Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Yeni Tıp Yeni Dergisi Tıp 2015;32:-82 Dergisi 2015;32:-82 Orjinal Orjinal makale makale Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi (The evaluation (The evaluation of clinical, of clinical, radiological, radiological, pathological pathological profile profile ovarian of ovarian torsion torsion cases) cases) Mine GENÇ Mine GENÇ 1, Neslin 1, Neslin ŞAHİN ŞAHİN 2, Serap 2, Serap KARAARSLAN KARAARSLAN 3, Serkan 3, Serkan GÜÇLÜ GÜÇLÜ Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Doğum Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR 2 2 Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Radyoloji Radyoloji Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR 3 3 Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Patoloji Patoloji Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR ÖZET ÖZET ABSTRACT ABSTRACT Amaç: Amaç: Bu çalışmada Bu çalışmada amacımız, amacımız, kliniğimizde kliniğimizde over torsiyonsiyonu tanısı ile tanısı opere ile edilen opere hastaların edilen hastaların klinik, klinik, patolojik patolojik clinical, clinical, radiological radiological and pathological and pathological profile profile patients of patients over tor- Background: Background: The aim The of aim this of study this was study to was evaluate to evaluate the the ve görüntüleme ve görüntüleme bulgularının bulgularının değerlendirilmesidir. with suspected with suspected ovarian ovarian torsion. torsion. Materyal Materyal ve Metot: ve Metot: Bu retrospektif Bu retrospektif çalışma çalışma Ocak 2007 Ocak 2007 Materials Materials and Methods: and Methods: This retrospective This retrospective study was study was ile Eylül ile 2014 Eylül yılları 2014 yılları arasında arasında Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Tıp carried carried out by out examining by examining the records the records of patients of patients Fakültesi Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Doğum Kliniği nde Kliniği nde over over operated operated Department at Department of Obstetrics of Obstetrics and Gynecology, and Gynecology, torsiyonu torsiyonu nedeniyle nedeniyle opere edilen opere hastaların edilen hastaların dosyalarının dosyalarının Faculty Faculty of Medicine, of Medicine, Sifa University, Sifa University, between between January January incelenmesiyle incelenmesiyle gerçekleştirildi. gerçekleştirildi. Over torsiyonu Over torsiyonu nedeniyle nedeniyle 2007 and 2007 September and September Age, parity Age, and parity radiological and radiological cerrahi cerrahi uygulanan uygulanan hastaların hastaların yaşları, yaşları, pariteleri, pariteleri, over over findings findings (such as (such ovarian as ovarian size, free size, fluid free in fluid the in pelvic the pelvic torsiyonunu torsiyonunu destekleyen destekleyen radyolojik radyolojik bulgular bulgular (over boyutu, pelvik tu, pelvik bölgede bölgede serbest serbest sıvı varlığı) sıvı varlığı) ve laboratuvar ve laboratuvar hematocrit, hematocrit, platelet platelet and white and white blood blood cell count) cell count) (over boyu- region) region) and laboratory and laboratory parameters parameters (such as (such hemoglobin, as hemoglobin, parametreleri parametreleri (hemoglobin, (hemoglobin, hematokrit, hematokrit, trombosit trombosit ve ve supporting supporting ovarian ovarian torsion torsion were investigated. were investigated. Also Also lökosit lökosit sayıları) sayıları) incelendi. incelendi. Preoperatif Preoperatif bulantı, bulantı, kusma, kusma, information information about about preoperative preoperative signs and signs symptoms and symptoms pelvik ağrı pelvik varlığı ağrı varlığı gibi semptom gibi semptom ve bulgular ve bulgular kayıt altına kayıt altına such as such nausea, as nausea, vomitting, vomitting, abdominal abdominal pain were pain were alındı. Hastaların alındı. Hastaların histopatolojik histopatolojik sonuçları sonuçları değerlendirildi. değerlendirildi. obtained obtained from the from patient the patient records. records. The histopathological The histopathological Bulgular: Bulgular: Çalışmamıza Çalışmamıza toplam toplam 14 hasta 14 dahil hasta edildi. dahil edildi. results results of the patients of the patients were evaluated. were evaluated. Pelvik Pelvik ağrı en ağrı sık en rastlanılan sık rastlanılan şikayeti şikayeti oluşturmakta oluşturmakta idi. idi. Results: Results: A total A of total 14 of patients 14 patients were included were included the in the Radyolojik Radyolojik görüntülemelerde en çok en dikkati çok dikkati çeken over çeken over study. study. Abdominal Abdominal pain was pain the was most the common most common symptom symptom boyutlarının boyutlarının artmış artmış olması olması idi. Adneksiyal idi. Adneksiyal torsiyon torsiyon 8 seen 8 in seen patients. in patients. An enlarged An enlarged ovary ovary was the was most the most hastada hastada sol overde, sol overde, 6 hastada 6 hastada sağ overde sağ overde izlendi. izlendi. Overin Overin common common finding finding which which was detected was detected by radiological by radiological histopatolojik histopatolojik incelemesinde incelemesinde seröz kist seröz adenom kist adenom (%35,7), (%35,7), imaging. imaging. Adnexal Adnexal torsion torsion was right-sided was right-sided in 6, left-sided in 6, left-sided teka lutein teka kisti lutein (%35,7), kisti (%35,7), fibrotekoma fibrotekoma (%21,4), (%21,4), korpus korpus in 8 of in cases. 8 of cases. On histopathological On histopathological examination examination of the of the luteum luteum kisti (%7,1) kisti (%7,1) tespit edildi. tespit edildi. lesions lesions there were there serous were serous cystadenoma cystadenoma (35.7%), (35.7%), theca theca Sonuçlar: Sonuçlar: Over torsiyonu Over torsiyonu her yaş her grubundaki yaş grubundaki kadınları kadınları lutein lutein cyst (35.7%), cyst (35.7%), fibrothecoma fibrothecoma (21.4%), (21.4%), mature mature etkileyebilen etkileyebilen nadir görülen nadir görülen bir klinik bir durumdur. klinik durumdur. Hastanın Hastanın cystic teratoma cystic teratoma (7.1%), (7.1%), corpus corpus luteum luteum cyst (7.1%). cyst (7.1%). hikayesinin, hikayesinin, klinik, laboratuvar klinik, laboratuvar ve ultrasonografik ve ultrasonografik bulgularınılarının beraber beraber değerlendirilmesi değerlendirilmesi tanıyı koymada tanıyı koymada önem- önem- which which can be can seen be in seen any in age any group. age group. The clinical, The clinical, bulgu- Conclusions: Conclusions: The ovarian The ovarian torsion torsion is a rare is a condition rare condition lidir. lidir. laboratory, laboratory, radiological, radiological, and pathological and pathological profile profile the of the patients patients suffering suffering from ovarian from ovarian torsion torsion can guide can the guide the Anahtar Anahtar Kelimeler: Kelimeler: Over torsiyonu; Over torsiyonu; laparotomi; laparotomi; histopatolojpatoloji histo- clinicians clinicians diagnosing. in diagnosing. Key Words: Key Words: Ovarian Ovarian torsion; torsion; laparotomy; laparotomy; histopathology histopathology GİRİŞ GİRİŞ Over Over torsiyonu torsiyonu (OT), (OT), kadınlarda kadınlarda pelvik pelvik ağrının ağrının OT genellikle OT genellikle tek taraflı tek taraflı (%50-81) (%50-81) olmasına olmasına nadir fakat nadir ölümcül fakat ölümcül olabilen olabilen bir nedenidir. bir nedenidir. Üreme Üreme rağmen rağmen nadiren nadiren bilateral bilateral olabilmektedir. olabilmektedir. OT nin OT nin çağındaki çağındaki kadınlarda kadınlarda daha yüksek daha yüksek oranda oranda izlenmesine rağmen sine rağmen dişi fetüslerden dişi fetüslerden postmenopozal postmenopozal dö- dö- olguda olguda overin overin fonksiyonel fonksiyonel kistleri, kistleri, endometrioma, endometrioma, izlenme- etiyolojisi etiyolojisi tam olarak tam olarak bilinmemektedir, ancak ancak çoğu çoğu nemdeki nemdeki kadınlara kadınlara kadar kadar tüm yaş tüm gruplarında yaş gruplarında benign benign over tümörleri over tümörleri (dermoid (dermoid kist, fibroma, kist, fibroma, kist kist görülebilir görülebilir 1,2. 1,2. adenom) adenom) ve maligniteler ve maligniteler (primer (primer ya da ya metastatik) mevcuttur tik) mevcuttur da metasta- Klinik Klinik olarak olarak akut batın akut batın (periton (periton irritasyonu) irritasyonu) Yazışma Yazışma adresi: adresi: bulguları, bulguları, karın ağrısı, karın ağrısı, bulantı, bulantı, kusma kusma gibi bulgularla karşımıza larla karşımıza çıkar 6. çıkar Çoğu 6. Çoğu OT olgusunda OT olgusunda klinik klinik gibi bulgu- Dr. Mine GENÇ Dr. Mine GENÇ Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Anabilim Doğum Anabilim Dalı, Dalı, İzmir İzmir bulguların bulguların nonspesifik nonspesifik olması olması tanı ve tanı tedavide ve tedavide gecikmelere gecikmelere yol açmaktadır. yol açmaktadır. Yazının geldiği Yazının tarih geldiği : tarih : Yayına kabul Yayına tarihi kabul : tarihi :

2 M. Genç ve ark. Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 Torsiyon tanısında, pelvik ultrasonografi (USG) bulguları nonspesifik olmasına rağmen pelvik doppler USG ile overin kan akımının görülmemesi tanı için oldukça spesifiktir 7. Ayırıcı tanıda ektopik gebelik, apandisit, gastroenterit, pelvik inflamatuvar hastalık, nefrolitiazis ya da rüptüre korpus luteum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada OT nedeniyle opere ettiğimiz hastaların, klinik, patolojik, radyolojik ve laboratuvar verileri ile demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmış, OT tanısı için hangi parametrelerin göz önünde bulundurulması gerektiği tartışılmıştır. MATERYAL ve METOT Çalışmamız Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Ocak 2007 ile Eylül 2014 yılları arasında karın ve/veya kasık ağrısı nedeniyle başvuran ve yapılan değerlendirme sonucunda adneksiyal torsiyon ön tanısı düşünülerek operasyona alınan 14 hastanın retrospektif değerlendirilmesi sonucunda yapıldı. Hasta dosyaları incelenerek cerrahi uygulanan hastaların yaşları, gebelik ve doğum sayıları kaydedildi. OT yi destekleyen görüntüleme yöntemleri; pelvik USG, pelvik doppler USG, pelvik bilgisayarlı tomografi (BT), pelvik manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelendi. Ayrıca preoperatif dönemdeki bulantı, kusma, batında defans varlığı gibi belirtilerle hemoglobin (Hb), hematokrit (Htk), trombosit ve lökosit sayıları değerlendirildi. İstatistiksel analizler R studio versiyon yazılımı kullanılarak R dili ile yapıldı. Tablo ve grafikler Open Office v.3.3 ile yapıldı. Tanımlayıcı istatistik, normal dağılan değişkenler için ortalama ± standart sapma, minimum ve maksimum verilerek yapıldı. Ayrıca, frekans ve yüzdelikler de tablolarda verildi. BULGULAR OT nedeniyle operasyona alınan hastaların yaş, boy kilo indeksi, preoperatif dönemdeki Hb, Htk, trombosit ve lökosit sayıları Tablo 1 de özetlendi. OT nin yeri şekil 1 de gösterildi. Olgulardan 17 yaşındaki genç kızın preoperatif tanısında pelvik doppler USG ye ek olarak pelvik MRG çekilerek tanı doğrulandı (Resim 1A, B). Olguların 8 ine laparotomik olarak ooferektomi uygulanırken, post-menopozal dönemde olan 3 hastaya total abdominal histerektomi ve torsiyone olamayan overe de ooferektomi uygulandı. Onaltı yaşındaki bir hastaya ise torsiyone olan overin makroskobik olarak nekrotik izlenmesi üzerine parsiyel ooferektomi uygulandı, sağlam olduğu düşünülen over dokusu bırakıldı. Laparatomiye giden hastalara uygulanan operasyon sonrası elde edilen overin histopatojik sonuçları şekil 2 de gösterildi. Overe eşlik eden histopatolojiler olarak en sık seröz kist adenom ve teka lutein kistine rastlanıldı (Resim 2, 3). OT nedeni ile tek taraflı ooferektomi uygulanan hastalardan biri operasyon sırasında 9 haftalık gebe idi. Operasyondan sonra gebeliğin devamı için 12. haftaya kadar progesteron desteği uygulanan gebe hasta 38. haftada epidural anestezili normal doğum ile 3350 gram erkek çocuk dünyaya getirdi. Resim yaşında postoperatif over torsiyonu tanısı alan hastanın yağ baskılamalı kontrastlı, T1 ağırlıklı aksiyel MRG de (A), içinde milimetrik kistler bulunan normal sol overin (oklar) homojen kontrast tuttuğu izleniyor. Torsiyone sağ overde 4 cm çapında hemorajik over kisti (ok başları) izleniyor. Aynı hastanın aynı sekansta farklı kesitteki MRG de (B) sağ over parankiminin torsiyon nedeniyle contrastlanmadığı (ok başları) izleniyor. Sağ overin ve homojen normal kontrastlanan uterusun (yıldız) posterior kesiminde hemorajik over kisti (oklar) izleniyor. Resim 2. Tek sıralı seröz nitelikte döşeyici epitele sahip kistik lezyonda subepitelyal alanlarda yoğun kanama alanları dikkati çekti (H&EX20) Resim 3. Pembe-geniş sitoplazmalı lutein hücrelerle doseli epitele sahip kistik lezyon, intraepitelyal, subepitelyal yoğun kanama taşımakta (H&EX20) 80 80

3 Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 M. Genç ve ark. Tablo 1. Hastaların Demografik Verileri ve Preoperatif Laboratuvar Özellikleri Hasta sayısı Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma Yaş ,43 16,430 Boy kilo indeksi ,64 5,943 Preoperatif Hb (g/dl) 14 8,5 14,6 12,436 1,5736 Preoperatif Htk (%) 14 26,9 44,7 37,264 4,6759 Preoperatif trombosit (I/L) , ,457 Preoperatif lökosit (I/L) , ,029 Şekil 1. Lezyonun yeri Şekil 2. Overin histopatolojik sonuçları TARTIŞMA OT, adneksin kendi vasküler ekseni ya da pedikülü etrafında kısmen ya da tamamen rotasyonu ile oluşan ve nadir karşılaşılan jinekolojik acillerden biridir 8. Over mediyal polden aynı taraf uterus kornusuna uteroovaryan ligament ile lateral polden lateral pelvik duvara infindibulo-pelvik ligament ile bağlıdır. Ovaryan arter ve ven infindibulopelvik ligament içerisinde seyreder. Bu ligamentlerin uzunluğu kişiye göre farklılık göstermektedir. Rotasyona uğrayan adneksteki arteriel, venöz ve lenfatik dolaşım blokaja uğrar ve bu da organ parankiminde masif konjesyon, infarkt ve son olarak hemorajik nekroza neden olmaktadır. Uzun infundibulopelvik ligament overin mobilitesinin artması nedeni ile OT için risk teşkil eder 9. OT gelişiminde diğer risk faktörleri; overin büyümesine yol açan overin kist ya da neoplazileri, adneksiyal venöz konjesyona yol açan durumlar ve tubal hastalıklardır 10,11. Pediatrik hastalarda (özellikle 1 yaş ve altı ile menarş dönemindeki kız çocukları), gebe kadınlarda (özellikle 20. gebelik haftasından önce), postmenopozal dönemdeki kadınlarda, invitro fertilizasyon için gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyonu uygulanan hastalarda insidansının arttığı bilinmektedir Bizim 14 hastamızdan 1 tanesinde aynı zamanda gebelik mevcuttu. Hastanın öyküsünde infertilite için tedavi yoktu. 14 hastamızın 5 i ise postmenapozal dönemde idi. Adneksiyal torsiyonlara %50-90 oranında over kistleri (fizyolojik kist, endometriozis, dermoit kist, fibrom, kist adenom, overin primer ya da metastatik tümörleri) eşlik etmektedir 4,17,18. Normal hacimdeki bir overin torsiyonu çok nadir olmasına rağmen overde patoloji olmadan da adneksiyal torsiyon olabilmektedir. Bizim çalışmamızda seröz kist adenom 5 (%35,7) hastada, teka lutein kisti 5 (%35,8) hastada, fibrotekoma 3 (%21,4) hastada, korpus luteum 1 (%7,1) hastada tespit edilmiştir. Postmenapozal dönemde bulunan 5 hastanın 3 ünde (%60) overde fibrotekomaya rastlanılmıştır. Yaptığımız çalışmada hastalarımızın polikliniğe başvuru şikayetleri genel olarak orta hatta ya da torsiyonun bulunduğu bölgede kasık ağrısı, bulantı-kusma, karında şişlik idi. Bizleri OT tanısına götüren en önemli bulgular ise; pelvik USG de büyümüş over, over kisti, eşlik eden serbest sıvı, renkli doppler USG de akım kaybı olarak tespit edilmiştir. OT de pelvik USG'de sıklıkla adneksiyal kitle ve çoğu zaman eşlik eden pelvik sıvı görülür 14. OT nin spesifik USG bulguları ise; periferal yerleşimli folliküller içeren büyümüş over ve patognomonik 81 81

4 M. Genç ve ark. Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 olarak kabul edilen olguların 1/3'ünden daha azında görülen bükülmüş vasküler pedikül (sonografik girdap bulgusu) olarak bildirilmiştir 14,19. Pelvik doppler USG ile overde kan akımının görülmemesi ile vakaların %35 93 ünde tanı konulabilir 19. OT değerlendirmesinde doppler USG tanıda çok önemlidir, ancak normal doppler USG bulgularının torsiyonu ekarte ettiremiyeceği göz önünde tutulmalıdır. Bizim çalışmamızda da tüm hastaların preoperatif doppler USG ile incelemesi yapılmış olup 6 (%42,9) hastada adneksiyal kan akımı izlenememiştir. 58 olguyu içeren opere torsiyon olgularının derlemesinde en sık görüntüleme bulguları adneksiyal kitle (USG'de %65, BT de %87 ve MRG de %75), deplase adneksiyal kitle/büyümüş over (USG'de %53, BT de %87 ve MRG de %75) ve asit (USG'de %53, BT de %73 ve MRG de %50) olarak belirtilmiştir 14. Yirmibeş OT olgusunda sık görülen BT ve MRG bulguları olarak tubalarda kalınlaşma (21/25), bükülmüş adneksiyal kistik kitle duvarında düzgün duvar kalınlaşması (19/23), asit (14/25) ve torsiyone tarafa uterus deviasyonu (9/25) tanımlanmıştır 20. Ayrıca BT ve MRG de az sıklıkta yüksek dansiteli veya sinyal spesifik ovaryen hemoraji (ve/veya hematosalfinks/hematoperitoneum) ve adneksiyal kontrast tutulumunun kaybı bildirilmiştir 14,19. Chiou ve ark.nın derlemesinde doğru preoperatif tanı hastaların %71'inde (15/21 olguda) ilk USG ile konabilmiş, ancak ilk BT olguların ancak %38'inde (5/13 olguda) tanı sağlamıştır 14. BT inceleme torsiyonu düşündüren özellikleri gösterebilmesine rağmen USG'ye göre tanısal değeri düşüktür. Çalışma grubumuzda 3 hastadan pelvik BT istenirken, 1 hastada pelvik MRG yapılmıştır. Pelvik BT tanı koymada fayda vermezken pelvik MRG çekilen hastada OT tanısı konulmuştur. Bu çalışmada özellikle kliniğe ek olarak pelvik doppler USG klinik açıdan teşhisimizde önemli yer tutmuştur. USG ile MRG kombine değerlendirildiğinde preoperatif tanı şansının artacağından söz edilmektedir 21. MRG özellikle torsiyon semptomları subakut/kronik veya rekür-ren ise veya USG veya BT ile tanı konulmadıysa yararlı olmaktadır 14. Rotasyona uğrayan adneksteki arteriel, venöz veya lenfatik dolaşım blokaja uğramaktadır. Bunun sonucu olarak organ parankiminde masif konjesyon gelişebilir. Konjesyona bağlı olarak hastanın Hb ve Htk değerlerinde düşüş izlenebilir. Özellikle hemitorsiyonlarda torsiyonun süresi uzadıkça arteriel dolaşım venöz dolaşıma kıyasla daha az etkileneceğindan dolayı anemi derinleşebilir. Bizim çalışmamızdaki 1 hastada, hastanın karın ağrısının başladığı ilk dönemde bakılan hemogram tahlilinde Hb 13,8 gr/dl, Htk %41,0 olarak gelmiştir. Hastanın tanısının konulması ve operasyona alınması arasında 2 gün geçmiştir. Operasyona alınırken yapılan son hemogram tahlilinde Hb 8,5 gr/dl, Htk %26,0 olarak gelmiştir. Bu akut kan kaybını açıklayacak herhangi bir hemorajisi olmayan hastanın anemisinin gelişimi hemitorsiyone olan overdeki konjesyona bağlanmıştır. OT nin tedavisinde konservatif cerrahi tedavi ve radikal cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Konservatif cerrahi tedavide laparoskopik ya da laparatomik olarak overin detorsiyonu yapılabilir. Teorik olarak iskemiye uğramış overin detorsiyonunun tromboembolik komplikasyonlara ve pulmoner emboli riskine yol açması olası gibi görünse de, literatürde bildirilen tromboemboli riskinde artış izlenmemiştir 22. Overin detorsiyonu sonrasında torsiyonun tekrarlamaması için (torsiyon riskini tamamen engellemese de) laparoskobik ya da açık cerrahi ile overin pelvis duvarına asılması (ovariopeksi) uygulanabilir. Radikal cerrahi tedavide ise; iskemik overin nekrotik bir görünümde olması nedeniyle ooferektomi ya da salpingooferektomi uygulanabilir. Bizim çalışmamızın retrospektif olması nedeniyle araştırmada sadece ooferektomi yapılan hastaların kayıtlarına ulaşılabilmiş ve bu hastaların sonuçlarına değinilmiştir. Sonuç olarak OT, menarş dönemindeki genç kızlardan postmenopozal dönemdeki kadınlara kadar tüm yaş grubundaki kadınları etkileyebilmektedir. Nadir olması ve genellikle nonspesifik bulgularla seyretmesi nedeniyle klinisyen açısından tanınması zordur. Klinik ve radyolojik görüntülemelerle birlikte tanı konulabilir. Fakat tanı konulmasında genellikle gecikildiği için overde gelişen hemorajik nekroz nedeniyle organ rezeksiyonuna gidilmektedir. Overde kitlesi olan ve pelvik USG ile ayrıcı tanı konulamayan hastalarda pelvik doppler USG ve pelvik MRG inceleme tanıda yardımcı olabilir. Teşekkür; Hastalarımızın istatistik verilerini bulmada yardımlarından dolayı Hakan CENGİZ e teşekkür ederiz. Yazarın beyanı: Çıkar çatışması bulunmamaktadır. (Conflict of interest statement: None declared) 82 82

5 Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 M. Genç ve ark. REFERANSLAR 1. Houry D, Abbott JT. Ovarian torsion: a fifteen-year review. Ann Emerg Med 2001;38: Ipek A, Tan S, Kurt A, Yesilkaya Y, Orhan D. Prenatal over kisti torsiyonu: US ve MR görüntüleme bulguları. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20: Messalli EM, Cobellis L, Labriola D. Haematosalpinx of fallopian tube: isolated torsion with congenital abnormal vascularisation. Eur J Pediatr Surg 2004;14: Chang HC, Bhatt S, Dogra V. Pearls and pitfalls in diagnosis of ovarian torsion. Radiographics 2008;28: Rody A, Jackisch C, Klockenbusch W, Heinig J, Coenen-Worch V, Schneider HP. The conservative management of adnexal torsion: a casereport and review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 101: Bider D, Mashiach S, Dulitzky M. Clinical, surgical and pathologic findings of adnexal torsion in pregnant and nonpregnant women. Surg Gynecol Obstet 1991;173: Gordon JD, Hopkins KL, Jeffrey RB, Giudice LC. Adnexal torsion: Color Doppler diagnosis and laparoscopic treatment. Fertil Steril 1994;61: Huchon C, Fauconnier A. Adnexal torsion: a literature review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;150: Vijayalakshmi K, Reddy GM, Subbiah VN, Sathiya S, Arjun B. Clinicopathological Profile of Adnexal Torsion Cases: A Retrospective Analysis from a Tertiary Care Teaching Hospital J Clin Diagn Res 2014;8: Mordechai J, Mares AJ, Barki J, Finaly R, Meizner I. Torsion of uterine adnexa in neonates and children: a report of 20 cases. J Pediatr Surg 1991;26: Kurzbart E, Mares AJ, Cohen Z, Mordechai J, Finaly R. Isolated torsion of the fallopian tube in premenarchal girls. J Pediatr Surg 1994;298: Goh W, Bohrer J, Zalud I. Management of the adnexal mass in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Morton MJ, Masterson M, Hoffmann B. Case report: ovarian torsion in pregnancy- diagnosis and management 2013;45: Chiou SY, Lev-Toaff AS, Masuda E, Feld RI. New clinical and imaging observations by sonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging. J Ultrasound Med 2007;26: Gorkemli H, Camus M, Clasen K. Adnexal torsion after gonadotrophin ovulation induction for IVF or ICSI and its conservative treatment. Arch Gynecol Obstet 2002;267: Breech LL, Hillard PJ. Adnexal torsion in pediatric and adolescent girls. Curr Opin Obstet Gynecol 2005;17: Pedrosa I, Zeikus EA, Levine D. MR imaging of acute right lower quadrant pain in pregnant and nonpregnant patients. Radiographics 2007; 27: Lee EJ, Kown HC, Joo HJ, Suh JH, Fleischer AC. Diagnosis of ovarian torsion with color doppler sonography: depiction of twisted vascular pedicle. J Ultrasound Med 1998;17: Duigenan S, Oliva E, Lee SI. Ovarian Torsion: diagnostic features on CT and MRI with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol 2012;198: Rha SE, Byun JY, Jung SE, et al. CT and MR imaging features of adnexal torsion. Radiographics 2002;22: Umesaki N, Tanaka T, Miyama M, Nishimura S, Kawamura N, Ogita S. Successful preoperative diagnosis of massive ovarian edema aided by comparative imaging study using magnetic resonance and ultrasound. Eur J Obstet Gynecol and Reprod Biol 2000;89: Hoover K, Jenkins TR. Evaluation and management of adnexal mass in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2011;205:

Postmenopozal Over Kitlelerinde Spektral Doppler Ultrason Parametrelerinin Preoperatif Değerlendirmesi

Postmenopozal Over Kitlelerinde Spektral Doppler Ultrason Parametrelerinin Preoperatif Değerlendirmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140314041608 Postmenopozal Over Kitlelerinde Spektral Doppler Ultrason Parametrelerinin Preoperatif Değerlendirmesi Burçin Demirel 1, Veli Mihmanlı 2, Gözde

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 175-180 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0554 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Uterus sarkomlu 29 olgunun retrospektif analizi: Tek merkez deneyimi

Detaylı

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi . Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP dergisinin devamıdır) ISSN 2148-273X Ocak 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU,

Detaylı

Surgical management of superior mesenteric artery syndrome: Report of four cases

Surgical management of superior mesenteric artery syndrome: Report of four cases AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2007; 6 (3): 153-157 OLGU SUNUMU Superior mezenterik arter sendromunda cerrahi yaklaşım: Dört olgu sunumu Surgical management of superior mesenteric artery syndrome:

Detaylı

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu

Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Özgün Araşt rma / Original Article 55 Tonsillektomize Hastalarda Aktinomikoz İnsidansı: 115 Olgunun Histopatolojik Bulguları ve Dil Kökünde Nadir Bir Aktinomikoz Lokalizasyonu Incidence of Actinomycosis

Detaylı

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı?

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 19-24 (2009) BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? Deniz Gazioğlu*, Oktay Büyükaşık*, A. Oğuz Hasdemir**, Hülagü Kargıcı*

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Results and Some Prognostic Factors in Patients with Endometrial Cancer Gökhan

Detaylı

Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak US and CT Evaluation of Acute Pelvic Pain of Gynecologic Origin in Nonpregnant Premenopausal Patients

Detaylı

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Akut Skrotum; Çocuk Üroloji si ni n Önemli Bi r Aci l Durumu Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases

Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Neck Masses: Retrospective Analysis of 420 Cases Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (210-214) Boyun Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi Müzeyyen Yıldırım*, Mehmet Faruk Oktay**, İsmail Topçu**, Faruk Meriç** ÖZET Kliniğimizde boyun kitlesi

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ

ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ÖZGÜR KARTAL TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri

Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA Asemptomatik Postmenopozal Kadınlarda Transvajinal Patolojileri Değerlendirmedeki Yeri Ayşe Nurcan ÜNLÜER¹, Remzi ABALI², Mehmet Aytaç YÜKSEL¹,İlkbal TEMEL¹, Cem ÇELİK², Ahmet Birtan

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal hidatik kist olguları

Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal hidatik kist olguları JCEI / Gündeş ve ark. Intraabdominal hidatik kist olguları 2013; 4 (2): 175-179 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0260 RESEARCH ARTICLE Ekstrahepatik yerleşimli

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

Abstract. Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, Pott Hastalığı, Tüberküloz

Abstract. Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, Pott Hastalığı, Tüberküloz Yıkılmaz, Coşkun, Koç, Durak, Karahan ARAŞTIRMALAR (Research Reports) TÜBERKÜLOZ SPONDİLODİSKİT: MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI Tuberculous spondylodiscitis: MR imaging findings Ali YIKILMAZ¹, Abdulhakim COŞKUN

Detaylı

Böbrek Travmalarına Ürolojik Yaklaşım Urologıc Approach In Renal Trauma Orjinal Arastirma

Böbrek Travmalarına Ürolojik Yaklaşım Urologıc Approach In Renal Trauma Orjinal Arastirma Böbrek Travmalarına Ürolojik Yaklaşım Urologıc Approach In Renal Trauma Orjinal Arastirma Başvuru: 06.06.2014 Kabul: 01.08.2014 Yayın: 05.12.2014 Mehmet Balasar 1, Abdülkadir Kandemir 1, Necdet Poyraz

Detaylı

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 1 Cilt: Sayı: 1-6 MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCE OF GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER Mefaret ŞAHİN, Yusuf TANRIKULU, Serap EREL, Kenan BAYRAKTAR,

Detaylı

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri

Üst Seviye Lomber Disk Hernileri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(4) 249-254 (2002) Üst Seviye Lomber Disk Hernileri Özkan Ateş*, Özcan Tarım*, Ayhan Koçak*, S. Çağatay Önal*, Süleyman R. Çaylı*, Baran Şahinbeyoğlu*, Şevket

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Mehmet Taşkıran 1, Orhan Tanrıverdi 2, Umut Sarıoğulları 3, Göksel Bayar 3, Hüseyin Acinikli 3,

Detaylı

Serebral Palside Femoral Anteversiyonun Değerlendirilmesi

Serebral Palside Femoral Anteversiyonun Değerlendirilmesi Orijinal Makale/ Original Article DO I: 10.4274/tftr.89421 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:26-31 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:26-31 un Değerlendirilmesi Evaluation of Femoral Anteversion in Cerebral

Detaylı

Sturge-Weber sendromu; klinik ve radyolojik değerlendirme

Sturge-Weber sendromu; klinik ve radyolojik değerlendirme Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Sturge-Weber sendromu; klinik ve radyolojik değerlendirme Sturge-Weber syndrome: clinical and radiological evaluation

Detaylı

Rete testisin tübüler ektazisinde US bulguları: Üç olgu sunumu*

Rete testisin tübüler ektazisinde US bulguları: Üç olgu sunumu* Rete testisin tübüler ektazisinde US bulguları: Üç olgu sunumu* Mehmet H. Atalar, Mübeccel Arslan, Cesur Gümüş, Ekrem Ölçü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas Amaç: Bu

Detaylı

JAK 2 V617F gen mutasyon sıklığı ve tam kan sayımı

JAK 2 V617F gen mutasyon sıklığı ve tam kan sayımı DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39 (1) ; 93 98 doi: 10.5505/tjb.2014.39206

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 2, June 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı