ray üstünde üstünde Müzakere sürecinde Türkiye Mithat Rende ye göre AB, çevre konusunda Türkiye nin duyarl l n dikkate alm yor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ray üstünde üstünde Müzakere sürecinde Türkiye Mithat Rende ye göre AB, çevre konusunda Türkiye nin duyarl l n dikkate alm yor."

Transkript

1 BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZ DERG S - ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Y l 2 Say 4 EK M - ARALIK YTL Orta ve Do u Avrupa n n kalabal k baflkentlerinde otomobillerle yaflanan balay sona eriyor. Kent yönetimleri flimdi, kent yaflam na ilgiyi yeniden canland rmak için toplu tafl maya ve tarihî merkezlere yat r m yap yor. ray üstünde üstünde Ulafl mda toplu çözümler Türkiye de otomobil trafi ine bo ulan pek çok kent, sürdürülebilir ulafl m aray fl nda. sayfa 14 Müzakere sürecinde Türkiye Mithat Rende ye göre AB, çevre konusunda Türkiye nin duyarl l n dikkate alm yor. sayfa 18 Gönülçelen yeflil reklamlar UNEP veri taban, çevresel iletiflimde en iyileri ön plana ç kar yor. sayfa 28

2 Yelkenler fora, REC Türkiye rüzgar havada Çevre alan nda toplumun kat l m n ve sivil toplum kurulufllar n n geliflimini desteklemeyi sürdürüyoruz Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye, y llar aras nda çevre alan nda merkezî ve yerel kamu kurulufllar, sivil toplum kurulufllar (STK lar) ve özel sektöre yönelik gerçeklefltirdi i projeden kazand deneyimle yeni bir projeye bafll yor. Yeni proje öncelikli olarak sivil toplum kurulufllar olmak üzere, merkezî kamu kurumlar, yerel yönetimler ve Avrupa Birli i (AB) kurulufllar aras nda iflbirli ini güçlendirecek diyalog platformlar oluflturacak. REC Türkiye Ei itimler, yay nlar ve hibeler arac l yla çevre alan nda AB ye uyum sürecinde önemli bir destek noktas olmay sürdürecek. Kapasite Gelifltirme Genç Çevreciler E itim Program Proje döngüsü yönetimi ve AB fonlar seminerleri Halkla iliflkiler ve iletiflim e itimleri STK iletiflim a lar çal fltaylar Çevre mevzuat e itimleri Çevre politikalar ve uygulamalar na yönelik diyalog platformlar : - STK lar - kamu kurumlar - STK lar - yerel yönetimler - STK lar - Avrupa Birli i kurumlar Çevresel Bilgi Bilgilendirici interaktif web siteleri Elektronik ortamda çevre konular yla ilgili güncel bilgiler Önemli çevre konular üzerine veritabanlar Rehber kitaplar, çeviriler, raporlar STK lara bilgiye eriflimde destek Bilgi paylafl m na yönelik iletiflim a lar Hibeler Tematik hibeler Kurumsal kapasite gelifltirme hibeleri Hibe alanlar için proje yönetimi e itimleri Daha fazla bilgi için Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye lkbahar Mahallesi 15. Cadde 296. Sokak No:8 Y ld z Ankara Tel: (90) Faks: (90)

3 yeflil UFUKLAR Ç NDEK LER Y l 2 Say 4 EK M-ARALIK 2006 ISSN Yeflil Ufuklar, Orta ve Do u Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi (REC) nin üç ayda bir yay mlanan ve özgün ad Green Horizon olan dergisinin Türkiye uyarlamas d r. Yeflil Ufuklar, Green Horizon dergisinde yer alan haber ve makalelerin yan s ra Türkiye den haber ve makalelere de yer vermektedir. Yeflil Ufuklar, REC in karar alma süreçlerine kat l m destekleme, bölgesel paydafllar aras nda iflbirli ini teflvik etme gibi amaçlar na hizmet eder. Yeflil Ufuklar, Orta ve Do u Avrupa da çevre ve sürdürülebilir kalk nma alan nda önemli konulara ve gerçek öykülere yer vermektedir. Dergi, ifl dünyas, uluslararas kurulufllar, hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum kurulufllar, akademik kurumlar ve bas n için yararl bir kaynakt r. Yeflil Ufuklar da yer alan fikir ve görüfllerin Orta ve Do u Avrupa için Bölgesel Cevre Merkezi (REC) ve REC Türkiye nin görüfllerini yans tmas gerekmez. Yeflil Ufuklar, elektronik olarak adresinden incelenebilir. Yeflil Ufuklar Yay n Sahibi: REC Türkiye ad na Dr. Sibel Sezer Eralp DERG EK B Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Yeflim A. Ça layan Editör: Nafiz Güder Çeviri: Özge Gezerler Son Okuma: Duygu Güven Özgün Tasar m ve Uyarlama: Turgay Ar k Yay n Hizmetleri: Bayt Bilimsel Araflt rmalar Bas n Yay n ve Tan t m Ltd. fiti., Ziya Gökalp Cad. 30/31, K z lay, Ankara. Tel Bask : Miki Matbaac l k San. ve Tic. Ltd. fiti. Matbaac lar Sitesi 560. Sok., No:27, vedik, Ankara Tel Bask Tarihi: fiubat 2007 KATKIDA BULUNANLAR Güzin Arar Yunus Ar kan fiebnem Feriver Prof. Dr. Haluk Gerçek Steve Graning Deniz Gümüflel Kerem Okumufl Hande Özüt Elif Pekin Dana Carmen Romanescu Todd Schenk Mehmet Ali Üzelgün GÖRSELLER Yunus Ar kan Richard Beck Attila Boltresz Yeflim Ça layan Ekotim EMOTIONS Photo Competition Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Arflivi Ingo Erdmann GEF II Projesi Arflivi Ali Güder Nafiz Güder Mihajlo Maricic MTI Daniel Mourek REC Türkiye Arflivi Mehmet Ali Üzelgün Robin Wood Green Horizon MAGAZINE TEAM Editor-in-Chief: Pavel Antonov Deputy Editor: Greg Spencer Sales Officer: Alex Gregorio Designer: Patricia Barna Production: Adam Robert Proofreader: David Landry Administrative Officer: Emese Gal Webmaster: Tamas Bodai Intern: Edit Nolipa EDITORIAL BOARD Sustainable development: Janos Zlinszky Information and research: Jerome Simpson Public participation: Magdolna Toth Nagy Environment and security: Marta Szigeti Bonifert Environmental policy: Oreola Ivanova Business and corporate responsibility: Robert Nemeskeri Environmental law: Stephen Stec New EU member states: Beata Wiszniewska South Eastern Europe: Radoje Lausevic Turkey: Dr. Sibel Sezer Eralp REC PR: Zsolt Bauer KAPAK KONUSU Raya dönüfl Otomobilin övünülecek bir kültür olmad n anlayan Orta ve Do u Avrupa daki büyük flehirlerin kimileri toplu tafl maya geri dönüyor. Ulafl mda toplu çözümler Baflta stanbul olmak üzere otomobil trafi ine bo ulan pek çok kent, ulafl mda sürdürülebilir çözümler aray fl nda. Banliyöye götüren yol Büyük kentleri kuflatan ve sürdürülebilirlikten uzak banliyöler yerine, do ru arazi kullan m ve ulafl m politikalar yla kent yaflam yeniden cazip k l nabilir. SÖYLEfi 5 Araçlara de il insanlara ayr lm fl kentler stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi, Ulaflt rma Anabilim Dal ö retim üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek, Yeflil Ufuklar n sorular n yan tlad. MERCEK AB Çerçeve Programlar ve Türkiye Türkiye nin, 7. Çerçeve Program na çok daha iyi haz rlanmas, h zl ve sistematik hareket ederek baflvuru say s n art rmas önem tafl yor. Müzakere sürecinde Türkiye perspektifi D fliflleri Bakanl Enerji, Su ve Çevre Genel Müdür Yard mc s Mithat Rende, Yeflil Ufuklar n sorular n yan tlad. REC BÜLTEN 20 Avrupa Birli i Çevre Ödülleri Avrupa n n en prestijli ödüllerinden biri olan ve Avrupa pazarlar nda önemli bir rekabet avantaj sa layan program, Türkiye de ilk kez gerçekleflti ve kazananlar stanbul daki törende ödüllerini ald. 18 KAPAK KONUSU Ray üstünde Budapeflte, Zagreb, Krakow, Varflova ve Katowice gibi Orta ve Do u Avrupa kentlerinde zarif, yeni tramvaylar görülmeye bafllad. Polonya da yap lan bir araflt rma, kentlilerin otomobiller yerine tramvaylara giderek daha fazla öncelik verdi ini ortaya ç kard ; bu da yaklafl k on y ll k bir gerilemeden sonra toplu tafl man n geri dönüflünün göstergesi. KAPAK FOTO RAFI Attila Boltresz D ER BÖLÜMLER Forum 4 D fl Haberler 6 Türkiye den Haberler 8 REC Bülteni 22 EEA Haberleri 27 Biliflim Teknolojileri 28 Yasal Boyut 29 Kitapl k 30 LET fi M Editör Abone ifllemleri Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye lkbahar Mahallesi, 15. Cadde, 296. Sokak, No: 8, Y ld z Çankaya, Ankara-Türkiye Tel: (90-312) Faks: (90-312) Web: 10 MEHMET AL UZELGÜN 3 EK M - ARALIK 2006 yeflil UFUKLAR

4 FORUM editörlerden Genifl perspektif Yeflil Ufuklar n bir önceki say s nda (Temmuz-Eylül; y l 2, say 3), taflk nlar ele al nm fl, hem Orta ve Do u Avrupa da hem de Türkiye de taflk nlara yol açan etkenler, bunlarla mücadele ve zararlar ortadan kald rmaya yönelik politika ve önlemler irdelenmiflti. O say m z n yay mlanmas ndan bir süre sonra, Ekim ay n n son günlerinde bafllayan sa anak ya fllar, baflta Diyarbak r, Batman, Mersin gibi iller olmak üzere genifl bir co rafyay etkiledi, 30 dan fazla kiflinin ölümüne, hayvan telefine ve büyük maddî hasara yol açt. Bu üzücü olaylar sonras yine al fl ld gibi pek çok demeç verildi, mazeretler ileri sürüldü, suçlamalar ve savunmalar yap ld, ancak korkar z, bundan sonra meydana gelebilecek sellerin benzeri bir kayba yol açmamas yönünde köklü önlemlerin tekrar gündeme gelmesi bir baflka sel felaketine kald. Geçen say m zda Prof. Dr. Mikdat Kad o lu nun da vurgulad gibi, sellere müdahale ve sel sonras iyilefltirmeden çok; selden önce risklerin azalt lmas ve haz rl a önem verilmesi gerekiyor. Yaflanan bu felâketten üzüntü duymakla birlikte, Yeflil Ufuklar olarak bu konuyu do ru bir zamanda gündeme getirdi imizi görüyor, böyle sonuçlar bir daha yaflamamak için gerekli zihniyet de iflikli inin hepimizde bir an önce gerçekleflmesini ve somut acil eylem planlar n n yap lmas n diliyoruz. Bu say m zda kentsel ulafl m konusunu çok yönlü olarak irdelemeye çal flt k. Motorlu tafl tlar ve otomobiller, son yüz y lda baflta insanlar n yaflam biçimleri ve insan yerleflimlerinin tasarlanmas / düzenlenmesi olmak üzere dünyay önemli ölçüde etkileyen olgulardan. Büyük kentlerde otomobil kullan m n n giderek artmas ise, bir ulafl m arac olan otomobili, tezat bir biçimde, (kendi kullan c s da dahil) kentlilerin ulafl m n engelleyen bir araç haline getiriyor. Gerek Türkiye, gerek Orta ve Do u Avrupa kentlerinin yaflad süreci anlatan makalelerimizi; ve konunun uzmanlar ndan Prof. Dr. Haluk Gerçek ile yapt m z söylefliyi ilginç bulaca n z umuyoruz. Bir di er söylefliyi de uzman bir hariciyeci olan Mithat Rende ile gerçeklefltirdik. Amaçlar ndan biri, AB-Türkiye müzakere sürecinde, Türkiye nin çevresel konularda uyumunu kolaylaflt rmak olan REC Türkiye nin süreçlere genifl bir perspektiften bakma yaklafl m, AB sürecine tek tarafl bakmak yerine, AB ye karfl elefltirel olmay da gerektiriyor. Art k Doha da büyükelçi olarak görev yapan Mithat Rende nin, elefltirel oldu u kadar yap c niteli e sahip çok yönlü görüfllerini de ilginç bulaca n - z umuyoruz. Nafiz Güder SULAR SÜT L MAN: Avrupa daki yüzme sular n n standardlar n yükseltmeye yönelik yasa teklifinin baflar s zl a u ramas, AB deki göller aç s ndan olumsuz sonuçlar do urabilir. Çevrenin Truva atlar Orta ve Do a Avrupa n n ekonomik geçifl sürecinde, kimi politikac lar ve medya, bir lüks oldu u gerekçesiyle çevrenin korunmas n elefltirdi. Bu sesler, bölgedeki sekiz ülkenin AB ye üyeli inden sonra zay flamak yerine daha da güçlendi. Yeni üye ülkelerin çevreye bak fl - n görmek için, Green Horizon editörü Pavel Antonov, bir grup AB gazetecisiyle birlikte Ekim de Brüksel deydi. Birkaç milletvekilinin, yüzme sular na iliflkin standardlar yükseltmeyi amaçlayan bir teklifi engellemeyi baflard iflitilmiflti. kna edici olmasa da, itirazlar n ard nda yatan mant k anlafl labilirdi: yüzme sular direktifinin orijinal tasla meclisten geçmifl olsayd, baz bölgeler, yüzme sular n n niteli ini art rmak için bir servet harcamak zorunda kalacakt. En çok endifle veren nokta ise, özünde çevreyi iyilefltirmeyi hedefleyen her teklife karfl ekonomik gerekçelerin ileri sürülmesiydi. Bu gerekçeler bask n ç karsa, yeni üye ülkeler, tüm k tan n standardlar n yozlaflt - rabilir. Avrupa Komisyonu nun Çevreden Sorumlu Vekili Stavros Dimas ise, Birlik in koruma alt ndaki alanlar a olan Natura 2000 i savunarak yeni üye ülkeleri A ustos ay nda sert bir dille uyard. Bundan birkaç gün önce, Natura 2000 koflullar n n çok külfetli oldu u ve AB nin bafllatt koruma tedbirlerinin ekonomik kalk nmay sekteye u ratt flikâyetleri dile getirilmeye bafllanm flt. AB bakanlar, Natura 2000 in koflullar n esnetme yollar bulmak için bir yuvarlak masa toplant s planlad. flte bu noktada Dimas devreye girdi ve topraklar n n gereken bölümlerini Natura 2000 a kapsam nda korumaya ay rmad klar takdirde AB nin 10 yeni üyesinin her biri için Avrupa Komisyonu nun yasal ifllem bafllataca uyar s nda bulundu. Avrupa n n, halk sa l ve do a koruma standardlar n Do ulu üyelerden koruyacak bir vekil her zaman olmayabilir. Neyse ki, bölgedeki baz liderler, do an n de eri konusunda daha ileri görüfllü t pk ön ayak oldu u Yeflil Baflkanlar giriflimi, Avrupa Komisyonu ndan onur ödülü alan Macaristan Devlet Baflkan Laszlo Solyom gibi. AB, do a koruma hedeflerini ve yenilenen sürdürülebilirlik stratejisini ciddiye al rsa, Orta ve Do u Avrupa da, önce zenginler anlay fl n terk etmek zorunda kal r. Çevre konusundaki mektup, görüfl ve düflüncelerinizi adresine iletebilirsiniz. yeflil UFUKLAR EK M - ARALIK

5 FORUM söylefli Araçlara de il insanlara ayr lm fl kentler, yaflad m z kente sahip ç kmam zla mümkün Yeflil Ufuklar n kentsel büyüme, ulafl m ve toplu tafl ma ile ilgili sorular n yan tlayan stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi ö retim üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek e göre, Türkiye de pek çok kent rayl sisteme geçerken, ülke için üretim yapan, belli standardlarda çal flan bir Rayl Sistem Araçlar Endüstrisi nin ivedi olarak kurulmas gerekiyor. Türkiye de kentlerin büyümesi ve kentsel ulafl mla ilgili öngörüler hangi verilere dayan larak yap l yor? Türkiye de kentlerin büyümesini kabul edilebilir bir hatayla öngörmek zor. Gelecekteki ulafl m talepleri de, kentin kontrol edilebilir büyüme projeksiyonlar na göre öngörülüyor. Fakat çok bafll l k, tepeden inmecilik, resmi ve özel kurumlardan gelen ciddî bask lar ve merkezin müdahaleleri nedeniyle planlar ço unlukla daha planlama sürecinde bozuluyor. Büyüme planland gibi olmay nca, öngörülen ulafl m talepleri de tutmuyor. Talep tahminlerini yaparken birkaç de iflik büyüme senaryosuna göre analiz yapmak gerekiyor. Önce bir bölgenin sanayiye ya da yerleflime aç lmas gibi planlar gerçekleflirse ulafl m taleplerinin nas l flekillenece ine bak yoruz; bir de gerçekleflmemesi, mevcut trendin sürmesi olas l - n ele al p ona göre bir senaryo düflünüyoruz. Befl y ll k yak n gelece i az hata ile öngörebiliyoruz. Ancak, ulaflt rma yap lar yüksek maliyetli ve uzun süre hizmet vermesi gereken yap lar; bu yüzden öngörüleri y l için yapabilmek gerekiyor. NAF Z GÜDER Ulafl mla ilgili kurumlar n vizyonu nas l? Toplu tafl maya gereken önem veriliyor mu? Merkezî ve yerel yönetimlerin uygulamalar kafa kar flt r c. Ço u belediye projeci bir yaklafl mla çal fl yor; kent merkezinde trafik t kan yorsa toplu tafl may özendirmek yerine oraya bir kavflak ve köprü infla etmek; otopark sorunu varsa otopark açmak gibi daha göz dolduran iflleri tek çözüm olarak sunuyor. Eskiflehir de ulaflt rma planlamas ; Konya, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon gibi kentlerde de ulafl m modeli çal flmalar yapt k de Eskiflehir Ulafl m Ana Plan n yaparken flunu gözlemledik: yürüyerek gidilebilecek k sa mesafelerde bile otomobil kullan l yordu, t kan kl k yoktu ve hemen her yere ücretsiz park edilebiliyordu. Otomobil adeta özendirilmiflti. Otomobil kullan m kolay ve ucuzsa, toplu tafl ma da kaliteli de ilse bu kaç n lmazd r. Eskiflehir deki planlama istisna oldu; kent merkezinde katl kavflak yap lmad, yayalaflt rma alanlar oluflturuldu; tramvay hatt ve merkezde parklanman n ücretlendirilmesi ile insanlar n bir k sm otomobilden vazgeçti ve otomobil kullan m ciddi ölçüde azald. Entegre bir toplu tafl ma sistemi, otomobil kullan m n ak lc olmaktan ç karan politikalarla desteklendi inde daha yaflanabilir bir kent yarat labiliyor. Yerel yönetimler aras ndaki iliflki nas l? Birbirlerinin bilgi ve deneyiminden yararlan yorlar m? Küçük ve orta ölçekli kentlerimizin, Ankara ve stanbul un yolunu izlememeleri, onlar n yapt yanl fllar yapmamalar gerek. Ancak kentler aras nda bilgi ve deneyim paylafl m oldu unu söyleyemeyiz. Rayl sisteme karar veren bir belediye, malî imkânlar na göre bir flirketle anlafl yor, bazen baflka bir kentin eski tramvaylar n al yor, bu da standard sorunu do uruyor. Bir flehrin tramvay altyap s, yedek parças di er flehrinkine uymuyor, iflletme maliyetleri paylafl lam yor. Bir rayl arac n maliyeti 1.5 milyon avro mertebesinde, krediyle al nca neredeyse iki kat na ç k yor. Yerel yönetimlerin ve ülkenin kaynaklar s n rl yken belli bir politika belirleyip ona odaklanmak gerekiyor. Türkiye de pek çok kent rayl sisteme geçerken, ülke için üretim yapan, belli standardlarda çal flan bir rayl sistem araçlar endüstrisi kurulmal. Bunun gecikti ini düflünüyorum. Özel araç kullanma düflkünlü ü Türkiye ye özgü de il kuflkusuz. Büyük bir kentte, h zl, ekonomik, konforlu ve çevre dostu bir kentsel ulafl m mümkün mü? Dünya metropolleri nas l çözümler üretiyor? Kentlerde ulafl m için özel tafl tlar n bu kadar tercih edilmesi, yayg n bir rayl sistem a olmayan ve toplu tafl mas yetersiz bütün metropollerin sorunu. Kahire, Bangkok, Manila, stanbul gibi megakentlerde, as l yükü tafl mas gereken yüksek kapasiteli rayl a olmad ndan toplu tafl ma otobüs, minibüs gibi lastik tekerlekli araçlarla yap l yor. T kal yollarda toplu tafl ma araçlar na öncelik verilmedikçe, toplu tafl ma araçlar otomobil sahiplerini otomobillerinden vazgeçirecek kadar çekici bir seçenek olmuyor. nsanlar otobüs duraklar nda beklemek, kalabal k araçlarda, t kanm fl yollarda gitmek yerine otomobilleriyle daha az s k nt çekmeyi tercih ediyor. Büyük kentlerde trafik t kan kl sorununu tümüyle ortadan kald rmak olas de il. Toplu tafl ma yeterli olsa bile otomobillerinden vazgeçmeyecek bir kesim her zaman olacak. Toplu tafl ma gelifltirilirken otomobile ayr lan kent mekânlar - n azaltan destekleyici politikalar da birlikte uygulamak gerekir. Ak lc plan ve politikalarla, araç de il insan odakl yaklafl mlarla, ulafl m sorunlar n azaltmay baflaran birçok kent var. fiehircili in demokratikleflmesi için kentliler, profesyoneller ve seçilmifl yöneticiler aras nda iflbirli i zorunlu. Pahal rayl sistemlere alternatif olarak Bogoto da, Mexico City de, Brezilya da baflar yla uygulanan, metrobüs diyebilece imiz ve bir anlamda rayl sistemin otobüs tafl mac l na uygulanmas olan Bus Rapid Transit (BRT) sisteminde otobüsler için özel durak tasar mlar yap - l yor, özel fleritler ayr l yor ve bir yönde saatte 15,000-20,000 yolcu tafl nabiliyor. Toplu tafl ma sistemi geliflmifl baz dünya metropollerinde otomobil kullan m n daha pahal, daha az tercih edilir hale getirecek politikalar; Londra daki t kan kl k fiyatland r lmas (merkez bölgelere otomobille girifllerin paral olmas ) gibi uygulamalar yayg nlafl yor. Devam sayfa 26 da 5 EK M - ARALIK 2006 yeflil UFUKLAR

6 HABERLER GENET DE fit R LM fi ORGAN ZMALAR ABD li Franken-rice Avrupa da tedirginlik yarat yor Avrupa Komisyonu geçti imiz A ustos ta, Amerika dan ithal edilen pirinçlerin, yasak olan geneti iyle oynanm fl taneleri içermedi ine dair belgelendirilmesini istedi. Bu talep, LL Rice 601 adl, onaylanmam fl ve geneti i de ifltirilmifl (GD) pirincin Amerikan pazar nda az miktarda bulundu unu bildiren raporun ard ndan geldi. Avrupa Komisyonu nun sa l k ve tüketicinin korunmas ndan sorumlu üyesi Markos Kyprianou, <www.foodnavigator.com> haber sitesine, AB nin mevcut mevzuat, Avrupa pazar na sunulan her türlü GD ürünün, bilimsel inceleme fl - nda onay almas n gerektirmektedir, aç klamas n yapt. Greenpeace International ise, yasa d fl, test edilmemifl ve onaylanmam fl pirinç yenmesini önlemek için Amerika dan pirinç ithalat - n n tüm dünyada yasaklanmas n istedi. MTI S YASET Makedon kampanyas nda Yeflil a rl OneWorldSEE.org nternet sitesinin haberine göre, Makedonya Yeflil Merkezi (MGC), Temmuz daki meclis seçimlerinden önce, alt çevre STK s yla birlikte Do- aya Oy Verin! bafll kl bir kampanya yürüttü. Kampanya, seçmenleri bilgilendirmeyi ve milletvekili adaylar n n dikkatini dört temel çevre konusuna çekmeyi amaçl yordu: Ohrid Gölü nün korunmas ; enerji; at k yönetimi ve Avrupa Birli i üyeli i için gerekli çevresel koflullar n sa lanmas. Üsküp ten Eko-Svest, Proaktiva ve Eko.net; Bitola dan Biosfera; Struga dan IO Krste Jon/Zelen Centar; ve Veles ten Green Power adl sivil toplum kurulufllar MGC nin kampanya ortaklar yd. Millieukontakt Oost Europa da kampanyaya destek verdi. Spitz gazetesi ve Üsküp fiehir Radyosu, kampanyan n medya destekçileri olurken, Imelda Ogilvy reklam ajans da katk da bulundu. MGC sözcüsü Metodija Sazdov a göre, siyasî parti ve birliklerin çevre konusuna ilgisi, eskiye k yasla çok daha fazla. Art k [siyasî] partiler iflbirli ine çok daha aç k, hatta baz durumlarda ilk ad m onlar att, diyor Sazdov. Balkanlar da çevre konusunda daha fazla bilgi için <rerep.rec.org> adresindeki REReP Record a bak n z. Dimas, Natura 2000 i destekliyor AB Çevreden Sorumlu Üyesi Stavros Dimas, yeni üye ülkelerin Natura 2000 Korunan Alanlar A na yönelik taahhütlerini titizlikle izleyece ini bildirdi. 25 A ustos ta Polonya da gerçeklefltirilen bir Natura 2000 konferans nda yapt ve televizyonda da yay mlanan konuflmas nda Dimas, AB nin do ay koruma taahhüdünü, aç k ve net olarak nitelendirdi. Dimas, Komisyon un, AB-15 kurallar n yeni üyelerde de aynen uygulayaca - n ve herhangi bir ülkede Natura 2000 e ayr lan alanlar yetersiz kald takdirde bu ülkenin Adalet Divan na gönderilece ini vurgulad. Birdlife ve Dünya Do ay Koruma Vakf (WWF) gibi do a koruma gruplar taraf ndan memnuniyetle karfl lanan Dimas n bu sözleri, topraklar n n yeterli k sm n Natura 2000 e ay rma konusunda isteksizliklerini belli eden üye ülkelere bir uyar olarak de erlendirildi. A ustos ay n n bafllar nda Polonya Baflbakan Jaroslaw Kaczynski, AB nin zorlad koruma önlemlerinin ekonomik yat r mlar engelledi inden yak nm flt. B YOÇEfi TL L K Eko-baflkanlar n kararl l Avrupa Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barosso, A ustos ta Macaristan Devlet Baflkan Laszlo Solyom a gönderdi i mektupta, Solyom un biyoçeflitlili i koruma konusundaki giriflimini takdirle karfl lad n belirtti. Giriflim, May s ay ndaki AB Yeflil Haftas n n hemen ard ndan duyurulmufl, hem birey hem de toplum olarak tutum ve davran fllarda köklü de ifliklikler gerçeklefltirilmesi, AB nin sürdürülebilirlik stratejisinin baflar yla uygulanmas n n ön kofluludur, denilmiflti. Avusturya, Finlandiya ve Litvanya devlet baflkanlar giriflimi desteklemifl, daha sonra H rvatistan Devlet Baflkan Stipe Mesic de giriflimi onaylam flt. Devlet baflkanlar n n mesaj, AB deki biyoçeflitlilik kayb n 2010 y l itibariyle durdurman n, hem istenen hem de gerekli bir hedef oldu u yönünde. Mesajda, bireylerin ve STK lar n gönüllü do a koruma çal flmalar ndan övgüyle bahsedilmifl; bu çal flmalar n desteklenmesi için bilinçli ve kapsaml bir mevzuat n önemi vurgulanm flt. Barosso, baflkanlar n mesaj n benimseyerek, mektubunda, bu giriflim, hem AB yurtdafllar na hem de aday ülkelerin yurtdafllar na, kendilerinin de biyoçeflitlili in kayb n durdurmaya etkin biçimde kat labilece ine dair net bir mesaj gönderiyor, dedi. yeflil UFUKLAR EK M - ARALIK

7 HABERLER AB den Güncel Haberler FARKINDALI IN ARTIRILMASI STK lar deterjan pazar n temizliyor Saraybosna, Tuna Nehri Havzas ndaki sorunlu bölgelerden biri. Bosna n n 400,000 nüfuslu baflkentinde at k su ar tma tesisi bulunmad için kanalizasyon do rudan nehirlere ak yor. flte bu yüzden Saraybosna, havzadaki bütün at klar n boflald son durak olan Karadeniz in kirleticileri haritas nda kara bölge damgas n yiyor. Bosna Hersek li tüketiciler her gün, sürekli yeni bir çeflidi piyasaya sürülen deterjan reklamlar yla karfl karfl ya kal yor. Ülkede, deterjanlardaki kirletici kimyasallar s n rlayan bir yasa yok. Bu yüzden piyasada, oksijen tüketen su yosunlar n besleyen bir madde olan fosfor oran %30 u geçen deterjanlara rastlamak mümkün. Su yosununun afl r ço almas ise, besin zincirinin her kademesinde bulunan bütün di er canl lar öldürebiliyor. Ekotim isimli yeflil kurulufl, No FOSFOS projesiyle bu soruna dikkat çekmeyi amaçl yor. Söz konusu projeyi, Birleflmifl Milletler Kalk nma Program -Küresel Çevre Fonu nun (UNDP-GEF) destekledi i ve REC taraf ndan yönetilen Tuna Bölgesel Projesi (DRP) finanse ediyor. Projeye, kentsel at k sular n Miljacka Nehri ne boflald yedi noktadan su örnekleri al narak baflland. Bu su örnekleri daha sonra, proje ortaklar ndan biri olan Hidromekanik Enstitüsü laboratuar nda ücretsiz olarak test edildi. Araflt rma sonuçlar, 11 ay süren ve yaklafl k 200,000 kifliye ulaflan bir tan t m kampanyas yla kamuya duyuruldu. Ekotim, bir di er proje orta olan Student efm Radio ile de iflbirli i yaparak, her gün Bosna Hersek teki nehirlere boflalan fosfor miktar na dikkat çeken bir bilgilendirme duyurusu haz rlad. Tüketicileri, fosfor içermedi i halde, çevreye daha fazla zarar verenler kadar iyi temizleyebilen deterjanlar kullanmaya teflvik eden reklam, kampanya boyunca her gün 10 kez yay mland ve 150,000 i aflk n kifliye ulaflt. Di er tan t m çal flmalar aras nda, flehrin çeflitli noktalar nda 9,000 kartpostal n, okullardaki atölye çal flmalar nda ise 20,000 el ilân ve broflürün da t lmas ; umumî tuvaletlere posterlerin as lmas ile ulusal gazetelerde ç kan yaz lar yer al yordu. Ekotim, insanlar n çevre dostu seçimler yapmas na yard mc olmak amac yla, yeflil ve siyah deterjanlar n bir listesini oluflturarak bunu, el ilânlar yla duyurman n yan s ra projenin nternet sitesine koydu. Miljacka Nehri nden al nan numunelerin test sonuçlar, projenin ilk aflamas n n baflar yla sonuçland n gösterdi. Ölçümlere göre, nehre boflalan fosfor miktar günde 310 kg dan 245 kg a düfltü. Ekotim den Rijad Tikvesa, Baflta Procter and Gamble ve H rvatistan dan bir deterjan fabrikas olmak üzere fosfatl deterjan sanayii, kendi TV reklamlar yla bize karfl ç kt, diyor. Ancak Tuzla daki Bosna fiirketi Dita, fosfat içermeyen ve üstünde çevredostu etiketi bulunan yeni bir deterjan serisi üretti. O yüzden biz, çok olumlu bir etkimiz oldu unu düflünüyoruz. EKOTIM Sigara içenlere s f r hoflgörü Avrupa Komisyonu nun stihdam ve Eflit F rsatlar dan sorumlu üyesi Vladimir Spidla ya göre, AB flirketleri, sigara içenleri ifle almayabilir. Financial Times n haberine göre Spidla, Avrupa Parlamentosu ndaki bir skoç vekile mektubunda, sigara içenler baflvurmas n ibaresini tafl yan bir ifl ilân n n, AB taraf ndan yasaklanan, rk ya da etnik köken, engellilik, yafl, cinsel yönelim ya da din ve inanç gibi ayr mc l klar n hiçbirine girmedi ini belirtti. Tart flma, rlandal ça r merkezi flirketi Dotcom Directories in, sigara içenlerin cesaretini k ran bir ifl ilân vermesiyle bafllam flt. Sigara yanl s gruplar ise, Spidla y elefltirdi. EUobserver.com un bildirdi ine göre, AB daha sonra, AB mevzuat nda sigara içenlere eflit muamele konusuna de inilmemesinin, Komisyon un içenlere ayr mc l k yap lmas n hakl buldu u anlam na gelmeyece i, aç klamas n yapt. ngiltere Smoke Free Partnership in Mart ta yapt aç klamaya göre, 25 üyeli AB de her y l 79,000 den fazla yetiflkin pasif içicilik yüzünden yaflam n yitiriyor. Sürdürülebilirlik stratejisi uygulamada Avrupa Konseyi, gelifltirilmifl AB sürdürülebilir kalk nma stratejisini 16 Haziran da kabul etti. Environmental Daily haber servisinden al nan bilgiye göre belge, iklim de iflikli i, kaynak tüketimi ve biyoçeflitlilik kayb gibi konularda art k kabul edilen olumsuz gidiflat ele almada, 2001 Götenburg stratejisinden daha ileri gidiyor. Yeniden uygulamaya konan strateji, ayr nt l hedef ve eylemler sunuyor, uygulamaya önem veriyor. Stratejide, hedefler ve giriflimler yedi ana sorun alt nda s - n flan yor: iklim de iflikli i ve temiz enerji; sürdürülebilir ulafl m; sürdürülebilir tüketim ve üretim; do al kaynaklar n korunmas ve yönetimi; halk sa l ; toplumsal içerme, nüfus ve göç; küresel yoksulluk ve sürdürülebilir kalk nman n zorluklar. Stratejide, Avrupa n n sürdürülemez tüketim ve üretim tutumu na karfl acilen harekete geçilmesi gerekti i belirtiliyor. Bir STK birli i olan Avrupa Çevre Bürosu, makûl bir bafllang ç noktas olarak niteledi i stratejiyi memnuniyetle karfl lad. Hayvanlara sak ncal Geneti i de ifltirilmifl hayvan yemlerinin üretim, da - t m ve kullan m n engelleyen yasa Polonya Parlamentosu nun iki meclisinden de geçti. Polonya K rsal Çevresini Koruma Uluslararas Koalisyonu (ICPPC) yasay, Polonya da GDO lara karfl verilen mücadelede bir di- er büyük ad m, olarak niteledi. ICPPC den Julian Rose, yasan n, büyük çiftliklerdeki domuz, kümes hayvan ve süt ürünleri üretiminde yayg n olarak kullan lan geneti i de ifltirilmifl soya ve m s r engelleyece ini, küçük çiftlikleri de, bu yemleri kullanmaktan vazgeçirece ini söyledi. talyan bakanl a yeni isim talya Çevre Bakanl n n ismi Çevre, Arazi ve Deniz Bakanl olarak de ifltirildi. De ifliklik Temmuz ay nda Gazetta Ufficiale de yay mland. Bakan Alfonso Pecoraro Scanio bu de iflikli in, denizin ve kaynaklar n n korunmas na dikkat çekmeyi amaçlad n belirtti. Bakanl a ba l özel bir fon olan talyan Tröst Fonu, Orta ve Do u Avrupa da çevrenin korunmas için 2002 den bu yana 8 milyon avroyu aflk n bir kaynak sa lad. 7 EK M - ARALIK 2006 yeflil UFUKLAR

8 HABERLER Türkiye den K sa K sa Pedal sesi duyulacak m? 4 Kas m da hem nternet te hem de sokak standlar yla bafllat lan Trafikte Bisiklete Sayg imza kampanyas bir ayda sadece nternet te 1,200 imzaya ulaflt. Kampanyay düzenleyen Pedalsesi Bisiklet Toplulu- u ve Türkiye Bisiklet Hareketi Platformu, 2007 Mart ay na kadar toplanan imzalar, bir bisiklet kafilesi ile Nisan ay nda yetkililere iletecek. Kampanya, 2006 da AB uyum sürecinde yeniden düzenlenen trafik yasas nda bisikletin hiç yer almamas üzerine gerekli düzenlemelerin yap lmas - n talep ediyor. <http:// ÖÇKB s n rlar nda de ifliklik Bakanlar Kurulu, baz özel koruma bölgelerinin isim ve s n rlar n yeniden belirledi. Kekova ve çevresi; Göksu Deltas ve Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgeleri nin (ÖÇKB) s n r koordinatlar de ifltirildi. Kekova ve Çevresi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin ad 'Kafl-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi' oldu. Özel Çevre Koruma Koruma Kurumu Baflkanl 'nca haz rlanacak ÖÇKB lerde çevre koruma usul ve esaslar n kontrol yetkisi valiliklerde olacak. Uygulamadan ise belediye baflkanlar, köylerde muhtarlar, orman iflletme müdürlükleri, il özel idareleri ile bay nd rl k ve iskân müdürlükleri sorumlu olacak. Varillere veda talyan bandral bir geminin 18 y l önce Karadeniz e att ve Samsun sahillerine vuran zehirli variller, Çimento Müstahsilleri Derne i nin malî deste iyle, 7 Ekim de bir Alman flirketinin Saha-Lemondis tesisine do ru yola ç kt. Çevre ve Orman Bakan Osman Pepe nin, talya Çevre Bakan ile dört-befl kez görüfltüm. Bakan n zamana oynad n, ifli so utma peflinde oldu unu ve bizi oyalamak istedi ini anlad m, dedi- i, Samsun ve Sinop'taki iki depoda bekletilen 388 varilin nihayet bertaraf edilmek üzere gönderilmesi bölgede sevinçle karfl - land. Bafra Sivil nisiyatif 2020 Vizyonu temsilcisi Hamit Genç, varillerin buradan al nmas n davul zurnayla kutlayaca z, dedi. Yaklafl k 250 milyon dolarl k tafl ma ve bertaraf maliyetinin tamam öz kayna - m zla karfl lan rken, talya n n herhangi bir teknik veya malî katk s olmad. Akkuyulular Ankara'da Enerji Bakan Hilmi Güler'in, Akkuyulular 'nükleer santrali bizim oraya yap n' diye kap ma geliyorlar, aç klamas üstüne Akkuyu Büyükeceli köylüleri Enerji Bakanl na giderek görüflmek istedi. Heyetten Mehmet Ali Y lmaz n bas n mensuplar na okudu u mektupta, Evet flimdi kap n z afl nd r yoruz ama nükleer santral istemedi imizi söylemek için geldik. Önceki hükümet zaman nda Akkuyu ya nükleer santral yap lmas iptal edilmifltir. Neden bu bilimsel çal flmalar ve bizim 25 y ll k mücadelemizi hiçe say yor ve kapanm fl bir yaray açmak istiyorsunuz?" ifadeleri yer ald. NAF Z GÜDER KENTSEL ÇEVRE Baflkent zehir soluyor Do algaz n yayg nlaflmas na karfl n Ankara da hava kirlili inin artmas nedeniyle Büyükflehir Belediyesi ni elefltiren fiehir Planc lar Odas (fipo) Ankara fiubesi Baflkan Zafer fiahin, bunun kent ve ulafl m planlamas ndaki hatalara ba lad. Da lar n aras nda topografik çanak yap l Ankara'n n bir akarsular ve vadiler kenti oldu unu, havaland rma koridorlar olan bu vadilerin yap larla kapand n belirten fipo, kentsel dönüflüm projelerinin vadileri tamamen kapataca na dikkat çekti. Hava kalitesini izleyen Refik Saydam H fz s hha Merkezi nin tadilat nedeniyle 7 ayd r ölçüm yapamad n, en kirli dönemde Ankara n n havas na dair hiçbir bilimsel veri olmad n bildiren Çevre Mühendisleri Odas na (ÇMO) göreyse, hava kirlili inin birincil nedeni egzost gazlar n n merkezde yo unlaflmas. Bunu engellemek için toplu tafl maya öncelik verilmesi gerekti ini belirten fipo ya göre, 2007 içinde 50 altgeçit daha yapmay planlayan belediyenin uygulamalar tam tersi yönde. Altgeçitlerin daha fazla araç kullan m ve hava kirlili ine yol açaca iddias na karfl Büyükflehir Belediyesi, bu düzenlemeler sayesinde trafikte beklenmedi ini ve bofla yak t harcanmad n, böylece çevre kirlili i ve gürültünün engellendi ini savunuyor. Kronik trafik devlete emanet çiflleri, Ulaflt rma, Çal flma ve Sosyal Güvenlik, Milli E itim ve Bay nd rl k bakanl klar n n, yerel yönetim temsilcilerinin ve ilgili bürokratlar n da kat ld stanbul'un trafi ine çözüm toplant s 8 Aral k ta yap ld. Toplant da, dünya metropollerindeki çözümler incelenerek maliyeti az, uygulanabilir ve sonuç verecek çözümler ele al nd. Hurda araç yafl n n düflürülüp trafikteki araç say s n n azalt lmas, bir araç hurdaya ç kmadan yeni bir arac n trafige ç kar lmamas ; kent merkezinde yaya bölgelerinin ço alt lmas ; özel otobüs yollar yap lmas ; tek bilet uygulamas n n 3-4 saate ç kar larak toplu tafl man n cazip hale getirilmesi; yeni otoparklar infla edilmesi; yeni yollar aç lmas çözüm önerilerinden baz lar. stanbul un ulafl m sorunlar ile ilgili bugüne kadar yap lan çal flmalar ve önerileri içeren raporlar de- erlendirecek alt komisyon ise 11 Aral k ta çal flmaya bafllad. Çözüm sürecine kentlilerin kat l m n sa layacak örnek bir uygulama da yap larak, çeflitli resmi kurumlar n web siteleri, 15 Aral k akflam na dek e-posta ile gönderilen önerilere aç ld. KL M DE fi KL Hava muhalefetinde iklim eylemi Siber eylemlerden boykotlara, toplant lardan yürüyüfllere de iflik biçimlerde 4 Kas m günü gerçeklefltirilen Küresel klim De iflikli ine Karfl Eylem Günü ne 45 dünya flehriyle birlikte stanbul da kat ld. Dondurucu so uk ve sa anak ya fla karfl n Kad köy de yap lan yürüyüfl ve mitinge kat lan yaklafl k bin kifli, dünya hükümetlerini küresel iklim de iflikli ine karfl acilen önlem almaya ça rd. Çevre eylemcileri, yurttafllar ve STK mensuplar n n yan s ra, bilimciler ve medyan n da ilgi gösterdi i eylemde, Türk hükümetinin Kyoto Protokolü nü acilen imzalayarak uluslararas çabalara katk da bulunmas da istendi. Medyada çeflitli makale ve programlara da konu olan stanbul daki eylem, Küresel Eylem Grubu (KEG) flemsiyesi alt nda Greenpeace Türkiye ve Yefliller in de yer ald sivil bir giriflim taraf ndan düzenlendi te düzenlenen eylemlerde stanbul, Londra n n ard ndan en kalabal k gösterici kat l m na sahne olmufltu. yeflil UFUKLAR EK M - ARALIK

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay.

EKO. AB ÇEVRE ÖDÜLLER 2010 TÜRK YE N N YEfi L fiamp YONLARI. Yeflil Ürün Pazar Krizden Nas l Etkilendi? 10 Y l n 10 Büyük Çevre Olay. Project1 5/10/10 10:12 AM Page 1 EKO MAYIS-HAZ RAN 2010 SAYI:3 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Türkiye nin Karbon Taahhüdü Ne Olmal? Yeflil Dönüflüm KOB lerden mi Bafllayacak? mkânlar,

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI? 13:33 N bag b1 fiubat 2011 S: 25 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr Ulaflt rma ve letiflim Dergisi ULAfiTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?» Emre K nay, di doktorlar

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

EKO. Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler. Sosyal Sorumlulu a Yeni Standart: ISO 26000. 16 Sayfal k Özel Cancun Eki BARDAK BOfi MU, DOLU MU?

EKO. Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler. Sosyal Sorumlulu a Yeni Standart: ISO 26000. 16 Sayfal k Özel Cancun Eki BARDAK BOfi MU, DOLU MU? Project1 1/14/11 9:47 AM Page 1 EKO OCAK-fiUBAT 2011 SAYI:7 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) Do ayla Sorun! da S f r Yeflil fl Plan Nas l Yap l r? Wikileaks Çuval ndan Çevreye Düflenler

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı