Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Yeni Tıp Yeni Dergisi Tıp 2015;32:-82 Dergisi 2015;32:-82 Orjinal Orjinal makale makale Over Over Torsiyonu Olan Olan Vakaların Klinik, Klinik, Patolojik ve ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi (The evaluation (The evaluation of clinical, of clinical, radiological, radiological, pathological pathological profile profile ovarian of ovarian torsion torsion cases) cases) Mine GENÇ Mine GENÇ 1, Neslin 1, Neslin ŞAHİN ŞAHİN 2, Serap 2, Serap KARAARSLAN KARAARSLAN 3, Serkan 3, Serkan GÜÇLÜ GÜÇLÜ Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Doğum Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR 2 2 Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Radyoloji Radyoloji Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR 3 3 Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Patoloji Patoloji Anabilim Anabilim Dalı, İZMİR Dalı, İZMİR ÖZET ÖZET ABSTRACT ABSTRACT Amaç: Amaç: Bu çalışmada Bu çalışmada amacımız, amacımız, kliniğimizde kliniğimizde over torsiyonsiyonu tanısı ile tanısı opere ile edilen opere hastaların edilen hastaların klinik, klinik, patolojik patolojik clinical, clinical, radiological radiological and pathological and pathological profile profile patients of patients over tor- Background: Background: The aim The of aim this of study this was study to was evaluate to evaluate the the ve görüntüleme ve görüntüleme bulgularının bulgularının değerlendirilmesidir. with suspected with suspected ovarian ovarian torsion. torsion. Materyal Materyal ve Metot: ve Metot: Bu retrospektif Bu retrospektif çalışma çalışma Ocak 2007 Ocak 2007 Materials Materials and Methods: and Methods: This retrospective This retrospective study was study was ile Eylül ile 2014 Eylül yılları 2014 yılları arasında arasında Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Tıp carried carried out by out examining by examining the records the records of patients of patients Fakültesi Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Doğum Kliniği nde Kliniği nde over over operated operated Department at Department of Obstetrics of Obstetrics and Gynecology, and Gynecology, torsiyonu torsiyonu nedeniyle nedeniyle opere edilen opere hastaların edilen hastaların dosyalarının dosyalarının Faculty Faculty of Medicine, of Medicine, Sifa University, Sifa University, between between January January incelenmesiyle incelenmesiyle gerçekleştirildi. gerçekleştirildi. Over torsiyonu Over torsiyonu nedeniyle nedeniyle 2007 and 2007 September and September Age, parity Age, and parity radiological and radiological cerrahi cerrahi uygulanan uygulanan hastaların hastaların yaşları, yaşları, pariteleri, pariteleri, over over findings findings (such as (such ovarian as ovarian size, free size, fluid free in fluid the in pelvic the pelvic torsiyonunu torsiyonunu destekleyen destekleyen radyolojik radyolojik bulgular bulgular (over boyutu, pelvik tu, pelvik bölgede bölgede serbest serbest sıvı varlığı) sıvı varlığı) ve laboratuvar ve laboratuvar hematocrit, hematocrit, platelet platelet and white and white blood blood cell count) cell count) (over boyu- region) region) and laboratory and laboratory parameters parameters (such as (such hemoglobin, as hemoglobin, parametreleri parametreleri (hemoglobin, (hemoglobin, hematokrit, hematokrit, trombosit trombosit ve ve supporting supporting ovarian ovarian torsion torsion were investigated. were investigated. Also Also lökosit lökosit sayıları) sayıları) incelendi. incelendi. Preoperatif Preoperatif bulantı, bulantı, kusma, kusma, information information about about preoperative preoperative signs and signs symptoms and symptoms pelvik ağrı pelvik varlığı ağrı varlığı gibi semptom gibi semptom ve bulgular ve bulgular kayıt altına kayıt altına such as such nausea, as nausea, vomitting, vomitting, abdominal abdominal pain were pain were alındı. Hastaların alındı. Hastaların histopatolojik histopatolojik sonuçları sonuçları değerlendirildi. değerlendirildi. obtained obtained from the from patient the patient records. records. The histopathological The histopathological Bulgular: Bulgular: Çalışmamıza Çalışmamıza toplam toplam 14 hasta 14 dahil hasta edildi. dahil edildi. results results of the patients of the patients were evaluated. were evaluated. Pelvik Pelvik ağrı en ağrı sık en rastlanılan sık rastlanılan şikayeti şikayeti oluşturmakta oluşturmakta idi. idi. Results: Results: A total A of total 14 of patients 14 patients were included were included the in the Radyolojik Radyolojik görüntülemelerde en çok en dikkati çok dikkati çeken over çeken over study. study. Abdominal Abdominal pain was pain the was most the common most common symptom symptom boyutlarının boyutlarının artmış artmış olması olması idi. Adneksiyal idi. Adneksiyal torsiyon torsiyon 8 seen 8 in seen patients. in patients. An enlarged An enlarged ovary ovary was the was most the most hastada hastada sol overde, sol overde, 6 hastada 6 hastada sağ overde sağ overde izlendi. izlendi. Overin Overin common common finding finding which which was detected was detected by radiological by radiological histopatolojik histopatolojik incelemesinde incelemesinde seröz kist seröz adenom kist adenom (%35,7), (%35,7), imaging. imaging. Adnexal Adnexal torsion torsion was right-sided was right-sided in 6, left-sided in 6, left-sided teka lutein teka kisti lutein (%35,7), kisti (%35,7), fibrotekoma fibrotekoma (%21,4), (%21,4), korpus korpus in 8 of in cases. 8 of cases. On histopathological On histopathological examination examination of the of the luteum luteum kisti (%7,1) kisti (%7,1) tespit edildi. tespit edildi. lesions lesions there were there serous were serous cystadenoma cystadenoma (35.7%), (35.7%), theca theca Sonuçlar: Sonuçlar: Over torsiyonu Over torsiyonu her yaş her grubundaki yaş grubundaki kadınları kadınları lutein lutein cyst (35.7%), cyst (35.7%), fibrothecoma fibrothecoma (21.4%), (21.4%), mature mature etkileyebilen etkileyebilen nadir görülen nadir görülen bir klinik bir durumdur. klinik durumdur. Hastanın Hastanın cystic teratoma cystic teratoma (7.1%), (7.1%), corpus corpus luteum luteum cyst (7.1%). cyst (7.1%). hikayesinin, hikayesinin, klinik, laboratuvar klinik, laboratuvar ve ultrasonografik ve ultrasonografik bulgularınılarının beraber beraber değerlendirilmesi değerlendirilmesi tanıyı koymada tanıyı koymada önem- önem- which which can be can seen be in seen any in age any group. age group. The clinical, The clinical, bulgu- Conclusions: Conclusions: The ovarian The ovarian torsion torsion is a rare is a condition rare condition lidir. lidir. laboratory, laboratory, radiological, radiological, and pathological and pathological profile profile the of the patients patients suffering suffering from ovarian from ovarian torsion torsion can guide can the guide the Anahtar Anahtar Kelimeler: Kelimeler: Over torsiyonu; Over torsiyonu; laparotomi; laparotomi; histopatolojpatoloji histo- clinicians clinicians diagnosing. in diagnosing. Key Words: Key Words: Ovarian Ovarian torsion; torsion; laparotomy; laparotomy; histopathology histopathology GİRİŞ GİRİŞ Over Over torsiyonu torsiyonu (OT), (OT), kadınlarda kadınlarda pelvik pelvik ağrının ağrının OT genellikle OT genellikle tek taraflı tek taraflı (%50-81) (%50-81) olmasına olmasına nadir fakat nadir ölümcül fakat ölümcül olabilen olabilen bir nedenidir. bir nedenidir. Üreme Üreme rağmen rağmen nadiren nadiren bilateral bilateral olabilmektedir. olabilmektedir. OT nin OT nin çağındaki çağındaki kadınlarda kadınlarda daha yüksek daha yüksek oranda oranda izlenmesine rağmen sine rağmen dişi fetüslerden dişi fetüslerden postmenopozal postmenopozal dö- dö- olguda olguda overin overin fonksiyonel fonksiyonel kistleri, kistleri, endometrioma, endometrioma, izlenme- etiyolojisi etiyolojisi tam olarak tam olarak bilinmemektedir, ancak ancak çoğu çoğu nemdeki nemdeki kadınlara kadınlara kadar kadar tüm yaş tüm gruplarında yaş gruplarında benign benign over tümörleri over tümörleri (dermoid (dermoid kist, fibroma, kist, fibroma, kist kist görülebilir görülebilir 1,2. 1,2. adenom) adenom) ve maligniteler ve maligniteler (primer (primer ya da ya metastatik) mevcuttur tik) mevcuttur da metasta- Klinik Klinik olarak olarak akut batın akut batın (periton (periton irritasyonu) irritasyonu) Yazışma Yazışma adresi: adresi: bulguları, bulguları, karın ağrısı, karın ağrısı, bulantı, bulantı, kusma kusma gibi bulgularla karşımıza larla karşımıza çıkar 6. çıkar Çoğu 6. Çoğu OT olgusunda OT olgusunda klinik klinik gibi bulgu- Dr. Mine GENÇ Dr. Mine GENÇ Şifa Üniversitesi Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Anabilim Doğum Anabilim Dalı, Dalı, İzmir İzmir bulguların bulguların nonspesifik nonspesifik olması olması tanı ve tanı tedavide ve tedavide gecikmelere gecikmelere yol açmaktadır. yol açmaktadır. Yazının geldiği Yazının tarih geldiği : tarih : Yayına kabul Yayına tarihi kabul : tarihi :

2 M. Genç ve ark. Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 Torsiyon tanısında, pelvik ultrasonografi (USG) bulguları nonspesifik olmasına rağmen pelvik doppler USG ile overin kan akımının görülmemesi tanı için oldukça spesifiktir 7. Ayırıcı tanıda ektopik gebelik, apandisit, gastroenterit, pelvik inflamatuvar hastalık, nefrolitiazis ya da rüptüre korpus luteum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada OT nedeniyle opere ettiğimiz hastaların, klinik, patolojik, radyolojik ve laboratuvar verileri ile demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmış, OT tanısı için hangi parametrelerin göz önünde bulundurulması gerektiği tartışılmıştır. MATERYAL ve METOT Çalışmamız Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Ocak 2007 ile Eylül 2014 yılları arasında karın ve/veya kasık ağrısı nedeniyle başvuran ve yapılan değerlendirme sonucunda adneksiyal torsiyon ön tanısı düşünülerek operasyona alınan 14 hastanın retrospektif değerlendirilmesi sonucunda yapıldı. Hasta dosyaları incelenerek cerrahi uygulanan hastaların yaşları, gebelik ve doğum sayıları kaydedildi. OT yi destekleyen görüntüleme yöntemleri; pelvik USG, pelvik doppler USG, pelvik bilgisayarlı tomografi (BT), pelvik manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelendi. Ayrıca preoperatif dönemdeki bulantı, kusma, batında defans varlığı gibi belirtilerle hemoglobin (Hb), hematokrit (Htk), trombosit ve lökosit sayıları değerlendirildi. İstatistiksel analizler R studio versiyon yazılımı kullanılarak R dili ile yapıldı. Tablo ve grafikler Open Office v.3.3 ile yapıldı. Tanımlayıcı istatistik, normal dağılan değişkenler için ortalama ± standart sapma, minimum ve maksimum verilerek yapıldı. Ayrıca, frekans ve yüzdelikler de tablolarda verildi. BULGULAR OT nedeniyle operasyona alınan hastaların yaş, boy kilo indeksi, preoperatif dönemdeki Hb, Htk, trombosit ve lökosit sayıları Tablo 1 de özetlendi. OT nin yeri şekil 1 de gösterildi. Olgulardan 17 yaşındaki genç kızın preoperatif tanısında pelvik doppler USG ye ek olarak pelvik MRG çekilerek tanı doğrulandı (Resim 1A, B). Olguların 8 ine laparotomik olarak ooferektomi uygulanırken, post-menopozal dönemde olan 3 hastaya total abdominal histerektomi ve torsiyone olamayan overe de ooferektomi uygulandı. Onaltı yaşındaki bir hastaya ise torsiyone olan overin makroskobik olarak nekrotik izlenmesi üzerine parsiyel ooferektomi uygulandı, sağlam olduğu düşünülen over dokusu bırakıldı. Laparatomiye giden hastalara uygulanan operasyon sonrası elde edilen overin histopatojik sonuçları şekil 2 de gösterildi. Overe eşlik eden histopatolojiler olarak en sık seröz kist adenom ve teka lutein kistine rastlanıldı (Resim 2, 3). OT nedeni ile tek taraflı ooferektomi uygulanan hastalardan biri operasyon sırasında 9 haftalık gebe idi. Operasyondan sonra gebeliğin devamı için 12. haftaya kadar progesteron desteği uygulanan gebe hasta 38. haftada epidural anestezili normal doğum ile 3350 gram erkek çocuk dünyaya getirdi. Resim yaşında postoperatif over torsiyonu tanısı alan hastanın yağ baskılamalı kontrastlı, T1 ağırlıklı aksiyel MRG de (A), içinde milimetrik kistler bulunan normal sol overin (oklar) homojen kontrast tuttuğu izleniyor. Torsiyone sağ overde 4 cm çapında hemorajik over kisti (ok başları) izleniyor. Aynı hastanın aynı sekansta farklı kesitteki MRG de (B) sağ over parankiminin torsiyon nedeniyle contrastlanmadığı (ok başları) izleniyor. Sağ overin ve homojen normal kontrastlanan uterusun (yıldız) posterior kesiminde hemorajik over kisti (oklar) izleniyor. Resim 2. Tek sıralı seröz nitelikte döşeyici epitele sahip kistik lezyonda subepitelyal alanlarda yoğun kanama alanları dikkati çekti (H&EX20) Resim 3. Pembe-geniş sitoplazmalı lutein hücrelerle doseli epitele sahip kistik lezyon, intraepitelyal, subepitelyal yoğun kanama taşımakta (H&EX20) 80 80

