içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda"

Transkript

1

2

3 2 2 4 içindekiler 3 Bizden Size ODTÜLÜLER BÜLTEN ARALIK 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM'85) 4 22 Dernekten Bu Ay Viflnelik Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Viflnelik Mutfa ndan Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS'83) Erdem Tüzün (ADM'82) Baki Arslan (CHE'89) Kamil Kanco lu (ME'87) Taylan Ulafl Evcimen (CE'02) Melda Tanr kulu (CP'06) Emre Güner (CE'98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Tüketim Toplumunda Pazarlama Kapak Konusu Bursiyer Say m z Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN Tarihte Bu Ay Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE 510 Bursiyere Ulaflt k, Gurur Duyuyoruz, Sizlerle Güçlüyüz Sevgili Üyelerimiz, 2012 y l n n bu son ay nda, Derne imizi güçlü ve baflar l k lan sevindirici haberleri sizlerle paylaflmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Y llard r sizlerin yönetimimize verdi iniz destek ve güvenle sistematik bir flekilde 200 lerden 510 ö renciye ulaflt m z müjdelemek bizleri çok mutlu ediyor. Bu büyük gurur tablosu, sizlerin de yak ndan takip etti- iniz gibi tesadüfen gerçekleflmifl bir baflar de il. Alt y ldan bu yana burs verdi imiz ö renci say m z artt rmak için çeflitli çal flmalar yapt k ve her y l bu sayede daha fazla üyemiz Dernek yönetiminin çizgisinden, duruflundan ve performans ndan memnun kalarak, bizlere destek verdi. Üyelerimizin gösterdikleri güven burs havuzumuzun her geçen gün büyümesine ve daha çok ODTÜ lü ö renciye elimizi uzatmam za neden oldu. Bir Dernek yönetimi için en büyük onur kayna ; burs verebilme oran n n her geçen gün artan bir ivmede yükselmesidir. Bu, hem daha fazla ihtiyac olan ODTÜ lü ö rencilere destek olmak anlam na gelirken di er taraftan da Dernek yönetimi olarak yapt m z çal flmalar m z üyelerimizin takdir etti i ve güvendi i manas na gelir. Bu hakl gururu sizlerle paylaflmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Duydu unuz güven ve verdi iniz destekle bu say lara ulaflt k, deste inizle Burs Havuzumuz daha da büyüyecek ve daha çok ö renciye ulaflmam z sa layacakt r. Burs katk lar n z için teflekkür ediyor ve katk lar n z n devam n bekliyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve sizlerle güçlüyüz. Büyük bir aile oldu umuzu geçti imiz ay bir kez daha, yoktan var ederek, yap m n tamamlay p ö retime bafllayacak duruma gelen ODTÜ Mezunlar Ortaokulu nda da yaflad k. Okula Yüz Ver Projesi gönüllülerinin bafllatt kampanya sonras, derne imizin Valilikle protokolü ilk imzalad m z günden bu yana okulumuzun hayali daima canl tutuldu ve hedefe do ru ilerlendi. Bu okul ODTÜ lülerin birlefltiklerinde nas l büyük bir güç olacaklar n n da kan t d r. De erli ODTÜ lüler, Dernekçilik tamamen gönüllü katk larla ve gerçek bir özveri ile yap labilen bir sosyal sorumluluk çal flmas d r. Üyelerinin maddi ve manevi destekleri ile geliflen ve yücelen dernekler, üyelerinin desteklerini ve ilgilerini esirgemesi ile sars l r. Derneklerin yaflamlar n sürdürmesinin iki önemli aya ; üye aidatlar ve üye çal flmalar d r. Küçük miktardaki üye aidatlar birleflerek derneklerin maddi olarak ayakta durmas n ve üyelerine hizmetlerini sürdürmesini sa lar. Unutulmamal d r ki; dernek aidatlar n n ödenmesi ile sadece maddi olarak de il, ayn zamanda derneklerin geçmiflten gelece e tafl nmas nda da en önemli teminat olan üye iliflkilerinin ayn çat alt nda korunmas sa lan r. Sevgili Üyelerimiz, Derne imize daha fazla üye kazand rma ve üyelik aidatlar n n ödenmesi konular nda desteklerinizi bekledi imizi bir kez daha vurgularken, Derne imizin varl n sürdürerek gelecekte de var olmas n sa layaca n z çal flma ve katk lar n z ile 8 Aral k ta ço unluksuz olarak yap lacak olan Ola anüstü Genel Kurul da verdi iniz destek için flimdiden teflekkür ederiz. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu ARALIK

5 r N ektn d E E ODTÜ Mezunlar An tkabir deydi ODTÜ Mezunlar Derne- i, her 10 Kas m öncesi oldu u gibi bu y l da üyelerini Mustafa Kemal Atatürk ü anmak üzere An tkabir de bir araya getirdi. Derne- imizin anma töreni için belirlenen 8 Kas m 2012 Perflembe günü, Dernek üyelerimiz ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, Atatürk ün huzurunda sayg duruflunda bulunup kabrine çelenk b - rakt. Ard ndan, tören defterini imzalamak üzere Misak- Milli Kulesi ne geçildi. Burada aç lan deftere Dernek Baflkan Himmet fiahin ODTÜ Mezunlar Derne i ad na flunlar yazd ; Büyük Atam z, Ülkemizin ça dafl bir toplumsal yaflam içinde demokrasi ile yönetilmesi için 89 y l önce bizlere arma an etti iniz Cumhuriyetimiz en de erli hazinemizdir. nsan haklar, hukukun üstünlü ü, sanayileflme ve ba ms zl k ad - na yap lan mücadele sonucunda kurmufl oldu unuz Cumhuriyetimiz sayesinde elde etti imiz ça dafl, demokratik ve laik toplum yaflam n n kazan mlar n n bilincindeyiz. Bu de erlerin sürdürülmesi için tüm çabam zla ülke bar fl na katk da bulunaca m za ve göstermifl oldu unuz referans do rultusunda bilim ve bilginin fl nda gerçeklefltirilen devrimleri korumaya devam edece imize ODTÜ Mezunlar Derne i olarak huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Derne imizden Ö retmenler Günü Kutlamas ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu, Ö retmenler Günü nü yay nlad mesajla kutlad : Bilginin, ça dafll n, sevginin, bar fl n ve ayd nlanman n öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olan e itim emekçilerinin, sosyal ve ekonomik sorunlar çözülmüfl, yoksullu un ve açl n k skac ndan ar nd - r lm fl, tüm ayr mc uygulamalara karfl bilimsel, demokratik, nitelikli bir e itim yaratmak için insanca yaflayabilecekleri çal flma ve yaflam koflullar n n yarat lmas dile- iyle Ö retmenler Günü nü kutluyoruz. Viflnelik Restoran da her y l oldu u gibi bu y l da, Ö retmenler Günü nü özel bir programla kutland. Konuklar, Viflnelik Restoran n birbirinden lezzetli yemekleri ve Özhan Özgür ve Grup Ankara n n keyifli ezgileriyle güzel bir akflam geçirdiler. 4 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

6 r N ektn d E E Dünden Yar na Kürt Meselesi Aysun Büyükcengiz Derne imiz Yönetim Politikalar Dan flma Komitesi taraf ndan düzenlenen OD- TÜ lüler Gündemi Tart fl yor etkinlikleri dizisinin ilk etkinli i, Dünden Yar na Kürt Meselesi bafll yla 17 Kas m Cumartesi günü Viflnelik Salonu nda gerçekleflti. Prof. Dr Mesut Ye en (SOC 86) in konuk konuflmac olarak kat ld söyleflinin kolaylaflt r c l n Ifl khan Güler(CE 83) üstlendi. Konuflmas na Kürt meselesini tan mlayarak bafllayan Prof. Dr. Mesut Ye en, Kürt meselesi esas olarak Kürtlük dedi imiz kategorinin gelece e tutunmas n n engellenmesi meselesidir dedi. Dünyada kendilerine ait bir Kürt Meselesi ne sahip olmayan devletin neredeyse bulunmad n ifade eden Ye en, bu tür meselelerin ortaya ç k fl - n ulus devlet olarak örgütlenmifl topluluklar n tek bir etnik gruba sahip gibi davranmas na ba lad. Ye en, Kürtlerin Türkiye de di er etnik gruplardan daha fazla bizlik duygusuna sahip oldu u için ulusal kimlikte bu kadar srarc oldu unu dile getirerek, bizlik duygusunun önemli bir nedeninin uzun süredir ayn co rafyada birlikte yaflamak olarak aç klad. Mesut Ye en, bizlik duygusunun di er temellerini Kürtlerin Osmanl siyasi birli ine kimliklerini korumay sa layacak bir tak m ayr cal klar tan narak kat lmalar ve aras nda Cumhuriyetin kurucular n n bu ayr cal klar n tan nmas do rultusundaki söylemleri, nüfus olarak kalabal k olmalar, elitlerinin etnik kimliklerinden vazgeçmeme yönelimi ve di er ülkelerdeki Kürtlerle Paneli iletiflim halinde olmalar olarak s ralad. Kürt meselesinin bafla gelen büyük bir felaket olarak alg lanmamas gerekti ini söyleyen Mesut Ye en, meseleyi d flar dan k flk rt lan sorun olarak alg lamak yerine içimizdeki sorun olarak görmek gerekti ini vurgulad. Prof. Dr. Ye en: Daha kuvvetli bir tan ma siyaseti ile yol al nmal Geçmiflten günümüze gelen süreci , , olarak üç dönemde de erlendiren Prof. Dr. Mesut Ye en, s ras yla bu dönemlerdeki duruma de indi e kadar olan dönemde Kürt meselesinin tan ma siyaseti ile çözülebilecek kültürel ve siyasal bir mesele olarak görüldü- ünü dile getiren Prof. Dr. Ye- en, o dönemde Cumhuriyetin kurucular taraf ndan bugün Kürtlerin istediklerinin afla yukar tamam n n sözünün verildi- ini belirtti. 24 ten itibaren Kürt sorununun sosyal ve iktisadi olarak tan mland n söyleyen Mesut Ye en, bu dönemde çözüm yolunda tan man n yerini tedip, tenkil ve asimilasyon politikas n n ald n anlatt. Prof. Dr. Ye en, üçüncü dönem olarak tan mlad 1990 sonras nda, 80 darbesinin Türk solunu etkiledi i kadar Kürtleri de etkilemifl olmas na ra men varl klar n geniflletebildiklerini, Abdullah Öcalan n yakalanmas ve AB sürecinin iliflkilere etkisinin sonucu olarak, bir zay f tan - ma siyasetiyle sorunu çözüme ulaflt rmaya çal fl ld n, fakat bunun bir ifle yaramad n anlatt. Daha kuvvetli bir tan ma siyaseti ile yol al nmas gerekti ini ifade eden Prof. Dr. Ye en, sürekli Kürtler taraf ndan dile getirilen demokratik özerklik konusunda da flunlar söyledi: Özerklikle ilgili siyasetin flekillendi i çal flmalar yak ndan takip ettim. Kültürel haklar, ana dil ve tan nma konular nda Kürtler aras nda tam bir uzlaflma var. Yerinden yönetim konusunda ise ayn fleyi söylemek mümkün de il. Örne in bir k sm d fl iflleri, yarg, maliye gibi temel alanlar merkeze b rakan, ama di er tüm iflleri yerinden yönetecek parlamentosu da bulunan bir eyalet sistemi isterken, bir k sm bu eyaletlerin silahl gücü olmak istiyor. Bu konuda Kürtler aras nda tam bir uzlaflma henüz sa lanabilmifl de il. Kat l mc lardan gelen sorular da yan tlayan Prof. Dr. Murat Ye en, bir soru üzerine Kürtlerin statükoyu de ifltirmek için silahl mücadeleye ihtiyac olmad n düflündü ünü söyledi. Ye en, sosyologlar n 30 senede 100 bin insan n durumu de ifltirmek için silahl mücadeleyi tercih etmesi konusunu araflt rmas gerekti ini ifade etti. Sorunun emperyalizmin bir k flk rtmas olup olmad sorusu üzerine sorunun uluslararas alanda bir k flk rtma olarak alg lanmamas gerekti ine dikkati çeken Ye en, Meselenin bu duruma gelmesi bizim hatam z, bölgenizde bir sorun varsa, emperyalist güçler bu yaray kafl r, sorunlar çözeceksin ki kafl mas nlar dedi. Kürtlerin varl klar n gelece e aktarabilmek için mutlaka kendi dillerinde e itim yapabiliyor olmalar gerekti ini söyleyen Ye- en, Kürtlerin kendi içlerindeki farkl l klar ve farkl ülkelerdeki Kürtlerin iliflkileri ile ilgili soru üzerine, olas bir özerk yönetimde bu durumun ço ulcu bir yönetime iflaret etti ini belirtti. Panelin sonunda bir kapan fl konuflmas yapan ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, Ifl khan Güler ve Mesut Ye en e teflekkür ederek, bar fl içinde, eflitli- in hüküm sürdü ü ve özgürce yaflayaca m z bir toplum için panellerimizin devam edece ini dile getirdi. fiahin, Türkiye nin en büyük sorununa, süzgeçten geçmifl bilgilerle yaklafl rsak toplumla daha sa l kl bir bütünleflme yaflayabiliriz diyerek sözlerini tamamlad. ARALIK

7 d N n Derne imiz çat s alt nda çal flmalar devam eden Okula Yüz Verin Projesi kapsam nda Sincan Yenikent te yap lan ODTÜ Mezunlar Ortaokulu 25 Kas m Cumartesi günü gerçekleflen coflkulu bir törenle aç ld. ODTÜ mezunlar, Okula Yüz Ver gönüllüleri, Yenikent halk, ö renciler ve ö retmenlerin de bulundu u aç l fl törenine, Derne imiz Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ankara l Milli E itim Müdür Yard mc lar Zeki Eryücel ODTÜ Mezunlar Ortaokulu Aç ld! ve Hasan Yan k, Sincan lçe Milli E itim Müdürü Zihni Özdemir, Sincan Kaymakam Ufuk Seçilmifl ve stanbul ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Mehmet Rastgelener kat ld. Özellikle ö rencilerin heyecan ve sevinciyle renklenen törende, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin e ODTÜ Mezunlar Ortaokulu ö rencileri taraf ndan imzalanm fl bir teflekkür mektubu sunuldu. Mektubu kürsüden kat l mc larla paylaflan Himmet fiahin, yapt konuflmada, ülkedeki okul say s n n artmas n n ça dafl bir toplum olman n temel koflullar ndan biri oldu unu belirterek, Bir grup ODTÜ'lü genç arkadafl - m z bu bilinçle gelifltirdikleri 100 TL'ye okul projesini bizlere sunduklar anda gözlerinde var olan heyecan ve azmin fl lt s n n ayn s n, bugün mutluluk ve sevinç olarak yine gözlerinde görüyorum dedi. Bir hayalin gerçe e dönüfltü ü gündeyiz Projenin nas l bafllad na de inen Himmet fiahin, Her fley, "ODTÜ mezunlar toplansa, her biri 100 TL verse bir ilkö retim okulu yapabilir miyiz? sorusuyla bafllad. Bugün, bir hayalin gerçe e dönüfltü ü gündeyiz y - l nda temelini att m z okulumuz, 2 y l gibi k sa bir sürede tamamland fleklinde konufltu. fiahin, proje ekibini y lmadan devam ederek projeyi tamamlad klar için kutlayarak, okulun bafltan sona büyük bir özveri ve s k bir planlaman n eseri oldu una dikkati çekti. Üyelerimizin ve ODTÜ dostlar n n de- erli katk lar yla bu çaban n bir okula

8 d N dönüfltü ünü belirten fiahin, "Art k ODTÜ'lülerin kendi adlar na yapt rd klar bir ODTÜ Mezunlar Orta Okulu var" diyebilmenin mutlulu unu yaflad n ifade etti. Himmet fiahin, bu okulun, ayn zamanda ODTÜ lülerin gücünü, dayan flmas n ve kararl l - n simgeledi ini dile getirerek, Bu ülke ve bu ülkenin çocuklar bizim çocuklar m zd r. ODTÜ'de bize ö retilen e itim bilinci, edindi imiz bilimsel bak fl aç s ve ça dafl e itim normlar ile geldi imiz bu noktada, ODTÜ Mezunlar Orta Okulunda da çevresini alg layan, yorumlayan, sorgulayan, araflt ran ve çözümler üreten özgür bireylerin yetiflmesi en büyük dile imizdir dedi. fiahin, konuflmas n projeye emek veren herkese teflekkür ederek tamamlad. Bu okul ODTÜ lülerin e itime ve yaflad klar topluma olan duyarl l klar n n göstergesidir Okula Yüz Verin Projesi gönüllülerinden Tunahan K r lmaz kürsüye gelerek, projenin ortaya ç k fl ndan okulun aç l fl na uzanan süreci anlatt. Yaflanan tüm zorluklara ra men umutsuzlu a kap lmadan projeye devam edildi ini dile getiren K r lmaz, ODTÜ Mezunlar ad yla e itim verecek bir okulun aç l fl nda bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. Ard ndan kürsüye gelen Dr. Erhan Karaesmen, ODTÜ Mezunlar Ortaokulu na katk vermifl oldu u için çok mutlu oldu unu dile getirerek, ileride belki de ODTÜ lü olacak bu ö renciler ile ODTÜ aras nda flimdiden bir ba kuruldu unu söyledi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Bu okul ODTÜ lülerin e itime ve yaflad klar topluma olan duyarl l klar n n göstergesidir diyerek, e itime verilen bu katk dan dolay duydu u memnuniyeti ifade etti ve bir okulun bina olarak var olmas n n ötesinde verdi i e itimle ça dafl bireyler yetifltirmesinin önemini vurgulad. Rektör Acar, e itime katk n n yaln zca okul binas yapt rmakla bitmeyece ini ifade ederek, ODTÜ nün ODTÜ Mezunlar Ortaokulu nu E itim Fakültesi ile desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Ahmet Acar, OD- TÜ lüler olarak okulumuzu yaln z b - rakmayaca z dedi. Sincan lçe Milli E itim Müdürü Zihni Özdemir yapt konuflmada, projenin e itime verilen destek aç - s ndan önemini vurgulad. Ankara l Milli E itim Müdür Yard mc s Zeki Eryücel, ö retmenlerin 24 Kas m ö retmenler gününü kutlayarak bafllad konuflmas nda bu okulun da Ö - n retmenler Günü ne denk gelen aç l - fl ndan dolay duydu u memnuniyeti dile getirdi. Bu okulun e itimin hizmetine sunulmas ndan dolay ODTÜ Mezunlar Derne i ne, ODTÜ mezunlar na, proje gönüllülerine ve okulun yap m na katk sunan herkese teflekkürlerini sundu. Çankaya Belediyesi nin folklor gösterisi ve Horona Yüz Ver ekibinin gösterilerinden sonra s n f ba flç lar ve 5000 TL üzeri ba flta bulunanlar plaketleri, 1000 TL üzeri ba flta bulunanlara teflekkür belgeleri sunuldu. Ard ndan, okulun aç l fl yap ld. Bin kiflilik Engelsiz Okul Yaklafl k 3 bin metrekare kapal alan ve modern yap s yla, ö rencilerin, ö retmenlerin ve hatta okul aile birli i ve velilerin ihtiyaçlar n n düflünüldü ü okul binas nda, fiziksel engelli ö rencilerin kullan m na uygun zemin ve asansör bulunuyor. Yaklafl k 500 ö rencinin, sabah ö len grubu düzenlendi i durumda ise bin ö rencinin e itim alabilece i 13 dersli in yan s ra fen ve bilgisayar laboratuar, kütüphane ve okuma salonu, birçok amaçl salon ve iki ö retmen odas, kantin alan, revir ve okul aile birli ine ait bir de çal flma odas bulunuyor.

9 r N ektn d E E 510 Bursiyerimizle Yolumuza Devam Ediyoruz ODTÜ Mezunlar Derne i Burs ve Yard mlar Komitesi Akademik Y l ile ilgili yeni bursiyer belirleme çal flmalar n tamamlad. Geçen dönemden bursu devam eden 294 ö rencimize 216 ö rencimiz daha kat ld. De- erli desteklerinizle 510 ö renci ile çal flmalar m - za devam ediyoruz. Bu y l aile gelir durumlar ve çeflitli özel durumlar nedeni ile 558 ö renci görüflmeye ça r ld. 4 Ekim Kas m 2012 aras nda Burs ve Yard mlar Komitesi üyelerimiz ö rencilerle görüflmeler yaparak tam burs ve yar m burs verilecek ö rencileri belirlediler. Üniversitemizin ö rencilere verdi i burslar n kontrolünden sonra burs verece imiz ö renci listemiz Yönetim Kurulu onay na sunuldu. 13 Kas m 2012 tarihinde sonuçlar aç kland ve yeni bursiyerlerimize burs ödemeleri yap ld. Derne imizden burs alan 510 ö rencimizden 276 s na tam burs (150,00 TL), 234 s na yar m burs (75,00 TL) ödenmektedir. Bursiyerlerimizin cinsiyetlerine, fakültelere, s n flara, bölümlere, gelir durumlar na göre rakamsal da l mlar ile ilgili grafiklere Derne imiz web sitesinden, (http://www.odtumd.org. tr/cg/burs/ ) ulaflabilirsiniz. Hedefimiz, maddi yetersizlikler içinde e itimini sürdürmeye çal flan daha fazla ö renciye destek olabilmektir. Bu amaç do rultusunda en büyük güvencemiz maddi ve manevi katk lar n zd r. Sayg lar m zla, Burs ve Yard mlar Komitesi KASIM AYI T BAR LE BURS FONU MUZA BA IfiTA BULUNUP ESK TAL MATLARINI GÜNCELLEYEN YEN BA Ifi VEREN ÜYELER M Z VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI FETH ETEM ADM'86 MUSTAFA SELÇUK CE'87.SÖNMEZ ÇET NKAYA CHE'70 MUSTAFA ÜM T ATALAY MINE'76 SM N N AÇIKLANMASINI STEMEYEN 8 BURS VEREN ÜYE BULUNMAKTADIR. GÜLER-ENVER AKKOYUNLU ANISINA TÜL N COfiKUN AYfiEM EZG DEM RDA ADINA BABASI ERCÜMENT DEM RDA PHYS'95 DALLAS ODTÜ MEZUNLARI BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA ÇOK TEfiEKKÜRLER EDER Z 10 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

10 Ifl birlikte renge dönüfltürmek için Foto raf Atölyesi Bafll yor! Derne imizin, Etkinlikler Komitesi nin düzenledi i, Foto raf Toplulu u E itimleri 29 Kas m 2012 Perflembe günü tan flma toplant - s yla foto raf tutkunlar n bir araya getirdi. Foto rafa girifl ve iflleme e itimi ile 6 Aral k ta bafllayan foto raf toplulu u e itimlerimiz, her Perflembe da bafllayacak derslerle sürecek. Seminerler, Do- a ve Makro, Belgesel, Gezi Foto rafç l, Mimari ve Antik Yerleflim Foto rafç l ve Porte Atölyeleri programlar yla devam edecek. Foto raf n tarihinden photoshop uygulamalar na kadar pek çok konuda bilgi alabilece iniz, salon derslerinde ö rendiklerinizi gezilerle güzel foto raflara dönüfltürebilece iniz zengin e itim program m z sizlerle paylafl yoruz. Atölye Program 1.Hafta 1.Ders Foto raf kavram ve tarihçesi Foto raf n Teknolojik (makine ve kimyasal )yolculu u Foto raf Makinelerini tan yoruz 2.Ders Objektif nedir Objektif türleri ve özellikleri Odak uzunlu u Netleme kavram Objektiflerin foto raf üzerindeki etkileri Crop faktör 2.Hafta 1.Ders Diyafram Örtücü 2.Ders Örtücü-Diyafram liflkisi Filmler- SO Dijital Sensörler 3.Hafta 1.Ders Ifl k Ifl k kaynaklar ve özellikleri Uygulama 2.Ders Ifl k ölçümü Uygulamal foto raf çekimi %18 Gri kavram 4.Hafta 1.Ders Filtreler Beyaz ayar Flafllar 2.Ders Foto rafta Kompozisyon 5.Hafta 1.Ders Bellek Kartlar, yaz lmas ve PC ye aktar m PC sabit diskte arflivlenmesi RAW foto raf tan m 2.Ders Foto raf iflleme program Ayd nl k Oda ya girifl 6.Hafta 1.Ders Foto raf ifllemesi 2.Ders Foto raf ifllemesi 7.Hafta 1.Ders Çekilen foto raflar üzerinden ifllemeye devam 2.Ders fllenen foto raflardan sunuma haz rl k 8.Hafta 1 ve 2. Ders Foto raflar n ifllenme ve sunum aç s ndan de erlendirilmesi Sonuçlar n sergi ve/veya sunum olarak haz rlanmas. Bilgi ve Kay t için: Hasan Dumanl, /1124,

11 r N ektn d E E Hocam Forum Var! YÖK Yasa Tasar s Orta Do u Teknik Üniversitesi nin mezunlar, ö retim elemanlar, idari personeli ve ö rencilerinin tan flmalar na ve birikimlerini paylaflmalar na zemin oluflturan ve her ay n ilk Çarflamba günü yap lan Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz etkinlikleri, beflinci y l nda, ODTÜ nün forum gelene ine uygun olarak Hocam Forum Var! bafll alt nda devam ediyor. Etkinli in ilk toplant - s, 7 Kas m Çarflamba günü Dr. Necdet Bulut Amfisi nde YÖK Yasa Tasar s bafll ile gerçekleflirken, toplant ya önceki y llardan farkl olarak E itim Sen ve ODTÜ nün di er çal flanlar da kat ld. Kolaylaflt r c l n Prof. Dr. Ali Gökmen in üstlendi i toplant - da, Ö retim Elemanlar Derne i üyesi Mustafa Bay rba, Makine Mühendisli i Bölümü ö rencisi Arda Aras, E itim Sen temsilcisi lker Akçasoy ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin görüfllerini paylaflt lar. lk konuflmay yapan Mustafa Bay rba, Reformlar problem çözmek için yap l r ama taslakta çözülmek istenen problemin tarifi yok dedi. Üniversitenin varolufl sebebinin öncelikle bilim oldu unu hat rlatan Bay rba, yasan n de iflmesiyle bilimin ticari amaçl üretiminin bafllayaca n, bilimden destek almas gereken e itim ve teknolojiden bilime do ru bir yol izlenmesi durumunda bilimin ifllevsizleflece ini vurgulad. ODTÜ ö rencileri ad na söz alan Arda Aras, üniversite ö rencilerinin müflteriye dönüfltürüldü- ünü dile getirerek e itime paras z demek için birinci ö retimden harçlar kald rman n yeterli olmad n dile getirdi. Üniversitelerde ö rencilere yönelik bask - n n giderek artt na dikkati çeken Aras, üniversitelerin daha özgür, daha ça dafl; e itimin paras z ve herkesçe ulafl labilir olmas için akademisyenler ve ö rencilerin birlikte mücadele etmesi gerekti ini ifade etti. Toplant lara bu y l dahil olan E itim Sen i temsilen bir konuflma yapan lker Akçasoy, YÖK ile üniversitelerin merkezileflti ini belirterek, mevcut taslakla yaln zca bu merkezin ad n n de iflti- ini dile getirdi. Akçasoy, üniversitelerin yap land r lmas n n de- iflmesi için y llard r mücadele verildi ini, ancak taslakta mücadelesi verilen konularla ilgili hiçbir de iflik olmad n söyledi. YÖK te yönetimde siyasal iktidar n temsil oran n n çok fazla oldu- unu dile getiren Akçasoy, Taslakta geçen bilgi lisanslama ofisleri ile ticari bilgi üretiminden söz ediliyor. Bu üniversitelerin tabutuna çak lan son çividir dedi. YÖK süz bir yap olmal Konuyla ilgili olarak ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin de söz alarak, toplumda nas l bireyler yetiflece inin e itim modelleri ile belirlendi ini dile getirdi. E itim politikalar n n önemine dikkati çeken Himmet fiahin, Özgür ve demokrat gençler yetifltirmek istiyorsak üniversitelerimizin de özgür ve demokratik yap ya kavuflmas gerekiyor. Türkiye nin geri kalmas nda, demokratikleflmesinin önünün kapanmas nda en büyük etkenlerden bir tanesi de YÖK ün yap lanma modelidir dedi. fiahin, de iflimin gereklili ini vurgulayarak Kesinlikle YÖK süz bir yap lanma olmas gerekti ini belirten ve yay nlanan tasla n yasalaflmas durumunda bilimsel araflt rmalar n ticarileflebilece ini belirten Himmet fiahin, bunun bilimsel özerkli i zedelemesinden endifle duyuldu unu ifade etti. fiahin, üniversite toplum iliflkisini kurmak aç s ndan mezunlar n önemine dikkati çekerek, taslakta üniversite mezunlar na yer verilmemesini elefltirdi. Himmet fiahin, etkin ve demokratik bir üniversite için, üniversitenin ö rencileriyle, çal flanlar yla, sendikas yla, mezun dernekleriyle, bileflenlerinden oluflan bir komisyonla yaflam n sürdürmesinin daha sa l kl olaca n ifade etti. 12 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

12 r N ektn d E E Sinema Kulübü nden Kamil Akdoğan (ES 90) Höstsonaten (Güz Sonat ) Höstsonaten (Güz Sonat ) ODTÜ Mezunlar Derne i Sinema Kulübü nün 34. Buluflmas 14 Kas m Çarflamba günü gerçeklefltirilen Güz Sonat konulu toplant idi. sveçli yönetmen Ingmar Bergman n en be enilen filmlerinden biri olan Güz Sonat (Höstsonaten) filmini Sinemac, Psikolog Sevgi Türkmen sundu. Sevgi Türkmen ilk olarak Ingmar Bergman ve sinemas hakk nda bilgiler verdi. Tiyatro kökenli bir yönetmen olan Bergman 60 n üzerinde film, 100 ün üzerinde tiyatro oyunu yönetmiflti. Sevgi Türkmen in sveçli yönetmeni tan t rken üzerinde durdu u önemli noktalardan biri sinemas - na yönelik elefltirilerdi. Sinemas n n toplumsal sorunlarla çok fazla ilgilenmedi i, melankolik oldu u gibi elefltirilerdi bunlar. Sevgi Türkmen, Ingmar Bergman n toplumsal sorunlara bire bir de inmese bile bütün filmlerinde insan n iç dünyas na yönelik bir yolculuk oldu unu söyledi. Ama Bergman bu yolculu u salt bir yolculuk, salt bir buhran gibi göstermiyordu, Eva n n durumunda oldu u gibi, özne; arayan, soran, sorgulayan, elefltiren biriydi. Bergman n sinemas varolma, ölüm, yaflam, mutluluk, tanr gibi kavramlar üzerinden gidip geliyor; bu s rada kilise, okul, evlilik gibi kurumlarla u rafl yordu. Sinemay psikolojiyle yak n tutuyordu Bergman. Onun sinemas nda psikolojik zorlama geçiren karakterler, iç hesaplaflmalar, çat flmalar vard. Bir tek bofl kare bile yoktu ve her karede bir gönderme vard. Kendisi de k sa bir süre psikiyatri klini inde yatm fl olan Bergman filmlerinde karakterleri çat flt r yor, sorgulat yor ve bir sonuca var yordu. Bunun diyalektik bir yöntem oldu unu vurgulayan Sevgi Türkmen, Bergman n çeflitli filmlerinden bu çat flmalara örnekler verdikten sonra karakterlerin psikolojik de erlendirmelerini yapt çözümlemeye geçti. Güz Sonat filmi befl karakterin yer ald bir filmdi. Eva, Charlotte, Viktor, Helena ve Paul Film, Viktor un Eva hakk ndaki sözleriyle bafll yor ve ard ndan Viktor, Eva n n kitab ndan baz bölümleri seçerek okuyordu. En büyük engelim kim oldu umu bilememem... Filmin hemen bafl nda yer alan bu sözler ilerde deflilecek bir kimlik sorununun habercisi oluyordu. Sonras nda Eva n n annesine yazd mektubu okuyor ve annesi ile aras ndaki iliflki hakk nda ilk bilgilere ulafl yorduk. Eva n n heyecan ndan ve mektubun içeri inden annenin bu iliflkideki bask n karakter oldu unu görüyorduk. Eva, yedi y ld r göremedi i annesini yanlar na davet etmekteydi bu mektupta. O s ralarda uzun y llar beraber oldu u sevgilisini kaybeden Charlotte için de de- ifliklik olacakt bu ziyaret. Annenin gelifli ve henüz ilk konuflmalardan Eva n n anne karfl s nda o güne dek flekillenmifl konumunu görürüz. lerleyen bölümlerde ise bu konum iyice netleflir. Charlotte; özgüveni yüksek, baflar l, güzel, h zl konuflan, sürekli bir fleyler peflinde koflan, sorumsuzluk derecesinde kendi bildi ini yapan, ifli ve sevgilisi için eflini ve çocuklar n b rak p gitmifl bir anne; Eva ise çocukken onun yan nda olabilmek için her fleyi deneyen ama karfl l k bulamayan, zay f, kendisini çirkin hisseden, özgüveni eksik bir k z Müthifl hesaplaflma sahnesinde görürüz ki Eva, sadece kendi yaflam ndaki ve kiflili indeki birçok eksi in de il, yatalak durumda yaflayan ve kendi evinde kalan kardefli Helena n n da bafl na gelenlerden annesini sorumlu tutmaktad r. Bir gece annesinin uykusunun kaçmas sonras nda bafllayan, Viktor un ve Helena n n da k smen flahit oldu- u tart flma Eva n n y llard r biriktirdi i ac s n, öfkesini kustu u bir hesap sormaya dönüflecektir. Filmin Künyesi: Autumn Sonata (1978) Höstsonaten Süre : 99 dk. Yönetmen : Ingmar Bergman Senaryo : Ingmar Bergman Oyuncular : Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman 14 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

13 Felsefe Kulübü nden Sema Kendir (EE 82) arl Marx n felsefesi K üzerine tart flmalar ile sürdürülecek yeni dönemin ilk toplant s 31 Ekim 2012 de gerçeklefltirildi. Karl Marx n felsefesini Hegel in diyalektik yöntemi üzerine flekillendirmesinden hareketle ilk toplant - n n konusu Hegel ve Marx a etkisi olarak belirlendi, Hegel in Tinin Fenomenolojisi yap t ndan bir al nt ile onun dili ve felsefi metinlerinin yorumlanmas nda farkl yaklafl mlar tart fl ld. Ayr ca diyalekti in tan m üzerine konufluldu. Diyalektik, felsefe tarihi boyunca karfl l kl konuflma ve tart flma sanat ya da ak l yürütme ve düflünme biçimi olarak yüklendi i olumlu (Platon da oldu u gibi) ve (Aristoteles gibi düflünürlerce) olumsuz anlamlar ile var olagelmifltir. Ortaça ve skolastik felsefede diyalektik, diyalektik mant k yaklafl m olarak karfl m za ç kar. Hegel ise diyalekti i yaln zca tart flma ve ak l yürütme tarz olman n ötesine tafl yarak tez-antitezsentez 'den oluflan üç aflamal yasas ile de iflimi ve ilerlemeyi oda- na alan bir sistem oluflturmufltur. Bilimsel Felsefe ekolünün Hegel in felsefesinin ussalc (rasyonalist) ve idealist niteli ine iliflkin elefltirileri ve Karl Marx yorumlay fl da ilk toplant da dile getirildi. Bilimsel Felsefe bak fl ile ideolojik ak mlar ekonomik koflullarla aç klayan, s n f savafl m n ilerlemenin gücü diye yücelten kifli olarak Marx emprist filozoflarla tarihsel olarak ayn çizgide konumland r lmakta ve Hegel in ö retisine atfedilen önemin, diyalektik yasas n n Karl Marx n ekonomik materyalizminde uygulama alan bulmas ndan kaynakland yorumu getirilmektedir. Öte yandan ayn ekol Marx ve Marksistleri ekonomik koflullar n tarihsel geliflmeleri belirleyen etkenlerden yaln zca biri olmasa da hep en önemlisi oldu- unu ileri sürmesi nedeni ile elefltirmektedir. Toplant lar Karl Marx n Felsefenin Sefaleti (Sol Yay nlar ) yap t üzerine okumalar ile sürüyor. Marx, erken dönem yap tlar aras nda yer alan ve Proudhon un Ekonomik Çeliflkiler Sistemi ya da Sefaletin Felsefesi ne elefltiri niteli inde kaleme ald Felsefenin Sefaleti adl yap t nda Proudhon un ekonomi politi inde Hegel in oynad rolü irdeler. Felsefenin Sefaleti kitab, önemli ölçüde ekonomi alan nda yaz lm fl olmakla birlikte özellikle Ekonomi Politi- in Metafizi i bafll kl ikinci bölümde Proudhon u diyalekti i uygulad düzey nedeni a r bir biçimde elefltirirken Marx n kendi diyalektik yöntemini ortaya koymas bak m ndan felsefe etkinli- inde önemli bir yere sahiptir. 21 Kas m 2012 de yap lan ikinci toplant da Felsefenin Sefaleti nden okumalara ek olarak Platon dan bafllayarak Marx a kadar toplumsal ve ekonomik iliflkiler üzerine düflünce tarihinin geliflimi bir sunumla anlat ld. Sunumu gerçeklefltiren üyemiz Melih Vurk r, Mahmut Kolo lu nun 1963 tarihli Ekonomi Doktrinleri Tarihi yap t ndan Sosyalizm Tarihine K sa Bir Bak fl bölümünü özetledi ve tart flmaya açt.

14 r N ektn d E E OMD Oyuncular Aral k ta Sahnede ki yeni ve iddial oyunla yeni döneme haz rlanan OMD Oyuncular, Aral k ay sonunda Çavufl Musgrave in Dans oyununu izleyiciyle buluflturacak. H aldun Taner in ünlü eseri Keflanl Ali Destan ile elde ettikleri büyük bir baflar - y ikinci oyunlar Mockinpott Ac lar ndan Kurtulacak m? adl oyunla sürdüren OMD Oyuncular, yeni dönemde iki yeni oyunu izleyiciyle buluflturmaya haz rlan yor. OMD Oyuncular, dünya tiyatro çevrelerince 1960 tan bu yana yaz lm fl en iyi iki oyun olarak nitelendirilen John Arden in Çavufl Musgrave in Dans adl oyunu ve Peter Weiss n k sa ad yla Marat/Sade olarak bilinen Jean Paul Marat n Takip Edilip Öldürülmesinin, Charenton Ak l Hastanesi nde Marquis de Sade Yönetiminde Hastalar Taraf ndan Canland r lmas adl oyunlar sahnelemek için çal flmalara devam ediyor. Aral k sonunda Çavufl Musgrave in Dans adl oyunla tiyatroseverleri buluflturacak olan OMD Oyuncular, Marat/Sade oyununu ise Nisan ay nda sahnelemeyi planl yor. Atölye çal flmalar n da sürdüren tiyatro ekibimiz, yeni dönemde mezun ve ö rencilerimizin kat l mlar yla, daha genifl bir oyuncu kadrosuyla çal flmay hedefliyor. 16 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

15 d N n 2 ARALIK 1977 GÜNEfi N BALÇIKLA SIVANMAYA ÇALIfiILDI I GÜN Y T RD KLER M Z ANIYORUZ 2 ARALIK 2012 SAAT 12 DE ODTÜ 2 ARALIK ANITI ÖNÜ ODTÜ MEZUNLARI DERNE

16 d N n Viflnelikte ö le yeme i yemediyseniz mutlaka öneriyorum. Çorba, salata, bal k ve tatl benim seçimindi. Her ö len d flar da yemek yedi im için biliyorum. Bu çevrede veya al flverifl merkezlerinde bu fiyata bu kalitede yemek yemek mümkün de il. Ayr ca güzel bir bahçeye karfl s cac k bir ortamda yemek yiyorsunuz. Zaman m z s n rl yd, h zl hizmet istedik hiçbir sorun ç kmad. Ben çok memnun kald m. Ayr ca hizmet eden personele gösterdikleri anlay fl ve güleryüz için teflekkür ederim. Erkan Özmacun (EE 87)

17 Arkeoloji d N n Seminerleri Bafllad D erne imizin en çok ilgi gören kulüplerinden biri olan Arkeoloji Kulübü nün bu dönemki seminer program, Arkeolojiye Yeni Yaklafl mlar, Yeni Bak fl Aç - lar ad yla 21 Kas m Çarflamba günü bafllad. nsanl k tarihinin en önemli dönüflümlerinden biri olan Neolitik Devrim in Anadolu co rafyas nda b rakt izlerin de erlendirilece i program n ilk dersinde, temel kavramlar aç klanarak konuyla ilgili kuramlardan söz edildi. Neolitik le ilgili temel bilgilerin yan s ra, derslerde eski ve yeni bilgiler harmanlanarak Neolitik in bugünleri nas l etkiledi- i incelenecek. Yak n Do u co rafyas nda Verimli Hilal olarak da adland r lan bölgede, avc toplay c l ktan yerleflik düzene geçifl aflamas nda yarat lan dünya çeflitli bak fl aç lar n n yard m yla yorumlanacak. Seminer program kapsam nda, derslere konu olan arkeolojik merkezlere düzenlenecek geziler de edinilen bilgileri zenginlefltirecek. Program 11 hafta boyunca her Çarflamba devam ederek, 30 Ocak Çarflamba günü yap lacak son ders ile tamamlanacak. 20 ODTÜLÜLER BÜLTEN 223

18 bu ay viflnelik fiarapseverler için Harika Bir F rsat! ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi ve Kavakl dere iflbirli i ile flarap sat fllar m z bafll yor Market fiyat ndan daha ucuza sat n alabilece iniz s n rl say da Kavakl dere flaraplar tesisimizde sizleri bekliyor Yeni Y l n z Kutlu Olsun 2013 ün bar fl, mutluluk, sa l k ve baflar getirmesi dile iyle GÜNÜN MÖNÜSÜ HAFTA Ç HERGÜN 12:00-14:00 16 TL PAZARTES 22 Kapal y z ODTÜLÜLER BÜLTEN 224 SALI A la Carte Mönü ÇARfiAMBA A la Carte Mönü

19 fiaraplar F YATLARI ANCYRA CAB. SAUV. 75 CL. ANCYRA KALEC K KARASI ANCYRA MERLOT 75 CL. ANCYRA ÖKÜZGÖZÜ 75 CL. ANGORA BEYAZ 75 CL. ANGORA KIRMIZI 75 CL. ÇANKAYA 75 CL. EGEO SYRAH 75 CL. 26 TL. 26 TL. 26 TL. 26 TL. 18 TL. 18 TL. 23 TL. 36 TL. NC DAMLASI 37,5 CL. NC DAMLASI 75 CL. PRESTIGE ÖKÜZGÖZÜ 75 CL. SELECTION BEYAZ 75 CL. SELECTION KIRMIZI 75 CL. URLA 75 CL. YAKUT 37,5 CL. YAKUT 75 CL. Ayr ca 1.000,00 TL ve üzeri al mlarda %20 indirim geçerlidir. Bilgi için: Tel: e-posta: 20 TL. 37 TL. 55 TL. 36 TL. 43 TL. 37 TL. 13 TL. 23 TL. Viflnelik te Keman Kursu D erne imizde bu dönem ilk kez düzenlenen Keman Kursu, kat l mc lar n bekliyor. Temel müzik bilgisi vermenin yan s ra, keman çalabilecek seviyeye getirmeyi amaçlayan dersler, May s ta gerçekleflecek Geleneksel Viflnelik Bahar fienli- i ne kadar devam edecek. Keman dersleriyle, müzik bilginizin artmas ve keman çalabilmeniz d fl nda; müzi in en önemli kazan mlar ndan biri olan, hayata ve olaylara farkl aç lardan bakabilme yetene iniz de geliflecek. Tüm müzikseverleri, müzi e dahil olma mutlulu unu yaflamaya, keman n büyülü sesiyle hayata yeni bir renk katmaya, içinizdeki müzisyeni keflfetmeye davet ediyoruz. PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI 10:00-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) PERfiEMBE CUMA CUMARTES A'la Carte Mönü Hamsi Günü A la Carte Mönü A la Carte Mönü ARALIK

20 Kestaneli Hindi Sizleri Viflnelik Mutfa n n lezzetleriyle buluflturdu umuz sayfam z n bu ayki tarifi, bir y lbafl klasi i haline gelmifl Kestaneli Hindi. Ailenize, dostlar n za güzel bin y lbafl sofras haz rlamak istiyorsan z, farkl iki piflirme yöntemini anlatan tarifimizi deneyebilirsiniz. E er vaktim yok diyorsan z, kestaneli hindinizi Viflnelik Mutfa- ndan siparifl verebilirsiniz Malzemeler: Hindi çin: 1 Adet Hindi (6 Kg.) 1 Adet Kuru So an 1 Adet Defne Yapra 1 Çay Barda Zeytinya 1 Yemek Kafl Salça 3 Difl Sar msak 1 Adet Limon Suyu ç Pilav çin: 2 Su Barda Pirinç 5 Dolu Yemek Kafl Tereya 2 Yemek Kafl Dolmal k F st k 1 Adet Kuru So an 1 Kg. Haz r Kabuksuz Kestane 2 Yemek Kafl Kufl Üzümü 2,5 Su Barda Et Suyu 1/2 Ba Dereotu 1/2 Ba Maydonoz Yenibahar, Karabiber, Tarç n, Tuz Haz rlan fl : Öncelikle hindi iyice y kan p süzülür. So an rendelenir, sar msaklar dövülür ve içine bir limonun suyu ilave edilir. Salça, tuz ve karabiber eklenerek tüm malzeme kar flt r l r. Haz rlanan sos tel süzgeçten geçirilerek içine s v ya eklenir. Sos bir f rça yard m ile hindinin içine ve d fl na sürülür ve hindi bu flekilde buzdolab nda bir gece bekletilir. Sosun arta kalan saklan r. Ertesi gün f r n tepsisi s - v ya ile ya lanarak hindi yerlefltirilir. Kalan sos hindinin üzerine sürülür. Hindi orta s l f r nda k zarana dek piflirilir. Hindinin piflmesi 2,5 3 saat sürer. stenirse hindi önce hafllanarak da piflirilebilir. Bu durumda, hafllanan hindiye sos sürülerek f r na yaln zca k zarmas için konur. ç pilav için pirinç l k ve biraz tuzlu suyla slat l r ve 30 dakika bekletilir. F st klar tereya nda kavrulur. Sararan f st klara do ranm fl so an eklenir. So an kavrulduktan sonra y kan p süzülmüfl pirinç, ard ndan kufl üzümü ve kestane eklenerek kavurmaya devam edilir. 5 dakika sonra tuzu, karabiberi, suyu konur; yenibahar ve tarç n eklenerek pirinç suyunu çekene kadar piflirilir. Pilav demlendikten sonra ince k y lm fl maydanoz ve dereotu eklenerek hindiye doldurulur. Püf noktas : Hindi f r na konarken f r n pofleti ya da folyo kullan labilir. Daha lezzetli olmas için mutlaka bir gece haz rlanan sosta bekletilmesi gerekir. Sosu tavuk için de kullanabilirsiniz. Afiyet olsun Afiyet olsun 26 ODTÜLÜLER BÜLTEN 221

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı