CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ"

Transkript

1 CD 20(+) LENFOMALARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR: RITUXIMAB ÇAĞI VE ÖTESİ D R. E M R E T E K G Ü N D Ü Z - D R. M. S İ N A N D A L Ç E Ş M E

2 MONOKLONAL ANTİKORLAR B veya T hücre reseptörlerinin mühendisliği Pasif immunoterapi Etkinliklerini artıran mekanizmalar: Hücre toksinleri ile konjugasyon Radyoisotoplar ile konjugasyon Emre Tekgündüz

3 Pasif İmmunoterapi Monoklonal antikorlar Adaptif T hücre transferi (CARs)(kimerik antijen reseptörleri) BiTEs Emre Tekgündüz

4 Aktif immunoterapi Tümör aşıları Anti-CTLA4 veya PD-1/PD-L1 yolağı antikorları Emre Tekgündüz

5 Lenfoma: immunoterapi hedefleri J Hematol Oncol. 2014; 7: 58 Emre Tekgündüz

6 CD20 Tüm matür B hücrelerinde bulunan yüzey antijen Temel işlevi B hücre aktivasyonu proliferasyon diferansiyasyon B progenitör hücrelerde bulunmaz B hücreler yeniden çoğalabilir Emre Tekgündüz

7 Anti-CD 20 Etki mekanizması Doğrudan apopitozis Kompleman aracılı sitotoksisite (CDC) Antikor aracılı hücresel sitotoksisite (ADCC) FcγRIIIa polimorfizmi: efektör hücre aktivasyonu üzerine etkili ve yanıt oranları Emre Tekgündüz

8 Rituximab: Etki mekanizmaları mabs 2013; 5(5): Emre Tekgündüz

9 FOLİKÜLER LENFOMA TEDAVİSİNDE RİTUKSİMAB

10 Çalışma Tasarımı Foliküler NHL (IWF B, C, D) Evre III IV 18 yaş 1.basamak R A N D O M İ Z A S Y O N Rituksimab 375mg/m 2 i.v. 1.gün Siklofosfamid 750mg/m 2 i.v. 1.gün Vinkristin 1.4mg/m 2 i.v. 1.gün Prednizolon 40mg/m 2 p.o. 1 5 günler CVP x 4 siklus (3 haftada bir) Rituksimab + CVP x 4 siklus (3 haftada bir) T E K R A R E V R E L E M E SH, PH çalışma dışı CVP x 4 siklus (3 haftada bir) CR, PR Rituksimab + CVP x 4 siklus (3 haftada bir) Marcus R, et al. Blood 2005;105:

11 Hasta özellikleri CVP (n=159) R-CVP (n=162) Medyan yaş Evre III IV (%) Histoloji Foliküler NHL (%) Grade 1, Grade Artmış LDH düzeyi (%) Bulky hastalık (%) Ekstranodal alanlar >1 (%) FLIPI 0-2 (%) FLIPI 3-5 (%) Marcus R. Et al. Blood. 2005, Feb 15;105 (4):

12 Primer hedef: Tedavi başarısızlığına kadar geçen süre (TTF) Çalışmanın sekonder hedefleri: Progresyona kadar geçen süre (TTP) Genel (GYO) ve tam yanıt (TY) oranları Bir sonraki tedaviye kadar geçen süre Hastalıksız sağkalım (DFS) Genel sağkalım (OS) Marcus R. Et al. Blood. 2005, Feb 15;105 (4):

13 Tedavi sonlanım noktaları Sonlanım noktaları CVP (n=159) R-CVP (n=162) p Tedavi başarısızlığına kadar geçen medyan süre (TTF) Progresyona kadar geçen medyan süre (PFS) 7 ay 27 ay < < Genel yanıt oranı (GYO) %57 %81 < yıllık genel sağkalım (OS) %77 %83 = Marcus R et al. J Clin Oncol. 2008

14 Yan etkiler Yan etkilerin görülme sıklığı R-CVP ve CVP kollarında benzerdir. 3/4 derece nötropeni, her ne kadar R-CVP (%24) alan grupta, CVP (%14) alan gruba göre daha fazla görülmüş olsa da, R-CVP alan grupta daha fazla enfeksiyon oranına yol açmamıştır. Tedaviye bağlı ölüm görülmemiştir. Marcus R et al. J Clin Oncol. 2008

15 Sonuçlar Çalışmanın diğer sonlanım noktalarında da benzer şekilde istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler sağlanmıştır; cevap süresi (p<0.0001) bir sonraki lenfoma tedavisine kadar geçen süre (p<0.0001) R-CVP tedavisi ile genel sağkalımda (OS) istatistiksel olarak anlamlı iyileşme 53 aylık takip sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. (p<0.029, HR= 0.60). Marcus R et al. J Clin Oncol. 2008

16 Sonuçlar CVP ye Rituksimab eklenmesi, tüm FLIPI ve IPI alt gruplarında, B semptomlarının varlığından bağımsız olarak anlamlı avantaj sağlamıştır. 53 aylık takip süresince 8 siklus Rituksimab + CVP belirgin üstünlüğünü korumuştur. 8 siklus Rituksimab ileri evre foliküler lenfoma hastalarının 1. basamak tedavisinde standart olarak yerini almalıdır. Marcus R et al. J Clin Oncol. 2008

17 Relaps/Refrakter Foliküler non- Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Rituksimab İdame Tedavisi: EORTC Çalışmasının Uzun dönem sonuçları Marinus H.J. van Oers, Martine Van Glabbeke, Livia Giurgea, Richard Klasa, Robert E. Marcus, Max Wolf, Eva Kimby, Mars van t Veer, Andrej Vranovsky, Harald Holte, and Anton Hagenbeek

18 EORTC Çalışma tasarımı n=465 R A N D O M İ Z A S Y O N R CHOP siklus n=234 CHOP siklus n=231 TY KY R A N D O M İ Z A S Y O N Rituksimab idame 3 ayda bir, 2 yıl n=167 Gözlem n=167 van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

19 EORTC : Hedefler Relaps/refrakter foliküler lenfoma hastalarında CHOP kemoterapisine Rituksimab eklenmesinin yanıt oranları ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek CHOP ya da R-CHOP indüksiyonuna yanıt veren hastalarda, Rituksimab idame tedavisinin progresyonsuz sağkalıma etkisini araştırmak Van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

20 Hasta özellikleri CHOP n = 231 R-CHOP n = 234 Medyan yaş 55 (27 78) 54 (26 80) Evre III/IV (%) 32/67 31/66 B semptomları (%) Daha önceki tedavi (%) 1 tedavi Tek ajan / Polikemoterapi 2 tedavi Daha önceki tedaviye verilen yanıtlar (%) Relaps Tam Y. / Kısmi Y. Refrakter Stabil H. / Progresif H. FLIPI 2 (%) FLIPI 3 (%) 82 41/ /52 11/ / /51 10/ van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

21 Dahil edilme kriterleri Yaş > 18 R/R foliküler lenfoma (grade 1 3) Ann Arbor evre III IV Maksimum 2 antrasiklin içermeyen sistemik tedavi almış ve TY, KY, SH ya da PH olmuş En az 2 ay süren tek ajanla tedavi ve/veya en az ardışık 2 kür polikemoterapi ya da pürin analogları ile tedavi gören van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

22 Daha önce kullanılmış rejimler En az 2 ay tek ajan kemoterapi Klorambusil En az 2 polikemoterapi CVP (daha önce antrasiklin kullanmamış olacak) Pürin analogu Fludarabin Daha önce antrasiklin kullanan, otolog veya allojenik KİT yapılan hastalar ve Rituksimab kullanan hastalar çalışmaya dahil edilmediler. van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

23 İdame tedaviye geçiş Son indüksiyon siklusu ile idame tedavinin başlaması arasında geçen süre medyan 7 hafta (3-16 hafta arasında) idi. van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

24 CHOP indüksiyonu ile R-CHOP indüksiyonun karşılaştırılması

25 İndüksiyon tedavisine yanıt CHOP n = 231 (%) R-CHOP n = 234 (%) Genel Yanıt Oranı Rituksimab 72.3, Tam 85.1 Yanıtta < kat avantaj sağlıyor Tam Yanıt <0.001 Kısmi Yanıt ns p van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

26 Gözlem kolu ile Rituksimab idame tedavisinin karşılaştırılması medyan gözlem süresi: 33.3 ay

27 Hastalar (%) Rituksimab idame tedavisi, Progresyonsuz sağkalımı 3 yıldan daha fazla uzatır Medyan gözlem süresi 33.3 ay p < HR:0.40 PFS > 3 yıl Gözlem medyan: 14.9 ay Rituksimab idame medyan: 51.5ay Yıllar van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

28 Hastalar (%) Rituksimab idame tedavisi, ölüm riskinde %48 azalma sağlar Medyan gözlem süresi 33.3 ay Rituksimab idame: %85.1 Gözlem: % p = HR: Yıllar van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

29 Olaysızlık ihtimali İndüksiyon tedavisine göre progresyonsuz sağkalım Olaysızlık ihtimali 1.0 R-CHOP indüksiyonu 1.0 CHOP indüksiyonu Medyan 52.7 ay Medyan 36.8 ay 0.2 Medyan 23.0 ay 0.2 Medyan 11.6 ay 0 p = p < Zaman(yıllar) Zaman(yıllar) van Oers MH et al. JCO (17):

30 Rituksimab idame tedavisi, relaps gelişmiş tüm hastalarda remisyon süresini uzatır. Medyan PFS (ay) Gözlem İdame İdame ile kazanılan progresyonsuz sağkalım Tam yanıt Kısmi yanıt CHOP R-CHOP van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

31 Güvenlilik 3/4 derece advers olaylar Rituksimab idame n = 167 (%) Gözlem n = 167 (%) p değeri Lökopeni 11 (6.6) 7 (4.2) Nötropeni 18 (10.8) 9 (5.4) =0.07 Enfeksiyon 15 (9.0) 4 (2.4) =0.009 Kardiyak 10 (6.0) 7 (4.2) Sadece 4/167 hasta enfeksiyon nedeniyle idame tedaviyi bırakmak zorunda kaldı Enfeksiyonlar, uygun antibiyotiklerle kontrol altına alınabildi Rituksimab idamesi ile tedaviye bağlı ölüm görülmedi van Oers MH et al. Blood. 2006, Nov 15;108 (10):

32 Rituksimab idame tedavisi ile sağlanan Progresyonsuz Sağkalım avantajı 6. yılda da sürmektedir Medyan gözlem süresi 6 yıl Medyan Progresyonsu z Sağkalım 5 yıllık Genel Sağkalım Rituksimab idame n=167 Gözlem n=167 p değeri 3.7 yıl 1.3 yıl < %74 % van Oers MH et al. JCO (17):

33 En az progresyon R- CHOP+R idame alan hastalarda yaşandı. Toplam %41 CHOP + gözlem %59 R-CHOP + gözlem %34.4 CHOP + R-idame %40.9 R-CHOP + R-idame %26.0 Progresyon gösteren tüm hastalara Rituksimab kurtarma tedavisi uygulandığı için 6. yılda genel sağkalım avantajı devam ettirilemiyor!! van Oers MH et al. JCO (17):

34 Sonuç olarak, Foliküler lenfomadaki tedavi başarısı sadece daha etkili indüksiyon rejimleriyle değil, indüksiyonu takiben verilen idame tedavi ile arttırılabilir. Rituksimab idame tedavisi, indüksiyon tedavisine yanıt veren hastalarda progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım avantajı sağlamıştır. van Oers MH et al. JCO (17):

35

36

37 DBBHL Tedavisinde Rituksimab

38 Long-term outcome of patients in the LNH-98.5 trial, the first randomized study comparing rituximab-chop to standard CHOP chemotherapy in DLBCL patients: a study by the Groupe d Etudes des Lymphomes de l Adulte C O I F F I E R B, T H I E B L E M O N T C, VAN DEN N E S T E E, L E P E U G, P L A N T I E R I, C A S T A I G N E S, LEFORT S, MARIT G, M A C R O M, S E B B A N C, B E L H A D J K, B O R D E S S O U L E D, F E R M É C, T I L L Y H BLOOD 2010 :116(12);

39 GELA LNH-98.5 Çalışması GELA LNH-98.5 çalışması, difüz büyük B-hücreli lenfomada, R-CHOP rejiminin standart 1. basamak tedavi olarak yerleşmesini sağlayan klinik çalışmadır Yaşlı hastalarda yapılmış olan bu çalışma, DBBHL li hastalarda genel sağkalımda iyileşme sağlanan ilk çalışmadır. 10 yıl sonra yapılan bu analizde, R-CHOP un CHOP a göre avantajının, tüm alt gruplarda yıllardır devam ettiği gösterilmektedir Coiffier B, et al. Blood 2010

40 GELA LNH-98.5: Çalışma Tasarımı Primer sonlanım noktası olaysız sağkalım Tedavi edilmemiş DBBHL 60 yaş n=399 R A N D O M I Z A S Y O N 8 x R-CHOP 21 günde bir 8 x CHOP CHOP: R-CHOP: Siklofosfamid 750 mg/m² Doksorubisin 50 mg/m² Vinkristin 1.4 mg/m² Prednizon 40 mg/m²/gün x 5 gün Rituksimab 375 mg/m 2 her kürun 1.gününde Coiffier B, et al. Blood 2010

41 Tedaviye Verilen Yanıtlar Coiffier B, et al N Engl J Med 2002; 346:235.

42 Sağkalım olasılığı 10 Yıllık Gözlem - Olaysız Sağkalım Olaysız Sağkalım %34 %19 EFS (Yıllar) Coiffier B, et al. Blood 2010

43 Sağkalım olasılığı 10 yıllık Gözlem - Genel Sağkalım Genel Sağkalım %43.5 %28 OS (Yıllar) Coiffier B, et al. Blood 2010

44 10-yıllık Gözlem Medyan Genel Sağkalım CHOP kolunda 3,5 yıl R-CHOP kolunda 8.4 yıl Coiffier B, et al. Blood 2010

45 Sonuç olarak Yaşlı DBBHL li hastalarda 8 x R-CHOP un sağladığı progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım avantajının, 10 yıllık izlem süresi sonunda sürdürülebildiği görülmektedir. Medyan PFS de 3.6 yıl ve medyan genel sağkalımda 4.9 yıllık bir avantaj sağlanmıştır. Hem düşük hem de yüksek risk gruplarında R-CHOP rejimi avantaj sağlamıştır. 10.yılda hastaların %40 ından fazlası hala ilk yanıtlarını koruyarak hayatta kalmışlardır. Coiffier B, et al. Blood 2010

46 Six versus eight cycles of bi-weekly CHOP-14 with or without rituximab in elderly patients with aggressive CD20+ B-cell lymphomas: a randomised controlled trial (RICOVER-60) Michael Pfreundschuh, Joerg Schubert, Marita Ziepert, Rudolf Schmits, Martin Mohren, Eva Lengfelder, Marcel Reiser, Christina Nickenig, Michael Clemens, Norma Peter, Carsten Bokemeyer, Hartmut Eimermacher, Anthony Ho, Martin Hoff mann, Roland Mertelsmann, Lorenz Trümper, Leopold Balleisen, Ruediger Liersch, Bernd Metzner, Frank Hartmann, Bertram Glass, Viola Poeschel, Norbert Schmitz, Christian Ruebe, Alfred C Feller, Markus Loeffl er, for the German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma Study Group (DSHNHL). Lancet Oncol 2008; 9:

47 Primer Sonlanım Noktası: Olaysız Sağkalım (EFS) 6 x CHOP-14 n=307 RANDOMİZASYON yas, 1222 hasta 8 x CHOP-14 n=305 6 x CHOP x Rituksimab n=306 8 x CHOP x Rituksimab n=304 Pfreundschuh et al. Lancet Oncol. 2008;9:

48 Prephase Tedavi Zorunlu Hastaların hepsine 7 gün boyunca prephase tedavi uygulanıyor. Amaç: İlk kemoterapi kürunun yan etkilerini azaltmak Hastaların performans durumlarını iyileştirmek 1 mg iv vinkristin 100 mg oral prednizon 7 gün Pfreundschuh et al. Lancet Oncol. 2008;9:

49 RICOVER-60 G-CSF Uygulaması 6. günden başlayarak hastaların lökosit sayıları normale gelene kadar G-CSF uygulanmıştır. İlk 500 hasta değerlendirildikten sonra ciddi enfeksiyonlarda anlamlı artıştan dolayı G-CSF uygulaması, 4. günden itibaren yapılmıştır. Primer bulky hastalığı olanlara ( 7.5cm); toplam 417 (%34) hasta, radyoterapi (36 Gy) uygulandı. Pfreundschuh et al. Lancet Oncol. 2008;9:

50 Medyan Gözlem Süresi 34.5 Ay 8xCHOP14 n=307 6xCHOP14 + 8xR n=306 8xCHOP14 + 8xR n=304 3 yıllık olaysız sağkalım %53 p= %66.5 p< %63.1 p< yıllık progresyonsuz sağkalım %56.9 p= %73.4 p< %68.8 p= yıllık genel sağkalım %66 p= %78.1 p= %72.5 p= Pfreundschuh et al. Lancet Oncol. 2008;9:

51 Sonuç Olarak Hem olaysız sağkalım Hem progresyonsuz sağkalım Hem de genel sağkalım açısından 6x CHOP-14 e göre istatistiksel olarak anlamlı iyileşme sağlayan tek rejim 8 Rituksimab + 6x CHOP-14 Yan etkiler açısından kollar arasında anlamlı fark yaşanmamıştır. Pfreundschuh et al. Lancet Oncol. 2008;9:

52

53 Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) Endikasyon Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, difüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma tanılı hastaların tedavisinde Daha önce tedavi edilmemiş evre III-IV foliküler lenfomalı hastalarda kemoterapi ile kombinasyon halinde İndüksiyon tedavisine yanıt veren foliküler lenfomalı hastalarda idame tedavisi olarak (en fazla 2 yıl süreyle ve en fazla 8 siklus olarak) CD20 pozitif, difüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanımı endikedir.

54 Monoklonal antikor tipleri: tip I ve II Tip I: ana etki yolu CDC(kompleman aracılıklı) Tip II: ana etki yolu ADCC ve PCD(programlı hücre ölümü) J Hematol Oncol. 2014; 7: 58 Emre Tekgündüz

55 Lenfomada yeni kuşak CD 20 monoklonal antikorlar mab Tip Kuşak Yapı Etki (ADCC/CDC/PC D) R ile farkı Denendiği endikasyon Faz Rituximab I 1 IgG1 insan/fare kimerik ++/++/+ - NHL/CLL FDA onaylı Obinutuzumab (Gazyva) Ofatumomab (Arzerra) II 3 Fare bly-1 kökenli insan IgG1 ++++/-/++++ PCD/ADCC ; CDC yok I 1 Tümüyle insan IgG1 +++/++++/++ CDC ; PCD Veltuzumab I 2 İnsan IgG1 ++/++/+ Ayrılma süresi ; sc uygun Ocreluzumab I 2 İnsan füzyon IgG1 +++/+/+ FcΥRIIa bağlanma LY I 3 Fc modifiye insan IgG1 +++/++/++ Fc bağlanma ve ADCC BM-ca I/II 3 İnsan IgG ++++/+++/++++ Farklı epitop ACDD, CDC ve PCD CLL/NHL CLL/NHL R/R NHL/CLL Faz 1/2 NHL Faz 3 NHL Faz 1/2 NHL Faz 1 Faz 2/3 Clb ile kombinasyonda KLL 1. basamak onaylı Faz 2/3 Clb ile kombinasyonda KLL 1. basamak ve dirençli KLL J Hematol Oncol. 2014; 7: 58 Emre Tekgündüz

56 GA101: artmış antikor bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) ve direk hücre ölümü için dizayn edildi Tip II anti-cd20 mab 1,2 Glycoengineered Fc bölgesi 2 Artmış direk hücre ölümü 2 Non apoptotik Artmış Antikor bağımlı hücresel sitotoksisite (ADCC) 2,3 Res afinite X10 Etki X100 İlk glycoengineered teknoloji, Tip II, humanize anti-cd20 mak (3. jenerasyon) 1. Niederfellner G, et al. Blood 2011; 118: ; 2. Mössner E, et al. Blood 2010; 115: Herter S, et al. Blood 2010; 116:Abstract

57 GA101-Obinutuzumab-1 (Gazyva ) Fare kökenli Bly-1 antikor kaynaklı anti-cd20 Fc bölgesinin afukozilasyonu ile FcγRIIIa afinitesi BCL-2 ve kaspaz bağımsız apopitoz Tip 2 antikor Kompleman direnç faktörlerinden etkilenmez Bağlanma afinitesi fazla ve daha uzun süreli kompleks oluşumu J Hematol Oncol. 2014; 7: 58 Emre Tekgündüz

58 GA101 completed and recruiting studies (Phase I) n Patient population Treatments Primary endpoint Phase I GAUGUIN (BO20999) R/R CD20+ GA101 Safety GAUSS (BO21003) 3 22 Relapsed CD20+ GA101 Safety Japanese study (JO21900) 4 12 R/R CD20+ NHL GA101 Safety GAUDI (BO21000) 5 56 R/R follicular NHL GA101 + CHOP GA101 + FC Safety 81 First-line follicular NHL GA101 + CHOP GA101 + bendamustine GALTON (GAO4779g) 6 40 First-line CLL GA101 + FC GA101 + bendamustine Safety 59 R/R, relapsed/refractory 1. Salles G, et al. Blood 2012; 119: Morschhauser F, et al. Oral presentation at ASH 2009 (Abstract 884). 3. Sehn L, et al. Blood 2012; 119: Tobinai K, et al. Abstract submitted to ASCO 2010 (Abstract e18552). 5. Radford J, et al. Oral presentation at ASH 2011 (Abstract 270). 6. NCT

59 GA101 completed and recruiting studies (Phase II) n Patient population Treatments Primary endpoint Phase II GAUGUIN (BO20999) R/R inhl, anhl, CLL GA101 ORR GAUSS (BO21003) Relapsed inhl GA101 vs rituximab ORR GATHER (GAO4915g) 5 80 First-line DLBCL GA101 + CHOP ORR and CR GAGE (GAO4768g) 6 80 First-line CLL GA101 1,000 mg GA101 2,000 mg ORR anhl, aggressive NHL; CR, complete response; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; inhl, indolent NHL; ORR, overall response rate; R/R, relapsed/refractory 1. Cartron G, et al. Poster presentation at EHA 2011 (Abstract 101). 2. Salles G, et al. Oral presentation at ASH 2011 (Abstract 268). 3. Morschhauser F, et al. Poster presentation at ASH 2011 (Abstract 3655). 4. Goy A, et al. Poster presentation at EHA 2012 (Abstract 0790). 5. NCT NCT

60 GA101 completed and recruiting studies (Phase III) n Patient population Treatments Primary endpoint Phase III CLL11 (BO21004) First-line CLL with comorbidities GA101 + chlorambucil Rituximab + chlorambucil Chlorambucil PFS GREEN (MO28543) 800 CLL First-line fit / unfit R/R fit / unfit GA101 + FC GA101 + bendamustine GA101 + chlorambucil GA101 mono Safety 61 GADOLIN (GAO4753g) Rituximab-refractory inhl GA101 + bendamustine Bendamustine GOYA (BO21005) 4 1,400 First-line DLBCL GA101 + CHOP Rituximab + CHOP GALLIUM (BO21223) 5 1,400 First-line inhl GA101 + chemotherapy Rituximab + chemotherapy DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; FL, follicular lymphoma; inhl, indolent NHL; PFS, progression-free survival 1. CLL11 trial. DCLLSG. Available at: (May 2012). 2. Goede V, et al. Poster presentation at ASH 2011 (Abstract 1387). 3. NCT NCT NCT PFS PFS PFS in FL

61 62

62 Obinutuzumab önemli NHL çalışmaları: Faz III program GOYA çalışması 1L DBBHL (agresif NHL) GAZYVA + CHOP MabThera + CHOP GADOLIN çalışması indüksiyon idame Rituksimab-refrakter inhl (FL) GAZYVA + Bendamustin Bendamustin CR, PR, SD GAZYVA q2mo x 2 yıl GALLIUM çalışması indüksiyon idame 1L indolent NHL (FL) GAZYVA + Dealer s Choice Chemo MabThera + Dealer s Choice Chemo CR, PR GAZYVA q2mo x 2 yıl MabThera q2mo x 2 yıl

63 Obinutuzumab (GA101) plus Chlorambucil in Patients with CLL and Coexisting Conditions G O E D E V, F I S C H E R K, B U S C H R, E N G E L K E A, E I C H H O R S T B, W E N D T N E R C M, C H A G O R O V A T, D E L A S E R N A J, D I L H U Y D Y M - S, I L L M E R T, O P A T S, O W E N C J, S A M O Y L O V A O, K R E U Z E R K - A, S T I L G E N B A U E R S, D Ö H N E R H, L A N G E R A K A W, R I T G E N M, K N E B A M, A S I K A N I U S E, H U M P H R E Y K, W E N G E R M, H A L L E K M N E N G L J M E D ; 8 J A N [ E P U B A H E A D O F P R I N T ] T H I S P U B L I C A T I O N R E F E R S T O T H E U P D A T E D S T A G E 1 A A N D 1 B, A N D S T A G E 2 A N A L Y S E S O F T H E C L L 1 1 S T U D Y ( B O , C L I N I C A L T R I A L S. G O V I D E N T I F I E R : N C T )

64 CLL11: Çalışma dizaynı 590 hasta Ek 190 hasta Tedavi almamış KLL Toplam CIRS skoru >6 ve/veya kreatinin klirensi <70 ml/min N=780 (planlanan) R A N D O M I Z E 2:1:2 GA101 + klorambusil x 6 siklus Klorambusil x 6 siklus (kontrol kolu) Rituksimab + klorambusil x 6 siklus G-Clb vs. Clb (Aşama1a) R-Clb vs. Clb (Aşama1b) G-Clb vs. R-Clb (Aşama2) Dozlama şeması GA101: 1000 mg 1. siklusun 1., 8., and 15. günleri; 2-6. siklusun 1. günü, 28 günlük sikluslar Rituksimab: 375 mg/m 2 1. siklusun 1. günü, 500 mg/m siklusun 1. günü, 28 günlük sikluslar Klorambusil: 0.5 mg/kg gün 1-6 siklusun 1. ve 15. günleri, 28 günlük sikluslar Clb kolunda progresif hastalığı olan hastaların G+Clb koluna geçişine izin verildi Sonlanım noktaları Primer sonlanım noktası Araştırıcı değerlendirmeli PFS Önemli sekonder sonlanım noktaları: IRC tarafından değerlendirilen PFS Yanıt ve MRD negatifliği oranları EFS,TTT Genel sağkalım Güvenlilik CIRS; cumulative illness rating scale; G-Clb, GA101 plus chlorambucil; IRC, independent review committee; MRD, minimal residual disease; 65 PFS, progression-free survival; R-Clb, rituximab plus chlorambucil Goede V, et al. N Engl J Med Mar 20;370(12):

65 67

66 68

67

68 70

69 Ofatumomab (Arzerra ) İnsan CD-20 antikor Rituximab dan farklı bir epitopa bağlanır: CDC R ile kıyaslandığında CDC ve antikor bağımlı fagositoz KLL: Ofatumomab-Clb FDA onaylı F temellil tedavi için uygun olmayan F ve Alemtuzumab dirençli J Hematol Oncol. 2014; 7: 58 Emre Tekgündüz

70 Emre Tekgündüz J Hematol Oncol. 2012; 5: 64

71 Anti-CD20: İkinci kuşak antikorlar J Hematol Oncol. 2012; 5: 64 Emre Tekgündüz

72 Anti-CD20: Üçüncü kuşak antikorlar J Hematol Oncol. 2012; 5: 64 Emre Tekgündüz

73 Emre Tekgündüz PLoS One 2013; 8: e74216

74 HER YENİ GÜNÜ YAŞAMA EKLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

75

Folliküler Lenfomada İdame. Dr. İbrahim Barışta

Folliküler Lenfomada İdame. Dr. İbrahim Barışta Folliküler Lenfomada İdame Dr. İbrahim Barışta Antalya, 16 Nisan 2011 REAL Sınıflamasına Göre Prognoz Histolojik Alt Grup 5Yıllık Genel Sağkalım Anaplastik büyük T-/null hücreli % 77 Marjinal zon, MALT

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D.

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Sunum Planı Histopatolojik sınıflandırma Prognostik faktörler Tedavideki gelişmeler

Detaylı

Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta

Mantle-cell Lenfoma. Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Mantle-cell Lenfoma Son 10 Yılda Neler Değişti? Dr. İbrahim Barışta Antalya, 22 Mayıs 2010 Germinal Merkez ve B Hücreli Lenfoma bcl-6 p53 Ölüm bcl-6 inaktif bcl-6 aktif GM bcl-2 inaktif myc (+) Normalde

Detaylı

Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri

Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri Foliküler Lenfoma Tedavi Endikasyonları, Birinci Basamak ve Nüks Hastada Tedavi Prensipleri Dr. Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008

LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008 LENFOMADA GÜNCEL GELİŞMELER: ASH-2008 Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Ankara Onkoloji Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Hematoloji Kliniği i ve KİT K Ünitesi 25-Mart 2009, Ankara NHL İÇERİK ECOG 3404: Ara PET

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26 21 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi SINGLE CENTER EXPERIENCE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FOLLICULER LYMPHOMA Abdullah KATGI 1, Aybüke OLGUN

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Lenfositer Lösemi Tedavide son 1 yılda neler değişti? Dr.Gülsüm Özet Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi http://seer.cancer.gov/statfacts/html/clyl.html CLL a Disease of the Elderly SEER

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta

ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi. Dr. İbrahim Barışta ASH ve ASCO Toplantıları Derlemesi Dr. İbrahim Barışta Febril Nötropeni Sempozyumu, 23 Şubat 2008 Non- Hodgkin Lenfoma GELA-LNH 98.5 Çalışması Median 5 Yıllık İzlem 1.0 Olaysız Sağkalım 1.0 Genel Sağkalım

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. MABTHERA 100 mg/10 ml i.v. infüzyon için konsantre solüsyon içeren flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. MABTHERA 100 mg/10 ml i.v. infüzyon için konsantre solüsyon içeren flakon 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ MABTHERA 100 mg/10 ml i.v. infüzyon için konsantre solüsyon içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 10 ml lik çözelti içinde

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler

Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler Hodgkiṉ- Hodgkin Dışı Lenfomalarda Hedefe Yönelik Tedaviler Berksoy Şahin Çukurova Ü.T.F Tıbbi Onkoloji BD Aralık 2006-İstanbul Lenfoma-Akıllı Moleküller 1 Sunum Akışı I. Monoklonal Antikorlar (MA) Özellikleri,

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

CD30 Pozitif Lenfomalar

CD30 Pozitif Lenfomalar CD30 Pozitif Lenfomalar Tedavi Yaklaşımları Dr. İbrahim Barışta 15 Ekim 2015 Hodgkin Lenfoma ABVD Günümüzün Standart Kemoterapi Şeması İlaç Doz (mg/m 2 ) Günler Adriamycin 25 1, 15 Bleomycin 10 1, 15 Vinblastine

Detaylı

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr Hande Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Kolorektal

Detaylı

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji TAKD İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 10/05/2016, Ankara Akciğer Kanseri Geleneksel Sınıflandırma

Detaylı

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 20.04.2013 International Prognostic Index (IPI) Patients of all ages Age Performance status Lactate dehydrogenase

Detaylı

V. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Sözel Bildiri Değerlendirmeleri. Dr. Okan Kuzhan

V. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Sözel Bildiri Değerlendirmeleri. Dr. Okan Kuzhan V. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Sözel Bildiri Değerlendirmeleri Dr. Okan Kuzhan Hodgkin Lenfomalar da Adriamisin, Bleomisin, Onkovin, Dakarbazin (ABOD) Rejiminin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE TEDAVİ, 2011 Filiz Vural Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Kronik lenfositik lösemi (KLL), 3-6/10 5 /yıl insidans ile en sık görülen erişkin lösemi

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

e-posta: Anahtar Sözcükler Lenfoma, Foliküler, Tanı, Tedavi FOLİKÜLER LENFOMA

e-posta: Anahtar Sözcükler Lenfoma, Foliküler, Tanı, Tedavi FOLİKÜLER LENFOMA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Selami Koçak Toprak 1, Dr. Önder Arslan 2 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji

Detaylı

FOLİKÜLER LENFOMA. Giriş

FOLİKÜLER LENFOMA. Giriş FOLİKÜLER LENFOMA Giriş Foliküler lenfoma (FL), ikinci sıklıkta görülen bir Hodgkin dışı lenfoma alt tipi olup batı dünyasında görülme sıklığı yüksektir ve 5-7/100.000 oranında tespit edilmektedir. [1]

Detaylı

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Erken Evre Hodgkin Hastalığı Risk Tanımlamasındaki Farklılıklar May 12 1 Erken Evre Hodgkin Hastalığında

Detaylı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi. Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Mide Kanserinde Sistemik Tedavi Prof. Dr. Celalettin CAMCI Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı İleri evre ve metastatik mide ca da tedavi palyatif tedavidir. Tedavide

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ?

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? 1 LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? O. Meltem Akay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15 Mart 2015, Çeşme Giriş 2 Son 2-3 dekadda,

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri MCL da Yeni Tedavi Stratejileri 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008 İzmir Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Kapadokya Transplant Merkezi Mantle

Detaylı

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavi Rehberi. Epidemiyoloji

Kronik Lenfositer Lösemi Tedavi Rehberi. Epidemiyoloji Kronik Lenfositer Lösemi Tedavi Rehberi Epidemiyoloji Kronik lenfositer lösemi (KLL) 4,2/100.000/yıl sıklığı ile en sık görülen lösemi tipidir. Ortanca görülme yaşı 67 72 arasındadır. KLL hastalarının

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D.

TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. TARTIŞMACILAR Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. Doç. Dr. Halil Kavgacı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. BAŞKANLAR Prof. Dr.

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi

Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi Hodgkin Lenfomada Anti-CD30 Tedavisi Fikret ARPACI GATA Tıbbi Onkoloji B.D. 10-13 Mayıs 2012 Antalya İnsidans Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program 2009. Tedavi - Sağkalım 1940. Cancer.

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD

Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD Hematolojide Yenilikler Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD Febril Nötropeni Sempozyumu 27 Şubat 2010, Bilkent Otel ASH 2009 DA GÖZEÇARPAN YENİLİKLER Agresif

Detaylı

FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA

FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA II. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 20 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 FOLLİKÜLER HODGKİN DIŞI LENFOMA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FOLLİKÜLER

Detaylı

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD Antalya 12.05.2012 3.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 36 hastanın retrospektif incelemesi Histolojik görüntü

Detaylı

Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006 periyodu)

Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006 periyodu) ADÖLESAN LENFOMALAR Prof.Dr.Volkan Hazar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı Pediatrik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006

Detaylı

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. Mide lenfomalarındaki tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerimiz genel olarak

*Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. Mide lenfomalarındaki tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerimiz genel olarak GIS LENFOMALARDA TEDAVİ Dr. M. Çetin* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Mide lenfomalarındaki tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerimiz genel olarak retrospektif olgu serilerine

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi Gülsüm E. PAMUK*, Ferda

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGULARINDA TEDAVİ: GENÇ VE YAŞLI OLGULARDA FARKLI MI?

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGULARINDA TEDAVİ: GENÇ VE YAŞLI OLGULARDA FARKLI MI? KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGULARINDA TEDAVİ: GENÇ VE YAŞLI OLGULARDA FARKLI MI? Teoman Soysal İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul K ronik Lenfositik Lösemi (KLL) tedavisinde uzun yıllar

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Olgu Sunumu. Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji

Olgu Sunumu. Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Olgu Sunumu Dr Mükremin Uysal Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Hasta Adı Soyadı: S.D Doğum Tarihi: 1981 (35 yaş) Cinsiyet: Bayan Protokol No: 221510 Başvuru Tarihi: Ocak 2015 Şikayeti: Karın

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin- Dışı Lenfomalarda Transplantasyon Dışı Stratejiler

Relaps/Refrakter Hodgkin- Dışı Lenfomalarda Transplantasyon Dışı Stratejiler Relaps/Refrakter Hodgkin- Dışı Lenfomalarda Transplantasyon Dışı Stratejiler Dr. Necdet ÜSKENT Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji/Hematoloji Departmanı NHL daki İki Önemli Paradizma Agresif Histolojiler

Detaylı

Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının

Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının Hodgkin Dışı Lenfomada (HDL) Kanıta Dayalı Yaklaşımlar Haluk TEZCAN North Idoha Cancer Center, ABD Hodgkin dışı lenfoma yeni kanser olgularının %4 ünü oluşturmakta ve bu groubun altıncı sırasında yer almaktadır.

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB. Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan

Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB. Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan Metastatik kolorektal kanserde PANİTUMUMAB Dr. Armağan Aydın Dr. Arzu Yaşar Dr. Selver Işık Dr. Serkan Gökçay Dr. Çağatay Arslan P 1. BASAMAK 2. BASAMAK MONOTERAPİ (3. BASAMAK) Faz 2 ÇALIŞMALARI Köhne

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi Results of best international trials Relaps ALL de 2 farklı yaklaşım Multi drug, intensive, short courses AIEOP, BFM,

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi

Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi İçerik T-hücreli cilt lenfomasında radyoterapinin yeri Lokal radyoterapi Tüm cilt elektron tedavisi B-hücreli cilt lenfomasında radyoterapinin

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman?

Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Relaps/Refrakter Multiple myelomada IMID, proteozom inhibitörleri ve diğer ilaçlar: Kime? Ne zaman? Doç.Dr.Mustafa YILMAZ KTÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRABZON 04/04/2015 ANTALYA IMID, proteozom

Detaylı

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık 3. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi. 11 Mayıs 2012 BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ KLİNİK TIP NE İŞE YARAR? HASTALIKTAN

Detaylı

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Lokal İleri Küçük K Hücreli H DışıD Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Doç. Dr Esra Kaytan SAĞLAM i.ü.onkoloji Enstitüsü Ardışık Kemoradyoterapi Eş zamanlı Kemoradyoterapi İndüksiyon konsolidasyon

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ

METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ METASTATİK RENAL HÜCRELİ KANSERDE İKİNCİ BASAMAK TEDAVİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, III. İmmünoonkoloji Kongresi, 13 Mayıs, Antalya Ajanda Sorafenib

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

Tedaviye Yanıtı Değerlendirme. Dr Şeniz Öngören İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD

Tedaviye Yanıtı Değerlendirme. Dr Şeniz Öngören İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD Tedaviye Yanıtı Değerlendirme Dr Şeniz Öngören İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD Tedaviye yanıtı değerlendirmek, myelom tedavisinin önemli bir belirleyicisidir! 2 1950 1990

Detaylı

26 Eylül 2014 Cuma (Mavi Salon)

26 Eylül 2014 Cuma (Mavi Salon) 13.00-13.15 13.15-15.30 15.30-15.45 15.45-17.15 17.15-18.00 18:00-18:45 26 Eylül 2014 Cuma (Mavi Salon) Açılış Dr. Zafer Gülbaş, Dr. Osman İlhan, Dr. Şehsuvar Ertürk Sempozyum: Geriatrik Hematolojide Destek

Detaylı

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ

MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: RELAPS/REFRAKTER HASTALIKTA TEDAVİ MULTİPL MİYELOM: YILLAR İÇİNDE SAĞKALIM NASIL DEĞİŞTİ? DİĞER HEMATOLOJİK KANSERLERLE KIYASLAMA (http://seer.cancer.gov) HL KLL ALL KML MM AML MULTİPL

Detaylı

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması

Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması 155 Araştırma Hodgkin Lenfoma ve Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında ESHAP ve R-ESHAP Kemoterapilerinin Mobilizasyon Etkinliği Açısından Karşılaştırılması A COMPARISON OF ESHAP WITH R-ESHAP CHEMOTHERAPY REGIMEN

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Meme koruyucu cerrahi sonrası daima RT gereklidir. Dr. Ferah Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D.

Meme koruyucu cerrahi sonrası daima RT gereklidir. Dr. Ferah Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Meme koruyucu cerrahi sonrası daima RT gereklidir Dr. Ferah Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Meme kanseri Halsted teorisi, 1907 Lokal hst Bölgesel yayılım Uzak met

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Hale Ören Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Zeugma Müzesi 2 Mayıs 2012 Gaziantep REFRAKTER VE RELAPS AKUT

Detaylı