Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik. Çatal x x. Bardak x x. Kaynaklar Kullan rken"

Transkript

1 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Evdeki Eflyalar Nelerden Yap l r? nsanlar, ifllerini kolaylaflt racak, onlara zaman kazand racak eflyalar üretmifllerdir. Eflyalar; dayan kl l k, güzellik, tafl nabilirlik özellikleri bak m ndan farkl maddelerden yapm fllard r. Evimizde kulland m z mobilyalar tahta, demir, kumafltan yap lm flt r. Mutfak araç gereçlerinden baz lar cam, baz lar demir, baz lar plastiktir. Evimizdeki Eflyalardan Örnekler: Eflya Cam Tahta Demir Kumafl Plastik Çatal x x Bardak x x Havlu x Masa x x x Sandalye x x Kaynaklar Kullan rken Günlük yaflant m zda birçok kaynak kullan r z. Elektrik, su, do al gaz bu kaynaklara örnektir. Kaynaklar kullan rken tutumlu olmal y z. Kaynaklar bofla harcamamal y z. Bu kaynaklar n bir gün tükenebilece ini unutmamal y z. Evdeki kaynaklar bilinçsiz tüketti imizde faturalar yüksek gelebilir. Aile bütçesinde faturalar için ayr lan paran n yüksek olmas baflka ihtiyaçlar almam z geciktirir ya da engeller. Bu nedenle kaynaklar n bilinçsiz kullan m aile bütçesini olumsuz etkiler. 423

2 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam fiimdi Reklamlar Reklamlar, üretilen bir ürün hakk nda tüketiciyi bilgilendirmek için yap l r. Bu bilgilendirmeyi yapan üreticilerin amac, mal n çok sat lmas n sa lamakt r. Üreticinin reklam yapmas n n as l amac kâr sa lamak, para kazanmakt r. Bu nedenle reklamlar n bizi bilgilendirmesine izin vermeli fakat gereksiz mallar sat n almamaya özen göstermeliyiz. Reklam yap lan mal ya da hizmeti sat n al rken nas l davranmal y z? Reklam yap lan mal ve hizmetler aras nda ihtiyac m za en uygun olan tercih etmeliyiz. Baz aldat c ve haks z reklamlar n da olabilece ini düflünmeliyiz. Sat n alaca m z ürünü görerek almal y z. 424 Peki ya siz? Reklamlar al flverifllerinizde ne kadar etkili?

3 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Tasarruf Tasarruf, bir fleyi dikkatli ve idareli kullanmakt r. Günlük hayat m zda elimizde olan kaynaklar dikkatsizce kullan p tüketebiliyoruz. leride bu kaynaklara ihtiyaç duydu umuzda ise onlara ulaflma flans m z olmayabiliyor. Bu nedenle elimizdeki kaynaklar dikkatli ve tasarruflu kullanmal y z. Örne in, difl f rçalarken suyu bofla ak tmamal y z. Elektrikli aletleri kulland ktan sonra kapatmal y z. Param z gereksiz yere harcamamal y z. Ayr ca çal flma plan yaparak ve plana uyarak zamandan tasarruf etmeliyiz. Peki ya siz? Siz nelerden, nas l tasarruf yap yorsunuz? 425

4 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam nsan Hak ve Hürriyetleri Hak, gelenek ve yasalar n insanlara tan d olanaklard r. Her insan n yaflama, beslenme, e itim, düflünce gibi hak ve hürriyetleri vard r. Kimse bir baflkas n n hakk n alamaz. Okula giderek e itim, fikirlerimizi söyleyerek düflünce hakk m z kullan r z. 426 Aile içinde, çevremizdeki insanlarla iliflkilerimizde de haklar m z önemlidir. Birbirimizin haklar na sayg gösteririz. Örne in, ailemizde kararlar n ortak al nmas birbirimizin düflünce hakk na sayg gösterdi imize örnektir. Türk halk birçok hak ve hürriyetine Atatürk, sayesinde sahip olmufltur. Atatürk cumhuriyetin ilan ndan sonra kad nlara seçme ve seçilme hakk vermifltir. Kad nlar n erkeklerle çal flmas na imkân sa lam flt r. Cumhuriyet ile birlikte çocuklara da çeflitli haklar verilmifltir. Bunlar; e itim, sa l k, beslenme ve korunma haklar d r. Bu haklar, Çocuk Haklar Sözleflmesi ve anayasam z ile güvence alt na al nm flt r. Bu nedenle çocuklar n e itim haklar ellerinden al namaz, çocuklar a r ifllerde ve sa l ks z koflullarda çal flt r lamaz. Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine verdi i önemi devrimlerinden görmekteyiz.

5 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Olumlu Davran fllar nsanlar var olufllar gere i toplu hâlde yaflarlar. Bu yaflam n gereklerinden biri de kurallara uymakt r. Baz kurallar sözlüdür. Örne in; gelenekler, görgü kurallar sözlü kurallard r. Bu kurallara uyulmad nda yasal anlamda ceza verilmez. Ancak herkesin görgü kurallar na uygun davranmas beklenir. Görgü kurallar n n yan nda bizlerden olumlu tepkiler alaca m z davran fllar yapmam z beklenir. Güler yüzlü olmak, kibar davranmak, yard msever olmak bunlardan baz lar d r. Bir komflumuzu elinde paketlerle gördü ümüzde ona yard m ederiz. Bu davran fl olumlu tepki yarat r. Otobüste yafll, engelli kiflilere ve hamile bayanlara yer veririz. Yer vermedi imizde kimse bize ceza vermez. Ancak yer vermek olumlu bir davran flt r. 427

6 Temel Kaynak 3 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 9 Benim Eflsiz Yuvam 1. Afla daki ifadelerde bofl b rak lan yerleri verilen kelimelerin uygun olanlar yla tamamlay n z. hak güven görgü kurallar na battaniye tutumlu masa e itim reklamlar yard msever aile bütçesini kumafltan yap l r., tahta veya demirden yap labilir. Kaynaklar kullan rken olmal y z. Kaynaklar özensiz kullanmak olumsuz etkiler., üretilen ürünü halka tan tmak için yap l r., gelenek ve yasalar n insanlara tan d olanaklard r. olmak olumlu bir davran flt r. Yalan söylemek duygusunu zedeler. Herkesin uymas beklenir. Çocuklar n haklar vard r. 428

7 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S 2. Afla daki ifadelerden do ru olanlar n n bafl na D, yanl fl olanlar n n bafl na Y harfi yaz n z. Çatal, tahtadan yap lan araç gereçlerdendir. Sandalye, camdan yap lan eflyalara örnektir. Kaynaklar kullan rken özenli davranmal y z. Reklamlar, üretilen ürünlerin çok sat lmas için yap l r. Sat n alaca n z ürünü görerek almal y z. Param z gereksiz yere harcamak tutumlu olmakt r. nsanlar n haklar na karfl sayg l olunmal d r. Ailede kararlar n ortak al nmas, insan haklar na sayg y gösterir. Çocuk haklar anayasa ile güvence alt na al nm flt r. Otobüste yafll lara yer vermek olumsuz bir davran flt r. 429

8 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam J TEST 9 1. Afla daki eflyalar n hangisi camdan yap labilir? a. bardak b. havlu c. çatal 2. Masan n yüzeyi çok düzgün ve kaygand. Bana, Çantan masan n üzerine yavafl koy, çizilip k r labilir. dedi. ifadesine göre anlat lan masa hangi maddeden yap lm fl olabilir? a. tahta b. cam c. metal 3. Afla daki eflya ve yap ld madde efllefltirmelerinden hangisi yanl flt r? a. yatak - demir b. koltuk - kumafl c. yorgan - tahta 4. Afla dakilerden hangisi kaynaklar bilinçli tüketmeye örnek de ildir? a. Odadan ç karken lambay söndürmek b. Akflamlar televizyon izlememek c. Difl f rçalarken muslu u kapatmak 5. Kaynaklar bilinçli kullanmak afla dakilerden hangisini etkiler? a. Fiziksel geliflimi b. Aile bütçesini c. Vatandafll k haklar n Afla dakilerin hangisinden tasarruf yap lamaz? a. hava b. zaman c. do al gaz

9 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S 7. Afla dakilerden hangisi paradan tasarruf etmektir? a. Aç kta sat lan yiyeceklerden almamak b. Kumbaraya para atmak c. Çal flma plan haz rlamak 8. Denizler, yedi katl apartman n alt nc kat nda oturmaktad r. Üst komflular Denizlerin cam aç kken hiçbir fley silkelememektedir. Bu durumu afla dakilerden hangisi aç klar? a. Apartmanda bir gün temizlik günüdür. b. Deniz in babas apartman yöneticisidir. c. Komflular birbirlerine sayg duymaktad rlar. 9. Aileler yedi yafl n dolduran çocuklar n okula göndermektedirler. Ailelerin bu davran fl çocuklar n hangi haklar na sayg duydu unu göstermektedir? a. e itim b. sa l k c. güvenlik 10. Afla dakilerden hangisi Atatürk ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdi ini gösterir? a. Fabrikalar açmas b. Cumhuriyeti ilan etmesi c. K l k k yafette yenilik yapmas 431

10 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam Amac ma Nas l Ulaflabilirim? Amaç, insanlar n ulaflmak için belirledi i, çaba harcad sonuçtur. Örne in, bir ilkö retim okulu ö rencisinin iyi bir dansç olmak istemesi, bunun için çal flmas bir amaçt r. Amaç belirlerken bu amac n yeteneklerimiz, özelliklerimiz için uygun olmas na dikkat etmeliyiz. Amac m za ulaflmak için çok çal flmam z gerekti ini unutmamal y z. Çal flmalar m z s ras nda birçok problemle karfl laflabiliriz. Problemleri çözmeli, amac m zdan vazgeçmemeliyiz. Bize yap lan elefltirileri olumlu karfl lamal y z. Yapt m z her iflte hatta oynad m z oyunda bile kaybetme riski oldu unu unutmayal m. Kaybetme ya da baflar s z olma duygusu çal flmalar m z olumsuz etkiler. Yenilikleri denememizde bizi engeller. Oysa çaba, gayret ve denemeler yapmak bizi her zaman baflar ya götürür. Amaçlar, yaflam m za yön verir. 432 Özel Gün Kutlamalar E lence; nefleli, hoflça vakit geçirmektir. Ailemizle birlikte e lenmek aile bireyleri aras ndaki iliflkileri kuvvetlendirir. Daha samimi iliflkiler kurulmas n sa lar. Ailemizle birlikte e lenmek için planlar yapar z. Geziler, piknikler düzenler, bir aradayken oyunlar oynar z. Yapt m z planlar aile bireyleri ile paylafl r z. Ailemizle birlikte e lencelerimizde ya da özel gün kutlamalar nda f kralar anlat r, bilmeceler sorar, flark lar söyler, hoflça vakit geçiririz. Bazen flakalar yapar z. Yapaca m z flakalar n aile bireylerine zarar vermemesine özen göstermeliyiz.

11 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Toplum ya da gruplar yöneten, onlara yön veren kiflilere lider denir. Okulda yapt m z grup çal flmalar nda grup liderleri bulunur. Liderler grubu yönlendirir, ihtiyaçlar n karfl lar. Aile içinde anne, babalar aile bireylerine liderlik ederler. Birçok görev ve sorumluluklar üstlenirler. Liderlerin Etkileri Bir kuruluflun yönetimi ile ilgilenen kifli de liderdir. fllerin düzenli yürütülmesi, çal flanlar n ihtiyaçlar n karfl lamak için çal fl r. Örne in, okulumuzdaki okul müdürü liderdir. Türk toplumunun en büyük lideri Atatürk tür. Halk n bar fl içinde yaflamas, hak ve özgürlüklere kavuflmas için u raflm flt r. Liderler, grup ya da toplumlara yön verirler. Grup ya da toplumun iyili i için çal fl rlar. 433

12 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam Kiflisel Eflyalar Kullan rken Kiflisel eflyalar, bir kiflinin kullan m nda olan eflyalard r. Difl f rças, tarak, çorap bunlardan baz lar d r. Kiflisel eflyalar özenli kullan lmad nda çabuk eskir ve y pran r. Bazen arkadafl m z n eflyas n kullanmak durumunda kalabiliriz. Böyle zamanlarda arkadafl m zdan izin istemeliyiz. zin isterken nazik ifadeler kullanmal y z. Ald m z eflyay dikkatli kullanmal, ona zarar vermemeliyiz. Ayr ca kulland m z eflyay zaman nda teslim etmeliyiz. Arkadafl m za teflekkür etmeyi de unutmamal y z.? Lütfen, rica etsem, mümkünse Hayat Bilgisi kitab n kullanabilir miyim? 434

13 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Evde Acil Durum Yaflam m z boyunca sokakta, evde, okulda tehlikeli durumlarla karfl laflabiliriz. Evdeki tehlikeli durumlar dikkatsizlik, bilgisizlik ve kurallara uymamaktan kaynaklan r. Evde oluflan tehlikeli durumlar için önlem almal y z. Al nmas gereken önlemler flunlard r: Yan c maddelerle ve kesici aletlerle oynamamak Camdan, balkondan sarkmamak El veya vücudumuz slakken elektrikli eflyalar kullanmamak Yüksekte duran eflyalar almak için merdiven kullanmak Elektrikli eflyalar kulland ktan sonra kapatmak Do al gaz, su vanalar ile oynamamak Islak zemine basmamak, slak zeminde koflmamak Lambalar n dü meleriyle ve prizlerle oynamamak Evde meydana gelen acil durumlarda (yaralanma, zehirlenme, düflme, yang n) sakin davran lmal d r. Hemen gerekli acil numaralara telefon edilmelidir. Acil Numaralar: tfaiye 110 H z r acil servis 112 Polis imdat

14 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam Zehirlenmelerde lk Yard m Zehirlenme böcek, akrep sokmalar ndan ya da besinlerden olur. Besin zehirlenmelerinde zehirlenen kifli kusturulmal d r. Böcek, akrep gibi hayvanlar n sokmas yla oluflan zehirlenmelerde hemen doktora gidilmelidir. Yan klarda lk Yard m Yan k olan bölge hemen so uk suya tutulmal d r. Yan k bölgeye zarar verilmemeli, herhangi bir fley sürülmemelidir. Yan k sonucu kabaran yerlere dokunmadan doktora gidilmelidir. Yaralanmalarda lk Yard m Yaral bölge oksijenli su ile silinir. Tentürdiyot ile temizlenir. Yara çok derinse ya da dikifl at lmas gerekiyorsa hemen doktora gidilmelidir. Binan n yang n ç k fl kullan lmal d r. Yang nda Yap lacaklar Yang n ç k fl olmad nda pencere, balkon kullan larak yard m istenmelidir. tfaiyeye haber verilmelidir. Bulundu umuz yerde yang n büyümüflse yere e ilerek ç k fl yoluna gidilmelidir. 436

15 Benim Eflsiz Yuvam Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM Afla daki ifadelerden do ru olanlar n n bafl na D, yanl fl olanlar n n bafl na Y harfi yaz n z. HAYAT B LG S Amaç belirlerken yafl m za uygun olmas na dikkat etmeliyiz. Aile bireyleri ile birlikte e lenmek iliflkileri kuvvetlendirir. Toplum ya da gruplar yöneten kiflilere lider denir. Toplumlar, liderleri seçimle belirler. Kiflisel eflya, aile bireylerinin ortak kulland eflyalard r. Kiflisel eflyalar özenli kullan lmal d r. Zehirlenmelerde doktora baflvurulmal d r. Yan klarda yan k bölge sarg bezi ile sar lmal d r. Yüksekte duran eflyalar almak için yard m istenmelidir. 155 numaral telefon itfaiyeye aittir. 2. Afla daki ifadelerde bofl b rak lan yerleri verilen kelimelerin uygun olanlar yla tamamlay n z. kiflisel - liderler - yak nlaflt r r - yeteneklere - itfaiyenin Amaç belirlerken uygun olmas na dikkat edilmelidir. Özel gün kutlamalar insanlar birbirlerine, grup ya da toplumlara yön verirler. Difl f rças, eflyalardand r. 110 numaral telefon acil telefonudur. 437

16 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam J TEST Afla dakilerden hangisi görgü kurallar ndan de ildir? a. A zda lokma varken konuflmamak b. Konuflan kiflilerin sözünü kesmemek c. Okula geç gitmemek 2. Kerem, okulun futbol tak m na seçilmek istiyormufl. Kerem in bu amac na ulaflmas için afla dakilerden hangisini yapmas gerekir? a. Futbol maçlar n seyretmek b. Ders saatlerinde izin alarak spor yapmak c. Planl flekilde antrenman yapmak 3. Amac m za ulaflmakla ilgili, 1. Çaba harcamak 2. Arkadafllara haber vermek 3. Elefltirilere aç k olmak davran fllar ndan hangileri do rudur? a. 1 ve 2 b. 1 ve 3 c. 2 ve 3 4. Afla dakilerden hangisi aile bireyleri ile e lenmeye örnektir? a. Görev da l m yapmak b. Tatile gitmek c. Gelecekle ilgili plan yapmak 5. Afla dakilerden hangisi ailemizle kat ld m z özel gün kutlamalar nda mizah kullanmaya örnek de ildir? a. F kra anlatmak b. fiaka yapmak c. fiark söylemek 438

17 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S 6. Baflkalar n n eflyalar n kullanmal y z. ifadesinde bofl b rak lan yere afla dakilerden hangisi gelmelidir? a. sab rl b. özenli c. planl 7. Afla daki davran fllardan hangisi evde bir kazaya neden olabilir? a. Islak yere basmamak b. Elektrikli aletleri tamir etmek c. Kesici aletlerle oynamamak 8. B çakla parma m z yaraland nda afla dakilerden hangisi yap lmal d r? a. Oksijenli su dökmek b. Eve doktor ça rmak c. Ambulans ça rmak 9. Kiflisel eflyalar niçin özenli kullan lmal d r? a. Çabuk eskimesini önlemek için b. Okul bütçesine katk sa lamak için c. Aile bireylerinin güvenini kazanmak için 10. Liderlerle ilgili afla daki bilgilerden hangisi yanl flt r? a. Toplumlar etkilerler. b. Planl ve düzenli çal fl rlar. c. Toplum taraf ndan seçilirler. 439

18 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam Do al Afetler Ülkemiz deprem bölgesindedir. Deprem, bir do al afettir. Depremin ne zaman olaca n bilemeyiz. Ancak yeterli önlemleri al r ve deprem an nda bilinçli davran rsak zararlar n azaltabiliriz. Depremden önce, Deprem çantas haz rlanmal d r. Deprem çantas na, deprem sonras nda bir yerde mahsur kal nd nda ihtiyaç duyulabilecek malzemeler konulmal d r. Bunlar; el feneri, pil, ihtiyaç duyulabilecek ilaçlar, su, konserve yiyecek, pilli radyo, bisküvidir. Deprem çantas kolay ulafl labilecek yere konulmal d r. Dolap, raf, tablo gibi eflyalar duvara sabitlenmelidir. Kimlik bilgilerimizin yaz l oldu u bir kart haz rlan p kolay ulafl lacak yere konulabilir. Deprem s ras nda, Pani e kap lmamal y z. Kendimizi korumak için odan n iç k sm nda bafl m z kollar m zla koruyacak flekilde yere çömelmeliyiz. Buzdolab gibi üzerimize düflebilecek eflyalardan uzak durmal y z. Pencere kenar, balkon, asansör gibi tehlikeli yerlerden uzak durmal y z. Deprem s ras nda merdiven bofllu unda beklememeliyiz. 440

19 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Karalar ve Sular nsanlar evlerinde rahat hareket ederler. Birçok ihtiyaçlar n karfl larlar. Örne in; bar nma, beslenme, e lenme bu ihtiyaçlardand r. Okulumuz, yuvam z gibidir. Zaman m z n ço unu okulda geçiririz. Ö retmen ve arkadafllar m z bizim için bir aile gibi olmufltur. Evimiz, okulumuz gibi vatan m z da yuvam zd r. Bizler, bu vatan üzerinde yaflayan bireyleriz ve toplumu oluflturmaktay z. Toplumun di er fertleriyle sayg içinde yafl yoruz. Ev, okul ve vatan fiziksel olarak da birbirlerine benzer. Evimizde odalar, okulumuzda s n flar, vatan m zda da flehirler bulunur. Evimizdeki odalar, mutfa kulland m z, rahatça gezdi imiz gibi vatan m zda da özgürce seyahat edebilmekteyiz. Ülkemiz Yuvam z Evim, okulum, vatan m benim yuvam! 441

20 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam Mutlulu umuz, Görev ve Sorumluluklar m z Hepimiz birey olarak ailemizin, ülkemizin birer üyesiyiz. Ülkemizde yaflayan insanlarla ayn hak ve sorumluluklara sahibiz. Hepimiz üzerimize düflen görevleri yerine getirmeliyiz. Görev ve Sorumluluklar m z Di er insanlar n haklar na sayg göstermek Çevreyi temiz tutmak Görevlerimizi yerine getirmek Oy kullanmak Askerlik yapmak 442

21 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S yi Bir Dünya çin... Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktad r. Bu ülkelerde yaflayan insanlar n fiziksel özellikleri, yaflam tarzlar aras nda farkl l klar ve benzerlikler vard r. Tüm farkl l klara ra men hepimizin insan oldu unu unutmamal y z. Dünyada mutlu, güzel yaflamak için önem verilen baz de erler vard r. Örne in, toplumlar birbirlerinin özel günlerine, bayram, gelenek ve göreneklerine sayg gösterirler. Hak ve hürriyetlerine sayg l olurlar. Dünyan n kirlenmemesi için çal flmalar yaparlar. Fiziksel özelliklerimiz, yaflam biçimimiz nas l olursa olsun hepimiz insan z. Ayn gezegen üzerinde yafl yoruz. 443

22 Temel Kaynak 3 1. Afla daki ifadelerden do ru olanlar n n bafl na D, yanl fl olanlar n n bafl na Y harfi yaz n z. Benim Eflsiz Yuvam Deprem çantas haz rlamak deprem için al nan önlemlerdendir. Deprem s ras nda pencere ve balkondan uzak durmal y z. Depremde en güvenli yer asansördür. Haritalarda karalar mavi renk ile gösterilir. Ülkemizin flehirleri ile okulun bölümleri birbirine benzer. Askerlik yapmak bir vatandafll k görevidir. Seçimlerde oy kullanmak geleneklerle belirlenmifltir. Çevreyi temiz tutmak birey olarak görevlerimizdendir. nsanlar n hak ve hürriyetlerine sayg gösterilmelidir. Bar fl içinde yaflamak için y lbafl kutlamas yap l r. 2. Afla daki ifadelerde bofl b rak lan yerleri verilen kelimelerin uygun olanlar yla tamamlay n z. vatan - so ukkanl - bireyin - sorumluluklar m zdand r - haritada Deprem s ras nda davranmal y z. Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 11 sular mavi renk ile gösterilir., bireylerin yuvas gibidir. nsanlar n haklar na sayg göstermek Sorumluluklar n bilmek her görevidir. 444

23 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S J TEST Evdeki eflyalar sabitlemek hangi do al afetten korunmak için al nan önlemdir? a. sel b. heyelan c. deprem 2. Deprem s ras nda evde afla dakilerden hangisi yap lmal d r? a. Merdivene do ru koflmak b. Balkona ç kmak c. Güvenli yerde bafl koruyarak beklemek 3. Tahliye çantas içinde afla dakilerden hangisi bulunmal d r? a. fleker b. el feneri c. kitap 4. Haritada sular hangi renk ile gösterilir? a. mavi b. turuncu c. sar 5. Ülkem, evim gibidir. diyen biri için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. yard msever b. vatansever c. konuksever 6. Anne, benim odam k fl n da Antalya gibi s cak. sözünü söyleyen biri ile ilgili afla dakilerden hangisi do rudur? a. Evi ile ülkesi aras nda benzerlik görmektedir. b. Tatil yapt yeri çok sevdi inden özlem duymaktad r. c. Evlerinin ülkesinin s cak yerinde olmas n istemektedir. 445

24 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam 7. Afla dakilerden hangisi vatandafll k görevi de ildir? a. Vergi vermek b. Askerlik yapmak c. Hastanede çal flmak 8. Afla dakilerden hangisi bir ö rencinin sorumluluklar ndand r? a. Ders çal flmak b. Bahçede oyun oynamak c. Projeye liderlik yapmak 9. Afla dakilerden hangisi toplu hâlde yaflayan insanlar n sorumluluklar ndand r? a. Fabrika, üretim yeri açmak b. Birbirlerinin haklar na sayg göstermek c. Y lbafl kutlamas planlamak 10. Dünya üzerinde çok say da ülke bulunmaktad r. nsanlar n iyi bir dünyada yaflamalar için afla dakilerden hangisini yapmalar gerekir? a. Bar fl için özen göstermek b. Turizme önem vermek c. Farkl ülkeleri gezmek 446

25 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S Tan mlar verilen kavramlar ilgili kutuya yerlefltirerek bulmacay çözünüz. E LENEREK Ö RENEL M Yararlan lan uygun koflul ya da durum. 2. Yaflant m z kolaylaflt rmak için baflkalar taraf ndan sa lanan ifller. 3. Yeryüzünün veya yeryüzünün bir parças n n, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen tasla. 4. Bulundu u yere kökleriyle tutunup geliflen, hayat n tamamlad ktan sonra kuruyan ot, yosun, a aç vb. canl lar n genel ad. 5. Bir duygu, düflünce vb. anlat m nda kullan lan yöntemlerin tamam veya bunun sonucunda ortaya ç kan üstün yarat c l k. 6. Yer kabu unun derin katmanlar n n k r l p yer de ifltirmesi veya yanarda lar n püskürtme durumuna geçmesi yüzünden oluflan sars nt. 7. -Günefl çevresinde dolanan, ondan ald klar fl yans tan gök cisimlerinin ortak ad. 8. Dünya n n denizler d fl nda kalan bölümü. 9. Yasalarla sahip olunan haklar n herkes taraf ndan kullan lmas n n sa lanmas. 10. Duyularla alg lanabilen nesne. 447

26 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam J GENEL DE ERLEND RME 2 1. nsanlar ev yaparken afla dakilerden hangisini öncelikle göz önünde bulundururlar? a. Hava flartlar b. Binan n rengi c. Evin büyüklü ü 2. nsanlar niçin bar n rlar? a. Tehlikelerden korunmak için b. Meslek sahibi olabilmek için c. Bitki yetifltirmek için Pusula 2. Kutup y ld z 3. Günefl Yukar dakilerden hangileri yön bulmada kullan lan yöntemlerdendir? a. 1 ve 2 b. 2 ve 3 c. 1, 2 ve 3 4. nsanl a hizmet etmifl kiflilerle ilgili bilgilerden hangisi do rudur? a. Edison matbaay bulmufltur. b. Galileo teleskobu icat etmifltir. c. Graham Bell kuduz afl s n bulmufltur. 5. Afla dakilerden hangisi hastalar muayene etmekle görevlidir? a. Hemflire b. Doktor c. Hasta bak c 6. Afla dakilerden hangisi sözsüz iletiflime örnektir? a. Arkadafl m za el sallamak b. Kardeflimize do um günü haz rlamak c. Yemek yerken konuflmamak 448

27 Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S 7. Afla dakilerden hangisi demokratik aileye uygun bir davran flt r? a. Bireylerin karar al n rken görüfl bildirmesi b. Tüm kararlar aile reisinin almas c. Küçük yafltaki bireylerin kararlara kat lmamas 8. Afla daki eflyalardan hangisinin yap m nda kumafl kullan l r? a. Bardak b. Sehba c. Koltuk 9. Afla dakilerden hangisi reklamlar n amaçlar ndand r? a. Üretilen ürünle ilgili bilgi vermek b. Halk n büyük marketlere gitmesini sa lamak c. Tüketicinin ihtiyac n belirlemek 10. Gelenek ve yasalar n insanlara tan d olanaklara ne denir? a. Kanun b. Hak c. Adalet 11. Ailede kararlar n ortak al nmas afla dakilerden hangisini gösterir? a. Aile bireylerinin yasalara uydu unu b. Ailenin toplumdaki kurallar bildi ini c. Bireylerin birbirlerinin haklar na sayg l oldu unu 12. Afla dakilerden hangisi çocuk haklar na ayk r bir davran flt r? a. Okula gitmek b. flte çal flmak c. Oyun oynamak 13. Afla dakilerden hangisi olumlu bir özellik de ildir? a. Güler yüzlülük b. Yard mseverlik c. Güvensizlik 449

28 Temel Kaynak 3 Benim Eflsiz Yuvam 14. Afla dakilerden hangisi özel gündür? a. Y lbafl b. Hafta sonu c. Yaz tatili 15. Baflkalar n n kiflisel eflyalar n kullanmakla ilgili afla daki ifadelerden hangisi do rudur? a. Baflkas n n eflyalar n istedi imiz zaman kullanmal y z. b. Arkadafllar m z n eflyalar n kullanmadan önce izin istemeliyiz. c. Baflkalar n n eflyalar n özensiz kullanabiliriz numaral telefon afla dakilerden hangisine aittir? a. tfaiye b. H z r Acil Servis c. Polis imdat 17. Afla dakilerden hangisi evde tehlikeli durumlar önlemek içindir? a. Islak zeminde koflmak b. Kesici aletlerle oynamak c. Kulland ktan sonra elektrikli eflyalar kapatmak 18. Afla daki durumlar n hangisinde yaral bölge oksijenli su ile silinir? a. Yan klarda b. Yaralanmalarda c. Zehirlenmelerde 19. Deprem haz rl k çantas na afla dakilerden hangisi konulabilir? a. El feneri b. Kalem c. Çorap 20. Deprem s ras nda afla dakilerden hangisi yap lmal d r? a. Pani e kap lmamak b. Cam kenar nda ayakta durmak c. Asansöre binmek 450

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Üretimden Tüketime stek ve htiyaçlar nsan yaflam için gerekli olan ve yoklu unda s k nt çekilen koflul ya da maddelere ihtiyaç denir. Yaflamak için zorunlu olan beslenme,

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Haklar m Ö reniyorum. Temel Kaynak 5. Gruplar ve Kurumlar n Üyesiyiz

Haklar m Ö reniyorum. Temel Kaynak 5. Gruplar ve Kurumlar n Üyesiyiz SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Haklar m Ö reniyorum Gruplar ve Kurumlar n Üyesiyiz Hepimiz, parças oldu umuz toplum içinde çeflitli gruplara üyeyiz. Grup, ortak bir amac olan insanlar n bir araya gelmesiyle

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n Dün, Bugün, Yar n HAYAT B LG S Yaflad m z Yerin De iflimi Yerleflim yerleri insanlar n da etkisiyle sürekli de iflmekte ve geliflmektedir. Yeni, çok katl binalar infla edilmekte, trafik s k nt s n gidermek

Detaylı

1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir?

1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Benim Eflsiz Yuvam HAYAT B LG S TEST 28 1. Afla daki ifadelerden hangisini söyleyen çocuk fiziksel özelli inden dolay mutlu de ildir? Parmaklar m ince ve uzun oldu- u

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR AC L SA LIK H ZMETLER UBES E T M B R M İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI LKYARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR 1 LKYARDIM NED R? Herhangi bir hastal k veya kaza sonucu ya am tehlikeye girmi olan ki iye, Olay yerinde, sa l k görevlilerinin yard m sa lan ncaya

Detaylı

F Z KSEL ÖZELL KLER M

F Z KSEL ÖZELL KLER M Hayat Bilgisi Okul Heyecan m F Z KSEL ÖZELL KLER M Duyu organlar m zla alg lad m z farkl l klar bizim fizikî özelliklerimizdir. Buna d fl görünüfl de diyebiliriz. nsanlar fiziksel özellikleri ile kolayca

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Gerçekleflen Düfller. Temel Kaynak 5. Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler

Gerçekleflen Düfller. Temel Kaynak 5. Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Gerçekleflen Düfller Bulufllar ve Teknolojik Geliflmeler Bulufl, bir fleyin ilk kez ortaya konulmas, icat edilmesidir. Bulufl yap lmas nda insanlar n ihtiyaçlar n n etkisi

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Temel Kaynak 4. Bireysel Farkl l klar

Temel Kaynak 4. Bireysel Farkl l klar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Kendimi Tan yorum Bireysel Farkl l klar Birey, toplumlar oluflturan ve kendine özgü ay r c özellikleri olan fert, insand r. Toplumdaki bireyler birbirlerine benzeyebilir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK

KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK Öğrenci ilk derse 10 dk. dan geç girdiğinde yok yazılır. İlk derse girdiği halde diğer bir veya birden fazla derse girmediğinde bir gün

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

DEPREM E T M EL K TABI

DEPREM E T M EL K TABI DEPREM E T M EL K TABI "Haz rlan n, deprem olacak!" Pek çok bilim adam, deprem olmadan önce bu cümleyi söyleyebilmeyi çok ister. Ancak ne yaz k ki depremin tam olarak hangi gün ve hangi saatte olaca n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Yaflad m z Yer 98 1. Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Yukar da 2:30'u gösteren saati kullanarak yönlerin nas l bulunabilece ini

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı