T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı."

Transkript

1 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/93 BirleĢim No : 12 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. ĠMAR KOMĠSYONU RAPORU Belediye Meclisi nin tarihli ve M.35.6.TOR.0.10/10-11/86 sayılı kararı ile tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen Plan Değişikliği teklifleri Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 1-İlçemiz Muratbey Mahallesi,imarın 28.N.I.c ve 28.N.IV.b pafta, 30,31,32,50 parseller ve çevresini kapsayan alanda zayiat oranı % 47 dir.parsel sahiplerinin sayısının çok olması muvafakat ve kamulaştırma yolu ile sorun çözülemediğinden zayiatın düşürülmesi ile ilgili plan değişikliği yapılmasının uygun olacağına. Denilmektedir. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; İlçemiz Muratbey Mahallesi,imarın 28.N.I.c ve 28.N.IV.b pafta, 30,31,32,50 parseller ve çevresini kapsayan alanda zayiat oranı % 47 dir. Parsel sahiplerinin sayısının çok olması muvafakat ve kamulaştırma yolu ile sorun çözülemediğinden zayiatın düşürülmesi ile ilgili plan değişikliği yapılmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2-Torbalı ilçesi, Kabakulak mevkii, 3928.II pafta, 5 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 33,34 parsellerden oluşan alan yaklaşık 23 ha dır.adı geçen parseller ve çevresi sanayi alanıdır. Plan değişikliği ile imar uygulaması sonucunda hisseli parseller oluşmasının önüne geçilmesi ve mevcut kadastral duruma uyacak düzenleme yapılarak parselasyon sonucu oluşacak imar parsellerinin ait oldukları kadastral parsel üzerinde yer almalarını sağlamak amacıyla plan değişikliği yapılmasının uygun olacağına. Denilmektedir. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; Torbalı ilçesi, Kabakulak mevkii, 3928.II pafta, 5 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 33,34 parsellerden oluşan alan yaklaşık 23 ha dır.adı geçen parseller ve çevresi sanayi alanıdır. Plan değişikliği ile imar uygulaması sonucunda hisseli parseller oluşmasının önüne geçilmesi ve mevcut kadastral duruma uyacak düzenleme yapılarak parselasyon sonucu oluşacak imar parsellerinin ait oldukları kadastral parsel üzerinde yer almalarını sağlamak amacıyla plan değişikliği yapılmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Osman SARGIN MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

2 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/94 BirleĢim No : 12 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. B- ) HUKUK KOMĠSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisinin tarih ve 9/57 sayılı kararı ile tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen Norm Kadro gereğince oluşturulan Belediye Birimleri ve diğer tüm Belediye Birimlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik komisyonumuzca tetkik edilerek ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz olunur. Denilmektedir. AMAÇ MADDE 1 T.C. ĠZMĠR ĠLĠ TORBALI BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım Bu Yönetmelik; Yazı İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını düzenler. DAYANAK MADDE 2 Bu yönetmelik tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIM MADDE 3 Yazı İşleri Müdürlüğü belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin çalışmalarını üstlenmiş, kurum ve vatandaşlardan gelen yazı ve dilekçelerin takibinden sorumlu bir birimdir. Yönetmelikte "müdürlük" olarak anılacaktır. TEġKĠLAT ĠKĠNCĠ BÖLÜM TeĢkilat MADDE 4 Yazı İşleri Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği Başkan Yardımcılarına bağlı olarak çalışır. Yazı İşleri Müdürü: Müdürlüğü yönetme ve temsil etme görev ve yetkisine sahip personel içerisinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereği atanır. Birinci sicil amiridir. Müdürlükteki işlerin 5393 sayılı

3 Belediye Kanunu ve diğer Kanun ve Yönetmeliklere uygun yürütülmesinden sorumludur. Müdürlük Personeli; Evrak Kayıt Personeli: Kurum içi müdürlüklerden ya da Torbalı Belediye Başkanlığına hitaben Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen tüm evrakların kayıt işlemlerini yapmak, evrakları zimmetleyerek ilgili yerlere göndermek ve takibini yapmakla görevlidir. Vatandaş Dilekçe Kayıt Personeli:3071 sayılı Dilekçe Kanununa ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde kurumumuza hitaben vatandaş tarafından verilen, istek ve şikâyetlerinin yer aldığı dilekçelerin kayıt işlemlerini yapmak, evrakları zimmetleyerek ilgili yerlere göndermekle görevlidir. Posta İşlemlerinden Sorumlu Personel: Belediye birimleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara gönderilecek tüm evrakların ( İadeli Taahhütlü, Tebligat, normal vb. olarak) posta işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. Encümen Çalışmalarından Sorumlu Personel: Encümen gündemini hazırlamak, Encümen kararlarını yazmak, dosyalamak ve çoğaltarak ilgili birimlere göndermek, Encümen'e katılan üyelerin ödemeye esas olacak huzur haklarını hazırlamak ve ödemeyle ilgili birime göndermekle görevlidir. Meclis Çalışmalarından Sorumlu Personel: Meclis toplantı gündemini müdürlüklerden gelen önergeler doğrultusunda hazırlamak ve ilanını yapmak, meclis sonrası karara bağlanan önergelerin Meclis kararlarını yazmak, dosyalamak, ilgili müdürlüklere ve Kaymakamlık Makamına göndermek üzere yazışmalarını yapmak, Meclis toplantılarına ait tutanakları hazırlamak, Meclis karar özetlerine ait tutanakların yazılması, Meclis başkan ve üyelerinin ödemeye esas olacak huzur haklarını hazırlayıp; ödemeyi yapacak birime göndermekle görevlidir. Evlendirme Memurluğu: Evlendirme Memurları: Belediyemize müracaatta bulunan çiftlerin nikâh akitlerini, Belediye Başkanı adına gerçekleştirmekle görevlidir. Evlendirme Memurluğu Personeli: evrakların kayıt işlemlerini ve yazışmaların takibini yapmak, tahakkukları hazırlamak, evlendirme beyannamelerinin doldurmak, mernis kayıtlarının bilgisayara girişini yapmak, nikâh günlerini ayarlamakla görevlidir. DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠLER MADDE 5 Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli olarak çalışır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Yetki, ĠĢlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk GÖREV VE YETKĠ MADDE 6 a) Belediye Başkanlığımıza hitaben, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gelen resmi evraklar genel kayıt defterine kaydedilmekte, ayrıca 3071 sayılı dilekçe kanununa istinaden vatandaşlarımız tarafından verilen, istek ve şikâyetlerinin yer aldığı talepler kayda alınarak, ilgili birimlere gönderilmesi, b) Belediyemiz birimleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara gönderilecek tüm evrakların

4 postaya verilerek, ilgili yerlere gönderilmesi, c) 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Organları bölümünde yer alan Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin tüm çalışmalarının yürütülmesi, d) İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve evlenmek üzere memurluğumuza müracaat eden Vatandaşlarımızın, nikâh akitlerinin, İçişleri bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğünce hazırlanmış olan evlenme yönetmeliğine ve ayrıca 8 Aralık 2006 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olarak yapılmasını kapsamaktadır. ĠġLEMLERĠN YÜRÜTÜMÜ VE SORUMLULUK MADDE 7 Büro ĠĢlemleri: Belediye Başkanlığımıza hitaben, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gelen resmi evraklar, vatandaşlarımız tarafından verilen, istek ve şikâyetlerinin yer aldığı talepler kayda alınarak, ilgili birimlere gönderilir.3071 sayılı dilekçe kanununun 7.maddesi gereğince en geç 30 günlük yasal süresi içerisinde cevap verilir. Verilen cevapların karşılığı Vatandaş Dilekçe Defterinden kapatılır. Posta ĠĢlemleri: Belediyemiz birimleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara gönderilecek tüm evraklar( İadeli Taahhütlü, Tebligat, normal v.b. olarak) Müdürlüğümüz tarafından postaya verilerek, ilgili yerlere gönderilmesi sağlanır. Encümen ÇalıĢmaları: Belediye Encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinde sıralanan görevleri yerine getirmek üzere, 35. madde kapsamında haftada 1 kez toplanarak, Encümene havale edilen konuları bir hafta içinde karara bağlamakta, karara bağlanan kararların yazımı, imza altına alınması, dosyalanması, ilgili birimlere ulaştırılması Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 36. maddesine istinaden Encümen üyelerinin oturum günlerinin tespiti müdürlüğümüzce hazırlanarak ilgili birime gönderilmektedir. Meclis ÇalıĢmaları: a) Torbalı Belediye Meclisinin çalışmaları gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu gerekse, 9 Ekim 2005 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yer alan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine uygun olarak, müdürlüğümüzün bünyesinde gerçekleştirilmektedir. b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis Toplantısı başlıklı 20. maddesi gereği, Her ayın ilk haftası gerçekleştirilen meclis toplantıları sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmekte olup, Yazı İşleri Müdürlüğümüzce tutanak altına alınmaktadır. Meclis toplantı yeri ve zamanı gerek ilan panomuzda gerekse internet aracılığıyla, müdürlüğümüz tarafından halka duyurulmaktadır. c) Meclis görüşmeleri, Müdürlüğümüzce tutanak altına alınmakta olup, ayrıca karar tutanakları da her meclis toplantısından önce, Meclis Üyelerine dağıtılmaktadır. d) 21. Maddede yer alan Meclis Gündemi Belediye Başkanı tarafından belirlendikten sonra, Müdürlüğümüzce hazırlanarak, kanuni süresi içerisinde Meclis Üyelerine ve halka duyurulmaktadır.

5 e) 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği kesinleşen Meclis Kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde kaymakamlığa gönderilerek yürürlüğe girmesi sağlanır. Evlendirme Memurluğu çalıģmaları 8 Aralık 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik doğrultusunda, evlendirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim MADDE 8 Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Torbalı Belediye Başkanı tarafından denetlenir. HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR MADDE 9 BEġĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri uygulanır. YÜRÜRLÜK MADDE 10 Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanununu 18. maddesi gereğince Torbalı Belediye Meclisinde kabul edikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2. maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 11 Bu Yönetmelik Torbalı Belediye Başkanlığınca yürütülür. T.C. ĠZMĠR ĠLĠ TORBALI BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmelik Torbalı Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenler. KAPSAM

6 MADDE 2 Bu yönetmelik Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte: Müdürlükte görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar. HUKUKĠ DAYANAK MADDE Sayılı Belediye Kanunu ve görevin gerektirdiği ilgili yönetmelik, tüzük ve mer-i mevzuata göre hazırlanmıştır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM KuruluĢ, Tanımlar KURULUġ a) Müdür b) Şef c) Sekreter d) Memur TANIMLAR MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen, Müdür :Özel Kalem Müdürü ġef :Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan şef Sekreterler :Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan sekreterler, Memur :Özel Kalem Müdürlüğünde görevli memurları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluluklar MÜDÜR MADDE sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda atanır, birinci sicil amiridir. Müdürlükteki işlerin 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, ilgili genelge, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde doğru ve düzenli yapılmasından sorumludur. MADDE 6 Özel Kalem Müdürlüğü Torbalı Belediye Başkanının randevularını düzenleyerek hazırlar ve gelen misafirlerin programa uygun olarak Başkan ile görüşmelerini sağlayıp koordine eden birimdir. MADDE 7 Müdürlük yazışmalarını kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak kontrol ederek başkana sunmak MADDE 8

7 Müdürlükle ilgili tüm hizmetleri başkan adına takip ve kontrol etmek, başkan tarafından verilen yetkileri kullanmak, MADDE 9 Müdürlüğün yapması gereken iş ve işlemleri kanun tüzük ve yönetmelikler uygun bir şekilde yürütülmesini başkanın vereceği görevleri yerine getirmekten sorumludur. MADDE 10 Şehirde cereyan eden resmi protokol faaliyetlerini bildirmek, gerekli olanlara; Başkanın veya vekilinin iştirakini sağlamak. MADDE 11 Protokole dahil zevatın değişikliklerini günü gününe takip etmek ve işlemek. Gelen davetiyeleri mektup telgraf vs. Başkan'a sunmak ġef GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI MADDE 12 Ortak nitelikteki yönetim görevlerini şeflik düzeyinde yerine getirmek MADDE 13 Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde şeflikte yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, koordine etmek, MADDE 14 Şefliğe gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak, MADDE 15 Başkanlık makamından gelen, istek ve talimatları aktarmak, Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için gerekli çalışmayı yapmak ve gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak, MADDE 16 Memurular tarafından üretilen işlerin doğruluğunu her aşamada kontrol etmek, bu konuda servis bünyesinde denetin sistemi oluşturmak, MADDE 17 Yetkisi aşan konularda bağlı olduğu müdürden görüş ve talimat alarak, işlerin devamlılığını sağlamak, MADDE 18 Servisten çıkışı yapılan her türlü yazı ve belgelerin doğruluğunu takip etmek, temsil ağırlama hizmetlerini yürütmek, SEKRETER VE MEMURLARIN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI MADDE 19 Özel Kalem Müdürlüğüne gelen telefon notlarını tutar, telefon bağlantılarını yapar, gelen konukların ilgililerle görüşmesini sağlar. Başkanın randevu taleplerini alarak, Özel kalem Müdürüne iletir. Ayrıca bilgisayarda hazırlanan davetiyeleri etiketleyip zarfladıktan sonra gönderilmesini sağlar. MADDE 20 Başkana gelen evrakları okuyarak, kayıtlarını yapar. Okunan mektuplar, Özel Kalem Müdürünün onayından sonra Başkana ulaştırılır. Çeşitli yerlerden gelen davetiyeleri bilgisayara ve deftere kaydederek her gün Özel Kalem Müdürüne sunar. Çiçek ve telgrafları gönderir. Özel Kalem Müdürlüğünün tüm yazışmalarını dosyalayarak arşiv oluşturur. MADDE 21

8 Başkan tarafından imzalanacak evrakların kayıtlarını yapar. Başkana arzını temin eder. Resmi törenlerin takibini yapar, çelenklerin gönderilmesini sağlar. MADDE 22 Belediye Başkanının yurtdışı ve yurtiçi geçici görev yolluklarını hazırlamak, avans çekmek, yolluk işlemlerini yapmak. MADDE 23 Belediye Başkanlığınca yapılan ağırlama giderlerinin dosyalarını hazırlamak ve ödemelerin yapılması için gerekli yazışmaları yapmak. MADDE 24 Özel Kalem Müdürlüğü memur personelinin maaş, vergi iadesi, emeklilik ve kesinti listelerini hazırlamak ve havalesini yaptırmak. MADDE 25 Belediye Başkanını ziyarete gelen misafirlerle yapılan resmi toplantılarda dağıtılmak üzere ( çay, kahve, ıhlamur ve gerekli temizlik malzemelerini almak ) ve gerekli ünitelere dağıtımını yapmak. MADDE 26 Resmi bayramlarda ve törenlerde Belediyece yapılacak ziyaretlerde Belediye Başkanı adına hediyelik malzeme almak. MADDE 27 Başkanlık Makamınca ihtiyaç duyulan kırtasiye, hediyelik eşya, demirbaş, tüketim vs. malzemeleri almak ve dağıtımını yapmak. MADDE 28 Başkanlık Makamınca kullanılan malzemelerin sayımını yapmak, gerekli Malzemeleri demirbaşa kaydetmek, eskiyenleri demirbaşlardan düşmek, depolamak ve bakımlarını yaptırmak. YÜRÜRLÜK MADDE 29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Torbalı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 30 Bu yönetmelik hükümlerini Torbalı Belediye Başkanı yürütür. T.C. ĠZMĠR ĠLĠ TORBALI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

9 Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmelik, Torbalı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır. DAYANAK MADDE 2 Bu yönetmelik tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. KAPSAM MADDE 3 Bu yönetmelik, Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş amacını, faaliyet alanları, amaçları, yönetim statüsü ve şeması ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. TANIMLAR MADDE 4 Bu yönetmeliğin uygulanmasında; Belediye : Torbalı Belediyesini, Meclis : Torbalı Belediye Meclisi, BaĢkan : Torbalı Belediye Başkanını, Müdürlük : Bilgi İşlem Müdürlüğünü, Diğer Müdürlükler : Bilgi İşlem Müdürlüğü haricindeki müdürlükleri ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM KuruluĢ Amacı, KuruluĢ ve Görev KURULUġ AMACI MADDE 5 Belediyemiz bilgisayar sisteminin yazılım, donanım ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek, güncellemek, web sitesi oluşturmak, bilişim ağları oluşturmak, iç ve dış Haberleşme ağını kurmak ve bunlarla ilgili bakımları yapmak veya yaptırmak üzere kurulmuştur. KURULUġ MADDE 6 Bilgi İşlem Müdürlüğü, Müdür, Teknik İşler Servisi, Veri Hizmetleri Servisinden oluşur. GÖREV MADDE 7 Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Belediyenin, tüm bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, koordine etmek, donanım, yazılım ve benzeri bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak, b) Belediyenin hizmet ve işlemlerinin genel belediye mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde, bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak

10 çalışmaları yapmak, c) Belediyenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem yazılımlarını yapmak veya yaptırmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, bilgi işlem sistemlerinin donanım, yazılım, bakım, onarım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak. d) Mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlamak ve bu sistemleri lisanslandırmak. e) Belediye bilgi işlemlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının donanım, yazılım, veri tabanı ve sistemlerinin ortak kullanımına yönelik çalışmalar yapmak. f) Belediyenin tanıtımı ve diğer işler ile ilgili web sayfası yapmak veya yaptırmak, yayınlamak veya yayınlatmak. g) Belediye bilgi işlem sistemi için gerekli olan ağ yapılandırmalarını kurmak veya kurdurmak. h) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Faaliyet Amaçları ve Faaliyet Alanları FAALĠYET AMAÇLARI MADDE 8 Bilgi İşlem Müdürlüğünün yapacağı faaliyetlerin amaçları: a) Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, b) İş verimini arttırmak ve zaman kaybını azaltmak, c) Daha hızlı ve daha etkin planlama yapılmasını sağlamak, d) Gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediyemizin hizmetlerini daha verimli ve daha hızlı yapmasını sağlamaktır. FAALĠYET ALANLARI MADDE 9 Müdürlüğün faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır: a) Belediyemizin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili çalışma yapmak ve teknik destekte bulunmak, b) Merkezi bilgisayar, sunucu, kişisel bilgisayar, terminal, yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ile donanım cihazlarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak. c) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve/veya yaptırmak, d) Belediyemiz tüm müdürlükleri ile diğer ilgili kurumlar arasında bilişim ağı kurarak bilgi paylaşımı ve alışverişini sağlamak, e) Belediyede müdürlükler arası veri paylaşımını ve alışverişini sağlamak üzere bilişim ağı oluşturmak, f) İnternet ve web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, g) Müdürlükte mevcut klimaların bakımını yapmak veya yaptırmak, h) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, i) Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak, j) Müdürlüğün, Belediyenin diğer müdürlükleri, resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalarını yapmak, k) Müdürlüğün maaş ve ayniyat işlerini düzenlemek, l) Belediyenin bilgisayar sistemi için, bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri

11 doğrultusunda donanım ve yazılımlarının bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanımsal olan bilgisayar parçaları, terminal, yazıcı, modem, router vb. ihtiyaçlarının belirlenmesine, satın alınmasına, kurulması ile devreye alınmasını sağlamak ve destekte bulunmak, m) Donanım ve yazılımların bakımları yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak, n) Belediye personeli ile müdürlük personelinin gelişimi için eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek, o) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, p) Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak, q) Belediyede kurulu olan bilgisayar sisteminde kullanılmakta olan sarf malzemelerinden olan baskılı veya baskısız bilgisayar formu, şerit, kartuş, toner, vb. malzemelerin ikmal ve stok kontrolünü yapmak, kullanımını denetlemek ve teminini sağlamak, r) Belediyede kurulu olan bilgisayar siteminde çalışmakta olan sunucu bilgisayarların, kişisel bilgisayarların, terminallerin, yazıcılar ve donanım malzemelerinin yedek parçalarını temin etmek, onarımını yapmak ve yaptırmak, s) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, t) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, u) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uygunluğunu sağlamak, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR MADDE 10 Bilgi İşlem Müdürlüğündeki personelin unvan, görev ve nitelikleri: Bilgi ĠĢlem Müdürü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi ile Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki ilkeler doğrultusunda tercihen en az 2 yıllık teknik yüksek okulların Bilgisayar, Elektronik ve/veya Elektrik bölümü mezunları veya 4 yıllık Üniversite mezunları arasından idarecilik görevlerinde olumlu sicil almış olan memurlar arasından Başkan tarafından atanır. Görevleri: İdari olarak Bilgi İşlem Müdürlüğünü temsil eder ve Müdürlüğün her türlü işlerinden birinci derece sorumludur. Müdürlüğün hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmek ve bu konuda yasalar ile yönetmelik hükümleri tedbirleri almakla yükümlüdür. Belediye Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirir. Programcı, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu, konusunda deneyime sahip devlet memurları arasından 657 Sayılı D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Görevleri: Programlarının hazırlanması, analizi, bakım ve işletilmesidir. Çözümleyici, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu, konusunda deneyime sahip devlet memurları arasından 657 Sayılı D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Görevleri: Programlarının hazırlanması, analizi, bakım ve işletilmesidir. Mühendis, teknik üniversitelerin 4 yıllık bilgisayar, elektronik veya elektrik bölümleri mezunlarından 657 Sayılı

12 D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Görevleri: Belediyemiz Bilgi İşleminde kullanılan teknik cihazlarla ilgili gelişmeleri takip etmek, bilgisayar sisteminin teknolojik olarak gelişmesini sağlamak, bilgisayar sistemindeki cihazların doğru kullanımları ile bakım ve işletilmesini sağlamaktır. Tekniker ve teknisyen, teknik üniversitelerin 2 yıllık veya teknik liselerin bilgisayar, elektronik veya elektrik bölümleri mezunlarından 657 Sayılı D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Görevleri: Bilgisayar sisteminde çalışan cihazların bakımını yapmak, arızalarını gidermek, teknik servislere göndermek ve takip etmektir. Memurlar, En az orta ve dengi okul mezunlarından 657 Sayılı D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Memurlar görevlerini yasalar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık genelge ve bildirileri ile Müdür ve şeflerin emirlerine göre gecikmesiz, eksiksiz ve iş sahiplerine güçlük çıkarmadan yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca Müdürlüğün, Avans ve Kredi Mutemetliği ile Ayniyat ve Ambar Memurluğu, bütçe hazırlama ve takip işlerini de yürütürler. Bilgisayar ĠĢletmeni, Lise ve dengi okulların bilgisayar bölümü mezunu olmak ya da en az lise ve dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya müdürlük tarafından konuyla ilgili eğitim kursu verilerek/verdirilerek kurs belgesi veya sertifika sahibi olmak. Görevleri: Mevcut bilgisayar birimlerini işletip çalışmasını sağlar. Ayrıca bilgisayarların donanım ve yazılımlarından, diğer yazıcı ve kesintisiz güç kaynaklarının güvenliğinden ve arızalarından sorumludur. Yukarıdaki belirtilen bilgisayar sistemlerinin arızalanması durumundan arıza ekibini haberdar etmekten ve sistemin tekrar çalıştırılmasından sorumludur. Amirlerinin verdiği diğer işleri yapar. Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya lise ve dengi okulu mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikaya sahip olmak. Görevleri: Bilgi İşlem Sistemine yüklenecek verileri zamanında ve eksiksiz almak, sisteme yüklemesini yapmak, doğruluğunu kontrol etmek ve ettirmek, ayrıca amirlerinin verdiği diğer işleri yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yönetim Statüsü, Yürürlük, Yürütme YÖNETĠM STATÜSÜ MADDE 11 Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya Özel Kalem müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. YÜRÜRLÜK MADDE 12 Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Torbalı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME

13 MADDE 13- Bu yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür. T.C ĠZMĠR ĠLĠ TORBALI BELEDĠYESĠ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım AMAÇ KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarını düzenlemektedir ve Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin Teşkilat, Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar. DAYANAK MADDE 2 Bu yönetmelik tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIM MADDE 3 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin barındırdığı kültür sanat dinamiklerine mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gider. Var olan dinamikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak adına etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak adına çalışmalar yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla çalışmalar yaparak kent insanını daha ileriye taşımak görevini yerine getirir. Kültürün, sanatın arındırıcı, besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlamak adına çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek) ele alarak ve eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular. Yapılan her etkinliğin öncesinde hedef kitle ve ihtiyaçları belirlenir ve projeler bu bilgiler ışığında hayata geçirilir. Kentin tarihi değerlerine sahip çıkar ve gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına destek olur. Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak adına bilgilendirme çalışmaları yapar. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyete sahip çıkan ve toplumu ileriye taşıyacak bireyler yetişmesi için çalışmalar yapar. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için projeler hazırlar ve hayata geçirir. Semtlerde birimler (semt kütüphaneleri, kültür merkezleri vb.) kurarak kent halkının kolay ulaşabileceği

14 birimlere yaygın hizmet götürür. Kentlinin sanatçıyla, bilim adamıyla, kendi alanında yetkin kişilerle buluşması adına etkinlikler hazırlar. Kentin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar. Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlar. Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş olup Özel Kalem müdürlüğüne bağlı olarak görev yapar. TEġKĠLAT MADDE 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM TeĢkilat Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Yönetiminde Büro Torbalı Spor Salonu Torbalı Yüzme Havuzu Spor Sahaları- KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIġMA KONULARI MADDE 5 Müdürlük Büro Müdürlüğün ve bağlı birimlerinin tüm yazışmalarının işleme alındığı ve cevaplandırıldığı, yönetimlerinin sağlandığı, yapılacak etkinliklerin planlandığı, hazırlandığı, satın alma belgelerinin hazırlandığı, birimdir. Torbalı Spor Salonu İlçenin spor hayatını canlandırmak, gençleri spora teşvik etmek, sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla belediye kapalı spor salonu 2005 yapılmıştır. Salonumuz ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, yarışmalar, spor karşılaşmaları, konserler, kongreler ve konserler için tahsis edilmektedir. Torbalı Yüzme Havuzu İlçenin spor hayatını canlandırmak, gençleri yüzmeye teşvik etmek, sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Bayraklı ilçesinde açık yüzme havuzu yaptırılmıştır. Yazın açık olan havuzda, yaz yüzme kursları düzenlenmektedir. Hafta sonları halkın kullanımına açıktır. Spor Sahaları İlçenin spor hayatını canlandırmak, gençleri spora teşvik etmek, sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla açılmıştır. Sahalarda yazın çocuklara voleybol, futbol ve basketbol kursları verilmektedir. Profesyonel ve amatör sporcuların antrenmanları ve yapacakları karşılaşmaları için sahaların tahsisi yapılmaktadır.

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluklar MADDE 6 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRÜ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Özel Kalem müdürlüğüne bağlı olarak görev yapar. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm birimleri denetler, çalışma konularını belirleyerek direktif verir. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Belediye Başkanın sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. b) Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin düzenli işlemesini sağlar. c) Harcama yetkilisi olarak görev yapar. d) Belediye Meclis toplantılarına katılır. e) Üniversiteler, Sivil toplum örgütleri, kültür sanat insanları ve bilim insanlarını kent halkıyla buluşturarak kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak için toplantı, sempozyum, kongre, söyleşi, konferans yapmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEKLEġTĠRME GÖREVLĠSĠ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. b) Müdürlüğün yapmış olduğu etkinlikler öncesi gerekli malzemelerin ve hizmetlerin satın alımı, kiralanması vb. Gerçekleştirmek. c) Alınan malzemelerin ayniyat fişlerini hazırlamak. d) Müdürlüğe bağlı Kütüphaneler ve Kültür Merkezlerinin ihtiyacı olan malzemelerin teminini sağlamak, bu binaların gerekli görülen bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek. e) Kütüphanelerin aylık kiralarının ödenmesini sağlamak. f) Müdürlüğe bağlı kütüphaneler ve Kültür merkezlerinin aylık elektrik, su faturalarının ödenmesini sağlamak. g) Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan eğitmenlerin aylık maaşlarının ödenmesini gerçekleştirmek. h) Gerekli görülen durumlarda avans çekip, avansla ilgili işlemleri gerçekleştirmek. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ SPOR ġefġ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Yıl içinde yapılması düşünülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesini sağlamak. c) Yapılacak etkinliklerin ön hazırlıklarının yapılması ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.

16 d) İlçenin spor hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ TAġINIR KONTROL VE KAYIT YETKĠLĠSĠ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Müdürlüğümüzün tiyatro topluluğu için dekor, kostüm temin etmek. c) Etkinliklerde aktif görev yapmaktadır. d) Kursların açılması ve uygulanması aşamasında görev almak. e) Bütçe hazırlamak. f) Stratejik plan hazırlamak. g) Taşınır kayıt kontrol evraklarını hazırlamak. h) Mal ve malzeme alımlarında piyasa araştırması yapmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Aylık ve Yıllık programlar ve tüm çalışma raporlarını yapmak. c) Çeviriler, yabancı dilde yazışmalar yapmak. d) Torbalı Çocuk Şenliği organizasyonunun öncesi, süreci ve sonrasındaki tüm görevlerini yerine getirmek e) Bilgisayarda afiş, davetiye, broşür, katılım belgeleri gibi görsel çalışmalar yapmak. f) Etkinliklerde aktif görev almak. g) Bilgisayarda yazışmalar yapmak, tablolar hazırlamak. h) Bütçe hazırlamak. i) Müdürlüğe ait faaliyet raporu, teşkilat şeması, çalışma konuları ve bağlı birimleri gösteren tüm yazıları ve şemaları hazırlamak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. f) Birimizin gerçekleştirdiği etkinliklerin hazırlanmasında ve etkinliklerde aktif görev almaktadır.

17 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT GÖREVLĠSĠ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Evrak kayıt defteri tutmak evraklara gerekli işlemleri yapmak. c) Müdürlüğün yaptığı etkinliklere ait belgeleri arşivlemek. d) Müdürlüğe bağlı Kültür Merkezlerine ait toplantı, tiyatro salonu ve resim galerisinin tahsisini yapmak. e) İşçi personele ait punatajı tutmak f) Belediyemize ait tiyatro grubun sergilediği oyunlara davetiye hazırlayıp, vermek. g) Etkinliklerde aktif görev almak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Yıl içinde yapılması düşünülen etkinliklerin (söyleşi, festival, fuar, sempozyum, panel, sergi) planlanması ve uygulaması aşamasında yürütülmesine yardımcı olmak. c) Yapılacak yarışmalar için ön hazırlıkların yapılması ve yazışmaların yürütülmesi. d) Müdürlüğümüzün kültürel yayınları olarak yayımlanması planlanan kitaplarla ilgili ön hazırlıkların yapılması, ortaya çıkan metnin basım aşamasında denetlenmesi. e) Uluslararası projelerle ilgili yapılan çalışmalara katılmak. f) Yapılacak etkinliklerle ilgili basılı materyalin (afiş, pankart, davetiye, broşür) ön hazırlıkların yapılması. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Uluslararası Kurumların (AB, BM vb.) hibe programları çerçevesinde proje yazmak, yürütmek, faaliyetleri uygulamak. b) Uluslararası organizasyonlarda gelen yabancı konuklarla iletişim sağlamak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

18 Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. b) Kütüphanenin işleyişinden sorumludur. c) Kütüphaneye gelen öğrencilerin ödevlerine yardımcı olarak, öğrencilerle ilgilenmek. d) Kütüphanenin temizliğinden ve güvenliğinden sorumludur. e) Kütüphanede yapılacak olan etkinliklerin hazırlanmasında, duyurulmasında ve etkinlikte görevlidir. f) Çocuk ve yetişkin üyelere yönelik ödünç kitap alıp vermede yardımcı olmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SANAT YÖNETMENĠ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Yaz dönemi çocuklara ve gençlere zaman zaman yetişkinlere yönelik tiyatro kursları vermek. TORBALI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Torbalı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak Madde 2-Bu Yönetmelik, Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen; a)bakanlık : İçişleri Bakanlığını, b)üst Yönetici : Belediye Başkanı, c)kanun : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununu, d)mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi, e)mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi, f)muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini, g)muhasebe Birimi : Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, h)muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi, i)muhasebe Yetkilisi Yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını, j)muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili

19 olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları, k)strateji GeliĢtirme birimleri: Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevini yürüten birimi, l)ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolünü, m)para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri, n)yetkili memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kâğıt alıp satan kamu görevlilerini, o)mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi. p)vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri. r)ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri Müdürlüğün Görevleri Madde 4- Aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Stratejik plan hazırlıklarının koordinasyonu

20 Madde 5- Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Stratejik planın hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu Madde 6- Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır. Bütçenin hazırlanması Madde 7- Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır. Bütçe iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi ve kaydedilmesi Madde 8- Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, mali hizmetler müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur. Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi Madde 9- Ġdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili Madde 10- İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir. Ön mali kontrol iģlemleri Madde 11- Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır. Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediye Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı