LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK"

Transkript

1 LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ yanýtlarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve kalan sayý bu testle ilgili ham puanýnýzý oluþturacaktýr Bað sayýsý Bað sayýsý Bað sayýsý H 2 O ukarýda, bir insanýn sindirim kanalýnda gerçekleþen enzimsel bir tepkimeye katýlan ve tepkime sonucunda oluþan moleküller numaralandýrýlarak gösterilmiþtir. Buna göre, I. 1 numaralý molekül substrat, ve numaralý moleküller üründür. 1 X Monomer çeþidi sayýsý ukarýdaki sütun grafiklerinde, bir bitki hücresinden alýnan polipeptit, yað, karbonhidrat özelliðinde olan X, ve moleküllerinin monomerleri arasýndaki bað sayýsý ile maksimum monomer çeþidi sayýsý gösterilmiþtir. Buna göre, X, ve molekülleriyle ilgili, Monomer çeþidi sayýsý 20 Monomer çeþidi sayýsý I 2 numaralý molekül, hidroliz olayýnda görevli bir enzim çeþididir. ve numaralý moleküllerin toplam aðýrlýðý, 1 numaralý molekülün aðýrlýðýndan fazladýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? I. Birer gramlarýnýn kalorimetre kabýnda yakýlmasý sonucu açýða çýkan enerji miktarlarý arasýndaki iliþki, > X > þeklindedir. X molekülü, bitkilerde hücre duvarý yapýsýna katýlan selülozdur. A) alnýz I B) alnýz II C) I ve III I Bitki molekülünün yapýsýna katýlan bazý monomer çeþitlerini, dýþ ortamdan hazýr almýþtýr. IV. apýlarýndaki monomer sayýlarý arasýndaki iliþki, X = > þeklindedir. yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur? A) alnýz IV B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 2. Otsu bitkilerde, I. stomalarýn açýlmasý, I nasti hareketlerinin gerçekleþmesi, gövdenin dik durmasý olaylarýndan hangilerinde turgor basýncý etkilidir? A) alnýz I B) I ve II C) I ve III Bu testin her hakký Ö-DE-BÝR ayýnlarý na ait ve saklýdýr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn Ö-DE-BÝR yayýnlarýnýn yazýlý izni olmadan kopya edilmesi, fotoðrafýnýn çekilmesi, herhangi bir yolla çoðaltýlmasý ya da kullanýlmasý yasaktýr. Bu yasaða uymayanlar gerekli cezai sorumluluðu ve testlerin hazýrlanmasýndaki külfeti peþinen kabullenmiþ sayýlýr.

2 . Tütün mozaik virüsünün genomu nitröz asidi ile muamele edilecek olursa, prolin aminoasidini þifreleyen kodonun, lösin aminoasidini þifreleyen bir kodona dönüþtüðü belirlenir. Bu deðiþiklik, kýlýf proteininin hatalý üretilmesine neden olmaktadýr. Normal kýlýf proteini, protein sindirebilen karboksipeptidaz enzimi tarafýndan parçalanamazken, hatalý olarak üretilen mutant kýlýf proteini bu enzim tarafýndan parçalanmaktadýr. Bu durumda mutant kýlýf proteinine sahip bir virüs, hücre içine enjekte edildiðinde hücre içinde karboksipeptidaz enzimi etkisi ile tamamen yok edilebilmekte ancak normal kýlýf proteinine sahip virüs yok edilememektedir. ukarýda verilen bilgilere göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisine ulaþýlamaz? 6. Aþaðýdakilerden hangisi, vejetatif üremeye örnek deðildir? A) Asma aðacýnýn dalýnýn topraða dikilmesi ile yeni asma bitkisinin oluþmasý B) Bezelye tohumlarýnýn çimlendirilmesi ile yeni bezelye bitkilerinin oluþmasý C) Süsen bitkisinin, yerin altýnda yatay olarak büyüyen gövdesi üzerindeki düðümlerinden, yeni süsen bitkilerinin oluþmasý D) Muz bitkisinden alýnan çeliklerden, uygun çevre koþullarýnda yeni muz bitkilerinin oluþmasý E) Afrika menekþesinden koparýlan yapraktan, yeni Afrika menekþesi bitkisinin oluþmasý A) Virüs genomunda gerçekleþen bir deðiþim sonucu, bir aminoasit çeþidinin yerine baþka bir aminoasit çeþidinin þifrelenmesi saðlanabilir. B) Virüste gerçekleþen bir mutasyon, virüsün hastalýk oluþturma özelliðini artýrýcý yönde etki yapmayabilir. C) Mutant kýlýf proteinine sahip her virüs, normal virüslere göre çoðalabilme özelliðini daha uzun süre korur. D) Nitröz asidi, virüs genomunun deðiþebilmesinde etkili olan bir mutajendir. E) Karboksipeptidaz enzimi her protein çeþidinin sindiriminde etkili olmayýp, özel bir protein çeþidinin sindirimini saðlayabilir. 7. ukarýda bir bölünme evresi gösterilmiþtir. 5. apýsýndaki pentoz ve adenin nükleotit sayýsý bilinen DNA molekülü ile ilgili, aþaðýda verilen niceliklerden hangisi hesaplanamaz? A) apýsýndaki guanin nükleotit sayýsý B) Bir kez eþlenmesi sýrasýnda kullanýlacak serbest deoksiribonükleotit sayýsý C) apýsýndaki ikili hidrojen baðlarýnýn, üçlü hidrojen baðlarýna oraný D) Bir zincirindeki timin nükleotitlerinin, ayný zincirdeki pürin bazý bulunduran nükleotitlere oraný E) apýsýndaki glikozit baðý sayýsý Bu bölünme evresiyle ilgili, I. n = kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin metafaz evresi olabilir. I 2n = kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin metafaz I evresi olabilir. 2n = 8 kromozomlu bir üreme ana hücresinin mayoz bölünmesinin metafaz II evresi olabilir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve III E) I, II ve III 2

3 8. I IV 10. Anne Baba DDEeFf x ddeeff ukarýda genotipleri verilen anne ve babanýn DdeeeFf genotipli bir çocuðu olduðuna göre, bu durum, II III I. annede anafaz II de ayrýlmama ile oluþan bir yumurtanýn, babadan gelen normal bir sperm ile döllenmesi, V ukarýdaki soyaðacýnda bir hastalýðý fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak belirtilmiþtir. Buna göre, bu hastalýðýn X kromozomunun kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taþýnan çekinik bir özellik olmadýðýna, numaralandýrýlmýþ bireylerden hangisinin fenotipi kanýt olarak gösterilebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V I IV. babada anafaz I de ayrýlmama ile oluþan bir spermin, anneden gelen normal bir yumurtayý döllemesi, babada anafaz II de ayrýlmama ile oluþan bir spermin anneden gelen normal bir yumurtayý döllemesi, annede anafaz I de ayrýlmama ile oluþan yumurtanýn, babadan gelen normal bir spermle döllenmesi olaylarýndan hangilerinin gerçekleþmesine baðlý olabilir? (Genler baðýmsýzdýr.) A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 9. Ýnsanlarda, I. otozomal baskýn, I IV. X kromozomunun kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde bulunan çekinik, X kromozomunun kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde bulunan baskýn, kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde bulunan çekinik genlerden hangileri, babadan erkek çocuðuna aktarýlamaz? A) alnýz I B) alnýz III C) alnýz IV 11. Bir insan geninin bakteriye aktarýlmasý ve bu gendeki þifreye göre sentezlenen molekülden çok sayýda elde edilmesi için yapýlan, I. ilgili geni, taþýyýcý DNA molekülüyle birleþtirme, I IV. rekombinant DNA molekülünü bakteriye nakletme, insan vücudundan alýnan hücreden, ilgili gene sahip DNA molekülünü izole etme, özel enzimlerle ilgili geni insanýn DNA molekülünden ayýrma, V. gendeki þifreye göre üretilen molekülleri kültür ortamýndan izole etme iþlemlerinin gerçekleþtirilme sýrasý, aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? A) I, II, III, IV, V B) III, IV, I, II, V C) III, IV, II, I, V D) I, II, V, III, IV E) III, IV, II, V, I

4 Hava III ukarýda, ayný genetik özelliklere sahip, nemli ortamda yaþamaya uyum saðlamýþ özdeþ iki bitki kullanýlarak hazýrlanan deney düzeneði gösterilmiþtir. Deney düzeneðindeki renkli yað damlacýðýnýn B kabýna doðru hareket etmesini saðlamak için, I. A kabýndaki bitkinin yapraklarýný vazelinle kaplama, I A kabý Su kültürü Renkli yað damlacýðý A kabýndaki bitkiyi karanlýkta, B kabýndaki bitkiyi aydýnlýkta bekletme, B kabýndaki bitkinin yaprak sayýsýný azaltma iþlemlerinden hangileri uygulanabilir? B kabý A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) II ve III Ba(OH) 2 çözeltisi ukarýdaki düzenekte I. kaba havanýn içindeki karbondioksit moleküllerini tutan Ba(OH) 2 çözeltisi konularak kaptaki bitki tohumlarýna oksijen gazýnýn ulaþmasý saðlanmýþtýr. Bir süre sonra I kapta bulunan Ba(OH) 2 çözeltisinin bulanýklaþtýðý ve bu kabýn aðýrlýðýnda belirli bir miktar artýþ olduðu tespit edilmiþtir. Buna göre, bu deney düzeneði, I. bitki tohumlarýnda aerobik solunum sýrasýnda açýða çýkan karbondioksit miktarý, I I II Bitki tohumlarý Ba(OH) 2 çözeltisi bitki tohumlarýnýn birim zamanda gerçekleþtirdiði etil alkol fermantasyonu hýzý, bitki tohumlarýnda depolanan besin maddesi çeþidi ve miktarý niceliklerinden hangilerini doðrudan belirleyebilmek amacýyla hazýrlanmýþtýr? (Þekildeki oklar, deney düzeneðindeki havanýn hareket yönünü ifade etmektedir.) A) alnýz I B) I ve II C) I ve III 1. Bir bitkinin palizat parankimasý hücresinde, I. glikoliz, 15. Aþaðýda verilen özelliklerden hangisine bakýlarak omurgalý canlýlarýn incelendiði sýnýf belirlenemez? Krebs döngüsü, A) Akciðerlerinin yapýsýnda alveol keselerinin bulunmasý I Calvin döngüsü tepkimelerinden hangileri, çift katlý zarla çevrili organellerde gerçekleþebilir? A) alnýz III B) I ve II C) I ve III B) Boþaltým organýnýn böbrekler olmasý C) Göðüs boþluðunu karýn boþluðundan ayýran kaslý diyaframýn bulunmasý D) Olgunlaþmýþ alyuvar hücrelerinin çekirdeksiz olmasý E) Vücut yüzeyinde tüylerin bulunmasý

5 16. Aþaðýdaki þemada, oksijenli solunum tepkimelerinin basamaklarý özetlenmiþtir. 2AT AT Glikoz 2 irüvat 2NADH + H + Sitoplazma memeli türü 1. memeli türü 2CO 2 2NADH + H + 2 Asetil CoA AT Krebs devri 6NADH + H + 2FADH 2 1 Maksimum yaþam süresi (%) CO 2 AT ETS 2e 2e 2H + 6O 2 ukarýdaki grafikte, ayný kapalý alan içinde yaþayan, baþlangýçtaki sayýlarý ayný olan iki farklý memeli canlý türüne ait bireylerin yaþam süreleri ile yaþayabilen birey sayýlarý arasýndaki iliþki gösterilmiþtir. Grafikte verilen canlý türleri ile ilgili, 12H 2 O Mitokondri Buna göre, ökaryot bir hücrede gerçekleþen oksijenli solunumla ilgili, aþaðýda verilen ifadelerden hangisi doðru deðildir? A) Karbondioksitin açýða çýktýðý tepkimeler, mitokondride gerçekleþir. B) NAD + ve FAD molekülleri, hem elektron hem de proton taþýr. C) Oksijenli solunumun mitokondride gerçekleþen tepkimeleri sýrasýnda toplam AT sentezlenir. D) NAD + molekülünün indirgenmesi hem glikoliz hem de Krebs devrinde gerçekleþirken, FAD molekülünün indirgenmesi sadece Krebs devrinde gerçekleþir. E) Oksijenli solunumda harcanan AT sayýsý, sentezlenen AT sayýsýndan daha azdýr. I. Maksimum yaþam süresinin % 60 ý tamamlanana kadar 1. memeli canlý türüne ait bireylerin yaklaþýk yarýsý ölmüþtür. Maksimum yaþam süresinin ilk % 10 luk kýsmý içinde 1. memeli canlý türüne ait birey sayýsýndaki azalma, 2. memeli canlý türüne ait birey sayýsýndaki azalmaya göre daha yavaþtýr. I Maksimum yaþam süresinin % 80 i tamamlanýncaya kadar 2. memeli canlý türünün yoðunluðu daha fazla iken, yaþam süresinin sonlarýna doðru 1. memeli canlý türünün yoðunluðu daha fazla olur. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) alnýz I B) I ve II C) I ve III 17. Ýnsanda, gözbebeðinin karanlýk ortamda büyümesi aydýnlýk ortamda ise küçülmesi, aþaðýda verilenlerden hangisine örnektir? A) Ýçgüdüsel davranýþ B) Ýzlenim yoluyla öðrenme C) Doðuþtan gelen refleks D) Deneme yanýlma yoluyla öðrenme E) Koþullanma yoluyla öðrenme 5

6 19. Güneþ Iþýnlarýn bir kýsmý geri yansýr. Iþýnlarýn bir kýsmý soðurulur. ERÜÜ Uzaya yansýyan ýþýnlarýn oraný azalýr. Iþýnlarýn bir kýsmý yeryüzüne tekrar geri döner. ukarýdaki þekilde, Dünya ya ulaþan güneþ ýþýnlarýnýn, Dünya da izlediði yol gösterilmiþtir. 21. X canlý türünün canlý türü ile birlikte incelendiði en küçük sýnýflandýrma birimi sýnýf, canlý türü ile birlikte incelendiði en küçük sýnýflandýrma birimi takým, canlý türü ile birlikte incelendiði en küçük sýnýflandýrma birimi cinstir. Buna göre,, ve türü canlýlardan alýnan eþit miktarlardaki kan, X türüne ait üç canlýya ayrý ayrý enjekte edildiðinde, X türü canlýlarýn kanýndaki çökelme oranlarýnýn aþaðýdaki grafiklerden hangisindeki gibi olmasý beklenir? A) B) Þekilde verilen bilgilere göre, karbondioksit ve su bu- C) D) harý gibi gazlarýn oranýnýn arttýðý atmosfer tabakasýnýn yaptýðý etki (I) ve bu tabakadan geri dönen ýþýnlarýn yeryüzünde yaptýðý etki (II) aþaðýdakilerden hangisinde doðru isimlendirilmiþtir? I II A) Asit yaðmuru Çevre kirliliði E) B) Sera etkisi Küresel ýsýnma C) Radyasyon Küresel ýsýnma D) Küresel ýsýnma Sera etkisi E) Sera etkisi Asit yaðmuru 20. Bir tohumun çimlenmesinden genç bir fide olana kadar geçen süreçte kuru aðýrlýðýnda meydana gelen deðiþim aþaðýdaki grafikte gösterilmiþtir. Kuru aðýrlýk aman 1 2 Buna göre, 1 ve 2 numaralý zaman aralýklarýnda, I. oksijen üretimi, karbondioksit üretimi, I protein sentezi olaylarýndan hangileri ortak olarak gerçekleþir? A) alnýz I B) I ve II C) I ve III 22. ph azaldýðýnda veya karbondioksitin basýncý arttýðýnda oksijenin hemoglobinden kolaylýkla ayrýlmasýna Bohr etkisi denir. Buna göre, I. akciðer kýlcallarý, I mide kýlcallarý, böbrek kýlcallarý damarlarýndan hangilerinde Bohr etkisi meydana gelir? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve III E) II ve III 6

7 2. 1. tozlaþma 2. tozlaþma. tozlaþma 25. olen S S S 1 S Tepecik Tepecik S 1 S 2 Iþýk 1 2 Diþi organ Diþi organ S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S S x S 1 S 2 S 1 S x S 1 S 2 S 1 S 2 x S 1 S 2 ukarýda S 1 S 2 genotipli diþi özellik gösteren bir bitkinin S S, S 1 S ve S 1 S 2 genotipli erkek bitkilerle tozlaþmasý durumunda gerçekleþen olaylar gösterilmiþtir. 1. tozlaþmada erkek bitkiden gelen S ve S genlerine sahip iki polen de diþi organda çimlenirken, 2. tozlaþmada S genine sahip polen diþi organda çimlenirken S 1 genine sahip polen çimlenememiþtir.. tozlaþmada ise S 1 ve S 2 genlerine sahip iki polen de diþi organda çimlenememiþtir. ukarýda verilen bilgilere göre, I. Diþi organda bazý polenlerin çimlenip, bazý polenlerin çimlenememesi, bitki türü içindeki genetik çeþitliliði artýrmayý saðlayan bir durumdur. Diþi bitkinin genotipinde bulunan alel gen çeþitlerine sahip olan polenler, diþi organda çimlenemez. Destek ukarýdaki þekillerde, bitki filizleri kullanýlarak yapýlan deneylerde, bitki filizlerinde ok yönünde gerçekleþen yönelim hareketleri gösterilmiþtir. Buna göre, 1, 2 ve ile gösterilen yönelim hareketleri, aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? 1 2 A) Fototropizma Geotropizma Haptotropizma B) Fototropizma Travmatropizma Hidrotropizma C) Hidrotropizma Haptotropizma Geotropizma D) Kemotropizma Geotropizma Hidrotropizma E) Haptotropizma Geotropizma Hidrotropizma I Diþi organda döllenme sonucu oluþacak tohumdaki embriyonun bir hücresinde, S özelliðine etki eden ayný gen çeþitleri bulunamaz. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) alnýz I B) I ve II C) I ve III 26. Kanda karbondioksit taþýnmasý sýrasýnda gerçekleþen bazý tepkimeler aþaðýda verilmiþtir. N CO 2 + H 2 O K H 2 CO H 2 CO M H + + HCO L 2. Hücre dýþý sindirim, I. hücre içine alýnamayacak kadar büyük olan besin moleküllerinden yararlanabilme, Buna göre, verilen tepkimelerden, I. akciðer kýlcallarýnda, doku kýlcallarýnda sindirim atýklarý hücre dýþýnda kaldýðýndan, atýklarýn hücreden uzaklaþtýrýlabilmesi için enerji harcamama, gerçekleþenler, aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? I besin moleküllerini zardan geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalama özelliklerinden hangileri açýsýndan, hücre içi sindirimden farklýlýk gösterir? A) alnýz I B) alnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III I II A) M N K L B) K L M N C) N K L M D) L M N K E) K L M N 7

8 27. Hormon Gastrin Enterogastrin Sekretin Salgýlandýðý organ Mide Onikiparmak baðýrsaðý Onikiparmak baðýrsaðý Hedef organ Hedef organýn tepkisi Mide özsuyu salgýsýný Mide artýrma Mide özsuyu salgýsýný Mide durdurma Bikarbonat iyonlarý ankreas salgýlama Karaciðer Safra üretimi 29. Salgý hücresi Hücre zarý Kan Hormon reseptörü Sitoplazmik bir enzimin aktive edilmesi mrna Özgül bir protein sentezi Hedef Hücre SÝTOLAMA DNA mrna Hormon reseptörü Çekirdek Hücre zarý Kan Salgý hücresi ukarýdaki tabloda, insanýn sindirim sisteminden salgýlanan bazý hormonlarla ilgili bilgiler verilmiþtir. Tablodaki bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Bir hormon çeþidinin birden fazla hedef organý olabilir. ukarýdaki þekilde, iki farklý salgý hücresinin salgýladýklarý hormonlarýn hedef hücreyi etkileme mekanizmasý gösterilmiþtir. Þekilde verilen bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? B) Hormon salgýlayan bez, salgý yapmasý için sinirsel yollarla uyarýlýr. C) Bir hormon çeþidi, farklý çeþit tepkilerin oluþmasýna neden olabilir. D) Bir organ çeþidi, birden fazla çeþitte hormonla uyarýlabilir. E) Bir organýn salgý miktarý, hormonal uyarýlarla denetlenebilir. A) Bazý hormonlarýn reseptörleri hücre zarýnda iken, bazý hormonlarýn reseptörleri çekirdek içindedir. B) Reseptörü çekirdek içinde bulunan bir hormon, hücre zarýndan geçebilir. C) Reseptörü çekirdek içinde bulunan bir hormon, DNA molekülünden mrna sentezlenmesini uyararak etkinlik gösterebilir. D) Reseptörü hücre zarýnda bulunan bir hormon, etkisini sitoplazmada gösterebilir. E) Reseptörü sitoplazmada bulunan bir hormon, hücre zarýndan geçemez. 0. Bir sinir hücresine, þiddeti giderek artan uyarýlar verildiðinde aksiyon potansiyelinin durumu aþaðýda verilmiþtir. Çok sayýda sinir hücresinden oluþmuþ olan bir sinir kordonuna þiddeti giderek artan uyarýlar verildiðinde aksiyon potansiyelinin durumu aþaðýda verilmiþtir. Aksiyon potansiyeli Aksiyon potansiyeli Uyarý þiddeti 1 2 Eþik deðerdeki uyarý þiddeti Uyarý þiddeti ukarýda verilen eðriler dikkate alýndýðýnda, aþaðýdaki ifadelerden hangisine ulaþýlamaz? 28. Aþaðýda insan böbreðine ait bir nefronun þekli gösterilmiþtir Þekilde numaralandýrýlarak gösterilen madde geçiþlerinden hangisinde, madde geçiþi kan basýncý etkisiyle gerçekleþir? A) 1 B) 2 C) D) E) 5 A) Eþik deðerin altýnda olan bir uyarý, sinir hücresinde aksiyon potansiyeli oluþturmazken, eþik deðerde bir uyarý ile eþik deðerin üzerindeki bir uyarý sinir hücresinde ayný aksiyon potansiyelinin oluþmasýný saðlar. B) Sinir kordonunda eþik deðeri birbirinden farklý olan sinir hücreleri bulunur. C) Hem sinir hücresine hem de sinir kordonuna uygulanan uyarý þiddetinin artmasý ile oluþan impulslarýn iletim hýzý artar. D) Sinir kordonuna uygulanan uyarý þiddetinin artmasý durumunda, sinir kordonunda oluþan aksiyon potansiyeli büyüklüðü de belirli bir deðere kadar artar. E) Bir sinir kordonuna uygulanan uyarý þiddeti arttýkça kordonda bulunan tüm sinir hücrelerinin uyarýlmasý saðlanabilir. 8

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #2

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #2 LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #2 1) Fotosentezin aydınlık evre reaksiyonlarında kullanılan; I. NADP II. ADP III. Enzim IV. ETS moleküllerinden hangileri karbon tutma reaksiyonlarında üretilir? A) Yalnız I

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir.

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir. 10. SINIF / B YOLOJ ATP Glikoliz 01 kavrama testi 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I nolu bağ iki organik molekülü birbirine

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik

Detaylı

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır.

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6 LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6 1) Aşağıda verilen grafikler hangi organellerde gerçekleşen kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkar? Protein Pirüvik asit CO2 2) Protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylarla

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri Üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür. 4 yeni hücre

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON 1 Bakteriler yoğurt, peynir, pizza üretimi gibi mayalanma olaylarını gerçekleştirirler. Kaslarınız çok çalışırsa, oksijen yokluğundan dolayı kasılamazlar. Yediğiniz bütün

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ BİYOLOJİ TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ

A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ DNA nın Yapısı ve Replikasyonu Biyoloji Ders Notları A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ İlk olarak Friedrich Miescher (1869) akyuvar hücreleri ve balık sperminde yönetici molekülleri tespit etmiştir. Çekirdekte

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

#f!v I9h,I j$a+ s%d@ 3b=.a~o:aV a!!!!a!!a!aaa!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

#f!v I9h,I j$a+ s%d@ 3b=.a~o:aV a!!!!a!!a!aaa!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -2 Biyoloji Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF Sayısal 01 1. Bit ki hüc re le rinde, genç bitki hücreleri ile yaşlı bitki hücreleri arasında yapısal ve işlevsel olarak bazı farklılıklar bulunur. Buna göre; I.

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -2 Biyoloji Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ B OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI BİYOLOJİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoloji Testi

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA 12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) Temel nükleik asittir. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

Soru 6) Aşağıdaki maddelerden hangisi çok sayıda alt birimin polimerizasyonu ile meydana gelmez? a) Yağ b) Protein c) Nişasta d) DNA

Soru 6) Aşağıdaki maddelerden hangisi çok sayıda alt birimin polimerizasyonu ile meydana gelmez? a) Yağ b) Protein c) Nişasta d) DNA Soru 1) Adenin + şeker + fosforik asitten oluşmuş bir bileşiğe ne ad verilir? a) Adenozin b) Adenin nukleozit c) Adenin nukleotit d) Adenin fosfat Soru 6) Aşağıdaki maddelerden hangisi çok sayıda alt birimin

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-24062012-1-1162-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-2 Biyoloji Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi LYS ANAHTAR SORULAR #4 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 1) İncelenen bir nükleotidin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait olduğu; I. Bağ çeşidi II. Pürin bazı çeşidi III. Pirimidin bazı çeşidi IV. Şeker çeşidi

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #20 1) Canlı birey sayısı 2) Kalbin Odacık Sayısı Ortama uyum Solunum şekli Döllenme ve Gelişme X Y B A Zaman Aynı ekosistemdeki sayısal değişimleri şekildeki grafikte gösterilen

Detaylı

ADI SOYADI SINIFI - NO TENZİLE ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR SEÇMELİ BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI PUAN GRUP B RAKAMLA YAZIYLA 1- Aşağıda verilen mayoz bölünme

Detaylı

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi

Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi Bugün gelinen noktada genetik Artan bilgi ile birlikte hasta ve ailelerin bilinçlendirilmesi «Genetik bilgiden hastaların ve ailelerin yararlanması için tüm sağlık çalışanları insan genetiğinin temelinde

Detaylı

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ

BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ BESİNLERİN ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ Bir fabrikanın çalışması ve üretimi için nasıl işçilere ve makinalara ihtiyaç varsa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için de enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerji, bir

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE HÜCRE Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Atomların molekülleri,

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C)

YAĞLAR KARBONHĠDRATLAR PROTEĠNLER. Gliserol Glikoz aminoasit PGAL(3C) Asetil Co-A (2C) Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

Kromozom nedir? kromozom mikronla

Kromozom nedir? kromozom mikronla KROMOZOM 2 Kromozom nedir? Çekirdeğin içinde ipliksi halde bulunan parçalara kromozom adı verilir. Çift olarak bulunup 2n ile gösterilirler. Kromozomlar, elektron mikroskobunda İ, V, J harfleri gibi biçimlerde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

PROF. DR. SERKAN YILMAZ

PROF. DR. SERKAN YILMAZ PROF. DR. SERKAN YILMAZ Hücrede enzimler yardımıyla katalizlenen reaksiyonlar hücre metabolizması adını alır. Bu metabolik olaylar; A) Beslenme (anabolizma) B) Yıkım (katabolizma) olaylarıdır. Hücrede

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #9 1) Hücre teknolojisi yöntemlerinin gelişmesi, kök hücrelerden faydalanmaya başlanmasına, ayrıca hücre ve doku kültürü ile ilgili çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedilmesine

Detaylı

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA

BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA BĠYOKĠMYA DOÇ. DR. MEHMET KARACA TANIMLAR GLĠKOLĠZ: (LĠZ LEZYON (LYSIS), YIKAMA, PARÇALAMA ANLAMINDADIR). Glikoliz hücrede sitozolde gerçekleģir. Glikoliz olayı hem aerobik hem de anaerobik organizmalarda

Detaylı

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir?

A) R B) 2R C) 3R D) 4R A) 8 B) 5 C) 4 D) 2. 2) Çukur aynada cisim merkezde ise aşağıdakilerden hangisi görüntünün özelliklerinden biri değildir? 1) Bir iletken telin boyu L, kesit alanı S, direnci R dir. Aynı iletken telin boyu iki kat arttırılıp kesit alanı yarıya indirilirse drenci kaç R olur? A) R B) 2R C) 3R D) 4R 5) Bir kabın ¼ ü 4 gr/cm 3,

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER

SİTOPLAZMA VE ORGANELLER SİTOPLAZMA VE ORGANELLER Sitoplazma, hücre iskeleti, organeller ve bunların içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvı kısımdan ( sitozol, sitoplazma) oluşur. ORGANELLER 1. Mitokondri 2. Plastitler 3. Ribozom

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU BİYOLOJİ III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 / 12 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #16 1) Topraktaki azotlu bileşik miktarını, I. Denitrifikasyon bakteri sayısındaki artış II. Saprofit bakterilerce gerçekleşen çürüme III. Şimşek ve yıldırım olaylarındaki artış

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır.

Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik. Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda bulunmasıdır. Allel: Bir genin seçenekli biçimi Wild Tip: Normal allel. Bireylerin çoğunda bulunan Mutasyon: DNA dizisinde meydana gelen kalıcı değişiklik Polimorfizm: iki veya daha fazla farklı fenotipin aynı tür popülasyonunda

Detaylı

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü.

Biyoloji sözlüğü. Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik. maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Biyoloji sözlüğü -A- Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörlerin tümü. Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal

Detaylı

Moleküler biyolojiye giriş. Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI

Moleküler biyolojiye giriş. Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI Moleküler biyolojiye giriş Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI Molecular biology terimi ilk kez Warren Weaver tarafından 1938 de kullanıldı. Hayatın fiziksel ve kimyasal olarak açıklanması olarak tanımlandı. 1977

Detaylı

TG 1 ÖABT BİYOLOJİ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ Ocak 2014

TG 1 ÖABT BİYOLOJİ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ Ocak 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 18 19 Ocak 2014 TG 1 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı Ad Soyadı: No: Tarih: 10. Sınıf II. Dönem Biyoloji Dersi 1. Yazılı Sınavı 1) Modern genetik veya biyoteknoloji çalışmalarına 4 örnek veriniz. İstediğiniz birini açıklayınız. (10p) 2) Diploit bir erkek

Detaylı

Bitki Fizyolojisi. Konular. Fotosentez. Organik kimyasallar Fotosentez 2. Solunum

Bitki Fizyolojisi. Konular. Fotosentez. Organik kimyasallar Fotosentez 2. Solunum Bitki Fizyolojisi 1. Fotosentez 2. Solunum Konular 3. Suyun önemi, alınması ve kullanılması 4. Mineral beslenme 5. Bitki hormonları ve büyümeyi düzenleyici maddeler 6. Çiçek tomurcuğu oluşumu, meyve tutumu

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Glikolizde son ürün karbondioksittir. 2. Glikoliz reaksiyonlarında önce ATP üretilir, sonra da ATP tüketilir.

Detaylı