DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI"

Transkript

1 DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

2 MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi iyi kullanma ve doğru bilgiye ulaģma, Kayıt dıģı ekonomiye karģı mücadele, Etik değerlere önem verme, Mali tabloların iģletmenin ve iģletme ile ilgili tarafların yararlanmasına imkan sağlayacak Ģekilde düzenlenmesine katkıda bulunma.

3 Ġkincil mevzuatlar Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları Ġle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Ticaret ġirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ġirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari Ġçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Anonim ġirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ĠliĢkin Yönetmelik

4 Ġkincil mevzuatlar Ticari Defterlere ĠliĢkin Tebliğ Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Halka Açık Olmayan Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ Anonim ġirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Ticaret ġirketlerinde Anonim ġirket Genel Kurulları DıĢında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Anonim Ve Limited ġirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve KuruluĢu Ve Esas SözleĢme DeğiĢikliği Ġzne Tabi Anonim ġirketlerin Belirlenmesine ĠliĢkin Tebliğ

5 DEFTERLER

6 DEFTERLER Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin (Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri) açılıģ onayları, kuruluģ sırasında ve kullanılmaya baģlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılıģ onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılıģ onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanıģ onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret Ģirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılıģı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. AçılıĢ onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılıģlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanıģında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılıģ ve kapanıģ onaylarının Ģekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müģtereken çıkarılan tebliğle belirlenir. Md.64/3

7 Muhasebe Süreci Dönem BaĢındaki iģlemler Dönem içinde yap. iģlemler Dönem sonunda yap.iģlemler Dönem sonunda yap.iģlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu Muhasebe ĠĢlemlerini Yapılması Kesin Mizanın Düzenlenmesi Finansal Tabloların Hazırlanması KapanıĢ Kayıtlarının yapılması

8 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VUK 186.md E-TTK 73.md Y-TTK 66.md ENVANTER Envanter, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir Ģekilde müfredatlı olarak tespit etmektedir. VUK md E-TTK 75 ve 77.md Y-TTK md. DEĞERLEME ĠĢletmenin ticari servetini belli etmek amacıyla, Vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Tanımda da anlaģılacağı üzerine değerlemeler direk olarak vergi matrahını etkilemektedirler.

9 Değerleme ölçüleri Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf değeri Mukayyet değeri Ġtibari değer Rayiç bedel Emsal bedeli ve ücreti Mükellefçe tahmin olunacak bedel Tapu siciline kayıtlı bedel Vergi Değeri Ġktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin VUK artırılması md.261 münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara bağlı bilumum giderlerin toplamını ifade eder Değerlemeden önceki son muamele gününde Bir iktisadi borsadaki muamelelerin ortalama Bir iktisadi kıymetin değeridir. kıymetin değerleme muhasebe gününde VUK sahibi md.264 kayıtlarında için arz gösterilen ettiği gerçek hesap değerdir. değeridir. VUK md.262 VUK md.263 VUK md.266 VUK md.265 Basit Tesisleri usulden sırasında gerçek Tapu usule siciline geçecek Her Bir iktisadi nevi Gerçek mükellefler senetlerle kıymetin kaydedilen bedeli tahvillerin ile, değerleme olmayan,bilinmeyen bedeldir. Serbest üzerinde günündeki meslek VUK mük.md.266 erbabının veya normal yazılı doğru olan A.T.Ġ.K alım olarak değerlerdir. satım lerinin tespit değeridir. alıģ edilemeyen tarihindeki rayice VUK md.267 bir malın, göre VUK değerleme tespit ettikleri geçici md.5 gününde değerdir. satılması halinde emsaline nazaran VUK md 296 haiz olacağı değerdir. Bina ve arazinin Emlak Vergi Kanununa VUK md.268 göre tespit edilen değeridir.

10 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DÖNEMSELLĠK Ġçinde bulunulan dönemde ödemesine rağmen, içinde bulunulan döneme ait olmayan giderler ile, yine içinde bulunulan dönemde tahsil edilmesine rağmen, içinde bulunulan döneme ait olmayan gelirlerin, faaliyet dönemi gelir ve giderlerinden çıkartılması gerekir

11 KASA VUK 284.md Kasa mevcutları itibari kıymetleri ile değerlenir. Kasa sayım noksanları /12/201X SAYIM TESELLUM NOKSANLARI KASA /12/201X DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR SAYIM TESELLUM NOKSANLARI / Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha dahil edilecektir.

12 Kasa sayım fazlası / KASA XXX 397 SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI XXX / SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI XXX 679 DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR XXX / Fazlalığın nedeni bulunmadığı takdirde gelir olarak matraha ilave edilecektir.

13 YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESĠ VUK md.280 Yabancı paralar prensip olarak borsa rayici ile değerlenecektir. Borsada rayici olmayan yabancı paralar için Maliye Bakanlığının ilan edeceği kurlar esas alınır.(efektif alıģ kuru)

14 Değerlemede ortaya çıkan karlar Maliyet 200 x1.60=320 TL Değerleme günü 200x1.90= 380 TL /12/201X KASA KAMBĠYO KARLARI /12/201X Değerlemede ortaya çıkan zararlar Maliyet 200 x1.60=320 TL Değerleme günü 200 x1.40= /12/201X KAMBĠYO ZARARLARI KASA x1.30= /12/201X

15 Kasa bakiyesinin büyük meblağlarda olması Yürürlük Tarihi Reeskont iģlemlerinde uygulanan iskonto oranı (%) Avans iģlemlerinde uygulanan faiz oranı (%) 29/12/ ,75 19/06/ ,50 358,

16 Tarih Bakiye Olağan Fiktif Gün Faiz Bakiye Tutar (%16,50) X , , X , , , X , , , X , , , X , , , X , , , ,78 75,63 219,73 40,84 43,93 ADAT FAĠZ 391,91 Faiz= A x n x t 100x360

17 TL Kasa Hesabına Adat Uygulanması X 131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR 462, DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KAR. 391, Ġlave Edilecek KDV 70,54 201x yılı kasa adatı /

18 ALINAN ve VERĠLEN ÇEKLER Çekler itibari değeri ile değerlenir. Tek düzen hesap planı uygulamasına göre alınan çeklerin sene sonu bakiyesi ticari niteliktekiler, 121 ALACAK SENETLERĠ HESABINA, ticari nitelikte olmayanlar 136 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR HESABI na, Verilen çeklerin bakiyesi Ticari niteliktekiler 321 BORÇ SENETLERĠ; Ticari nitelikte olmayanlar 336 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABINA virman yapılır. Dövizli çekler yıl sonunda Maliye Bakanlığınca belirlenen Döviz alıģ kuru üzerinden değerlenir. Lehte farklar 646 KAMBĠYO KARLARI, aleyhte farklar 656 KAMBĠYO ZARARLARI hesaplarında izlenir.

19

20 BANKALAR Mevduat ve Kredi sözleģmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleri ile birlikte dikkate alınırlar. Örnek: 3 ay vadeli % 10 faiz oranı ile 10/11/201X tarihinde TL yatırılarak vadeli hesap açılmıģtır. A x n x t Faiz= 100x x 51 x 10 Faiz= Faiz= 139, / GELĠR TAHAKKUKLARI 118, PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FON FAĠZ GELĠRLERĠ 139, / VUK md.281

21 KREDĠ KARTI SLĠPLERĠ SatıĢ bedeli iģletmenin hesabına hemen geçilecek ise, kredi kartı slip tutarı 108 DĠĞER HAZIR DEĞER HESABINA SatıĢ bedeli, banka ile yapılan sözleģme gereği belli bir süre sonra hesaba geçecekse 127 DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR hesabına kaydedilir.

22 MENKUL KIYMETLER VUK md.279 ĠĢletmenin aktifinde bulunan menkul kıymetler AlıĢ bedelleri ile Borsa rayiçleri ile Kıst getiri ölçüsü

23 AlıĢ bedeli ile değerlenecek menkul kıymetler Hisse Senetleri Yabancı hisse senetleri Bedelsiz Hisse senetleri Yatırım ortaklıklarına iliģkin hisse senetleri Yatırım fonu katılma belgeleri (portföyleri %51 i Türkiye de kurulmuģ bulunan Ģirketlerin hisse senetlerinden oluģan) Kar Zarar ortaklığı belgeleri

24 Borsa Rayici ile değerlenecek menkul kıymetler Devlet Tahvilleri Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senetleri Özel Sektör Tahvilleri Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Finansman Bonoları Kamu idarelerince ihraç edilmiģ tahviller

25 Kıst getiri ölçüsü Yatırım Fonu Katılım Belgesi (Portföyü, en az %51 i Türkiye de kurulmuģ Ģirketlerin hisse senetlerinden olmayan) Eurobondlar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Gelir ortaklığı Senetleri Burada sözü edilen menkul kıymetlerin alıģ bedellerine kıst dönem getirileri de eklenerek değerlenecektir.

26 ALACAKLAR VUK md.281 TL alacaklar mukayyet değer ile değerlenir. Döviz cinsinden alacaklar ise Maliye Bakanlığınca açıklanan döviz alıģ kuru ile değerlenir. Alacaklar içinde varsa Ģüpheli veya değersiz alacaklar saptanır. Bunlar kayıtlardan düģülür.

27 ALACAKLARIN DEĞERLEMESĠ -ĠHRACATDA KUR ARTIġI ĠLGĠLĠ HESAP DÖNEMĠNĠN SONUNA KADAR ( X) Gelir Tablosunda NET SATIġLARA etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı geliri AYNI YILIN SONUNDA satıģ gelirlerini artırıcı bir iģlemdir ALICILAR.02 Yurt Dışı Alacaklar 601 YURTDIŞI SATIŞLAR.99 Kur Farkları XXX XXX

28 ALACAKLARIN DEĞERLEMESĠ -ĠHRACATDA KUR AZALIġI ĠLGĠLĠ HESAP DÖNEMĠNĠN SONUNA KADAR ( X) Gelir Tablosunda NET SATIġLARA etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı AYNI YILIN SONUNDA satıģ gelirlerini azaltıcı bir iģlemdir YURTDIŞI SATIŞLAR.99 Kur Farkları Veya 612 DİĞER İNDİRİMLER(-) XXX 120 ALICILAR.02 Yurt Dışı Alacaklar XXX

29 ALACAKLARIN DEĞERLEMESĠ -ĠHRACATDA KUR ARTIġI ĠLGĠLĠ HESAP DÖNEMĠNDEN SONRA (2013 ve sonrası) Gelir Tablosunda OLAĞAN GELĠRLERE etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı geliri SATIġ YAPILDIKTAN SONRAKĠ HESAP DÖNEMLERĠNDE Kambiyo Karlarını artırıcı bir iģlemdir ALICILAR.02 Yurt Dışı Alacaklar XXX 646 KAMBİYO KARLARI XXX

30 105 NOLU KDV TEBLĠĞĠ Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği iģlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu iģlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluģması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

31 ġüpheli Alacaklar ALACAKLAR VUK md.323 Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen ödenmemiģ bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar Ģüpheli alacak sayılır. KarĢılık ayırmanın Ģartları Alacak Ticari karın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır. Mükellef Bilanço esasına göre defter tutmalıdır. Alacak zamanında tahsil edilmemiģ olmalıdır. Alacak Teminatsız olmalıdır.

32 ġüphelġ ALACAK KARġILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLĠKLĠ DURUMLAR * Kampanyalı (ön ödemeli) satıģlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karģılık ayrılamaz. * 334 sayılı VUK Genel Tebliği ne göre alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiģ olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiģ olması Ģartıyla, KDV içeren Ģüpheli alacaklarda katma değer vergisi için de karģılık ayrılabilecektir. * Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil bu vesikada yer alan tutar kadar karģılık ayrılabilir. * Yurt dıģından olan alacaklar içinde dava açıldığının dıģ temsilciliklere onaylatılması Ģartıyla karģılık ayrılabilir. * Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan Ģüpheli alacaklar için karģılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da Ģüpheli alacak kabul edilerek karģılık ayrılır. * ĠĢtiraklerden olan alacaklar için karģılık ayrılabilir. * Ġflas halindeki kiģilerden olan alacaklar için karģılık ayrılabilir.

33 * Ferdi iģletme ve Ģahıs Ģirketlerinde Ģirketin ortaklarından olan alacakları için karģılık ayrılamaz. * ġahıs Ģirketlerinden ( Kollektif ve Adi Ortaklıklar ) olan alacaklarda TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından Ģüpheli alacak karģılığı ayrılabilmesi için Ģirket tüzel kiģiliği ve ortakların hepsi için takibata geçilmiģ olması gerekmektedir. * Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiģ olması durumunda, Ģüpheli alacak karģılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kiģi hakkında takibat yapılmıģ olması gerekir. * Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiģ olması gerekir. * Hatır senetleri için Ģüpheli alacak karģılığı ayrılamaz. * TMSF ye devredilen bankalarda bulunan mevduat ve repo hesapları için karģılık ayrılamaz.

34 ġüpheli alacaklarda muhasebeleģtirme /08/201X ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR XXX 121 ALACAK SENETLERĠ XXX /08/201X KARġILIK GĠDERLERĠ XXX 129 ġuphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI XXX / Alacak sonradan tahsil edildiğinde / /102 KASA/BANKA XXX 128 ġüphelġ ALACAKLAR XXX / ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI XXX 644 KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR XXX /

35 Değersiz alacaklar Yargı Kararına veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan olmayan alacaklardır. Alacağın Ticari ve Zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması gerekir. Alacak iģletme hesaplarına intikal ettirilmiģ ve hasılat olarak dikkate alınmıģ olması gerekmektedir. Alacağın tahsili kazai bir hükme veya kanaat getirici bir vesikaya göre imkansız hale gelmelidir. Konkordato anlaģması, Borçlunun Miras Bırakmadan Ölümü ve Mirasçıların mirası reddettiğini gösteren belge, Borçlunun yurt dıģına kaçması ve haciz edilebilecek malı olmadığını gösterir belge, Alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı,

36 DEĞERSĠZ ALACAKLARDA ÖZELLĠKLĠ KONULAR * Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiģ olması gerekir. * Borçlunun iflas etmiģ olması tek baģına değersiz alacak yazmak için yeterli değildir. * Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider (zarar) yazılması gerekir. Aksi takdirde izleyen yıllarda dikkate alınamaz. * Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yıl gelir yazılır. * Bilanço esasına göre defter tutan iģletmeler değersiz hale gelen alacaklarını değersiz hale geldikleri yıl mukayyet değerleri ile zarara geçirerek, iģletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise defterlerine gider kaydederek yok ederler. * KDV içeren değersiz alacaklarda KDV de değersiz alacak olarak kabul edilecektir.

37 Değersiz alacaklarda muhasebe kaydı / DĠĞER OLAĞAN GĠD.VE ZAR. XXX 120 ALICILAR XXX /

38 Vazgeçilen alacaklar Alacaktan konkordato veya sulh yolu ile vazgeçilmelidir. Alacaklının muhasebe kaydı / DĠĞER OLAĞAN GĠD.VE ZAR. XXX 120 ALICILAR XXX /

39 Borçlunun muhasebe kaydı / SATICILAR XXX 546 VAZGEÇILEN BORÇLAR HES. XXX / Ġzleyen üç yılda zararla mahsup edilemezse üçüncü yılda matraha ilave edilir / VAZGEÇILEN ALACAKLAR HES. XXX 679 DĠĞ. OLAĞAN DIġI GELĠR VE KAR XXX /

40 ALACAK VE BORÇ SENETLERĠ REESKONTU Ġktisadi iģlemlere dahil senetli borç ve alacakların reeskonta tabi tutulma iģlemleri, Vergi Usul Kanunu nun 281 ve 285 inci maddelerinde düzenlenmiģtir. Reeskont, iģletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir. ġartları Alacak veya borç senede bağlı olmalıdır. Senet, vade içermelidir. Senedin vadesi değerleme günü itibariyle gelmemiģ olmalıdır. Senet bilançoda yer almalıdır. Senet kazancın elde edilmesine yönelik olmalıdır tarihinden itibaren yapılacak olan reeskont işlemlerinde % 16 oranı uygulanacaktır.

41 REESKONTTA ÖZELLĠKLĠ DURUMLAR * Bankalar, bankerler ve sigorta Ģirketleri dıģında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için reeskont iģlemi ihtiyaridir. * Ancak alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluģlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Kısmi reeskont iģlemi yapılamaz. Örneğin; alacak senetlerinin bir kısmını reeskonta tabi tutup, diğer kısmını tutmamak olmaz. * Bankalara Teminata ve tahsilata verilen senetler için reeskont hesaplanabilir. *Kampanyalı ( ön ödemeli ) satıģlarla ilgili olarak alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. * Hatır senetleri için reeskont hesaplanamaz. * Vadeli çekler için reeskont hesaplanamaz. * Yıllara sari inģaat dolayısı ile alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. * Vadesi belli olan senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz. * Müflisten olan alacaklar için reeskont hesaplanamaz. * Yabancı para cinsinden olan senetli alacak ve borçlar reeskonta tabi tutulabilir. Senet tutarı KDV de içeriyorsa, KDV hasılat unsuru olmadığından, reeskont iģlemi yapılırken bu kısım senet bedelinden düģülüp düģülmeyeceği tartıģmalıdır

42 Reeskont hesaplama iç iskonta formülüne göre hesaplanacaktır Reeskont Ģu formülle hesaplanacaktır: F= A-[A x 360/360+(M x T)] F=Reeskont tutarı, A=Nominal değer, M=Faiz oranı T=Vade (vadeye kalan gün sayısı)

43 Reeskont hesaplama Dövizli senetlerde reeskont tutarı önce döviz bedeli üzerinden hesaplanır. Daha sonra bu tutar kur değerlemesine tabi tutularak reeskont tutarına ulaģılır. Dönem sonunda hesaplanarak dönem kazancının tespitinde dikkate alınan reeskont giderleri izleyen dönemin baģında reeskont geliri yazılarak (122 veya 222 no.lu hesap) kapatılır.

44 Örnek: Bir iģletmenin aktifinde X tarihi itibariyle 100 gün vadeli $ ( TL olarak kayıtlı) tutarında alacak senedi (senette faiz oranı % 10 olarak belirtilmiģtir) ve TL tutarında 40 gün vadeli çeki bulunduğunu varsayalım. TC Merkez Bankası avans iģlemleri reeskont oranı %16 dir. Dönem sonu $ kurunun 1.82 TL/$ olduğunu kabul edelim. Bu durumda reeskont tutarı Ģöyle hesaplanacaktır.

45 Dövizli Senet Değerlemesi F= 7000-[7000 x 360/360+(100 x 0.1)] F=7000-[2.520-/370] F= F=190 $ =190 x1.82 = TL Senet değeri: 7000 x1.82= tl Kur farkı geliri: ( =) 140.-TL

46 Vadeli çek değerlemesi : F= [ x 360/360+(40 x 0.16)] F= [ /366,4] F= F=174,67.TL

47 Muhasebe kayıtları Ģöyle olacaktır X 121ALACAK SENETLERĠ 140, KAMBĠYO KÂRLARI 140,00 Açıklama: Dövizli senet dönem sonu değerlemesi X 657 REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ 520, Gider niteliğinde 345, KKEG niteliğinde 174, ALACAK SEN. REESKONTU 520,47 Açıklama: Dönem sonu reeskont hesaplanması X 122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 520, REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ 520, Mali gelir nit Tic. gelir nit. 153,17 Açıklama: Önceki yıl ayrılan reeskontların iptali /

48 STOKLAR VUK md.274,276,277 V.U.K na göre stoklar genel olarak maliyet bedeli ile değerlenir. BaĢlıca stok değerleme yöntemleri Maliyet bedeli Piyasa değeri (Emsal) Brüt kar metodu Perakende fiyat ile değerleme

49 Maliyet bedeli ile değerleme Ģekilleri Maliyet bedelinin spesifik tayini Ġlk giren ilk çıkar Ortalama maliyet usulü Hareketli ağırlıklı ortalama Basit aritmetik ortalama Ağırlıklı ortalama Standart maliyet yöntemi

50 Maliyet bedeline giren unsurlar Satın alınan emtiada Satın alma bedeli, ithal edilen mallarda FOB bedeli ĠĢyerine getirilinceye kadar ödenen nakliye giderleri ĠĢyerine gelene kadar ödenen sigorta giderleri Mal alımı ile ilgili yapılan diğer giderler. Stoklara girinceye kadar oluģan kur farkları Kredi faizleri ve komisyonlar maliyet veya gider olarak dikkate alınır Ġster faturada, ister sonradan doğan vade farkları mal satıģına kadar maliyete, malın satıģından sonrasında doğrudan gider yazılır.

51 Maliyet bedeline giren unsurlar Ġmal edilen mamullerde Sarf olunan hammadde giderleri. Direkt iģçilikler Genel Ġmalat giderleri Genel idare giderleri (ihtiyari) Ambalajlı olarak piyasaya sunulması zorunlu olan mamulün ambalaj gideri

52 Emsal Bedeli VUK md.267 VUK md.274 SatıĢ bedelinin düģüklük göstermesi: Maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satıģ bedelleri %10 ve daha fazla düģüklük göstermesi durumunda mükellefler, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsü tatbik edilir. Ortalama fiyat esası (Birinci sıra):aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerleme yapılacağı ayda veya bir evvelki ayda veya bir daha evvelki aylarda satıģ yapılmıģsa, bu satıģların miktar ve tutarına göre mükellefçe ortalama satıģ fiyatına göre çıkartılır. Malın Kıymetinin DüĢmesi: Yangın,Deprem,Su Basması veya Bozulma Modası Geçme gibi nedenler, Çürüme, VUK md.278

53 Emsal Bedeli Örnek: Dönem sonu stok miktarı 200 birim olan, söz konusu malın, iģletmedeki birim maliyet bedelinin 55 TL ve değerleme günü itibariyle piyasada oluģan fiyatının 48 TL olması halinde, piyasada oluģan fiyat, maliyet bedelinin % 10 undan daha fazla oranda düģük olduğundan, iģletme emsal bedelle değerleme yapılabilir.

54 Emsal Bedeli ĠĢletmenin aylara göre satıģ fiyatları aģağıdaki gibidir. AYLAR SATIġ SATIġ TUTAR (TL) MĠKTARI FĠYATI (TL) EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satıģ yapılmıģsa, emsal bedeli bu satıģların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satıģ fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satıģ miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması Ģarttır.

55 Emsal Bedeli Diğer Stoklar Değeri DüĢen Mallar 153- Ticari Mallar A Ticari Malı KarĢılık Giderleri Değeri DüĢen Mallar 158- Stok Değer DüĢüklüğü KarĢ A Ticari Malı

56 Zayi olan mallar (DEĞERĠ DÜġEN MALLAR) Deprem ve sel felaketi hariç, Zayi olan malların ekonomik değeri yoksa satıģı da söz konusu değildir. AlıĢ vesikalarındaki KDV, hesaplanan KDV ne ilave edilmelidir. Zayi olan malın Ekonomik değeri varsa Takdir Komisyonunca değer tespiti yapılarak cüz i bir bedelle satıldığında, düzenlenecek faturada o mala iliģkin KDV oranı uygulanarak satıģı gerçekleģir.

57 Zayi olan mallar (DEĞERĠ DÜġEN MALLAR) Örnek X tarihinde depoda çıkan yangın sonucu birim değeri 500.-TL olan 7 adet mal zarar görmüģtür x tarihinde yangın raporuyla birlikte takdir komisyonuna baģvurulmuģ,zarar gören mallara TL emsal bedel takdir edilmiģtir x tarihinde zarar gören malların tamamı TL +%18 KDV olarak satılmıģtır X 157- Diğer Stoklar Değeri DüĢen Mallar 153- Ticari Mallar A Ticari Malı X 654- KarĢılık Giderleri Değeri DüĢen Mallar 158- Stok Değer DüĢüklüğü KarĢ A Ticari Malı

58 X 100- Kasa Merkez Kasası 600- Y.Ġçi SatıĢlar A Ticari Malı 391- Hesaplanan KDV X 623- Diğer SatıĢların Maly Değeri DüĢen Mallar 157- Diğer Stoklar A Ticari Malı X 158- Stok Değer DüĢ.KarĢılığı Değeri DüĢen Mallar 644- Konusu Kalmy.KarĢılıkl Değeri DüĢen Malllar

59 Zayi olan mallar (DEĞERĠ DÜġEN MALLAR) Örnek Battaniye üreten A firmasının, çıkan yangın sonrası tanesi 20 TL olan adet battaniyesi kullanılamayacak derecede yanarak ekonomik değeri kalmamıģtır. Mükellef Vergi Dairesine baģvurarak Takdir Komisyonunca tespitini istemiģtir.

60 / DĠĞER STOKLAR Zayi olan mallar 153 TĠCARĠ MALLAR / KARġILI GĠDERLERĠ STOK DEĞER DÜġ.KARġILIĞI / STOK DEĞER DÜġ.KARġILIĞI DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠD.ZARARLAR DĠĞER STOKLAR HESAPLANAN KDV Ġlave edilecek KDV 654 KARġILI GĠDERLERĠ /

61 Ciro Primi: Belli dönemler itibariyle veya yıl sonlarında alınan mal miktarına (ciroya) bağlı olarak satıcı tarafından iģletme lehine yapılan iskontolar (ciro primleri) mal alıģ maliyetiyle iliģkilendirilmeyip doğrudan gelir yazılır. Ciro primine karģılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi gelir yazılır, bu tutar aynı zamanda bedelsiz alınan malın alıģ bedeli olarak kaydedilir. Söz konusu mallar iģletme aktifinde bu bedelle gösterilir.

62 Örneğin :Bir iģletme lehine, mal aldığı iģletme, dönem sonunda TL tutarında ciro primi dekont etmiģ ve karģılığında bedelsiz mal göndermiģtir. KDV oranı %18 dir. Ciro primi karģılığı iģletme satıcı iģletmeye fatura düzenleyecek, satıcı iģletme de malları fatura ile gönderecek, alacak ve borç birbirine mahsup edilecektir. Bu iģlemlerin alıcı iģletme nezdinde muhasebe kaydı Ģöyle olacaktır:

63 X 320 SATICILAR DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE KÂRLAR Ciro Primi Geliri 391 HESAPLANAN KDV Açıklama: Satıcı tarafında ciro primi hesaplanması / X 153 TĠCARĠ MALLAR ĠNDĠRĠLECEK KDV SATICILAR Açıklama: Ciro primine karģılık satıcı tarafından mal gönderilmesi /

64 Faiz ve Kur Farkları Emtianın satın alınıp iģletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluģan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. (VUK G.tebliğ 238) Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarını ise gider yazılması veya maliyete eklenmesi ihtiyaridir. ĠĢletmeler, aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu ödemeler doğrudan gider olarak yazılabilir.

65 FĠRE Her türlü malda oluģan kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle oluģan eskime veya ağırlık kaybı. Asıl fire: Bir ürünün kendi doğasından kaynaklanıyorsa, Arızi fire: Rastlantı sonucu ortaya çıkıyorsa,

66 Çalınan ve kaybolan mallar Vergi idaresi, ticari iģletmelerde malların çalınması, yahut dolandırıcılık sonucu iģletmelerin zarara uğraması halinde bu zararın vergi matrahı ile iliģkilendirilmesini kesin olarak kabul etmemektedir. Kaybolan veya çalınan malların maliyet bedelleri, kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınır. Kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanamaması durumunda söz konusu mallar iģletmeden çekilmiģ kabul edilir ve fatura düzenlenerek emsal bedellerinin hasılat yazılması gerekir.

67 Fiili mal miktarı, kayıtlı mal miktarından az ise; bu fark hangi sebepten oluģmuģsa oluģsun, izah edilemeyen eksik malın emsal satıģ bedeli üzerinden KDV hesaplanması ve gelir kaydedilmesi gerekir / SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI XXX 153 TĠCARĠ MALLAR XXX / DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR XXXX 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI XXX 391 HESAPLANAN KDV X /

68 Fiili mal miktarının kayıtlı mal miktarından fazla olması Dönem sonu stok miktarı, iģletme kayıtlarına göre olması gerekenden fazla ise ve sebebi bulunmamıģ ise KDV açısından yapılacak iģlem bulunmamaktadır. Bu mal satıldığında KDV uygulanacaktır / ĠLK MADDE MALZEME XXX 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI XXX / SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI XXX 679 DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR XXX / Bu mallar inceleme elamanlarınca tespiti halinde, Bedelsiz mal bulundurma olarak değerlendirileceğinden, ĠĢletmeden sorumlu sıfatıyla KDV istenecektir.

69 GELECEK DÖNEMLERE AĠT GĠDERLER Dönemsellik ilkesi gereği her gider unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmalıdır. Örnek :01/12/201X Tarihinde iki yıllığına kiralanmıģ iģ yeri için aylığı TL olarak iki yıllık kira peģin olarak ödenmiģtir /../ GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER GELECEK YILARAAĠT GĠDERLER BANKA

70 ÖDENMEYEN SSK PRĠMLERi - SSK Primlerinin Gider Kaydı /11/201X Genel Yönetim Giderleri Personele Borçlar Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri / Ödenmeyen SSK Primlerinin Kaydı /12/201X Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Va.Geç. Ert. veya Tak.Vergi ve Diğ.Yük Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kan. Kabul Edilmeyen Gider KarĢılığı /

71 GELĠR TAHAKKUKLARI Bu tür hasılatlar nakden veya hesaben gelecek hesap döneminde elde edilecek olmakla birlikte kısmen veya tamamen cari hesap dönemini ilgilendiren gelirlerdir. Dönemsellik ilkesi gereği her hasılat unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmalıdır.

72 GELĠR TAHAKKUKLARI Kira Gelirleri ĠĢletmenin kiraya vermiģ bulunduğu kıymetleri ile ilgili kapanıģı yapılan döneme isabet eden kira gelirinin (ilgili kira sözleģmelerinden tespit edilerek) tahsil edilmemiģ ve fatura düzenlenmemiģ olsa bile tahakkuk ettirilmesi gerekir.

73 Gider Tahakkukları Elektrik, Su, Telefon Vb. Giderleri Genellikle dönem sonundan sonra gelen elektrik, su, telefon vb. gibi faturaları dolayısıyla kapatılan döneme isabet eden giderler için tahakkuk yapılması gerekir. Söz konusu tahakkuk hesaplamalarının isabetli olması için sayaçların dönem sonu itibariyle okunması, önceki dönemlere göre tahmin yapılması uygundur. Yapılan tahakkuklar kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihine kadar gerçekleģme durumuna göre gerekirse düzeltilmelidir.

74 Ġhracat Gelirlerine % 05 Götürü Gider Uygulaması Ġhracatçılar, yurt dıģında inģaat, onarma ve montaj faaliyetlerinde bulunan firmalar, yurtdıģı satıģlarından döviz olarak elde ettikleri hasılatın %05 ini aģmamak Ģartıyla, yurtdıģında bu islerle ilgili yapmıģ oldukları giderlerine karģılık olmak üzere götürü gider yazabilirler. Ancak bu hakkın kullanımı için söz konusu gider tutarının iģletme varlıklarından çıkmıģ olması, diğer bir anlatımla böyle bir harcamanın belgesiz dahi olsa dönem içinde yapılmıģ olması ve kayıtlara yansıtılması gerekmektedir. Eğer böyle bir harcama söz konusu değilse söz konusu isletmenin götürü gider hakkından yararlanması mümkün değildir. (bu konuda tersi yargı kararları da mevcuttur)

75 DURAN VARLIKLAR VUK md Satın alınan ATĠK maliyet bedeli ile değerlenir. Satın alınan ATIK maliyetine ilave edilecek giderler. Satın alma bedeli, Makine tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden oluģan giderler. Ġmal ve inģa edilen iktisadi kıymetlerde, imal ve inģa bedelleri toplamından oluģur. Yatırımın finansmanında kullanılan kredi faizleri ile yurt dıģından döviz kredisi ile sabit kıymet ithali nedeniyle oluģan kur farları aktifleģtirildikleri dönemde maliyete intikal ettirilmesi gerekir. sonraki dönemlerde maliyete veya giderleģtirilmesi serbesttir.

76 DURAN VARLIKLAR Maliyet bedeline eklenmesi ihtiyari giderler. Satın alınmaları sırasında ödenen Noter, Mahkeme, Kıymet takdiri, Komisyon ve Tellaliye, Emlak alım ve taģıt alım vergileri. ÖTV Binek otomobil alımında ödenen KDV

77 DURAN VARLIKLAR Maliyet bedelini artıran giderler Yapılan harcama Ġktisadi kıymetin ömrünü uzatıyorsa Normal iktisadi ömründe, fonksiyonlarını artırıyorsa amortismana tabi tutulur. Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri maliyete eklenmeyerek doğrudan gider yazılır.

78 DURAN VARLIKLAR Ġktisadi kıymetin ömrünü uzatıcı giderler, aktifleģtirildikleri yıldan itibaren bağımsız olarak. Fonksiyon artırıcı giderler, asıl Ġktisadi kıymetin kalan itfa süresi içerisinde eģit tutarlarda itfa edilirler.

79 DURAN VARLIKLAR Amortismanlar VUK md.313 ĠĢletmede bir yıldan fazla kullanılan, Yıpranmaya aģınmaya veya kıymetten düģmeye maruz bulunan, Envantere dahil olan ve iģletmede kullanılan, Değeri belli tutarı aģan (2012 YILI 770,--TL) Gayrimenkuller, maden ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler, diğer taģıt araçları, alet, edevat, mefruģat, demirbaģ, sinema ve benzeri sabit kıymetlerle patent, telif, ihtira, imtiyaz, gayrimaddi haklar amortisman konusuna girmektedir. BoĢ arazi ve arsalar amortismana tabi değildir. VUK md.314

80 Amortisman ayırma yöntemleri VUK md S.K. Normal amortisman 01/01/2004 tarihinden itibaren Faydalı ömür dikkate alınacak (VUK G.tebliğ 333,339,365, 389) Bu tarihten önce aktife giren iktisadi kıymetler aktife alındıkları yıldaki hükümlere göre amortisman ayrılmaya devam olunur. (Geçici md. 18)

81 Amortisman ayırma yöntemleri VUK Mükerrer 315.md Azalan bakiyeler usulü amortisman % 50 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bilanço usulü defter tutan mükellefler uygulayabilirler.

82 Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Hesaplaması AĢağıdaki gibi olacaktır. Yıllar Amortismana Amortisman Amortisman BirikmiĢ Esas Tutar(TL) Oranı(%) Tutarı(TL) Amortisman(TL) , , , , , , , , , , , , , , ,--

83 Amortisman ayırma yöntemleri Fevkalade amortisman VUK md.317 Doğal afetler, yeni icatlar veya cebri çalıģmaya maruz tutulmadan dolayı kullanılamaz hale gelen ve mükellefin ilgili bakanlıkların görüģü alınarak uygulanır. Maliye Bakanlığınca her iģletme için ayrı nispetler uygulanır.

84 - Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan orandan daha düģük bir oran uygulanmasından dolayı amortisman süresi uzamaz. - Amortisman ayırma hakkı o yıl için kullanılır. Kullanılmaması halinde sonraki yıla devretmez. O yıl için amortisman hakkından vazgeçilmiģ sayılır. - Amortisman yönteminde normal amortisman uygulamasından azalan bakiyeler usulüne geçiģ mümkün değildir. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal usule dönmek mümkündür. Yöntem değiģikliği amortisman süresini uzatmaz. Amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde gösterilmek zorundadır.

85 Alındıktan sonra montajı gereken iktisadi kıymetlerde, montaj iģlemi tamamlandıktan sonra iktisadi kıymetin kendisinden bekleneni yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. ĠĢletmede imal ya da inģa edilen iktisadi kıymetlerde de, imal ya da inģa tamamlandıktan, kendisinden beklenen yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. Burada söz konusu iktisadi kıymetler inģaat, imalat hesaplarından çıkarılarak sabit kıymet hesabına aktarılmıģ olmalıdır. Tarım tesislerinde, tesislerin ürün vermesi beklenmez, tesislerin tamamlanması yeterli sayılmalıdır.

86 Ġktisadi ve teknik bütünlük. Ġktisadi bütünlük, iktisadi kıymetlerin bir arada kullanılmasının daha rasyonel, istenen amacı gerçekleģtirmede daha etkili, kayıpların daha az olmasını ifade eder. Teknik bütünlük, iktisadi kıymetlerin bir amacı gerçekleģtirmede bir arada kullanılmalarının zorunlu olmasını belirler.

87 Kıst Dönem Amortismanı - Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeģitli Ģekillerde iģletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere iģletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılması zorunlu olup, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer ise, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilmelidir.

88 YENĠLEME FONU (VUK md.328) Yenileme fonu ayırabilmek için bilanço hesabı esasına göre defter tutmak gerekir. Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri olması veya iģletmeyi yönetenlerce karar verilip teģebbüse geçilmiģ bulunulmalıdır. Satın alınacak iktisadi kıymetin daha önce satılan kıymetle aynı nitelikte olması gerekir. Satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymet Amortismana Tabi iktisadi kıymet olmalıdır. BoĢ arazi ve arsalar amortismana tabi olduğundan satıģından doğan kar yenileme fonuna alınmaz.

89 Yenileme Fonunda kullanım suresi (VUK 328) Sure ile ilgili birinci görüģ. Amortismana tabi iktisadi kıymetin satıģından elde elde edilen karın yenileme giderlerini karģılamak üzere pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl sure ile tutulabileceği kesin hüküm olduğundan, yıl deyimi dönem kabul edilmekte, yenileme fonuna alınıldığı yılı baģlangıç yılı sayılmaktadır. Süre ile ilgili ikinci görüģ. DanıĢtay tarafından benimsenen ikinci görüģ karın satıģın yapıldığı yılı izleyen üçüncü yılın vergi matrahına dahil edileceği yönündedir. SatıĢ karından oluģan fonun döviz veya mevduat hesaplarında tutulması sonucu elde edilen kur veya faiz geliri fona eklenmez

90 Örnek - Makine SatıĢı X Kasa BirikmiĢ Amortismanlar Makine ve Teçhizat Hesaplanan KDV Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar / SatıĢ Karının Yenileme Fonuna Devri /12/201X Diğer OlağandıĢı Gelir ve Karlar Özel Fonlar Yenileme Fonu /

91 Yeni Makinenin amortismanı / ÖZEL FONLAR BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN /

92 ÖZEL MALĠYET BEDELĠ Kiralanan gayrimenkullerle ilgili olarak iģletmeler tarafından yapılan değer artırıcı veya gayrimenkulü geniģletici nitelikteki giderlerden kira süresi sonunda kiralayanda bırakılacak olan kıymetler özel maliyet adını almaktadır. Bu tür harcamalar doğrudan gider yazılmayıp aktifleģtirilir. Özel maliyetler, maliyet bedeli ile değerlenir. Özel maliyetler kira süresine göre eģit yüzdelerle amortismana tabi tutulur. Kira süresinin belirsiz olması durumunda amortisman beģ yıllık süre esas alınarak hesaplanacaktır. Özel maliyet bedellerinin itfasında kıst amortisman uygulaması yapılmayacak ve azalan bakiyeler usulü kullanılmayacaktır. Özel maliyetin bir bedel karģılığında devredilmesi durumunda iktisadi kıymet satısı gibi iģlem yapılacaktır.

93 FĠNANSAL KĠRALAMA Kullanılacak Hesaplar: 301 Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar: Finansal Kiralama sözleģmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aģmayan(anapara+faiz) kısmı bu hesaba alacak kaydedilir.(cari Yıl) 401 Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar: Finansal Kiralama sözleģmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aģan kısmı(anapara+faiz) bu hesaba alacak kaydedilir. (Anapara+Faiz Genel toplamından Cari Yıla iliģkin Anapara+Faiz tutarı çıkartılarak bulunur.) 302 ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-): Finansal Kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama iģlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa iliģkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (Kiralamanın yapıldığı yıla iliģkin faiz tutarı) 402 ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-): Finansal Kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama iģlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aģan borçlar ile kiralanan varlığa iliģkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (Kiralamaya iliģkin toplam faiz tutarından cari yıla iliģkin faiz tutarı(302) çıkartılarak bulunur.) 260 Haklar Ġmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin iģletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.

94 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ Birden fazla takvim yılına sirayet eden inģaat (dekapaj iģleri de inģaat iģi sayılır) ve onarma iģlerinde kar veya zarar iģin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, o yıl beyannamesinde gösterilir. ĠnĢaat ve onarma iģlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde iģin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

95 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ MÜġTEREK GĠDERLERĠN DAĞITIMI - Yıl içinde birden fazla inģaat ve onarma iģinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müģterek genel giderler bu iģlere ait harcamaların birbirine olan nispeti dahilinde;

96 Örnek: E. Mühendislik Mümessillik A.ġ yılında üç inģaat ve taahhüt iģi için TL tutarında genel gider yapmıģ ve bu iģlerle ilgili olarak aģağıdaki harcamaları gerçekleģtirmiģtir. Yıllara Yaygın Taah.ĠĢi Harcama Tutarı Dağıtım Oranı Gider Payı A Taahhüt ĠĢi % B Taahhüt ĠĢi % 33, C Taahhüt ĠĢi % 41, %

97 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ Yıl içinde tek veya birden fazla inģaat ve onarma iģinin bu madde Ģümulüne girmeyen iģlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müģterek genel giderler, bu iģlere ait harcamalar ile diğer iģlere ait satıģ ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;

98 Örnek: E. Mühendislik Mümessillik A.ġ. 201X yılında üç inģaat ve taahhüt faaliyeti üzerinde çalıģmıģ, bu iģlerin yanında bir de Otomotiv iģinde faaliyet göstermiģtir.bunların hepsi için yapılan ortak genel giderler TL dir. A taahhüt iģinden TL, B taahhüt iģinden TL, C taahhüt iģinden TL istihkak tahsil etmiģtir. Otomotiv iģinden dolayı ise TL hasılat elde etmiģtir. Bu verilere göre müģterek genel giderler aģağıdaki Ģekilde dağıtılacaktır. Yıllara Yaygın Taah.ĠĢi Ġstihkak Hasılat Oranı Gider Payı Hasılat Tutarı A Taahhüt ĠĢi % 21, B Taahhüt ĠĢi % 28, C Taahhüt ĠĢi % 35, Otomotiv ĠĢi % 14, %

99 YILLARA YAYGIN ĠNġAAT VE ONARIM ĠġLERĠ Amortismanların Dağıtımı: - Birden fazla inģaat ve onarma iģlerinde veya bu iģlerle sair iģlerde müģtereken kullanılan tesisat, makine ve ulaģtırma vasıtalarının amortismanları, bunların her iģte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır.

100 MALĠYET HESAPLARININ GELĠR TABLOSU HESAPLARINA AKTARILMASI ARAŞ. VE GEL. GİDERLERİ 631 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİDERLERİ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. 751 ARAŞ. VE GEL. GİDÇ. YNS 761 PAZ. S. VE DAĞ. GİD. YNS 771 GENEL YÖN. GİD. YNS 781 FİNANSMAN GİD. YNS XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ARAŞ. VE GEL. GİD. YNS. 761 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. YNS 771 GENEL YÖN. GİD. YNS. 781 FİNANSMAN GİD. YNS. XXX XXX XXX XXX 750 ARAŞ.VE GEL. GİD 760 PAZ. S. VE DAĞ. G. 770 GENEL YÖNETİM G 780 FİNANSMAN GİD. XXX XXX XXX XXX

101 DÖNEM SONU KAYITLARI 31/12/ YURT ĠÇĠ SATIġLAR 601 YURT DIġI SATIġLAR 602 DĠĞER GELĠRLER 640 ĠġTĠRAKLERDEN TEMETTÜ GELĠRLERĠ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELĠRLERĠ 642 FAĠZ GELĠRLERĠ 643 KOMĠSYON GELĠRLERĠ 644 KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIġ KARARI 646 KAMBĠYO KARLARI 647 REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ 648 ENFLASYON DÜZELTMESĠ KARLARI 649 DĠĞER OLAĞAN GELĠR KARLAR 671 ÖNCEKĠ GELĠR VE KARLARI 679 DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠR VE KARLAR 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

102 31/12/ DÖNEM KARI VEYA ZARARI 610 SATIġTAN ĠADELER 611 SATIġ ĠSKONTOLARI 612 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER 620 SATILAN MAMÜLLERĠN MALĠYETĠ 621 SATILAN TĠCARĠ MALLARIN MALĠYETĠ 622 SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ 623 DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ 630 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠME GĠDERLERĠ 631 PAZARLAMA SATIġ DAĞITIM GĠDERLERĠ 632 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 653 KOMĠSYON GĠDERLERĠ 654 KARġILIK GĠDERLERĠ 655 MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI 656 KAMBĠYO ZARARLARI 657 REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ 658 ENFLASYON DÜZELTMESĠ ZARARLARI 659 DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR 660 KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ 661 UZUN VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ 680 ÇALIġMAYAN KISIM GĠDER VE ZARARLARI 681 ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLARI 689 DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDER VE ZARARLAR

103 VERGĠ MATRAHININ TESPĠTĠ 690 DÖNEM TĠCARĠ KAR VEYA ZARARI +(-) XXXX Matraha Ġlave Edilecek Unsurlar (KKEG vb.) + XXX Matrahtan Ġndirilecek Unsurlar (-) XXX MALĠ KAR VEYA ZARAR +(-) XXXX

104 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -ĠLAVELER- Kanunen Kabul Edilmeyen Bazı Giderler: (GVK.41/KVK.Md 11) 1)Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. 2)Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar. 3) Hesaplanan Para Cezaları,Vergi Cezaları,Gecikme Zamları

105 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -ĠLAVELER- 4)Kiralama yoluyla edinilen veya iģletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taģıtları ile uçak, helikopter gibi hava taģıtlarından iģletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. 5) SözleĢmelerde ceza Ģartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalıģanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri.

106 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -ĠLAVELER- 6)Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 100 ü. Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

107 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -ĠLAVELER- 7) Fiilen Ödenmeyen SSK Primleri(SSK.Md.80) 8) Binek Otomobillere Ait Motorlu TaĢıtlar Vergileri, cezalar ve gecikme zamları 9) Ödenmeyen Kıdem Tazminatı KarĢılık Giderleri 10) Özel ĠletiĢim Vergileri

108 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- ĠġTĠRAK KAZANÇLARI ĠSTĠSNASI (KVK Md.5/1-a Tam Mükellefiyete Tabi BaĢka Bir Kurumun Sermayesine Katılım nedeniyle elde edilen Kazançlar.

109 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- TAġINMAZ VE ĠġTĠRAK HĠSSELERĠ SATIġ KAZANCI ĠSTĠSNASI (KVK Md.5/1-e Bunun için; - TaĢınmaz ve Hisse senetleri En Az 2 Tam Yıl Aktifte Yer Almalıdır. - Kazancın %75 i Ġstisna Olacaktır. - Sermaye ye Ġlave Etmek Zorunlu Değildir.

110 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- - Ġstisna SatıĢın Yapıldığı Yılda uygulanır. - SatıĢ Kazancının Ġstisnadan Yararlanan Kısmı, SatıĢın Yapıldığı Yılı Ġzleyen 5. Yılın Sonuna Kadar Pasifte Özel Bir Fon hesabında Tutulur. - SatıĢ Bedelinin,SatıĢın Yapıldığı Yılı Ġzleyen 2.Takvim Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi Gerekir. - SatıĢ Zararı OluĢması Halinde Bu Zarar Dikkate Alınmaz.(Mukteza)

111 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- EĞĠTĠM TESĠSLERĠ ĠLE REHABĠLĠTASYON MERKEZLERĠNĠN ĠġLETĠLMESĠNDEN ELDE EDĠLEN KAZANÇLAR (KVK Md.5/1-ı) - Ġstisna Merkezlerin Faaliyete Geçtiği Hesap Döneminden Ġtibaren BaĢlayacaktır. - Tesis Bünyesindeki Büfe, Kantin Kafeterya Gibi ĠĢletilen Yerler Ġstisnadan Yararlanamayacaktır. - Kurs ĠĢletmeciliği Ġstisnadan Yararlanamayacaktır.

112 TĠCARĠ KARDAN MALĠ KARA GEÇĠġ -BAZI ĠSTĠSNALAR- - Ġstisna, 1 Ocak 2006 Tarihinden itibaren Faaliyete Geçen Okullar ve Rehabilitasyon Merkezleri Ġçin Geçerli Olacaktır. - Ġstisna, 5 Hesap Dönemi Süreyle uygulanacaktır.

113 Vergi KarĢılıklarının ayrılması 31/12/ DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KARġILIĞI 370 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR. 31/12/ DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 691 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR. 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 31/12/ DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 590 DÖNEM NET KARI 31/12/ DÖNEM KARININ PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜM. 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER

114 BAĞIġ VE YARDIMLAR Kazancın %5 i ile sınırlı olanlar: Genel ve Özel bütçeli kamu idareleri, Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler,Köyler,kamu yararına çalıģan dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağıģlar. KVK 10/1,c GVK 89/4 konu sınırlaması yok

115 % 5 LĠK BAĞIġ YARDIM HESABI Kurum kazancının %5 ile sınırlı olan bağıģ ve yardımlarda, indirime tabi tutarın tespitinde esas alınacak kurum kazancı [Ticari Bilanço Karı-(iĢtirak kazançları istisnası+geçmiģ yıl zararları)]

116 BAĞIġ VE YARDIMLAR Kazancın %100 üne kadar bağıģlanabilenler: - Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağıģlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiģtirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi (KVK MD.10/1-ç) - Sanatsal,kültürel ve bilimsel çalıģmalarla ilgili olanlar. (KVK MD.10/1-d) - Doğal afetler dolayısıyla yapılanlar. (KVK MD.10/1-d) - Amatör spor kulüpleri Sponsorluk harcamaları GVK 89/8 KVK mük 10/1,b - Ana sözleģmelerinde gıda bankacılığı faaliyeti bulunan dernek ve vakıflara gıda bankacılığı kapsamında yapılan gıda, temizlik, giyecek, yakacak maddeleri bağısı GVK 89/6 KVK /40) YAPILAN BAĞIġIN % 50 SININ ĠNDĠRĠMĠ KABUL EDĠLENLER Profesyonel spor kulüpleri Sponsorluk harcamaları GVK 89/8 KVK 10/1,b

117 BAĞIġ VE YARDIMLAR Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inģası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inģası için bu kuruluģlara yapılan her türlü bağıģ ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağıģ ve yardımların tamamı. Yürürlük ( ) Türkiye'de yerleģmiģ olmayan kiģilerle, iģyeri, kanuni ve iģ merkezi yurt dıģında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dıģında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet iģletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleģmiģ olmayan kiģilere hizmet veren iģletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.

118 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; Yıllık beyanname verenler: Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aģmamak Ģartıyla (Bu Ģartın tespitinde iģverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin Ģahsına, eģine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi Ģahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta Ģirketi nezdinde akdedilmiģ olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiģ olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiģ bulunması Ģartıyla, eģlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.). (GVK. Mad. 89/1) Yıllık beyanname verenlerin ödediği bireysel emeklilik primleri matrahtan indirilemeyecek. (Yürürlük 01/01/2013)

119 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; Ücretli çalıģanlar ve memurlar: Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta Ģirketi nezdinde akdedilmiģ olması Ģartıyla; ücretlinin Ģahsına, eģine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, iģsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi Ģahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (Ġndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aģamaz. (GVK. Mad. 63/3) Ücretli çalıģanların ödediği bireysel emeklilik primleri matrahtan indirilemeyecek. (Yürürlük 01/01/2013)

120 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; ĠĢverenler: ĠĢverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (ĠĢverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle iliģkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aģamaz. Gerek iģverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aģamaz.).(gvk. Mad. 40/9) Yürürlük tarihi 01/1/2013

121 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER AR-GE HARCAMALARININ %100 ü (5746 Sayılı Kanun 5.Md. 1 Nisan 2008) - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, iģletmeleri bünyesinde yaptıkları yeni teknoloji ve bilgi arayıģına yönelik araģtırma ve geliģtirme harcamaları tutarının %100 ünü yıllık beyan ettikleri gelirden ayrıca indirebilmektedir. - Kazancın Yetersiz Olması Nedeniyle Ġndirilemeyen Ar-Ge Harcamaları Sonraki Yıllara Devreder.

122 Enflasyon Muhasebesi (Düzeltmesi) Karları/Zararları sayılı Kanun ile değiģiklik- Özsermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarında yer alan tutarları, düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edebilme imkanı sağlanmıştır. Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince düzeltme sonucu bulunan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, kar dağıtımı olarak addedilmeyecektir.

123 Zararların indirimi Her yıla iliģkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beģ yıldan fazla nakledilmemek koģulu ile geçmiģ yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar beyanname üzerinde gösterilen kurum kazancından indirilir.

124 HESAPLANAN KURUMLAR VERGĠSĠ KARġILIK TUTARININ TĠCARĠ KAR TUTARINI AġMASI HALĠ ĠĢletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar ve hesaplanan vergi karģılığı aģağıdaki gibi olsun; (193 hesapta da TL geçici vergi olduğunu kabul edelim.) 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK UNSURLAR MATRAH % 20 KURUMLAR VERGĠSĠ KARġILIĞI

125 / DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ.LARI DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ / DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ / DÖNEM NET ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI / DNM.KARININ PEġ.ÖD.VER.VE DĠĞ.YÜK PEġĠN ÖDN. VERGĠLER VE FONLAR

126 TĠCARĠ ZARAR DOĞDUĞU HALDE, AYNI ZAMANDA MATRAH OLUġMASI HALĠ; ĠĢletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar ve hesaplanan vergi karģılığı aģağıdaki gibi olsun; (193 hesapta da TL geçici vergi olduğunu kabul edelim.) 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI... ( ) 950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK UNSURLAR MATRAH % 20 KURUMLAR VERGĠSĠ KARġILIĞI

127 / DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ.LARI DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ.LARI / DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI DNM.KARI VERGĠ VE DĠĞ.YAS.YÜK.KARġ.LARI / DÖNEM NET ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI / DNM.KARININ PEġ.ÖD.VER.VE DĠĞ.YÜK PEġĠN ÖDN. VERGĠLER VE FONLAR /

128 Diğer hususlar 2012 yılı kapandıktan sonra 2012 tarihli gelen faturalar için: KDV indirimi sıkı sıkıya deftere kaydedilmeye bağlandığı için KDV indirimi yapılamaz. Gider kurumlar vergisi beyannamesi verilene kadar kullanılabilir. (KDV dahil tutar gider/maliyet yazılabilir) Defter kapanıģ tasdikinden sonra gelen faturalar kapanıģ tasdikin ardından girilebilmelidir. Kanunda bunu engelleyen bir hüküm yoktur.

129 Diğer hususlar Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara iliģkin giderlerin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların, istisna dıģı kurum kazançlarından indirimi mümkün değildir. Devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarlarını geçmeyen zararları, Tam bölünme halinde bölünen kurumun öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, indirilebilir.

130 Anayasa mahkemesinin iptal kararları Yatırım indirimi: 8 Nisan 2006 tarihli düzenleme ile yatırım indirimi 1/1/2006 tarihinden geçerli, olmak üzere yürürlükten kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi 15/10/2009 tarihli toplantısında bir siyasi partinin iptal baģvuruģunu haklı görerek düzenlemede yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini iptal etti; böylece devreden yatırım indiriminde süre sınırlaması kaldırıldı.

131 Yurt dıģı bilgisayar yazılımı alımı 1) ġirketinizce yurtdıģında mukim firmalardan piyasada hazır paket programların alınarak üzerinde herhangi bir değiģiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan isletmenizde kullanılması halinde yurt dıģında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taģıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. 2) Copyright kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiģtirme, topluma dağıtma, gösterme vb. gibi haklarının satın alınması halinde, Ģirketiniz tarafından bir gayri maddi hak elde edilecek olup, yurt dıģında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. ÇVÖA hariç.

132 KapanıĢ tasdikleri Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal defterlerin delil olarak kullanılabilmesi için; Yevmiye defterinin ve karar defterinin dönemi takip eden 31/Mart a kadar KapanıĢ tasdiklerinin yapılması gerekir.

133 Elektrik, Su Bedellerine Ait Ödenen Gecikme Zammı Ticari akitlerden doğan alacaklar, 6183 sayılı Kanun kapsamında değildir. Dolayısıyla elektrik, su, doğalgaz ve telefon kullanım bedellerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle ödenen gecikme zamlarının, iģle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak değerlendirilmesi ve GVK ve KVK matrahlarının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınması ve bu Ģekilde ödenen gecikme zamlarına ait KDV nin, Kanun un 29/1-a ve 34/1. maddelerine göre indirim konusu yapılması gerekir.

134 Grup ġirketlerinden Alınan Banka Kredisinin Yansıtılmasında KDV Grup Ģirketinin aktifinde bulunan gayrimenkul teminat gösterilerek alınan banka kredisinin taksit tutarlarına isabet eden faiz ve kur farkı tutarının fiilen krediyi kullanan diğer grup Ģirketine (yatırım yapan firma) herhangi bir fark ilave edilmeksizin aynen yansıtılması iģlemi KDV ye tabi bulunmamaktadır.

135 Yeni yılda sağlık, huzur ve bol kazanç dileklerimle

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

8 Aralık 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi

8 Aralık 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi İSMMMO-İş İş Kuleleri 8 Aralık 2009 31.12.200912 2009 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Dönembaşında Yapılan İşlemler MUHASEBE SÜRECİ İşine Devam Etmekte Olan İşletmeler 1. Açılış Kaydının Yapılması: Önceki döneme

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı 78.000,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ANTALYA SMMM ODASI 17 ARALIK 2009

ANTALYA SMMM ODASI 17 ARALIK 2009 ANTALYA SMMM ODASI 17 ARALIK 2009 TEKDÜZEN HESAP PLANINDA ÖNEM ARZ EDEN KONULAR VE DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Dönembaşında Yapılan İşlemler MUHASEBE SÜRECİ İşine Devam Etmekte Olan İşletmeler 1. Açılış Kaydının

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 2 Faaliyetlerine devam eden ya da görünür gelecekte faaliyetini sonlandırmaya karar vermemiģ iģletmelerin faaliyetlerinin sınırsız olduğu kabul edilir. Bu muhasebenin temel ilkelerinden

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı