içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Bizden Size Dernekten Bu Ay Viflnelik Viflnelik Mutfa ndan Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda"

Transkript

1

2

3 2 2 4 içindekiler 3 Bizden Size ODTÜLÜLER BÜLTEN ARALIK 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM'85) 4 22 Dernekten Bu Ay Viflnelik Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Viflnelik Mutfa ndan Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet fiahin (EDS'83) Erdem Tüzün (ADM'82) Baki Arslan (CHE'89) Kamil Kanco lu (ME'87) Taylan Ulafl Evcimen (CE'02) Melda Tanr kulu (CP'06) Emre Güner (CE'98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Tüketim Toplumunda Pazarlama Kapak Konusu Bursiyer Say m z Teknoloji Dosya ODTÜ de Bir Köfle Hocam ncek Var Kitaplar Aras nda Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto raflar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 2 ODTÜLÜLER BÜLTEN Tarihte Bu Ay Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE 510 Bursiyere Ulaflt k, Gurur Duyuyoruz, Sizlerle Güçlüyüz Sevgili Üyelerimiz, 2012 y l n n bu son ay nda, Derne imizi güçlü ve baflar l k lan sevindirici haberleri sizlerle paylaflmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Y llard r sizlerin yönetimimize verdi iniz destek ve güvenle sistematik bir flekilde 200 lerden 510 ö renciye ulaflt m z müjdelemek bizleri çok mutlu ediyor. Bu büyük gurur tablosu, sizlerin de yak ndan takip etti- iniz gibi tesadüfen gerçekleflmifl bir baflar de il. Alt y ldan bu yana burs verdi imiz ö renci say m z artt rmak için çeflitli çal flmalar yapt k ve her y l bu sayede daha fazla üyemiz Dernek yönetiminin çizgisinden, duruflundan ve performans ndan memnun kalarak, bizlere destek verdi. Üyelerimizin gösterdikleri güven burs havuzumuzun her geçen gün büyümesine ve daha çok ODTÜ lü ö renciye elimizi uzatmam za neden oldu. Bir Dernek yönetimi için en büyük onur kayna ; burs verebilme oran n n her geçen gün artan bir ivmede yükselmesidir. Bu, hem daha fazla ihtiyac olan ODTÜ lü ö rencilere destek olmak anlam na gelirken di er taraftan da Dernek yönetimi olarak yapt m z çal flmalar m z üyelerimizin takdir etti i ve güvendi i manas na gelir. Bu hakl gururu sizlerle paylaflmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Duydu unuz güven ve verdi iniz destekle bu say lara ulaflt k, deste inizle Burs Havuzumuz daha da büyüyecek ve daha çok ö renciye ulaflmam z sa layacakt r. Burs katk lar n z için teflekkür ediyor ve katk lar n z n devam n bekliyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve sizlerle güçlüyüz. Büyük bir aile oldu umuzu geçti imiz ay bir kez daha, yoktan var ederek, yap m n tamamlay p ö retime bafllayacak duruma gelen ODTÜ Mezunlar Ortaokulu nda da yaflad k. Okula Yüz Ver Projesi gönüllülerinin bafllatt kampanya sonras, derne imizin Valilikle protokolü ilk imzalad m z günden bu yana okulumuzun hayali daima canl tutuldu ve hedefe do ru ilerlendi. Bu okul ODTÜ lülerin birlefltiklerinde nas l büyük bir güç olacaklar n n da kan t d r. De erli ODTÜ lüler, Dernekçilik tamamen gönüllü katk larla ve gerçek bir özveri ile yap labilen bir sosyal sorumluluk çal flmas d r. Üyelerinin maddi ve manevi destekleri ile geliflen ve yücelen dernekler, üyelerinin desteklerini ve ilgilerini esirgemesi ile sars l r. Derneklerin yaflamlar n sürdürmesinin iki önemli aya ; üye aidatlar ve üye çal flmalar d r. Küçük miktardaki üye aidatlar birleflerek derneklerin maddi olarak ayakta durmas n ve üyelerine hizmetlerini sürdürmesini sa lar. Unutulmamal d r ki; dernek aidatlar n n ödenmesi ile sadece maddi olarak de il, ayn zamanda derneklerin geçmiflten gelece e tafl nmas nda da en önemli teminat olan üye iliflkilerinin ayn çat alt nda korunmas sa lan r. Sevgili Üyelerimiz, Derne imize daha fazla üye kazand rma ve üyelik aidatlar n n ödenmesi konular nda desteklerinizi bekledi imizi bir kez daha vurgularken, Derne imizin varl n sürdürerek gelecekte de var olmas n sa layaca n z çal flma ve katk lar n z ile 8 Aral k ta ço unluksuz olarak yap lacak olan Ola anüstü Genel Kurul da verdi iniz destek için flimdiden teflekkür ederiz. Sayg lar m zla, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu ARALIK

5 r N ektn d E E ODTÜ Mezunlar An tkabir deydi ODTÜ Mezunlar Derne- i, her 10 Kas m öncesi oldu u gibi bu y l da üyelerini Mustafa Kemal Atatürk ü anmak üzere An tkabir de bir araya getirdi. Derne- imizin anma töreni için belirlenen 8 Kas m 2012 Perflembe günü, Dernek üyelerimiz ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, Atatürk ün huzurunda sayg duruflunda bulunup kabrine çelenk b - rakt. Ard ndan, tören defterini imzalamak üzere Misak- Milli Kulesi ne geçildi. Burada aç lan deftere Dernek Baflkan Himmet fiahin ODTÜ Mezunlar Derne i ad na flunlar yazd ; Büyük Atam z, Ülkemizin ça dafl bir toplumsal yaflam içinde demokrasi ile yönetilmesi için 89 y l önce bizlere arma an etti iniz Cumhuriyetimiz en de erli hazinemizdir. nsan haklar, hukukun üstünlü ü, sanayileflme ve ba ms zl k ad - na yap lan mücadele sonucunda kurmufl oldu unuz Cumhuriyetimiz sayesinde elde etti imiz ça dafl, demokratik ve laik toplum yaflam n n kazan mlar n n bilincindeyiz. Bu de erlerin sürdürülmesi için tüm çabam zla ülke bar fl na katk da bulunaca m za ve göstermifl oldu unuz referans do rultusunda bilim ve bilginin fl nda gerçeklefltirilen devrimleri korumaya devam edece imize ODTÜ Mezunlar Derne i olarak huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Derne imizden Ö retmenler Günü Kutlamas ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu, Ö retmenler Günü nü yay nlad mesajla kutlad : Bilginin, ça dafll n, sevginin, bar fl n ve ayd nlanman n öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olan e itim emekçilerinin, sosyal ve ekonomik sorunlar çözülmüfl, yoksullu un ve açl n k skac ndan ar nd - r lm fl, tüm ayr mc uygulamalara karfl bilimsel, demokratik, nitelikli bir e itim yaratmak için insanca yaflayabilecekleri çal flma ve yaflam koflullar n n yarat lmas dile- iyle Ö retmenler Günü nü kutluyoruz. Viflnelik Restoran da her y l oldu u gibi bu y l da, Ö retmenler Günü nü özel bir programla kutland. Konuklar, Viflnelik Restoran n birbirinden lezzetli yemekleri ve Özhan Özgür ve Grup Ankara n n keyifli ezgileriyle güzel bir akflam geçirdiler. 4 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

6 r N ektn d E E Dünden Yar na Kürt Meselesi Aysun Büyükcengiz Derne imiz Yönetim Politikalar Dan flma Komitesi taraf ndan düzenlenen OD- TÜ lüler Gündemi Tart fl yor etkinlikleri dizisinin ilk etkinli i, Dünden Yar na Kürt Meselesi bafll yla 17 Kas m Cumartesi günü Viflnelik Salonu nda gerçekleflti. Prof. Dr Mesut Ye en (SOC 86) in konuk konuflmac olarak kat ld söyleflinin kolaylaflt r c l n Ifl khan Güler(CE 83) üstlendi. Konuflmas na Kürt meselesini tan mlayarak bafllayan Prof. Dr. Mesut Ye en, Kürt meselesi esas olarak Kürtlük dedi imiz kategorinin gelece e tutunmas n n engellenmesi meselesidir dedi. Dünyada kendilerine ait bir Kürt Meselesi ne sahip olmayan devletin neredeyse bulunmad n ifade eden Ye en, bu tür meselelerin ortaya ç k fl - n ulus devlet olarak örgütlenmifl topluluklar n tek bir etnik gruba sahip gibi davranmas na ba lad. Ye en, Kürtlerin Türkiye de di er etnik gruplardan daha fazla bizlik duygusuna sahip oldu u için ulusal kimlikte bu kadar srarc oldu unu dile getirerek, bizlik duygusunun önemli bir nedeninin uzun süredir ayn co rafyada birlikte yaflamak olarak aç klad. Mesut Ye en, bizlik duygusunun di er temellerini Kürtlerin Osmanl siyasi birli ine kimliklerini korumay sa layacak bir tak m ayr cal klar tan narak kat lmalar ve aras nda Cumhuriyetin kurucular n n bu ayr cal klar n tan nmas do rultusundaki söylemleri, nüfus olarak kalabal k olmalar, elitlerinin etnik kimliklerinden vazgeçmeme yönelimi ve di er ülkelerdeki Kürtlerle Paneli iletiflim halinde olmalar olarak s ralad. Kürt meselesinin bafla gelen büyük bir felaket olarak alg lanmamas gerekti ini söyleyen Mesut Ye en, meseleyi d flar dan k flk rt lan sorun olarak alg lamak yerine içimizdeki sorun olarak görmek gerekti ini vurgulad. Prof. Dr. Ye en: Daha kuvvetli bir tan ma siyaseti ile yol al nmal Geçmiflten günümüze gelen süreci , , olarak üç dönemde de erlendiren Prof. Dr. Mesut Ye en, s ras yla bu dönemlerdeki duruma de indi e kadar olan dönemde Kürt meselesinin tan ma siyaseti ile çözülebilecek kültürel ve siyasal bir mesele olarak görüldü- ünü dile getiren Prof. Dr. Ye- en, o dönemde Cumhuriyetin kurucular taraf ndan bugün Kürtlerin istediklerinin afla yukar tamam n n sözünün verildi- ini belirtti. 24 ten itibaren Kürt sorununun sosyal ve iktisadi olarak tan mland n söyleyen Mesut Ye en, bu dönemde çözüm yolunda tan man n yerini tedip, tenkil ve asimilasyon politikas n n ald n anlatt. Prof. Dr. Ye en, üçüncü dönem olarak tan mlad 1990 sonras nda, 80 darbesinin Türk solunu etkiledi i kadar Kürtleri de etkilemifl olmas na ra men varl klar n geniflletebildiklerini, Abdullah Öcalan n yakalanmas ve AB sürecinin iliflkilere etkisinin sonucu olarak, bir zay f tan - ma siyasetiyle sorunu çözüme ulaflt rmaya çal fl ld n, fakat bunun bir ifle yaramad n anlatt. Daha kuvvetli bir tan ma siyaseti ile yol al nmas gerekti ini ifade eden Prof. Dr. Ye en, sürekli Kürtler taraf ndan dile getirilen demokratik özerklik konusunda da flunlar söyledi: Özerklikle ilgili siyasetin flekillendi i çal flmalar yak ndan takip ettim. Kültürel haklar, ana dil ve tan nma konular nda Kürtler aras nda tam bir uzlaflma var. Yerinden yönetim konusunda ise ayn fleyi söylemek mümkün de il. Örne in bir k sm d fl iflleri, yarg, maliye gibi temel alanlar merkeze b rakan, ama di er tüm iflleri yerinden yönetecek parlamentosu da bulunan bir eyalet sistemi isterken, bir k sm bu eyaletlerin silahl gücü olmak istiyor. Bu konuda Kürtler aras nda tam bir uzlaflma henüz sa lanabilmifl de il. Kat l mc lardan gelen sorular da yan tlayan Prof. Dr. Murat Ye en, bir soru üzerine Kürtlerin statükoyu de ifltirmek için silahl mücadeleye ihtiyac olmad n düflündü ünü söyledi. Ye en, sosyologlar n 30 senede 100 bin insan n durumu de ifltirmek için silahl mücadeleyi tercih etmesi konusunu araflt rmas gerekti ini ifade etti. Sorunun emperyalizmin bir k flk rtmas olup olmad sorusu üzerine sorunun uluslararas alanda bir k flk rtma olarak alg lanmamas gerekti ine dikkati çeken Ye en, Meselenin bu duruma gelmesi bizim hatam z, bölgenizde bir sorun varsa, emperyalist güçler bu yaray kafl r, sorunlar çözeceksin ki kafl mas nlar dedi. Kürtlerin varl klar n gelece e aktarabilmek için mutlaka kendi dillerinde e itim yapabiliyor olmalar gerekti ini söyleyen Ye- en, Kürtlerin kendi içlerindeki farkl l klar ve farkl ülkelerdeki Kürtlerin iliflkileri ile ilgili soru üzerine, olas bir özerk yönetimde bu durumun ço ulcu bir yönetime iflaret etti ini belirtti. Panelin sonunda bir kapan fl konuflmas yapan ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, Ifl khan Güler ve Mesut Ye en e teflekkür ederek, bar fl içinde, eflitli- in hüküm sürdü ü ve özgürce yaflayaca m z bir toplum için panellerimizin devam edece ini dile getirdi. fiahin, Türkiye nin en büyük sorununa, süzgeçten geçmifl bilgilerle yaklafl rsak toplumla daha sa l kl bir bütünleflme yaflayabiliriz diyerek sözlerini tamamlad. ARALIK

7 d N n Derne imiz çat s alt nda çal flmalar devam eden Okula Yüz Verin Projesi kapsam nda Sincan Yenikent te yap lan ODTÜ Mezunlar Ortaokulu 25 Kas m Cumartesi günü gerçekleflen coflkulu bir törenle aç ld. ODTÜ mezunlar, Okula Yüz Ver gönüllüleri, Yenikent halk, ö renciler ve ö retmenlerin de bulundu u aç l fl törenine, Derne imiz Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ankara l Milli E itim Müdür Yard mc lar Zeki Eryücel ODTÜ Mezunlar Ortaokulu Aç ld! ve Hasan Yan k, Sincan lçe Milli E itim Müdürü Zihni Özdemir, Sincan Kaymakam Ufuk Seçilmifl ve stanbul ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Mehmet Rastgelener kat ld. Özellikle ö rencilerin heyecan ve sevinciyle renklenen törende, ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin e ODTÜ Mezunlar Ortaokulu ö rencileri taraf ndan imzalanm fl bir teflekkür mektubu sunuldu. Mektubu kürsüden kat l mc larla paylaflan Himmet fiahin, yapt konuflmada, ülkedeki okul say s n n artmas n n ça dafl bir toplum olman n temel koflullar ndan biri oldu unu belirterek, Bir grup ODTÜ'lü genç arkadafl - m z bu bilinçle gelifltirdikleri 100 TL'ye okul projesini bizlere sunduklar anda gözlerinde var olan heyecan ve azmin fl lt s n n ayn s n, bugün mutluluk ve sevinç olarak yine gözlerinde görüyorum dedi. Bir hayalin gerçe e dönüfltü ü gündeyiz Projenin nas l bafllad na de inen Himmet fiahin, Her fley, "ODTÜ mezunlar toplansa, her biri 100 TL verse bir ilkö retim okulu yapabilir miyiz? sorusuyla bafllad. Bugün, bir hayalin gerçe e dönüfltü ü gündeyiz y - l nda temelini att m z okulumuz, 2 y l gibi k sa bir sürede tamamland fleklinde konufltu. fiahin, proje ekibini y lmadan devam ederek projeyi tamamlad klar için kutlayarak, okulun bafltan sona büyük bir özveri ve s k bir planlaman n eseri oldu una dikkati çekti. Üyelerimizin ve ODTÜ dostlar n n de- erli katk lar yla bu çaban n bir okula

8 d N dönüfltü ünü belirten fiahin, "Art k ODTÜ'lülerin kendi adlar na yapt rd klar bir ODTÜ Mezunlar Orta Okulu var" diyebilmenin mutlulu unu yaflad n ifade etti. Himmet fiahin, bu okulun, ayn zamanda ODTÜ lülerin gücünü, dayan flmas n ve kararl l - n simgeledi ini dile getirerek, Bu ülke ve bu ülkenin çocuklar bizim çocuklar m zd r. ODTÜ'de bize ö retilen e itim bilinci, edindi imiz bilimsel bak fl aç s ve ça dafl e itim normlar ile geldi imiz bu noktada, ODTÜ Mezunlar Orta Okulunda da çevresini alg layan, yorumlayan, sorgulayan, araflt ran ve çözümler üreten özgür bireylerin yetiflmesi en büyük dile imizdir dedi. fiahin, konuflmas n projeye emek veren herkese teflekkür ederek tamamlad. Bu okul ODTÜ lülerin e itime ve yaflad klar topluma olan duyarl l klar n n göstergesidir Okula Yüz Verin Projesi gönüllülerinden Tunahan K r lmaz kürsüye gelerek, projenin ortaya ç k fl ndan okulun aç l fl na uzanan süreci anlatt. Yaflanan tüm zorluklara ra men umutsuzlu a kap lmadan projeye devam edildi ini dile getiren K r lmaz, ODTÜ Mezunlar ad yla e itim verecek bir okulun aç l fl nda bulunmaktan duydu u mutlulu u dile getirdi. Ard ndan kürsüye gelen Dr. Erhan Karaesmen, ODTÜ Mezunlar Ortaokulu na katk vermifl oldu u için çok mutlu oldu unu dile getirerek, ileride belki de ODTÜ lü olacak bu ö renciler ile ODTÜ aras nda flimdiden bir ba kuruldu unu söyledi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Bu okul ODTÜ lülerin e itime ve yaflad klar topluma olan duyarl l klar n n göstergesidir diyerek, e itime verilen bu katk dan dolay duydu u memnuniyeti ifade etti ve bir okulun bina olarak var olmas n n ötesinde verdi i e itimle ça dafl bireyler yetifltirmesinin önemini vurgulad. Rektör Acar, e itime katk n n yaln zca okul binas yapt rmakla bitmeyece ini ifade ederek, ODTÜ nün ODTÜ Mezunlar Ortaokulu nu E itim Fakültesi ile desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Ahmet Acar, OD- TÜ lüler olarak okulumuzu yaln z b - rakmayaca z dedi. Sincan lçe Milli E itim Müdürü Zihni Özdemir yapt konuflmada, projenin e itime verilen destek aç - s ndan önemini vurgulad. Ankara l Milli E itim Müdür Yard mc s Zeki Eryücel, ö retmenlerin 24 Kas m ö retmenler gününü kutlayarak bafllad konuflmas nda bu okulun da Ö - n retmenler Günü ne denk gelen aç l - fl ndan dolay duydu u memnuniyeti dile getirdi. Bu okulun e itimin hizmetine sunulmas ndan dolay ODTÜ Mezunlar Derne i ne, ODTÜ mezunlar na, proje gönüllülerine ve okulun yap m na katk sunan herkese teflekkürlerini sundu. Çankaya Belediyesi nin folklor gösterisi ve Horona Yüz Ver ekibinin gösterilerinden sonra s n f ba flç lar ve 5000 TL üzeri ba flta bulunanlar plaketleri, 1000 TL üzeri ba flta bulunanlara teflekkür belgeleri sunuldu. Ard ndan, okulun aç l fl yap ld. Bin kiflilik Engelsiz Okul Yaklafl k 3 bin metrekare kapal alan ve modern yap s yla, ö rencilerin, ö retmenlerin ve hatta okul aile birli i ve velilerin ihtiyaçlar n n düflünüldü ü okul binas nda, fiziksel engelli ö rencilerin kullan m na uygun zemin ve asansör bulunuyor. Yaklafl k 500 ö rencinin, sabah ö len grubu düzenlendi i durumda ise bin ö rencinin e itim alabilece i 13 dersli in yan s ra fen ve bilgisayar laboratuar, kütüphane ve okuma salonu, birçok amaçl salon ve iki ö retmen odas, kantin alan, revir ve okul aile birli ine ait bir de çal flma odas bulunuyor.

9 r N ektn d E E 510 Bursiyerimizle Yolumuza Devam Ediyoruz ODTÜ Mezunlar Derne i Burs ve Yard mlar Komitesi Akademik Y l ile ilgili yeni bursiyer belirleme çal flmalar n tamamlad. Geçen dönemden bursu devam eden 294 ö rencimize 216 ö rencimiz daha kat ld. De- erli desteklerinizle 510 ö renci ile çal flmalar m - za devam ediyoruz. Bu y l aile gelir durumlar ve çeflitli özel durumlar nedeni ile 558 ö renci görüflmeye ça r ld. 4 Ekim Kas m 2012 aras nda Burs ve Yard mlar Komitesi üyelerimiz ö rencilerle görüflmeler yaparak tam burs ve yar m burs verilecek ö rencileri belirlediler. Üniversitemizin ö rencilere verdi i burslar n kontrolünden sonra burs verece imiz ö renci listemiz Yönetim Kurulu onay na sunuldu. 13 Kas m 2012 tarihinde sonuçlar aç kland ve yeni bursiyerlerimize burs ödemeleri yap ld. Derne imizden burs alan 510 ö rencimizden 276 s na tam burs (150,00 TL), 234 s na yar m burs (75,00 TL) ödenmektedir. Bursiyerlerimizin cinsiyetlerine, fakültelere, s n flara, bölümlere, gelir durumlar na göre rakamsal da l mlar ile ilgili grafiklere Derne imiz web sitesinden, (http://www.odtumd.org. tr/cg/burs/ ) ulaflabilirsiniz. Hedefimiz, maddi yetersizlikler içinde e itimini sürdürmeye çal flan daha fazla ö renciye destek olabilmektir. Bu amaç do rultusunda en büyük güvencemiz maddi ve manevi katk lar n zd r. Sayg lar m zla, Burs ve Yard mlar Komitesi KASIM AYI T BAR LE BURS FONU MUZA BA IfiTA BULUNUP ESK TAL MATLARINI GÜNCELLEYEN YEN BA Ifi VEREN ÜYELER M Z VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI BURS VERENLER BÖLÜM MEZUN YET YILI FETH ETEM ADM'86 MUSTAFA SELÇUK CE'87.SÖNMEZ ÇET NKAYA CHE'70 MUSTAFA ÜM T ATALAY MINE'76 SM N N AÇIKLANMASINI STEMEYEN 8 BURS VEREN ÜYE BULUNMAKTADIR. GÜLER-ENVER AKKOYUNLU ANISINA TÜL N COfiKUN AYfiEM EZG DEM RDA ADINA BABASI ERCÜMENT DEM RDA PHYS'95 DALLAS ODTÜ MEZUNLARI BURS YER Ö RENC LER M Z ADINA ÇOK TEfiEKKÜRLER EDER Z 10 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

10 Ifl birlikte renge dönüfltürmek için Foto raf Atölyesi Bafll yor! Derne imizin, Etkinlikler Komitesi nin düzenledi i, Foto raf Toplulu u E itimleri 29 Kas m 2012 Perflembe günü tan flma toplant - s yla foto raf tutkunlar n bir araya getirdi. Foto rafa girifl ve iflleme e itimi ile 6 Aral k ta bafllayan foto raf toplulu u e itimlerimiz, her Perflembe da bafllayacak derslerle sürecek. Seminerler, Do- a ve Makro, Belgesel, Gezi Foto rafç l, Mimari ve Antik Yerleflim Foto rafç l ve Porte Atölyeleri programlar yla devam edecek. Foto raf n tarihinden photoshop uygulamalar na kadar pek çok konuda bilgi alabilece iniz, salon derslerinde ö rendiklerinizi gezilerle güzel foto raflara dönüfltürebilece iniz zengin e itim program m z sizlerle paylafl yoruz. Atölye Program 1.Hafta 1.Ders Foto raf kavram ve tarihçesi Foto raf n Teknolojik (makine ve kimyasal )yolculu u Foto raf Makinelerini tan yoruz 2.Ders Objektif nedir Objektif türleri ve özellikleri Odak uzunlu u Netleme kavram Objektiflerin foto raf üzerindeki etkileri Crop faktör 2.Hafta 1.Ders Diyafram Örtücü 2.Ders Örtücü-Diyafram liflkisi Filmler- SO Dijital Sensörler 3.Hafta 1.Ders Ifl k Ifl k kaynaklar ve özellikleri Uygulama 2.Ders Ifl k ölçümü Uygulamal foto raf çekimi %18 Gri kavram 4.Hafta 1.Ders Filtreler Beyaz ayar Flafllar 2.Ders Foto rafta Kompozisyon 5.Hafta 1.Ders Bellek Kartlar, yaz lmas ve PC ye aktar m PC sabit diskte arflivlenmesi RAW foto raf tan m 2.Ders Foto raf iflleme program Ayd nl k Oda ya girifl 6.Hafta 1.Ders Foto raf ifllemesi 2.Ders Foto raf ifllemesi 7.Hafta 1.Ders Çekilen foto raflar üzerinden ifllemeye devam 2.Ders fllenen foto raflardan sunuma haz rl k 8.Hafta 1 ve 2. Ders Foto raflar n ifllenme ve sunum aç s ndan de erlendirilmesi Sonuçlar n sergi ve/veya sunum olarak haz rlanmas. Bilgi ve Kay t için: Hasan Dumanl, /1124,

11 r N ektn d E E Hocam Forum Var! YÖK Yasa Tasar s Orta Do u Teknik Üniversitesi nin mezunlar, ö retim elemanlar, idari personeli ve ö rencilerinin tan flmalar na ve birikimlerini paylaflmalar na zemin oluflturan ve her ay n ilk Çarflamba günü yap lan Hocam Bu Ay Yine Bulufluyoruz etkinlikleri, beflinci y l nda, ODTÜ nün forum gelene ine uygun olarak Hocam Forum Var! bafll alt nda devam ediyor. Etkinli in ilk toplant - s, 7 Kas m Çarflamba günü Dr. Necdet Bulut Amfisi nde YÖK Yasa Tasar s bafll ile gerçekleflirken, toplant ya önceki y llardan farkl olarak E itim Sen ve ODTÜ nün di er çal flanlar da kat ld. Kolaylaflt r c l n Prof. Dr. Ali Gökmen in üstlendi i toplant - da, Ö retim Elemanlar Derne i üyesi Mustafa Bay rba, Makine Mühendisli i Bölümü ö rencisi Arda Aras, E itim Sen temsilcisi lker Akçasoy ve ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Himmet fiahin görüfllerini paylaflt lar. lk konuflmay yapan Mustafa Bay rba, Reformlar problem çözmek için yap l r ama taslakta çözülmek istenen problemin tarifi yok dedi. Üniversitenin varolufl sebebinin öncelikle bilim oldu unu hat rlatan Bay rba, yasan n de iflmesiyle bilimin ticari amaçl üretiminin bafllayaca n, bilimden destek almas gereken e itim ve teknolojiden bilime do ru bir yol izlenmesi durumunda bilimin ifllevsizleflece ini vurgulad. ODTÜ ö rencileri ad na söz alan Arda Aras, üniversite ö rencilerinin müflteriye dönüfltürüldü- ünü dile getirerek e itime paras z demek için birinci ö retimden harçlar kald rman n yeterli olmad n dile getirdi. Üniversitelerde ö rencilere yönelik bask - n n giderek artt na dikkati çeken Aras, üniversitelerin daha özgür, daha ça dafl; e itimin paras z ve herkesçe ulafl labilir olmas için akademisyenler ve ö rencilerin birlikte mücadele etmesi gerekti ini ifade etti. Toplant lara bu y l dahil olan E itim Sen i temsilen bir konuflma yapan lker Akçasoy, YÖK ile üniversitelerin merkezileflti ini belirterek, mevcut taslakla yaln zca bu merkezin ad n n de iflti- ini dile getirdi. Akçasoy, üniversitelerin yap land r lmas n n de- iflmesi için y llard r mücadele verildi ini, ancak taslakta mücadelesi verilen konularla ilgili hiçbir de iflik olmad n söyledi. YÖK te yönetimde siyasal iktidar n temsil oran n n çok fazla oldu- unu dile getiren Akçasoy, Taslakta geçen bilgi lisanslama ofisleri ile ticari bilgi üretiminden söz ediliyor. Bu üniversitelerin tabutuna çak lan son çividir dedi. YÖK süz bir yap olmal Konuyla ilgili olarak ODTÜ Mezunlar Derne i Baflkan Himmet fiahin de söz alarak, toplumda nas l bireyler yetiflece inin e itim modelleri ile belirlendi ini dile getirdi. E itim politikalar n n önemine dikkati çeken Himmet fiahin, Özgür ve demokrat gençler yetifltirmek istiyorsak üniversitelerimizin de özgür ve demokratik yap ya kavuflmas gerekiyor. Türkiye nin geri kalmas nda, demokratikleflmesinin önünün kapanmas nda en büyük etkenlerden bir tanesi de YÖK ün yap lanma modelidir dedi. fiahin, de iflimin gereklili ini vurgulayarak Kesinlikle YÖK süz bir yap lanma olmas gerekti ini belirten ve yay nlanan tasla n yasalaflmas durumunda bilimsel araflt rmalar n ticarileflebilece ini belirten Himmet fiahin, bunun bilimsel özerkli i zedelemesinden endifle duyuldu unu ifade etti. fiahin, üniversite toplum iliflkisini kurmak aç s ndan mezunlar n önemine dikkati çekerek, taslakta üniversite mezunlar na yer verilmemesini elefltirdi. Himmet fiahin, etkin ve demokratik bir üniversite için, üniversitenin ö rencileriyle, çal flanlar yla, sendikas yla, mezun dernekleriyle, bileflenlerinden oluflan bir komisyonla yaflam n sürdürmesinin daha sa l kl olaca n ifade etti. 12 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

12 r N ektn d E E Sinema Kulübü nden Kamil Akdoğan (ES 90) Höstsonaten (Güz Sonat ) Höstsonaten (Güz Sonat ) ODTÜ Mezunlar Derne i Sinema Kulübü nün 34. Buluflmas 14 Kas m Çarflamba günü gerçeklefltirilen Güz Sonat konulu toplant idi. sveçli yönetmen Ingmar Bergman n en be enilen filmlerinden biri olan Güz Sonat (Höstsonaten) filmini Sinemac, Psikolog Sevgi Türkmen sundu. Sevgi Türkmen ilk olarak Ingmar Bergman ve sinemas hakk nda bilgiler verdi. Tiyatro kökenli bir yönetmen olan Bergman 60 n üzerinde film, 100 ün üzerinde tiyatro oyunu yönetmiflti. Sevgi Türkmen in sveçli yönetmeni tan t rken üzerinde durdu u önemli noktalardan biri sinemas - na yönelik elefltirilerdi. Sinemas n n toplumsal sorunlarla çok fazla ilgilenmedi i, melankolik oldu u gibi elefltirilerdi bunlar. Sevgi Türkmen, Ingmar Bergman n toplumsal sorunlara bire bir de inmese bile bütün filmlerinde insan n iç dünyas na yönelik bir yolculuk oldu unu söyledi. Ama Bergman bu yolculu u salt bir yolculuk, salt bir buhran gibi göstermiyordu, Eva n n durumunda oldu u gibi, özne; arayan, soran, sorgulayan, elefltiren biriydi. Bergman n sinemas varolma, ölüm, yaflam, mutluluk, tanr gibi kavramlar üzerinden gidip geliyor; bu s rada kilise, okul, evlilik gibi kurumlarla u rafl yordu. Sinemay psikolojiyle yak n tutuyordu Bergman. Onun sinemas nda psikolojik zorlama geçiren karakterler, iç hesaplaflmalar, çat flmalar vard. Bir tek bofl kare bile yoktu ve her karede bir gönderme vard. Kendisi de k sa bir süre psikiyatri klini inde yatm fl olan Bergman filmlerinde karakterleri çat flt r yor, sorgulat yor ve bir sonuca var yordu. Bunun diyalektik bir yöntem oldu unu vurgulayan Sevgi Türkmen, Bergman n çeflitli filmlerinden bu çat flmalara örnekler verdikten sonra karakterlerin psikolojik de erlendirmelerini yapt çözümlemeye geçti. Güz Sonat filmi befl karakterin yer ald bir filmdi. Eva, Charlotte, Viktor, Helena ve Paul Film, Viktor un Eva hakk ndaki sözleriyle bafll yor ve ard ndan Viktor, Eva n n kitab ndan baz bölümleri seçerek okuyordu. En büyük engelim kim oldu umu bilememem... Filmin hemen bafl nda yer alan bu sözler ilerde deflilecek bir kimlik sorununun habercisi oluyordu. Sonras nda Eva n n annesine yazd mektubu okuyor ve annesi ile aras ndaki iliflki hakk nda ilk bilgilere ulafl yorduk. Eva n n heyecan ndan ve mektubun içeri inden annenin bu iliflkideki bask n karakter oldu unu görüyorduk. Eva, yedi y ld r göremedi i annesini yanlar na davet etmekteydi bu mektupta. O s ralarda uzun y llar beraber oldu u sevgilisini kaybeden Charlotte için de de- ifliklik olacakt bu ziyaret. Annenin gelifli ve henüz ilk konuflmalardan Eva n n anne karfl s nda o güne dek flekillenmifl konumunu görürüz. lerleyen bölümlerde ise bu konum iyice netleflir. Charlotte; özgüveni yüksek, baflar l, güzel, h zl konuflan, sürekli bir fleyler peflinde koflan, sorumsuzluk derecesinde kendi bildi ini yapan, ifli ve sevgilisi için eflini ve çocuklar n b rak p gitmifl bir anne; Eva ise çocukken onun yan nda olabilmek için her fleyi deneyen ama karfl l k bulamayan, zay f, kendisini çirkin hisseden, özgüveni eksik bir k z Müthifl hesaplaflma sahnesinde görürüz ki Eva, sadece kendi yaflam ndaki ve kiflili indeki birçok eksi in de il, yatalak durumda yaflayan ve kendi evinde kalan kardefli Helena n n da bafl na gelenlerden annesini sorumlu tutmaktad r. Bir gece annesinin uykusunun kaçmas sonras nda bafllayan, Viktor un ve Helena n n da k smen flahit oldu- u tart flma Eva n n y llard r biriktirdi i ac s n, öfkesini kustu u bir hesap sormaya dönüflecektir. Filmin Künyesi: Autumn Sonata (1978) Höstsonaten Süre : 99 dk. Yönetmen : Ingmar Bergman Senaryo : Ingmar Bergman Oyuncular : Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman 14 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

13 Felsefe Kulübü nden Sema Kendir (EE 82) arl Marx n felsefesi K üzerine tart flmalar ile sürdürülecek yeni dönemin ilk toplant s 31 Ekim 2012 de gerçeklefltirildi. Karl Marx n felsefesini Hegel in diyalektik yöntemi üzerine flekillendirmesinden hareketle ilk toplant - n n konusu Hegel ve Marx a etkisi olarak belirlendi, Hegel in Tinin Fenomenolojisi yap t ndan bir al nt ile onun dili ve felsefi metinlerinin yorumlanmas nda farkl yaklafl mlar tart fl ld. Ayr ca diyalekti in tan m üzerine konufluldu. Diyalektik, felsefe tarihi boyunca karfl l kl konuflma ve tart flma sanat ya da ak l yürütme ve düflünme biçimi olarak yüklendi i olumlu (Platon da oldu u gibi) ve (Aristoteles gibi düflünürlerce) olumsuz anlamlar ile var olagelmifltir. Ortaça ve skolastik felsefede diyalektik, diyalektik mant k yaklafl m olarak karfl m za ç kar. Hegel ise diyalekti i yaln zca tart flma ve ak l yürütme tarz olman n ötesine tafl yarak tez-antitezsentez 'den oluflan üç aflamal yasas ile de iflimi ve ilerlemeyi oda- na alan bir sistem oluflturmufltur. Bilimsel Felsefe ekolünün Hegel in felsefesinin ussalc (rasyonalist) ve idealist niteli ine iliflkin elefltirileri ve Karl Marx yorumlay fl da ilk toplant da dile getirildi. Bilimsel Felsefe bak fl ile ideolojik ak mlar ekonomik koflullarla aç klayan, s n f savafl m n ilerlemenin gücü diye yücelten kifli olarak Marx emprist filozoflarla tarihsel olarak ayn çizgide konumland r lmakta ve Hegel in ö retisine atfedilen önemin, diyalektik yasas n n Karl Marx n ekonomik materyalizminde uygulama alan bulmas ndan kaynakland yorumu getirilmektedir. Öte yandan ayn ekol Marx ve Marksistleri ekonomik koflullar n tarihsel geliflmeleri belirleyen etkenlerden yaln zca biri olmasa da hep en önemlisi oldu- unu ileri sürmesi nedeni ile elefltirmektedir. Toplant lar Karl Marx n Felsefenin Sefaleti (Sol Yay nlar ) yap t üzerine okumalar ile sürüyor. Marx, erken dönem yap tlar aras nda yer alan ve Proudhon un Ekonomik Çeliflkiler Sistemi ya da Sefaletin Felsefesi ne elefltiri niteli inde kaleme ald Felsefenin Sefaleti adl yap t nda Proudhon un ekonomi politi inde Hegel in oynad rolü irdeler. Felsefenin Sefaleti kitab, önemli ölçüde ekonomi alan nda yaz lm fl olmakla birlikte özellikle Ekonomi Politi- in Metafizi i bafll kl ikinci bölümde Proudhon u diyalekti i uygulad düzey nedeni a r bir biçimde elefltirirken Marx n kendi diyalektik yöntemini ortaya koymas bak m ndan felsefe etkinli- inde önemli bir yere sahiptir. 21 Kas m 2012 de yap lan ikinci toplant da Felsefenin Sefaleti nden okumalara ek olarak Platon dan bafllayarak Marx a kadar toplumsal ve ekonomik iliflkiler üzerine düflünce tarihinin geliflimi bir sunumla anlat ld. Sunumu gerçeklefltiren üyemiz Melih Vurk r, Mahmut Kolo lu nun 1963 tarihli Ekonomi Doktrinleri Tarihi yap t ndan Sosyalizm Tarihine K sa Bir Bak fl bölümünü özetledi ve tart flmaya açt.

14 r N ektn d E E OMD Oyuncular Aral k ta Sahnede ki yeni ve iddial oyunla yeni döneme haz rlanan OMD Oyuncular, Aral k ay sonunda Çavufl Musgrave in Dans oyununu izleyiciyle buluflturacak. H aldun Taner in ünlü eseri Keflanl Ali Destan ile elde ettikleri büyük bir baflar - y ikinci oyunlar Mockinpott Ac lar ndan Kurtulacak m? adl oyunla sürdüren OMD Oyuncular, yeni dönemde iki yeni oyunu izleyiciyle buluflturmaya haz rlan yor. OMD Oyuncular, dünya tiyatro çevrelerince 1960 tan bu yana yaz lm fl en iyi iki oyun olarak nitelendirilen John Arden in Çavufl Musgrave in Dans adl oyunu ve Peter Weiss n k sa ad yla Marat/Sade olarak bilinen Jean Paul Marat n Takip Edilip Öldürülmesinin, Charenton Ak l Hastanesi nde Marquis de Sade Yönetiminde Hastalar Taraf ndan Canland r lmas adl oyunlar sahnelemek için çal flmalara devam ediyor. Aral k sonunda Çavufl Musgrave in Dans adl oyunla tiyatroseverleri buluflturacak olan OMD Oyuncular, Marat/Sade oyununu ise Nisan ay nda sahnelemeyi planl yor. Atölye çal flmalar n da sürdüren tiyatro ekibimiz, yeni dönemde mezun ve ö rencilerimizin kat l mlar yla, daha genifl bir oyuncu kadrosuyla çal flmay hedefliyor. 16 ODTÜLÜLER BÜLTEN 224

15 d N n 2 ARALIK 1977 GÜNEfi N BALÇIKLA SIVANMAYA ÇALIfiILDI I GÜN Y T RD KLER M Z ANIYORUZ 2 ARALIK 2012 SAAT 12 DE ODTÜ 2 ARALIK ANITI ÖNÜ ODTÜ MEZUNLARI DERNE

16 d N n Viflnelikte ö le yeme i yemediyseniz mutlaka öneriyorum. Çorba, salata, bal k ve tatl benim seçimindi. Her ö len d flar da yemek yedi im için biliyorum. Bu çevrede veya al flverifl merkezlerinde bu fiyata bu kalitede yemek yemek mümkün de il. Ayr ca güzel bir bahçeye karfl s cac k bir ortamda yemek yiyorsunuz. Zaman m z s n rl yd, h zl hizmet istedik hiçbir sorun ç kmad. Ben çok memnun kald m. Ayr ca hizmet eden personele gösterdikleri anlay fl ve güleryüz için teflekkür ederim. Erkan Özmacun (EE 87)

17 Arkeoloji d N n Seminerleri Bafllad D erne imizin en çok ilgi gören kulüplerinden biri olan Arkeoloji Kulübü nün bu dönemki seminer program, Arkeolojiye Yeni Yaklafl mlar, Yeni Bak fl Aç - lar ad yla 21 Kas m Çarflamba günü bafllad. nsanl k tarihinin en önemli dönüflümlerinden biri olan Neolitik Devrim in Anadolu co rafyas nda b rakt izlerin de erlendirilece i program n ilk dersinde, temel kavramlar aç klanarak konuyla ilgili kuramlardan söz edildi. Neolitik le ilgili temel bilgilerin yan s ra, derslerde eski ve yeni bilgiler harmanlanarak Neolitik in bugünleri nas l etkiledi- i incelenecek. Yak n Do u co rafyas nda Verimli Hilal olarak da adland r lan bölgede, avc toplay c l ktan yerleflik düzene geçifl aflamas nda yarat lan dünya çeflitli bak fl aç lar n n yard m yla yorumlanacak. Seminer program kapsam nda, derslere konu olan arkeolojik merkezlere düzenlenecek geziler de edinilen bilgileri zenginlefltirecek. Program 11 hafta boyunca her Çarflamba devam ederek, 30 Ocak Çarflamba günü yap lacak son ders ile tamamlanacak. 20 ODTÜLÜLER BÜLTEN 223

18 bu ay viflnelik fiarapseverler için Harika Bir F rsat! ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi ve Kavakl dere iflbirli i ile flarap sat fllar m z bafll yor Market fiyat ndan daha ucuza sat n alabilece iniz s n rl say da Kavakl dere flaraplar tesisimizde sizleri bekliyor Yeni Y l n z Kutlu Olsun 2013 ün bar fl, mutluluk, sa l k ve baflar getirmesi dile iyle GÜNÜN MÖNÜSÜ HAFTA Ç HERGÜN 12:00-14:00 16 TL PAZARTES 22 Kapal y z ODTÜLÜLER BÜLTEN 224 SALI A la Carte Mönü ÇARfiAMBA A la Carte Mönü

19 fiaraplar F YATLARI ANCYRA CAB. SAUV. 75 CL. ANCYRA KALEC K KARASI ANCYRA MERLOT 75 CL. ANCYRA ÖKÜZGÖZÜ 75 CL. ANGORA BEYAZ 75 CL. ANGORA KIRMIZI 75 CL. ÇANKAYA 75 CL. EGEO SYRAH 75 CL. 26 TL. 26 TL. 26 TL. 26 TL. 18 TL. 18 TL. 23 TL. 36 TL. NC DAMLASI 37,5 CL. NC DAMLASI 75 CL. PRESTIGE ÖKÜZGÖZÜ 75 CL. SELECTION BEYAZ 75 CL. SELECTION KIRMIZI 75 CL. URLA 75 CL. YAKUT 37,5 CL. YAKUT 75 CL. Ayr ca 1.000,00 TL ve üzeri al mlarda %20 indirim geçerlidir. Bilgi için: Tel: e-posta: 20 TL. 37 TL. 55 TL. 36 TL. 43 TL. 37 TL. 13 TL. 23 TL. Viflnelik te Keman Kursu D erne imizde bu dönem ilk kez düzenlenen Keman Kursu, kat l mc lar n bekliyor. Temel müzik bilgisi vermenin yan s ra, keman çalabilecek seviyeye getirmeyi amaçlayan dersler, May s ta gerçekleflecek Geleneksel Viflnelik Bahar fienli- i ne kadar devam edecek. Keman dersleriyle, müzik bilginizin artmas ve keman çalabilmeniz d fl nda; müzi in en önemli kazan mlar ndan biri olan, hayata ve olaylara farkl aç lardan bakabilme yetene iniz de geliflecek. Tüm müzikseverleri, müzi e dahil olma mutlulu unu yaflamaya, keman n büyülü sesiyle hayata yeni bir renk katmaya, içinizdeki müzisyeni keflfetmeye davet ediyoruz. PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI 10:00-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) PERfiEMBE CUMA CUMARTES A'la Carte Mönü Hamsi Günü A la Carte Mönü A la Carte Mönü ARALIK

20 Kestaneli Hindi Sizleri Viflnelik Mutfa n n lezzetleriyle buluflturdu umuz sayfam z n bu ayki tarifi, bir y lbafl klasi i haline gelmifl Kestaneli Hindi. Ailenize, dostlar n za güzel bin y lbafl sofras haz rlamak istiyorsan z, farkl iki piflirme yöntemini anlatan tarifimizi deneyebilirsiniz. E er vaktim yok diyorsan z, kestaneli hindinizi Viflnelik Mutfa- ndan siparifl verebilirsiniz Malzemeler: Hindi çin: 1 Adet Hindi (6 Kg.) 1 Adet Kuru So an 1 Adet Defne Yapra 1 Çay Barda Zeytinya 1 Yemek Kafl Salça 3 Difl Sar msak 1 Adet Limon Suyu ç Pilav çin: 2 Su Barda Pirinç 5 Dolu Yemek Kafl Tereya 2 Yemek Kafl Dolmal k F st k 1 Adet Kuru So an 1 Kg. Haz r Kabuksuz Kestane 2 Yemek Kafl Kufl Üzümü 2,5 Su Barda Et Suyu 1/2 Ba Dereotu 1/2 Ba Maydonoz Yenibahar, Karabiber, Tarç n, Tuz Haz rlan fl : Öncelikle hindi iyice y kan p süzülür. So an rendelenir, sar msaklar dövülür ve içine bir limonun suyu ilave edilir. Salça, tuz ve karabiber eklenerek tüm malzeme kar flt r l r. Haz rlanan sos tel süzgeçten geçirilerek içine s v ya eklenir. Sos bir f rça yard m ile hindinin içine ve d fl na sürülür ve hindi bu flekilde buzdolab nda bir gece bekletilir. Sosun arta kalan saklan r. Ertesi gün f r n tepsisi s - v ya ile ya lanarak hindi yerlefltirilir. Kalan sos hindinin üzerine sürülür. Hindi orta s l f r nda k zarana dek piflirilir. Hindinin piflmesi 2,5 3 saat sürer. stenirse hindi önce hafllanarak da piflirilebilir. Bu durumda, hafllanan hindiye sos sürülerek f r na yaln zca k zarmas için konur. ç pilav için pirinç l k ve biraz tuzlu suyla slat l r ve 30 dakika bekletilir. F st klar tereya nda kavrulur. Sararan f st klara do ranm fl so an eklenir. So an kavrulduktan sonra y kan p süzülmüfl pirinç, ard ndan kufl üzümü ve kestane eklenerek kavurmaya devam edilir. 5 dakika sonra tuzu, karabiberi, suyu konur; yenibahar ve tarç n eklenerek pirinç suyunu çekene kadar piflirilir. Pilav demlendikten sonra ince k y lm fl maydanoz ve dereotu eklenerek hindiye doldurulur. Püf noktas : Hindi f r na konarken f r n pofleti ya da folyo kullan labilir. Daha lezzetli olmas için mutlaka bir gece haz rlanan sosta bekletilmesi gerekir. Sosu tavuk için de kullanabilirsiniz. Afiyet olsun Afiyet olsun 26 ODTÜLÜLER BÜLTEN 221

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite

10-13. 8Portre 14-18. 26Sa l k 20-23. 32Gurme. 40Çocuk I N D E K S. indeks. Konuk Yazar Elif Da deviren 84. Aktüalite indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Elif Da deviren 84 Opafl Sigorta Genel Müdürü Kamil Yi it 20-23 Duyurular m z 30 Kiflisel Geliflim Prof. Dr. pek Gürkaynak 64 36 Gezi Rehberi Üç Nesil Kolejli Himalayalar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı