Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý

2 >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný bir seri numarasý ile göndermektedir. Seri numarasý sistemin arkasýnda bulunan model etiketi üzerinde bulunmaktadýr. Lütfen herhangi bir sorun veya þikayet durumunda, bu seri numarasýný belirtiniz. UYGUNLUK Cihaz, 93/42/CE Direktiflerine uygundur. 2 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

3 Ýçindekiler >> 1. Sembollerin Açýklanmasý Güvenlik Talimatlarý Kullaným Özellikleri Point in Teknolojisi Kullanmaya baþlamadan önce Kontroller Teslimatta Verilen Ürünler Aksesuarlar Devreye alma Oksijen kullanýmý Temizlik ve Hava Filtresinin Deðiþimi Alarm Fonksiyonlarý Point cihazýnýn fonksiyonlarý Sorun Giderme Görüntüleme iþaretleri Denetim ve kontrol Teknik Bilgiler Hasta Kartý CPAP Solunum Terapi Cihazý point 3

4 01. Sembollerin Açýklanmasý Güvenlik talimatlarýna dikkat Uygulanan parça tipi BF Elektrik güvenlik sýnýfý II (koruyucu izolasyonu ile) CE Uygunluk Bildirimi Üretici Çalýþtýrma talimatlarýna uyun Cihazý normal evsel atýklarla atmayýnýz. Cihazýn tam olarak kullanýldýktan sonra atýlmasý ile ilgili bilgi, için lütfen yetkili satýþ servisi ile irtibata geçiniz. 4 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

5 Güvenlik Talimatlarý 02. Ýlk defa CPAP solunum terapi cihazýnýzý kullanmadan önce, lütfen tam ve dikkatli bir þekilde kullaným talimatlarýný okuyunuz. Gerekli olduðu takdirde, kullaným talimatlarýný çabuk ulaþabileceðiniz güvenli bir yerde saklayýnýz. HOFFRICHTER GmbH ürünleri; kullanýcý hatasý nedeniyle herhangi bir eksiklik olmamak kaydýyla 2 (iki) yýl süreyle garantilidir. HOFFRICHTER GmbH aþaðýda belirtilen hallerde; cihazda oluþabilecek herhangi bir hasar veya güvenlik, güvenirlilik ve performansý etkileyen durumlardan sorumlu deðildir: Çalýþtýrma, modifikasyon, genleþme, ayarlamalar, onarým ve bakým ölçümleri tarafýmýzdan yetkilendirilmemiþ kiþiler tarafýndan yapýlýrsa; Diðer üreticilerden gelen ve tarafýmýzdan point ile kullanýlmasýna izin verilmeyen aksesuarlar ve yedek parçalarýn kullanýlmasý; Cihaz kullaným kýlavuzunda belirtilenden farklý bir þekilde cihazýn kullanýlmasý; Kullaným kýlavuzunda yer alan hijyen ve temizleme talimatlarýna uyulmazsa. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 5

6 02. Güvenlik Talimatlarý Güç Kaynaðý Point harici, switch-modlu, VAC, Hz giriþli bir güç kaynaðý ünitesine sahiptir. Bu ünite dünya üzerindeki tüm enerji tederakçi networkleri ile baðlantýya izin verir. Ayný zamanda cihazý 24 V DC direkt voltaj ile çalýþtýrmak mümkündür, örneðin araçlarda ve evde mobil olarak cihazý kullanmak. DC güç kaynaðý cihaza baðlý iken, lütfen sadece opsiyonel baðlantý kablosunu kullanýnýz ve cihazý PC ile kullanmayýnýz. Potansiyel tehliklerden uzak durmak için, lütfen aþaðýdaki talimatlara uyunuz: 1. Cihazý sadece kendi CPAP terapiniz için ve doktorunuzun tavsiye ettiði þekilde kullanýnýz. 2. Sadece üretici veya distribütör firma tarafýndan tavsiye edilen aksesuarlarý (bakýnýz sayfa 14) kullanýnýz. 3. Cihazýn alarm fonksiyonlarýný düzenli olarak kontrol ediniz (bakýnýz sayfa 16). 6 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

7 Güvenlik Talimatlarý Maskedeki veya maske ile hortum arasýnda bulunan adaptördeki küçük deliðin týkanmadýðýnda herzaman emin olunuz. Bu delik dýþarýya verilen havadaki CO2 nin dýþarýya atýlmasýný saðlar. 5. Point i asla kapalý bir kabine veya yataðýn altýna koymayýnýz. Lütfen cihazýn etrafýndaki havanýn kolayca dolaþým yapabildiðinden emin olunuz. 6. Cihazý radyatör yakýnýna koymayýnýz. 7. Cihazý yatay olarak kullanýnýz. Bu özellikle nemlendirici baðlý iken çok önemlidir. 8. CPAP terapiniz sýrasýnda oksijen alýyorsanýz lütfen oksijen kullanýmý ile ilgili bütün yangýndan korýnma ve güvenlik kurallarýna uyunuz. 9. Mobil kullaným sadece park etmiþ araçlarda geçerlidir. 10.Cihazý kullanýrken aþaðýdaki semptomlardan bir veya bir kaçýný görürseniz lütfen hemen doktorunuza baþvurunuz: burun veya boðazdaki mukoza tabakasý kuruluðu, ön sinüs þikayetleri, kulak aðrýsý, burun akýntýsý, ciltte hassasiyet, aþýrý CPAP Solunum Terapi Cihazý point 7

8 02. Güvenlik Talimatlarý hissizlik, ses kaybý, yön bulma veya hafýza karýþýklýðý. 11. Cihazýnýz doðru þekilde çalýþmýyorsa lütfen hemen distribütör firmayý arayýnýz. 12.Filtre sistemini engellememek için cihazý duvara yakýn bir yere koymayýnýz. 13.Cihazý çantasýnýn içerisinde taþýyýnýz. Elektriksel güvenliði saðlamak için lütfen aþaðýdaki talimatlara uyunuz: Cihazýn kasasý ve/veya kablolarý hasar gördüyse cihazý çalýþtýrmayýnýz. point in kasasýný açmayýnýz. Bir sorun ile karþýlaþýrsanýz distribütor firmayý arayýnýz. Cihazý nemden ve sývýlardan koruyunuz. Cihazý banyoda veya rutubetli bir odada çalýþtýrmayýnýz. Cihazýn üzerine içi sývý dolu herhangi bir kap koymayýnýz. 8 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

9 Güvenlik Talimatlarý 02. Cihaz suyun içine düþerse sakýn tutmaya çalýþmayýnýz. Cihazý su ile temas edebilecek yerlere koymayýnýz. (örn. Küvet) Cihazý temizlemeden önce mutlaka elektrikten çýkartýnýz. Solunum terapi cihazýný; defibrilatör, diyatermi ekipmaný, mobil telefon, mikrodalga fýrýn, uzaktan kumandalý oyuncak vb. gibi ekipman veya cihazlarýn, yakýnýna koymayýnýz. 3 V/m den büyük elektromanyetik alanlar, cihazýn çalýþmasýný etkiler. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 9

10 02. Güvenlik Talimatlarý Bekleme Modu Cihaz türbini kapalý olduðu sürece bekleme modundadýr. Bu mod tarih ve zamaný gösteren ve aydýnlatýlmýþ bir ekran ile gösterilir. Eðer bir nemlendirici takýlý ise o da bekleme modundadýr. Önceden ayarlanan ýsýtma seviyesini görmek için düðmeye 5 saniye basýlý tutunuz. Bu modda güç tüketimi yaklaþýk 2 Wattýr. powerpackpoint bekleme modunda þarj edilir. Bekleme modunda, point herhangi bir tehlike içermeden sürekli açýk kalabilir. 10 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

11 Kullaným Özellikleri 03. point aðrlýðý 30 kg veya üzeri olan obstrüktif uyku apnesi hastalarýnda kullanýlýr. point üst solunum yolu týkanýklýðýný açmak için sürekli bir pozitif hava yolu basýncý üretir. point yapay solunum ihtiyacý olan hastalarda kullanýlamaz. Bu cihaz hayat koruma sistemi deðildir. Tedavi basýncý bir solunum maskesi ile uygulanýr. Bu maske bir hastanýn verdiði havanýn dýþarý atýlmasýný saðlayan bir ekshalasyon valfi ile birlikte verilir. Lütfen cihaz kapalý iken maskeyi takmayýnýz, aksi halde dýþarý verdiðiniz havayý yeniden soluyabilirsiniz. Ayrýca lütfen maske üzerindeki üretici talimatlarýna da uyunuz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 11

12 03. Kullaným Özellikleri Kontrindikasyonlar Solunum terapisi aþaðýdaki hastalýklara sahip hastalarda kontrindike olabilir: Büllöz akciðer hastalýklarý Pnömotoraks Çok düþük kan basýncý Pnömosefalüs veya CSF kaçaklarý veya kafa travmasý Paranasal sinüs veya orta kulak iltihabý durumunda terapiyi durdurmak gerekebilir. Lütfen doktorunuzla görüþünüz. Eðer cihaz bir aquapoint nemlendirici ile birlikte kullanýlýyorsa, nemlendirici suyuna ilaç veya aromatik yaðlar gibi herhangi bir katký maddesi karýþtýrmayýnýz. 12 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

13 Point in Teknolojisi 04. point obstrüktif uyku apnesi tedavisinde kullanýlan bir CPAP terapi cihazýdýr. point, gerekli basýncý üretmek için elektronik olarak kontrol edilen bir körüðe sahiptir. Hasta üzeindeki stresi olabildiðince düþük tutabilmek için, körük yüksek rezerv kapasiteli ve hýzlý kontrol edilebilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Solunum havasýna ait borular ve ýsý yayan hava elektronik devrelerin soðutulmasý ihtiyacýndan ötürü ayrý ayrý yerleþtirilmiþtir. point bütün fonksiyonlarý kontrol eden bir mikroiþlemciye ve entegre bir quartz saate sahiptir. Konforlu bir kullaným için soft start rampasý, otomatik baþlama-durma fonksiyonu ve ayarlanabilir ekran parlaklýðý özellikleri bulunmaktadýr. Cihazýn içinden geçen hava bir miktar ýsýnmaktadýr. Bu durum yüksek su tüketimine sebep olmaktdýr. Kýþ mevsiminde nefesle alýnan hava kuru olduðundan özellikle aðýz ve burundaki mukoz tabakasý da bir miktar kuruyabilir. Bu istenmeyen bir durumdur ve istisnai olarak enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu sebepten CPAP terapisi hava nemlendiricisi ile birlikte uygulanmalýdýr. point kolayca takýlabilen bir aksesuar olarak, aquapoint nemlen- CPAP Solunum Terapi Cihazý point 13

14 04. Point in Teknolojisi diriciye sahiptir. Ýhtiyaç halinde nemlendiriciyi baðlantý soketini yerleþtirip bastýrarak takýnýz ve kilit mekanizmasýný çevirerek kolayca çýkarýnýz. Nemlemdiriciyi çýkarma Nemlemdiriciyi kilitleme Detaylý bilgi için lütfen aquapoint kullaným kýlavuzuna bakýnýz. 14 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

15 Kullanmaya baþlamadan önce Çok soðuk ortamlarda cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Isýnýn dengelenmesi için yaklaþýk olarak 1 saat bekleyin. 2. Hava filtresini düzenli olarak kontrol ediniz. Düzenli aralýklarla filtreyi temizleyiniz. Cihazý asla hava filtresiz kullanmayýnýz. 3. Maske sisteminizi temizleyiniz ve bütün parçalarýný özellikle terapi hortumu, maske ve baþlýðý sürekli kontrol ediniz. Cilt yaðlarýný ve kozmetik ürünlerini temizlemek için yatmadan önce yüzünüzü temizlemenizi tavsiye ederiz. Bu iþlem maske ömrünü uzatýr ve cildin tahriþ olma ihtimalini azaltýr. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 15

16 05. Kullanmaya baþlamadan önce Lütfen þu kurulum talimatlarýna sýkýca uyunuz: 1. Cihazý herhangi bir ýsý kaynaðýnýn yakýnýna koymayýnýz. Hava dolaþýmýný engellememek için cihazýn altýný ve arkasýný mobilya, perde veya minder gibi maddelerle kapatmayýnýz. 2. Cihazý ytaðýnýzýn yakýnýnda, sert ve düz bir zemine yerleþtiriniz. 3. Mobil kullaným sýrasýnda da cihaz sert ve düz bir zeminde konmalý ve düþme riskine karþý korumalý olmalýdýr. 16 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

17 Kontroller Kullaným paneli / ekran 2. Hava çýkýþý 3. Entegre edilebilen nemlendirici için baðlantý soketleri CPAP Solunum Terapi Cihazý point 17

18 06. Kontroller 4. DC besleme giriþi 5. RS232 arayüz baðlantý soketi 6. Filtre 7. Model etiketi 18 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

19 Kontroller Ekran 9. Programlama tuþlarý 10.Onay tuþu 11.AÇMA / KAPAMA tuþu CPAP Solunum Terapi Cihazý point 19

20 07. Teslimatta verilen ürünler Parça numarasý: a. Solunum terapi cihazý b. Taþýma çantasý c. Güç besleme ünitesi d. Güç kablosu e. Ventilasyon maskesi (opsiyonel) Çeþitli maske sistemleri mevcuttur f. Ekshalasyon valfi g. Terapi hortumu CPAP Solunum Terapi Cihazý point

21 Aksesuarlar 08. Parça numarasý Terapi hava nemlendiricisi aquapoint Batarya paketi powerpackpoint Filtre sistemi filtersystempoint Kalýn filtre point için Ýnce filtre filtersystempoint için Kalýn filtre filtersystempoint için PC-Software V araç kablosu isteðe baðlý 12V - 24V dönüþtürücü isteðe baðlý CPAP Solunum Terapi Cihazý point 21

22 08. Aksesuarlar 22 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

23 Devreye alma Cihazý doðru þekilde hazýrladýktan sonra, güç kaynaðý soketini cihaza, güç kablosunu da elektrik prizine takýnýz. 2. Cihaz; açýlýþ mesajýný, yazýlým sürümünü ve de o zamana kadarki tedavi saatini, görüntüler. Bundan sonra da tarih ve saati gösterir. 3. Terapi hortumunu: a) hava çýkýþýna b) maskeye baðlayýnýz. 4. Maskeyi burnunuza takýnýz. Eðer otomatik modu seçtiyseniz, ilk nefes alýþýnýzda cihaz çalýþmaya baþlar. Manuel modda iseniz, baþlatma/durdurma tuþuna basýnýz. 5. Cihaz, daha sonra seçilen süre boyunca ve ayarlanan basýnç seviyesinde, maske testi yapacaktýr. Bu sürede muhtemel kaçaklarý önlemek için, maskeyi kaçak yapmayacak þekilde yüzünüze yerleþtiriniz. 6. Hortumu, siz yatarken çekip çýkaramayacaðýnýz þekilde, uygun bir yere yerleþtiriniz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 23

24 09. Devreye alma 7. Derin bir þekilde ve sakince; sadece burnunuzdan, nefes alýnýz. Eðer soft start fonksiyonunu aktif hale getirdiyseniz, cihaz, maske kaçak testinden sonra basýncý yavaþça yükselterek, ayarlanan seviyeye çýkaracak ve sizin düþük seviye basýnçta dahi, rahatça uyumanýza yardýmcý olacaktýr. NOT: Soft start ve maske testi sürelerini nasýl ayarlayacaðýnýzý öðrenmek için Point Cihazý Fonksiyonlarý adlý bölüme bakýnýz. (sayfa 36 38) 24 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

25 Oksijen kullanýmý 10. Eðer CPAP terapiniz sýrasýnda oksijen de alýyorsanýz, lütfen üretici veya distribütör firma tarafýndan size verilen, oksijen kullaným talimatlarýna uyunuz. Eðer oksijeni doðrudan maskeye uyguluyorsanýz lütfen kýrýlmayan ve medikal kurallara uygun materyalden üretilen hortum kullanýnýz. Lütfen distribütörünüze baþvurunuz. Ayrýca, oksijeni hava çýkýþýna takýlan bir adaptör ile doðrudan da baðlayabilirsiniz. Lütfen distribütörünüze baþvurunuz. Her durumda lütfen doktorunuzun talimatlarýna kesinlikle uyunuz. DÝKKAT! Oksijen, yanma olaylarýna sebep olabilir. Bu sebepten, lütfen oksijen kullanýmý için geçerli, yangýndan korunma kurallarýna uyunuz. Oksijen baðlantý parçalarýný yaðdan koruyunuz, sigara içmeyiniz ve cihazý ateþten uzakta tutunuz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 25

26 10. Oksijen kullanýmý DÝKKAT! Eðer CPAP cihazýnýz ile birlikte oksijen kullanýyorsanýz, CPAP cihazý kapalý veya bekleme durumunda iken oksijen kaynaðý da mutlaka kapalý olmalýdýr. Daima önce CPAP cihazýný sonra oksijen kaynaðýný açýnýz. CPAP cihazýný kapatmadan önce oksijen kaynaðýný kapatýnýz. Sayfa 39 daki talimatlarý takip ederek cihazý Auto OFF durumuna getiriniz. Cihazý kullanacaðýnýz zaman doðru olduðundan emin olmak için hortum baðlantýlarýný kontrol ediniz. 26 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

27 Temizlik ve Hava Filtresi Deðiþimi 11. Maskenin günlük temizliði Maskeyi ve ekshalasyon valfini terapi hortumunda ayýrýnýz. Maskeyi üreticinin kullaným talimatlarýnda açýklandýðý þekilde temizleyiniz. Filtrenin deðiþimi / temizliði Eðer filtre kirli ise veya ekranda Filter mesajý çýkarsa filtre deðiþtirilmeli veya yýkanmalýdýr. Bunun için filtreyi cihazýn arkasýnda bulunan yerinden çýkartýn ve yenisi ile deðiþtirin. Eðer opsiyonel filtersystempoint kullanýyorsanýz lütfen filtreyi kullaným talimatlarýnda açýklandýðý gibi temizleyin ve deðiþtirin. Ekranda çýkan mesajý silmek için, cihazý elektrik prizine takarken, ayný zamanda onay tuþunu basýlý tutunuz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 27

28 11. Temizlik ve Hava Filtresi Deðiþimi NOT: Point i asla filtresiz çalýþtýrmayýn. Sadece ve özellikle orijinal HOFFRICHTER filtrelerini kullanýnýz. Aksi halde cihazýn garantisi geçersiz olur. Terapi hortumunun haftalýk temizliði Hortumu hafif sabunlu su ile iyice yýkayýn ve kurutun. Cihazýn haftalýk temizliði Güç kablosunu elektrikten çýkarýnýz. Cihazý önce sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmiþ bir bezle daha sonra kuru bir bezle siliniz Baþlýðýn temizliði (gerekirse) Baþlýðý maskeden ayýrýn. Baþlýðý üreticinin kullaným talimatlarýnda açýklandýðý þekilde temizleyiniz. 28 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

29 Temizlik ve Hava Filtresi Deðiþimi 11. Nemlendiricinin temizliði (if mounted) Nemlendiriciyi terapi hortumundan ve kilitleme mekanizmasýný çevirerek cihazdan ayýrýnýz. Nemlendiriciyi aquapoint manuelde açýklandýðý gibi temizleyin. Cihazý ve parçalarýný kimyasal veya termal olarak dezenfekte etme zorunluluðu yoktur. Cihazýn baþka bir hasta için hazýrlamasý Eðer cihazý farklý bir hasta kullanacaksa, önce distribütör veya üretici tarafýndan hijyenik olarak yeniden hazýrlanmalýdýr. Gerekli prosedür hazýrlanan hijyen planýnda detaylý olarak açýklanmaktadýr. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 29

30 12. Alarm Fonksiyonlarý Güç hatasý Eðer güç kaynaðýnda bir kesinti olur ve güç tekrar gelirse, motor otomatik olarak çalýþmaya baþlar ve ekranda aþaðýdaki mesaj belirir: Eðer opsiyonel powerpackpoint, kullanýlýyorsa güç kesilmesi durumunda bile bataryalar cihazý beslemektedir. Maske alarmý Bu alarm fonksiyonu sadece otomatik fonksiyonu kapalý olduðunda aktif olur. Eðer maske yüzünüzden kayarsa veya hortum cihazdan çýkarsa cihaz otomatik olarak kapanmaz, fakat sesli ve görsel olarak alarm verir. 30 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

31 Alarm Fonksiyonlarý 12. Uyandýrma alarmý Point entegre bir alarm saatine sahiptir. Programlama tuþlarýný kullanarak bu alarm saatini istediðiniz zamana ayarlayabilir veya iptal edebilirsiniz. Alarm saati programlanan uyandýrma zamanýnda alarm çalar. Alarmý 5 dakika ertelemek için operatör tuþuna bir kez iptal etmek için iki kez basýnýz. Güç hatasý fonksiyonunu kontrol etme Güç kablosunu elektrikten çýkarýnýz. Kabloyu tekrar takýnýz. Cihaz otomatik olarak terapiye devam etmelidir. Eðer powerpackpoint, kullanýyorsanýz önce bataryalardan birini çýkarýnýz. Maske kontrol alarmý Cihazýn motorunu manuel modda (otomatik mod kapalý) çalýþtýrýnýz. Maske hortuma takýlý iken hastanýn yüzüne uygulamadan bekleyiniz. Kýsa bir süre sonra cihaz sesli bir alarm sinyali verecektir. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 31

32 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý point cihazýnýn fonksiyonlarýný, aþaðýdaki üç tuþ ile programlayabilirsiniz: = programlama tuþu = programlama tuþu = onay tuþu Onaylama tuþuna bir süre basýlý tutarak, programlama menüsüne ulaþabilirsiniz. Menü ekranda belirecektir. Ekran en fazla iki satýrdan oluþmaktadýr. ve tuþlarýný kullanarak görüntülenecek satýrý seçebilirsiniz. Üçgen sembolü ise, seçilebilecek durumdaki satýrý belirtmektedir. point iki menüye sahiptir: 1. Standart menü 2. Komple menü 32 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

33 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Bu menüler arasýnda geçiþ yapabilmek için menü aktif iken ve tuþlarýna basýlý tutmalýsýnýz. Cihaz aþaðýdaki mesajlardan birini verecektir: veya Standart menü Komple menü Ayarlanabilir Ekran Dil DEU, ENG, FRA, ITA, NLD, PLK Uyandýrma zamaný Uyandýrma zamaný Saat, dakika Zaman Zaman Saat, dakika Tarih Tarih Gün, ay, yýl Maske testi 0 90 saniye 5 saniye aralýklarla Rampa 0 30 dakika 10 dakika aralýklarla P-rampa 4-20 hpa 0.5 hpa aralýklarla Otomatik mod OTO KAPALI, OTO BAÞLAT/DURDUR, OTO BAÞLAT Basýnç þifre korumalý 4-20 hpa 0.5 hpa aralýklarla Çalýþma Türbin Filtre Terapi Brightness % Zaman göstergesi (saat). Zaman göstergesi (saat). Zaman göstergesi (saat). Zaman göstergesi (saat). % 5 aralýklarla CPAP Solunum Terapi Cihazý point 33

34 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý NOT: Cihaz programlama modunda iken 30 saniye boyunca herhangi bir tuþa basýlmazsa, güvenlik sebebiyle programlama modundan çýkacaktýr. Programlama sýrasýnda deðiþtirilen deðer onay tuþuna basýlarak onaylanmadan moddan çýkýlýrsa, eski deðer hafýzada kalmaktadýr. Dil Point mesajlarý; Almanca (DEU), Ýngilizce (ENG), Fransýzca (FRA), Ýtalyanca (ITA), Flemenkçe (NLD) ve Polonya (PLK) dilinde görüntülenebilir. Baþka dillerde eklenebilmektedir. Dil seçimi: 1. Komple menüyü seçiniz. (sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak DIL (Language) seçeneðine giriniz. 3. tuþunu kullanarak tercih ettiðiniz dili seçiniz 4. Menüden Çýkýþ (Exit Menu) satýrýna gelip tuþuna basarak menüden çýkýnýz. 34 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

35 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Uyandýrma zamaný Uyandýrma zamanýný aktif ettiðinizde, cihaz ayarlanan zamanda bir alarm sesi üretmektedir. Alarm saatini aktif etmek için tuþuna basýnýz. Ekran onaylamanýz için kýsa bir süre uyandýrma zamanýný gösterir. Alarm saatini kapatmak için tuþuna basýnýz. Ekranda aktif haldeki uyandýrma zamanýný belirten bir çan sembolü görüntülenmektedir. Alarm sesini iki þekilde kapatabilirsiniz: 1. Açma/Kapama (ON/OFF) tuþuna basýnýz. Bu Erteleme (Slumber) modunu baþlatýr. 5 dakika sonra tekrar uyarýlacaksýnýz. Ekranda þu mesaj görüntülenir: Erteleme modunu kapatmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. 2. Alarm saatini kapatmak için tuþuna basýnýz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 35

36 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý Uyandýrma zamanýný ayarlanmasý: 1. Komple veya standart menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak UYANDÝRMA zamanýný (Wake Time) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak saati ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak dakikayý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Zaman Cihazýn dahili saati; elektriðe baðlanmadan 8 yýl boyunca çalýþmasýný saðlayan bir bataryaya sahiptir. Saati (00 24) ve dakikayý (00 59) ayarlayabilirsiniz. Saat doðru zamaný göstermeyi ve alarm saati fonksiyonunu kullanabilmeyi saðlar. Zamaný ayarlama: 1. Komple veya standart menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak ZAMANÝ (Time) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak saati ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak dakikayý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 36 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

37 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Tarih Gün (1 31), ay (Ocak Aralýk) ve yýl (00 99) olarak tarihi ayarlayabilirsiniz. Tarihi ayarlama: 1. Komple veya standart menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak TARIHI (Date) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak yýlý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak ayý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 5. ve tuþlarýný kullanarak günü ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Maske testi Maske testi terapi basýncý uygulanýrken kaçak olup olmadýðýný kontrol etmek için kullanýlýr. Maske testi süresini 90 saniyeye kadar ayarlayabilirsiniz. Bu test, rampa fonksiyonu baþlamadan önce çalýþýr. Maksimum terapi basýncý altýnda bile, maskenin yeterince sýkýlmýþ olup olmadýðýný kontrol eder. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 37

38 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý Maske testini ayarlama: 1. Komple veya standart menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak MASKE TESTINI (Mask Test) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak yýlý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Rampa Türbinin her çalýþmasýnda point cihazý mikroiþlemcisi, soft start rampanýn programlanmýþ olup olmadýðýný kontrol eder. Programlanan zaman süresince basýnç rampa baþlangýç basýncýndan (P-ramp) terapi basýncýna doðru yükseltilir. Bu fonksiyon sizin daha kolay uyuyabilmenizi saðlar. Soft start sizin solunum terapisine uyum saðlamanýzý kolaylaþtýrýr. point, gecikme zamaný aralýðýný, sýfýrdan (terapi basýncý bir defada uygulanýr) 30 dakikaya (terapi basýncý 30 dakika sonunda uygulanýr) kadar ayarlama imkaný verir. Rampa baþlangýç basýncý 4 hpa dan terapi basýncýna kadar olan aralýkta istenen deðere ayarlanabilir. 38 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

39 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Rampayý ayarlama: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak RAMPAYÝ (Ramp) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak dakikayý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak rampa baþlangýç basýncýný (P-ramp) ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Bas nç hpa cinsinden 10 Terapi basinci: 10 hpa (mbar) Bas nç yavasça terapi bas nc na dogru yükseltilir s 6 4 Maske testi Programlanan Softstart zamani (0-30 dakika) Zaman dakika cinsinden. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 39

40 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý Otomatik mod Otomatik mod üç ayar seçeneði sunar (KAPALI, BAÞLAT/DURDUR, BAÞLAT). 1. Otomatik mod KAPALI (maske alarmlý) Eðer Oto KAPALI (Auto OFF) olarak ayarlarsanýz cihazý akþam açmak ve sabah kapatmak için AÇMA/KAPAMA (on/off) tuþuna basmanýz gerekir. Eðer siz uyurken maske yüzünüzden kayarsa veya kaçak olu þursa sesli ve görsel bir alarm çalýþýr. 2. Otomatik BAÞLAT/DURDUR Eðer Oto BAÞLAT/DURDUR (Auto START/STOP) olarak ayarlarsanýz maskeyi yüzünüze takmanýz gerekir. Ýlk nefes almanýzla türbin çalýþmaya baþlar. Maskeyi yüzünüzden çýkardýktan 5 saniye sonra türbin otomatik olarak kapanýr. Otomatik modda iken gece maske veya hortum istemeden bile olsa çýkarsa türbin kapanýr. 3. Otomatik BAÞLAT (maske alarmlý) Seçilebilecek üçüncü seçenek Otomatik BAÞLAT modudur. Bu modda maskeyi yüzüne 40 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

41 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. takýnca türbin çalýþmaya baþlar. Gece maske veya hortum istemeden çýksa bile, türbin kapanmaz. Cihaz sadece AÇMA/KAPAMA (on/off) tuþuna basýldýðýnda kapanýr. Otomatik modun ayarlanmasý: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak OTOMATIK (Auto) seçiniz. 3. tuþuna basarak istediðiniz otomatik fonksiyonunu seçiniz. 4. MENÜDEN ÇÝKÝÞ (Exit Menu) satýrýna gelip tuþuna basarak menüden çýkýnýz. Cihaz hangi modda olursa olsun AÇMA/KAPAMA (on/off) tuþuna basýldýðýnda kapanýr. Basýnç Terapi basýncý sadece doktor tarafýndan ayarlanabilmesi için þifre korumalýdýr. Þifreyi bulmaya çalýþmayýnýz. Eðer ayarlanan basýnçla ilgili þüpheniz varsa, lütfen doktorunuzu arayýnýz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 41

42 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý Basýncýn ayarlanmasý: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak BASÝNCÝ (Pressure) seçiniz. 3. tuþuna basarak onaylayýnýz. ve tuþlarýný kullanarak þifreyi giriniz. Her dijitten sonra tuþuna basýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak terapi basýncýný ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Çalýþma Bu menü bekleme modu, türbin çalýþma süresi, filtre çalýþma süresi ve terapi süresini de kapsayan, toplam çalýþma süresini göstermektedir. Cihazýn çalýþma süresini öðrenmek: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak ÇALÝÞMAYÝ (Operation) seçiniz. 3. Bekleme süresini de kapsayan toplam çalýþma süresi görüntülenir. 4. tuþuna basýnýz. Türbin çalýþma süresi Görüntülenir. 5. tuþuna basýnýz. Filtre çalýþma süresi görüntülenir. 6. tuþuna basýnýz. Terapi süresi görüntülenir. 42 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

43 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Parlaklýk Ekran parlaklýðý istenen deðere ayarlanabilir. Ekran parlaklýðýný %0 ile %100 arasýnda istediðiniz bir deðere ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan deðer 30 saniye sonra uygulanmaya baþlar. Eðer herhangi bir tuþa basarsanýz ekran parlaklýðý %100 olur. Parlaklýðýn ayarlanmasý: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak PARLAKLÝÐÝ (Brightness) seçiniz. 3. ve tuþlarýný kullanarak istediðiniz parlaklýðý ayarlayýnýz. 4. tuþuna basarak onaylayýnýz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 43

44 14. Sorun Giderme Problem Muhtemel Sebep Çözüm Burun, para- nasal sinüslerde veya kulaklarda aðrý Rahatsýz edici bir yüksek basýnç hissi Burun ve boðazda kuruluk ve tahriþat Orijinal uyku apnesi semptomlarýna dönüþ Paranasal sinüslerde veya orta kulakta iltihaplanma Tavsiye edilen yüksek basýnçta rahatsýzlýk Basýnç toleransý henüz tamamlanmadý Hava çok kuru Farklý fiziksel durum veya farklý yaþam tarzý Cihaz arýzalý Terapiyi durdurun ve doktora baþvurun Eðer bir sorun olduðuna inanýyorsanýz doktora baþvurun Sakin olun ve soft start fonksiyonunu çalýþtýrýn Cihaz muhtemelen nemlendiricisiz kullanýlýyor doktorunuza baþvurup, aquapoint nemlendirici isteyiniz Doktorunuzu bilgilendirin Kontrol edilmesi için cihazý teknik servise gönderin 44 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

45 Sorun Giderme 14. Problem Muhtemel Sebep Çözüm Gözlerde tahriþat veya kuruluk Burun akmasý, burun çekme ihtiyacý Burun üþümesi Maske bölgesinde cilt kýzarýklýðý; ciltte kabarma Cilt ve maske arasýndan hava kaçaðý Hava akýmýna karþý reaksiyon Soðuk algýnlýðý Oda sýcaklýðý çok düþük Yanlýþ maske boyu Baþlýk çok sýký Alerjik reaksiyon Maske eskimiþse deðiþtirin veya maskenin doðru þekilde takýldýðýndan emin olun Oda havasýndaki nemi veya nemlendiricinin sýcaklýðýný yükseltin Doktorunuza baþvurun Oda sýcaklýðýný yükseltin; hortumu yastýðýnýzýn altýnda ýsýtýn Doktorunuzu bilgilendirin Baþlýk kemerlerini gevþetin Doktorunuzu bilgilendirin CPAP Solunum Terapi Cihazý point 45

46 14. Sorun Giderme Problem Muhtemel Sebep Çözüm Hava çok ýlýk Hava akýmý yok Düþük hava akýmý Türbin sürekli maksimum hýzda çalýþýyor Filtre kirli Hava giriþi týkalý Point bir ýsýtýcýya çok yakýn Cihaz arýzalý Ölçüm hortumunda su var Soft start fonksiyonu aktif Hava giriþi týkalý Ölçüm hortumu baðlý deðil veya týkalý Cihazda kaçak var Ölçüm hortumunda su var Filtreyi deðiþtirin Hava giriþinin açýk olduðundan emin olun Point in yerini kontrol edin Teknik servisi arayýnýz Ölçüm hortumunu kurulayýn Soft start zamanýný düþürün Hava giriþinin açýk olduðundan emin olun Ölçüm hortumunu kontrol edin Teknik servisi arayýnýz Ölçüm hortumunu kurulayýn 46 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

47 Görüntüleme iþaretleri 15. Bu bölüm en sýk görüntülenen mesajlarý açýklamaktadýr. Diðer bütün mesajlar bunlarla baðlý olarak silinebilir. Mask test. 55s Ramp... 10:33 Mask alarm 10s Check Mask Alarm ON 05:45 Alarm OFF Maskeyi doðru þekilde takmak için 55 saniyeniz var. Bu süre dolduktan sonra cihaz soft start fonksiyonunda çalýþmaya baþlar. Tam terapi basýncýnýn uygulanmasýna 10 dakika 33 saniye var. Maske yüzünüzden kaymýþtýr veya otomatik mod açýk ve türbin çalýþýr durumda iken maske yanlýþ takýlmýþtýr. Normal çalýþma modunda iken tuþuna bastýnýz. Saat te uyandýrýlacaðýnýzý gösteren bir mesajdýr. Normal çalýþma modunda iken tuþuna bastýnýz. Alarm saatinin kapatýldýðýný gösteren bir mesajdýr. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 47

48 15. Görüntüleme iþaretleri Wake alarm Schlumber. 1:18 Wake alarm OFF! Filter Uyandýrma alarmý çalýþtýrýlmýþ. Erteleme (Slumber) modunu baþlatmak için Açma/Kapama (ON/OFF) tuþuna bir defa basýnýz. Alarm saatini tamamen kapatmak için tuþa bir defa daha basýnýz. Alarm saati tarafýndan tekrar uyarýlmak için 1 dakika 18 saniyeniz var. Çalýþtýrma tuþuna bastýnýz ve Erteleme modunu kapattýnýz. Filtreyi deðiþtiriniz. (bakýnýz sayfa 26). Mesajý silmek için cihazýn DC konnektörünü takarken ayný zamanda onay tuþuna basarak basýlý tutunuz. Power Failure Restart Turbine Elektrik yeniden geldiðinde türbin otomatik olarak yeniden çalýþmaya baþlar. 48 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar

Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı bir seri numarası ile teslim edilir. Lütfen bataryaların seri numarasını buraya yazınız.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MEDTECH Sayfa 1

İÇİNDEKİLER. MEDTECH Sayfa 1 İÇİNDEKİLER HASTA BİLGİLERİ... 2 GİRİŞ... 3 UYARILAR VE ÖNLEMLER... 5 KULLANIM ÖZELLİKLERİ... 8 KURULUM... 9 KONTROL PANELİ... 10 CİHAZ YANINDAKİ AKSESUARLAR... 17 TEMİZLİK VE BAKIM... 18 Nemlendirici

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes 1 Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Kullanma önlemleri howtoc Bu DECT tipi telefon kablosuz ALCATEL özel santrali (PABX) ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

RESPİROX OTOMATİK CPAP

RESPİROX OTOMATİK CPAP RESPİROX OTOMATİK CPAP Yatış pozisyonuna göre otomatik basınç uygulama teknolojisi hastaya en uygun basıncı ölçerek, yatış pozisyonuna bağlı olarak basınç uygulama 0,5-5 basınç aralığı ile hassas basınç

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05 KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 22/09/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 4.1 TUŞLAR... 5 4.2 Ekran...

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

TopClean M Temizliği unutun, sadece nefes alın

TopClean M Temizliği unutun, sadece nefes alın Profesyonel temizleme ve dezenfeksiyon teknolojisi Temizliği unutun, sadece nefes alın Solunum ekipmanları için profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon www.meiko.com.tr : Güvenilir temizlik ve dezenfeksiyon

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Quality makes the Difference. Kullanma Kılavuzu Terapi Hava Nemlendiricisi point 2 için

Quality makes the Difference. Kullanma Kılavuzu Terapi Hava Nemlendiricisi point 2 için Quality makes the Difference Kullanma Kılavuzu Terapi Hava Nemlendiricisi point 2 için SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı bir seri numarası ile teslim edilir. Lütfen

Detaylı