T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı."

Transkript

1 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/93 BirleĢim No : 12 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. ĠMAR KOMĠSYONU RAPORU Belediye Meclisi nin tarihli ve M.35.6.TOR.0.10/10-11/86 sayılı kararı ile tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen Plan Değişikliği teklifleri Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 1-İlçemiz Muratbey Mahallesi,imarın 28.N.I.c ve 28.N.IV.b pafta, 30,31,32,50 parseller ve çevresini kapsayan alanda zayiat oranı % 47 dir.parsel sahiplerinin sayısının çok olması muvafakat ve kamulaştırma yolu ile sorun çözülemediğinden zayiatın düşürülmesi ile ilgili plan değişikliği yapılmasının uygun olacağına. Denilmektedir. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; İlçemiz Muratbey Mahallesi,imarın 28.N.I.c ve 28.N.IV.b pafta, 30,31,32,50 parseller ve çevresini kapsayan alanda zayiat oranı % 47 dir. Parsel sahiplerinin sayısının çok olması muvafakat ve kamulaştırma yolu ile sorun çözülemediğinden zayiatın düşürülmesi ile ilgili plan değişikliği yapılmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2-Torbalı ilçesi, Kabakulak mevkii, 3928.II pafta, 5 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 33,34 parsellerden oluşan alan yaklaşık 23 ha dır.adı geçen parseller ve çevresi sanayi alanıdır. Plan değişikliği ile imar uygulaması sonucunda hisseli parseller oluşmasının önüne geçilmesi ve mevcut kadastral duruma uyacak düzenleme yapılarak parselasyon sonucu oluşacak imar parsellerinin ait oldukları kadastral parsel üzerinde yer almalarını sağlamak amacıyla plan değişikliği yapılmasının uygun olacağına. Denilmektedir. Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda; Torbalı ilçesi, Kabakulak mevkii, 3928.II pafta, 5 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 33,34 parsellerden oluşan alan yaklaşık 23 ha dır.adı geçen parseller ve çevresi sanayi alanıdır. Plan değişikliği ile imar uygulaması sonucunda hisseli parseller oluşmasının önüne geçilmesi ve mevcut kadastral duruma uyacak düzenleme yapılarak parselasyon sonucu oluşacak imar parsellerinin ait oldukları kadastral parsel üzerinde yer almalarını sağlamak amacıyla plan değişikliği yapılmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi. Ġsmail UYGUR Sabri GĠRGĠN Osman SARGIN MECLĠS BAġKANI KATĠP KATĠP

2 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/94 BirleĢim No : 12 Oturum No : 1 MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. B- ) HUKUK KOMĠSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisinin tarih ve 9/57 sayılı kararı ile tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen Norm Kadro gereğince oluşturulan Belediye Birimleri ve diğer tüm Belediye Birimlerinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik komisyonumuzca tetkik edilerek ekte sunulmuştur. Bilgilerinize arz olunur. Denilmektedir. AMAÇ MADDE 1 T.C. ĠZMĠR ĠLĠ TORBALI BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım Bu Yönetmelik; Yazı İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını düzenler. DAYANAK MADDE 2 Bu yönetmelik tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIM MADDE 3 Yazı İşleri Müdürlüğü belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin çalışmalarını üstlenmiş, kurum ve vatandaşlardan gelen yazı ve dilekçelerin takibinden sorumlu bir birimdir. Yönetmelikte "müdürlük" olarak anılacaktır. TEġKĠLAT ĠKĠNCĠ BÖLÜM TeĢkilat MADDE 4 Yazı İşleri Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği Başkan Yardımcılarına bağlı olarak çalışır. Yazı İşleri Müdürü: Müdürlüğü yönetme ve temsil etme görev ve yetkisine sahip personel içerisinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereği atanır. Birinci sicil amiridir. Müdürlükteki işlerin 5393 sayılı

3 Belediye Kanunu ve diğer Kanun ve Yönetmeliklere uygun yürütülmesinden sorumludur. Müdürlük Personeli; Evrak Kayıt Personeli: Kurum içi müdürlüklerden ya da Torbalı Belediye Başkanlığına hitaben Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen tüm evrakların kayıt işlemlerini yapmak, evrakları zimmetleyerek ilgili yerlere göndermek ve takibini yapmakla görevlidir. Vatandaş Dilekçe Kayıt Personeli:3071 sayılı Dilekçe Kanununa ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde kurumumuza hitaben vatandaş tarafından verilen, istek ve şikâyetlerinin yer aldığı dilekçelerin kayıt işlemlerini yapmak, evrakları zimmetleyerek ilgili yerlere göndermekle görevlidir. Posta İşlemlerinden Sorumlu Personel: Belediye birimleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara gönderilecek tüm evrakların ( İadeli Taahhütlü, Tebligat, normal vb. olarak) posta işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. Encümen Çalışmalarından Sorumlu Personel: Encümen gündemini hazırlamak, Encümen kararlarını yazmak, dosyalamak ve çoğaltarak ilgili birimlere göndermek, Encümen'e katılan üyelerin ödemeye esas olacak huzur haklarını hazırlamak ve ödemeyle ilgili birime göndermekle görevlidir. Meclis Çalışmalarından Sorumlu Personel: Meclis toplantı gündemini müdürlüklerden gelen önergeler doğrultusunda hazırlamak ve ilanını yapmak, meclis sonrası karara bağlanan önergelerin Meclis kararlarını yazmak, dosyalamak, ilgili müdürlüklere ve Kaymakamlık Makamına göndermek üzere yazışmalarını yapmak, Meclis toplantılarına ait tutanakları hazırlamak, Meclis karar özetlerine ait tutanakların yazılması, Meclis başkan ve üyelerinin ödemeye esas olacak huzur haklarını hazırlayıp; ödemeyi yapacak birime göndermekle görevlidir. Evlendirme Memurluğu: Evlendirme Memurları: Belediyemize müracaatta bulunan çiftlerin nikâh akitlerini, Belediye Başkanı adına gerçekleştirmekle görevlidir. Evlendirme Memurluğu Personeli: evrakların kayıt işlemlerini ve yazışmaların takibini yapmak, tahakkukları hazırlamak, evlendirme beyannamelerinin doldurmak, mernis kayıtlarının bilgisayara girişini yapmak, nikâh günlerini ayarlamakla görevlidir. DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠLER MADDE 5 Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli olarak çalışır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Yetki, ĠĢlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk GÖREV VE YETKĠ MADDE 6 a) Belediye Başkanlığımıza hitaben, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gelen resmi evraklar genel kayıt defterine kaydedilmekte, ayrıca 3071 sayılı dilekçe kanununa istinaden vatandaşlarımız tarafından verilen, istek ve şikâyetlerinin yer aldığı talepler kayda alınarak, ilgili birimlere gönderilmesi, b) Belediyemiz birimleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara gönderilecek tüm evrakların

4 postaya verilerek, ilgili yerlere gönderilmesi, c) 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Organları bölümünde yer alan Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin tüm çalışmalarının yürütülmesi, d) İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve evlenmek üzere memurluğumuza müracaat eden Vatandaşlarımızın, nikâh akitlerinin, İçişleri bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğünce hazırlanmış olan evlenme yönetmeliğine ve ayrıca 8 Aralık 2006 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğine uygun olarak yapılmasını kapsamaktadır. ĠġLEMLERĠN YÜRÜTÜMÜ VE SORUMLULUK MADDE 7 Büro ĠĢlemleri: Belediye Başkanlığımıza hitaben, tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gelen resmi evraklar, vatandaşlarımız tarafından verilen, istek ve şikâyetlerinin yer aldığı talepler kayda alınarak, ilgili birimlere gönderilir.3071 sayılı dilekçe kanununun 7.maddesi gereğince en geç 30 günlük yasal süresi içerisinde cevap verilir. Verilen cevapların karşılığı Vatandaş Dilekçe Defterinden kapatılır. Posta ĠĢlemleri: Belediyemiz birimleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara gönderilecek tüm evraklar( İadeli Taahhütlü, Tebligat, normal v.b. olarak) Müdürlüğümüz tarafından postaya verilerek, ilgili yerlere gönderilmesi sağlanır. Encümen ÇalıĢmaları: Belediye Encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinde sıralanan görevleri yerine getirmek üzere, 35. madde kapsamında haftada 1 kez toplanarak, Encümene havale edilen konuları bir hafta içinde karara bağlamakta, karara bağlanan kararların yazımı, imza altına alınması, dosyalanması, ilgili birimlere ulaştırılması Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 36. maddesine istinaden Encümen üyelerinin oturum günlerinin tespiti müdürlüğümüzce hazırlanarak ilgili birime gönderilmektedir. Meclis ÇalıĢmaları: a) Torbalı Belediye Meclisinin çalışmaları gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu gerekse, 9 Ekim 2005 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yer alan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine uygun olarak, müdürlüğümüzün bünyesinde gerçekleştirilmektedir. b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis Toplantısı başlıklı 20. maddesi gereği, Her ayın ilk haftası gerçekleştirilen meclis toplantıları sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmekte olup, Yazı İşleri Müdürlüğümüzce tutanak altına alınmaktadır. Meclis toplantı yeri ve zamanı gerek ilan panomuzda gerekse internet aracılığıyla, müdürlüğümüz tarafından halka duyurulmaktadır. c) Meclis görüşmeleri, Müdürlüğümüzce tutanak altına alınmakta olup, ayrıca karar tutanakları da her meclis toplantısından önce, Meclis Üyelerine dağıtılmaktadır. d) 21. Maddede yer alan Meclis Gündemi Belediye Başkanı tarafından belirlendikten sonra, Müdürlüğümüzce hazırlanarak, kanuni süresi içerisinde Meclis Üyelerine ve halka duyurulmaktadır.

5 e) 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği kesinleşen Meclis Kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde kaymakamlığa gönderilerek yürürlüğe girmesi sağlanır. Evlendirme Memurluğu çalıģmaları 8 Aralık 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik doğrultusunda, evlendirme işlemlerini gerçekleştirmektedir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim MADDE 8 Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Torbalı Belediye Başkanı tarafından denetlenir. HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR MADDE 9 BEġĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri uygulanır. YÜRÜRLÜK MADDE 10 Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanununu 18. maddesi gereğince Torbalı Belediye Meclisinde kabul edikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2. maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 11 Bu Yönetmelik Torbalı Belediye Başkanlığınca yürütülür. T.C. ĠZMĠR ĠLĠ TORBALI BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmelik Torbalı Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenler. KAPSAM

6 MADDE 2 Bu yönetmelik Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte: Müdürlükte görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar. HUKUKĠ DAYANAK MADDE Sayılı Belediye Kanunu ve görevin gerektirdiği ilgili yönetmelik, tüzük ve mer-i mevzuata göre hazırlanmıştır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM KuruluĢ, Tanımlar KURULUġ a) Müdür b) Şef c) Sekreter d) Memur TANIMLAR MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen, Müdür :Özel Kalem Müdürü ġef :Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan şef Sekreterler :Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan sekreterler, Memur :Özel Kalem Müdürlüğünde görevli memurları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluluklar MÜDÜR MADDE sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda atanır, birinci sicil amiridir. Müdürlükteki işlerin 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, ilgili genelge, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde doğru ve düzenli yapılmasından sorumludur. MADDE 6 Özel Kalem Müdürlüğü Torbalı Belediye Başkanının randevularını düzenleyerek hazırlar ve gelen misafirlerin programa uygun olarak Başkan ile görüşmelerini sağlayıp koordine eden birimdir. MADDE 7 Müdürlük yazışmalarını kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak kontrol ederek başkana sunmak MADDE 8

7 Müdürlükle ilgili tüm hizmetleri başkan adına takip ve kontrol etmek, başkan tarafından verilen yetkileri kullanmak, MADDE 9 Müdürlüğün yapması gereken iş ve işlemleri kanun tüzük ve yönetmelikler uygun bir şekilde yürütülmesini başkanın vereceği görevleri yerine getirmekten sorumludur. MADDE 10 Şehirde cereyan eden resmi protokol faaliyetlerini bildirmek, gerekli olanlara; Başkanın veya vekilinin iştirakini sağlamak. MADDE 11 Protokole dahil zevatın değişikliklerini günü gününe takip etmek ve işlemek. Gelen davetiyeleri mektup telgraf vs. Başkan'a sunmak ġef GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI MADDE 12 Ortak nitelikteki yönetim görevlerini şeflik düzeyinde yerine getirmek MADDE 13 Kendisine verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde şeflikte yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, koordine etmek, MADDE 14 Şefliğe gelen yazıların gizliliğini temin etmek, düzgün tasnif edilmesi için gerekli tedbirleri almak, MADDE 15 Başkanlık makamından gelen, istek ve talimatları aktarmak, Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için gerekli çalışmayı yapmak ve gerekirse bu konuda ilgili personeli uyarmak, MADDE 16 Memurular tarafından üretilen işlerin doğruluğunu her aşamada kontrol etmek, bu konuda servis bünyesinde denetin sistemi oluşturmak, MADDE 17 Yetkisi aşan konularda bağlı olduğu müdürden görüş ve talimat alarak, işlerin devamlılığını sağlamak, MADDE 18 Servisten çıkışı yapılan her türlü yazı ve belgelerin doğruluğunu takip etmek, temsil ağırlama hizmetlerini yürütmek, SEKRETER VE MEMURLARIN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI MADDE 19 Özel Kalem Müdürlüğüne gelen telefon notlarını tutar, telefon bağlantılarını yapar, gelen konukların ilgililerle görüşmesini sağlar. Başkanın randevu taleplerini alarak, Özel kalem Müdürüne iletir. Ayrıca bilgisayarda hazırlanan davetiyeleri etiketleyip zarfladıktan sonra gönderilmesini sağlar. MADDE 20 Başkana gelen evrakları okuyarak, kayıtlarını yapar. Okunan mektuplar, Özel Kalem Müdürünün onayından sonra Başkana ulaştırılır. Çeşitli yerlerden gelen davetiyeleri bilgisayara ve deftere kaydederek her gün Özel Kalem Müdürüne sunar. Çiçek ve telgrafları gönderir. Özel Kalem Müdürlüğünün tüm yazışmalarını dosyalayarak arşiv oluşturur. MADDE 21

8 Başkan tarafından imzalanacak evrakların kayıtlarını yapar. Başkana arzını temin eder. Resmi törenlerin takibini yapar, çelenklerin gönderilmesini sağlar. MADDE 22 Belediye Başkanının yurtdışı ve yurtiçi geçici görev yolluklarını hazırlamak, avans çekmek, yolluk işlemlerini yapmak. MADDE 23 Belediye Başkanlığınca yapılan ağırlama giderlerinin dosyalarını hazırlamak ve ödemelerin yapılması için gerekli yazışmaları yapmak. MADDE 24 Özel Kalem Müdürlüğü memur personelinin maaş, vergi iadesi, emeklilik ve kesinti listelerini hazırlamak ve havalesini yaptırmak. MADDE 25 Belediye Başkanını ziyarete gelen misafirlerle yapılan resmi toplantılarda dağıtılmak üzere ( çay, kahve, ıhlamur ve gerekli temizlik malzemelerini almak ) ve gerekli ünitelere dağıtımını yapmak. MADDE 26 Resmi bayramlarda ve törenlerde Belediyece yapılacak ziyaretlerde Belediye Başkanı adına hediyelik malzeme almak. MADDE 27 Başkanlık Makamınca ihtiyaç duyulan kırtasiye, hediyelik eşya, demirbaş, tüketim vs. malzemeleri almak ve dağıtımını yapmak. MADDE 28 Başkanlık Makamınca kullanılan malzemelerin sayımını yapmak, gerekli Malzemeleri demirbaşa kaydetmek, eskiyenleri demirbaşlardan düşmek, depolamak ve bakımlarını yaptırmak. YÜRÜRLÜK MADDE 29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Torbalı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 30 Bu yönetmelik hükümlerini Torbalı Belediye Başkanı yürütür. T.C. ĠZMĠR ĠLĠ TORBALI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

9 Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 Bu yönetmelik, Torbalı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır. DAYANAK MADDE 2 Bu yönetmelik tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. KAPSAM MADDE 3 Bu yönetmelik, Bilgi İşlem Müdürlüğünün kuruluş amacını, faaliyet alanları, amaçları, yönetim statüsü ve şeması ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. TANIMLAR MADDE 4 Bu yönetmeliğin uygulanmasında; Belediye : Torbalı Belediyesini, Meclis : Torbalı Belediye Meclisi, BaĢkan : Torbalı Belediye Başkanını, Müdürlük : Bilgi İşlem Müdürlüğünü, Diğer Müdürlükler : Bilgi İşlem Müdürlüğü haricindeki müdürlükleri ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM KuruluĢ Amacı, KuruluĢ ve Görev KURULUġ AMACI MADDE 5 Belediyemiz bilgisayar sisteminin yazılım, donanım ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek, güncellemek, web sitesi oluşturmak, bilişim ağları oluşturmak, iç ve dış Haberleşme ağını kurmak ve bunlarla ilgili bakımları yapmak veya yaptırmak üzere kurulmuştur. KURULUġ MADDE 6 Bilgi İşlem Müdürlüğü, Müdür, Teknik İşler Servisi, Veri Hizmetleri Servisinden oluşur. GÖREV MADDE 7 Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri aşağıda sıralanmıştır. a) Belediyenin, tüm bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, koordine etmek, donanım, yazılım ve benzeri bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak, b) Belediyenin hizmet ve işlemlerinin genel belediye mevzuatı çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde, bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak

10 çalışmaları yapmak, c) Belediyenin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem yazılımlarını yapmak veya yaptırmak, uygulama programlarını geliştirerek test etmek, bilgi işlem sistemlerinin donanım, yazılım, bakım, onarım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak. d) Mevcut yazılım ve sistemlerin güncelleştirilmesini sağlamak ve bu sistemleri lisanslandırmak. e) Belediye bilgi işlemlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının donanım, yazılım, veri tabanı ve sistemlerinin ortak kullanımına yönelik çalışmalar yapmak. f) Belediyenin tanıtımı ve diğer işler ile ilgili web sayfası yapmak veya yaptırmak, yayınlamak veya yayınlatmak. g) Belediye bilgi işlem sistemi için gerekli olan ağ yapılandırmalarını kurmak veya kurdurmak. h) Başkan tarafından verilen benzer görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Faaliyet Amaçları ve Faaliyet Alanları FAALĠYET AMAÇLARI MADDE 8 Bilgi İşlem Müdürlüğünün yapacağı faaliyetlerin amaçları: a) Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, b) İş verimini arttırmak ve zaman kaybını azaltmak, c) Daha hızlı ve daha etkin planlama yapılmasını sağlamak, d) Gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediyemizin hizmetlerini daha verimli ve daha hızlı yapmasını sağlamaktır. FAALĠYET ALANLARI MADDE 9 Müdürlüğün faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır: a) Belediyemizin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili çalışma yapmak ve teknik destekte bulunmak, b) Merkezi bilgisayar, sunucu, kişisel bilgisayar, terminal, yazıcılar, kesintisiz güç kaynakları ile donanım cihazlarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak. c) Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve/veya yaptırmak, d) Belediyemiz tüm müdürlükleri ile diğer ilgili kurumlar arasında bilişim ağı kurarak bilgi paylaşımı ve alışverişini sağlamak, e) Belediyede müdürlükler arası veri paylaşımını ve alışverişini sağlamak üzere bilişim ağı oluşturmak, f) İnternet ve web sitesi kurarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak, g) Müdürlükte mevcut klimaların bakımını yapmak veya yaptırmak, h) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, i) Müdürlüğün kadrosunu hazırlamak, j) Müdürlüğün, Belediyenin diğer müdürlükleri, resmi ve özel kuruluşlarla yazışmalarını yapmak, k) Müdürlüğün maaş ve ayniyat işlerini düzenlemek, l) Belediyenin bilgisayar sistemi için, bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri

11 doğrultusunda donanım ve yazılımlarının bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanımsal olan bilgisayar parçaları, terminal, yazıcı, modem, router vb. ihtiyaçlarının belirlenmesine, satın alınmasına, kurulması ile devreye alınmasını sağlamak ve destekte bulunmak, m) Donanım ve yazılımların bakımları yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak, n) Belediye personeli ile müdürlük personelinin gelişimi için eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmek, o) Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak, p) Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak, q) Belediyede kurulu olan bilgisayar sisteminde kullanılmakta olan sarf malzemelerinden olan baskılı veya baskısız bilgisayar formu, şerit, kartuş, toner, vb. malzemelerin ikmal ve stok kontrolünü yapmak, kullanımını denetlemek ve teminini sağlamak, r) Belediyede kurulu olan bilgisayar siteminde çalışmakta olan sunucu bilgisayarların, kişisel bilgisayarların, terminallerin, yazıcılar ve donanım malzemelerinin yedek parçalarını temin etmek, onarımını yapmak ve yaptırmak, s) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak, t) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak, u) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uygunluğunu sağlamak, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR MADDE 10 Bilgi İşlem Müdürlüğündeki personelin unvan, görev ve nitelikleri: Bilgi ĠĢlem Müdürü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi ile Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki ilkeler doğrultusunda tercihen en az 2 yıllık teknik yüksek okulların Bilgisayar, Elektronik ve/veya Elektrik bölümü mezunları veya 4 yıllık Üniversite mezunları arasından idarecilik görevlerinde olumlu sicil almış olan memurlar arasından Başkan tarafından atanır. Görevleri: İdari olarak Bilgi İşlem Müdürlüğünü temsil eder ve Müdürlüğün her türlü işlerinden birinci derece sorumludur. Müdürlüğün hizmetlerinin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesine nezaret etmek ve bu konuda yasalar ile yönetmelik hükümleri tedbirleri almakla yükümlüdür. Belediye Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirir. Programcı, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu, konusunda deneyime sahip devlet memurları arasından 657 Sayılı D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Görevleri: Programlarının hazırlanması, analizi, bakım ve işletilmesidir. Çözümleyici, en az 2 yıllık yüksek okul mezunu, konusunda deneyime sahip devlet memurları arasından 657 Sayılı D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Görevleri: Programlarının hazırlanması, analizi, bakım ve işletilmesidir. Mühendis, teknik üniversitelerin 4 yıllık bilgisayar, elektronik veya elektrik bölümleri mezunlarından 657 Sayılı

12 D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Görevleri: Belediyemiz Bilgi İşleminde kullanılan teknik cihazlarla ilgili gelişmeleri takip etmek, bilgisayar sisteminin teknolojik olarak gelişmesini sağlamak, bilgisayar sistemindeki cihazların doğru kullanımları ile bakım ve işletilmesini sağlamaktır. Tekniker ve teknisyen, teknik üniversitelerin 2 yıllık veya teknik liselerin bilgisayar, elektronik veya elektrik bölümleri mezunlarından 657 Sayılı D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Görevleri: Bilgisayar sisteminde çalışan cihazların bakımını yapmak, arızalarını gidermek, teknik servislere göndermek ve takip etmektir. Memurlar, En az orta ve dengi okul mezunlarından 657 Sayılı D.M.K. nunda belirtilen usullere göre atanır. Memurlar görevlerini yasalar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık genelge ve bildirileri ile Müdür ve şeflerin emirlerine göre gecikmesiz, eksiksiz ve iş sahiplerine güçlük çıkarmadan yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca Müdürlüğün, Avans ve Kredi Mutemetliği ile Ayniyat ve Ambar Memurluğu, bütçe hazırlama ve takip işlerini de yürütürler. Bilgisayar ĠĢletmeni, Lise ve dengi okulların bilgisayar bölümü mezunu olmak ya da en az lise ve dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına veya müdürlük tarafından konuyla ilgili eğitim kursu verilerek/verdirilerek kurs belgesi veya sertifika sahibi olmak. Görevleri: Mevcut bilgisayar birimlerini işletip çalışmasını sağlar. Ayrıca bilgisayarların donanım ve yazılımlarından, diğer yazıcı ve kesintisiz güç kaynaklarının güvenliğinden ve arızalarından sorumludur. Yukarıdaki belirtilen bilgisayar sistemlerinin arızalanması durumundan arıza ekibini haberdar etmekten ve sistemin tekrar çalıştırılmasından sorumludur. Amirlerinin verdiği diğer işleri yapar. Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya lise ve dengi okulu mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikaya sahip olmak. Görevleri: Bilgi İşlem Sistemine yüklenecek verileri zamanında ve eksiksiz almak, sisteme yüklemesini yapmak, doğruluğunu kontrol etmek ve ettirmek, ayrıca amirlerinin verdiği diğer işleri yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yönetim Statüsü, Yürürlük, Yürütme YÖNETĠM STATÜSÜ MADDE 11 Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya Özel Kalem müdürlüğüne bağlı olarak çalışır. YÜRÜRLÜK MADDE 12 Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Torbalı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME

13 MADDE 13- Bu yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür. T.C ĠZMĠR ĠLĠ TORBALI BELEDĠYESĠ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım AMAÇ KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarını düzenlemektedir ve Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin Teşkilat, Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar. DAYANAK MADDE 2 Bu yönetmelik tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. TANIM MADDE 3 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin barındırdığı kültür sanat dinamiklerine mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gider. Var olan dinamikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak adına etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak adına çalışmalar yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla çalışmalar yaparak kent insanını daha ileriye taşımak görevini yerine getirir. Kültürün, sanatın arındırıcı, besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlamak adına çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek) ele alarak ve eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular. Yapılan her etkinliğin öncesinde hedef kitle ve ihtiyaçları belirlenir ve projeler bu bilgiler ışığında hayata geçirilir. Kentin tarihi değerlerine sahip çıkar ve gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına destek olur. Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak adına bilgilendirme çalışmaları yapar. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyete sahip çıkan ve toplumu ileriye taşıyacak bireyler yetişmesi için çalışmalar yapar. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için projeler hazırlar ve hayata geçirir. Semtlerde birimler (semt kütüphaneleri, kültür merkezleri vb.) kurarak kent halkının kolay ulaşabileceği

14 birimlere yaygın hizmet götürür. Kentlinin sanatçıyla, bilim adamıyla, kendi alanında yetkin kişilerle buluşması adına etkinlikler hazırlar. Kentin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar. Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlar. Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş olup Özel Kalem müdürlüğüne bağlı olarak görev yapar. TEġKĠLAT MADDE 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM TeĢkilat Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Yönetiminde Büro Torbalı Spor Salonu Torbalı Yüzme Havuzu Spor Sahaları- KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIġMA KONULARI MADDE 5 Müdürlük Büro Müdürlüğün ve bağlı birimlerinin tüm yazışmalarının işleme alındığı ve cevaplandırıldığı, yönetimlerinin sağlandığı, yapılacak etkinliklerin planlandığı, hazırlandığı, satın alma belgelerinin hazırlandığı, birimdir. Torbalı Spor Salonu İlçenin spor hayatını canlandırmak, gençleri spora teşvik etmek, sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla belediye kapalı spor salonu 2005 yapılmıştır. Salonumuz ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, yarışmalar, spor karşılaşmaları, konserler, kongreler ve konserler için tahsis edilmektedir. Torbalı Yüzme Havuzu İlçenin spor hayatını canlandırmak, gençleri yüzmeye teşvik etmek, sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Bayraklı ilçesinde açık yüzme havuzu yaptırılmıştır. Yazın açık olan havuzda, yaz yüzme kursları düzenlenmektedir. Hafta sonları halkın kullanımına açıktır. Spor Sahaları İlçenin spor hayatını canlandırmak, gençleri spora teşvik etmek, sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla açılmıştır. Sahalarda yazın çocuklara voleybol, futbol ve basketbol kursları verilmektedir. Profesyonel ve amatör sporcuların antrenmanları ve yapacakları karşılaşmaları için sahaların tahsisi yapılmaktadır.

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev Yetki ve Sorumluklar MADDE 6 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRÜ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Özel Kalem müdürlüğüne bağlı olarak görev yapar. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm birimleri denetler, çalışma konularını belirleyerek direktif verir. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Belediye Başkanın sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. b) Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin düzenli işlemesini sağlar. c) Harcama yetkilisi olarak görev yapar. d) Belediye Meclis toplantılarına katılır. e) Üniversiteler, Sivil toplum örgütleri, kültür sanat insanları ve bilim insanlarını kent halkıyla buluşturarak kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak için toplantı, sempozyum, kongre, söyleşi, konferans yapmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEKLEġTĠRME GÖREVLĠSĠ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. b) Müdürlüğün yapmış olduğu etkinlikler öncesi gerekli malzemelerin ve hizmetlerin satın alımı, kiralanması vb. Gerçekleştirmek. c) Alınan malzemelerin ayniyat fişlerini hazırlamak. d) Müdürlüğe bağlı Kütüphaneler ve Kültür Merkezlerinin ihtiyacı olan malzemelerin teminini sağlamak, bu binaların gerekli görülen bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek. e) Kütüphanelerin aylık kiralarının ödenmesini sağlamak. f) Müdürlüğe bağlı kütüphaneler ve Kültür merkezlerinin aylık elektrik, su faturalarının ödenmesini sağlamak. g) Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan eğitmenlerin aylık maaşlarının ödenmesini gerçekleştirmek. h) Gerekli görülen durumlarda avans çekip, avansla ilgili işlemleri gerçekleştirmek. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ SPOR ġefġ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Yıl içinde yapılması düşünülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesini sağlamak. c) Yapılacak etkinliklerin ön hazırlıklarının yapılması ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.

16 d) İlçenin spor hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ TAġINIR KONTROL VE KAYIT YETKĠLĠSĠ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Müdürlüğümüzün tiyatro topluluğu için dekor, kostüm temin etmek. c) Etkinliklerde aktif görev yapmaktadır. d) Kursların açılması ve uygulanması aşamasında görev almak. e) Bütçe hazırlamak. f) Stratejik plan hazırlamak. g) Taşınır kayıt kontrol evraklarını hazırlamak. h) Mal ve malzeme alımlarında piyasa araştırması yapmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Aylık ve Yıllık programlar ve tüm çalışma raporlarını yapmak. c) Çeviriler, yabancı dilde yazışmalar yapmak. d) Torbalı Çocuk Şenliği organizasyonunun öncesi, süreci ve sonrasındaki tüm görevlerini yerine getirmek e) Bilgisayarda afiş, davetiye, broşür, katılım belgeleri gibi görsel çalışmalar yapmak. f) Etkinliklerde aktif görev almak. g) Bilgisayarda yazışmalar yapmak, tablolar hazırlamak. h) Bütçe hazırlamak. i) Müdürlüğe ait faaliyet raporu, teşkilat şeması, çalışma konuları ve bağlı birimleri gösteren tüm yazıları ve şemaları hazırlamak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. f) Birimizin gerçekleştirdiği etkinliklerin hazırlanmasında ve etkinliklerde aktif görev almaktadır.

17 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT GÖREVLĠSĠ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Evrak kayıt defteri tutmak evraklara gerekli işlemleri yapmak. c) Müdürlüğün yaptığı etkinliklere ait belgeleri arşivlemek. d) Müdürlüğe bağlı Kültür Merkezlerine ait toplantı, tiyatro salonu ve resim galerisinin tahsisini yapmak. e) İşçi personele ait punatajı tutmak f) Belediyemize ait tiyatro grubun sergilediği oyunlara davetiye hazırlayıp, vermek. g) Etkinliklerde aktif görev almak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek. b) Yıl içinde yapılması düşünülen etkinliklerin (söyleşi, festival, fuar, sempozyum, panel, sergi) planlanması ve uygulaması aşamasında yürütülmesine yardımcı olmak. c) Yapılacak yarışmalar için ön hazırlıkların yapılması ve yazışmaların yürütülmesi. d) Müdürlüğümüzün kültürel yayınları olarak yayımlanması planlanan kitaplarla ilgili ön hazırlıkların yapılması, ortaya çıkan metnin basım aşamasında denetlenmesi. e) Uluslararası projelerle ilgili yapılan çalışmalara katılmak. f) Yapılacak etkinliklerle ilgili basılı materyalin (afiş, pankart, davetiye, broşür) ön hazırlıkların yapılması. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Uluslararası Kurumların (AB, BM vb.) hibe programları çerçevesinde proje yazmak, yürütmek, faaliyetleri uygulamak. b) Uluslararası organizasyonlarda gelen yabancı konuklarla iletişim sağlamak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE ELEMANI TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

18 Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir. b) Kütüphanenin işleyişinden sorumludur. c) Kütüphaneye gelen öğrencilerin ödevlerine yardımcı olarak, öğrencilerle ilgilenmek. d) Kütüphanenin temizliğinden ve güvenliğinden sorumludur. e) Kütüphanede yapılacak olan etkinliklerin hazırlanmasında, duyurulmasında ve etkinlikte görevlidir. f) Çocuk ve yetişkin üyelere yönelik ödünç kitap alıp vermede yardımcı olmak. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SANAT YÖNETMENĠ TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları a) Yaz dönemi çocuklara ve gençlere zaman zaman yetişkinlere yönelik tiyatro kursları vermek. TORBALI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Torbalı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak Madde 2-Bu Yönetmelik, Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen; a)bakanlık : İçişleri Bakanlığını, b)üst Yönetici : Belediye Başkanı, c)kanun : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununu, d)mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi, e)mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi, f)muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini, g)muhasebe Birimi : Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, h)muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi, i)muhasebe Yetkilisi Yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını, j)muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili

19 olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları, k)strateji GeliĢtirme birimleri: Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevini yürüten birimi, l)ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolünü, m)para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri, n)yetkili memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kâğıt alıp satan kamu görevlilerini, o)mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi. p)vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri. r)ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri Müdürlüğün Görevleri Madde 4- Aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Stratejik plan hazırlıklarının koordinasyonu

20 Madde 5- Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Stratejik planın hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu Madde 6- Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır. Bütçenin hazırlanması Madde 7- Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, idarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır. Bütçe iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi ve kaydedilmesi Madde 8- Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. Bütçe kayıt ve işlemleri, mali hizmetler müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur. Ödenek aktarma belgelerinin düzenlenmesi Madde 9- Ġdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili Madde 10- İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir. Ön mali kontrol iģlemleri Madde 11- Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır. Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ALTINORDU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C ALTINORDU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE1- Bu Yönetmeliğin Amacı; Altınordu Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

BALIKESİR-EDREMİT BELEDİYESİ. Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR-EDREMİT BELEDİYESİ. Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR-EDREMİT BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Edremit Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-Bu yönetmelik Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 202 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE - 1 Bu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Yüksekova

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Gebze Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

SĠMAV BELEDĠYE BAġKANLIĞI. GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE ÇALIġMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

SĠMAV BELEDĠYE BAġKANLIĞI. GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE ÇALIġMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK SĠMAV BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE ÇALIġMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Simav Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ

BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik Çorum

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı