Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Yeni Tıp Yeni Dergisi Tıp 2015;32:-82 Dergisi 2015;32:-82 Orjinal Orjinal makale makale Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi (The evaluation (The evaluation of clinical, of clinical, radiological, radiological, pathological pathological profile profile ovarian of ovarian torsion torsion cases) cases) Mine GENÇ Mine GENÇ 1, Neslin 1, Neslin ŞAHİN ŞAHİN 2, Serap 2, Serap KARAARSLAN KARAARSLAN 3, Serkan 3, Serkan GÜÇLÜ GÜÇLÜ Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Doğum Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR 2 2 Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Radyoloji Radyoloji Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR 3 3 Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Patoloji Patoloji Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR ÖZET ÖZET ABSTRACT ABSTRACT Amaç: Amaç: Bu çalışmada Bu çalışmada amacımız, amacımız, kliniğimizde kliniğimizde over torsiyonsiyonu tanısı ile tanısı opere ile edilen opere hastaların edilen hastaların klinik, klinik, patolojik patolojik clinical, clinical, radiological radiological and pathological and pathological profile profile patients of patients over tor- Background: Background: The aim The of aim this of study this was study to was evaluate to evaluate the the ve görüntüleme ve görüntüleme bulgularının bulgularının değerlendirilmesidir. with suspected with suspected ovarian ovarian torsion. torsion. Materyal Materyal ve Metot: ve Metot: Bu retrospektif Bu retrospektif çalışma çalışma Ocak 2007 Ocak 2007 Materials Materials and Methods: and Methods: This retrospective This retrospective study was study was ile Eylül ile 2014 Eylül yılları 2014 yılları arasında arasında Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Tıp carried carried out by out examining by examining the records the records of patients of patients Fakültesi Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Doğum Kliniği nde Kliniği nde over over operated operated Department at Department of Obstetrics of Obstetrics and Gynecology, and Gynecology, torsiyonu torsiyonu nedeniyle nedeniyle opere edilen opere hastaların edilen hastaların dosyalarının dosyalarının Faculty Faculty of Medicine, of Medicine, Sifa University, Sifa University, between between January January incelenmesiyle incelenmesiyle gerçekleştirildi. gerçekleştirildi. Over torsiyonu Over torsiyonu nedeniyle nedeniyle 2007 and 2007 September and September Age, parity Age, and parity radiological and radiological cerrahi cerrahi uygulanan uygulanan hastaların hastaların yaşları, yaşları, pariteleri, pariteleri, over over findings findings (such as (such ovarian as ovarian size, free size, fluid free in fluid the in pelvic the pelvic torsiyonunu torsiyonunu destekleyen destekleyen radyolojik radyolojik bulgular bulgular (over boyutu, pelvik tu, pelvik bölgede bölgede serbest serbest sıvı varlığı) sıvı varlığı) ve laboratuvar ve laboratuvar hematocrit, hematocrit, platelet platelet and white and white blood blood cell count) cell count) (over boyu- region) region) and laboratory and laboratory parameters parameters (such as (such hemoglobin, as hemoglobin, parametreleri parametreleri (hemoglobin, (hemoglobin, hematokrit, hematokrit, trombosit trombosit ve ve supporting supporting ovarian ovarian torsion torsion were investigated. were investigated. Also Also lökosit lökosit sayıları) sayıları) incelendi. incelendi. Preoperatif Preoperatif bulantı, bulantı, kusma, kusma, information information about about preoperative preoperative signs and signs symptoms and symptoms pelvik ağrı pelvik varlığı ağrı varlığı gibi semptom gibi semptom ve bulgular ve bulgular kayıt altına kayıt altına such as such nausea, as nausea, vomitting, vomitting, abdominal abdominal pain were pain were alındı. Hastaların alındı. Hastaların histopatolojik histopatolojik sonuçları sonuçları değerlendirildi. değerlendirildi. obtained obtained from the from patient the patient records. records. The histopathological The histopathological Bulgular: Bulgular: Çalışmamıza Çalışmamıza toplam toplam 14 hasta 14 dahil hasta edildi. dahil edildi. results results of the patients of the patients were evaluated. were evaluated. Pelvik Pelvik ağrı en ağrı sık en rastlanılan sık rastlanılan şikayeti şikayeti oluşturmakta oluşturmakta idi. idi. Results: Results: A total A of total 14 of patients 14 patients were included were included the in the Radyolojik Radyolojik görüntülemelerde en çok en dikkati çok dikkati çeken over çeken over study. study. Abdominal Abdominal pain was pain the was most the common most common symptom symptom boyutlarının boyutlarının artmış artmış olması olması idi. Adneksiyal idi. Adneksiyal torsiyon torsiyon 8 seen 8 in seen patients. in patients. An enlarged An enlarged ovary ovary was the was most the most hastada hastada sol overde, sol overde, 6 hastada 6 hastada sağ overde sağ overde izlendi. izlendi. Overin Overin common common finding finding which which was detected was detected by radiological by radiological histopatolojik histopatolojik incelemesinde incelemesinde seröz kist seröz adenom kist adenom (%35,7), (%35,7), imaging. imaging. Adnexal Adnexal torsion torsion was right-sided was right-sided in 6, left-sided in 6, left-sided teka lutein teka kisti lutein (%35,7), kisti (%35,7), fibrotekoma fibrotekoma (%21,4), (%21,4), korpus korpus in 8 of in cases. 8 of cases. On histopathological On histopathological examination examination of the of the luteum luteum kisti (%7,1) kisti (%7,1) tespit edildi. tespit edildi. lesions lesions there were there serous were serous cystadenoma cystadenoma (35.7%), (35.7%), theca theca Sonuçlar: Sonuçlar: Over torsiyonu Over torsiyonu her yaş her grubundaki yaş grubundaki kadınları kadınları lutein lutein cyst (35.7%), cyst (35.7%), fibrothecoma fibrothecoma (21.4%), (21.4%), mature mature etkileyebilen etkileyebilen nadir görülen nadir görülen bir klinik bir durumdur. klinik durumdur. Hastanın Hastanın cystic teratoma cystic teratoma (7.1%), (7.1%), corpus corpus luteum luteum cyst (7.1%). cyst (7.1%). hikayesinin, hikayesinin, klinik, laboratuvar klinik, laboratuvar ve ultrasonografik ve ultrasonografik bulgularınılarının beraber beraber değerlendirilmesi değerlendirilmesi tanıyı koymada tanıyı koymada önem- önem- which which can be can seen be in seen any in age any group. age group. The clinical, The clinical, bulgu- Conclusions: Conclusions: The ovarian The ovarian torsion torsion is a rare is a condition rare condition lidir. lidir. laboratory, laboratory, radiological, radiological, and pathological and pathological profile profile the of the patients patients suffering suffering from ovarian from ovarian torsion torsion can guide can the guide the Anahtar Anahtar Kelimeler: Kelimeler: Over torsiyonu; Over torsiyonu; laparotomi; laparotomi; histopatolojpatoloji histo- clinicians clinicians diagnosing. in diagnosing. Key Words: Key Words: Ovarian Ovarian torsion; torsion; laparotomy; laparotomy; histopathology histopathology GİRİŞ GİRİŞ Over Over torsiyonu torsiyonu (OT), (OT), kadınlarda kadınlarda pelvik pelvik ağrının ağrının OT genellikle OT genellikle tek taraflı tek taraflı (%50-81) (%50-81) olmasına olmasına nadir fakat nadir ölümcül fakat ölümcül olabilen olabilen bir nedenidir. bir nedenidir. Üreme Üreme rağmen rağmen nadiren nadiren bilateral bilateral olabilmektedir. olabilmektedir. OT nin OT nin çağındaki çağındaki kadınlarda kadınlarda daha yüksek daha yüksek oranda oranda izlenmesine rağmen sine rağmen dişi fetüslerden dişi fetüslerden postmenopozal postmenopozal dö- dö- olguda olguda overin overin fonksiyonel fonksiyonel kistleri, kistleri, endometrioma, endometrioma, izlenme- etiyolojisi etiyolojisi tam olarak tam olarak bilinmemektedir, ancak ancak çoğu çoğu nemdeki nemdeki kadınlara kadınlara kadar kadar tüm yaş tüm gruplarında yaş gruplarında benign benign over tümörleri over tümörleri (dermoid (dermoid kist, fibroma, kist, fibroma, kist kist görülebilir görülebilir 1,2. 1,2. adenom) adenom) ve maligniteler ve maligniteler (primer (primer ya da ya metastatik) mevcuttur tik) mevcuttur da metasta- Klinik Klinik olarak olarak akut batın akut batın (periton (periton irritasyonu) irritasyonu) Yazışma Yazışma adresi: adresi: bulguları, bulguları, karın ağrısı, karın ağrısı, bulantı, bulantı, kusma kusma gibi bulgularla karşımıza larla karşımıza çıkar 6. çıkar Çoğu 6. Çoğu OT olgusunda OT olgusunda klinik klinik gibi bulgu- Dr. Mine GENÇ Dr. Mine GENÇ Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Anabilim Doğum Anabilim Dalı, Dalı, İzmir İzmir bulguların bulguların nonspesifik nonspesifik olması olması tanı ve tanı tedavide ve tedavide gecikmelere gecikmelere yol açmaktadır. yol açmaktadır. Yazının geldiği Yazının tarih geldiği : tarih : Yayına kabul Yayına tarihi kabul : tarihi :

2 M. Genç ve ark. Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 Torsiyon tanısında, pelvik ultrasonografi (USG) bulguları nonspesifik olmasına rağmen pelvik doppler USG ile overin kan akımının görülmemesi tanı için oldukça spesifiktir 7. Ayırıcı tanıda ektopik gebelik, apandisit, gastroenterit, pelvik inflamatuvar hastalık, nefrolitiazis ya da rüptüre korpus luteum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada OT nedeniyle opere ettiğimiz hastaların, klinik, patolojik, radyolojik ve laboratuvar verileri ile demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmış, OT tanısı için hangi parametrelerin göz önünde bulundurulması gerektiği tartışılmıştır. MATERYAL ve METOT Çalışmamız Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Ocak 2007 ile Eylül 2014 yılları arasında karın ve/veya kasık ağrısı nedeniyle başvuran ve yapılan değerlendirme sonucunda adneksiyal torsiyon ön tanısı düşünülerek operasyona alınan 14 hastanın retrospektif değerlendirilmesi sonucunda yapıldı. Hasta dosyaları incelenerek cerrahi uygulanan hastaların yaşları, gebelik ve doğum sayıları kaydedildi. OT yi destekleyen görüntüleme yöntemleri; pelvik USG, pelvik doppler USG, pelvik bilgisayarlı tomografi (BT), pelvik manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelendi. Ayrıca preoperatif dönemdeki bulantı, kusma, batında defans varlığı gibi belirtilerle hemoglobin (Hb), hematokrit (Htk), trombosit ve lökosit sayıları değerlendirildi. İstatistiksel analizler R studio versiyon yazılımı kullanılarak R dili ile yapıldı. Tablo ve grafikler Open Office v.3.3 ile yapıldı. Tanımlayıcı istatistik, normal dağılan değişkenler için ortalama ± standart sapma, minimum ve maksimum verilerek yapıldı. Ayrıca, frekans ve yüzdelikler de tablolarda verildi. BULGULAR OT nedeniyle operasyona alınan hastaların yaş, boy kilo indeksi, preoperatif dönemdeki Hb, Htk, trombosit ve lökosit sayıları Tablo 1 de özetlendi. OT nin yeri şekil 1 de gösterildi. Olgulardan 17 yaşındaki genç kızın preoperatif tanısında pelvik doppler USG ye ek olarak pelvik MRG çekilerek tanı doğrulandı (Resim 1A, B). Olguların 8 ine laparotomik olarak ooferektomi uygulanırken, post-menopozal dönemde olan 3 hastaya total abdominal histerektomi ve torsiyone olamayan overe de ooferektomi uygulandı. Onaltı yaşındaki bir hastaya ise torsiyone olan overin makroskobik olarak nekrotik izlenmesi üzerine parsiyel ooferektomi uygulandı, sağlam olduğu düşünülen over dokusu bırakıldı. Laparatomiye giden hastalara uygulanan operasyon sonrası elde edilen overin histopatojik sonuçları şekil 2 de gösterildi. Overe eşlik eden histopatolojiler olarak en sık seröz kist adenom ve teka lutein kistine rastlanıldı (Resim 2, 3). OT nedeni ile tek taraflı ooferektomi uygulanan hastalardan biri operasyon sırasında 9 haftalık gebe idi. Operasyondan sonra gebeliğin devamı için 12. haftaya kadar progesteron desteği uygulanan gebe hasta 38. haftada epidural anestezili normal doğum ile 3350 gram erkek çocuk dünyaya getirdi. Resim yaşında postoperatif over torsiyonu tanısı alan hastanın yağ baskılamalı kontrastlı, T1 ağırlıklı aksiyel MRG de (A), içinde milimetrik kistler bulunan normal sol overin (oklar) homojen kontrast tuttuğu izleniyor. Torsiyone sağ overde 4 cm çapında hemorajik over kisti (ok başları) izleniyor. Aynı hastanın aynı sekansta farklı kesitteki MRG de (B) sağ over parankiminin torsiyon nedeniyle contrastlanmadığı (ok başları) izleniyor. Sağ overin ve homojen normal kontrastlanan uterusun (yıldız) posterior kesiminde hemorajik over kisti (oklar) izleniyor. Resim 2. Tek sıralı seröz nitelikte döşeyici epitele sahip kistik lezyonda subepitelyal alanlarda yoğun kanama alanları dikkati çekti (H&EX20) Resim 3. Pembe-geniş sitoplazmalı lutein hücrelerle doseli epitele sahip kistik lezyon, intraepitelyal, subepitelyal yoğun kanama taşımakta (H&EX20) 80 80

3 Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 M. Genç ve ark. Tablo 1. Hastaların Demografik Verileri ve Preoperatif Laboratuvar Özellikleri Hasta sayısı Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma Yaş ,43 16,430 Boy kilo indeksi ,64 5,943 Preoperatif Hb (g/dl) 14 8,5 14,6 12,436 1,5736 Preoperatif Htk (%) 14 26,9 44,7 37,264 4,6759 Preoperatif trombosit (I/L) , ,457 Preoperatif lökosit (I/L) , ,029 Şekil 1. Lezyonun yeri Şekil 2. Overin histopatolojik sonuçları TARTIŞMA OT, adneksin kendi vasküler ekseni ya da pedikülü etrafında kısmen ya da tamamen rotasyonu ile oluşan ve nadir karşılaşılan jinekolojik acillerden biridir 8. Over mediyal polden aynı taraf uterus kornusuna uteroovaryan ligament ile lateral polden lateral pelvik duvara infindibulo-pelvik ligament ile bağlıdır. Ovaryan arter ve ven infindibulopelvik ligament içerisinde seyreder. Bu ligamentlerin uzunluğu kişiye göre farklılık göstermektedir. Rotasyona uğrayan adneksteki arteriel, venöz ve lenfatik dolaşım blokaja uğrar ve bu da organ parankiminde masif konjesyon, infarkt ve son olarak hemorajik nekroza neden olmaktadır. Uzun infundibulopelvik ligament overin mobilitesinin artması nedeni ile OT için risk teşkil eder 9. OT gelişiminde diğer risk faktörleri; overin büyümesine yol açan overin kist ya da neoplazileri, adneksiyal venöz konjesyona yol açan durumlar ve tubal hastalıklardır 10,11. Pediatrik hastalarda (özellikle 1 yaş ve altı ile menarş dönemindeki kız çocukları), gebe kadınlarda (özellikle 20. gebelik haftasından önce), postmenopozal dönemdeki kadınlarda, invitro fertilizasyon için gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyonu uygulanan hastalarda insidansının arttığı bilinmektedir Bizim 14 hastamızdan 1 tanesinde aynı zamanda gebelik mevcuttu. Hastanın öyküsünde infertilite için tedavi yoktu. 14 hastamızın 5 i ise postmenapozal dönemde idi. Adneksiyal torsiyonlara %50-90 oranında over kistleri (fizyolojik kist, endometriozis, dermoit kist, fibrom, kist adenom, overin primer ya da metastatik tümörleri) eşlik etmektedir 4,17,18. Normal hacimdeki bir overin torsiyonu çok nadir olmasına rağmen overde patoloji olmadan da adneksiyal torsiyon olabilmektedir. Bizim çalışmamızda seröz kist adenom 5 (%35,7) hastada, teka lutein kisti 5 (%35,8) hastada, fibrotekoma 3 (%21,4) hastada, korpus luteum 1 (%7,1) hastada tespit edilmiştir. Postmenapozal dönemde bulunan 5 hastanın 3 ünde (%60) overde fibrotekomaya rastlanılmıştır. Yaptığımız çalışmada hastalarımızın polikliniğe başvuru şikayetleri genel olarak orta hatta ya da torsiyonun bulunduğu bölgede kasık ağrısı, bulantı-kusma, karında şişlik idi. Bizleri OT tanısına götüren en önemli bulgular ise; pelvik USG de büyümüş over, over kisti, eşlik eden serbest sıvı, renkli doppler USG de akım kaybı olarak tespit edilmiştir. OT de pelvik USG'de sıklıkla adneksiyal kitle ve çoğu zaman eşlik eden pelvik sıvı görülür 14. OT nin spesifik USG bulguları ise; periferal yerleşimli folliküller içeren büyümüş over ve patognomonik 81 81

4 M. Genç ve ark. Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 olarak kabul edilen olguların 1/3'ünden daha azında görülen bükülmüş vasküler pedikül (sonografik girdap bulgusu) olarak bildirilmiştir 14,19. Pelvik doppler USG ile overde kan akımının görülmemesi ile vakaların %35 93 ünde tanı konulabilir 19. OT değerlendirmesinde doppler USG tanıda çok önemlidir, ancak normal doppler USG bulgularının torsiyonu ekarte ettiremiyeceği göz önünde tutulmalıdır. Bizim çalışmamızda da tüm hastaların preoperatif doppler USG ile incelemesi yapılmış olup 6 (%42,9) hastada adneksiyal kan akımı izlenememiştir. 58 olguyu içeren opere torsiyon olgularının derlemesinde en sık görüntüleme bulguları adneksiyal kitle (USG'de %65, BT de %87 ve MRG de %75), deplase adneksiyal kitle/büyümüş over (USG'de %53, BT de %87 ve MRG de %75) ve asit (USG'de %53, BT de %73 ve MRG de %50) olarak belirtilmiştir 14. Yirmibeş OT olgusunda sık görülen BT ve MRG bulguları olarak tubalarda kalınlaşma (21/25), bükülmüş adneksiyal kistik kitle duvarında düzgün duvar kalınlaşması (19/23), asit (14/25) ve torsiyone tarafa uterus deviasyonu (9/25) tanımlanmıştır 20. Ayrıca BT ve MRG de az sıklıkta yüksek dansiteli veya sinyal spesifik ovaryen hemoraji (ve/veya hematosalfinks/hematoperitoneum) ve adneksiyal kontrast tutulumunun kaybı bildirilmiştir 14,19. Chiou ve ark.nın derlemesinde doğru preoperatif tanı hastaların %71'inde (15/21 olguda) ilk USG ile konabilmiş, ancak ilk BT olguların ancak %38'inde (5/13 olguda) tanı sağlamıştır 14. BT inceleme torsiyonu düşündüren özellikleri gösterebilmesine rağmen USG'ye göre tanısal değeri düşüktür. Çalışma grubumuzda 3 hastadan pelvik BT istenirken, 1 hastada pelvik MRG yapılmıştır. Pelvik BT tanı koymada fayda vermezken pelvik MRG çekilen hastada OT tanısı konulmuştur. Bu çalışmada özellikle kliniğe ek olarak pelvik doppler USG klinik açıdan teşhisimizde önemli yer tutmuştur. USG ile MRG kombine değerlendirildiğinde preoperatif tanı şansının artacağından söz edilmektedir 21. MRG özellikle torsiyon semptomları subakut/kronik veya rekür-ren ise veya USG veya BT ile tanı konulmadıysa yararlı olmaktadır 14. Rotasyona uğrayan adneksteki arteriel, venöz veya lenfatik dolaşım blokaja uğramaktadır. Bunun sonucu olarak organ parankiminde masif konjesyon gelişebilir. Konjesyona bağlı olarak hastanın Hb ve Htk değerlerinde düşüş izlenebilir. Özellikle hemitorsiyonlarda torsiyonun süresi uzadıkça arteriel dolaşım venöz dolaşıma kıyasla daha az etkileneceğindan dolayı anemi derinleşebilir. Bizim çalışmamızdaki 1 hastada, hastanın karın ağrısının başladığı ilk dönemde bakılan hemogram tahlilinde Hb 13,8 gr/dl, Htk %41,0 olarak gelmiştir. Hastanın tanısının konulması ve operasyona alınması arasında 2 gün geçmiştir. Operasyona alınırken yapılan son hemogram tahlilinde Hb 8,5 gr/dl, Htk %26,0 olarak gelmiştir. Bu akut kan kaybını açıklayacak herhangi bir hemorajisi olmayan hastanın anemisinin gelişimi hemitorsiyone olan overdeki konjesyona bağlanmıştır. OT nin tedavisinde konservatif cerrahi tedavi ve radikal cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Konservatif cerrahi tedavide laparoskopik ya da laparatomik olarak overin detorsiyonu yapılabilir. Teorik olarak iskemiye uğramış overin detorsiyonunun tromboembolik komplikasyonlara ve pulmoner emboli riskine yol açması olası gibi görünse de, literatürde bildirilen tromboemboli riskinde artış izlenmemiştir 22. Overin detorsiyonu sonrasında torsiyonun tekrarlamaması için (torsiyon riskini tamamen engellemese de) laparoskobik ya da açık cerrahi ile overin pelvis duvarına asılması (ovariopeksi) uygulanabilir. Radikal cerrahi tedavide ise; iskemik overin nekrotik bir görünümde olması nedeniyle ooferektomi ya da salpingooferektomi uygulanabilir. Bizim çalışmamızın retrospektif olması nedeniyle araştırmada sadece ooferektomi yapılan hastaların kayıtlarına ulaşılabilmiş ve bu hastaların sonuçlarına değinilmiştir. Sonuç olarak OT, menarş dönemindeki genç kızlardan postmenopozal dönemdeki kadınlara kadar tüm yaş grubundaki kadınları etkileyebilmektedir. Nadir olması ve genellikle nonspesifik bulgularla seyretmesi nedeniyle klinisyen açısından tanınması zordur. Klinik ve radyolojik görüntülemelerle birlikte tanı konulabilir. Fakat tanı konulmasında genellikle gecikildiği için overde gelişen hemorajik nekroz nedeniyle organ rezeksiyonuna gidilmektedir. Overde kitlesi olan ve pelvik USG ile ayrıcı tanı konulamayan hastalarda pelvik doppler USG ve pelvik MRG inceleme tanıda yardımcı olabilir. Teşekkür; Hastalarımızın istatistik verilerini bulmada yardımlarından dolayı Hakan CENGİZ e teşekkür ederiz. Yazarın beyanı: Çıkar çatışması bulunmamaktadır. (Conflict of interest statement: None declared) 82 82

5 Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 M. Genç ve ark. REFERANSLAR 1. Houry D, Abbott JT. Ovarian torsion: a fifteen-year review. Ann Emerg Med 2001;38: Ipek A, Tan S, Kurt A, Yesilkaya Y, Orhan D. Prenatal over kisti torsiyonu: US ve MR görüntüleme bulguları. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20: Messalli EM, Cobellis L, Labriola D. Haematosalpinx of fallopian tube: isolated torsion with congenital abnormal vascularisation. Eur J Pediatr Surg 2004;14: Chang HC, Bhatt S, Dogra V. Pearls and pitfalls in diagnosis of ovarian torsion. Radiographics 2008;28: Rody A, Jackisch C, Klockenbusch W, Heinig J, Coenen-Worch V, Schneider HP. The conservative management of adnexal torsion: a casereport and review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 101: Bider D, Mashiach S, Dulitzky M. Clinical, surgical and pathologic findings of adnexal torsion in pregnant and nonpregnant women. Surg Gynecol Obstet 1991;173: Gordon JD, Hopkins KL, Jeffrey RB, Giudice LC. Adnexal torsion: Color Doppler diagnosis and laparoscopic treatment. Fertil Steril 1994;61: Huchon C, Fauconnier A. Adnexal torsion: a literature review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;150: Vijayalakshmi K, Reddy GM, Subbiah VN, Sathiya S, Arjun B. Clinicopathological Profile of Adnexal Torsion Cases: A Retrospective Analysis from a Tertiary Care Teaching Hospital J Clin Diagn Res 2014;8: Mordechai J, Mares AJ, Barki J, Finaly R, Meizner I. Torsion of uterine adnexa in neonates and children: a report of 20 cases. J Pediatr Surg 1991;26: Kurzbart E, Mares AJ, Cohen Z, Mordechai J, Finaly R. Isolated torsion of the fallopian tube in premenarchal girls. J Pediatr Surg 1994;298: Goh W, Bohrer J, Zalud I. Management of the adnexal mass in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Morton MJ, Masterson M, Hoffmann B. Case report: ovarian torsion in pregnancy- diagnosis and management 2013;45: Chiou SY, Lev-Toaff AS, Masuda E, Feld RI. New clinical and imaging observations by sonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging. J Ultrasound Med 2007;26: Gorkemli H, Camus M, Clasen K. Adnexal torsion after gonadotrophin ovulation induction for IVF or ICSI and its conservative treatment. Arch Gynecol Obstet 2002;267: Breech LL, Hillard PJ. Adnexal torsion in pediatric and adolescent girls. Curr Opin Obstet Gynecol 2005;17: Pedrosa I, Zeikus EA, Levine D. MR imaging of acute right lower quadrant pain in pregnant and nonpregnant patients. Radiographics 2007; 27: Lee EJ, Kown HC, Joo HJ, Suh JH, Fleischer AC. Diagnosis of ovarian torsion with color doppler sonography: depiction of twisted vascular pedicle. J Ultrasound Med 1998;17: Duigenan S, Oliva E, Lee SI. Ovarian Torsion: diagnostic features on CT and MRI with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol 2012;198: Rha SE, Byun JY, Jung SE, et al. CT and MR imaging features of adnexal torsion. Radiographics 2002;22: Umesaki N, Tanaka T, Miyama M, Nishimura S, Kawamura N, Ogita S. Successful preoperative diagnosis of massive ovarian edema aided by comparative imaging study using magnetic resonance and ultrasound. Eur J Obstet Gynecol and Reprod Biol 2000;89: Hoover K, Jenkins TR. Evaluation and management of adnexal mass in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2011;205:

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Over Torsiyonuna Genel Bakış

Over Torsiyonuna Genel Bakış Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 17:30-35/Ocak/2016 DERLEME / REVIEW Over Torsiyonuna Genel Bakış Overview of Ovarian Torsion Fazilet Kübra BOYNUKALIN1, Süleyman GÜVEN2, Emine Seda GÜVEN3,

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz

Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz ARAŞTIRMA Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz Gebelerde akut apandisit T A D Diagnosis and management of acute appendicitis in pregnant women: Our clinical experience Bünyami

Detaylı

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD AKUT PELVİK AĞRI Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD Akut Pelvik Ağrı da Değerlendirilme Klinik bilgi ve fizik muayene Ağrının yeri Ateş TA Tetkik sırasında anamnez: Yaş, risk faktörler, menapozal

Detaylı

Safiye Aktaş Gülden Diniz Ragıp Ortaç. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı, Alsancak-İzmir

Safiye Aktaş Gülden Diniz Ragıp Ortaç. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı, Alsancak-İzmir Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2005; 11 (1): 21-24 Pediatrik ovaryum torsiyonlarında retiküler çatının değerlendirilmesinin ayırıcı tanıdaki önemi* Role of reticular network in determination of an underlying

Detaylı

Çocuklarda Overyan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri

Çocuklarda Overyan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri Çocuklarda Overyan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri Muazez Çevik, Mehmet Emin Boleken Özet Amaç: Çocuklarda over patolojileri yetişkinlere göre daha ender görülür ve çoğu benigndir.

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

KONTROLSÜZ WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İNTRAABDOMİNAL KANAMA: İKİ OLGU SUNUMU

KONTROLSÜZ WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İNTRAABDOMİNAL KANAMA: İKİ OLGU SUNUMU OLGU SUNUMU KONTROLSÜZ WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İNTRAABDOMİNAL KANAMA: İKİ OLGU SUNUMU ÖZET Haldun Kar, Yasin Peker, Necat Cin, Mehmet Cemal Kahya, Okay Koç, Türker Karabuğa, Fatma Tatar İzmir

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI

DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI OVARYEN VENLERİN SELEKTİF KATETERİZASYONU İLE TANI ALAN BİR POSTMENAPOZAL OVARYEN HİPERANDROJENEMİ VAKASI DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI

Detaylı

Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi

Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi Evaluation Of The Treatment Modalities And Hospitalization Period In Patients With

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Jinekolojik Aciller TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata

Jinekolojik Aciller TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata 47 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Jinekolojik Aciller Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 47-58 ÖĞRENME HEDEFLERİ Akut Pelvik Ağrı ile Acil Servise Başvuran Kadınlarda Görüntüleme

Detaylı

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature.

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature. MEME HAMA}lTOMU (LENFANGİOMİYOM) R., İlhan('"), F., Kabukçuoğlu (*), A. İplikçi("'), O., İplikçi(") ÖZET 984-988 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Datı biyopsi materyeli içerisinde

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kadın Hayatının Evreleri 1. Yenidoğan Dönemi: postpartum ilk 28 gün 2. Çocukluk

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Ergenlerde Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Minimal İnvazif Girişimler

Ergenlerde Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Minimal İnvazif Girişimler Ergenlerde Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım & Minimal İnvazif Girişimler Doç. Dr. Gazi YILDIRIM Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Yok Finansal

Detaylı

Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD

Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD ? Adneksiyal kitleler Jinekologların pratikte en zorlandıkları konulardan biri? Malign/benign Takip/tedavi Cerrahi/refere

Detaylı

GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM

GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM Prof. Dr. ÇETİN ÇELİK SELÇUK ÜNV. TIP FAK. KADIN HAST VE DOĞUM AD JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BD KONYA Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Orta Karadeniz

Detaylı

Adneksial kitlelerde malignite araştırması

Adneksial kitlelerde malignite araştırması Adneksial kitlelerde malignite araştırması Dr. Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Kistin iç duvarı kistin içeriği Uniloküler kist / uniloküler solid

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

ABDOMINAL PAIN IN PREGNANCY

ABDOMINAL PAIN IN PREGNANCY ABDOMINAL PAIN IN PREGNANCY M.Ç. 34 y, 37 haftalık gebe, Mide bölgesinden başlayıp tüm karna yayılan ağrı, Bulantı (+), Kusma (+), İştahsızlık (+) FM: Sağ alt kadranda ağrı (+), hassasiyet (+), defans

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı

ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Röntgen ışınları asla bizi yanıltmazlar, onların dilini yanlış yorumlamakla yada onlardan verebileceklerinden

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Over torsiyonu ve masif over ödemi manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Over torsiyonu ve masif over ödemi manyetik rezonans görüntüleme bulguları JCEI / Karakaş et al. Over torsiyonu ve masif over ödemi MR bulguları 2013; 4 (1): 95-100 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0241 BRIEF REPORT Over torsiyonu

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Çocukta Popliteal Tuzaklanma Sendromu Olgusu A Case Report on Popliteal Entrapment Syndrome of a Child Kalp ve Damar Cerahisi

Çocukta Popliteal Tuzaklanma Sendromu Olgusu A Case Report on Popliteal Entrapment Syndrome of a Child Kalp ve Damar Cerahisi Çocukta Popliteal Tuzaklanma Sendromu Olgusu A Case Report on Popliteal Entrapment Syndrome of a Child Kalp ve Damar Cerahisi Başvuru: 07.05.2013 Kabul: 08.07.2013 Yayın: 26.09.2013 Tuğra Gençpınar 1,

Detaylı

Yolk Sak Tümör, Embriyonel Karsinom ve İmmatür Teratomdan Oluşan Germ Hücreli Tümör; Olgu Sunumu

Yolk Sak Tümör, Embriyonel Karsinom ve İmmatür Teratomdan Oluşan Germ Hücreli Tümör; Olgu Sunumu İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):185-189 OLGU SUNUMU - CASE REPORT Yolk Sak Tümör, Embriyonel Karsinom ve İmmatür Teratomdan Oluşan Germ Hücreli Tümör; Olgu Sunumu Germ Cell Ovarian Tumor

Detaylı

3D ve 4D USG Jinekolojik Uygulamalar

3D ve 4D USG Jinekolojik Uygulamalar 3D/4D USG nin Üstünlükleri 1. Objenin aynı anda 3 düzlemde görüntülenmesini sağlar. 3D ve 4D USG Jinekolojik Uygulamalar Prof. Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik

Detaylı

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılmalı? Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Kayseri PKOS Tanı Kriterleri NIH 1990

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

Gebelikte Adneksiyal Kitleler: 12 Vakal k Seri

Gebelikte Adneksiyal Kitleler: 12 Vakal k Seri Perinatoloji Dergisi Cilt: 18, Say : 2/A ustos 2010 43 açm flt r. Gebelik ve adneksiyal kitle birlikteli inin insidans %1 ile %2 aras nda rapor edilmektedir. 1 Bu kitlelerin ço u gebeli in fizyolojik bir

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Dr Gökhan ORCN, Dr Figen PLIYIK, Dr Zeynep YZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi ilim Dalı, ursa İkiz eşi olarak 37. gebelik haftasında doğan kız bebek, doğumdan itibaren özellikle

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürinerogenital Sistem Böbrekler Üreterler Mesane Mesane boynu ve Üretra Penis Testis Epididim

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu 44 ƘŰƬƑƊ Olgu Sunumu / Case Report Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu Pleomorphic Adenoma of the Buccal Region: Case Report Şemsettin OKUYUCU 1, Mehmet İhsan GÜLMEZ 1, Gül Soylu

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III I. DERS KURULU HASTALIK VE TEDAVİNİN GENEL İLKELERİ, NEOPLAZİ 15 Eylül 17 Ekim 2014 (5 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı

İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı Doç. Dr. Semih Görgülü GATA Genel Cerrahi AD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Ankara Sunum Planı

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi

Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi Retroaortik ve sirkumaortik renal venin pelvik varisle ilişkisi Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi GİRİŞ ve AMAÇ Pelvik konjesyon sendromunun (PKS) oluşumunda over ven

Detaylı

Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi

Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2014480104 Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi Ayşe Sanem Fıratlıgil

Detaylı

ENDOMETRİOZİS OVER KANSERİ İLİŞKİSİ. Doç.Dr. Uğur KESKİN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

ENDOMETRİOZİS OVER KANSERİ İLİŞKİSİ. Doç.Dr. Uğur KESKİN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ENDOMETRİOZİS OVER KANSERİ İLİŞKİSİ Doç.Dr. Uğur KESKİN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Ovarian Kanser Genel Bilgiler Ovarian kanser, jinekolojik maligniteler arasında 2. en

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY

DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY PRİMER HİPERPARATH PERPARATİROİDİDE DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY KSEKLİĞİ Mehmet Uludağ 1, Bülent Çitgez 2, Gürkan Yetkin 1, M. Fevzi Celayir 1, M. Ferhat Ferhatoğlu 2, Süleyman

Detaylı

Endometrioma Cerrahi Tedavi Edilmeli mi?

Endometrioma Cerrahi Tedavi Edilmeli mi? Endometrioma Cerrahi Tedavi Edilmeli mi? Doç. Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TJOD Ġzmir Eğitim Toplantısı Nisan 2011 Endometriosis hastalarının

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Araştırma. Bahadır SAATLI, Turab JANBAKHİSOV, Özlen EMEKÇİ, Erkan ÇAĞLIYAN, Uğur SAYGILI

Araştırma. Bahadır SAATLI, Turab JANBAKHİSOV, Özlen EMEKÇİ, Erkan ÇAĞLIYAN, Uğur SAYGILI Araştırma Peritoneal Karsinomatoza Bulgusu Olmayan Çok Yüksek Serum CA 125 Değeri Olan Adneksiyal Kitlelerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi CLINICOPATOLOGIC EVALUATION OF PELVIC MASSES WITH VERY HIGH

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Başlık: Endometriozis tedavisi için laparoskopik cerrahi sonrası ağrı ve ovaryen endometrioma nüksü: uzun dönem prospektif bir çalışma

Başlık: Endometriozis tedavisi için laparoskopik cerrahi sonrası ağrı ve ovaryen endometrioma nüksü: uzun dönem prospektif bir çalışma Başlık: Endometriozis tedavisi için laparoskopik cerrahi sonrası ağrı ve ovaryen endometrioma nüksü: uzun dönem prospektif bir çalışma Orijinal Başlık: Pain and ovarian endometrioma recurrence after laparoscopic

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

TEKRARLAYAN ENDOMETRİOZİSLERDE YÖNETİM. Prof.Dr.Gürkan Uncu

TEKRARLAYAN ENDOMETRİOZİSLERDE YÖNETİM. Prof.Dr.Gürkan Uncu TEKRARLAYAN ENDOMETRİOZİSLERDE YÖNETİM Prof.Dr.Gürkan Uncu Tekrarlayan Endometriozis Rekürrens endometriozisin gerçeğidir, komplet kür imkansızdır. Neden? 1. İnsitu lezyonların gelişimi 2. Mikroskobik

Detaylı

T A D. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu OLGU SUNUMU. Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1

T A D. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu OLGU SUNUMU. Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (1): 27-31 T A D OLGU SUNUMU Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1 1 Mareşal Çakmak Asker

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

DicLE TIP DERGiSi (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:29 S: 4 2002. OVARYAL GEBELiK: Olgu Sunumu* Yrd.Doc.Dr. Nihal KILlNC;1 UZ.Dr.

DicLE TIP DERGiSi (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:29 S: 4 2002. OVARYAL GEBELiK: Olgu Sunumu* Yrd.Doc.Dr. Nihal KILlNC;1 UZ.Dr. DicLE TIP DERGiSi (JOURNAL OF MEDICAL SCHOOL) C:29 S: 4 2002 OVARYAL GEBELiK: Olgu Sunumu* Yrd.Doc.Dr. Nihal KILlNC;1 UZ.Dr. BUlent DEMiR2 Prof. Dr. Adem ARSLAN1 Prof.Dr. Mehmet bzaydin1 bzet Ama~: klinik

Detaylı

Resim 4: Olgu 2, postop 4. haftada çekilen PET-CT de karaciğerde, her iki iliak kemiklerde, sol akciğer alt lobunda multipl metastatik tutulumlar

Resim 4: Olgu 2, postop 4. haftada çekilen PET-CT de karaciğerde, her iki iliak kemiklerde, sol akciğer alt lobunda multipl metastatik tutulumlar OLGU 1: 47 yaşında erkek hasta, üç aydır olan sol yan ağrısı, ateş ve idrarda kanama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Son üç aydır dış merkezde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi aldığını belirtiyordu. Hastanın

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı