TORTUL TUL. Sayý: 17/5. Mayýs 2005 EDÝTÖRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORTUL TUL. Sayý: 17/5. Mayýs 2005 EDÝTÖRDEN"

Transkript

1 SEDÝMANTOLOJÝ ÇALIÞMA GRUBU TORTUL TUL HABER BÜLTENÝ Mayýs 2005 EDÝTÖRDEN Sayý: 17/5 Deðerli Dostlar, Yine gecikme ile çýkarabildik TOR- TUL Dergimizi. Bunun baþlýca nedeni iþin ucundan tutacak meslekdaþlarýmýzýn azlýðý ve benim Petrol Kongresi'nde sunmak zorunda olduðun iki makalenin hazýrlýðý ile edit etmek durumunda olduðum makalelerdi. Tüm bunlara raðmen yýlmadan, gecikme ile de olsa bu dergiyi çýkarmaya devam edeceðiz. Zira siz deðerli meslekdaþlarýmýza sonsuz bir saygýmýz var ve bu iletiþimin devam etmesi gerek. Ýki kongre geçti yakýn zamanda. Ýki kongrede sunulan sedimantoloji ile ilgili sunularýn azlýðý üzüntü verici. Türkiye'nin tüm jeolojik konulardaki zenginliðini biliniyor. Yabancýlar bir çok model çalýþmasý için Türkiye'ye akýn ediyor. Ancak Türkiye'den çýkan fazla bir þey yok. Bazen de yabancýlarýn yalan yanlýþ yaptýklarý modellere dayalý makalelerle onlarýn yanlýþlarýna katkýda bulunuyoruz. Türkiye'de çýkan iki üç dergiyi dolduracak makale bulunmakta güçlük çekiliyor. Genelde sorulduðu zaman ise ne yapalým YÖK nedeniyle yabancý yayýn yapmak zorundayýz deniliyor. Bir tane yabancý yayýn yapýlýyorsa iki tane de Türkçe yapýlsa olmazmý? Bu ay yapmaya söz verdiðimiz gezimizi 28 Mayýs günü gerçekleþtiriyoruz. 28 Mayýs sabahý Armada Alýþveriþ merkezi ile Varan arasýndaki sokak üzerinde buluþarak gerçekleþtireceðiz. Ulaþým konusunda iki seçeneðimiz var. Birincisi araziye bir minibüs ile gitmek. Ýkincisi ise üç veya dört adet özel araba ile gitmek. Küçük bir ücreti olacak tabii ki. Þu anda 15 civarýnda katýlýmcý var. Çarþamba günden sonra kayýt yapmayacaðýz ve gelenlere de kusura bakmayýn diyeceðiz ulaþýmdaki organizasyon nedeniyle. Her katýlýmcý kendi azýðýný kendisi getirecek. Böylesi daha kolay. Türkiye Birinci Sedimantoloji Kongresi ile ilgili toplantýyý Yürütme Kurulu üyelerimizin aþýrý yoðun (!) iþleri nedeniyle hala yapamadýk. Ancak kýsa süre sonra bu konuda da ilerlemelerden sizlere bahsedeceðimizi umuyoruz. Türkiye Sedimantoloji Milli Komitesi seçimi ile ilgil toplantýyý da Haziran ayý içinde yapmayý umuyoruz. Bir diðer düþüncemiz ise sedimantolojinin farklý konularýnda bir Çalýþtay (workshop) Dizisi hazýrlamak. Hazýrlýklar olgunlaþtýðýnda sizlere duyurup katkýlarýnýzý isteyeceðiz. Bu ayný zamanda Türkiye'de sedimantolojinin nerelerde olduðunu ve kimlerin ne ürettiðini, eksiklik ve fazlalýklarýmýzý da gösterecektir. Bana gelen eleþtirilerden bir tanesi, benim hep ön planda olduðum ve yerimi gençlere býrakmam gerektiði þeklinde idi. Ben ön planda olmak isteyen birisi deðilim. Amacým sadece bir dergiyi yaþatmak amacýyla özveride bulunmaktan baþka bir þey deðil. Eðer gönüllü ve gerçekten bu iþe zaman ayýracak üyelerimiz var ise lütfen buyursunlar ve bu iþin ucundan tutsunlar. Bu dergin çýkmasý gerek. Türkiye'de de artýk sedimantoloji konusunda bir haberleþme aracýmýz olsun, geliþsin ve bir bilimsel dergiye dönüþsün. Bunun ne kadar ýzdýrap verici olduðunu anlamak için taþýn altýna elini koyup sýzýsýný duymak gerek. Haydi gönül,üler buyurun diyorum. Eleþtiri getiren meslekdaþýmýzýn tabiriyle biraz da siz ön planda olun. Son olarak Ekim ayýnda Maurice Tucker Türkiye'ye geliyor ve teyit aldýk. Kendisiyle haberleþtik. Burada bir yada iki konferans verecek. Ardýndan bir saha gezisi düzenleyeceðiz. Bu geziyi mümkün olduðunca az sayýda katýlýmcý ile yapmak amacý ve arzusundayýz. Geziye katýlmak isteyenler olursa tercihimizi daha önceki gezilere katýlýp bizlere destek olan üyelerimize vermeyi düþünüyoruz. Bu konudaki önerilerinize de açýðýz. Bir sonraki ayýn TORTUL Bülteninde buluþmak üzere saðlýcakla ve mutlu kalýn, Yürütme Kurulu adýna A. Sami Derman Ýhtiyar amcaný dinlermisin oðlum Nevruz, Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiðit iþte gerek. Lafý bol karný geniþ soylarý taklit etme, Özü saðlam, sözü saðlam adam ol, ýrkýna çek. Mehmet Akif Ersoy Sedimantoloji Çalýþma Grubu Yürütme Kurulu ulu Onursal Baþkan : Teoman Norman Sekreter : Mustafa Karabýyýkoðlu Sosyal Ýþler Üyesi : Ekmel Uygur Baþkan : A. Sami Derman Muhasip Üye : Özden Ýleri Üye : Mehmet Özkul 2. Baþkan : Baki Varol Organizasyon Üyesi: Ayhan Ilgar Üye : Erhan Yýlmaz 1

2 STRATÝGR TÝGRAFÝK BIR ARAÇ AÇ OLARAK AK BÝYOJENÝK SÝLÝKA Hollanda Uygulamalý Bilim Enstitüsü yeni baþlattýðý bir programda biyojenik silika'nýn stratigrafik bir araç olarak kullanýlmasý çalýþmalarýna baþladý. Bir çok fosil yaþlandýrma amacýyla kullanýlmaktadýr. Spor ve polenler de özellikle karasal ortamlarda hemen hemen tek yaþ verebilecek malzeme olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Eðer korunmuþlarsa. Buna karþýlýk, biyojenik silika ise bir çok ortamda yaygýn olarak bulunmaktadýr. Denizel ortamlarda, tek hücreli silisten yapýlmýþ iskelete sahip radiolaria ve diatom gibi organizmalarýn biyostratigrafik korelasyonlarda kullanýlmalarý artýk bir sanat eseri haline gelmiþtir. Buna karþýlýk, karasal sedimanlar içindeki biyojenbik silikanýn stratigrafiye uygulanmasý henüz keþfedilmemiþ araþtýrma alanlarýndan birisi olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Susuz ortamlarda, biyojenik silika büyük ölçüde geliþmiþ bitkilerdeki hücrelerden elde edilmektedir. Bitkiler çözülmüþ silikayý toprak suyundan opal-a formunda alýr ve köklerinde, dallarýnda ve yapraklarýnda depolarlar. Organik maddenin çözünmesinden sonra silika phytolit'ler (bir nevi biyolojil taþ) olarak korunurlar. Ýklim ve ortamsal koþullara baðlý olarak, bu phytolitler korunabilirler. Önemli bir faktör olarak çöller bu korunmaya ev sahipliði yaparlar. Genel olarak, phytolitler mikroskopik çalýþmalarda morfolojik özelliklerine göre sýnýflandýrýlýrlar. Poligon þekilli, phytolit olabilecek olan olan, parçacýklar, Groningen gaz sahasýnda, Hollanda Uygulamalý Bilim Enstitüsü tarafýndan, Üst Permiyende bulunmuþlardýr. Phytolitlerin morfolojilerine göre taxonomik sýnýflamasý paleontolojik ve arkeolojik araþtýrma çalýþmalarýnda, insan ve hayvanlarýn organik diyetlerini anlamada (hatta dinazorlarýn bile) kullanýlmaktadýr. Morfolojik çalýþmalar yanýnda, phytolitlerin ve sývý kapanýmlarýnýn izotop oranlarýnýn ölçümü iklim ve bitki örtüsünün anlaþýlmasýnda yardýmcý olabilecektir. Olayýn ilave verilerle ispatlanmasý durumunda, elde edilecek stratigrafik veriler ýþýðýnda, özellikle karasal rezervuarlarda daha saðlýklý korelasyonlarýn yapýlmasýna, rezervuarlarýn daha iyi anlaþýlmasýna ve daha saðlýklý ve daha fazla üretim yapýlm a s ý n a yardýmcý olacaktýr. Olayýn önemi; her geçen gün yeni bir aracýn bilimsel çalýþmalarda yerbilimcilere yardýmcý olmak üzere ortaya çýkmasýndadýr. Bir çok bilim adamý veya normal insan için önemsiz gibi görünen bu araþtýrma sonucu ekonomiye katký saðlayacak bir olaydýr ve bir çok petrol þirketi tarafýndan desteklenmektedir. Kaynak: Information Geo-energy, Netherland Institute of Applied Geoscience TNO-National Geological Survey. Derleyen: A. Sami DERMAN Çok iyi korunmuþ kök izleri. Kök izleri çoðu zaman korunmasý zor olan ancak uygun koþullarýn olmasý durumunda korunabilen özelliklerden. Gözlendiði alanlarda karasal ortamý ve bitki örtüsünün karakteri hakkýnda önemli bilgiler saðlayan kök izleri ayný zamanda uyumsuzluk yüzeylerinin de göstergesi olabilirler. Resim Cide güneybatýsýnda Orta Jura yaþlý Himmetpaþa formasyonunun taban diskordan yüzeyinden çekilmiþtir. Foto: A. Sami Derman koleksiyonundan alýnmýþtýr. Duraysýz basen kenarýnýn göstergelerinden birisi de slide (kayma) ve slump (oturma) yapýlarýdýr. Kayma kütleleri bazen tüm bir istifi yamaç aþaðýya taþýyabilirler. Resim Zonguldak Ereðli yolunun Ereðli ye birkaç kilometre yakýnýnda yol yarmasýndan çekilmiþtir. Foto: A. Sami DERMAN koleksiyonundan. Yazýþma Adresi A. Sami Derman Mustafa Kemal Mah. 2. Cad. No. 86, Esentepe, 06520, Ankara Tel: Fax: Cep:

3 Yerbilimciler için kullanýþlý ve kolay k bir program NASA A World W Wind W 1.3 (worldwind.arc.nasa.gov) Dr.. Kaan K Þevki KAVAKK AK Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliði Bölümü 58140/Sivas e-posta: web page: Yerbilimciler!!! NASA'nýn yazdýðý World Wind 1.3 programý size yerküre üzerindeki herhangi bir noktayý 3 boyutlu olarak sanal gerçeklikle gösterme, izleme, kaydetme ve canlandýrma imkaný veriyor. Ayrýca o noktaya yaklaþýp uzaklaþabiliyor ve üzerinde dönebiliyorsunuz!.. Uzaktan algýlamayý (remote sensing), elektromanyetik radyasyonun (Þekil 1) insan gözünün görebildiði görünür (visible) bölgesi dýþýndaki bölgelerinden de yararlanarak, yeryüzündeki cisimler hakkýnda onlara dokunmaksýzýn uzaydan ve havadan bilgi toplama yöntem veya bilimi olarak tanýmlamak Þekil 1. Elektromanyetik spektrum mümkündür. Son yýllarda uzaktan algýlama verilerinin yer bilimlerindeki önemi gittikçe artmaktadýr. Landsat, SPOT ve ASTER uydularý bugün yerbilimcilerin ulaþabileceði en yaygýn uzaktan algýlama verilerini oluþturmaktadýr. Ancak bu verileri amaca uygun olarak birleþtirmek, iþlemek ve deðerlendirmek Sayýsal Görüntü Ýþleme (Digital Image Processing) kavramý içine girmektedir (Kavak, 2000) Coðrafi Bilgi Sistemi'ni (Geographic Information System) ise, bilgi teknolojisine dayalý bir veri toplama, iþleme ve sunma aracý olarak veya yoðun ve karmaþýk konum bilgilerinin etkin bir þekilde denetlenebildiði bir yönetim tarzý veya coðrafik verilerin daha verimli kullanýlmasýna olanak saðlayan bir sistem ya da bunlarýn bir bütünü olarak tanýmlamak mümkündür (Yomralýoðlu, 2002). Son yýllarda bilgisayar teknolojisinde gözlenen ilerlemeler yerbilimlerinde de etkin uygulamalar yaratmýþtýr. Uzaktan algýlama uydularýndan elde edilen veriler, coðrafi bilgi sistem programlarýyla analiz, sunum, sorgu ve deðerlendirme imkaný sunmaktadýr. Üzerinde duracaðýmýz World Wind 1.3 programý da coðrafi bilgi sistem mantýðýný kullanarak uzaktan algýlama verilerine ulaþýmý saðlýyor. NASA'nýn yerbilimciler ve coðrafyaya baðlý diðer disiplinlerde çalýþanlar için yazdýðý bir program olan World Wind 1.3 uzaktan algýlama uydularýndan Landsat ETM+ ve SRTM yükseklik verilerini ve diðer verileri coðrafi bilgi sistem mantýðý içinde gösterip deðerlendirebilmekte! Jeolojik çalýþmalar açýsýndan bakýldýðýnda, Türkiye'nin bitki örtüsü bakýmýndan yoðun olan bazý bölgeleri dýþýnda kalan bölgeler için daha kullanýþlý olan bu program sayesinde çalýþma alanýnýzý ve yakýn çevresini araziye gitmeden önce tanýmanýz mümkün. Programý kurmadan önce bilgisayarýnýzda.net runtime environment and DirectX runtime. programlarýnýn yüklü olmasý ve ayrýca bilgisayarýnýzýn ekran kartýnýn da bu programca desteklenmesi gerekiyor (http://worldwind.arc.nasa.gov/dow nload.html). Program için bilgisayarda istenen minimum özellikler ise aþaðýdaki gibi: " Windows 2000, XP Home, veya XP Professional iþletim sistemi " Intel Pentium 3, 1 GHz, veya AMD Athlon " 256 MB RAM " 3D Ekran kartý o nvidia GeForce 2 Ultra o ATI Radeon 7500 o Intel Extreme Graphics 2 " DSL / kablo baðlantý " 2 GB disk alaný Program aslýnda baþlangýçta karþýnýza çýkan görünümüyle, 1 km yersel çözünürlüðe sahip olan ve insan gözünün görebildiði elektromanyetik alaný içeren Blue Marble (http://earthobservatory.nasa.gov/ne wsroom/bluemarble/) veri tabanýnýn birebir kopyasýný içeriyor (Þekil 2). Ýstediðiniz alana yaklaþtýðýnýzda bu kez görüntü Landsat ETM+' ýn çerçeve görüntülerine geçiyor arasýnda alýnan görüntüler, bazý bölgeler dýþýnda ayný uydunun 15 m'lik pankromatik bandý tarafýndan güçlendirilmiþ. Programda 3 boyutlu görünümü saðlayan SRTM verileri 90 m grid aralýklý olarak seçildiði için yeryüzüne ait özelliklerin çok detaylý olarak gösterimi mümkün deðil! Bilindiði gibi SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), uzay mekiði Endeavour' un 2000 yýlýnda, 11 gün süreyle yeryüzünün, gerçeðe en yakýn ve üç boyutlu görünümünü elde etmek amacýyla gerçekleþtirdiði bir uçuþu ifade etmekte (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/). ABD dýþýndaki coðrafyalarda 90 m (3 3

4 Þekil 2. Blue Marble Türkiye görüntüsü arcsecond) grid aralýklý olarak internetten indirilebilen bu sayýsal yükseklik modelleri, A.B.D. içinde daha iyi sonuç verebilen 30 m'lik grid aralýðýnda alýnabilmektedir. Tüm dünya için yakýnda 30 m' lik verilerin de serbest býrakýlmasý beklenmektedir. SRTM verileri, uydu yansýma verileriyle birleþtirildiklerinde herhangi bir bölgenin görünümü sanal gerçeklikle izlenebilmektedir (Þekil 3). Bu þekilde, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Reþadiye ve Niksar arasýndaki bölümü üç boyutlu olarak görülmektedir. Programda bulunan ana menüleri þu sekilde sýralamak mümkün: " Pozisyon bilgisi " Enlem boylam bilgisi " Yerbulduru arayüzü. "Place finder" la istediðiniz þehir, ülke ve hatta köy ismini girerek anýnda yakýnlaþabilme imkaný. Taranmýþ önceki yerleþim birimlerini daha Þekil 3: Reþadiye ve Niksar arasýnda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun görünümü. Sol ön planda yer alan su kütlesi Almus Barajý'ný göstermektedir. Görüntüdeki beyaz kesimlerse bulutlarý ifade etmektedir.

5 hýzlý görebilme imkaný (history). " Güncel MODIS bilgisi sayesinde yangýn, sel ve deprem gibi olaylardan etkilenen bölgeleri izleyebiliyorsunuz. " WMS bilgisi. WMS modu size bir server üzerinde jeodezik bilgi aktarýmý yapabiliyor ve bu bilgiyi canlandýrabiliyor. " Bilimsel görüntüleme arabirimi. Scientific Visualization Studio (SVS) ile yerkürenin atmosfer, biyosfer, iklimsel özellikleri hakkýnda bilgi ediniyor ve deðiþimleri canlandýrabiliyorsunuz. " Landsat 7 görünür bölge görüntüsü NASA LT. " Landsat 7 görünür bölge görüntüsü WWC. " Landsat 7 Yapay renk görüntüsü WWC. " USGS 1 m (siyah/beyaz) Ortofoto (Terraserver). " USGS Topografik haritalarý (Terraserver). " USGS Kent bölgeleri (Terraserver). " Ülke ve A.B.D. Eyalet sýnýr bilgileri. " Yerleþim birimleri bilgisi. " Astrobiyoloji bilgileri. " Ülke bayrak bilgisi. " Dünya üzerindeki eski ve yeni anýtlarýn yerleri gösteriliyor. Üzerine týklandýðýnda ise web de ayrýntýlý bilgi veriliyor. " Norveç e ait özel arayüzler (belediye ve tarihöncesi anýt bilgileri). " 26 Aralýk 2004 Tsunami bilgileri. Üzerinde yaþadýðýnýz herhangi bir kara parçasýný istediðiniz yükseklikten ve açýdan görmek bu programla mümkün! Bu iþlemi gerçekleþtirirken ekranda enlem/boylam ve yükseklik deðerlerini de isterseniz görebiliyor ve enlem/boylam çizgisinin rengini deðiþtirebiliyorsunuz. Bunun yaný sýra, World Wind ve yararlý web sitelere baðlanma imkaný da programda saðlanmakta! Klavye ve fare kullanýmýný kolaylaþtýran Key chart PDF dosyasý ise size çok yardýmcý olacak (Þekil 4). Ctrl+s tuþlarýyla ekrandaki görüntüyü direkt kaydedebilme ve Space tuþuyla default görünüme dönme imkanýnýz da var. Ve çok güzel bir özellik! F11 tuþuyla (motion momentum) herhangi bir bölge üzerinde belirli bir hýzda uçabiliyorsunuz (flythrough). Düþey abartmayý ayarlama imkanýnýz da mevcut! Normalde 1 olmasý tavsiye ediliyor ancak 0-10 arasýna ayarlayabiliyorsunuz. Görüntünün ortasýný belirleyen haç F9 tuþuyla kontrol ediliyor ve yerleþim birim adýna týkladýðýnýzda ekranýn tam ortasýna getirebiliyorsunuz. Ctrl+c tuþlarýyla ise isteðiniz noktanýn koordinatlarýný almanýz mümkün. L (Layer manager'la) programýn coðrafi bilgi sistem modunu açabiliyorsunuz. Böylece tüm arayüzleri kontrol edebilmeniz mümkün! Programý kullananlarda ortaya çýkan problemleri çözmeye yönelik öneriler ve diðer özellikler hakkýnda ms/index.php?showtopic=1497 adresindeki forumdan bilgi sahibi olabilir karþýnýza çýkan probleme yanýt isteyebilirsiniz. Bu arada programýn kullanýmý hakkýnda oldukça yararlý olabilecek bir el kitabýný ise adresinden indirmek mümkün. Programýn baþýca dezavantaj ve avantajlarýný sýralamak gerekirse; Dezavantajlar " Bunlardan ilki, Landsat verilerinden bazý coðrafyalarý kapsayanlarý 15 m'lik pankromatik band tarafýndan desteklenmediði için yeterince kaliteli bir görünüme izin vermiyor. Ancak Türkiye'nin özellikle orta ve doðu kesimleri bu yönden þanslý! " Bilgisayarýnýzdaki ekran kartýnýn güçlü olmasý görüntüyü de etkiliyor. Yaklaþma ve uzaklaþma modlarý bazen verilerin kaybolmasýna yol açabilir. " Sayýsal veri kullanýmý ABD'de daha kolay ve yaygýn olduðundan bazý veri türlerini diðer ülkeler için kullanamýyorsunuz. Ancak ABD üzerinde çalýþýrken yüksek çözünürlüklü hava fotoðraflarýný ve topografik haritalarý da yükleyebilmeniz mümkün. Bu fotoðraflar bazen evleri bile tanýmanýza yardýmcý olabiliyor. " Servere baðlantý ve canlandýrma modlarý yavaþ ilerliyor. " Yeryüzüne paralel uçuþlarda yerleþim isimleri görüntü üzerinde gözleniyor. Ancak isimlerin düþey izdüþümünün, o yerleþim birimlerini belirlediðine dikkat etmek gerekiyor. " Community Landsat verilerinde yersel çözünürlük problemi görüntüyü tanýmanýzý zorlaþtýrýyor. Þekil 4: World Wind 1.3'de kullanýlan klavye ve fare özellikleri (http://worldwind.arc.nasa.gov/graphics/keychart1-3.pdf

6 Avantajlar " Sadece jeologlar deðil astrobiyoloji, atmosfer, tarým, okyanus ve iklim bilimcilerin de yararlanabileceði güzel bir program. " NLT Landsat verisinin 15 m deðerdeki yersel çözünürlüðü programý çekici kýlýyor. " Çalýþýlacak bölgeler hakkýnda doyucu coðrafik ön bilgi saðlanabiliyor. Ayrýca jeolojik çizgisellikler olarak da bilinen fay zonlarý ve sistematik kýrýk hatlarýný görebiliyoruz. " Uzaktan algýlama ve coðrafi bilgi sistem yöntemlerine iyi bir baþlangýç yapabilmek mümkün! " Programa istenen türde verilerin girilmesi için olanak tanýnýyor. Norveç'le ilgili coðrafik ve diðer veriler bu kapsamda gerçekleþtirilmiþ. Neden Türkiye için de veriler girilmemiþ olsun? " Programýn web sitesinden güncelleme imkaný var. " Görüntülerin yüklendiðine dair ekranýn sað alt köþesindeki ikon sizi bilgilendiriyor. Sonuç olarak, World Wind 1.3'ün uzaktan algýlama ve coðrafi bilgi sistem verilerine baþlangýç yapmak isteyen ve çalýþma alanlarý hakkýnda coðrafik açýdan bir ön bilgi edinmek isteyen yerbilimciler için oldukça güzel ve kolay bir program olduðunu söylemek mümkün! Tabii ki bu tip ücretsiz yazýlýmlara ek olarak Internet'teki bazý web siteleri de yerbilimcilere veri saðlanmasý konusunda çok önemli bir görevi yerine getirmekte! Ülkemizden verilebilecek web sitelerinin baþýnda Türkiye Deprem Sitesi (http://www.sayisalgrafik.com.tr/ deprem/index.html) gelmektedir. Deprem hakkýnda deðerli bilgiler veren bu siteden etkileþimli haritalar yardýmýyla Türkiye'deki depremlerin coðrafik daðýlýmý ve iliþkili diðer yersel verilerle birlikte deprem parametrelerine de ulaþýlabilmekte ve istenen ortama kaydedilebilmektedir. Öte yandan dünya ölçeðinde, ülkemizde dahil olmak üzere yerbilimleriyle ilgili bilgi edinmek isteyenler için Cornell Üniversitesi'nin küresel ve bölgesel ölçekteki veri tabaný (http://atlas.geo.cornell.edu/ima. html) size birçok veriyi birlikte gösterebilme ve deðerlendirme imkaný sunuyor. Kaynaklar Kavak, K.Þ., 2000, Sayýsal Görüntü Ýþlemleri'nin Temel Kavramlarý ve Jeolojik Uygulamalardaki Önemi, TÜBÝTAK Bilim ve Teknik Dergisi, No: 393, s Yomralýoðlu, T., (2000), Coðrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 2.Baský, 480 s., ISBN X, Ýstanbul. JEOLOJÝK OJÝK TERÝMLER SÖZLÜÐÜ Saltation Sand ridge Scour trough Scouring Scree Sediment gravity Flow Sediment-water interface Sequence stratigraphy Sequence Settling Shape sorting Sheet flood Sheet wash Shingle beach Shoal Shoal water delta Shoreface Shoreline Shrinkage cracks Shrinkage Skip mark Slabby Slide mark Slide Sliding Slope wash Slump mark S Sýçrama Kum tepeciði, kum sýrtý Kazýlma çukuru Kazýlma Döküntü (gevþek malzeme) Çökel çekim akmasý, sediman çekim akmasý Sediman-su arayüzü Ýstif stratigrafisi Ýstif Oturma, düþme, yerleþme Þekilsel boylanma Yaygý sellenmesi, yaygý þeklinde taþkýn, taþkýn sellenmesi Yaygý yýkamasý Çakýllý kumsal (kýyý) Sýðlýk Sýð su deltasý Kýyýyüzü Kýyýçizgisi Büzülme çatlaðý Büzülme, küçülme Sekme izleri Kalýn dilimli Kayma izleri Kayan Kayma Yamaç yýkanmasý Heyelan izleri

7 Slump mark Slump Slurry Sorting Spit Standing wave Stoss side Straight Strandplain Stream Stream flood Subaerial exposure Subduction Subduction Zone Subsidence Support Suspension Swashzone Symmetric Syntaxial overgrowth Swell Kayma izleri, Heyelan izleri Göçme, çökme, Oturma Su ile karýþýk, suya doygun Boylanma Dil kýyý Dikine dalga Týrmanma yüzeyi Düz Ýlerleyen kýyý düzlüðü Akarsu, akýntý Akarsu taþkýný sellenmesi Yüzeylenme, atmosfere açýlma Dalma-batma, yitim Yitim zonu Gömülme, çökme, oturma Destek Asýntý, Asýlý olma Yalama zonu Bakýþýmlý Optik devamlýlýkta tane büyümesi Deniz kabarmasý, siþme Tabular Talus Tap Texture Tidal inlet Toeset Toplap Topset Trace fossil Traction Traction carpet Transgressive System Tract Transmissibility Transverse bar Trench Truncation Truncation Surface Turbid flow Turbidite Turbidity current Turbulant flow T Tablamsý, düzlemsel Yýðýntý Ýliþki kurmak, baðlantý kurmak, baðýntý kurmak Doku Gelgit giriþi, lagüne giren gelgit kanalý, gelgit giriþ kanalý Alýnseti ayak ucu Üstten aþma, tepeden aþma, aþarak ilerleme Tavansetleri / tavantakýmlarý Ýz fosil, eskiden yaþamýþ canlýlarýn býraktýðý izler Sürüklenme Sürüklenme ile oluþan yaygý, sürüklenerek çökelen sedimanlarýn oluþtur duðu yaygý Transgresif sistem birimi Geçirme kapasitesi, geçirme imkaný (Geçirgenlikxkalýnlýk) Enine tümsek, enine sýrt, akýntý gidiþine dik yönde geliþen kum sýrtý Hendek Yontulma, traþlanma Traþlanma yüzeyi, kesilme yüzeyi, yontulma yüzeyi Dolaþýk akýntý Bulantý Bulantý akýntýsý, Karmaþýk, dolaþýk akýntý Uniform Updip Upper fan U Tekdüze, yeknesak Eðim yukarýya Üst yelpaze Vadose zone Vadose V Suya doygun olmayan zon, Havaya doygun zon Suya doygun olmayan, Havaya doygun

8 Vigor Vigorously Viscosity Viscous fluid Þiddet, kuvvet Çok þiddetli þekilde Aðdalýlýk Aðdalý akýþkan Washover fan Wild flysch Wrap Wave-traction deposits Wedge W Kýyý yýkanma yelpazesi Yaban fliþi Bükülme Dalga sürüklenmeli taþýnmýþ / dalga ile iþlenmiþ çökeller Kama Yield strength Yield Y Deformasyona dayanma gücü Kalýcý bozunmaya uðrama Bu bölümle birlikte elimizdeki Jeolojik Terimler Sözlüðü tamamlanmýþ gibi görünüyor. Ancak bu sözlük yaþayan bir sözlük olmalý. Bulunan yeni sözcükler bize ulaþtýrýlýrsa, bu sözlüðe eklemeye ve yaþar halde tutmaya gayret edeceðiz, her ay güncelleþtirmeye çalýþacaðýz ve güncelleþtirildiði ayýn tarihi ile numaralandýracaðýz. Ýsteyen her üyemize de istediði her zaman gönderebileceðiz. Hepinize çalýþmalarýnýzda baþarýlar diler, saygýlarýmýzý sunarýz. A. Sami DERMAN Resif çekirdeði fasiyesi: Büyüme konumundaki Acropora lar. Þelf kenarýnda gözlenen bu fasiyes bir yandan kýsa mesafede yamaç ve basen fasiyeslerine geçerken, diðer yandan þelf fasiyeslerine geçiþ göstermektedir. Foto: Mut Baseni Zeyker köyü-yayla yolu yarmasý. A. Sami Derman koleksiyonunkoleksiyonundan

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojisi. Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli

Uzaktan Algılama Teknolojisi. Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli Uzaktan Algılama Teknolojisi Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli SPOT görüntüsü (Roma) 16-Aralık-2005 Source: earth.eas.int Uzaktan Algılama Dünya yüzeyinin gözlenmesi

Detaylı

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ Doç. Dr. A. Sami DERMAN TPAO Genel Müdürlüðü Ankara KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ TPAO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 22-26 Nisan, 2004 ANKARA ÖNSÖZ Her meslek kolunda olduðu gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING Asst. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL Week IV NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANIRIZ? Sayısaldır (Dijital), - taramaya gerek yoktur Hızlıdır Uçuş planı,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Uydu Görüntülerinin Jeoloji Uygulamaları Günümüzde uydu görüntüleri jeoloji çalışmalarının önemli ve güçlü araçlarından biridir. Daha araziye çıkmadan, arazi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak görüntüler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU 2014 UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU, İhsanullah YILDIZ Jeofizik Mühendisi UZAKTAN ALGILAMA MADEN UYGULAMASI ÖZET İnceleme alanı Ağrı ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.çalışmanın amacı

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

VORTEX Rüzgar Enerjisi Değerlendirme Ürünleri

VORTEX Rüzgar Enerjisi Değerlendirme Ürünleri VORTEX Rüzgar Enerjisi Değerlendirme Ürünleri ŞİRKET Vortex, orta ölçekli (meso-scale) rüzgar/güneş enerjisi verisi sağlama konusunda dünya lideri olan bir yenilenebilir enerji şirketidir. Şirket merkezi

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı