KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI"

Transkript

1 KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız. 2. Tek oturumda yapılacak Sertifika Sınavı, 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. 3. Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır. 4. Toplam süre 180 dakikadır. 5. Test kitapçığındaki her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. 6. Sınavın değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen seçeneği işaretleyip boş soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. Ankara, 21 Nisan 2012

2 1

3 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM, RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL 1- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim konusunda iç denetim birimine düşen görevlerden birisi değildir? a) Kurumdaki etik kültürün değerlendirilmesi b) Kurumda etik kültürü olumsuz etkileyebilecek durumların tespitine yönelik denetim yapılması c) Kurumda etik kültürün oluşturulması d) Etik kültürü destekleyen stratejilerin varlığının değerlendirilmesi e) Liderlerin etik davranışları yansıttığının değerlendirilmesi 2- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin temel ilkelerinden birisi değildir? a) Şeffaf olma b) Adil olma c) Hesap verme d) Kurallara uyma e) Sorumluluk 3- Uluslararası İç Denetim Standartlarına (2110 Yönetişim) göre aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetinin görevlerinden birisi değildir? a) Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliştirilmesine katkı yapılması b) Etkili bir kurumsal performans yönetimi için danışmanlık hizmeti sunulması c) Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına etkili bir şekilde iletilmesi d) Kurumda etkin işleyen bir yönetişim mekanizmasının kurulması ve devam ettirilmesi e) Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletimini sağlamak 4- Aşağıdakilerden hangisi bir risk azaltma yöntemi değildir? a) Yönetim gözden geçirmeleri ve onayları b) Riskten kaçınmak c) Süreç kontrolleri ve kontrollerin etkinliğinin izlenmesi d) Eğitim e) Etik değerler ve kurumsal kimlik 2

4 5- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetimiyle ilgili doğru bir ifade değildir? a) Sadece fonksiyon bazında değil kurumun tamamında uygulanır. b) Sadece tehlikelerden korunma odaklıdır. c) Strateji belirlemede kullanılır. d) Sonuç değil sonuca odaklanmak için kullanılan bir araçtır. e) Tüm risklerin uygun bir şekilde yönetildiğine dair makul bir güvence sağlar. 6- Kurumsal risk yönetimi yaklaşımında riskleri belirledikten sonra hangi adım gelir? a) Raporlama b) Riskleri izleme c) Risklere cevap verme d) Riskleri değerlendirme e) Strateji belirleme 7- Aşağıdakilerden hangisi riskin belirsizliğini ve sonucunu etkilemez? a) Kontrol etkinliği b) Önceki risk deneyimi c) Tehdidin türü d) Riske maruz varlıklar e) Kalıntı risk miktarı 8- Aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol örneği değildir? a) Politika ve prosedürler b) Personel eğitimi c) Riske cevap verme d) Mutabakatlar e) Sistem kontrolleri 9- I. Operasyonların etkinliği ve verimliliği II. Mali tabloların güvenirliği III. Sistem ve süreçlerden tam güvence sağlamak IV. Mevcut kanun ve hükümlere uygunluk V. Varlıkların korunması Yukarıdakilerin hangileri iç kontrol tanımında vurgulanan temel amaçlar arasında yer alır? a) I-III b) II-III c) I-II-IV 3

5 d) I-II-IV-V e) II-III-V 10- İç kontrollerin operasyonel etkinliğinin değerlendirilmesi sırasında kullanılabilecek yöntemlerden hangisi en yüksek seviyede güvence verir? a) Yeniden hesaplama/uygulama b) İnceleme c) Gözlem d) Analitik İnceleme e) Görüşme 11- İç kontrollerle ilgili yeterli bir sistemin, aşağıda sayılanlardan hangisinin yaptığı bir usulsüzlüğü ortaya çıkartma ihtimali en fazladır? a) Birlikte suiistimal yapan bir personel grubu b) Birlikte suiistimal yapan bir müdürler grubu c) Tek bir personel d) Tek bir müdür e) Genel müdür 12- Kurum, önemli satış gelirlerine ilişkin bir banka ile anlaşmıştır. Bu anlaşma kapsamında şirket, tüm satışlarına ilişkin alacaklarını banka teminatı ile gerçekleştirecektir. Banka şirketin gelirlerinden anlaşmada belirtilen oranda kesintiyi hizmet karşılığı alacaktır. Şirketin banka tarafından onaylanmış bir müşterisinden alacağının gecikmesi ya da alacağın temin edilememesi halinde ilgili tutarı bankadan tahsil edecektir. Aşağıdakilerden hangisi şirketin gelirlerine ilişkin risklerine yönelik aldığı aksiyonu en iyi şekilde açıklar? a) Şirket risklerini azaltmıştır. b) Şirket ilgili riskini transfer etmiştir. c) Şirket ilgili riskini kabul etmiştir. d) Şirket ilgili riskini engellemiştir. e) Şirket ilgili riskini artırmıştır. 13- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminde yumuşak (soft) kontrollerden birisi olarak gösterilebilir? a) Politika/prosedürler b) Organizasyonel yapı c) Merkezi karar alma d) Kısıtlayıcı resmi akışlar e) Ortak değerler 4

6 14- İç kontrolde görev ve sorumluluklara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üst yönetimin sorumluluğundadır. b) Birim yöneticileri kendi alanlarından ve iç kontrolün uygulanmasından sorumludurlar. c) İç denetim, kontrol faaliyetlerinin ne olacağına karar verebilir. d) İç denetim, iç kontrolün etkinliğini değerlendirir. e) İç kontrol sisteminin kurulması sırasında iç denetim danışmanlık hizmeti verebilir. 15- Aşağıdakilerden hangisi COSO İç Kontrol Modeli ile ilgili değildir? a) Hedeflere ulaşma b) Makul güvence c) Yöneticiler ve tüm personel d) Süreç e) Cezalandırma 16- Aşağıdakilerden hangisi INTOSAI Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberine göre, kontrol ortamı kapsamında yer almaz? a) Kişisel ve mesleki dürüstlük b) Etik değerler c) Yönetimin ve personelin iç kontrole yönelik destekleyici tavrı d) Kontrol faaliyetleri e) İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları 17- Aşağıdakilerden hangisi AB İç Kontrol Standartlarından birisi değildir? a) Misyon b) Etik ve kurumsal değerler c) Personel atamaları ve yer değiştirmeleri d) Personel değerlendirme ve geliştirme e) Denetim komitesi 18- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları arasında yer alan Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler standardı için gerekli genel şartlardan değildir? a) İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. b) Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. c) İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını gösteren görev dağılım çizelgesi oluşturulmalıdır. d) İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. e) Varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. 5

7 19- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları arasında yer alan Personelin Yeterliliği ve Performansı standardı için gerekli genel şartlardan değildir? a) İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. b) İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. c) Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. d) Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevi farklı kişilere verilmelidir. e) Personelin işe alınması ile görevinde yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. 20- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları arasında yer alan Yetki Devri standardı için gerekli genel şartlardan değildir? a) İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. b) Yetki devirleri, devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. c) Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. d) Yetki devredilen personel belirli dönemlerde devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. e) Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 21- Risk yönetimi/kontrol faaliyetleri ilişkisi çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Kontrol faaliyetleri belirlemeden önce riske verilebilecek diğer cevapları da gözden geçirmek gerekir. b) Risklerin her gözden geçirilmesi aşamasında kontrol faaliyetlerinin de etkililiğinin değerlendirilmesi gerekir. c) Kamuda risk varsa maliyet unsuru dikkate alınmaksızın riski azaltmak uygun bir yöntemdir. d) Risklerin özelliklerine göre önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri belirlenmelidir. Bu yöntemlerden biri veya aynı anda bir kaçı riski kontrol etmek için kullanılabilir. e) Risk yönetiminin temel amacı, bütün riskleri kontrol etmek değil, fayda-maliyet analizi çerçevesinde idarenin hedeflerine ulaşmasına makul bir güvence vermektir. 22- Yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmaması durumunda, gerçekleşme olasılığı ve etkisi değiştirilemeyecek risklere ne ad verilmektedir? a) Kalıntı risk b) Risk iştahı c) Doğal risk 6

8 d) Maruz kalma e) Stratejik riskler 23- Risklere verilebilecek cevaplara ilişkin olarak aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? a) Faaliyeti gerçekleştirmek çok riskli, alternatif faaliyet seçenekleri var/transfer et b) Doğal risk, risk iştahının içinde/kabul et c) Faaliyete ilişkin yeterli uzmanlık yok/devret d) Çalışanlara yemek verecek alt yapı yok/devret e) Riskler fayda-maliyet analizi çerçevesinde önlenebilir veya etkisi azaltılabilir/kontrol et 24- Risk yönetimi süreçlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? a) Risk Strateji ve Politikası Belgesi, idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda risk yönetimi konusunda; uygulanacak yöntem, üst yönetimin beklentileri, risk iştahı, organizasyonel yapı, iletişim gibi hususlarda tüm çalışanları bilgilendirerek genel bir çerçeve çizer. b) Risk değerlendirmesi temel olarak, idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek faktörlerin etki ve olasılıklarının değerlendirilmesi sürecidir. c) Risklerin raporlanma sıklıkları, her bir riskin özelliği ve idarenin yapısına göre farklı aralıklarda belirlenebilir. d) Risklere verilecek cevaplar iç kontrolün Kontrol Faaliyetleri bileşenlerinin konusunu oluşturur. e) Riskler temel olarak, stratejik plan aşamasında tespit edilmeye başlanır. 25- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları arasında yer alan Bilgi ve İletişim standardının genel şartlarından birisi değildir? a) Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. b) Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. c) Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. d) Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. e) İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. 26- Kamu İç Kontrol Standartlarına göre, idarelerin iç kontrol sistemini hangi sürelerde değerlendirmeleri gerekmektedir? a) 3 yılda bir kez b) 6 ayda bir kez c) Yılda en az bir kez d) 2 yılda bir kez 7

9 e) 5 yılda bir kez 27- Dış denetim ve iç denetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Dış denetimde asıl amaç, Parlamento adına yürütmenin bütünü üzerinde denetim yapmak ve sonuçlarını Parlamentoya bildirmektir. İç denetim ise, yürütme içinde yer alan ayrı ayrı kurumların denetiminden sorumludur. b) İç denetim, dış denetim için en güvenilir veri kaynağıdır. Sağlıklı ve etkin bir iç denetim, yüksek denetim açısından bir amaç niteliğindedir. c) Sayıştaylar iç denetim fonksiyonunu iç kontrollerin değerlendirilmesi çalışmalarında inceler. d) Sayıştayların iç denetim fonksiyonunun etkinliğini değerlendirme sorumluluğu bulunmaktadır. e) İç denetim ile işbirliği, dış denetimin bağımsızlığını zedeleyebilir. 28- Dış denetim sürecinde Sayıştay denetçisi, iç denetim çalışmalarından kendi denetiminde yararlanmayı hedeflemektedir. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre en az dikkate almalıdır? a) Fonksiyonel ve örgütsel bağımsızlık b) Mevzuatla belirlenmiş mesleki yeterliğe sahiplik c) Çıkar çatışmasını engelleyen kurallar d) Denetim ile ilgili her türlü erişim yetkisinin ve kullanımının varlığı e) İç denetçi sayısı 29- Türk Sayıştayı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Denetimlerini TBMM adına yapmaktadır. b) Mali bağımsızlığa sahiptir. c) İlk olarak 1924 Anayasasında yer alarak anayasal bir kimlik kazanmıştır. d) Denetim ve kesin hükme bağlama işleri Anayasa ile teminat altına alınmıştır. e) Sayıştay yargılama dairelerinin kararlarına karşı temyiz süreci kendi bünyesinde yer alan Temyiz Kurulunda sonuçlandırılmaktadır. 30- Ofis Tipi ve Kurul Tipi Sayıştaylar ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Ofis Tipi ve Kurul Tipi Sayıştaylar yargı yetkisine haiz olanlar ve olmayanlar olarak ayrıma tabidirler. b) Ofis Tipi Sayıştaylar Anglosakson modeline göre yapılanmış iken Kurul Tipi Sayıştaylar Kıta Avrupası modelini esas almışlardır. c) Kurul Tipi Sayıştaylardan bazıları Maliye Bakanlığı adına çalışmaktadırlar. d) Ofis Tipi Sayıştaylara İngiltere, Amerika ve İsrail, Kurul Tipi Sayıştaylara ise İspanya, Portekiz ve Yunanistan örnek verilebilir. e) Türk Sayıştayı yargı yetkisine haiz Kurul Tipi Sayıştaylardandır. 8

10 9

11 İKİNCİ BÖLÜM DENETİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 1- Kamu İç Denetim Standartlarına göre, iç denetim planının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi bir zorunluluk değildir? a) İç denetim yöneticisi, idarenin hedeflerine uygun olarak iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmak zorundadır. b) İç denetim planı, en az yılda bir kez yapılan yazılı bir risk değerlendirmesine dayanmak zorundadır. c) Üst yönetici ile üst düzey yöneticiler planlama sürecine dahil edilerek görüşleri alınmak zorundadır. d) İç denetim planının hazırlanmasında, idarenin Stratejik Planı ile Kamu İç Denetimi Strateji Belgesinin dikkate alınması zorunludur. e) İç denetim yöneticisinden talep edilen tüm danışmanlık görevleri, iç denetim planına dahil edilmek zorundadır. 2- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası İç Denetim Standartlarının amaçlarından birisidir? a) İç denetçilerin profesyonelleşmesini sağlamak b) İç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç denetçilerin objektifliğini sağlamak c) Dış denetçilerin, iç denetçilerin çalışmalarından daha fazla yararlanmasını sağlamak d) İç denetim faaliyetinin performansının değerlendirilmesi için temel oluşturmak e) İç ve dış denetçilerin aynı amaç için çalışmasını sağlamak 3- Uluslararası Mesleki Etik Kurallar gereği iç denetçiler, faaliyetlerini aşağıdaki kurallardan hangisine göre yürütmek zorundadırlar? a) Görev hedefleri doğrultusunda yaparlar. b) Zamanında, ağırbaşlı şekilde ve açıklıkla yaparlar. c) Doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar. d) Mesleki yetkinliklerini sürekli bir şekilde geliştirirler. e) Dakiklik, objektif olarak ve sorumluluk duygusuyla yaparlar. 4- Özel sektör uygulamaları esas alındığında aşağıdakilerden hangisi iç denetim biriminin bağımsızlığını ve iç denetçilerin tarafsızlığını en çok tehlikeye sokar? a) İç denetim biriminin, yönergede belirtilmiş olmayan bir iştirakin denetimi ile görevlendirilmesi b) İç denetim yöneticisinin, hem kurumun genel müdürüne hem de yönetim kuruluna bağlı olması ve kurumun hiyerarşik yapısında ikili raporlama sorumluluğunun bulunması c) İç denetim biriminin ve dış denetçilerin aynı işi iki kere yapmamak için toplam görev kapsamını birlikte planlamaları d) İç denetim biriminin, kurumun başka kurumlarla sözleşme imzalamasından önce bu sözleşmeleri inceleme ve gözden geçirme sürecine dahil edilmesi 10

12 e) İç denetçilerin bir denetim raporunda prosedürlerini eleştirdikleri birimler için sık sık revize prosedürler yazmaları ve hazırlamaları 5- Aşağıdakilerden hangisi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı oluşturmak için gerekli temel ilkelerden birisi değildir? a) İç denetçilerin ve diğer ilgililerin kalite güvence ve geliştirme sistemi konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. b) Kalite güvence ve geliştirme politikaları uygulanmaya başlanıldığında izlenecek yaklaşım ve kullanılacak çalışma kâğıtları belirlenmiş olmalıdır. c) Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri sonunda elde edilen bulgular çalışma kâğıtlarıyla belgelendirilmelidir. d) Kalite güvence ve geliştirme prosedürlerinin uygulanması açısından en iyi sonuçların alınması beklenmelidir. e) Kalite güvence ve geliştirme politikalarının doğru bir şekilde uygulanmasını garanti altına almak amacıyla izleme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 6- Aşağıdakilerden hangisi, risk esaslı denetim planı hazırlanması aşamalarından birisi değildir? a) Birim, faaliyet ve süreçlerin tanınması b) Denetim evreninin oluşturulması c) Risk faktörlerinin belirlenmesi d) Denetim konularının en yüksek riskliden başlamak üzere sıralanması e) Bireysel çalışma planının hazırlanması 7- Birimlerin tanınması kapsamında, aşağıdakilerden hangisi denetlenen birim yöneticilerine yöneltilebilecek sorulardan birisi değildir? a) Birimin organizasyon yapısında/ işleyişinde/ insan kaynağında/ sisteminde/ faaliyetlerinde/ görevlerinde/ mevzuatında değişiklik planlanıyor mu? b) Hariçte veya biriminizde ne olursa faaliyetleriniz engellenir/işleriniz aksar? c) Biriminizde iş ve işlemlerin yolunda gittiğinden (doğru yürütüldüğünden) nasıl emin oluyorsunuz? d) Birimin, iç denetim faaliyetlerine bakışı nasıldır ve iletişim problemleri yaşanmakta mıdır? e) Birimde devamlılık arz eden problemler nelerdir? 8- Kamu İç Denetim Standartlarına göre (KİDS:2201) bir görev planlanırken, iç denetçiler aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir? a) Görev konusu faaliyetin hedefleri ve performansının, yönetim tarafından kontrol edilmesi sırasında yararlanılan araçlar 11

13 b) Görev konusu faaliyetin yönetimine ilişkin önemli riskler ve bu risklerin potansiyel etkilerini kabul edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve araçları c) Kamu İç Kontrol Standartlarına kıyasla, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği d) Görev konusu faaliyetin, dış denetime yardımcı olacak şekilde düzenlenmesi e) Görev konusu faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli gelişme sağlama fırsatları 9- Kamu İç Denetim Standartlarına göre (KİDS:2240), iç denetçilerce hazırlanması gereken Görev İş Programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Denetimin amaç ve hedefleri açıkça belirtilmelidir. b) Denetim sürecinde kullanılacak yöntemler ifade edilmelidir. c) Saha çalışmasına başlanmadan önce onaylanması zorunlu değildir. d) Tahmini denetim süresine yer verilmelidir. e) Denetim kapsamına alınan birim veya süreçler yer almalıdır. 10- Saha çalışmasında; Denetim kapsamına alınmasına karar verilen hususlarla ilgili olarak idarece var olduğu belirtilen kontrollerin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının süreçler, kayıtlar ve belgeler üzerinden incelenmesidir tanımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Denetim testi b) Bulgu oluşturma c) Analitik inceleme d) Gözlem e) Doğrulama 11- Bireysel çalışma planında aşağıdaki hususlardan hangisinin yer alması beklenmez? a) Saha çalışması kapsamında gerçekleştirilen test sonuçları b) Denetimin amacı ve kapsamı c) Saha çalışmasının yapılacağı yerlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler d) Bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler e) Tahmini denetim süresi 12- Denetim Süre Planı Formunun hazırlanması için en uygun zaman hangisidir? a) Denetlenecek birim ile kapanış toplantısı yapıldıktan sonra b) Bireysel çalışma planının onaylanmasından sonra c) Denetim testlerinin geliştirilmesinden sonra d) Denetim görevlendirme yazısı incelenip çalışma dosyasına konulduktan sonra e) Nihai denetim raporunun sunumundan sonra 12

14 13- Kamu İç Denetim Rehberine göre, bulgu formunda yer alan tespit, neden, riskler ve etkileri, kriterler, öneriler bölümlerine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi uygun değildir? a) Öneriler bölümü, olması gereken durumu ifade eder. b) Riskler ve etkileri bölümü, idarenin karşı karşıya olduğu riskleri ve bu risklerin muhtemel etkilerini gösterir. c) Tespit bölümü, yanlış veya sapma nedir sorusunu yanıtlar. d) Neden bölümü, yanlış veya sapmanın sebebini ortaya koyar. e) Kriterler bölümü, ilgili mevzuat, standart ve iyi uygulamalar çerçevesinde olması gerekeni açıklar. 14- Aşağıda yer alan tanımlamalardan hangisi doğrudur? a) İnsanlar ilişkilerinde farklı maskeler kullanırlar. b) İnsanlar ilişkilerinde her zaman samimidir. c) İnsanlar ilişkilerinde her zaman doğruyu söylerler. d) İnsanlar ilişkilerinde her zaman başkalarının sözünü dinlerler. e) İnsanlar ilişkilerinde rastgele hareket ederler. 15- Aşağıdakilerden hangisi düşünceleri ifade etmeyi zorlaştıran bir özellik olarak söylenilebilir? a) Zeka b) Diğer insanlara yönelik beklentilerimiz c) İyiniyet d) Hayat tecrübesi e) Yaş 16- Güzel konuşmanın önünde en belirgin engel aşağıdakilerden hangisidir? a) Kişinin fiziksel olarak çekici olmaması b) Konuşmacının erkek olması c) İletişime yönelik bir motivasyonun olmaması d) Sürenin kısa olması e) Dinleyicilerin yeterince entellektüel olmaması 17- I. Salona ekibinle birlikte ilk sen git. II. İmza listesi dolaştır. III. Toplantıya daima zamanında başla. IV. Baştan, amaç ve gündemi oku. Katılımcıların havaya girmesini sağla. Toplantı sırasında yapılacakların sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) I-II-III-IV b) I-III-IV-II 13

15 c) IV-I-II-III d) IV-II-III-I e) III-I-IV-II 18- Aşağıdakilerden hangisi beden dilimizi öncelikli olarak ortaya koyar? a) Ses tonu b) Konuşma c) Jestler, mimikler d) Giyim e) Statü 19- Aşağıdakilerden hangisi suyu bulandırma (snow job) taktiği ni doğru bir şekilde ifade eder? a) Karşı tarafın taviz vermesi için saldırmaktır. b) Özellikle duygusal oyunlarla (öfke, korku, vb.) karşı tarafı anlaşmaya zorlamaktır. c) Karşı tarafı çok fazla bilgiye boğarak nelerin doğru veya önemli olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratmaktır. d) Karşı tarafın önce güven duymasını sağlamak, sonrasında isteklerini kabul ettirmek taktiğidir. e) Konuyu başka alanlara çekerek dolaylı yoldan istekleri kabul ettirmektir. 20- Sadece kendi duygu ve düşüncelerini aktarmayı tercih eden ama diğerlerini dinlemeyen bir kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? a) Ben ci b) Saldırgan c) Ketleyici d) Bencil e) Sencil 21- İç denetimde uygunluk denetimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Uygunluk denetimi kapsamında, denetlenen birim veya sürece ilişkin oluşturulan kontrollerin yeterliliği ve etkinliği de değerlendirilir. b) Uygunsuzluğun kamu zararı na yol açtığının tespiti halinde, denetçi bu zararın miktarına yönelik çalışma da yapabilir. c) Uygunsuz işlemlerin, hile, suistimal ve yolsuzluk gibi durumlarla ilgili olması halinde, iç denetçi konuyu ivedilikle denetlenen birimin yöneticisine intikal ettirir. d) Uygunluk denetimi kıdemsiz iç denetçiler tarafından da yapılabilir. e) Uygunluk denetimi hem birim bazlı hem de süreç bazlı yürütülebilir. 14

16 22- Aşağıdakilerden hangisi mali denetimde planlama safhasının bir unsuru değildir? a) Risklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi b) Hesap alanlarının belirlenmesi c) Önemlilik seviyesinin belirlenmesi d) Muhasebe verilerinin doğruluğunun değerlendirilmesi e) Risklerin etkilediği hesapların belirlenmesi 23- Denetlenen sürecin ya da birimin amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin bir bütün olarak değerlendirildiği iç denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Uygunluk Denetimi b) Mali Denetim c) Performans Denetimi d) Sistem Denetimi e) Bilgi Sistemleri Denetimi 24- Denetlediği sürecin amaçları, hedefleri, sorumluları ve işleyişini anlamaya çalışan bir iç denetçi, denetimin hangi aşamasındadır? a) Saha Çalışması b) Raporlama c) Planlama d) İzleme e) Testlerin Uygulanması 25- Performans denetimi hangi işlevi ile kamu yönetiminde kurumsal yönetişimin güçlendirilmesine en çok katkı sağlar? a) Kamuda israfın önlenmesi b) Kaynakların verimli kullanılması c) Birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi d) Hesap verebilirlik ve saydamlığın artırılması e) Muhasebe sisteminin geliştirilmesi 26- Aşağıdaki özelliklerden hangisi, performans denetimi raporunda yer alacak bir önerinin sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir? a) Yapıcı bir üslup ve içeriğe sahip olması b) Sonuç almaya yönelik olması c) Sonuçlarının izlenebilir olması d) Kamu zararının telafisine imkân sağlaması 15

17 e) Uygulanabilir ve maliyet etkin olması 27- Aşağıdakilerden hangisi performans denetiminin temel amaçlarından birisi değildir? a) Kamuda hesap verme sorumluluğunun gelişmesini sağlamak b) Çevreye duyarlı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek c) Yolsuzlukla mücadele etmek ve yolsuzluğa karışanların cezalandırılmasını sağlamak d) Kamu yönetiminde sürekli gelişmeyi teşvik etmek e) Kamu hizmetlerinin maliyet-etkin sunulmasını sağlamak 28- İç denetçi bilgi sistemleri denetimi kapsamında fiziksel ve çevresel kontrolleri değerlendirmektedir. Bu kapsamda belirlediği test stratejilerinden hangisi amaca uygun değildir? a) Bilgi işlem birimine girişi sağlayan kapının yetkisiz kişilerin birime erişimini engelleyen yeterli unsura sahip olup olmadığının tespitine yönelik gözlem yapılması b) Uzaktan erişim yetkisinin kullanımına ilişkin yetki ve sorumlulukların iş amaçlarına uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik belge incelemesi ve görüşmeler yapılması c) Binaya girişteki turnike sisteminde kullanılan manyetik kartların çıkış yapmadan giriş yapılmasını veya giriş yapmadan çıkış yapılmasını engelleyip engellemediğinin sistemi kullanarak test edilmesi d) Binadaki güvenlik kameralarının sayısı, konumlandırılması ve görüntü çözünürlüğü itibariyle yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözlem ve inceleme yapılması e) Yangına dayanıklı olup olmadığının testi amacıyla sistem odasının zemin kaplamasının incelenmesi 29- Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunun öneriler kısmıyla ilgili yanlış bir bilgidir? a) Öneriler uygulanabilir olmalıdır. b) Önerilere taslak raporda da yer verilir. c) Öneri, bulgunun nedenlerinin tespit edilerek çözüme kavuşturulmasıdır. d) Önerilerin denetlenen birimle birlikte geliştirilmesi, tarafsızlığı ihlal eder. e) Öneri, mevcut durumun düzeltilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli eylemlerin belirlenmesidir. 30- İstatistikî tekniklere göre örnekleme yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi somut hesaplamalara dayanır. b) Rastgele örnek seçimi yapılır. c) Önemli veriler içsel ve tecrübeye dayalı olarak belirlenir. d) Denetim tekniği uygulanır. e) Bulgular istatistiksel açıdan ve yoruma dayalı olarak değerlendirilir. 16

18 17

19 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE 1- Devlet Muhasebe Standartlarının uygulanması ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır? a) Stratejik planlama b) Performans esaslı bütçeleme c) Mali saydamlık d) Hesap verme sorumluluğu e) Hazine birliği 2- Ülkemizde Devlet Muhasebe Standartlarının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır? a) Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 (System of National Accounts- SNA 93) b) Kamu Mali İstatistikleri Elkitabı 2001 (Government Fınance Statıstıcs Manual- GFSM 2001) c) Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (European System of Accounts - ESA 95) d) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (International Publıc Sector Accountıng Standards Board - IPSASB) e) Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) 3- Devlet Muhasebe Standartlarının ortaya çıkış amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Değişik muhasebe ve raporlama sistemlerinde üretilen mali raporları birbirleriyle karşılaştırmak ve konsolide etmek b) Merkezi yönetim ve yerel yönetime dahil birimlerin farklı muhasebe standartları uygulaması durumunda tüm genel yönetim sektörü için birleştirilmiş mali rapor üretme ihtiyacı c) Raporlama birimlerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışının sağlanması d) Farklı muhasebe standartları uygulaması durumunda üye ülkelerin birleştirilmiş mali raporlarının üretilmesi ihtiyacı e) Ülkelerin mali istatistiklerini derleyen kuruluşlarda farklı ülkelerden gelen farklı muhasebe standartlarına göre üretilmiş mali istatistik ve raporları birbiri ile karşılaştırmanın ve doğru bir biçimde birleştirme ihtiyacı 18

20 4- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesap gruplarından hangisi dönen varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Kurum Alacakları b) Mali Duran Varlıklar c) Menkul Kıymetler ve Varlıklar d) Stoklar e) Hazır Değerler 5- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi hazır değerler hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Kasa Hesabı b) Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) c) İş Avans ve Kredileri Hesabı d) Döviz Hesabı e) Alınan Çekler Hesabı 6- Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamını ifade etmektedir? a) İz bedeli b) İtibari değer c) Rayiç değer d) Maliyet bedeli e) Defter değeri 7- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 630-Giderler Hesabının bakiyesi dönem sonu işlemleri kapsamında aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılır? a) Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı b) Faaliyet Sonuçları Hesabı c) Net Değer Hesabı d) Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı e) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 8- Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen aşağıdaki fazlalıklardan hangisi sayım fazlaları hesabına kaydedilmez? a) Kesin teminat olarak alınan banka teminat mektupları b) İlk madde malzeme tutarları c) Alınan çek tutarları d) Kuruma ait kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları e) Kişilere ait olarak tahsil edilen döviz tutarları 19

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı