SAKARYA BÖLGESİNDE YEREL ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN HASAR BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ, ARİFİYE-GEYVE-GÜNEŞLER ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAKARYA BÖLGESİNDE YEREL ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN HASAR BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ, ARİFİYE-GEYVE-GÜNEŞLER ÖRNEĞİ"

Transkript

1 SAKARYA BÖLGESİNDE YEREL ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN HASAR BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİSİ, ARİFİYE-GEYVE-GÜNEŞLER ÖRNEĞİ Sedat SERT 1, Aşkın ÖZOCAK 1, Ersin AREL 1, Ertan BOL 1 Öz: Deprem Sakarya nın en önemli problemi ve kaçınılmaz gerçeğidir. Kuzey Anadolu Fayı bölgenin içinden geçmekte ve -3 yıl aralıklarla meydana gelen büyük depremler zemin koşullarına bağlı olarak farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmada, 1999 depreminden sonra Sakarya Üniversitesi Geoteknik Laboratuvarı tarafından Sakarya iline bağlı farklı zemin özellikleri gösteren üç bölgede (Arifiye, Geyve, Güneşler) yürütülen arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yardımıyla jeolojik ve geoteknik açıdan değerlendirilmesi yapılmış, deprem sonu beliren hasar ve yıkımın sebeplerinin ortaya konmasına çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Arifiye, Coğrafi Bilgi Sistemi, Depremsellik, Geyve, Güneşler, Hasar, Sıvılaşma Giriş Araştırma için Kuzey Anadolu Fayı nın tam ortasından geçtiği Arifiye ile kuzeyinde yer alan Güneşler beldesi ve güneyinde yer alan Geyve ilçesi seçilmiştir (Şekil 1). Arifiye deki jeolojik birimler bir anlamda Kuzey Anadolu Fayı ile ikiye ayrılmıştır. Bölgede fayın kuzeyi Kuvaterner yaşlı alüvyonlarla, güneyi ise Miyosen-Piliyosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı ve kiltaşından oluşan Örencik Formasyonu (Tör) ile temsil edilmektedir (Şekil 2.a). Bölgede alüvyon günümüzde beldenin doğusundan geçen ancak geçmişte beldenin büyük bir bölümünde etkin olan Sakarya Nehri nin taşımış olduğu çökeller ile oluşmuştur (Özocak ve diğ., 24). Şekil 1. Çalışma bölgelerini içeren neo-tektonik harita (Koçyiğit ve diğ. den, 1999) 1 Sakarya Üniversitesi, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., Geoteknik Ana Bilim Dalı, Esentepe, 4187, Sakarya 1214

2 a) Arifiye b) Geyve Şekil 2. Arifiye beldesi ve Geyve ilçesi yerel jeoloji haritaları İmar alanı 1/ ölçekli 19 adet imar paftasından oluşan Geyve ilçesi Kuzey Anadolu Fayı nın güneyinde yer almaktadır. Arifiye ile aralarında Sakarya Nehri nin yardığı Geyve Boğazı bulunmaktadır. Arifiye ve Güneşler de olduğu gibi incelenen bu bölgede de temeli oluşturan zeminler Kuvaterner yaşta alüvyonlardır. Önalp ve diğ. (2a) ve Bol ve diğ. (24) sondaj verilerine dayanarak sözü geçen alüvyonu jeolojik (litolojik) olarak farklı bölgelere ayırmışlardır (Şekil 2.b). Araştırmacılar bölgede hakim olan litolojik katmanların bir arada bulunduğu bölgeleri; siltli kum (Qsk), killi kum (Qklk), kumlu kil (Qkkl), kumlu çakıl (Qkç), killi çakıl (Qklç) olarak isimlendirmişlerdir. Arifiye nin kuzeyinde, Adapazarı kentinin kuzeybatısında yer alan Güneşler beldesi ise doğu sınırını oluşturan Sakarya Nehri nin her iki yakasına yapılmış olan taşkın seddelerinin dışında düz bir topoğrafyaya sahiptir. Bölge tamamen gevşek alüvyonlardan (Qal) oluşmuştur. Alüvyonların kökeni Sakarya Nehri dir. Beldenin tamamını kapsayan bu birim; tutturulmamış çakıl, kum, silt, ve kilden oluşmuştur (Arel ve diğ., 24). Kullanılan Yöntem Arifiye beldesinde derinliği 1-2 m arasında değişen 38 (64 m) sondaj ve 1 m yi bulan 4 SCPTU, Geyve ilçesinde bir kısmı 4 m ye ulaşan 29 sondaj (9 m) ve 1 m derinliğinde 1 SCPTU, Güneşler beldesinde ise 1 er metrelik sondaj (1 m) ve 14 m lik bir SCPTU deneyi değerlendirilmiştir. Araziden gelen; Arifiye de 46 sı örselenmemiş toplam 121, Geyve de 1 i örselenmemiş toplam 117, Güneşler de 13 ü örselenmemiş 42 numune laboratuvarda TS 19/1987 uyarınca deneye tabi tutulmuş ve zeminler TS 1/2 e göre sınıflandırılmıştır. Sondaj çalışmalarında her 1. m derinlikte standard penetrasyon deneyi uygulanmış, SCPTU deneylerinde ise her 2 cm de bir okuma alınmıştır. Ayrıca çalışılan bölgelerde kuyu içi sismik yöntemi kullanılarak çeşitli derinliklerde kayma dalgası hızları ölçülmüştür. Laboratuvar deneylerinden ve arazi ölçümlerinden derlenen tüm veriler bilgisayar ortamında oluşturulan bir veri tabanına aktarılmıştır. Daha sonra incelenen bölgelerin genel anlamda birer sayısal haritası oluşturulmuştur. Tüm sondaj ve SCPTU noktaları da koordinatlandırılarak sayısal haritalara eklenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı bir bilgisayar yazılımı ile veri tabanındaki tüm veriler ile sayısal harita ve sondaj noktaları ilişkilendirilerek çeşitli sorgulamalar yapılmış, çalışılan bölgelerin jeolojik ve geoteknik özelliklerini ortaya koyan tematik haritalar oluşturulmuştur. Şekil 3 te Arifiye, Güneşler ve Geyve beldelerinde gerçekleştirilen sondaj ve SCPTU çalışmalarının yerleri gösterilmektedir. 121

3 Şekil 3. Arifiye ve Güneşler beldeleri ile Geyve ilçesi sondaj ve SCPTU yerleri (ölçeksiz) Zemin Türleri Şekil 4 te sunulan inceleme alanlarına ait üst 1 metrede yer alan ana zemin guruplarının dağılımına bakıldığında incelenen tüm bölgelerde killerin egemen olduğu anlaşılmaktadır. Deney Sayısı Çakıl Kum Silt Kil Deney Sayısı G S ML MI MH CL CI CH a) Arifiye Denay Sayısı Çakıl Kum Silt Kil Deney Sayısı G S ML MI MH CL CI CH b) Geyve Deney Sayısı Çakıl Kum Silt Kil Deney Sayısı G S ML MI MH CL CI CH c) Güneşler Şekil 4. Arifiye-Geyve-Güneşler zeminlerinde üst 1 metrede ana zemin gruplarının dağılımı 1216

4 Arifiye beldesinde incelenmiş 122 örnekten 76 sının C-kil simgesi taşıdığı, bunlardan 41 inin de CH-yağlı kil simgesi taşıdığı görülmüştür. Zemin cinsleri derinliğe göre incelendiğinde üst.-9. m arasında genel olarak tüm zemin türleri ile karşılaşılmaktadır. Çakıllar birçok kuyuda 3-4 m ve 7- m derinliklerde kesilmekte, buna karşın 9-1 m aralığında çakıla rastlanmamakta, yer yer kumların gözükmesiyle beraber hakim zemin olarak tekrar killer öne çıkmaktadır. Ayrıca sondaj loglarından zeminde 1 m ye kadar derinliklerde gri/siyah renklerle de tanınan organik mercekler bulunduğu anlaşılmaktadır. Birkaç gri ve karışık renk dışında numunelerin hemen tümü yüzeyde kahverengi, bunun altında yeşil egemenliğindedir. Yeşil rengin, çökelmenin Holosen de metamorfik kayaçların etkisini yansıtmakta olduğu (Önalp ve diğ., 2b), kahverenginin daha yakın jeolojik geçmişte üstteki kil tabakalarının oksidasyonu sonucu geliştiği (Bol, 23) söylenmektedir. Geyve ilçesinden gelen numunelerden zeminlerin çok fazla tür göstermediği ve çakıl içeriğinin yer yer yükseldiği, kimi yerlerde demir oksit tutturması ve kaliş oluşumları içerdiği izlenebilmektedir. Yapılan sınıflama deneylerinden numunelerin 3/4 e yakınının kil simgesi aldığı, siltlerin varlığının ise azlığı dikkat çekmektedir. Güneşler beldesinden gelen numuneler sınıflandırıldığında yağlı killerin ağırlık taşıdığı, sınıflanan örneklerin 2/3 ünden fazlasının kil simgesi aldığı görülmektedir. Numunelerde doğal su muhtevası ML-MI ve CL-CI guruplarında likit limite, CH örneklerde ise plastik limite yakındır. Bu, CH killerin aşırı konsolide özelliğini yansıtan bir bulgudur. SCPTU deneylerinden elde edilen veriler Şekil te her üç bölge için tipik olarak sunulduğunda, zeminlerin Robertson (199) sınıflandırma grafiğindeki dağılımının laboratuvar sonuçlarını destekler şekilde yoğun olarak 3 (kil-siltli kil) nolu bölgede toplandığı görülmektedir. SPT Sonuçlarının Değerlendirilmesi Şekil 6 da inceleme alanlarının üst derinliklerini temsil eden SPT-N tematik haritaları sunulmuştur. Sondajların sadece birkaçında ana kayaya benzer bir formasyona ulaşılan Arifiye beldesinde, SPT-N değerlerinin 2 ile refü arasında değiştiği görülmüş, Örencik Formasyonu nda refüye varan SPT-N değerlerine karşın alüvyon ortamda bir sondajda m derinlikte ölçülmüş SPTN=2 değeri bataklık ortamının Arifiye de rastlanabilen bir oluşum olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar yörede KAF na en yakın yerleşim olan Arifiye de zeminin ne denli karmaşık bir yapıya sahip olduğunu kanıtlama açısından önem taşımaktadır. Geyve ilçesinde standard penetrasyon deneyinde okumaların yüksek çıkmasının zeminlerin her zaman çok iyi olmasından değil bunların çakıl içeriğinin yüksek ya da çimentolanma etkisi sonucu belirdiği düşünülmektedir. Üst 7. m derinliğe kadar alınan SPTN okumaları analiz edildiğinde SPTN = 3 ±12 ortalama ve standart sapma değerleri bulunmaktadır. Bu değer aluviyal birikimler için dikkati çekecek kadar yüksektir (Önalp ve diğ., 2a). SPT-N değerleri genelde 2 den büyük olup, en yüksek değerlerini kuzeyde ve güneydoğuda almaktadır. Diğer yandan, özellikle temiz kumlar için geliştirilen standart penetrasyon deney sonuçlarının ilçede yaygın olarak gözlenen killerde yorumlanmasının yanıltıcı sonuçlar verebileceğini göz ardı etmek yanlış olacaktır. İlçe merkezi civarında siltli kum (Qsk) ve kil (Qkl) olarak ayırtlanan birimlerde bu derinlikler için darbe sayılarının ortalama 2 civarında olduğu görülmektedir. İlçenin güneydoğusunda görünen kumlu çakıl (Qkç) ve killi çakıl (Qklç) birimlerinde ise SPTN sayılarının ortalama 7 olan yüksek değerlere ulaştığı görülmüştür. Bununla birlikte ilçenin hemen tüm çevresinde beliren ve kil (Qkl) olarak ayırtlanan birimindeki SPTN değerlerinin dağılımına bakılacak olursa birbirlerinden farklılıklar sunduğu görülmektedir. Bu verilere dayanarak güney, kuzey ve batı olmak üzere üç farklı yerde yüzeylenen kil (Qkl) birimlerinin geoteknik açıdan farklı karakter taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Güneşler de yapılan sondajlarda anakayaya rastlanmamıştır. 8-1 arasında değişen SPTN değerleri killerin orta katı veya katı kıvamda olduğunu göstermekte ise de mekanik deneylerin daha gerçekçi sonuçları yansıtacağı açıktır. 1217

5 a) Arifiye b) Geyve 7 8 YASS:1.32m c) Güneşler 1- Hassas, ince daneli 6- Kumlar, temiz kum - siltli kum 2- Organik zemin - turba 7- Çakıllı kum - sıkı kum 3- Killer, siltli kil - kil 8- Çok sıkı kum - killi kum 4- Silt karışımları, killi silt - siltli kil 9- Çok katı, ince daneli - Kum karışımları, siltli kum - kumlu silt Şekil. Robertson(199) a göre SCPTU zemin sınıfı dağılımı ve derinlik-i c grafikleri 1218

6 a) Arifiye (-3 m) b) Geyve (-4 m) c) Güneşler (4-. m) Şekil 6. Arifiye-Geyve-Güneşler zeminleri SPTN haritaları (ölçeksiz) Yer Altı Suyu Durumu ve Sıvılaşma Potansiyeli Deprem bölgesinde en çok ilgi çeken konulardan biri 1999 da birçok yerde beliren sıvılaşma olayı olmuştur. Adapazarı merkezinde sıvılaşma genellikle yüzeye yakın düşük plastisiteli siltlerde ve ince kumlarda belirmiştir (Bol, 23). Bu bölgede siltlerde meydana gelen sıvılaşmanın oluşabilmesi için Adapazarı kriteri geliştirilmiştir (Önalp ve Arel 22). Bu kritere göre sıvılaşmanın belirebilmesi için siltlerin ML (NP) sınıfında olması, doğal su muhtevasının likit limite eşit veya büyük olması (I L 1), likit limitin 3 dan küçük olması ve içerdiği kil boyutu (D.2mm) danelerin %1 den az olması gerekmektedir. Temiz ve siltli kumlarda ise çevrimsel kayma gerilmesi yöntemini kullanan yöntemlerden (Seed ve diğ., 23, Youd ve diğ., 21) yararlanılmaktadır. SCPTU deneyinden elde edilen verilere göre sıvılaşmanın gerçekleşebilmesi için derinlik boyunca hesaplanan, örtü yüküne göre normalleştirilmiş uç direncinin (Q c ) ve sürtünme oranının (F s ) fonksiyonu olan, zemin davranış indeksi değerlerinin (I c ) Robertson ve Wride (1998) e göre 1.7 den büyük veya 2.6 dan küçük olması gerekmektedir. Arifiye, Geyve ve Güneşler e ait YASS haritaları Şekil 7 de sunulmaktadır. Arifiye beldesinde alüvyonda yapılmış sondajlarda YASS nin -. m derinliğe kadar yükseldiği gözlenirken Örencik Formasyonu nda adece kısıtlı sayıda sondajlarda yer altı su seviyesiyle karşılaşılmıştır. Arifiye de yapılan gözlemler ve zemin özellikleri burada sıvılaşma potansiyeli bulunmadığını göstermektedir. Beldenin zemin cinsleri incelendiğinde Arifiye de gerek siltler, gerekse kumların azınlıkta olduğu, buna karşın killerle hemen her düzeyde karşılaşıldığı görülmektedir. Killerin böylesine çoğunlukta olduğu ortamlarda YASS nin yüksekliğine karşın sıvılaşmanın çok kısıtlı alanlarda belirebileceğini, örneğin Adapazarı merkezine oranla sıvılaşma etkilerinin bulunmadığını söylemek mümkündür. Geyve ilçesinin düzlük yerlerinde yer altı su seviyesinin -. m ile -7. m arasında bulunduğu görülmüştür. Eğimlerin arttığı, bir başka deyişle Pliyosene giriş alanlarında YASS kaybolmaktadır depreminden sonra Geyve de yapılan yüzey incelemeleri hiçbir yerde sıvılaşma olayının gerçekleştiğine dair veriler saptayamamıştır. Bunun nedeni sıvılaşmanın etkin olarak geliştiği üniform kumlar ve siltlerin yok denecek kadar az sayıda belirmiş olmasıdır. Killer ve çakıllı killerde sıvılaşmanın çok özel koşullarda oluşacağı ancak çoğunlukla belirmediği hatırlanmalıdır. Güneşler de YASS nin -.2 m ile -1.7 m arasında değiştiği bulunmuştur (Önalp ve diğ., 2c). Adapazarı içinde değişik kalınlıklarda tabaka şeklinde bulunan kumlar Güneşler bölgesinde daha az ve killerin içinde kama biçiminde belirmektedir. Güneşler de karşılaşılan siltlerin çoğu orta plastisiteli (MI) çıkmakta, ML simgesi alan düşük plastisiteli siltler kısıtlı miktar ve kalınlıklarda bulunmaktadır. Yer altı su seviyesinin yüksek olmasına karşın sıvılaşabilir zeminlerin azlığı sayesinde Güneşler de sıvılaşma olayının çok sınırlı olduğu söylenebilir. Şekil te yer alan, her üç bölgede yapılmış tipik SCPTU deney sonuçlarından elde edilen derinlik-i C grafiklerine bakıldığında da, I c değişiminin yukarıda yazılanları destekler şekilde değerler aldığı görülmektedir. Her üç bölgede de killerin eğemenliği dikkat çekmekte, sıvılaşabilir zeminler kısıtlı miktar ve derinliklerde bulunmaktadır. 1219

7 a) Arifiye b) Geyve c) Güneşler Şekil 7. Arifiye-Geyve-Güneşler YASS haritaları (ölçeksiz) Taşıma Gücü Her üç bölgede sondaj logları ve deney sonuçlarının bir arada değerlendirilmesi ile her bir araştırma noktasının güvenli taşıma gücü hesaplanmış ve sonuçları Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılarak taşıma gücü dağılım haritaları yapılmıştır (Şekil 8). Nüfus yapısı itibarıyla yüksek yapılar içermeyen Arifiye de günümüze değin de bu tür yapılaşma oluşmamıştır. Belki bu nedenle 1999 depreminde beldede ağır yıkım belirmemiştir. Deney sonuçlarından kayma direnci parametresinin alüvyonda c u >3 kpa olduğu, Örencik Formasyonu nda yer alan bölgede ise c u nun 2 kpa ı aşan değerler aldığı görülmektedir. Yüzeysel temel kullanılması durumunda zemine en az 1. m gömülecek temellerin güvenli taşıma gücünün olağan koşullarda alüvyonda σ em 6- kpa, Örencik Formasyonu na giren alanlarda σ em 9-2 kpa dolayında olacağı söylenebilir. Buradan Arifiye güneyinin kuzeye nazaran taşıma gücü açısından daha iyi zeminlere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Geyve deney sonuçları incelendiğinde alınabilen örselenmemiş numunelerde kayma direnci parametresi üst m de tüm numuneler için c u =112.3 ± 61 kpa gibi oldukça yüksek bir düzeyde çıkmaktadır. Konsolidasyon deneyleri numunelerin içerdiği çakıllar nedeniyle her yerde yapılamamıştır. Ancak aşırı konsolidasyon oranı 2-7 arasında değişen killerde yüksek çıkan sıkışma indisleri C c ye karşın yeniden yüklenme indislerinin C r =.2-. arasında çıkması bu zeminlerin büyük bir bölümünde bina temel basıncının kpa altında olması durumunda killerde önemsenecek bir sıkışma ve konsolidasyon belirmeyeceği anlamında algılanabilir. Şehir merkezinde yer yer beliren sıkı kum ve çakıllarda kesme kutusu deneylerinden kayma direnci açısının φ 3 gibi yüksek değerler aldığı görülmektedir. Bu arada kil-çakıl karışımlarında kohezyon değerinin de c=7-7 kpa arasında değiştiğini belirtmek gerekir. Tüm bu bulgular Batı Anadolu Deprem Kuşağı nda rastlanan genç çökellerde gözlemlenen düşük kayma direnci parametrelerinin birkaç istisna dışında Geyve de bulunmadığını göstermektedir (Önalp ve diğ., 2a). Bu parametreler gözönüne alındığında, temellerin zemine en az 1 metre gömüleceği varsayımı ile Geyve merkezinde temel güvenli gerilmelerinin σ em kpa olarak alınabileceği görülecektir. 122

8 a) Arifiye b) Geyve c) Güneşler Şekil 8. Arifiye-Geyve-Güneşler zeminleri üst 1. metrede taşıma gücü haritaları (ölçeksiz) Güneşler beldesinin küçük yüzölçümü zemin olarak tekdüze bir zemin sistemi sağlamaktadır. Bu da profilin yüzeyde oksidasyon sonucu (Bol, 23) açık kahverengi olan 1- m kalınlıkta kil, bunun altında yeşil/kahve kil ve en altta da yukarıda sözü edilen yeşil/gri killer biçiminde özetlenebilir. Kum ve silt tabakaları yer yer bu profile değişik kalınlıklarda sokulmaktadır. Aşırı konsolide killerde makul yükseklikte yapılarda taşıma gücü genellikle bir sorun yaratmamakta ancak toplam ve farklı oturmalar uzun vadede problemler getirebilmektedir. Bu sorunlardan kaçınmak için bina temellerini uygun bir derinliğe indirerek temelde kısmi yüzdürme özelliğinden yararlanmak uygun bir geoteknik çözüm olarak görünmektedir. c u =- kpa aralığında dizilmiş drenajsız kayma direnci parametresi ile 1. m ye gömülmüş 2 m genişlikte sürekli temel için güvenli taşıma gücü σ em = kpa dolayında bulunmaktadır. Hasar Değerlendirmesi Kuzey Anadolu Fayı nın içinden geçtiği Arifiye de kısa aralıklarla tekrarlanan depremlerin yenilerinin belirmesi de kaçınılmazdır. Eldeki bilgiler depremde yıkım ve hasarın faya olan yakınlıkla lineer olarak arttığını söylemektedir. Bu durumda Arifiye depremden en çok etkilenmesi gereken yerleşim merkezlerinden biri olmaktadır. Şekil 9.a da 1999 depreminde Arifiye de beliren hasar ve yıkım haritası verilmiştir. Bu depremde ölüm olmayıp, az sayıda yaralanma kaydedilmiştir. Buradan hasarın çok büyük olmadığı gibi bir izlenim edinilebilirse de bu nüfus, dolayısı ile bina yoğunluğunun düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak göz ardı edilemeyecek bir gerçek Arifiye de 4 katın üstünde bina sayısının çok az olmasıdır. Hasar haritasına bakılacak olursa, hasarların 4 ayrı bölgede guruplandığı söylenebilir. Her bölge içindeki yıkım sebeplerinin farklı olduğu düşünülmektedir. Birinci bölge için, ortamın alüvyonlardan oluştuğu ve taşıma gücü haritası da göz önüne alınırsa düşük dirençli zeminlerin hakimiyetinin hasara katkıda bulunan bir etken olduğu söylenebilir. İkinci ve üçüncü bölgelerdeki hasarın ise binaların faya olan yakınlığı sebebiyle oluştuğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Dördüncü bölgede sağlam zemin koşulları ve faya yeterince uzaklık göz önüne alındığında oluşan hasarların sadece düşük yapı kalitesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Geyve de yapılmış özensiz yerleşim ve yetersiz projelendirilmiş yapılar yıkımın ana nedenidir. Bundan sonraki depremlerde hasar ve yıkımın en aza indirilmesi için gerekli önlemler ödünsüz alınmalıdır. Deprem bölgeleri sınırlanırken genel olarak aktif fayların durumlarından etkilenmektedir. Bunun sonucu olarak Sakarya ilinin çok büyük bir kısmı 1. derece deprem bölgesi sınırlarına girmektedir. Şekil 9.b de 17/8/1999 depreminde ilçe merkezinde oluşan hasar haritası verilmektedir. Buradan hasar ve yıkımın fay ve zayıf bölgelerin yokluğunda herhangi bir modele uymadığı, sonucun daha ziyade yetersiz projelendirilmiş ve taşıyıcı sistemi iyi durumda olmayan binalardan kaynaklandığını göstermektedir. Bunun kanıtı ölü sayısının 1, yıkılan bina sayısının ise 24 te kalmasıdır Marmara depremi ve bunu izleyen olaylar Adapazarı ve çevresinde ağır yıkım getirmesine karşın Güneşler beldesi incelendiğinde hasar ve yıkımın dikkat çekecek kadar az olduğu görülmüştür. Oysa önemli bir bölümü ruhsatsız, 1-3 katlı konutlarda ciddi proje ve imalat hataları bulunmaktadır. Buna karşın resmi rakamlarla ölü sayısı 24 te kalmıştır. Diğer belediyelerle karşılaştırıldığında bu sayılar çok düşük kalmaktadır. Diğer verilerden soyutlandığında yıkımın az olması gerçeği binaların az katlı olması (en fazla 4 kat) yanında, zemin özelliklerine yorumlanabilir: Güneşler de

9 depreminde sıvılaşma ve zemin büyütmesi olayları gelişmemiştir. Bunun en açık kanıtı ise Adapazarı nda çok görülen bina yatmalarının Güneşler de hemen hiç belirmemesidir. a)arifiye b)geyve Şekil 9. Arifiye ve Geyve hasar dağılım haritaları (ölçeksiz) Teşekkür Bu çalışma sırasında deneyimlerinden yararlandığımız hocamız Prof.Dr. Akın ÖNALP e teşekkürler ederiz. KAYNAKLAR 1. Arel, E., Bol, E., Özocak, A., Sert, S., (24), Güneşler Beldesi (Adapazarı/SAKARYA) Zemin İnceleme Raporu, Sakarya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Rapor No: 24.İNŞ.2, Temmuz 24, SAÜ Rektörlük Basımevi,, ISBN , Sakarya. 2. Bol, E., (23), Adapazarı Zeminlerinin Geoteknik Özellikleri, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, FBE, Esentepe. 3. Bol, E., Özocak, A., Sert, S., Arel, E., (24), Geyve İlçesi (SAKARYA) Zemin İnceleme Raporu, Sakarya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Rapor No: 24.İNŞ.1, Temmuz 24, SAÜ Rektörlük Basımevi,, ISBN , Sakarya. 4. Koçyiğit, A., Bozkurt, E., Cihan, M., Özacar, A. ve Teksöz, B., 17 Ağustos Gölcük-Arifiye (KD Marmara) Depremi Jeolojik Ön Raporu, ODTÜ, Jeol. Müh. Böl., 26 sayfa, Önalp, A., Arman, H., Karavul, C., Arel, E., Ramazanoğlu, Ş., Sert, S., Özocak, A., Bol, E., (2a), Sakarya İli Adapazarı Geyve İlçesi İmar Planı Revizyonuna Yönelik Jeolojik Geoteknik Araştırma Raporu, (Verildiği Kurum: Geyve Belediyesi), SAÜ, Adapazarı. 6. Önalp, A., Arman, H., Karavul, C., Arel, E., Ramazanoğlu, Ş., Sert, S., Özocak, A., Bol, E., (2b), Sakarya İli Adapazarı Arifiye Beldesi İmar Planı Revizyonuna Yönelik Jeolojik Geoteknik Araştırma Raporu, (Verildiği Kurum: Arifiye Belediyesi), SAÜ, Adapazarı. 7. Önalp, A., Arman, H., Karavul, C., Arel, E., Ramazanoğlu, Ş., Sert, S., Özocak, A., Bol, E., (2c), Sakarya İli Adapazarı Güneşler Beldesi İmar Planı Revizyonuna Yönelik Jeolojik Geoteknik Araştırma Raporu, (Verildiği Kurum: Güneşler Belediyesi), SAÜ, Adapazarı 8. Önalp, A., ve Arel, E., (22), Siltlerin Sıvılaşma Yeteneği: Adapazarı Kriteri, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, 1: , Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 1222

10 9. Özocak, A., Sert, S., Bol, E., Arel, E., (24), Arifiye Beldesi (Adapazarı/SAKARYA) Zemin İnceleme Raporu, Sakarya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Rapor No: 24.İNŞ.3, Temmuz 24, SAÜ Rektörlük Basımevi,, ISBN , Sakarya.. Robertson, P.K., (199), Soil Classification Using the Cone Penetration Test, Canadian Geotechnical Journal, 27:1: Robertson, P.K., and Wride, C.E., (1998), Evaluating Cyclic Liquefaction Potential Using the Cone Penetration Test, Canadian Geotechnical Journal, 3:3: Seed, R.B., Çetin, K.O., Moss, R.E.S., Kammerer, A.M., Wu, J., Pestana, J.M., Riemer, M.F., Sancio, R.B., Bray, J.D., Kayen, R.E., Faris, A., (23), Recent Advances in Soil Liquefaction Engineering: A Unified and Consistent Framework, 26 th Annual ASCE Los Angeles Geotechnical Spring Seminar, Keynote Presentation, H.M.S., Queen Mary, Long Beach, California. 13. Youd, T.L., Idriss, I. M., Andrus, R.D., Arango, I., Castro, G., Christian, J.T., Dobry, R., Finn, W.D.L., Harder, L.F., Hynes, M.E., Ishihara, K., Koester, J.P., Liao, S.S.C., Marcuson, W.F., Martin, G.R., Mitchell, J.K., Moriwaki, Y., Power, M.S., Robertson, P.K., Seed, R.B., Stokoe, K.H., (21), Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report From The 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127::

ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Aşkın ÖZOCAK*, Akın ÖNALP** * Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya ** İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 NUMUNELERİN KORUNMASI UD TÜPTE PARAFİNLEME Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING Utkan MUTMAN -1, Aydın KAVAK -1 Posta Adresi: 1- KOU Mühendislik Fakültesi

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi 17 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 17 (ISITES17 Baku - Azerbaijan) Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri *1 Mustafa Özsağır, 1 Ertan Bol, 1 Sedat Sert ve 2 Kurban Öntürk 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi. Türkiye 2 Geyve Meslek

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder?

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder? 28-29 ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [1]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, ve -.6 olması ne ifade eder? SORU 2 [2]: Aşağıdaki kesit için a) Siltin doygun birim hacim ağırlığını

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI ADAPAZARI YERLEŞİM ALANI İÇİN HASAR TESPİT ANALİZLERİ ANALYSIS OF THE DAMAGE ASSESSMENTS OF ADAPAZARI CITY AFTER 1999 MARMARA EARTHQUAKE SÜNBÜL A.B. 1, DAĞDEVİREN U. 1, GÜNDÜZ

Detaylı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı t.c. K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı ANTALYA Planlama Şube M üdürlüğü EXP02fli6 Sayı : 90852262-301.03- Q O 0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: D öşem ealtı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1500 Aralık 2000 ICS 93.020 1. Baskı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN- SINIFLANDIRILMASI Classificaiton of so in for civil engineering purposes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-201 2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 302 TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Sedat SERT Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÖZOCAK Doç. Dr. Ertan

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği) Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:2, 2013 (50-60) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (50-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Ders De erlendirme % 50 % 50 Adet Oran 100

Ders De erlendirme % 50 % 50 Adet Oran 100 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 009-0 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İNM 30 ZEMİN MEKANİĞİ I II. Öğretim A Gurubu (Tek Numaralar) Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma. Akın ÖNALP ve Ersin AREL in katkıları*

İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma. Akın ÖNALP ve Ersin AREL in katkıları* TARTIŞMA İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma Silt Biriminde (Kastamonu, Türkiye) Yapılan Menard Presiyometre, Standart Penetrasyon ve Laboratuvar Deney Sonuçları Arasındaki İlişkilerin

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

13. SONUÇ VE ÖNERİLER

13. SONUÇ VE ÖNERİLER EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVGAZ, KİMYALAR, ARNAVUTKÖY VE FIRINLARSIRTI MEVKİLERİ İLE ABDURRAHMAN VE TALATPAŞA MAHALLELERİNİN BİR KISMINDA KALAN ALANIN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON ERTAN

Detaylı

Koni Penetrasyon Deneyi ile Zeminlerin Karakterizasyonu. The Determination of Ground Properties by the Cone Penetration Test

Koni Penetrasyon Deneyi ile Zeminlerin Karakterizasyonu. The Determination of Ground Properties by the Cone Penetration Test Koni Penetrasyon Deneyi ile Zeminlerin Karakterizasyonu 1 *Ertan BOL, 1 Aşkın ÖZOCAK, 1 Sedat SERT 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet Zeminlerin

Detaylı

Zemin Özelliklerini Belirlemede Koni Penetrasyon Deneyi

Zemin Özelliklerini Belirlemede Koni Penetrasyon Deneyi Zemin Özelliklerini Belirlemede Koni Penetrasyon Deneyi 1 *Sedat SERT, 1 Ertan BOL, 1 Aşkın ÖZOCAK 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye 1. Giriş Özet

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ Nihan DERİNÖZ (*) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, depremlerde meydana gelen hasarların en önemli nedenlerinden biridir. 1960 lı yıllara kadar

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI Kemal Önder ÇETİN(*), Berna UNUTMAZ(**) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, binyılın son depremlerinde de (Adapazarı, Düzce, Türkiye; Chi-Chi, Taiwan, 1999) örneklendiği

Detaylı

1999 DEPREMİ ARDINDAN ADAPAZARI NDA YERALTI SUYU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ

1999 DEPREMİ ARDINDAN ADAPAZARI NDA YERALTI SUYU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ 1999 DEPREMİ ARDINDAN ADAPAZARI NDA YERALTI SUYU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ Ertan BOL 1, Akın ÖNALP 2, Ersin AREL 1 Öz: Adapazarı nda olduğu gibi zeminlerin akarsu (fluvial) kökenli sedimanlar tarafından oluşturulduğu

Detaylı

ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON DETERMINATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS

ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON DETERMINATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 1-6, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 1-6, 2012 ZEMİNLERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Cevdet

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SIVILAŞMANIN TANIMI Sıvılaşma, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmaları

Detaylı

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık ve Buket Ekinci KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık, ve Buket Ekinci Suleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta, Türkiye uyanik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Sınıflandırma; zemini birkaç harf veya sayı ile isimlendirerek ortak bir dil oluşturma işlemidir. TÜRK STANDARDI TS1500/2000 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

YEREL ZEMİN KOŞULLARININ DEPREM HASARINA ETKİSİ- ADAPAZARI ÖRNEĞİ

YEREL ZEMİN KOŞULLARININ DEPREM HASARINA ETKİSİ- ADAPAZARI ÖRNEĞİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YEREL ZEMİN KOŞULLARININ DEPREM HASARINA

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Fiyat Listesi Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 50 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 24 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 18 JF 1.4 25

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ 325 ADA 1 PARSEL, 326 ADA 9 PARSEL VE 815 ADA 1 PARSEL (UİP:256,41) 1/1000 ÖLÇEKLİ BEŞEVLER AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: A.İsmet BETİN Pafta No: H21-C-05-C-4-B

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

Ders: 4 Zeminlerin Sınıflandırılması. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 4 Zeminlerin Sınıflandırılması. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 4 Zeminlerin Sınıflandırılması Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Geoteknik Mühendisliği nde Sınıflandırmanın Önemi Genellikle arazi zemin etüdlerini

Detaylı

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 33 Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ

KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ KAYMA DALGA HIZINDAN SIVILAŞMA ÇÖZÜMLEMESİ KUMLUCA/ANTALYA ÖRNEĞİ Osman UYANIK *, Buket EKİNCİ ** ve N.Ayten UYANIK *** * Suleyman Demirel Üniversitesi., Jeofizik Müh. Böl. Isparta - osmanuyanik@sdu.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde; 12. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bağcılar Belediyesi nin imar planları revizyonuna esas olmak üzere yapılan Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt çalışmalar sonucunda, yerleşime uygunluk değerlendirilmesi

Detaylı

Zeminlerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen

Zeminlerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen Zeminlerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen Ders İçeriği Zemin Sınıflandırma Sistemleri USCS AASHTO USDA USCS Classification System Geoteknik Mühendisliğinde Sınıflandırmanın Rolü Sınıflandırma

Detaylı

DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ÖZET

DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ÖZET DOYGUN OLMAYAN İNCE TANELİ ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ * 1 Kurban ÖNTÜRK * 2 Ertan BOL * 2 Aşkın ÖZOCAK * 2 Mustafa ÖZSAĞIR 1 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 09.11.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 26.12.2006

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Endeks Özellikleri Zeminleri daha iyi tanımlayabilmek

Detaylı

ZEMİN DAVRANIŞINA UYGUN YAPI TASARIMI İLKELERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ. Zeki Gündüz 1, Hasan Arman 1 gunduz@sakarya.edu.tr, harman@sakarya.edu.

ZEMİN DAVRANIŞINA UYGUN YAPI TASARIMI İLKELERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ. Zeki Gündüz 1, Hasan Arman 1 gunduz@sakarya.edu.tr, harman@sakarya.edu. ZEMİN DAVRANIŞINA UYGUN YAPI TASARIMI İLKELERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Zeki Gündüz 1, Hasan Arman 1 gunduz@sakarya.edu.tr, harman@sakarya.edu.tr Öz: Ülkemizde depremlerde can ve mal kayıplarının büyüklüğü

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Oluşumu Temel zemini; masif kaya ve kayaların parçalanarak gelişmesinden

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi 30 Eylül - Ekim 200, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Nuray Alpaslan 1 1 Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Merkez Yerleşke,72060,BATMAN *nuray.alpaslan@batman.edu.tr

Detaylı

Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi

Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi * 1 Ayşe Bengü Sünbül ve 2 Rukiye Uzun * 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye 2 Elektrik Elektronik

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

İNM 440 ŞEV STABİLİTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI

İNM 440 ŞEV STABİLİTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI İnşaat mühendisinin rol oynadığı uygulama projelerinde karşılaşabileceği heyelan risklerini ve bunlara karşı alınabilecek

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 112 127 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce İli Camikebir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Zeminlerinin Sıvılaşma

Detaylı

KAZIKLI YAYILI TEMELLERĐN DEPREM YÜKÜ ALAN ALUVĐYAL ORTAMDA KULLANIMI

KAZIKLI YAYILI TEMELLERĐN DEPREM YÜKÜ ALAN ALUVĐYAL ORTAMDA KULLANIMI Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi 7-8 Eylül 2006, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon KAZIKLI YAYILI TEMELLERĐN DEPREM YÜKÜ ALAN ALUVĐYAL ORTAMDA KULLANIMI THE USE OF PILED

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 44.00 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 22.00 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 16.50 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Ali ATEŞ 1,* Adil ÖZDEMİR 2 1 Şehit Osman AVCI Mah. 43. Sok. No:3/8

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ,KARAOĞLANLI MAHALLESİ, İZMİR- ANKARA KARAYOLU İLE AKHİSAR-ALAŞEHİR YOLU ARASINDA KALAN TERMİNAL ALANINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Mithatpaşa Caddesi

Detaylı

Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü

Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü Turba üzerine yapılmış rijit platformun oturmaları ve kontrolü Settlements of rigid platform on peat and remediation Sedat Sert Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye Akın Önalp İstanbul Kültür Üniversitesi,

Detaylı

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ «FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı