Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi"

Transkript

1 Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

2 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Fon Kuruluna; Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 'nun ( Fon ) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, gelir tablosu, fon toplam değeri ve fon portföy değeri tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal tablolarla ilgili olarak kurucu nun sorumluluğu Kurucu, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız denetim kuruluşu nun sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetimlere dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, fonun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş Görüşümüze göre, fon portföyünün değerlenmesi, fon toplam değeri ve birim pay değerinin hesaplanması işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 'nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arzetmekte; ilişikteki finansal tablolar, Fon un 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal durumunu ve 1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemine ait finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve değerleme düzenlemeleri çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Ayşe Zeynep Deldağ Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 12 Mart 2013 İstanbul, Türkiye (2)

4 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle bilanço Cari dönem Önceki dönem 31 Aralık Aralık 2011 Varlıklar I - Hazır değerler A - Kasa - - B - Bankalar - - C- Diğer hazır değerler II - Menkul kıymetler A - Hisse senetleri B - Özel kesim borçlanma senetleri C - Kamu kesimi borçlanma senetleri D- Diğer menkul kıymetler - - III - Alacaklar A- Takastan alacaklar - - B- Borsa para piyasasından alacaklar C- Kar payı - - D- SGMK alacakları - - E- Vadeli işlemlerden - - IV - Diğer varlıklar Varlıklar toplamı V - Borçlar (2.520) (6.081) A - Banka avansları - - B - Banka kredileri - - C- Menkul kıymet alım borçları - - D- Katılma belgesi borçları - - E- Vergi karşılığı - - F- Fon yönetim ücretleri - (4.912) G- Diğer borçlar (2.520) (1.169) Borçlar toplamı (2.520) (6.081) VI - İhtiyatlar - - Net varlıklar toplamı VII - Fon toplam değeri A - Katılma belgeleri B - Katılma belgeleri değer artış/azalışı (21.558) C - Fon gelir gider farkı Cari dönem fon gelir gider farkı Geçmiş yıllar fon gelir gider farkı Fon toplam değeri Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

5 1 Ocak 31 Aralık 2012 dönemine ait gelir tablosu Cari dönem 1 Ocak 31 Aralık 2012 Önceki dönem 1 Ocak 31 Aralık 2011 I - Fon gelirleri A- Menkul kıymetler portföyünden alınan Faiz ve kar payları Özel kesim menkul kıymetleri faiz ve kar payları Hisse senetleri kar payları Borçlanma senetleri faizleri Kamu kesimi menkul kıymetleri faiz ve kar payları Diğer menkul kıymetler faiz ve kar payları B - Menkul kıymet satış karları Özel kesim menkul kıymetleri satış karları Hisse senetleri satış karları Borçlanma senetleri satış karları Kamu kesimi menkul kıymetleri satış karları Diğer menkul kıymet satış karları - - C - Gerçekleşen değer artışları D - Diğer gelirler II - Fon Giderleri A- Menkul kıymet satış zararları (54.169) ( ) 1- Özel kesim menkul kıymetleri satış zararları (13.546) (30.667) - Hisse senetleri satış zararları (13.546) (30.667) - Borçlanma senetleri satış zararları Kamu kesimi menkul kıymetleri satış zararları (40.623) (83.699) 3- Diğer menkul kıymetler satış zararları - - B - Gerçekleşen değer azalışları ( ) ( ) C - Faiz giderleri - - D - Diğer giderler ( ) (88.064) 1- İhraç izni ücretleri İlan giderleri (2.763) (904) 3- Sigorta ücretleri Aracılık komisyonu giderleri (12.217) (8.602) 5- Noter harç ve tasdik ücretleri (2.127) (668) 6- Fon yönetim ücretleri ( ) (69.541) 7- Denetim ücretleri (1.773) (1.474) 8- Katılma belgesi basım giderleri Vergi, resim, harç vb. giderler Diğer (7.048) (6.875) E - İhtiyatlar - - ( ) ( ) III - Fon gelir - gider farkı Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

6 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle fon portföy değeri tablosu Nominal değeri Cari dönem Önceki dönem 31 Aralık Aralık 2011 Rayiç Nominal Rayiç değeri % değeri değeri % Hisse senetleri ,59 - Diğer ortaklıklar Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş ,38 T.Garanti Bankası A.Ş ,33 T. Halk Bankası A.Ş ,89 Devlet tahvili ve hazine bonoları , ,84 Özel sektör tahvilleri , Borsa para piyasası , Diğer menkul kıymetler (Ters repo) Vadeli işlem ve opsiyon nakit teminatı ,57 Fon portföy değeri , ,00 Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

7 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle fon toplam değeri tablosu Tutarı CARİ DÖNEM Önceki dönem 31 Aralık Aralık 2011 Grup % Toplam % Tutarı Grup % Toplam % A- Fon portföy değeri ,00 99, ,00 100,15 B- Hazir değerler ,00 0, ,00 0,03 a) Kasa b) Bankalar c) Diğer hazır değerler ,00 0, ,00 0,03 C- Alacaklar a) Takastan alacaklar b) Diğer alacaklar D- Diğer varlıklar E- Borçlar (2.520) 100,00 (0,01) (6.081) 100,00 (0,18) a) Takasa borçlar b) Ödenecek fon yönetim ücretleri (4.912) 80,79 (0,14) c) Katılma belgesi d) İhtiyatlar e) Krediler f) Diğer borçlar (2.520) 100,00 (0,01) (1.169) 19,21 (0,03) Fon toplam değeri , ,00 Toplam pay sayısı (Adet) , ,00 Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) , ,99 Kurucunun elindeki pay sayısı (Adet) Ekte sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (6)

8 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablo dipnotları A. Bilanço dipnotları Fon, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 4 Şubat 2009 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile Ata Yatırım Türkiye İslami Market A Tipi Borsa Yatırım Fonu olarak kurulmuştur. Sözkonusu fon henüz faaliyete geçmeden Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 8 Mart 2011 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izin ile Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu na dönüştürülmüş, ve 29 Mart 2011 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Fon") finansal tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur: 1- Birim pay değeri: 31 Aralık Aralık 2011 Fon Toplam Değeri: TL TL Dolaşımdaki Pay Sayısı: Adet Adet Birim Pay Değeri: 0, TL 0, TL 2- Katılma belgeleri hareketleri: 2012 Adet 2012 Tutar (TL) 2011 Adet 2011 Tutar (TL) Başlangıç Satışlar Geri Alışlar ( ) ( ) ( ) ( ) 31 Aralık Fon süresi: Fon süresiz olup, 4 Şubat 2009 tarihinde kurulmuştur. 4- Sigorta: Hisse senetleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ( MKK ), sabit getirili menkul kıymetler ise İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ( Takasbank ) nezdinde saklanmakta olup söz konusu kurumlar tarafından sigorta kapsamındadır Aralık 2012 tarihi itibariyle Kurucu olan Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi ve Yönetici Kurum Ata Portföy Yönetimi Anonim Şirketi elinde pay yoktur. 6- Bilanço hesaplarında, bir önceki döneme göre ortaya çıkan artış ve azalışlar: Fon toplam değeri 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle TL iken, %706 oranında artarak cari dönemde TL olmuştur. Dolaşımdaki pay sayısı da cari dönemde %591 oranında artmıştır. (7)

9 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablo dipnotları (devamı) 7- Uygulanan belli başlı muhasebe prensiplerinin özeti; a) Genel: SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan XI/6 numaralı Tebliğ i ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından düzenlenecek finansal tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları (bundan sonra "menkul kıymet yatırım fonları için SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri" olarak anılacaktır) belirlemiştir. Fon un finansal tabloları bu ilkelere göre hazırlanmaktadır. b) Gerçekleşen değer artışları/azalışları: Fon menkul kıymetlerinin her gün itibariyle fon içtüzüğü hükümlerine göre değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan değerleme farkları, bilançodaki fon toplam değerinin içinde yer alan katılma belgeleri değer artış/azalış hesabında muhasebeleştirilmektedir. Bu suretle, değerleme farkları, ancak ilgili menkul kıymetin elden çıkartılarak gerçekleşmesi halinde gelir veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır. c) Vergi karşılıkları: Türk Ticaret Kanunu'na göre tüzel kişiliği olmayan fonlar, portföy işletmeciliği kazancı elde etmeleri nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındadırlar. Ancak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun istisnaları düzenleyen 5. maddesinin 1 fıkrasının d/1 alt bendi uyarınca, Türkiye de kurulu menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67. maddesi uyarınca menkul kıymet yatırım fonlarının Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan portföy işletmeciliği kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın vergi tevkifatına (stopaja) tabidir. 23 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere menkul kıymet yatırım fonlarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan portföy işletmeciliği kazançlarına uygulanacak stopaj oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Söz konusu oran eski ya da yeni portföy ayrımı yapılmaksızın yatırım fonunun portföy işletmeciliği kazancının tamamı için geçerlidir. Bu kapsamda 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle menkul kıymet yatırım fonları tarafından hesaplanması gereken vergi karşılığı bulunmamaktadır. 1 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 4697 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle eklenen bent ve 5838 sayılı Kanunun 32/8 maddesiyle değişen ibareye göre (Yürürlük; 1 Mart 2009) emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar, ifadesi emeklilik yatırım fonlarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar şeklini almıştır. İlgili madde uyarınca menkul kıymet yatırım fonlarının elde ettiği gelirler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır. (8)

10 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablo dipnotları (devamı) d) Katılma belgeleri: Katılma belgelerinin alım satımında, beher pay için, fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle bulunan değer esas alınmaktadır. Katılma payını içeren katılma belgelerinin satışından elde edilen kaynaklar satış tutarı esas alınarak katılma belgeleri hesabında yansıtılmakta, geri alınan belgeler ise alış tutarları esas alınarak bu hesaptan düşülmektedir. Katılma belgelerinin itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi nezdinde müşteri bazında izlenir. Fon katılma belgeleri bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez. Katılma belgesi işlemleri günlük olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi ne bildirilir. Katılma belgeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi nezdindeki hesaplarda, her müşterinin kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları ile fon bilgileri bazında takip edilir. Kurucu kaydi değer olarak tutulan katılma belgelerini müşteriler bazında izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri yazılı olarak da 5 yıl boyunca saklamak zorundadır. e) Menkul kıymetlerin değerlemesi: Fon un içtüzüğü menkul kıymetlerin değerlemesine ilişkin olarak aşağıdaki hükümleri içermektedir: - Değerleme her işgünü itibariyle yapılır. - Fon Portföy Değeri portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır. - Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir: Portföy e alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası ( TCMB ) döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Borsa da işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. İki Seans uygulayan borsalarda değerleme fiyatı ikinci seans ağırlıklı fiyatı ve oranıdır. Borsa da işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir. Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerleme günü itibarıyla oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. (9)

11 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablo dipnotları (devamı) Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 45 inci Maddesi çerçevesinde yapılır. Fon un devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz ve kar payları alındıkları gün Fon un toplam değerine dahil edilir. Bir payın değeri, fon toplam değerinin tedavüldeki katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katılma belgelerinin tümü satılıncaya kadar, her payın değeri, fon toplam değerinin toplam pay sayısına bölünmesi ile bulunur. Bu dönem içinde geri satın alma yoluyla fona geri dönmüş katılma belgelerinden halen fon bünyesinde bulunanların sayısı toplam pay sayısından düşülür. Katılma belgelerinin satış ve geri alış fiyatı, belgedeki pay sayısı ile pay değerinin çarpımı suretiyle bulunan tutardır. 8- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No: 10) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (seri: VII, No:44) 24 Kasım 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ değişikliği; 1 Ocak 2013 ten geçerli olmak üzere fonlara uygulanan ücret ve komisyonların kamuya açıklanması ve fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeyi getirmektedir; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak yönetim ücreti oranlarının Ek-5 te yer alan tablodaki fon toplam gider oranı üst sınırları dikkate alınarak belirlenmesi, belirlenecek yönetim ücreti oranlarının KAP ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi ve yapılacak ilk içtüzük/izahname değişikliği başvurularına bu kapsamda yapılacak değişikliklerin de dahil edilmesi gerekmektedir. Fon Türleri Bazında Uygulanacak Azami Fon Toplam Gider Oranları Uygulanacak Azami Fon Toplam Gider FON TÜRLERİ Oranı Günlük Yıllık Likit Fonlar Yüzbinde 3,5 %1,28 Kısa vadeli tahvil ve bono fonları, endeks fonlar, koruma amaçlı ve garantili fonlar ile Yüzbinde 6 %2,19 altın ve kıymetli maden fonları Fon sepeti fonları Yüzbinde 12 %4,38 Diğer fonlar Yüzbinde 10 %3,65 Yine 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tebliğ değişikliğinde, Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, işlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıkların değerlemesinde kapanış seansı fiyatı kullanılır (10)

12 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablo dipnotları (devamı) Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerleme günü itibarıyla oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. ifadeleri yer almaktadır. 9- Değerlemede uygulanan döviz kurları: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde döviz cinsinden menkul kıymet yoktur. 10- Değerlemede esas alınan gelir ortaklığı senetleri fiyatları: Bilanço tarihi itibarıyla portföyde gelir ortaklığı senedi yoktur 11- Diğer hususlar: Portföy işlemleri Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL (31 Aralık 2011: TL) tutarındaki diğer hazır değerler, Fon un Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki hesabında bulunan nakitten oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL tutarındaki menkul kıymetler; TL tutarındaki özel kesim tahvili (31 Aralık 2011: Yoktur) ve TL tutarındaki devlet tahvili (31 Aralık 2011: TL) işlemlerinden oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla finansal tablolarda yer alan TL tutarındaki diğer borçlar ödenecek denetim ücretleri, SPK kayda alma ücreti, tahvil borsa payından oluşmaktadır (31 Aralık 2011: TL). Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII, No: 17 sayılı Tebliği çerçevesinde Fon da ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır. (11)

13 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablo dipnotları (devamı) B. Gelir tablosu dipnotları 1- Gelir ve gider hesaplarında bir önceki yıla göre %25 in üzerinde ortaya çıkan artış ve azalışların nedenleri: Para ve sermaye piyasalarında meydana gelen dalgalanmaların yanısıra, fon portföy değerinde meydana gelen %706 oranındaki artışa bağlı olarak hisse senedi satış karlarında meydana gelen artış sebebiyle fon gelirleri %16 oranında artmıştır. Menkul kıymet satış zararları ve gerçekleşen değer azalışlarındaki düşüş sebebiyle fon giderleri geçen döneme oranla %38 oranında azalmıştır böylelikle fon gelir gider farkı rakamında önceki döneme gore artış meydana gelmiştir. 2- Denetim ücreti, tahakkuk esasına göre giderleştirilmektedir. 3- Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü tutarları: 4- Kurucudan alınan avans ve kredi faiz oranları: 5- Kurucu ile ilişkiler Fon, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Kurucu") tarafından kurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca portföy yönetimi, Ata Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Yıl içinde Fon'un menkul kıymet alım satımlarının tamamı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile yapılan işlemlerden oluşmuştur. Fona sadece Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile Portföy Yönetimi sözleşmesi imzalayarak fiilen Portföy Yönetimi müşterisi olan yatırımcılar ile Seri VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ hükümlerine göre kurulmuş olan Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları katılabilir. Fon kurucu sıfatıyla Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi ne ödemek üzere her gün fon toplam değerinin %0, i oranında Fon Yönetim Ücreti tahakkuk ettirmektedir. C. Fon portföy değeri tablosu dipnotları 1- Dönem içinde elde edilen bedelsiz hisse senetleri: Hisse senedi 1 Ocak 31 Aralık 2012 Bedelsiz tutarı Nominal (TL) 29 Mart 31 Aralık 2011 Bedelsiz tutarı Nominal (TL) T.Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş (12)

14 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablo dipnotları (devamı) 2- Bilanço tarihi itibariyle menkul kıymetler borsalarına kote edilmemiş menkul kıymetler: 3- Bilanço tarihi itibariyle portföyde imtiyazlı hisse senedi: 4- Cari dönemde ihraç edilen menkul kıymetin toplam tutarının %10'unu aşan kısmı: 5- Açıklanması gerekli görülen diğer bilgiler: D. Fon toplam değeri tablosu dipnotları 1- Bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacakların tutarı: 2- Fon toplam değerinin %5'inden fazla tutardaki diğer varlıkların ayrıntısı: 3- Diğer hususlar: (13)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 01.01.2009/31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FON 01.01.2009

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 1 Ocak- 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansaı tabıolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar içindekiler Sayfa Finansal lablolarla

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO)

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AVO) 25 Ekim - 31 Araıık 2013 hesap dönemine ait finansaı tabıoıar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66

VARLIKLAR TOPLAMI 160.476,66 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) 31 Aralık 2008 VARLIKLAR I- Hazır Değerler 133,18

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı