temel konudur. flletmenin karfl laflt rmal olarak düzenlenen rasyolar afla da gösterilmifltir. Cari Oran 0,88 2,38 Likidite Oran 0,60 1,56 Borçlar / Aktif Toplam 0,29 0,49 Borçlar / Özsermaye 0,55 0,97 Özsermaye / Aktif 0,53 0,50 Sat fllara Göre Kârl l k 0,33 0,30 Dönem içinde klinker ve çimento üretiminde kayda de er art fl gerçekleflmifl olup bir önceki y la oranla çimento üretimi %7 seviyesinde; klinker üretimi %5 seviyesinde art fl kaydetmifltir. Çimento iç sat fl ise %18 seviyelerinde artm flt r. Bölgemizde ise üretim %11 seviyelerinde sat fllar ise %23 seviyesinde artm flt r. Türkiye statistik kurumu verilerine göre 2005 y l Aral k ay ortalama çimento ton fiyat ile 2006 y l Aral k ay n n ortalama çimento fiyat ndaki de iflim %9.84 olarak gerçekleflmifltir. Bu da enflasyon art fl na pareleldir. fiirketimizin ulusal ve uluslararas alanda üretim, pazar ve ifl olanaklar yaratma amaçlar çerçevesinde Elaz Alt nova Çimento Fabrikas y l n ikinci yar s nda toplulu umuz bünyesine kat lm flt r y l nda kurulan ve Malatya,Tunceli, Bingöl, Diyarbak r illerinin kavflak noktas nda konumlanm fl olan Elaz Alt nova Çimento Fabrikas, Bölgenin ekonomik ve sosyal kalk nmas n n öncü kurulufllar ndan biridir. Fabrikan n, Baraj Sulama Kanallar ve devam eden yat r mlar n bulundu u bölgede yer almas iç 9

11 sat fl konusunda önemli bir potansiyel sa lamaktad r. Ayr ca Irak ve Suriye gibi ülkelere bölgesel yak nl nedeniyle ihracat yapmaya elveriflli olmas, rekabet avantajlar yaratmaktad r. Devir tarihinden itibaren yat r m amaçl durufllar d fl nda üretim ve sat fllar n sürdüren Elaz Alt nova Çimento Fabrikas, önümüzdeki dönemlerde toplulu umuza önemli katk lar sa layacakt r. Üst yönetimde y l içinde herhangi bir de ifliklik yap lmam fl olup görevde bulunan üst yönetim hakk nda bilgiler afla da gösterilmifltir: Walter Montevecchi Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Aza M. Nazmi Akduman Murahhas Aza ve Genel Müdür Mustafa Güçlü Genel liflkiler Koordinatörü Ali hsan Özgürman Mali ve dari fller Direktörü smail Ali Özinönü Pazarlama ve Sat fl Direktörü Ergün Olgun Teknik Direktör Gino Corsi MIS Direktörü Paolo Bossi Yönetim Kurulu Baflkan Görevli Asistan Çal flan personelin ücret ve sosyal haklar performans ve liyakat esaslar çerçevesinde ve fiirket in mali yap s dikkate al narak belirlenmektedir. flçi statüsündeki personelle ilgili olarak 2006 ve 2007 y llar n kapsayan Toplu fl Sözleflmesi uyar nca ücret ve sosyal haklarda geliflme sa lanm flt r. Dönem içindeki ba fl ve yard mlar n tutar ,00 YTL olup; bunun 7.115,00 YTL lik bölümü ayni, ,00 YTL lik bölümü nakdi yard mlardan oluflmaktad r. Ba fllar n sat fl has lat na oran %0,00022 dir 1950 y l nda kurulan fiirket zaman içinde sürekli kendisini yenilemifl ve bölgenin geliflmesinde lokomotif görevi üstlenmifltir. Bölgenin her alanda etkin kurulufllar ndan biri olan Çimentafl, ayn zamanda ülkemizin en temel katma de er merkezlerinden biridir. 10

12 Kurumsal yönetim ilkeleri uygulamalar I. PAY SAH PLER I.1 Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi fiirketimizin mevcut ortakl k yap s çerçevesinde flirket bünyesinde ba ms z bir Pay Sahipleri ile liflkiler birimi bulunmamakla birlikte, pay sahipleri ile iliflkiler Mali ve dari fller Direktörlü ü ile koordinasyonlu olarak Hukuk flleri Müdürlü ü birimince yürütülmektedir. Bu çerçevede söz konusu ifl ve ifllemler, Mali ve dari fller Direktörlü ü ile koordinasyon içerisinde, fiirket Hukuk flleri Müdürü Av. Kayhan Karabay r taraf ndan yerine getirilmektedir. Birimin bafll ca faaliyetleri, gerek paysahipleri gerekse SPK ve MKB ile olan iliflkilerin yürütülmesi noktas nda yo unlaflmaktad r. Buna ba l olarak, fiirket hisse senetlerinin takibi, paysahiplerinin ortakl k haklar ile ilgili ifllemleri, fiirket faaliyetlerinin yak ndan izlenmesi suretiyle oluflan özel durumlar n kamuya aç klanmas ve fiirket Genel Kurullar n n düzenlenmesidir. Dönem içerisinde, yat r mc kifli ve kurumlar ile arac kurumlar taraf ndan fiirketimiz e ulaflan 20 adet baflvuru yan tlanm fl ve ilgililerin talepleri karfl lanm flt r. I.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar Dönem içinde pay sahipleri ile yat r mc lar ve arac kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri ile 2005 y l kâr da t m hususlar nda yo unlaflm flt r. Bu talepler, yukar da da de inildi i üzere, ilgililerine gerekli aç klamalar yap larak ve dokümanlar temin edilerek karfl lanm flt r. Pay sahiplerinin haklar n n kullan m ile ilgili geliflmelerin elektronik ortamda yay nlanmas ile ilgili çal flmalar devam etmektedir. Mevcut durumda, bu geliflmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde duyurulmaktad r. fiirket Ana Sözleflmesinde özel Denetçi atanmas bireysel bir hak olarak düzenlenmemifl olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmam flt r. I.3 Genel Kurul Bilgileri Dönem içinde; 11 May s 2006 tarihinde 2005 y l Ola an Genel Kurul toplant s gerçeklefltirilmifl olup; 2005 y l Ola an Genel Kurulu toplant s nda %80 seviyesinde kat l m gerçekleflmifltir. Toplant nisaplar konusunda fiirket Ana Sözleflmesinde özel bir hüküm bulunmamakta ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas al nmaktad r. Genel Kurul Toplant s davetleri Nama Yaz l Hisse Senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bilgi verilmek ve tüm pay sahipleri için de Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri uyar nca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yap lmaktad r. Gerek nama gerekse hamiline senet sahiplerinin Genel Kurula kat l m amac yla yap lan kay t ifllemleri TTK ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplant s na dair bilgiler, TTK uyar nca flirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine haz r bulundurulmaktad r. fiirketin sevk ve idaresi TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenmifl bulundu undan önemli tutarda mal varl al m -sat m -kiralanmas gibi hususlarda Genel Kurul onay aranmamakta ve bu gibi ifllemler yasal düzenlemeler uyar nca yürütülmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurula kat l mlar n kolaylaflt rmak amac ile ilan ve duyurular n yan s ra Genel Kurul gündemini teflkil eden hususlardaki bilgilere eriflim için gerekli özen gösterilmekte ve yasal düzenlemelerin gereklerine sad k kal nmaktad r. Medya mensuplar da Genel Kurul toplant lar na davet edilmekte ve haz r bulunmaktad r. Genel Kurul toplant lar na iliflkin tutanak ve belgeler fiirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine haz r bulundurulmaktad r. 11

13 I.4 Oy Haklar ve Az nl k Haklar fiirketimiz hisse senetleri oyda imtiyaz hakk vermemekte olup; her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakk sa lamaktad r. Karfl l kl ifltirak iliflkisi içinde olan flirketlerin oy kullan m konusunda TTK da yer alan rey mahrumiyeti kurallar uygulanmaktad r. fiirketimizdeki az nl k paylar düflük oldu undan (%3 civar nda) yönetimde temsil edilmemektedir. fiirket Ana Sözleflmesinde Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemifltir. I.5 Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirket kâr na kat l m konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyaz tan nm fl olup flirket kâr ndan; vergiler ve yasal yükümlülükler ile geçmifl y l zarar n n indirilmesinden sona kalan safi kârdan TTK nun 466 nc maddesi uyar nca %5 kanuni ihtiyat akçesi ve Ana Sözleflme uyar nca %50 oran nda I. Temettü ayr ld ktan sonra kalan miktar n %10 u Kurucu ntifa Senedi sahiplerine da t l r. Yukar da ifade olundu u gibi, SPK nca yay nlanan tebli de I. Temettü oran %20 olarak öngörülmüfl olmas na ra men flirketimiz Ana Sözleflmesinde bu oran %50 olarak düzenlenmifltir. Bu durum, pay sahiplerinin kâr pay haklar n n maksimize edilmesini sa lamaya yönelik bir politikan n ürünüdür. Ülkemizin genel ekonomik koflullar ile fiirketimiz in mevcut durumu dikkate al narak bu politikaya sad k kal nmaya çal fl lmaktad r. Kâr da t m konusunda yasal sürelere kesinlikle uyulmaktad r. I.6 Paylar n Devri 2005 y l Ola an Genel Kurul toplant s nda karara ba lanan Ana Sözleflme de iflikli i ile fiirket in hisse senetlerinin tamam hamiline hisse senedine dönüfltürüldü ünden hisse devrini k s tlayan özel bir hüküm bulunmamaktad r. II- KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik II.1 fiirket Bilgilendirme Politikas Mevzuatla belirlenenler d fl nda kamuyu bilgilendirme konusunda ayr bir bilgilendirme politikas henüz oluflturulmam flt r. II.2 Özel Durum Aç klamalar Dönem içerisinde fiirket taraf ndan 19 adet özel durum aç klamas yap lm fl olup bunlardan 3 adedi SPK / MKB taraf ndan yap lan istekler do rultusunda olup ek aç klama niteli inde de ildir. SPK taraf ndan özel durum aç klamalar ile ilgili herhangi bir yapt r m ile karfl lafl lmam flt r. II.3 fiirket Internet Sitesi fiirketimiz ad na tesis olunmufl isimli web sitesi ve isim hakk mevcuttur. Site içeri inin haz rl klar son aflamaya gelmifltir ve 2007 y l içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktad r. II.4 Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay sahip(lerinin) Aç klanmas fiirketimiz in gerçek kifli nihai hakim pay sahipleri bulunmamaktad r, hakim pay sahipleri tüzel kifli olup bu konuda faaliyet raporunda bilgi verilmektedir. II.5 çeriden Ö renebilecekler çeriden ö renebilecekler ile ilgili olarak kamuya herhangi bir aç klama yap lmam flt r. III. MENFAAT SAH PLER III.1 ve 2 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Kat l m Menfaat sahipleri ile fiirket aras ndaki iliflkiler tamamen yaz l sözleflmelere dayanmakta olup taraflar aras ndaki iliflkiler sözleflme ile tan mlanan çerçevede yürütülmektedir. Gerek çal flanlar gerekse di er menfaat sahipleri ile zaman zaman yap lan toplant lar ile fiirket ve faaliyetleri hakk nda bilgiler verilmektedir. Bunlar d fl nda yönetime kat lma veya bilgilendirme noktalar nda bir model oluflturulmam flt r. 12

14 II.3 nsan Kaynaklar Politikas fiirketçe oluflturulan ve uygulanan insan kaynaklar politikas çerçevesinde öncelikle insan kaynaklar departman tesis edilmifltir. Söz konusu K politikas n n ana esaslar n afla daki bafll klarla özetleyebiliriz; (I) (II) (III) (IV) Seçme ve yerlefltirme; yeni eleman al mlar nda niteliklerin yükseltilmesi ve mevcut iflgücü kalitesinin sürekli flekilde yükseltilmesi, E itim; mevcut insan kayna n n gelifltirilmesi amac yla e itim çal flmalar na a rl k verilmesi, Ücretlendirme; piyasa koflullar n da dikkate alan bir ücretlendirme sisteminin gelifltirilmesi, Motivasyon art r c aktiviteler; çal flanlar n aidiyet duygusunu ve çal flma motivasyonunu daha da üst seviyelere tafl yacak organizasyon ve düzenlemeler yap lmas. III.4 Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Müflteri memnuniyeti konusunda fiirket in ana politikas ürün ve hizmet kalitesinin birarada ve öncelikli olarak sa lanmas üstüne kurulmufltur. Bu nedenle; ürün kalitesi sürekli olarak denetlenmekte, gelen müflteri önerileri de dikkate al nmaktad r. Hizmette kalite ise pazarlama ve sat n alma birimlerindeki çal flanlar n önceli i olarak kabul edilmekte ve ürünün yan s ra hizmet kalitesi de sürekli takip edilmektedir. III.5 Sosyal Sorumluluk fiirket, sosyal sorumluluk bilinci ve anlay fl çerçevesinde uzun y llardan beri özellikle e itim, sa l k ve spor alanlar nda; kurdu u ÇESVAK Vakf ve Çimentafl Amatör Atletizm htisas Spor Kulübü vas tas yla deste ini sürdürmektedir. Yan s ra, dönem içinde çevre ile ilgili olarak herhangi bir yapt r m ile karfl lafl lmam flt r. fiirket in faaliyetlerinin ÇED mevzuat ndan önce bafllam fl olmas nedeniyle, ÇED raporu mevcut olmamakla birlikte di er Çevresel Mevzuata tam uyum içerisinde çal flmaktad r. IV. YÖNET M KURULU IV.1 Yönetim Kurulu Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri Walter Montevecchi Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Aza Francesco Caltagirone Yönetim Kurulu Baflkan Vekili M. Nazmi Akduman Murahhas Aza ve Genel Müdür Francesco Gaetano Caltagirone Yönetim Kurulu Üyesi Alessandro Caltagirone Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Gera Yönetim Kurulu Üyesi Mario Ciliberto Yönetim Kurulu Üyesi Riccardo Nicolini Yönetim Kurulu Üyesi Alessandro Capece Minutolo Yönetim Kurulu Üyesi fiirket in ortakl k yap s na ba l olarak YK da ba ms z üyelere yer verilmemifltir. IV.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri fiirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamam SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümü 3.1.1, ve maddelerinde yer alan nitelikleri ile örtüflmektedir. fiirket Ana Sözleflmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine iliflkin özel bir hüküm bulunmamaktad r. IV.3 fiirket in Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri fiirket, vizyon ve politikalar n tespit etmifl olmakla birlikte, bunu bireysel olarak kamuya aç klamam flt r. Ancak bu hususlar çeflitli vesilerle pay sahipleri, çal flanlar ve kamuoyu ile zaman zaman paylafl lmaktad r. Buna göre fiirket in vizyonu; iç pazarda lider, global pazarda marka ve yüksek kalitesiyle örnek gösterilen bir flirket olmakt r. Bu hedeflere ulaflmak için uygulanacak politikalar ise ürün ve hizmet kalitesini ön planda tutarak müflteri memnuniyetinin sa lanmas, teknolojik geliflmelerin takibi, faaliyetlerinde ifl güvenli i ve çevre duyarl l n n öncelikli olmas fleklinde özetlenebilir. 13

15 fiirket yönetiminde Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri aras ndan yetkilendirilen Murahhas Azalar bulunmaktad r. Murahhas Azalar, her ay, ayl k faaliyet sonuçlar n de erlendirmekte ve her üç ayda bir Yönetim Kurulu taraf ndan dönem faaliyetleri gözden geçirilmektedir. IV.4 Risk Yönetimi ve ç Kontrol Mekanizmas fiirket Yönetimince, al c lar baz nda (genel müflteriler ve yetkili sat c lar n tamam n kapsamaktad r) fiirket in tüm alacaklar n ve risklerini takip etmek amac yla Credit Risk Management adl bir risk yönetimi sistemi gelifltirmifl olup fiirket in alacak ve riskleri a rl kl olarak bankac l k sistemi ile paylafl lm flt r. Bu sistemde flirketin tüm alacaklar ve riskleri günlük olarak takip edilmekte ve üst yönetime raporlanmaktad r. fiirket, 2005 y l bafl nda devreye al nan SAP isimli bilgi teknolojilerine dayal sistem vas tas yla fiirket in tüm faaliyetlerinin ve buna ba l olarak iç denetim mekanizmas n n da etkinlefltirilmesini amaçlamaktad r. IV.5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar Yönetim Kurulu üyelerinin yetkileri genel hükümler çerçevesinde fiirket Ana Sözleflmesinde gösterilmifltir. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar na fiirket Ana Sözleflmesinde yer verilmemifltir. fiirket Ana Sözleflmesinde yer alan hükümler ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Yöneticiler TTK da yer alan yetki ve sorumluluklara tabi tutulmufltur. IV.6 Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esaslar fiirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtd fl nda yerleflik olmas sebebiyle, Yönetim Kurulu toplant lar genellikle TTK nun 330/1. maddesi uyar nca toplant yap lmaks z n gerçeklefltirilmekle birlikte, teknolojik imkânlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yap lmaktad r. Dönem içerisinde 16 (onalt ) adet Yönetim Kurulu karar tesis edilmifltir. Yönetim Kurulu sekreteryas (gündemin haz rlanmas, üyelerin bilgilendirilmesi vs.) fiirket Hukuk flleri Müdürlü ü taraf ndan yürütülmektedir. Yönetim Kurulu nda a rl kl oy veya olumsuz veto hakk bulunmamaktad r. IV.7 fiirket le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa Genel Kurul taraf ndan verilen izin uyar nca dönem içerisinde fiirket Yönetim Kurulu üyeleri hakk nda fiirket le muamele yapma ve rekabet yasa uygulanmamaktad r, zira Yönetim Kurulu üyelerimiz tüzel kifli ortak temsilcileri olup ana ortakl n yetkilileridir. Kald ki, bu kifliler fiirket le herhangi bir muamelede bulunmad klar gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktad r. IV.8 Etik Kurallar Yönetim Kurulu taraf ndan tespit edilerek kamuya aç klanm fl etik kurallar bulunmamaktad r. IV.9 Yönetim Kurulu nda Oluflturulan Komitelerin Say s, Yap ve Ba ms zl Denetimden Sorumlu Komite d fl nda, Yönetim Kurulu üyelerinden oluflan baflkaca bir komite oluflturulmam flt r. IV.10 Yönetim Kurulu na Sa lanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Aza, üye(lere) ödenen maafl ve Yönetim Kurulu toplant lar na kat l m için üyelere ödenmesi öngörülen Huzur Haklar d fl nda Yönetim Kurulu üyelerine ödenen baflkaca bir ücret vs. olmad gibi performansa dayal bir ödüllendirme sistemi de yoktur. Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Azaya ödenen ücretin tutar Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenmektedir. lke olarak fiirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetici personeline kredi kulland rmamaktad r. Ancak ola anüstü durumlarda yöneticilere s n rl miktarda kredi kulland r lmas yetkisinin Murahhas Azalar taraf ndan kullan lmas mümkündür. 14

16 Uluslararasi f nansal raporlama standartlarina göre hazirlanmifl konsolide mali tablolar Bilanço Gelir Tablosu Özsermaye ve Ortakl kd fl Pay De iflim Tablosu Nakit Ak m Tablosu

17 Ç MENTAfi ZM R Ç MENTO FABR KASI TÜRK A.fi. 31 ARALIK 2006 ve 2005 TAR HLER T BAR YLE KONSOL DE B LANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmifltir.) Dipnot VARLIKLAR Referanslar 31 ARALIK ARALIK 2005 DÖNEN VARLIKLAR Haz r de erler Menkul k ymetler - net Ticari alacaklar - net Finansal kiralama alacaklar - net liflkili taraflardan alacaklar - net Di er alacaklar - net Canl varl klar - net Stoklar - net Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar - net Ertelenen vergi varl klar Di er dönen varl klar DURAN VARLIKLAR Ticari alacaklar - net Finansal kiralama alacaklar - net liflkili taraflardan alacaklar - net Di er alacaklar - net Finansal varl klar - net Pozitif / negatif flerefiye - net Yat r m amaçl gayrimenkuller - net Maddi varl klar - net Maddi olmayan varl klar - net Ertelenen vergi varl klar Di er duran varl klar TOPLAM VARLIKLAR Ocak - 31 Aral k 2006 hesap dönemine ait konsolide mali tablolar, Yönetim Kurulu taraf ndan 13 Mart 2007 tarihinde onaylanm flt r. zleyen dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças n olufltururlar. 16

18 Ç MENTAfi ZM R Ç MENTO FABR KASI TÜRK A.fi. 31 ARALIK 2006 ve 2005 TAR HLER T BAR YLE KONSOL DE B LANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmifltir.) Dipnot YÜKÜMLÜLÜKLER Referanslar 31 ARALIK ARALIK 2005 KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal borçlar - net Uzun vadeli finansal borçlar n k sa vadeli k s mlar - net Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar - net Di er finansal yükümlülükler - net Ticari borçlar - net liflkili taraflara borçlar - net Al nan avanslar Devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri - net Borç karfl l klar Ertelenen vergi yükümlü ü Di er yükümlülükler - net UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal borçlar - net Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar - net Di er finansal yükümlülükler - net Ticari borçlar - net liflkili taraflara borçlar - net Al nan avanslar Borç karfl l klar Ertelenen vergi yükümlülükleri Di er yükümlülükler - net ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Ödenmifl sermaye Sermaye avans Karfl l kl ifltirak sermaye düzeltmesi 25 (89) (0,1) Sermaye yedekleri Hisse senetleri ihraç primleri Hisse senedi iptal kârlar - - Yeniden de erleme fonu - - Sat lmaya haz r finansal varl klar makul de er fonu Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar Kâr yedekleri Yasal yedekler Statü yedekleri - - Ola anüstü yedekler - - Özel yedekler - - Sermayeye eklenecek ifltirak hisseleri - - ve gayrimenkul sat fl kazançlar - - Yabanc para çevrim farklar (4.798) Ortak kontrol alt ndaki iflletmeler - aras nda yap lan hisse sat fl etkisi Net dönem kâr Geçmifl y llar kârlar TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER Taahhütler, flarta ba l varl klar ve yükümlülükler 31 zleyen dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças n olufltururlar. 17

19 Ç MENTAfi ZM R Ç MENTO FABR KASI TÜRK A.fi. 31 ARALIK 2006 ve 2005 TAR HLER NDE SONA EREN YILLARA A T KONSOL DE GEL R TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmifltir.) Dipnot Referanslar ESAS FAAL YET GEL RLER Sat fl gelirleri - net Sat fllar n maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Hizmet gelirleri - net Esas faaliyetlerden di er gelirler BRÜT ESAS FAAL YET KÂRI Faaliyet giderleri (-) 37 (40.116) (30.081) NET ESAS FAAL YET KÂRI Di er faaliyetlerden gelir ve kârlar Di er faaliyetlerden gider ve zararlar (-) 38 (8.479) (1.349) Finansman gideri 39 ( ) (24.063) FAAL YET KÂRI Net parasal pozisyon kâr / (zarar ) ANA ORTAKLIK DIfiI KÂR 24 (606) (140) VERG ÖNCES KÂR Vergiler 41 (5.409) (7.110) NET DÖNEM KÂRI H SSE BAfiINA KAZANÇ (YTL) 42 1,0275 1,0155 zleyen dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças n olufltururlar. 18

20 Ç MENTAfi ZM R Ç MENTO FABR KASI TÜRK A.fi. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEM NE L fik N KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmifltir.) Karfl l kl Hisse Sat lmaya Özsermaye Yabanc Ortak kont. ifltirak senetleri haz r fin. enflasyon para alt ndaki ifll. Net Geçmifl Sermaye sermaye ihraç varl.makul düzeltmesi Yasal çevrim aras. yap. Dönem Y llar Sermaye avans düzeltmesi primleri de er fonu farklar yedekler farklar his. sat. etk. kâr kârlar Toplam 1 Ocak (0,1) (4.798) Ödenen temettü y l kâr na iliflkin (241) (241) Geçmifl y llar kârlar na transfer (31.988) Sermaye avans ndaki art fl Sermaye art fl (75.214) Sat lmaya haz r finansal varl klar n makul de er de iflimi (Dipnot 16) Hazine hissesindeki art fl - - (89) (89) Yabanc para çevrim farklar Net dönem kâr Aral k (89) Ocak - 31 Aral k 2005 hesap dönemine iliflkin konsolide özsermaye de iflim tablosu: Karfl l kl Hisse Özsermaye Yabanc Ortak kont. ifltirak senetleri enflasyon para alt ndaki ifll. Net Geçmifl Sermaye sermaye ihraç düzeltmesi Yasal çevrim aras. yap. Dönem Y llar Sermaye avans düzeltmesi primleri farklar yedekler farklar his. sat. etk. kâr kârlar Toplam 1 Ocak (0,1) Ödenen temettü y l kâr na iliflkin (6.877) (6.877) Geçmifl y llar kârlar na transfer (14.459) Sermaye avans - nakit Ortak kontrol alt ndaki iflletmeler aras nda yap lan hisse sat fl etkisi Yabanc para çevrim farklar (4.798) (4.798) Net dönem kâr Aral k (0,1) (4.798) zleyen dipnotlar konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças n olufltururlar. 19

HAZIRBETON VE PREFABR K YAPI ELEMANLARI SAN. VE T C. A.fi. faaliyet raporu

HAZIRBETON VE PREFABR K YAPI ELEMANLARI SAN. VE T C. A.fi. faaliyet raporu 2007 HAZIRBETON VE PREFABR K YAPI ELEMANLARI SAN. VE T C. A.fi. faaliyet raporu i Ç i N D E K i L E R Sunufl ve Gündem 3 Yönetim Kurulu Raporu 4 Girifl 5 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 7 Mali Tablolar

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

içindekiler_ gelir tablolar sunufl gündem yönetim kurulu raporu bilanço yönetim ilkeleri uygulamalar

içindekiler_ gelir tablolar sunufl gündem yönetim kurulu raporu bilanço yönetim ilkeleri uygulamalar Faaliyet Raporu 2008 içindekiler_ sunufl gündem yönetim kurulu raporu girifl kurumsal yönetim ilkeleri uygulamalar bilanço gelir tablolar 5 7 8 11 14 20 22 özkaynaklar de iflim tablosu nakit ak m tablosu

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş 1 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi.

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. DENETÇ RAPORU HACI ÖMER SABANCI HOLD NG ANON M fi RKET YILLIK OLA AN GENEL KURULU NA Unvan : Merkezi : stanbul Sermayesi : 1.200.000.000.000.000.- TL. Faaliyet Konusu : Finansman ve Yat r m Denetçilerin

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Liras ( TL ) olarak ifade edilmifltir.) B N TÜRK L RASI I. B LANÇO AKT F KALEMLER Ba ms z Denetimden Ba ms z Denetimden

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK- 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4-5 NAKĠT

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES Serdar AYTEK N * Girifl Mali tablo, muhasebe sisteminde, bilgilerin toparlanmas ve sunumu aflamas nda kullan lan önemli bir araçt r. Mali tablonun tan m n yapmak

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

H SSE SENETLER MKB DE filem

H SSE SENETLER MKB DE filem mali ÇÖZÜM 217 H SSE SENETLER MKB DE filem GÖREN filetmelerde KAR PAYI DA ITIM POL T KASI Dr. Adem ANBAR Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı