NM AKADEMİ Eğitime atılan imza

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NM AKADEMİ Eğitime atılan imza"

Transkript

1 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 1. şletmede elde edilen karın vergi, ortaklar ve yedeklere nasıl dağıtılacağını gösteren tablo aşağıdakilerden ) Bilanço B) akit akım tablosu C) Fon akım tablosu ) ar dağıtım tablosu ) Gelir tablosu 2. Bir işletmede atılan Ticari mallar, mamuller ve satılan hizmet maliyetini ayrıntılı gösteren tablo aşağıdakilerden ) Gelir tablosu B) Bilanço C) ar dağıtım tablosu ) atışların maliyeti tablosu ) Fon akım tablosu 3. şağıdakilerden hangisi "para giriş / çıkısı" gerektirmeyen işlemlerden değildir? ) Gider tahakkuku B) Borçların ertelenmesi C) addi duran varlığın peşin satışı ) Gelir tahakkuku ) Gider karşılığı 4. Belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanış yerlerini göstermek yoluyla işletmenin söz konusu dönemdeki yatırım ve finansman faaliyetlerini özetleyen ve finansal durumunda meydana gelen değişiklikleri gösteren tablo aşağıdakilerden ) Öz kaynak değişim tablosu B) ar dağıtım tablosu C) atışların maliyeti tablosu ) akit akım tablosu ) Fon akım tablosu 5. şağıdakilerden hangisi para giriş ve çıkısı gerektirmeyen işlemlerden biri değildir? ) uran varlıkların değerlenmesi B) arşılık ayrılması C) mortisman ayrılması ) Ortaklara kar dağıtımı ) Tahvillerin hisse senedine dönüştürülmesi 6. şağıdakilerden hangisi sletme sermayesinin kullanım yerlerinden biri değildir? ) ermaye artırımı B) uran varlık yatırımı C) Zararlı faaliyet sonucu ) akit kar dağıtımı ) ermaye azaltılması 7. Belirli dönemde işletmenin nakit kaynakları ile bunların kullanım alanlarını gösteren tablo aşağıdakilerden ) Fon akım tablosu B) akit akım tablosu C) Öz kaynaklar değişim tablosu ) Bilanço ) izan 8. şağıda verilen işlemlerden hangisi fon kaynağı yaratır? ) Tahvillerin hisse senedine dönüşümü B) addi duran varlıkların yeniden değerlemesi C) Olağanüstü yedeklerin ödenmiş sermayeye dönüştürülmesi ) addi duran varlıkların satışı ) Birikmiş amortismanların yeniden değerlemesi Fon akım tablosu düzenlenebilmesi çin aşağıdaki bilgilerden hangisine gerek vardır? ) Birbirini izleyen iki dönem sonu bilançosu, kinci yıl gelir tablosu, ek bilgiler B) ikey olarak analiz edilmiş bilanço C) Oran analizi yöntemiyle analiz edilmiş bilanço ) arşılaştırmalı bilanço ve ek bilgiler ) Yatay olarak analiz edilmiş bilanço 10. ayıtlı değeri T, birikmiş amortismanı T ve değer artış fonu T olan bir makine T'ye satılmıştır. şletme bu satıştan ne kadar fon sağlamış olur? ) T B) T C) T ) T ) T 11. şağıdakilerden hangisi nakit giriş ya da çıkısı gerektirmeyen işlemlerden biri değildir? ) Gelecek dönem giderlerinin ödenmesi B) Yedek ayrılması C) mortisman ayrılması ) Zayi olan varlıkların zarar yazılması ) Gelir ve gider tahakkukları 12. Belli bir dönemde işletmenin "öz sermaye" hesaplarında meydana gelen artış veya azalışları gösteren tablo ) Bilanço B) Özkaynaklar değişim tablosu C) Fon akım tablosu ) izan ) et işletme sermayesi tablosu 13. Fon akım tablosunda aşağıdakilerden hangisi fon kullanımıdır? ) uran varlıkların satışı B) önem karının ortaklara dağıtımı C) mortisman ayrılması ) Bankalardan kredi alınması ) ermayenin nakden artırılması 14. Fon akım tablosu aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermez? ) uran varlık alımları nasıl finanse edilmiştir? B) Başlıca fon kullanımları nelerdir? C) şletmenin kan ite kar dağıtımı arasındaki ilişki? ) önem karının işletme faaliyetlerinden kaynaklanan kısmı ) şletme hesap döneminde ne kadar borç sağlamıştır? 15. Temel mali tabloların düzenlenmesinde uygulanacak kurallar aşağıdakilerden ) uhasebe temel kavramları B) ali tablo düzenleme ilkeleri C) enetim standartları ) uhasebe standartları ) Tekdüzen muhasebe sistemi 16. şağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından biri değildir? ) Yabancı kaynaklarda meydana gelen artış B) şletme faaliyetlerinden sağlanan kaynak C) ermaye artışı ) önen varlıklar tutarındaki azalış ) uran varlıklar tutarındaki artış Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

2 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 17. şağıdakilerden hangisi nakit çıkışına neden olur? ) enetli alacak tahsili B) mortisman ayrılması C) redilerin ödenmesi ) uran varlıkların nakit satışı ) atışlardan elde edilen nakit 18. şağıdaki tanımlardan hangisi "Gelir Tablosunu" vurgular? ) şletmenin belli tarihteki mali durumunu göstermek B) şletmenin belli dönemdeki faaliyet sonucunu göstermek C) şletmenin belli tarihteki faaliyet sonuçlarını göstermek ) Tüm sonuç hesapların yer aldığı ar/zarar hesabıdır ) şletmenin belli dönemdeki varlık ve kaynaklarını göstermek 19. şağıdakilerden hangisi giderlerle ilgili dönem sonunda yapılacak işlemlerden birisi değildir? ) Vergisel açıdan kontrol B) şlem hatalarının düzeltilmesi C) şlemlerin gerçekleşmesinin kontrolü ) şlemlerin ödeme kontrolü ) önem işlemlerinin kontrolü 20. Gelir Tablosunda "satış geliri" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? ) Brüt atışlar B) iğer Gelirler C) atış ndirimleri ) et atışlar ) Brüt atış arı 21. atılan mal ve hizmetlerin dönem giderine dönüşen maliyetleri toplamına ne ad verilir? ) atış Zararı B) atışların aliyeti C) Faaliyet Giderleri ) atış ndirimleri ) önem Giderleri 22. Bir şletmenin esas faaliyetlerinin net sonucunu gösteren gelir tablosu bölümü aşağıdakilerden ) Faaliyet arı veya Zararı B) önem arı veya Zararı C) önem et an veya Zararı ) Olağan ar veya Zarar ) Brüt atış arı veya Zararı 23. Gelir Tablosunda "raştırma ve Geliştirme Giderleri" hangi grup içinde yer alır? ) atışların aliyeti B) iğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar C) Olağandışı Gider ve Zararlar ) Olağan Zararlar ) Faaliyet Giderleri 24. Gelir Tablosunda işletmenin esas faaliyet konusundaki net karını aşağıdakilerden hangisi gösterir? ) Brüt atış arı B) önem et arı C) Faaliyet arı ) Olağan ar ) önem an 25. "öneme ait olmayan gelir ve giderler gelir tablosuna dâhil edilmemelidir. Geçmiş dönemlerde tahsil edilmiş veya Ödenmiş dönem gelir ve giderleri gelir tablosunda yer almalıdır." Bu vurgulama temel muhasebe kavramlarından hangisi ile ilgilidir? ) işilik B) Parayla ölçme C) aliyet esası ) önemsellik ) üreklilik 26. Gelir Tablosunun "faaliyet giderlerinden önceki" esas faaliyet konusuyla ilgili sonuç aşağıdakilerden ) atış ndirimleri B) Olağan ar C) et atışlar ) Brüt atış arı ) Olağandışı ar 27. "Brüt atış arı veya Zararı" aşağıdaki kalemlerden hangilerinin arasındaki farktır? ) et atışlar ile Faaliyet Giderleri B) önem başı öz varlıklar ile önem sonu Öz varlıklar C) Brüt atışlar ile atış ndirimleri ) et atışlar ile atışların aliyeti ) Faaliyet ar ile Faaliyet Zararı 28. Gelir Tablosunun "önem arı veya Zararı" bölümünden önceki iki bölümü aşağıdakilerden ) Finansman Giderleri ve iğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve arlar B) Olağandışı Gelir ve arlar ile önem arı Vergi ve iğer Yasal Yükümlülük arşılıkları C) önem arı ile Vergi ve iğer Yasal Yükümlülük arşılıkları ) iğer Faal. Olağan Gelirler ve arlar ile Olağan ışı Gider ve Zararları ) Olağandışı Gelir ve arlar ile Olağandışı Gider ve Zararlar 29. şağıda belirtilenlerden hangisi gelir tablosu ilkelerinden biri değildir? ) uran varlıklara, uygun amortisman ve tükenme paylan ayrılmalıdır B) arşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak için kullanılmamalıdır C) aliyet gruplar arasında uygun dağıtılmalıdır ) Gerçekleşmemiş satış, gelir ve karlar gerçekleşmiş gibi gösterilmemelidir ) Gelecek dönemlere ait gelirler kayıt edilip bilançoda gösterilmelidir 30. şletmenin olağandışı gelirleri hangi mali tablonun hangi kısmında yer alır? ) Gelir tablosunun Brüt satışlar bölümünde B) Bilançonun / önen varlıklar bölümünde C) Bilançonun / Yabancı kaynaklar bölümünde ) Gelir tablosu / Faaliyet kan bölümünde ) Gelir Tablosu / Olağan kar bölümünden sonra 31. Bir işletmeyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir; Brüt atış Zararı T Faaliyet Giderleri T iğ. Faal. Olağan Gelir ve arlar T Finansman Giderleri T Bu bilgiler doğrultusunda işletmenin olağan kar veya zararı ne kadardır? ) T faaliyet zararı B) T faaliyet karı C) T olağan zarar ) T dönem zararı ) T olağan zarar 72 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

3 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 32. Gelir tablosunun son bölümü aşağıdakilerden ) Olağan Faaliyet arı veya Zararı B) önem et arı veya Zararı C) et atışlar ) Brüt atış arı veya Zararı ) Faaliyet arı veya Zararı 33. "Önceki önem Gider ve Zararları" gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır? ) Olağandışı gider ve zararlar B) Olağan gider ve zararlar C) Brüt satış karı veya zararı ) et kar veya zarar ) Finansman giderleri 34. şağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunda "iğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar" grubunda ver almaz? ) enkul kıymet satış zararı B) eeskont faiz giderleri C) Genel yönetim giderleri ) arşılık giderleri ) ambiyo zararları 35. şağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunda ana faaliyetten kaynaklanan gelirlerin izlendiği hesaptır? ) enkul kıymet satış karları B) Yurtdışı satışlar C) ştiraklerden temettü gelirleri ) Faiz gelirleri ) ambiyo kan 36. Gelir tablosu hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? ) Varlıkların kaynaklara eşitliği B) arşılıklar C) c Gelirin tahakkuku ) mortismanlar ) aliyetlerin dağılımı 37. şağıdakilerden hangisi "brüt satış karını" elde etmek çin indirilecek giderlerden biridir? ) omisyon giderleri B) eeskont faiz giderleri C) ambiyo zararı ) atılan ticari malların maliyeti ) Genel yönetim giderleri 38. şağıdakilerden hangisi gelir tablosunda ver almaz? ) atış ıskontoları B) iğer ndirimler C) al stoku ) Genel yönetim giderleri ) atılan ticari malların maliyeti 39. Gelir hesaplarının işleyişiyle lgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Gelir farklı hesaplarda izlenir B) Gelir hesapları ya kalan vermez ya da alacak kalanı verir C) Gelir hesapları dönem karı veya zararı hesabının alacağına devredilerek kapatılır ) Gelir hesaplarının kalanları bilançonun pasifinde izlenir ) Gelir gerçekleştiğinde ilgili gelir hesabına alacak kaydı yapılır 40. Bir işletmenin gelir tablosundan alınan bilgiler aşağıdaki gibidir. Yurtiçi satışları T atışların maliyeti T Genel yönetim giderleri T Finansman giderleri T Bu bilgilere göre isletmenin brüt satış karı veya zararı aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 41. Bir gelirin muhasebe kaydının yapılması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? ) Vergilendirilebilir olması B) Faturanın düzenlenmiş olması C) Gerçekleşmiş olması ) Harcanabilir duruma gelmiş olması ) Tahsil edilmiş olması 42. Gelir tablosunda "diğer" başlığı altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının %. açını aşması halinde, ayrı bir başlık altında gösterilir? ) 10 B) 20 C) 30 ) 40 ) Gelir tablosunun ilk bölümünü oluşturan kısım aşağıdakilerden ) et kar veya zarar B) Brüt satış kan veya zararı C) et satışlar ) Faaliyet kan veya zararı ) atışların maliyeti 44. şletmenin gelir tablosundan alınan bazı veriler aşağıdaki gibidir. atışlar T atış ndirimleri T atışların maliyeti T şletmenin brüt satış karı aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 45. Gelir tablosunun eki niteliğinde düzenlenen tablo aşağıdakilerden ) izan B) Gider dağıtım tablosu C) atışların maliyeti tablosu ) Bilanço ) akit akım tablosu 46. şağıdakilerden hangisi diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar bölümü yer almaz? ) eeskont faiz gelirleri B) omisyon gelirleri C) Faiz gelirleri ) Yurtiçi satışları ) ambiyo karları 73 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

4 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 47. Gelir tablosunda net satışlara ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken tutarlar hangi grupta toplanır? ) et kar veya zarar B) atış indirimleri C) Brüt satışlar ) atışların maliyeti ) iğer faaliyetlerden olağandışı gider ve zarı 48. şağıdaki hesaplardan hangisi satışların maliyeti grubunda ver almaz? ) atılan mamuller maliyeti B) atılan ticari mallar maliyeti C) atıştan iadeler ) atılan hizmet maliyeti ) iğer satışların maliyeti 49. şağıdakilerden hangisi gelir tablosunun faaliyet karı bölümünde yer alan faaliyet giderlerinden biridir? ) arşılık giderleri B) atılan mamullerin maliyeti C) Finansman giderleri ) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ) atılan hizmet maliyeti 50. Bir işletmenin belli bir dönemine ait faaliyetlerini "brüt satış karından başlayarak hesaplayan ve isletmenin faaliyet sonuçlarını gösteren tablo ) Gider dağıtım tablosu B) atışların maliyeti tablosu C) akit akım tat ) izan ) Gelir tablosu 51. Bilânçoda yer alan her unsurda meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelge aşağıdakilerden ) Bilanço B) Hesap C) izan ) Yevmiye ) Tablo 52. Hesap dönemi sonunda hesapların kalanları aşağıdaki tablolardan hangisini oluşturur? ) Hesap Cetveli B) nvanter istesi C) Gelir Tablosu ) Bilanço ) izan 53. şletmelerin mali durumunu "varlık ve kaynak dağılımı" şeklinde gösteren mali tablo aşağıdakilerden ) izan B) akit akım tablosu C) Bilanço ) Gelir tablosu ) Fon akım tablosu 54. Bir işletmenin varlıkları ile kaynakları arasındaki ilişki aşağıdaki hangi durumu vurgular? ) ali durumunu B) Varlıklarını C) Faaliyet sonuçlarını ) Faaliyetlerin verimliliğini ) Gelir tablosunu ermaye ve borçlardaki değişimleri izlemeye yarayan ve alacak kalanı veren hesap grubu aşağıdakilerden ) Pasif hesaplar B) Gelir hesapları C) ktif hesaplar ) Gider hesaplan ) onuç hesapları 56. şletmenin varlık, sermaye ve borçlarında değişime neden olan işlemler aşağıdakilerden ) nsan ilişkileri B) ktif işlemler C) ali işlemler ) ar / Zarar işlemleri ) Pasif işlemler 57. Bilânçonun hangi bölümü paraya dönüşme hızına göre düzenlenir? ) Pasif B) aynaklar C) Hazır değerler ) ktif ) enkul kıymetler 58. Bilânçonun aktif tarafındaki değerlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisine göre yapılır? ) önen varlıklar, yabancı kaynaklar B) n likitten en az likidite doğru C) uran varlıklar, dönen varlıklar ) önen varlıklar, öz kaynaklar ) Yabancı kaynaklar, öz kaynaklar 59. Bilânçonun aktifinde yer alan varlıklar ile pasifinde yer alan kaynaklar aşağıdaki ilişkilerden hangisine göre tabloya yerleştirilmelidir? ktif Pasif ) iktar ikidite B) ikidite iktar C) Vade Vade ) ikidite ikidite ) ikidite Vade 60. asa veya bankada bulunan nakit mevcutlarını ve istenildiğinde değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilecek varlıkları oluşturun grup aşağıdakilerden ) uran varlıklar B) önen varlıklar C) toklar ) Hazır değerler ) Ticari alacaklar 61. Günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde ve kısa vadeli borçların Ödenmesinde kullanılan bilânço hesap grubu aşağıdakilerden ) enkul kıymetler B) ısa vadeli yabancı kaynaklar C) Özkaynaklar ) Hazır değerler ) önen varlıklar 62. Bir dönemin faaliyetleri sonucu elde edilen dönem karı o yıl aktifte hangi grubu finanse etmiş olur? ) addi duran varlıkları B) Hazır değerleri C) önen varlıkları ) ali duran varlıkları ) uran varlıkları Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

5 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 63. önem karından hesaplanacak vergi bilânçoda kısa vadeli yabancı kaynakların aşağıdaki hangi alt grubunda gösterilir? ) ali Borçlar B) Gelecek ylara it Gelirler ve Gider Tahakkukları C) Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler ) iğer Borçlar ) Borç ve Gider arşılıkları 64. şağıdaki hesaplardan hangisi diğer alacaklardan biri değildir? ) lacak senetleri B) Personelden alacaklar C) Ortaklardan alacaklar ) Bağlı ortaklıklardan alacaklar ) ştiraklerden alacaklar 65. Bilânço gününde belirgin olarak ortaya çıkan, ancak tutarı ve tahakkuk zamanı kesin bilinmeyen U2un vadeli borç veya giderler için işletmenin yapacağı işlem aşağıdakilerden ) ısa vadeli ticari borçlara aktarılır B) Uzun vadeli ticari borçlara aktarılır C) arşılık ayırma ) Uzun vadeli mali borçlara aktarılır ) Hiçbir işlem yapılmaz 66. şağıdaki bilânço hesaplarından hangisi bir düzenleyici (indirim) hesap değildir? ) Borç senetleri reeskontu B) tok değer düşüklüğü karşılığı C) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ) enkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı ) ıdem tazminatı karşılığı 67. şağıdakilerden hangisi "toklar" kapsamındaki hesaplardan biridir? ) lınan ipariş vansları B) atıcılar C) Ticari allar ) atılan Ticari allar aliyeti ) Yurtiçi atışlar 68. şağıdaki hesaplardan hangisi öz kaynaklar grubunu oluşturan hesaplardan biri değildir? ) ar yedekleri B) ermaye yedekleri C) ambiyo karları ) Geçmiş yıllar karları ) Ödenmiş sermaye 69. Bir td. Şti.'nin bilânçosundan alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; asa T Ticari allar T Borç enetleri T emirbaşlar T Bankalar T lacaklar T Bu bilgilere göre td. Şti.'nin dönen varlıklar toplamı aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 70. şletmenin bazı varlık ve kaynak kalemleri aşağıdaki gibidir; uran varlıklar T ısa vadeli yabancı kaynaklar T Özkaynaklar T Uzun vadeli yabancı kaynaklar T şletmenin dönen varlıklar toplamı aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 71. ayıtlı değeri T, Birikmiş amortismanı T, eğer artış fonu T olan bir makinenin T'ye satılmasıyla işletme tarafından sağlanan kar aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 72. şağıdakilerden hangisi temel mali tablolardan biridir? ) ar dağıtım tablosu B) Bilanço C) akit akım tablosu ) Fon akım tablosu ) Özkaynak değişim tablosu 73. şletmenin normal faaliyet döneminde veya en çok bir yıl içinde ödeyeceği borçlar hangi grupta yer alır? ) Uzun vadeli yabancı kaynaklar B) Banka kredileri C) ısa vadeli yabancı kaynaklar ) Ticari borçlar ) ali borçlar 74. Bir işletmenin kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları ile sağlanan krediler ile vadesine bir yıldan daha az süre kalan uzun vadeli mali borçların ana para taksit ve faizlerinin izlendiği kısa vadeli yabancı kaynaklar alt grubu aşağıdakilerden ) Banka kredileri B) ısa vadeli yabancı kaynaklar C) Uzun vadeli mali borçlar ) Ticari borçlar ) ali borçlar 75. şağıdaki hesaplardan hangisi mali borç kapsamında değildir? ) Tahvil, anapara borç, taksit ve faizleri B) Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri C) Banka kredileri ) Borç enetleri ) Çıkarılmış bonolar ve senetler 75 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

6 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 76. Bir işletmenin bilânçosundan alınan bilgiler aşağıdaki gibidir; - asa T - Bankalar T - Hisse senetleri T - lınan çekler T - lıcılar T - emirbaşlar T Bu bilgilere göre işletmenin hazır değerler toplamı aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 77. şletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetlerin satışından kaynaklanan, vadesi bir yılı asmayan alacaklar hangi grupta zlenir? ) lınan avanslar B) uran varlıklar C) Uzun vadeli alacaklar ) Ticari alacaklar ) iğer alacaklar 78. şağıdakilerden hangisi hazır değerler grubunda izlenen hesaplardan değildir? ) asa B) lınan çekler C) Bankalar ) Vadesi gelmiş kuponlar, pullar ) Hisse senetleri 79. şağıdaki hesap gruplarından hangisi bilânçoda ver almaz? ) Özkaynaklar B) atışların aliyeti C) ısa vadeli yabancı kaynaklar ) uran varlıklar ) önen varlıklar 80. şletmenin bir hesap dönemindeki olağan faaliyetleri kapsamında; nakit olarak elde ve bankada tutulan bir yıl veya olağan faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilir, kullanılabilir veya tüketilebilir varlıkların oluşturduğu grup aşağıdakilerden ) enkul kıymetler B) Hazır değerler C) uran varlıklar ) Ticari alacaklar ) önen varlıklar 81. şağıdaki hesaplardan hangisi sermaye yedekleri grubunda ver almaz? ) Hisse senedi iptal karlar? B) Özel fonlar C) iştiraklerden yeniden değerleme artışları ) Hisse senedi ihraç primleri ) V. Yeniden değerleme artışları 82. şağıdaki hesaplardan hangisi sermaye yedeklerinden değildir? ) ştirakler Yeniden eğerleme rtışları B) V. eğerleme rtışları C) Hisse enetleri hraç Primleri ) Olağanüstü Yedekler ) Hisse enedi ptal arları ısa vadeli amaçlarla satın alınan hisse senetleri, tahviller, hazine bonoları, finansman bonoları, yatırım fonu katılma belgelen, kar zarar ortaklığı belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, repo işlemleri, bilançonun aşağıda belirtilen hangi tarafında ve hangi grubunda izlenir? ) ktif Özkaynaklar B) ktif - addi duran varlıklar C) Pasif - ısa vadeli yabancı kaynak ) ktif - enkul kıymetler ) ktif - ali duran varlıklar 84. şağıdaki hesaplardan hangisi "stoklar" grubunda ver almaz? ) Yarı mamuller - Üretim B) tok değer düşüklüğü karşılığı C) atılan ticari mallar maliyeti ) lk madde ve malzeme ) Verilen sipariş avansları 85. şağıdaki hesaplardan hangisi mali borçlar kapsamındadır? ) Çıkarılmış tahviller B) lınan avanslar C) atıcılar ) Borç senetleri ) Ortaklara borçlar 86. şağıdakilerden hangisi kar yedeklerinden biri değildir? ) Yasal yedekler B) Özel fonlar C) Olağanüstü yedekler ) iğer kar yedekleri ) Hisse senedi ihraç primleri 87. şletme tarafından yararlanılan veya yararlanma beklenen, aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken korunan ve işletmeye sağladıkları üstünlükler nedeniyle değeri olan, üçüncü şahıslara karşı bir talep hakki doğurmayan varlık ara ne denir? ) lınan avanslar B) addi duran varlıklar C) addi olmayan duran varlıklar ) ali duran varlıklar ) enkul kıymetler 88. şletmenin dava konusu edilen veya icraya verilen alacakları aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir? ) lacak senetleri B) Şüpheli ticari alacaklar C) Ortaklardan alacaklar ) iğer alacaklar ) lıcılar 89. şağıdakilerden hangisi duran varlıklar grubunda ver almaz? ) addi olmayan duran varlıklar B) addi duran varlıklar C) ali duran varlıklar ) Uzun vadeli ticari alacaklar ) toklar 90. şağıdaki hesaplardan hangisi maddi olmayan duran varlıklar grubunda yer almaz? ) Bağlı ortaklıklar B) Şerefiye C) Haklar ) Verilen avanslar ) Özel maliyetler Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

7 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 91. şletmenin faaliyet konusu olan mal ve hizmet üretiminde kullanılmak Üzere edinilen yararlanma süresi bir yıldan daha uzun aşınma, yıpranma ve eskimeye uğrayan fiziki varlıklara ne ad verilir? ) ali duran varlıklar B) uran varlıklar C) addi duran varlıklar ) önen varlıklar ) addi olmayan duran varlıklar 92. şağıdaki hesaplardan hangisi maddi duran varlıklar grubunda ver almaz? ) Yapılmakta olan yatırımlar B) razi ve arsalar C) Yer altı ve yer üstü düzenleri ) Taşıtlar ) Özel maliyetler 93. şağıdaki hesaplardan hangisinin borç kalanı bilânçonun aktifinde ver alır? ) Varlık B) Borç C) Gelir ) Gider ) aynak 94. Bir işletmenin bilânçosundan alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; toklar T Ticari borçlar T Banka kredileri T Çıkarılmış tahviller T atıcılar T Borç senetleri T şletmenin mali borçlarının toplamı aşağıdakilerden ) T B) T C) T T T 95. "Temel mali tabloların düzenleyen kişilerin kararlarından etkilenmesi önlenmiştir." şağıdaki uygulamalardan hangisi mali tabloları düzenleyenin kararına bırakılmamıştır? ) tokların değerlemesi B) arşılık ayrılması C) Tekdüzen hesap planına uyulması ) aliyet giderlerinin dağıtımı ) mortisman ayırma yöntemi şağıdaki iki soru aşağıdaki bilgilere göre yanıtlanacaktır. Hazır değerler % 25 enkul kıymetler % 10 Ticari alacaklar %20 toklar % 30 uran varlıklar % 15 ısa vadeli yab. kay. % 25 Uzun vadeli yabancı kaynaklar %35 Özkaynaklar % 40 ktif ve pasif toplamı T 96. Yukarıdaki bilgilere göre isletmenin dönen varlık toplamı aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 97. Yukarıdaki bilgilere göre isletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T şletme varlık ve kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ölçmek çin hangi oranlardan yararlanılır? ) sit - test oranları B) ali yapı oranları C) Faaliyet oranları ) arlılık oranlan ) ikidite oranları 99. şletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesi ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan oran aşağıdakilerden ) arışık oranlar B) Faaliyet oranları C) Cari oran ) ikidite oranlan ) sit - test oranı 100. şağıdaki oranlardan hangisi işletmenin finansmanında "yabancı kaynaklardan yararlanma derecesini" ölçmeye yarar? ) Faaliyet oranları B) Varlıkların verimliliği oranlan C) ali oranlar ) ikidite oranlan ) arlılık oranları 101. sit - Test oranı hesaplanırken aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlıklardan çıkarılarak kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünür? ) Hazır değerler B) Ticari alacaklar C) addi duran varlıklar ) enkul ıymetler ) toklar 102. ısa vadeli borçların ödeme gücünün belirlenmesinde kullanılan oranlardan hangisi diğerlerine göre daha kesindir? ) akit oranı B) Öz kaynak oranı C) Yabancı kaynak oranı ) ikidite oranı ) Cari oran 103. Oran analizi yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınması gerekli ölçü ve standartlardan biri değildir? ) akip firmaların veya başarılı firmaların oranları B) Bütçeleşmiş bilgilere dayanılarak hesaplanan oranlar C) Genel standartlar ) önen varlıkların aktif içindeki payı ) şletmenin geçmiş fâaliyet dönemleriyle ilgili olarak hesaplanmış oranlar 104. şağıdakilerden hangisi mali tablolar analiz edilirken "oran analizi uygulandığında dikkat edilecek unsurlardan biri değildir? ) Oranlar değerlendirilirken sektörün genel gidişi de dikkate alınmalıdır B) Oranlar üzerindeki mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri yorumda dikkate alınmamalıdır. C) Oranlardaki değişimler ek bilgilerle desteklenerek yorumlanmalıdır. ) nlamsız oran kullanmaktan kaçınılmalıdır ) Oranlar doğru ve amaçlara uygun biçimde yorumlanmalıdır. Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

8 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 105. şağıdakilerden hangisi "et-çalışma ermayesini" gösterir? ) önem varlıklar- uran varlıklar B) önem varlıklar = ısa vadeli yabancı kaynaklar C) önem varlıklar- Öz kaynaklar ) önen Varlıklar > ısa Vadeli Yabancı aynaklar ) önen Varlıklar < ısa Vadeli Yabancı aynaklar 106. şağıdaki analiz tekniklerinden hangisi ile kalemler arasındaki matematiksel lişki kurulabilir? ) Trend analizi B) ikey analiz C) Oran analizi ) arşılaştırmalı tablolar analizi ) Yatay analiz 107. Cari oranın 2'den büyük olması işletme açısından nasıl yorumlanır? ) şletmenin borç ödeme gücü yeterlidir B) stetme duran varlıklarını, kısa vadeli kaynaklarla karşılıyor C) şletme borçlarını ödemek için stokların dönüşümüne ihtiyaç var ) şletme borçlarını zamanında ödememektedir ) şletme stoklarının devir hızı düşüktür 108. "Yabancı kaynakların özkaynaklara oram" aşağıdaki formüllerde hangisiyle hesaplanır? ) Ödenmiş sermaye Yabancı kaynaklar B) Toplam yabancı kaynaklar Özkaynaklar C) Özkaynaklar Uzun vadeli yabancı kaynaklar ) Top. Yab. ay. ısa vadeli Yab. kay ) ısa vadeli yabancı kaynaklar Özkaynaklar 109. et duran varlıklar = 1 olursa bu sonuç nasıl yorumlanır? Özkaynaklar ) şletmenin kesinlikle özkaynaklarım artırması gerekiyor B) şletme duran varaklarını özkaynaklarla karşılıyor C) uran varlıkların bir kısmı yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir ) şletme duran varlıkları özkaynaklarla finanse edilememektedir ) uran varlıkların bir kısmı özkaynaklarla karşılanmıştır şağıdaki 4 oru Verilen Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır. önem başı ticari alacaklar 400 T önem sonu ticari alacaklar 600 T atışlar (kredili) T atış iskontoları T önem başı stoklar T önem sonu stoklar T atışların maliyeti T 110. Yukarıdaki bilgilere göre isletmenin alacak devir hızı aşağıdakilerden ) 5 B) 4 C) 5,5 ) 6 ) 4, Yukarıdaki bilgilere göre dönem içinde alacaklar kaç günde bir tahsil edilmektedir? ) 70 gün B) 90 gün C) 60 gün 78 ) 80 gün ) 50 gün 112. Yukarıdaki bilgilere göre stok devir hızı aşağıdakilerden ) 2.33 B) 1.33 C) 3.33 ) 4.33 ) Yukarıdaki bilgilere göre isletme stoklarını kaç günde bir edebilmektedir? ) 275 gün B) 272 gün C) 270 gün ) 274 gün ) 276 gün Bu oran aşağıdaki ifadelerden hangisini verir? Ticari borç devir hızı ) Ticari borçların ortalama ödeme süresini B) Ticari borçların devir hızını C) şletmenin kaç günde bir borç aldığını ) ısa vadeli borç devir hızını ) Ticari borç miktarındaki değişim 115. Bir işletmenin birinci yılsonunda T. net işletme sermayesi noksanı, ikinci yılda T. net işletme sermaye noksanı vardır. et işletme sermayesindeki değişiklik aşağıdakilerden ) et çalışma sermayesi T'dir B) et işletme sermayesi noksanında azalış T C) et işletme sermayesinde azalış T ) et çalışma sermayesinde artış T ) et çalışma sermayesinde azalış T 116. şağıdaki işlemlerden hangisi cari oranı etkilemez? ) şletmenin uzun süreli borçlanarak kısa süreli borçlarını ödemesi B) işletme sermayesinin nakden artırılması C) şletmenin iştiraklerine olan sermaye taahhüdünü ödemesi ) şletme maddi duran varlıklarını peşin bedelle satması ) şletmenin değer artışlarını sermayesine eklemesi 117. atışların aliyeti Bu oran aşağıdakilerden hangisine aittir? Ortalama toklar ) atışların maliyete oranı B) tok devir süresi C) tokların ticari alacaklara oranı ) tok devir hızı oranı ) lacakların devir hızı oranı 118. şağıdakilerden hangisi, ısa vadeli yabancı kaynakların duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir? ) şletmenin dönem zararlarının olması B) et çalışma sermayesi yetersizliği C) ısa ve uzun vadeli yabana kaynakların özkaynaklar toplamından fazla olması ) önen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamından büyük olması ) uran varlıklar tutarının, dönen varlıklar tutarından yüksek olması 119. Cari oran 2'den büyükse bu aşağıdaki durumlardan hangisini ifade eder? ) et çalışma sermâyesi eksiktir B) şletme ihtiyacından fazla dönen varlığa sahiptir C) şletme stokları ihtiyaçtan fazladır ) şletmenin çalışma sermayesi yetersizdir ) ısa vadeli borçlar oldukça yüksektir Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

9 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 120. addi duran varlıkların özkaynaklara oranı %20 se, bunun açıklaması nedir? ) lacakların tamamı karşılanmaktadır B) Borçlar zamanında ödenebilmektedir C) addi duran varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılmıştır ) addi duran varlıklar tamamen özkaynaklardan karşılanmıştır ) şletme sermayesinin büyük kısmı işletme fonlarından oluşmaktadır Bir şletmenin bilânçosundan alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir Hazır değerler T.V.Y T toklar T uran varlıklar T Ticari alacaklar T U.V.Y T 121. şletmenin net çalışma sermayesi aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 122. Bir işletmede alacakların ortalama tahsil süresi 60 gün olarak çıkmaktadır. Bu sonucun anlamı aşağıdakilerden ) şletme alacaklarını 60 gün önceden tahsil etmektedir B) şletme tüm alacaklarını 60 günde bir tahsil etmektedir C) şletme ticari alacaktan 60 günde bir tahsil edilebilmektedir ) Ticari alacaklar hesap döneminin 60. gününde tahsil edilebilecektir ) Ticari alacaklar dava aşamasından sonra 60 gün içinde tahsil edilmektedir 123.ve124. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır. Bir işletmenin bilânçosundan alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. önen varlıklar T uran varlıklar T U.V.Y T Özkaynaklar T.V.Y T 123. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin özkaynak oranı kaçtır? ) 0.6 B) 0.45 C) 0.55 ) 0.8 ) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin yabancı kaynaklarının özkaynaklara oranı kaçtır? ) 0.6 B) 0.5 C) 0.55 ) 0.8 ) ar yed.- Birik. Zarar Bu formül aşağıdaki hangi oranı verir? Öz kaynaklar ) Cari oran B) Özkaynak oranı C) Yabancı kaynak oranı ) Oto finansman oranı ).V.Y.. Oranı 126. Bir isletmenin "önen varlıklarının, ısa vadeli borçlarına yetmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Fon kullanımlarını gösterir B) Fon kaynaklarını gösterir C) et Çal.er. Yetersizliği ) et Çal. er. Yeterliliği ) Brüt çalışma sermayesi uran varlıklar / evamlı ermaye oranı kaç olursa yeterli kabul edilir? ) 0,5 B) 2 C) 3 ) 5 ) ktif devir hızını bulmak çin "net satışların" aşağıdaki hesap gruplarından hangisiyle oranlanması gerekir? ) ktif toplamı B) önen varlıklar C) uran varlıklar ) d.uzun vadeli yabancı kaynaklar ) ısa vadeli yabancı kaynaklar 129. et çalışma sermayesi kısaca nasıl tanımlanır? ) uran varlıkların kısa vadeli yabancı kaynak toplamından fazla kısmı B) uran varlıklar toplamı C) önen varlık toplamının kısa vadeli yabancı kaynak toplamından fazla kısmı ) önen varlıklar toplamı ) Özkaynaklar içindeki Ödenmiş sermaye tutarı 130. Faaliyet karının, net satışlara oranı hangi giderleri karşılayacak büyüklükte olmalıdır? ) Olağandışı gider ve zararlar B) atışların maliyeti C) Faaliyet giderleri toplamı ) iğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ile finansman giderleri ) atış indirimleri toplamı 131. et çalışma sermayesinin verimliliğinin yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden ) et çalışma sermayesi devir hızı yüksektir B) önen varlıklar devir hızı yüksektir C) uran varlıklar devir hızı yüksektir ) Toplam aktif devir hızı yüksektir ) arlılık oranı yüksektir 132. Bir işletmenin alacak devir hızını aşağıdaki işlemlerden hangisi etkiler? ) şletmenin maddi duran varlıklarını 1 yıldan kısa vadeli olarak satışı B) şletmenin şüpheli hale gelmiş ticari alacakları için karşılık ayırması C) şletmenin portföyündeki devlet tahvilleri ile repo yapması ) şletmenin alacak senetlerini güvence göstererek bankalardan kredi alması ) stetmenin alacak senetlerini rücu hakkı olmaksızın faktorink şirketlerine satması 133. şletmenin uzun vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesi ve kaynak yapısının belirlenmesinde kullanılan oranlar aşağıdakilerden ) Faaliyet oranları B) sit - test oranı C) arlılık oranları ) ikidite oranlan ) ali yapı oranları Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

10 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 134. tok devir hızının düşük çıkması hangi sonuçlara yol açmaz? ) toktaki malların sigorta giderleri artar B) toktaki malların fiyatlarının düşmesi nedeniyle işletme zarara uğrar C) Brüt satış karı düşer ) tokların depolama giderleri artar ) Tüketici tercihlerinin değişmesi, stoktaki malların sürüm gücünü azaltır 135. Bir işletmede alacak devir hızının düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz? ) redili satışlar konusunda genişlemenin bulunması B) işletmenin ağırlıklı olarak peşin mal satması C) tkili bir tahsilat politikasının yerleşmemiş olması ) lacakların bir çoğunun şüpheli duruma gelmesi ) şletmenin rekabet gücü zayıflar 136. Ticari Borçlar x 365 Bu formül aşağıdakilerden hangisini verir? et alışlar ) Ortalama kredili alışların tutarını B) atışların maliyeti oranını C) Ticari borçların genel düzeyini ) Ticari borçların ortalama ödeme süresini ) Ortalama kredili satışların düzeyini 137. ralarında ilişki bulunan hesapların yorumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) et satışlar artarken ticari alacaklar azalırsa olumsuzdur B) et satışlar artarken dönen varlıklar artarsa olumsuzdur C) et satışlar azalırken ticari alacaklar artarsa olumsuzdur ) toklar azalırken net satışlar artarsa olumsuzdur ) toklar artarken net satışlar azalırsa olumsuzdur 138. Bir şletmenin alacak devir hızı 12 ise bu işletme alacaklarını kaç günde tahsil etmektedir? ) 45 B) 60 C)35 ) 30 ) ve140.orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır Bir işletmeden alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir Hazır değerler 5.400T Ticari alacaklar 5.100T Uzun vadeli yabancı kaynaklar T Cari oran 2,2 ısa vadeli yabancı kaynaklar T 139. Yukarıdaki bilgilere göre işletme stoklarının tutarı aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T )5.400 T 140. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin nakit oranı aşağıdakilerden ) 7 B) 0,77 C) 1 ) 1,77 ) 0, Ticari borç devir hızı 20 olan bir işletme borçlarını kaç günde ödemektedir? ) 36 B) 30 C) 45 ) 18 ) et işletme sermayesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) önen varlıklardaki artışlar net işletme sermayesini azaltır B) önen varlıklardaki azalışlar net işletme sermayesini azaltır C) önen varlıklardaki artışlar net işletme sermayesini artırır ) ısa vadeli borçlardaki artışlar net işletme sermayesini azaltır ) ısa vadeli borçlardaki azalışlar net işletme sermayesini artırır 143. şağıdakilerden hangisi şletme sermayesinin yetersizlik nedenlerinden biri değildir? ) Oto finansmanın düşük çıkması. B) Uzun vadeli borçlanarak duran varlık satın alınması C) Vadesi gelen borçlan ödemek çin gereken fonların zamanında sağlanması ) şletmenin zarar etmesi, olağandışı giderlerin oluşması ) Yüksek tutarda nakden kar dağıtımı 144. ğilim yüzdeleri ile analiz tekniği aşağıdaki hallerden hangisi için kullanılır? ) şletmenin uzun sürede mali açıdan gelişme yönlerini görebilmek için B) şletmenin göstermiş olduğu eğilimlerle ekonomideki genel eğilimleri karşılaştırmak için C) ali tablolarda yer alan kalemlerin toplam içindeki yüzdelerini hesaplamak için ) Bilanço ve gelir tablosu kalemleri arasında aritmetiksel bir ilişki kurmak için ) şletmenin kısa süreli mali durum ve faaliyet sonuçlarının analizini yapmak için ve 150. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır. Bir işletmenin aşağıdaki bilgileri bilinmektedir; önen varlıklar, aktiflerin % 45'i Hazır değerler, dönen varlıkların % 10'u toklar, dönen varlıkların % 15'i ktif toplamı T.V.Y T Özkaynaklar T 145. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin cari oranı aşağıdakilerden ) 2,8 B) 1 C) 2 ) 1,8 ) 2, Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin özkaynak oranı aşağıdakilerden ) % 50 B) % 55 C) % 60 ) % 40 ) % Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin stokları aşağıdakilerden ) T B) T C) T ) T ) T 148. Yukarıdaki verilen bilgilere göre işletmenin kaldıraç oranı aşağıdakilerden ) 0,6 B) 0,1 C) 1 ) 1,5 ) 0, şletme sahiplerinin, işletmedeki hakları aşağıdaki bilânço gruplarından hangisi ile temsil edilir? ) önen varlıklar B) uran varlıklar C) ısa vadeli yabancı kaynaklar ) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ) Öz kaynaklar Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

11 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 150. çılan ya da açılacak kredinin geri ödenip ödenmeyeceğini araştırmak aşağıdaki analizlerden hangisini oluşturur? ) Yatırım analizleri B) redi analizleri C) Finansal analiz ) ikey analiz ) Yatay analiz 151. Bir işletmenin "dönem karı" üzerinden hesaplanan vergi karşılıkları, kısa vadeli yabancı kaynakların hangi alt hesap grubunda zlenir? ) iğer ısa Vadeli Yabancı aynaklar B) Geçmiş Yıllar arları C) Borç ve Gider arşılıkları ) Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler ) Gelecek ylara it Giderler ve Gelir Tahakkukları 152. Bir işletmenin belli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını gösteren tablo aşağıdakilerden ) Bilanço B) Gelir Tablosu C) izan ) atışların maliyeti tablosu ) akit akım tablosu 153. şletmenin sağlam bir finansman politikasına sahip olması ve faaliyetlerinde sürekli başarıya ulaşması için alınacak kararlara dayanak oluşturmak üzere yapılan analiz türü ) redi analizleri B) asyo analizleri C) Yönetim analizleri ) Yatırım analizleri ) Yüzde analizleri 154. şletmenin "esas faaliyeti" ile lgili sonucu gösteren gelir tablosu bölümü ) Brüt satış karı veya zararı B) Faaliyet karı veya zararı C) Olağan kar veya zarar ) önem karı veya zararı ) önem net kan veya zararı 155. Bir işletmenin "esas faaliyetinin" net sonucunu gösteren gelir tablosu kalemi aşağıdakilerden ) Brüt satış karı veya zararı B) Faaliyet karı veya zararı C) Olağan kar veya zarar ) önem karı veya zararı ) önem net karı veya zararı 156. redi analizlerinde aşağıdaki kalemlerden hangisinin bilânçodan çıkarılması gerekir? ) azım hesaplar B) Gelecek aylara ait giderler C) Hatır senetleri ) Gider tahakkukları ) Ticari alacaklar şağıdaki verilere göre, gelir tablosu şleminin sonucu aşağıdakilerden - Brüt satış zararı T - Faaliyet giderleri T - iğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar T - Finansman giderleri T - Olağandışı gelir ve karlar T ) Olağan kan T B) Faaliyet karı T C) önem karı T ) Faaliyet zararı T ) önem zararı T 158. Tek döneme ilişkin mali tabloların incelenmesi hangi analiz tekniğiyle yapılır? ) arşılaştırmalı tablolar analizi B) Trend analizi C) Yüzde yöntemiyle analiz (ikey analiz) ) Yatay analiz ) Oran yöntemiyle analiz 159. ısa vadeli kredi analizleri hangi kredi talebinin karara bağlanması için yapılır? ) Gayrimenkul alımı B) akine ve tesis alımı C) Borç ödemesi ) şletme sermayesi ) Yatırımların finansmanı 160. Bilânçoda grup, aktif veya pasif toplamlar ile gelir tablosunda et satışların 100 kabul edilmesi hangi analiz tekniğinin gereğidir? ) arşılaştırmalı tablolar analizi B) ğilim yüzdeleri yöntemiyle analiz (Trend analizi) C) Yüzde yöntemiyle analiz (ikey analiz) ) Yatay analiz ) Oran yöntemiyle analiz 161. Gelir tablosu kalemi x 100 et satışlar Yukarıdaki formülden hangi tablonun, hangi yöntemine analize tabi tutulduğu anlaşılır? ) Gelir tablosu, yatay analiz B) Bilanço grup toplamı, dikey analiz C) Gelir tablosu, yüzde yöntemiyle analiz ) atışların maliyeti tablosu, trend analizi ) Gelir tablosu, eğilim yüzdesi analizi TF PF önen varlıklar % 40 ısa vadeli yabancı kaynaklar % 30 uran varlıklar % 60 Uzun vadeli yabancı kaynaklar% 20 Özkaynaklar % 50 ktif toplam %100 Pasif toplam % Yukarıdaki tabloya göre, işletmenin duran varlıkları hangi "kaynak/kaynaklarla" finanse edilmiştir? ) Yabancı kaynaklarla B) ısa vadeli yabancı kaynaklarla C) Uzun vadeli yabancı kaynaklarla ) ısa vadeli yabancı kaynaklar + Özkaynaklarla ) Uzun vadeli yabancı kaynaklar + Özkaynaklarla ikey % - Ödenmiş sermaye 70 - ermaye yedekleri 15 - ar yedekleri 10 - önem net karı 5 - Öz kaynaklar 100 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

12 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 163. Öz kaynakların dağıtımının dikey analizi sonucunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) şletme Ödenmiş sermayesi, kaynaklar toplamının %70'ne ulaşmıştır. B) önem net karı, ödenmiş sermayenin %5'ini oluşturmaktadır. C) ermaye yedekleri, toplam özkaynakların %15'ni oluşturmaktadır. ) özkaynaklar, pasif toplamının %70'ini oluşturmaktadır. ) Ödenmiş sermâyenin, özkaynaklar çindeki payı oldukça düşüktür Brüt atışlar et atışlar Brüt satışlardaki değişimin yorumlanmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) şletme tüm yıllarda satış indirimi uygulamıştır. B) Brüt satışlardaki değişimin en yüksek olduğu yıl 2001 yılıdır. C) 1999 yılı dışında, tüm yıllardaki değişim, net satışların üzerinde olmuştur. ) Tüm yıllarda brüt satışlardaki artış, net satışların gerisinde kalmıştır. ) 1999 ve 2003 yılları dışında, tüm yıllardaki brüt satışlardaki artış, net satışların üzerinde olmuştur. () işletmesi (B) işletmesi Özkaynakların ktif Toplama Oranı % 55 % 40 Finansal aldıraç Oranı % 45 % Özkaynakların aktif toplama oranı bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) şletmesinin öz varlığının toplamı B işletmesinden daha yüksektir. B) şletmesinin öz varlığının toplamı işletmesinden daha yüksektir, C) şletme varlıklarının ortaklar tarafından karşılanmasında işletmesi yi durumdadır. ) şletme varlıklarının ortaklar tarafından karşılanmasında B işletmesi iyi durumdadır. ) Her iki işletmenin varlıklarının büyük bir bölümü işletme sahiplerince karşılanmıştır Yukarıdaki verilere göre () ve (B) işletmelerinin finansal kaldıraç oranı yorumu açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) şletmesinin finansal kaldıraç oranı, B işletmesine göre daha iyi durumdadır. B) B stetmesi varlıklarının % 40'ını, işletmesi se % 55'ni yabancı kaynaklarıyla karşılamıştır. C) işletmesinin yabancı kaynak kullanım oranı, B işletmesine göre yüksektir. ) şletmesi varlıklarının % 45'ini, B işletmesi ise % 60'ını yabancı kaynaklardan karşılamıştır. ) Her iki şletmenin varlıklarının büyük bir bölümü yabancı kaynaklardan karşılanmıştır şağıdaki oranlardan hangisi işletme aktiflerinin verimliliğini ölçmeye yarayan orandır? ) et satışlar / Ortalama toplam aktif. B) önem net karı / Ortalama toplam aktif C) Özkaynaklar / önem net karı ) et satışlar / önem net kan ) Varlıklar toplamı / et satışlar 168. Bir işletmede asit test oranının 1 'den küçük olması halinde, borçların geri ödenmesinde aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanır? ) evamlı sermaye bağımlılık oranı B) akit oranı C) tok bağımlılık oranı ) et çatışma sermayesi oranı ) Varlıkların devir hızı oranı 169. Bir işletmede cari oran 0,40 ise, bunun anlamı aşağıdakilerden ) Fişletmenin net çalışma sermayesi yeterli değildir. B) şletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü yerindedir. C) ısa vadeli yabancı kaynaklarının tamamı dönen varlıkların finansmanında kullanılmıştır. ) şletmede net çalışma sermayesi iyi durumdadır. ) şletme dönen varlıklarının bir kısmı uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir şağıdakilerden hangisi şletmenin faaliyet oranlarından biridir? ) Borçların aktif toplamına oranı B) önem varlıkları devir hızı C) Oto finansman oranı ) özkaynakların / ktif toplamına oranı ) uran varlıkların / Özkaynaklara oranı 171. şağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? ) şletme varlıkları bilançoda paraya dönüşüm hızına göre sıralanır. B) Gelir tablosu şletmenin belli bir tarihteki varlık ve kaynak dağılımını gösterir. C) şletmede varlıklar toplamı, brüt çalışma sermayesini oluşturur. ) Faaliyet oranları, şletme varlıklarının etkili biçimde kullanılıp/kullanılmadığını gösterir. ) Tek bir dönem mali tablolarının analizinde dikey analiz tekniği kullanılır Fon akım tablosunun düzenlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? ) on dönem bilançosu ile aynı dönem gelir tablosu B) ki dönem sonu bilançosu, genel kesin mizan C) arşılaştırmalı bilançolar ve gelir tabloları ) Birbirini izleyen iki dönem gelir tablosu, ikinci yılın bilançosu ve ek bilgiler ) Birbirini izleyen iki dönem sonu bilançosu, ikinci yılın gelir tablosu ve ek bilgiler 173. akit akım tablosu düzenleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi/hangileri gerekir? ) arşılaştırmalı gelir tablosu, son dönem genel mizanı B) arşılaştırmalı gelir tablosu ve son dönem bilançosu C) on kasa ve banka durumu ve karşılaştırmalı bilançolar ) Fon akım tablosu ve net çalışma sermayesi ) ki yılın karşılaştırmalı bilançoları, son yılın gelir tablosu ve ek bilgiler 174. şağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynakların, dönen varlıklardan yüksek olmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir? ) uran varlıkların bir bölümü kısa vadeli yabancı kaynaklardan finanse edilmiştir. B) şletmede çalışma sermayesi yetersizliği söz konusudur. C) şletme kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödemede sıkıntı yaşamaktadır. ) ısa vadeli alacaklıların işletme üzerinde baskıları artmıştır, ) şletme çalışma sermayesi iyi durumdadır. 82 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

13 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 175. Bir işletmenin birbirini izleyen dönemlerine ait bilânçoları ile gelir tabloları kalemlerindeki değişim hangi analiz tekniği ile incelenir? ) ğilim yüzdeleri yöntemiyle B) arşılaştırmalı tablolar analizi C) Trend analiz ) asyo analizi ) Yüzde yöntemi 176. ve177. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır; Bir işletmenin bilânçosundaki bazı kalemlerindeki değişim aşağıdaki gibidir; I. önen Varlıklar - Hazır değerler II. uran Varlıklar - addi uran Varlıklar III. ıs.vad.yab.avnaktar - Ticari Borçlar IV. Uz.Vad.Yab.avnaklar - Ticari Borçlar V. Özkaynaklar - ödenmiş sermaye Yukarıdaki bilgilere göre, kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışın nedeni aşağıdakilerden ) şletme ödenmiş sermayesindeki artış B) Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış C) addi duran varlıklardaki artış ) redili ticari mal alışı ) Hazır değerlerdeki artış 177. Yukarıdaki bilgilere göre, hazır değerlerdeki artışın kaynağı aşağıdakilerden ) şletme Ödenmiş sermayesindeki artış B) Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış C) addi duran varlıklardaki artış ) şletme ödenmiş sermayesindeki azalış ) Hazır değerlerdeki artış 178. I. Brüt satışlar II. et satışlar III. Faaliyet karı Gelir tablosunun yüzde yöntemiyle analizinde (dikey analiz) yukarıdakilerden hangisi/hangileri temel (100) kabul edilmez? ) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III ) I ve II ) I ve III 179. Bir işletmenin dönem net karının yeterliliği aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? ) iğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlarla B) Brüt satış karı dikey yüzdesinin yüksek oluşu C) iğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlarla ) Faaliyet karının dönem karı içindeki payı ) önem karının faaliyet karı içindeki büyüklüğü 180. ve 181. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır. Bilânço alemleri 2004 Hazır değerler 10,25 enkul kıymetler 12,00 Ticari lacaklar 22,20 toklar 40,15 iğer önen Varlıklar önen Varlıklar Toplamı 100, Yukarıdaki bilgilere göre bilânço, hangi analiz tekniği ile analize tabi tutulmuştur? ) asyo analizi B) ğilim yüzdelerine göre analiz C) Oran analizi ) ikey analiz ) arşılaştırmalı tablolar analizi 181. Yukarıdaki bilgilere göre, "Ticari alacaklar" yüzdesinin yorumu ) Ticari alacaklar, işletme varlıklarının %22,20'sini oluşturmaktadır. B) Ticari alacaklar, işletme aktifinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. C) Ticari alacaklar, şletme dönen varlıklarının %22,20'sini oluşturmaktadır. ) Ticari alacaklar, şletme diğer dönen varlıklarının %22,20'sini oluşturmaktadır. ) Ticari alacaklar devir hızı %22,20'dir ve 183. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır Bilanço kalemleri 2004 Yılı ısa vadeli yabancı kaynaklar Uzun vadeli yabancı kaynaklar Özkaynaklar Pasif toplam Yukarıdaki verilere göre, uzun vadeli yabancı kaynakların pasif toplama göre dikey yüzdesi aşağıdakilerden ) % 25 B) % 30 C) % 45 ) % 55 ) % Yukarıdaki verilere göre, uzun vadeli yabancı kaynakların toplam yabancı kaynaklara göre dikey yüzdesi aşağıdakilerden ) % 35 B) % 42 C) % 45 ) % 55 ) % Yüzde yöntemiyle analiz (dikey analiz) açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? ) ikey analiz grup toplamı veya genel toplam 100 kabul edilerek yapılabilir. B) Bu yöntemle bir yıla ilişkin mali tabloların analizi mümkündür. C) Bilanço ve gelir tablosu kalemleri analize tabi tutulabilir. ) Gelir tablosunun analizinde net satışlar 100 kabul edilir. ) Gelir tablosu analizinde "net satışlar" yerine faaliyet karı da temel alınabilir ve 186. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır. Bir işletmenin bilânço kalemlerinin dikey analizi aşağıdaki gibidir. önen Varlıklar % 35.V.Y. % 20 uran Varlıklar % 65 U.V.Y. % 45 Öz kaynaklar % Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin dönen varlıkları hangi kaynaklarla finanse edilmiştir? ) önen varlıklarla B) Özkaynaklarla C) ısa vadeli yabancı kaynaklarla ) Uzun vadeli yabancı kaynaklarla ) ısa vadeli yabancı kaynaklar + Uzun vadeli yabancı kaynaklarla 83 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

14 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 186. Yukarıdaki bilgilere göre, duran varlıklar hangi kaynaklardan finanse edilmiştir? ) önen varlıklarla B) ısa vadeli yabancı kaynaklarla C) Uzun vadeli yabancı kaynaklarla ) Uzun vadeli yabancı kaynaklar + Özkaynaklarla ) Özkaynaklarla 187. Cari oranın 0,5 olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) şletme dönen varlıkları, kısa vadeli yabancı kaynakları için yeterli değildir. B) şletmede net çalışma sermayesi yetersizliği söz konusudur. C) şletme dönen varlıklarının bir bölümü kısa vadeli yabancı kaynaklardan karşılanmıştır. ) şletme kısa vadeli yabancı kaynakları dönen varlıklarından yüksektir. ) şletmenin dönen varlıklarının tamamı ve duran varlıklarının bir kısmı kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir ve 191. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır et atışlar atışların aliyeti Yukarıdaki bilgilere göre, gelir tablosunun ilgili kalemleri hangi tekniğe göre analiz edilmiştir? ) asyo analizi B) ğilim yüzlerine göre analiz C) Oran analizi ) ikey analiz ) arşılaştırmalı tablolar analizi 189. Yukarıdaki bilgilere göre, gelir tablosuna ilişkin iki kalemin eğilimlerinin karşılaştırılmasında işletme hangi yıllarda brüt satış zararı ile karşılaşmıştır? ) B) C) ) ) Ticari alacaklar Yukarıdaki verilere göre, 2000 yılı temel alındığında 2002 ve 2003 yıllarının eğilim yüzdeleri aşağıdakilerden ) 100/70 B) 150/120 C) 120/70 ) 120/150 ) 150/ et atışlar toklar Yukarıdaki bilgilere göre, işletmede hangi dönemde stoklama yükselmiş, net satışlar düşmüştür? ) 2000 B) 2001 C) 2002 ) 2003 ) "alemin zleyen yıldaki tutarı x 100 / alemin baz yıl tutarı' formülü, hangi analiz tekniğinde kullanılır? ) asyo analizi B) Yatay analiz C) ikey analiz ) Oran analizi ) Trend analizi Bir işletmenin tek bir yılına ait finansal tablolarındaki kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurulmak yoluyla oranlarla yapılan inceleme hangi analiz tekniğidir? ) Yüzde analizi B) Trend analizi C) redi analizi ) asyo analizi ) ğilim yüzdeleri analizi 194. Bilânçonun aktif toplamı veya kalemler ile satışlar arasında ilişkiler kurularak, aktiflerin verimli kullanılıp kullanılmadığını Ölçmeye yarayan oranlar aşağıdakilerden ) Faaliyet oranları B) ğilim yüzdeleri oranlan C) ikidite oranları ) ali yapı oranlan ) arlılık oranları 195. Bir şletmenin öz kaynaklarının borçları için bir güvence oluşturup oluşturmadığı hangi oranla ölçülebilir? ) Varlıkların devir hızı B) Borçların Özkaynaklara oranı C) akit oranı ) Özkaynakların devir hızı ) tokların devir hızı 196. "önen Varlıklar /.V.Y.." bu oran aşağıdakilerin hangisinin hesaplanmasında kullanılır? ) akit oran B) Cari oran C) önen varlık devir hızı ) et çalışma sermayesi ) sit-test oranı 197. şağıdakilerden hangisi mali yapı oranlarından biri değildir? ) Borçların aktif toplama oranı B) Özkaynakların aktif toplama oranı C) Oto finansman oranı ) ktiflerin devir hızı oranı ) uran varlıkların özkaynaklara oranı et atışlar toklar Yukarıdaki bilgilere göre, işletmede hangi dönemde stoklama yükselmiş, net satışlar düşmüştür? ) 2000 B) 2001 C) 2002 ) 2003 ) "alemin zleyen yıldaki tutarı x 100 / alemin baz yıl tutarı' formülü, hangi analiz tekniğinde kullanılır? ) asyo analizi B) Yatay analiz C) ikey analiz ) Oran analizi ) Trend analizi 200. Finansman fonu oranın 1'den küçük olmasının anlamı ) şletmenin yabancı kaynak, Özkaynak dengesinin iyi kurulduğunu B) şletmeye kredi verenlerin şletme sahiplerinden çok yatırımda bulunduklarını C) şletme fonlarının yeterli bulunduğunu ) şletme üzerinde faiz baskısının son derece düşük olduğunu ) şletmede finansman sıkıntısının bulunduğunu Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

15 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 201. şağıdaki işlemlerin hangisinde net isletme sermayesini etkileyen bîr durum vardır? ) akit ticari mal alımı B) ısa vadeli borç ödenmesi C) ısa vadeli alacağın tahsili ) atıcılara borcun nakden ödenmesi ) Bankaya para yatırılması orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır. TF TOP önen Varlıklar 900 Hazır eğerler 100 Ticari lacaklar 300 toklar 500 uran Varlıklar 400 PF TOPI ısa Vadeli Yabancı aynaklar 600 Uzun Vadeli Yabancı aynaklar 200 Özkaynaklar 500 et atışlar atışların aliyeti Yukarıdaki bilgilere göre, alacakların ortalama tahsil süresi gün olarak kaçtır? ) 50 gün B) 60 gün C) 72 gün ) 80 gün ) 90 gün 203. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin dönen varlıklar devir hızı ) 0.70 B) 1 C) 2 ) 2.5 ) 3 şağıdaki 3 soruyu Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır. Bir işletmenin bilânçosundan bazı kalemlerin tutarı aşağıdaki gibidir U.V.Y Özkaynaklar. 400 Hazır değerler. 50 enkul kıymetler 80 Ticari alacaklar.? toklar...? 204. Yukarıdaki bilgilere göre, finansman oranı 1 ise, V. Yabancı aynaklan kaçtır? ) 100 B) 150 C) 200 ) 250 ) Yukarıdaki bilgilere göre, asit test oranı 1,5 ise, ticari alacakları kaçtır? ) 160 B) 250 C) 300 ) 320 ) Yukarıdaki bilgilere göre, istetmenin "uran Varlıklar / evamlı ermaye" oranı %50 ise, stoklan kaçtır?. 100 ) 150 C) 190 ) 230 ) şağıdakilerden hangisi genel likidite durumunun yeterli olduğunu gösterir? ) et işletme sermayesinin negatif olması B) önen varlıkların aktif toplamdan yüksek olması C) uran varlıkların, ısa vadeli yabancı kaynaklardan yüksek olması ) önen varlıkların, ısa vadeli yabancı kaynaklardan yüksek olması ) önen varlıklar/ısa vadeli yabana kaynak oranın 2'in üzerinde olması 208. "uran Varlıklar/ evamlı ermaye" oranı 1 'e eşittir, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? ) uran varlık finansmanında özkaynaklar kullanılmıştır. B) uran varlık finansmanında yabancı kaynaklar kullanılmıştır. C) uran varlık finansmanında uzun vadeli yabancı kaynaklar kullanılmıştır. ) uran varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynaklar kullanılmıştır. ) önen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklara eşittir. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır. TF PF önen varlıklar ısa Vad Yab. ay Hazır değerler Uzun Vad. Yab. ay toklar? Özkaynaklar uran varlıklar Toplam aktif atılan malın maliyeti tok devir hızı Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin "sit-test oranı" aşağıdakilerden ) 0.50 B) 0.60 C) 0.70 ) 0.75 ) şletme kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeyebilmek için stoklarının ne kadarını satmalıdır (tok bağımlılık oranı)? ) % 16.6 B) % 25 C) % 35 ) % 45 ) % tok devir hızının düşük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) şletmede fazla stok bulunmaktadır. B) şletme yanlış satış politikaları uygulamaktadır. C) iğer işletmelere göre rekabet gücü daha yüksektir. ) iğer işletmelere göre rekabet gücü daha düşüktür. ) toklama giderleri yüksektir şletmenin mali yapı analizi oranlan hesaplanmasında hangi finansal tablodaki kalemler esas alınır? ) Gelir tablosu B) Fon akım tablosu C) akit akım tablosu ) Bilanço ) ar dağıtım tablosu 213. şağıdakilerden hangisi içeriğine, yapılış biçimine göre analiz türlerinden biridir? ) redi analizleri B) inamik analiz C) Yatırım analizleri ) ış analiz ) ç analiz 214. şağıdakilerden hangisi, bir işletmenin stoklar dışındaki dönen varlıklarıyla kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkiyi gösteren orandır? ) sit-test oranı B) Finansal kaldıraç oranı C) Cari oran ) akit oran ) tok bağımlılık oranı 85 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

16 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 215. Bir işletmenin iş hacmi verimliliği hakkında bilgi veren finansal oran ) Brüt atışlar/et atışlar B) Olağan ar/et atışlar C) önem arı/et atışlar ) Brüt atış an/et atış arı ) Faaliyet arı/et atışlar 216. Bir işletmenin "sit-test" oranı %50, stok bağımlılık oranı %80, stok devir hızı 2 ise, bu işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) şletme, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamada stoklara bağımlıdır. B) şletme, stoklarını 6 ayda bir devretmektedir. C) şletme, kısa vadeli yükümlülüklerini süratle paraya çevirebilen değerlerle karşılayabilmektedir. ) şletme, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilmek için stok devir hızını yükseltmelidir. ) şletme, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilmek için stoklarının 80'ini satmalıdır. 217.,218., ve 219. orular şağıdaki Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır; TF PF önem Varlıklar %70.V.Y.. %25 Hazır eğerler %20 U.V.Y.. %35 Ticari lacaklar %10 Öz aynaklar%40 toklar %40 uran Varlıklar %30 Toplam ktif Toplam Pasif Yukarıdaki verilen tabloya göre, işletmenin "hazır değerlerinin" tutarı aşağıdakilerden B C Yukarıdaki verilen tabloya göre, işletmenin yabancı kaynaklar toplamı aşağıdakilerden B C Yukarıdaki verilen tabloya göre, işletmenin cari oranı aşağıdakilerden. 1.5 B.1.7 C tatik analiz, aşağıdaki analiz türlerinden hangisine girmektedir? ) naliz yapacak şahıslara göre analiz B) nalizin içeriğine ve yapılış biçimine göre analiz C) nalizin yapılış amacına göre analiz ) Yatırım analizleri ) arşılaştırmalı tablolar analizi 221. Bir işletmenin tarihli bilânçosundaki bazı kalemler aşağıdaki gibidir; önen varlıklar T toklar? ısa vad. borç senet T ısa vad.banka kredileri T Çıkarılmış tahviller T emirbaşlar T şletmenin sit - Test oranının 2 olması için, stok tutarı kaç olmalıdır? ) T B) T C) T ) T ) T 222. Bir işletmenin bilânçosundaki varlık ve kaynaklarının tutarı aşağıdaki gibidir; önen Varlıklar T uran Varlıklar T Öz aynaklar T ısa Vadeli Yabancı aynaklar T Uzun Vadeli Yabancı aynaklar? şletmenin kaldıraç oranı aşağıdakilerden ) %50 B) %51 C) % 55 ) % 60 ) % "uran Varlıklar/özkaynaklar" oranı % 65 çıkmıştır. Bunun anlamı aşağıdakilerden ) Özkaynakların % 65'i duran varlıklardan karşılanmıştır. B) Özkaynakların % 65'i duran varlıkların finansmanında kullanılmıştır. C) uran varlıklar aktifin % 65'ni oluşturmaktadır. ) uran varlıklar % 35 oranında özkaynakla finanse edilmiştir. ) uran varlıkların pasifi karşılama oranı % 65'tir ali rantabilite oranı aşağıdakilerden hangisiyle elde edilir? ) et atışlar - özkaynaklar B) önen Varlıklar / et atışlar C) Özkaynaklar / et ar ) et atışlar / Özkaynaklar ) et ar / Özkaynaklar 225. şağıdakilerden hangisi oran analizinde kullanılan oranlardan biri delildir? ) Trend oranları B) Faaliyet oranları C) ikidite oranları ) sit-test oranları ) ali yapı oranları 226. atışların aliyeti Bu oran aşağıdakilerden hangisine aittir? Ortalama toklar ) atışların maliyete oranı B) tok devri C) tokların ticari alacaklara oranı ) tok devir hızı oranı ) lacak devir hızı oranı 227. Bir işletmenin alacak devir hızı 15 ise bu işletme alacaklarını kaç günde tahsil etmektedir? ) 15 B) 20 C) 24 ) 28 ) şletmelerde hesaplanan nakit oranın kaç olması yeterli kabul edilir? ) 0.20 B) 0.50 C) 1 ) 1.5 ) şletmeye bağlı kişilerce (muhasebeciler, yöneticiler, iç denetçiler) yapılan analizler aşağıdakilerden ) Yönetim analizi B) inamik analizler C) Yatırım analizleri ) ış analiz ) ç analiz 86 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

17 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 1- şağıdakilerden hangisi, muhasebenin işlevi değildir? ) Finansal nitelikteki işlemleri gerçekleştirme B) Finansal işlemleri kaydetmek C) Temel mali tabloları düzenlemek ) ali tabloları analize tabi tutmak ) naliz sonuçlarını yorumlamak 2- Temel mali tablolardan yararlanılarak yapılacak raporlama aşağıdakilerden hangisi değildir? ) Gelir tablosu B) k mali tablolar C) akit akım tablosu ) Fon akım tablosu ) Fon kaynaklarını ve fon kullanımlarını gösteren tablolar 3- nalist neyin yorumunu yapar? ) Bilanço ve gelir tablosunun B) naliz sonuçlarının C) Finansal bilgilerin ) şletmenin ) uhasebenin 4- Bilgi kullanıcıları alacakları kararlarda aşağıdakilerden hangisini kullanır? ) Temel mali tabloları B) k mali tabloları C) naliz sonuçlarını ) naliz tekniklerini ) şletmenin gelecekteki mali durumu ile faaliyet sonuçlarına ilişkin tahminleri 5- Bir işletmenin ana(esas) faaliyet konusundaki karlılığını gelir tablosunun hangi bölümü gösterir? ) Faaliyet karı ve zararı B) önem net karı veya zararı C) Olağan kar veya zarar ) önem karı veya zararı ) Öz kaynaklar 6- şağıdakilerden hangisi bir mali analiz tekniği değildir? ) Fon akışı analizi B) Bilanço analizi C) Trend analizi ) Oran analizi ) ikey analiz 7- Bilânço ve gelir tablosuna analiz teknikleri uygulanarak ne elde edilir? ) Finansal bilgiler B) Fon akım tablosu C) şletmenin gelecekteki mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi ) naliz sonuçları ) şletmenin bugünkü mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi 8- Varlıklar (mevcutlar+alacaklar) ile kaynaklar birlikte işletmenin nesini gösterir? ) önem net karını B) Özkaynaklarını C) Faaliyet sonuçlarını ) Fon kaynaklarını ve kullanımlarını ) ali durumunu naliz sonuçlarının yorumlanmasıyla bir işletme hakkında hangi konuda tahminde bulunulamaz? ) Günlük işlemlerini sürdürüp sürdüremeyeceği B) ısa vadeli borç ödeme gücünün iyi olup olamayacağı C) Uzun vadeli borç ödeme gücünün iyi olup olamayacağı ) şletme karlılığının ve kar dağıtma gücünün nasıl olacağı ) leman alımının gerekip gerekmediği 10- Finansal tablolarda yer alan kalemlerdeki değişmelerin etkisiyle işletmenin finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında, önceki döneme göre oluşan yeni durum, analizde aşağıdakilerden ) onuç B) Yorum C) eğişmenin nedenleri ) eden sonuç ilişkisi ) naliz 11- şağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı Tablolar naliz Tekniğinin bir özelliği değildir? ) Her bir kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmelerinin incelenmesi B) Birden fazla yıla ait tablonun karşılaştırılması esas olduğundan dinamik analiz yapılmasına olanak tanıması C) şletmeler arası karşılaştırmalar yapılmasına olanak tanıması ) Yatay analize olanak tanıması ) şletmenin birbirini izleyen aynı uzunluktaki dönemlere ait mali tabloları karşılaştırılması 12- şletmenin birinci yılda finansman giderleri lira iken ikinci yılda finansman gideri gerçekleşmemiştir. Bu durumda bu kalemdeki değişmeyi aşağıdakilerden hangisi göstermektedir? ) %100 lük ve liralık bir azalış vardır? B) zalış yüzdesi sonsuzdur ve liralık bir azalış vardır. C) %320 lik ve lira tutarında bir azalış vardır. ) Bu kalem karşılaştırmalı tablolarda yer almayacaktır. ) şletmenin karında %100 lük ve liralık bir artışa neden olacaktır. 13- arşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine göre aşağıdakilerden hangisi bir dönen varlık kalemindeki artışın nedeni olmaz? ) ncelenen varlık kalemiyle ilişkili olmak koşuluyla dönen varlıklarda azalış gösteren kalemler B) ncelenen varlık kalemiyle ilişkili olmak koşuluyla kısa vadeli yabancı kaynaklarda artış gösteren kalemler C) ncelenen varlık kalemiyle ilişkili olmak koşuluyla uzun vadeli yabancı kaynaklarda artış gösteren kalemler ) ncelenen varlık kalemiyle ilişkili olmak koşuluyla öz sermayede azalış gösteren kalemler ) ncelenen varlık kalemiyle ilişkisi olan gelir tablosundaki değişmeler 14- şağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin amacıdır? ) şletmenin tek bir döneme ait mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının incelenmesi B) Grup toplamlarının genel toplam içerisinde işgal ettikleri yer ele alınarak grubun özelliğine, grubun bileşimine ve işletmenin türüne göre yeterli olup olmadığının araştırılması C) Her kalemin yıllar itibariyle belirlenen değişmelerini inceleyerek işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçları bakımından göstermiş olduğu gelişmeyi incelemek ) Birbirleriyle ilişkili olan mali tablo kalemlerinin eğilimlerinin etkileşimini incelemek ) alemlerin ne yönde değişme gösterdiğini ve fon hareketi olarak bu değişmeye nelerin neden olduğunu belirlemek Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

18 ğitime atılan imza TBO TT (244 oru) TJ BŞ IVII ZI BŞI HTI OU BI 15- Gelir tablosu kalemlerinin yüzde yöntemi ile analizinde dikey yüzdeler neyi ifade eder? ) lgili kalemin dönem net karı karşısındaki payını B) lgili kalemin dönem karı karşısındaki payını C) lgili kalemin net satışlar karşısındaki payını ) lgili kalemin brüt satış karı karşısındaki payını ) lgili kalemin gelir tablosu toplamındaki payını CVP HTI C C 51.B C 195.B C B C B B C C 104.B 152.B 200.B C C 58.B 106.C 154.B 202.B B 203.C 12.B B 156.C B B C C 206.B 15.B C B 160.C C 65.C 113.C 161.C B C 115.B 163.C 211.C C B 69.B C 213.B B 118.B C 119.B C 72.B C 216.C C B C 170.B C 171.B B B C C 79.B B 223.B 32.B B B 129.C C B C C C C C 182.C C 135.B B C B B B 91.C C B 188.B 45.C B 95.C 143.B C 96.B 144.B 192. CVP HTI 1. 4.C C 14.C 3.B 6.B C 88 Ziya Gökalp Cad. o : 21 at : 5 ızılay Tel : (0312)

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ. Sunan: SARA BİSA

DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ. Sunan: SARA BİSA YÖNETİCİLER İÇİN BİLANÇO OKUMA, DEĞERLENDİRME, MALİ ANALİZ, FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE DENETİM TEKNİKLERİ FİNANS YÖNETİMİ Sunan: SARA BİSA 1 TEK DÜZEN HESAP PLANI Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [ Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU ] MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI 2. İŞLETME

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; nakit akış tablolarına ilişkin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı