Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu"

Transkript

1 Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 5 Klavye Fare... 5 Uzaktan Kumanda (opsiyonel)... 7 Bilgisayarýnýzýn Sürücüleri... 8 Portlar ve Konnektörler Bilgisayarýnýzý AÇMA/KAPATMA Bilgisayarýnýzý Yükseltme Að üzerinde Ýlk Adýmlar Baðlanýn! Að baðlantýlarý Net Üzerinde Sörf Yapýn! Windows ve Yazýlýmýnýzýn Kullanýmý Windows Welcome Center Bilgisayarýmý Kur Packard Bell Recovery Management.. 20 Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzýn Dokümantasyonu Yazýlým Kitaplýðýnýz Multimedya Dosyalarýnýn Oynatýlmasý. 25 Ses Kontrolleri Yardım Masası 28 Güvenli Bilgisayar Kullanýmý Bakým Güncellemeler Güvenlik Windows Uzaktan Yardým Teþhis ve Onarým Ýlk 5 Sorun Giderme Vakasý Çeþitli Sorun Giderme Sisteminizin Kurtarýlmasý Sisteminizi kurtarmak için Ön kurulumlu yazýlým ve sürücülerin kurtarýlmasý Önceki bir sistem durumuna geri döndürme Sisteminizi fabrika ayarlarýna geri döndürme Düzenleyici Bilgiler 55 Çevre 57 Yazılım Lisansı 58 Dizin 59 içindekiler - 1

2 Tel if Hakký Bil dirimi Packard Bel l Hý zl ý Baþl angý ç ve Sorun Gider me Ký l av uzu. Telif Hakký 2008 Packard Bell B.V. Tüm Haklarý Saklýdýr. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, elle ya da baþka bir yöntemle olsun herhangi bir þekilde veya fotokopi, kayýt ya da bilgi depolama veya alma sistemleri de dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere herhangi bir araç kullanýlarak, herhangi bir maksada yönelik biçimde Packard Bell B.V. nin önceden yazýlý izni olmaksýzýn çoðaltýlamaz ya da yayýnlanamaz. Soruml ul uk Reddi Packard Bell B.V., bu ürün ve dokümantasyon ile ilgili olarak, ticarete elveriþliliði ve özel bir amaca uygunluðu dahil fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere açýkça ifade edilmiþ veya zýmni tüm garantileri özellikle reddeder. Yazýlým ve donaným bileþenlerinin güncellemeleri düzenli olarak yapýlýr. Bu nedenle, bu dokümantasyonda bulunan bazý talimatlar, teknik özellikler ve resimler sizin karþýlaþacaðýnýz durumla küçük farklýlýklar gösterebilir. Bu kýlavuzda tanýmlanan tüm öðeler, açýklama amaçlýdýr ve sizin karþýlaþabileceðiniz durumla benzerlik göstermeyebilir. Bu kýlavuzda yapýlan tanýmlamalardan dolayý herhangi bir yasal hak veya yetki elde edilemez. Packard Bell B.V., ürün veya dokümantasyon üzerinde deðiþiklik veya geliþtirmeler yapma hakkýný, bu gibi deðiþiklikleri ya da geliþtirmeleri herhangi bir kiþiye, herhangi bir zamanda bildirme yükümlülüðü olmaksýzýn saklý tutar. Packard Bell BV, bu ürünün kullanýmýndan kaynaklanan ticari gelir kayýplarý ya da diðer ticari zararlar dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere, tüm dolaylý veya beklenmeyen zararlardan hiçbir durumda sorumlu deðildir. Ticari Marka Microsoft ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdýr. FireWire, Apple Computer, Inc. in ticari markasýdýr. PS/2, International Business Machines Corporation ýn ticari markasýdýr. Google, Google Inc. in tescilli ticari markasýdýr. Packard Bell, Packard Bell B.V. nin tescilli ticari markasýdýr. Tüm diðer þirket veya ürün adlarý ilgili sahiplerinin ticari markalarý, tescilli ticari markalarý ve hizmet markalarýdýr. 2 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

3 ÖNEMLi BiLGi Bir Packard Bell bilgisayarý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Bu kýlavuz, bilgisayarýnýzýn özelliklerini tanýtmak ve yaþayacaðýnýz deneyimde size yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Ayrýca size bilgisayarýnýzýn bakýmýný yapmanýz ve bir sorunla karþýlaþmanýz halinde bu sorunu gidermeniz konusunda da yardým edecektir. Bilgisayarýnýzý olabildiðince verimli kullanabilmeniz için, Packard Bell bilgisayarýnýzla çalýþmaya baþlamadan önce aþaðýda belirtilenleri yapmanýzý önermektedir. Bilgisayarımı Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý tek bir uygulama içerisinde topladý. Bilgisayarýmý kur bilgisayarýnýzý ilk açtýðýnýzda otomatik olarak açýlacaktýr. Bu, Internet eriþiminizi, antivirüs programýnýzý, kimlik kartýnýzý vb. yapýlandýrmak için basit ve adým adým ilerleyen bir iþlemdir (detaylý bilgi edinmek için sayfa 20 a bakýn). Packard Bell Recovery Management Bilgisayarýnýzla sorun yaþýyorsanýz ve verilen Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzun daki adýmlar sorunu çözmediyse Packard Bell Kurtarma Yönetimi programýný kullanabilirsiniz. Bu uygulama, tüm ayarlarýnýzý ve kiþisel verilerinizi daha sonradan geri alabilmek üzere, bilgisayarýnýzý satýn alýndýðý günkü durumuna getirecektir (ayrýntýlar için bkz. sayfa 20). Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzda sürücü ve yazýlýmlarýn en son güncellemelerinin bulunduðundan emin olmak için, bir Ýnternet baðlantýsýna sahip olur olmaz Packard Bell Updator programýný kullanýn (ayrýntýlar için bkz. sayfa 22). Packard Bell InfoCentre Bilgisayarýnýz konusunda daha fazlasýný keþfetmek için, bilgisayarýnýza kurulu elektronik kullaným kýlavuzu Packard Bell InfoCentre a göz atmayý unutmayýn. Kýlavuzu en az bir kere çevrimiçi olarak güncellemelisiniz (detaylý bilgi için sayfa 23). Packard Bell Web Sitesi adresini sýk sýk ziyaret etmeyi unutmayýn! Support (Destek) bölümüne göz atýn: bu bölüm online Sorun Gidericimiz, güncel bilgiler, yardým, sürücüler ve dosya indirmeyi içermektedir. Packard Bell Support (Packard Bell Destek) Bilgisayarýnýzýn seri numarasýný, satýn aldýðýnýz tarihi, yeri ve modelini bu kýlavuzun kapaðýna yazmayý unutmayýn. Ayrýca, satýn alma belgesini saklayýn. Bizi aramanýz gerekirse, lütfen soruna neden olan hata mesajýný bir yere not edin ve bilgisayarýn yanýnda durarak mümkünse açýk durumda olmasýný saðlayýn. Bu öðelerin el altýnda bulunmasý size daha iyi ve daha hýzlý hizmet sunmamýzý saðlayacaktýr. Önemli Bilgi - 3

4 TEMEL BiLGi SAYAR KAVRAMLARİ GÜVENLiK VE KULLANİM RAHATLİĞİ Güvenlik Önlemleri Bilgisayarýnýzý rahat kullanmak ve saðlýk problemleri yaþamamak için lütfen aþaðýdaki talimatlarý izleyin. Bilgisayar Ortamı Bilgisayarýnýzýn: doðrudan güneþ ýþýðýndan ve ýsý kaynaklarýndan uzak olduðundan; manyetik alanlardan veya statik elektrik oluþturan tüm cihazlardan uzak olduðundan; bir cep telefonundan en az 30 santimetre uzakta bulunduðundan; tozlu ve nemli bir ortamda bulunmadýðýndan; halý veya elektrik yükü bulunabilecek herhangi bir yüzey üzerine yerleþtirilmediðinden emin olun. Kablolar Aþaðýdaki hususlar konusunda emin olun: kablolar gergin olmamalý ve insanlarýn yürürken kablolarýn üzerine basma veya kabloya takýlýp düþme riski bulunmamalý; diðer aygýtlar kablolara zarar vermemeli; elektrik kablolarý topraklý elektrik prizlerine takýlý olmalý; elektrik prizi kolay eriþilebilir ve bilgisayara olabildiðince yakýn olmalý (çoklu adaptörlerle aþýrý yüklemeyin). Bilgisayarınızın Temizlenmesi Temizlemeden önce daima bilgisayarýnýzýn fiþini çekin; sývý veya hava püskürtmeli temizleyiciler kullanmayýn, bunlarýn yerine nemli bez kullanýn; temizleme ürününü asla doðrudan ekrana püskürtmeyin; bilgisayarýnýzýn içerisinde toz birikmiþ olmasý durumunda, tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullanmayýn; bilgisayarýnýza veya bilgisayara baðlý bir aygýta sývý dökülmesi durumunda, cihazý derhal kapatýn, elektrik fiþini çekin ve yeniden açmadan önce tamamen kurumuþ olduðundan emin olun. Gerekiyorsa, bir gece bekleyin. Sağlık Önlemleri Saatler boyu oyun oynuyor veya çalýþýyorsanýz, düzenli aralar verdiðinizden emin olun. Arada sýrada bilgisayar ekranýndan baþka bir yere bakýn. Yorgunsanýz bilgisayarýnýzý kullanmayýn. Bilgisayarýn havalandýrma deliklerinin ve açýklýklarýnýn hiçbir zaman engellenmemesine ve kapanmamasýna dikkat edin. Bilgisayarý havalandýrma deliklerini týkayabilecek yumuþak yüzeylere (halý, sandalye ve yatak gibi) koymayýn. Bazý sürekli tekrarlanan hareketlerden ötürü eller, bilekler, kollar, boyun, bacaklar ve sýrtta bazý rahatsýzlýklar ortaya çýkabilir. Bu rahatsýzlýklarýn ortaya çýkma riskini azaltmak için, bilekleriniz düz konumda ve elleriniz ile 4 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Bilgisayarýnýzý rahat bir biçimde kullanmak için, aþaðýdaki noktalarý unutmayýn: Sýrtýnýz rahat olacak biçimde dik oturun Ayarlanabilir sandalye Ayaklarýnýz zemine düz basar veya bir ayaklýða dayalý biçimde olmalý Masa zeminden cm yükseklikte olmalý Yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý için bilgisayar ve aygýtlar etrafýnda boþ bir alan olmalý Monitörün üst kýsmý göz hizasýnda olmalý Gözle ekran arasýndaki mesafe cm olmalý Sürücü ve kontrollere kolay eriþim saðlanmalý

5 bilekleriniz klavye üzerinde olacak þekilde yazma iþlemi yapýn. Zaman zaman aðrý, karýncalanma, uyuþukluk veya baþka bir rahatsýzlýk yaþýyorsanýz lütfen doktorunuza baþvurun. Ebeveynlere, çocuklarýnýn oyunlarý kullanýmýný takip etmesini öneririz. Sizde veya çocuðunuzda aþaðýdaki semptomlardan birisi görülürse: baþ dönmesi, bulanýk görüþ, göz veya kaslarda tikler, bilinç kaybý, yönelim kaybý, sýra dýþý hareket veya kasýlma, HEMEN kullanýma ara verin ve doktorunuza baþvurun. Kiþinin týbbi geçmiþinde epilepsi olmasa bile bu durum ortaya çýkabilir. BiLGiSAYARİNİZİ TANİMA Klavye Fare Kablosuz Aygıtlar Normal koþullarda kablosuz fare ve klavye bilgisayarýnýz açýlýr açýlmaz otomatik olarak baðlanýr. Kablosuz fare ve klavye kurulumun ardýndan çalýþmýyorsa, alýcýyla iletiþimi manuel olarak kurmaya çalýþmalýsýnýz. Not: Aþaðýda gösteril en Kl avye ya da Fare ve Al ýcý, bil gisayarýnýzl a birl ikte veril en Kl av y e y a da F are il e ay ný ol may abil ir. Kl av y e y a da F are özel l ikl erinizi görmek v e aþaðýda gösteril enden farkl ý ol up ol madýðýný tespit etmek için InfoCentre doküma nta s y onunuzu kontrol edin. 1. Ýlk olarak, klavye ve fare pillerinin doðru þekilde takýlýp takýlmadýðýný kontrol edin. 2. Ardýndan fareyi tanýmlayýn: Alýcý üzerindeki c onnec t (ba ðl a n) düðmes ine basýn (A). Fareyi döndürün. Fare üzerindeki c onnec t düðmes ine basmak için ince bir nesne (kalem ucu gibi) kullanýn (B). A C saniye bekleyin. 4. Klavyeyi tanýmlayýn: Alýcý üzerindeki c onnec t (ba ðl a n) düðmes ine basýn (A). Klavyeyi döndürün. Klavye üzerindeki c onnec t düðmes ine basmak için ince bir nesne (kalem ucu gibi) kullanýn (C). Klavye Klavye, metin veya komutlarýn girilmesi için kullanýlýr. Tuþlarýn fonksiyonlarý kullandýðýnýz programa baðlýdýr. Bu kýlavuzda gösterilen klavye sadece bir örnektir. Klavyenizin düzeni biraz farklýlýk gösterebilir. Klavyenizin tam olarak tanýmý için lütfen InfoCentre'a bakýn. B Temel Bilgisayar Kavramları - 5

6 ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➍ ➐ 1. Rakamlar: Rakamlarý ve özel karakterleri girmek için kullanýlýr. Üstteki karakterler için [Shift] tuþuna, saðdaki karakterler için ise [Ctrl] + [Alt] tuþlarýna ayný anda basýn. 2. Geri alma tuþu (Backspace): Bir boþluk geri gitmek veya basýlan son tuþu silmek için kullanýlýr. 3. Sil (Del): Ýmlecin saðýndaki karakterleri veya vurgulanan herhangi bir öðeyi siler. 4. Numerik tuþ takýmý: Ýmleç tuþlarýnýn ikinci seti gibi iþlev görür. Rakamlarý girmek için [Numlock] tuþuna basýn. 5. Ok tuþlarý: Ýmleci yukarý, aþaðý, sola ve saða hareket ettirin. 6. Gir (Enter): Bir komut girmek için basýn, bir metine paragraf sonu ekleyin veya tercih edilmiþ bir seçeneði doðrulayýn. 7. Boþluk (Space) tuþu: metninize boþluk girmek için kullanýlýr. 8. Üst karakter (Shift): Büyük harf girmek için bir harf tuþuyla ayný anda kullanýn. 9. Çýkýþ (Esc) tuþu: En güncel görevleri iptal eder. Multimedya Tuşları (seçilmiş klavyelerde) ➏ ➎ ➏ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ 1. Bekleme (uyku) modunu Etkinleþtir. 2. Packard Bell online servislerine git: Alýþveriþ, Destek, Ana Sayfa. 3. Sýk Kullanýlanlarý Göster. 4. Ýnterneti Baþlat. 5. Multimedya kontrolleri: oynat/duraklat, durdur 6. Ses kontrolleri: Ses +/-, sessiz Fare Fare ekrandaki oku kontrol eder. Bu oka iþaretçi veya imleç adý verilir. Fareyi sert ve düz bir zemin üzerinde hareket ettirdiðinizde imleç de bu hareketi takip edecektir. Ýmleçin gösterdiði komutu seçmek veya etkinleþtirmek için farenizin üzerindeki düðmelerden birine týklayýn. 6 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

7 Uyumlu uygulamalar içerisinde dolaþmak için kaydýrma tekerleðini veya düðmesini kullanýn. Ýmlecin iþaret ettiði öðeyi seçmek için sol týklayýn. Bir açýlýr menü çýkartmak için sað týklayýn. Ýmlecin iþaret ettiði programý baþlatmak veya metin yazarken tüm paragrafý seçmek için çift týklayýn. Ýmlecin hareketini ve görülebilirliðini iyileþtirin! Baþlat > Denetim Masasý > Fare > Ýþaretçi Seçenekleri sekmelerine týklayýn. Uzaktan Kumanda (opsiyonel) Kullanýmý kolay ortam merkezi menü sistemi (bkz: sayfa 25) ve uzaktan kumandasýyla, en sevdiðiniz dijital eðlenceye tek bir yerden ulaþýn! Uzaktan Kumandanın ve isteğe bağlı alıcının kurulması Windows Media C enter programýný çalýþtýrmadan önce (bkz: sayfa 25), uzaktan kumandayý hazýrlayýn. 1. Bilgisayarýnýzda dahili kýzýlötesi alýcý yoksa, USB alýcý gereklidir. Tedarik edilmiþse, USB alýcýyý bilgisayardaki USB baðlantý noktalarýndan birine takýn. 2. Pilleri uzaktan kumandaya takýn; doðru yerleþtirildiklerini kontrol edin. Temel Bilgisayar Kavramları - 7

8 Uzaktan Kumanda İşlevleri 1. AÇMA/KAPAMA veya Quick Resume modu (bilgisayarýnýz Intel Viiv teknolojisine sahipse) 2. Duraklat 3. Kayýt 4. Durdur 5. Hýzlý geri 6. Hýzlý Ýleri 7. Atla - (önceki bölüm/parçaya git) 8. Atla + (önceki bölüm/parçaya git) 9. Geri 10.Bilgi 11.Yön tuþlarý (yukarý, aþaðý, sola, saða) 12.Baþlat (Windows tuþu) 13.Ses aç/kapat 14.Program yukarý/aþaðý 15.Sesi kes 16.TV Kayýt 17.DVD menüsü 18.Kýlavuz 19.Canlý TV 20.Rakam tuþlarý 21.Temizle 22.Giriþ 23.Teletext (TV Modunda iken Teletext i çalýþtýr) 24.Teletext seçimi (kýrmýzý, yeþil, sarý, mavi) 25.Çal/Oynat 26.Televizyonum* 27.Videolarým* 28.Müziðim* 29.Resimlerim* * isteðe baðl ý Not: Bil gisayarýnýzda Intel Viiv teknolojisi varsa, Intel Quick Resume modunu kullanabilirsiniz. Bu uzaktan kumanda veya bil gisayarýnýz üzerindeki Güç düðmesini kul l anarak sisteminizi hý zl ý biçimde a çý p ka pa y a bil eceðiniz (ön y ükl emeden s onra ) anlamýna gelmektedir. Bilgisayarınızın Sürücüleri Aþaðýda tanýmlanan sürücüler genellikle Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek sürücülerin olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfenpackard Bell InfoCentre'a göz atýn. Bellek Kartı Okuyucusu Hafýza kartlarý, dijital kameralar, PDA lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlarý gibi birçok aygýtta kullanýlýr. Bazý bilgisayarlar MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital), veya MS (Memory Stick ) gibi en çok kullanýlan tipleri okumaya ve yazmaya yarayan hepsi bir arada hafýza kartý okuyucu içerir. Bir Kartın Formatlanması Bir kart ilk kez kullanýlmadan önce formatlanmalýdýr. 1. Kartýnýzý ilgili yuvaya takýn ve Baþlat > Bilgisayarým seçeneðine týklayýn. 2. Kart simgesine sað týklayýn ve Format öðesini seçin. 8 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

9 3. Format penceresinde Baþlat seçeneðini týklayýn ve ardýndan OK (Tamam) üzerine týklayýn. Harici Kart Okuyucusundan Bir Kartın Çıkartılması 1. Bildirim Alanýnda Donanýmý Güvenle Kaldýr simgesine týklayýn (saatin yanýnda). 2. Safely remove USB Mass Storage Device (USB Yýðýn Depolama Aygýtýný Güvenle Kaldýr) seçeneðine týklayýn. 3. Safe to Remove Hardware (Donanýmý Kaldýrmak Güvenli) mesajý gösterilene dek bekleyin. 4. Kartý çýkartýn. Optik Sürücüler Bir optik sürücü çeþitli CD veya DVD formatýndaki disklerden (örn. Ses CD si, CD-ROM, DVD gibi) okuyabilir veya bu disklere yazabilir. Salt okunur (ROM) sürücüler Bazý optik sürücüler sadece bir diskten veri okuyabilir, yeni bilgi depolamak için kullanýlamazlar. Bu sürücüler film izlemek program yüklemek ve fotoðraf ya da müzik gibi verilerin okunmasý için kullanýlýr. Kaydedilebilir (R) ve Yeniden Yazdırılabilir (RW) Sürücüler: Bilgisayarýnýzla birlikte gelen optik sürücü(ler) uyumlu disklerden veri okumanýn yanýnda, uygun disklere veri de yazdýrabilir (veya yakabilir ). Bu sürücüleri CD çoðaltmak, kendi müzik derlemelerinizi, dijital albümlerinizi oluþturmak veya deðerli verilerinizin güvenli kopyalarýný almak için kullanabilirsiniz. Kaydedilebilir disklere veri yazdýrmak için disk kaydetme yazýlýmý kullanýlmalýdýr. Not: Bir CDyi kopyal amadan önce, içeriðinin Ticari markal ar veya Tel if hakl arý il e korunma dý ðý nda n v e bunu çoða l tma y a y etkiniz ol up ol ma dý ðý nda n emin ol un. Ü l kel erin çoðunda kendi kiþis el kul l a ný mý ný z için y a zý l ý mý n y edeðini a l ma ný za v ey a müziði çoðal tmaný za izin v eril ir. Kaydedilebilir Sürücülerde Disk Uyumluluğu DVD±RW Yazýcý: DVD±RW sürücüler (veya DVD Dual sürücüler) hem DVD-RW hem de DVD+RW sürücüler tarafýndan desteklenen disklere yazabilir ve ayrýca DVD-RAM disklere de yazabilir (sürücünün özelliðine baðlý olarak). Çift Katmanlý DVD-RW Yazýcý: Çift Katmanlý DVD-RW sürücüler (veya DVD+R9 DL sürücüler) kaydedilebilir CD lere, kaydedilebilir DVD lere ('-' veya '+'), DVD-RAM disklere ve ayrýca saklanabilecek veri miktarýný neredeyse iki katýna çýkaran çift katmanlý disklere veri yazdýrabilir. Blu-Ray Combo Sürücü: HD DVD Combo sürücüler kaydedilebilir CD lere ve tüm 'standart' kaydedilebilir DVD lere ('High-definition' DVD lere deðil) veri yazdýrabilir ve Blu-Ray disklerden veri okuyabilir (ancak yazdýramaz). Blu-Ray Yazýcý: Blu-Ray sürücüler kaydedilebilir CD lere, tüm 'standart' kaydedilebilir DVD lere ve kaydedilebilir Blu-Ray disklere veri yazdýrabilir. Kaydedilebilir HD DVD lere yazdýramayabilirler. Not: HD DVD standardýyla çalýþan diskler ve cihazlar Blu-ray cihazlarýyla kullanýlamayabilir. Önlemler Bir programý baþlatmadan önce diski sürücüye yerleþtirin. Diski sürücüye zorla yerleþtirmeye çalýþmayýn; diskin doðru yerleþtirildiðinden emin olduktan sonra disk tablasýný kapatýn. Diski kullanan programý kapatmadan önce diski çýkarmayýn. Bu iþlem bilgisayarýnýzýn yanýt verememesine neden olabilir. Bu durum ortaya çýktýðýnda, Windows Görev Yöneticisini (Windows Task Manager) kullanarak bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn. Tabla çýkmýyorsa, bunu elle açmayý deneyebilirsiniz: 1. Bilgisayarýnýzý kapatýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 9

10 2. Düzleþtirilmiþ bir kâðýt ataþýný acil çýkartma deliðine (varsa) dikkatlice sokun. Çýkartma kanalý içerisinde ucu kýrýlýp sürücüye zarar verebileceðinden bir kurþun kalem kullanmayýn. Sürücüyü kullanmadýðýnýzda disk tablasýný kapalý tutun. Sürücü içerisindeki optik lense dokunmayýn, eðer lens kirlenirse optik sürücü iþlevini tam olarak yerine getiremeyebilir. Lensi normal bir bezle silmeyin. Lensi temizlemek için bir pamuklu çubuk kullanýn. Optik sürücü 1. Sýnýf lazer ürün kategorisindedir. Not: Bu ürün, ABD pa tentl eri v e diðer f ikri mül kiy et ha kl a rý y l a koruna n, kopy a koruma teknol oj is i içermektedir. Bu tel if ha kký teknol oj is inin kul l a ný mý na Ma crov is ion tarafý ndan izin v eril mel idir v e Macrov ision tarafý ndan aksi y önde izin v eril medikçe ev de ve diðer sýnýrl ý gösteriml er sýrasýnda kul l anýmý amaçl anmýþtýr. Tersine mühendisl ik ve yazýl ýmýn parçal arýna ayrýl masý yasaktýr. Portlar ve Konnektörler Aþaðýda tanýmlanan portlar ve konnektör tipleri çoðunlukla Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek portlarýn olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfen InfoCentre a göz atýn. Önlemler Herhangi bir aygýtý takmadan önce, birlikte verilen kurulum talimatlarýna göz atýn. Bilgisayarýn o an kullanmakta olduðu bir aygýtý çýkartmayýn. Çoðu aygýt hot-pluggable (sistem çalýþýrken takýlýp çýkarýlabilen) aygýttýr. Bunun anlamý bu aygýtlarýn bilgisayar açýkken takýlýp çýkarýlabileceðidir. Bunlar otomatik olarak algýlanýp kurulumlarý yapýlýr. Ancak, bilgisayardan çýkarýlmadan önce iþlem dýþý býrakýlmalarý gerekir (bkz Harici Kart Okuy ucus undan Bir Kartýn Çýkartýl masý sayfa 9). Eski Tip Portlar PS/2 - Bu konnektörlere bir fare ve klavye takýn. Dikkat: Pek çok konnektörün aksine, eski tip aygýtlarýn takýlmasý veya çýkartýlmasýndan önce bilgisayarýnýzý kapatmanýz gerekir. İletişim Portları Að - Bilgisayarýnýzý bir aða ('LAN') veya belli bir yüksek hýzlý Ýnternet baðlantýsýna baðlayýn. Modem - Dahili bir faks/data modemi sizi çevirmeli baðlantý üzerinden Ýnternete baðlar. Að baðl antý noktasý modem baðl antý noktasýna çok benzer; çoðunl ukl a yan yana bul unurl a r. Að ba ðl a ntý nokta s ý modem ba ðl a ntý nokta s ý nda n bira z da ha büy üktür. Dikkat: Þimþekli fýrtýna koþullarýnda, tüm baðlantý kablolarýný çýkardýðýnýzdan emin olun; modemi telefon hattýndan çýkarýn ve anten soketinden TV portunu ve að kablolarýný çýkarýn. Yakýndaki telefon hatlarýna veya bir antene çarpan yýldýrým, modeminize, aðýnýza veya TV kartýnýza ve hatta tüm bilgisayarýnýza hasar verebilir. Bilgisayarýnýzda oluþan hasar yýldýrým çarpmasýndan kaynaklanýyorsa ürün garantisinin geçerli olmayacaðýný dikkate alýnýz. Genişleme Portları USB (Evrensel Seri Yol) - USB baðlantý noktalarý bilgisayarýnýza pek çok çevre birimini (örneðin: klavye, yazýcý, tarayýcý) baðlayabilmenizi saðlar. IEEE 1394 (FireWire) - Bir IEEE 1394 portu (diðer adýyla FireWire veya i.link), dijital video kameralar, harici sabit disk sürücüler veya tarayýcýlar gibi yüksek hýzlý dijital aygýtlarý bilgisayarýnýza baðlamanýzý saðlar. esata - Bir esata portu, yüksek hýzlý SATA baðlantýsý ile uyumlu bir harici depolama aygýtýna (çoðunlukla sabit disk sürücü) baðlanmanýzý saðlar Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

11 Ekran ve Ses Bağlantı Noktaları VGA Baðlantý Noktasý - VGA baðlantý noktasý ile bir monitör baðlayýn. Uygun kablo genellikle monitör ile birlikte verilmektedir. DVI Baðlantý Noktasý DVI (Dijital Video Arabirimi) baðlantý noktasý ile bir monitör baðlayýn. Uygun kablo genellikle monitör ile birlikte verilmektedir. Not: P ek çok monitör 15 pinl i a na l og ba ðl a ntý kul l a nma kta dý r, bu nedenl e bir a da ptör y a da DVI- Ana l og ka bl os u a l ma ný z gerekebil ir. S-Video (TV Çýkýþý) Baðlantýsý - Bir S-Video TV Çýkýþý baðlantý noktasý uyumlu bir televizyon baðlamanýzý saðlar. HDMI (TV Çýkýþý) Baðlantýsý - Bir HDMI TV Çýkýþý baðlantý noktasý kullanýmý kolay tek bir konnektör ile uyumlu bir görüntüleme aygýtý (örneðin yüksek çözünürlüklü televizyon) baðlamanýzý saðlar. Dikkat: Televizyonunuzun hoparlörlerini kullanmak istiyorsanýz, ses çýkýþýný deðiþtirmeniz veya bilgisayarýnýzýn Ses Çýkýþ baðlantý noktasýný televizyonunuza (ya da bir hoparlör sistemine) baðlamanýz gerekir. Ses Çýkýþý - Stereo kulaklýk veya amfili hoparlör baðlamanýzý saðlar. Bir ses cihazýnýn baðlanmasý dahili hoparlörleri devre dýþý býrakýr. Mikrofon - Mono kayýt yapmak veya üniteden ses yükseltmek için harici mikrofon baðlayabilmenizi saðlar. Bir harici mikrofon baðlamak dahili mikrofonu devre dýþý býrakýr. Diğer Konnektörler Hafýza Kartý Okuyucusu - Hafýza kartlarý, dijital kameralar, PDA'lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlarý gibi birçok aygýtta veri saklamak ve aktarmak için kullanýlýr (bkz: sayfa 8). TV Kartý - Bir anten baðlayarak bilgisayarýnýzda analog veya dijital televizyon yayýnlarýný izlemenizi saðlar (bkz: sayfa 25). Anten baðlamak için bir adaptör gerekebilir - bilgisayarýnýzda iki TV kartý baðlantý noktasý varsa, her iki baðlantý noktasýna anten baðlayabilmek için bir daðýtýcý kablo kullanýn. Not: TV kartý bölgenizdeki sinyallerle uyumlu olmalýdýr. Diğer Özellikler Uzaktan Kumanda Alýcýsý - Uzaktan kumanda alýcýsý (Ticari Kýzýl Ötesi) uygun bir uzaktan kumandayla (isteðe baðlý) birlikte kullanýldýðýnda bilgisayarýnýzýn ortam fonksiyonlarýnýn belli bir mesafeden kontrol edilmesini saðlar. Dikkat: Sensör 'tam' bir kýzýlötesi baðlantý noktasý deðildir, sadece uzaktan kumanda cihazýndan sinyal alabilir. Cep telefonuyla baðlantý kurmak için kullanýlamaz. Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA Bilgisayarınızı Açma 1. Ýlk olarak bilgisayarýnýza baðlý olan aygýtlarýn ana açma/kapama sviçlerine basarak (monitör dahil) bunlarý açýn. 2. Ardýndan ana açma/kapama düðmesine basarak bilgisayarýnýzý açýn. Ev içindeki bilgisayarý paylaþmak ve bilgisayarý açtýðýnýzda kendi sistem ayarlarýnýzý kullanmak amacýyla her kullanýcý için hesaplar oluþturabilirsiniz. Baþlat > Denetim Masasý > Kullanýcý Hesaplarý seçeneðine týklayarak herhangi bir anda hesaplarýnýza eriþip düzenleme yapabilirsiniz. Kullanýcý hesabý yönetimi hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için lütfen "Kullanýcý Hesap Kontrolü" bölümüne bakýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 11

12 Sleep mode Oturumunuzu kaydetmek ve çalýþmaya daha çabuk baþlamanýzý saðlayacak þekilde bilgisayarý düþük güç durumuna getirmek için Uyku düðmesine basýn (detaylý bilgi edinmek için Güç Seçenekl er i ne bakýn). ➊ ➋ Not: Windows Ba þl a t menüs üne gitmeden de bil gis a y a rý ný zý ka pa ta bil irs iniz. Sa dece tüm uy gul a ma l a rý ka pa tý n v e güç düðmes ine ba s ý n. Bilgisayarınızı Kapatma Bilgisayarýnýzý kapatmadan önce tüm uygulamalarýn kapalý olduðundan emin olun. ➊ ➋ ➌ Bilgisayarýnýz kapatýldýðýnda, güç düðmeleri olan (monitör gibi) tüm harici aygýtlarý kapatýn. Zorlanmış Kapanış Bilgisayarýnýz yanýt vermiyorsa Gör ev Y önetic is i'ni kullanmayý deneyin. Bu uygulama sisteminizin performansý hakkýnda bilgiler sunar ve bilgisayarýnýzda yürütülen programlar ve iþlemler hakkýnda detaylarý görüntüler. Bunun için, [Ctrl]+[Alt]+[Del] tuþlarýna ayný anda basýn ve Açýlan menüden Görev Yöneticisi ni baþlatýn. Uygulamalar sekmesine týklayýn, bitirmek istediðiniz iþi seçin, ardýndan Görevi Sonlandýr seçeneðine týklayýn. Uyarý: Bilgisayarýnýz hala yanýt vermiyorsa, bilgisayarýnýzý kapatmak için bilgisayarýn güç düðmesine basýn. Tüm LED ler kapanana dek bu düðmeyi basýlý tutun ve bilgisayarý tekrar açmadan önce yaklaþýk 30 saniye bekleyin. Güç Seçenekleri Windows un güç seçenekleri bilgisayarýnýzýn güç durumunu kontrol edebilir ve enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Ýhtiyaçlarýnýza baðlý olarak, size en uygun olan güç düzenini tanýmlayabilirsiniz. Dört adet enerji tasarrufu modu bulunur: Aygýtý kapa, Bekleme, Hazýrda Bekleme ve Uyku. Uyku, Hazýrda Bekleme'nin düþük güç tüketimi ve veri koruma özellikleri ile Bekleme modunun hýzýný birleþtiren bir moddur. Bilgisayarýnýz Uyku modundaysa bilgisayarý yeniden kullanmak yalnýzca birkaç dakika alacaktýr. Bilgisayarýnýzý çok daha seyrek bir þekilde kapatabilir ve yeniden baþlatabilirsiniz. Uyku modu yalnýzca güç tüketimini azaltmakla kalmaz ayný zamanda verilerinizi korumanýza yardýmcý olur Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

13 Bilgisayarýnýzýn kiþiselleþtirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için, Baþlat > Yardým ve Destek seçeneðine týklayýn. Bilgisayarınızı Yükseltme Packard Bell, bilgisayar deneyiminizi olabildiðince kolay ve eðlenceli hale getirmek için çalýþmaktadýr. Bilgisayar ihtiyaçlarýnýzýn sürekli deðiþmesinden ötürü Packard Bell, doðru aksesuarlarý seçmeniz ve bilgisayarýnýzý verimli þekilde kullanmanýz için yardýmcý olmaya hazýrdýr. Hafıza Hafýza (RAM) bilgisayarýnýzýn en önemli bileþenlerinden biridir. Resim veya dijital-video düzenleme programlarý veya 3D oyunlar gibi yoðun hafýza kullanan programlar çalýþtýrýyorsanýz, hafýza büyüklüðünün arttýrýlmasý, bilgisayar performansýný arttýracak ve bilgisayarýnýzýn daha hýzlý çalýþmasýna yardýmcý olacaktýr. Packard Bell bilgisayarýnýza en uygun hafýza modülünü seçmenize yardýmcý olmasý için, adresindeki çevrimiçi yapýlandýrýcýyý kullanabilirsiniz. Adým adým iþleyen yapýlandýrýcý, iyi bir fiyatta hata riski olmadan doðru modülü hýzlý bir þekilde bulabilmeniz için en iyi yoldur. Saklama Ek bir saklama alanýna ihtiyacýnýz varsa, yedeklemeler oluþturmak veya bilgilerinizi taþýmak için taþýnabilir bir saklama aygýtý istiyorsanýz, harici bir sabit disk, bilgisayarýnýzýn depolama alanýný geniþletmek için uygun bir çözümdür. Aygýtý bir FireWire veya USB portuna takýn ve sürükle ve býrak iþlemiyle deðerli bilgilerinizi birkaç saniye içinde aktarýn. Geçici yedeklemeler yapmak için, bu iþlem bir CD veya DVD yazma iþleminden çok daha hýzlýdýr! Yüksek kapasiteli sürücüler ayrýca, favori müzik dosyalarýnýzý, fotoðraflarýnýzý ve videolarýnýzý saklamak ve istediðiniz her yere götürmek için idealdir! Aksesuarlarýmýzý keþfetmek ve çevrimiçi satýn almak veya yakýnýnýzdaki maðazayý öðrenmek için adresini ziyaret edin! Yakınsama Packard Bell, günümüzün büyüyen dijital dünyasýna, popüler olan ve geliþen dijital etkinliklere ideal þekilde uyum gösteren ürünlerle önemli ölçüde katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Ürünlerimiz en iyi teknolojileri beraberinde getirir ve geniþ bant Ýnternet, WiFi aðý ve dijital ortamlar gibi en son geliþmelerden faydalanmanýzý saðlar. Ev eðlence sistemleri yelpazemiz, teknoloji ve eðlenceyi, gittiðiniz her yere taþýyabileceðiniz birçok MP3 çalarý da içerir. adresini ziyaret edin ve teknolojinin daima stressiz ve kiþisel olarak zenginleþtirici olduðu Lounge bölümümüze girin! Garanti Packard Bell bilgisayarlarý, sýnýrlý bir garanti ile birlikte gelir. Daha rahat etmek için, isteðe baðlý PB Care paketleri, standart garantiyi üç yýla kadar (bir yýl + fazladan iki yýl) uzatmanýza izin verir ve bilgisayarýnýz için yerinde servis avantajý getirir. Daha fazla bilgi için, lütfen adresini ziyaret edin. Garanti süreniz dolmuþ ise veya PB Care paketleri bölgenizde mevcut deðilse endiþelenmeyin, Packard Bell bu durumu çözebilir. Size yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için Packard Bell in atanmýþ Yetkili Servis Merkezleri vardýr! Packard Bell ürününüz konusunda eðitim görmüþ deneyimli teknisyenlerimizin hizmetinden faydalanabilirsiniz. Temel Bilgisayar Kavramları - 13

14 Geri dönüşüm Yeni bir bilgisayar veya yeni bir monitör satýn aldýnýz ve eski ekipmanýnýzla ne yapabileceðinizi düþünüyorsunuz? Boþ vermeyin! Packard Bell, geri dönüþüm yapmanýzý önerir! Çoðu bilgisayar ekipmaný atýk alanlarýnda tutulmasý gereken tehlikeli malzemeler içerir. Geri dönüþüm sýrasýnda, bilgisayarlarda kullanýlan malzemelerin çoðu geri kazanýlýp yeniden kullanýlabilir. Birçok hayýrsever kuruluþ bilgisayar ekipmanlarýný toplar ve ilgili þirketler ise kullanýlmýþ ekipmanlarý onarýp satarlar. Ürünün atýlmasýna iliþkin ayrýntýlý bilgi için lütfen sayfa 55'deki Düzenl ey ici Bil gil er'a baþvurun Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1 Kullanıcı Kılavuzu Packard Bell EasyNote TE - 1 Içindekiler Bilgisayarınızı başlatma 4 Kablosuz bağlantı... 4 Kayıt... 5 Yazılım yüklemesi... 6 Kurtarma... 6 Sorunlarınız mı var?... 6 Temel Bilgisayar

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

TELIF HAKKİ BILDIRIMI

TELIF HAKKİ BILDIRIMI Telif Hakkı Bildirimi 1 TELIF HAKKİ BILDIRIMI Telif Hakkı 2007 NEC Computers S.A.S. Tüm Hakları Saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, mekanik ya da bir başka şekil veya yöntemle,

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı