MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking )"

Transkript

1 MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) Yrd.Dç.Dr. Emrah ACAR 1 Ocak 2009 (Rev /01/2009) 1. NEDİR? Benchmarking sözcüğüne yerli kaynaklarda kıyaslama, örnek edinme/alma, nirengileme gibi Türkçe karşılıklar bulunmuştur. 1 Yönetim literatüründe de çk çeşitli tanımları bulunan kıyaslama kavramı, bir örgütün perfrmansını artırmak ve ürünlerini/hizmetlerini/süreçlerini iyileştirmek amacıyla benzer ürün ve hizmetler sunan örgütlerin en iyi ya da daha iyi - uygulamalarının süre, maliyet, kalite vb yönlerden incelenmesi ve bu uygulamaların taklit etmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmadan gereksinimler dğrultusunda örgüte uyarlanmasıdır (Saraç, 2005). Kıyaslama, tek defalık bir uygulama labileceği gibi düzenli larak yapılan bir uygulama haline getirilebilir. İkincisi genellikle daha yararlı görülmektedir. Kıyaslama, herhangi bir ürün, hizmet ve süreçle ilgili en yüksek standartların araştırmaya dayalı larak belirlenmesi, rganizasynun bu standartları hangi ölçüde karşıladığının ölçülmesi ve elde edilen snuçlara bakılarak gerekli iyileştirme adımlarının atılmasıdır. Dlayısıyla kıyaslama bir rganizasynun çevresel değişimleri kavraması ve kendi kabuğunun dışına çıkarak başkalarından da öğrenmesi anlamına gelmektedir (age.). Kıyaslama kavramının anafikri hiç de yeni lmamakla birlikte yönetim alanında sistematik ve bilimsel bir biçimde uygulanması görece yenidir. Kıyaslama, temelde aşağıdaki gibi sruların yanıtını arar (Alstete, 1995; Schfield, 1998:12): Diğerleri ile kıyaslandığında ne kadar iyiyiz? Kendimize özgü karakterimizi kruyarak nasıl daha iyi labiliriz? Ne kadar iyi lmak istiyruz? Kim daha iyi yapıyr? Nasıl daha iyi yapıyrlar? Onların yaptıklarını kendi rganizasynumuza nasıl uyarlayabiliriz? En iyi landan nasıl daha iyi labiliriz?... Kıyaslama, gerek idari süreçlerin gerekse eğitim-öğretim mdellerinin iyileştirilmesi amacıyla üniversiteler tarafından da yaygın biçimde kullanılan yönetim araçları arasında yer almaktadır. Yüksek öğretim kurumları tarafından önceleri fazla önemsenmediği ifade edilen kıyaslama uygulamaları, üniversiteler arasındaki rekabetin 1990 lı yıllardan itibaren kızışmasına kşut larak akademide de yaygınlaşmaya başlamıştır (Alstete, 1995). Kıyaslama, akademik kurumların yöneticilerine dış değerlendirme süreçlerinde yararlı labilecek bir altyapı/çerçeve sağlamanın yanında, farklı akademik kurumlar arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşabileceği iletişim ağları kurulmasını teşvik etmiş; örgütler içinde değişime gösterilen direncin üstesinden gelinmesini klaylaştırmıştır (age.). Kıyaslama uygulamaları yakın tarihlere kadar genellikle benzer ürün ve hizmetler üreten kıyaslama rtakları ( benchmarking partners ) (örneğin, bir üniversite, bölüm, birim vb) seçilerek perfrmansların karşılaştırılması yluyla yapılırken, bugün çeşitli türde enfrmasyna İnternet üzerinden hızlı bir biçimde erişişilebiliyr lması, herhangi bir rtak seçilmeden de kıyaslama verisi tplanmasını ve düşük maliyetle kıyaslama yapılmasını lanaklı kılmaktadır. 2 Kıyaslama akademik iyileştirme çabalarında farklı knulardaki seçenekleri belirlemek ve değerlendirmek için yararlanabileceği etkin bir teşhis aracı larak görülmelidir (Schfield, 1998:10). Öte yandan kıyaslama her derde deva lacak sihirli bir ilaç değildir; dğru ve sistematik bir biçimde uygulandığında akademik kurumların yöneticilerine yardımcı labilecek araçlardan biri larak görülmelidir. Kıyaslama snucunda elde edilen bulguların ve geliştirilen önerilerin nasıl uygulamaya geçirileceği her kurumun kendi kültürü ve işleyişi dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenmelidir. Araştırmalar, kıyaslama uygulamalarının halihazırda iyi yönetilmekte lan ve yenilikçiliğe değer verilen örgütlerde daha başarılı lduğunu rtaya 1 Japncada en iyinin en iyisi lmak anlamına gelen dantatsu sözcüğü Batı dillerine benchmarking (kıyaslama) larak çevrilmiştir (Bergman ve Klefsjö, 1994:324). Kıyaslama uygulamalarının bugünkü anlamda yönetim alanına girişi Xerx şirketinin 1980 lerdeki uygulamaları ile lmuştur (Alstete, 1995). 2 Web tabanlı kıyaslama verilerine erişmek için üniversiteler tarafından yaygın larak kullanılan çeşitli elektrnik veritabanları bulunmaktadır. Çk sayıda üniversite tarafından yıllık abnelik ücreti ödenerek yaygın larak kullanılan bir veritabanı için bkz: Natinal Assciatin f Cllege and University Business Officers,

2 kymaktadır; buna karşılık bireyci ( individualistic ) ve tkratik kültüre sahip örgütlerin başarılı kıyaslama uygulamaları için gereken disiplinden genellikle yksun ldukları belirtilmektedir (Schfield, 1998:11). 2. NE İŞE YARAR? Kıyaslama, bir örgüte pek çk açıdan katkıda bulunabilir (Alstete, 1995; Saraç, 2005): Kıyaslama, bir örgüt içindeki bireylerin yürütmekle srumlu ldukları işlerin süre, maliyet ve kalitesinin örgüt-dışı tarafsız ölçütlerle değerlendirilmesini sağlayabilir (Bu yönüyle yükseköğretim kurumlarının akreditasyn süreçlerine ve hazırlıklarına önemli girdiler luşturabilir); İleriye dönük hedeflerin belirlenmesini ve örgütün uzun erimli (stratejik) hedefler ve beklentiler dğrultusunda yönetilmesini klaylaştırabilir; Örgüt kültürünün talep edilen yönde değiştirilmesine yardımcı labilir; Çalışanlarının mtivasynunun artmasını sağlayabilir; Kaynak israfının azaltılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayabilir; Düzenli ve sistematik bir uygulama haline getirildiğinde, örgütlerin de tıpkı bireyler gibi öğrenmesini ve gelişmesini klaylaştırabilir; 3. KIYASLAMA TÜRLERİ ve METOTLARI Kıyaslamanın en yaygın türlerinden biri, ürünlerin, hizmetlerin; süreçlerin ya da kısa ve uzun vadeli hedeflerin rakip larak görülen örgütlerin ürünleri, hizmetleri ve süreçleri ile karşılaştırılmasıdır. Bu tür rekabet kıyaslamalarının ( cmpetitive benchmarking ) yanında, çk sayıda bölümden luşan büyük örgütlerde, farklı bölümlerin perfrmansını karşılaştırmak üzere iç kıyaslama ( internal benchmarking ) yapılabilir. Araştırmalar, iç kıyaslama çalışmalarının aynı kurum içinde birbirinden bağımsız adacıklarmışçasına faaliyet gösteren akademik birimleri birbirleri ile lan ilişkilerini geliştirmeye, birbirlerinden öğrenmeye zrladığını rtaya kymaktadır (Stella ve Wdhuse, 2007). İç kıyaslama özellikle akademik birimlerin farklı kampüslere dağılmış lduğu durumlarda tercih edilebilir (Schfield, 1998:13). Kıyaslamanın kapsamının sınırlı tutulmasıyla sadece belirli bir ürünün, hizmetin ya da sürecin perfrmansının karşılaştırılması fnksiynel kıyaslama ( functinal benchmarking ) larak adlandırılır. Jenerik kıyaslamada ( jeneric benchmarking ) sadece örgütün faaliyet gösterdiği alana değil, kendi alanı dışındaki alanlara/sektörlere de bakılarak var lan en iyi uygulamaların tespit edilmesine çalışılır. Analiz edilmek istenen süreçlerin yapısına, veri tplama lanaklarına ve örgütün uzmanlığına bağlı larak belirli bir kıyaslama türü özellikle tercih edilebilir (Bergman and Klefsjö, 1994). Kıyaslamanın türüne karar verildikten snra, çeşitli kıyaslama mettlarından biri ya da daha fazlası seçilir (Schfield, 1998:14-15): İdeal standartlarla kıyaslama ( ideal type standards ): Alandaki en iyi uygulamalar esas alınarak ideal bir mdel luşturulur ve rganizasynun perfrmansı bu mdele hangi ölçüde uyduğuna bakılarak belirlenir. Bir örgütün rtaya knulan ideal mdele birebir uyuyr lması ve her alanda yüksek perfrmans sergilemesi beklenmez; zira amaç iyileştirme yapılabilecek alanların belirlenmesidir. Faaliyet-bazlı kıyaslama ( activity-based benchmarking ): Örgütün tipik ya da faaliyetlerinin bütününü temsil yeteneği lan belirli sayıda faaliyeti seçilir ve başka örgütlerdeki benzer faaliyetlerin perfrmansı ile kıyaslanır. Düşey kıyaslama ( vertical benchmarking ): ÖSS Danışma Merkezi gibi belirli bir fnksiynel birimin maliyetlerini, iş yüklerini, verimliliğini ve perfrmansını nicel (ölçülebilir) hale getirmeyi amaçlar. Yatay kıyaslama ( hrizntal benchmarking ): Bir veya daha fazla fnksiynel birim tarafından yürütülen belirli bir sürecin (örneğin, kul içinde geçici sergilerin düzenlenmesi) perfrmansının karşılaştırılmasıdır. Akademik alanda kıyaslama knusunda bugüne değin en derli tplu ve en çk kaynak gösterilen eserlerden biri, Avustralya Eğitim ve Gençlik Bakanlığı için McKinnn vd (2000) tarafından üniversitelere rehberlik etmek üzere hazırlanan Kıyaslama El Kitabıdır. Kitabın içeriği Tabl 1 de kategriler halinde özetlenmiştir. Belirtilen kategrilerin her biri ya da bir bölümü farklı kıyaslama çalışmalarının knusu labilir ve farklı birimlerin, bölümlerin ya da seçilen süreçlerin perfrmansını kıyaslamak için kullanılabilir. Tablda belirtilen kategrilerin her biri için çeşitli perfrmans ölçütleri geliştirilmiştir.

3 Tabl 1 Örnek kıyaslama kategrileri Knu başlıkları Yönetişim, planlama ve yönetim Kurumun dışarıdaki etkisi (algılanması) Mali ve fiziksel altyapı Eğitim-öğretim faaliyetleri Öğrencilere destek Araştırma Kütüphane ve enfrmasyn hizmetleri Uluslararasılaşma Persnel Yönetişim 3 ve liderlik; planlama; yönetim; örgüt iklimi Saygınlık; rekabet edebilirlik; akademik persnelin nitelikleri; kamu yararına yapılan hizmetler Finansal ranlar (rasylar); Fiziksel varlıkların ve mekanların kullanımı; Ekipman; Enfrmasyn teknljileri ve telekmünikasyn altyapısı Eğitim-öğretim planları; Ders açma-geliştirme/güncelleme süreçleri; Öğretim kalitesi; Kalite güvencesi; Öğrenci çalışmaları Öğrencilere yönelik idari hizmetler Araştırma ve araştırmacı eğitimi prgramları; akademik persnelin araştırmalara katılımı; Lisansüstü öğrencilerin deneyimleri; Araştırma çıktıları; Araştırmaların etkileri/katkıları Kütüphane ve enfrmasyn planlama faaliyetleri; Eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı düzeyi; Araştırma-geliştirme faaliyetlerine katkı düzeyi; Kütüphane ve enfrmasyn hizmetleri için başka kurumlarla işbirliği düzeyi Uluslararasılaşma stratejisi; Uluslararasılaşma kültürü; Uluslararası öğrenci prgramları; Uluslararasılaşmanın finansmanı; Ülke dışına verilen derslerin yönetimi (örneğin, uzaktan eğitim prgramları); Öğrencilerin uluslararası deneyim düzeyi; Uluslararası bağlantılar ve faaliyetler Stratejik insan kaynakları planlaması; Çalışanların yönetimi; Kariyer geliştirme hizmetleri Kaynak: McKinnn vd (2000) 4. ADIMLAR ve UYGULAMA Yaygın kabul gören, tek ve dğru bir kıyaslama süreci yktur; örgütler amaçları, gereksinimleri ve öncelikleri dğrultusunda farklı zamanlarda ve farklı adımlardan luşan kıyaslama yöntemlerine başvurabilirler. Kıyaslama çalışmalarının genellikle aşağıdaki temel adımları içerdiği görülmektedir (Stella ve Wdhuse, 2007; Alstede, 1995; Saraç, 2005; Wikipedia, 2009): Hazırlık ve planlama aşaması: Kıyaslama çalışmalarını yürütecek ekip belirlenir. Çalışanlarla, öğrencilerle ve çalışmaya paydaş diğer gruplarla tplantılar yapılarak kıyaslamanın içeriği - kıyaslamaya esas luşturacak eğitim-öğretim ile ilgili ya da idari temel prblem alanları/süreçlerbelirlenir. Bu süreçlerin belirlenmesinde akış diyagramları ( flwcharts ) ya da balık kılçığı diyagramları ( fishbne diagram ) gibi tekniklerden yararlanılabilir. Kıyaslama yapılabilmesi için alanda lider knumda lan örgütler belirlenir; alanda kimlerin lider lduğu srusu gerek duyulursa- knu hakkında bilgi sahibi kişilere ve kuruluşlara danışılır. Kıyaslama için hangi örgütlerin inceleneceği, seçilen örgütlerle ilgili verilerin nasıl tplanacağı ve ölçmedeğerlendirmenin nasıl yapılacağı kararlaştırılır. Araştırma aşaması: Belirlenen prblem alanlarına ilişkin veriler birincil (örneğin, karşılaştırma için seçilen örgütün ziyaret edilmesi, kişisel ilişkiler kurulması, anket frmu dldurulması yluyla) ya da ikincil kaynaklardan (örneğin İnternet, kütüphaneler, meslek örgütleri ve resmi kurumlar vb) tplanır. Veri tplama araçlarının ve tplanan verilerin kalitesi kıyaslama çalışmasının kalitesini önemli ölçüde etkileyecektir. Kıyaslama verilerinin seçilen örgütlerin ziyaret edilmesi yluyla tplanması ya da ilgisiz verilerin tplanması maliyetini artıracaktır. Buna karşılık enfrmasyn teknljilerindeki gelişmelerin kıyaslama için yararlı labilecek çk miktarda ve türde veriye İnternet üzerinden hızla erişilmesini lanaklı kılması, kıyaslama çalışmalarının maliyetini düşürebilmektedir (bkz. Dipnt-2). Genel larak örgüt içinde çeşitli amaçlar için yapılagelen veri tplama araçlarının kıyaslama frmatına uygun hale getirilmesi de maliyetin azaltılmasını sağlayacaktır. Kıyaslamada dikkate alınacak ölçütlerin basit, ölçülebilir ve açıkça tanımlanmış lması gerekir. Kıyaslama amacıyla tplanan istatistiksel verilerin anlamlı karşılaştırmalara izin verir nitelikte lması gerekir 3 Yönetişim, bir tplumsal-plitik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin rtak çabalarıyla elde edilen snuçların luşturduğu yapı ya da düzen larak tanımlanmaktadır (Bzkurt vd, 1998).

4 (Schfield, 1998:9). Başka bir ifadeyle, anlamlı karşılaştırmalara izin vermeyen verilerin tplanmaması gerekir. Tabl 2 McKinnn vd (2000) tarafından önerilen tek sayfalık kıyaslama frmatını göstermektedir. Önerilen frmatın nasıl kullanılabileceği Tabl 3 de araştırma-geliştirme, Tabl 4 de ise eğitim-öğretim ile ilgili birer örnek üzerinde açıklanmıştır. Analiz aşaması: Tplanan veriler analiz edilir; karşılaştırma yapılan örgütler arasındaki farklılıkların yönü belirlenir ve iyileştirme amaçlı öneriler geliştirilir. Kıyaslama rapru yazılır ve örgüt-içi ya da örgüt-dışı paydaşlara dağıtılır. Uyarlama ve uygulama aşaması: Kıyaslama yapılan örgütlerin en iyi uygulamaları alınarak üzerinde çalışılır. Planlama, önceliklendirme ve bütçeleme yapıldıktan snra kabul edilebilir nitelikteki uygulamalar/fikirler örgüte uyarlanır. Elde edilen snuçlar Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında açık ve anlaşılır bir biçimde belgelenir ve örgütün rtak kullanımına sunulur. Gelişmelerin izlenmesi ve yeni uygulamaların örgüt içinde benimsenip benimsenmediğinin gözlenmesi, kıyaslama süreçlerinin parçasıdır. Tabl 2 Kıyaslama için frmat örneği Bilgi alanı Kıyaslanan alan ve öğe ( area and element ) Neyin kıyaslandığını açıklayan bölümler. Kıyas göstergesi ( benchmark ) 3 tip kıyas göstergesi tanımlanmıştır: i) artçı gösterge ( lagging indicatr ) kıyaslama yapılan knuda geçmişteki perfrmansa dair göstergeleri ifade eder; ii) öncü gösterge ( lead indicatr ) kıyaslama yapılan knuda şimdiki ya da gelecekteki perfrmansa dair göstergeleri ifade eder; iii) öğrenim göstergesi ( learning indicatr ) kıyaslama yapılan knuda öğrenme düzeyini ifade eder. Kıyas gerekçesi ( benchmark ratinale ) Kıyaslamaya esas luşturan elemanın neden önemli lduğunun ve neyin değerlendirildiğinin yeterli bir açıklamasını içerir. Veri kaynakları ( data surces ) Kıyaslama verilerinin bilinen, mevcut kaynakları sıralanır. Verilerin uygunluğu ve elde edilebilirliği knusunda endişeler varsa bunlar belirtilir. İyi uygulama ( gd practice ) Kıyaslama yapılan eleman için neyin iyi uygulama lduğu açıkça tariflenir. Amaç terik larak mümkün labilecek en ideal uygulamadan çk gözlenebilen en iyi uygulamayı tariflemektir. Böylelikle rganizasyn alandaki en iyi uygulama düzeyine gelebilmek için daha ne kadar yl alması gerektiğini görebilecektir. Düzeyler ( levels ) İlgili kişilerden incelenen elaman için kurumlarının perfrmansını ya da kurumlarındaki uygulamayı 5 li bir skalada değerlendirmeleri istenir. Özdeğerlendirme ( self-assesment ) Kurumun (bölümün/birimin) incelenen eleman için kendisini nasıl değerlendirdiğini gösterir. Dış değerlendirme İncelenen eleman için dış değerlendirme uzmanının değerlendirmesini içerir. Kaynak: McKinnn vd (2000)

5 Tabl 3 Araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ilgili kıyaslama örneği (Tabl 2 deki frmatın kullanımı) Bilgi alanı Kıyaslanan alan ve öğe ( area and element ) Lisansüstü öğrencilerin deneyimleri Lisanüstü tezlerin tamamlama ranları ve süreleri Kıyas göstergesi ( benchmark ) Artçı gösterge (geçmişteki perfrmansın göstergesi) Kıyas gerekçesi ( benchmark ratinale ) Veri kaynakları ( data surces ) Lisansüstü araştırmaların (tezlerin) tamamlanma ranları danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin, öğrenciyi eğitmek için gerekli altyapının ve eğitim sürecinin nasıl yönetildiğini rtaya kyan yararlı bir ölçüttür (Belirli bir prgramda 1 yıl içinde lisanüstü derece alan öğrencilerin sayısının prgrama başlangıçta kaydlan öğrencilerin tplam sayısına ranıdır. Aynı yıl içinde tezini tamamlamadan prgramdan ayrılan/atılan öğrenciler de hesaba dahildir). Lisanüstü araştırmaların (tezlerin) rtalama tamamlanma süresi de araştırma eğitimi alanında etkililiğin ölçütüdür. Enstitü kayıtları İyi uygulama ( gd practice ) Araştırmaların tamamlanma ranının ve tamamlanma sürelerinin rtalamasının aynı alanda faaliyet gösteren örgütlerin (üniversitelerin/bölümlerin/birimlerin) rtalamalarına yakın lması iyi uygulama larak tariflenebilir. Düzeyler ( levels ) Lisansüstü öğrencilerin çğu (örneğin %60 ı) için master tezlerini tamamlamak 5 yarıyıldan daha fazla; dktra öğrencileri için 10 yarıyıldan daha fazla süre almaktadır Özdeğerlendirme ( self-assesment ): Dış değerlendirme: Kaynak: McKinnn vd (2000) Lisanüstü öğrencilerin %50 si ya da daha fazlası için master tezlerini tamamlamak 5 yarıyıl, dktra tezlerini tamamlamak 9 yarıyıl süre almaktadır. Lisanüstü öğrencilerin %70 i ya da daha fazlası için master tezlerini 4 yarıyılda, dktra tezlerini 8 yarıyılda tamamlamaktadır.....

6 Tabl 4 Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili kıyaslama örneği (Tabl 2 deki frmatın kullanımı) Bilgi alanı Kıyaslanan alan ve öğe Öğrenim çevresi ( learning envirnment ) Ders açmageliştirme/güncelleme süreçleri Kıyas göstergesi Öncü gösterge ( lead indicatr ) Kıyas gerekçesi Veri kaynakları İyi uygulama Düzeyler - Dersler herhangi bir ölçütü karşılamaksızın sadece bireysel/lkal taleplere dayalı larak açılmıştır. - Ders içerikleri bir biçimde eksiktir/tamamlanmamıştır ve öğrenciler tarafından anlaşılamamaktadır. - Öğrenim çevresi derslere uygun hale getirilmemiştir; dersleri destekleyici nitelikte değildir. - Dersler dış paydaşların katkıları lmadan geliştirilmiştir. Dersler baştan savma Kmisyn incelemelerinden geçmektedir. - Derslerin temel yaklaşımları ve derslerle ilgili değerlendirmeler 5 yıl ya da daha uzun aralıklarla gözden geçirilmektedir. Özdeğerlendirme ( selfassesment ): Dış değerlendirme: Kaynak: McKinnn vd (2000) Yüksek standartlarda, öğrencilerin teşvik edilmesine dayalı en uygun öğrenim çevrelerinin yaratılabilmesi için tüm derslerin üniversitenin/bölümün/birimin stratejik planına, müfredatına ve öğrenim çevreleri ile ilgili plitikasına uygun lması gerekir. Üniversitenin müfredat, ders açma ve akreditasyn süreçleri ile ilgili yazılı belgeleri Üniversitenin müfredat ile ilgili plitikasının, yeni derslerin açılması knusundaki ihtiyacın nasıl belirlendiğini ve bunların üniversitenin hedefleri ile ilişkisinin nasıl kurulduğunu tarifliyr lması; Ders içeriğinin öğrenciye verilen ödevlerle ilişkilendirilmesi; anlaşılır lması; dersin öğrenciye getirdiği iş yükünün, başarı kşullarının, öğretim yöntemlerinin ve öğrenciden hangi standartları tutturmasının beklendiğinin açıkça tarif edilmesi; Öğrenim çevresi ile kşulların (işitsel-görsel araçların ve kütüphanenin nasıl kullanılacağı, enfrmasyn teknljilerinden nasıl yararlanılacağı vb) belirtilmesi; Ders öneri frmlarının geliştirme aşamasında hakemler tarafından gözden geçirilmesi; Derslerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde knuyla ilgili meslek örgütlerinden ve diğer sivil tplum temsilcilerinden görüş alınması; Akademik kurulların/üniversite Senatsu nun ders önerilerini kalite açısından denetlemesi ve naylayabilmesi için yeterli kalite kntrl mekanizmalarına/düzenlemelerine sahip lması; İlgili birimin öğretim kapasitesini ve uzmanlığını aşan derslerin naylanmaması; Derslerle ilgili düzenleme larak değerlendirme ve raprlama yapılması; öğrencilerin dersi ve ders knularını düzenli larak değerlendirmesi; hazırlanan raprlara dayalı larak derslerin sürekli larak geliştirilmesi; Dersle ilgili standartların tutarlı lması Derslerin çğu üniversitenin hedefleri ile ilişkilendirilmiştir. -Öğrencilere dersle knusunda tümüyle anlaşılır sayılamayacak ancak makul sayılabilecek enfrmasyn sağlanmaktadır. - Öğrenim çevreleri ve destekleyici düzenlemeler kısmı ve genel düzeyde sağlanmıştır. - Dersler ilgili Kmisynlar tarafından denetlenmeyen ya da çk az denetlenen iç süreçlerden geçip açılmaktadır; ancak derslerin açılması için ilgili Kmisynların nayı şart kşulmaktadır. - Derslerin temel yaklaşımları ve derslerle ilgili değerlendirmeler 5 yıllık uzun aralıklarla gözden geçirilmektedir. -Her ders üniversitenin hedefleri ile açıkça ilişkilendirilmiştir.öğrencilere derslerle ilgili açık ve anlaşılır enfrmasyn sunulmaktadır. - Öğrenim çevresi, derslerin veriliş şekli ve destekleyici düzenlemeler genel değil, derslere özgüdür. - Ders önerilerinin geliştirilmesine kurum dışı hakemler ve paydaşlar katkıda bulunmaktadır. Dersler ilgili Kmisynların nayından geçmektedir; öğretim elemanlarından gerekli şartları sağlamayan önerileri geliştirmeleri ve yeniden başvuru yapmaları istenmektedir. - Derslerin temel yaklaşımları ve derslerle ilgili değerlendirmeler her yıl ya da en fazla 2 yılda bir gözden geçirilmektedir. - Derslerle ilgili standartların tutarlılığı açıkça rtaya knulmuştur...

7 5. KIYASLAMADA BAŞARI/BAŞARISIZLIK KOŞULLARI Akademik alandaki kıyaslama literatürü başarılı ve başarısız örnekler ile dludur. Kıyaslama literatürünün sn yıllarda giderek zenginleşmesi, kıyaslama uygulamalarını başarılı ya da başarız kılan kşulları tarifleme lanağı yaratmaktadır. Tabl 5 Kıyaslamanın başarısı/başarısızlığı için kşullar Başarı kşulları Üst yönetimin desteği ve kararlılığı Bir yönetim kmitesi ve destek mekanizması kurulması Kıyaslama öncesinde yeterli hazırlık yapılması Kıyaslamayı yapacak ekibe eğitim verilmesi Kıyaslama yapılacak lider örgütlerin dğru tespit edilmesi Kıyaslama uygulamasının örgüt içinde sahiplenilmesi İyileştirilmesi hedeflenen süreçlerin dğru önceliklendirilmesi ve seçilmesi Başkalarından öğrenmeye istekli lunması Kıyaslamanın takım çalışması ile yürütülmesi Başarılı kıyaslama çalışmalarının ödüllendirilmesi Örgüt içinde prblem çözden ve yaptıkları işi sahiplenen bireylere yetki göçerilmesi; srumluluk ve yetki dengesinin kurulması Kıyaslama sürecine her kademeden insanların katılımının sağlanması Kıyaslama işini üstlenecek ekipteki üyelerin işinin uzmanı lması; takımların mümkün lan en az sayıda bireyden luşturulması, Kıyaslama snunda rtaya knulan hedeflerin uygulanabilir lması ve uygulanması Kıyaslama sürecinin sürekli izlenmesi ve güncelleştirilmesi Kaynak: Saraç (2005); Schfield (1998:16) Başarısızlık kşulları Üst yönetimin gereken ilgiyi ve liderliği göstermemesi Örgüt içindeki bireylerin kendileri ile kıyaslamaya değer başka bir örgüt lmadığını düşünmeleri, Yeterli hazırlık yapılmadan kıyaslama çalışmalarına girişilmesi Kaynak ve zaman kısıtlamaları; gerçekçi lmayan zaman ve maliyet hedefleri knulması Kıyaslama ekibine/ekiplerine yanlış insanların seçilmesi, ekipteki insanların işlerini anlamaması ya da aşırı iş yüklenmeleri; kıyaslama ekibine yeterli destek verilmemesi Süreçten çk hedefler üzerine yğunlaşılması Kıyaslanan süreçlerin ve kıyaslama için tplanan verilerin yeterince anlaşılamaması; Alternatiflerin gözardı edilmesi REFERANSLAR Alstete, J.W. (1995) Benchmarking in Higher Educatin: Adapting Best Practices T Imprve Quality Reprt Number 5, ASHE-ERIC Higher Educatin Reprts, The Gerge Washingtn University, Washingtn DC, ( erişim: ). BERGMAN, B and Bera KLEFSJÖ (1994). Quality Frm Custmer Needs t Custmer Satisfacitn, McCraw Hill, Bk Cmpany:Lndn. Bzkurt, Ö., Ergun, T. ve Sezen, S. (1998) Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yay., Ankara. CHEMS CLUB (1998) Benchmarking in Higher Educatin: An Internatinal Review, Cmmnwealth Higher Educatin Management Service. McKinnn, K.R., Walker, S.H. ve Davis, D. (2000) Benchmarking: A Manual fr Australian Universities, Department f Educatin, Training and Yuth Affairs, Higher Educatin Divisin. Saraç, O. (2005) Benchmarking ve Stratejik Yönetim, Sayıştay Dergisi, Ocak-Mart, N.56, s Schfield, A. (1998) Benchmarking: An Overview f Appraches and Issues in Implementatin CHEMS CLUB içinde, Benchmarking in Higher Educatin: An Internatinal Review, Cmmnwealth Higher Educatin Management Service, s Stella, A. ve Wdhuse, D.(2007) Benchmarking in Australian Higher Educatin: A Thematic Analysis f AUQA Audit Reprts, Australian Universities Quality Agency (AUQA), AUQA Publicatin Series. Wikipedia (2009) Benchmarking ( erişim: )

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II İçindekiler SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II... 1 1. SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ... 1 1.1. Sadeleştirme... 1 1.2. Katma Değer Analizi... 2 1.3. Bşluk ve Kpuklukları Giderme... 2 2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ...

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi

ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI. Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA EĞİTİM PROGRAMLARI Kara Kuşak Eğitimi ALTI SİGMA Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşak Eğitimi Kara Kuşaklar Altı Sigma Sistemi içerisindeki metdlji uygulayıcıları, prblem çözme uzmanları ve mükemmel

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

Düzenleme Paneli-02 Öneriler Mehmet Yakut 28.01.2015 1

Düzenleme Paneli-02 Öneriler Mehmet Yakut 28.01.2015 1 Düzenleme Paneli-02 Öneriler Mehmet Yakut 28.01.2015 1 Düzenleme Paneli-02 Paydaşlar Başbakanlık Afet İşleri ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı TSE-Standart Hazırlama Başkanlığı Türk Akreditasyn Kurumu Uygunluk

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ Yönetim Kurulu nun 10 Haziran 2013 tarihli tplantısında görüşülerek naylanmış ve yürürlüğe

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi Mali Tabllar Analizi Eğitimi Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raprlama Sistemleri Maliyet Muhasebesi

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI),

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI), STAREGISTER Internatinal Inc. (PANNCI), R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU 20.12.2015 1 / 14 Bu Regulasynun tüm hakları STAREGISTER_INT_Inc aittir. STAREGISTER Internatinal Inc.

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Q.. lh. l.^... tarih ve. S.H.?... sayılı izin dogrultusunda

formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Q.. lh. l.^... tarih ve. S.H.?... sayılı izin dogrultusunda Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2 SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ Emrehan Halıcı Elektrnik Demkrasi Partisi 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA....2 3. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN YSK YA ÖNERİLERİMİZ...9 4. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN VATANDAŞLARIMIZA

Detaylı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı Dayanışma Evi Küçük Prjeler Prgramı Açık Başvuru Çağrısı Başvuruların teslimi için sn tarih: 8 Kasım 2013, 17.00 Cuma günü Kıbrıs saati ile 17.00 DİKKAT: Bu belge sınırlı bir teklif çağrısıdır. Uygunluk

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI Bu belge, İSKİ bünyesinde

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı Düzeyi Yeterli Belgeleme Türkçe nin ve Yazım

Detaylı

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti

Detaylı

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015.

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015. TC Kayıt N 139968 SAĞLIK BAKANLIĞI TURKIYE KAMU HASTANELER] KURUMU TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Aratırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724 /tßqb 28122015

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE A K PARTİ Sayı: Ar-Ge-81-11-2016/414 25/04/2016 Knu: AK Parti Ar-Ge Başkanlığı 5. Ssyal Bilimler Teşvik Ödülü KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE AK Parti Araştırma

Detaylı

Aktif Öğrenmenin Tanımı

Aktif Öğrenmenin Tanımı Aktif Öğrenmenin Tanımı Öğrenmenin çğunlukla öğretmenlerle veya knunun kavramaları için öğrenenlere aktarılması şeklinde gerçekleşen pasif bir eylem lduğu düşünülmektedir. Oysa aktif öğrenme araştırma,

Detaylı

Başlıca hizmetlerimiz;

Başlıca hizmetlerimiz; VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE ÖLÇÜM HİZM. İ.S.G. TİC. LTD. ŞTİ. Ç ÇÖ ÖZ ZÜ ÜM MO OR RT TA AĞ ĞIIN NIIZ Z V VE ER RD DE EÇ ÇE EV VR RE E H HE ER RY YE ER RD DE E Başlıca hizmetlerimiz; Çevre

Detaylı

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları)

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları) Dğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kntenjanları) Can EREL 1 Uçak Mühendisi can.erel@canerel.cm.tr Dğrudan havacılık ve uzay alanları sayesinde

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir?

SIKÇA SORULAN SORULAR. Erasmus+ programı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR Erasmus prgramı nedir? Erasmus prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI ANKARA, 2009 i İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ ANA BİLEŞENLERİ... 1

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağustos 2014

Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağustos 2014 Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağusts 2014 Özellikle küresel pazara yönelik faaliyetlerin karşılaştırmalı değerlendirmelerini anlamlı ve

Detaylı

Dış yardım sözleşmeleri

Dış yardım sözleşmeleri Bernard Brunhes Internatinal Mali Yön Dış yardım sözleşmeleri www.bb-internatinal.eu Eğitimin Amaçları Hizmet sözleşmeleri ve hibelere öncelik vererek, Sözleşme bütçesinin yapısını anlamak: şabln, bütçe

Detaylı

ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ)

ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ) güz 1999 ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ) Prf.Dr.Hüseyin KORKUT Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bu çalışmada öğretim üyesinin etkili öğretim sağlayabilmesi için frmal pedagji

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Eğitim Çalıştayı 16 Mayıs 2015, İstanbul

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Eğitim Çalıştayı 16 Mayıs 2015, İstanbul MÜDEK ve Akreditasyn SüreciS Özeti MÜDEK Eğitim Çalıştayı 16 Mayıs 2015, İstanbul Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Sürecinde S Davranış. ışsal Boyut MÜDEK

Değerlendirme erlendirme Sürecinde S Davranış. ışsal Boyut MÜDEK Değerlendirme erlendirme Sürecinde S Davranış ışsal Byut MÜDEK Çalışma Tarzları Etik Davranış Sunum İçeriği Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Knular 2/20 Çalışma Tarzları ve Tercihler BAŞARILI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Özdeğerlendirme Rapru ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği Özdeğerlendirme Rapru İçeriği Hazırlanması Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları Ziyaret Öncesi

Detaylı