3 Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 M. Genç ve ark. Tablo 1. Hastaların Demografik Verileri ve Preoperatif Laboratuvar Özellikleri Hasta sayısı Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma Yaş ,43 16,430 Boy kilo indeksi ,64 5,943 Preoperatif Hb (g/dl) 14 8,5 14,6 12,436 1,5736 Preoperatif Htk (%) 14 26,9 44,7 37,264 4,6759 Preoperatif trombosit (I/L) , ,457 Preoperatif lökosit (I/L) , ,029 Şekil 1. Lezyonun yeri Şekil 2. Overin histopatolojik sonuçları TARTIŞMA OT, adneksin kendi vasküler ekseni ya da pedikülü etrafında kısmen ya da tamamen rotasyonu ile oluşan ve nadir karşılaşılan jinekolojik acillerden biridir 8. Over mediyal polden aynı taraf uterus kornusuna uteroovaryan ligament ile lateral polden lateral pelvik duvara infindibulo-pelvik ligament ile bağlıdır. Ovaryan arter ve ven infindibulopelvik ligament içerisinde seyreder. Bu ligamentlerin uzunluğu kişiye göre farklılık göstermektedir. Rotasyona uğrayan adneksteki arteriel, venöz ve lenfatik dolaşım blokaja uğrar ve bu da organ parankiminde masif konjesyon, infarkt ve son olarak hemorajik nekroza neden olmaktadır. Uzun infundibulopelvik ligament overin mobilitesinin artması nedeni ile OT için risk teşkil eder 9. OT gelişiminde diğer risk faktörleri; overin büyümesine yol açan overin kist ya da neoplazileri, adneksiyal venöz konjesyona yol açan durumlar ve tubal hastalıklardır 10,11. Pediatrik hastalarda (özellikle 1 yaş ve altı ile menarş dönemindeki kız çocukları), gebe kadınlarda (özellikle 20. gebelik haftasından önce), postmenopozal dönemdeki kadınlarda, invitro fertilizasyon için gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyonu uygulanan hastalarda insidansının arttığı bilinmektedir Bizim 14 hastamızdan 1 tanesinde aynı zamanda gebelik mevcuttu. Hastanın öyküsünde infertilite için tedavi yoktu. 14 hastamızın 5 i ise postmenapozal dönemde idi. Adneksiyal torsiyonlara %50-90 oranında over kistleri (fizyolojik kist, endometriozis, dermoit kist, fibrom, kist adenom, overin primer ya da metastatik tümörleri) eşlik etmektedir 4,17,18. Normal hacimdeki bir overin torsiyonu çok nadir olmasına rağmen overde patoloji olmadan da adneksiyal torsiyon olabilmektedir. Bizim çalışmamızda seröz kist adenom 5 (%35,7) hastada, teka lutein kisti 5 (%35,8) hastada, fibrotekoma 3 (%21,4) hastada, korpus luteum 1 (%7,1) hastada tespit edilmiştir. Postmenapozal dönemde bulunan 5 hastanın 3 ünde (%60) overde fibrotekomaya rastlanılmıştır. Yaptığımız çalışmada hastalarımızın polikliniğe başvuru şikayetleri genel olarak orta hatta ya da torsiyonun bulunduğu bölgede kasık ağrısı, bulantı-kusma, karında şişlik idi. Bizleri OT tanısına götüren en önemli bulgular ise; pelvik USG de büyümüş over, over kisti, eşlik eden serbest sıvı, renkli doppler USG de akım kaybı olarak tespit edilmiştir. OT de pelvik USG'de sıklıkla adneksiyal kitle ve çoğu zaman eşlik eden pelvik sıvı görülür 14. OT nin spesifik USG bulguları ise; periferal yerleşimli folliküller içeren büyümüş over ve patognomonik 81 81

4 M. Genç ve ark. Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 olarak kabul edilen olguların 1/3'ünden daha azında görülen bükülmüş vasküler pedikül (sonografik girdap bulgusu) olarak bildirilmiştir 14,19. Pelvik doppler USG ile overde kan akımının görülmemesi ile vakaların %35 93 ünde tanı konulabilir 19. OT değerlendirmesinde doppler USG tanıda çok önemlidir, ancak normal doppler USG bulgularının torsiyonu ekarte ettiremiyeceği göz önünde tutulmalıdır. Bizim çalışmamızda da tüm hastaların preoperatif doppler USG ile incelemesi yapılmış olup 6 (%42,9) hastada adneksiyal kan akımı izlenememiştir. 58 olguyu içeren opere torsiyon olgularının derlemesinde en sık görüntüleme bulguları adneksiyal kitle (USG'de %65, BT de %87 ve MRG de %75), deplase adneksiyal kitle/büyümüş over (USG'de %53, BT de %87 ve MRG de %75) ve asit (USG'de %53, BT de %73 ve MRG de %50) olarak belirtilmiştir 14. Yirmibeş OT olgusunda sık görülen BT ve MRG bulguları olarak tubalarda kalınlaşma (21/25), bükülmüş adneksiyal kistik kitle duvarında düzgün duvar kalınlaşması (19/23), asit (14/25) ve torsiyone tarafa uterus deviasyonu (9/25) tanımlanmıştır 20. Ayrıca BT ve MRG de az sıklıkta yüksek dansiteli veya sinyal spesifik ovaryen hemoraji (ve/veya hematosalfinks/hematoperitoneum) ve adneksiyal kontrast tutulumunun kaybı bildirilmiştir 14,19. Chiou ve ark.nın derlemesinde doğru preoperatif tanı hastaların %71'inde (15/21 olguda) ilk USG ile konabilmiş, ancak ilk BT olguların ancak %38'inde (5/13 olguda) tanı sağlamıştır 14. BT inceleme torsiyonu düşündüren özellikleri gösterebilmesine rağmen USG'ye göre tanısal değeri düşüktür. Çalışma grubumuzda 3 hastadan pelvik BT istenirken, 1 hastada pelvik MRG yapılmıştır. Pelvik BT tanı koymada fayda vermezken pelvik MRG çekilen hastada OT tanısı konulmuştur. Bu çalışmada özellikle kliniğe ek olarak pelvik doppler USG klinik açıdan teşhisimizde önemli yer tutmuştur. USG ile MRG kombine değerlendirildiğinde preoperatif tanı şansının artacağından söz edilmektedir 21. MRG özellikle torsiyon semptomları subakut/kronik veya rekür-ren ise veya USG veya BT ile tanı konulmadıysa yararlı olmaktadır 14. Rotasyona uğrayan adneksteki arteriel, venöz veya lenfatik dolaşım blokaja uğramaktadır. Bunun sonucu olarak organ parankiminde masif konjesyon gelişebilir. Konjesyona bağlı olarak hastanın Hb ve Htk değerlerinde düşüş izlenebilir. Özellikle hemitorsiyonlarda torsiyonun süresi uzadıkça arteriel dolaşım venöz dolaşıma kıyasla daha az etkileneceğindan dolayı anemi derinleşebilir. Bizim çalışmamızdaki 1 hastada, hastanın karın ağrısının başladığı ilk dönemde bakılan hemogram tahlilinde Hb 13,8 gr/dl, Htk %41,0 olarak gelmiştir. Hastanın tanısının konulması ve operasyona alınması arasında 2 gün geçmiştir. Operasyona alınırken yapılan son hemogram tahlilinde Hb 8,5 gr/dl, Htk %26,0 olarak gelmiştir. Bu akut kan kaybını açıklayacak herhangi bir hemorajisi olmayan hastanın anemisinin gelişimi hemitorsiyone olan overdeki konjesyona bağlanmıştır. OT nin tedavisinde konservatif cerrahi tedavi ve radikal cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Konservatif cerrahi tedavide laparoskopik ya da laparatomik olarak overin detorsiyonu yapılabilir. Teorik olarak iskemiye uğramış overin detorsiyonunun tromboembolik komplikasyonlara ve pulmoner emboli riskine yol açması olası gibi görünse de, literatürde bildirilen tromboemboli riskinde artış izlenmemiştir 22. Overin detorsiyonu sonrasında torsiyonun tekrarlamaması için (torsiyon riskini tamamen engellemese de) laparoskobik ya da açık cerrahi ile overin pelvis duvarına asılması (ovariopeksi) uygulanabilir. Radikal cerrahi tedavide ise; iskemik overin nekrotik bir görünümde olması nedeniyle ooferektomi ya da salpingooferektomi uygulanabilir. Bizim çalışmamızın retrospektif olması nedeniyle araştırmada sadece ooferektomi yapılan hastaların kayıtlarına ulaşılabilmiş ve bu hastaların sonuçlarına değinilmiştir. Sonuç olarak OT, menarş dönemindeki genç kızlardan postmenopozal dönemdeki kadınlara kadar tüm yaş grubundaki kadınları etkileyebilmektedir. Nadir olması ve genellikle nonspesifik bulgularla seyretmesi nedeniyle klinisyen açısından tanınması zordur. Klinik ve radyolojik görüntülemelerle birlikte tanı konulabilir. Fakat tanı konulmasında genellikle gecikildiği için overde gelişen hemorajik nekroz nedeniyle organ rezeksiyonuna gidilmektedir. Overde kitlesi olan ve pelvik USG ile ayrıcı tanı konulamayan hastalarda pelvik doppler USG ve pelvik MRG inceleme tanıda yardımcı olabilir. Teşekkür; Hastalarımızın istatistik verilerini bulmada yardımlarından dolayı Hakan CENGİZ e teşekkür ederiz. Yazarın beyanı: Çıkar çatışması bulunmamaktadır. (Conflict of interest statement: None declared) 82 82

5 Yeni Tıp Dergisi 2015;32:-82 M. Genç ve ark. REFERANSLAR 1. Houry D, Abbott JT. Ovarian torsion: a fifteen-year review. Ann Emerg Med 2001;38: Ipek A, Tan S, Kurt A, Yesilkaya Y, Orhan D. Prenatal over kisti torsiyonu: US ve MR görüntüleme bulguları. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20: Messalli EM, Cobellis L, Labriola D. Haematosalpinx of fallopian tube: isolated torsion with congenital abnormal vascularisation. Eur J Pediatr Surg 2004;14: Chang HC, Bhatt S, Dogra V. Pearls and pitfalls in diagnosis of ovarian torsion. Radiographics 2008;28: Rody A, Jackisch C, Klockenbusch W, Heinig J, Coenen-Worch V, Schneider HP. The conservative management of adnexal torsion: a casereport and review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 101: Bider D, Mashiach S, Dulitzky M. Clinical, surgical and pathologic findings of adnexal torsion in pregnant and nonpregnant women. Surg Gynecol Obstet 1991;173: Gordon JD, Hopkins KL, Jeffrey RB, Giudice LC. Adnexal torsion: Color Doppler diagnosis and laparoscopic treatment. Fertil Steril 1994;61: Huchon C, Fauconnier A. Adnexal torsion: a literature review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;150: Vijayalakshmi K, Reddy GM, Subbiah VN, Sathiya S, Arjun B. Clinicopathological Profile of Adnexal Torsion Cases: A Retrospective Analysis from a Tertiary Care Teaching Hospital J Clin Diagn Res 2014;8: Mordechai J, Mares AJ, Barki J, Finaly R, Meizner I. Torsion of uterine adnexa in neonates and children: a report of 20 cases. J Pediatr Surg 1991;26: Kurzbart E, Mares AJ, Cohen Z, Mordechai J, Finaly R. Isolated torsion of the fallopian tube in premenarchal girls. J Pediatr Surg 1994;298: Goh W, Bohrer J, Zalud I. Management of the adnexal mass in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2014;26: Morton MJ, Masterson M, Hoffmann B. Case report: ovarian torsion in pregnancy- diagnosis and management 2013;45: Chiou SY, Lev-Toaff AS, Masuda E, Feld RI. New clinical and imaging observations by sonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging. J Ultrasound Med 2007;26: Gorkemli H, Camus M, Clasen K. Adnexal torsion after gonadotrophin ovulation induction for IVF or ICSI and its conservative treatment. Arch Gynecol Obstet 2002;267: Breech LL, Hillard PJ. Adnexal torsion in pediatric and adolescent girls. Curr Opin Obstet Gynecol 2005;17: Pedrosa I, Zeikus EA, Levine D. MR imaging of acute right lower quadrant pain in pregnant and nonpregnant patients. Radiographics 2007; 27: Lee EJ, Kown HC, Joo HJ, Suh JH, Fleischer AC. Diagnosis of ovarian torsion with color doppler sonography: depiction of twisted vascular pedicle. J Ultrasound Med 1998;17: Duigenan S, Oliva E, Lee SI. Ovarian Torsion: diagnostic features on CT and MRI with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol 2012;198: Rha SE, Byun JY, Jung SE, et al. CT and MR imaging features of adnexal torsion. Radiographics 2002;22: Umesaki N, Tanaka T, Miyama M, Nishimura S, Kawamura N, Ogita S. Successful preoperative diagnosis of massive ovarian edema aided by comparative imaging study using magnetic resonance and ultrasound. Eur J Obstet Gynecol and Reprod Biol 2000;89: Hoover K, Jenkins TR. Evaluation and management of adnexal mass in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2011;205:

Adneksiyal torsiyon tedavisinde laparoskopik yaklaşım sonuçlarımız

Adneksiyal torsiyon tedavisinde laparoskopik yaklaşım sonuçlarımız ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2011; 53: 243-247 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2011 Adneksiyal torsiyon tedavisinde laparoskopik yaklaşım sonuçlarımız Cihangir Mutlu Ercan (*), Hakan Çoksüer (*), Uğur Keskin

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Over Torsiyonuna Genel Bakış

Over Torsiyonuna Genel Bakış Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 17:30-35/Ocak/2016 DERLEME / REVIEW Over Torsiyonuna Genel Bakış Overview of Ovarian Torsion Fazilet Kübra BOYNUKALIN1, Süleyman GÜVEN2, Emine Seda GÜVEN3,

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Gebelik sırasında adneksiyal torsiyon nedeniyle tedavi edilen 14 olgunun retrospektif analizi

Gebelik sırasında adneksiyal torsiyon nedeniyle tedavi edilen 14 olgunun retrospektif analizi Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (4): 490-494 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.04.0614 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelik sırasında adneksiyal torsiyon nedeniyle tedavi edilen

Detaylı

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD AKUT PELVİK AĞRI Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD Akut Pelvik Ağrı da Değerlendirilme Klinik bilgi ve fizik muayene Ağrının yeri Ateş TA Tetkik sırasında anamnez: Yaş, risk faktörler, menapozal

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz

Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz ARAŞTIRMA Gebelerde Akut Apandisit Tanı ve Tedavisi: Klinik Deneyimlerimiz Gebelerde akut apandisit T A D Diagnosis and management of acute appendicitis in pregnant women: Our clinical experience Bünyami

Detaylı

Safiye Aktaş Gülden Diniz Ragıp Ortaç. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı, Alsancak-İzmir

Safiye Aktaş Gülden Diniz Ragıp Ortaç. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı, Alsancak-İzmir Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2005; 11 (1): 21-24 Pediatrik ovaryum torsiyonlarında retiküler çatının değerlendirilmesinin ayırıcı tanıdaki önemi* Role of reticular network in determination of an underlying

Detaylı

Çocuklarda Overyan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri

Çocuklarda Overyan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri Çocuklarda Overyan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri Muazez Çevik, Mehmet Emin Boleken Özet Amaç: Çocuklarda over patolojileri yetişkinlere göre daha ender görülür ve çoğu benigndir.

Detaylı

Adölesan Adneksiyel Kitlelerinde Cerrahi; 7 Yılda Tedavi Edilen 59 Hastanın Sonuçları

Adölesan Adneksiyel Kitlelerinde Cerrahi; 7 Yılda Tedavi Edilen 59 Hastanın Sonuçları CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ SURGICALSCIENCES Araştırma Makalesi / ResearchArticle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2016, 69 (3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000951 Adölesan Adneksiyel Kitlelerinde Cerrahi;

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

Adneksiyal Kitleli Hastaların Tedavisinde Laparoskopinin Güvenilirliği

Adneksiyal Kitleli Hastaların Tedavisinde Laparoskopinin Güvenilirliği Araştırma 57 Adneksiyal Kitleli Hastaların Tedavisinde Laparoskopinin Güvenilirliği IS LAPAROSCOPY RELIABLE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ADNEXIAL MASSES Gül Nihal TOKGÖZ, H.Gürsoy PALA, Pınar KARABACAKOĞLU,

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul İSKEMİK BARSAĞIN RADYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenim hedefleri Mezenterik vasküler olay şüphesi ile gelen hastayı değerlendirmede kullanılan

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

KONTROLSÜZ WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İNTRAABDOMİNAL KANAMA: İKİ OLGU SUNUMU

KONTROLSÜZ WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İNTRAABDOMİNAL KANAMA: İKİ OLGU SUNUMU OLGU SUNUMU KONTROLSÜZ WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN İNTRAABDOMİNAL KANAMA: İKİ OLGU SUNUMU ÖZET Haldun Kar, Yasin Peker, Necat Cin, Mehmet Cemal Kahya, Okay Koç, Türker Karabuğa, Fatma Tatar İzmir

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi

Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi Evaluation Of The Treatment Modalities And Hospitalization Period In Patients With

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI

DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI OVARYEN VENLERİN SELEKTİF KATETERİZASYONU İLE TANI ALAN BİR POSTMENAPOZAL OVARYEN HİPERANDROJENEMİ VAKASI DR.MEHMET MUSA ASLAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİMDALI

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

Over Ki sti Nedeni İle Opere Edi len Hastaların Değerlendi ri lmesi : Retrospekti

Over Ki sti Nedeni İle Opere Edi len Hastaların Değerlendi ri lmesi : Retrospekti DOI: 10.16899/ctd.15369 Original Article ORİJİNAL ARAŞTIRMA Over Ki sti Nedeni İle Opere Edi len Hastaların Değerlendi ri lmesi : Retrospekti The Evaluation Of The Patients Of Those Operated Due To The

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Jinekolojik Aciller TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata

Jinekolojik Aciller TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata 47 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Jinekolojik Aciller Mehmet Ruhi Onur, Deniz Akata TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2015; 3: 47-58 ÖĞRENME HEDEFLERİ Akut Pelvik Ağrı ile Acil Servise Başvuran Kadınlarda Görüntüleme

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi

Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Ergen Hastada Endometriozis Yönetimi Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kadın Hayatının Evreleri 1. Yenidoğan Dönemi: postpartum ilk 28 gün 2. Çocukluk

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature.

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature. MEME HAMA}lTOMU (LENFANGİOMİYOM) R., İlhan('"), F., Kabukçuoğlu (*), A. İplikçi("'), O., İplikçi(") ÖZET 984-988 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Datı biyopsi materyeli içerisinde

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Ergenlerde Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Minimal İnvazif Girişimler

Ergenlerde Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Minimal İnvazif Girişimler Ergenlerde Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım & Minimal İnvazif Girişimler Doç. Dr. Gazi YILDIRIM Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Yok Finansal

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Pelvik Ağrı Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 13/04/2010 Fizyoloji Sınıflandırma Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Viseral Ağrı İçi boş organların

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Adneksial kitlelerde malignite araştırması

Adneksial kitlelerde malignite araştırması Adneksial kitlelerde malignite araştırması Dr. Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Kistin iç duvarı kistin içeriği Uniloküler kist / uniloküler solid

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD

Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım. Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım Prof Dr Uğur Saygılı DEUTF Kadın Hast. Ve Doğum ABD ? Adneksiyal kitleler Jinekologların pratikte en zorlandıkları konulardan biri? Malign/benign Takip/tedavi Cerrahi/refere

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Dermoid Kist Nedeniyle Tedavi Edilen 114 Olgunun Retrospektif Analizi

Dermoid Kist Nedeniyle Tedavi Edilen 114 Olgunun Retrospektif Analizi Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (2): 256-260 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0676 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE 256 Dermoid Kist Nedeniyle Tedavi Edilen 114 Olgunun Retrospektif

Detaylı

Akut apandisit tanısıyla laparotomi uygulanan hastalarda ultrasonografi bulguları ve lökosit sayısının değerlendirilmesi

Akut apandisit tanısıyla laparotomi uygulanan hastalarda ultrasonografi bulguları ve lökosit sayısının değerlendirilmesi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010;16 (3):248-252 Klinik Çalışma Akut apandisit tanısıyla laparotomi uygulanan hastalarda ultrasonografi bulguları

Detaylı

ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(2):64 68 doi: /kjms

ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(2):64 68 doi: /kjms ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(2):64 68 doi: 10.5505/kjms.2011.91300 İntravenöz Piyelografi ve Baryumlu Kolon Grafisinin Over Kanserlerindeki Rolü The Role of Intravenous

Detaylı

GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM

GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM GEBELİKTE VE ADOLESAN DÖNEMDE ADNEKSİAL KİTLELERE YAKLAŞIM Prof. Dr. ÇETİN ÇELİK SELÇUK ÜNV. TIP FAK. KADIN HAST VE DOĞUM AD JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BD KONYA Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Orta Karadeniz

Detaylı

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme

Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Akut Skrotumun Ayırıcı Tanısında Radyolojik Görüntüleme Dr. A. Süleyman Dikici İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Konuşma Akışı SKROTAL US-DOPPLER -Torsiyon Enfeksiyon

Detaylı

Gebelerde akut apandisit: klinik deneyimimiz Acute appendicitis during pregnancy: clinical experience

Gebelerde akut apandisit: klinik deneyimimiz Acute appendicitis during pregnancy: clinical experience Orijinal makale/original article Gebelerde akut apandisit: klinik deneyimimiz Acute appendicitis during pregnancy: clinical experience Çağrı Tiryaki, Mustafa Celalettin Haksal, Hamdi Taner Turgut, Mehmet

Detaylı

YAŞLILARDA KARIN AĞRISI

YAŞLILARDA KARIN AĞRISI YAŞLILARDA KARIN AĞRISI ABDOMINAL PAIN IN GERIATRICS DOÇ. DR. Yusuf yürümez Sakarya üniversitesi tip fakültesi AsOc. Prof. Yusuf Yurumez Sakarya university MEDICAL SCHOOL SUNUM PLANI Giriş Epidemiyoloji

Detaylı

Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri

Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri Dr. H. Serap Toru Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D. Antalya /Türkiye Takip 4 yıl, hastalıksız takipte Östradiol ve inhibin düzeyleri Pelvik USG 13

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME Prof.Dr. Cem Çallı Chief of Neuroradiology Section, Ege University Medical Faculty, Dept of Radiology Izmir, TURKEY Ac ca sella met Germinom GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD

Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD Over kanseri ve Endometriosis ilişkisi var mı? Yrd.Doç.Dr.H.Çağlayan ÖZCAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum AD Endometriozis Endometrial gland ve stromanınuterinkavite dışında

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu 44 ƘŰƬƑƊ Olgu Sunumu / Case Report Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu Pleomorphic Adenoma of the Buccal Region: Case Report Şemsettin OKUYUCU 1, Mehmet İhsan GÜLMEZ 1, Gül Soylu

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı

ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ABDOMİNAL AĞRI: USG Mİ, BT Mİ, MRG Mİ? Dr. Müge GÜLEN Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Röntgen ışınları asla bizi yanıltmazlar, onların dilini yanlış yorumlamakla yada onlardan verebileceklerinden

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

Polat Dursun ve ark. antenatal complications, time of delivery birth weight, indication of cesarean delivery, the type of surgical intervention during

Polat Dursun ve ark. antenatal complications, time of delivery birth weight, indication of cesarean delivery, the type of surgical intervention during ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) GEBEL KTE GÖRÜLEN ADNEKS YAL K STLER: BAfiKENT ÜN VERS TES DENEY M Polat DURSUN, Filiz F. YANIK, Esra ÇABUK, Hulusi B. ZEYNELO LU, Berk B LDAC, Esra KUfiÇU, Ali AYHAN

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Tüberküloz Peritoniti

Tüberküloz Peritoniti Tüberküloz Peritoniti Dr. Sabri Atalay İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klimik İzmir Günleri, 30 Nisan 2015 20 yaşında, kadın Yakınmaları Karın

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Abdominal ağrı ne zaman acil değildir?

Abdominal ağrı ne zaman acil değildir? Abdominal ağrı ne zaman acil değildir? Dr Ayhan ÖZHASENEKLER Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Diyarbakır bir avuç kömür için bir ömür verenler Kulağı tersten göstermek gibi Kime göre, hastaya

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Çocukta Popliteal Tuzaklanma Sendromu Olgusu A Case Report on Popliteal Entrapment Syndrome of a Child Kalp ve Damar Cerahisi

Çocukta Popliteal Tuzaklanma Sendromu Olgusu A Case Report on Popliteal Entrapment Syndrome of a Child Kalp ve Damar Cerahisi Çocukta Popliteal Tuzaklanma Sendromu Olgusu A Case Report on Popliteal Entrapment Syndrome of a Child Kalp ve Damar Cerahisi Başvuru: 07.05.2013 Kabul: 08.07.2013 Yayın: 26.09.2013 Tuğra Gençpınar 1,

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi

Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Polikistik Over Sendromu ve Hiperandrojenemi Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılmalı? Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Kayseri PKOS Tanı Kriterleri NIH 1990

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

3D ve 4D USG Jinekolojik Uygulamalar

3D ve 4D USG Jinekolojik Uygulamalar 3D/4D USG nin Üstünlükleri 1. Objenin aynı anda 3 düzlemde görüntülenmesini sağlar. 3D ve 4D USG Jinekolojik Uygulamalar Prof. Dr. Fuat Demirkıran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hast. ve Doğum ABD, Jinekolojik

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Yolk Sak Tümör, Embriyonel Karsinom ve İmmatür Teratomdan Oluşan Germ Hücreli Tümör; Olgu Sunumu

Yolk Sak Tümör, Embriyonel Karsinom ve İmmatür Teratomdan Oluşan Germ Hücreli Tümör; Olgu Sunumu İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(4):185-189 OLGU SUNUMU - CASE REPORT Yolk Sak Tümör, Embriyonel Karsinom ve İmmatür Teratomdan Oluşan Germ Hücreli Tümör; Olgu Sunumu Germ Cell Ovarian Tumor

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Over torsiyonu ve masif over ödemi manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Over torsiyonu ve masif over ödemi manyetik rezonans görüntüleme bulguları JCEI / Karakaş et al. Over torsiyonu ve masif over ödemi MR bulguları 2013; 4 (1): 95-100 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0241 BRIEF REPORT Over torsiyonu

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı