Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu"

Transkript

1 Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 5 Klavye Fare... 5 Uzaktan Kumanda (opsiyonel)... 7 Bilgisayarýnýzýn Sürücüleri... 8 Portlar ve Konnektörler Bilgisayarýnýzý AÇMA/KAPATMA Bilgisayarýnýzý Yükseltme Að üzerinde Ýlk Adýmlar Baðlanýn! Að baðlantýlarý Net Üzerinde Sörf Yapýn! Windows ve Yazýlýmýnýzýn Kullanýmý Windows Welcome Center Bilgisayarýmý Kur Packard Bell Recovery Management.. 20 Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzýn Dokümantasyonu Yazýlým Kitaplýðýnýz Multimedya Dosyalarýnýn Oynatýlmasý. 25 Ses Kontrolleri Yardım Masası 28 Güvenli Bilgisayar Kullanýmý Bakým Güncellemeler Güvenlik Windows Uzaktan Yardým Teþhis ve Onarým Ýlk 5 Sorun Giderme Vakasý Çeþitli Sorun Giderme Sisteminizin Kurtarýlmasý Sisteminizi kurtarmak için Ön kurulumlu yazýlým ve sürücülerin kurtarýlmasý Önceki bir sistem durumuna geri döndürme Sisteminizi fabrika ayarlarýna geri döndürme Düzenleyici Bilgiler 55 Çevre 57 Yazılım Lisansı 58 Dizin 59 içindekiler - 1

2 Tel if Hakký Bil dirimi Packard Bel l Hý zl ý Baþl angý ç ve Sorun Gider me Ký l av uzu. Telif Hakký 2008 Packard Bell B.V. Tüm Haklarý Saklýdýr. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, elle ya da baþka bir yöntemle olsun herhangi bir þekilde veya fotokopi, kayýt ya da bilgi depolama veya alma sistemleri de dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere herhangi bir araç kullanýlarak, herhangi bir maksada yönelik biçimde Packard Bell B.V. nin önceden yazýlý izni olmaksýzýn çoðaltýlamaz ya da yayýnlanamaz. Soruml ul uk Reddi Packard Bell B.V., bu ürün ve dokümantasyon ile ilgili olarak, ticarete elveriþliliði ve özel bir amaca uygunluðu dahil fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere açýkça ifade edilmiþ veya zýmni tüm garantileri özellikle reddeder. Yazýlým ve donaným bileþenlerinin güncellemeleri düzenli olarak yapýlýr. Bu nedenle, bu dokümantasyonda bulunan bazý talimatlar, teknik özellikler ve resimler sizin karþýlaþacaðýnýz durumla küçük farklýlýklar gösterebilir. Bu kýlavuzda tanýmlanan tüm öðeler, açýklama amaçlýdýr ve sizin karþýlaþabileceðiniz durumla benzerlik göstermeyebilir. Bu kýlavuzda yapýlan tanýmlamalardan dolayý herhangi bir yasal hak veya yetki elde edilemez. Packard Bell B.V., ürün veya dokümantasyon üzerinde deðiþiklik veya geliþtirmeler yapma hakkýný, bu gibi deðiþiklikleri ya da geliþtirmeleri herhangi bir kiþiye, herhangi bir zamanda bildirme yükümlülüðü olmaksýzýn saklý tutar. Packard Bell BV, bu ürünün kullanýmýndan kaynaklanan ticari gelir kayýplarý ya da diðer ticari zararlar dahil, fakat bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere, tüm dolaylý veya beklenmeyen zararlardan hiçbir durumda sorumlu deðildir. Ticari Marka Microsoft ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdýr. FireWire, Apple Computer, Inc. in ticari markasýdýr. PS/2, International Business Machines Corporation ýn ticari markasýdýr. Google, Google Inc. in tescilli ticari markasýdýr. Packard Bell, Packard Bell B.V. nin tescilli ticari markasýdýr. Tüm diðer þirket veya ürün adlarý ilgili sahiplerinin ticari markalarý, tescilli ticari markalarý ve hizmet markalarýdýr. 2 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

3 ÖNEMLi BiLGi Bir Packard Bell bilgisayarý satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Bu kýlavuz, bilgisayarýnýzýn özelliklerini tanýtmak ve yaþayacaðýnýz deneyimde size yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Ayrýca size bilgisayarýnýzýn bakýmýný yapmanýz ve bir sorunla karþýlaþmanýz halinde bu sorunu gidermeniz konusunda da yardým edecektir. Bilgisayarýnýzý olabildiðince verimli kullanabilmeniz için, Packard Bell bilgisayarýnýzla çalýþmaya baþlamadan önce aþaðýda belirtilenleri yapmanýzý önermektedir. Bilgisayarımı Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý tek bir uygulama içerisinde topladý. Bilgisayarýmý kur bilgisayarýnýzý ilk açtýðýnýzda otomatik olarak açýlacaktýr. Bu, Internet eriþiminizi, antivirüs programýnýzý, kimlik kartýnýzý vb. yapýlandýrmak için basit ve adým adým ilerleyen bir iþlemdir (detaylý bilgi edinmek için sayfa 20 a bakýn). Packard Bell Recovery Management Bilgisayarýnýzla sorun yaþýyorsanýz ve verilen Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzun daki adýmlar sorunu çözmediyse Packard Bell Kurtarma Yönetimi programýný kullanabilirsiniz. Bu uygulama, tüm ayarlarýnýzý ve kiþisel verilerinizi daha sonradan geri alabilmek üzere, bilgisayarýnýzý satýn alýndýðý günkü durumuna getirecektir (ayrýntýlar için bkz. sayfa 20). Packard Bell Updator Bilgisayarýnýzda sürücü ve yazýlýmlarýn en son güncellemelerinin bulunduðundan emin olmak için, bir Ýnternet baðlantýsýna sahip olur olmaz Packard Bell Updator programýný kullanýn (ayrýntýlar için bkz. sayfa 22). Packard Bell InfoCentre Bilgisayarýnýz konusunda daha fazlasýný keþfetmek için, bilgisayarýnýza kurulu elektronik kullaným kýlavuzu Packard Bell InfoCentre a göz atmayý unutmayýn. Kýlavuzu en az bir kere çevrimiçi olarak güncellemelisiniz (detaylý bilgi için sayfa 23). Packard Bell Web Sitesi adresini sýk sýk ziyaret etmeyi unutmayýn! Support (Destek) bölümüne göz atýn: bu bölüm online Sorun Gidericimiz, güncel bilgiler, yardým, sürücüler ve dosya indirmeyi içermektedir. Packard Bell Support (Packard Bell Destek) Bilgisayarýnýzýn seri numarasýný, satýn aldýðýnýz tarihi, yeri ve modelini bu kýlavuzun kapaðýna yazmayý unutmayýn. Ayrýca, satýn alma belgesini saklayýn. Bizi aramanýz gerekirse, lütfen soruna neden olan hata mesajýný bir yere not edin ve bilgisayarýn yanýnda durarak mümkünse açýk durumda olmasýný saðlayýn. Bu öðelerin el altýnda bulunmasý size daha iyi ve daha hýzlý hizmet sunmamýzý saðlayacaktýr. Önemli Bilgi - 3

4 TEMEL BiLGi SAYAR KAVRAMLARİ GÜVENLiK VE KULLANİM RAHATLİĞİ Güvenlik Önlemleri Bilgisayarýnýzý rahat kullanmak ve saðlýk problemleri yaþamamak için lütfen aþaðýdaki talimatlarý izleyin. Bilgisayar Ortamı Bilgisayarýnýzýn: doðrudan güneþ ýþýðýndan ve ýsý kaynaklarýndan uzak olduðundan; manyetik alanlardan veya statik elektrik oluþturan tüm cihazlardan uzak olduðundan; bir cep telefonundan en az 30 santimetre uzakta bulunduðundan; tozlu ve nemli bir ortamda bulunmadýðýndan; halý veya elektrik yükü bulunabilecek herhangi bir yüzey üzerine yerleþtirilmediðinden emin olun. Kablolar Aþaðýdaki hususlar konusunda emin olun: kablolar gergin olmamalý ve insanlarýn yürürken kablolarýn üzerine basma veya kabloya takýlýp düþme riski bulunmamalý; diðer aygýtlar kablolara zarar vermemeli; elektrik kablolarý topraklý elektrik prizlerine takýlý olmalý; elektrik prizi kolay eriþilebilir ve bilgisayara olabildiðince yakýn olmalý (çoklu adaptörlerle aþýrý yüklemeyin). Bilgisayarınızın Temizlenmesi Temizlemeden önce daima bilgisayarýnýzýn fiþini çekin; sývý veya hava püskürtmeli temizleyiciler kullanmayýn, bunlarýn yerine nemli bez kullanýn; temizleme ürününü asla doðrudan ekrana püskürtmeyin; bilgisayarýnýzýn içerisinde toz birikmiþ olmasý durumunda, tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullanmayýn; bilgisayarýnýza veya bilgisayara baðlý bir aygýta sývý dökülmesi durumunda, cihazý derhal kapatýn, elektrik fiþini çekin ve yeniden açmadan önce tamamen kurumuþ olduðundan emin olun. Gerekiyorsa, bir gece bekleyin. Sağlık Önlemleri Saatler boyu oyun oynuyor veya çalýþýyorsanýz, düzenli aralar verdiðinizden emin olun. Arada sýrada bilgisayar ekranýndan baþka bir yere bakýn. Yorgunsanýz bilgisayarýnýzý kullanmayýn. Bilgisayarýn havalandýrma deliklerinin ve açýklýklarýnýn hiçbir zaman engellenmemesine ve kapanmamasýna dikkat edin. Bilgisayarý havalandýrma deliklerini týkayabilecek yumuþak yüzeylere (halý, sandalye ve yatak gibi) koymayýn. Bazý sürekli tekrarlanan hareketlerden ötürü eller, bilekler, kollar, boyun, bacaklar ve sýrtta bazý rahatsýzlýklar ortaya çýkabilir. Bu rahatsýzlýklarýn ortaya çýkma riskini azaltmak için, bilekleriniz düz konumda ve elleriniz ile 4 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Bilgisayarýnýzý rahat bir biçimde kullanmak için, aþaðýdaki noktalarý unutmayýn: Sýrtýnýz rahat olacak biçimde dik oturun Ayarlanabilir sandalye Ayaklarýnýz zemine düz basar veya bir ayaklýða dayalý biçimde olmalý Masa zeminden cm yükseklikte olmalý Yeterli havalandýrmanýn saðlanmasý için bilgisayar ve aygýtlar etrafýnda boþ bir alan olmalý Monitörün üst kýsmý göz hizasýnda olmalý Gözle ekran arasýndaki mesafe cm olmalý Sürücü ve kontrollere kolay eriþim saðlanmalý

5 bilekleriniz klavye üzerinde olacak þekilde yazma iþlemi yapýn. Zaman zaman aðrý, karýncalanma, uyuþukluk veya baþka bir rahatsýzlýk yaþýyorsanýz lütfen doktorunuza baþvurun. Ebeveynlere, çocuklarýnýn oyunlarý kullanýmýný takip etmesini öneririz. Sizde veya çocuðunuzda aþaðýdaki semptomlardan birisi görülürse: baþ dönmesi, bulanýk görüþ, göz veya kaslarda tikler, bilinç kaybý, yönelim kaybý, sýra dýþý hareket veya kasýlma, HEMEN kullanýma ara verin ve doktorunuza baþvurun. Kiþinin týbbi geçmiþinde epilepsi olmasa bile bu durum ortaya çýkabilir. BiLGiSAYARİNİZİ TANİMA Klavye Fare Kablosuz Aygıtlar Normal koþullarda kablosuz fare ve klavye bilgisayarýnýz açýlýr açýlmaz otomatik olarak baðlanýr. Kablosuz fare ve klavye kurulumun ardýndan çalýþmýyorsa, alýcýyla iletiþimi manuel olarak kurmaya çalýþmalýsýnýz. Not: Aþaðýda gösteril en Kl avye ya da Fare ve Al ýcý, bil gisayarýnýzl a birl ikte veril en Kl av y e y a da F are il e ay ný ol may abil ir. Kl av y e y a da F are özel l ikl erinizi görmek v e aþaðýda gösteril enden farkl ý ol up ol madýðýný tespit etmek için InfoCentre doküma nta s y onunuzu kontrol edin. 1. Ýlk olarak, klavye ve fare pillerinin doðru þekilde takýlýp takýlmadýðýný kontrol edin. 2. Ardýndan fareyi tanýmlayýn: Alýcý üzerindeki c onnec t (ba ðl a n) düðmes ine basýn (A). Fareyi döndürün. Fare üzerindeki c onnec t düðmes ine basmak için ince bir nesne (kalem ucu gibi) kullanýn (B). A C saniye bekleyin. 4. Klavyeyi tanýmlayýn: Alýcý üzerindeki c onnec t (ba ðl a n) düðmes ine basýn (A). Klavyeyi döndürün. Klavye üzerindeki c onnec t düðmes ine basmak için ince bir nesne (kalem ucu gibi) kullanýn (C). Klavye Klavye, metin veya komutlarýn girilmesi için kullanýlýr. Tuþlarýn fonksiyonlarý kullandýðýnýz programa baðlýdýr. Bu kýlavuzda gösterilen klavye sadece bir örnektir. Klavyenizin düzeni biraz farklýlýk gösterebilir. Klavyenizin tam olarak tanýmý için lütfen InfoCentre'a bakýn. B Temel Bilgisayar Kavramları - 5

6 ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➍ ➐ 1. Rakamlar: Rakamlarý ve özel karakterleri girmek için kullanýlýr. Üstteki karakterler için [Shift] tuþuna, saðdaki karakterler için ise [Ctrl] + [Alt] tuþlarýna ayný anda basýn. 2. Geri alma tuþu (Backspace): Bir boþluk geri gitmek veya basýlan son tuþu silmek için kullanýlýr. 3. Sil (Del): Ýmlecin saðýndaki karakterleri veya vurgulanan herhangi bir öðeyi siler. 4. Numerik tuþ takýmý: Ýmleç tuþlarýnýn ikinci seti gibi iþlev görür. Rakamlarý girmek için [Numlock] tuþuna basýn. 5. Ok tuþlarý: Ýmleci yukarý, aþaðý, sola ve saða hareket ettirin. 6. Gir (Enter): Bir komut girmek için basýn, bir metine paragraf sonu ekleyin veya tercih edilmiþ bir seçeneði doðrulayýn. 7. Boþluk (Space) tuþu: metninize boþluk girmek için kullanýlýr. 8. Üst karakter (Shift): Büyük harf girmek için bir harf tuþuyla ayný anda kullanýn. 9. Çýkýþ (Esc) tuþu: En güncel görevleri iptal eder. Multimedya Tuşları (seçilmiş klavyelerde) ➏ ➎ ➏ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ 1. Bekleme (uyku) modunu Etkinleþtir. 2. Packard Bell online servislerine git: Alýþveriþ, Destek, Ana Sayfa. 3. Sýk Kullanýlanlarý Göster. 4. Ýnterneti Baþlat. 5. Multimedya kontrolleri: oynat/duraklat, durdur 6. Ses kontrolleri: Ses +/-, sessiz Fare Fare ekrandaki oku kontrol eder. Bu oka iþaretçi veya imleç adý verilir. Fareyi sert ve düz bir zemin üzerinde hareket ettirdiðinizde imleç de bu hareketi takip edecektir. Ýmleçin gösterdiði komutu seçmek veya etkinleþtirmek için farenizin üzerindeki düðmelerden birine týklayýn. 6 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

7 Uyumlu uygulamalar içerisinde dolaþmak için kaydýrma tekerleðini veya düðmesini kullanýn. Ýmlecin iþaret ettiði öðeyi seçmek için sol týklayýn. Bir açýlýr menü çýkartmak için sað týklayýn. Ýmlecin iþaret ettiði programý baþlatmak veya metin yazarken tüm paragrafý seçmek için çift týklayýn. Ýmlecin hareketini ve görülebilirliðini iyileþtirin! Baþlat > Denetim Masasý > Fare > Ýþaretçi Seçenekleri sekmelerine týklayýn. Uzaktan Kumanda (opsiyonel) Kullanýmý kolay ortam merkezi menü sistemi (bkz: sayfa 25) ve uzaktan kumandasýyla, en sevdiðiniz dijital eðlenceye tek bir yerden ulaþýn! Uzaktan Kumandanın ve isteğe bağlı alıcının kurulması Windows Media C enter programýný çalýþtýrmadan önce (bkz: sayfa 25), uzaktan kumandayý hazýrlayýn. 1. Bilgisayarýnýzda dahili kýzýlötesi alýcý yoksa, USB alýcý gereklidir. Tedarik edilmiþse, USB alýcýyý bilgisayardaki USB baðlantý noktalarýndan birine takýn. 2. Pilleri uzaktan kumandaya takýn; doðru yerleþtirildiklerini kontrol edin. Temel Bilgisayar Kavramları - 7

8 Uzaktan Kumanda İşlevleri 1. AÇMA/KAPAMA veya Quick Resume modu (bilgisayarýnýz Intel Viiv teknolojisine sahipse) 2. Duraklat 3. Kayýt 4. Durdur 5. Hýzlý geri 6. Hýzlý Ýleri 7. Atla - (önceki bölüm/parçaya git) 8. Atla + (önceki bölüm/parçaya git) 9. Geri 10.Bilgi 11.Yön tuþlarý (yukarý, aþaðý, sola, saða) 12.Baþlat (Windows tuþu) 13.Ses aç/kapat 14.Program yukarý/aþaðý 15.Sesi kes 16.TV Kayýt 17.DVD menüsü 18.Kýlavuz 19.Canlý TV 20.Rakam tuþlarý 21.Temizle 22.Giriþ 23.Teletext (TV Modunda iken Teletext i çalýþtýr) 24.Teletext seçimi (kýrmýzý, yeþil, sarý, mavi) 25.Çal/Oynat 26.Televizyonum* 27.Videolarým* 28.Müziðim* 29.Resimlerim* * isteðe baðl ý Not: Bil gisayarýnýzda Intel Viiv teknolojisi varsa, Intel Quick Resume modunu kullanabilirsiniz. Bu uzaktan kumanda veya bil gisayarýnýz üzerindeki Güç düðmesini kul l anarak sisteminizi hý zl ý biçimde a çý p ka pa y a bil eceðiniz (ön y ükl emeden s onra ) anlamýna gelmektedir. Bilgisayarınızın Sürücüleri Aþaðýda tanýmlanan sürücüler genellikle Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek sürücülerin olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfenpackard Bell InfoCentre'a göz atýn. Bellek Kartı Okuyucusu Hafýza kartlarý, dijital kameralar, PDA lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlarý gibi birçok aygýtta kullanýlýr. Bazý bilgisayarlar MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital), veya MS (Memory Stick ) gibi en çok kullanýlan tipleri okumaya ve yazmaya yarayan hepsi bir arada hafýza kartý okuyucu içerir. Bir Kartın Formatlanması Bir kart ilk kez kullanýlmadan önce formatlanmalýdýr. 1. Kartýnýzý ilgili yuvaya takýn ve Baþlat > Bilgisayarým seçeneðine týklayýn. 2. Kart simgesine sað týklayýn ve Format öðesini seçin. 8 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

9 3. Format penceresinde Baþlat seçeneðini týklayýn ve ardýndan OK (Tamam) üzerine týklayýn. Harici Kart Okuyucusundan Bir Kartın Çıkartılması 1. Bildirim Alanýnda Donanýmý Güvenle Kaldýr simgesine týklayýn (saatin yanýnda). 2. Safely remove USB Mass Storage Device (USB Yýðýn Depolama Aygýtýný Güvenle Kaldýr) seçeneðine týklayýn. 3. Safe to Remove Hardware (Donanýmý Kaldýrmak Güvenli) mesajý gösterilene dek bekleyin. 4. Kartý çýkartýn. Optik Sürücüler Bir optik sürücü çeþitli CD veya DVD formatýndaki disklerden (örn. Ses CD si, CD-ROM, DVD gibi) okuyabilir veya bu disklere yazabilir. Salt okunur (ROM) sürücüler Bazý optik sürücüler sadece bir diskten veri okuyabilir, yeni bilgi depolamak için kullanýlamazlar. Bu sürücüler film izlemek program yüklemek ve fotoðraf ya da müzik gibi verilerin okunmasý için kullanýlýr. Kaydedilebilir (R) ve Yeniden Yazdırılabilir (RW) Sürücüler: Bilgisayarýnýzla birlikte gelen optik sürücü(ler) uyumlu disklerden veri okumanýn yanýnda, uygun disklere veri de yazdýrabilir (veya yakabilir ). Bu sürücüleri CD çoðaltmak, kendi müzik derlemelerinizi, dijital albümlerinizi oluþturmak veya deðerli verilerinizin güvenli kopyalarýný almak için kullanabilirsiniz. Kaydedilebilir disklere veri yazdýrmak için disk kaydetme yazýlýmý kullanýlmalýdýr. Not: Bir CDyi kopyal amadan önce, içeriðinin Ticari markal ar veya Tel if hakl arý il e korunma dý ðý nda n v e bunu çoða l tma y a y etkiniz ol up ol ma dý ðý nda n emin ol un. Ü l kel erin çoðunda kendi kiþis el kul l a ný mý ný z için y a zý l ý mý n y edeðini a l ma ný za v ey a müziði çoðal tmaný za izin v eril ir. Kaydedilebilir Sürücülerde Disk Uyumluluğu DVD±RW Yazýcý: DVD±RW sürücüler (veya DVD Dual sürücüler) hem DVD-RW hem de DVD+RW sürücüler tarafýndan desteklenen disklere yazabilir ve ayrýca DVD-RAM disklere de yazabilir (sürücünün özelliðine baðlý olarak). Çift Katmanlý DVD-RW Yazýcý: Çift Katmanlý DVD-RW sürücüler (veya DVD+R9 DL sürücüler) kaydedilebilir CD lere, kaydedilebilir DVD lere ('-' veya '+'), DVD-RAM disklere ve ayrýca saklanabilecek veri miktarýný neredeyse iki katýna çýkaran çift katmanlý disklere veri yazdýrabilir. Blu-Ray Combo Sürücü: HD DVD Combo sürücüler kaydedilebilir CD lere ve tüm 'standart' kaydedilebilir DVD lere ('High-definition' DVD lere deðil) veri yazdýrabilir ve Blu-Ray disklerden veri okuyabilir (ancak yazdýramaz). Blu-Ray Yazýcý: Blu-Ray sürücüler kaydedilebilir CD lere, tüm 'standart' kaydedilebilir DVD lere ve kaydedilebilir Blu-Ray disklere veri yazdýrabilir. Kaydedilebilir HD DVD lere yazdýramayabilirler. Not: HD DVD standardýyla çalýþan diskler ve cihazlar Blu-ray cihazlarýyla kullanýlamayabilir. Önlemler Bir programý baþlatmadan önce diski sürücüye yerleþtirin. Diski sürücüye zorla yerleþtirmeye çalýþmayýn; diskin doðru yerleþtirildiðinden emin olduktan sonra disk tablasýný kapatýn. Diski kullanan programý kapatmadan önce diski çýkarmayýn. Bu iþlem bilgisayarýnýzýn yanýt verememesine neden olabilir. Bu durum ortaya çýktýðýnda, Windows Görev Yöneticisini (Windows Task Manager) kullanarak bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn. Tabla çýkmýyorsa, bunu elle açmayý deneyebilirsiniz: 1. Bilgisayarýnýzý kapatýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 9

10 2. Düzleþtirilmiþ bir kâðýt ataþýný acil çýkartma deliðine (varsa) dikkatlice sokun. Çýkartma kanalý içerisinde ucu kýrýlýp sürücüye zarar verebileceðinden bir kurþun kalem kullanmayýn. Sürücüyü kullanmadýðýnýzda disk tablasýný kapalý tutun. Sürücü içerisindeki optik lense dokunmayýn, eðer lens kirlenirse optik sürücü iþlevini tam olarak yerine getiremeyebilir. Lensi normal bir bezle silmeyin. Lensi temizlemek için bir pamuklu çubuk kullanýn. Optik sürücü 1. Sýnýf lazer ürün kategorisindedir. Not: Bu ürün, ABD pa tentl eri v e diðer f ikri mül kiy et ha kl a rý y l a koruna n, kopy a koruma teknol oj is i içermektedir. Bu tel if ha kký teknol oj is inin kul l a ný mý na Ma crov is ion tarafý ndan izin v eril mel idir v e Macrov ision tarafý ndan aksi y önde izin v eril medikçe ev de ve diðer sýnýrl ý gösteriml er sýrasýnda kul l anýmý amaçl anmýþtýr. Tersine mühendisl ik ve yazýl ýmýn parçal arýna ayrýl masý yasaktýr. Portlar ve Konnektörler Aþaðýda tanýmlanan portlar ve konnektör tipleri çoðunlukla Packard Bell bilgisayarlarda kullanýlýr. Ancak bu durum, satýn aldýðýnýz bilgisayarda tüm bunlarýn olduðu veya bunlara ek portlarýn olmadýðý anlamýna gelmez. Satýn aldýðýnýz modele özel belgeleri görüntülemek için, lütfen InfoCentre a göz atýn. Önlemler Herhangi bir aygýtý takmadan önce, birlikte verilen kurulum talimatlarýna göz atýn. Bilgisayarýn o an kullanmakta olduðu bir aygýtý çýkartmayýn. Çoðu aygýt hot-pluggable (sistem çalýþýrken takýlýp çýkarýlabilen) aygýttýr. Bunun anlamý bu aygýtlarýn bilgisayar açýkken takýlýp çýkarýlabileceðidir. Bunlar otomatik olarak algýlanýp kurulumlarý yapýlýr. Ancak, bilgisayardan çýkarýlmadan önce iþlem dýþý býrakýlmalarý gerekir (bkz Harici Kart Okuy ucus undan Bir Kartýn Çýkartýl masý sayfa 9). Eski Tip Portlar PS/2 - Bu konnektörlere bir fare ve klavye takýn. Dikkat: Pek çok konnektörün aksine, eski tip aygýtlarýn takýlmasý veya çýkartýlmasýndan önce bilgisayarýnýzý kapatmanýz gerekir. İletişim Portları Að - Bilgisayarýnýzý bir aða ('LAN') veya belli bir yüksek hýzlý Ýnternet baðlantýsýna baðlayýn. Modem - Dahili bir faks/data modemi sizi çevirmeli baðlantý üzerinden Ýnternete baðlar. Að baðl antý noktasý modem baðl antý noktasýna çok benzer; çoðunl ukl a yan yana bul unurl a r. Að ba ðl a ntý nokta s ý modem ba ðl a ntý nokta s ý nda n bira z da ha büy üktür. Dikkat: Þimþekli fýrtýna koþullarýnda, tüm baðlantý kablolarýný çýkardýðýnýzdan emin olun; modemi telefon hattýndan çýkarýn ve anten soketinden TV portunu ve að kablolarýný çýkarýn. Yakýndaki telefon hatlarýna veya bir antene çarpan yýldýrým, modeminize, aðýnýza veya TV kartýnýza ve hatta tüm bilgisayarýnýza hasar verebilir. Bilgisayarýnýzda oluþan hasar yýldýrým çarpmasýndan kaynaklanýyorsa ürün garantisinin geçerli olmayacaðýný dikkate alýnýz. Genişleme Portları USB (Evrensel Seri Yol) - USB baðlantý noktalarý bilgisayarýnýza pek çok çevre birimini (örneðin: klavye, yazýcý, tarayýcý) baðlayabilmenizi saðlar. IEEE 1394 (FireWire) - Bir IEEE 1394 portu (diðer adýyla FireWire veya i.link), dijital video kameralar, harici sabit disk sürücüler veya tarayýcýlar gibi yüksek hýzlý dijital aygýtlarý bilgisayarýnýza baðlamanýzý saðlar. esata - Bir esata portu, yüksek hýzlý SATA baðlantýsý ile uyumlu bir harici depolama aygýtýna (çoðunlukla sabit disk sürücü) baðlanmanýzý saðlar Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

11 Ekran ve Ses Bağlantı Noktaları VGA Baðlantý Noktasý - VGA baðlantý noktasý ile bir monitör baðlayýn. Uygun kablo genellikle monitör ile birlikte verilmektedir. DVI Baðlantý Noktasý DVI (Dijital Video Arabirimi) baðlantý noktasý ile bir monitör baðlayýn. Uygun kablo genellikle monitör ile birlikte verilmektedir. Not: P ek çok monitör 15 pinl i a na l og ba ðl a ntý kul l a nma kta dý r, bu nedenl e bir a da ptör y a da DVI- Ana l og ka bl os u a l ma ný z gerekebil ir. S-Video (TV Çýkýþý) Baðlantýsý - Bir S-Video TV Çýkýþý baðlantý noktasý uyumlu bir televizyon baðlamanýzý saðlar. HDMI (TV Çýkýþý) Baðlantýsý - Bir HDMI TV Çýkýþý baðlantý noktasý kullanýmý kolay tek bir konnektör ile uyumlu bir görüntüleme aygýtý (örneðin yüksek çözünürlüklü televizyon) baðlamanýzý saðlar. Dikkat: Televizyonunuzun hoparlörlerini kullanmak istiyorsanýz, ses çýkýþýný deðiþtirmeniz veya bilgisayarýnýzýn Ses Çýkýþ baðlantý noktasýný televizyonunuza (ya da bir hoparlör sistemine) baðlamanýz gerekir. Ses Çýkýþý - Stereo kulaklýk veya amfili hoparlör baðlamanýzý saðlar. Bir ses cihazýnýn baðlanmasý dahili hoparlörleri devre dýþý býrakýr. Mikrofon - Mono kayýt yapmak veya üniteden ses yükseltmek için harici mikrofon baðlayabilmenizi saðlar. Bir harici mikrofon baðlamak dahili mikrofonu devre dýþý býrakýr. Diğer Konnektörler Hafýza Kartý Okuyucusu - Hafýza kartlarý, dijital kameralar, PDA'lar, MP3 çalarlar ve cep telefonlarý gibi birçok aygýtta veri saklamak ve aktarmak için kullanýlýr (bkz: sayfa 8). TV Kartý - Bir anten baðlayarak bilgisayarýnýzda analog veya dijital televizyon yayýnlarýný izlemenizi saðlar (bkz: sayfa 25). Anten baðlamak için bir adaptör gerekebilir - bilgisayarýnýzda iki TV kartý baðlantý noktasý varsa, her iki baðlantý noktasýna anten baðlayabilmek için bir daðýtýcý kablo kullanýn. Not: TV kartý bölgenizdeki sinyallerle uyumlu olmalýdýr. Diğer Özellikler Uzaktan Kumanda Alýcýsý - Uzaktan kumanda alýcýsý (Ticari Kýzýl Ötesi) uygun bir uzaktan kumandayla (isteðe baðlý) birlikte kullanýldýðýnda bilgisayarýnýzýn ortam fonksiyonlarýnýn belli bir mesafeden kontrol edilmesini saðlar. Dikkat: Sensör 'tam' bir kýzýlötesi baðlantý noktasý deðildir, sadece uzaktan kumanda cihazýndan sinyal alabilir. Cep telefonuyla baðlantý kurmak için kullanýlamaz. Bilgisayarınızı AÇMA/KAPATMA Bilgisayarınızı Açma 1. Ýlk olarak bilgisayarýnýza baðlý olan aygýtlarýn ana açma/kapama sviçlerine basarak (monitör dahil) bunlarý açýn. 2. Ardýndan ana açma/kapama düðmesine basarak bilgisayarýnýzý açýn. Ev içindeki bilgisayarý paylaþmak ve bilgisayarý açtýðýnýzda kendi sistem ayarlarýnýzý kullanmak amacýyla her kullanýcý için hesaplar oluþturabilirsiniz. Baþlat > Denetim Masasý > Kullanýcý Hesaplarý seçeneðine týklayarak herhangi bir anda hesaplarýnýza eriþip düzenleme yapabilirsiniz. Kullanýcý hesabý yönetimi hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için lütfen "Kullanýcý Hesap Kontrolü" bölümüne bakýn. Temel Bilgisayar Kavramları - 11

12 Sleep mode Oturumunuzu kaydetmek ve çalýþmaya daha çabuk baþlamanýzý saðlayacak þekilde bilgisayarý düþük güç durumuna getirmek için Uyku düðmesine basýn (detaylý bilgi edinmek için Güç Seçenekl er i ne bakýn). ➊ ➋ Not: Windows Ba þl a t menüs üne gitmeden de bil gis a y a rý ný zý ka pa ta bil irs iniz. Sa dece tüm uy gul a ma l a rý ka pa tý n v e güç düðmes ine ba s ý n. Bilgisayarınızı Kapatma Bilgisayarýnýzý kapatmadan önce tüm uygulamalarýn kapalý olduðundan emin olun. ➊ ➋ ➌ Bilgisayarýnýz kapatýldýðýnda, güç düðmeleri olan (monitör gibi) tüm harici aygýtlarý kapatýn. Zorlanmış Kapanış Bilgisayarýnýz yanýt vermiyorsa Gör ev Y önetic is i'ni kullanmayý deneyin. Bu uygulama sisteminizin performansý hakkýnda bilgiler sunar ve bilgisayarýnýzda yürütülen programlar ve iþlemler hakkýnda detaylarý görüntüler. Bunun için, [Ctrl]+[Alt]+[Del] tuþlarýna ayný anda basýn ve Açýlan menüden Görev Yöneticisi ni baþlatýn. Uygulamalar sekmesine týklayýn, bitirmek istediðiniz iþi seçin, ardýndan Görevi Sonlandýr seçeneðine týklayýn. Uyarý: Bilgisayarýnýz hala yanýt vermiyorsa, bilgisayarýnýzý kapatmak için bilgisayarýn güç düðmesine basýn. Tüm LED ler kapanana dek bu düðmeyi basýlý tutun ve bilgisayarý tekrar açmadan önce yaklaþýk 30 saniye bekleyin. Güç Seçenekleri Windows un güç seçenekleri bilgisayarýnýzýn güç durumunu kontrol edebilir ve enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar. Ýhtiyaçlarýnýza baðlý olarak, size en uygun olan güç düzenini tanýmlayabilirsiniz. Dört adet enerji tasarrufu modu bulunur: Aygýtý kapa, Bekleme, Hazýrda Bekleme ve Uyku. Uyku, Hazýrda Bekleme'nin düþük güç tüketimi ve veri koruma özellikleri ile Bekleme modunun hýzýný birleþtiren bir moddur. Bilgisayarýnýz Uyku modundaysa bilgisayarý yeniden kullanmak yalnýzca birkaç dakika alacaktýr. Bilgisayarýnýzý çok daha seyrek bir þekilde kapatabilir ve yeniden baþlatabilirsiniz. Uyku modu yalnýzca güç tüketimini azaltmakla kalmaz ayný zamanda verilerinizi korumanýza yardýmcý olur Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

13 Bilgisayarýnýzýn kiþiselleþtirilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için, Baþlat > Yardým ve Destek seçeneðine týklayýn. Bilgisayarınızı Yükseltme Packard Bell, bilgisayar deneyiminizi olabildiðince kolay ve eðlenceli hale getirmek için çalýþmaktadýr. Bilgisayar ihtiyaçlarýnýzýn sürekli deðiþmesinden ötürü Packard Bell, doðru aksesuarlarý seçmeniz ve bilgisayarýnýzý verimli þekilde kullanmanýz için yardýmcý olmaya hazýrdýr. Hafıza Hafýza (RAM) bilgisayarýnýzýn en önemli bileþenlerinden biridir. Resim veya dijital-video düzenleme programlarý veya 3D oyunlar gibi yoðun hafýza kullanan programlar çalýþtýrýyorsanýz, hafýza büyüklüðünün arttýrýlmasý, bilgisayar performansýný arttýracak ve bilgisayarýnýzýn daha hýzlý çalýþmasýna yardýmcý olacaktýr. Packard Bell bilgisayarýnýza en uygun hafýza modülünü seçmenize yardýmcý olmasý için, adresindeki çevrimiçi yapýlandýrýcýyý kullanabilirsiniz. Adým adým iþleyen yapýlandýrýcý, iyi bir fiyatta hata riski olmadan doðru modülü hýzlý bir þekilde bulabilmeniz için en iyi yoldur. Saklama Ek bir saklama alanýna ihtiyacýnýz varsa, yedeklemeler oluþturmak veya bilgilerinizi taþýmak için taþýnabilir bir saklama aygýtý istiyorsanýz, harici bir sabit disk, bilgisayarýnýzýn depolama alanýný geniþletmek için uygun bir çözümdür. Aygýtý bir FireWire veya USB portuna takýn ve sürükle ve býrak iþlemiyle deðerli bilgilerinizi birkaç saniye içinde aktarýn. Geçici yedeklemeler yapmak için, bu iþlem bir CD veya DVD yazma iþleminden çok daha hýzlýdýr! Yüksek kapasiteli sürücüler ayrýca, favori müzik dosyalarýnýzý, fotoðraflarýnýzý ve videolarýnýzý saklamak ve istediðiniz her yere götürmek için idealdir! Aksesuarlarýmýzý keþfetmek ve çevrimiçi satýn almak veya yakýnýnýzdaki maðazayý öðrenmek için adresini ziyaret edin! Yakınsama Packard Bell, günümüzün büyüyen dijital dünyasýna, popüler olan ve geliþen dijital etkinliklere ideal þekilde uyum gösteren ürünlerle önemli ölçüde katkýda bulunmayý hedeflemektedir. Ürünlerimiz en iyi teknolojileri beraberinde getirir ve geniþ bant Ýnternet, WiFi aðý ve dijital ortamlar gibi en son geliþmelerden faydalanmanýzý saðlar. Ev eðlence sistemleri yelpazemiz, teknoloji ve eðlenceyi, gittiðiniz her yere taþýyabileceðiniz birçok MP3 çalarý da içerir. adresini ziyaret edin ve teknolojinin daima stressiz ve kiþisel olarak zenginleþtirici olduðu Lounge bölümümüze girin! Garanti Packard Bell bilgisayarlarý, sýnýrlý bir garanti ile birlikte gelir. Daha rahat etmek için, isteðe baðlý PB Care paketleri, standart garantiyi üç yýla kadar (bir yýl + fazladan iki yýl) uzatmanýza izin verir ve bilgisayarýnýz için yerinde servis avantajý getirir. Daha fazla bilgi için, lütfen adresini ziyaret edin. Garanti süreniz dolmuþ ise veya PB Care paketleri bölgenizde mevcut deðilse endiþelenmeyin, Packard Bell bu durumu çözebilir. Size yüksek kaliteli hizmet sunabilmek için Packard Bell in atanmýþ Yetkili Servis Merkezleri vardýr! Packard Bell ürününüz konusunda eðitim görmüþ deneyimli teknisyenlerimizin hizmetinden faydalanabilirsiniz. Temel Bilgisayar Kavramları - 13

14 Geri dönüşüm Yeni bir bilgisayar veya yeni bir monitör satýn aldýnýz ve eski ekipmanýnýzla ne yapabileceðinizi düþünüyorsunuz? Boþ vermeyin! Packard Bell, geri dönüþüm yapmanýzý önerir! Çoðu bilgisayar ekipmaný atýk alanlarýnda tutulmasý gereken tehlikeli malzemeler içerir. Geri dönüþüm sýrasýnda, bilgisayarlarda kullanýlan malzemelerin çoðu geri kazanýlýp yeniden kullanýlabilir. Birçok hayýrsever kuruluþ bilgisayar ekipmanlarýný toplar ve ilgili þirketler ise kullanýlmýþ ekipmanlarý onarýp satarlar. Ürünün atýlmasýna iliþkin ayrýntýlý bilgi için lütfen sayfa 55'deki Düzenl ey ici Bil gil er'a baþvurun Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

15 AĞ ÜZERiNDE İLK ADİMLAR Bağlanın! TEMEL BiLGi SAYAR Ýnternet kullanýmý günlük bilgisayar kullanýmýnýn doðal bir parçasý haline gelmiþtir. Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell bunun için gerekli olan tüm araçlarý içermektedir. İnternet Servis Sağlayıcısı Baðlanabilmek için, bilgisayarýnýz ile Ýnternet arasýndaki fiziksel baðlantýyý saðlayacak olan bir Ýnternet Servis Saðlayýcýsýna (ISS) kaydolmanýz gerekir. Bazý bilgisayarlar önceden birçok ISS kurulumu yapýlmýþ þekilde gelir. Baþka bir ÝSS kullanmak istiyorsanýz, lütfen ÝSS'den kurulum paketi ile birlikte gelen talimatlara bakýn. Bağlantı Tipleri Bilgisayar modelinize, konumunuza ve iletiþim ihtiyaçlarýnýza baðlý olarak Ýnternet e baðlantý için birçok yolunuz vardýr. Çevirmeli Bağlantı Çoðu bilgisayar standart bir çevirmeli að konektörü ( modem ) içerir. Bu konektör telefon hattýný kullanarak Ýnternet e baðlanmanýza olanak tanýr. Çevirmeli að baðlantýsýyla, tek bir telefon hattý üzerinden modem ve telefonu ayný anda kullanamazsýnýz. Baðlantý hýzý düþük olduðundan ve baðlantý süresi genellikle saat baþý hesaplandýðýndan, yalnýzca sýnýrlý þekilde Ýnternet i kullanýyorsanýz bu tip bir baðlantý tavsiye edilir. DSL (örn. ADSL) DSL (Dijital Abone Hattý), telefon hattý üzerinden gerçekleþtirilen daima açýk bir baðlantýdýr. DSL ve telefon, benzer frekanslarý kullanmadýðýndan, Ýnternet e baðlý durumdayken telefonunuzu kullanabilirsiniz. DSL kullanabilmek için, bir telefon þirketinin merkez ofisinin yakýnýnda bulunmanýz gerekir (servis bazý þehir dýþý yerlerde mevcut deðildir). Baðlantý hýzlarý bulunduðunuz yere baðlý olarak farklýlýk göstermektedir. Öte yandan DSL genel anlamda hýzlý ve güvenilir bir internet baðlantýsý sunmaktadýr. Baðlantý her zaman açýk olduðundan, genelde aylýk sabit ücretler alýnýr. Not: DSL baðl antý sý uy gun bir modem gerektirir. Modem çoðunl ukl a kay dol duðunuzda Ý SS tarafý ndan v eril ir. Bu modeml erin çoðu, þebeke v e Wi-fi eriþimi saðl ay an bir 'y önl endirici' içerir. Kablo Bir kablo baðlantýsý, kablo televizyon hattýnýn kullanýmýyla hýzlý ve daima açýk Ýnternet hizmeti sunar. Bu servis genelde büyük þehirlerde mevcuttur. Ýnternet e baðlýyken ayný anda telefonunuzu kullanabilir ve kablolu TV nizi izleyebilirsiniz. Ağ bağlantıları LAN (Yerel Alan Aðý), ortak iletiþim hattýný ve kaynaklarýný paylaþan bir bilgisayar grubudur (örneðin, bir ofis binasý veya ev içerisinde). Bir að oluþturduðunuzda dosyalarý, çevre aygýtlarýný (yazýcý gibi) ve bir Ýnternet Temel Bilgisayar Kavramları - 15

16 baðlantýsýný paylaþabilirsiniz. Kablolu (Ethernet gibi) veya kablosuz teknolojileri (WiFi veya Bluetooth gibi) kullanarak bir LAN (yerel alan aðý) oluþturabilirsiniz. Kablosuz ağlar Kablosuz LAN ya da WLAN, kablo kullanmaksýzýn iki ya da daha fazla bilgisayarý baðlayan kablosuz bir yerel að. WiFi ( wireless fidelity nin kýsaltýlmýþ halidir), giderek daha popüler olan kablosuz bir yerel aðdýr (WLAN). Bir WiFi að oluþturmak kolaydýr ve dosyalarý, çevre aygýtlarýný ve bir Ýnternet baðlantýsýný paylaþmanýza izin verir. Not: Da ha f a zl a bil giy i Inf ocentre ka bl os uz a ðl a r öðreticis inde bul a bil irs iniz. Kablosuz bir Ağın Faydaları Nelerdir? Hareket Kabil iy eti Kablosuz LAN sistemleri gerek sizin gerekse evdeki aðýnýzýn diðer kullanýcýlarýnýn aða baðlý olan dosyalarý ve aygýtlarý paylaþmak üzere eriþim saðlamasýna imkan tanýmaktadýr. Bu aygýtlara örnek olarak yazýcý ya da tarayýcýyý vermek mümkündür. Ayrýca evinizdeki diðer bilgisayarlarla bir internet baðlantýsýný paylaþmanýz mümkündür. Kurul um Hý zý v e Basitl ik Kablosuz bir LAN sistemi kurmak hýzlý ve basit olabilir. Bunun dýþýnda kablosuz baðlantý ile duvarlarda ve tavanlarda kablo görme zorunluluðu da ortadan kalkar. Kablosuz LAN'ın Bileşenleri Kablosuz aðýnýzý evinizde kurmak için aþaðýdaki unsurlara sahip olmanýz gerekmektedir: Að Eriþim Noktasý (Baðl antý Y önl endiricisi) Að Eriþim Noktalarý (baðlantý yönlendiricileri) çevredeki ortama veri akýþýný saðlayan iki yönlü alýcý vericidir. Að Eriþim noktalarý kablolu ve kablosuz að arasýnda baðlantý kurmaktadýr. Baðlantý Yönlendiricilerin büyük bir çoðunluðu DSL modeminin içerisinde kuruludur ve yüksek hýza sahip bir DSL internet baðlantýsýna eriþmenizi saðlar. Seçmiþ olduðunuz Internet Servis Saðlayýcýsý (ISP) normal þartlarda hizmetlerine abone olmanýzla birlikte bir modem ya da baðlantý Yönlendiricisi tedarik etmektedir. Detaylý kurulum talimatlarý için Að Eriþim Noktasý/ Baðlantý Yönlendiricisi ile birlikte tedarik edilmiþ dokümantasyonu dikkatle okuyun. Að Ka bl os u (RJ 45) Bir Að Kablosu (RJ45 olarak da anýlabilir), ana Bilgisayar, Eriþim Noktasý na (Aþaðýdaki Resme bakýn) baþlamak üzere kullanýlýr. Bu tip kablolar ayrýca Eriþim Noktasý na diðer çevre birimlerini baþlamak için de kullanýlmaktadýr. Ka bl os uz Ada ptör Kablosuz Alýcý, aðýnýzý baðlamak istediðiniz bilgisayara baðlanmaktadýr. Farklý çeþitlerde kablosuz alýcýlar mevcuttur. Bunlardan en yaygýn olanlarý þu þekilde sýralanabilir: USB WiFi adaptörü: Bilgisayarýnýzdaki boþ USB baðlantý noktalarýndan birine takýlýr. Ka bl os uz Geniþl eme Ka rtý : Bu kart bilgisayarýnýzda uygun bir geniþleme yuvasýnýn içine takýlýr Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

17 Çalışan bir ağın görünümü 1. Að Eriþim Noktasý/Baðlantý Yönlendiricisi 2. Masaüstü Bilgisayar 3. Modem 4. Yazýcý 5. Taþýnabilir Bilgisayar 6. PDA/Webpad 7. Að kablolarý (RJ45) ➎ ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ ➏ ➋ Ad-Hoc internet paylaşımı Microsoft Windows Vista nýn Internet Connection Sharing (ICS) özelliði birden fazla bilgisayarýn tek bir internet baðlantýsýný paylaþmasýna olanak tanýr. IEEE kablosuz LAN lar (WLAN lar) için entegre destek bir ad-hoc kablosuz að oluþturmanýza olanak saðlar. Bir ad-hoc kablosuz aðýný paylaþan üyelerin kablolu bir internet baðlantýsýný birlikte kullanabilmeleri için bu iki özellik bir arada kullanýlabilir. Eðer bir Eriþim Noktanýz (yönlendirici) yoksa baðlantý bu yöntemle yapýlýr. WiFi Ağ Bağlantısının Açılıp Kapatılması Bilgisayarýnýzda bir 'WiFi' düðmesi yoksa, að yönetimi seçeneklerinden kablosuz aðýnýzý açýp kapatabilir ve að üzerinden paylaþýlanlarý kontrol edebilirsiniz. 'Baþlat' > Að > Að ve Paylaþým Merkezi öðesine týklayýn. Net Üzerinde Sörf Yapın! Ýnternet te sörf için Ýnternet tarayýcýsý adý verilen bir programa ihtiyacýnýz vardýr. Packard Bell, sizin için Wi ndows Internet Expl orer Ýnternet tarayýcýsýný seçmiþtir. Internet Explorer, daha kolay ve güvenli bir internet tarama deneyimi sunar. Ýnternet eriþiminiz kurulduktan ve baðlandýktan hemen sonra, masaüstünde yer Internet Explorer kýsayoluna týklayýn ve Internet deneyiminizi yeni bir seviyeye yükseltin. Temel Bilgisayar Kavramları - 17

18 Internet Explorer Özellikleri Bu, Internet Explorer tarayýcý baþlangýç sayfasýdýr. Yeni tarayýcýnýzýn bazý temel özellikleri hakkýnda kýsa açýklamalar. ➑ ➐ ➎ ➌ ➏ ➒ ➊ ➋ ➍ 1. Yardým menüsü baðlantýsý: Internet Explorer Yardým bölümüne giriþ için týklayýn. Burada Internet Explorer hakkýnda bilgi bulabilir ve Internet Explorer Turuna çýkabilirsiniz. Ayrýca klavyenizden [F1] tuþuna da basabilirsiniz. 2. Pencereyi küçültün, büyütün veya kapatýn. 3. Adres çubuðu: Bir Ýnternet adresi yazýn (ör: ve klavyenizin Enter tuþuna basýn bu sizi doðrudan yazdýðýnýz adrese götürecektir. 4. Hýzlý Arama Kutusu: Bir arama sayfasý açmak zorunda kalmadan web'de arama yapýn. Aramanýzý favori arama motorunuzu varsayýlan olarak ayarlamak suretiyle kiþiselleþtirebilirsiniz. Bir arama motoru seçmek için açýlýr listeyi kullanýn. 5. Geri ve Ýleri düðmeleri: dolaþým sýrasýnda bir sayfa geri veya ileri gitmenizi saðlar. 6. Sekmeler: Tarayýcý çerçevesinin üst kýsmýndaki sekmeler sayesinde bir siteden diðerine geçerek tek bir tarayýcýda birden fazla siteyi görüntüleyin. 7. Hýzlý sekmeler: Açýk sekmelerin küçük sekmelerini tek bir pencerede görüntüleyerek istediðiniz sekmeyi seçin ve sekmeler arasýnda gezinin. 8. Sýk Kullanýlanlar Merkezi: Sadece birkaç týklamayla sýk kullandýðýnýz web sitelerini, tarama geçmiþinizi ve RSS besleme aboneliðinizi yönetin. 9. RSS besleme: sýk kullandýðýnýz web sitelerinizi otomatik olarak güncel bir þekilde takip etmenizi saðlar. Araç çubuðunda aydýnlatýlmýþ simge o sitenin içeriði güncellendiðinde size haber veren, abone olabileceðiniz bir besleme özelliðine sahip olduðunu gösterir. Tarayýcýnýz bilgiyi Sýk Kullanýlanlar Merkezinize gönderir. Artýk bu sitedeki haber baþlýklarýný, spor skorlarýný vs. gelir gelmez okuyabilirsiniz. Dikkat: Internet Explorer da sizi potansiyel veya bilinen dolandýrýcýlýk sitelerinden (yasal görünümlü ancak esas amacý kiþisel bilgilerinizi ele geçirmek olan siteler) korumaya yardýmcý olan bir Þifre Çalma Filtresi mevcuttur. Þüpheli bir þifre çalma sitesine girdiðiniz taktirde adres çubuðu sarýya döner ve bir uyarý mesajý görüntülenir. Google Desktop (isteğe bağlı) Google Desktop, kolay arama yapmanýzý saðlayan ve Packard Bell bilgisayarýnýzý kiþiselleþtirmenize imkan saðlayan önceden kurulmuþ ücretsiz bir uygulamadýr. Google Desktop e-postalarýnýz, dosyalarýnýz, fotoðraflarýnýz, sohbet kayýtlarýnýz, dolaþtýðýnýz web siteleri ve daha fazlasý üzerinde eksiksiz bir metin aramasý yapmanýzý saðlar. Google Desktop, bilgisayarýnýzda arama yapýlabilmesini saðlayarak, bilgiyi elinizin altýna yerleþtirir ve dosyalarýnýzý manuel olarak düzenleme zahmetinden sizi kurtarýr. Google Desktop yeni gelen e-postalarýnýz ve en sevdiðiniz resimlerden, yerel hava durumu ve kiþiselleþtirilmiþ haber baþlýklarýna kadar her þeyi görüntüleyebilen görsel cazibeye sahip mini uygulamalar olan Sidebar ve Google Gadgets ile yeni bilgilerin bir araya getirilmesine yardýmcý olur. Google Desktop ile kiþiselleþtirilmiþ bilgileri istediðiniz zaman, doðrudan masaüstünüzde görebilirsiniz. Programý baþlatmak için yalnýzca masaüstünüzdeki Googl e Des ktop arama simgesine týklamanýz yeterlidir Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

19 Picasa (isteğe bağlı) Tüm dijital fotoðraflarýnýzý kolayca bulmanýzý, düzenlemenizi ve paylaþmanýzý saðlayacak, Google'ýn fotoðraf düzenleme uygulamasý Picasa da yeni Packard Bell bilgisayarýnýza yüklenmiþtir. Bu yazýlým dijital fotoðraf makinenizle birlikte gelmektedir. Picasa'yý her açtýðýnýzda, uygulama tüm fotoðraflarýnýzý (hatta unuttuðunuz fotoðraflarý bile) otomatik olarak bulur ve tümünü tarihe göre bildiðiniz klasör adlarý kullanarak görsel albümler haline dönüþtürür. Sürükle býrak yöntemi ile albümleri düzenleyebilir ve yeni gruplar oluþturmak için etiketler yaratabilirsiniz. Picasa ayrýca, tek tuþla gerçekleþtirilebilecek düzeltme iþlemlerine ve güçlü efektlere kolayca eriþebilmenizi saðlayarak, geliþmiþ fotoðraf düzenleme iþlemlerini kolaylaþtýrýr. Picasa'yý kurulu rogramlar listesinde bulabilirsiniz: baþlamak için Baþlat > Tüm Programlar, öðesine týklayýn ve ardýndan Picasa'ya çift týklayýn. Not: Google ür ünl er i v e özel l ikl er i ha kký nda da ha f a zl a s ý ný öðr enmek için adresini ziyaret edin. Packard Bell Web Sitesi Baþlangýç için neden adresindeki web sitemizi ziyaret etmiyorsunuz? (Sayfanýn üzerinden Ülkenizi seçin seçeneðine týklayýn). Packard Bell, sürekli bir kiþiselleþtirilmiþ destek sunmaya önem vermektedir. Ýhtiyaçlarýnýza uygun yardým için Destek bölümümüze göz atýn: My Product Identification (Ürün tanýmým), bilgisayarýnýzýn seri numarasýný tanýyabilir ve bilgisayarýnýza özgü tüm bilgileri size hemen verebilir! Diagnosis & Repair (Teþhis ve Onarým) bilgisayarýnýzda bir sorun olduðunda bu sorunun giderilmesi için deðiþik çözümler bulmanýzda size yardýmcý olabilir. Search (Arama) kutusuna anahtar sözcükler girin ve aramanýzla ilgili tüm yazýlarý bulun! Downl oa ds (Dosya indirme) alanýna anahtar sözcük girerek bilgisayarýnýz için sürücü güncellemeleri ile birlikte yamalarý, program ve firmware (cihaz yazýlýmý) yükseltmeleri ile ilgili dosyalarý arayýp indirebilirsiniz. Us er F orum (Kullanýcý Forumu) içerisinde diðer Packard Bell kullanýcýlarý ile deneyimlerinizi paylaþýn ve sorunlarýnýza yardým arayýn. Ayrýca aralýk veya kategoriye göre ürün bilgilerini arayabilir, garantiniz hakkýnda bilgileri okuyabilir ve temas bilgilerine eriþebilirsiniz. Packard Bell tarafýndan sunulan en son teknolojiler hakkýnda daha fazla bilgi için, P roduct Showroom (Ürün Tanýtýmý) bölümümüze göz atýn. Ayrýca, Shopping (Alýþveriþ) bölümünde yakýnýnýzdaki bir maðazayý öðrenebilir veya birkaç týklamayla en son Packard Bell ürünlerinin doðrudan evinize ulaþmasýný saðlayabilirsiniz. çevrimiçi aktiviteler ve hizmetler dünyasýna giriþ adresinizdir: en son bilgiler ve dosya ve program indirmeler için bizi düzenli olarak ziyaret edin! WINDOWS VE YAZİLİMİNİZİN KULLANİMİ Windows Welcome Center Bilgisayarýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda, Welcome Center penceresi açýlýr. Welcome Center size Windows Vista'nýn yeni özelliklerini ve araçlarýný tanýtacaktýr. Welcome Center'a istediðiniz zaman 'Baþlat' > Denetim Masasý öðesine týklayarak eriþebilirsiniz. Temel Bilgisayar Kavramları - 19

20 Bilgisayarımı Kur Ýþinizi kolaylaþtýrmak için, Packard Bell tüm önemli adýmlarý Setup my PC (Bilgisayarýmý Kur) adlý tek bir uygulama içerisinde topladý! Setup my PC (Bilgisayarýmý Kur) uygulamasý bilgisayarýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda otomatik olarak baþlayacaktýr. Ýnternet eriþiminizin, antivirüs yazýlýmýnýn, telefon ve oyun programlarýnýn yüklenmesi sýrasýndaki adýmlarda bir sihirbaz size yardýmcý olacaktýr. Norton Internet Security programýný çalýþtýrýn ve Bil gisayar Kiml ik Kartý ný zý yazdýrýn. Sadece kurmak istediðiniz öðeleri seçin ve uyarýlarý takip edin. Not: Seçeneklerin sayýsý bilgisayarýnýzýn modeli ve bölgesine göre deðiþikl ik gösterebil ir. Packard Bell Recovery Management Ýlave sistem kurtarma seçenekleri için bilgisayarýnýzý hazýrlamak amacýyla, hemen bir kurtarma diski seti oluþturmanýz gerekir. Kurtarma disklerini oluþturma biraz zaman alýr, fakat uzun dönemli güvenilirlik için bunu yapmanýz sizin yararýnýzadýr. Kurtarma Diskleri oluşturma Bilgisayarýnýzda diðer metotlarla çözülemeyecek sorunlar varsa, Windows iþletim sistemi ile fabrikada yüklenmiþ yazýlým ve sürücüleri yeniden yüklemeniz gerekebilir. Diskleri kullanarak tekrar kurmak için, öncesinde kurtarma 20 - Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 5 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 5 Güvenlik Önlemleri... 5 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND8301 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia VAST inside HD Local

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower

Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower Dell Vostro 200 Kullanýcý El Kitabý Mini Tower DCMF Modeli www.dell.com support.dell.com Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar NOT: Bir NOT bilgisayarýnýzdan daha iyi yararlanmanýza yardýmcý olacak

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

KABLOSUZ TV AKTARMA KUTUSU

KABLOSUZ TV AKTARMA KUTUSU KABLOSUZ TV AKTARMA KUTUSU Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70310 1. Ürün tanıtımı DIGITUS Kablosuz TV aktarma kutusunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanımı için lütfen kullanma kılavuzundaki talimatlara

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu

Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Dell Precision M6400 Kurulum ve Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu Bu kýlavuz özelliklerin genel bir özetini, teknik özellikleri ve bilgisayarýnýz için çabuk kurulum, yazýlým ve sorun giderme bilgilerini saðlar. Ýþletim

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler

KWorld. PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler KWorld PlusTV Hybrid PCI (DVB-T 210SE) İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid PCI Kartın Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm 2 : PlusTV

Detaylı

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

KWorld. PlusTV DVB-S USB. PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu. İçindekiler KWorld PlusTV DVB-S USB PlusTV DVB-S USB Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.1 Bölüm 1 : PlusTV DVB-S USB Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanım Kurulumu...2 Bölüm

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

Bu kılavuz EziWeigh7i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır.

Bu kılavuz EziWeigh7i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. HIZLI BA LAMA KILAVUZU EziWeigh7i Bu kılavuz EziWeigh7i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler Kutunun açılması... 1 Pilin şarj edilmesi... 2 Cihaza bakış... 3

Detaylı

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları

Bilgisayar Kasası Üzerindeki Düğmeler. Kabloları ve Bağlantı Kabloları Her bilgisayar üzerindeki düğmeleri, yuvalar (kablo girişleri) ve prizler bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Ancak, çoğu masaüstü bilgisayarlarda bazı özellikleri aynıdır. Bilgisayarın

Detaylı

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun!

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Dijital müzik çalar, FM radyo

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N92-1

Ek uygulamalar. Nokia N92-1 Ek uygulamalar Nokia N92-1 NOKIA N92 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I EL KITABI NI-707520 COMMUNICATION S U PPOR T U SB ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I Öncelik le bu Blu etoot h Ada p t örü satın ald ı ğ ı n

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı