Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý"

Transkript

1 Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý

2 >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný bir seri numarasý ile göndermektedir. Seri numarasý sistemin arkasýnda bulunan model etiketi üzerinde bulunmaktadýr. Lütfen herhangi bir sorun veya þikayet durumunda, bu seri numarasýný belirtiniz. UYGUNLUK Cihaz, 93/42/CE Direktiflerine uygundur. 2 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

3 Ýçindekiler >> 1. Sembollerin Açýklanmasý Güvenlik Talimatlarý Kullaným Özellikleri Point in Teknolojisi Kullanmaya baþlamadan önce Kontroller Teslimatta Verilen Ürünler Aksesuarlar Devreye alma Oksijen kullanýmý Temizlik ve Hava Filtresinin Deðiþimi Alarm Fonksiyonlarý Point cihazýnýn fonksiyonlarý Sorun Giderme Görüntüleme iþaretleri Denetim ve kontrol Teknik Bilgiler Hasta Kartý CPAP Solunum Terapi Cihazý point 3

4 01. Sembollerin Açýklanmasý Güvenlik talimatlarýna dikkat Uygulanan parça tipi BF Elektrik güvenlik sýnýfý II (koruyucu izolasyonu ile) CE Uygunluk Bildirimi Üretici Çalýþtýrma talimatlarýna uyun Cihazý normal evsel atýklarla atmayýnýz. Cihazýn tam olarak kullanýldýktan sonra atýlmasý ile ilgili bilgi, için lütfen yetkili satýþ servisi ile irtibata geçiniz. 4 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

5 Güvenlik Talimatlarý 02. Ýlk defa CPAP solunum terapi cihazýnýzý kullanmadan önce, lütfen tam ve dikkatli bir þekilde kullaným talimatlarýný okuyunuz. Gerekli olduðu takdirde, kullaným talimatlarýný çabuk ulaþabileceðiniz güvenli bir yerde saklayýnýz. HOFFRICHTER GmbH ürünleri; kullanýcý hatasý nedeniyle herhangi bir eksiklik olmamak kaydýyla 2 (iki) yýl süreyle garantilidir. HOFFRICHTER GmbH aþaðýda belirtilen hallerde; cihazda oluþabilecek herhangi bir hasar veya güvenlik, güvenirlilik ve performansý etkileyen durumlardan sorumlu deðildir: Çalýþtýrma, modifikasyon, genleþme, ayarlamalar, onarým ve bakým ölçümleri tarafýmýzdan yetkilendirilmemiþ kiþiler tarafýndan yapýlýrsa; Diðer üreticilerden gelen ve tarafýmýzdan point ile kullanýlmasýna izin verilmeyen aksesuarlar ve yedek parçalarýn kullanýlmasý; Cihaz kullaným kýlavuzunda belirtilenden farklý bir þekilde cihazýn kullanýlmasý; Kullaným kýlavuzunda yer alan hijyen ve temizleme talimatlarýna uyulmazsa. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 5

6 02. Güvenlik Talimatlarý Güç Kaynaðý Point harici, switch-modlu, VAC, Hz giriþli bir güç kaynaðý ünitesine sahiptir. Bu ünite dünya üzerindeki tüm enerji tederakçi networkleri ile baðlantýya izin verir. Ayný zamanda cihazý 24 V DC direkt voltaj ile çalýþtýrmak mümkündür, örneðin araçlarda ve evde mobil olarak cihazý kullanmak. DC güç kaynaðý cihaza baðlý iken, lütfen sadece opsiyonel baðlantý kablosunu kullanýnýz ve cihazý PC ile kullanmayýnýz. Potansiyel tehliklerden uzak durmak için, lütfen aþaðýdaki talimatlara uyunuz: 1. Cihazý sadece kendi CPAP terapiniz için ve doktorunuzun tavsiye ettiði þekilde kullanýnýz. 2. Sadece üretici veya distribütör firma tarafýndan tavsiye edilen aksesuarlarý (bakýnýz sayfa 14) kullanýnýz. 3. Cihazýn alarm fonksiyonlarýný düzenli olarak kontrol ediniz (bakýnýz sayfa 16). 6 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

7 Güvenlik Talimatlarý Maskedeki veya maske ile hortum arasýnda bulunan adaptördeki küçük deliðin týkanmadýðýnda herzaman emin olunuz. Bu delik dýþarýya verilen havadaki CO2 nin dýþarýya atýlmasýný saðlar. 5. Point i asla kapalý bir kabine veya yataðýn altýna koymayýnýz. Lütfen cihazýn etrafýndaki havanýn kolayca dolaþým yapabildiðinden emin olunuz. 6. Cihazý radyatör yakýnýna koymayýnýz. 7. Cihazý yatay olarak kullanýnýz. Bu özellikle nemlendirici baðlý iken çok önemlidir. 8. CPAP terapiniz sýrasýnda oksijen alýyorsanýz lütfen oksijen kullanýmý ile ilgili bütün yangýndan korýnma ve güvenlik kurallarýna uyunuz. 9. Mobil kullaným sadece park etmiþ araçlarda geçerlidir. 10.Cihazý kullanýrken aþaðýdaki semptomlardan bir veya bir kaçýný görürseniz lütfen hemen doktorunuza baþvurunuz: burun veya boðazdaki mukoza tabakasý kuruluðu, ön sinüs þikayetleri, kulak aðrýsý, burun akýntýsý, ciltte hassasiyet, aþýrý CPAP Solunum Terapi Cihazý point 7

8 02. Güvenlik Talimatlarý hissizlik, ses kaybý, yön bulma veya hafýza karýþýklýðý. 11. Cihazýnýz doðru þekilde çalýþmýyorsa lütfen hemen distribütör firmayý arayýnýz. 12.Filtre sistemini engellememek için cihazý duvara yakýn bir yere koymayýnýz. 13.Cihazý çantasýnýn içerisinde taþýyýnýz. Elektriksel güvenliði saðlamak için lütfen aþaðýdaki talimatlara uyunuz: Cihazýn kasasý ve/veya kablolarý hasar gördüyse cihazý çalýþtýrmayýnýz. point in kasasýný açmayýnýz. Bir sorun ile karþýlaþýrsanýz distribütor firmayý arayýnýz. Cihazý nemden ve sývýlardan koruyunuz. Cihazý banyoda veya rutubetli bir odada çalýþtýrmayýnýz. Cihazýn üzerine içi sývý dolu herhangi bir kap koymayýnýz. 8 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

9 Güvenlik Talimatlarý 02. Cihaz suyun içine düþerse sakýn tutmaya çalýþmayýnýz. Cihazý su ile temas edebilecek yerlere koymayýnýz. (örn. Küvet) Cihazý temizlemeden önce mutlaka elektrikten çýkartýnýz. Solunum terapi cihazýný; defibrilatör, diyatermi ekipmaný, mobil telefon, mikrodalga fýrýn, uzaktan kumandalý oyuncak vb. gibi ekipman veya cihazlarýn, yakýnýna koymayýnýz. 3 V/m den büyük elektromanyetik alanlar, cihazýn çalýþmasýný etkiler. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 9

10 02. Güvenlik Talimatlarý Bekleme Modu Cihaz türbini kapalý olduðu sürece bekleme modundadýr. Bu mod tarih ve zamaný gösteren ve aydýnlatýlmýþ bir ekran ile gösterilir. Eðer bir nemlendirici takýlý ise o da bekleme modundadýr. Önceden ayarlanan ýsýtma seviyesini görmek için düðmeye 5 saniye basýlý tutunuz. Bu modda güç tüketimi yaklaþýk 2 Wattýr. powerpackpoint bekleme modunda þarj edilir. Bekleme modunda, point herhangi bir tehlike içermeden sürekli açýk kalabilir. 10 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

11 Kullaným Özellikleri 03. point aðrlýðý 30 kg veya üzeri olan obstrüktif uyku apnesi hastalarýnda kullanýlýr. point üst solunum yolu týkanýklýðýný açmak için sürekli bir pozitif hava yolu basýncý üretir. point yapay solunum ihtiyacý olan hastalarda kullanýlamaz. Bu cihaz hayat koruma sistemi deðildir. Tedavi basýncý bir solunum maskesi ile uygulanýr. Bu maske bir hastanýn verdiði havanýn dýþarý atýlmasýný saðlayan bir ekshalasyon valfi ile birlikte verilir. Lütfen cihaz kapalý iken maskeyi takmayýnýz, aksi halde dýþarý verdiðiniz havayý yeniden soluyabilirsiniz. Ayrýca lütfen maske üzerindeki üretici talimatlarýna da uyunuz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 11

12 03. Kullaným Özellikleri Kontrindikasyonlar Solunum terapisi aþaðýdaki hastalýklara sahip hastalarda kontrindike olabilir: Büllöz akciðer hastalýklarý Pnömotoraks Çok düþük kan basýncý Pnömosefalüs veya CSF kaçaklarý veya kafa travmasý Paranasal sinüs veya orta kulak iltihabý durumunda terapiyi durdurmak gerekebilir. Lütfen doktorunuzla görüþünüz. Eðer cihaz bir aquapoint nemlendirici ile birlikte kullanýlýyorsa, nemlendirici suyuna ilaç veya aromatik yaðlar gibi herhangi bir katký maddesi karýþtýrmayýnýz. 12 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

13 Point in Teknolojisi 04. point obstrüktif uyku apnesi tedavisinde kullanýlan bir CPAP terapi cihazýdýr. point, gerekli basýncý üretmek için elektronik olarak kontrol edilen bir körüðe sahiptir. Hasta üzeindeki stresi olabildiðince düþük tutabilmek için, körük yüksek rezerv kapasiteli ve hýzlý kontrol edilebilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Solunum havasýna ait borular ve ýsý yayan hava elektronik devrelerin soðutulmasý ihtiyacýndan ötürü ayrý ayrý yerleþtirilmiþtir. point bütün fonksiyonlarý kontrol eden bir mikroiþlemciye ve entegre bir quartz saate sahiptir. Konforlu bir kullaným için soft start rampasý, otomatik baþlama-durma fonksiyonu ve ayarlanabilir ekran parlaklýðý özellikleri bulunmaktadýr. Cihazýn içinden geçen hava bir miktar ýsýnmaktadýr. Bu durum yüksek su tüketimine sebep olmaktdýr. Kýþ mevsiminde nefesle alýnan hava kuru olduðundan özellikle aðýz ve burundaki mukoz tabakasý da bir miktar kuruyabilir. Bu istenmeyen bir durumdur ve istisnai olarak enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu sebepten CPAP terapisi hava nemlendiricisi ile birlikte uygulanmalýdýr. point kolayca takýlabilen bir aksesuar olarak, aquapoint nemlen- CPAP Solunum Terapi Cihazý point 13

14 04. Point in Teknolojisi diriciye sahiptir. Ýhtiyaç halinde nemlendiriciyi baðlantý soketini yerleþtirip bastýrarak takýnýz ve kilit mekanizmasýný çevirerek kolayca çýkarýnýz. Nemlemdiriciyi çýkarma Nemlemdiriciyi kilitleme Detaylý bilgi için lütfen aquapoint kullaným kýlavuzuna bakýnýz. 14 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

15 Kullanmaya baþlamadan önce Çok soðuk ortamlarda cihazý asla çalýþtýrmayýnýz. Isýnýn dengelenmesi için yaklaþýk olarak 1 saat bekleyin. 2. Hava filtresini düzenli olarak kontrol ediniz. Düzenli aralýklarla filtreyi temizleyiniz. Cihazý asla hava filtresiz kullanmayýnýz. 3. Maske sisteminizi temizleyiniz ve bütün parçalarýný özellikle terapi hortumu, maske ve baþlýðý sürekli kontrol ediniz. Cilt yaðlarýný ve kozmetik ürünlerini temizlemek için yatmadan önce yüzünüzü temizlemenizi tavsiye ederiz. Bu iþlem maske ömrünü uzatýr ve cildin tahriþ olma ihtimalini azaltýr. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 15

16 05. Kullanmaya baþlamadan önce Lütfen þu kurulum talimatlarýna sýkýca uyunuz: 1. Cihazý herhangi bir ýsý kaynaðýnýn yakýnýna koymayýnýz. Hava dolaþýmýný engellememek için cihazýn altýný ve arkasýný mobilya, perde veya minder gibi maddelerle kapatmayýnýz. 2. Cihazý ytaðýnýzýn yakýnýnda, sert ve düz bir zemine yerleþtiriniz. 3. Mobil kullaným sýrasýnda da cihaz sert ve düz bir zeminde konmalý ve düþme riskine karþý korumalý olmalýdýr. 16 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

17 Kontroller Kullaným paneli / ekran 2. Hava çýkýþý 3. Entegre edilebilen nemlendirici için baðlantý soketleri CPAP Solunum Terapi Cihazý point 17

18 06. Kontroller 4. DC besleme giriþi 5. RS232 arayüz baðlantý soketi 6. Filtre 7. Model etiketi 18 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

19 Kontroller Ekran 9. Programlama tuþlarý 10.Onay tuþu 11.AÇMA / KAPAMA tuþu CPAP Solunum Terapi Cihazý point 19

20 07. Teslimatta verilen ürünler Parça numarasý: a. Solunum terapi cihazý b. Taþýma çantasý c. Güç besleme ünitesi d. Güç kablosu e. Ventilasyon maskesi (opsiyonel) Çeþitli maske sistemleri mevcuttur f. Ekshalasyon valfi g. Terapi hortumu CPAP Solunum Terapi Cihazý point

21 Aksesuarlar 08. Parça numarasý Terapi hava nemlendiricisi aquapoint Batarya paketi powerpackpoint Filtre sistemi filtersystempoint Kalýn filtre point için Ýnce filtre filtersystempoint için Kalýn filtre filtersystempoint için PC-Software V araç kablosu isteðe baðlý 12V - 24V dönüþtürücü isteðe baðlý CPAP Solunum Terapi Cihazý point 21

22 08. Aksesuarlar 22 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

23 Devreye alma Cihazý doðru þekilde hazýrladýktan sonra, güç kaynaðý soketini cihaza, güç kablosunu da elektrik prizine takýnýz. 2. Cihaz; açýlýþ mesajýný, yazýlým sürümünü ve de o zamana kadarki tedavi saatini, görüntüler. Bundan sonra da tarih ve saati gösterir. 3. Terapi hortumunu: a) hava çýkýþýna b) maskeye baðlayýnýz. 4. Maskeyi burnunuza takýnýz. Eðer otomatik modu seçtiyseniz, ilk nefes alýþýnýzda cihaz çalýþmaya baþlar. Manuel modda iseniz, baþlatma/durdurma tuþuna basýnýz. 5. Cihaz, daha sonra seçilen süre boyunca ve ayarlanan basýnç seviyesinde, maske testi yapacaktýr. Bu sürede muhtemel kaçaklarý önlemek için, maskeyi kaçak yapmayacak þekilde yüzünüze yerleþtiriniz. 6. Hortumu, siz yatarken çekip çýkaramayacaðýnýz þekilde, uygun bir yere yerleþtiriniz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 23

24 09. Devreye alma 7. Derin bir þekilde ve sakince; sadece burnunuzdan, nefes alýnýz. Eðer soft start fonksiyonunu aktif hale getirdiyseniz, cihaz, maske kaçak testinden sonra basýncý yavaþça yükselterek, ayarlanan seviyeye çýkaracak ve sizin düþük seviye basýnçta dahi, rahatça uyumanýza yardýmcý olacaktýr. NOT: Soft start ve maske testi sürelerini nasýl ayarlayacaðýnýzý öðrenmek için Point Cihazý Fonksiyonlarý adlý bölüme bakýnýz. (sayfa 36 38) 24 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

25 Oksijen kullanýmý 10. Eðer CPAP terapiniz sýrasýnda oksijen de alýyorsanýz, lütfen üretici veya distribütör firma tarafýndan size verilen, oksijen kullaným talimatlarýna uyunuz. Eðer oksijeni doðrudan maskeye uyguluyorsanýz lütfen kýrýlmayan ve medikal kurallara uygun materyalden üretilen hortum kullanýnýz. Lütfen distribütörünüze baþvurunuz. Ayrýca, oksijeni hava çýkýþýna takýlan bir adaptör ile doðrudan da baðlayabilirsiniz. Lütfen distribütörünüze baþvurunuz. Her durumda lütfen doktorunuzun talimatlarýna kesinlikle uyunuz. DÝKKAT! Oksijen, yanma olaylarýna sebep olabilir. Bu sebepten, lütfen oksijen kullanýmý için geçerli, yangýndan korunma kurallarýna uyunuz. Oksijen baðlantý parçalarýný yaðdan koruyunuz, sigara içmeyiniz ve cihazý ateþten uzakta tutunuz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 25

26 10. Oksijen kullanýmý DÝKKAT! Eðer CPAP cihazýnýz ile birlikte oksijen kullanýyorsanýz, CPAP cihazý kapalý veya bekleme durumunda iken oksijen kaynaðý da mutlaka kapalý olmalýdýr. Daima önce CPAP cihazýný sonra oksijen kaynaðýný açýnýz. CPAP cihazýný kapatmadan önce oksijen kaynaðýný kapatýnýz. Sayfa 39 daki talimatlarý takip ederek cihazý Auto OFF durumuna getiriniz. Cihazý kullanacaðýnýz zaman doðru olduðundan emin olmak için hortum baðlantýlarýný kontrol ediniz. 26 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

27 Temizlik ve Hava Filtresi Deðiþimi 11. Maskenin günlük temizliði Maskeyi ve ekshalasyon valfini terapi hortumunda ayýrýnýz. Maskeyi üreticinin kullaným talimatlarýnda açýklandýðý þekilde temizleyiniz. Filtrenin deðiþimi / temizliði Eðer filtre kirli ise veya ekranda Filter mesajý çýkarsa filtre deðiþtirilmeli veya yýkanmalýdýr. Bunun için filtreyi cihazýn arkasýnda bulunan yerinden çýkartýn ve yenisi ile deðiþtirin. Eðer opsiyonel filtersystempoint kullanýyorsanýz lütfen filtreyi kullaným talimatlarýnda açýklandýðý gibi temizleyin ve deðiþtirin. Ekranda çýkan mesajý silmek için, cihazý elektrik prizine takarken, ayný zamanda onay tuþunu basýlý tutunuz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 27

28 11. Temizlik ve Hava Filtresi Deðiþimi NOT: Point i asla filtresiz çalýþtýrmayýn. Sadece ve özellikle orijinal HOFFRICHTER filtrelerini kullanýnýz. Aksi halde cihazýn garantisi geçersiz olur. Terapi hortumunun haftalýk temizliði Hortumu hafif sabunlu su ile iyice yýkayýn ve kurutun. Cihazýn haftalýk temizliði Güç kablosunu elektrikten çýkarýnýz. Cihazý önce sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmiþ bir bezle daha sonra kuru bir bezle siliniz Baþlýðýn temizliði (gerekirse) Baþlýðý maskeden ayýrýn. Baþlýðý üreticinin kullaným talimatlarýnda açýklandýðý þekilde temizleyiniz. 28 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

29 Temizlik ve Hava Filtresi Deðiþimi 11. Nemlendiricinin temizliði (if mounted) Nemlendiriciyi terapi hortumundan ve kilitleme mekanizmasýný çevirerek cihazdan ayýrýnýz. Nemlendiriciyi aquapoint manuelde açýklandýðý gibi temizleyin. Cihazý ve parçalarýný kimyasal veya termal olarak dezenfekte etme zorunluluðu yoktur. Cihazýn baþka bir hasta için hazýrlamasý Eðer cihazý farklý bir hasta kullanacaksa, önce distribütör veya üretici tarafýndan hijyenik olarak yeniden hazýrlanmalýdýr. Gerekli prosedür hazýrlanan hijyen planýnda detaylý olarak açýklanmaktadýr. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 29

30 12. Alarm Fonksiyonlarý Güç hatasý Eðer güç kaynaðýnda bir kesinti olur ve güç tekrar gelirse, motor otomatik olarak çalýþmaya baþlar ve ekranda aþaðýdaki mesaj belirir: Eðer opsiyonel powerpackpoint, kullanýlýyorsa güç kesilmesi durumunda bile bataryalar cihazý beslemektedir. Maske alarmý Bu alarm fonksiyonu sadece otomatik fonksiyonu kapalý olduðunda aktif olur. Eðer maske yüzünüzden kayarsa veya hortum cihazdan çýkarsa cihaz otomatik olarak kapanmaz, fakat sesli ve görsel olarak alarm verir. 30 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

31 Alarm Fonksiyonlarý 12. Uyandýrma alarmý Point entegre bir alarm saatine sahiptir. Programlama tuþlarýný kullanarak bu alarm saatini istediðiniz zamana ayarlayabilir veya iptal edebilirsiniz. Alarm saati programlanan uyandýrma zamanýnda alarm çalar. Alarmý 5 dakika ertelemek için operatör tuþuna bir kez iptal etmek için iki kez basýnýz. Güç hatasý fonksiyonunu kontrol etme Güç kablosunu elektrikten çýkarýnýz. Kabloyu tekrar takýnýz. Cihaz otomatik olarak terapiye devam etmelidir. Eðer powerpackpoint, kullanýyorsanýz önce bataryalardan birini çýkarýnýz. Maske kontrol alarmý Cihazýn motorunu manuel modda (otomatik mod kapalý) çalýþtýrýnýz. Maske hortuma takýlý iken hastanýn yüzüne uygulamadan bekleyiniz. Kýsa bir süre sonra cihaz sesli bir alarm sinyali verecektir. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 31

32 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý point cihazýnýn fonksiyonlarýný, aþaðýdaki üç tuþ ile programlayabilirsiniz: = programlama tuþu = programlama tuþu = onay tuþu Onaylama tuþuna bir süre basýlý tutarak, programlama menüsüne ulaþabilirsiniz. Menü ekranda belirecektir. Ekran en fazla iki satýrdan oluþmaktadýr. ve tuþlarýný kullanarak görüntülenecek satýrý seçebilirsiniz. Üçgen sembolü ise, seçilebilecek durumdaki satýrý belirtmektedir. point iki menüye sahiptir: 1. Standart menü 2. Komple menü 32 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

33 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Bu menüler arasýnda geçiþ yapabilmek için menü aktif iken ve tuþlarýna basýlý tutmalýsýnýz. Cihaz aþaðýdaki mesajlardan birini verecektir: veya Standart menü Komple menü Ayarlanabilir Ekran Dil DEU, ENG, FRA, ITA, NLD, PLK Uyandýrma zamaný Uyandýrma zamaný Saat, dakika Zaman Zaman Saat, dakika Tarih Tarih Gün, ay, yýl Maske testi 0 90 saniye 5 saniye aralýklarla Rampa 0 30 dakika 10 dakika aralýklarla P-rampa 4-20 hpa 0.5 hpa aralýklarla Otomatik mod OTO KAPALI, OTO BAÞLAT/DURDUR, OTO BAÞLAT Basýnç þifre korumalý 4-20 hpa 0.5 hpa aralýklarla Çalýþma Türbin Filtre Terapi Brightness % Zaman göstergesi (saat). Zaman göstergesi (saat). Zaman göstergesi (saat). Zaman göstergesi (saat). % 5 aralýklarla CPAP Solunum Terapi Cihazý point 33

34 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý NOT: Cihaz programlama modunda iken 30 saniye boyunca herhangi bir tuþa basýlmazsa, güvenlik sebebiyle programlama modundan çýkacaktýr. Programlama sýrasýnda deðiþtirilen deðer onay tuþuna basýlarak onaylanmadan moddan çýkýlýrsa, eski deðer hafýzada kalmaktadýr. Dil Point mesajlarý; Almanca (DEU), Ýngilizce (ENG), Fransýzca (FRA), Ýtalyanca (ITA), Flemenkçe (NLD) ve Polonya (PLK) dilinde görüntülenebilir. Baþka dillerde eklenebilmektedir. Dil seçimi: 1. Komple menüyü seçiniz. (sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak DIL (Language) seçeneðine giriniz. 3. tuþunu kullanarak tercih ettiðiniz dili seçiniz 4. Menüden Çýkýþ (Exit Menu) satýrýna gelip tuþuna basarak menüden çýkýnýz. 34 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

35 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Uyandýrma zamaný Uyandýrma zamanýný aktif ettiðinizde, cihaz ayarlanan zamanda bir alarm sesi üretmektedir. Alarm saatini aktif etmek için tuþuna basýnýz. Ekran onaylamanýz için kýsa bir süre uyandýrma zamanýný gösterir. Alarm saatini kapatmak için tuþuna basýnýz. Ekranda aktif haldeki uyandýrma zamanýný belirten bir çan sembolü görüntülenmektedir. Alarm sesini iki þekilde kapatabilirsiniz: 1. Açma/Kapama (ON/OFF) tuþuna basýnýz. Bu Erteleme (Slumber) modunu baþlatýr. 5 dakika sonra tekrar uyarýlacaksýnýz. Ekranda þu mesaj görüntülenir: Erteleme modunu kapatmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. 2. Alarm saatini kapatmak için tuþuna basýnýz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 35

36 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý Uyandýrma zamanýný ayarlanmasý: 1. Komple veya standart menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak UYANDÝRMA zamanýný (Wake Time) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak saati ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak dakikayý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Zaman Cihazýn dahili saati; elektriðe baðlanmadan 8 yýl boyunca çalýþmasýný saðlayan bir bataryaya sahiptir. Saati (00 24) ve dakikayý (00 59) ayarlayabilirsiniz. Saat doðru zamaný göstermeyi ve alarm saati fonksiyonunu kullanabilmeyi saðlar. Zamaný ayarlama: 1. Komple veya standart menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak ZAMANÝ (Time) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak saati ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak dakikayý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 36 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

37 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Tarih Gün (1 31), ay (Ocak Aralýk) ve yýl (00 99) olarak tarihi ayarlayabilirsiniz. Tarihi ayarlama: 1. Komple veya standart menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak TARIHI (Date) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak yýlý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak ayý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 5. ve tuþlarýný kullanarak günü ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Maske testi Maske testi terapi basýncý uygulanýrken kaçak olup olmadýðýný kontrol etmek için kullanýlýr. Maske testi süresini 90 saniyeye kadar ayarlayabilirsiniz. Bu test, rampa fonksiyonu baþlamadan önce çalýþýr. Maksimum terapi basýncý altýnda bile, maskenin yeterince sýkýlmýþ olup olmadýðýný kontrol eder. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 37

38 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý Maske testini ayarlama: 1. Komple veya standart menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak MASKE TESTINI (Mask Test) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak yýlý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Rampa Türbinin her çalýþmasýnda point cihazý mikroiþlemcisi, soft start rampanýn programlanmýþ olup olmadýðýný kontrol eder. Programlanan zaman süresince basýnç rampa baþlangýç basýncýndan (P-ramp) terapi basýncýna doðru yükseltilir. Bu fonksiyon sizin daha kolay uyuyabilmenizi saðlar. Soft start sizin solunum terapisine uyum saðlamanýzý kolaylaþtýrýr. point, gecikme zamaný aralýðýný, sýfýrdan (terapi basýncý bir defada uygulanýr) 30 dakikaya (terapi basýncý 30 dakika sonunda uygulanýr) kadar ayarlama imkaný verir. Rampa baþlangýç basýncý 4 hpa dan terapi basýncýna kadar olan aralýkta istenen deðere ayarlanabilir. 38 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

39 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Rampayý ayarlama: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak RAMPAYÝ (Ramp) seçiniz. 3. tuþuna basýnýz. ve tuþlarýný kullanarak dakikayý ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak rampa baþlangýç basýncýný (P-ramp) ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Bas nç hpa cinsinden 10 Terapi basinci: 10 hpa (mbar) Bas nç yavasça terapi bas nc na dogru yükseltilir s 6 4 Maske testi Programlanan Softstart zamani (0-30 dakika) Zaman dakika cinsinden. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 39

40 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý Otomatik mod Otomatik mod üç ayar seçeneði sunar (KAPALI, BAÞLAT/DURDUR, BAÞLAT). 1. Otomatik mod KAPALI (maske alarmlý) Eðer Oto KAPALI (Auto OFF) olarak ayarlarsanýz cihazý akþam açmak ve sabah kapatmak için AÇMA/KAPAMA (on/off) tuþuna basmanýz gerekir. Eðer siz uyurken maske yüzünüzden kayarsa veya kaçak olu þursa sesli ve görsel bir alarm çalýþýr. 2. Otomatik BAÞLAT/DURDUR Eðer Oto BAÞLAT/DURDUR (Auto START/STOP) olarak ayarlarsanýz maskeyi yüzünüze takmanýz gerekir. Ýlk nefes almanýzla türbin çalýþmaya baþlar. Maskeyi yüzünüzden çýkardýktan 5 saniye sonra türbin otomatik olarak kapanýr. Otomatik modda iken gece maske veya hortum istemeden bile olsa çýkarsa türbin kapanýr. 3. Otomatik BAÞLAT (maske alarmlý) Seçilebilecek üçüncü seçenek Otomatik BAÞLAT modudur. Bu modda maskeyi yüzüne 40 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

41 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. takýnca türbin çalýþmaya baþlar. Gece maske veya hortum istemeden çýksa bile, türbin kapanmaz. Cihaz sadece AÇMA/KAPAMA (on/off) tuþuna basýldýðýnda kapanýr. Otomatik modun ayarlanmasý: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak OTOMATIK (Auto) seçiniz. 3. tuþuna basarak istediðiniz otomatik fonksiyonunu seçiniz. 4. MENÜDEN ÇÝKÝÞ (Exit Menu) satýrýna gelip tuþuna basarak menüden çýkýnýz. Cihaz hangi modda olursa olsun AÇMA/KAPAMA (on/off) tuþuna basýldýðýnda kapanýr. Basýnç Terapi basýncý sadece doktor tarafýndan ayarlanabilmesi için þifre korumalýdýr. Þifreyi bulmaya çalýþmayýnýz. Eðer ayarlanan basýnçla ilgili þüpheniz varsa, lütfen doktorunuzu arayýnýz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 41

42 13. Point cihazýnýn fonksiyonlarý Basýncýn ayarlanmasý: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak BASÝNCÝ (Pressure) seçiniz. 3. tuþuna basarak onaylayýnýz. ve tuþlarýný kullanarak þifreyi giriniz. Her dijitten sonra tuþuna basýnýz. 4. ve tuþlarýný kullanarak terapi basýncýný ayarlayýnýz ve tuþuna basarak onaylayýnýz. Çalýþma Bu menü bekleme modu, türbin çalýþma süresi, filtre çalýþma süresi ve terapi süresini de kapsayan, toplam çalýþma süresini göstermektedir. Cihazýn çalýþma süresini öðrenmek: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak ÇALÝÞMAYÝ (Operation) seçiniz. 3. Bekleme süresini de kapsayan toplam çalýþma süresi görüntülenir. 4. tuþuna basýnýz. Türbin çalýþma süresi Görüntülenir. 5. tuþuna basýnýz. Filtre çalýþma süresi görüntülenir. 6. tuþuna basýnýz. Terapi süresi görüntülenir. 42 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

43 Point cihazýnýn fonksiyonlarý 13. Parlaklýk Ekran parlaklýðý istenen deðere ayarlanabilir. Ekran parlaklýðýný %0 ile %100 arasýnda istediðiniz bir deðere ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan deðer 30 saniye sonra uygulanmaya baþlar. Eðer herhangi bir tuþa basarsanýz ekran parlaklýðý %100 olur. Parlaklýðýn ayarlanmasý: 1. Komple menüyü seçiniz (bakýnýz sayfa 33). 2. ve tuþlarýný kullanarak PARLAKLÝÐÝ (Brightness) seçiniz. 3. ve tuþlarýný kullanarak istediðiniz parlaklýðý ayarlayýnýz. 4. tuþuna basarak onaylayýnýz. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 43

44 14. Sorun Giderme Problem Muhtemel Sebep Çözüm Burun, para- nasal sinüslerde veya kulaklarda aðrý Rahatsýz edici bir yüksek basýnç hissi Burun ve boðazda kuruluk ve tahriþat Orijinal uyku apnesi semptomlarýna dönüþ Paranasal sinüslerde veya orta kulakta iltihaplanma Tavsiye edilen yüksek basýnçta rahatsýzlýk Basýnç toleransý henüz tamamlanmadý Hava çok kuru Farklý fiziksel durum veya farklý yaþam tarzý Cihaz arýzalý Terapiyi durdurun ve doktora baþvurun Eðer bir sorun olduðuna inanýyorsanýz doktora baþvurun Sakin olun ve soft start fonksiyonunu çalýþtýrýn Cihaz muhtemelen nemlendiricisiz kullanýlýyor doktorunuza baþvurup, aquapoint nemlendirici isteyiniz Doktorunuzu bilgilendirin Kontrol edilmesi için cihazý teknik servise gönderin 44 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

45 Sorun Giderme 14. Problem Muhtemel Sebep Çözüm Gözlerde tahriþat veya kuruluk Burun akmasý, burun çekme ihtiyacý Burun üþümesi Maske bölgesinde cilt kýzarýklýðý; ciltte kabarma Cilt ve maske arasýndan hava kaçaðý Hava akýmýna karþý reaksiyon Soðuk algýnlýðý Oda sýcaklýðý çok düþük Yanlýþ maske boyu Baþlýk çok sýký Alerjik reaksiyon Maske eskimiþse deðiþtirin veya maskenin doðru þekilde takýldýðýndan emin olun Oda havasýndaki nemi veya nemlendiricinin sýcaklýðýný yükseltin Doktorunuza baþvurun Oda sýcaklýðýný yükseltin; hortumu yastýðýnýzýn altýnda ýsýtýn Doktorunuzu bilgilendirin Baþlýk kemerlerini gevþetin Doktorunuzu bilgilendirin CPAP Solunum Terapi Cihazý point 45

46 14. Sorun Giderme Problem Muhtemel Sebep Çözüm Hava çok ýlýk Hava akýmý yok Düþük hava akýmý Türbin sürekli maksimum hýzda çalýþýyor Filtre kirli Hava giriþi týkalý Point bir ýsýtýcýya çok yakýn Cihaz arýzalý Ölçüm hortumunda su var Soft start fonksiyonu aktif Hava giriþi týkalý Ölçüm hortumu baðlý deðil veya týkalý Cihazda kaçak var Ölçüm hortumunda su var Filtreyi deðiþtirin Hava giriþinin açýk olduðundan emin olun Point in yerini kontrol edin Teknik servisi arayýnýz Ölçüm hortumunu kurulayýn Soft start zamanýný düþürün Hava giriþinin açýk olduðundan emin olun Ölçüm hortumunu kontrol edin Teknik servisi arayýnýz Ölçüm hortumunu kurulayýn 46 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

47 Görüntüleme iþaretleri 15. Bu bölüm en sýk görüntülenen mesajlarý açýklamaktadýr. Diðer bütün mesajlar bunlarla baðlý olarak silinebilir. Mask test. 55s Ramp... 10:33 Mask alarm 10s Check Mask Alarm ON 05:45 Alarm OFF Maskeyi doðru þekilde takmak için 55 saniyeniz var. Bu süre dolduktan sonra cihaz soft start fonksiyonunda çalýþmaya baþlar. Tam terapi basýncýnýn uygulanmasýna 10 dakika 33 saniye var. Maske yüzünüzden kaymýþtýr veya otomatik mod açýk ve türbin çalýþýr durumda iken maske yanlýþ takýlmýþtýr. Normal çalýþma modunda iken tuþuna bastýnýz. Saat te uyandýrýlacaðýnýzý gösteren bir mesajdýr. Normal çalýþma modunda iken tuþuna bastýnýz. Alarm saatinin kapatýldýðýný gösteren bir mesajdýr. CPAP Solunum Terapi Cihazý point 47

48 15. Görüntüleme iþaretleri Wake alarm Schlumber. 1:18 Wake alarm OFF! Filter Uyandýrma alarmý çalýþtýrýlmýþ. Erteleme (Slumber) modunu baþlatmak için Açma/Kapama (ON/OFF) tuþuna bir defa basýnýz. Alarm saatini tamamen kapatmak için tuþa bir defa daha basýnýz. Alarm saati tarafýndan tekrar uyarýlmak için 1 dakika 18 saniyeniz var. Çalýþtýrma tuþuna bastýnýz ve Erteleme modunu kapattýnýz. Filtreyi deðiþtiriniz. (bakýnýz sayfa 26). Mesajý silmek için cihazýn DC konnektörünü takarken ayný zamanda onay tuþuna basarak basýlý tutunuz. Power Failure Restart Turbine Elektrik yeniden geldiðinde türbin otomatik olarak yeniden çalýþmaya baþlar. 48 CPAP Solunum Terapi Cihazý point

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı