DA ILIMLI B R EKONOM DE YEN GIDA A LARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DA ILIMLI B R EKONOM DE YEN GIDA A LARI"

Transkript

1 Tar m, g da ve tasar m: 176 DA ILIMLI B R EKONOM DE YEN GIDA A LARI Ezio Manzini

2 Girifl Murat Öztürk Bu kitapta yer alan tar m, g da ve mekan iliflkilerini konu al p, sanayileflmifl g da üretiminin olumsuz sonuçlar n dikkat çekerek, alternatif bir yaklafl m sunan di er bir çal flma da Ezio Manzini taraf ndan kaleme al nd. Manzini, tar m ve g dan n uzun dönemde sürdürülemez olan y k c sanayi modellerine karfl, bir örne ini tar m iflletmeleri ile tüketiciler aras nda kurulan iliflki a lar n n oluflturdu u, çeflitli örgütlenme modellerinin alternatif oluflturdu unu ileri sürmektedir. Manzini, bu tar msal/g da alt sistemleri ile tasar m faaliyetleri aras ndaki iliflkilere odaklanarak özellikle yeni g da a lar n n oluflturulmas ve sürdürülebilir çok yerelli toplumun nüveleri olarak yayg nlaflt r lmas nda tasar m n olas rolünü ele almaktad r. Manzini, g dan n, geleneksel alg lan fl ndan uzaklaflarak, herhangi bir sanayi ürünü gibi tasarlanabilir bir ürün haline gelmesine bu geliflmeye ba l olarak yayg nlaflan g da tasar m deyimine karfl durarak böyle olmas gerekmiyor diyor. Çünkü:sanayileflmifl, adeta bir makine gibi iflleyen tar m-g da sistemi açl k sorununa bir çözüm getiremedi i gibi, obezli in sorun haline gelmesine neden olmufl ve bu sistem ayn zamanda kaynaklar savurganca kullanmakta, at k üretmekte, topra yoksullaflt rmakta, genetik ve kültürel çeflitli i azaltmaktad r. Manzini, bugünkü tar m-g da sistemine elefltirisine flunlar da ekliyor; bu modeller art k modas geçmifl olan sanayi yöntemlerinin tar ma uygulanmas d r. Bu modeller nedeni ile tarlalar sanayi alanlar, bitkileri ve hayvanlar makineler, g da maddelerini de standartlaflt r p önemsizlefltirilecek mallar olarak alg lama yayg nlaflm flt r. Üstelik bu modellerin eko sistemi bozmas, toplumsal örgütlenme, ak l ve uzmanl n y llanm fl örüntülerini silme ve tüketicilerin sa l klar n n bozmas gibi baflka maliyetleri de söz konusudur. Manzini ye göre, belki geçmiflte yaflam n devam için verimlilik ve üretim art fl sa lama zorunlulu u bu sanayileflmifl tar m anlaml k l yordu ancak, günümüzde çevre sorunlar ndaki art fl, açl k sorununun çözülememifl olmas, hayvanlarda artan salg n hastal klar, kötü beslenmeye ba l olarak geliflen hastal klar, GDO lara yönelme bu sistemde kriz oldu unun aç k göstergeleridir. 177 Bu sorunlara çözüm getirecek alternatifleri ö renme sürecine bir katk yapmak amac ile Manzini, tasar m perspektifinden yaklaflarak günümüzdeki tar m sistemlerini tasnif etmekte ve alternatiflerini bu temelde dile getirmektedir.

3 178 Manzini, günümüzdeki tar m g da sistemini üst üste binmifl befl katmandan oluflan makro bir sistem olarak görmektedir. Bu yaklafl ma göre bu befl sistemin katman olarak en alt nda Geleneksel sistem yer almaktad r, bu sistemin geleneksel bilgi-deneyim birikimi ile sanayi öncesi tar mdan geriye kalan, ya halen canl, varl n sürdüren bir gelenek ya da ortadan kaybolan bir sistemin kal nt lar durumundad r. Bu sistemin tasar mla ilgili talepleri yoktur, egemen tar m-sanayi sisteminin tehdidi alt ndad r ve ço u durumda bu egemen sistem taraf ndan bo ulmaktad r. kinci katmanda, Klasik tar msal ifller yer almaktad r; yukar da belirtilen sanayileflme formülleri ba lam nda örgütlenen tar mg da sistemidir. Bu sistemin tasar m talepleri de klasiktir: tar m makineleri, ürün paketleme, g da maddeleri haz rlanmas nda kullan lan ayg tlar ve donan m ve iletiflim stratejileri gibi. Sonraki katmanda Deneysel tar m iflleri bilefleni yer almaktad r. Bu katman n bafll ca amac da ürünlerin ve hizmetlerin ortaya koydu u deneyimlerin özelliklerini araflt rmak ve gelifltirmektir. Bu sistemin geliflimi ile ürün tan m na, üretildi i yere, yani sat fl ve restoran hizmetleri anlay fl na iliflkin tasar m talepleri ortaya ç km flt r. Sonraki bileflen ise leri tar m iflleridir: sistemin bu parças denetimli, organik g da ürünlerine yönelik büyük talebe s naî aç dan yan t vermeye çal fl r. Organik ve biyo dinamik ürün yetifltirme yöntemlerinin yayg n biçimde uygulanmas n ve geliflkin minimal g da iflleme süreçlerinin kullan lmas n öngörür. Bu sistem önemli bir tasar m kapasitesi gerektirmektedir. En son bileflen olarak da Toplumsal deneyim.gelmektedir:toplumsal deneyimler, iletiflim imkanlar - n n art fl ile do al ürünlere olan talebin art fl, sürdürülebilir çözüm aray fl gibi baz dinamikleri harekete geçirmektedir. Bu yarat c topluluklar ço u örnekte belirli bir sorunu çözmede veya yeni bir f rsat yaratmada yeni yollar gelifltiren bireysel veya toplu, kendili inden örgütlenmelerin sonucudur. Az say da özel durum d fl nda bu toplumsal deneyimler henüz tasar m için net ve bilinçli bir talep ifade etmemektedsir. Manzini, tar m g da sisteminin son iki katman olan, deneysel tar m iflleri ve toplumsal deneyimlerin alternatif oluflturmada oynayabilece i roller oldu unu ileri dürmektedir. Deneysel tar m ifllerinin öne ç kan örneklerinden biri Slow Food hareketidir; bu hareket bilgiden, tatlardan, mahallerden ve sosyal adetlerden oluflan de erli bir tarihsel miras

4 ile spekülatif olmayan bir tasar m çal flmas yap labilece ini göstermektedir. Bu hareket, spektaküler sonras tasar - m yayg nlaflt rmakta, geleneksel miras en geliflmifl teknoloji ve örgütsel imkanlarla yeniden üreterek sürdürülebilir bir gelece in tohumlar n atmaktad r. Manzini, klasik g da tar m g da sistemine karfl potansiyel bar nd ran ikinci katman olarak toplumsal deneyim ve çok yerelli topluluklar görmektedir. Teknolojinin imkanlar n da kullanarak gelifltirilen yeni iliflki a lar, çok yerellikli, mahallerin ve topluluklar n yayg n bir çeflitlilik kazand bir dünya oluflturmaktad r. Bu topluluklar n hem kendi özel kimlikleri vard r hem de d fl temasa aç k ve haz rl kl - d rlar. Üretici ile tüketicinin daha yak n temas n da içeren bu sistemlerde, ileri tar m ifllerinin geliflimini yönlendirebilecek, bu yönlendirmeyi sürdürülebilirlik ilkesini daha aç k gözeterek yapabilecek çok yerellikli bir sistem öngörülebilir. Manziniye göre tar m-g da sistemi bu flekilde örgütlenmeye elverifllidir; g da ve tar m arazisi herkesin yaflam aç s ndan iki temel ö edir, bu ikisi etraf nda daha genifl ölçekle ilgi ve hareket yarat labilir. Bu örgütlenmeler, kendili inden örgütlenmeler olarak afla dan yukar geliflebilir ve tasar mc lar da bu erdemli süreçte yerlerini alabilirler. Onlar da, topluluk inflas na, görünürlü ün gelifltirilmesine, iletiflim kanallar n n daha ak flkan hale getirilmesine katk da bulunabilirler. Daha da öteye bu topluluklar n etkinliklerinin yay lmas ve kolaylaflmas na katk sunacak platformlar n yaflama geçirilmesine yard mc olabilirler, g da a lar - n n gelifltirilmesine katk da bulunabilirler. Gerçekten de estetik ve duyumsal alg lama her tür insan iliflkisinde temel boyutlard r ve bu iliflkilerin objesi g da gibi önemli ve can al c bir fleyse durum daha da böyledir. 179 Manzini çal flmas n bir tar m metaforuyla sonland rmakta ve tasar mc lar, hem yeni hem de eski kültürlerin tohumlar n n gerçek anlamda yeflerip sürdürülebilir bir g da ve tar m gelece inin bitkilerine dönüflebilece i topra n haz rlanmas nda iflbirli ine girebilirler demektedir, bu düflüncenin yaflam buldu u gelecekte de, ifadenin içerdi i tüm zenginliklere sahip, güzelim zeytinlikler olacakt r.

5 1. Girifl t ar m çok özel bir üretim faaliyetidir. G da da çok özel bir üründür. Tar m n ve g dan n geleneksel sanayi modellerine do ru itilmesi, bir bütün olarak al nd nda uzun vadede tamam yla sürdürülemez olman n yan s ra, k sa vadede de olumsuz sonuçlar veren bir tar m-g da sistemine yol açm flt r. Bereket versin, tar m-g da sistemi tümüyle bu y k c tarzda biçimlenmemifltir. Konuya daha dikkatli bakarsak, çeflitli örgütlenme modellerinin benimsendi i ve farkl de erlerin yarat ld farkl alt sistemler görebiliriz. Bunlar n aras nda en ilgi çekici olanlardan biri, tar m iflletmeleri ile tüketiciler aras nda yeni iliflki türlerinin tan mland ve s nand, yeni geliflen bir alt sistemdir. Bu makale, bu alternatif tar msal/g da alt sistemleri ile farkl tasar m faaliyetleri aras ndaki iliflkileri sunmaktad r. Makale, özellikle yeni g da a lar n n güçlendirilmesinde ve sürdürülebilir çok yerelli toplumun tohumlar olarak yayg nlaflt r lmas nda tasar m n (olas ) rolü üzerinde durmaktad r. 2. G da ve tasar m 180 Tasar m n tarihçesi, geleneksel olarak sanayinin tarihçesiyle iliflkilidir. Bugüne dek tasar m n tar mdaki rolü asgari düzeyde kald gibi, g dada, daha do rusu gastronomide de öyledir. Hep denilir ki tar m ve gastronomi ile sanayi aras nda, dolay s yla tan m gere i tasar m aras nda dünyalar kadar fark vard r Ancak bugünlerde tasar m ile g da sistemi aras ndaki olas bir buluflmadan giderek daha fazla söz edilmektedir. G da tasar m ifadesi art k a zlarda sak z olmufltur (oysa ne anlama geldi i henüz net de ildir). Bütün bunlar, tar m n art k sanayileflmifl oldu unu, g dan n da her bak mdan baflkalar gibi bir sanayi ürünü haline geldi ini kuflkuya yer b rakmayacak flekilde ortaya koymaktad r (Meroni, 2003; 2004). Bu mant ktan devam edersek, tasar m, insan faaliyetinin bu alan n tamamen sanayileflmeye götüren bir baflka etmen olarak görülebilir. Bu, çeflitli örneklerle desteklenen meflru bir düflüncedir; iyi de, gerçekten böyle olmas m gerekiyor? Bugünkü haliyle sanayileflme gerçekten de olabilecek tek fley mi, her fley tasar m aç s ndan m görülmeli? Bu sorulara burada verece imiz yan t hay r d r ve bunun da çeflitli nedenleri vard r. Tasar m n sanayi toplumuyla birlikte do du u, kendi derinliklerinde s naî geliflmenin erken aflamalar na özgü kavramlar, de er sistemlerini ve ifl yapma tarzlar n bar nd rd do rudur. Ne var ki, sanayi toplumu de iflmifltir ve bugün de h zla de iflmeye devam etmektedir. Sanayinin kendisi de iflti i gibi, onunla birlikte, hatta ondan önce tasar m da de iflmifl, s naî de iflimin itici güçlerinden biri haline gelmifltir. Dolay s yla, tasar m n tar m faaliyetlerinde ve g da üretiminde bir rolü olabilecekse ve olmal ysa, bu rol flimdi, egemen eko-

6 nomik ve kültürel modeldeki krize iliflkin derin bilgiden, sürdürülebilirlik yönünde gerçek ad mlar vadeden alternatif tar msal ve g da sistemlerinin gelifltirilmesinde tasar m n oynayabilece i rolün tan nmas yla belirlenmelidir. Bu söylenen, tasar m n s naî bir aktör olarak do as n n (sanayi kültürü tan m - n n bafll ca itici güçlerinden biri olarak) inkâr edilmesi anlam na gelmez. Kastedilen, tasar m n, do rudan do ruya sanayi kavram n n kendisinin yeniden tan mlanmas nda rol oynayabilece i ve oynamas gerekti idir. Özellikle burada ele ald m z konu aç s ndan söylenen, bugüne dek hüküm süren e ilimin tersi yönünde hareket edebilecek bir tar m, g da sanayi ve da t m sisteminin pekifltirilmesine tasar m n da kendi katk s n yapmas d r. 3. Güzellik ve tar m 'Ne kadar güzel bir zeytinlik Yaflad m Toscana da bir zeytinlik güzel görünüyorsa bugün de böyle denir. Baflka bir deyiflle güzellik pek çok kifli taraf ndan bir tar m alan n n sahip olmas gereken niteli i ifade eden en özlü terimdir güzellik kuflkusuz verimlili i de içerir ama orada kalmaz. Güzel bir zeytinlik elbette verimli olmal d r; ama bir bahçe gibi, hatta ondan fazla bak ma da ihtiyac vard r. Bir zeytinli in güzelli i bir dizi etkinli in sonucudur: A açlar n budanmas ve bak m, zeytinli in çevresindeki alan n bak m, sulama kanallar n n sürekli temizlenmesi ve terasl arazide kuru duvar efliklerinin bak m gibi. Bu farkl etkinliklerin hangi s kl kla yap laca, örne in budama gibi y ll k ifllerden kuru duvar efliklerinin bak m gibi gelecek kuflaklar da etkileyecek yaflam boyu yap lmas gereken ifllere kadar çeflitlilik gösterir. 181 Güzel bir zeytinlik kiflinin ilgisi ile kolektif yarar birlefltirir. Zeytinli in sahibi kendisi için bir fley yapar, ancak ayn zamanda çevresindeki toplulu un tümü için büyük önem tafl yan iki ifli yaparak temel bir toplumsal görevi yerine getirir: hidro-jeolojik sistem ve peyzaj kalitesi. Bunlar yaparak toplumsallaflm fl ekonomik de er üretir; çünkü Toscana ve benzeri yerlerde insanlar n koruduklar peyzaj, turizm ekonomisinin bafll ca itici güçlerinden biridir. Güzel bir zeytinlik iyi zeytinya verir; yaln zca görünüflü de il kokusu, tad da iyi olan, besleyici de eri yüksek zeytinya. Buradan ç kan zeytinya ayn zamanda bir sosyal ifllemcidir; çünkü toplulu un tümünün kat ld bir süreç sonucu ortaya ç km flt r, yerel sohbetlerin konusudur ve bu bak mdan toplumsal yeniden üretime katk da bulunur (Malaspina ve Vugliano, 2005). Burada sözünü etti imiz güzel zeytinlik ve destekleyici de erlerinden oluflan dünyas, bize tarihin derinliklerinden kalan bir mirast r. Dünyan n birçok yerinde bu de erler ve adetler bugün kültürel fosiller, geçip gitmifl bir dünyan n kal nt lar olarak görülebilir. Baflka yerlerde ise bunlar, e er modern ça a giriliyorsa, geliflmenin s n rlay c lar, geçmiflte kalmas gereken fleyler say l r. Bu notlarda, farkl düflünebilece imizi veya farkl düflünmemiz gerekti ini gös-

7 termeye çal flaca z. De erler sistemi ve destekleyici adetleriyle güzel zeytinli imiz bütünüyle farkl biçimde görülebilir: bir kültürel fosil, geliflmeyi s n rland r c vb de il, tersine gelecek için bir tohum ; geçmiflten kalan, ancak yeni bir zeminde geliflebilecek, yeni olas geleceklere kap açabilecek bir varl k olarak görülebilir. Bu konular daha derinlemesine tart flmadan önce girifl mahiyetinde bir ek daha yapmak istiyorum. Özetlenen olas l destekleyici savlar temel olarak dünyan n kuzeyindeki deneyimlerden, toplumsal ve kültürel ba lamlardan türetilmifltir. Oysa dünyan n kuzeyi, burada örneklenen Toscana tepeleri gibi az say - da istisna d fl nda bu tür düflüncelerin ve ifl yapma tarzlar n n üretimde verimlilikle ilgili yeni düflünceler ve piyasa kültürünün y k c nüfuzu karfl s nda neredeyse tümüyle tarihe gömülmüfltür. Bu ba lamlarda, belirtilen olas l n gerçekleflmesi, imkâns z olmasa bile nesnel olarak bak ld nda güçtür: Çünkü bu olas l n gerçekleflmesi, art k yok olmak üzere olan, kesintiye u ram fl geleneklerin canland r lmas n gerektirmektedir. Buna karfl l k, vurgulanmas gerekir ki, e er hakk verilirse ayn olas l n gezegenimizin baflka yerlerinde, sözünü etti imiz de erlerin ve adetlerin hala ayakta durdu u ve daha da yaflayabilece i Güneyde ve Do uda gerçekleflmesi çok daha mümkündür. 4. Modas geçmifl s naî modeller 182 fiimdi zeytinli imizin bulundu u Toscana tepelerinden ayr l p afla ya, vadinin dibine ve bir bütün olarak dünyaya bakal m. Görece imiz, dev bir paradoksal makine gibi iflleyen tar m-g da sisteminin egemenli i olacakt r. Öyle çarp t bir sistem ki, daha açl k sorununu çözemezken obezli i günümüzün en önemli sorunlar ndan biri haline getirmifl. Dahas, ayn sistem, sonuçlar n elde edebilmek için ha bire at k üretiyor, kaynaklar tüketiyor, topra yoksullaflt r yor ve gerek genetik gerekse kültürel çeflitlili i azalt yor. Peki, nas l oluyor da böylesine paradoksal bir durum geliflebiliyor ve (hemen hemen) herkes taraf ndan kabul edilir say labiliyor? Yan t, uzun bir öyküdür (bak n z, Capatti et al, 1998; Capatri ve Montanari, 2002). Bugün bildi imiz tar m-g da sistemi, art k modas geçmifl s naî olarak tan mlayabilece imiz, ama çok uzun süre baflar l formüller say lm fl fikirlerin ve örgütlenme modellerinin tar ma uygulanmas d r. Bu fikirler ve örgütlenme modelleri yüzünden tarlalar sanayi alanlar, bitkileri ve hayvanlar makineler, g da maddelerini de standartlaflt r l p önemsizlefltirilmesi gereken mallar olarak gördük. Üstelik her ne pahas na olursa olsun: ekosistemi bozma, toplumsal örgütlenme, ak l ve uzmanl n y llanm fl örüntülerini silme, sonunda yararlan c lar olmalar gereken tüketicilerin sa l klar pahas na flleri böyle götürmeye içsel olan sorunlar n karfl s nda geçmiflteki tutum ki bugün de hayli yayg nd r, bütün bunlar n kaç n lmaz kötülükler oldu u fleklindeydi; bütün bunlar, büyüme ad na vermemiz gereken kurbanlard (dünyan n geliflmekte olan denilen bölgelerinde); ekonomik aç dan hayatta kalabilmek için

8 bunlar zorunluydu (tar m n uzun süredir sanayileflmifl oldu u yerlerde). Ancak, günümüzde ifller de iflmektedir. Çevre sorunlar n n apaç k ortaya ç kmas, hayvanc l kta salg nlar n yayg nlaflmas, kötü beslenme al flkanl klar yüzünden ortaya ç kan hastal klar, genetik olarak de ifltirilmifl organizmalara yönelme, bunlar n hepsi, her ne pahas na olursa olsun verimlilik sa lama çabalar na ra men insanl n büyük bölümünün halen açl kla bo ufltu u gerçe ini örtememektedir. Hepsi birlikte al nd nda bütün bu olgular, s naî tar m-g da modelindeki krizin sakl tutulabilece i noktay çoktan aflm flt r. Egemen modeldeki krizin tetiklemesiyle, sürdürülebilir nitelikteki bir tar m-g - da sisteminin nas l olabilece i konusunda yeni fikirler ortaya ç kmaktad r. Yeni düflünüfl biçimleri do maktad r: topra n ifllenmesi ve g da üretimine yeni bir bak fl getiren düflüncelerdir bunlar. Art k salt ekonomik verimlilik mant yla hareket etmeyip, kifliye, topluma ve do aya iliflkin insan eyleminin en köklü d flavurum biçimleri olarak kabul edilebilecek bir yeni tarz söz konusudur. Burada, sanayiye, ekonomiye ve topluma iliflkin yeni bak fl tarzlar gündemdedir. Öyle ki, burada bir topra n ifllenmesi en baflta toprak anay gözetme, insanl n bugün ve gelecekte yararlanabilece i en de erli kaynak olan topra a özen gösterme anlam na gelecektir. Yeni fikirlerin egemen oldu u bu toplumda g - da maddelerinin üretimi, haz rlanmas ve tüketilmesi ayn zamanda bir gereklili in karfl lanmas, zevk ve toplumsal uyumun bir biçimi olarak görülecektir bunlar salt biyolojik mekanizmalar m z beslemenin ötesinde daha genel bir çerçevenin bir parças olarak alg lan p gerçeklefltirilecek köklü etkinliklerdir. Sözü edilen bu genel çerçeveyi günümüzde sürdürülebilirli e geçifl olarak adland r yoruz (Manzini ve Jegou, 2003). 183 Yeni geliflmekte olan bu fikirlerin yeni ve genel bir kalk nma modeline nas l dönüflebilece i veya tam anlamda sürdürülebilir bir tar m-g da modelinin nas l iflleyebilece i gibi konular hem bu notlarla amaçlananlar n hem de yazar n kapasitesinin ötesindedir. Ayr ca, sürdürülebilirli e geçifl bir toplumsal ö renme süreci oldu undan, kimsenin bu kapasitede oldu unu ileri sürmesi de mümkün de ildir. Burada dile getirilen yeni fikirler, iflte bu kolektif ve kapsaml ö renme sürecine bir katk da bulunma amac n tafl maktad r. Kuflkusuz eksiksiz de ildir. Ancak gene de gündemdeki oluflumun kimi özelliklerine iflaret etme, özellikle burada bizi as l ilgilendiren konu olarak tasar m n bu olufluma nas l katk da bulunabilece ine fl k tutma bak m ndan yararl olabilir. 5. Tar m-g da sistemi eklemlenmesi Günümüzdeki tar m-g da sistemi, katmanl bir gerçeklik, farkl tar m felsefelerinin ve g da kültürlerinin varl klar n yan yana sürdürdükleri bir makro sistem olarak tan mlanabilir. Burada bu sistemin befl katman üzerinde duraca z: Geleneksel, klasik, deneysel ve ileri tar m-ifl sistemleri ile toplumsal deneyimler. Tasar m n yerini buldu u ve kendi seçeneklerini belirledi i ba lam da bu katmanl gerçekliktir.

9 Geleneksel sistem. Bölgeden belgeye de iflmek üzere, k rsall k tarihinden günümüze uzanan ve günümüzün tar m-g da sisteminin alt katman ndaki örgütlenme biçimlerini ve geleneksel bilgi-deneyim birikimini görüyoruz. Sistemin bu alt katman, sanayi öncesi tar mdan geriye kaland r; onun bilgileri, örgütlenmeleri, yerel ve mevsimsel g da devreleridir. Görebildi imiz kadar yla bu alt katman bölgelere göre ya halen canl, varl n sürdüren bir gelenek ya da ortadan kaybolan bir sistemin kal nt lar durumundad r. Bugünkü haliyle bu alt sistemin tasar mla ilgili talepleri yoktur. E er varsa da, ilerde görece imiz gibi, bu durum sistemin baflka bir biçime dönüflmekte oldu unu gösterir. Sözü edilen alt katman egemen tar m-sanayi sisteminin tehdidi alt ndad r ve ço u durumda bu egemen sistem taraf ndan bo ulmaktad r. Klasik tar msal ifller. Burada kastedilen, daha önce ele al nan devri geçmifl sanayileflme formülleri ba lam nda örgütlenen tar m-g da sistemidir. Geldi i yer tar msal firmalar n ve hayvanc lar n kitlesel üretimi ve tüketimidir; sanayileflmifl dememizin nedeni bu ifllerin mekanize olmas, kimyasallaflmas ve daha yak n zamanlarda da biyo-teknolojileflmesi dir. Sanayileflmifl ülkelerde bugünkü g da ve tar m sektörünün baflat durumdaki bilefleni budur ve bugünkü e ilimlere bak l rsa henüz sanayileflmemifl ülkelerde de ayn sistem ilerde baflat duruma gelecektir. 184 Klasik tar m-sanayi sisteminin tasar m talepleri de klasiktir: tar m makineleri, ürün paketleme, g da maddeleri haz rlanmas nda kullan lan ayg tlar ve donan m, bir de farkl l k gözetmeyen bir kamuya yönelik gene farkl l k gözetmeyen iletiflim stratejileri (olta olarak da düflük fiyatlar n ve cezp edici reklamlar n kullan lmas ). Deneysel tar m iflleri. Tar m-g da sisteminin bu bilefleni, verili bir anda en zorlay c mant k neyse en fazla onun taraf ndan belirlenmektedir ve bafll ca amac da ürünlerin ve hizmetlerin ortaya koydu u (veya koymas gereken) deneyimlerin özelliklerini araflt rmak ve gelifltirmektir. Bu araflt rmalar g da maddelerinde ve bunlar n üretildikleri yerlerde ayr cal kl bir uygulama alan bulmufltur (g da maddelerinin ve üretildikleri tipik yerlerin özellikle duyusal ve deneysel do as düflünüldü ünde, durum aç kça ortadad r). Tar m-g da sisteminin bu yeni ve geliflen bilefleninin son birkaç on y l içinde ortaya ç k fl yla birlikte, tasar mla ilgili yeni talepler de belirmifltir. Bu talepler, ürün tan m na, üretildi i yere, yani sat fl ve restoran hizmetleri anlay fl na, hatta tasar m uygulamalar olarak yeni g da ürünlerinin daha en bafltan planlan p ona göre uygulamaya geçilmesine iliflkindir (bu son söylenen, g da tasar m n n tam karfl l yla uygulama alan d r). Önemi nedeniyle bu konu ilerde yeniden ele al nacakt r. leri tar m iflleri. Burada söz konusu olan, giderek büyüyen çevresel ve toplumsal sorunlar n çözümünü teknolojide gören günümüzdeki tar m-g da sisteminin bir yönüdür. Denetimli, organik g da ürünlerine yönelik büyük talebe s naî

10 aç dan yan t vermeye çal fl r. leri tar m iflleri, sanayinin büründü ü en ilginç biçimlerin tar mdaki ifadesidir. Organik ve biyo dinamik ürün yetifltirme yöntemlerinin yayg n biçimde uygulanmas n ve geliflkin minimal g da iflleme süreçlerinin kullan lmas n öngörür. DOP {garantili üretim süreçlerinde üretilmifltir) ve IGP (garantili co rafi kökene sahiptir) etiketleri ayn gözle, ileri tar msal ifller fikrinin hukuksal temsili olarak görülebilir. G da sanayinin bu özelliklere sahip geliflkin bir sanayi olarak görülmesi önemli bir kasar m kapasitesini gerektirir. Aç kt r ki, bu söylenen teknik ve örgütlenme düzeylerinde geçerli olman n yan s ra kültürel ve iletiflimsel düzlemde de geçerlidir. Bu da tasar ma yönelik henüz embriyon durumunda bir talebe yol açar: g da gibi duyarl bir üretim alan na yönelen geliflkin sanayi için s naî tasar m. Bu konuya da ileride yeniden dönece iz. Toplumsal deneyim. Bu, tar m-g da sisteminin en son ve en dinamik, ayr ca gelece i henüz belirsiz katman d r. letiflim a lar n n yayg nlaflmas, do al g - da maddelerine olan talep ve daha genel olarak da sürdürülebilir çözüm aray fl gibi kimi önemli dinamiklerin harekete geçiricisidir. At fta bulundu umuz toplumsal deneyimlere yol veren de bir bütün olarak bu makro e ilimlerdir. Bunlar hem talep taraf ndan (toplu sat n alma gruplar gibi) hem de arz taraf ndan ( Yavafl Yiyecek [ fast food a karfl ] örgütlenmeleri, organik ürün a lar gibi) gelen deneyimlerdir. Bunlara ayn zamanda yarat c topluluklar olarak da at fta bulunuyoruz; çünkü bunlar ço u örnekte belirli bir sorunu çözmede veya yeni bir f rsat yaratmada yeni yollar gelifltiren bireysel veya toplu kendili- inden örgütlenmelerin sonucudur. Az say da özel durum d fl nda bu toplumsal deneyimler henüz tasar m için net ve bilinçli bir talep ifade etmemifltir. Bununla birlikte, benim görüflüme göre, sürdürülebilir bir tar m-g da sisteminin yayg nlaflt r lmas nda potansiyel olarak yap c rolünü oynayabilmesi için tasar - m n tam da bu tür projelere odaklanmas gerekir. Bu görüflün gerekçeleri afla- daki paragraflarda aç klanmaktad r. 185 fiimdi, tasar m n tar m-g da sistemindeki en yeni iki katmanda oynayabilece i rolü daha ayr nt l olarak aç klamaya çal flaca m. ki katman, deneysel tar m iflleri ve toplumsal deneyimdir. 6. Deneysel tar m iflleri ve g da tasar m Deneysel tar m iflleri, yeni ortaya ç kan hizmet ve deneyim ekonomisinin (Pine ve Gilmore, 1999; Jordan, 2000) geleneksel (s naî) tar m-g da sistemi içindeki flekillenme tarz d r. Bu olgunun ayr ks bir yan da ürünlerin ve üretim yerlerinin çeflitlili ine verilen önemdir. Bu ise klasik sanayi modelinde bulunan ve dayat lan standartlaflt rma politikas na ters düflen ve hiç kuflkusuz olumlu say lmas gereken bir e ilime iflaret eder. Ne var ki potansiyel olarak olumlu olan bu kayma, g da ve tar m n spektaküler hale getirilmesi bafll alt nda toplanabilecek bir dizi olumsuz sonuçla etkisiz b rak lmaktad r.

11 Pratikte süreç flöyle ifllemektedir: hizmet ve deneyim ekonomisi bugünkü haliyle sürekli olarak güçlü bir duygusal tepkiyi tetikleyebilecek kapasitede taze kültürel ve toplumsal kaynaklarla yeniden beslenmek zorundad r. Baflka bir deyiflle bu kaynaklar n görülmeye de er bir ilginçlik yaratabilmesi gerekir. Söz konusu taze kaynaklar ço u kez geleneksel sistemin (daha do rusu geleneksel sistemden geriye kalan n) içsel olarak bar nd rd bilgi havuzundan, adetlerden ve özgül yerelliklerden harekete geçirilir. E er bu kaynaklar n kullan lmas yeniden yarat lmalar için f rsat da sa l yorsa, bu kendi bafl na kötü bir fley de ildir. Ancak, durum böyle de ildir. Söz konusu kaynaklar n ilginçlik ve ayr ks l k ad na kullan lmas, bunlar gerçekte ne olduklar n n d fl nda bofl imgeler haline getirme e ilimi tafl maktad r. 186 Yerlerin, topluluklar n ve ürünlerinin kimli ine iliflkin etrafl bir düflünce olmadan (ve fiziksel ve toplumsal kaynaklar n sürdürülebilir kullan m na iliflkin herhangi bir duyarl l k bulunmadan) deneyim ve hizmet ekonomisi bizi g da maddelerine, topluluklara ve yerel kimliklere sanki bunlar tan t lacak ve tüketilecek mallarm fl gibi davranmaya götürür. Sonuçta tipik olarak yerel ürünler ticari markalara, üretim yerleri ve üretici topluluklar tema parklar na ve buralarda yaflamakta olanlara dönüfltürülmektedir. Dahas, sahici herhangi bir kamuoyu ilgisi de en hazc boyuta indirgenmektedir (öyle ki, ilgili birçok televizyon program na bir tür g da pornografisi gibi bak lmas bile mümkün hale gelmektedir). Bafllang çta ilginç olduklar kadar pratik sonuçlar aç s ndan umut k r c olan bu dinamiklerin karfl s nda, Slow Food un ( Yavafl G da ) ola anüstü etkinlikleri yer almaktad r. Bu konuya ilerleyen paragraflarda dönece im. Ancak önce, tasar m n bugünkü baflat e ilimlerle nas l karfl laflt n, ne yapt n, ne yapabilece ini/yapmas gerekti ini k saca ele alal m. Deneysel tar m ifllerinin tasar ma yönelik net ve yüksek taleplerinden söz etmifltik. Tasar mc lar da bu talebe genel olarak kendi fikirlerini ve al flkanl klar n yeni gerekliliklere göre uyarlayarak yan t vermifllerdir. Baflka bir deyiflle tasar mc lar kendilerini hizmet ve deneyim toplumunun davran fl ve düflüncelerine göre uyarlam fllard r. Tasar mc lar, böyle yaparak, klasik yetkinliklerini (ürün ve iletiflim tasar m ) güncelleyerek ve daha yarat c yönlerini (stratejik tasar m ve hizmet tasar m ) uyarlayarak, yeni oluflan tar m-g da sisteminde önemli ve faal bir rol oynamaya bafllam fllard r. Bunu söyledikten sonra, üzülerek eklemem gerekir ki bu önemli ve faal rol henüz tasar mc lar yapt klar fleyin anlam konusunda derinlikli düflüncelere tafl mam flt r. stisnai durumlar d fl nda (ki bunlar n oldu u kesindir) tasar mc lar hizmet ve deneyim ekonomisine sorgusuz sualsiz girmifller, kendileri de ortadaki spektakülerlefltirme sürecinin ana güçlerine kat lm fllard r. Tasar mc lar, ekonomide ve medyada halen egemen olan düflünce biçiminin yönlendirdi i bu rolden s yr lmak için, kendilerine önerdikleri deneyimlerin anlam konusunda daha derinlikli sorular sormal d rlar. Gerçi güç bir ifltir, ama

12 karfl laflt rma aç s ndan ortada s ra d fl bir olgu, Slow Food vard r. Slow Food, duyumsal deneyimin, kaynakland klar bilgi ve örgütlenme biçimleri ile birlikte özellikleri olan ürünlerin güvence alt na al nmas na ve de erlenmesine ba lanabilece ini bize baflar l biçimde gösteren bir kurulufltur. Kurulufl, bu yolla, yerel g da üretiminin kültürel çeflitlili i gibi de erli bir ortak varl n korunmas nda ve yenilenmesinde son derece önemli bir rol oynamaktad r ( lk talya da bafllamakla birlikte bugün tüm dünyada). Presidi dello Slow Food', talya da yayg n, özellikleri olan yerel ürünleri korumay amaçlayan yerel kurulufllard r. Slow Food a tasar mc gözüyle bak ld - nda görülen, kan mca, stratejik tasar m n, hizmet tasar m n n ve deneyim tasar m n n günümüzde tar m ve g da dünyas na uygulan fl n n en olumlu örne- idir (oysa bildi im kadar yla birkaç y l öncesine kadar bu giriflimin öncülerinden hiçbiri tasar m camias ile önemli bir iliflkiye sahip de ildi). Slow Food bize bilgiden, tatlardan, mahallerden ve sosyal adetlerden oluflan de erli bir tarihsel miras n spektaküler yollardan tüketilmesinin çok ötesine geçen bir tasar m çal flmas yap labilece ini göstermifltir. Slow Food spektaküler sonras tasar m yayg nlaflt rmaktad r (Thackara, 2005); bunlar bofl imgelere ve çabuk tüketime dönüfltürmeden kimli i gelifltirebilmekte, önemli deneyimler oluflturabilmektedir. Bu etkinli i, geleneksel miras m z yeniden üretmenin bir vesilesi haline getirebilmekte, bunu en geliflkin teknolojik ve örgütsel olanaklara (daha önce söz edilen ileri tar m iflleri) uydurabilmekte ve buradan sürdürülebilir bir gelece in tohumlar n elde edebilmektedir (Manzini ve Vezzoli, 2002; Manzini ve Jegou, 2003; Meroni, 2005). 187 Sözü edilen olanaklar daha da açmak için, bir ad m daha at p toplumsal deneyim ve bunun tasar ma uzanan olas yönlerini düflünmemiz yerinde olacakt r. 7. Toplumsal deneyim ve çok yerellikli toplum Konu, önceki paragrafta sunulmufltu: a sistemlerinin yayg nlaflmas, do al g dalara olan yayg n talep ve sürdürülebilir çözüm aran fllar yeni düflünme ve yapma yollar n n önünü açm flt r. Bu durum hem arz hem de talep taraf için geçerlidir. sterseniz, son y llarda üzerinde çok konuflulan a örgütlenmelerinin sonuçlar üzerinde özel olarak dural m. Bu olgu, ba lant l l k durumunda çok büyük bir yayg nlaflmay beraberinde getirmifltir (kastedilen, somut olarak mümkün anlaml etkileflim say s d r). Elde edilen bu üst düzey ba lant l l k ise yeni örgütlülük biçimleri için elveriflli bir zemin oluflturmufltur. Burada a art k teknik bir altyap olman n ötesine geçerek dikey hiyerarflileri k ran, buna karfl l k yatay, arac s z ve potansiyel olarak ayn konumda olanlar n bulacaklar çözümler aç - s ndan güçlü ve yeni bir örgütlülük modeli haline gelmifltir. Bütün bunlar yeni bir örgütlenmeler ailesi tasavvur etmemize imkân tan maktad r. Burada söz konusu olan, ademi merkezi ve daha genifl sistemlere aç k örgütlenmelerdir; geleneksel olarak düflük ba lant l l k sistemlerine dayal ifl

Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine. Jan Douwe van der Ploeg

Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine. Jan Douwe van der Ploeg Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine 7 Jan Douwe van der Ploeg 8 Girifl Murat Öztürk Tar mda köylü üretim yap s, kapitalizmin tar ma girifli ve yayg nlaflmas sürecinde öne ç kan ve üzerinde en çok tart

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s

ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Bilim, Kapitalizm ve bilgi iflçisinin Yükselifli: ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Daniel Lee KLEINMAN (*), Steven P. VALLAS (**) Çeviren: Arif GEN fi (***) Düzelti: Fatih GÜNGÖR (****) Son y llarda,

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya

B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da ortaya ENTELEKTÜEL SERMAYE VE YÖNET M Yrd.Doç.Dr.Sami KARACAN Kocaeli Üniversitesi..B.Fakültesi flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1. G R fi B ilgi alan nda ortaya ç kan ilerlemeler, beraberinde birçok kavram n da

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP)

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı