JAPON REKABET DÜZENĐ VE ÇIKARTILACAK DERSLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JAPON REKABET DÜZENĐ VE ÇIKARTILACAK DERSLER"

Transkript

1 JAPON REKABET DÜZENĐ VE ÇIKARTILACAK DERSLER Hasan DURSUN Planlama Uzmanı * Bir ülkenin ticari veya iş yaşamı ile o ülkenin rekabet düzeneği arasında kaçınılmaz bir ilişki bulunmaktadır. Bir başka deyişle bir ülke; rekabeti koruyucu veya haksız rekabeti önleyici kurallar oluştururken, kendi ülkesinin ticari veya iş yaşamının gereklerini de dikkate almakta, ticari veya iş yaşamındaki değişikliklere koşut olarak rekabetle ilgili düzenlemelerinde de yenilikler yapmaktadır. Gerçi, Japonya, ticari veya iş yaşamının koşulları sonucu değil, Amerikanın baskısı sonucu 1947 yılında Antitekel Kanununu ve yine aynı yılda Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonunu kurmuştur. Antitekel Kanunu oluşturulurken ve Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonu kurulurken, Japon ticari veya iş yaşamının koşulları yok denecek ölçüde dikkate alınsa da, daha sonraki yıllarda, ticaret ve iş yaşamının temel ilkelerine ve devingenliğine paralel olarak rekabet düzenlemelerinde de bir takım değişiklikler yapılmış ve yenilikler öngörülmüştür. Bu açıdan, Japon rekabet düzeneğini açıklamadan önce, Japon iş veya ticari yaşamından kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Tipik batılı bir iş adamı; iş ile eğlence arasında açık bir ayrım yapma eğiliminde bulunmasına karşın, Japon bir iş adamı için böylesine bir ayrım oldukça anlamsızdır. Japon iş dünyasında açık bir şekilde dile getirilmese de, eğlence ile sosyalleşmenin sağlanıldığına inanılmaktadır. Japonya da sosyalleşme, ticari ilişkinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Sosyalleşme vasıtasıyla taraflar arasında kişisel güven oluşturulmaktadır. Japon iş dünyası için kişisel güven, sözleşmeyle kurulan ilişkilerden daha fazla öneme sahiptir. Batı tipi bir iş adamı için karşı tarafa güven, sözleşmenin müzakeresi ve yerine getirilmesi esnasında oluşturulmasına rağmen, Japon bir iş adamı için sözleşme, ikincil bir önceliğe sahiptir (Japan As It Is, s. 235). * Bu makalede ileri sürülen görüşler DPT nin fikrini yansıtmaz. Yazarın kişisel görüşleridir. 77

2 Japonya da ticari veya iş ilişkilerinde önem taşıyan husus; ilişkinin taraflarının insanların huzurlu ve birbirlerine güven duygusuna sahip olup olmadıklarıdır. Nitekim, Japon şirketleriyle ilişki kuran yabancılar, Japonlarla yüz yüze görüşmenin en etkili yol olduğunu fark etmişlerdir. Japon iş adamları ile yapılan iş toplantılarında, yalnızca iş ilişkisinin şartları üzerinde durulmamakta, Japon iş adamı, karşı tarafın nasıl bir insan olduğunu da tartmaktadır (Japan As It Is, s. 235). Đş ilişkilerinde en önemli husus, güven tesis etmek olduğu için Japon iş ve ticari yaşamında sözleşmenin müzakeresi ile imzalanması arasında oldukça uzun zaman geçmektedir. Sözleşme imzalanması için uzun zaman geçmesinin başka nedenleri bulunsa da, bir başka önemli nedenini, sözleşmenin uygulanmasında görev alan herkesin, sözleşmenin imzalanmasına rızalarının bulunması koşulunun aranmasıdır. Japon iş ve ticari yaşamında alınan kararların temel dayanağını samimiyet ve güven oluşturduğundan, Japon kişilere, hızlı bir karar verilmesi yönünde yapılan baskılar, ters etki doğurmaktadır. Japonya da bir iş ilişkisi kurmak için sadece sözleşmenin şartlarını oluşturma yönünde çaba yeterli olmamakta, karşılıklı güveni sağlama ve uzun dönemli ilişki kurma yönünde çabayı da gerektirmektedir. Bu hususun bir gecede elde edilemeyeceği açıktır (Japan As It Is, s. 235). Herhangi bir iş ilişkisinde sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesine büyük değer verilir. Bununla birlikte, Japonya da yapılan sözleşmeler, her olasılığı değerlendirerek ona göre hüküm koyucu nitelikte ayrıntılı olmayıp, iş ilişkisinin çerçevesini gösteren genel düzenlemeler niteliğindedir. Çünkü iş ilişkileri, karşılıklı güven anlayışına bağlı olarak kurulduğundan, bir bakıma aile bağlarına benzemektedir. Đş ilişkisinde ideal olan durum, beraberce çalışma konusunda derin ve temel bir anlaşmanın sağlanmış olmasıdır. Sözleşmenin uygulanması esnasında sorun doğarsa, taraflar karşılıklı görüşerek sorunu çözme doğrultusunda çalışma yapmakta, eğer ilişkinin bir tarafı çeşitli güçlüklerle karşılaşırsa, diğer taraf ona yardım elini uzatmaktadır. Japonya da başlayan bir iş ilişkisi, yıllarca sürmektedir. Diğer taraftan, Japon iş dünyasında kurulan iş ilişkilerinin uzun sürmesi olgusu, Japon veya yabancı olsun yeni firmaların Japon piyasasının içerisine girmesini oldukça zorlaştırmaktadır (Japan As It Is, s. 235). Bu açıklamalardan sonra, Japon rekabet düzeneği üzerinde durulacaktır. Japon rekabet düzeneği incelenirken önce kurumsal yapı üzerinde durulacaktır. I. KURUMSAL YAPI Japonya da rekabet işlerinden sorumlu olan idari organ, Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonudur. Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonu; Antitekel Kanunu ve bu kanunu tamamlayıcı nitelikteki, Eşantiyon ve Reklamlar Kanunu ile Taşeronluk Kanunu olan Kanunları uygulamakla görevlidir. Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonunu, Komisyon olarak bir başkan ve dört üye oluşturur. 78

3 Komisyon başkan ve üyeleri, Japon Meclisinin her iki organı olan Senato ve Temsilciler Meclisinin onayı alınmak suretiyle Başbakan tarafından atanır. Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonu, 2001 yılında Kamu Yönetimi, Đç Sorunlar, Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığının ilgili kuruluşu şeklinde düzenlenmiş (What is the Structure...s.1) Nisan 2003 tarihinde ise Bakanlar Kurulu Ofisi altında örgütlendirilmiştir. Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonu bünyesinde, Komisyonun değişik fonksiyonlarını yerine getirmek üzere Genel Sekreterlik Kurulmuştur. Genel Sekreterliği; Sekreterya, Ekonomik ve Ticari Đşler Bürosu ile Soruşturma Bürosu oluşturur. Ayrıca, Komisyonunun taşra örgütü bulunmaktadır ki (Bkz. Organization of The Government of Japan, s.46) sayısı 2003 sonu itibariyle 6 dır. Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonunun organizasyonunu daha somut olarak gösterebilmek için aşağıdaki şeklin çizilmesi yerinde olacaktır. Şekil 1: Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonu Organizasyonu Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonu Genel Sekreterlik ( tarihi itibariyle 607 personeli bulunmaktadır) Sekreterya - Genel Đşler Şubesi (Şb) - Personel Şb - Uluslararası Đlişkiler Şb Şubesi Ekonomik ve Ticari Đşler Bürosu -Genel Đşler Şb -Eşgüdüm Şb -Ekonomik Araştırma Şb -Birleşme ve Devir Şb Ticari Uygulamalar Dairesi Soruşturma Bürosu Özel Soruşturma Dairesi Taşra Örgütü (6 Yerde) -Ticari Uygulamalar Şb -Yüklenici arası Đşler Şb -Tüketici Đşleri Şb -Đdari ve Planlama Şb - I. Soruşturma Şb - II. Soruşturma Şb -III. Soruşturma Şb - I. Özel Soruşturma Şb - II. Özel Soruşturma Şb -III. Özel Soruşturma Şb -Hokkaido Şb -Thoku Şb -Chubu Şb -Kinki Şb -Kyushu Şb -Okinawa Genel Bürosu Kaynak: Organization of The Government...s. 9 ve organ1. jpg,

4 Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonunun organizasyonel yapısını kısaca inceledikten sonra, Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin görev ve yetkilerinin incelenmesi yerinde olacaktır. a) Sekreterya Ticarette Hakkaniyet Komisyonunun Sekreteryasını; Genel Đşler, Personel ve Uluslararası Đlişkiler Şubeleri oluşturmaktadır. Sekreteryanın temel görevleri şunlardır: i) Dokümantasyon işleri, ii) Bilgi edinme işleri, iii) Genel Sekreterliğinin genel eşgüdüm işleri, iv) Parlamento ile ilişkiler işleri, v) Halkla ilişkiler işleri, vi) Bütçe, muhasebe ve malların yönetimi işleri, vii) Personel işleri, viii) Örgüt yapısı ve Komisyonda çalışacak personelin sayısını belirleme işleri, ix) Politikaları değerlendirme işleri, x) Yasa taslağı hazırlama işleri, xi) Personelin gönenci işleri, xii) Duruşma sorguçlarının yaptığı işler dışındaki duruşma süreciyle ilgili işler, xiii) Kararların infazı ve ek para cezası (sürşarj) toplama işleri, xiv) Dış ilişkiler işleri, xv) Başka büroların görev alanına girmeyen işleri yürütmektir (Organization of The Government of Japan 2003, s. 46). 80

5 b) Ekonomik ve Ticari Đşler Bürosu Ekonomik ve Ticari Đşler Bürosu; Genel Đşler, Eşgüdüm, Ekonomik Araştırma ve Birleşme ve Devir Şubeleri ile Ticari Uygulamalar Dairesinden oluşur. Ticari Uygulamalar Dairesi de; Ticari Uygulamalar, Yüklenici arası Đşler ve Tüketici Đşleri Şubelerinden oluşur. Ekonomik ve Ticari Đşler Bürosunun temel görevleri şunlardır; i) Antitekel politikaları alanındaki temel konularda planlama işleri, ii) Đş ve ticari faaliyetler ile cari ekonomik koşullar alanındaki araştırma faaliyetleri, iii) Đzin, rıza, danışma, düzenleme yapma talepleri, bildirim formları alındısı, rapor ve bilgi verme ile ilgili işler, iv) Ekonomiyle ilgili kanunlar ve diğer düzenleyici işlemler konusunda eşgüdüm işleri, v) Haksız (unfair) ticari uygulamaları belirleme işleri, vi) Malın tekrar satışı halinde fiyatının saptanabileceği ürünlerle ilgili işler, vii) Taşeronluk hak edişlerinin taşeronlara ödenmesinde görülen gecikme durumunda Taşeronluk Kanununun uygulanması işleri, viii) Aldatıcı reklam ve makul olmayan prim verilmesi durumlarında Prim ve Reklamlar Kanununun uygulanması işlerini yürütmektir (Organization of The Government of Japan 2003, s. 47). Büro bünyesinde kurulmuş bulunan Ticari Uygulamalar Dairesi de, sayılan bu görevlerden tekelci durumlar dışında diğer iş ve ticari faaliyetler alanında araştırma faaliyetleri yürütmekte, Holding şirketler, birleşme ve hisse ele geçirme dışındaki diğer bildirim formlarını almakta ve münhasır yetkiye sahip olarak, Büronun görevleri arasında gösterilen (v) ila (viii) arasındaki işleri yürütmektedir (Organization of The Government of Japan 2003, s. 47). c) Soruşturma Bürosu Soruşturma Bürosu; Đdari ve Planlama Şubesi, 3 adet Soruşturma Şubesi ile Özel Soruşturma Dairesinden oluşmaktadır. Özel Soruşturma Dairesi de; 3 adet Özel Soruşturma Şubesinden oluşmaktadır. Soruşturma Bürosunun temel görevleri şunlardır; 81

6 i) Đhlal iddialarını soruşturma işleri, ii) Şikayet ve tavsiye işleri, iii) Ek ödeme emri işleri, iv) Đddianame ve acil tedbir kararı için mahkemeye başvuru işleri, v) Verilen kararlara uyulup uyulmadığını gözetleme işlerini yürütmektir (Organization of The Government of Japan 2003, s. 47). Büro bünyesinde kurulmuş bulunan Özel Soruşturma Dairesi de sayılan görevlerden; büyük şirketler tarafından ileri sürülen veya Soruşturma Bürosunun Genel Müdürü tarafından emredilen, ulusal ekonomi veya halkın yaşamı üzerinde büyük etkisi olabilecek nitelikteki ulusal boyutlu ihlal iddialarıyla ilgili şikayetleri inceleme, soruşturma yapma ve çeşitli tavsiyelerde bulunmakla görevlidir (Organization of The Government of Japan 2003, s. 47). Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonunun organizasyonel yapısını ve görevlerini genel bir şekilde inceledikten sonra, Japon rekabet düzeneğini oluşturan kanunlar ve söz konusu kanunların amaçları üzerinde durulması yerinde olacaktır. II- REKABET DÜZENEĞĐNĐ OLUŞTURAN KANUNLAR VE AMAÇLARI Japon rekabet düzeneğinin temelini, Amerikanın diktesi sonucu kabul edilen 1947 tarihli Antitekel Kanunu oluşturmaktadır. Bu kanun; Japon ekonomisinin etkin bir şekilde işlemesinin, ancak, piyasa düzeneğini makul bir şekilde işletecek olan serbest ve adil rekabet yoluyla elde edilebileceğinin bilincindedir. Japonya da serbest piyasa sistemi geçerli bulunmaktadır. Bu sistemde, ekonomik faaliyetler normal olarak firma ve tüketicilerin kararlarıyla yürütülür. Firmalar, kural olarak, üretecekleri mal ve sunacakları hizmetin miktarını, devletin talimatı veya belirlemesiyle değil, kendi başlarına olarak belirler. Bu sistemde, tüketiciler de istedikleri mal ve hizmeti satın alırlar. Piyasa, firma ve tüketicileri bir araya getirmekte ve fiyatlar ise firma ve tüketicilerin kararlarını etkileyen arz ve talebe göre oluşmaktadır. Serbest piyasa sisteminin en belirgin olan bu süreciyle ekonomik düzen sürdürülür (What is the Purpose...s.1). Piyasa düzeneği çerçevesinde firmalar, piyasaya kendi takdir haklarıyla girer ve kâr elde ettiği sürece piyasada faaliyette bulunur. Firmaların, kâr elde edebilmesi için rekabet yapmaları zorunludur. Rekabet sonucunda bazı firmalar, kâr elde ettiği için ayakta kalmakta, bazıları ise zarar ettiğinden dolayı piyasayı terk etmek durumunda kalmaktadır. Bu durum, piyasa düzeneği çerçevesinde firmaların kendi sorumluluğu ilkesine uyarlık taşımaktadır (What is the Purpose...s.1). 82

7 Piyasa düzeneği; firmaların maliyetlerini düşürerek ve kaynaklarını etkin kullandırarak, onların yüksek kalitede ve ucuz mal ve hizmet sunmalarını kolaylaştırır. Bir başka deyişle, piyasa düzeneği; firmaların birbirleriyle rekabet etmesini ve tüketicilerin mal ve hizmet seçimi yoluyla ekonominin işlemesine katılımını sağlamakta ve sonuç olarak tüm ekonominin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır (What is the Purpose...s.1). Bununla birlikte, bazı firmalar piyasa düzeneğinin iyi işlemesini engellemektedir. Bu firmalar, piyasaya hile ve desise karıştırarak yoğun rekabetten kaçınmaya çalışmaktadır. Hatta bazıları haksız rekabet araçlarını kullanmaktadır. Đşte bu durumlarda devlet, piyasa düzeneğinin düzgün işlemesini sağlamak için piyasadaki rekabet engellerini kaldırmak için müdahale edebilir. Söz konusu müdahaleler; antitekel veya rekabet politikalarının esasını oluşturur. Bu politikaları uygulamaya geçirebilmek için Japonya da 1947 yılında kısa ismi Antitekel Kanunu olan temel bir kanun kabul edilmiştir. Kanunun resmi adı, Özel Tekelciliğin Yasaklanması ve Adil Ticareti Sürdürme Kanunudur (What is the Purpose...ss.1, 2). Aldatıcı reklam ve aşırı prim önerisiyle müşteri elde edilmesi Antitekel Kanunu tarafından haksız ticari uygulama olarak kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. Bununla birlikte reklam faaliyetleri ve prim önerileri kısa bir zaman dilimi içerisinde ve yaygın bir şekilde uygulandığından, bu duruma karşı seri önlemlerin alınması gerekmiştir. Bu gereksinime yanıt verebilmek amacıyla 1962 yılında Antitekel Kanununu tamamlamak üzere, kısa ismi, Armağan ve Reklamlar Kanunu olan Kanun (Resmi adı, Haksız Eşantiyon ve Aldatıcı Reklamlarla Mücadele Kanunu) yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunla, aldatıcı reklam ve aşırı ödüllere karşı etkin mücadele verebilmek amacıyla yalın ve çabuk nitelikte süreçler öngörülmüştür (What Laws...s.1). Japonya da ana yükleniciler, sık sık işlerini, kendileriyle ilişkili olan çok sayıda taşeron firmayla beraber yürütür. Bu sistem, temel olarak makine sanayiinde yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. Çoğu durumlarda, taşeron firmalar, üretim faaliyetlerini az sayıdaki ana yüklenici firmalara bağlı olarak yürütmekte ve bağlı oldukları ana yüklenicilere kıyasla zayıf bir konumda bulunmaktadır. Böyle bir konumda, ana yüklenicilerin baskın pazarlık gücünü kötüye kullanarak taşeron firmaları sömürme yoluna gittikleri görülebilmektedir. Taşeronluk işlemlerinin niteliği göz önüne alınarak ve Antitekel Kanununu tamamlayıcı nitelikte olmak üzere 1956 yılında Taşeronluk Kanunu (Resmi adı, Taşeronlara Hak Edişlerinin Ödenmesindeki Gecikmelerin Önlenmesi Kanunu) kabul edilmiştir. Kanunun amacı; adil taşeronluk işlemlerini sağlamak ve ana firmaların baskın pazarlık güçlerini kötüye kullanmalarını önlemek için hızlı ve etkin süreçler öngörerek taşeronların menfaatlerini korumaktır (What Laws...s. 2). Rekabet düzenini oluşturan bu kanunların 83

8 kapsamına giren faaliyetleri incelemeye geçmeden önce adil ve dürüst rekabetten ne gibi faydaların doğduğunu incelemek yerinde olacaktır. III. REKABETTEN DOĞAN FAYDALAR Bir ülkede, adil ve düzgün bir şekilde rekabetin işlemesinden yalnızca tüketiciler değil firmalar da önemli yararlar sağlamaktadır. Tüketici ve firma açısından doğan yararların sırasıyla incelenmesi yerinde olacaktır. a) Tüketici Açısından Doğan Faydalar Rekabetin adil ve düzgün bir şekilde işlemesinin tüketiciyi koruma açısından büyük önemi bulunmaktadır. Bir seçimde oy verme faaliyetinde olduğu gibi tüketici faaliyeti de temel olarak, sunulan mal ve hizmetler arasından bir seçim yapılması esasına dayanır. Sunulan mal ve hizmetler arasından bir seçim yapılması esasının bulunması, ekonomik bakış açısından, tüketicilerin ürün hakkında firmalara talimat verme yetkisinin bulunması anlamını taşır. Bu yetki bir ekonomide tüketici hakimiyeti olarak tanımlanmaktadır (What is the Purpose...s. 2). Bununla birlikte piyasada firmalar arasında rekabetin kaybolduğu ve firmaların haksız rekabet araçlarına başvurdukları durumda, tüketiciler sunulan mal ve hizmet arasından akılcı (rasyonel) seçim yapamayacaklar ve böylelikle tüketici hakimiyeti kaybolacaktır. Adil ve dürüst rekabeti koruyucu ve sağlayıcı kanunların temel hedefi; böyle durumları önlemek ve düzeltici çarelere yer vermektir (What is the Purpose...s. 2). Adil ve dürüst rekabeti koruyucu ve sağlayıcı kanunlar, tüketicilerin akılcı seçimine olanak sağlar. Bir başka deyişle, söz konusu kanunlar, erdemli bir döngü oluşturarak; tüketici hakimiyetini sağlamakta, bu durum ise firmalar arasında rekabeti teşvik etmektedir. Böylelikle tüketicilerin çıkarları sağlanarak, ulusal ekonominin top yekun ve demokratik bir şekilde kalkınması sağlanmaktadır (What is the Purpose...s. 3). b) Firmalar Açısından Doğan Faydalar Toplumda; adil ve dürüst rekabeti koruyucu ve sağlayıcı kanunların sadece tüketici lehine fayda oluşturduğu, buna karşın firmalar aleyhine bir durum oluşturduğu yönünde yanlış bir kanı bulunmaktadır. Adil ve dürüst rekabeti koruyucu ve sağlayıcı kanunların gerçek amacı; piyasanın tekelleşmesini ve iş ile 84

9 ticari faaliyetlerdeki makul olmayan engelleri ortadan kaldırarak, firmaları, serbest ekonomi düzeninde işlerini özgürce yürütmesini olanaklı kılmaktır. Bundan da öte, adil ve dürüst rekabeti sağlayıcı ve koruyucu kanunlar; firmaların, iş yaşamında rekabet yapmayarak, rekabet dışı uygulamalardan kâr elde etmelerini durdurmaktadır. Böylelikle söz konusu kanunlar, firmaların ihtiyatsız yönetim göstermelerini ve ilerleme için beliren fırsatları kaybetmelerini önler. Daha somut bir deyişle; adil ve dürüst rekabeti koruyucu ve sağlayıcı kanunlar, firmaların yaratıcı nitelikteki teşebbüs faaliyetini uyarmakta, onların ticari ve iş faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bu durumun ise, bütün olarak çökmesini engellemeye yol açacağı ortadadır (What is the Purpose...s. 3). Adil ve dürüst rekabeti koruyucu ve sağlayıcı kanunlar söz konusu olumsuz eğilimleri önleyerek güzel bir döngüye yol açmakta; daha somut bir deyişle adil ve dürüst rekabet sonucu; istihdam ve gelir seviyesi artmakta, firmalar ise tüketicilerin alım gücü yükseldiği için bu durumdan fayda sağlamaktadır. Bu konuda son olarak şu hususun belirtilmesi yerinde olacaktır. Kurallar ancak uyulduğu müddetçe devamlı kılınabilir. Bu çerçevede, dürüst ve adil rekabeti sağlayıcı ve koruyucu kanunlar, ancak firmalar tarafından sürdürülebilir (What is the Purpose...s. 3). IV. REKABETĐ KORUYUCU VE SAĞLAYICI KANUNLARIN KAPSAMINA GĐREN FAALĐYETLER Yukarıda çeşitli defalar belirtildiği üzere Japonya da rekabeti koruyucu ve sağlayıcı temel kanun, Antitekel Kanunudur. Armağan ve Reklamlar Kanunu ile Taşeronluk Kanunu; Antitekel Kanununun ayrılmaz bir parçasını oluşturmakta ve Antitekel Kanununun genel ilkelerini belirttiği hususlar (aldatıcı reklam ve taşeronluk vb) hakkında ayrıntılı düzenlemeler öngörmektedir. Antitekel Kanunu ile diğer iki kanunun kapsamına giren faaliyetleri; kartel, tekel ve oligopol, haksız ticari faaliyetler, birleşme ve devir, yoğunlaşma ve taşeronluk olarak incelemek yerinde olacaktır. Aşağıda, sırasıyla bu faaliyetler incelenecektir. a) Kartel Antitekel Kanununun 3 üncü maddesine göre hiç bir firma ticareti makul olmayacak tarzda kısıtlayıcı faaliyet gösteremez. Ticaretin makul olmayan tarzda kısıtlanması, firmalar arasında kartel oluşturulması demektir. Kartel; fiyatı belirlemek, ürün ve satış miktarını sınırlandırmak ve ticari müşterileri belirlemek 85

10 üzere firmalar arasında açık veya gizli bir şekilde anlaşma, söz birliği veya uyumlu eylem olarak tanımlanabilir. Kısıtlamanın konusuna göre karteller; fiyat; miktar, piyasa tahsis ve hileli ihale kartelleri gibi çeşitli adlar alabilir (What Practices...s. 1). Kartele katılanlar tarafından rekabetten kaçınma yönünde bir anlaşma sağlandığı için, kartel; fiyatların artması, etkin olmayan firmaların ayakta kalması ve ekonominin makro olarak durgunlaşması gibi bir takım olumsuz etkenler doğurmaktadır. Bu yüzden rekabeti koruyucu ve sağlayıcı kanunlara sahip tüm ülkelerde, kartel, sıkı bir şekilde yasaklanmaktadır (What Practices...s. 1). Kanunun 6 ncı maddesinde uluslararası kartel konusu düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, hiç bir firma, ticaretin makul olmayan kısıtlanması veya adil olmayan ticari faaliyet niteliğinde uluslararası bir anlaşma veya sözleşme yapamaz. Görüldüğü üzere Japon Antitekel Kanunu, yalnızca iç piyasadaki ticareti düzenlemekle yetinmemekte, Japon piyasalarındaki rekabeti kısıtladığı takdirde Japonya ile diğer ülkeler arasındaki ticareti de düzenlemektedir. Örneğin geçmişte Japon firmaları ile Avrupalı firmalar uluslararası bir kartel oluşturmuşlar ve kartel anlaşması gereği Japon firmaları Avrupa ya, Avrupa firmaları da Japonya ya mal satmamayı kararlaştırmışlardır. Bu durum, Antitekel Kanununun ihlali olarak sayılmıştır (What Practices...s.1). Antitekel Kanunun III. Kısmı, ticari birlikler, daha somut bir deyişle ticari birlikler tarafından yapılan kartel uygulamaları konusunda hüküm içermektedir. Kanunun 8 nci maddesinde, ticari birlikler tarafından yapılan kartel faaliyetleri yasaklanmaktadır. Antitekel Kanunu; kartelin, yalnızca firmalar tarafından yapılan anlaşma veya uyumlu eylemlerle değil, ticari birliklerin faaliyetleriyle de oluşturulabileceğini öngörmüş ve ticari birliklerin faaliyetlerini sıkı bir şekilde düzenlemiştir. Örneğin bir ticari birlik tarafından fiyatların yükseltilmesi yönünde bir karar alınır ve birliği oluşturan firmalar tarafından alınan karar doğrultusunda fiyatlar yükseltilirse bu durum, ticari birlik tarafından oluşturulan bir kartel olarak adlandırılmaktadır (What Practices...ss. 1, 2). Bundan da öte, Kanunun 8 inci maddesi; ticari birliklerin, belirli bir ticari veya iş alanında firma sayısını sınırlamasını, kendisini oluşturan firmaların faaliyetlerini veya fonksiyonlarını adil olmayan tarzda kısıtlamasını ve onları haksız ticari faaliyetlerle uğraştırmasını da açık bir şekilde yasaklamaktadır (What Practices...s. 2). b) Tekel ve Oligopol Antitekel Kanununun 3 üncü maddesi; firmalar tarafından oluşturulan özel tekelciliği yasaklamaktadır. Özel tekelcilik; bir firma tarafından diğer bir firmanın 86

11 yapay bir şekilde o iş alanı dışında tutulması veya bir firmanın tek başına veya diğer firmalarla birlikte veya onlarla bir tertip içerisine girerek diğer firmaların iş faaliyetlerini kontrol etmesi ve böylelikle piyasa hakimiyetini oluşturması veya mevcut piyasa hakimiyetini sürdürmesidir. Buna karşın, bir firma, yüksek kaliteli ve ucuz mal üretir ve piyasadaki rekabet sonucunda diğer firmaların piyasadan ayrılmasına neden olup piyasada tekel konumunda bulunursa, bu durum, Antitekel Kanununun ihlali olarak değerlendirilmemektedir (What Practices...s. 2). Diğer firmaların o iş alanı dışında tutulması; birleşme veya iktisap sonucu diğer firmaların tüzel kişiliğinin sona ermesi veya piyasaya yeni firmaların sokulmaması anlamını taşır. Diğer firmaların faaliyetlerini kontrol ise; örneğin, hisse senetlerini elde ederek, baskın pazarlık gücünü kullanarak diğer firmalar üzerinde sınırlamalar koymak anlamına gelir (What Practices...s. 2). Antitekel Kanunu; piyasadaki oligopolistik durumlar için de bir takım hükümler koymuş bulunmaktadır. Oligopolistik piyasa yapısının bulunduğu hallerde firmalar arasında etkin bir rekabet beklenemez, çünkü piyasadaki firmaların sayısı az olduğu için firmalar kendi aralarında bir iç bağımlılık ilişkisi kurmakta ve birbirlerinin davranışlarını kolaylıkla kestirebilmektedir. Antitekel Kanunu, piyasada etkin bir rekabetin olmaması ve bir veya iki firmanın piyasada oldukça fazla pay sahibi olmasının (örneğin %50 nin üzeri olması) olumsuz etki doğurmasını tekelci bir durum olarak değerlendirmektedir. Kanun böyle durumlarda rekabeti sağlamak için firmalara karşı bir takım önlemler öngörmektedir. Bu önlemlerden birisi, firmanın bir kısım işlerini kendi bünyesinden ayırmasıdır (What Practices...ss. 2, 3). Oligopolistik endüstri dallarında iş faaliyetlerini yürüten firmaların olumsuz etki doğurmayacak şekilde iş faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlamak ümidiyle tekelci durumların düzenlemesi yapılır. Tekelci bir durum doğsa bile bir firmanın bünyesinden bir kısım işlerin ayrılmasını öngörmek en son başvurulacak çaredir. Eğer diğer önlemlerle rekabet sağlanabilirse, onlara öncelik verilir (What Practices...s. 3). Antitekel Kanununun 2 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; bir piyasada tekelci durumun doğabilmesi için aşağıdaki karakteristik özelliklerden herhangi birisinin bulunması yeterli görülmektedir. - Japonya içerisinde bir önceki yıl arz edilen mal ve hizmetlerin toplam değerinin 100 milyar Yeni aşması - Zirvedeki firmanın piyasa payının %50 yi veya zirvedeki iki firmanın toplam piyasa payının %75 i aşması, 87

12 - Bir piyasaya yeni firmaların girişini oldukça zorlaştıracak koşulların bulunması, - Talepte veya maliyette düşme görülmesine rağmen mal veya hizmetin fiyatında makul bir zaman dilimi içerisinde ancak küçük bir düşme yaşanması, - Reklam masrafları dahil giderlerde veya kârlarda aşırılıklar görülmesi (What Practices...s. 3). Oligopolistik bir endüstride sık sık, bir firmanın fiyat yükselttiği durumda, diğer firma ve/veya firmaların da kısa bir zaman dilimi içerisinde fiyatlarını hemen hemen aynı oranda yükselttikleri gözlemlenmektedir. Söz konusu endüstride faaliyet gösteren firma, rakip firma ve/veya firmalarla görüşme yapmaksızın onların ne şekilde davranacağını kestirebilmektedir. Ekonomik bir bakış açısından bu şekildeki paralel fiyat artışlarının, kartelden herhangi bir farkı bulunmamaktadır (What Practices...s. 3). Bu şekildeki paralel fiyat atışlarıyla mücadele etmek üzere, Antitekel Kanununun 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereği, Japon Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonu; oligopolistik endüstri bünyesindeki ana teşebbüslerden fiyat artışının nedenlerini kendisine bir raporla bildirmesini talep eder. Raporun içeriği belirli bir formla Japon Parlamentosuna (Diet) sunulur. Böyle bir sistemin altında yatan düşünce; oligopolistik endüstri bünyesinde fiyatların kolay bir şekilde oluşturulmasının önüne geçmektir (What Practices...s. 3). Aşağıdaki koşulların eş anlı olarak bulunması halinde, fiyat artışının nedenlerinin Japon Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonuna bildirilmesi gerekir: - Bir önceki yıl piyasaya sunulan mal ve hizmetin toplam değerinin 60 milyar Yeni aşması, - Endüstri bünyesindeki lider üç firmanın toplam piyasa payının %70 i geçmesi, -Endüstri bünyesindeki ana firmaların üç ay içerisinde fiyat yükseltmesi, -Fiyat artışının miktar veya oran olarak benzer veya aynı olması (What Practices...s. 4). Eğer söz konusu paralel fiyat artışlarının arkasında kartel olduğu anlaşılırsa bu durum da kartel olarak değerlendirilir (What Practices...s. 4). 88

13 c) Haksız Ticari Faaliyetler Rekabetin etkin bir şekilde yürüyebilmesi için, mal ve hizmet sunumunda yüksek kalite ve düşük fiyatı sağlayacak adil rekabetin yaşama geçirilmesi gerekir. Bu gereksinimlerin ışığı altında, Antitekel Kanunu, adil rekabet ortamını baltalama eğiliminde olan durumları haksız ticari faaliyetler olarak değerlendirmekte ve yasaklamaktadır. Antitekel Kanunu haksız ticari uygulamalar konusunda çeşitli hükümler içermektedir. Kanunun 19 uncu maddesi, firmaların haksız ticari uygulamalarını, 8 inci maddesi, ticari birliklerin, bünyelerindeki firmaları haksız ticari uygulama benzeri iş yapmaya sevk etmelerini, 6 ncı maddesi, içeriğinde haksız ticari uygulamaları barındıran uluslararası sözleşmeler hakkında hüküm koymaktadır (What Practices...s. 4). Antitekel Kanunu; Ticarette Hakkaniyeti Sağlama Komisyonuna, haksız ticari faaliyetler olarak değerlendirilebilecek somut uygulamaları belirleme yetkisi vermektedir. Haksız ticari faaliyetler en geniş haliyle 3 gruba ayrılmaktadır. Birinci grup, serbest rekabeti sınırlandıran hallerdir. Serbest rekabeti sınırlandıran hallere; alış verişten kaçınma, ayrımcı fiyatlandırma, haksız olarak düşük fiyatla satış ve tekrar satış fiyatının sınırlandırılması halleri örnek olarak gösterilebilir. Đkinci grubu ise, bizzat kendisi adil olarak değerlendirilmeyecek rekabet durumları oluşturur. Bizzat kendisi adil olmayan rekabet hallerine; aldatıcı yöntem veya haksız eşantiyonlarla müşteri çekilmesi ve bağlayıcı satış örnek olarak gösterilebilir. Son grup haksız ticari uygulamaları ise, büyük firmaların, baskın pazarlık gücünü kullanarak, ticaret yaptığı kişilerden makul olmayan taleplerde bulunması hali oluşturur. Bir malın tekrar satış fiyatının kısıtlanması gibi durumların haksız ticari uygulama olduğu açık ve kolay bir şekilde anlaşılırken, diğer bazı fiil ve eylemlerin haksız ticari uygulama olduğu kolay ve açık bir şekilde anlaşılamamaktadır. Bu fiil ve eylemler, ancak adil rekabeti engellediği takdirde haksız olarak değerlendirilir (What Practices...s. 4, 5). Aşağıda, üç geniş grup içerisinde değerlendirilen haksız ticari uygulamalara ayrıntılı bir şekilde temas edilecektir. Haksız ticari uygulamalardan birisi; alış veriş yapmayı reddetmektir. Belli firmalarla alışverişe girmemek veya alış verişe izin vermemek fiili alış veriş yapmayı reddetmek anlamını taşır. Böyle bir fiil eşgüdümle, grup boykotu şeklinde işlenebileceği gibi tek başına, ferdi şekilde de işlenebilir. Grup boykotunun amacı; aynı endüstri içerisinde bulunan firmaların eşgüdümlü bir çaba ile belirli firmaları piyasadan çıkarmak ve onların müşterilerini elde etmektir. Bu yüzden grup boykotu yasaklanmış ve piyasadaki rekabeti esaslı bir şekilde kısıtladığı durumlar, haksız ticari uygulama olarak değerlendirilmiştir. Alış veriş yapılması reddedilerek diğer firmaların piyasadan çıkartılarak onların iş faaliyetlerini yürütmelerinin güçleşmesinin amaçlandığı veya Antitekel Kanununa aykırı olarak haksız bir amaca 89

14 ulaşabilmek için alış veriş yapmanın reddedildiği durumlar, kişisel boykot olarak değerlendirilmekte ve yasa dışı olarak kabul edilmektedir (What Practices...s. 5). Bir başka haksız ticari uygulama; ayrımcı fiyatlandırma, ayrımcı muameledir. Firmaların aynı mal veya hizmet için satış bölgesi ve müşterisine göre haksız (unjust) olarak farklı fiyat veya ticari işlem koşulu saptaması yasa dışı olarak kabul edilmektedir. Haksız kavramı; firmaların; ayrımcı fiyatlandırma ile rakiplerini piyasadan çıkarması veya ticari iş yaptığı belirli müşterilerini olumsuz bir konuma sokması anlamını taşır. Yine, ticari birlikler tarafından yapılan ayrımcı tutum ve davranış nedeniyle olumsuz ayrımcılığa maruz kalan firma, ticari faaliyetlerini yürütmekte zorlanırsa bu durumun da yasa dışı olarak belirtildiğini ifade etmek gerekir (What Practices...ss. 5, 6). Haksız şekilde düşük fiyatla satış, haksız olarak yüksek fiyatla alım bir başka haksız ticari uygulamadır. Rakiplerinin ticari faaliyetlerini yürütmesini zorlaştıracak derecede mal veya hizmetlerin oldukça düşük bir şekilde fiyatlandırılması, yasa dışı olarak kabul edilmektedir. Bir firma tarafından maliyetlerin düşürülerek malın veya hizmetin rakiplerinden daha düşük bir şekilde fiyatlandırılması, normal bir rekabet hali olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, mal veya hizmetin, bir firma tarafından, rakiplerinin iş hayatını bitirmek amacıyla maliyet fiyatının altında satışa sunulması adil bir rekabet olarak değerlendirilemez. Bununla birlikte; bozulabilen veya mevsimlik malların maliyet fiyatının altında satılması durumu, haksız şekilde düşük fiyatla satış olarak kabul edilmemektedir. Çünkü bu durumda arz ile talep arasında bir ilişki kurularak fiyatlandırma yapılmaktadır (What Practices...s. 6). Ticari yaşamda malların fiyatının oldukça yüksek saptanmasına ayrıksı durumlarda rastlanılır. Bununla birlikte, eğer endüstri içerisindeki lider firmalar, rakiplerini piyasadan atmak için hammadde fiyatlarını haksız olarak çok yüksek bir şekilde belirlerse bu durum haksız şekilde yüksek fiyatla alım olarak değerlendirilir. Böyle bir durumda, küçük ölçekli rakip firmaların hammadde alımı yapmaları olanaksız hale gelecek ve söz konusu firmalar iş yaşamından çekilmek zorunda kalacaklardır. Bu şekildeki yüksek fiyatlarla mal alımı yasaklanmıştır (What Practices...s. 6). Bir başka haksız ticari uygulama; aldatıcı reklamlarla müşteri çekilmesi, haksız eşantiyonla müşterinin ayartılmasıdır. Firmalar, müşteri çekebilmek için çeşitli rekabet yöntemlerine başvurmakta serbesttirler. Bununla birlikte aldatıcı veya yanıltıcı reklamlarla müşterilerin kandırılması ve bir malı satmak için o mala aşırı sayılacak nitelikte eşantiyon (hediye) eklenerek, müşterinin tutkusunun vurgun amaçlı sömürülmesi, müşterilerin malları doğru bir şekilde seçmesini engeller. Bu yüzden bu şekildeki fiil ve eylemler yasa dışı olarak kabul edilmiştir. 90

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma Yaşamına Etkileri 3 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ Prof. Dr. Erol AKI * İş Sağlığı ve Güvenliği konusu 4857

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Sermaye Piyasası Kurulunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun; araştırma, inceleme

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER Tek satıcılık sözleşmesi, muafiyet, kartel, bayi, ihlâl

ANAHTAR KELİMELER Tek satıcılık sözleşmesi, muafiyet, kartel, bayi, ihlâl TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNİN REKABET KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUAFİYETE AYKIRI TEK SATICILIK SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ Aziz Serkan ARSLAN * ÖZET: Tek satıcılık sözleşmeleri,

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)

III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) III-55.1 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliğine ilişkin liste:

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Sayfa No: 1 31.12.2013 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz, 2013 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı