MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER"

Transkript

1 MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

2 KATSAYILAR 01/07/ /12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI 0,86251 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,02044 ENYÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI Gösterge + Ek Gösterge X Aylık Katsayı EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI KATSAYI GÖSTERGE 0, ,37

3 EMEKLĠ KESENEK ORANLARI (01/10/2008 tarihinden önce memuriyete girenler) Kurum Kesenek oranı % 20 ġahıs Emekli Kesenek Oranı %16 GiriĢ Kesenek Oranı %25 Kıst Aylıklarda Kesenek Hesaplanmaz TAZMĠNATTAN KESĠLECEK EMEKLĠ KESENEK ORANLARI: 6400 Dahil Ek Göstergeler için % Dahil 6400 hariç % Dahil 4800 hariç % Dahil 3600 hariç % 70 Diğer alt grup ek göstergeler için % 40

4 01/10/2008 tarihinden sonra memuriyete girenlerin Prim oranları ve Devlet katkısı MADDE 81- Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aģağıdaki Ģekildedir: a) Malûllük, yaģlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i iģveren hissesidir. b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan iģlerde çalıģan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaģlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, her yıl için 40 ıncı maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenir. Bu Ģekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı iģveren tarafından ödenir. c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan iģin iģ kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını iģveren öder. d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen Ģekilde uygulanır.

5 e) YaĢlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tâbi bir iģte çalıģanlara uygulanacak sosyal güvenlik destek primi oranı (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlarının toplamı kadardır. Sigortalı ve iģveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır. f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise iģveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir. g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, Ģayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalıģıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler. Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaģlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaģlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine iliģkin usûl ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

6 GELĠR VERGĠSĠ TARĠFESĠ (2011 Ücret) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No /12/2010 Tarih ve Mükerrer TL ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL, (ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlası % TL'den fazlasının TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL'den fazlasının TL'si için TL), fazlası % 35 SAKATLIK ĠNDĠRĠMĠ: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No /12/2010 Tarih ve Mükerrer Sayılı R. G. (GVK.Md.31, den geçerli) ÇalıĢma gücünün %80 ni kaybetmiģ(1.derece);700.-tl ÇalıĢma gücünün %60 nı kaybetmiģ(2.derece);350.-tl ÇalıĢma gücünün %40 nı kaybetmiģ(3.derece);170.-tl

7 DAMGA VERGĠSĠ ORANLARI 29 Aralık 2010 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : (6. Mükerrer9) Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiģ ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 3 ile ilan edilmiģ bulunmaktadır. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 53 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 4 ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıģ ve 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiģtir. Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine iliģkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmıģ ve 1/1/2011 tarihinden itibaren ,40 Türk Lirası olmuģtur.

8 I- SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar Akitlerle ilgili kağıtlar A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli ) (Binde 1,65) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65) 6. (DeğiĢik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: ) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiģ ikinci el araçların satıģ ve devrine iliģkin sözleģmeler (Binde 1,65) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (30,00 TL) 2. Sulhnameler (30,00 TL) 3.Turizm iģletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleģmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (168,20 TL)

9 II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak DanıĢtaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (30,00 TL) 2. (DeğiĢik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : )Ġhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kiģiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)

10 IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına iliģkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kiģiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi aireler nam ve hesabına, kiģiler adına açılmıģ veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25) b) MaaĢ, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karģılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: ) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakdenödenmeyerek kiģiler adına açılmıģ veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6,6) d) Ġcra dairelerince resmi düzenlenen makbuzlar daireler namına Ģahıslara ödenenparalar için (Binde 6,6) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshasıvergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,55 TL) 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,55 TL)

11 TOPLU SÖZLEġME PRĠMĠ: 6111 Sayılı Kanunun EK MADDE 4-25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeģ Türk Lirası toplu sözleģme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. ÇalıĢanlar tarafından ilgili kanunlara göre ödenen sendika aidatları, gelir vergisine tabi değildir.(gelir vergisi matrahının tespitinde indirilir) KIDEM KATSAYISI: 20 (25 Yıldan fazlası için hesaplanamaz) ÖZEL SĠGORTA PRĠMLERĠ ĠNDĠRĠMĠ(GVK Md.63) ġahıs sigorta poliçesi (ödendiği ayda elde edilen vergiye tabi ücretin %10 nu ve yıllık toplam tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aģamaz) Bireysel Emeklilik DıĢındaki diğer poliçeler;(ödendiği ayda elde edilen vergiye tabi ücretin %5 ini ve priminin yıllık toplam tutarı asgari ücretin yılık tutarını aģamaz)

12 375 Sayılı KHK ye Göre Yapılan Ek Ödeme 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesiyle; a) 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 Üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye ĠliĢkin Karar a ekli Ek Ödeme Cetveli nde yer alan ek ödeme oranları ile söz konusu Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan ek ödeme oranları, b) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı DeğiĢik Adlar Altında Ġlave Ödemesi Bulunmayan SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar a ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan ek ödeme oranları, 14 puan artırılmıģ bulunduğundan, 2008/14012 sayılı ve 2006/10603 sayılı Kararlar uyarınca ödenmekte olan ek ödeme oranları 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 14 puan artırılmak suretiyle ödenecektir.

13 AĠLE YARDIMI (DMK Md.202) EŞ İÇİN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,56 04/01/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1241 Sayılı BKK ile gösterge artırılmıģtır. ÇOCUK İÇİN KATSAYI GÖSTERGE 0, , yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 inci maddesi gereğince kaldırılmıģ olan çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödemesindeki çocuk sayısı sınırı; 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bu yönde bir düzenleme yapılmamıģ olması nedeniyle yeniden konulmuģtur. 0-6 YAŞ ÇOCUK KATSAYI GÖSTERGE 0, ,23 Bakanlar kurulu,1500, 250 göstergelerini 3 katına kadar artırılabilir.

14 DOĞUM YARDIMI (DMK Md.207); DOĞUM YARDIMI KATSAYI GÖSTERGE 0, ,15 ÖLÜM YARDIMI (DMK Md.208) ÖLÜM YARDIMI KENDİSİ İÇİN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,74 ÖLÜM YARDIMI EŞ VE ÇOCUK İÇİN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,37

15 Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karar" ve eki cetvellerin 2011 yılında da uygulanmasına devam olunur.

16 CENAZE GĠDERLERĠ Kamu personelinin ölümü halinde, cenazenin baģka yere nakil iģlemleri de dahil cenaze giderleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 210 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde, Kamu personelinin kurumu tarafından ödenmeye devam edilecektir.

17 657 SAYILI KANUN 4/C Geçici Personel ÜCRET HÜKÜMLERĠ

18 657 Sayılı Kanun 4/C Maddesi gereğince görevlendirilen personelin brüt maaģları YÜKSEKÖĞRETİM MEZUN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,78 LİSE VE DENGİ OKUL MEZUN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,47 İLKÖĞRETİM (İlkokul mezunu veya okur yazar dahil) KATSAYI GÖSTERGE 0, ,55 Not: Bu ödemeler,sosyal Güvenlik mevzuatına göre kiģiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dıģında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

19 ÖĞRETMENLERĠN EK DERS GÖREVLERĠ (DMK.Md.176) Gündüz öğretimi için ders saati baģına 140 Gösterge x Katsayı Cumartesi,Pazar ve tatiller ile saat den sonrası için 150 gösterge x Katsayı Yukarıdaki tutarlar, özel sınıf öğretmenleri(muhtaç,engelli) ile cezaevlerinde görevli öğretmenler için %25 fazlası ile ödenir. Alanlarında mastır ve doktora yapmıģ olanlara ilave ek ders ücreti ödenmesi uygulaması kaldırılmıģtır.

20 EĞĠTĠME HAZIRLIK ÖDENEĞĠ 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı eki K cetvelinin Diğer Ödemeler baģlık bölümünün 6. kısmında Ģu hüküm yer almıģtır: " sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 570 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının baģladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve baģlayanlara %75'i, Birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve baģlayanlara ise %50'si oranında yapılır."

21 TAYIN BEDELĠ TAYIN BEDELĠ ; 2100 gösterge x Katsayı TAYIN BEDELİ KATSAYI GÖSTERGE 0, ,37

22 TAZMĠNAT ÖDEMESĠ tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre yapılacak Tazminat ödemesi Sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile değiģtirilmiģtir. 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde yer alan beģyüz milyon lira ibaresi (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak rakam olarak değiģtirilmiģtir * 0,06446= 780,29.TL

23 2022 SAYILI KANUN MUHTAÇLIK SINIRI VE AYLIK KATSAYISI 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan (1615) gösterge rakamı, 1/1/ /12/2011 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (1620) olarak uygulanır. MUHTAÇLIK SINIRI KATSAYI GÖSTERGE 0, ,43

24 MAL BĠLDĠRĠMĠ 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki Ģube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2011 tarihi itibarıyla 2.237,79 TL dir.

25 ASGARĠ ÜCRET 1475 SAYILI Ġġ KANUNU ĠLE ĠLGĠLĠ LĠMĠTLER 16 yaģını doldurmuģ iģçilerin bir günlük normal çalıģma karģılığı asgari ücretlerinin; 1/1/ /6/2011 tarihleri arasında 26,55 (YirmialtıellibeĢ) Türk Lirası olarak,, Aylık 796,50 TL 1/7/ /12/2011 tarihleri arasında ise 27,90 (Yirmiyedidoksan) Türk Lirası olarak tespitine, 837,00 TL 16 yaģını doldurmamıģ iģçilerin bir günlük normal çalıģma karģılığı asgari ücretlerinin; 1/1/ /6/2011 tarihleri arasında 22,65 (YirmiikialtmıĢbeĢ) Türk Lirası olarak, Aylık 679,50 TL 1/7/ /12/2011 tarihleri arasında ise 23,85 (YirmiüçseksenbeĢ) Türk Lirası olarak tespitine, Aylık 715,50 TL

26 Dönemi ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( ) 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 111,51 TL 95,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL 6,79 TL Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL 577,58 TL Gelir Vergisi *41,81 TL *26,90 TL Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL Kesintiler Toplamı 166,55 TL 133,30 TL Net Ücret **629,95 TL **546,20 TL Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan iģlemlerin sonuçlarında ve ödeme aģamalarında yarım KuruĢun üzerindeki değerler bir KuruĢa tamamlanmıģ olup, yarım KuruĢ ve altındaki değerler dikkate alınmamıģtır. (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanunu'nun 32 maddesi uyarınca iģçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim Ġndirimi uygulanmıģtır. (**) Net ele geçen asgari ücrete 59,74 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiģtir.

27 ASGARĠ ÜCRET T.C ÇALIġMA V E SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI VERĠLERĠNDEN ALINMIġTIR 16 YAġINI DOLDURMUġ ĠġÇĠLER ĠÇĠN ASGARĠ ÜCRETĠN NETĠNĠN HESABI (TL/AY) ASGARĠ ÜCRET 837,00 SSK PRĠMĠ % ,18 ĠġSĠZLĠK SĠG.FONU % 1 8,37 GELĠR VERGĠSĠ %15 46,98 DAMGA VERGĠSĠ % 06,6 5,52 KESĠNTĠLER TOPLAMI 178,05 NET ASGARĠ ÜCRET 658,95 Gelir Vergisi Hesaplamasında iģçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim Ġndirimi uygulanmıģtır. Net ele geçen asgari ücrete 59,74 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiģtir.

28 4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EġĠK DEĞERLER VE PARASAL LĠMĠTLERĠN BĠR ÖNCEKĠ DÖNEM ĠLE KARġILAġTIRMALI DEĞERLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO TARİHİNE KADAR UYGULANAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR MADDE 8 EġĠK DEĞERLER TL DÖNEMİNDE UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR EġĠK DEĞERLER TL MADDE 3 (g) MADDE 13 (b) MADDE 21 (f) MADDE 22 (d) MADDE 53 (j)/1 MADDE 53 (j)/2 MADDE 62 (h) PARASAL LĠMĠTLER VE TUTARLAR TL PARASAL LĠMĠTLER VE TUTARLAR TL

29 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE ĠLGĠLĠ LĠMĠTLER Kanuni Tutarı ĠĢlemin Türü Dayanağı TL Notlar Kit'ler ile ilgili istisna haddi md. 3/g (bu miktarı aģmayan) EĢik değerler a) Genel Bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında md. 8/a b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında md. 8/b c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım iģlerinde md. 8/c Pazarlık usulü ile alım md. 21/f (bu miktarı aģmayan) Doğrudan temin ile alım a) BüyükĢehir belediyesi sınırları dahilindeki idareler md. 22/d (bu miktarı aģmayan) b) Diğer idareler md. 22/d (bu miktarı aģmayan) Ġhale sonucunun ilanı (tescile tabi olanlarda tescilin idareye tebliği, tescile tabi olmayanlarda ise sözleģmenin imzalanmasını izleyen 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilir.) a) Mal ve Hizmet alımı ihalelerinde md (bu miktarı aģan) b) Yapım ihalelerinde md (bu miktarı aģan) SözleĢme bedeli üzerinden alınacak kurum payı (onbinde beģ) md. 53/j (bu miktarı aģan) Kamu Ġhale Kurumuna Ģikayette bulunan isteklilerden alınacak tutar md. 53/j-2 301,00 Yapım iģlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis ve mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için md. 62/h Not: 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine göre, eģik değerler ve parasal limitler 21 Ocak 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1 sayılı Kamu Ġhale Tebliği ile güncellenmiģ olup, 1 ġubat 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya baģlanmıģtır.

30 AYLIK ÖDEMELER VE BU ÖDEMELERDEN KESĠNTĠLER Kesintiler %16 Em. %20 Em.Ke. Gelir Damga Kanuni Dayanağı Kalemler Kes.KiĢi Kurum KrĢ. Vergisi Vergisi Aylık Tabi Tabi Tabi Tabi GVK Md:61 Ek Gösterge Tabi Tabi Tabi Tabi GVK Md:61 Kıdem Aylık Tabi Tabi Tabi Tabi 375 s.khk Md:1 Taban Aylık Tabi Tabi Tabi Tabi 375 s.khk Md:1 Yan Ödeme Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Özel Hizmet Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Eğitim, Öğretim Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Din Hizmetleri Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Emniyet Hizm. Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Mülki Ġdare Amirliği Taz. Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Denetim Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Adalet Hizm. Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Makam Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657 s.k.ek Madde:26 Görev Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 631 s.khk ve 2002/3546BKK Kıdem Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:25-7, Yüksek Hakimlik Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 270 s. KHK Md:1 Yabancı Dil Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 375.s.KHK Md:2 Lojman Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 375 s KHK Md:1-B.2 Üniversite Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Md:12 GeliĢtirme Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Md:14 Eğitim Öğretim Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Ek Md:1 Öğretim Yılına Haz. Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657 s.k.ek madde 32 Operasyon Timi Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 375 s Ka.Md:28(DğĢ,1996) Ek Tazminat Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 375 s Ka.Md:28(DğĢ,1993)

31 Nöbet Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657s. K.Ek Madde:33 Aile ve Çocuk Yardımı Öd. Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:203 Doğum Yardımı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:207 Ölüm Yardımı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:208 Huzur Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Fazla ÇalıĢma Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Konferans Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Ek Ders Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Tayın Bedeli Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:27 Fon ve Ek Ödemeler Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Gel. Gn. Md. 6/15481 s.ya BilirkiĢi Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Vekalet Ücr.(avukat) Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Harcırah Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:24 Döner Ser. Katkı Payı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi

32 YEVMĠYELER Memur ve Hizmetlilerden; a)ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kad. bulunanlar 34,50 b)ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kad. Bulunanlar 31,50 c)ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kad. bulunanlar 29,00 d)aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 26,50 e)aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 25,50 II.Arazi Üzerinde ÇalıĢanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel : a)kadro derecesi 1-4 olanlar 10,00 b)kadro derecesi 5-15 olanlar 9,50 Bu tazminattan yararlananlardan; 1)Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

33 ÖN ÖDEMELER a) Yapım iģleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - Ġllerde, kuruluģ merkezlerinde, büyükģehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 2 - Diğer ilçelerde b) Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik Ģubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker sevki ile ilgili c) ġehit cenazelerinin nakli amacıyla ç) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara d) Mahkeme harç ve giderleri için (Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir il merkezleri için) e) Doğal afetler nedeniyle oluģacak ihtiyaçlar için f) Ġl dıģına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için

34 LOJMAN KĠRALARI 23/12/2010 Tarih ve 27794Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 331 SIRA NOLU MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠNE GÖRE KAMU KONUTLARI BEDELLERĠ (MANĠSA ĠLĠ ĠÇĠN) KĠRA ĠNDĠRĠM ORANLARI 294 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca %30 olarak hesaplanmıģtır. Nüfusu 10,000 den fazla olan yerleģim yerleri UYGULAMA KERPĠÇ SOBALI KALORĠFER LĠ ĠLAVE METREKARE BEDELLERĠ (YTL) YAKIT TARĠHĠ M2(YTL) M2(YTL) M2 (YTL) A* B* C* D* E* F* BEDELĠ (YTL) ,77.- 1,20.- 1,58.- 0,20.- 0,45.- 0,45.- 0,92.- 0,23.- 0,09 0,92.-

35 LOJMAN KĠRALARI 294 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Ġndirim oranı %40 uygulanmıģtır (Nüfusu den az olan yerleģim birimleri) UYGULAMA KERPĠÇ SOBALI KALORĠFERLĠ ĠLAVE METREKARE BEDELLERĠ (YTL) YAKIT TARĠHĠ M2 (YTL) M2 (YTL) M2 (YTL) A* B* C* D* E* F* BEDELĠ (YTL) ,66.- 1,03.- 1,35.- 0,20.- 0,45.- 0,45.- 0,92.- 0,23.- 0,09.- 0,92.- ĠLAVE METREKARE BEDELLERĠ: A* Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinde kamu kurum ve kuruluģlarınca karģılandığı konutlarda B* Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmadığı konutlarda C* Su sayacının ayrılmasının mümkün olmadığı konutlarda D* Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmadığı konutlarda E* Konutlarda kullanılan suyun, Ģehir Ģebekesi dıģında su kaynaklarından (kuyu, artezyen gibi) karģılanıyor olması halinde F* Ortak kullanım giderlerinin Ġdarece karģılanıyor olması halinde

36 KONAKLAMA ÜCRETLERĠ Konaklama Ücretleri Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanlardan yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aģmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. Harcırah Kanunun 33/b fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç olmak üzere, Harcırah Kanununa göre yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aģmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. Ancak bu miktar, belge bedelini aģamayacak ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlı olacaktır. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlı olacaktır.harcırah Kanunu 38 seri no.lu genel tebliği Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için yurtiçi gündeliklerinin tamamını, daha sonraki günler için 1/2 sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin tamamını geçemez.

37 Genel sağlık sigortası primlerinin alınması MADDE 5 - (1) Sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında 15/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12 si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek bu primin tamamını Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de belirtildiği Ģekilde ve sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceklerdir.

38 Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığından: KAMU PERSONELĠNĠN GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLĠĞ 18 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27436

39 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2008 yılı Ekim ayı baģından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalıģmıģ olmaları sebebiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanların ve bakmakla yükümlü olduğu kiģilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/01/2010 tarihinden itibaren devralınmasına iliģkin usul ve esasları düzenlemektir.

40 Sağlık hizmeti devralınacaklar MADDE 3-(1) 15/01/2010 tarihi itibariyle; a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli; 1- (I) sayılı idarelerinde, cetvelde sayılmıģ olan genel bütçe kapsamındaki kamu 2- (II) sayılı cetvelde sayılmıģ olan özel bütçeli idarelerde, 3- (III) sayılı cetvelde sayılmıģ olan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda, 4- (IV) sayılı cetvelde sayılmıģ olan sosyal güvenlik kurumlarında, b) Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluģlarında, mahalli idare birliklerinde (köylere hizmet götürme birlikleri hariç), c) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu iktisadi teģebbüslerinde, d) ÖzelleĢtirme programına alınmıģ olanlar dahil, sermayesinin en az % 50 si kamuya ait olan kurum, kuruluģ, ortaklık veya Ģirketlerde, e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarında, f) Yukarıda belirtilenler kapsamına girmemekle birlikte özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuģ olan diğer kamu kurum ve kuruluģlarında, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek ve karģılık ödenmesi gerekenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kiģilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına iliģkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

41 Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) iģaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci, mülga geçici 218 inci ve mülga ek 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karģılık ödenenler ile sermayesinde kamu payı kalmayan veya % 50 nin altına düģmüģ olan ortaklık ya da kuruluģlarda ilgili kanunları gereğince 5434 sayılı Kanunla iliģkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında kesenek ve karģılık alınmak suretiyle istihdam edilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kiģilerin sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına iliģkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır. Ancak, yukarıda belirtilenlerden, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler ile aynı Kanunun 105 inci maddesindeki istisna gereğince sağlık hizmetleri ilgili kamu idarelerince karģılanmaya devam olunacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

42 1- Devir tarihi itibariyle çalıģanların tescili Devir tarihinde bu Tebliğin Sağlık hizmeti devralınacaklar baģlıklı 3 üncü maddesinde belirtilen kuruluģlardan; a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kapsamında maaģ tahakkukları yapılarak emekli keseneği ve kurum karģılıkları gönderilen sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kiģilerin, b) Sosyal Güvenlik Kurumunun SGK Reçete Kontrol Sistemi ni kullanan kurumlarda çalıģan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kiģilerin, genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları bu sistemlerde kayıtlı olan bilgiler kullanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluģturulan (4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı na elektronik ortamda toplu olarak aktarılmak suretiyle yapılacaktır.

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 18 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27436 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI

PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI www.mahalliidarelerdergisi.org PRATİK BİLGİLER DEVLEK MEMURLARI KAT SAYILARI 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi TL. 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi TL. (Maaş) Esas Aylık Katsayısı 0,071589 0,073837 Kıdem Aylığı

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENĠDEN YAPILANDIRMA KANUNUNUN GETĠRDĠKLERĠ Dr. M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkanı 28 ġubat 2011 1 / 51 YENĠDEN YAPILANDIRMA VE SOSYAL GÜVENLĠĞE Kamu oyunda Torba Kanun olarak bilinen

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU UYGULAMASINDA ÖZELLĠK ARZEDEN HUSUSLAR Bilindiği üzere, 16.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve daha sonra çıkan bazı Kanunlarla değişikliklere

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 Ġstanbul, 16 Eylül 2014 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2014 / 59 KONU : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Eğitim öğretim sınıfında iken genel idare hizmetlerinin 1-4 derece arasında atananların ek göstergesi: TAHAKKUK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Ek Göstergeler (Maaş ve Kadro dereceleri farklı olan personel)

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57)

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 30 ARALIK 2013 PAZARTESĠ RESMÎ GAZETE SAYI : 28867 (MÜKERRER) DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun( 1 ) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı