Ocak - Şubat 2015 ISSN Say :11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11"

Transkript

1 Ocak - Şubat 2015 ISSN Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek kabinsiz su ru cu sistemi IO-Link Master Modu lleri Makina İmalat Endu strisinde Sensör Zekası PWM Enerji Tasarruflu Soketler Ambalaj Endu strisinde Sıck Sensör Zekası Delta Robot Teknolojisi Otomasyon Sektörünün Ürün Tanıtım Dergisi

2

3

4 İÇİNDEKİLER Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist 3 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor 4 ABB YuMi adını verdiği geleceğin insan robot işbirliği modelini tanıttı 5 Maximator, Yu ksek Basınç Pompaları ve Hidrolik Üniteleriyle birçok sektöre avantaj sağlıyor 6 Modu ler yapısıyla yeni elektronik fark basınç Ölçu m sistemi 7 LabelMark 6 ile daha hızlı etiket oluşturma 8 Eaton ın RE Serisi BT Kabinetleri, geniş kapsamlı ve uygun maliyetli çözu m sunuyor 9 Hidrolikte Yu ksek Basınç Uygulamaları ve Elemanları 10 Delta Robot Teknolojisi 14 Hägglunds: Maden Sektöru için Gu venilir Performans 16 ABB Hollandalı Spirit IT'yisatın alarak ölçu m u ru nleri portföyu nu gu çlendirdi 17 Ari Armaturen FABA Plus Metal Köru klu Kesme Vanası 18 PWM Enerji Tasarruflu Soketler 20 Universal Robots tan yeni kuşak robot kol 22 IO-Link Master Modu lleri 24 Ambalaj Endu strisinde Sıck Sensör Zekası 26 Kuka ve Kollmorgen den daha yu ksek gu ç yoğunluğu 30 Gu venliğinizin gu vencesi LVP IndraDrive Mi: En esnek kabinsiz su ru cu sistemi 33 Üretimde Euchner Eks - Sadece yetkili kişilerce erişim 34 Interlock cihazları için Yeni Ku resel Standart: Kullanışlı Rehber ve Klarifikasyon 36 Makina İmalat Endu strisinde Sensör Zekası 38 Eksenin yarısıyla taşlama performansı 40 Makine bakımında u st du zey gu venlik 43 Tu rkiye de Mesleki Teknik Eğitimde Hidrolik-Pnömatik Teknolojileri 44 EPLAN dan yeni bir anlayış EPLAN EXPERIENCE 46 Nakanishi Yuksek Hızlı İş Milleri ve Motor Tutucuların İşleme Merkezlerine Uygulanmasının Avantajları 47 Künye Ahmet Pelit Sorumlu Yaz şleri Müdürü Selver Pelit Yay n Dan şman Vedat Gökçe Yönetici Asistanı Ali Birim Reklam Grubu Ebru Seyfi Emel Şenyüz Fahriye Ziyade Muhammet Hasan Alemdar Haz rl k&tasar m AjansMik Ltd. fiti. Grafik Tasar m Mehmet Can Pelit Abone Sorumlusu Başak Pelit Bask fian Ofset Hamidiye Mah. Anadolu Cad. No:50 Ka thane - stanbul Tel: Yay n Türü Yerel-Süreli Yay n Da t m Kargo Yönetim Merkezi AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat.11 No: 1928 Okmeydan - fiiflli stanbul - Turkey Tel: (pbx) Fax: Al man ya Tem sil ci si EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D BONN Phone: Fax: Tayvan Tem sil ci si Ringier Trade Media Ltd. 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: Otomasyon Rehberi Ocak-Şubat 2015/1 Fiyat : 10 TL KDV Dahil ki ayda bir yay nlan r ISSN Otomasyon Rehberi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 10 Şubat 2015 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. Otomasyon Rehberi Dergisindeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. 2 Ocak - Şubat 2015

5 Kablosuz uzaktan kontrol cihazı Harmony exlhoist Ye ni kab lo suz kon trol ci haz, er go no - mik bu ton yer le şi mi sa ye sin de vinç - le rin tek el le kul la nı mı na ola nak ta - nır ken, ope ra tö rün yü ke odak lan - ma sı nı sağ lı yor. Ener ji yö ne ti min de dün ya ça pın da uz man Schne ider Elec tric, Har mony exl ho ist kab lo suz uzak tan kon trol ci - ha zı nı ta nıt tı. Er go no mik ta sa rım, uzun pil öm rü ve SIL3 kab lo suz acil dur dur ma özel lik le ri ni bir ara ya ge ti - ren Har mony exl ho ist, vinç le rin uzak tan kon tro lü ne ko lay lık sağ lar - ken ope ra tör ve ma ki ne nin ko run ma - sı na da yar dım cı olu yor. Tek el le kul la nım Har mony exl ho ist'in er go no mik ta - sa rı mı kul la nım kon fo ru nu en üst dü - ze ye çı kar tı yor. Bu ton la rın akıl lı ca ko - num lan dı rıl mış ol ma sı vin cin tek el le kon trol edil me si ni ko lay laş tı rır ken, ope ra tö rün kar ma şık bir ma nev ra se - ri si ni ko lay lık la kon trol et me si ne ve bü tün dik ka ti ni kal dı rı lan yü ke ver - me si ne ola nak ta nı yor Da ha faz la gü ven lik için da hi li özel - lik ler Kab lo suz SIL3 ser ti fi ka lı acil dur dur - ma, uzak tan ku man da nın ta ba nı na, ope ra tö rün ko lay lık la eri şe bi le ce ği bir ko nu ma yer leş ti ril miş tir. Bu na ek ola rak Har mony exl ho ist'te yan lış lık - la ça lış tır ma ya kar şı SIL1 ko ru ma sı bu lu nur. Har mony exl ho ist, ye ni kab lo suz uzak tan kon trol stan dart la rı ile uyum lu ola rak ta sar lan mış tır. Eş siz pil ve rim li li ği Har mony exl ho ist için pil şarj ol ma sü re si sa de ce 15 da ki ka dır. 15 da ki - ka lık şarj ile 30 sa at lik kul la nım im ka - nı sağ la yan bu tek no lo ji sa ye sin de pil ye dek le me ye ge rek duy maz sı nız. ExL Ho ist in pil kul la nım öm rü de 5 yıl - dır, bu sü re ben zer ci haz la rın kul la - nım öm rü nün ne re dey se iki ka tı dır. Dün ya ça pın da bu lu na bi lir lik Har mony exl ho ist, dün ya nın her ye - rin de ge nel bir oto mas yon te da rik çi - sin den el de edi le bi le cek ilk vinç uy gu - la ma la rı kab lo suz uzak tan kon trol ci - ha zı dır. Glo bal çap ta uyum lu 2.4GHz fre kans kul la nır ve bu fre kans ban dı tah sis ge rek tir mez. Ya ni dün ya nın her ye rin de ay nı çö zü mü uy gu la ya bi lir si - niz. Ay rı ca pek çok uzak tan kon trol is - tas yo nu ara sın da ka rış ma yı ön le ye rek, 50 ye ka dar sis te min ay nı an da ça lış - ma sı na ola nak ta nır. Ocak - Şubat

6 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor Di na mik ve sez gi sel kul la nı cı ara bi - rim le ri, ma ki ne kul la nı mı hak kın da ger çek za man lı ve geç mi şe yö ne lik ay rın tı lı ve ri ler sağ la ya rak üret ken li ği ar tır ma ya ve ak sa ma sü re si ni en aza in dir me ye yar dım cı olur. Ger çek uy - gu la ma lar ve müş te ri ih ti yaç la rı ti tiz - lik le ana liz edi le rek ta sar la nan Ye ni NA ma ki ne ara bi ri mi; kul la nı cı la rın bu ara bi rim le ri hız lı ve ko lay şe kil de uy gu la ma sı nı sağ lar. Ko lay ve Des tek li Prog ram la ma Ye ni NA ma ki ne ara bi ri mi; lo jik, ha - re ket, viz yon ve em ni yet gi bi tüm oto mas yon alan la rı nı kap sa yan, ben - zer siz ve kap sam lı Sysmac Stu di o ge - li şim sis te mi kul la nı la rak prog ram - lan mış tır. Bu, NA ma ki ne ara bi ri mi - nin, ge li şi mi hız lan dı ran ve prog ram - la ma kar ma şık lı ğı nı azal tan di ğer oto mas yon sis tem le riy le de prog - ram la na bi le ce ği an la mı na ge li yor. NA ma ki ne ara bi ri min de, fonk si yon blok la rı na ben zer şe kil de ça lı şan ge - nel uy gu la ma lar için IAG'ler (Akıl lı Uy gu la ma Araç la rı) bu lun mak ta dır. Kul la nı cı lar, özel ih ti yaç la rı nı kar şı la - mak için ek IAG'ler ge liş ti re bi lir ve VB.net kul la na rak ma ki ne ara bi ri mi - nin ça lış ma şek li ni ta ma men özel leş - ti re bi lir ler. Mul ti Me di a Ob je le ri nin Kul la nı mı NA ma ki ne ara bi ri mi; bir ba kış ta an - la şı la bi len ma ki ne gö rü nüm le ri oluş - tur mak için PDF dos ya la rı, vi de o ve ve ri gi bi çe şit li or tam tür le ri ni bir leş - tir me yi sağ la yan güç lü mul ti med ya araç la rı kul la nır. Ay rı ca be lir li pro se - dür le rin na sıl uy gu la na ca ğı nı gös te - ren vi de olar ve PDF for ma tın da bel - ge ler kul lan mak da müm kün dür. Bu dos ya lar her za man ka yıt al tın da tu - tu lur ve dos ya la ra ge rek ti ği za man anın da eri şi le bi lir. Fark lı Mo del le rin Mev cut lu ğu Ye ni NA ma ki ne ara bi ri mi, ge niş for - mat lı 7, 9, 12 ve 15 inç ek ra na sa hip - tir. Ek ran lar da, kul la nı cı lar el di ven giy dik le rin de bi le gü ve ni lir bi çim de ça lı şan di renç li do kun ma tek no lo ji si ve prog ram la na bi lir üç fonk si yon düğ me si bu lu nur. Bağ lan tı özel lik le - ri, iki Et her net por tu, iki USB por tu ve bir se ri bağ lan tı dan olu şur. 4 Ocak - Şubat 2015

7 ABB YuMi adını verdiği geleceğin insan - robot işbirliği modelini tanıttı Ye ni lik çi iş lev le re sa hip çift kol lu in - san dos tu ro bot Yu Mi, çı ğır açı cı özel lik le riy le dün ya da sa na yi oto - mas yo nun da po tan si yel kul la nım alan la rı nın ka pı sı nı ara lı yor. ABB, Yu Mi adı nı ver di ği dün ya da ilk kez ger çek an lam da in san et ki le şim li ro bo tu üret ti. Çift kol lu kul la nı cı dos tu Yu Mi, üre - tim sü reç le rin de ör ne ğin kü çük par - ça la rın mon ta jı gi bi gö rev le rin in san - lar ve ro bot lar ta ra fın dan be ra ber ce ger çek leş ti ril di ği ye ni oto mas yon ça - ğı için ta sar lan dı. Yu Mi, İn gi liz ce ben ve sen an la mı na ge len "yo u and me" ke li me le rin den tü re til di. Yu Mi'nin ilk aşa ma da es nek lik ve kıv rak lık ge rek - ti ren tü ke ti ci elek tro ni ği sek tö rün de kul la nıl ma sı ön gö rü lü yor. İle ri de baş ka iş kol la rı na da hiz met ver me si plan la nan Yu Mi, in san et ki le şim li, his set me ve gör me ka bi li ye ti ne sa - hip çift kol lu mon taj çö zü mü dür. Her iki si de des tek li kol lar, ba sın ca du - yar lı ye ni lik çi tek no lo ji ile bir ara ya gel di ğin de Yu Mi'nin in san mes lek - taş la rı nın gü ven li ği ni sağ lı yor. Ro bo - tun ya pı sal özel lik le riy le bü tün le şik gü ven lik fonk si yon la rı, ka fes kul la nı - mı na ge rek bı rak mı yor. Me ka nik kol sa at le ri nin na rin ve in ce par ça la rın dan mo bil te le fon lar da, tab let ler de, di züs tü ve ma sa üs tü bil - gi sa yar lar da kul la nı lan kom po nent - le re ka dar, Yu Mi kü çük ve has sas par ça la rı iğ ne de li ğin den ip lik ge çi rir - ce si ne iş le ye bi li yor. İma lat Oto mas yo nu ve Ha re ket Sis - tem le ri bö lüm baş ka nı Pek ka Ti iti - nen: "Yu Mi in san lı ğın üre tim ve sa - na yi pro ses le ri hak kın da ki var sa yım - la rı nı de ğiş ti re cek. Sa na yi oto mas - yo nun da son de re ce he ye can ve ri ci bir nok ta ya var dık. Yu Mi ile var dı ğı - mız bu nok ta da sa yı sız fır sat lar önü - müz de du ru yor" de di. ABB'nin Ro - bot Tek no lo ji le ri glo bal baş ka nı Per Ve gard Ner seth ise şu gö rü şü di le ge tir di: "Yu Mi için seç ti ği miz ad da hi ger çek an lam da in san ma ki ne iş bir - li ği nin ger çek ru hu nu yan sı tı yor. Ro - bot ve in sa nın, da ha ön ce ha yal bi le ede me ye ce ği miz, ay nı işi yan ya na pay la şa rak yap ma yön te mi bu gün ar tık ger çek ol du." Yu Mi'nin ti ca ri lans ma nı 13 Ni san 2015 ta ri hin de Al man ya'da dün ya nın en bü yük sa - na yi ve tek no lo ji fua rı Han no ver Mes se'de ya pı la cak. Ocak - Şubat

8 Maximator, Yüksek Basınç Pompaları ve Hidrolik Üniteleriyle birçok sektöre avantaj sağlıyor Ma xi ma tor Yük sek Ba sınç Pom pa la rı Kom pakt, dü şük ma li yet li, 1 10 bar ara sın da ba sınç lı ha va ile tah rik edi - len MA XI MA TOR Yük sek Ba sınç Pom - pa la rı; ma ki ne ve mü hen dis lik uy gu - la ma la rın da, pet rol ve gaz en düs tri - sin de, kim ya ve ilaç sa na yi sin de, sa - vun ma, ma den ci lik ve in şa at sek tör - le ri nin ya nı sı ra oto mo tiv ve ha va cı lık sek tör le rin de de çok sa yı da uy gu la - ma ya sa hip tir. Ma xi ma tor Hid ro lik Üni te ler Yağ, su ve ag re sif sı vı lar için uy gun olan MA XI MA TOR Hid ro lik Üni te ler, bar ça lış ma ba sın cı na ka dar ba - sınç üre te bi len kom pakt ürün ler dir. Bu üni te ler hid ro lik gü ce ih ti yaç du - yu lan bir çok alan da uy gu la ma ya sa - hip tir. İh ti yaç du yu lan ba sınç, pnö - ma tik ola rak tah rik edi len MA XI MA - TOR Yük sek Ba sınç Pom pa la rı va sı ta - sı ile oluş tu ru lur. Ge rek li ba sın ca ulaş mak için her han gi bir elek trik ener ji si ne ih ti yaç du yul maz. MA XI MA TOR Pom pa ve Hid ro lik Üni - te le ri nin Avan taj la rı Ba sınç kon tro lü; ma nu el ba sınç kon trol ekip man la rı ve ya pnö ma tik valf ler ile ya pı la bi lir. Ha va tah rik li ol du ğu için pat la ma ris ki olan alan lar da ça lış mak için uy - gun dur. (ATEX 94/9/EG) Ni hai ba sın ca ula şıl dı ğın da pom pa oto ma tik ola rak du rur. Uzun sü re ba sınç ta tut ma du ru - mun da ener ji tü ke ti mi yok tur. Ba sınç ta tut ma es na sın da ısı olu şu - mu göz len mez. İs te ni len po zis yon da mon taj es nek - li ği sağ lar. (ya tay, di key vs.) Dev re ye al ma, kul la nım ve ba kı mı ol duk ça ko lay ve gü ven li dir. Uy gu la ma Alan la rı Hid ros ta tik Ba sınç Test le ri Hid ro lik Pres ve Si lin dir Uy gu la ma - la rı Sık ma ve Hid ro lik El Alet le ri Valf Ak tu atör Uy gu la ma la rı Fil tre Pres Uy gu la ma la rı Kri ko ve Kal dır ma Uy gu la ma la rı Özel lik le ri 110 bar (14,5145 psi) ara sın da ba - sınç lı ha va ile tah rik edi lir. Tek ve Çift et ki li pis ton lu pom pa lar dır. Yağ, su ve ag re sif akış kan lar için uy - gun dur bar ( psi) ba sın ca ka - dar ula şa bi lir. Sı kış tır ma ile ba sınç art tır ma pren - si bi ne uy gun ola rak fa ali yet gös te rir. Ba sınç lan dı rı lan ürü nün kim ya sal özel li ği ni boz maz. 6 Ocak - Şubat 2015

9 Modüler yapısıyla yeni elektronik fark basınç ölçüm sistemi Del ta bar FMD71 ve FMD72 ci haz la rı, fark ba sınç ile se vi ye öl çü mü için En - dress+hau ser ürün port fö yü nün en ye ni üye le ri dir. En dress+hau ser mar - ka sı nın; yük sek ka li te, gü ve ni lir lik ve pro ses gü ven li ği gi bi güç lü ol du ğu tüm nok ta la rı bir ara ya ge ti ren bu ci - haz lar, im puls ve ka pi ler sis tem le rin ti pik so run la rı nı ta ma men unut ma nı - zı sağ lar ken eş siz bir ci haz öm rü ve öl çüm ka rar lı lı ğı sağ la mak ta dır. Ba sınç lı ya da va kum al tın da ça lı şan sı vı de po la ma tank la rın da se vi ye, ha cim ya da küt le öl çü mü fark ba - sınç ile ya pıl mak ta dır. Bi li nen fark ba sınç öl çüm le rin de en sık kar şı la - şı lan prob lem le rin ba şın da; im puls bo ru la rın dan ya da içi yağ ile do lu ka pi ler bo ru lar da, sı cak lık de ği şim - le ri, don ma ve tı kan ma lar ya da ka - çak la rı ne de niy le öl çüm ler de ya şa - nan ka rar sız lık lar dır. Ka pi ler ve im puls hat la rı nı unu tun En dress+hau ser in ye ni elek tro nik fark ba sınç öl çüm sis te mi, tüm bu ih - ti mal le ri or ta dan kal dı rır. Sis tem ile yal nız ca has sas öl çü me de ğil ay nı za - man da gü ve ni lir pro ses kon tro lü ne en dü şük iş let me ma li ye ti ile ula şır sı - nız. Arı za lar ve ön gö rü le me yen ba - kım sü reç le ri ne de niy le ya şa dı ğı nız üre tim ka yıp la rı ar tık ge ri de kal dı. En dress+hau ser in ye ni elek tro nik fark ba sınç öl çüm sis te mi si ze en ka - rar lı öl çü mü en he sap lı sis tem de sun mak ta dır. Del ta bar FMD71/72 sen sör le ri, ken di ni ka nıt la mış sen sör tek no lo ji le ri ni ye ni lik çi bir yak la şım la bir ara ya ge ti rir. Sis tem, bir trans mi - ter ve iki sen sör mo dü lün den olu şur. Trans mi ter, her iki ba sınç sen sö rün - den ge len ba sınç bil gi si ni de ğer len di - re rek se vi ye, ha cim ve küt le bil gi si ni ma HART bil gi si ola rak sis te - me ile tir. Se ra mik ve me tal mem bran lı ba sınç sen sör le ri En dress+hau ser fark ba sınç sis te mi, en ge niş pro ses bağ lan tı sı ve mu ha - fa za se çe ne ği yel pa ze si ni su nar ken, hem se ra mik hem me tal mem bran lı ba sınç sen sör le ri ni kul la na bi len tek elek tro nik ba sınç sis te mi dir. Ce rap - hi re se ra mik hüc re ler yük sek va kum da ya nı mı na sa hip, ko ro zif ve aşın dı - rı cı pro ses ler den et ki len me den ça lı - şa bi len bir sen sör tek no lo ji si ni kul la - nır. Me tal mem bran lı si li kon sen sör tek no lo ji si ise ge le nek sel ola rak sı - cak lık şok la rı na kar şı sa hip ol duk la rı yük sek da ya nım, bu har uy gu la ma la rı ve yük sek ba sınç lı sis tem ler de ki kul - la nım la rıy la ka rak te ri ze edi lir. Ti pik uy gu la ma alan la rı: Ba sınç lı de po la ma tank la rı Va kum lu tank lar Re ak tör ler ve evo pa ra tör ler Distilasyon kolonu Ocak - Şubat

10 LabelMark 6 ile daha hızlı etiket oluşturma Brady ye ni La bel mark Eti ket Ta sa - rım Ya zı lı mı nı sun ma nın he ye ca nı nı ya şı yor. Ye ni ya zı lım da ha faz la se çe - nek ve iş lev sel eti ket ku ru lu mu, yö - ne ti mi ve iş le ti mi için ko lay kul la nı - lan uy gu la ma ala nı sun mak ta dır. Ay - nı za man da oto ma tik gu n cel le me ler sun mak ta ve kul la nı cı la rı ye ni ya ma - lar ve su ru m ler hak kın da bil gi len dir - mek te dir. Ye ni ara yu zu ve ka pa si te - siy le ih ti ya cı nız olan eti ke ti hız lı bir şe kil de oluş tu ra bi le cek si niz. Uy gu la ma baz lı ara yu z Ye ni La bel Mark 6 ara yu zu, MS Win - dows 8 Met ro Tar zı ve MS Of fi ce 2013'e uy gun ola rak du zen len miş tir. Uy gu la ma baz lı dır ve ih ti ya cı nız olan eti ke ti oluş tur ma nız için si ze yar dım cı ola cak olan be lir li uy gu la ma la ra doğ - ru dan eri şim sağ la mak ta dır. Brady de EME A Üru n Sis tem le ri Yö ne ti ci si Tom Bi ese man şun la rı pay laş tı; Kı sa ca be - lirt mek ge re kir se, ye ni La bel Mark 6'nın ara yu zu buÿu k öl çu de akıl lı te - le fon ara yu zu ne ben ze mek te dir. Uy - gu la ma or ta mı; hız lı ve pro fes yo nel bir şe kil de ter mi nal blok eti ket le ri, kab lo te si sat eti ket le ri, kon trol pa nel eti ket le ri, ve ri ile ti şim eti ket le ri, la bo - ra tu var eti ket le ri ve si gor ta ku tu su ta nım la yı cı eti ket ler oluş tu ra cak uy - gu la ma lar içer mek te dir. Ay nı za man - da ko lay bir şe kil de xmt, txt ve Hea - tex dos ya la rı na dö nu şu m sağ la yan uy gu la ma lar sun mak ta dır. Za man dan ka za nın Uy gu la ma or ta mı nın sağ la dı ğı hız lı eri şi me ek ola rak La bel Mark 6, ve ri kay nak la rı nı, eti ket ta sa rım la rı nı ve par ti bas kı la rı nı tek bir bir le şik sis - tem içe ri sin de bu tu n leş ti re bil mek te - dir ve bu da iş lev sel eti ket ku ru lu mu, yö ne ti mi ve iş le ti mi için za man dan ta sar ruf sağ la yan bir çö zu m sun mak - ta dır. La bel Mark 6 eti ket ler u ze ri ne Au to CAD ta ba ka la rı ve ya dos ya lar yer leş ti re bil me im kâ nı sun mak ta dır. Doğ ru ve ri ve se ri leş tir me sağ la mak - ta ve ha ta kon trol iş le vi içer mek te - dir. La bel Mark 6 ile bir lik te eş za - man lı ola rak bir den faz la bas kı pro - je si ni ve ya zı cı yı yö net mek için gö - rev ler oluş tur mak mu m ku n du r. La bel Mark 6 ay nı za man da ka li te li Brady Eti ket Ya zı cı la rı ile çok yön lu ile ti şim ku ra bil mek te dir. Oluş tur du - ğu nuz her eti ket for ma tı oto ma tik ola rak IP, BMP41, BMP51, BMP53, BMP71 ve ya BBP33 ya zı cı la rı nı za yu k le ne bi lir. La bel Mark 6 Eti ket Ta sa rım Ya zı lı mı hak kın da da ha faz la bil gi için luẗ fen eme a_re qu - corp.com ead re si ne epos - ta gön de rin ve ya ye uro - pe.com ad re sin de ki in ter net si te mi zi zi ya ret edin. 8 Ocak - Şubat 2015

11 Eaton ın RE Serisi BT Kabinetleri, geniş kapsamlı ve uygun maliyetli çözüm sunuyor Güç yö ne tim şir ke ti Ea ton, Bi li şim Tek no lo ji le ri ala nın da ki alt ya pı çö - züm le ri nin bir par ça sı ola rak RE Se ri si BT Ka bi net le ri ni sun du. Ol duk ça kap - sam lı ve uy gun ma li yet li bu ka bi net - ler, net work ka bi ni ve kü çük su nu cu oda sı uy gu la ma la rı için ta sar lan mış tır ve Ea ton'ın kü çük, or ta ve bü yük ve ri mer kez le ri ne yö ne lik mev cut po pü ler ka bi net ürün grup la rı nı ge niş let mek - te dir. Ge nel ola rak özel lik açı sın dan faz la zen gin ol ma yan bir pa zar seg - men tin de, RE ka bi net ler stan dart ola - rak kü çük te ker lek ler, top rak la ma ki - ti, ka de me siz ko num lan dır ma ra yı, U işa ret le ri ve hız lı ki lit le ne bi lir yan ak - sam lar da da hil ol mak üze re kap sam lı özel lik ler sun mak ta dır. Ea ton EME A ürün mü dü rü Ste ven Wech ter ko nuy la il gi li ola rak şun la rı pay laş tı: Ye ni RE Se ri si BT Ka bi net - le ri özel lik le kat ma de ğer sağ la yan ba yi ler ve sis tem en teg ra tör le ri dü - şü nü le rek ta sar lan mış tır. Ea ton'ın mev cut RP se ri si ne ek len dik le rin de, her tür lü ih ti ya cı kar şı la ya cak ürün - le re sa hip olu yo ruz. RE se ri si, kü çük ve de ğer odak lı uy gu la ma la ra hi tap eder ken; RP se ri si ise tüm uy gu la ma bo yut la rı için yük sek per for mans lı ko ru ma sis te mi sun mak ta dır. 27U ve 42U boy, 800mm ve 1000mm de rin lik se çe nek le ri bu lu - nan ka bi net ler kü çük alan la ra gi re bi - lir ve ya ol duk ça faz la BT ekip ma nı ve kab lo su ba rın dı ra bi lir ler. RE se ri si ay nı za man da cam ve ya yük sek akı - ma sa hip per fo re ka pı lar ile su nul - mak ta dır ve ha va akış yö ne ti mi ile kab lo yö ne tim ak se su ar ve do na tı la rı içer mek te dir. Ea ton ın elek trik sek tö rü, güç da ğı - tı mı ve dev re ko ru ma sı; ye dek güç ko ru ma sı; kon trol ve oto mas yon; ay dın lat ma ve gü ven lik; ya pı sal çö - züm ler ve kab lo la ma ci haz la rı; zor lu ve teh li ke li or tam la ra yö ne lik çö - züm ler ve mü hen dis lik hiz met le ri alan la rın da uz man kü re sel bir li der - dir. Ea ton dün ya ça pın da ki çö züm - le riy le gü nü mü zün en kri tik elek trik güç yö ne ti mi so run la rı na ya nıt ve - re cek ko num da dır. Ea ton, 2013 yı lın da 22,0 mil yar $ lık sa tı şa im za at mış bir güç yö ne tim şir ke ti dir. Ea ton, müş te ri le ri mi ze elek trik sel, hid ro lik ve me ka nik gü cü da ha ve rim li, em ni yet li ve sür dü rü le - bi lir bir şe kil de yö net me le ri için yar - dım cı olan ener ji ve rim li li ği yük sek çö züm ler su nar. Ea ton ın yak la şık ola rak ça lı şa nı var dır ve ürün le ri 175 ten faz la ül ke de sa tıl - mak ta dır. Ay rın tı lı bil gi için - ton.com.tr ad re si ni zi ya ret edin. Ocak - Şubat

12 Hidrolikte Yüksek Basınç Uygulamaları ve Elemanları Mu rat Yük sel / Hid ro lik Pa zar la ma Mü dü rü - En tek Oto mas yon Ürün le ri San. ve Tic. A.Ş. Ço ğu mo bil ve en düs tri yel uy gu la ma - da 315 ba ra ka dar olan ba sınç ara lı ğı ve rim açı sın dan ye ter li dir. Bu ba sınç - lar da ça lı şa bi len fark lı mar ka lar da bir çok ürün mev cut tur. Bağ lan tı ele - man la rı bul ma sı ve mon ta jı ko lay dır. Yük sek ba sınç ürün le ri imal eden fir - ma la rın sa yı sı ise çok az dır. Bu nun en önem li ne de ni ile ri tek no lo ji ma ki na - la rı ve mü hen dis lik bil gi si ge rek tir me - si, da ha yük sek gü ven lik şart la rı na sa hip ol ma sı ve ne ti ce de en iyi ka li te - de ürü nün üre til me si ge rek li li ği dir. Bu şart lar sa de ce pom pa, valf ve si - lin dir ler için de ğil, bağ lan tı ele man la - rı, sız dır maz lık ele man la rı, elek tro - nik ler, hor tum ve bo ru lar için de ge - çer li dir. An cak 315 bar üze rin de ki sis - tem le rin far kı ve avan taj la rı göz ar dı edil me me li dir. Yük sek güç ge rek ti ren iş ler için nis pe - ten dü şük de bi li kom pakt ekip man lar di zayn edil miş tir. Bu ürün le rin sa hip ol du ğu kom pakt ya pı, tüm sis te min da ha az ha cim li ol ma sı nı sağ la mış ve ye ni uy gu la ma alan la rı ya rat mış tır. Bun lar dan ba zı la rı; ka lıp sık ma apa - rat la rı, hid ro lik pres ler, me tal ve be - ton iş le me ma ki na la rı, yü zey iş le me ma ki na la rı, köp rü ve tü nel in şa at ma - ki na la rı, mal ze me test ma ki na la rı, de mir yo lu ma ki na la rı, ta şı na bi lir hid - ro lik güç üni te le ri, per çin le me, it fa - iye le rin kul lan dı ğı hid ro lik ke si ci ler ve tork anah tar la rı dır. En tek Oto mas yon, yük sek ba sınç uy - gu la ma la rı için çö züm ler su nan HA - WE Hydra ulik in Tür ki ye tem sil ci si dir. HA WE Hydra ulik; 700 ba ra ka dar pom pa, valf, elek tro nik ler gi bi ürün - ler ile bu ürün ler den olu şan kom pakt güç üni te le ri imal et mek te dir. Fark lı ka pa si te ler de, öl çü ler de ve fark lı ça - lış ma sık lık la rı için bir çok çe şit te kom pakt üni te se ri le ri var dır. Bu tarz güç üni te le ri, bir çok uy gu la ma da ter - cih edi lir. Oto mo tiv sek tö rün de per - çin le me ro bot la rın da, uçak lar da, tork anah tar la rın da, it fa iye le rin kul lan dı ğı kur ta rı cı ma kas la rın da ve iş le me tez - gah la rın da yay gın ola rak kul la nı lır. İh - ti ya ca gö re ya tay ve ya di key ola rak mon te edi le bi lir. 24 V ve 220 V se çe - nek le ri var dır. Yük sek ba sınç pom pa - sı nın ya nın da, yük süz du rum da hız lı ha re ke ti sağ la ya cak diş li pom pa lı tan dem üni te ler mev cut tur. HA WE kom pakt üni te ler - de pom pa ve elek trik mo - to ru tan kın içe ri sin de dir, ya ni ya ğın içe ri sin de ça lı - şır lar. Tan kın fin li dış yü zü ve da hi li elek trik fa nı ile ya ğın so ğut ma sı sağ lan - mak ta dır. Stan dart hid ro - lik üni te ler de bü yük tank hac mi ne ih ti yaç var ken, Ha we kom pakt üni te ler de kul la nı la bi lir yağ hac mi, tank hac mi ile ne re dey se eşit tir. HA WE kom pakt güç üni te si HKF Ha we nin en ye ni ürü nü, sey yar, ta şı - na bi lir kom pakt üni te KAT, özel lik le bü yük so mun la rın sı kıl ma sı ve açıl ma - sın da kul la nı lan tork anah tar la rı nın hid ro lik sis te mi ni oluş tur mak ta dır. Hız lı ha re ket için diş li pom pa ve yük - sek ba sınç pom pa sı kul la nıl mış tır. Pom pa hat la rı bağ lan tı blo ğun da bir - le şir, yük süz ilk ha re ket te ha re ket hız - lı ca ta mam la nır ve yü ke ge lin di ğin de diş li pom pa ta ra fın dan sağ la nan yağ ken di em ni yet val fi üze rin den tan ka dö ner, sa de ce yük sek ba sınç pom pa - sın dan ge len yağ ile bü yük kuv vet ge - rek ti ren iş ler ya pı lır. Pom pa ve mo to - run ya ğın için de ol ma sı gü rül tü se vi ye - si ni mi ni mu ma in dir di ği için her or - tam da kul la nı la bi lir. 10 Ocak - Şubat 2015

13 Ha we sey yar güç üni te si KAT Tork Anah ta rı Fark lı tip pom pa lar ara sın dan sa de ce rad yal pis ton lu pom pa lar 400 ba rın üze rin de ba sın ca çı ka bi lir. Ha we rad - yal pis ton lu pom pa se ri le ri 700 bar ba sınç ta 12,7(1450 d/d) lit re/da ki ka de bi ye çı ka bil mek te dir. Da ha yük sek de bi ler mo tor dev ri art tı rı la rak ve ya da ha dü şük ba sınç - lar da sağ la na bil mek te dir. Rad yal pis ton lu pom pa lar tank için de ve ya dı şın da kul la nı la bi lir. Pom pa içe ri sin de PE ve - ya MPE se ri si pom pa ele man la rı mev cut tur. Ocak - Şubat

14 Pom pa Ele ma nı PEM PE Se ri si Rad yal Pis ton lu Pom pa R Se ri si Sis te mi oluş tu ran önem li ürün ler den bi ri de yön valf le ri dir. Sür gü lü ve oturt ma lı tip le ri var dır. Yük sek ba - sınç lar da sür gü lü yön valf le ri nin de za - van ta jı da ha be lir gin olur. Sür gü ile göv de ara sın da ki boş luk ne de niy le yük sek ba sınç tan dü şük ba sın ca ge - çer ken dai ma bir sı zın tı mev cut tur. 400 ba rın üze rin de ça lı şan sis tem ler - de iş le rin dü şük de bi ler de ya pıl dı ğı dü şü nül dü ğün de, bu sı zın tı la rın ol ma - sı ve ri mi çok faz la dü şü rür. Da ha bü - yük de bi li pom pa kul la nı mı da ba zen müm kün ol ma ya bi lir. Bu ne den le HA - WE, sür gü lü valf le ri ni 420 bar ba sın ca ka dar ça lı şa cak şe kil de di zayn et miş - tir. Da ha yük sek ba sınç lar da sı fır sı zın - tı lı oturt ma lı tip yön valf le ri ni öne rir. Bu valf ler blok lar la bir leş ti ri le rek bir - çok fark lı ko num ve yol oluş tu ru la bil - mek te dir. Bu valf ti pi, sür gü lü valf ler - de ki gi bi sı kış ma gi bi so run la ra da ne - den ol maz. Ka lıp sık ma apa rat la rı ve hid ro lik pres ler de, sı fır sız dır maz lık özel li ği ne de niy le ter cih edi lir ler. Oturtmalı Yön Kontrol Valfleri G Serisi Özel lik le uzun sü re li sık ma iş le rin de, sür gü lü valf kul la nıl mış sa sı zın tı lar pom pa nın bu açı ğı ka pat ma sı için ça - lış ma lı ve ya akü mü la tör kul la nıl ma lı - dır. Oturt ma lı tip valf ler de ise bu na ge rek yok tur. Bu özel lik ka lıp sık ma apa rat la rı nı da ha ve rim li ve ba sit kı lar. Ka lıp Sık ma Apa ra tı Bir di ğer uy gu la ma da mal ze me test ma ki na la rı dır. Test ma ki na la rı be ton blok la rı na 5000 kn a ka dar bas kı yap - mak ve ya çe lik çek mek üze ri ne di - zayn edi lir. Bu ne den le 700 bar lık rad yal pis ton lu pom pa, oran sal ba - sınç em ni yet val fi ve oturt ma lı yön valf le ri kul la nı lır. Be ton Test Ma ki na sı Tüm bu uy gu la ma lar da kul la nı lan 700 bar lık ba sınç em ni yet val fi, akış kon trol valf le ri, çek valf ler, ba sınç sen sör ve şal ter le ri de Ha we ürün ga - mın da bu lun mak ta dır. KAT Hid ro lik Dev re Şe ma sı 12 Ocak - Şubat 2015

15 Ocak - Şubat

16 Delta Robot Teknolojisi Ali Al per Te zer / Hid ro par Ha re ket Kon trol Tek no lo ji le ri Mer ke zi A.Ş Doğ ru luk, Has sa si yet ve Hız; Bir ro - bot tan bek le nen en te mel un sur lar ola rak özet le ye bi li riz. Gü nü müz en - düs tri si, ta ri hin de hiç ol ma dı ğı ka dar li mit le ri ni zor lu yor, bi lim ve tek no lo - ji de ki de ği şim le re ça bu cak ayak uy - du ru yor. Üre tim ma ki ne le ri ar tık bir - den faz la gö rev üst le ni yor, ay nı üre - tim hat tın da bir den çok ürün üre ti - le bi li yor. Es nek ve ya lın üre tim ih ti - ya cı an cak Ro bo tik çö züm ler le sağ la - na bi li yor. Bu gü ne ka dar Ro bot Tek no lo ji si, Se ri Ki ne ma tik man tı ğı üze ri ne ge li şi mi ni sür dür dü. An cak en düs tri nin ih ti yaç duy du ğu hız lar, mev cut me ka nik ya pı ile kar şı la na maz du ru ma gel di. Ek - sen le rin bir bi ri üze ri ne in şa edil di ği ya pı lar da bü yük me ka niz ma lar ve da - ha ağır ek lem ler kul la nıl dı. Bü yük bir küt le nin ha re ke te baş la ma sı ve du ru - şa geç me si için ih ti yaç du yu lan mo - ment ler an cak da ha bü yük mo tor lar - la sağ la na bil di. Küt le ler art tık ça ata - let ler bü yü yor ve do la yı sıy la iv me ler ve hız lar da dü şü yor. Bu tarz so run lar ta sa rım kri ter le ri ola rak ra di kal de ni le bi le cek bir yak la - şım la çö zül dü. Pa ra lel Ro bot ya pı sın - da, ek lem ler bir bi ri üze ri ne ku rul ma - dan, hep si ay nı göv de üze ri ne ko - num la nı yor. Böy le ce hiç bir kol bir son ra ki ni kal dır mak zo run da kal ma - ya rak, ge rek siz bir yük le mu ha tap ol - mu yor. Bü tün ey le yi ci ler ro bo tun ken di göv de si ni kal dır mak tan zi ya de asıl kal dır ma sı ge re ken yük için hiz - met eder du ru ma ge li yor. Ro bot ek - lem le ri nin ha fif le me si ile ata let ler de kü çü le rek mo tor la rın da ha di na mik ve ve rim li ça lış ma sı sağ la nı yor. Ek lem le rin ay nı göv de ye bağ lan ma sı, has sa si yet açı sın dan da olum lu so nuç - lar ver mek te dir. Se ri ki ne ma tik ya pı da her bir ek se nin ar dı şık bağ lan tı sı, ha ta - 14 Ocak - Şubat 2015

17 la rın kü mü la tif ola rak bü tün ya pı yı et ki le me si an la mı na ge li yor. Bu da se ri me ka niz ma nın top lam ha ta sı nı bü yü tü - yor. An cak Del ta ro bot lar gi bi pa ra lel ro bot lar da ha ta lar bir bi ri üze ri ne ek len me di ği için da ha has sas ko num la ma yap ma ola na ğı sağ la na bil mek te dir. Bü tün bu avan taj la rı se be biy le ro bot en düs tri si nin son yıl lar da ki baş rol oyun cu su ola rak Del ta Ro bot la rı gör - mek te yiz. Pa ra lel Ro bot ai le si ne ait Del ta Ro bot lar, ba sit me ka ni ği nin ya nı sı ra bir ro bot ta bu lun ma sı ge re ken bü - tün özel lik le ri ken di sin de ba rın dı rı yor. Gü nü müz de Del ta ro bot lar hız ge rek ti ren uy gu la ma lar da ön pla na çık mak ta dır. Uy gu la ma ala nı ola rak pa ket le me tek no lo ji le rin de sık lık la kul la nıl mak ta dır. Bir üre tim ban - dın dan ge çen ürün le rin ya ka lan ma sı ve pa ke te yer leş ti ril - me si Del ta Ro bot la rın ti pik uy gu la ma ko nu su ola rak gös - te ri le bi lir. Ha re ket ve Kon trol Uz ma nı Rex roth un En düs tri de mü - hen dis le re ta nı dı ğı ko lay lık lar Ro bot uy gu la ma la rın da da ön pla na çı kı yor. In dra mo ti on MLC tek no lo ji si al tın da su nu lan Ro bot çö züm le ri ile ar tık kı sa sü re de ro bot uy - gu la ma la rı ge liş ti ri le bi lir, zor lu ki ne ma tik ya pı la rı in şa ede bi lir si niz. MLC tek no lo ji si ile 64 ek se ni tek bir mer - kez den 1 ms çev rim sü re siy le kon trol ede bil mek müm - kün. Rex roth MLC (Mo ti on Lo gic Con trol ler) ile 16 fark lı ro bot ki ne ma ti ği prog ram sal ola rak in şa ede bi lir, 64 ek - se ni tek bir kon tro lör den yö ne te bi lir si niz. MLC alt ya pı sı sa ye sin de Ser cos II, Ser cos II I, Et her net /IP (Scan ner/sla - ve),de vi ce Net, Pro fi bus (mas ter/sla ve) and Et her net TCP/UDP/IP ha ber leş me pro to kol le riy le en düs tri yel ha - ber leş me im kân la rı sağ la na bil mek te dir. MLC Ro bot kon trol kü tüp ha ne le ri nin prog ram cı ya sun - du ğu im kan lar ile ro bo tu nu za PTP, li ne er ve da ire sel in - ter po las yon lu ha re ket ler le kon trol et me im ka nı sağ la ya - bi lir si niz. Uy gu la ma ih ti yaç la rı na gö re kon ve yör le sen - kro ni ze ça lış mak, bir ka me ra dan po zis yon bil gi si ala rak is te ni len nok ta la ra eri şe bil mek te müm kün. Hid ro par Ha re ket Kon trol Tek no lo ji le ri Mer ke zi A.Ş ola - rak, Rex roth ürün uz man lı ğı ve Ha re ket kon trol bil gi mi zi bir ara ya ge ti re rek Ro bot uy gu la ma la rın da Tür ki ye de bir il ki ger çek leş ti ri yo ruz. Üre ti mi ni yap tı ğı mız del ta ro - bot ile Türk Sa na yi si ne ro bo tik çö züm ler sun mak ta yız. Ar tık ro bot en düs tri sin de sa de ce kul la nı cı de ğil üre ti ci kim li ğiy le de rol oy nu yo ruz. Ocak - Şubat

18 Hägglunds: Maden Sektörü için Güvenilir Performans Bosch Rexroth un esnek ve dayanıklı sistem çözümü Hägglunds doğrudan tahrik sistemleri, madencilik sektörü için alışılmışın ötesinde çözümler, kalite ve güvenilirlik sunar. Bosch Rexroth Türkiye tarafından da satışına başlanan Hägglunds motorları; madencilik, taşımacılık, denizcilik, offshore, kauçuk, plastik, kâğıt hamuru, kâğıt ve geri dönüşümün yanı sıra şeker ve kimyasallar gibi çok geniş bir endüstriyel sektörde kullanılır. Madencilik çalışmaları ağır ve zorlu olabilir. Toz ve pislik makineleri hırpalayabilir ve hava şartları, boğucu sıcaklıklar ile dondurucu soğukluklar arasında gidip gelebilir. Eğer bunun üzerine bir de o ağır, değişken yükler ile sıkı üretim planları eklenirse çalışanları zorluklarla dolu bir iş bekliyor demektir. Bosch Rexroth tarafından satışına başlanan Hägglunds doğrudan tahrik sistemleri, kontrol ve mükemmel güvenirlikle, maksimum yük ve kuvvete her seviye hızda, her derecede tepki verebilme olanağı sunar. Hava şartlarına ve ağır zorlamalara karşı dayanıklı olan sistem, Sibirya nın keskin soğuğundan, Afrika nın bunaltıcı sıcağına kadar tüm çevre koşullarına dayanabilir ve her türlü sanayide kullanılabilir. Çok çeşitli güç seviyelerinde ve konfigürasyonlarda sunulabilen sisteme teslimat öncesinde fonksiyon testleri yapılır. Makineyi aşırı yüklerden ve darbelerden kolayca korur. Tüm bunları çok fazla yer kaplamadan ve makineyi gereğinden fazla yükle zorlamadan yerine getirebilir. Kullanımda kolay ve kompakt olması sayesinde ağır madencilik işlerini kolaylaştırır. Hägglunds doğrudan tahrik sistemi, bir motor, bir tahrik birimi ve bir kontrol ve izleme sisteminden oluşur. Motor, her uygulama için ve en zorlu koşullar altında güvenilir güç sunar. Bunun arkasındaki itici güç, tahrik sistemine tam bir güvenilirlik getiren, hızlı harekete geçen hidrolik pompalara sahip olan sistemdir. Bu gücün arkasındaki beyin ise kontrol ve izleme sistemidir. Kurulumu esnek ve kolay olan sistem, temel işlevselliği ve bilgileri kullanıcıların parmaklarının ucuna kadar getirir. Bosch Rexroth, esnekliği artıran ve tahrik sistemine ekstra işlevsellikler ekleyen çok çeşitli valflerin yanı sıra paketi tamamlamak için gerekli olan aksesuarları da beraberinde sunar. Özellikle Hägglunds CB modeli, parçalayıcılar, besleyiciler ve merdaneli değirmen gibi ağır uygulamalar için uygundur. Tasarımıyla alandan tasarruf ettirir ve çok yönlü montaj imkanı sunar. Çeşitli boyutlar ve değişimler sayesinde, motor ve hidrolik pompa kombinasyonları seçilirken, tahrik sistemlerinin optimizasyonu mümkün olur. Delik delme ve sondaj yapma gibi bazı uygulamalarda oldukça kullanışlıdır. Motor hızlı tepki verir ve ağır iş için elverişli tasarım şok yüklerine dayanabilir, gerektiğinde anında durabilir. Hägglunds CB sağlam, ekonomik ve güvenilirdir. Hägglunds MB modelleri ise, sert yüksek torklu uygulamalar için tasarlanmıştır ve dünyanın en büyük hidrolik motorlarını içerir. Dayanıklı motor tasarımı ve yüksek güvenilirlik, bu motorun ağır çalışma koşulları için uygunluğunu sağlar. Şok yüklerine karşı direnç ve mükemmel kontrol edilebilirlik, başarısına katkı sağlayan diğer faktörlerdir. Hägglunds MB motor, tozlu, yıpratıcı ve patlayıcı risk alanlarındaki her türlü ortamda iyi bir performans sergiler. Aşırı sıcakta veya dondurucu soğukta, Hägglunds MB, zorlu, yüksek torklu uygulamalar için en uygun seçimdir ve yılların getirdiği tecrübeyle güvenilir hizmet sunar. 16 Ocak - Şubat 2015

19 ABB Hollandalı Spirit IT'yi satın alarak ölçüm ürünleri portföyünü güçlendirdi ABB petrol ve doğalgaz uygulamalarına sıvı akış bilgisayarları ve yazılım çözümünü de ekleyerek, işletmeciler arasındaki transferi denetleyen, yenilikçi akıllı ölçüm ve kontrol sistemleri portföyünü güçlendirdi. Dünyanın önde gelen güç ve otomasyon teknoloji grubu ABB, yaptığı açıklamada Hollanda'nın Eindhoven kentinde yerleşik Spirit IT firması ile satın alma üzerinde uzlaştığını duyurdu. Bu birleşme ile ABB'nin petrol ve doğalgaz sektörüne hizmet veren ölçüm işkoluna sıvı akış bilgisayarları, SCADA ve taşınan petrolün dağıtımı anlamına gelen "custody transfer" çözümü sunan yüksek performanslı yenilikçi bir teklif ekliyor. Spirit IT petrol ve doğalgaz uygulamalarında kullanılan sıvı akış ölçüm ve denetim çözümleri tasarlamakta ve pazarlamakta. Firmanın sıvı akış bilgisayarları ve yazılımı sayesinde petrol kuyusu otomasyonu, nakliye ve aktarma uygulamaları yüksek hassasiyet seviyesinde gerçekleştiriyor. Birleşme tamamlandığında Spirit IT çalışanları ABB Proses Otomasyonu bölümü altındaki Ölçüm Ürünleri işkolu bünyesine geçmiş olacak. Koşulların detayları açıklanmamış olsa da birleşmenin 2014'ün son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. ABB Proses Otomasyon bölümü başkanı Veli-Matti Reinikkala birleşme hakkında şu bilgileri verdi: "ABB'nin Ölçüm Ürünleri portföyüne Spirit IT ürünlerinin de eklenmesi petrol ve doğalgaz sektörüne çok daha kapsamlı otomasyon çözümleri sunabileceğimiz anlamına gelmekte. Spirit IT'nin portföyündeki sıvı ölçüm çözümlerini ABB'nin önde gelen gaz ölçüm ve otomasyon ürün serisine eklemesiyle ortaya çıkacak sistem bütünü, müşterilerimize büyüme yolunda yeni fırsatlar yaratacak. Ve tüm bunlar ABB'nin bu konudaki derin deneyimi ve uzmanlığı ile sektörün hizmetine sunulabilecek." ABB Ölçüm Ürünleri işkolu (www.abb.com/measurement) dünyanın önde gelen enstrümantasyon ve analiz cihazları üreticileri ve tedarikçileri arasında yer almakta. ABB ekibi dünyanın her yanında bulunan binlerce uzmanıyla ve sahip olduğu ileri teknoloji ile müşterilerin ölçüm işlemlerini kolaylaştırmak konusunda kararlılıkla çalışıyor. Spirit IT Başkanı Harry Kok birleşme hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Spirit IT'nin sıvı akış bilgisayarı teknolojisinin küresel pazarda çok daha yaygın uygulama alanı bulabilmesi için ABB bize muhteşem bir fırsat sundu. Spirit IT'nin, ürün gamını yeni fırsatların doğuracağı ihtiyacı karşılayacak şekilde genişletmesine yardımcı olmanın yanı sıra, çalışanlarımız için de kariyerlerini geliştirecekleri çok daha yaygın bir küresel yapı sunuyor." Ocak - Şubat

20 Ari Armaturen FABA Plus Metal Körüklü Kesme Vanası Ari Armaturen Faba Plus ın mil sızdırmazlığı, çift cidarlı paslanmaz çelik körük ve emniyet saf grafit salmastra tarafından sağlanmaktadır. Körüğün zarar görmesi halinde milde bulunan altıgen burç sıkılarak, emniyet saf grafit salmastra ile mil sızdırmazlığı sağlanabilir. Metal körüklü kesme vanası standart olarak metalik sızdırmazlık prensibine göre çalışır. Faba Plus, konik sit ve klape yapısına sahiptir. Bu yeni klape ve sit tasarımı düz klapeye nazaran artırılmış kısma fonksiyonunu mümkün kılar. Faba Plus ta opsiyonel olarak 26 farklı klape seçeneği mevcuttur. Metal körüklü mil sızdırmazlığı, volanın çevrilmesi sırasında neredeyse sürtünmesiz çalıştığı için bakım gerektirmeyen uzun ömürlü bir vanaya ulaşılmasını sağlar. Faba Plus; düz yağlama nipeli, kilitleme tertibatı, demir döküm vanalarda sfero döküm kapak, konum göstergesi, aksesuarlar için optimize edilmiş kapak, yükselmeyen volan gibi üstün standart özellikleriyle, farklı ihtiyaçlara uygun bir kesme vanası olarak öne çıkar. Gövde formu ve bağlantı kombinasyonları: - Düz geçişli flanşlı - Düz geçişli alın kaynak boyunlu - Köşe tip flanşlı - Y-tipi flanşlı - Y-tipi alın kaynak boyunlu - Düz geçişli ANSI soket dişli Üretim programında bulunan gövde malzemeleri: - EN-JL1040 (GG-25) Gri Demir Döküm - PN16 - EN-JS1049 (GGG-40.3) Sfero Döküm - PN N Çelik Döküm - PN Dövme Çelik - PN Paslanmaz Çelik - PN Rakipsiz bir esnekliğe sahip olan ürün size den fazla varyasyon ile sunulur. Patentli tasarımı ile hattı durdurmadan limit switch montajı, tek bir vana gövdesinde yaylı gevşek klape tasarımı ile aynı zamanda bir çek vana ve bir kesme vanası olarak kullanılabilme; kuvvetlendirilerek tam tekrara çıkarılmış çift cidarlı metal körük tasarımı, opsiyonel olarak PTFE contalı klape veya stellit kaplı sit ve klape gibi birçok üstün özelliği ile Ari Armaturen FABA Plus, uzun ömürlü ve modüler bir kesme vanasıdır. 18 Ocak - Şubat 2015

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Şekil 1. Darbe örnekleri

Şekil 1. Darbe örnekleri PWM SOKET BİLGİ KİTAPÇIĞI PWM(Darbe Genişlik Modülasyonu) Nedir? Darbe genişlik modülasyonundan önce araçlardaki fren sistemlerinden bahsetmekte fayda var. ABS frenler bilindiği üzere tekerleklerin kızaklanmasını

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

Kendinizi Yönetmek. Çeviren: Melis nan

Kendinizi Yönetmek. Çeviren: Melis nan Kendinizi Yönetmek Çeviren: Melis nan ISBN 978-605-4538-94-2 2011 Harvard Business School Publishing Corporation Orijinal adı ve yayıncısı: On Managing Yourself, Harvard Business Review Press Optimist

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı