KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI"

Transkript

1 KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız. 2. Tek oturumda yapılacak Sertifika Sınavı, 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. 3. Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır. 4. Toplam süre 180 dakikadır. 5. Test kitapçığındaki her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. 6. Sınavın değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen seçeneği işaretleyip boş soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. Ankara, 21 Nisan 2012

2 1

3 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM, RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL 1- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim konusunda iç denetim birimine düşen görevlerden birisi değildir? a) Kurumdaki etik kültürün değerlendirilmesi b) Kurumda etik kültürü olumsuz etkileyebilecek durumların tespitine yönelik denetim yapılması c) Kurumda etik kültürün oluşturulması d) Etik kültürü destekleyen stratejilerin varlığının değerlendirilmesi e) Liderlerin etik davranışları yansıttığının değerlendirilmesi 2- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin temel ilkelerinden birisi değildir? a) Şeffaf olma b) Adil olma c) Hesap verme d) Kurallara uyma e) Sorumluluk 3- Uluslararası İç Denetim Standartlarına (2110 Yönetişim) göre aşağıdakilerden hangisi iç denetim faaliyetinin görevlerinden birisi değildir? a) Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliştirilmesine katkı yapılması b) Etkili bir kurumsal performans yönetimi için danışmanlık hizmeti sunulması c) Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına etkili bir şekilde iletilmesi d) Kurumda etkin işleyen bir yönetişim mekanizmasının kurulması ve devam ettirilmesi e) Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli bilgilerin etkili bir şekilde iletimini sağlamak 4- Aşağıdakilerden hangisi bir risk azaltma yöntemi değildir? a) Yönetim gözden geçirmeleri ve onayları b) Riskten kaçınmak c) Süreç kontrolleri ve kontrollerin etkinliğinin izlenmesi d) Eğitim e) Etik değerler ve kurumsal kimlik 2

4 5- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetimiyle ilgili doğru bir ifade değildir? a) Sadece fonksiyon bazında değil kurumun tamamında uygulanır. b) Sadece tehlikelerden korunma odaklıdır. c) Strateji belirlemede kullanılır. d) Sonuç değil sonuca odaklanmak için kullanılan bir araçtır. e) Tüm risklerin uygun bir şekilde yönetildiğine dair makul bir güvence sağlar. 6- Kurumsal risk yönetimi yaklaşımında riskleri belirledikten sonra hangi adım gelir? a) Raporlama b) Riskleri izleme c) Risklere cevap verme d) Riskleri değerlendirme e) Strateji belirleme 7- Aşağıdakilerden hangisi riskin belirsizliğini ve sonucunu etkilemez? a) Kontrol etkinliği b) Önceki risk deneyimi c) Tehdidin türü d) Riske maruz varlıklar e) Kalıntı risk miktarı 8- Aşağıdakilerden hangisi bir iç kontrol örneği değildir? a) Politika ve prosedürler b) Personel eğitimi c) Riske cevap verme d) Mutabakatlar e) Sistem kontrolleri 9- I. Operasyonların etkinliği ve verimliliği II. Mali tabloların güvenirliği III. Sistem ve süreçlerden tam güvence sağlamak IV. Mevcut kanun ve hükümlere uygunluk V. Varlıkların korunması Yukarıdakilerin hangileri iç kontrol tanımında vurgulanan temel amaçlar arasında yer alır? a) I-III b) II-III c) I-II-IV 3

5 d) I-II-IV-V e) II-III-V 10- İç kontrollerin operasyonel etkinliğinin değerlendirilmesi sırasında kullanılabilecek yöntemlerden hangisi en yüksek seviyede güvence verir? a) Yeniden hesaplama/uygulama b) İnceleme c) Gözlem d) Analitik İnceleme e) Görüşme 11- İç kontrollerle ilgili yeterli bir sistemin, aşağıda sayılanlardan hangisinin yaptığı bir usulsüzlüğü ortaya çıkartma ihtimali en fazladır? a) Birlikte suiistimal yapan bir personel grubu b) Birlikte suiistimal yapan bir müdürler grubu c) Tek bir personel d) Tek bir müdür e) Genel müdür 12- Kurum, önemli satış gelirlerine ilişkin bir banka ile anlaşmıştır. Bu anlaşma kapsamında şirket, tüm satışlarına ilişkin alacaklarını banka teminatı ile gerçekleştirecektir. Banka şirketin gelirlerinden anlaşmada belirtilen oranda kesintiyi hizmet karşılığı alacaktır. Şirketin banka tarafından onaylanmış bir müşterisinden alacağının gecikmesi ya da alacağın temin edilememesi halinde ilgili tutarı bankadan tahsil edecektir. Aşağıdakilerden hangisi şirketin gelirlerine ilişkin risklerine yönelik aldığı aksiyonu en iyi şekilde açıklar? a) Şirket risklerini azaltmıştır. b) Şirket ilgili riskini transfer etmiştir. c) Şirket ilgili riskini kabul etmiştir. d) Şirket ilgili riskini engellemiştir. e) Şirket ilgili riskini artırmıştır. 13- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol sisteminde yumuşak (soft) kontrollerden birisi olarak gösterilebilir? a) Politika/prosedürler b) Organizasyonel yapı c) Merkezi karar alma d) Kısıtlayıcı resmi akışlar e) Ortak değerler 4

6 14- İç kontrolde görev ve sorumluluklara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Üst yönetimin sorumluluğundadır. b) Birim yöneticileri kendi alanlarından ve iç kontrolün uygulanmasından sorumludurlar. c) İç denetim, kontrol faaliyetlerinin ne olacağına karar verebilir. d) İç denetim, iç kontrolün etkinliğini değerlendirir. e) İç kontrol sisteminin kurulması sırasında iç denetim danışmanlık hizmeti verebilir. 15- Aşağıdakilerden hangisi COSO İç Kontrol Modeli ile ilgili değildir? a) Hedeflere ulaşma b) Makul güvence c) Yöneticiler ve tüm personel d) Süreç e) Cezalandırma 16- Aşağıdakilerden hangisi INTOSAI Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberine göre, kontrol ortamı kapsamında yer almaz? a) Kişisel ve mesleki dürüstlük b) Etik değerler c) Yönetimin ve personelin iç kontrole yönelik destekleyici tavrı d) Kontrol faaliyetleri e) İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları 17- Aşağıdakilerden hangisi AB İç Kontrol Standartlarından birisi değildir? a) Misyon b) Etik ve kurumsal değerler c) Personel atamaları ve yer değiştirmeleri d) Personel değerlendirme ve geliştirme e) Denetim komitesi 18- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları arasında yer alan Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler standardı için gerekli genel şartlardan değildir? a) İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. b) Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. c) İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını gösteren görev dağılım çizelgesi oluşturulmalıdır. d) İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. e) Varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. 5

7 19- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları arasında yer alan Personelin Yeterliliği ve Performansı standardı için gerekli genel şartlardan değildir? a) İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. b) İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. c) Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. d) Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevi farklı kişilere verilmelidir. e) Personelin işe alınması ile görevinde yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. 20- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları arasında yer alan Yetki Devri standardı için gerekli genel şartlardan değildir? a) İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. b) Yetki devirleri, devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. c) Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. d) Yetki devredilen personel belirli dönemlerde devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. e) Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. 21- Risk yönetimi/kontrol faaliyetleri ilişkisi çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Kontrol faaliyetleri belirlemeden önce riske verilebilecek diğer cevapları da gözden geçirmek gerekir. b) Risklerin her gözden geçirilmesi aşamasında kontrol faaliyetlerinin de etkililiğinin değerlendirilmesi gerekir. c) Kamuda risk varsa maliyet unsuru dikkate alınmaksızın riski azaltmak uygun bir yöntemdir. d) Risklerin özelliklerine göre önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri belirlenmelidir. Bu yöntemlerden biri veya aynı anda bir kaçı riski kontrol etmek için kullanılabilir. e) Risk yönetiminin temel amacı, bütün riskleri kontrol etmek değil, fayda-maliyet analizi çerçevesinde idarenin hedeflerine ulaşmasına makul bir güvence vermektir. 22- Yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmaması durumunda, gerçekleşme olasılığı ve etkisi değiştirilemeyecek risklere ne ad verilmektedir? a) Kalıntı risk b) Risk iştahı c) Doğal risk 6

8 d) Maruz kalma e) Stratejik riskler 23- Risklere verilebilecek cevaplara ilişkin olarak aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? a) Faaliyeti gerçekleştirmek çok riskli, alternatif faaliyet seçenekleri var/transfer et b) Doğal risk, risk iştahının içinde/kabul et c) Faaliyete ilişkin yeterli uzmanlık yok/devret d) Çalışanlara yemek verecek alt yapı yok/devret e) Riskler fayda-maliyet analizi çerçevesinde önlenebilir veya etkisi azaltılabilir/kontrol et 24- Risk yönetimi süreçlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir? a) Risk Strateji ve Politikası Belgesi, idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda risk yönetimi konusunda; uygulanacak yöntem, üst yönetimin beklentileri, risk iştahı, organizasyonel yapı, iletişim gibi hususlarda tüm çalışanları bilgilendirerek genel bir çerçeve çizer. b) Risk değerlendirmesi temel olarak, idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek faktörlerin etki ve olasılıklarının değerlendirilmesi sürecidir. c) Risklerin raporlanma sıklıkları, her bir riskin özelliği ve idarenin yapısına göre farklı aralıklarda belirlenebilir. d) Risklere verilecek cevaplar iç kontrolün Kontrol Faaliyetleri bileşenlerinin konusunu oluşturur. e) Riskler temel olarak, stratejik plan aşamasında tespit edilmeye başlanır. 25- Aşağıdakilerden hangisi Kamu İç Kontrol Standartları arasında yer alan Bilgi ve İletişim standardının genel şartlarından birisi değildir? a) Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. b) Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. c) Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. d) Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. e) İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. 26- Kamu İç Kontrol Standartlarına göre, idarelerin iç kontrol sistemini hangi sürelerde değerlendirmeleri gerekmektedir? a) 3 yılda bir kez b) 6 ayda bir kez c) Yılda en az bir kez d) 2 yılda bir kez 7

9 e) 5 yılda bir kez 27- Dış denetim ve iç denetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Dış denetimde asıl amaç, Parlamento adına yürütmenin bütünü üzerinde denetim yapmak ve sonuçlarını Parlamentoya bildirmektir. İç denetim ise, yürütme içinde yer alan ayrı ayrı kurumların denetiminden sorumludur. b) İç denetim, dış denetim için en güvenilir veri kaynağıdır. Sağlıklı ve etkin bir iç denetim, yüksek denetim açısından bir amaç niteliğindedir. c) Sayıştaylar iç denetim fonksiyonunu iç kontrollerin değerlendirilmesi çalışmalarında inceler. d) Sayıştayların iç denetim fonksiyonunun etkinliğini değerlendirme sorumluluğu bulunmaktadır. e) İç denetim ile işbirliği, dış denetimin bağımsızlığını zedeleyebilir. 28- Dış denetim sürecinde Sayıştay denetçisi, iç denetim çalışmalarından kendi denetiminde yararlanmayı hedeflemektedir. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre en az dikkate almalıdır? a) Fonksiyonel ve örgütsel bağımsızlık b) Mevzuatla belirlenmiş mesleki yeterliğe sahiplik c) Çıkar çatışmasını engelleyen kurallar d) Denetim ile ilgili her türlü erişim yetkisinin ve kullanımının varlığı e) İç denetçi sayısı 29- Türk Sayıştayı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Denetimlerini TBMM adına yapmaktadır. b) Mali bağımsızlığa sahiptir. c) İlk olarak 1924 Anayasasında yer alarak anayasal bir kimlik kazanmıştır. d) Denetim ve kesin hükme bağlama işleri Anayasa ile teminat altına alınmıştır. e) Sayıştay yargılama dairelerinin kararlarına karşı temyiz süreci kendi bünyesinde yer alan Temyiz Kurulunda sonuçlandırılmaktadır. 30- Ofis Tipi ve Kurul Tipi Sayıştaylar ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Ofis Tipi ve Kurul Tipi Sayıştaylar yargı yetkisine haiz olanlar ve olmayanlar olarak ayrıma tabidirler. b) Ofis Tipi Sayıştaylar Anglosakson modeline göre yapılanmış iken Kurul Tipi Sayıştaylar Kıta Avrupası modelini esas almışlardır. c) Kurul Tipi Sayıştaylardan bazıları Maliye Bakanlığı adına çalışmaktadırlar. d) Ofis Tipi Sayıştaylara İngiltere, Amerika ve İsrail, Kurul Tipi Sayıştaylara ise İspanya, Portekiz ve Yunanistan örnek verilebilir. e) Türk Sayıştayı yargı yetkisine haiz Kurul Tipi Sayıştaylardandır. 8

10 9

11 İKİNCİ BÖLÜM DENETİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 1- Kamu İç Denetim Standartlarına göre, iç denetim planının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi bir zorunluluk değildir? a) İç denetim yöneticisi, idarenin hedeflerine uygun olarak iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmak zorundadır. b) İç denetim planı, en az yılda bir kez yapılan yazılı bir risk değerlendirmesine dayanmak zorundadır. c) Üst yönetici ile üst düzey yöneticiler planlama sürecine dahil edilerek görüşleri alınmak zorundadır. d) İç denetim planının hazırlanmasında, idarenin Stratejik Planı ile Kamu İç Denetimi Strateji Belgesinin dikkate alınması zorunludur. e) İç denetim yöneticisinden talep edilen tüm danışmanlık görevleri, iç denetim planına dahil edilmek zorundadır. 2- Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası İç Denetim Standartlarının amaçlarından birisidir? a) İç denetçilerin profesyonelleşmesini sağlamak b) İç denetim faaliyetinin bağımsızlığını ve iç denetçilerin objektifliğini sağlamak c) Dış denetçilerin, iç denetçilerin çalışmalarından daha fazla yararlanmasını sağlamak d) İç denetim faaliyetinin performansının değerlendirilmesi için temel oluşturmak e) İç ve dış denetçilerin aynı amaç için çalışmasını sağlamak 3- Uluslararası Mesleki Etik Kurallar gereği iç denetçiler, faaliyetlerini aşağıdaki kurallardan hangisine göre yürütmek zorundadırlar? a) Görev hedefleri doğrultusunda yaparlar. b) Zamanında, ağırbaşlı şekilde ve açıklıkla yaparlar. c) Doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar. d) Mesleki yetkinliklerini sürekli bir şekilde geliştirirler. e) Dakiklik, objektif olarak ve sorumluluk duygusuyla yaparlar. 4- Özel sektör uygulamaları esas alındığında aşağıdakilerden hangisi iç denetim biriminin bağımsızlığını ve iç denetçilerin tarafsızlığını en çok tehlikeye sokar? a) İç denetim biriminin, yönergede belirtilmiş olmayan bir iştirakin denetimi ile görevlendirilmesi b) İç denetim yöneticisinin, hem kurumun genel müdürüne hem de yönetim kuruluna bağlı olması ve kurumun hiyerarşik yapısında ikili raporlama sorumluluğunun bulunması c) İç denetim biriminin ve dış denetçilerin aynı işi iki kere yapmamak için toplam görev kapsamını birlikte planlamaları d) İç denetim biriminin, kurumun başka kurumlarla sözleşme imzalamasından önce bu sözleşmeleri inceleme ve gözden geçirme sürecine dahil edilmesi 10

12 e) İç denetçilerin bir denetim raporunda prosedürlerini eleştirdikleri birimler için sık sık revize prosedürler yazmaları ve hazırlamaları 5- Aşağıdakilerden hangisi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı oluşturmak için gerekli temel ilkelerden birisi değildir? a) İç denetçilerin ve diğer ilgililerin kalite güvence ve geliştirme sistemi konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. b) Kalite güvence ve geliştirme politikaları uygulanmaya başlanıldığında izlenecek yaklaşım ve kullanılacak çalışma kâğıtları belirlenmiş olmalıdır. c) Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri sonunda elde edilen bulgular çalışma kâğıtlarıyla belgelendirilmelidir. d) Kalite güvence ve geliştirme prosedürlerinin uygulanması açısından en iyi sonuçların alınması beklenmelidir. e) Kalite güvence ve geliştirme politikalarının doğru bir şekilde uygulanmasını garanti altına almak amacıyla izleme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 6- Aşağıdakilerden hangisi, risk esaslı denetim planı hazırlanması aşamalarından birisi değildir? a) Birim, faaliyet ve süreçlerin tanınması b) Denetim evreninin oluşturulması c) Risk faktörlerinin belirlenmesi d) Denetim konularının en yüksek riskliden başlamak üzere sıralanması e) Bireysel çalışma planının hazırlanması 7- Birimlerin tanınması kapsamında, aşağıdakilerden hangisi denetlenen birim yöneticilerine yöneltilebilecek sorulardan birisi değildir? a) Birimin organizasyon yapısında/ işleyişinde/ insan kaynağında/ sisteminde/ faaliyetlerinde/ görevlerinde/ mevzuatında değişiklik planlanıyor mu? b) Hariçte veya biriminizde ne olursa faaliyetleriniz engellenir/işleriniz aksar? c) Biriminizde iş ve işlemlerin yolunda gittiğinden (doğru yürütüldüğünden) nasıl emin oluyorsunuz? d) Birimin, iç denetim faaliyetlerine bakışı nasıldır ve iletişim problemleri yaşanmakta mıdır? e) Birimde devamlılık arz eden problemler nelerdir? 8- Kamu İç Denetim Standartlarına göre (KİDS:2201) bir görev planlanırken, iç denetçiler aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir? a) Görev konusu faaliyetin hedefleri ve performansının, yönetim tarafından kontrol edilmesi sırasında yararlanılan araçlar 11

13 b) Görev konusu faaliyetin yönetimine ilişkin önemli riskler ve bu risklerin potansiyel etkilerini kabul edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve araçları c) Kamu İç Kontrol Standartlarına kıyasla, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği d) Görev konusu faaliyetin, dış denetime yardımcı olacak şekilde düzenlenmesi e) Görev konusu faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli gelişme sağlama fırsatları 9- Kamu İç Denetim Standartlarına göre (KİDS:2240), iç denetçilerce hazırlanması gereken Görev İş Programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Denetimin amaç ve hedefleri açıkça belirtilmelidir. b) Denetim sürecinde kullanılacak yöntemler ifade edilmelidir. c) Saha çalışmasına başlanmadan önce onaylanması zorunlu değildir. d) Tahmini denetim süresine yer verilmelidir. e) Denetim kapsamına alınan birim veya süreçler yer almalıdır. 10- Saha çalışmasında; Denetim kapsamına alınmasına karar verilen hususlarla ilgili olarak idarece var olduğu belirtilen kontrollerin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının süreçler, kayıtlar ve belgeler üzerinden incelenmesidir tanımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Denetim testi b) Bulgu oluşturma c) Analitik inceleme d) Gözlem e) Doğrulama 11- Bireysel çalışma planında aşağıdaki hususlardan hangisinin yer alması beklenmez? a) Saha çalışması kapsamında gerçekleştirilen test sonuçları b) Denetimin amacı ve kapsamı c) Saha çalışmasının yapılacağı yerlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler d) Bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler e) Tahmini denetim süresi 12- Denetim Süre Planı Formunun hazırlanması için en uygun zaman hangisidir? a) Denetlenecek birim ile kapanış toplantısı yapıldıktan sonra b) Bireysel çalışma planının onaylanmasından sonra c) Denetim testlerinin geliştirilmesinden sonra d) Denetim görevlendirme yazısı incelenip çalışma dosyasına konulduktan sonra e) Nihai denetim raporunun sunumundan sonra 12

14 13- Kamu İç Denetim Rehberine göre, bulgu formunda yer alan tespit, neden, riskler ve etkileri, kriterler, öneriler bölümlerine ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi uygun değildir? a) Öneriler bölümü, olması gereken durumu ifade eder. b) Riskler ve etkileri bölümü, idarenin karşı karşıya olduğu riskleri ve bu risklerin muhtemel etkilerini gösterir. c) Tespit bölümü, yanlış veya sapma nedir sorusunu yanıtlar. d) Neden bölümü, yanlış veya sapmanın sebebini ortaya koyar. e) Kriterler bölümü, ilgili mevzuat, standart ve iyi uygulamalar çerçevesinde olması gerekeni açıklar. 14- Aşağıda yer alan tanımlamalardan hangisi doğrudur? a) İnsanlar ilişkilerinde farklı maskeler kullanırlar. b) İnsanlar ilişkilerinde her zaman samimidir. c) İnsanlar ilişkilerinde her zaman doğruyu söylerler. d) İnsanlar ilişkilerinde her zaman başkalarının sözünü dinlerler. e) İnsanlar ilişkilerinde rastgele hareket ederler. 15- Aşağıdakilerden hangisi düşünceleri ifade etmeyi zorlaştıran bir özellik olarak söylenilebilir? a) Zeka b) Diğer insanlara yönelik beklentilerimiz c) İyiniyet d) Hayat tecrübesi e) Yaş 16- Güzel konuşmanın önünde en belirgin engel aşağıdakilerden hangisidir? a) Kişinin fiziksel olarak çekici olmaması b) Konuşmacının erkek olması c) İletişime yönelik bir motivasyonun olmaması d) Sürenin kısa olması e) Dinleyicilerin yeterince entellektüel olmaması 17- I. Salona ekibinle birlikte ilk sen git. II. İmza listesi dolaştır. III. Toplantıya daima zamanında başla. IV. Baştan, amaç ve gündemi oku. Katılımcıların havaya girmesini sağla. Toplantı sırasında yapılacakların sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) I-II-III-IV b) I-III-IV-II 13

15 c) IV-I-II-III d) IV-II-III-I e) III-I-IV-II 18- Aşağıdakilerden hangisi beden dilimizi öncelikli olarak ortaya koyar? a) Ses tonu b) Konuşma c) Jestler, mimikler d) Giyim e) Statü 19- Aşağıdakilerden hangisi suyu bulandırma (snow job) taktiği ni doğru bir şekilde ifade eder? a) Karşı tarafın taviz vermesi için saldırmaktır. b) Özellikle duygusal oyunlarla (öfke, korku, vb.) karşı tarafı anlaşmaya zorlamaktır. c) Karşı tarafı çok fazla bilgiye boğarak nelerin doğru veya önemli olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratmaktır. d) Karşı tarafın önce güven duymasını sağlamak, sonrasında isteklerini kabul ettirmek taktiğidir. e) Konuyu başka alanlara çekerek dolaylı yoldan istekleri kabul ettirmektir. 20- Sadece kendi duygu ve düşüncelerini aktarmayı tercih eden ama diğerlerini dinlemeyen bir kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? a) Ben ci b) Saldırgan c) Ketleyici d) Bencil e) Sencil 21- İç denetimde uygunluk denetimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Uygunluk denetimi kapsamında, denetlenen birim veya sürece ilişkin oluşturulan kontrollerin yeterliliği ve etkinliği de değerlendirilir. b) Uygunsuzluğun kamu zararı na yol açtığının tespiti halinde, denetçi bu zararın miktarına yönelik çalışma da yapabilir. c) Uygunsuz işlemlerin, hile, suistimal ve yolsuzluk gibi durumlarla ilgili olması halinde, iç denetçi konuyu ivedilikle denetlenen birimin yöneticisine intikal ettirir. d) Uygunluk denetimi kıdemsiz iç denetçiler tarafından da yapılabilir. e) Uygunluk denetimi hem birim bazlı hem de süreç bazlı yürütülebilir. 14

16 22- Aşağıdakilerden hangisi mali denetimde planlama safhasının bir unsuru değildir? a) Risklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi b) Hesap alanlarının belirlenmesi c) Önemlilik seviyesinin belirlenmesi d) Muhasebe verilerinin doğruluğunun değerlendirilmesi e) Risklerin etkilediği hesapların belirlenmesi 23- Denetlenen sürecin ya da birimin amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin bir bütün olarak değerlendirildiği iç denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Uygunluk Denetimi b) Mali Denetim c) Performans Denetimi d) Sistem Denetimi e) Bilgi Sistemleri Denetimi 24- Denetlediği sürecin amaçları, hedefleri, sorumluları ve işleyişini anlamaya çalışan bir iç denetçi, denetimin hangi aşamasındadır? a) Saha Çalışması b) Raporlama c) Planlama d) İzleme e) Testlerin Uygulanması 25- Performans denetimi hangi işlevi ile kamu yönetiminde kurumsal yönetişimin güçlendirilmesine en çok katkı sağlar? a) Kamuda israfın önlenmesi b) Kaynakların verimli kullanılması c) Birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi d) Hesap verebilirlik ve saydamlığın artırılması e) Muhasebe sisteminin geliştirilmesi 26- Aşağıdaki özelliklerden hangisi, performans denetimi raporunda yer alacak bir önerinin sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir? a) Yapıcı bir üslup ve içeriğe sahip olması b) Sonuç almaya yönelik olması c) Sonuçlarının izlenebilir olması d) Kamu zararının telafisine imkân sağlaması 15

17 e) Uygulanabilir ve maliyet etkin olması 27- Aşağıdakilerden hangisi performans denetiminin temel amaçlarından birisi değildir? a) Kamuda hesap verme sorumluluğunun gelişmesini sağlamak b) Çevreye duyarlı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek c) Yolsuzlukla mücadele etmek ve yolsuzluğa karışanların cezalandırılmasını sağlamak d) Kamu yönetiminde sürekli gelişmeyi teşvik etmek e) Kamu hizmetlerinin maliyet-etkin sunulmasını sağlamak 28- İç denetçi bilgi sistemleri denetimi kapsamında fiziksel ve çevresel kontrolleri değerlendirmektedir. Bu kapsamda belirlediği test stratejilerinden hangisi amaca uygun değildir? a) Bilgi işlem birimine girişi sağlayan kapının yetkisiz kişilerin birime erişimini engelleyen yeterli unsura sahip olup olmadığının tespitine yönelik gözlem yapılması b) Uzaktan erişim yetkisinin kullanımına ilişkin yetki ve sorumlulukların iş amaçlarına uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik belge incelemesi ve görüşmeler yapılması c) Binaya girişteki turnike sisteminde kullanılan manyetik kartların çıkış yapmadan giriş yapılmasını veya giriş yapmadan çıkış yapılmasını engelleyip engellemediğinin sistemi kullanarak test edilmesi d) Binadaki güvenlik kameralarının sayısı, konumlandırılması ve görüntü çözünürlüğü itibariyle yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gözlem ve inceleme yapılması e) Yangına dayanıklı olup olmadığının testi amacıyla sistem odasının zemin kaplamasının incelenmesi 29- Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunun öneriler kısmıyla ilgili yanlış bir bilgidir? a) Öneriler uygulanabilir olmalıdır. b) Önerilere taslak raporda da yer verilir. c) Öneri, bulgunun nedenlerinin tespit edilerek çözüme kavuşturulmasıdır. d) Önerilerin denetlenen birimle birlikte geliştirilmesi, tarafsızlığı ihlal eder. e) Öneri, mevcut durumun düzeltilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli eylemlerin belirlenmesidir. 30- İstatistikî tekniklere göre örnekleme yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi somut hesaplamalara dayanır. b) Rastgele örnek seçimi yapılır. c) Önemli veriler içsel ve tecrübeye dayalı olarak belirlenir. d) Denetim tekniği uygulanır. e) Bulgular istatistiksel açıdan ve yoruma dayalı olarak değerlendirilir. 16

18 17

19 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE 1- Devlet Muhasebe Standartlarının uygulanması ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır? a) Stratejik planlama b) Performans esaslı bütçeleme c) Mali saydamlık d) Hesap verme sorumluluğu e) Hazine birliği 2- Ülkemizde Devlet Muhasebe Standartlarının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır? a) Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 (System of National Accounts- SNA 93) b) Kamu Mali İstatistikleri Elkitabı 2001 (Government Fınance Statıstıcs Manual- GFSM 2001) c) Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (European System of Accounts - ESA 95) d) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu (International Publıc Sector Accountıng Standards Board - IPSASB) e) Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) 3- Devlet Muhasebe Standartlarının ortaya çıkış amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? a) Değişik muhasebe ve raporlama sistemlerinde üretilen mali raporları birbirleriyle karşılaştırmak ve konsolide etmek b) Merkezi yönetim ve yerel yönetime dahil birimlerin farklı muhasebe standartları uygulaması durumunda tüm genel yönetim sektörü için birleştirilmiş mali rapor üretme ihtiyacı c) Raporlama birimlerinde stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışının sağlanması d) Farklı muhasebe standartları uygulaması durumunda üye ülkelerin birleştirilmiş mali raporlarının üretilmesi ihtiyacı e) Ülkelerin mali istatistiklerini derleyen kuruluşlarda farklı ülkelerden gelen farklı muhasebe standartlarına göre üretilmiş mali istatistik ve raporları birbiri ile karşılaştırmanın ve doğru bir biçimde birleştirme ihtiyacı 18

20 4- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesap gruplarından hangisi dönen varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Kurum Alacakları b) Mali Duran Varlıklar c) Menkul Kıymetler ve Varlıklar d) Stoklar e) Hazır Değerler 5- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi hazır değerler hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Kasa Hesabı b) Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) c) İş Avans ve Kredileri Hesabı d) Döviz Hesabı e) Alınan Çekler Hesabı 6- Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamını ifade etmektedir? a) İz bedeli b) İtibari değer c) Rayiç değer d) Maliyet bedeli e) Defter değeri 7- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 630-Giderler Hesabının bakiyesi dönem sonu işlemleri kapsamında aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılır? a) Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı b) Faaliyet Sonuçları Hesabı c) Net Değer Hesabı d) Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı e) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 8- Yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen aşağıdaki fazlalıklardan hangisi sayım fazlaları hesabına kaydedilmez? a) Kesin teminat olarak alınan banka teminat mektupları b) İlk madde malzeme tutarları c) Alınan çek tutarları d) Kuruma ait kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları e) Kişilere ait olarak tahsil edilen döviz tutarları 19

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇ KONTROL: KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... xv KISALTMALAR LİSTESİ... xxii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxv TABLOLAR LİSTESİ... xxv GİRİŞ... 1 1. NEDEN İÇ KONTROL?... 3 1.1 5018 Sayılı Kanundan Önce Türkiye deki Kamu Mali Yönetim Sistemi...

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AKSARAY BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde i Ön Mali Kontrol M. Sait ARCAGÖK Kamu Mali Yönetim Sisteminde Değişim Mali Yönetim Sisteminde Değişim İç Kontrol Anlayışında Değişim i Ön Mali Kontrol Anlayışında

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği www.bekad.org Erkan KARAARSLAN SAYIŞTAY DENETİMİ SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi www.erkankaraarslan.org SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı