tüm dikkatleri üzerine toplayacak yepyeni bir mecra

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tüm dikkatleri üzerine toplayacak yepyeni bir mecra"

Transkript

1

2 tüm dikkatleri üzerine toplayacak yepyeni bir mecra gezgortv.net

3

4 insanlar keyifli bir yolculu a ç karacak Her gün büyük flehirlerde milyonlarca kifli bir yerlere yetiflmeye çal fl yor. Kenti bir uçtan bir uca geçiyor. Bu insanlar n büyük bir k sm toplu tafl ma araçlar n kullan yor. Ancak toplu tafl ma araçlar nda çok küçük say da yolcu gazete, dergi, kitap okuyor ya da yanlar nda getirdikleri dosyalar inceliyor. Geri kalanlar ise kendilerini s k nt dan kurtaracak, yolculuklar n daha keyifli hale getirecek bir fleyler ar yor. gezgortv.net

5

6 herkes ona kanal ize olacak fiimdi yol boyu s k nt yaflayanlar için yepyeni bir mecra geliyor: GezGör TV GezGörTV, önce taksilerde yay na bafllayacak sonra bütün toplu tafl ma araçlar nda izlenebilecek yeni bir TV kanal... Bir yolculuk boyunca yolcular n s k lmadan zaman geçirmesini sa layacak, onlara yaflad klar kentte olup bitenler hakk nda bilgi verecek, yeme içme, sinema, kitap, e lence hatta TV programlar hakk nda önerilerde bulunacak, s k fl k trafikte geçen s k c dakikalara çok fleyler katacak bir yenilik. Takside, dolmuflta, otobüste, deniz otobüsünde, trende, metroda ilgi çekici ve izlemeye de er yay nlarla her yolculu u keyfe dönüfltürecek yeni bir mecra gezgortv.net

7

8 tan t ma farkl bir bak fl aç s getirecek GezGör TV, en uzunu üç dakika kadar sürecek k sa, klip lezzetinde çekilmifl bilgilendirici parçalar sunarken, her befl dakikan n yar s nda da reklamlar yay n yapacak. Yani iki buçuk-üç dakika boyunca film, tiyatro, otel, lokanta, tarihi eser, müze, kitap, TV dizisi tan t m ile dikkati çekilecek olan izleyici, daha sonra da yine iki-iki buçuk dakikal k keyifli reklamlar izleme olana bulacak. lk aflamada stanbul daki 1000 kadar taksinin arka koltu unda oturanlar n izleyece i flekilde monte edilecek yass ekranlardan üç saatlik bir loop fleklinde kaydedilmifl malzemenin sunulaca GezGör TV daha sonra IPTV, karasal say sal yay n ya da 3N üzerinden yap lacak canl yay na geçecek ve böylelikle içeri in k sa dönemde daha da renklendirilmesi ve hareketlendirilmesi mümkün olacak. Canl yay na geçene kadar bu yay n n izlenebilece i taksi say s da 5000 e ulaflacakt r. gezgortv.net

9

10 her yerde izlenecek Önce stanbul da bafllayacak GezGör TV çok k sa bir sürede Ankara, zmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Trabzon, Eskiflehir, Kayseri ve Konya da da 2000 kadar takside hizmete girecek. Öte yandan GezGör TV nin izlendi i toplu tafl ma araçlar n n türleri de çeflitlendirilecek. Sistem; dolmuflta, otobüste, deniz otobüsünde, trende, metroda, flehirleraras otobüslerde de yay na geçecek. Daha sonralar al flverifl merkezleri, tren ve metro istasyonlar, vapur iskeleleri, otobüs duraklar, hatta asansörler bile GezGör TV nin yay n alan na girecek. gezgortv.net

11

12 ilgi çekici yay nlar lk aflamada kurgulanarak haz rlanacak ve chipler üzerinden araçlara yüklenecek üç saatlik loop yay n n her saati, befler dakikal k 12 parçaya ayr lacak. Bu befl dakikal k yay n: 2 dakikal k hofl bir görüntü (bir sanat olay, bir film tan t m, kentteki bir kültürel olay, bir müze ya da tarihi yap tan t m, e lenceli bir komediden k sa parça, bilinen heyecan verici bir spor olay ) 30 saniyelik bir restoran, otel, bar, cafe, al flverifl merkezi tan t m ve 2 buçuk dakikal k reklam kufla ndan oluflacak. gezgortv.net

13

14 etkili reklamlar Reklam kuflaklar n n her biri ya da 30 saniyelik reklamlardan oluflacak. lke olarak fiyatland rma 10 saniyelik reklam filmi üzerinden yap lacak. Ancak isteyen firmalar, 10 saniyelik birden fazla yer alarak daha uzun reklam da yay nlatabilecek. - Bir kuflakta 150 saniye, - Bir saat içinde yay nlanacak 12 reklam kufla oldu u için toplam 1800 saniye - Üç saatlik bir loopta ise toplam 5400 saniye reklam yeri olacakt r. gezgortv.net

15

16 yüksek reklam tafl ma kapasitesi Aktif ve yo un izlenme süresinin 17 saat ( aras ) olmas ndan hareketle Saatte 12 kuflak x 17 saatte 204 kuflak 30 günlük bir dönemde 6120 kuflak Her kuflakta 12 adet 10 saniyelik reklam spotu yay nlan rsa Ayda 72,440 reklam spotu yay nlanm fl olacak. gezgortv.net

17

18 reytingi en yüksek tan t m Taksiler günde ortalama defa müflteri almakta, arka koltu a ise ortalama 1.5 kifli (bazen bir bazen de iki kifli) binmekte. Buradan hareketle bir gün içinde GezGör TV yi 30, bir ayda 900, sistemin 1000 takside kurulu oldu u düflünülürse ayda 900,000 kifli izlemifl olacak. Alt ayl k bir dönem için 5.5 milyon izleyiciye ulafl lacak. Her kuflakta reklam n yay nlatan bir firman n ise, ortalama yolculu un 20 dakika oldu u düflünüldü ünde reklam 4 kez yay nlanaca ndan yine alt ayl k sürede 22 milyon kere ya da kifli taraf ndan izlenmifl olacak. E er hedeflenen 5,000 taksi rakam na bu alt ayl k süreden daha k sa bir zamanda ulafl lacak olursa, bütün bu rakamlar 5 ile çarpmak gerekecek. gezgortv.net

19

20 erken bafllayan çok yol alacak Bu projede ilk aflamada her sektörden bir ana sponsorla çal fl lacak. Bir tür proje orta olacak bu ana sponsorlarla ilk yay lma döneminde araç say s n n art r lmas ndan, yeni yay n noktalar na girilmesine kadar pek çok konuda planlar paylafl lacak. Sponsorlar n görüflleri kararlarda dikkate al nacak. Ayr ca yay n alan genifllerken ilk öneri bu ana sponsorlara getirilecek, onlara first right of refusal tan nacak, ancak onlar n kabul etmemesi halinde öneriler baflka flirketlere de götürülecek. herkes markan z n gücünü görecek Bir yolcunun takside kalma süresi ortalama 10 ile 30 dakika aras nda de ifliyor. 10 dakika yolculuk yapan iki, 30 dakika yolculuk yapan ise 6 reklam kufla görmüfl olarak taksiden inecek. GezGör TV ye her kuflakta yer almak üzere 20 saniyelik reklam veren bir firman n reklam, müflteri taraf ndan ortalama bir seyahat içinde 2 ila 6 defa görülmüfl olacak. gezgortv.net

21

22 bu yolculuktan herkes kazançl ç kacak GezGör TV kat lan herkese önemli kazançlar sa layacak bir proje: Reklamveren herkesin fokuslanaca bir captive audience a kendi ürün ve hizmetlerini, dikkatlerin baflka bir yere kaymas na imkan vermeyecek flekilde ve gözden kaçmayacak s kl kta sunacak. Toplu tafl ma arac ndaki yolcu kay p giden zaman e lenceli bir etkinlikle doldururken, ayn zamanda kendi bilgi da arc na da bir fleyler katabilecek. Taksi floförü ya da toplu tafl ma arac iflletmecisi, öncelikle arac n farkl laflt racak yeni bir hizmet sunma olana na kavuflurken, ileride kendisine yeni bir gelir kap s yaratacak. gezgortv.net

23

24 hizmet kalitesi, teknoloji ile dur durak bilmeden ilerleyecek Bu proje, ileride banka hesab kontrol etmeden, internete ba lanmaya kadar uzanabilecek ek yeni hizmetlerin de kap s n açabilecek, böylece teknoloji ilerledikçe çok yeni ve genifl bir alana yay lacak yeni hizmetler sunulabilecek. K sacas herkesin ufkunu geniflletecek ve kazanc n art racak yeni bir hizmet bafllat lm fl olacak! gezgortv.net

25 tüm dikkatleri üzerine toplayacak yepyeni bir mecra gezgortv.net

26

www.taksimedya.com PROJE MECRALAR TAKS MEDYA Yolcu tafl yan ticari araçlara reklam al nmas hakk ndaki uygulaman n yasallaflmas na 2 kanun ve 4 yönetmelikle öncülük edip yasal altyap ya da yön veren sektörünün

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3

BAGLANTI. Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 N SAN 2009 S:3 DEM RYOLLARI TREN TEKNOLOJ M Z DÜNYA STANDARTINDA Üvey evlat olarak bak lan demiryollar na, ça atlatt k H zl tren hatt yepyeni bir hatt r HAVACILIK BÖLGESEL HAVACILIK fiafiirtti Havac l k sektöründe 48

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI? 13:33 N bag b1 fiubat 2011 S: 25 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr Ulaflt rma ve letiflim Dergisi ULAfiTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?» Emre K nay, di doktorlar

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN- Teflekkür ederim Say n Özmen.

Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN- Teflekkür ederim Say n Özmen. Sonuç olarak projemiz hakk nda bir fley söylemek gerekirse, Marmaray Projesi - nin tamamlanmas yla ülkemiz her bölgesini Avrupa ve Asya ya demiryoluyla kesintisiz ba layan ve stanbul ulafl m n n ana omurgalar

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı