BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil WASHÝNGTON POST: MUHALEFETÝ FÝNANSE EDÝYOR Suriye de ABD parmaðý uabd de yayýnlanan Washington Post gazetesi, Wikileaks belgelerine dayanarak ABD nin Suriye muhalefetini finanse ettiðini yazdý. Haberde, ABD nin mâlî destek saðladýðý muhaliflerden birinin, merkezi Londra da bulunan ve Suriye de yönetim karþýtý haberler yayýnlayan Brada televizyonu olduðu belirtildi. Ha be ri say fa 7 de SE ÇÝ LÝR SEM MEC LÝS TE BA ÞI MI A ÇA RIM DÝ YEN AKP LÝ A DAY, DA HA ÖN CE ÖY LE YA PAN MHP LÝ VE KÝ LÝ HA TIR LAT TI. BASÝT SEBEPLERLE ÇIKARILIP TAKILAMAZ u AKP listesinde Antalya'dan 13. sýrada yer verilen adayýn Seçilirsem Mecliste baþýmý açarým mesajýný eleþtiren Özgür-Der An tal ya Tem sil ci li ði, tep ki si ni Ba þör tü sü ba zen ta ký lan, ba zen çý ka rý lan, za man-ze - min, ma kam-mev ki gi bi ba sit ge rek çe ler le çý ka rý lýp ta ký lan bir ak se su ar de ðil dir di ye rek di le ge tir di. YASAÐIN KALDIRILMASINI BEKLERKEN... u Biz ler, ba þör tü sü ya sa ðý ve her tür lü da yat ma ya son ve ril me si ni bek ler ken Far z o lan ba þör tü sü nün ni - çin ta kýl dý ðý ný an la ya ma yan bu ba ya nýn a day ya pýl ma ge rek çe si ne dir? di ye so ru yo ruz. 28 Þu bat ta ü ni ver si - te ler de a çý lan ik na o da la rý nda ye ni ik na cý lar ar týk AKP e liy le mi ye tiþ ti ri lip kar þý mý za çý ka cak? Ha be ri 5 te ANKARA DA BAÞÖRTÜLÜLER OKULA ALINMADI uan ka ra Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesine ba þör tü - süy le gi re me dik le ri ni söy le yen bir grup öð ren ci, ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Öð ren ci ler, ilk kez ba þör tü süy le fa - kül te ye gir mek is te dik le ri ni, an cak gü ven lik gö rev li le - ri nin, Rek tö rün ta li ma tý var. Si zi a la ma yýz di ye rek ken di le ri ne en gel ol du ðu nu söy le di ler. Ha be ri 5 te ANKARA BELEDÝYE BAÞKANI MELÝH GÖKÇEK, NAZIM HÝKMET'E BU GEREKÇEYLE KARÞI ÇIKTI Atatürk e Burjuva Kemal dedi u An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si top lan tý sýn da, CHP gru bu nun Na zým Hik met in a dý nýn bir cad de ye ve ril me si yö nün de ki ö - ner gesi tar týþ ýlýrken, Baþ ka n Me lih Gök çek, þairin A ta türk e ha ka ret et ti ði ni öne süre rek, Na zým, Mus ta fa Ke mal A ta türk e Burjuva Kemal diyerek ha ka ret e den bir þa ir. O ba kým dan a dý nýn ve ril me si be nim a ðý rý ma gi di yor ar ka daþ di ye ko nuþ tu. n4 te BAÞBAKAN ERDOÐAN: YGS id di a la rý nýn ta kip çi si yim u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, son gün ler de ka mu o yu nu meþ gul e den þif re skan da lý i le il gi li, Bu ül ke nin baþ ba ka ný o - la rak, YGS i le il gi li id di a la rýn ta ma mý nýn ta - kip çi si yim. Genç le ri miz ra hat ol sun lar, müs - te rih ol sun lar, gö nül ra - hat lý ðý i çin de i kin ci sý na - va ha zýr lan sýn lar þek - lin de ko nuþ tu n4 te "Kam pan ya ha li fe Ö mer ib nu'l-hat - tab'ýn is mi ni ta þý - yor du. Bu ne den - le, Ku düs'ü fet het - me ye gel di ðin de tek bir ge tir di ði yer den baþ ladýk. Yasakçý kafa iþbaþýnda KUDÜS TEKÝ ÝSLÂMÎ ÝSÝMLERÝ GERÝ KAZANMA ÇABASI Hz. Ömer in izindeyiz u Âfâku l-kuds (Ku düs ün U fuk la rý) Der ne ði, Ýs ra il iþ ga li al - ISSN týn da ki Ku düs ün cad de ve ma hal le le ri ne ye ni den A rap ça i - sim le ri ni ka zan dýr ma pro je si nin ilk a þa ma sý ný Hz. Ö mer in i - zin de yiz slo ga nýy la baþ lat tý. Ha be ri say fa 7 de Þilili madenciler Taksim de Þi li li ma den ci ler, iþ ka za la rý na dik kat çek mek i çin DÝSK in da vet li si o la rak, Tak sim de ki 1 Ma yýs kut la ma la rý na ka tý la cak. Þi li de ya þa - nan ma den ka za sý ve gün ler ce gö çük al týn da ka lan ma den ci le ri kur tar ma ça lýþ ma la rý bü - tün dün ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye de de dik - kat le iz len miþ ti. Ha be ri say fa 3 te ÝKÝ AY ÝÇÝNDE YAKLAÞIK BÝN KÝÞÝ ÖLDÜ, 3 BÝN YARALI VAR Misrata da sivil katliamý ukad da fi yan lý sý kuv vet le rin ku þat ma sý al týn da ki Mis ra ta þeh ri has ta ne si nin baþ he ki mi Dr. Ha lid E bu Fal ga, Þu bat so nun dan be ri kent te mey da na ge len çar - pýþ ma lar da yak la þýk 1000 ki þi nin öl dü ðü nü, 3000 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Dok tor, ö len le rin yüz de 80 i nin si vil ol du ðu na dik kat çek ti. Ha be ri say fa 7 de NURSULTAN NAZARBAYEV: Ders almalýyýz uka za kis tan Cum hur baþ ka ný Nur sul tan Na zar ba yev, ye ni ku - ru lan hü kü me te, Ku zey Af ri - ka da mey da na ge len ge liþ me - ler den ders a la rak po li ti ka ü re - til me si ta li ma tý ve rir ken, Orada mey da na ge len o lay lar bi ze ders ol sun de di. Ha be ri say fa 7 de FUKUÞÝMA HÂLÂ TEHLÝKELÝ Nükleer santrale robot gönderildi Ha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Gerçekten Allah mü'minlere içlerinden bir peygamber göndermekle bir nimet baðýþladý ki, onlara Allah'ýn âyetlerini okur, onlarý günahlardan temizleyip hayra sevk eder ve onlara Allah'ýn kitabýný, hikmeti ve sünneti öðretir. Yoksa onlar daha önce açýk bir sapýklýk içindey- Âl-i Ýmran Sûresi: 164 / Âyet-i Kerime Meâli Kâ i nat, o nun (asm) du âsý na  min di yor O zât (asm), öy le bir hâ cet-i âm me i çin du â e di yor ki, de ðil ehl-i arz, bel ki ehl-i se mâ vât, bel ki bü tün mev cu dât, ni ya zý na, E vet, yâ Rab be nâ, ver, biz da hi is ti yo ruz de yip iþ ti rak e di yor lar. Onun cu Reþ ha þ te bak: Ne ka dar me ra kâ ver, ne ka dar câ - Ý zi be dar, ne ka dar lü zum lu, ne ka dar deh þet li ha kà i ký gös te rir ve me sâ i li is pat e der. Bi lir sin ki, en zi yâ de in sa ný tah rik e den me rak týr. Hat tâ, e ðer sa na de nil se, Ya rý öm rü nü, ya rý ma lý ný ver sen, Ka mer den ve Müþ te ri den bi ri ge lir, Ka mer de ve Müþ te ri de ne var, ne yok, ah vâ li ni sa na ha ber ve re cek. Hem doð ru o la rak se nin is tik bâ li ni ve ba þý na ne ge le ce ði ni doð ru o la rak ha ber ve re cek ; me ra kýn var sa, ve re cek sin. Hal bu ki, þu zât öy le bir Sul ta nýn ah bâ rý ný söy lü yor ki, mem le ke tin de Ka mer, bir si nek gi bi, bir per vâ ne et ra fýn da dö ner. O Arz o lan o per vâ ne i se, bir lâm ba et ra fýn da per vâz e der; ve o gü neþ o lan lâm ba i se, o Sul ta nýn bin ler men zil le rin den bir mi sa fir hâ ne sin de bin ler mis bah lar i çin de bir lâm ba sý dýr. Hem öy le a câ ib bir â lem den ha ki ki o la rak bah se di yor ve öy le bir in ký lâb dan ha ber ve ri yor ki, bin ler kü re-i arz bom ba ol sa, pat la sa lar, o ka dar a cîb ol maz. Bak, o nun li sâ nýn da Gü neþ dü rü lüp top lan dý ðýn da (Tek vir Sû re si: 1.), Gök ya rýl dý ðý za man (Ýn fi tar Sû re si: 1.), Çar pa cak o lan fe lâ ket (Kâ ri a Sû re si: 1.) gi bi sû re le ri i þit. Hem öy le bir is tik bâl den doð ru o la rak ha ber ve ri yor ki, þu dün ye vî is tik bâl o na nis be ten bir kat re se rap hük mün de dir. Hem, öy le bir sa a det ten pek cid di o la rak ha ber ve ri yor ki, bü tün sa a det-i dün ye vi ye, o na nis be ten bir berk-i zâ i lin bir þems-i ser me de nis be ti gi bi dir. On Bi rin ci Reþ ha Böy le a cîb ve mu am mâ â lûd þu kâ i na týn per de-i zâ hi ri ye si al týn da, el bet te ve el bet te böy le a câ ib bi zi bek li yor. Böy le a câ i bi ha ber ve re cek, böy le hâ ri ka ve fev ka lâ de mu ciz nü mâ bir zât lâ zým dýr. Hem, bu zâ týn gi di þa týn dan gö rü nü yor ki, o, gör müþ ve gö rü yor ve gör dü ðü nü söy lü yor. Hem, Bi zi ni met le riy le per ver de e den þu se mâ vât ve ar zýn Ý lâ hý, biz den ne is ti yor, mar zi yâ tý ne dir? pek sað lam o la rak bi ze ders ve ri yor. Hem bun lar gi bi da ha pek çok me ra kâ ver, lü zum lu ha kà i ký ders ve ren bu zâ ta kar þý her þe yi bý ra kýp o na koþ mak, o nu din le mek lâ zým ge lir ken, ek ser in san la ra ne ol muþ ki, sa ðýr o lup kör ol muþ lar, bel ki di vâ ne ol muþ lar ki bu hak ký gör mü yor lar, bu ha ki ka ti i þit mi yor lar, an la mý yor lar? On Ý kin ci Reþ ha Ýþ te þu zât, þu mev cu dât Hà lý ký nýn vah dâ ni ye ti nin hak kà ni ye ti de re ce sin de hak bir bür han-ý nâ týk, bir de lil-i sâ dýk ol du ðu gi bi, haþ rin ve sa a det-i e be di ye nin da hi bir bür han-ý kà tý ý, bir de lil-i sâ tý ý dýr. Bel ki, na sýl ki o zât, hi dâ ye tiy le sa a det-i e be di ye nin se beb-i hu sû lü ve ve sî le-i vü sû lü dür. Öy le de; du â sýy la, ni ya zýy la o sa a de tin se beb-i vü cu du ve ve sî le-i i ca dý dýr. Ha þir me se le sin de ge çen þu sýr rý, ma kam mü nâ se be tiy le tek rar e de riz. Ýþ te, bak: O zât öy le bir sa lât-ý küb râ da du â e di yor ki, gü yâ þu ce zî re, bel ki arz, o nun a za met li na ma zýy la na maz ký lar, ni yaz e der. Bak, hem öy le bir ce ma at-i uz mâ da ni yaz e di yor ki, gü yâ be nî â dem in za man-ý  dem den as rý mý za, Ký yâ me te ka dar bü tün nu râ nî kâ mil in san lar, o na it ti bâ i le ik ti dâ e dip du â sý na â min di yor lar. Hem bak, öy le bir hâ cet-i âm me i çin du â e di yor ki, de ðil ehl-i arz, bel ki ehl-i se mâ vât, bel ki bü tün mev cu dât, ni ya zý na, E vet, yâ Rab be nâ, ver, biz da hi is ti yo ruz de yip iþ ti rak e di yor lar. Hem öy le fa ki râ ne, öy le ha zi nâ ne, öy le mah bu bâ ne, öy le müþ tâ kà ne, öy le ta zar rû kâ râ ne ni yaz e di yor ki, bü tün kâ i na tý að lat tý rý yor, du â sý na iþ ti rak et ti ri yor. Bak, hem öy le bir mak sad, öy le bir gà ye i çin du â e di yor ki, in sa ný ve â le mi, bel ki bü tün mah lû ka tý es fel-i sâ fi lîn den, su kut tan, kýy met siz lik ten, fay da sýz lýk tan â lâ-yý il liy yî ne, ya ni kýy me te, be kà ya, ul vî va zi fe ye çý ka rý yor. Bak, hem öy le yük sek bir fî zâr-ý is tim dâd kâ râ ne ve öy le tat lý bir ni yaz-ý is tir ham kâ râ ne i le is ti yor, yal va rý yor ki, gü yâ bü tün mev cu dâ ta ve se mâ vâ ta ve Ar þa i þit ti rip, vec de ge ti rip, du â sý na  min, Al la hüm me â min de dir ti yor. Bak, hem öy le Se mî, Ke rîm bir Ka dîr den, öy le Ba sîr, Ra hîm bir A lîm den hâ ce ti ni is ti yor ki, bil mü þâ he de en ha fî bir zî ha ya týn en ha fî bir hâ ce ti ni, bir ni ya zý ný gö rür, i þi tir, ka bul e der, mer ha met e der. Çün kü, is te di ði ni ve lev li sâný hal i le ol sun ve rir ve öy le bir sû ret-i Ha kî mâ ne, Ba sî râ ne, Ra hî mâ ne de ve rir ki, þüp he bý rak maz, bu ter bi ye ve ted bîr, öy le bir Se mî ve Ba sîr ve öy le bir Ke rîm ve Ra hîm e has týr. Söz ler, 19. Söz, s. 376 Ri sâ le-i Nur da ki ba zý ke li me ler ba ki ci ma il.com i sâ le-i Nûr da öy le i fâ de ve kav - R ram lar var dýr ki, sos yal ha yat ta kul lan dý ðý mýz za man san ki yan lýþ kul la nýl mýþ gi bi al gý lan mak ta dýr. Hat ta bu i fâ de le ri ilk du yan lar þaþ kýn lýk la rý ný giz le ye mi yor, ha ta lý ke li me ve cüm le kul lan dý ðý mý zý i mâ e der bir du ruþ ve söz i le kar þý lýk ve ri yor lar. Me se lâ, On la rýn þu e dep li mu â me le ve va zi yet le ri o pa di þa hýn ho þu na gel di ðin den 1, On da da hi ha yýr gör me di ðim i çin ön ta ra fý ma, i le ri ye na za rý mý gön der dim 2, Gör düm ki, ben ih ti yar lan dým, gün düz de ih ti yar lan mýþ, se ne de ih ti yar lan mýþ, dün ya da ih ti yar lan mýþ 3 gi bi cüm le ler de ge çen ho þu na gel di ðin den, i le ri ye na za rý mý gön der dim ve ih ti yar lan dým, ih ti yar lan mýþ ke li me le ri bu mâ nâ da kav ram lar dýr. Me se lâ ho þu na gel di ðin den kav ram ve i fâ de si sos yal ha yat ta ho þu na gel di ðin den de ðil de ho þu na git ti ðin den o la rak kul la ný lý yor. Ha kî ka ten biz ler de bu cüm le de ki i fâ de ye ka dar hiç baþ ka tür lü dü þün me miþ ve her ke sin kul lan dý ðý gi bi ho þu na git ti ðin den o la rak bu i fâ de yi kul la ný yor duk. An cak On Bi rin ci Söz de Üs tad Be dî üz za mân Sa îd Nur sî Haz ret le ri yi ne ez be ri mi zi bo za rak, bi zim ün si yet et ti ði miz ve yýl lar ca ho þu na git ti ðin den o la rak kul la na gel di ði miz bu i fâ de yi ho þu na gel di ðin den þek liy le söy le ye rek, biz le re çok in ce ve da kîk ders ler ve ri yor. A ca ba bu i fâ de nin ho þu na gel di ðin den o la rak kul la nýl ma sý nýn al týn da ne ya tý yor o la bi lir? Mut la ka bun da bir hik met ve mas la hat ol ma lýy dý di ye dü þün dük. Bu kav ra mýn böy le söy len me si bo þu na ol ma ma lýy dý. Mu hak kak fark lý bir ci he ti, ay rý bir mâ nâ sý ve de ði þik bir te fek kür der si ol ma lýy dý. O hal de bu i fâ de ye mâ nâ-i har fî o la rak yo ðun la þýp, fark lý ba kýþ a çý sý i le ye ni te fek kür dam la la rý sü züp, de ði þik pen ce re ler den bak ma lýy dýk. Çün kü as rýn Be dî î si li sân da ve E de bi yât ta da mü kem mel ter kip ler ve us lûp lar kul lan mak ta, o ku yan la rý ve din le yen le ri hay ret te bý ra ka cak bir dil kul lan mak tay dý. On la rýn þu e dep li mu â me le ve va zi yet le ri o pa di þa hýn ho þu na gel di ðin den cüm le si On Bi rin ci Söz de sa ra ya gi ren bi rin ci gü rûh in san la rýn e dep li mu â me le ve va zi yet le ri i çin kul la ný lý yor. Bu hâl pa di þa hýn ho þu na ge li yor. Çün kü e dep li mu â me le ve va zi yet ler hoþ o lan, se vim li ve mem nun o lu nan dav ra nýþ lar dýr. Hoþ o lan ve mem nun o lu nan dav ra nýþ lar u zak laþ ma yý çað rýþ tý ran git ti ðin den ke li me si i le de ðil ya kýn laþ ma yý i fâ de e den gel di ðin den ke li me si i le an la týl mýþ týr. Böy le ce sos yal ha yat ta ko lay ca ho þu na git ti ðin den þek lin de kul la ný la bi len ke li me yi, Be dî üz za mân Haz ret le ri ho þu na gel di ðin den þek lin de i fâ de e de rek tam o la rak cüm le nin mâ nâ sý na uy gun kav ra mý kul la ný yor. Ha kî ka ten hoþ o lan u zak laþ maz, yak la þýr. Böy le ce Ri sâ le-i Nûr lar da kul la ný lan ke li me le rin, ne ka dar ma nî dâr ol duk la rý da a ra lan mýþ ve an la þýl mýþ ol mak - Bedîüzzamân Hazretleri; meselâ, bizim ünsiyet ettiðimiz ve yýllarca hoþuna gittiðinden olarak kullana geldiðimiz ifâdeyi, hoþuna geldiðinden þekliyle söyleyerek ezber bozmakta ve bizlere çok ince dersler vermektedir. ta dýr. Ri sâ le-i Nûr sa týr la rý i çer sin de böy le çok ke li me ve kav ram lar var dýr. Yi ne me se lâ; On da da hi ha yýr gör me di ðim i çin ön ta ra fý ma, i le ri ye na za rý mý gön der dim cüm le sin de ki na zar gön der mek ta bi ri ni de in ce le mek ge re kir. Na zar; bak mak, ba kýþ mâ nâ la rý ný ta þý yor. Ha kî ka ten ke li me ler çok il ginç te fek kü rî mâ nâ lar çað rýþ tý rý yor. Na zar gön der mek kav ra mý; kâ i na ta mâ nâ-i is mî i le de ðil, mâ nâ-i har fî i le bak mak mâ nâ la rý ný da i çe ri yor. Al lah i çin bak mak ve ma ri fe tul lah mâ nâ sý i le ba ký þýn na zar gön der mek ke li me le ri i le ne ka dar u yum lu ve â henk li ol du ðu na da na zar gön der mek ge re kir. Ýh ti yar lan mak ke li me si ü ze rin de de dur ma ya ça lý þa lým. Ýh ti yar lan mak i le ih ti yar la mak ke li me le ri a ra sýn da tek bir harf far ký var dýr. O da n har fi dir. Ýh ti yar lan dým de di ði miz de ih ti yar la ma i þi ni bi zim yap ma dý ðý mýz or ta ya çý ký yor ve n har fi i le bi zi Bir baþ ka sý nýn ih ti yar lat tý ðý ha kî ka ti i le kar þý kar þý ya ka lý yo ruz. Ýh ti yar la dým ke li me si i le i se ih ti yar la ma i þi ni san ki biz ya pý yor mu þuz gi bi bir an lam i le kar þý kar þý ya ka lý yo ruz ki, iþ te bu ba kýþ a çý sý mâ nâ-i is mî ba kýþ a çý sý dýr. Bu da Ri sâ le-i Nûr mes le ði o lan mâ nâ-i har fî ve na zar-ý fik rî o lan te fek kür ba ký þý na ve mes le ði ne uy mu yor. Bir de Be dî üz za mân Haz ret le ri Ri sâ le-i Nûr da Da ha yok mu? mâ nâ sý na ge len bir an lam i çin Da ha var mý? i fa de si ni kul la ný yor. Bel ki de Da ha yok mu? ta bi rin de ki yok ke li me si, yok lu ðu ve a de mi çað rýþ týr dý ðý i çin yi ne Üs tad ke li me ler le biz le re te fek kü rî ders ler ver me ye de vam e di yor. Yok ke li me si ye ri ne var ke li me si ni kul la na rak var lý ðý ve vü cû du çað rýþ tý ran te fek kü rî ke li me i le cüm le yi ke mâ le er di ri yor. Bu da, þu ha tý ra yý ha týr la tý yor san ki: Be dî üz za mân Haz ret le ri yu mur ta yý tam o la rak kýr ma dan bir de lik aç tý rýr o ra dan i çi ni al dý rýr mýþ. Üs ta dým Yu mur ta yý pi þi rir ken bi le ka bu ðu nu ta ma men kýr dýr maz dý. Kü çük bir de lik aç tý ra rak o ra dan ta ba ða dök tü rür dü. Çün kü yu mur ta nýn ký rýl ma sý bi le in san da men fî duy gu la rý ha re ke te ge çi ri yor ve in sa nýn rû hu na ve duy gu la rý na mü þev ve þi yet ve ri yor ol ma lý dýr. E vet, Ri sâ le-i Nûr e ser le ri ter si ne dön müþ i ti ka dî ve Ýs lâ mî pren sip le ri as lý na rü cû et tir mek te dir. Biz ler ke li me le ri Ri sâ le-i Nûr sa týr la rýn da geç ti ði þek liy le kul lan ma ya gay ret e de lim. Hem böy le lik le, fark lý or tam lar da Ri sâ le-i Nûr dan ba his aç ma ve on la rýn is mi ni ve fark lý lý ðý ný gün de me ge tir me fýr sa tý da ya ka la mýþ o lu ruz. Be dî üz za mân Haz ret le ri O tuz Ý kin ci Söz de Dün ya yý ve on da ki mah lû ka tý mâ nâ-yý har fiy le sev; mâ nâ-yý is miy le sev me de mek te ve Ne ka dar gü zel ya pýl mýþ de. Ne ka dar gü zel dir de me di ye de vam et mek te dir. Öy ley se biz ler de o nun e ser le rin de kul lan dý ðý ez ber bo zan ke li me ve kav ram la rý o nun kul lan dý ðý gi bi kul lan ma ya de vam e de lim. Dip not lar: 1- Söz ler, 2004, s Lem a lar, 2005, s Lem a lar, 2005, s. 503 Her yer yem ye þil os man zen ni as ya.com.tr Þü kür ler ol sun, bir ba har mev si mi ne da ha ka vuþ tuk. Ka vuþ tu ra na hamd ol sun! Ba har mev si mi va go nu, yi ne ze mi ni mi ze uð ra dý. Yi ne en vâ-i çe þit ni met-i Ý lâ hi yi biz le re iz har et me ye baþ la dý. Kýþ so nun da bi ten, tü ke nen er za ký mý zýn tec di di, yaz mev si mi nin o hoþ ve lâ tif, öz le nen mey ve le ri nin ye ni den zu hu ru za ma ný ný ha týr la týn ca çok se vi ni yo ruz. He le, ço cuk la rý mýn Ba ba, ye þil e rik ne za man çý ka cak? di ye sor ma la rýn da ki mâ nâ nýn, beþ-al tý se ne dir gur bet el ler de, mem le ket ba har la rýn dan mah rum ka lýp, o çok sev di ði ye þil e ri ðe has ret o lan bü yük ký zý mýn duy gu la rýn da sak lý ol du ðu nu da id rak e din ce; dün ya cen ne ti a ziz va ta ný mýz da, Rab bi mi zin ni met le ri ni gör dük çe al dý ðý mýz haz zýn ta ri fi müm kün ol mu yor. E vi mi zin ö nün de ki ko ca çý na rýn kýþ bo yu, ku ru muþ ke mik mi sâ li tab lo su nu sey re de sey re de, O na has yap rak lý ve gü zel man za ra la rý sey ret me ye ne ka dar kal dý? di ye he sap e der ken; bir den, â ni den Kün! emr-i Ý lâ hî si ne im ti sâl e de rek, ya vaþ ya vaþ ye þer me ye baþ la ma sý; to mur cuk la nýp, yap rak la rýn fi liz þek lin de bir bir ba þý ný çý ka ra rak Müj de, ge li yo ruz! der ce si ne bir haf ta i çin de yem ye þil o la rak gö zü mü ze bay ram et tir me ye baþ la ma la rý kar þý sýn da El ham dü lil lah, Fe süb ha nal lah! di ye rek o ye þil man za ra yý sey ret me miz, bi ze ve ri len en bü yük ni met ler den bi ri ol sa ge rek. Ha ni Ye þil gör me yen göz, göz zev kin den mah rum dur der ler ya, ay nen o nu tas dik e der ce si ne, Rab bâ nî man za ra la rý sey ret me ye baþ la dýk He le ya ký ný mýz da ki mey ve a ðaç la rý nýn ol du ðu bah çe nin ya nýn dan ge çer ken gör dü ðü müz man za ra ve o nun dü þün ce uf ku muz da mey da na ge tir di ði hal ler da ha de ði þik ti doð ru su. El ma, þef ta li, ki raz, in cir vs... Ka de me ka de me, ha zýr lýk la ra baþ la mýþ tý bi le. Ki mi to mur cuk lan mýþ, ki mi çi çek aç mýþ, ki mi çi çe ði ni dök müþ, yap rak lan ma ya baþ la mýþ... Yan la rýn dan ge çer ken þöy le bir dü þün düm: Ya hu, san ki bun la rýn bi zim le bir and laþ ma sý var! Mec bur lar mýþ gi bi, ni met-i Ý lâ hi yi bi ze tak dim e di yor lar... Yâ ni o a ðaç la rýn di bi ni eþ ti ði miz de; top rak tan, ça mur dan baþ ka bir þey gö re mi yo ruz. A ða cýn da lý ný, göv de si ni bi raz ke sip bak sak, o nun i çin de de, böy le hor tum la yu ka rý la ra ta þý nan bir mey ve gö rün mez ken, o na sýl bir kud ret-i Ý lâ hî ki, ça mu run i çin den, o du nun or ta sýn dan bi ze bu mey ve le ri ve ri yor? He le bir de, bir bi ri ne ya kýn o lan o a ðaç la rýn a na mad de si o lan top rak, þa þý ra rak ve ya Bu se ne de öy le ol sun di ye ec za la rý ný, kim ye vî ter kip le ri ni de ðiþ ti rip, þef ta li a ða cýn da ki raz, el ma da in cir vs. o la cak þe kil de bir de ði þik lik ya pý yor mu(!)? Bel ki þu ur suz a ða ca ve ril se o ö zel lik ler, þa þý rýr da, ka rýþ tý rýr da. A ma Kâ i na týn Sul ta ný Rab bi mi zin em rin den zer re ka dar þaþ ma dýk la rýn dan, þa þýr ma dan, ka rýþ týr ma dan, giz li bir e lin ma ri fe tiy le bi ze hiz met e di yor lar. Bir bi ri ne çok ben ze yen mey ve le rin me se lâ tu runç gil ler de di ði miz por ta kal, man da li na, grey furt, man da li na gi bi çe kir dek le ri, na sýl da bir bi ri nin ay ný. Çok mü te has sýs o lan bi ri bel ki a yýrt e de bi lir. A ma bi zim gi bi le rin a yýrt et me si çok zor. Fa kat, ü ze ri ne ba sýp çið ne yip geç ti ði miz, ha kir gör dü ðü müz top ra ða, o çe kir dek le ri at tý ðý mýz da, hep si de us ta lýk la a yýrt e di lip, þa þýr ma dan ve ka rýþ tý rýl ma dan biz le rin hiz me ti ne ve ri li yor. Ko ku suy la, ta dýy la, ren giy le, a dýy la... Ey bü tün kâ i na tý; ta þý, top ra ðý, a ða cý, de ni zi, hay van la rý hiz me ti mi ze ve ren Rab bi miz! Biz le re, bun la rýn þük rü nü e dâ et me yi de na sib ey le... SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 16 C. Evvel 1432 Ru mî: 6 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý "Sigarasýz Bir Dünya Topluluðu"na üye üniversite öðrencileri, "Dumansýz Kampüs" kampanyasýný sigara paketlerine yumurta atarak baþlattý. FOTOÐRAF: AA Dumansýz Kampüs e imza SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝNDE BÝR GRUP ÖÐRENCÝ SÝGARAYA KARÞI BAÞLATTIKLARI KAMPANYA KAPSAMINDA, KURDUKLARI ÇADIRDA DUMANSIZ KAMPÜS SÖZLEÞMESÝ ÝÇÝN ÝMZA TOPLADI. SA KAR YA Ü ni ver si te sin de bir grup öð - ren ci, si ga ra pa ket le ri ne yu mur ta fýr la ta - rak si ga ra ü re ti ci le ri ni pro tes to et ti. Ü ni - ver si te nin Si ga ra sýz Bir Dün ya Top lu - lu ðu na ü ye öð ren ci ler, Du man sýz Kam püs slo ga nýy la baþ lat týk la rý kam - pan ya kap sa mýn da, tö ren a la nýn da kur - duk la rý ça dýr da öð ren ci ler den Du man - sýz Kam püs Söz leþ me si i çin im za top la - dý. Ým za tö re ni nin ar dýn dan öð ren ci ler yan la rýn da ge tir dik le ri yu mur ta la rý, si ga - ra ü re ti ci le ri ni pro tes to et mek a ma cýy la top la dýk la rý si ga ra pa ket le ri ne fýr lat tý. Si ga ra sýz Bir Dün ya Top lu lu ðu Baþ - ka ný Er tan Ka ya i se ü ni ver si te le rin de bin 530 öð ren ci nin si ga ra iç me mek i - çin Du man sýz Kam püs Söz leþ me si ne im za at tý ðý ný be lir te rek, a maç la rý nýn si ga ra pa ket le ri ne yu mur ta a ta rak, si - ga ra ü re ti ci le ri ni pro tes to et mek ol du - ðu nu söy le di. Et kin li ðe ka tý lan Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Þi li li ma den ci ler Tak sim e ge le cek n ÞÝ LÝ LÝ ma den ci ler, iþ ka za la rý na dik kat çek mek i çin DÝSK in da vet li si o la rak, Tak sim de ki 1 Ma yýs kut la ma la - rý na ka tý la cak. A lý nan bil gi ye gö re, 1 Ma yýs E mek ve Da - ya nýþ ma Gü nü nü ül ke ge ne lin de bir lik te kut la ma ka ra rý a lan e mek ve mes lek ör güt le ri nin kut la ma la ra yö ne lik ha zýr lýk la rý sü rü yor. DÝSK, 1 Ma yýs kut la ma la rý i çin ge niþ kap sam lý ha zýr lýk lar yü rü tü yor. Bu çer çe ve de, ön ce ki yýl - lar da ol du ðu gi bi Tak sim Mey da ný nda ger çek leþ ti ri le cek 1 Ma yýs kut la ma la rý yi ne u lus la ra ra sý bir ni te lik ta þý ya - cak de ba zý Av ru pa Par la men to su mil let ve kil le ri DÝSK Ge nel Mer ke zin den baþ la ya rak kon fe de ras yo na ü - ye iþ çi ler le bir lik te kut la ma ya ka týl mýþ, 2009 da da Av ru - pa lý sen di ka cý la rýn o luþ tur du ðu ka la ba lýk kor tej Tak sim Mey da ný na yü rü müþ tü. Bu yýl da Þi li li ma den ci ler, iþ ka - za la rý na dik kat çek mek i çin, DÝSK in da vet li si o la rak Ýs - tan bul da o la cak. Þi li de ya þa nan ma den ka za sý ve gün - ler ce gö çük al týn da ka lan ma den ci le ri kur tar ma ça lýþ ma - la rý bü tün dün ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye de de dik kat le iz len miþ ti. Ay ný dö nem de Tür ki ye de bir ma den o ca ðýn - da ya þa nan pat la ma da da 25 iþ çi öl müþ tü. An ka ra/a a Ü ni ver si te li ler köy o ku lu nu o nar dý n SÝ VAS'IN Ko yul hi sar il çe sin de ki mes lek yük sek o ku - lun da e ði tim gö ren 4 ü kýz 15 ü ni ver si te öð ren ci si, vi ze sý nav la rý nýn ar dýn dan ve ri len 1 haf ta lýk a ra da, ta ti le git - mek ye ri ne bir köy o ku lu nun o na rý mýn da gö rev al dý. A - lý nan bil gi ye gö re, Ga zi os man pa þa Ü ni ver si te si Ko yul hi - sar Mes lek Yük sek O ku lu Bil gi sa yar Prog ram cý lý ðý Bö lü - mü 2. sý nýf öð ren ci si 15 genç, vi ze sý nav la rý nýn ar dýn dan ve ri len 1 haf ta lýk a ra da, mem le ket le ri ne ve ya ta ti le git - mek ye ri ne bir köy o ku lu nun ta di la tý ný yap tý. Gök de re Kö yü Bir leþ ti ril miþ Sý nýf lý Ýl köð re tim O ku lu na gi den ü - ni ver si te li ler, a de ta bir in þa at iþ çi si gi bi ça lý þa rak 21 öð - ren ci nin e ði tim gör dü ðü, 2 ders lik li o ku lu baþ tan a þa ðý ye ni le di. Ko yul hi sar Be le di ye Baþ ka ný Ýl han E ren i se ü - ni ver si te öð ren ci le ri ne böy le si ne an lam lý ve gü zel bir ça lýþ ma yap týk la rý i çin te þek kür et ti. Si vas/a a si ga ra nýn ça ðýn ve ba sý ol du ðu nu be lir - te rek, Tür ki ye de si ga ra ya bað lý kan - ser ler den 120 bin ki þi nin öl dü ðü nü söy le di. Dün ya da 5 mil yon ki þi nin si - ga ra ne de niy le öl dü ðü ne dik ka ti çe ken Bal cý, þöy le ko nuþ tu: Si ga ra i çen ler pa - sif i çi ci le re za rar ve ri yor. Ba ðým lý lý ða sa de ce si ga ra o la rak bak mý yo ruz. Si ga - ra nýn ya nýn da al kol, ku mar, u yuþ tu ru - cu ve tek no lo ji ba ðým lý lý ðý var. Her ba - ðým lý lýk bir di ðe ri ni te tik ler, si ga ra da di ðer ba ðým lý lýk la rý te tik li yor. U yuþ tu - ru cu ya hiç bir za man doð ru dan u yuþ - tu ru cuy la baþ lan maz, si ga ray la baþ la - nýr. Ba ðým lý lýk sa de ce si ga ray la il gi li de ðil. Ku mar da bir ba ðým lý lýk. Ay rý ca ku mar bir çok ba ðým lý lý ða ka pý a çan bir ba ðým lý lýk tü rü. Ci na yet ler, cin net ler, a i le le rin da ðýl ma sý, ku mar la be ra ber si ga ra, al kol ve u yuþ tu ru cu ya baþ lan - ma sý her za man müm kün. Tür ki ye de 18 i le 35 yaþ a ra sý grup yýl da 5 mil yar do lar lýk sa nal ku mar oy nu yor. RESMEN KU MAR OY NA TI LI YOR Þans o yun la rý a dý al týn da Tür ki ye de ya sal o la rak ku mar oy - na týl dý ðý ný ö ne sü ren Bal cý, 18 ve 35 yaþ a ra sýn da ki gru bun Tür - ki ye de en yo ðun ku mar oy na yan gru bu o luþ tur du ðu nu söy le - di. Al kol ve ku ma rýn spor la ve e ði tim le bað daþ ma ya ca ðý ný i fa - de e den Bal cý, Ger çek ten de o kul lar da her tür lü za rar lý a lýþ - kan lý ðýn, mad de ba ðým lý lý ðýn bir teh li ke ol du ðu nu an lat ma ya ça lý þý lýr ken, Tür ki ye de 45 o ku lun is mi pi yan go li se si dir. Yi ne ba zý o kul la rýn i sim le ri al kol mar ka la rý nýn i sim le ri dir. Spor o kul - la rýn da al kol mar ka la rý nýn i sim le ri var dýr. Do la yý sýy la sa de ce si - ga ray la il gi li kam pan ya ken di a la nýy la et ki li dir, a ma bü tün ba - ðým lýk la ra kar þý bir mü ca de le yi i çi ne al ma lý dýr de di. SÝ GA RADA Ö NEM LÝ YOL A LIN DI Tür ki ye de si ga ray la il gi li mü ca de le de ö nem li bir yol a lýn dý ðý - na dik ka ti çe ken Bal cý, Tü ke tim de yüz de 13 gi bi bir a zal ma var. An cak ka dýn i çi ci ler de ar týþ söz ko nu su. Ka dýn la ra yö ne lik yo ðun bir pro pa gan da var. Men tol lü sü, kre ma lý sý, in ce si, çi ko - la ta lý sý ve ka ka o lu su... Ze hir ta cir le ri ka dýn la ra kar þý yo ðun bir pro pa gan da yü rü tü yor. Dev le tin ted bir al ma sý la zým di ye ko - nuþ tu. Balcý, ba ðým lý lý ðýn yal nýz ca si ga ra, al kol, ku mar ve u yuþ - tu ru cu dan i ba ret ol ma dý ðý ný belirterek, in ter net, bil gi sa yar ve te le viz yon ba ðým lý lý ðý nýn da cid dî bo yut la ra u laþ tý ðý ný bil dir di. Bal cý, Te le viz yon di zi le ri i çe ri sin de al kol ve eþ cin sel i liþ ki ler gi bi za rar lý a lýþ kan lýk lar gös te ri li yor þek lin de ko nuþ tu. Sa kar ya/a a ir ti ni as ya.com.tr Tutulmayan sözler Se çi me i ki ay dan az bir za man kal dý. A ma he nüz se çim at mos fe ri ne gi ri le bil miþ de ðil. Par ti le rin a day lis te le ri de hâ lâ ke - sin leþ me di. Ý ti razlar ve de ði þik lik ler sü rü yor. Bu sü reç de vam e der ken, kam pan ya yý ha fif - ten baþ la tan lar da var. Stras bo urg ko nuþ ma sý ný i çe ri de Av ru pa ya da o ne mi nu te çek ti þek lin - de yan sýt ma de ne me si pek ba þa rý lý o la ma yan Er do ðan, son ra se çim be yan na me si ni a çýk la dý. Be yan na me de ki beþ a na baþ lýk tan bi ri ni o luþ - tu ran i le ri de mok ra si bah sin de, De mok ra si - nin nor mal leþ me sü re ci ni ta mam la ma sý i çin ü - çün cü dö nem ik ti da ra ta li biz me sa jý ve ri li yor. A ma te red düt ve kuþ ku yük lü de ðer len dir - me le re en çok ko nu o lan baþ lýk da bu. Çün kü i - le ri de mok ra si va a di nin i nan dý rý cý lýk nok ta sýn da kar þý laþ tý ðý zor luk, ön ce ki i ki se çim de ve ri len söz le rin tu tul ma ma sý, se kiz bu çuk yýl lýk ik ti dar - da de vam e den so run lar, uy gu la ma da ki ak sa - ma lar ve a sýl ni ye tin baþ kan lýk ol du ðu na i liþ kin yay gýn ka na at gi bi se bep ler den kay nak la ný yor. Bu çer çe ve de, 16 Ka sým 2002 de, Gül baþ kan - lý ðýn da ki ilk AKP hü kü me ti nin ku rul du ðu gün Er do ðan ta ra fýn dan bir yýl lýk sü re i çin a çýk la nan  cil Ey lem Pla nýn da ki bir çok mad de nin bi le, a - ra dan se kiz bu çuk yýl geç me si ne rað men ha ya ta ge çi ri le me yip, da ha sý u nu tul du ðu ha týr la tý lý yor. E ði ti min ö nün de ki bü tün en gel ler kal ka cak sö zü bun lar dan bi ri. Pe ki, kalk tý mý? Mes lek e ði - ti mi ne ge ti ri len ký sýt la ma lar, i mam ha tip le rin ka pa tý lan or ta ký sým la rý, Kur ân e ði ti mi ne ge ti ri - len yaþ sý ný rý, hâ lâ tam bir çö zü me ka vuþ tu ru la - ma yan ba þör tü sü ya sa ðý or ta day ken ce vap bel li. Ve YÖK hâ lâ du ru yor, sa de ce el de ðiþ tir di. Ke za, 3 Ka sým ge ce si so nuç lar bel li ol duk tan Ö mer Dön ge loð lu ADIYAMAN Genç Ý þa dam la rý (A GÝD) ta - ra fýn dan kut lu Do ðum haf ta sý se be biy le dü zen le nen kon fe ran sa ka tý lan Ö mer Dön ge loð lu Pey gam ber e fen di miz Hz. Mu ham med in (asm) dü rüst ah lâ ký nýn her ke se ör nek ol ma sý ný is te di. A dý ya - man lý lar Vak fý dü ðün sa lo nun da dü zen - le nen kon fe rans ön ce sin de Yu nus Em re Yar dým laþ ma, Da ya nýþ ma Se ven ler Der - ne ði E dir ne ka pý Þu be si Baþ ka ný Ýs ma il yük sel ve e ki biy le bir lik te Ý lâhî Sa nat çý sý Mev lüt Ha ri ka ses in se ma zen gru bu eþ li - ðin de sun du ðu i lâ hî zi ya fe ti bü yük il gi gör dü. Kon fe ran sa ko nuþ an Ö mer Dön - ge loð lu i se, Pey gam beri miz Hz. Mu - ham med in (asm) ev ha ya tý, kom þu la rýy - la o lan i liþ ki si, ço cuk la rý na kar þý dav ra ný - þý, ti ca ret ah lâ ký ve ti ca ri i liþ ki si gi bi ha yý - týn dan ör nek ler ve rdi. Dön ge loð lu, gü zel ah lâ ký i le ör nek a lý na cak en bü yük ki þi - nin Hz. Mu ham med ol du ðu nu söy le di. Sa lon da bu lu nan va tan daþ la rý duygu dolu an lar ya þa dý. Ýs tan bul/ Ye ni As ya son ra Er do ðan ýn ka me ra lar ö nün de yap tý ðý a - çýk la ma da, 2003 Mart ýn da ki ye rel se çim le re ka dar par ti ler ve se çim ka nun la rý ný de ðiþ ti re ce - ðiz sö zü ver miþ ol du ðu da ka yýt lar da mev cut. Fa kat o ko nu da da hiç bir i ler le me ol ma dý. Da ha sý, me se lâ se çim ba ra jýy la il gi li o la rak Av ru pa dan ge len e leþ ti ri le re Er do ðan, O ko - nu nun de mok ra siy le il gi si yok. Za ten si ze so ra - cak da de ði liz gi bi sin den ce vap lar ye tiþ ti ri yor. Ay ný þe kil de, AKP nin 2007 se çim be yan na - me sin de ki ta ah hüt le rin ilk sý ra sýn da ye ni, si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa sö zü nün yer al dý ðý, a ma o nun da ger çek leþ me di ði, bir baþ ka vâ ký a. O se çim den son ra bir ye ni a na ya sa tas la ðý gün de me ge ti ri lir gi bi ol muþ, a ma tep ki ler ü ze - ri ne he men ge ri çe ki lip ra fa kal dý rýl mýþ, o nun ye ri ne sý ný rö te si ha re kât tez ke re si çý ka rýl mýþ tý. Bir son ra ki a dým o la rak da, ba þör tü sü i çin ya - pý lan Ve lev ki si ya sî sim ge ol sun çý ký þý nýn ar - dýn dan, MHP i le bir lik te, sa de ce ü ni ver si te öð - ren ci le ri ne mah sus o la rak i ki mad de lik bir a na - ya sa de ði þik li ði ya pýl mýþ, a ma hem bu de ði þik lik AYM den dön müþ, hem de AKP, hak kýn da a çý - lan ka pat ma dâ vâ sýn dan kýl pa yý i le kur tul muþ tu. Si ya set ar þi vi, ve ri lip de tu tul ma yan söz ler le do lu. AKP se kiz bu çuk se ne lik ik ti da rýn da bun - la ra ye ni le ri ni ek le di. Bu yüz den de i nan dý rý cý lýk so ru nu ya þa ma ya baþ la dý. Gös te riþ li su num lar la baþ ka ko nu la rý gün de me ge ti re rek ve ön ce sin de ve rip de tu ta ma dý ðý söz le ri ca zip ký lýf lar la yi ne or ta ya sü re rek bu e roz yo nun ö nü ne ge çe mi yor. Böy le ce si ya se tin ge nel ku ra lý bir de fa da ha dev re ye gi ri yor ve yýp ran ma sü re ci AKP i çin de iþ le me ye baþ lý yor e u za nan id di a lý he def - ler ko nu la rak bu sü reç ter si ne çev ri le bi lir mi? Keza ön ce ki ik ti dar dönem le rin de ya pý la ma yan - la r için, Er do ðan ýn son za man lar da sýk lýk la tek - rar la dý ðý söy lem ler de ki O za man çý rak ve kal - fay dýk, ar týk us ta yýz, ne yi na sýl ya pa ca ðý mý zý bi li - yo ruz me saj la rý, seç men le ri ik na e de bi lir mi? Ger çi ha zi ne yar dý mýn dan a da let siz ce a lý nan as lan pa yý na i lâ ve ten fark lý ad res ler den cö mert - çe a ký tý lan kay nak la rýn des te ðiy le yü rü tü len rek - lam kam pan ya la rý ve gö rül me miþ med ya des te - ði, rüz gâr la rý yi ne AKP den ya na es ti ri yor gibi. A ma yýp ran ma kat sa yý sý art týk ça, top lum da ki al ter na tif a ra yý þý nýn güç le ne ce ði de mu hak kak. Ö nem li o lan, o a ra yý þa ce vap ve re bil mek... Konferans öncesi yapýlan Semazen gösterisi, salonda bulunan vatandaþlarca ilgiyle izlendi. Pey gam be ri mi zin ah lâký her ke se ör nek ol ma lý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN

Detaylı