İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Kanun, il özel idarelerinin ve belediyelerin vergi, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınan ücret ve diğer gelirleri ile bunların konusu, mükellefi, matrahı, oran ve tarifeleri, istisna ve muafiyetleri, tahakkuku ve tahsili ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usulleri kapsar. Yetkili idare MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanması bakımından yetkili idare; özel olarak belirtilmeyen hallerde; a) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idaresini, b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeyi, c) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu hususlarda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda ilçe veya ilk kademe belediyesini, ifade eder. İKİNCİ KISIM Emlak Vergisi eder. Tanım MADDE 4- (1) Emlak Vergisi; Bina Vergisi ile Arsa ve Arazi Vergisini ifade BİRİNCİ BÖLÜM Bina Vergisi Verginin konusu MADDE 5- (1) Binalar, Bina Vergisine tabidir. (2) Yapıldığı malzemeye bakılmaksızın karada ve su üzerinde bulunan her türlü sabit inşaat bina sayılır. Bina kapsamına 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı bina eklentileri de dahildir. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar yapılar bina sayılmaz. Mükellef

2 MADDE 6- (1) Bina Vergisinin mükellefi, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edendir. (2) Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftir. Elbirliği mülkiyetinde malikler vergiden müteselsilen sorumludur. (3) Mükellefiyet; a) 18 inci maddenin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı vergi değerini değiştiren sebeplerin ortaya çıkması veya (b) bendinde belirtilen binanın kısmen bina vasfını yitirmesi halinde bu değişikliklerin meydana geldiği, b) 18 inci maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı, c) Dört yılda bir takdir işleminin yapıldığı, ç) İstisna ve muafiyetin bulunduğu hallerde bunların sona erdiği, tarihi izleyen yılın başından itibaren başlar. (4) Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken istisna şartlarını kazanan binalarda mükellefiyet, bu olayların meydana geldiği tarihte sona erer. İstisna ve muafiyetler MADDE 7- (1) Bina Vergisinden istisnalar aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır: a) Sürekli istisna: Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemiş, karşılığında bir gelir elde etmek üzere üzerinde intifa hakkı kurulmamış veya yap-işlet-devret modeliyle kullanım hakları devredilmemiş olmak şartıyla Bina Vergisinden sürekli olarak müstesnadır: 1) Devlete, genel ve özel bütçeli idarelere, mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklere, üniversitelere ve mazbut vakıflara ait binalar, 2) Gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinin işyeri olarak kullandıkları binalar ile ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ve belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar hariç olmak üzere belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan binalar, 3) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kamu yararına çalışan derneklerin Kurumlar Vergisine tabi işletmelerine ait olmayan veya bu işletmelere tahsis edilmemiş olan binaları, 4) Vakıf senedindeki amaca tahsis edilmek şartıyla, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan veya özel kanunla kurulan vakıflara ait binalar, 5) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık ibadethaneler ile bunların müştemilatı, 6) Kâr amacı taşımayan öğrenci yurdu, düşkünler evi, yetimhane, koruma evi ve kütüphaneler, 7) Su bendi, baraj, sulama ve kurutma tesisleri, 8) Kamunun kullanımına tahsis edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bunların eklentileri; demiryolu, metro, köprü, rampa, tünel, yeraltı ve yerüstü geçidi, peron, istasyon binası, yolcu salonu, cer ve malzeme deposu gibi demiryolu eklentileri; hava limanlarındaki terminal binaları, teknik blok, hangar, depo, elektronik, elektrik ve

3 mekanik sistemlere ait laboratuvar ve bakım tesisleri, pist, taksi yolu ve apron sahası, ısı ve enerji santralleri, hidrofor tesisleri, hava limanı ve uçuş yolları üzerindeki radar, ILS, VOR, DME, NDB gibi seyrüsefer yardımcı tesisleri, hava ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF) ile bu tesis ve sistemlerin eklentileri, 9) Müstakil büro ve lojman binaları hariç olmak üzere tersane binaları, 10) Uluslararası kuruluşların Türkiye deki temsilciliklerine ait binalar ile karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin elçilik, konsolosluk ve elçi ikametine mahsus binaları ve bunların müştemilatı, 11) Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası antlaşma hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlere ait okul binaları, 12) Enerji nakil hatlarına ait direkler, 13) Tescil edilmiş amatör spor kulüplerinin, Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi işletmelerine ait olmayan veya bunlara tahsis edilmemiş olan binaları, 14) Su ürünleri üreticilerinin üretimde kullandıkları ağ ve alet depoları, kayıkhaneler, denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barınakları, 15) Tarımsal üretimde kullanılan makine ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, seralar ve benzeri yapılar, 16) Doğal gaz, ham petrol ve bunların ürünlerinin nakli ve dağıtımı amacıyla kullanılan boru hatları ile bunların ayrılmaz parçası olan pompa, kompresör, pig basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, hat vana grupları, haberleşme, katodik koruma gibi tesisler, 17) Kira, intifa hakkı veya yap-işlet-devret modeliyle kullanım hakkının devredilmemiş olması şartı aranmaksızın 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre yapılan işletme hakkı devri kapsamındaki binalar. b) Geçici istisna: Aşağıdaki binalar Bina Vergisinden geçici olarak müstesnadır: 1) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre turizm işletme belgesi almış olan mükelleflerin, işletme belgesinde belirtilen işlerde kullandıkları binalar, işletme belgesinin alındığı tarihi izleyen yılbaşından itibaren beş yıl süre ile yüzde 50 oranında geçici istisnadan faydalandırılır. 2) Deprem, su baskını, yer kayması, yangın gibi afetler sebebiyle bina vasfını yitiren, kullanılamaz hale gelen veya muhtemel afet bölgesi içinde kalan binaların sahiplerinin, afetin meydana geldiği veya afete maruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde afetin olduğu veya idare tarafından gösterilen yerde imar mevzuatına uygun olarak inşa ettiği binalar, inşaatın sona erdiği yıldan; kamu kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre yapılarak hak sahiplerine teslim edilen binalar, teslim alındıkları yılı izleyen yıldan itibaren on yıl süre ile geçici istisnadan faydalandırılır. İstisnadan faydalanacak mükellefler, binalarının afete uğrayan veya muhtemel afet bölgesi olarak ilan edilen yerlerde bulunduğunu gösteren Bayındırlık ve İskan Bakanlığından veya valiliklerden alacakları belgeyi yetkili idareye ibraz ederler. Afete maruz bölge ilan edilen ve bu sebeple inşaat yasağı getirilen yerlerde, ilan tarihinden sonra yapılan binalar için bu istisna uygulanmaz.

4 3) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenen kalkınmada öncelikli yörelerde inşa edilen sanayi tesisleri, yapıldıkları yılı izleyen yıldan itibaren beş yıl süre ile geçici istisnadan faydalandırılır. 4) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanayi sitelerindeki binalar, yapıldıkları yılı izleyen yıldan itibaren beş yıl süre ile geçici istisnadan faydalandırılır. (2) Birinci fıkranın (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yazılı istisnalardan yararlanabilmek için durumun meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili idareye bildirilmesi gerekir. İstisna, bildirim tarihine bakılmaksızın hak kazanıldığı tarihi izleyen yıl başından itibaren başlar ve bu Kanunda öngörülen süreyi aşamaz. (3) Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayanlar, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri brüt 150 metrekareyi geçmeyen mülkiyet veya intifa hakkına sahip oldukları tek konutları için Bina Vergisinden muaftır. Matrah ve oran MADDE 8- (1) Bina Vergisinin matrahı, binanın bu Kanun hükümlerine göre tespit edilen vergi değeridir. (2) Bina Vergisinin oranı konutlarda binde 1,5; diğer binalarda ise binde 3 tür. Bu oranlar, Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde bir kat artırımlı uygulanır. (3) Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını iki katına kadar artırmaya veya kanuni haddine indirmeye yetkilidir. Verginin tarh ve tahakkuku MADDE 9- (1) Bina Vergisi yetkili idare tarafından; a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı izleyen yılın ilk altmış günü içinde, b) Vergi değerinin, 18 inci maddenin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı sebeplerle değişmesi halinde bu sebeplerin meydana geldiği yılı izleyen yılın ilk altmış günü içinde, c) Vergi değerinin, 18 inci maddenin (f) ve (g) bentlerinde yazılı sebeplerle değişmesi halinde, takdir işleminin yapıldığı yılı izleyen yılın ilk altmış günü içinde, 16 ncı maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınmak suretiyle yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. (2) 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü izleyen onbeş gün içinde tarh olunur. Vergi değerini değiştiren sebep takvim yılının son üç ayı içinde meydana gelmiş ve buna ilişkin mükellefiyetin başladığı tarihte verilmiş ise vergi, bildirimin verildiği tarihten itibaren

5 onbeş gün içinde tarh edilir. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. (3) Tarh ve tahakkuku izleyen yıllarda, 16 ncı maddeye göre tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan Bina Vergisi, her yılın başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. İKİNCİ BÖLÜM Arsa ve Arazi Vergisi Verginin konusu MADDE 10- (1) Arsa ve araziler, Arsa ve Arazi Vergisine tabidir. Arsa, imar planı içinde bulunan parsellenmiş arazidir. Mükellef MADDE 11- (1) Arsa ve Arazi Vergisinin mükellefi, arsa ve arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa arsa ve araziye malik gibi tasarruf edendir. (2) Arsa ve araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftir. Elbirliği mülkiyetinde malikler vergiden müteselsilen sorumludur. (3) Mükellefiyet; a) 18 inci maddenin (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı vergi değerini değiştiren sebeplerin doğması veya (b) bendinde belirtilen binanın tamamen bina vasfını yitirmesi halinde bu değişikliklerin meydana geldiği, b) 18 inci maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı, c) Dört yılda bir takdir işleminin yapıldığı, ç) İstisnanın bulunduğu hallerde istisnanın sona erdiği, tarihi izleyen yılın başından itibaren başlar. (4) Vergiye tabi iken istisna şartlarını kazanan arsa ve araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın meydana geldiği tarihte sona erer. (5) Üzerine bina yapılan arsaya ilişkin mükellefiyet, inşaatın bittiği yılın sonunda sona erer. İstisnalar MADDE 12- (1) Arsa ve Arazi Vergisinden istisnalar aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır: a) Sürekli istisna: Aşağıda yazılı arsa ve araziler, kiraya verilmemiş veya karşılığında bir gelir elde etmek üzere üzerinde intifa hakkı kurulmamış olmak şartıyla, Arsa ve Arazi Vergisinden sürekli olarak müstesnadır. 1) Devlete, genel ve özel bütçeli idarelere, mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklere, üniversitelere ve mazbut vakıflara ait arsa ve araziler,

6 2) Dernekler Kanununa göre kamu yararına çalışan derneklerin Kurumlar Vergisine tabi işletmelerine ait olmayan veya bu işletmelere tahsis edilmemiş olan arsa ve arazileri, 3) Vakıf senedindeki amaca tahsis edilmek şartıyla, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan veya özel kanunla kurulan vakıflara ait arsa ve araziler, 4) Uluslararası kuruluşların Türkiye deki temsilciliklerine ait arsa ve araziler; karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin elçilik, konsolosluk ve elçi ikametine mahsus bina yapmak üzere sahip oldukları arsa ve araziler ile bu çeşit binalardan yanan veya yıkılanların arsaları, 5) Mezarlıklar, 6) Gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinin işyeri olarak kullandıkları arsa ve araziler ile ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan arsa ve araziler, 7) Boru hattı ile petrol ve doğal gaz taşımakla görevli kamu kurum veya kuruluşlarının maliki veya irtifak hakkı sahibi olduğu ve ilgili proje yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilmiş arsa ve arazileri, 8) Kiraya verilme ve intifa hakkı tesisi suretiyle kullanım hakkının devredilmemiş olması şartı aranmaksızın Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre yapılan işletme hakkı devri kapsamındaki arsa ve araziler. b) Geçici istisna: Aşağıda yazılı arsa ve araziler, Arsa ve Arazi Vergisinden geçici olarak müstesnadır: 1) Devlet ormanları dışında kalan ve özel kanunlara göre insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arsa ve araziler elli yıl süreyle, 2) Arazi ıslahı yoluyla tarıma elverişli hale dönüştürülen araziler onbeş yıl süreyle, 3) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımdan gerekli şartları haiz olan ve yeniden dikim, yetiştirme veya aşılama suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçeye dönüştürülen arsa ve araziler on yıl süreyle, 4) Deprem, yangın, su baskını, kaya düşmesi, yer kayması, çığ ve benzeri afetler sebebiyle bina vasfını yitiren binaların arsaları, bu olayların meydana geldiği tarihi izleyen yıldan itibaren beş yıl süreyle, 5) Kamu kurum veya kuruluşları tarafından organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesi kurmak amacıyla iktisap olunan veya tahsis edilen arsa ve araziler hak sahipleri adına tescil edilinceye kadar. (2) Geçici istisnadan yararlanabilmek için arsa ve arazinin birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen amaçlara tahsis edildiğinin yılı içinde yetkili idareye bildirilmesi gerekir. İstisna, arsa ve arazinin belirlenen amaca tahsis edildiği yılı izleyen yıldan başlar. Bildirimin geç yapılması halinde önceki yıllara ait istisna hakkı düşer. (3) Birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı istisna konusu arsa ve arazinin, bu bentlerde gösterilen amaçlarla kullanım şartları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

7 Matrah ve oran MADDE 13- (1) Arsa ve Arazi Vergisinin matrahı, arsa ve arazinin bu Kanun hükümlerine göre tespit edilen vergi değeridir. (2) Arsa ve Arazi Vergisinin oranı arsalarda binde 5, arazilerde ise binde 2 dir. Bu oranlar, Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde yüzde 100 artırımlı uygulanır. (3) Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını iki katına kadar artırmaya veya kanuni haddine indirmeye yetkilidir. Verginin tarh ve tahakkuku MADDE 14- (1) Arsa ve Arazi Vergisi yetkili idare tarafından; a) Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı izleyen yılın ilk altmış günü içinde, b) Vergi değerinin, 18 inci maddenin (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı sebeplerle değişmesi halinde bu sebeplerin meydana geldiği yılı izleyen yılın ilk altmış günü içinde, c) Vergi değerinin, 18 inci maddenin (f) ve (g) bentlerinde yazılı sebeplerle değişmesi halinde, takdir işleminin yapıldığı yılı izleyen yılın ilk altmış günü içinde, 16 ncı maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınmak suretiyle yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. (2) 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü izleyen onbeş gün içinde tarh olunur. Vergi değerini değiştiren sebep, takvim yılının son üç ayı içinde meydana gelmiş ve buna ilişkin bildirim mükellefiyetin başladığı tarihte verilmiş ise vergi, bildirimin verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde tarh edilir. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. (3) Tarh ve tahakkuku izleyen yıllarda, 16 ncı maddeye göre tespit edilen vergi değeri üzerinden hesaplanan Arsa ve Arazi Vergisi, her yılın başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler Bildirim verme süresi MADDE 15- (1) 18 inci maddenin (f) ve (g) bentleri dışındaki bentlerinde belirtilen vergi değerini değiştiren sebeplerin ortaya çıkması halinde, sürekli ve geçici istisnadan faydalanılsa dahi Emlak Vergisi bildirimi verilmesi zorunludur.

8 (2) Bildirimler; a) Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden önce kısmen kullanılmaya başlanmış ise kullanılmaya başlanan kısmı için kullanılmaya başlandığı, b) 18 inci maddenin (f) ve (g) bentleri hariç diğer bentlerinde belirtilen vergi değerini değiştiren sebeplerin meydana geldiği, tarihten itibaren üç ay içinde taşınmazın bulunduğu yerin yetkili idaresine verilir. Bildirimin süresi içinde verilmemesi halinde vergi, 16 ncı madde hükmü dikkate alınarak idare tarafından tarh edilir. (3) Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi ayrı ayrı da bildirim verebilir. Ayrı ayrı bildirim verildiği takdirde her ortağın ödeyeceği vergi ayrı ayrı tarh ve tahakkuk ettirilir. (4) Paylı mülkiyet halinde ise ayrı ayrı bildirim verilir. Vergi değeri MADDE 16- (1) Vergi değeri Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre, takdir komisyonları tarafından; a) Arsalar için, bulunduğu yerin köy, mahalle, semt, cadde, sokak, ticari alan, turistik bölge olması ve diğer özelliklerine göre, b) Araziler için, sulu, kıraç, taban arazi olması ve toprağın özelliklerine göre, c) Binalar için, Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından müştereken tespit ve ilan edilen bina metrekare inşaat birim maliyetlerine, (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değerinin eklenmesi suretiyle, hesaplanan tutardır. (2) 18 inci maddenin (f) bendi dışındaki bentlerinde belirtilen vergi değerini değiştiren sebeplerin ortaya çıkması halinde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değeri, takdir işleminin yapıldığı yılı izleyen ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanır. (3) Vergi değerlerine ilişkin usul ve esaslar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Ödeme süresi MADDE 17- (1) Emlak Vergisi, birinci taksiti 1 Mart ila 31 Mayıs tarihleri arasında; ikinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Verginin tamamının birinci taksit süresi içinde ödenmesi halinde, ikinci taksit tutarı yüzde 10 indirimli tahsil edilir.

9 (2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazilere ilişkin Emlak Vergisi, kısıtlama tarihinden itibaren alınmaz. Kısıtlamanın kaldırılması halinde, izleyen yılın başından itibaren yeniden vergi alınmaya başlanır. (3) Devir ve ferağı yapılan bina, arsa ve arazinin ödenmemiş Emlak Vergisi borcunun ödenmesinden devreden sorumludur. Tapu müdürlükleri, devir ve ferağı, bu işlemleri izleyen ayın onbeşinci günü mesai saati bitimine kadar yetkili idareye bildirir. Vergi değerini değiştiren sebepler MADDE 18- (1) Vergi değerini değiştiren sebepler şunlardır: a) Yeni bina inşa edilmesi veya mevcut binalara ilaveler yapılması, b) Binanın kısmen veya tamamen bina vasfını yitirmesi, c) Binanın kullanım tarzının tamamen değiştirilmesi veya ikamete mahsus bölümlerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus hale getirilmesi, ç) Arazinin aşağıda belirtilen şekillerde nitelik ve kullanımının değişmesi; 1) Tarım yapılamayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi, 2) Tarıma elverişli arazinin bu vasfını yitirmesi, 3) Arazinin parsellenmek suretiyle arsaya dönüştürülmesi, d) Arazi veya arsanın bir binanın eklentisi durumuna getirilmesi veya bu durumdan çıkarılması, e) Binanın taksimi, arsanın ve arazinin ifraz ve tevhidi, f) Herhangi bir sebeple bir şehir, kasaba veya köyün tamamında olmak üzere bina, arsa ve arazi değerlerinde yüzde 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması, g) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yol, park, metro veya raylı sistem, imar düzenlemesi, rekreasyon alanı, doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinin yapılması. Kaçakçılık cezasının uygulanmaması MADDE 19- (1) Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, Emlak Vergisine ilişkin hükümlerin uygulanmasında dikkate alınmaz. Emlak Vergisinde zamanaşımı MADDE 20- (1) Bildirimi verilmeyen bina, arsa ve arazinin vergi ve cezalarına ilişkin zamanaşımı süresi, bildirim süresinin bitimini izleyen yılın başından itibaren beş yıldır. Emlak Vergisinin paylaşımı MADDE 21- (1) Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde toplanan Emlak Vergisinin yüzde 25 i büyükşehir belediyesi payı olarak ayrılır ve tahsilatı izleyen ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar ilgili ilçe ve ilk kademe belediyesi tarafından büyükşehir belediyesine aktarılır. ÜÇÜNCÜ KISIM Diğer Vergiler BİRİNCİ BÖLÜM

10 İlan ve Reklam Vergisi Verginin konusu, mükellefi ve sorumlusu MADDE 22- (1) 24 üncü maddede belirtilen ilan ve reklamlar, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. (2) İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. (3) İlan ve reklam işlerini meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına yetkili idareye yatırmaktan sorumludur. İstisna ve muafiyetler MADDE 23- (1) Aşağıda belirtilen ilan ve reklamlardan vergi alınmaz: a) Ticari amaçlı faaliyetler için yapılan ilan ve reklamlar hariç olmak üzere, genel ve özel bütçeli idareler, mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından yapılan her türlü ilan ve reklamlar, b) Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konulan ve kimliklerini gösteren levhalar, c) Mamul maddelerin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamlar ile ambalaj muhtevasından olan tanıtıcı bilgiler, ç) Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine, kapısına veya bina girişine asılan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ışıksız levhaların yalnızca bir adedinin yarım metrekareyi aşmayan kısmı, d) Radyo, televizyon, gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar, e) Seçim kurulları tarafından belirlenen yerlerde siyasi partiler tarafından yapılan ilan ve reklamlar, f) (a) bendinde yazılı idarelerle kooperatifler, dernekler, vakıflar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından, ülke ürünlerinin ve turizminin reklam ve tanıtımını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan, her türlü levha ve afişlerle aynı kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve turizm müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayımlanan kitap, broşür, katalog ve dergiler, g) Yetkili idareden izin alınarak reklam amacı ile umumi mahallere konulan sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar, ğ) Sinema ve tiyatroların kendi programlarını duyurmak amacıyla gösterimin yapıldığı binanın içinde, önünde ve girişinde yaptıkları ilan ve reklamlar. Matrah ve tarifeler MADDE 24- (1) İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki matrah ve tarifelere göre alınır: Verginin tutarı (YTL) a) Dükkan, ticari ve sınai müesseseler ile serbest meslek erbabı tarafından levha, yazı, resim ve benzeri vasıtalarla yapılan sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden 100

11 yıllık olarak b) İlan ve reklamların; 1- Karada ve suda sefer yapan her türlü taşıt aracının içine veya dışına konulanların metrekaresinden yıllık olarak 2- Gökyüzünde uçak, helikopter, balon, zeplin ve benzeri araçlar kullanılarak yapılanların metrekaresinden günlük olarak c) Cadde, sokak ve kaldırımlarda, binaların üzerinde, cephe ve yanlarında belli bir süre için yapılan ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak 10 ç) Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlarda; 1- Metrekare başına yıllık olarak 2- Direk veya bir kaide üzerinde yükseltilen ve alanı 10 metrekareye kadar olanlardan metrekare başına yıllık olarak 3- Direk veya bir kaide üzerinde yükseltilen ve alanı 10 metrekare ve daha fazla olanlardan metrekare başına yıllık olarak 200 d) Mahiyeti ne olursa olsun belli bir süre için asılan veya yapıştırılan diğer afiş ve benzerlerinin her birinin metrekaresinden haftalık olarak 2 (2) Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur: a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır. b) Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda, yazı, logo, resim ve benzerlerinin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır. c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda, vergilendirilecek toplam alan her cephe ayrı ayrı ölçülerek bulunur. ç) Birinci fıkrada yer alan tarife cetvelinin (a) bendinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (ç) bendinde belirtilen ilan ve reklamların süresinin bir yıldan az olması halinde, ay kesirleri tam sayılarak vergi miktarı ay üzerinden; (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresinin bir haftadan az olması halinde vergi miktarı gün üzerinden hesap edilir. d) İlan ve Reklam Vergisi ödenmeden yapılan ilan ve reklamlarda, vergi yüzde 50 fazlasıyla alınır. Verginin tahakkuku ve ödenmesi MADDE 25- (1) Vergi, ilan ve reklam işinin mükellef tarafından yapılması halinde mükellef; meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ise bunlar tarafından ilan veya reklamın yapıldığı ayı izleyen ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar verilecek beyannameye göre tahakkuk ettirilir. Beyannameler, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan tarife cetvelinin (b) bendinde belirtilen ilan ve reklamlarda ilan ve reklam vergisi gerçek kişilerde mükellefin ikametgahının, tüzel kişilerde ise iş

12 merkezinin bulunduğu yerin, diğer bentlerde belirtilenler için ise reklamın yapıldığı yerin yetkili idaresine verilir. (2) İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Yetkili idareler, 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan tarife cetvelinin (a) bendi, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yazılı ilan ve reklamlara ait vergileri, meclislerinin kararıyla yılı içinde iki eşit taksitte alabilirler. (3) Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde toplanan İlan ve Reklam Vergisinin yüzde 75 i büyükşehir belediyesi payı olarak ayrılır ve tahsilatı izleyen ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar ilgili ilçe ve ilk kademe belediyesi tarafından büyükşehir belediyesine aktarılır. İKİNCİ BÖLÜM Eğlence Vergisi Verginin konusu ve mükellefi MADDE 26- (1) 28 inci maddede belirtilen faaliyetler ile işyerleri Eğlence Vergisine tabidir. (2) Eğlence Vergisinin mükellefi, eğlence yerlerini işleten veya vergiye konu faaliyetleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. İstisna ve muafiyetler MADDE 27- (1) Genel ve özel bütçeli idareler, mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından düzenlenen ve kâr amacı gütmeyen fuar, kongre, konferans, festival, gösteri, sergi, tören, temsil, müsabaka, eğlence, konser ve benzeri faaliyetler ile köylerde bulunan kahvehane, kıraathane ve kafeden Eğlence Vergisi alınmaz. Matrah, oran ve tarifeler MADDE 28- (1) Eğlence Vergisinin matrahı; a) Bilet, jeton, marka veya manyetik kartla girilen veya eğlenilen yerler için, bağış veya başka adlar altında alınan paralar da dahil, giriş bedeli, b) Bilet, jeton, marka veya manyetik kartla girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerleri için günlük olarak belirlenen bedel, c) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare ve dansing gibi eğlence yerleri için günlük olarak belirlenen bedeldir. (2) Eğlence Vergisi aşağıdaki oran ve tarifelere göre alınır: a) Bilet, jeton, marka veya manyetik kartla girilen hipodrom, araba yarışı, sinema, konser, lunapark, sirk, spor müsabakaları ve benzerlerinden yüzde 10,

13 b) Bilet, jeton, marka veya manyetik kartla girilmesi zorunlu olmayan; 1) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare ve dansing gibi eğlence yerlerinden günlük 80 YTL, 2) Internet salonları ve her türlü makine ile oyun oynanan yerlerden günlük 5 YTL, 3) Kahvehane, kıraathane ve kafe gibi yerlerden günlük 4 YTL. Verginin tahakkuku ve ödenmesi MADDE 29- (1) Bilet, jeton, marka veya manyetik kartla girilen yerlerde, bunların bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanan vergi, takip eden ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar bir beyanname ile yetkili idareye bildirilerek aynı sürede yatırılır. Bunlarla girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait vergide de aynı usul ve süre geçerlidir. (2) Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde toplanan Eğlence Vergisinin yüzde 25 i, tahsilatı izleyen ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar büyükşehir belediyesine aktarılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisi Verginin konusu, mükellefi ve sorumlusu MADDE 30- (1) Elektrik, hava gazı, doğal gaz ve likit petrol gazı tüketimi, Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisine tabidir. (2) Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisinin mükellefi, elektrik, hava gazı, doğal gaz ve likit petrol gazı tüketenlerdir. (3) Elektrik, hava gazı, doğal gaz ve likit petrol gazını tüketiciye satan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte verginin tahsilinden ve yetkili idareye yatırılmasından sorumludur. İstisnalar MADDE 31- (1) Elektrik, hava gazı ve doğal gaz üreten ve dağıtan müesseselerin, üretim ve dağıtım amaçlı olarak kullandıkları elektrik, hava gazı ve doğal gaz tüketiminden Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisi alınmaz. Matrah ve oran MADDE 32- (1) Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisinin matrahı, tüketilen elektrik, hava gazı, doğal gaz ve likit petrol gazının satış bedelidir. (2) Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisinin oranı; hava gazı, doğal gaz ve likit petrol gazı ile imalat ve üretimde kullanılan elektrikte yüzde 1, diğer elektrik tüketimlerinde yüzde 5 tir. Beyan ve ödeme

14 MADDE 33- (1) Elektrik, hava gazı, doğal gaz ve likit petrol gazı satan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte vergiyi de tahsil eder ve tahsil tarihini takip eden ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar yetkili idareye, bir beyanname ile bildirerek aynı sürede öder. (2) Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde toplanan Verginin yüzde 35 i büyükşehir belediyesine, yüzde 65 i ise verginin toplandığı ilçe ve ilk kademe belediyelerine ödenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konaklama Vergisi Verginin konusu, mükellefi ve sorumlusu MADDE 34- (1) Otel, motel, tatil köyü, pansiyon gibi tesis ve yerlerde konaklama, Konaklama Vergisine tabidir. (2) Konaklama Vergisinin mükellefi, konaklama tesislerinde konaklayanlardır. (3) Konaklama tesislerini işletenler, Konaklama Vergisini tahsil ederek mükellefler adına yetkili idareye ödemekten sorumludur. İstisnalar MADDE 35- (1) Öğrenci yurt ve pansiyonları, huzurevleri ile koruma evlerinde yapılan konaklamalardan Konaklama Vergisi alınmaz. Matrah ve oran MADDE 36- (1) Konaklama Vergisinin matrahı, günlük yeme, içme ve yatak ücretleri dahil olmak üzere, mükelleflerce ödenen toplam konaklama bedelidir. (2) Konaklama Vergisinin oranı, günlük toplam konaklama bedelinin yüzde 3 üdür. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye ve kanuni haddine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Beyan ve ödeme MADDE 37- (1) Vergi, konaklama bedeline eklenerek fatura veya ödeme belgelerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir. Tahsil edilen vergi, takip eden ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar konaklama yerinin bulunduğu yer yetkili idaresine bir beyanname ile ödenir. (2) Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı yerlerde toplanan Verginin yüzde 25 i, tahsilatı izleyen ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar büyükşehir belediyesine aktarılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çevre Temizlik Vergisi

15 Verginin konusu ve mükellefi MADDE 38- (1) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, Çevre Temizlik Vergisine tabidir. (2) Çevre Temizlik Vergisinin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar. İstisna ve muafiyetler MADDE 39- (1) Belediye park, bahçe ve yeşil alanları; Darülaceze ve Kızılay ile bunların şubeleri, kampları ve sağlık tesisleri; öğrenci yurtları; umuma açık ibadet yerleri ile bunların müştemilatından Çevre Temizlik Vergisi alınmaz. Matrah ve tarife MADDE 40- (1) Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 YKr, diğer belediyelerde 15 YKr olarak hesaplanır. Genel ve özel bütçeli idareler ile mahalli idarelere ait binalara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi konutlara uygulanan tarife üzerinden hesaplanır. (2) İşyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehir belediyelerinde yüzde 25 artırımlı uygulanır: Yıllık vergi tutarı (YTL) Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup (3) Çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını belediye su şebekesi haricindeki kaynaklardan karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, yukarıdaki tarifenin altıncı grubunun dördüncü derecesi üzerinden hesaplanır. (4) İkinci fıkradaki tarifede yer alan bina grupları, mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları, binanın kullanım şekli ve büyüklüğü de dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. (5) Belediye meclisi, bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklüklerini de dikkate alarak binaların hangi dereceye gireceğini tespit etmeye yetkilidir.

16 Verginin tahakkuku ve ödenmesi MADDE 41- (1) Konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanan Çevre Temizlik Vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyükşehir belediye sınırları içindeki ve mücavir alanlardaki Çevre Temizlik Vergisi, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir. Su ve kanalizasyon idareleri, büyükşehir dahilindeki her ilçe ve ilk kademe belediyesinin yetki alanında bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği verginin yüzde 75 ini, tahsilatı takip eden ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar ilgili ilçe veya ilk kademe belediyesine bildirir ve aynı süre içinde öder. Tahsil edilen verginin yüzde 25 i ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmesinde kullanılmak üzere, büyükşehir belediyesi hesabına aynı süre içinde aktarılır. (2) İşyeri veya diğer şekillerde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine, her yılın ocak ayında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan yerlerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden vergi, her yıl Emlak Vergisinin taksit ödeme sürelerinde ödenir. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ilçe veya ilk kademe belediyeleri, işyeri veya diğer şekillerde kullanılan binalara ilişkin olarak tahsil ettiği Çevre Temizlik Vergisinin yüzde 25 ini, birinci fıkradaki esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyesine aktarır. (3) Su ve kanalizasyon hizmetlerinin imtiyaz sözleşmesi veya yap-işlet-devret modeliyle yürütüldüğü idarelerde, konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, işletici tarafından su bedeliyle birlikte tahsil edilerek, tahsilatı izleyen ayın yirminci günü mesai saati sonuna kadar yetkili idareye aktarılır. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde bu fıkraya göre toplanacak verginin yüzde 25 i büyükşehir belediyesine, yüzde 75 i ilçe veya ilk kademe belediyelerine aktarılır. DÖRDÜNCÜ KISIM Harçlar BİRİNCİ BÖLÜM Geçici Kullanım Harcı Harcın konusu ve mükellefi MADDE 42- (1) Kamunun ortak kullanımına ait alanlardan yetkili idare tarafından belirlenen yerlerin geçici olarak kullanımı, Geçici Kullanım Harcına tabidir. (2) Geçici Kullanım Harcının mükellefi, birinci fıkra uyarınca belirlenen yerleri geçici olarak kullananlardır. İstisnalar

17 MADDE 43- (1) Harca tabi yerlerin genel ve özel bütçeli idarelere, mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklere ait taşıtlar tarafından kullanımı ile kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca kullanımından Geçici Kullanım Harcı alınmaz. Tarife MADDE 44- (1) Geçici Kullanım Harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır: Harcın tutarı Geçici kullanım şekli (YTL) a) 42 nci madde uyarınca belirlenen yerlerin geçici kullanımı metrekare başına günlük 2 b) Hayvan sahiplerinin geçici kullanımında: 1) Küçükbaş hayvan başına, günlük 0,5 2) Büyükbaş hayvan başına, günlük 2 c) Taşıtların geçici olarak park edilmesi durumunda: 1) Her taşıt için saatte 2 2) Her taşıt için günlük 7 ç) Taksi duraklarından taksi başına, yıllık 30 (2) Bu maddedeki harçların hesabında, metrekare kesirleri tam sayılır ve taşıtların üç saati aşan kullanımlarında günlük harç miktarı alınır. Taşıtlar için hangi alanlarda günlük ve saatlik tarife uygulanacağı yetkili idare meclisleri tarafından belirlenir. Harcın ödenmesi MADDE 45- (1) Geçici Kullanım Harcı, yetkili idareye veya bu idarenin görevlisine peşin olarak ödenir. İKİNCİ BÖLÜM İnşaat Harcı Harcın konusu ve mükellefi MADDE 46- (1) İlaveler dahil her türlü inşaat, İnşaat Harcına tabidir. (2) Konutların işyerine dönüştürülmesi halinde ek harç alınır. Binalarda yapılacak ilaveler, ilave inşaat miktarı üzerinden harca tabi tutulur. (3) İnşaat Harcının mükellefi inşaat ruhsatını alanlar, ruhsatsız başlanan inşaatlarda ise, inşaat ruhsatı almak zorunda olanlardır. (4) İnşaata ruhsatsız başlanması halinde, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine göre ruhsat verilmesi mümkün olan inşaatlar için harç alacağı, inşaata başlama tarihi itibarıyla doğmuş sayılır. (5) Binanın kullanım tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir.

18 İstisnalar MADDE 47- (1) Aşağıda belirtilen inşaatlardan İnşaat Harcı alınmaz: a) Mevzuata göre inşaat ruhsatı alma zorunluluğu bulunmayan inşaatlar, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri uyarınca yapılan inşaat ile sera, ahır, samanlık, kümes, hayvan barınağı ve yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı, b) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanayi sitesinde yapılan inşaat, c) Yetkili idarelerin kendilerine ait her türlü inşaat, ç) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ile bunların müştemilatı için yapılan inşaat, d) Karşılık gözetmeksizin Devlete veya yetkili idareye devredilmek şartıyla inşa edilen okul, öğrenci yurdu, spor tesisi, sağlık tesisi ve huzurevi inşaatı, e) Deprem, yangın, su baskını, kaya düşmesi, yer kayması, çığ ve benzeri sebeplerle binaları kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin meydana geldiği tarihten itibaren en geç beş yıl içinde, afetin meydana geldiği alanlarda veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde yapılan inşaat, f) Deprem, yangın, su baskını, kaya düşmesi, yer kayması, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz bulunduklarının yetkili kuruluşlarca tebliği tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde yapılan inşaat, g) Ruhsatı yenilenen inşaatlar. (2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere yapılan binaların inşaatları da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki, bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından veya valiliklerden afete uğradıklarına veya afete maruz bulunduklarına dair alacakları bir belgeyi yetkili idareye ibraz etmeye mecburdur. Matrah ve tarife MADDE 48- (1) İnşaat Harcının matrahı, konut veya işyerinin inşaat alanıdır. (2) Konut inşaatlarında özel garaj ve özel depo gibi müştemilat inşaat alanına dahil; çatı, sığınak, merdiven kovası, asansör boşluğu, garaj, depo, kömürlük, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ise hariçtir. (3) İşyeri inşaatlarında, müştemilat ve ortak yerlerin tümü inşaat alanına dahildir. (4) İnşaat Harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır: m 2 başına İnşaatın cinsi (YTL) a) Konut inşaat alanı 1) 100 metrekareye kadar (100 metrekare dahil) 0,5

19 2) m 2 1 3) m 2 1,5 4) m 2 2 5) 201 metrekare ve üstü 3 b) İşyeri inşaat alanı 1) 25 metrekareye kadar (25 metrekare dahil) 2 2) m 2 3 3) m 2 4 4) m 2 5 5) 201 metrekare ve üstü 6 c) Yer altı ve yer üstüne döşenecek boru ve kablonun her bir metresi için 2 Harcın ödenmesi MADDE 49- (1) İnşaat Harcı, ruhsatın alınmasından önce yetkili idareye ödenir. (2) İnşaat ruhsatının, yetkili idare tarafından veya yargı kararıyla kısmen veya tamamen iptal edilmesi halinde, daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve iade yapılır. (3) 46 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ek harç, işyerine dönüştürülen konut ilk defa işyeri olarak inşa edilmiş gibi harç işlemine tabi tutulduktan sonra bulunacak miktardan, konutun yürürlükteki tarifeye göre yeniden hesaplanacak harç miktarı düşülmek suretiyle tespit edilir. (4) Binalara ilave yapılması halinde, ilaveden sonraki yüzölçümüne göre binanın tabi olduğu tarife esas alınır ve harç, ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yapı Kullanma İzni ve Cins Değişikliği Harcı Harcın konusu ve mükellefi MADDE 50- (1) Binalara yapı kullanma izni verilmesi ve arsa veya arazi üzerine inşa edilecek bina ve sair tesisler nedeniyle tapuda yapılacak cins değişikliği işlemi Yapı Kullanma İzni ve Cins Değişikliği Harcına tabidir. (2) Yapı Kullanma İzni ve Cins Değişikliği Harcının mükellefi, yapı kullanma iznini ve cins değişikliği işlemini talep eden gerçek ve tüzel kişilerdir. İstisna ve muafiyetler MADDE 51- (1) Aşağıda belirtilen yapı ve tesislerden Yapı Kullanma İzni ve Cins Değişikliği Harcı alınmaz: a) Mevzuata göre inşaat ruhsatı alma zorunluluğu bulunmayan yapı ve tesisler, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara

20 Dair Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile sera, ahır, samanlık, kümes, hayvan barınağı ve yemlik gibi yapı ve tesisler, b) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanayi sitelerinde yapılan yapı ve tesisler, c) Yetkili idarelerin kendilerine ait her türlü yapı ve tesisler, ç) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ile bunların müştemilatı. (2) Aşağıda belirtilen yapı ve tesislerden Yapı Kullanma İzni ve Cins Değişikliği Harcı yüzde 50 indirimli olarak alınır: a) Karşılık gözetmeksizin Devlete veya yetkili idareye devredilmek şartıyla inşa edilen okul, öğrenci yurdu, spor tesisi, sağlık tesisi ve huzurevi, b) Deprem, yangın, su baskını, kaya düşmesi, yer kayması, çığ ve benzeri sebeplerle binaları kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin meydana geldiği tarihten itibaren en geç beş yıl içinde, afetin meydana geldiği alanlarda veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar, c) Deprem, yangın, su baskını, kaya düşmesi, yer kayması, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz bulunduklarının yetkili kuruluşlarca tebliği tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar. (3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki, bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından veya valiliklerden afete uğradıklarına veya afete maruz bulunduklarına dair alacakları bir belgeyi yetkili idareye ibraz etmeye mecburdur. Matrah ve oran MADDE 52- (1) Yapı Kullanma İzni ve Cins Değişikliği Harcının matrahı, yapı kullanma izninin verildiği tarihteki Emlak Vergisi değeridir. (2) Yapı Kullanma İzni ve Cins Değişikliği Harcının oranı, Emlak Vergisi değerinin binde 17 sidir. Harcın ödenmesi MADDE 53- (1) Yapı Kullanma İzni ve Cins Değişikliği Harcı, yapı kullanma izni başvurusu sırasında ödenir. (2) Yetkili idare, taşınmazın cins değişikliği işlemi için gerekli belgeleri, bu işlemin yapıldığı tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili tapu dairesine ve taşınmaz sahibine gönderir. Tapu dairesi, yetkili idarenin bildirimi üzerine onbeş gün içinde bir başka başvuruya gerek kalmaksızın cins değişikliği işlemini yapar ve taşınmazın sahibine tebliğ eder. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/102 İstanbul, 26 Aralık 2005 KONU : Çevre Temizlik Vergisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR

2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 05.05.2008/81 2008 YILI EMLAK VERGĐSĐ BĐRĐNCĐ TAKSĐDĐ ÖDEME SÜRESĐ 31 MAYIS 2008 DE SONA ERĐYOR 2008 yılı Emlak Vergisi I. Taksidinin 31 Mayıs 2008 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. ÖZET : Ancak 31 Mayıs

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR Sirküler Rapor Mevzuat 26.05.2016/73-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2016 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI

2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI 02.01.2017/3-1 2017 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILDI ÖZET : 70 Seri No lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak ait emlak vergisine esas değerler yeniden

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR

2016 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 2.2.205/73-206 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : 206 yılına ait emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

A) 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

A) 2016 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2017 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/155 27 /Aralık/2016 İçindekiler: * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 2017 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 27 Aralık

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/8-1 2015 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2015 yılına emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.

Detaylı

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 05.01.2010 / 13-1 2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılında uygulanacak Belediye Gelirleri Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 38 seri No lu Belediye

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010

Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Sayı: 2010/52 Konu: Emlak Vergisi Muafiyeti 11 Şubat 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) mali danışmanı ERTÜRK Yeminli Müşavirlik den Derneğimize gelen Emlak Vergisi Kanununun

Detaylı

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR

2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR 24.05.2017/66-1 2017 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2017 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı I. Taksitinin

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

SİRKÜLER. : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği

SİRKÜLER. : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-9 KONU : 67 Seri No lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 2016 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2016 yılında mükellef

Detaylı

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1981 Resmi Gazete Sayısı: 17435 İçişleri Bakanlığından:

Detaylı

Ayrıca, kanunun 29. maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, kanunun 29. maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. DUYURU Sayı: 2017/003 BURSA, 10.01.2017 Konu: 2017 Yilinda Emlak Vergisi Hesabina Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahinin) Nasil Belirleneceğine Dair Açiklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayinlanmiştir. 27.12.2016

Detaylı

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU 41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Sayı 2012/ 35 ÖZET 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) B.G.K. Mük. Mad.: 44 (Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 46) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik

Detaylı

29.07.1970 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

29.07.1970 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 29.07.1970 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ KISIM

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ

İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ İNTERNET ORTAMINDAKİ REKLAM VE TANITIM AMAÇLI İLANLAR İLE WEB SİTELERİNE İLAN VE REKLAM VERGİSİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ İnternet Ortamındaki Reklam Ve Tanıtım Amaçlı İlanlar İle Web Sitelerine İlan Ve Reklam

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

2012 Yılı Bina Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerler ( Emlak Ver. Gen Teb. / 59 ) Salı, 06 Mart :51

2012 Yılı Bina Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerler ( Emlak Ver. Gen Teb. / 59 ) Salı, 06 Mart :51 2012 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2012 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin

Detaylı

2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

2014 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti 30.12.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/149 KONU: 2015 Yılı Emlak Vergisi Değerleri Hk. 30 Aralık 2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 65 seri

Detaylı

57 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/44

57 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/44 İstanbul,.0.0 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:0/.0.0 Tarih ve 0 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği nde; emlak vergisi işlemleri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No: 59)

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No: 59) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 09.0.202 Sirküler No : 202 / 6 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 9) 3.2.20 tarih ve 289 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 26.05.1981 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NUN,, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ KISIM Belediye

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 SİRKÜLER İstanbul, 02.01.2017 Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 Konu: 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN

Detaylı

SAYI : 2016 / 08 İstanbul, CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2016 / 08 İstanbul, CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2016 / 08 İstanbul,05.01.2016 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİK ŞUBESİ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı 18-23/11/2012 ANTALYA AMAÇ İlgili tüm kurumlarda

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Sirküler No: 2015/83. Sirküler Tarihi: Konu: 2016 Yılında Geçerli Emlak Vergi Değerleri

Sirküler No: 2015/83. Sirküler Tarihi: Konu: 2016 Yılında Geçerli Emlak Vergi Değerleri Sirküler No: 2015/83 Sirküler Tarihi: 25.12.2015 Konu: 2016 Yılında Geçerli Emlak Vergi Değerleri 25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 67 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 61 )

SİRKÜLER RAPOR EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 61 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Sirküler No : 2013 / 2-5 EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 61 ) 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 61 Seri No.lu Emlak

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 6 İst. 2 Ocak 2004 KONU : Emekliler İle Şehitlerin Dul

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI Sirküler Rapor 04012011/ 10-1 2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI ÖZET : 2011 yılına ait binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI

2010 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI 28.10.2009/156 2010 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI ÖZET : 2010 yılına ait binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

Belediye Gelirleri Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Seri, Sıra Numarası, No: 32 Sayılı Tebliğ Maliye Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 2464 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI:

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/158 2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 47 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI

Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI Sayı : 2013/197 10 Tarih : 20.12.2013 Ö Z E L B Ü L T E N TAPU HARCI UYGULAMALARI I- Giriş Tapu ve Kadastro Harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bu bültenimizde kanunun

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı