DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI"

Transkript

1 DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

2 MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi iyi kullanma ve doğru bilgiye ulaģma, Kayıt dıģı ekonomiye karģı mücadele, Etik değerlere önem verme, Mali tabloların iģletmenin ve iģletme ile ilgili tarafların yararlanmasına imkan sağlayacak Ģekilde düzenlenmesine katkıda bulunma.

3 Ġkincil mevzuatlar Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Ġle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Ticaret ġirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ġirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari Ġçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik

4 Ġkincil mevzuatlar Ticari Defterlere ĠliĢkin Tebliğ Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Halka Açık Olmayan Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Ticaret ġirketlerinde Anonim ġirket Genel Kurulları DıĢında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Anonim Ve Limited ġirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve KuruluĢu Ve Esas SözleĢme DeğiĢikliği Ġzne Tabi Anonim ġirketlerin Belirlenmesine ĠliĢkin Tebliğ

5 DEFTERLER

6 DEFTERLER Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin (Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri) açılıģ onayları, kuruluģ sırasında ve kullanılmaya baģlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılıģ onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılıģ onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanıģ onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret Ģirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılıģı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. AçılıĢ onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılıģlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanıģında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılıģ ve kapanıģ onaylarının Ģekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müģtereken çıkarılan tebliğle belirlenir. Md.64/3

7 Muhasebe Süreci Dönem BaĢındaki iģlemler Dönem içinde yap. iģlemler Dönem sonunda yap.iģlemler Dönem sonunda yap.iģlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu Muhasebe ĠĢlemlerini Yapılması Kesin Mizanın Düzenlenmesi Finansal Tabloların Hazırlanması KapanıĢ Kayıtlarının yapılması

8 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VUK 186.md E-TTK 73.md Y-TTK 66.md ENVANTER Envanter, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir Ģekilde müfredatlı olarak tespit etmektedir. VUK md E-TTK 75 ve 77.md Y-TTK md. DEĞERLEME ĠĢletmenin ticari servetini belli etmek amacıyla, Vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Tanımda da anlaģılacağı üzerine değerlemeler direk olarak vergi matrahını etkilemektedirler.

9 Değerleme ölçüleri Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf değeri Mukayyet değeri Ġtibari değer Rayiç bedel Emsal bedeli ve ücreti Mükellefçe tahmin olunacak bedel Tapu siciline kayıtlı bedel Vergi Değeri Ġktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin VUK artırılması md.261 münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara bağlı bilumum giderlerin toplamını ifade eder Değerlemeden önceki son muamele gününde Bir iktisadi borsadaki muamelelerin ortalama Bir iktisadi kıymetin değeridir. kıymetin değerleme muhasebe gününde VUK sahibi md.264 kayıtlarında için arz gösterilen ettiği gerçek hesap değerdir. değeridir. VUK md.262 VUK md.263 VUK md.266 VUK md.265 Basit Tesisleri usulden sırasında gerçek Tapu usule siciline geçecek Her Bir iktisadi nevi Gerçek mükellefler senetlerle kıymetin kaydedilen bedeli tahvillerin ile, değerleme olmayan,bilinmeyen bedeldir. Serbest üzerinde günündeki meslek VUK mük.md.266 erbabının veya normal yazılı doğru olan A.T.Ġ.K alım olarak değerlerdir. satım lerinin tespit değeridir. alıģ edilemeyen tarihindeki rayice VUK md.267 bir malın, göre VUK değerleme tespit ettikleri geçici md.5 gününde değerdir. satılması halinde emsaline nazaran VUK md 296 haiz olacağı değerdir. Bina ve arazinin Emlak Vergi Kanununa VUK md.268 göre tespit edilen değeridir.

10 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DÖNEMSELLĠK Ġçinde bulunulan dönemde ödemesine rağmen, içinde bulunulan döneme ait olmayan giderler ile, yine içinde bulunulan dönemde tahsil edilmesine rağmen, içinde bulunulan döneme ait olmayan gelirlerin, faaliyet dönemi gelir ve giderlerinden çıkartılması gerekir

11 KASA VUK 284.md Kasa mevcutları itibari kıymetleri ile değerlenir. Kasa sayım noksanları /12/201X SAYIM TESELLUM NOKSANLARI KASA /12/201X DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR SAYIM TESELLUM NOKSANLARI / Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha dahil edilecektir.

12 Kasa sayım fazlası / KASA XXX 397 SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI XXX / SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI XXX 679 DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR XXX / Fazlalığın nedeni bulunmadığı takdirde gelir olarak matraha ilave edilecektir.

13 YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESĠ VUK md.280 Yabancı paralar prensip olarak borsa rayici ile değerlenecektir. Borsada rayici olmayan yabancı paralar için Maliye Bakanlığının ilan edeceği kurlar esas alınır.(efektif alıģ kuru)

14 Değerlemede ortaya çıkan karlar Maliyet 200 x1.60=320 TL Değerleme günü 200x1.90= 380 TL /12/201X KASA KAMBĠYO KARLARI /12/201X Değerlemede ortaya çıkan zararlar Maliyet 200 x1.60=320 TL Değerleme günü 200 x1.40= /12/201X KAMBĠYO ZARARLARI KASA x1.30= /12/201X

15 Kasa bakiyesinin büyük meblağlarda olması Yürürlük Tarihi Reeskont iģlemlerinde uygulanan iskonto oranı (%) Avans iģlemlerinde uygulanan faiz oranı (%) 29/12/ ,75 19/06/ ,50 358,

16 Tarih Bakiye Olağan Fiktif Gün Faiz Bakiye Tutar (%16,50) X , , X , , , X , , , X , , , X , , , X , , , ,78 75,63 219,73 40,84 43,93 ADAT FAĠZ 391,91 Faiz= A x n x t 100x360

17 TL Kasa Hesabına Adat Uygulanması X 131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 462, DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KAR. 391, Ġlave Edilecek KDV 70,54 201x yılı kasa adatı /

18 ALINAN ve VERĠLEN ÇEKLER Çekler itibari değeri ile değerlenir. Tek düzen hesap planı uygulamasına göre alınan çeklerin sene sonu bakiyesi ticari niteliktekiler, 121 ALACAK SENETLERĠ HESABINA, ticari nitelikte olmayanlar 136 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR HESABI na, Verilen çeklerin bakiyesi Ticari niteliktekiler 321 BORÇ SENETLERĠ; Ticari nitelikte olmayanlar 336 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABINA virman yapılır. Dövizli çekler yıl sonunda Maliye Bakanlığınca belirlenen Döviz alıģ kuru üzerinden değerlenir. Lehte farklar 646 KAMBĠYO KARLARI, aleyhte farklar 656 KAMBĠYO ZARARLARI hesaplarında izlenir.

19

20 BANKALAR Mevduat ve Kredi sözleģmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleri ile birlikte dikkate alınırlar. Örnek: 3 ay vadeli % 10 faiz oranı ile 10/11/201X tarihinde TL yatırılarak vadeli hesap açılmıģtır. A x n x t Faiz= 100x x 51 x 10 Faiz= Faiz= 139, / GELĠR TAHAKKUKLARI 118, PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FON FAĠZ GELĠRLERĠ 139, / VUK md.281

21 KREDĠ KARTI SLĠPLERĠ SatıĢ bedeli iģletmenin hesabına hemen geçilecek ise, kredi kartı slip tutarı 108 DĠĞER HAZIR DEĞER HESABINA SatıĢ bedeli, banka ile yapılan sözleģme gereği belli bir süre sonra hesaba geçecekse 127 DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR hesabına kaydedilir.

22 MENKUL KIYMETLER VUK md.279 ĠĢletmenin aktifinde bulunan menkul kıymetler AlıĢ bedelleri ile Borsa rayiçleri ile Kıst getiri ölçüsü

23 AlıĢ bedeli ile değerlenecek menkul kıymetler Hisse Senetleri Yabancı hisse senetleri Bedelsiz Hisse senetleri Yatırım ortaklıklarına iliģkin hisse senetleri Yatırım fonu katılma belgeleri (portföyleri %51 i Türkiye de kurulmuģ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģan) Kar Zarar ortaklığı belgeleri

24 Borsa Rayici ile değerlenecek menkul kıymetler Devlet Tahvilleri Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senetleri Özel Sektör Tahvilleri Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Finansman Bonoları Kamu idarelerince ihraç edilmiģ tahviller

25 Kıst getiri ölçüsü Yatırım Fonu Katılım Belgesi (Portföyü, en az %51 i Türkiye de kurulmuģ Ģirketlerin hisse senetlerinden olmayan) Eurobondlar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Gelir ortaklığı Senetleri Burada sözü edilen menkul kıymetlerin alıģ bedellerine kıst dönem getirileri de eklenerek değerlenecektir.

26 ALACAKLAR VUK md.281 TL alacaklar mukayyet değer ile değerlenir. Döviz cinsinden alacaklar ise Maliye Bakanlığınca açıklanan döviz alıģ kuru ile değerlenir. Alacaklar içinde varsa Ģüpheli veya değersiz alacaklar saptanır. Bunlar kayıtlardan düģülür.

27 ALACAKLARIN DEĞERLEMESĠ -ĠHRACATDA KUR ARTIġI ĠLGĠLĠ HESAP DÖNEMĠNĠN SONUNA KADAR ( X) Gelir Tablosunda NET SATIġLARA etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı geliri AYNI YILIN SONUNDA satıģ gelirlerini artırıcı bir iģlemdir ALICILAR.02 Yurt Dışı Alacaklar 601 YURTDIŞI SATIŞLAR.99 Kur Farkları XXX XXX

28 ALACAKLARIN DEĞERLEMESĠ -ĠHRACATDA KUR AZALIġI ĠLGĠLĠ HESAP DÖNEMĠNĠN SONUNA KADAR ( X) Gelir Tablosunda NET SATIġLARA etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı AYNI YILIN SONUNDA satıģ gelirlerini azaltıcı bir iģlemdir YURTDIŞI SATIŞLAR.99 Kur Farkları Veya 612 DİĞER İNDİRİMLER(-) XXX 120 ALICILAR.02 Yurt Dışı Alacaklar XXX

29 ALACAKLARIN DEĞERLEMESĠ -ĠHRACATDA KUR ARTIġI ĠLGĠLĠ HESAP DÖNEMĠNDEN SONRA (2013 ve sonrası) Gelir Tablosunda OLAĞAN GELĠRLERE etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı geliri SATIġ YAPILDIKTAN SONRAKĠ HESAP DÖNEMLERĠNDE Kambiyo Karlarını artırıcı bir iģlemdir ALICILAR.02 Yurt Dışı Alacaklar XXX 646 KAMBİYO KARLARI XXX

30 105 NOLU KDV TEBLĠĞĠ Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği iģlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu iģlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluģması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

31 ġüpheli Alacaklar ALACAKLAR VUK md.323 Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen ödenmemiģ bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar Ģüpheli alacak sayılır. KarĢılık ayırmanın Ģartları Alacak Ticari karın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır. Mükellef Bilanço esasına göre defter tutmalıdır. Alacak zamanında tahsil edilmemiģ olmalıdır. Alacak Teminatsız olmalıdır.

32 ġüphelġ ALACAK KARġILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLĠKLĠ DURUMLAR * Kampanyalı (ön ödemeli) satıģlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karģılık ayrılamaz. * 334 sayılı VUK Genel Tebliği ne göre alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiģ olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiģ olması Ģartıyla, KDV içeren Ģüpheli alacaklarda katma değer vergisi için de karģılık ayrılabilecektir. * Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil bu vesikada yer alan tutar kadar karģılık ayrılabilir. * Yurt dıģından olan alacaklar içinde dava açıldığının dıģ temsilciliklere onaylatılması Ģartıyla karģılık ayrılabilir. * Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan Ģüpheli alacaklar için karģılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da Ģüpheli alacak kabul edilerek karģılık ayrılır. * ĠĢtiraklerden olan alacaklar için karģılık ayrılabilir. * Ġflas halindeki kiģilerden olan alacaklar için karģılık ayrılabilir.

33 * Ferdi iģletme ve Ģahıs Ģirketlerinde Ģirketin ortaklarından olan alacakları için karģılık ayrılamaz. * ġahıs Ģirketlerinden ( Kollektif ve Adi Ortaklıklar ) olan alacaklarda TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından Ģüpheli alacak karģılığı ayrılabilmesi için Ģirket tüzel kiģiliği ve ortakların hepsi için takibata geçilmiģ olması gerekmektedir. * Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiģ olması durumunda, Ģüpheli alacak karģılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kiģi hakkında takibat yapılmıģ olması gerekir. * Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiģ olması gerekir. * Hatır senetleri için Ģüpheli alacak karģılığı ayrılamaz. * TMSF ye devredilen bankalarda bulunan mevduat ve repo hesapları için karģılık ayrılamaz.

34 ġüpheli alacaklarda muhasebeleģtirme /08/201X ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR XXX 121 ALACAK SENETLERĠ XXX /08/201X KARġILIK GĠDERLERĠ XXX 129 ġuphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI XXX / Alacak sonradan tahsil edildiğinde / /102 KASA/BANKA XXX 128 ġüphelġ ALACAKLAR XXX / ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI XXX 644 KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR XXX /

35 Değersiz alacaklar Yargı Kararına veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan olmayan alacaklardır. Alacağın Ticari ve Zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması gerekir. Alacak iģletme hesaplarına intikal ettirilmiģ ve hasılat olarak dikkate alınmıģ olması gerekmektedir. Alacağın tahsili kazai bir hükme veya kanaat getirici bir vesikaya göre imkansız hale gelmelidir. Konkordato anlaģması, Borçlunun Miras Bırakmadan Ölümü ve Mirasçıların mirası reddettiğini gösteren belge, Borçlunun yurt dıģına kaçması ve haciz edilebilecek malı olmadığını gösterir belge, Alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı,

36 DEĞERSĠZ ALACAKLARDA ÖZELLĠKLĠ KONULAR * Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiģ olması gerekir. * Borçlunun iflas etmiģ olması tek baģına değersiz alacak yazmak için yeterli değildir. * Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider (zarar) yazılması gerekir. Aksi takdirde izleyen yıllarda dikkate alınamaz. * Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yıl gelir yazılır. * Bilanço esasına göre defter tutan iģletmeler değersiz hale gelen alacaklarını değersiz hale geldikleri yıl mukayyet değerleri ile zarara geçirerek, iģletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise defterlerine gider kaydederek yok ederler. * KDV içeren değersiz alacaklarda KDV de değersiz alacak olarak kabul edilecektir.

37 Değersiz alacaklarda muhasebe kaydı / DĠĞER OLAĞAN GĠD.VE ZAR. XXX 120 ALICILAR XXX /

38 Vazgeçilen alacaklar Alacaktan konkordato veya sulh yolu ile vazgeçilmelidir. Alacaklının muhasebe kaydı / DĠĞER OLAĞAN GĠD.VE ZAR. XXX 120 ALICILAR XXX /

39 Borçlunun muhasebe kaydı / SATICILAR XXX 546 VAZGEÇILEN BORÇLAR HES. XXX / Ġzleyen üç yılda zararla mahsup edilemezse üçüncü yılda matraha ilave edilir / VAZGEÇILEN ALACAKLAR HES. XXX 679 DĠĞ. OLAĞAN DIġI GELĠR VE KAR XXX /

40 ALACAK VE BORÇ SENETLERĠ REESKONTU Ġktisadi iģlemlere dahil senetli borç ve alacakların reeskonta tabi tutulma iģlemleri, Vergi Usul Kanunu nun 281 ve 285 inci maddelerinde düzenlenmiģtir. Reeskont, iģletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir. ġartları Alacak veya borç senede bağlı olmalıdır. Senet, vade içermelidir. Senedin vadesi değerleme günü itibariyle gelmemiģ olmalıdır. Senet bilançoda yer almalıdır. Senet kazancın elde edilmesine yönelik olmalıdır tarihinden itibaren yapılacak olan reeskont işlemlerinde % 16 oranı uygulanacaktır.

41 REESKONTTA ÖZELLĠKLĠ DURUMLAR * Bankalar, bankerler ve sigorta Ģirketleri dıģında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için reeskont iģlemi ihtiyaridir. * Ancak alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluģlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Kısmi reeskont iģlemi yapılamaz. Örneğin; alacak senetlerinin bir kısmını reeskonta tabi tutup, diğer kısmını tutmamak olmaz. * Bankalara Teminata ve tahsilata verilen senetler için reeskont hesaplanabilir. *Kampanyalı ( ön ödemeli ) satıģlarla ilgili olarak alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. * Hatır senetleri için reeskont hesaplanamaz. * Vadeli çekler için reeskont hesaplanamaz. * Yıllara sari inģaat dolayısı ile alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. * Vadesi belli olan senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz. * Müflisten olan alacaklar için reeskont hesaplanamaz. * Yabancı para cinsinden olan senetli alacak ve borçlar reeskonta tabi tutulabilir. Senet tutarı KDV de içeriyorsa, KDV hasılat unsuru olmadığından, reeskont iģlemi yapılırken bu kısım senet bedelinden düģülüp düģülmeyeceği tartıģmalıdır

42 Reeskont hesaplama iç iskonta formülüne göre hesaplanacaktır Reeskont Ģu formülle hesaplanacaktır: F= A-[A x 360/360+(M x T)] F=Reeskont tutarı, A=Nominal değer, M=Faiz oranı T=Vade (vadeye kalan gün sayısı)

43 Reeskont hesaplama Dövizli senetlerde reeskont tutarı önce döviz bedeli üzerinden hesaplanır. Daha sonra bu tutar kur değerlemesine tabi tutularak reeskont tutarına ulaģılır. Dönem sonunda hesaplanarak dönem kazancının tespitinde dikkate alınan reeskont giderleri izleyen dönemin baģında reeskont geliri yazılarak (122 veya 222 no.lu hesap) kapatılır.

44 Örnek: Bir iģletmenin aktifinde X tarihi itibariyle 100 gün vadeli $ ( TL olarak kayıtlı) tutarında alacak senedi (senette faiz oranı % 10 olarak belirtilmiģtir) ve TL tutarında 40 gün vadeli çeki bulunduğunu varsayalım. TC Merkez Bankası avans iģlemleri reeskont oranı %16 dir. Dönem sonu $ kurunun 1.82 TL/$ olduğunu kabul edelim. Bu durumda reeskont tutarı Ģöyle hesaplanacaktır.

45 Dövizli Senet Değerlemesi F= 7000-[7000 x 360/360+(100 x 0.1)] F=7000-[2.520-/370] F= F=190 $ =190 x1.82 = TL Senet değeri: 7000 x1.82= tl Kur farkı geliri: ( =) 140.-TL

46 Vadeli çek değerlemesi : F= [ x 360/360+(40 x 0.16)] F= [ /366,4] F= F=174,67.TL

47 Muhasebe kayıtları Ģöyle olacaktır X 121ALACAK SENETLERĠ 140, KAMBĠYO KÂRLARI 140,00 Açıklama: Dövizli senet dönem sonu değerlemesi X 657 REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ 520, Gider niteliğinde 345, KKEG niteliğinde 174, ALACAK SEN. REESKONTU 520,47 Açıklama: Dönem sonu reeskont hesaplanması X 122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 520, REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ 520, Mali gelir nit Tic. gelir nit. 153,17 Açıklama: Önceki yıl ayrılan reeskontların iptali /

48 STOKLAR VUK md.274,276,277 V.U.K na göre stoklar genel olarak maliyet bedeli ile değerlenir. BaĢlıca stok değerleme yöntemleri Maliyet bedeli Piyasa değeri (Emsal) Brüt kar metodu Perakende fiyat ile değerleme

49 Maliyet bedeli ile değerleme Ģekilleri Maliyet bedelinin spesifik tayini Ġlk giren ilk çıkar Ortalama maliyet usulü Hareketli ağırlıklı ortalama Basit aritmetik ortalama Ağırlıklı ortalama Standart maliyet yöntemi

50 Maliyet bedeline giren unsurlar Satın alınan emtiada Satın alma bedeli, ithal edilen mallarda FOB bedeli ĠĢyerine getirilinceye kadar ödenen nakliye giderleri ĠĢyerine gelene kadar ödenen sigorta giderleri Mal alımı ile ilgili yapılan diğer giderler. Stoklara girinceye kadar oluģan kur farkları Kredi faizleri ve komisyonlar maliyet veya gider olarak dikkate alınır Ġster faturada, ister sonradan doğan vade farkları mal satıģına kadar maliyete, malın satıģından sonrasında doğrudan gider yazılır.

51 Maliyet bedeline giren unsurlar Ġmal edilen mamullerde Sarf olunan hammadde giderleri. Direkt iģçilikler Genel Ġmalat giderleri Genel idare giderleri (ihtiyari) Ambalajlı olarak piyasaya sunulması zorunlu olan mamulün ambalaj gideri

52 Emsal Bedeli VUK md.267 VUK md.274 SatıĢ bedelinin düģüklük göstermesi: Maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıģ bedelleri %10 ve daha fazla düģüklük göstermesi durumunda mükellefler, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsü tatbik edilir. Ortalama fiyat esası (Birinci sıra):aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerleme yapılacağı ayda veya bir evvelki ayda veya bir daha evvelki aylarda satıģ yapılmıģsa, bu satıģların miktar ve tutarına göre mükellefçe ortalama satıģ fiyatına göre çıkartılır. Malın Kıymetinin DüĢmesi: Yangın,Deprem,Su Basması veya Bozulma Modası Geçme gibi nedenler, Çürüme, VUK md.278

53 Emsal Bedeli Örnek: Dönem sonu stok miktarı 200 birim olan, söz konusu malın, iģletmedeki birim maliyet bedelinin 55 TL ve değerleme günü itibariyle piyasada oluģan fiyatının 48 TL olması halinde, piyasada oluģan fiyat, maliyet bedelinin % 10 undan daha fazla oranda düģük olduğundan, iģletme emsal bedelle değerleme yapılabilir.

54 Emsal Bedeli ĠĢletmenin aylara göre satıģ fiyatları aģağıdaki gibidir. AYLAR SATIġ SATIġ TUTAR (TL) MĠKTARI FĠYATI (TL) EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satıģ yapılmıģsa, emsal bedeli bu satıģların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satıģ fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satıģ miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması Ģarttır.

55 Emsal Bedeli Diğer Stoklar Değeri DüĢen Mallar 153- Ticari Mallar A Ticari Malı KarĢılık Giderleri Değeri DüĢen Mallar 158- Stok Değer DüĢüklüğü KarĢ A Ticari Malı

56 Zayi olan mallar (DEĞERĠ DÜġEN MALLAR) Deprem ve sel felaketi hariç, Zayi olan malların ekonomik değeri yoksa satıģı da söz konusu değildir. AlıĢ vesikalarındaki KDV, hesaplanan KDV ne ilave edilmelidir. Zayi olan malın Ekonomik değeri varsa Takdir Komisyonunca değer tespiti yapılarak cüz i bir bedelle satıldığında, düzenlenecek faturada o mala iliģkin KDV oranı uygulanarak satıģı gerçekleģir.

57 Zayi olan mallar (DEĞERĠ DÜġEN MALLAR) Örnek X tarihinde depoda çıkan yangın sonucu birim değeri 500.-TL olan 7 adet mal zarar görmüģtür x tarihinde yangın raporuyla birlikte takdir komisyonuna baģvurulmuģ,zarar gören mallara TL emsal bedel takdir edilmiģtir x tarihinde zarar gören malların tamamı TL +%18 KDV olarak satılmıģtır X 157- Diğer Stoklar Değeri DüĢen Mallar 153- Ticari Mallar A Ticari Malı X 654- KarĢılık Giderleri Değeri DüĢen Mallar 158- Stok Değer DüĢüklüğü KarĢ A Ticari Malı

58 X 100- Kasa Merkez Kasası 600- Y.Ġçi SatıĢlar A Ticari Malı 391- Hesaplanan KDV X 623- Diğer SatıĢların Maly Değeri DüĢen Mallar 157- Diğer Stoklar A Ticari Malı X 158- Stok Değer DüĢ.KarĢılığı Değeri DüĢen Mallar 644- Konusu Kalmy.KarĢılıkl Değeri DüĢen Malllar

59 Zayi olan mallar (DEĞERĠ DÜġEN MALLAR) Örnek Battaniye üreten A firmasının, çıkan yangın sonrası tanesi 20 TL olan adet battaniyesi kullanılamayacak derecede yanarak ekonomik değeri kalmamıģtır. Mükellef Vergi Dairesine baģvurarak Takdir Komisyonunca tespitini istemiģtir.

60 / DĠĞER STOKLAR Zayi olan mallar 153 TĠCARĠ MALLAR / KARġILI GĠDERLERĠ STOK DEĞER DÜġ.KARġILIĞI / STOK DEĞER DÜġ.KARġILIĞI DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠD.ZARARLAR DĠĞER STOKLAR HESAPLANAN KDV Ġlave edilecek KDV 654 KARġILI GĠDERLERĠ /

61 Ciro Primi: Belli dönemler itibariyle veya yıl sonlarında alınan mal miktarına (ciroya) bağlı olarak satıcı tarafından iģletme lehine yapılan iskontolar (ciro primleri) mal alıģ maliyetiyle iliģkilendirilmeyip doğrudan gelir yazılır. Ciro primine karģılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi gelir yazılır, bu tutar aynı zamanda bedelsiz alınan malın alıģ bedeli olarak kaydedilir. Söz konusu mallar iģletme aktifinde bu bedelle gösterilir.

62 Örneğin :Bir iģletme lehine, mal aldığı iģletme, dönem sonunda TL tutarında ciro primi dekont etmiģ ve karģılığında bedelsiz mal göndermiģtir. KDV oranı %18 dir. Ciro primi karģılığı iģletme satıcı iģletmeye fatura düzenleyecek, satıcı iģletme de malları fatura ile gönderecek, alacak ve borç birbirine mahsup edilecektir. Bu iģlemlerin alıcı iģletme nezdinde muhasebe kaydı Ģöyle olacaktır:

63 X 320 SATICILAR DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE KÂRLAR Ciro Primi Geliri 391 HESAPLANAN KDV Açıklama: Satıcı tarafında ciro primi hesaplanması / X 153 TĠCARĠ MALLAR ĠNDĠRĠLECEK KDV SATICILAR Açıklama: Ciro primine karģılık satıcı tarafından mal gönderilmesi /

64 Faiz ve Kur Farkları Emtianın satın alınıp iģletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluģan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. (VUK G.tebliğ 238) Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarını ise gider yazılması veya maliyete eklenmesi ihtiyaridir. ĠĢletmeler, aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu ödemeler doğrudan gider olarak yazılabilir.

65 FĠRE Her türlü malda oluģan kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle oluģan eskime veya ağırlık kaybı. Asıl fire: Bir ürünün kendi doğasından kaynaklanıyorsa, Arızi fire: Rastlantı sonucu ortaya çıkıyorsa,

66 Çalınan ve kaybolan mallar Vergi idaresi, ticari iģletmelerde malların çalınması, yahut dolandırıcılık sonucu iģletmelerin zarara uğraması halinde bu zararın vergi matrahı ile iliģkilendirilmesini kesin olarak kabul etmemektedir. Kaybolan veya çalınan malların maliyet bedelleri, kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınır. Kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanamaması durumunda söz konusu mallar iģletmeden çekilmiģ kabul edilir ve fatura düzenlenerek emsal bedellerinin hasılat yazılması gerekir.

67 Fiili mal miktarı, kayıtlı mal miktarından az ise; bu fark hangi sebepten oluģmuģsa oluģsun, izah edilemeyen eksik malın emsal satıģ bedeli üzerinden KDV hesaplanması ve gelir kaydedilmesi gerekir / SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI XXX 153 TĠCARĠ MALLAR XXX / DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR XXXX 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI XXX 391 HESAPLANAN KDV X /

68 Fiili mal miktarının kayıtlı mal miktarından fazla olması Dönem sonu stok miktarı, iģletme kayıtlarına göre olması gerekenden fazla ise ve sebebi bulunmamıģ ise KDV açısından yapılacak iģlem bulunmamaktadır. Bu mal satıldığında KDV uygulanacaktır / ĠLK MADDE MALZEME XXX 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI XXX / SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI XXX 679 DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR XXX / Bu mallar inceleme elamanlarınca tespiti halinde, Bedelsiz mal bulundurma olarak değerlendirileceğinden, ĠĢletmeden sorumlu sıfatıyla KDV istenecektir.

69 GELECEK DÖNEMLERE AĠT GĠDERLER Dönemsellik ilkesi gereği her gider unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmalıdır. Örnek :01/12/201X Tarihinde iki yıllığına kiralanmıģ iģ yeri için aylığı TL olarak iki yıllık kira peģin olarak ödenmiģtir /../ GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER GELECEK YILARAAĠT GĠDERLER BANKA

70 ÖDENMEYEN SSK PRĠMLERi - SSK Primlerinin Gider Kaydı /11/201X Genel Yönetim Giderleri Personele Borçlar Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri / Ödenmeyen SSK Primlerinin Kaydı /12/201X Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Va.Geç. Ert. veya Tak.Vergi ve Diğ.Yük Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kan. Kabul Edilmeyen Gider KarĢılığı /

71 GELĠR TAHAKKUKLARI Bu tür hasılatlar nakden veya hesaben gelecek hesap döneminde elde edilecek olmakla birlikte kısmen veya tamamen cari hesap dönemini ilgilendiren gelirlerdir. Dönemsellik ilkesi gereği her hasılat unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmalıdır.

72 GELĠR TAHAKKUKLARI Kira Gelirleri ĠĢletmenin kiraya vermiģ bulunduğu kıymetleri ile ilgili kapanıģı yapılan döneme isabet eden kira gelirinin (ilgili kira sözleģmelerinden tespit edilerek) tahsil edilmemiģ ve fatura düzenlenmemiģ olsa bile tahakkuk ettirilmesi gerekir.

73 Gider Tahakkukları Elektrik, Su, Telefon Vb. Giderleri Genellikle dönem sonundan sonra gelen elektrik, su, telefon vb. gibi faturaları dolayısıyla kapatılan döneme isabet eden giderler için tahakkuk yapılması gerekir. Söz konusu tahakkuk hesaplamalarının isabetli olması için sayaçların dönem sonu itibariyle okunması, önceki dönemlere göre tahmin yapılması uygundur. Yapılan tahakkuklar kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihine kadar gerçekleģme durumuna göre gerekirse düzeltilmelidir.

74 Ġhracat Gelirlerine % 05 Götürü Gider Uygulaması Ġhracatçılar, yurt dıģında inģaat, onarma ve montaj faaliyetlerinde bulunan firmalar, yurtdıģı satıģlarından döviz olarak elde ettikleri hasılatın %05 ini aģmamak Ģartıyla, yurtdıģında bu islerle ilgili yapmıģ oldukları giderlerine karģılık olmak üzere götürü gider yazabilirler. Ancak bu hakkın kullanımı için söz konusu gider tutarının iģletme varlıklarından çıkmıģ olması, diğer bir anlatımla böyle bir harcamanın belgesiz dahi olsa dönem içinde yapılmıģ olması ve kayıtlara yansıtılması gerekmektedir. Eğer böyle bir harcama söz konusu değilse söz konusu isletmenin götürü gider hakkından yararlanması mümkün değildir. (bu konuda tersi yargı kararları da mevcuttur)

75 DURAN VARLIKLAR VUK md Satın alınan ATĠK maliyet bedeli ile değerlenir. Satın alınan ATIK maliyetine ilave edilecek giderler. Satın alma bedeli, Makine tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden oluģan giderler. Ġmal ve inģa edilen iktisadi kıymetlerde, imal ve inģa bedelleri toplamından oluģur. Yatırımın finansmanında kullanılan kredi faizleri ile yurt dıģından döviz kredisi ile sabit kıymet ithali nedeniyle oluģan kur farları aktifleģtirildikleri dönemde maliyete intikal ettirilmesi gerekir. sonraki dönemlerde maliyete veya giderleģtirilmesi serbesttir.

76 DURAN VARLIKLAR Maliyet bedeline eklenmesi ihtiyari giderler. Satın alınmaları sırasında ödenen Noter, Mahkeme, Kıymet takdiri, Komisyon ve Tellaliye, Emlak alım ve taģıt alım vergileri. ÖTV Binek otomobil alımında ödenen KDV

77 DURAN VARLIKLAR Maliyet bedelini artıran giderler Yapılan harcama Ġktisadi kıymetin ömrünü uzatıyorsa Normal iktisadi ömründe, fonksiyonlarını artırıyorsa amortismana tabi tutulur. Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri maliyete eklenmeyerek doğrudan gider yazılır.

78 DURAN VARLIKLAR Ġktisadi kıymetin ömrünü uzatıcı giderler, aktifleģtirildikleri yıldan itibaren bağımsız olarak. Fonksiyon artırıcı giderler, asıl Ġktisadi kıymetin kalan itfa süresi içerisinde eģit tutarlarda itfa edilirler.

79 DURAN VARLIKLAR Amortismanlar VUK md.313 ĠĢletmede bir yıldan fazla kullanılan, Yıpranmaya aģınmaya veya kıymetten düģmeye maruz bulunan, Envantere dahil olan ve iģletmede kullanılan, Değeri belli tutarı aģan (2012 YILI 770,--TL) Gayrimenkuller, maden ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler, diğer taģıt araçları, alet, edevat, mefruģat, demirbaģ, sinema ve benzeri sabit kıymetlerle patent, telif, ihtira, imtiyaz, gayrimaddi haklar amortisman konusuna girmektedir. BoĢ arazi ve arsalar amortismana tabi değildir. VUK md.314

80 Amortisman ayırma yöntemleri VUK md S.K. Normal amortisman 01/01/2004 tarihinden itibaren Faydalı ömür dikkate alınacak (VUK G.tebliğ 333,339,365, 389) Bu tarihten önce aktife giren iktisadi kıymetler aktife alındıkları yıldaki hükümlere göre amortisman ayrılmaya devam olunur. (Geçici md. 18)

81 Amortisman ayırma yöntemleri VUK Mükerrer 315.md Azalan bakiyeler usulü amortisman % 50 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bilanço usulü defter tutan mükellefler uygulayabilirler.

82 Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Hesaplaması AĢağıdaki gibi olacaktır. Yıllar Amortismana Amortisman Amortisman BirikmiĢ Esas Tutar(TL) Oranı(%) Tutarı(TL) Amortisman(TL) , , , , , , , , , , , , , , ,--

83 Amortisman ayırma yöntemleri Fevkalade amortisman VUK md.317 Doğal afetler, yeni icatlar veya cebri çalıģmaya maruz tutulmadan dolayı kullanılamaz hale gelen ve mükellefin ilgili bakanlıkların görüģü alınarak uygulanır. Maliye Bakanlığınca her iģletme için ayrı nispetler uygulanır.

84 - Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan orandan daha düģük bir oran uygulanmasından dolayı amortisman süresi uzamaz. - Amortisman ayırma hakkı o yıl için kullanılır. Kullanılmaması halinde sonraki yıla devretmez. O yıl için amortisman hakkından vazgeçilmiģ sayılır. - Amortisman yönteminde normal amortisman uygulamasından azalan bakiyeler usulüne geçiģ mümkün değildir. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal usule dönmek mümkündür. Yöntem değiģikliği amortisman süresini uzatmaz. Amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde gösterilmek zorundadır.

85 Alındıktan sonra montajı gereken iktisadi kıymetlerde, montaj iģlemi tamamlandıktan sonra iktisadi kıymetin kendisinden bekleneni yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. ĠĢletmede imal ya da inģa edilen iktisadi kıymetlerde de, imal ya da inģa tamamlandıktan, kendisinden beklenen yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. Burada söz konusu iktisadi kıymetler inģaat, imalat hesaplarından çıkarılarak sabit kıymet hesabına aktarılmıģ olmalıdır. Tarım tesislerinde, tesislerin ürün vermesi beklenmez, tesislerin tamamlanması yeterli sayılmalıdır.

86 Ġktisadi ve teknik bütünlük. Ġktisadi bütünlük, iktisadi kıymetlerin bir arada kullanılmasının daha rasyonel, istenen amacı gerçekleģtirmede daha etkili, kayıpların daha az olmasını ifade eder. Teknik bütünlük, iktisadi kıymetlerin bir amacı gerçekleģtirmede bir arada kullanılmalarının zorunlu olmasını belirler.

87 Kıst Dönem Amortismanı - Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeģitli Ģekillerde iģletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere iģletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılması zorunlu olup, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer ise, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilmelidir.

88 YENĠLEME FONU (VUK md.328) Yenileme fonu ayırabilmek için bilanço hesabı esasına göre defter tutmak gerekir. Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri olması veya iģletmeyi yönetenlerce karar verilip teģebbüse geçilmiģ bulunulmalıdır. Satın alınacak iktisadi kıymetin daha önce satılan kıymetle aynı nitelikte olması gerekir. Satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymet Amortismana Tabi iktisadi kıymet olmalıdır. BoĢ arazi ve arsalar amortismana tabi olduğundan satıģından doğan kar yenileme fonuna alınmaz.

89 Yenileme Fonunda kullanım suresi (VUK 328) Sure ile ilgili birinci görüģ. Amortismana tabi iktisadi kıymetin satıģından elde elde edilen karın yenileme giderlerini karģılamak üzere pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl sure ile tutulabileceği kesin hüküm olduğundan, yıl deyimi dönem kabul edilmekte, yenileme fonuna alınıldığı yılı baģlangıç yılı sayılmaktadır. Süre ile ilgili ikinci görüģ. DanıĢtay tarafından benimsenen ikinci görüģ karın satıģın yapıldığı yılı izleyen üçüncü yılın vergi matrahına dahil edileceği yönündedir. SatıĢ karından oluģan fonun döviz veya mevduat hesaplarında tutulması sonucu elde edilen kur veya faiz geliri fona eklenmez

90 Örnek - Makine SatıĢı X Kasa BirikmiĢ Amortismanlar Makine ve Teçhizat Hesaplanan KDV Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar / SatıĢ Karının Yenileme Fonuna Devri /12/201X Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar Özel Fonlar Yenileme Fonu /

91 Yeni Makinenin amortismanı / ÖZEL FONLAR BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN /

92 ÖZEL MALĠYET BEDELĠ Kiralanan gayrimenkullerle ilgili olarak iģletmeler tarafından yapılan değer artırıcı veya gayrimenkulü geniģletici nitelikteki giderlerden kira süresi sonunda kiralayanda bırakılacak olan kıymetler özel maliyet adını almaktadır. Bu tür harcamalar doğrudan gider yazılmayıp aktifleģtirilir. Özel maliyetler, maliyet bedeli ile değerlenir. Özel maliyetler kira süresine göre eģit yüzdelerle amortismana tabi tutulur. Kira süresinin belirsiz olması durumunda amortisman beģ yıllık süre esas alınarak hesaplanacaktır. Özel maliyet bedellerinin itfasında kıst amortisman uygulaması yapılmayacak ve azalan bakiyeler usulü kullanılmayacaktır. Özel maliyetin bir bedel karģılığında devredilmesi durumunda iktisadi kıymet satısı gibi iģlem yapılacaktır.

93 FĠNANSAL KĠRALAMA Kullanılacak Hesaplar: 301 Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar: Finansal Kiralama sözleģmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aģmayan(anapara+faiz) kısmı bu hesaba alacak kaydedilir.(cari Yıl) 401 Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar: Finansal Kiralama sözleģmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aģan kısmı(anapara+faiz) bu hesaba alacak kaydedilir. (Anapara+Faiz Genel toplamından Cari Yıla iliģkin Anapara+Faiz tutarı çıkartılarak bulunur.) 302 ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-): Finansal Kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama iģlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa iliģkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (Kiralamanın yapıldığı yıla iliģkin faiz tutarı) 402 ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-): Finansal Kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama iģlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aģan borçlar ile kiralanan varlığa iliģkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (Kiralamaya iliģkin toplam faiz tutarından cari yıla iliģkin faiz tutarı(302) çıkartılarak bulunur.) 260 Haklar Ġmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin iģletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.

94 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ Birden fazla takvim yılına sirayet eden inģaat (dekapaj iģleri de inģaat iģi sayılır) ve onarma iģlerinde kar veya zarar iģin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, o yıl beyannamesinde gösterilir. ĠnĢaat ve onarma iģlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde iģin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

95 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ MÜġTEREK GĠDERLERĠN DAĞITIMI - Yıl içinde birden fazla inģaat ve onarma iģinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müģterek genel giderler bu iģlere ait harcamaların birbirine olan nispeti dahilinde;

96 Örnek: E. Mühendislik Mümessillik A.ġ yılında üç inģaat ve taahhüt iģi için TL tutarında genel gider yapmıģ ve bu iģlerle ilgili olarak aģağıdaki harcamaları gerçekleģtirmiģtir. Yıllara Yaygın Taah.ĠĢi Harcama Tutarı Dağıtım Oranı Gider Payı A Taahhüt ĠĢi % B Taahhüt ĠĢi % 33, C Taahhüt ĠĢi % 41, %

97 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ Yıl içinde tek veya birden fazla inģaat ve onarma iģinin bu madde Ģümulüne girmeyen iģlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müģterek genel giderler, bu iģlere ait harcamalar ile diğer iģlere ait satıģ ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;

98 Örnek: E. Mühendislik Mümessillik A.ġ. 201X yılında üç inģaat ve taahhüt faaliyeti üzerinde çalıģmıģ, bu iģlerin yanında bir de Otomotiv iģinde faaliyet göstermiģtir.bunların hepsi için yapılan ortak genel giderler TL dir. A taahhüt iģinden TL, B taahhüt iģinden TL, C taahhüt iģinden TL istihkak tahsil etmiģtir. Otomotiv iģinden dolayı ise TL hasılat elde etmiģtir. Bu verilere göre müģterek genel giderler aģağıdaki Ģekilde dağıtılacaktır. Yıllara Yaygın Taah.ĠĢi Ġstihkak Hasılat Oranı Gider Payı Hasılat Tutarı A Taahhüt ĠĢi % 21, B Taahhüt ĠĢi % 28, C Taahhüt ĠĢi % 35, Otomotiv ĠĢi % 14, %

99 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ Amortismanların Dağıtımı: - Birden fazla inģaat ve onarma iģlerinde veya bu iģlerle sair iģlerde müģtereken kullanılan tesisat, makine ve ulaģtırma vasıtalarının amortismanları, bunların her iģte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır.

100 MALĠYET HESAPLARININ GELĠR TABLOSU HESAPLARINA AKTARILMASI ARAŞ. VE GEL. GİDERLERİ 631 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİDERLERİ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. 751 ARAŞ. VE GEL. GİDÇ. YNS 761 PAZ. S. VE DAĞ. GİD. YNS 771 GENEL YÖN. GİD. YNS 781 FİNANSMAN GİD. YNS XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ARAŞ. VE GEL. GİD. YNS. 761 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. YNS 771 GENEL YÖN. GİD. YNS. 781 FİNANSMAN GİD. YNS. XXX XXX XXX XXX 750 ARAŞ.VE GEL. GİD 760 PAZ. S. VE DAĞ. G. 770 GENEL YÖNETİM G 780 FİNANSMAN GİD. XXX XXX XXX XXX

101 DÖNEM SONU KAYITLARI 31/12/ YURT ĠÇĠ SATIġLAR 601 YURT DIġI SATIġLAR 602 DĠĞER GELĠRLER 640 ĠġTĠRAKLERDEN TEMETTÜ GELĠRLERĠ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELĠRLERĠ 642 FAĠZ GELĠRLERĠ 643 KOMĠSYON GELĠRLERĠ 644 KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIġ KARARI 646 KAMBĠYO KARLARI 647 REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ 648 ENFLASYON DÜZELTMESĠ KARLARI 649 DĠĞER OLAĞAN GELĠR KARLAR 671 ÖNCEKĠ GELĠR VE KARLARI 679 DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

102 31/12/ DÖNEM KARI VEYA ZARARI 610 SATIġTAN ĠADELER 611 SATIġ ĠSKONTOLARI 612 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER 620 SATILAN MAMÜLLERĠN MALĠYETĠ 621 SATILAN TĠCARĠ MALLARIN MALĠYETĠ 622 SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ 623 DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ 630 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠME GĠDERLERĠ 631 PAZARLAMA SATIġ DAĞITIM GĠDERLERĠ 632 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 653 KOMĠSYON GĠDERLERĠ 654 KARġILIK GĠDERLERĠ 655 MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI 656 KAMBĠYO ZARARLARI 657 REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ 658 ENFLASYON DÜZELTMESĠ ZARARLARI 659 DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR 660 KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ 661 UZUN VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ 680 ÇALIġMAYAN KISIM GĠDER VE ZARARLARI 681 ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLARI 689 DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR

103 VERGĠ MATRAHININ TESPĠTĠ 690 DÖNEM TĠCARĠ KAR VEYA ZARARI +(-) XXXX Matraha Ġlave Edilecek Unsurlar (KKEG vb.) + XXX Matrahtan Ġndirilecek Unsurlar (-) XXX MALĠ KAR VEYA ZARAR +(-) XXXX

104 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -ĠLAVELER- Kanunen Kabul Edilmeyen Bazı Giderler: (GVK.41/KVK.Md 11) 1)Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. 2)Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar. 3) Hesaplanan Para Cezaları,Vergi Cezaları,Gecikme Zamları

105 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -ĠLAVELER- 4)Kiralama yoluyla edinilen veya iģletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taģıtları ile uçak, helikopter gibi hava taģıtlarından iģletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. 5) SözleĢmelerde ceza Ģartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalıģanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri.

106 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -ĠLAVELER- 6)Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 100 ü. Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

107 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -ĠLAVELER- 7) Fiilen Ödenmeyen SSK Primleri(SSK.Md.80) 8) Binek Otomobillere Ait Motorlu TaĢıtlar Vergileri, cezalar ve gecikme zamları 9) Ödenmeyen Kıdem Tazminatı KarĢılık Giderleri 10) Özel ĠletiĢim Vergileri

108 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- ĠġTĠRAK KAZANÇLARI ĠSTĠSNASI (KVK Md.5/1-a Tam Mükellefiyete Tabi BaĢka Bir Kurumun Sermayesine Katılım nedeniyle elde edilen Kazançlar.

109 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- TAġINMAZ VE ĠġTĠRAK HĠSSELERĠ SATIġ KAZANCI ĠSTĠSNASI (KVK Md.5/1-e Bunun için; - TaĢınmaz ve Hisse senetleri En Az 2 Tam Yıl Aktifte Yer Almalıdır. - Kazancın %75 i Ġstisna Olacaktır. - Sermaye ye Ġlave Etmek Zorunlu Değildir.

110 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- - Ġstisna SatıĢın Yapıldığı Yılda uygulanır. - SatıĢ Kazancının Ġstisnadan Yararlanan Kısmı, SatıĢın Yapıldığı Yılı Ġzleyen 5. Yılın Sonuna Kadar Pasifte Özel Bir Fon hesabında Tutulur. - SatıĢ Bedelinin,SatıĢın Yapıldığı Yılı Ġzleyen 2.Takvim Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi Gerekir. - SatıĢ Zararı OluĢması Halinde Bu Zarar Dikkate Alınmaz.(Mukteza)

111 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- EĞĠTĠM TESĠSLERĠ ĠLE REHABĠLĠTASYON MERKEZLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠNDEN ELDE EDĠLEN KAZANÇLAR (KVK Md.5/1-ı) - Ġstisna Merkezlerin Faaliyete Geçtiği Hesap Döneminden Ġtibaren BaĢlayacaktır. - Tesis Bünyesindeki Büfe, Kantin Kafeterya Gibi ĠĢletilen Yerler Ġstisnadan Yararlanamayacaktır. - Kurs ĠĢletmeciliği Ġstisnadan Yararlanamayacaktır.

112 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- - Ġstisna, 1 Ocak 2006 Tarihinden itibaren Faaliyete Geçen Okullar ve Rehabilitasyon Merkezleri Ġçin Geçerli Olacaktır. - Ġstisna, 5 Hesap Dönemi Süreyle uygulanacaktır.

113 Vergi KarĢılıklarının ayrılması 31/12/ DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIĞI 370 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR. 31/12/ DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 691 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR. 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 31/12/ DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 590 DÖNEM NET KARI 31/12/ DÖNEM KARININ PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜM. 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER

114 BAĞIġ VE YARDIMLAR Kazancın %5 i ile sınırlı olanlar: Genel ve Özel bütçeli kamu idareleri, Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler,Köyler,kamu yararına çalıģan dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağıģlar. KVK 10/1,c GVK 89/4 konu sınırlaması yok

115 % 5 LĠK BAĞIġ YARDIM HESABI Kurum kazancının %5 ile sınırlı olan bağıģ ve yardımlarda, indirime tabi tutarın tespitinde esas alınacak kurum kazancı [Ticari Bilanço Karı-(iĢtirak kazançları istisnası+geçmiģ yıl zararları)]

116 BAĞIġ VE YARDIMLAR Kazancın %100 üne kadar bağıģlanabilenler: - Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağıģlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiģtirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi (KVK MD.10/1-ç) - Sanatsal,kültürel ve bilimsel çalıģmalarla ilgili olanlar. (KVK MD.10/1-d) - Doğal afetler dolayısıyla yapılanlar. (KVK MD.10/1-d) - Amatör spor kulüpleri Sponsorluk harcamaları GVK 89/8 KVK mük 10/1,b - Ana sözleģmelerinde gıda bankacılığı faaliyeti bulunan dernek ve vakıflara gıda bankacılığı kapsamında yapılan gıda, temizlik, giyecek, yakacak maddeleri bağısı GVK 89/6 KVK /40) YAPILAN BAĞIġIN % 50 SININ ĠNDĠRĠMĠ KABUL EDĠLENLER Profesyonel spor kulüpleri Sponsorluk harcamaları GVK 89/8 KVK 10/1,b

117 BAĞIġ VE YARDIMLAR Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inģası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inģası için bu kuruluģlara yapılan her türlü bağıģ ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağıģ ve yardımların tamamı. Yürürlük ( ) Türkiye'de yerleģmiģ olmayan kiģilerle, iģyeri, kanuni ve iģ merkezi yurt dıģında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dıģında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet iģletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleģmiģ olmayan kiģilere hizmet veren iģletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.

118 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; Yıllık beyanname verenler: Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aģmamak Ģartıyla (Bu Ģartın tespitinde iģverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin Ģahsına, eģine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi Ģahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta Ģirketi nezdinde akdedilmiģ olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiģ olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiģ bulunması Ģartıyla, eģlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.). (GVK. Mad. 89/1) Yıllık beyanname verenlerin ödediği bireysel emeklilik primleri matrahtan indirilemeyecek. (Yürürlük 01/01/2013)

119 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; Ücretli çalıģanlar ve memurlar: Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta Ģirketi nezdinde akdedilmiģ olması Ģartıyla; ücretlinin Ģahsına, eģine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, iģsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi Ģahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (Ġndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aģamaz. (GVK. Mad. 63/3) Ücretli çalıģanların ödediği bireysel emeklilik primleri matrahtan indirilemeyecek. (Yürürlük 01/01/2013)

120 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; ĠĢverenler: ĠĢverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (ĠĢverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle iliģkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aģamaz. Gerek iģverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aģamaz.).(gvk. Mad. 40/9) Yürürlük tarihi 01/1/2013

121 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER AR-GE HARCAMALARININ %100 ü (5746 Sayılı Kanun 5.Md. 1 Nisan 2008) - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, iģletmeleri bünyesinde yaptıkları yeni teknoloji ve bilgi arayıģına yönelik araģtırma ve geliģtirme harcamaları tutarının %100 ünü yıllık beyan ettikleri gelirden ayrıca indirebilmektedir. - Kazancın Yetersiz Olması Nedeniyle Ġndirilemeyen Ar-Ge Harcamaları Sonraki Yıllara Devreder.

122 Enflasyon Muhasebesi (Düzeltmesi) Karları/Zararları sayılı Kanun ile değiģiklik- Özsermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarında yer alan tutarları, düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edebilme imkanı sağlanmıştır. Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince düzeltme sonucu bulunan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, kar dağıtımı olarak addedilmeyecektir.

123 Zararların indirimi Her yıla iliģkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beģ yıldan fazla nakledilmemek koģulu ile geçmiģ yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar beyanname üzerinde gösterilen kurum kazancından indirilir.

124 HESAPLANAN KURUMLAR VERGĠSĠ KARġILIK TUTARININ TĠCARĠ KAR TUTARINI AġMASI HALĠ ĠĢletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar ve hesaplanan vergi karģılığı aģağıdaki gibi olsun; (193 hesapta da TL geçici vergi olduğunu kabul edelim.) 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK UNSURLAR MATRAH % 20 KURUMLAR VERGĠSĠ KARġILIĞI

125 / DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ.LARI DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ / DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ / DÖNEM NET ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI / DNM.KARININ PEġ.ÖD.VER.VE DĠĞ.YÜK PEġĠN ÖDN. VERGĠLER VE FONLAR

126 TĠCARĠ ZARAR DOĞDUĞU HALDE, AYNI ZAMANDA MATRAH OLUġMASI HALĠ; ĠĢletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar ve hesaplanan vergi karģılığı aģağıdaki gibi olsun; (193 hesapta da TL geçici vergi olduğunu kabul edelim.) 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI... ( ) 950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK UNSURLAR MATRAH % 20 KURUMLAR VERGĠSĠ KARġILIĞI

127 / DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ.LARI DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ.LARI / DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ.LARI / DÖNEM NET ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI / DNM.KARININ PEġ.ÖD.VER.VE DĠĞ.YÜK PEġĠN ÖDN. VERGĠLER VE FONLAR /

128 Diğer hususlar 2012 yılı kapandıktan sonra 2012 tarihli gelen faturalar için: KDV indirimi sıkı sıkıya deftere kaydedilmeye bağlandığı için KDV indirimi yapılamaz. Gider kurumlar vergisi beyannamesi verilene kadar kullanılabilir. (KDV dahil tutar gider/maliyet yazılabilir) Defter kapanıģ tasdikinden sonra gelen faturalar kapanıģ tasdikin ardından girilebilmelidir. Kanunda bunu engelleyen bir hüküm yoktur.

129 Diğer hususlar Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara iliģkin giderlerin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların, istisna dıģı kurum kazançlarından indirimi mümkün değildir. Devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarlarını geçmeyen zararları, Tam bölünme halinde bölünen kurumun öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, indirilebilir.

130 Anayasa mahkemesinin iptal kararları Yatırım indirimi: 8 Nisan 2006 tarihli düzenleme ile yatırım indirimi 1/1/2006 tarihinden geçerli, olmak üzere yürürlükten kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi 15/10/2009 tarihli toplantısında bir siyasi partinin iptal baģvuruģunu haklı görerek düzenlemede yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini iptal etti; böylece devreden yatırım indiriminde süre sınırlaması kaldırıldı.

131 Yurt dıģı bilgisayar yazılımı alımı 1) ġirketinizce yurtdıģında mukim firmalardan piyasada hazır paket programların alınarak üzerinde herhangi bir değiģiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan isletmenizde kullanılması halinde yurt dıģında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taģıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. 2) Copyright kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiģtirme, topluma dağıtma, gösterme vb. gibi haklarının satın alınması halinde, Ģirketiniz tarafından bir gayri maddi hak elde edilecek olup, yurt dıģında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. ÇVÖA hariç.

132 KapanıĢ tasdikleri Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal defterlerin delil olarak kullanılabilmesi için; Yevmiye defterinin ve karar defterinin dönemi takip eden 31/Mart a kadar KapanıĢ tasdiklerinin yapılması gerekir.

133 Elektrik, Su Bedellerine Ait Ödenen Gecikme Zammı Ticari akitlerden doğan alacaklar, 6183 sayılı Kanun kapsamında değildir. Dolayısıyla elektrik, su, doğalgaz ve telefon kullanım bedellerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle ödenen gecikme zamlarının, iģle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak değerlendirilmesi ve GVK ve KVK matrahlarının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınması ve bu Ģekilde ödenen gecikme zamlarına ait KDV nin, Kanun un 29/1-a ve 34/1. maddelerine göre indirim konusu yapılması gerekir.

134 Grup ġirketlerinden Alınan Banka Kredisinin Yansıtılmasında KDV Grup Ģirketinin aktifinde bulunan gayrimenkul teminat gösterilerek alınan banka kredisinin taksit tutarlarına isabet eden faiz ve kur farkı tutarının fiilen krediyi kullanan diğer grup Ģirketine (yatırım yapan firma) herhangi bir fark ilave edilmeksizin aynen yansıtılması iģlemi KDV ye tabi bulunmamaktadır.

135 Yeni yılda sağlık, huzur ve bol kazanç dileklerimle

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK

Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK 01.12.2011 ĠYMMO Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK RAPORLAMA DĠLĠ IFRS FOUNDATION (UFRS VAKFI-2010

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI 12 EKİM 2011 VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VUK 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı