IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s Gülsüm KAYMAK 1 Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ 2 YENİ DENETİM BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA İDEOLOJİ Özet Bu makale, küreselleşme diye özetlenen çığırda, tükendiği iddia edilen ideolojinin serüvenini izlemeyi hedeflemekte, onu çağdaş literatürde anlamsız kılmaya çalışan yaklaşımları tartışmaya açmaktadır. Son dönem sosyal teoride önemli bir yer işgal eden tartışma; demokrasi alanında yaşanan gelişmeler neticesinde ideolojilerin günümüzde tükendiğidir. Politik ve sosyal alanda yaşanan gelişmeler, toplumsal ve siyasal kimliklerin kayganlaşmasını beraberinde getirmektedir. Peki, bu durum ideolojik sorunların önemini yitirdiğini ve ideolojinin sonunun geldiğini söylemek için yeterli bir gerekçe midir? Yoksa aksine, Althusser in çağırma şeklinde adlandırdığı ideoloji, tam da bu noktada daha cazipleşen bir megafon gibi mi görünmektedir? Bu kontekst ile öncelikle ideoloji kavramı, nüvelendiği tarihsel süreci ile işlenecek, ardından sosyal teoride ele alınışı bakımından irdelenecek, son olarak yeni denetim biçimleri bağlamında varlığı ortaya konulacak ve tükenmediği savunulacaktır. Anahtar Kelimeler: İdeoloji, sosyal teori, kimlik hareketleri, tüketim kültürü, medya. IDEOLOGY AS PART OF NEW FORMS OF DISCIPLINE Abstract This paper, in the epoch summarised as globalization, has aimed at viewing the adventure of ideology pretended to be wasted and has brought forward approaches aiming to render the ideology meaningless in contemporary literature. The discussion engages a certain role in recent social theory is that; ideologies have been used up as a consequence of developments in relation with democracy. 1 Öğretim Görevlisi, Batman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü, 2 Ar. Gör., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü,

2 Gülsüm Kaymak - Nilüfer Öztürk Aykaç 40 Developments experienced in political and social spheres have brought about social and political identities becoming slippery. Well, is this situation a sufficient reason to say that ideological problems lost their significance and ideologies have come to an end? Or the other way round, ideology as Althusser named calling just at this point seems like a charming megaphone just at this point? Within this context, the concept of ideology will be handled with its historical process it s been cored, and then it will be evaluated in relation to its interpretation in social theory and finally its existence will be exhibited via new discipline mechanisms and it will be defended that ideologies have not wasted away. Key Words: Ideology, social theory, identity movements, consumption culture, media. Giriş Kökleri Aydınlanma felsefesine kadar uzanan, sosyal bilimlerde olduğu kadar siyaset biliminde de sıklıkla kullanılan kavramlardan biri olan ideoloji, akademik dünyanın anlaması ve anlatması zor terimlerindendir. Bu halde bile toplumsal meselelerle ilgilenen kimselerin terminolojisinde önemli bir yer işgal ederek toplumsal olaylar, düşünceler ve akımlarından bahsederken sık referans verilen bir kavram olmuştur. Zaten, onu çetrefilli kılan faktörlerden biri de farklı düşünürlerin ve fikir gruplarının kavram üzerindeki değişik algıları ve yorumlarıdır. Söz konusu engel yetmezmiş gibi, bir de ideoloji ile karıştırılma riski bulunan diğer kavramların pek çok kez ideoloji teriminin içine sokuşturulması tehlikesi vardır. Bazı teorisyenleri inanç-ideoloji ayrımı üzerinde mesai yapmaya zorlayan unsur, inanç gibi dinsel referanslı bir kavramın ideoloji kapsamında yorumlanmasıdır. Değer ve simgelerin toplandığı odak noktası olan din, birçok açıdan Şerif Mardin in deyimiyle ideoloji ile rekabet halinde olan bir başka kurumdur (Mardin, 2006: 118). Yine, bilişsel araçlar olarak kabul gören mitos lar da, dünyayı algılamada sınıflandırmalar yapma, tarihi anlaşılır bir şekle sokma iddiasındadır ve bu yönü ile ideolojileri andırmaktadır. Bu gibi sebeplerden ötürü, Heywood un da dikkat çektiği gibi; terim ile ilgili yerleşik ve üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamaktadır. Kimilerine göre siyasi bir inanç sistemi, kimilerinin bakışına göre eylem yönelimli siyasal ve düşünsel bir öbek, diğer bir görüşe göre dönemlerin hâkim sınıflarının dayatma yolu ile uygulamaya koydukları fikirler, farklı bir görüşe göre ise kapsayıcı bir yaşama formu (Heywood, 2007: 7), ideoloji kelimesini karşılamaktadır. Yaşanan anlam karmaşasını az çok gidermek ve ideoloji kavramının karanlıkta kalan yönlerini aydınlatabilmek adına, ilk olarak ideolojinin tarihi seyrinin ele alınması uygun görülmüştür. 1. Kavramın Tarihsel Durakları Kimi teorisyenlerin hudutlarını çizmenin zor olduğundan söz ettiği ideoloji, sözcük anlamı olan fikir bilimi nin (Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, 2008: 348) yanı sıra, bugün yoğunlukla nesnel olmayan fikirler ürünü çağrışımı şeklinde kullanılmaktadır. Oysa kavram, Avrupa nın fikir tarihinde bambaşka bir anlamda ortaya çıkmıştır (Mardin, 2006). Aydınlanma nın bilgiyi dinin elinden alıp akla ve bilime bırakmasını takip eden süreçte, doğru düşündürmenin bir yolu olduğuna inanan bir grup düşünür tarafından doğru düşünme bilimine verilen isim olmuştur. Fransız düşünürleri Condillac ( ) ve Helvétius ( ) bu düşünürlerin fikirlerini besleyen önemli kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu

3 41 Yeni Denetim Biçimleri Bağlamında İdeoloji kavramsallaştırma günümüzde kısmen de olsa hâlâ devam eden ideoloji-bilim tartışmasının temellerinin de atılmasını sağlamıştır. Condillac a göre, o zamana dek geçerli olduğu kabul edilen, insanın dünyayı içinde bulunduğu durumlara göre algıladığı, ruhsal kalıbına göre dünyayı irdeleyip, hükümlere vardığı önermesi yanlıştı. Condillac, asıl doğru olanın bunun tam tersi olduğunu ileri sürüyordu. Ona göre dil, bilgimizi sistematikleştiren simgeler sistemiydi. Bu sistem ne kadar rasyonel çalışırsa dışarıdan gelen girdileri, etkileri o kadar doğru algılayabilirdik. Dilde veya kullanılışında bir pürüz olduğunda da gerçekleri yanlı olarak algılardık. Dolayısıyla hakikatlere varabilmek ve onları pürüzsüz olarak algılamak için de dilimizle rasyonel bağlar kurmak durumundaydık (Mardin, 2006: 22-23). Dönemsel bağlamıyla söyleyecek olursak, doğru düşünmenin yolu olan ideoloji, Condillac a göre, yansız ve doğru kullanımına bağlıydı. Yani içten bir biçimlendiriciye değil, dıştan bir etkene ihtiyaç vardı. Bir diğer Aydınlanma düşünürü olan Helvétius de bu konuyu ayrıntılı olarak ele almıştır. Bu düşünüre göre, İnsanlar benliklerini asıl olarak dıştan gelen etkilerle kazanırlar; dolayısıyla dışarı ile bağıntı, ilişki önemlidir ve bu bağıntı insanın insanlaşmasında en önemli rolü oynar. Örneğin bir insandaki ahlaki düzeyi ve düşünme kudretini oluşturan eğitim sistemidir ve bu sistemi de saptayan ve uygulamaya koyan, gözetleyen devletin politikasıdır (Mardin, 2006: 23). Devletin kontrolü altındaki sistemin değişmesi durumunda, sonuçların da değişebileceğine dikkat çeken Helvetius, yaptığı bu vurgu ile Condillac ın teorisini ileri götürmüş ve güçlendirmiştir. İdeoloji konusunda Condillac ve Helvetius gibi isimlerin önemi açık ve büyüktür. Zira benliğin içsel etkenlerden ziyade dışsal etkenlerle biçimlendirilmesi, onların yaklaşımları ile dikkat çekmiş ve ideoloji formunu kazanmaya başlamıştır. İdeoloji teriminin daha bilinçli olarak kullanılması ve tartışılması ise biraz daha sonralara, 1790 ların ikinci yarısına dayanmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren kendini başta Avrupa da göstermeye başlayan ve daha sonraları kuvvetli bir ivme kazanan, Sanayi Devrimi odaklı ve başlangıçlı toplumsal değişimler; klasik düşünme ve yaşama formlarında değişikliklere yol açmıştır. Toprağa dayalı bir ekonomi anlayışından sanayileşmeye varan kâr odaklı ekonomiye geçiş, yeni üretim türlerinin ve bu türlerin erbaplarının ortaya çıkması, yeni sınıfların oluşumu ve sınıfsal ayrımların belirginleşmesi, birey olarak insanın öneminin artması yeni soruları, yeni cevapları ve bu cevapları açıklayacak yeni kavramların oluşmasını sağlamıştır. İdeoloji kavramının da bu dönemde üretilmesi şaşılmayacak bir durumdur. İdeoloji kavramı 1797 de Fransız düşünürlerinden Antoine Destutt de Tracy tarafından düşüncelerin bilimi kastı ile üretilmiştir (Örs, 2009: 8-9). Tracy, o dönemde ideologlar diye bilinen ekibin önderi olarak ideolojinin düşünce bilimi terimlerini tümüyle karşılamakta olduğu görüş ve iddiasındadır. Tracy ve meslektaşlarına göre hayvansal yaşamın bir yönünü teşkil eden zeka, yalnızca duyu algılamaları yoluyla fikir üretebildiğinden ideoloji zoolojinin bir parçası olarak düşünüldü. Daha açık bir ifadeyle bu dönemde ideoloji zihinsel faaliyetleri fizyolojik temelle açıklayacak bir bilim olarak algılanıp yorumlanmıştır. Napolyon döneminde de etkisini sürdüren bu akım, daha sonra özellikle din hakkındaki olumsuz görüşlerinden ötürü Napolyon tarafından eleştirilmiş ve bu ekibe verilen her türlü devlet desteği geri çekilmiştir (Mardin, 2006: 24-25). Napolyon bununla da kalmayıp ekibi belirsiz metafizikçiler adı altında kötülemiş, fikir bilimlerinin tehlikeli bir ideoloji ilanı olduğunu öne sürerek reddetmiş ve bu kimseleri din ve yasaların özünü inkar etmekle suçlayıp Fransız halkının düşmanı saymıştır. Bu olaylar akabinde ideoloji ; gerçekleri çarpıtmak, insanların zihinlerini bulandırarak onları yönlendirmek

4 Gülsüm Kaymak - Nilüfer Öztürk Aykaç 42 amacıyla başvurulan olumsuz çağrışımlarla bütünleşmiştir (Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, 2008: 348). Mclellan ın bilgimize sunduğu üzere; ideoloji kavramının ilk ayak izlerine Fransa dışında Almanya da da rastlanmaktadır. Almanya da İngiltere başlangıçlı Sanayi Devrimi nin hatırı sayılır bir şekilde vücut bulması ve beraberinde Alman Romantik hareketinin insana ve yaşadığı dünyaya önem atfetmesi, ideolojinin bu çevrede de tartışılmasına olanak vermiştir. Bu gelişmeler altında ideoloji kavramı, büyük çoğunluğu ile Karl Marx ve onun ünlü çalışması Alman İdeolojisi ne (1846) dayandırılarak aktarılmıştır (Mclellan, 2005: 7-10). Yukarıdaki bağlamda düşünüldüğünde, Tracy ile Fransa da ve Marx ın tesiri ile Almanya da form kazanan ideoloji, içerisinde bir parça objektiflik barındırıyorsa da toplumsal ve politik yönlendirmeden bağımsız bir yerde değildir. Devrimin son aşamasında ilk kez Tracy tarafından kullanılan kavramın aslında Fransız devletinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çeşitli düşünceler geliştirmek üzere kurulan bir kontekst olduğunu düşünmek olanaklı hale gelmektedir. Tracy in düşünme bilimi söylemlerine karşın söz konusu ilişkiler, amaçlar ve arayışlar ideoloji kavramına ilk damgasını vurmuştur. Bu nedenle kavram Napolyon un tutumunun da etkisiyle, başlangıçta düşünmenin kuralları ve yöntemlerini inceleyen bir bilim olmaktan öte düşünceyi ve bilgiyi Fransa nın hizmetine sokmaya yönelen bir arayışın kavramlaştırılması gibi düşünülebilmektedir. Söz konusu dönem, ideolojinin günümüzde taşıdığı tüm diğer çağrışımları da içinde barındırmıştır. Fikir bilimi, fikirlerin altında yatan sınıf, iktidar mücadelesi, fizyoloji gibi fikir üretmenin ötesindeki temeller, hayalci ve yıkıcı oldukları iddiasıyla reddedilerek mit, öğreti ya da siyasi-kültürel plana hizmet etme amacıyla belli grupların kullanımda oldukları gibi bağlamlar bu dönem anlayışı içinde bir arada bulunmaktadır (Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, 2008: 348). Öte yandan kavramın Almanya daki dayanağı durumunda olan Marxist çözümlemede de anlamın toplandığı nokta çok farklı değildir. Daha sonra da işleneceği gibi Marx a göre bilinci belirleyen şey toplumsal varoluş tur ve bu yüzden bilincin ideolojik bir düşünceye saplanarak yanlış bilinç e dönüşmesi muhtemeldir (Marx, 1976). Tüm bu kontekstin politik çıkarlar taşıyan misyonu nedeniyle ideoloji de buna bağlı bir dünyada doğmaktadır. Nitekim bütün ideoloji tarihi boyunca bu politik egemenliğin özellikle de sosyal sahadaki baskınlığından söz edilebilir. Gramsci nin hegemonya modelinin ana izleği, Althusser deki devletin ideolojik aygıtları nın temellendiği zemin budur. 2. Sosyal Teoride İdeoloji İdeoloji kavramı sosyal teoride genel olarak 3 temel bağlama işaret etmektedir: 1) faşizm, komünizm, çeşitli milliyetçilikler örneğinde gözlemlenebilecek çok özel düşünüş biçimleri; 2) Marksist literatürde ifade edildiği şekliyle belli ölçüde çarpıtılmış ve belli bir sınıfa ya da çıkara hizmet eden bilgi setleri; 3) özellikle bilgi sosyolojisi kapsamında değerlendirildiğinde anlam kazanan, bilimsel bilgi, din, gündelik hayat bilgisi gibi birçok alanı kapsayan fikirler (Abercrombie, Hill ve Turner, 2006: 191). Sosyolojik teori açısından ideolojiyi ele aldığımızda öncelikle, sosyolojinin bir bilim olarak doğuşuna tanıklık eden 19. yüzyıla gönderme yapan ve ideolojilerin bugün dahi tutunmasına olanak sağlayan muhafazakarlık, liberalizm, sosyalizm gibi fikir akımlarının üzerinde durmak gerekmektedir.

5 43 Yeni Denetim Biçimleri Bağlamında İdeoloji Kanlı Fransız devriminin kullanıma açtığı şiddet olgusuna serzeniş; yine devrimin neticesinde yayılan bireysel özgürlüğe alternatif toplum vurgusu, aristokrasinin düşüşe geçmiş çıkarlarını koruma güdüsüyle birlikte muhafazakarlık ideolojisini devrim ve liberalizm eleştirisi üzerinden beslemiştir. Daha sonraki dönemde özellikle klasik sosyologların betimlemesini yaptığı Aristokratik/demokratik; Feodal/kapitalist; mekanik/organik; geleneksel/ussal bürokratik; kırsal/kentsel; cemaat/cemiyet (toplum) gibi dikotomik tipolojiler modern dönemde muhafazakarlık tarafından içleri doldurulan kavramlar olarak sosyoloji zeminini hazırlamıştır (Ünsaldı ve Geçgin, 2013). Bu alt yapı, bireyin aklın mutlak iradesinden çıkarılıp toplum potasına atılma sürecini açıklayarak ve bozulan toplumsal düzenin inşası bağlamında odak noktayı topluma çekerek daha sonraki yüzyılda toplum bilimi olan sosyolojinin doğuşuna önemli katkı sağlamıştır. Liberalizm ise, ekonomik bağlamı bir kenara bırakıldığında, dönemin muhafazakar çizgisine karşı devrimle ortaya çıkan bireyin hakları ve özgürlüğüne sahip çıkma çabasında olmuştur. Özellikle özgürlük ve eşitlik talepleri doğrultusunda bireyi sınırlayan devlet ve topluma dair aidiyetlerin bertaraf edilmesi bu ideolojinin temel talebidir. Ancak bu toplumu tamamen saf dışı bırakmak değil, aksine dönemin yaygın sorusu olan Toplumları bir arada tutan nedir? sorusunu referans alıp başka türlü cevaplamaktır. Örneğin, önde gelen temsilcilerden Tocqueville, bunu demokrasi diye cevaplar (Ünsaldı ve Geçgin, 2013: 73). Sosyal teoriye katkıda bulunan dönemin üçüncü ana ideolojisi olan sosyalizm, Marksist düşünceye referans olması ve sonraki tartışmaları önemli ölçüde şekillendirmesiyle dikkati çekmektedir. 19. yüzyıl boyunca özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya örneklerinde gelişme ve çeşitlenme göstermiş olmakla beraber temel çıkış noktası, özellikle liberalizm bağlamında anlam kazanan bireycilik ve piyasa mekanizması karşıtlığı doğrultusunda özetlenebilir. Bu özellikleriyle muhafazakarlıkla benzerlikler taşımasına rağmen din noktasında ayrışır. Muhafazakarların dine yaptığı vurgu ve nostaljik özlem, sosyalistlerde bu anlamıyla mevcut değildir. Ancak, sosyolojinin öncüsü sayılabilecek Saint Simon örneğinde olduğu gibi, reformist bir yeni din yaklaşımına da rastlanabilmektedir. Sosyalist düşüncenin daha sıkı bir temsilcisi olan Proudhon ise bilimsel sosyalizm terimini kullanarak sosyalizmi toplumu sahada anlamada kullanır. Mutlak toplum ya da mutlak birey anlayışının ötesinde, bu ikisini birbiriyle ilişki içinde gören ve tanımlayan Proudhon, vizyonunun genişliğini göstererek çağdaşlarından ayrılır. Bu ilişkide devleti değil kişiler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı vurgular. Bu yorumuyla da Marx ı ve diğer devrimci sosyalistleri etkileyecek anarşist fikirlere kapı açar (Ünsaldı ve Geçgin, 2013). Marx ın katkısı ve ideolojiye ilişkin yorumu biraz ileride tartışılacak olup bu kısımda en dar anlamıyla sosyalizmi sosyal teoriye etkisi bakımından incelemekle yetineceğiz. Kavrama sosyologlar üzerinden bakarken ideoloji ve ideologlara olumsuz bakışı sürdüren Comte u analiz dışı bırakıp ideolojiye dair ilk sosyolojik saptamaları yapan Durkheim ile yola çıkabiliriz. Durkheim e göre ideolojiler nesnel toplum koşullarına yaslanmaz. Bu koşulların var ettiği gerçeklikler yerine, zihinde çeşitli kurgular ve kalıplar aracılığıyla çarpıtmalar yapılır. Gerçeklik zihinde ya da topluluk ilişkilerinde çarpıtılarak üretilir ve yerini fikirlere bırakır. İkinci işlemde, zihindeki fikirler nesnel gerçeklik yerine konmaya çalışılır. İşte Durkheim toplumsal fenomenler yerine koyduğumuz bu şeye nosyon adını vermektedir. Nosyonları da ilk ve kaba nosyonlar olarak ikiye ayırır. Durkheim e göre bunlar bütün bilimlerin temelinde bulunmakta, olguların yerine geçerek idol haline gelmekte ve onları bozmaktadır (Durkheim, 1985: 53-56).

6 Gülsüm Kaymak - Nilüfer Öztürk Aykaç 44 İdeoloji kavramını bilgi sosyolojisi alanında değerlendirerek sosyal teoriye ve ideolojik tartışmalara katkı veren bir diğer önemli isim Karl Mannheim dır ( ). Mannheim, 1936 yılında yayımlanan Ideology and Utopia adlı eseriyle birlikte Marksist ideoloji anlayışını, tüm bilgi türlerini ve toplum anlayışını sınıf temelli ele almalarını eleştirmiş; birçok başka sosyal grup ve sürecin bilgi üretimine katkıda bulunacağını, dolayısıyla Marksist anlayıştan öte bir bilgi sosyolojisi ve ideoloji anlayışını savunmuştur (Abercrombie, Hill ve Turner, 2006: 234). Onun ideoloji kavramsallaştırmasında, sosyolojik analizi gerektiren özel ve genel/total olmak üzere iki temel ayak vardır. Özel biçimlendirmede, şeyin içinde bulunduğu toplumsal konumu bilinçsizce gizleme ya da açığa çıkarması düşünülmelidir. Başka bir deyişle, konumsal belirlenimlilik eleştirisinde bulunan ideologların kendi düşünceleri de konumlarının etkisinde kalmakta ve bu konum bilgisini açığa çıkarmaktadır. Genel anlamda ise, sorgulanan fikirlerin doğruluğu ya da yanlışlığı gündeme gelmektedir. Burada, ideolojik bir analiz yaparken kendininki dahil tüm görüşlerle muhatap olma cesareti gösterilmelidir (Zeitlin, 1997: 386; Giddens, 2005: ). Bu iki bağlam, ideolojinin savunusunun da eleştirisinin de hem içeriden hem dışarıdan etkiye açık olduğunu gösterir. Muhalif görüşlerin eleştirisini yapıyorsak kendi görüşümüzü de eleştiriye açık tutmalıyız ki gerçek anlamda ideolojik analizi mümkün kılabilelim. Bu anlamda Marksist ideoloji analizinin Mannheim için neden sorunlu olduğu daha anlaşılırdır. İdeolojinin çarpıklığını savunmak, bu savunuyu yapanların kendi içinde bulunduğu ideolojik konumu ve yapılanmayı da açığa çıkarmaktadır. Bu da kavrama ilişkin sosyal teoride bulunma hevesinde olanın sınıf üyeliğinin ötesinde ideolojiye ilişkin çoklu bir bakış açısı taşımasını zorunlu kılar. Toplum mu, topluma ilişkin düşünme şekilleri mi? sorusu ile ikinci tarihsel durağımız olan Marx ın ideoloji kavramına bir derece daha yaklaşılmış olunur. Zira Marx için ideolojinin anlamı bu noktada toplanmaktadır. Marx için toplum yapısına dair fikirler alanı ekonomi alanından ayrılamaz ve fikirleri ideolojik kılan, bu fikirlerin şeyleri egemen sınıfın yararına gizlemesidir (Marshall, 1999: 320). Marx ın içeriden görüş olarak anladığı, toplumsal ve özellikle iktisadi özelliklerin toplum dinamiğinin zembereğini teşkil etmesidir. Marx a göre toplumu harekete geçiren iktisadi ilişkilerdir ve mesele dış görünüşe aldanmamaktadır: Fikirlerin, tasarımların ve bilincin üretimi, ilkin doğrudan ve dolaylı bir biçimde insanların maddi faaliyetine ve maddi ilişkisine bağlıdır ve gerçek yaşamın dilidir. İnsanların tasarımları, düşüncesi ve zihinsel ilişkisi, burada onların maddi davranışlarının dolaysız anlatışı olarak kendini gösterir Bilinç hiçbir zaman bilinçli varlıktan başka bir şey olamaz ve insanların varlığı, onların gerçek yaşam süreçleridir. (Marx, 1976: 44) Marx ın sosyal yaşam bilinci belirler savı kendisinin ideolojiyi nasıl kullanmış olduğunu anlatmakta önemli bir tutamak sağlamaktadır. Bu sav ışığında yanlış bilinç kuramını anlamamız kolaylaşacaktır. Bu andan itibaren ideoloji analizi, insanların bilinçlerinin ötesine geçme, etkinliklerinin gerçek -maddi- temellerini açığa çıkarma ve yine bu temelleri toplumsal dönüşüme hizmet için kullanma anlamını kazanmıştır (Giddens, 2005: 335). Marx, toplumsal olaylarda değerlendirmeyi tersine çevirip, gerçekleri olduğu gibi göremeyen ve ideolojinin maddi temelini ortaya koyamayan yukarıdan aşağıya tarih anlayışının tersine yaşamın maddi gerçeklerinden yola çıkan aşağıdan yukarıya analiz yaparak toplumsal yaşamda doğru ya da gerçek olanı yakalamaya çabalamıştır. Belirleyici olanın dış dünya girdileri olduğu, insanın toplumsal bir canlı olup bağımlı bir değişken olarak çevre ile

7 45 Yeni Denetim Biçimleri Bağlamında İdeoloji etkileştiği, maddenin esas olduğu Marx la birlikte tartışılagelmiştir. İdeoloji, dünyayı nasıl görmek gerektiğini bildirir ve toplumsal yaşam biçiminin yorumlanmasını sağlar. Marx a göre ideolojik düşünmek, toplumsal gerçekliği nesnel maddi yapılarla açıklamaktan kaçarak düşünce ile yorumlama yoluna gitmektir. Bu bağlamda Marx a göre ideoloji, bir çarpıtma biçimidir. Werner Stark tan aktarımla kapitalist sırf kapitalist olduğu için, kapitalist kaldıkça uydurma bir dünyada yaşamaya mahkûmdur (Mardin, 2006: 36). İdeoloji kendilerini haklı görmek, göstermek isteyen egemen oluşuma yardım eden bir dünya görüşüdür ya da böyle bir dünya görüşünü temsil etmektedir. Marx bir toplumda egemen sınıfın çıkarı ile egemen düşüncenin birlikte var olmak zorunda olduklarını belirterek ideolojik oluşumun bu ilkeye bağlı olarak oluşup yaşadığını söyler. Bu durumda ideoloji, kapitalist düzende siyasal iktidarı meşrulaştırmaya, bireyi sisteme entegre etmeye yardımcı fakat genellikle de yanlış fikirler kümesi olarak tanımlanmaktadır. Proletaryanın sosyal ilişkilerini, toplumsal bağlamlarını ve dolayısıyla da kendilerini, başkalarının fikirleri aracılığı ile anlamaya yönlendirildikleri Marx tarafından vurgulanır (Marx, 1976). Tam da bu noktada ideolojiyi maddi bir pratik, yaşananın bir aynası olarak gören Louis Althusser i değerlendirmemiz kaçınılmaz olmaktadır. Aynı zamanda Marxist bir sosyal teorisyen olan Fransız düşünürün ideoloji çözümlemesi Marx ınkinden farklıdır. Althusser, ideolojiyi, toplumsal yaşantıyı farklı biçimde fakat her zaman ve her aşamada kendiliğinden etkileyen bir oluşum gibi ele almaktadır. Daha doğrusu ideoloji ile toplumsal pratik iç içedir ve toplumun ekonomik yapı ve ilişkilerinin dışına taşınmıştır. İdeoloji, bir sınıfın diğerine kabul ettirdiği bir fikirler dizgesinden çok, tüm sınıfların katıldığı süregiden ve her yana yayılmış pratikler dizgesi olarak yeniden tanımlamıştır. Bu sınıfların bu pratiklere katılması, pratiklerin artık başat sınıfın çıkarlarına hizmet etmediği anlamına gelmemektedir. Aksine bu hizmeti kesinlikle yerine getirirler. Bu anlamıyla tarihsel-olmayan bir gerçekliktir ideoloji, zira tarihin her döneminde mevcuttur (Althusser, 2010). Yeniden tanımlanan ideoloji Marx ın inandığından çok daha etkilidir, çünkü dışarıdan değil içeriden işlemektedir. Ayrıca tüm sınıfların düşünce ve yaşam biçimlerine derinden işlemiştir (Fiske, 2003: 223). Althusser e göre ideolojiden kaçmak mümkün değildir. Toplumsal değişimi Marx ın kuramı kaçınılmaz, Gramsci ninki olası, Althusser in kuramı ise olanaksız görür (Fiske, 2003: 227). Hayat pratiği olan ideoloji Althusser de hayatla birlikte başlar. Sistem, ideolojiyi bireye yaymanın yoludur. Bu yol adeta kendiliğinden çalışan mekanik bir yöntemdir. Bu içerik Marx ın Kapital de ideolojiyi tanımlamak için söylediği bilmiyorlar ama yapıyorlar cümlesinden mülhem gibidir. Daha önce de belirtildiği gibi Marx, işçilerin kendilerini, kendilerine ait olmayan düşünceler aracılığıyla anlamaya zorlandıklarını, itildiklerini söyler. Althusser de bu durum bir sonuç olarak doğrudur. Ancak ona göre süreç farklı işlemektedir. Daha net bir ifade ile temel tez, Her ideoloji ancak bir özne aracılığı ile ve özneler için var olabilir demektir (Althusser, 2010: 99). Çünkü ideolojinin oluşumuna tüm sınıflar katılır. Örneğin özneleri çağırma her sınıfa özgüdür. Böylece yeniden tanımlanan ideoloji toplumsal sistem içinde dışarıdan değil içeriden işlemekte ve sistemi temelinden yakalamaktadır (Fiske, 2003: 223). Bu önemli saptamasıyla Marksist kimliğine uygun olarak Althusser, düşünsel olanın maddi olanın içinde gerçekleştiğine dikkat çeker. Yine onun kavramsallaştırması ile söylenirse devletin ideolojik aygıtları maddi bir yapı olarak kendi ideolojik oluşumlarını topluma çıktı olarak verir. Bu maddi şeyler; pratikler, ritüeller, maddi ideolojik aygıtlardır (Üşür, 1997).

8 Gülsüm Kaymak - Nilüfer Öztürk Aykaç 46 Dolayısıyla maddi olanla düşünsel olanı kesin çizgilerle birbirinden ayırma ve onları kilitleme gibi bir sistematiği olmayan Althusser, bu yanı ile Gramsci yi andırır. Gramsci nin ideolojiye verdiği konum muadillerinden şu noktada farklıdır: Sistemin sürekliliğini sağlayan ana yapılar kadar dönemler arasında da bağlantıyı kuran harç dokudur ona göre ideoloji. Bu durumda ideoloji sözcüğünü genel itibariyle iki anlamda kullanmıştır. Her insanın toplumda belirli bir sınıfsal konum içinde yaşadığını, insanın içinde bulunduğu konumunun bir parçası olduğunu ve bu sınırlamanın ideoloji tarafından çizildiğini öne sürmüştür. Diğer taraftan da ideolojinin gerçeğe karşı gösterilen bir tepki olduğuna ve bu durumun yaygın bir alışkanlık haline geldiğine dikkat çekmiştir (Lukacs, 1978: 149). Dolayısıyla Gramsci, ideoloji konusunda bir bakıma olumsuz olmayan bir duruş sergilemiş, Marxist düşüncedeki zayıf ideoloji anlayışını irdelemiştir. Suçu, ideolojiyi yararsız ya da süprüntü olarak görenlerde aramıştır. Onlar ideolojiyi salt ekonomik temel tarafından belirlenmiş şekilde göredursunlar, Gramsci ideolojinin psikolojik bir geçerliliğe sahip olduğuna dikkat çekmek istemiştir. İnsanların hareket ettikleri, kendi kavramlarının bilincini edindikleri ve ideoloji sayesinde mücadele ettikleri bir alan yarattıklarını vurgulamıştır. Lukacs ın da dikkatlere sunduğu gibi Gramsci ye göre toplumsal sınıfların ideolojik düzeyde temsili mümkündür ve bu ilişkinin temelinde bir dünya görüşünün varlığı yatmaktadır (Lukacs, 1987). Gramsci nin kuramı hegemonya kavramını kurumsallaştırır. Hegemonya kavramı sayesinde ideolojiyi bir mücadele sahası gibi düşünmemiz mümkünleşmektedir. Hegemonya, çoğulluğun kendisini ikincil konuma koyan sisteme rızasını amaçlanmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ortak duyu inşası, temel hegemonya stratejilerinden biri olarak karşımıza çıkar. Yönetici sınıfın duyusunu ortak duyu gibi kabul etmek hegemonyayı tekrar tekrar inşa etmenin vazgeçilmez yolu gibi görünmektedir. Haliyle, ortak duyu olarak kabul gören fakat yönetici sınıfın ideolojik hedeflerini gerçekleştiren fikirlerin ortaya çıkacağı şüphesizdir. Kavramı modern sosyolojiden biraz daha yakınlara, bugünlere taşıdığımızda karşımıza Habermas çıkar. Onun kuramında beklendiği gibi ideoloji, bir kavram olarak doğası gereği ideoloji eleştirisiyle ilintilidir. Bu yaklaşımla ideoloji, fikirleri bilinç ve akılcı süreçler dışındaki güçlerin yönlendirmesiyle oluşur ve bu süreçlerin ne olduklarının ve nasıl işlediklerinin açığa çıkarılmasını sağlar (Giddens, 2005: 346). İlgili tartışma bir sonraki bölümde daha detaylı olarak işlenmektedir. 3. İdeolojinin Bugünü 20. yüzyılın genel havası, gündelik hayatın birçok alanında ideolojilerin görünürlüğünü artırmıştır. Totaliter, faşist, komünist rejimler bu görünürlüğün baş aktörleri olup halktaki çok sesliliği bastırmış ve eleştirel düşünceyi yok etmeye çalışmıştır (Ansart, 2011: 357). İkinci Dünya Savaşı ndan çıkıldığında savaş öncesini vurgulayan ideolojik çatışmaların devam edip etmeyeceği merakla bekleniyordu. Fakat 1950 li yıllara doğru eski ideolojik çatışmalar açısından, hiç değilse ortamın ve belirtilerin değişmesi bakımından, yeni bir durumla karşılaşıldığı kanısı yaygınlaşmaya başladı. Lipset in ifadesiyle farklı ideolojileri temsil eden iki süper devlet in çıkarlarının çok zaman sağ-sol özelliklerine nispeten daha ağır bastığı görüldü. Diğer taraftan da Avrupa nın iç politikasında ideolojik kamplara ayrılma etkeni yerini yeni etkenlere bırakıyormuş gibi bir görüntü belirdi. Pek çok devlet bir zamanlar ideolojik bir konu olarak damgalanan iktisadi planlamayı, toplumun iktisadi düzenliliğini sağlayan bir teknik gibi görmeye başladı. Birçok

9 47 Yeni Denetim Biçimleri Bağlamında İdeoloji ülkede eskiden sosyalizmin sivri bir önerisi olarak görülen sosyal güvenlik tedbirleri şimdi olağan görülmeye başlandı (Mardin, 2006: ). Bu yumuşama döneminde ve özellikle Soğuk Savaş ın sona ermesiyle birlikte ideoloji kavramı konusunda yapılan değerlendirmeler de önemli farklılıklar göstermeye başladı. İlk kez Amerikalı sosyolog Daniel Bell (1965) post-endüstriyel olarak tanımladığı yeni dönemde ideolojilerin sonunun geldiğini iddia etti. Bu söylemin dayandığı temel, modern toplumlarda artık makro teoriler ve ideolojilerin oluşturulamayacağı teziydi. Bu teze göre özellikle günümüz Batı dünyasında etik ve ideolojik sorunların önemi azalmış, insanlar ve topluluklar özellikle maddi kazanımların peşinden gitme eğilimi içine girmişlerdi. Siyasetin, iktisadi olanın ve hatta kültürel olanın gerisinde kalarak önemini yitirdiğini savunan Bell, bu argümanını destekleyebilmek için 1960 lı yılların kültürel nitelikli olduğunu ileri sürdüğü gençlik hareketlerini, feminist toplumsal hareketleri ve özellikle ABD de baş gösteren etnik hareketleri dayanak göstermiştir. Bell, bu tür hareketlerin özel alana girdiğini, kamusal alanı belirleyen en önemli unsurun ise politik-ideolojik kutuplaşmanın ötesine geçmesi gerektiğini düşündüğü postendüstriyel iktisadi gelişme olduğunu iddia etmiştir (Kaya, 2004: 2). Gerçekten de günümüz dünyası büyük teknolojik yeniliklere, ekonomik ve politik dönüşümlere, kültürel ve iletişimsel gelişmelere, teknolojik ve sosyal formasyonun yaygınlığına tanık olmaktadır. Yerel bir sosyal örgüt olan internet aracılığı ile küresel bilgi ortamına yerleşmektedir. Örneğin 24 Nisan 1988 tarihinde dünyanın herhangi bir yerindeki insan hakları ihlallerini bütün dünyaya duyuran Uluslararası Af Örgütü (AI) nün merkezi, Colorado da küçük bir kasabada yaşayan bir çiftin evidir. Kişisel bilgisayarın uyduya entegre imkanlarıyla yerel düzeyde üretilen haber bilgisi bütün dünyaya ulaşmıştır. Küreselleşme üzerinde çalışan sosyolog Robertson, yaşanan gelişmeleri dünyanın bir bütün olarak düşünülmesi şeklinde tanımlamaktadır (Robertson, 1999: 49). Yeni teknolojiler eşliğinde taşınan değerler, semboller ve inanışların duvarları delip geçtiğinden söz eden Friedman a göre dünya düzleşmiştir. Dünya yeni elektronik ağlarla duvarlarından arınmış; dijital, kablo ve çeşitli bağlantılarla birbirine bağlanmıştır (Friedman, 2006: 153). Öte yandan bu gelişmelerin eleştirel yankıları da çok geçmeden sahne almıştır. Habermas örneğinde göreceğimiz gibi, bilim ve teknolojideki gelişmeler teknokratik akıl adı altında hakim ve bireyleri çok yönlü kuşatan bir ideolojiye dönüşmüştür (Giddens, 2005: 346; Habermas, 2013). Bu durum, kitlelerin kendi politikasızlaştırılmalarına inandırılmaları ve neticede varlığımızın iki temel koşulundan biri olan dilde; gündelik yaşam bağlamında toplumsallaştırılma ve bireyselleştirilmenin iletişim dili ile olan ilişkisini temelden zedelemektedir. Bu zedelenme, teknik ilerleme ve bunları kullanma akılcılığı yanılsamasıyla beraber, eski sınıfsal düşünme tarzlarına geri dönülmesine, dolayısıyla ideoloji ile eşitsiz, çarpık iletişim düzeninin yeniden kendi yoluyla kurulmasına ve günümüzde de yaşamasına olanak tanır (Habermas, 2013: 67). Bunların yanı sıra, küreselleşme diye özetlenen çığırın, toplumsal ve siyasal kimliklerin kayganlaşmasını, çoğullaşmasını ve melezleşmesini de beraberinde getirdiğinden söz edilmektedir. Bir yandan ulusallık çağının sona erdiği yönündeki tartışmalar devam ederken bir yandan da yerel davetiyeler basılmaktadır. Ekonomik ve politik etkenleri ikincilleştiren ve kültürü her şeyi kaplayan bir unsur gibi gören kimlik merkezli yaklaşımların yükselişte olduğu doğrudur. Hatta, son derece daraltıcı bir bakış sunan söz konusu yaklaşımların kontekstinde düşünüldüğünde ideolojinin sarsıldığını söylemek mümkün gibi görünmektedir.

ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ

ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ Prof. Dr. Metin KAZANCI Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZET Son yıllarda ideoloji ile ilgili çalışma sayısı oldukça artmıştır. İdeolojiyle ilgili

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2014 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 1-10, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* Kürşat KAN Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

SOSYOLOJİ VE ÇEVRE * ÖZET

SOSYOLOJİ VE ÇEVRE * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1007-1020, ANKARA-TURKEY SOSYOLOJİ VE ÇEVRE * Füsun KÖKALAN ÇIMRIN ** ÖZET Sosyoloji ve çevre arasında kurulabilecek

Detaylı

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram 67 Planlama 2013;23(2):67-76 doi: 10.5505/planlama.2013.98608 ARAŞTIRMA / ARTICLE Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Urban Theory of Chicago School: Urban Ecological Theory Gencay Serter

Detaylı

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-02 KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM Levent DOYURAN 1 ÖZET Batı kaynaklı postmodernizm terimi, kitle iletişim araçlarını, enformasyon teknolojilerini elinde bulunduran

Detaylı

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora

Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora 2008 Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim Necla Mora Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Necla Mora

Detaylı

28 Şubat Haberciliği

28 Şubat Haberciliği Devrim İnce 28 Şubat Haberciliği: Bir Meşruiyet Restorasyonu > 57 28 Şubat Haberciliği Bir Meşruiyet Restorasyonu Devrim İnce Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI,

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE KİMLİK SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi IŞIL SÖNMEZ

Detaylı

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx

11. Hafta Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm: St. Simon, Fourier, Owen ve Marx 11. Hafta : St. Simon, Fourier, Owen ve Marx Siyasal düşünceler bağlamında önceki haftalarda ele alınan düşünürlerin önemli bir kısmı aynı zamanda liberal kuramın temel ilkelerinin şekillenmesine katkı

Detaylı

TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA *

TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA * TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA * ÇAĞATAY EDGÜCAN ŞAHİN ** Giriş Tüketim toplumu tartışmalarında belki en çok gözden kaçan şey, tüketime konu olan metaların üretim süreçleridir. Bu nedenle

Detaylı

Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim Müfredatının Eleştirisi

Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim Müfredatının Eleştirisi Praksis 14 Sayfa:265-287 Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim Müfredatının Eleştirisi T alim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın (TTK) hazırladığı yeni ilköğretim müfredatının eleştirel bir çözümlemesi, neo-liberal

Detaylı

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI Özgür GÜNAYDIN SİYASET BİLİMİ VE KAMU

Detaylı

AYDINLANMA ÇAĞINDA KAMUSAL ALAN VE HETEROTOPİK MEKAN İNCELEMESİ: PALAIS ROYAL ve MASON LOCALARI

AYDINLANMA ÇAĞINDA KAMUSAL ALAN VE HETEROTOPİK MEKAN İNCELEMESİ: PALAIS ROYAL ve MASON LOCALARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (SİYASET BİLİMİ) ANABİLİM DALI AYDINLANMA ÇAĞINDA KAMUSAL ALAN VE HETEROTOPİK MEKAN İNCELEMESİ:

Detaylı

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ

YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ YENİ MEDYA ORTAMLARINDA AĞLAR OLUŞTURAN TOPLUMSAL HAREKET DENEYİMLERİ İdil Sayımer 1 ÖZET Günümüzde İnternet le birlikte ortaya çıkan yeni medya ortamları bireysel ve toplumsal iletişim süreçleri ile birlikte

Detaylı

GJEBS. Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. www.gjebs.com - ISSN: 2147-415X

GJEBS. Global Journal of Economics and Business Studies Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. www.gjebs.com - ISSN: 2147-415X YENI TOPLUMSAL HAREKET ÇEŞIDI OLARAK ÇEVRECI HAREKETLER Fatih BALKAYA 1 ÖZET Küreselleşme, siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel dönüşümlere neden olmuştur. Sınır ötesi kurumlar ve çok uluslu şirketler

Detaylı

Sayı:36 - Bahar / 2013

Sayı:36 - Bahar / 2013 Sayı:36 - Bahar / 2013 Murat Sadullah ÇEBİ Gabriel Tarde ın İzinde Medyanın İşlev ve Etkilerini Yeniden Gözden Geçirmek Hasan GÜLLÜPUNAR Belediye Başkanlığı Aday İmajı Algısı: Gümüşhane Örneği Esra AYDIN

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK ÖZ E T Bu araştırmanın konusu,

Detaylı

MEDYA VE RİSK TOPLUMU İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TERÖR HABERLERİNİN ANALİZİ Fetih ÜVEZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik Anabilim Dalı Prof. Dr.

MEDYA VE RİSK TOPLUMU İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TERÖR HABERLERİNİN ANALİZİ Fetih ÜVEZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik Anabilim Dalı Prof. Dr. MEDYA VE RİSK TOPLUMU İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TERÖR HABERLERİNİN ANALİZİ Fetih ÜVEZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik Anabilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin KÖSE 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı