BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil WASHÝNGTON POST: MUHALEFETÝ FÝNANSE EDÝYOR Suriye de ABD parmaðý uabd de yayýnlanan Washington Post gazetesi, Wikileaks belgelerine dayanarak ABD nin Suriye muhalefetini finanse ettiðini yazdý. Haberde, ABD nin mâlî destek saðladýðý muhaliflerden birinin, merkezi Londra da bulunan ve Suriye de yönetim karþýtý haberler yayýnlayan Brada televizyonu olduðu belirtildi. Ha be ri say fa 7 de SE ÇÝ LÝR SEM MEC LÝS TE BA ÞI MI A ÇA RIM DÝ YEN AKP LÝ A DAY, DA HA ÖN CE ÖY LE YA PAN MHP LÝ VE KÝ LÝ HA TIR LAT TI. BASÝT SEBEPLERLE ÇIKARILIP TAKILAMAZ u AKP listesinde Antalya'dan 13. sýrada yer verilen adayýn Seçilirsem Mecliste baþýmý açarým mesajýný eleþtiren Özgür-Der An tal ya Tem sil ci li ði, tep ki si ni Ba þör tü sü ba zen ta ký lan, ba zen çý ka rý lan, za man-ze - min, ma kam-mev ki gi bi ba sit ge rek çe ler le çý ka rý lýp ta ký lan bir ak se su ar de ðil dir di ye rek di le ge tir di. YASAÐIN KALDIRILMASINI BEKLERKEN... u Biz ler, ba þör tü sü ya sa ðý ve her tür lü da yat ma ya son ve ril me si ni bek ler ken Far z o lan ba þör tü sü nün ni - çin ta kýl dý ðý ný an la ya ma yan bu ba ya nýn a day ya pýl ma ge rek çe si ne dir? di ye so ru yo ruz. 28 Þu bat ta ü ni ver si - te ler de a çý lan ik na o da la rý nda ye ni ik na cý lar ar týk AKP e liy le mi ye tiþ ti ri lip kar þý mý za çý ka cak? Ha be ri 5 te ANKARA DA BAÞÖRTÜLÜLER OKULA ALINMADI uan ka ra Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesine ba þör tü - süy le gi re me dik le ri ni söy le yen bir grup öð ren ci, ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Öð ren ci ler, ilk kez ba þör tü süy le fa - kül te ye gir mek is te dik le ri ni, an cak gü ven lik gö rev li le - ri nin, Rek tö rün ta li ma tý var. Si zi a la ma yýz di ye rek ken di le ri ne en gel ol du ðu nu söy le di ler. Ha be ri 5 te ANKARA BELEDÝYE BAÞKANI MELÝH GÖKÇEK, NAZIM HÝKMET'E BU GEREKÇEYLE KARÞI ÇIKTI Atatürk e Burjuva Kemal dedi u An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si top lan tý sýn da, CHP gru bu nun Na zým Hik met in a dý nýn bir cad de ye ve ril me si yö nün de ki ö - ner gesi tar týþ ýlýrken, Baþ ka n Me lih Gök çek, þairin A ta türk e ha ka ret et ti ði ni öne süre rek, Na zým, Mus ta fa Ke mal A ta türk e Burjuva Kemal diyerek ha ka ret e den bir þa ir. O ba kým dan a dý nýn ve ril me si be nim a ðý rý ma gi di yor ar ka daþ di ye ko nuþ tu. n4 te BAÞBAKAN ERDOÐAN: YGS id di a la rý nýn ta kip çi si yim u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, son gün ler de ka mu o yu nu meþ gul e den þif re skan da lý i le il gi li, Bu ül ke nin baþ ba ka ný o - la rak, YGS i le il gi li id di a la rýn ta ma mý nýn ta - kip çi si yim. Genç le ri miz ra hat ol sun lar, müs - te rih ol sun lar, gö nül ra - hat lý ðý i çin de i kin ci sý na - va ha zýr lan sýn lar þek - lin de ko nuþ tu n4 te "Kam pan ya ha li fe Ö mer ib nu'l-hat - tab'ýn is mi ni ta þý - yor du. Bu ne den - le, Ku düs'ü fet het - me ye gel di ðin de tek bir ge tir di ði yer den baþ ladýk. Yasakçý kafa iþbaþýnda KUDÜS TEKÝ ÝSLÂMÎ ÝSÝMLERÝ GERÝ KAZANMA ÇABASI Hz. Ömer in izindeyiz u Âfâku l-kuds (Ku düs ün U fuk la rý) Der ne ði, Ýs ra il iþ ga li al - ISSN týn da ki Ku düs ün cad de ve ma hal le le ri ne ye ni den A rap ça i - sim le ri ni ka zan dýr ma pro je si nin ilk a þa ma sý ný Hz. Ö mer in i - zin de yiz slo ga nýy la baþ lat tý. Ha be ri say fa 7 de Þilili madenciler Taksim de Þi li li ma den ci ler, iþ ka za la rý na dik kat çek mek i çin DÝSK in da vet li si o la rak, Tak sim de ki 1 Ma yýs kut la ma la rý na ka tý la cak. Þi li de ya þa - nan ma den ka za sý ve gün ler ce gö çük al týn da ka lan ma den ci le ri kur tar ma ça lýþ ma la rý bü - tün dün ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye de de dik - kat le iz len miþ ti. Ha be ri say fa 3 te ÝKÝ AY ÝÇÝNDE YAKLAÞIK BÝN KÝÞÝ ÖLDÜ, 3 BÝN YARALI VAR Misrata da sivil katliamý ukad da fi yan lý sý kuv vet le rin ku þat ma sý al týn da ki Mis ra ta þeh ri has ta ne si nin baþ he ki mi Dr. Ha lid E bu Fal ga, Þu bat so nun dan be ri kent te mey da na ge len çar - pýþ ma lar da yak la þýk 1000 ki þi nin öl dü ðü nü, 3000 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Dok tor, ö len le rin yüz de 80 i nin si vil ol du ðu na dik kat çek ti. Ha be ri say fa 7 de NURSULTAN NAZARBAYEV: Ders almalýyýz uka za kis tan Cum hur baþ ka ný Nur sul tan Na zar ba yev, ye ni ku - ru lan hü kü me te, Ku zey Af ri - ka da mey da na ge len ge liþ me - ler den ders a la rak po li ti ka ü re - til me si ta li ma tý ve rir ken, Orada mey da na ge len o lay lar bi ze ders ol sun de di. Ha be ri say fa 7 de FUKUÞÝMA HÂLÂ TEHLÝKELÝ Nükleer santrale robot gönderildi Ha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Gerçekten Allah mü'minlere içlerinden bir peygamber göndermekle bir nimet baðýþladý ki, onlara Allah'ýn âyetlerini okur, onlarý günahlardan temizleyip hayra sevk eder ve onlara Allah'ýn kitabýný, hikmeti ve sünneti öðretir. Yoksa onlar daha önce açýk bir sapýklýk içindey- Âl-i Ýmran Sûresi: 164 / Âyet-i Kerime Meâli Kâ i nat, o nun (asm) du âsý na  min di yor O zât (asm), öy le bir hâ cet-i âm me i çin du â e di yor ki, de ðil ehl-i arz, bel ki ehl-i se mâ vât, bel ki bü tün mev cu dât, ni ya zý na, E vet, yâ Rab be nâ, ver, biz da hi is ti yo ruz de yip iþ ti rak e di yor lar. Onun cu Reþ ha þ te bak: Ne ka dar me ra kâ ver, ne ka dar câ - Ý zi be dar, ne ka dar lü zum lu, ne ka dar deh þet li ha kà i ký gös te rir ve me sâ i li is pat e der. Bi lir sin ki, en zi yâ de in sa ný tah rik e den me rak týr. Hat tâ, e ðer sa na de nil se, Ya rý öm rü nü, ya rý ma lý ný ver sen, Ka mer den ve Müþ te ri den bi ri ge lir, Ka mer de ve Müþ te ri de ne var, ne yok, ah vâ li ni sa na ha ber ve re cek. Hem doð ru o la rak se nin is tik bâ li ni ve ba þý na ne ge le ce ði ni doð ru o la rak ha ber ve re cek ; me ra kýn var sa, ve re cek sin. Hal bu ki, þu zât öy le bir Sul ta nýn ah bâ rý ný söy lü yor ki, mem le ke tin de Ka mer, bir si nek gi bi, bir per vâ ne et ra fýn da dö ner. O Arz o lan o per vâ ne i se, bir lâm ba et ra fýn da per vâz e der; ve o gü neþ o lan lâm ba i se, o Sul ta nýn bin ler men zil le rin den bir mi sa fir hâ ne sin de bin ler mis bah lar i çin de bir lâm ba sý dýr. Hem öy le a câ ib bir â lem den ha ki ki o la rak bah se di yor ve öy le bir in ký lâb dan ha ber ve ri yor ki, bin ler kü re-i arz bom ba ol sa, pat la sa lar, o ka dar a cîb ol maz. Bak, o nun li sâ nýn da Gü neþ dü rü lüp top lan dý ðýn da (Tek vir Sû re si: 1.), Gök ya rýl dý ðý za man (Ýn fi tar Sû re si: 1.), Çar pa cak o lan fe lâ ket (Kâ ri a Sû re si: 1.) gi bi sû re le ri i þit. Hem öy le bir is tik bâl den doð ru o la rak ha ber ve ri yor ki, þu dün ye vî is tik bâl o na nis be ten bir kat re se rap hük mün de dir. Hem, öy le bir sa a det ten pek cid di o la rak ha ber ve ri yor ki, bü tün sa a det-i dün ye vi ye, o na nis be ten bir berk-i zâ i lin bir þems-i ser me de nis be ti gi bi dir. On Bi rin ci Reþ ha Böy le a cîb ve mu am mâ â lûd þu kâ i na týn per de-i zâ hi ri ye si al týn da, el bet te ve el bet te böy le a câ ib bi zi bek li yor. Böy le a câ i bi ha ber ve re cek, böy le hâ ri ka ve fev ka lâ de mu ciz nü mâ bir zât lâ zým dýr. Hem, bu zâ týn gi di þa týn dan gö rü nü yor ki, o, gör müþ ve gö rü yor ve gör dü ðü nü söy lü yor. Hem, Bi zi ni met le riy le per ver de e den þu se mâ vât ve ar zýn Ý lâ hý, biz den ne is ti yor, mar zi yâ tý ne dir? pek sað lam o la rak bi ze ders ve ri yor. Hem bun lar gi bi da ha pek çok me ra kâ ver, lü zum lu ha kà i ký ders ve ren bu zâ ta kar þý her þe yi bý ra kýp o na koþ mak, o nu din le mek lâ zým ge lir ken, ek ser in san la ra ne ol muþ ki, sa ðýr o lup kör ol muþ lar, bel ki di vâ ne ol muþ lar ki bu hak ký gör mü yor lar, bu ha ki ka ti i þit mi yor lar, an la mý yor lar? On Ý kin ci Reþ ha Ýþ te þu zât, þu mev cu dât Hà lý ký nýn vah dâ ni ye ti nin hak kà ni ye ti de re ce sin de hak bir bür han-ý nâ týk, bir de lil-i sâ dýk ol du ðu gi bi, haþ rin ve sa a det-i e be di ye nin da hi bir bür han-ý kà tý ý, bir de lil-i sâ tý ý dýr. Bel ki, na sýl ki o zât, hi dâ ye tiy le sa a det-i e be di ye nin se beb-i hu sû lü ve ve sî le-i vü sû lü dür. Öy le de; du â sýy la, ni ya zýy la o sa a de tin se beb-i vü cu du ve ve sî le-i i ca dý dýr. Ha þir me se le sin de ge çen þu sýr rý, ma kam mü nâ se be tiy le tek rar e de riz. Ýþ te, bak: O zât öy le bir sa lât-ý küb râ da du â e di yor ki, gü yâ þu ce zî re, bel ki arz, o nun a za met li na ma zýy la na maz ký lar, ni yaz e der. Bak, hem öy le bir ce ma at-i uz mâ da ni yaz e di yor ki, gü yâ be nî â dem in za man-ý  dem den as rý mý za, Ký yâ me te ka dar bü tün nu râ nî kâ mil in san lar, o na it ti bâ i le ik ti dâ e dip du â sý na â min di yor lar. Hem bak, öy le bir hâ cet-i âm me i çin du â e di yor ki, de ðil ehl-i arz, bel ki ehl-i se mâ vât, bel ki bü tün mev cu dât, ni ya zý na, E vet, yâ Rab be nâ, ver, biz da hi is ti yo ruz de yip iþ ti rak e di yor lar. Hem öy le fa ki râ ne, öy le ha zi nâ ne, öy le mah bu bâ ne, öy le müþ tâ kà ne, öy le ta zar rû kâ râ ne ni yaz e di yor ki, bü tün kâ i na tý að lat tý rý yor, du â sý na iþ ti rak et ti ri yor. Bak, hem öy le bir mak sad, öy le bir gà ye i çin du â e di yor ki, in sa ný ve â le mi, bel ki bü tün mah lû ka tý es fel-i sâ fi lîn den, su kut tan, kýy met siz lik ten, fay da sýz lýk tan â lâ-yý il liy yî ne, ya ni kýy me te, be kà ya, ul vî va zi fe ye çý ka rý yor. Bak, hem öy le yük sek bir fî zâr-ý is tim dâd kâ râ ne ve öy le tat lý bir ni yaz-ý is tir ham kâ râ ne i le is ti yor, yal va rý yor ki, gü yâ bü tün mev cu dâ ta ve se mâ vâ ta ve Ar þa i þit ti rip, vec de ge ti rip, du â sý na  min, Al la hüm me â min de dir ti yor. Bak, hem öy le Se mî, Ke rîm bir Ka dîr den, öy le Ba sîr, Ra hîm bir A lîm den hâ ce ti ni is ti yor ki, bil mü þâ he de en ha fî bir zî ha ya týn en ha fî bir hâ ce ti ni, bir ni ya zý ný gö rür, i þi tir, ka bul e der, mer ha met e der. Çün kü, is te di ði ni ve lev li sâný hal i le ol sun ve rir ve öy le bir sû ret-i Ha kî mâ ne, Ba sî râ ne, Ra hî mâ ne de ve rir ki, þüp he bý rak maz, bu ter bi ye ve ted bîr, öy le bir Se mî ve Ba sîr ve öy le bir Ke rîm ve Ra hîm e has týr. Söz ler, 19. Söz, s. 376 Ri sâ le-i Nur da ki ba zý ke li me ler ba ki ci ma il.com i sâ le-i Nûr da öy le i fâ de ve kav - R ram lar var dýr ki, sos yal ha yat ta kul lan dý ðý mýz za man san ki yan lýþ kul la nýl mýþ gi bi al gý lan mak ta dýr. Hat ta bu i fâ de le ri ilk du yan lar þaþ kýn lýk la rý ný giz le ye mi yor, ha ta lý ke li me ve cüm le kul lan dý ðý mý zý i mâ e der bir du ruþ ve söz i le kar þý lýk ve ri yor lar. Me se lâ, On la rýn þu e dep li mu â me le ve va zi yet le ri o pa di þa hýn ho þu na gel di ðin den 1, On da da hi ha yýr gör me di ðim i çin ön ta ra fý ma, i le ri ye na za rý mý gön der dim 2, Gör düm ki, ben ih ti yar lan dým, gün düz de ih ti yar lan mýþ, se ne de ih ti yar lan mýþ, dün ya da ih ti yar lan mýþ 3 gi bi cüm le ler de ge çen ho þu na gel di ðin den, i le ri ye na za rý mý gön der dim ve ih ti yar lan dým, ih ti yar lan mýþ ke li me le ri bu mâ nâ da kav ram lar dýr. Me se lâ ho þu na gel di ðin den kav ram ve i fâ de si sos yal ha yat ta ho þu na gel di ðin den de ðil de ho þu na git ti ðin den o la rak kul la ný lý yor. Ha kî ka ten biz ler de bu cüm le de ki i fâ de ye ka dar hiç baþ ka tür lü dü þün me miþ ve her ke sin kul lan dý ðý gi bi ho þu na git ti ðin den o la rak bu i fâ de yi kul la ný yor duk. An cak On Bi rin ci Söz de Üs tad Be dî üz za mân Sa îd Nur sî Haz ret le ri yi ne ez be ri mi zi bo za rak, bi zim ün si yet et ti ði miz ve yýl lar ca ho þu na git ti ðin den o la rak kul la na gel di ði miz bu i fâ de yi ho þu na gel di ðin den þek liy le söy le ye rek, biz le re çok in ce ve da kîk ders ler ve ri yor. A ca ba bu i fâ de nin ho þu na gel di ðin den o la rak kul la nýl ma sý nýn al týn da ne ya tý yor o la bi lir? Mut la ka bun da bir hik met ve mas la hat ol ma lýy dý di ye dü þün dük. Bu kav ra mýn böy le söy len me si bo þu na ol ma ma lýy dý. Mu hak kak fark lý bir ci he ti, ay rý bir mâ nâ sý ve de ði þik bir te fek kür der si ol ma lýy dý. O hal de bu i fâ de ye mâ nâ-i har fî o la rak yo ðun la þýp, fark lý ba kýþ a çý sý i le ye ni te fek kür dam la la rý sü züp, de ði þik pen ce re ler den bak ma lýy dýk. Çün kü as rýn Be dî î si li sân da ve E de bi yât ta da mü kem mel ter kip ler ve us lûp lar kul lan mak ta, o ku yan la rý ve din le yen le ri hay ret te bý ra ka cak bir dil kul lan mak tay dý. On la rýn þu e dep li mu â me le ve va zi yet le ri o pa di þa hýn ho þu na gel di ðin den cüm le si On Bi rin ci Söz de sa ra ya gi ren bi rin ci gü rûh in san la rýn e dep li mu â me le ve va zi yet le ri i çin kul la ný lý yor. Bu hâl pa di þa hýn ho þu na ge li yor. Çün kü e dep li mu â me le ve va zi yet ler hoþ o lan, se vim li ve mem nun o lu nan dav ra nýþ lar dýr. Hoþ o lan ve mem nun o lu nan dav ra nýþ lar u zak laþ ma yý çað rýþ tý ran git ti ðin den ke li me si i le de ðil ya kýn laþ ma yý i fâ de e den gel di ðin den ke li me si i le an la týl mýþ týr. Böy le ce sos yal ha yat ta ko lay ca ho þu na git ti ðin den þek lin de kul la ný la bi len ke li me yi, Be dî üz za mân Haz ret le ri ho þu na gel di ðin den þek lin de i fâ de e de rek tam o la rak cüm le nin mâ nâ sý na uy gun kav ra mý kul la ný yor. Ha kî ka ten hoþ o lan u zak laþ maz, yak la þýr. Böy le ce Ri sâ le-i Nûr lar da kul la ný lan ke li me le rin, ne ka dar ma nî dâr ol duk la rý da a ra lan mýþ ve an la þýl mýþ ol mak - Bedîüzzamân Hazretleri; meselâ, bizim ünsiyet ettiðimiz ve yýllarca hoþuna gittiðinden olarak kullana geldiðimiz ifâdeyi, hoþuna geldiðinden þekliyle söyleyerek ezber bozmakta ve bizlere çok ince dersler vermektedir. ta dýr. Ri sâ le-i Nûr sa týr la rý i çer sin de böy le çok ke li me ve kav ram lar var dýr. Yi ne me se lâ; On da da hi ha yýr gör me di ðim i çin ön ta ra fý ma, i le ri ye na za rý mý gön der dim cüm le sin de ki na zar gön der mek ta bi ri ni de in ce le mek ge re kir. Na zar; bak mak, ba kýþ mâ nâ la rý ný ta þý yor. Ha kî ka ten ke li me ler çok il ginç te fek kü rî mâ nâ lar çað rýþ tý rý yor. Na zar gön der mek kav ra mý; kâ i na ta mâ nâ-i is mî i le de ðil, mâ nâ-i har fî i le bak mak mâ nâ la rý ný da i çe ri yor. Al lah i çin bak mak ve ma ri fe tul lah mâ nâ sý i le ba ký þýn na zar gön der mek ke li me le ri i le ne ka dar u yum lu ve â henk li ol du ðu na da na zar gön der mek ge re kir. Ýh ti yar lan mak ke li me si ü ze rin de de dur ma ya ça lý þa lým. Ýh ti yar lan mak i le ih ti yar la mak ke li me le ri a ra sýn da tek bir harf far ký var dýr. O da n har fi dir. Ýh ti yar lan dým de di ði miz de ih ti yar la ma i þi ni bi zim yap ma dý ðý mýz or ta ya çý ký yor ve n har fi i le bi zi Bir baþ ka sý nýn ih ti yar lat tý ðý ha kî ka ti i le kar þý kar þý ya ka lý yo ruz. Ýh ti yar la dým ke li me si i le i se ih ti yar la ma i þi ni san ki biz ya pý yor mu þuz gi bi bir an lam i le kar þý kar þý ya ka lý yo ruz ki, iþ te bu ba kýþ a çý sý mâ nâ-i is mî ba kýþ a çý sý dýr. Bu da Ri sâ le-i Nûr mes le ði o lan mâ nâ-i har fî ve na zar-ý fik rî o lan te fek kür ba ký þý na ve mes le ði ne uy mu yor. Bir de Be dî üz za mân Haz ret le ri Ri sâ le-i Nûr da Da ha yok mu? mâ nâ sý na ge len bir an lam i çin Da ha var mý? i fa de si ni kul la ný yor. Bel ki de Da ha yok mu? ta bi rin de ki yok ke li me si, yok lu ðu ve a de mi çað rýþ týr dý ðý i çin yi ne Üs tad ke li me ler le biz le re te fek kü rî ders ler ver me ye de vam e di yor. Yok ke li me si ye ri ne var ke li me si ni kul la na rak var lý ðý ve vü cû du çað rýþ tý ran te fek kü rî ke li me i le cüm le yi ke mâ le er di ri yor. Bu da, þu ha tý ra yý ha týr la tý yor san ki: Be dî üz za mân Haz ret le ri yu mur ta yý tam o la rak kýr ma dan bir de lik aç tý rýr o ra dan i çi ni al dý rýr mýþ. Üs ta dým Yu mur ta yý pi þi rir ken bi le ka bu ðu nu ta ma men kýr dýr maz dý. Kü çük bir de lik aç tý ra rak o ra dan ta ba ða dök tü rür dü. Çün kü yu mur ta nýn ký rýl ma sý bi le in san da men fî duy gu la rý ha re ke te ge çi ri yor ve in sa nýn rû hu na ve duy gu la rý na mü þev ve þi yet ve ri yor ol ma lý dýr. E vet, Ri sâ le-i Nûr e ser le ri ter si ne dön müþ i ti ka dî ve Ýs lâ mî pren sip le ri as lý na rü cû et tir mek te dir. Biz ler ke li me le ri Ri sâ le-i Nûr sa týr la rýn da geç ti ði þek liy le kul lan ma ya gay ret e de lim. Hem böy le lik le, fark lý or tam lar da Ri sâ le-i Nûr dan ba his aç ma ve on la rýn is mi ni ve fark lý lý ðý ný gün de me ge tir me fýr sa tý da ya ka la mýþ o lu ruz. Be dî üz za mân Haz ret le ri O tuz Ý kin ci Söz de Dün ya yý ve on da ki mah lû ka tý mâ nâ-yý har fiy le sev; mâ nâ-yý is miy le sev me de mek te ve Ne ka dar gü zel ya pýl mýþ de. Ne ka dar gü zel dir de me di ye de vam et mek te dir. Öy ley se biz ler de o nun e ser le rin de kul lan dý ðý ez ber bo zan ke li me ve kav ram la rý o nun kul lan dý ðý gi bi kul lan ma ya de vam e de lim. Dip not lar: 1- Söz ler, 2004, s Lem a lar, 2005, s Lem a lar, 2005, s. 503 Her yer yem ye þil os man zen ni as ya.com.tr Þü kür ler ol sun, bir ba har mev si mi ne da ha ka vuþ tuk. Ka vuþ tu ra na hamd ol sun! Ba har mev si mi va go nu, yi ne ze mi ni mi ze uð ra dý. Yi ne en vâ-i çe þit ni met-i Ý lâ hi yi biz le re iz har et me ye baþ la dý. Kýþ so nun da bi ten, tü ke nen er za ký mý zýn tec di di, yaz mev si mi nin o hoþ ve lâ tif, öz le nen mey ve le ri nin ye ni den zu hu ru za ma ný ný ha týr la týn ca çok se vi ni yo ruz. He le, ço cuk la rý mýn Ba ba, ye þil e rik ne za man çý ka cak? di ye sor ma la rýn da ki mâ nâ nýn, beþ-al tý se ne dir gur bet el ler de, mem le ket ba har la rýn dan mah rum ka lýp, o çok sev di ði ye þil e ri ðe has ret o lan bü yük ký zý mýn duy gu la rýn da sak lý ol du ðu nu da id rak e din ce; dün ya cen ne ti a ziz va ta ný mýz da, Rab bi mi zin ni met le ri ni gör dük çe al dý ðý mýz haz zýn ta ri fi müm kün ol mu yor. E vi mi zin ö nün de ki ko ca çý na rýn kýþ bo yu, ku ru muþ ke mik mi sâ li tab lo su nu sey re de sey re de, O na has yap rak lý ve gü zel man za ra la rý sey ret me ye ne ka dar kal dý? di ye he sap e der ken; bir den, â ni den Kün! emr-i Ý lâ hî si ne im ti sâl e de rek, ya vaþ ya vaþ ye þer me ye baþ la ma sý; to mur cuk la nýp, yap rak la rýn fi liz þek lin de bir bir ba þý ný çý ka ra rak Müj de, ge li yo ruz! der ce si ne bir haf ta i çin de yem ye þil o la rak gö zü mü ze bay ram et tir me ye baþ la ma la rý kar þý sýn da El ham dü lil lah, Fe süb ha nal lah! di ye rek o ye þil man za ra yý sey ret me miz, bi ze ve ri len en bü yük ni met ler den bi ri ol sa ge rek. Ha ni Ye þil gör me yen göz, göz zev kin den mah rum dur der ler ya, ay nen o nu tas dik e der ce si ne, Rab bâ nî man za ra la rý sey ret me ye baþ la dýk He le ya ký ný mýz da ki mey ve a ðaç la rý nýn ol du ðu bah çe nin ya nýn dan ge çer ken gör dü ðü müz man za ra ve o nun dü þün ce uf ku muz da mey da na ge tir di ði hal ler da ha de ði þik ti doð ru su. El ma, þef ta li, ki raz, in cir vs... Ka de me ka de me, ha zýr lýk la ra baþ la mýþ tý bi le. Ki mi to mur cuk lan mýþ, ki mi çi çek aç mýþ, ki mi çi çe ði ni dök müþ, yap rak lan ma ya baþ la mýþ... Yan la rýn dan ge çer ken þöy le bir dü þün düm: Ya hu, san ki bun la rýn bi zim le bir and laþ ma sý var! Mec bur lar mýþ gi bi, ni met-i Ý lâ hi yi bi ze tak dim e di yor lar... Yâ ni o a ðaç la rýn di bi ni eþ ti ði miz de; top rak tan, ça mur dan baþ ka bir þey gö re mi yo ruz. A ða cýn da lý ný, göv de si ni bi raz ke sip bak sak, o nun i çin de de, böy le hor tum la yu ka rý la ra ta þý nan bir mey ve gö rün mez ken, o na sýl bir kud ret-i Ý lâ hî ki, ça mu run i çin den, o du nun or ta sýn dan bi ze bu mey ve le ri ve ri yor? He le bir de, bir bi ri ne ya kýn o lan o a ðaç la rýn a na mad de si o lan top rak, þa þý ra rak ve ya Bu se ne de öy le ol sun di ye ec za la rý ný, kim ye vî ter kip le ri ni de ðiþ ti rip, þef ta li a ða cýn da ki raz, el ma da in cir vs. o la cak þe kil de bir de ði þik lik ya pý yor mu(!)? Bel ki þu ur suz a ða ca ve ril se o ö zel lik ler, þa þý rýr da, ka rýþ tý rýr da. A ma Kâ i na týn Sul ta ný Rab bi mi zin em rin den zer re ka dar þaþ ma dýk la rýn dan, þa þýr ma dan, ka rýþ týr ma dan, giz li bir e lin ma ri fe tiy le bi ze hiz met e di yor lar. Bir bi ri ne çok ben ze yen mey ve le rin me se lâ tu runç gil ler de di ði miz por ta kal, man da li na, grey furt, man da li na gi bi çe kir dek le ri, na sýl da bir bi ri nin ay ný. Çok mü te has sýs o lan bi ri bel ki a yýrt e de bi lir. A ma bi zim gi bi le rin a yýrt et me si çok zor. Fa kat, ü ze ri ne ba sýp çið ne yip geç ti ði miz, ha kir gör dü ðü müz top ra ða, o çe kir dek le ri at tý ðý mýz da, hep si de us ta lýk la a yýrt e di lip, þa þýr ma dan ve ka rýþ tý rýl ma dan biz le rin hiz me ti ne ve ri li yor. Ko ku suy la, ta dýy la, ren giy le, a dýy la... Ey bü tün kâ i na tý; ta þý, top ra ðý, a ða cý, de ni zi, hay van la rý hiz me ti mi ze ve ren Rab bi miz! Biz le re, bun la rýn þük rü nü e dâ et me yi de na sib ey le... SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 16 C. Evvel 1432 Ru mî: 6 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý "Sigarasýz Bir Dünya Topluluðu"na üye üniversite öðrencileri, "Dumansýz Kampüs" kampanyasýný sigara paketlerine yumurta atarak baþlattý. FOTOÐRAF: AA Dumansýz Kampüs e imza SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝNDE BÝR GRUP ÖÐRENCÝ SÝGARAYA KARÞI BAÞLATTIKLARI KAMPANYA KAPSAMINDA, KURDUKLARI ÇADIRDA DUMANSIZ KAMPÜS SÖZLEÞMESÝ ÝÇÝN ÝMZA TOPLADI. SA KAR YA Ü ni ver si te sin de bir grup öð - ren ci, si ga ra pa ket le ri ne yu mur ta fýr la ta - rak si ga ra ü re ti ci le ri ni pro tes to et ti. Ü ni - ver si te nin Si ga ra sýz Bir Dün ya Top lu - lu ðu na ü ye öð ren ci ler, Du man sýz Kam püs slo ga nýy la baþ lat týk la rý kam - pan ya kap sa mýn da, tö ren a la nýn da kur - duk la rý ça dýr da öð ren ci ler den Du man - sýz Kam püs Söz leþ me si i çin im za top la - dý. Ým za tö re ni nin ar dýn dan öð ren ci ler yan la rýn da ge tir dik le ri yu mur ta la rý, si ga - ra ü re ti ci le ri ni pro tes to et mek a ma cýy la top la dýk la rý si ga ra pa ket le ri ne fýr lat tý. Si ga ra sýz Bir Dün ya Top lu lu ðu Baþ - ka ný Er tan Ka ya i se ü ni ver si te le rin de bin 530 öð ren ci nin si ga ra iç me mek i - çin Du man sýz Kam püs Söz leþ me si ne im za at tý ðý ný be lir te rek, a maç la rý nýn si ga ra pa ket le ri ne yu mur ta a ta rak, si - ga ra ü re ti ci le ri ni pro tes to et mek ol du - ðu nu söy le di. Et kin li ðe ka tý lan Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Þi li li ma den ci ler Tak sim e ge le cek n ÞÝ LÝ LÝ ma den ci ler, iþ ka za la rý na dik kat çek mek i çin DÝSK in da vet li si o la rak, Tak sim de ki 1 Ma yýs kut la ma la - rý na ka tý la cak. A lý nan bil gi ye gö re, 1 Ma yýs E mek ve Da - ya nýþ ma Gü nü nü ül ke ge ne lin de bir lik te kut la ma ka ra rý a lan e mek ve mes lek ör güt le ri nin kut la ma la ra yö ne lik ha zýr lýk la rý sü rü yor. DÝSK, 1 Ma yýs kut la ma la rý i çin ge niþ kap sam lý ha zýr lýk lar yü rü tü yor. Bu çer çe ve de, ön ce ki yýl - lar da ol du ðu gi bi Tak sim Mey da ný nda ger çek leþ ti ri le cek 1 Ma yýs kut la ma la rý yi ne u lus la ra ra sý bir ni te lik ta þý ya - cak de ba zý Av ru pa Par la men to su mil let ve kil le ri DÝSK Ge nel Mer ke zin den baþ la ya rak kon fe de ras yo na ü - ye iþ çi ler le bir lik te kut la ma ya ka týl mýþ, 2009 da da Av ru - pa lý sen di ka cý la rýn o luþ tur du ðu ka la ba lýk kor tej Tak sim Mey da ný na yü rü müþ tü. Bu yýl da Þi li li ma den ci ler, iþ ka - za la rý na dik kat çek mek i çin, DÝSK in da vet li si o la rak Ýs - tan bul da o la cak. Þi li de ya þa nan ma den ka za sý ve gün - ler ce gö çük al týn da ka lan ma den ci le ri kur tar ma ça lýþ ma - la rý bü tün dün ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye de de dik kat le iz len miþ ti. Ay ný dö nem de Tür ki ye de bir ma den o ca ðýn - da ya þa nan pat la ma da da 25 iþ çi öl müþ tü. An ka ra/a a Ü ni ver si te li ler köy o ku lu nu o nar dý n SÝ VAS'IN Ko yul hi sar il çe sin de ki mes lek yük sek o ku - lun da e ði tim gö ren 4 ü kýz 15 ü ni ver si te öð ren ci si, vi ze sý nav la rý nýn ar dýn dan ve ri len 1 haf ta lýk a ra da, ta ti le git - mek ye ri ne bir köy o ku lu nun o na rý mýn da gö rev al dý. A - lý nan bil gi ye gö re, Ga zi os man pa þa Ü ni ver si te si Ko yul hi - sar Mes lek Yük sek O ku lu Bil gi sa yar Prog ram cý lý ðý Bö lü - mü 2. sý nýf öð ren ci si 15 genç, vi ze sý nav la rý nýn ar dýn dan ve ri len 1 haf ta lýk a ra da, mem le ket le ri ne ve ya ta ti le git - mek ye ri ne bir köy o ku lu nun ta di la tý ný yap tý. Gök de re Kö yü Bir leþ ti ril miþ Sý nýf lý Ýl köð re tim O ku lu na gi den ü - ni ver si te li ler, a de ta bir in þa at iþ çi si gi bi ça lý þa rak 21 öð - ren ci nin e ði tim gör dü ðü, 2 ders lik li o ku lu baþ tan a þa ðý ye ni le di. Ko yul hi sar Be le di ye Baþ ka ný Ýl han E ren i se ü - ni ver si te öð ren ci le ri ne böy le si ne an lam lý ve gü zel bir ça lýþ ma yap týk la rý i çin te þek kür et ti. Si vas/a a si ga ra nýn ça ðýn ve ba sý ol du ðu nu be lir - te rek, Tür ki ye de si ga ra ya bað lý kan - ser ler den 120 bin ki þi nin öl dü ðü nü söy le di. Dün ya da 5 mil yon ki þi nin si - ga ra ne de niy le öl dü ðü ne dik ka ti çe ken Bal cý, þöy le ko nuþ tu: Si ga ra i çen ler pa - sif i çi ci le re za rar ve ri yor. Ba ðým lý lý ða sa de ce si ga ra o la rak bak mý yo ruz. Si ga - ra nýn ya nýn da al kol, ku mar, u yuþ tu ru - cu ve tek no lo ji ba ðým lý lý ðý var. Her ba - ðým lý lýk bir di ðe ri ni te tik ler, si ga ra da di ðer ba ðým lý lýk la rý te tik li yor. U yuþ tu - ru cu ya hiç bir za man doð ru dan u yuþ - tu ru cuy la baþ lan maz, si ga ray la baþ la - nýr. Ba ðým lý lýk sa de ce si ga ray la il gi li de ðil. Ku mar da bir ba ðým lý lýk. Ay rý ca ku mar bir çok ba ðým lý lý ða ka pý a çan bir ba ðým lý lýk tü rü. Ci na yet ler, cin net ler, a i le le rin da ðýl ma sý, ku mar la be ra ber si ga ra, al kol ve u yuþ tu ru cu ya baþ lan - ma sý her za man müm kün. Tür ki ye de 18 i le 35 yaþ a ra sý grup yýl da 5 mil yar do lar lýk sa nal ku mar oy nu yor. RESMEN KU MAR OY NA TI LI YOR Þans o yun la rý a dý al týn da Tür ki ye de ya sal o la rak ku mar oy - na týl dý ðý ný ö ne sü ren Bal cý, 18 ve 35 yaþ a ra sýn da ki gru bun Tür - ki ye de en yo ðun ku mar oy na yan gru bu o luþ tur du ðu nu söy le - di. Al kol ve ku ma rýn spor la ve e ði tim le bað daþ ma ya ca ðý ný i fa - de e den Bal cý, Ger çek ten de o kul lar da her tür lü za rar lý a lýþ - kan lý ðýn, mad de ba ðým lý lý ðýn bir teh li ke ol du ðu nu an lat ma ya ça lý þý lýr ken, Tür ki ye de 45 o ku lun is mi pi yan go li se si dir. Yi ne ba zý o kul la rýn i sim le ri al kol mar ka la rý nýn i sim le ri dir. Spor o kul - la rýn da al kol mar ka la rý nýn i sim le ri var dýr. Do la yý sýy la sa de ce si - ga ray la il gi li kam pan ya ken di a la nýy la et ki li dir, a ma bü tün ba - ðým lýk la ra kar þý bir mü ca de le yi i çi ne al ma lý dýr de di. SÝ GA RADA Ö NEM LÝ YOL A LIN DI Tür ki ye de si ga ray la il gi li mü ca de le de ö nem li bir yol a lýn dý ðý - na dik ka ti çe ken Bal cý, Tü ke tim de yüz de 13 gi bi bir a zal ma var. An cak ka dýn i çi ci ler de ar týþ söz ko nu su. Ka dýn la ra yö ne lik yo ðun bir pro pa gan da var. Men tol lü sü, kre ma lý sý, in ce si, çi ko - la ta lý sý ve ka ka o lu su... Ze hir ta cir le ri ka dýn la ra kar þý yo ðun bir pro pa gan da yü rü tü yor. Dev le tin ted bir al ma sý la zým di ye ko - nuþ tu. Balcý, ba ðým lý lý ðýn yal nýz ca si ga ra, al kol, ku mar ve u yuþ - tu ru cu dan i ba ret ol ma dý ðý ný belirterek, in ter net, bil gi sa yar ve te le viz yon ba ðým lý lý ðý nýn da cid dî bo yut la ra u laþ tý ðý ný bil dir di. Bal cý, Te le viz yon di zi le ri i çe ri sin de al kol ve eþ cin sel i liþ ki ler gi bi za rar lý a lýþ kan lýk lar gös te ri li yor þek lin de ko nuþ tu. Sa kar ya/a a ir ti ni as ya.com.tr Tutulmayan sözler Se çi me i ki ay dan az bir za man kal dý. A ma he nüz se çim at mos fe ri ne gi ri le bil miþ de ðil. Par ti le rin a day lis te le ri de hâ lâ ke - sin leþ me di. Ý ti razlar ve de ði þik lik ler sü rü yor. Bu sü reç de vam e der ken, kam pan ya yý ha fif - ten baþ la tan lar da var. Stras bo urg ko nuþ ma sý ný i çe ri de Av ru pa ya da o ne mi nu te çek ti þek lin - de yan sýt ma de ne me si pek ba þa rý lý o la ma yan Er do ðan, son ra se çim be yan na me si ni a çýk la dý. Be yan na me de ki beþ a na baþ lýk tan bi ri ni o luþ - tu ran i le ri de mok ra si bah sin de, De mok ra si - nin nor mal leþ me sü re ci ni ta mam la ma sý i çin ü - çün cü dö nem ik ti da ra ta li biz me sa jý ve ri li yor. A ma te red düt ve kuþ ku yük lü de ðer len dir - me le re en çok ko nu o lan baþ lýk da bu. Çün kü i - le ri de mok ra si va a di nin i nan dý rý cý lýk nok ta sýn da kar þý laþ tý ðý zor luk, ön ce ki i ki se çim de ve ri len söz le rin tu tul ma ma sý, se kiz bu çuk yýl lýk ik ti dar - da de vam e den so run lar, uy gu la ma da ki ak sa - ma lar ve a sýl ni ye tin baþ kan lýk ol du ðu na i liþ kin yay gýn ka na at gi bi se bep ler den kay nak la ný yor. Bu çer çe ve de, 16 Ka sým 2002 de, Gül baþ kan - lý ðýn da ki ilk AKP hü kü me ti nin ku rul du ðu gün Er do ðan ta ra fýn dan bir yýl lýk sü re i çin a çýk la nan  cil Ey lem Pla nýn da ki bir çok mad de nin bi le, a - ra dan se kiz bu çuk yýl geç me si ne rað men ha ya ta ge çi ri le me yip, da ha sý u nu tul du ðu ha týr la tý lý yor. E ði ti min ö nün de ki bü tün en gel ler kal ka cak sö zü bun lar dan bi ri. Pe ki, kalk tý mý? Mes lek e ði - ti mi ne ge ti ri len ký sýt la ma lar, i mam ha tip le rin ka pa tý lan or ta ký sým la rý, Kur ân e ði ti mi ne ge ti ri - len yaþ sý ný rý, hâ lâ tam bir çö zü me ka vuþ tu ru la - ma yan ba þör tü sü ya sa ðý or ta day ken ce vap bel li. Ve YÖK hâ lâ du ru yor, sa de ce el de ðiþ tir di. Ke za, 3 Ka sým ge ce si so nuç lar bel li ol duk tan Ö mer Dön ge loð lu ADIYAMAN Genç Ý þa dam la rý (A GÝD) ta - ra fýn dan kut lu Do ðum haf ta sý se be biy le dü zen le nen kon fe ran sa ka tý lan Ö mer Dön ge loð lu Pey gam ber e fen di miz Hz. Mu ham med in (asm) dü rüst ah lâ ký nýn her ke se ör nek ol ma sý ný is te di. A dý ya - man lý lar Vak fý dü ðün sa lo nun da dü zen - le nen kon fe rans ön ce sin de Yu nus Em re Yar dým laþ ma, Da ya nýþ ma Se ven ler Der - ne ði E dir ne ka pý Þu be si Baþ ka ný Ýs ma il yük sel ve e ki biy le bir lik te Ý lâhî Sa nat çý sý Mev lüt Ha ri ka ses in se ma zen gru bu eþ li - ðin de sun du ðu i lâ hî zi ya fe ti bü yük il gi gör dü. Kon fe ran sa ko nuþ an Ö mer Dön - ge loð lu i se, Pey gam beri miz Hz. Mu - ham med in (asm) ev ha ya tý, kom þu la rýy - la o lan i liþ ki si, ço cuk la rý na kar þý dav ra ný - þý, ti ca ret ah lâ ký ve ti ca ri i liþ ki si gi bi ha yý - týn dan ör nek ler ve rdi. Dön ge loð lu, gü zel ah lâ ký i le ör nek a lý na cak en bü yük ki þi - nin Hz. Mu ham med ol du ðu nu söy le di. Sa lon da bu lu nan va tan daþ la rý duygu dolu an lar ya þa dý. Ýs tan bul/ Ye ni As ya son ra Er do ðan ýn ka me ra lar ö nün de yap tý ðý a - çýk la ma da, 2003 Mart ýn da ki ye rel se çim le re ka dar par ti ler ve se çim ka nun la rý ný de ðiþ ti re ce - ðiz sö zü ver miþ ol du ðu da ka yýt lar da mev cut. Fa kat o ko nu da da hiç bir i ler le me ol ma dý. Da ha sý, me se lâ se çim ba ra jýy la il gi li o la rak Av ru pa dan ge len e leþ ti ri le re Er do ðan, O ko - nu nun de mok ra siy le il gi si yok. Za ten si ze so ra - cak da de ði liz gi bi sin den ce vap lar ye tiþ ti ri yor. Ay ný þe kil de, AKP nin 2007 se çim be yan na - me sin de ki ta ah hüt le rin ilk sý ra sýn da ye ni, si vil ve de mok ra tik bir a na ya sa sö zü nün yer al dý ðý, a ma o nun da ger çek leþ me di ði, bir baþ ka vâ ký a. O se çim den son ra bir ye ni a na ya sa tas la ðý gün de me ge ti ri lir gi bi ol muþ, a ma tep ki ler ü ze - ri ne he men ge ri çe ki lip ra fa kal dý rýl mýþ, o nun ye ri ne sý ný rö te si ha re kât tez ke re si çý ka rýl mýþ tý. Bir son ra ki a dým o la rak da, ba þör tü sü i çin ya - pý lan Ve lev ki si ya sî sim ge ol sun çý ký þý nýn ar - dýn dan, MHP i le bir lik te, sa de ce ü ni ver si te öð - ren ci le ri ne mah sus o la rak i ki mad de lik bir a na - ya sa de ði þik li ði ya pýl mýþ, a ma hem bu de ði þik lik AYM den dön müþ, hem de AKP, hak kýn da a çý - lan ka pat ma dâ vâ sýn dan kýl pa yý i le kur tul muþ tu. Si ya set ar þi vi, ve ri lip de tu tul ma yan söz ler le do lu. AKP se kiz bu çuk se ne lik ik ti da rýn da bun - la ra ye ni le ri ni ek le di. Bu yüz den de i nan dý rý cý lýk so ru nu ya þa ma ya baþ la dý. Gös te riþ li su num lar la baþ ka ko nu la rý gün de me ge ti re rek ve ön ce sin de ve rip de tu ta ma dý ðý söz le ri ca zip ký lýf lar la yi ne or ta ya sü re rek bu e roz yo nun ö nü ne ge çe mi yor. Böy le ce si ya se tin ge nel ku ra lý bir de fa da ha dev re ye gi ri yor ve yýp ran ma sü re ci AKP i çin de iþ le me ye baþ lý yor e u za nan id di a lý he def - ler ko nu la rak bu sü reç ter si ne çev ri le bi lir mi? Keza ön ce ki ik ti dar dönem le rin de ya pý la ma yan - la r için, Er do ðan ýn son za man lar da sýk lýk la tek - rar la dý ðý söy lem ler de ki O za man çý rak ve kal - fay dýk, ar týk us ta yýz, ne yi na sýl ya pa ca ðý mý zý bi li - yo ruz me saj la rý, seç men le ri ik na e de bi lir mi? Ger çi ha zi ne yar dý mýn dan a da let siz ce a lý nan as lan pa yý na i lâ ve ten fark lý ad res ler den cö mert - çe a ký tý lan kay nak la rýn des te ðiy le yü rü tü len rek - lam kam pan ya la rý ve gö rül me miþ med ya des te - ði, rüz gâr la rý yi ne AKP den ya na es ti ri yor gibi. A ma yýp ran ma kat sa yý sý art týk ça, top lum da ki al ter na tif a ra yý þý nýn güç le ne ce ði de mu hak kak. Ö nem li o lan, o a ra yý þa ce vap ve re bil mek... Konferans öncesi yapýlan Semazen gösterisi, salonda bulunan vatandaþlarca ilgiyle izlendi. Pey gam be ri mi zin ah lâký her ke se ör nek ol ma lý SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 ca ni as ya.com.tr 4 HABER Ba þör tü sü nü ta þý mak Se çim yý lýn da ol ma mýz ha se biy le, ba þör tü sü ko - nu su yi ne ve ye ni den gün de mi mi zi meþ gul e - di yor. Za man za man tek rar la dý ðý mýz bir me - se le yi ye ni den ha týr la ta lým: Ba þör tü lü o lan la ra kar þý ser gi le nen ka nun dý þý ya sak her ka de me de ve bü - tün so nuç la rýy la so na e re ne ka dar bu me se le gün - dem de ka lýr. Ge çi ci ve söz de çö züm ler kim se nin gö zü nü bo ya ma ya yet mez ve yet me me li. Ha ným la rýn baþ la rý ný ört me le ri, te mel de i nan - ca da ya nan bir dav ra nýþ týr. Kim se nin kal bi ni bi - le me yiz, a ma baþ ka mak sat lar la ör ten ler ol sa bi le ne ti ce de ðiþ mez. Bu ter cih en baþ ta bir i nanç i þi - dir ve el bet te ay ný za man da vaz ge çi le mez in san hak la rýn dan bi ri dir. Tür ki ye; hak, hu kuk ve a da let yo lun da tek par ti dev ri yle ký yas lan dý ðýn da e pey yol al mýþ du rum da. Bu na rað men hâ lâ bir ba þör tü lü se çi le bi lir yer den mil let ve ki li a da yý gös te ri le mi yor. Ka nu nî bir ya sak mý var? Ta biî ki ha yýr, a ma kor ku var, en di þe var, yet ki li le rin ce sa ret siz lik le ri var. Se çi le bi lir yer den a - day gös ter me si müm kün o lan par ti ler, Þart lar mü - sa it de ðil, ba þý ör tü lü o lan lar bi raz da ha bek le sin ha va sýn da lar. Dü þü nün ki Tür ki ye de ki ha ným la rýn yüz de 60 dan faz la sý ba þý ör tü lü, a ma on la rý tem sil e - den bir ve kil le ri yok. Þu nu da i fa de e de lim ki, te - mel de böy le bir ka nun suz, giz li ya sak ol ma sý na kar - þý yýz. Ya sak ol ma sýn, a ma is te mi yor sa hiç bir ba þör - tü lü de ve kil ol ma sýn. Bu on la rýn bi le ce ði bir iþ. Ka mu o yu nu ren ci de e den bir du rum da, ba zý ba - þör tü lü le rin ba þör tü nün cid di ye ti ne ha lel ge ti ren hal le ri dir. Ma a le sef geç miþ te de ol du, gü nü müz de de ay ný ha ta lar iþ le ni yor. Da ha da ren ci de e di ci o lan, bu an la yý þýn bü yük par ti ler ce ka bul gör me si ve des - tek len me si dir. Ha týr la na ca ðý ü ze re geç miþ te ba þör - tü lü o la rak mil let ve ki li se çi len bir ha ným, TBMM ye gir di ðin de ba þör tü sü nü çý kar mýþ tý. Kur dun göv de - nin i çi ne gir miþ ha li o la rak yo rum la na bi le cek bu hal, ba þör tü lü öð ren ci le rin mâne vîya tý ný ve ce sa re ti - ni de kýr mýþ tý. Ay ný öl çü de ya ra la yý cý o lan baþ ka bir du rum da, ba zý ho ca la rýn bu nok ta da gayr-ý res mi ol sa da fet va ver me siy di. Gö nül lü o la rak ba þý ný aç, o ku lu na de vam et tav rý hâ lâ te da vi e di le me yen ya - ra la rýn a çýl ma sý na da se bep ol muþ tur. Ha zi ran 2011 de ya pý la cak o lan mil let ve ki li se - çim le ri i çin se çi le me ye cek sý ra lar dan a day gös te ri - len ba zý ba þör tü lü ve kil a day la rý var. Bun lar dan bi ri, Ben par ti min, va ta ný mýn, mil le ti min se lâ me ti ne yi ge rek ti ri yor sa öy le ha re ket e de ce ðim de miþ. Her - ke sin tah min e de bi le ce ði gi bi, bu be ya nýn Türk çe si, Mec li se gi rer sem ba þör tü mü a ça rým de mek tir ve çok yan lýþ bir be yan dýr. Bu be ya na tep ki gös te ren ba zý si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le ri de, hak lý o la - rak Ba þör tü sü; ba zen ta ký lan ba zen çý ka rý lan, za - man-ze min, ma kam-mev ki gi bi ba sit ge rek çe ler le çý ka rý lýp ta ký lan bir ak se su ar de ðil dir de miþ. Ben zer bir yan lý þa, ba þör tü sü ü re ten fir ma la rýn rek lam la rýn da rast lý yo ruz. Ba þör tü sü, a dý da ü ze rin de ol du ðu gi bi ba þa bað la nan, sa çý-ba þý ör ten bir ký ya fet. A ma ba zý fir ma lar, ha zýr la dýk la rý rek lam mal ze me le - rin de ba þör tü sü nü bir ak se su ar o la rak kul la ný yor lar. Ya kýn za man ön ce bir ga ze te de ya yýn la nan rek lam da ba þör tü sü, fu lar gi bi bo yu na bað lan mýþ ve saç-baþ a - çýk va zi yet te... Bu nun ne re si ba þör tü sü rek la mý? Ta - biî ki ba þý ör ten, a ma a þý rý mak yaj la te set tür çiz gi si ni a þan, te set tü rü de je ne re e den rek lam lar da var. Sa de - ce rek lam lar de ðil, böy le ya pan ba þör tü lü ab la la rý - mýz, kýz la rý mýz ve kar deþ le ri miz de var. Lüt fen, ba þör tü sü nün a ðýr lý ðý al týn da e zil me ye lim. O nu va kur ve hak et ti ði cid dîyet le, bir te set tür va sý - ta sý o la rak ba þý mý za bað la ya lým. Ký lýç da roð lu: Bu kanunla de mok ra si ol maz nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, CHP ik ti - da rýn da, si ya si par ti ler ya sa sý nýn mut la ka de ðiþ ti ri le ce - ði ni be lir te rek, Bu si ya sal par ti ler ya sa sýy la Tür ki ye de de mok ra si ol maz; bir bi ri mi zi kan dýr ma ya lým de di. Ký lýç da roð lu, TMMOB Ha ri ta ve Ka das tro Mü hen - dis le ri O da sýn ca She ra ton O tel de dü zen le nen 13. Tür ki ye Ha ri ta Bi lim sel ve Tek nik Ku rul ta yý nýn a çý lý - þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, bi linç li va tan da þýn ö ne mi ne de ðin di. De mok ra si yi sað la ma nýn te mel yo lu nun, va - tan da þýn ö de di ði ver gi le rin ne re ye har can dý ðý ný sor - gu la ma sý ol du ðu nu i fa de e den Ký lýç da roð lu, va tan daþ - lar dan bu sor gu la ma yý mut la ka yap ma la rý ný is te di. Ký lýç da roð lu, mev cut si ya sal par ti ler ya sa sýy la ül ke de de mok ra si nin ge liþ me sin den söz e di le me ye ce ði ni kay de de rek, Bu si ya sal par ti ler ya sa sýy la Tür ki ye de de mok ra si ol maz; bir bi ri mi zi kan dýr ma ya lým. De - mok ra si, yurt ta þýn doð ru dan ken di mil let ve ki li ni seç - me hak ký na ka vuþ tu ðu gün ger çek le þir. Yurt taþ ken di mil let ve ki li ni ken di se çe cek i fa de si ni kul lan dý. Yüz de 10 se çim ba ra jý ný da 12 Ey lül ü rü nü, mil li i ra de al dat - ma cý sý o la rak ni te len di ren Ký lýç da roð lu, bu ba ra jýn va - tan da þýn i ra de si nin TBMM ye yan sý ma sý nýn ö nün de - ki en gel ler den bi ri ol du ðu nu sa vun du. An ka ra / a a ANKARA Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si top lan tý - sýn da, CHP gru bu nun ün lü þa ir Na zým Hik met Ran ýn a dý nýn bir cad de ye ve ril me si yö nün de ki ö ner ge si, tar týþ ma ya se bep ol du. Be le di ye Baþ ka - ný Me lih Gök çek, Na zým Hik met in Mus ta fa Ke mal e Burjuva Kemal diyerek ha ka ret et ti ði - ni i fa de e de rek, Na zým, Mus ta fa Ke mal A ta - türk e ha ka ret e den bir þa ir. O ba kým dan a dý nýn ve ril me si be nim a ðý rý ma gi di yor ar ka daþ de di. Be le di ye Mec li si nin Ni san a yý top lan tý sý, cu mar te si gü nü Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka - ný Me lih Gök çek in baþ kan lý ðýn da ya pýl dý. CHP Grup Baþ kan ve ki li Fa zýl Gü le ken in, Na zým Hik met in a dý nýn An ka ra da bir cad - de ye ve ril me si ne i liþ kin ö ner ge si de gö rü þül - dü. Gök çek, Çan ka ya da za ten Þa ir Na zým a dý ný ta þý yan bir so kak bu lun du ðu nu, so ka - ðýn a dý nýn Þa ir Na zým Hik met o la rak de - ðiþ ti ri le bi le ce ði ni kay det ti. Ö ner ge nin ye ni ha li ne i ti raz e den CHP gru bu, ün lü þa i rin a - dý nýn so ka ða de ðil, bir cad de ye ve ril me si nin da ha uy gun o la ca ðý ný söy le di. Gö rüþ me ler sý ra sýn da söz a lan Bü yük þe hir Be le di ye Mec - li si Ý sim len dir me Ko mis yo nu Baþ ka ný Ah - met Tunç, Þu bat 1994 de Çan ka ya Be le di ye - si nin, An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si - nin o na yýy la Çan ka ya da bir so ka ða Þa ir Na zým a dý ný ver di ði ni ha týr la ta rak, 1994 Þu ba týn da o za man CHP ik ti dar da, Baþ ba - kan Yar dým cý lý ðý ken di le rin de, Çan ka ya Be - le di ye si CHP de. O dö nem de Þa ir Na zým di - ye i sim ve ri yor lar. Þim di bu gün o gün kü ek - sik li ði ta mam la mak bi ze dü þü yor. O za man Hik met siz ko yan CHP bu gün Hik met in ko - yul ma sý ný biz den is ti yor di ye ko nuþ tu. Sa lon da tar týþ ma la rýn ya þan ma sý ü ze ri ne Gök çek, ö ner ge de ýs rar e dil me si du ru mun da, Na zým Hik met in tas vip et me di ði bir þi i ri ni in ter net ten bul du ra rak, o ku ya ca ðý ný di le ge ti - re rek, Ý na ný yo rum ki siz de bi zim le bir lik te da - ha de ði þik dü þü nür sü nüz. Bu ka dar söy lü yo - rum. Is rar e der se niz, gi der o þi i ri ge tir tir o ku - rum. Yal nýz ge tirt ti ðim za man bir da ha Na zým Hik met di ye mez si niz. ha be ri niz ol sun de di. Gök çek, bir mec lis ü ye si nin in ter net ten bul - du ðu ve Hik met in 1920 yý lýn da yaz dý ðý bir þi i ri o ku du. Þi ir de Na zým Hik met in A ta türk e ha - ka ret et ti ði ni ö ne sü ren Gök çek, Ne di yor su - nuz bu þi i re? Ben hiç bir yo rum yap mý yo rum. Na zým Hik met in þi i ri bu. Mus ta fa Ke mal e ha - ka ret e den bi ri ni sa vu nu yor, tas vip e di yor mu - su nuz? Na zým, Mus ta fa Ke mal A ta türk e ha ka - ret e den bir þa ir. O ba kým dan a dý nýn ve ril me si be nim a ðý rý ma gi di yor ar ka daþ a ma bu na rað - men ö ner ge oy la nýr ken, çe kim ser ka la ca ðým. Si zin ik ti da rý nýz da de ðe ri so kak ka dar mýþ, þim - di cad de ka dar mý ol du? di ye ko nuþ tu. CHP gru bu nun ba zý ü ye le ri de Na zým Hik - met in a dý nýn bir cad de ye ve ril me si ö ner ge si ne çe kim ser kal dý. An ka ra / a a AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan, Bu ül ke nin baþ ba - ka ný o la rak, YGS i le il gi li id di a la rýn ta ma - mý nýn ta kip çi si yim. Genç le ri miz ra hat ol sun lar, müs te rih ol sun lar, gö nül ra hat - lý ðý i çin de i kin ci sý na va ha zýr lan sýn lar de di. Er do ðan, An ka ra A re na Spor Sa lo - nu nda dü zen le nen AKP Mil let ve ki li A - day la rý Ta ný tým Top lan tý sý na ka týl dý. Yap tý ðý ko nuþ ma da, Yük sek Öð re ti me Ge çiþ Sý na vý(ygs) hak kýn da ki tar týþ ma - la ra de ði nen Baþ ba kan Er do ðan, Bu ül - ke nin baþ ba ka ný o la rak, YGS i le il gi li id - di a la rýn ta ma mý nýn ta kip çi si yim. Genç - le ri miz ra hat ol sun lar, müs te rih ol sun lar, gö nül ra hat lý ðý i çin de i kin ci sý na va ha zýr - lan sýn lar diye konuþtu. GARÝP KONUÞTU Erdoðan, genç le rin, ken di le ri ni is tis - mar e den le ri, id di a la rý fýr sat çý lý ða çe vi - ren le ri de çok i yi görmelerini ve tanýmalarýný isteyerek, þunlarý söyledi: Tak sim de bin ki þi yi, i ki bin ki þi yi yü - rüt mek, i ki bin gen ci yü rüt mek prob - lem de ðil. On lar YGS sý na vý nýn kar þý - sýn da ta výr or ta ya koy duk la rý ný a çýk lar - ken, biz de kal ka rýz on la rýn kar þý sý na 5 bin, 10 bin ta ne gen ci ko ya rýz. A ma biz bu ül ke de ge ri lim den ya na de ði liz. Bý - ra kýn ku rum lar i þi ni yap sýn. Bý ra kýn ku rum lar gö re vi ni yap sýn. Hiç kim se - nin as la ve as la hak ký ye ne mez. Bu na mü sa a de et me yiz. Genç le ri miz bu nu böy le bil sin. An ka ra / a a Ankara-Kýrýkkale karayolunda iki yolcu otobüsü ve bir tankerin karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda ilk belirlemelere göre 20 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ankara dan Kýrýkkale yönüne giden Hayrettin Vural yönetimindeki 40 DF 403 plakalý yolcu otobüsü, Kýrýkkale nin Irmak beldesi yakýnlarýnda ayný istikamette giden Nihat Elçi idaresindeki 33 NBZ 25 plakalý tankere arkadan çarptý. Bu sýrada Yakup Özan idaresindeki 34 ZZ 899 plakalý yolcu otobüsü de kazaya karýþan otobüse arkadan çarptý. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kiþi yaralandý, yaralýlardan 4 kiþinin durumunun aðýr olduðu bildirildi. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Kýrýkkale deki çeþitli hastanelere sevk edildi. Bu arada þoför mahallinde sýkýþan 40 DF 403 plakalý yolcu otobüsünün sürücüsü Hayrettin Vural, itfaiye ve saðlýk ekiplerince sýkýþtýðý yerden çýkarýldý. Kaza nedeniyle Ankara-Kýrýkkale karayolu tek yönlü ulaþýma kapandý. Olay yerine gelen çekiciler, kazaya karýþan tanker ve otobüslerin yoldan kaldýrýlmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor. Kýrýkkale / aa Kýrýkkale yolunda zincirleme kaza ÞAN TAJ ve as ke ri ca sus luk id di a la rýy la il gi li o la rak e mek li al bay Ýb ra him Se - zer in de a ra la rýn da bu lun du ðu 16 sý tu - tuk lu 56 ki þi hak kýn da a çý lan dâ vâ nýn ilk du ruþ ma sý ya rýn ya pý la cak. Ýs tan bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rül me ye baþ la na cak dâvâ nýn id di a na me sin de, fu - huþ çe te si nin dev le tin en stra te jik ku - rum la rýn da ör güt le ne rek ay rý hüc re ya - pý lan ma la rý na git ti ði, giz li li ði ön plan da bu lun du ran ör gü tün ö zel lik le te le fon gö rüþ me si yap ma ma ya ö zen gös ter di ði, ku rum lar da gö rev li ör güt men sup la rý - nýn bir bir le riy le ir ti bat lý ol duk la rý, di ðer hüc re ya pý lan ma sýn da ki ör güt men sup - la rý ný ta ný ma dýk la rý ve ya ir ti bat kur ma - dýk la rý kay de dil di. Ko nu ya i liþ kin ça lýþ - ma lar kap sa mýn da ba zý ad res ler de ya pý - lan a ra ma lar da çok sa yý da bil gi, bel ge, do kü man ve di ji tal ve ri ye el ko nul du ðu kay de di len id di a na me de, söz ko nu su ad res ler de e le ge çi ri len di ji tal ma ter yal - le rin ve do kü man la rýn in ce len me si so - nu cun da, Ha lil Can E kin ce nin i ka me - tin den el de e di len di ji tal ve ri ler a ra sýn da top lam 7 bin 654 a det ya sak la nan bil gi - le ri te min su çu kap sa mýn da ka lan ve ni te li ði i ti ba riy le giz li kal ma sý ge re ken bel ge bu lun du ðu be lir ti li yor. Ýd di a na - me de, Þüp he li ler Ýb ra him Se zer, Ze ki Mes ten, Ta mer Zor lu baþ, Meh met Sey - fet tin A lev can ve Yü cel Çip li nin yö ne ti - ci li ðin de fu huþ, þan taj ve teh dit a maç lý suç ör gü tü o luþ tu rul du ðu, bu suç ör gü - tü nün dev let gü ven li ði ne i liþ kin bel ge te min et me ve sak la ma, ca sus luk fa a li - yet le rin de bu lun ma, ö zel ha ya týn giz li li - ði ni ih lal et me, ha ber leþ me nin giz li li ði ni ih lal et me, ki þi le rin se si ni giz li ce kay da al ma ve ki þi sel ve ri le ri hu ku ka ay ký rý o - la rak kay det me ey lem le ri ni ger çek leþ tir - dik le ri an la þýl mýþ týr de ni li yor. Ýd di a ne - me de, san ký lar hak kýn da 1 i le 115 yýl a - ra sýn da de ði þen ha pis le ce za lan dý rýl ma sý ta lep e di lil yor. Ýs tan bul / a a Þa hin den Ge nel Ku rul a top lan ma çað rý sý n BAÞKAN Meh met A li Þa hin, 23 Ni san da, TBMM Ge nel Ku ru lu nun ö zel gün dem le top lan - ma sý i çin mil let ve kil le ri ne çað rý da bu lun du. A lý nan bil gi ye gö re, Þa hin in çað rý sýn da, TBMM nin a çý lý þý - nýn 91. yýl dö nü mü kap sa mýn da Ge nel Ku ru lun sa at de ö zel gün dem le top la na ca ðý be lir til di. Bu a - ra da, 23 Ni san U lu sal E ge men lik ve Ço cuk Bay ra mý kut la ma la rý kap sa mýn da, cu mar te si gü nü Bi rin ci Bü yük Mec lis te an ma tö re ni ve TBMM Tö ren Sa - lo nu nda kut la ma la rý ka bul tö re ni ger çek leþ ti ri le cek. Sa at da TBMM Tö ren Sa lo nu nda res mi ka - bul ger çek leþ ti ri le cek. 24 Ni san Pa zar gü nü i se TBMM Ge nel Ku rul Sa lo nu nda 8. Dö nem Tür ki ye Öð ren ci Mec li si top la na cak. An ka ra / a a Ba sýn Kar tý Ko mis yo nu top lan dý n BASIN Kar tý Ko mis yo nu, Ba sýn Ya yýn En for - mas yon Ge nel Mü dür lü ðün de top lan dý. Ba sýn Ya - yýn ve En for mas yon Ge nel Mü dü rü Mu rat Ka ra - ka ya, ko mis yon top lan tý sý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko - nuþ ma da, yay gýn ve ö zel lik le ye rel med ya nýn sý kýn - tý la rý nýn gi de ril me si ve ken di a yak la rý nýn ü ze rin de du ra bil me si ko nu sun da son dö nem ler de yo ðun tem po da ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ba sýn Ya yýn En for - mas yon Ge nel Mü dür lü ðü bi na sýn da ger çek leþ ti ri - len ve bu gün de de vam e de cek top lan tý da, ge çi ci hü küm kap sa mýn da baþ vu ran il köð re tim me zun - la rý nýn ba sýn kar tý mü ra ca at la rý nýn ya ný sý ra ilk de - fa ba sýn kar tý a la cak lar, ad la rý na sü rek li ni te lik te ba sýn kar tý dü zen le me si ta lep e den le rin de baþ vu - ru la rý e le a lý na rak ka ra ra bað la na cak. An ka ra / a a HAK-PAR da se çi me ka týl ma ya cak n12 Ha zi ran da ya pý la cak mil let ve ki li ge nel se çi mi - ne ka tý la cak par ti sa yý sý 17 ye düþ tü. Yük sek Se çim Ku ru lu (YSK), Hak ve Öz gür lük ler Par ti si (HAK- PAR) Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Feh mi De mir ta ra - fýn dan ya pý lan baþ vu ru ü ze ri ne, Par ti Mec li si nin mil let ve ki li ge nel se çi mi ne ka týl ma ma ka ra rý ný de - ðer len dir di. YSK nýn ko nu ya i liþ kin ka ra rý, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. YSK, HAK- PAR ýn yet ki li ku ru lun ca a lý nan ka ra rý par ti tü zü ðü - ne uy gun bu la rak, 12 Ha zi ran da ya pý la cak mil let ve - ki li ge nel se çi mi ne Hak ve Öz gür lük ler Par ti si nin ka týl ma ma sý na ve bu dö nem de ki se çim iþ ve iþ lem le - rin de bu si ya si par ti ye yer ve ril me me si ne oy bir li ði i - le ka rar ver di. Da ha ön ce de E þit lik ve De mok ra si Par ti si, Al ter na tif Par ti, Hal kýn Yük se li þi Par ti si, Tür - ki ye Par ti si, Genç Par ti, Ba ðým sýz Tür ki ye Par ti si nin de se çi me ka týl ma ya ca ðý a çýk lan mýþ tý. Böy le ce se çi - me ka tý la cak par ti sa yý sý 17 ye düþ tü. An ka ra / a a Þe ner, Av cý so ruþ tur ma sý i çin i fa de ver di ngazetecý Ne dim Þe ner, es ki em ni yet mü dü rü Ha ne fi Av cý ya i liþ kin so ruþ tur ma nýn giz li li ði ni ih lal et ti ði ge rek çe siy le yar gý lan dý ðý da va nýn Ba kýr köy Ad li ye sin de ki du ruþ ma sý na ge ti ril di. Þe ner, Ba kýr - köy 2. As li ye Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma i çin, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da tu tuk la na - rak ko nul du ðu Si liv ri Ce za e vin den ring a ra cýy la ge - ti ri le rek ad li ye bi na sý na a lýn dý. Ba kýr köy Cum hu ri - yet Baþ sav cý lý ðýn ca ha zýr la nan id di a na me de, 30 Ey - lül 2010 da Mil li yet ga ze te sin de ya yým la nan Þe nay Av cý: Kim lik ler gö rev ge re ðiy di baþ lýk lý ha ber de, Ha ne fi Av cý nýn þüp he li si ol du ðu, Ýs tan bul Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca yü rü tü len so - ruþ tur ma nýn giz li li ði nin ih lal e dil di ði be lir ti li yor. Ýd - di a na me de, Þe ner in bu suç tan TCK nýn 285/1 ve 3. mad de le ri u ya rýn ca 1,5 yýl dan 4,5 yý la ka dar ha pis le ce za lan dý rýl ma sý is te ni yor. Ýstanbul / a a M. Kemal e "burjuva dedi YGS id di a la rý nýn TAKÝPÇÝSÝYÝM KÝMÝN ÝRADESÝNÝ TEMSÝL EDÝYORSUNUZ? ER DO ÐAN, MHP ve CHP nin Er ge ne - kon ve Bal yoz dâ vâ la rý sa nýk la rý ný mil let ve ki li a da yý gös ter me si ni e leþ - ti re rek, Bu ra dan, MHP ye, CHP ye so ru yo rum; siz, mil le tin i ra de si ni mi tem sil e di yor su nuz, Si liv ri nin i ra de si - ni mi? Siz, mil le tin i ra de si ni mi tem - sil e di yor su nuz, yok sa çe te le rin, maf - ya nýn, cun ta nýn i ra de si ni mi? Siz gü - cü nü zü mil let ten mi a lý yor su nuz, yok sa çe te ler den, maf ya dan, ka ran - lýk ör güt ler den mi? di ye sor du. Baþ - ba kan Er do ðan, se çim kam pan ya sý ný 22 Ni san sa at de Bay burt tan baþ la ta cak la rý ný da bil dir di. HABERLER Þan taj dâ vâ sý ya rýn baþ lý yor Kam yon, o to mo bi li biç ti: An ne i le ký zý can ver di To kat ta ki tra fik ka za sýn da an ne i le ký zý ha ya tý ný kay - bet ti, ba ba i se a ðýr ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Er ba - a dan Re þa di ye ye gi den Bas ri Þa hin (27) i - da re sin de ki 60 KR 204 pla ka lý o to mo bil, Nik sar i le Er ba a a ra sýn da, D-100 ka ra yo - lu Er küm bet a raç par ký ya kýn la rýn da, kar þý yön den ge len Ýs ma il Kök ün (38) kul lan dý ðý 52 K 7066 pla ka lý kam yon la çar pýþ tý. O to mo bil sü rü cü sü Bas ri Þa - hin in e þi Tuð ba Þa hin (22) ve ký zý Be li nay Þa hin (10 ay lýk) ka za ye rin de ha ya tý ný kay bet ti. A ðýr ya ra la nan Bas ri Þa hin, Er ba a Dev let Has ta ne sin - de ki mü da ha le nin ar dýn dan To kat a sevk e dil di. O to - mo bil sü rü cü sü Bas ri Þa hin in Re þa di ye ye bað lý Es ki kö yü ca mi si nin i ma mý ol du ðu, mem le ke ti Er ba a dan gö rev ye ri Re þa di ye ye git ti ði öð re nil di. To kat / a a

5 5 HA BER Y drbat ho o.com Oy ve yön Ye tiþ kin her va tan da þýn ye rel ve ge nel si ya - set le il gi si i ki tür lü o lur: Bi rin ci si; par ti yö ne ti mi, bel de yö ne ti mi, ül - ke yö ne ti mi i çin ve bu yö ne tim le rin ku rul la rý - na ü ye lik i çin a day ol mak ve oy is te mek ve do - la yý sýy la se çil di ðin de de ic ra at yap mak. Bu na ak tif si ya set de ni yor. Ak tif si ya set, ta bi - a tý ge re ði re ka bet çi dir, yen me ve ye nil me kur - gu su na da ya lý dýr. Re ka bet i se ta bi a tý ge re ði hak sýz re ka bet ol ma ya me yil li bir dav ra nýþ ka lý - bý nýn a dý dýr. Hýrs, hu su met, ka ram sar lýk, gu - rur, zu lüm gi bi in sa nî risk ler i çe rir. Si ya set le il gi len me nin i kin ci bi çi mi i se va tan da - þýn si ya se te do lay lý bi çim de et ki et me si ve kat ký yap ma sý dýr. Bu na i se pa sif si ya si il gi de ni yor. Bu i kin ci tür si ya se ti, si ya se te gi ren de gir - me yen de ya pa bi lir. Men fi si ya set ten Al lah a sý ðý na rak yap mak þar týy la bu si ya se tin cid dî bir in sa nî ve ah lâ kî ris ki yok tur. An cak risk le ri ve kat ký la rý yö nün den si ya set - le pa sif il gi ya da si ya se te pa sif kat ký de ni len du ruþ da i ki alt gru ba ay rý la bi lir. Di ðer i fa dey le, ye tiþ kin her va tan da þýn ye rel ve ge nel si ya se te kat ký sý da i ki tür lü o la bi lir: Oy ver mek ve yön ve fi kir ver mek. Oy ver mek, her ye tiþ ki nin, an cak ö nü ne se çim san dý ðý ge lin ce ya pa ca ðý tür den bir kat ký dýr. Bil has sa li der li ðe ve li der ka riz ma sý na ö nem ve ren par ti ler i çin seç men den re yi ni al mak, bir yön den en zor o lan kat ký dýr, a ma di ðer yön den ba kýl dý ðýn da en ko lay o la ný dýr: Ger çek ten, seç me ni ik na et mek zor dur zi ra o yu tek tir ve do la yý sýy la kýy met li dir, ya o na ya þu na ya da bu na ve re cek tir. A ma seç men sa de - ce oy ve ren bir seç men se ve ik na ol muþ sa ar týk ge ri si ko lay dýr, zi ra o yu nu pa ha lý ya sat maz, oy - dan son ra sý na da ka rýþ maz. Si ya se te yön ver mek i se sa de ce se çim dö ne - min de de ðil her za man i çin müm kün dür ve üs te - lik bütün si ya set çi ler i çin en az oy ka dar ge rek li - dir. An cak a kýl ver me oy ver di yen ka riz ma tik si ya set çi ler bu nu pek de ar zu et mez ler. Si ya se te yön ver mek si ya set ca mi a sý i çin as - lýn da oy ver mek ten da ha de ðer li dir ve yön-len - di ri ci dir. Zi ra yön ve re nin re ka be te gir me si ge - rek mez. Ta raf ol ma sý da þart de ðil dir. Ay rý ca, ta raf tar ol mak da na si ha te za rar ver - mez. Ta raf gir lik yap ma mak kay dýy la ta raf-tar - lýk da i ma meþ ru dur. Ta raf ta rýn ta raf gir li ðe dö - nüþ me si de za ten fi kir ver mek te de ðil oy is te - mek te ve oy ver mek te ken di si ni gös ter. Üs te lik si ya se te yön ver mek oy ver mek gi bi re ka bet çi ve bö lü cü/tü ke ti ci de de ðil dir. O yu - nu zu sa de ce bir par ti ye ya da bir a da ya ve re bi - lir si niz. A ma fi kir le ri ni zi sü rek li ge liþ ti re bi lir ve tüm par ti le re ve bütün a day la ra ak ta ra bi lir si niz. Sen dün þu na a kýl ver miþ tin, bu gün bu na ve re mez sin de nil mez. Sen ge çen se çim de þu na ön ver miþ tin, þim - di bu na na sýl yön ve rir sin de de nil mez. Si ya se tin ý sýn dý ðý gün ler de a na kav ram se çim ve oy o lur. Oy sa si ya se tin ý sýn dý ðý gün ler de re ka bet ký zý - þýr ve kalp ak lý dev re dý þý bý rak ma ya me yil li dir. Si ya se tin se rin ol du ðu gün ler de i se a na ko nu si ya set hak kýn da fi kir te a ti si dir. Ve ga li ba fi kir te a ti si fi kir sa hip le ri i çin da ha kýy met li dir. Zi ra si ya set gö nül den zi ya de a kýl i þi dir. Ýn san la rýn â hi re ti ni kur tar ma yý ve bu mâ nâ - da din hiz me ti i fa et me yi ken di si ne va zi fe bi len ki þi ler ve e kip ler, si ya se tin baþ ta ki bi rin ci bi çi - miy le il gi len mez ler. Zi ra ön ce lik le ri fark lý dýr. Bu na kar þý lýk din hiz me ti ya pan la rýn si ya se tin i - kin ci bi çi miy le il gi len me le ri ne i se ma ni yok tur. Zi ra; Si ya se te oy kat ký sý va kit al maz. Risk le rin den u zak kal mak kay dýy la ül ke ye fay da lý dýr. Si ya se te yön kat ký sý i se sos yal leþ me nin ko lay ve fa kat et ki li ve fay da lý bir yo lu dur ve ço ðu za man ken di li ðin den or ta ya çý kan fay da lý bir so nu cu dur. KERMESE DÂVET Tarih: Yer: Mevlânâkapý Caddesi No: 139/B Odabaþý Camii Karþýsý, Burda Market yaný Fýndýkzade-Fatih/ ÝSTANBUL Organizasyon: Ýstanbul Hanýmlar Komisyonu Ýs tan bul i ki gün da ha yað mur lu n ÝS TAN BUL DA ön ce ki gün ak þam baþ - la yan ve dün sa bah sa at le rin de et ki li o - lan yað mu run i ki gün da ha sü re ce ði bil - di ril di. Ýs tan bul Me te o ro lo ji Böl ge Mü - dü rü Mus ta fa Yýl dý rým, il ge ne lin de et ki - li o lan ya ðýþ lý ha va nýn i ki gün da ha de - vam e de ce ði ni söy le di. Ya ðýþ la rýn þeh rin ö zel lik le Av ru pa ya ka sýn da kuv vet li o la - rak gö rül dü ðü nü be lir ten Yýl dý rým, il ge - ne lin de met re ka re ye ki log ram a - ra sýn da ya ðýþ düþ tü ðü nü i fa de et ti. Ýs tan - bul da ha va sý cak lý ðý nýn bu gün ve ya rýn mev sim nor mal le ri nin al týn da o la ca ðý ný bil di ren Yýl dý rým, 21 Ni san Per þem be ve 22 Ni san Cu ma gün le ri ya ðýþ lý ha va nýn et ki si ni yi ti re ce ði ni, bu gün ler de ha va sý - cak lý ðý nýn 2-4 de re ce art ma sý nýn bek len - di ði ni kay det ti. Yýl dý rým, haf ta bo yun ca rüz ga rýn kuv vet li o la rak poy raz dan e se - ce ði ni, Ýs tan bul un ku ze yin de yer a lan il - çe ler de se rin ha va nýn da ha et ki li o la ca - ðý ný söz le ri ne ek le di. Ýstanbul / a a Gün doð du gü ven ta ze le di n ME MUR-SEN Ge nel Baþ kan lý ðý na Ah met Gün doð du ye ni den se çil di. Kon fe de ras yo - nun Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü Kon fe - rans Sa lo nu nda ön ce ki gün baþ la yan ge nel ku ru lu, dün Baþ kent Öð ret me ne vi nde ya - pý lan se çim le so na er di. Gün doð du baþ kan - lý ða ye ni den se çi lir ken kon fe de ras yon yö - ne tim ku ru lu da þu i sim ler den o luþ tu: Toç bir-sen Ge nel Baþ ka ný Gü nay Ka ya Ge nel Sek re ter, Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný Me tin Me miþ Ge nel Teþ ki lat lan dýr ma Sek - re te ri, Di ya net-sen Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar Ge nel Ma li Sek re ter, E ner ji Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný Ha cý Bay ram Ton - bul Ge nel Mev zu at ve Top lu Söz leþ me Sek re te ri, Ha lit Or ta köy Ba sýn ve Ý le ti þim Sek re te ri, Ah met Kay tan Ge nel E ði tim ve Sos yal Ý liþ ki ler Sek re te ri. So nuç la rýn a çýk - lan ma sý nýn ar dýn dan bir ko nuþ ma ya pan Ah met Gün doð du, de le ge le re te þek kür e - de rek, Ge nel Ku rul n bir de mok ra si þö le ni þek lin de geç ti ði ni di le ge tir di. An ka ra / a a Sað lýk ça lý þan la rý ey lem de n SAÐ LIK ça lý þan la rý, iþ, ge lir ve can gü - ven ce si ta lep le ri ni di le ge tir mek i çin bu gün ve ya rýn hiz met ü ret me ye cek le ri ni a çýk la dý. Ýs tan bul Ta bip O da sý, SES Ýs tan bul Þu be le - ri ve Dev rim ci Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, sað lýk ça lý þan la rý - nýn, sos yal ve e ko no mik þart la rý nýn i yi leþ ti - ril me si, va tan daþ la rýn ni te lik li sað lýk hiz - me tin den fay da la na bil me si i le il gi li ta lep le - ri ni ka mu o yu na ve hü kü me te i let mek i çin 2 gün lük hiz met ü ret me me ey le mi ger çek - leþ ti re cek le ri bil di ril di. Ý ki gün lük ey lem kap sa mýn da, bu gün Ýs tan bul Týp Fa kül te si Te mel Bi lim ler Bi na sý ö nü ve Hay dar pa þa Nu mu ne Has ta ne si bah çe si ne Gö rev Ça - dý rý ku ru la ca ðý, Ýs tan bul Týp Fa kül te sin de ger çek leþ ti ri le cek mer ke zi ba sýn a çýk la ma - sý nýn ar dýn dan, sað lýk ça lý þan la rý ön ce Cer - rah pa þa ya da ha son ra Ha se ki ye yü rü yüþ ger çek leþ ti ri le ce ði bil di ril di. Sað lýk ça lý þan - la rý nýn ya rýn i se Hay dar pa þa Nu mu ne Has - ta ne sin den Ka dý köy Mey da ný na bir yü rü - yüþ ya pa ca ðý a çýk lan dý. Ý ki gün lük iþ bý rak - ma ey le mi sý ra sýn da, ya tan ve a cil has ta lar dý þýn da kim se ye sað lýk hiz me ti ve ril me ye - ce ði kay de dil di. Ýstanbul / a a MB Baþ ka ný ve da et ti n BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, gö rev sü re si dün do lan o lan Mer kez Ban ka sý Baþ - ka ný Dur muþ Yýl maz ý ka bul et ti. Baþ ba kan lýk Mer kez Bi na da ki gö rüþ me, yak la þýk 40 da ki - ka sür dü. Gö rüþ me nin ar dýn dan ba sýn men - sup la rý na a çýk la ma ya pan Yýl maz, gö rev sü - re si nin dün sa at i ti ba riy le so na er di ði - ne i þa ret e de rek, Baþ ba kan Er do ðan a ve da zi ya re ti ger çek leþ tir di ði ni kay det ti. Er do - ðan ýn da ken di si ne 4-5 yýl lýk ça lýþ ma sü re si i - çin te þek kür et ti ði ni ve pla ket ver di ði ni an la - tan Yýl maz, ken di si nin de Baþ ba kan a te þek - kür le ri ni sun du ðu nu söy le di. Dur muþ Yýl - maz, gö rev sü re si ni so na e ri þiy le il gi li bir so - ru yu ce vap lar ken, Bu bir bay rak ya rý þý. Her baþ lan gý cýn bir bi ti þi var. Bu bi tiþ ga yet do ðal, nor mal, bir nö bet de ði þi mi. Ül ke mi ze ha yýr lý ol ma sý ný di li yo rum. Ye ni yö ne tim e lin den ge le ni yap ma ya de vam e de cek tir di ye dü þü - nü yo rum þek lin de ko nuþ tu. An ka ra / a a Ke mik ler as ker le re a it n ER ZU RUM UN Pa sin ler il çe sin de ki bir in þa at ka zý sýn da bu lu nan in san ke mik le ri - nin sýrrý çözüldü. A ka de mis yen ler den o lu - þan 10 ki þi lik bir e kip, haf ri yat ça lýþ ma sýn - da in san ke mik le ri nin bu lun du ðu Ba tý Kýþ - la mev ki sin de ki böl ge de in ce le me ler de bu - lun du. Uz man lar, ka zý sý ra sýn da çý ka rý lan yak la þýk 200 e ya kýn in san ke mi ði ni ya kýn - dan in ce le di. Ba tý Kýþ la sý nýn 50 met re do - ðu sun da, top rak yü ze yi ne 1.30 met re de - rin lik te bu lu nan, 6 met re ge niþ lik te ve 70 met re u zun lu ðun da ki a lan da üst üs te def - ne dil miþ o la rak bu lu nan ke mik ler ü ze rin - de ya pý lan a raþ týr ma da, söz ko nu su in san ke mik le rin Do ðu Cep he si nde düþ ma na kar þý ve ri len mü ca de le ya ra la na rak Pa sin - ler il çe sin de ki Sah ra Has ta ne si ne (Sey yar Has ta ne) te da vi i çin ge ti ri len ve bu ra da ti - fo, ti füs ve ko le ra gi bi sal gýn has ta lýk lar dan ö tü rü þe hit dü þen Türk as ker le ri ne a it ol - du ðu a çýk lan dý. Erzurum / a a ÖZ GÜR-DER An tal ya Tem sil ci - li ði, Ba þör tü sü ba zen ta ký lan, ba zen çý ka rý lan, za man ze min, ma kam mev ki gi bi ba sit ge rek - çe ler le çý ka rý lýp ta ký lan bir ak - se su ar de ðil dir a çýk la ma sýn da bu lun du. Öz gür-der An tal ya Tem sil - ci li ði nin An tal ya ka pa lý yol da ya pý lan ba sýn a çýk la ma sýn da AKP nin An tal ya dan 13. sý ra da mil let ve ki li a da yý gös ter di ði ba - þör tü lü Gül de ren Gül te kin in Se çi lir sem Mec lis te ba þý mý a - ça rým me sa jý e leþ ti ril di. A çýk - la ma da, ba þör tü sü nün ba zen ta ký lan, ba zen çý ka rý lan, za - man-ze min, ma kam-mev ki gi bi ba sit ge rek çe ler le çý ka rý lýp ta ký - lan bir ak se su ar ol ma dý ðý be lir - ti le rek, Ba þör tü sü, Müs lü man ka dý nýn o nu ru, hay si ye ti, þe re fi ve na mu su dur. Gül de ren Gül - te kin ad lý mil let ve ki li a da yý, ba - þý ný Mec lis te a ça bi le ce ði söy le - miy le sa de ce ken di si ni tem sil e de bi lir de nil di. AKP nin Gül de ren Gül te kin gi bi ni çin ba þör tü sü tak tý ðý ný an - la ya ma yan bir ba ya ný mil let ve ki - li a da yý gös ter me si nin ký nan dý ðý a çýk la ma da, 28 Þu bat dö ne miy le þu an a ra sýn da hiç bir de ði þik lik ol ma dý ðý, o za man da MHP Mil - let ve ki li Nes rin Ü nal ýn ba þý ný a - ça rak Mec li se gir di ði, þim di de ay ný þe yin iç sel leþ ti ril di ði ne vur - gu ya pýl dý. A çýk la ma da, þu i fa de - le re yer ve ril di: MHP den a day o lup ba þör tü - lü ler den oy a la rak Mec lis e gi ren ve hiç sý kýl ma dan ba þý ný a çan Nes rin Ü nal gi bi, ba þör tü sü ve Müs lü man ha ným la rýn ör tü süy - le a lay e den, za man ve ze mi ne gö re ör tü nüp a çýl ma yý dek la re e den bu ba ya ný a day gös ter dik - le ri i çin AKP yi ký ný yo ruz. Biz ler, ba þör tü sü ya sa ðý ve her tür lü da - yat ma ya son ve ril me si ni bek ler - ken Al lah ýn bir far zý o lan ba - þör tü sü nün ni çin ta kýl dý ðý ný an - la ya ma yan bu ba ya nýn, a day ya - pýl ma ge rek çe si ne dir? di ye AKP ye so ru yo ruz. 28 Þu bat ta ü ni ver si te ler de a çý lan ik na o da - la rý na ye ni ik na cý lar ar týk AKP nin e liy le mi ye tiþ ti ri lip kar þý mý za çý ka cak týr? BAÞ BA KAN YAN LIÞ MI BÝL GÝ LEN DÝ RÝ LÝ YOR? Öz gür-der in a çýk la ma sýn da, mü dür lü ðü nü yap tý ðý o kul da hiç bir ya sal ge rek çe si ol ma dý ðý hal de po lis zo ruy la ba þör tü lü a - çý köð re tim li se si öð ren ci le ri ni dý þa rý at tý ran ve üs tü ne üst lük a - ðýr ha ka ret ler de bu lu nan AKP nin Si irt ten 2. sý ra Mil let - ve ki li A da yý Os man Ö ren in a - day gös te ril me si de e leþ ti ril di. A çýk la ma da, Bu ba þör tü lü le re ha ka ret tir. Hal kýn i nanç la rýy la dal ga ge çen, a þa ðý la yan ve ya - sak la yan bu tip le rin ba þör tü sü so ru nu nu çö ze ce ði ni söy le yen AKP den a day gös te ril me si tam an la mýy la re za let tir. Ýs lâm ve de - ðer le ri ne kar þý her çe þit zül mü meþ ru gö ren bu tip le rin der hal is ti fa et ti ril me le ri ge rek mek te - dir. A day se çi min de, ký lý kýrk yar dýk la rý ný söy le yen Baþ ba ka - nýn bu ko nu da sa mi mi ol ma dý - ðý ný ve ya yan lýþ bil gi len di ri le rek kan dý rýl dý ðý ný dü þü nü yo ruz. de - nil di. Antalya / Ye ni As ya Baþörtüsü aksesuar deðildir AKP NÝN VEKÝL ADAYINA TEPKÝ YAÐIYOR YASAKÇILAR ÝÞ BAÞINDA AN KA RA DA o ku la ba þör tü süy le gi re me dik le ri ni söy le - yen bir grup öð ren ci, ken di le ri ne des tek ve ren sen di ka yet ki li le riy le fa kül te gi ri þin de ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Tan - do ðan da ki An ka ra Ü ni ver si te si Ec za cý lýk Fa kül te si gi ri - þin de top la nan bir grup öð ren ci, o kul yö ne ti mi nin ta li - ma tý ü ze ri ne, gü ven lik gö rev li le ri nin ba þör tü süy le fa kül - te ye gir me le ri ne i zin ver me di ði ni kay det ti. Öð ren ci le re des tek ve ren Me mur-sen An ka ra Ýl Tem sil ci si Mus ta fa Kýr, fa kül te gi ri þin de yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da, o ku la ba þör tü süy le gir mek is te yen öð ren ci le rin gü ven lik gö rev - li le ri ta ra fýn dan en gel le ne rek e ði tim hak kýn dan mah rum e dil di ði ni söy le di. Ü ni ver si te le rin yap týk la rý a raþ týr ma lar la ül ke nin uf ku nu a çan, ge le ce ði ne ý þýk tu tan ku rum lar ol - ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Kýr, an cak ü ni ver si te le rin bu yö nüy le de ðil de ya sak çý kim lik le riy le ön pla na çýk týk la rý ný be lirt ti. Mus ta fa Kýr, A ta türk il ke le rin de, dev rim ka nun - la rýn da, YÖK Ka nu nu nda, A na ya sa da ve ya sa lar da ü ni - ver si te ler de ba þör tü sü nü ya sak la yan tek bir mad de yok - ken ü ni ver si te le rin ba þör tü sü ya sak çý lý ðý na so yun ma sý he pi mi zi üz mek te dir de di. An ka ra Ü ni ver si te si rek tö rü ve rek tör yar dým cý la rýy la yap týk la rý gö rüþ me de, ba þör tü - sü nün der se gir me ye ma ni ol ma ya ca ðý nýn i fa de e dil di ði - ni söy le yen Kýr, bu na rað men ya sa ðýn de vam et ti ði ni be - lirt ti. Öð ren ci ler i se ilk defa ba þör tü süy le fa kül te ye gir - mek is te dik le ri ni, an cak gü ven lik gö rev li le ri nin, Rek tö - rün ta li ma tý var. Si zi a la ma yýz di ye rek ken di le ri ne en gel ol du ðu nu söy le di ler. A çýk la ma nýn ar dýn dan ba þör tü lü öð - ren ci ler, ken di le ri ne des tek ve ren sen di ka ü ye le riy le fa - kül te ye gir mek is te di. Gü ven lik gö rev li le ri, kim lik kon tro - lü nün ar dýn dan öð ren ci le ri fa kül te ye al dý. An ka ra / a a SE ÇÝ LÝR SEM MEC LÝS TE BA ÞI MI A ÇA RIM DÝ YEN AKP A DA YI TEP KÝ ÇEKERKEN, BA ÞÖR - TÜ SÜ NÜN BA ZEN TA KI LAN, BA ZEN ÇI KA RI LAN, BÝR AK SE SU AR OL MA DI ÐI VUR GU LA NDI. Özgür-Der'in açýklamasýnda "Baþörtüsü ve Müslüman hanýmlarýn örtüsüyle alay eden, zaman ve zemine göre örtünüp açýlmayý deklare eden bayaný aday gösterdikleri için AKP'yi kýnýyoruz" denildi. AB or tak tu tum bel ge sin de, üst dü zey or du men sup la rý nýn iç ve dýþ po li ti ka gi bi ken di so rum lu luk la rý ný a þan ko nu lar da a çýk la ma yap mak tan vaz geç me le ri ge rek ti ði vur gu la - ný yor. Tür ki ye ve AB a ra sýn da ki en yük sek ka rar or ga ný o lan Or tak lýk Kon se yi nin 49 un cu top lan tý sý bu gün Brük sel de ger çek - leþ ti ri le cek. Tür ki ye yi Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah - met Da vu toð lu ve Dev let Ba ka ný ve Baþ mü - za ke re ci E ge men Ba ðýþ ýn tem sil e de ce ði top lan tý da AB ta ra fý, si vil as ker i - liþ ki le ri, a na ya sa de ði þik li - ði, yar gý re for mu, ak tif dýþ po li ti ka ve e ko no mi yö - ne ti mi ni ö ver ken i fa de öz gür lü ðü, li - man la rýn a çýl ma ma sý, de mok ra tik a çý lý mý nýn bek - len ti le ri kar þý la ma ma sý ve di ni a - zýn lýk lar la il gi li e leþ ti ri ler de bu lu na cak. Top lan tý da Türk ta ra fý na su nu la cak AB or tak tu tum bel ge sin de, gü ven lik güç le ri ü ze rin de si vil de ne ti min de Tür ki ye nin sað la dý ðý i ler le me ler not e di le rek bu kap - sam da as ke ri yar gý nýn gö rev a la ný nýn da - ral týl ma sý, Yük sek As ke ri Þu ra ka rar la rý nýn yar gý ka rar la rý na a çýl ma sý ve yük sek rüt be - li or du men sup la rý nýn si vil mah ke me ler de yar gý lan ma la rý i çin ya sal dü zen le me ler ya - pýl ma sý sa yý lý yor. Bel ge de bu nun la bir lik te, üst dü zey or du men sup la rý nýn iç ve dýþ po li ti ka gi bi ken di so rum lu luk la rý ný a þan ko nu lar da a çýk la ma yap mak tan vaz geç - me le ri ge rek ti ði vur gu la ný yor. A NA YA SA DE ÐÝ ÞÝK LÝK LE RÝN DE UZ LAÞ MA ÇAÐ RI SI AB ta ra fý nýn gö rüþ le ri ni yan sý tan bel ge de, Tür ki ye nin 12 Ey lül de ki re fe ran dum la ka - bul et ti ði a na ya sa de ði þik li ði nin doð ru yön - de a týl mýþ ö nem li bir a dým ol du ðu be lir ti le - rek, Av ru pa stan dart la rýy la u - yum lu uy gu la ma nýn ki lit ö - nem ta þý dý ðý kay de di li yor. AB bel ge sin de ay rý ca, ge le - cek te ki a na ya sa de ði þik lik le ri nin müm kün ol du ðun ca ge niþ ka - tý lým la di ya log ve uz laþ ma ru hu i çin de ha zýr lan ma sý çað rý sý ya pý lý yor. DIÞ PO LÝ TÝ KA DA A BÝ Ý LE YA KIN KO OR DÝ NAS YON TAV SÝ YE SÝ Bel ge de, Tür ki ye de ki yar gý re for mu pa ke - tin den de mem nu ni yet duy du ðu nu di le ge ti - ren AB, ö nü müz de ki dö nem de is ti naf mah ke - me le riy le ha kim ve sav cý la rýn mes le ki e ði ti mi - ne a ðýr lýk ve ril me si ni is ti yor. AB or tak tu tum bel ge sin de, Tür ki ye nin da ha da ak tif dýþ po li - ti ka iz le me ye baþ la dý ðý ve ö nem li bir böl ge sel o yun cu ol du ðu i fa de e di le rek An ka ra ya dýþ po li ti ka da AB i le ya kýn ko or di nas yon i çin de ha re ket et me si tav si ye e di li yor. Brüksel / a a As ker so rum lu luk la rý ný aþ ma sýn TÜRK TA RA FI NA SU NU LA CAK AB OR TAK TU TUM BEL GE SÝN DE, AS KER LE RÝN SO RUM LU LUK - LA RI NI A ÞAN KO NU LAR DA A ÇIK LA MA YAP MAK TAN VAZ GEÇ ME LE RÝ GE REK TÝ ÐÝ BE LÝRT LÝ YOR. Ý FA DE ÖZ GÜR LÜ ÐÜ KO NU SUN DA E LEÞ TÝ RÝ BEL GE DE li man la rýn a çýl ma ma sý, de - mok ra tik a çý lý mýn bek len ti le ri kar þý la - ma ma sý, i fa de öz gür lü ðü nün Av ru pa Ýn - san Hak la rý Söz leþ me si ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM) ka rar la rý nýn ge ri sin de kal ma sý ve gay ri müs lim top lu - luk lar ve A le vi ler ü ze rin de ki ký sýt la ma lar e leþ ti ri li yor. AB bel ge sin de bu kap sam - da, son ga ze te ci tu tuk la ma la rýn dan, bir ki tap tas la ðý na el ko nul ma sýn dan ve in - ter net si te le ri nin sýk sýk ka pa týl ma sýn - dan de rin en di þe du yul du ðu, ga ze te ci le - rin ar tan o to san sü rü nün i la ve en di þe kay na ðý ol du ðu di le ge ti ri li yor. TÜRK TA RA FI AB YÝ AY RIM CI LIK LA SUÇ LA YA CAK E DÝ NÝ LEN bil gi ye gö re Or tak lýk Kon se - yi nde Türk ta ra fý i se AB nin vi ze ko nu - sun da ki çe liþ ki li tu tu mu nu ve ka tý lým mü za ke re le rin de ki si ya si en gel le ri gün - de me ge ti re cek. Türk ta ra fý bu kap - sam da, ge ri ka bul an laþ ma sý mü za ke - re le ri ta mam lan ma sý na rað men AB ü - ye le ri nin vi ze ser bes ti si mü za ke re le ri ni yü rüt me si i çin AB Ko mis yo nu na yet ki ver me ye ya naþ ma ma sý nýn se bep ol du - ðu ha yal ký rýk lý ðý ný ak ta ra cak. Bedri Baykam a býçaklý saldýrý n KARS TAKÝ Ýnsanlýk Anýtý ile ilgili toplantýdan çýkan ressam Bedri Baykam, býçaklý saldýrý sonucu yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul daki Akatlar Kültür Merkezi nde düzenlenen, Kars taki Ýnsanlýk Anýtý yla ilgili toplantýdan çýkan Bedri Baykam, bir kiþinin býçaklý saldýrýsýna uðradý. Yaralanan Baykam, taksiyle Acýbadem Maslak Hastanesine götürüldü. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ýn Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn ile hastanenin baþhekimini arayarak bilgi aldýðý öðrenildi. Saldýrýda Piramit Sanat Galerisi Genel Koordinatörü Tuba Kurtulmuþ un da yaralandýðý bildirildi. Ýs tan bul / a a

6 6 19 YURT HABER NÝSAN 2011 SALI Y Bu or man lar da bal var TÜR KÝ YE NÝN ÝLK BAL OR MA NI AF YON KA RA HÝ SAR Ý LÝNÝN ÞU HUT ÝL ÇE SÝN DE YER ALIYOR. ÜLKE GE NE LÝN DE Ý SE, 35 Ý LDE HEK TARLILK BÝR A LAN DA 97 A DET BAL OR MA NI KURULDU. Baðcýlar Belediyesi, ço ðun lu ðu öð ren ci ler den o luþ mak ü ze re, Bað cý - lar da i ka met e den va tan daþ larý Ça nak ka le Þe hit li ði ne gö tü rüyor. Baðcýlar Belediyesi 12 bin kiþiyi Çanakkale ye götürüyor BAÐCILAR Be le di ye si ge le nek sel ha le ge tir di ði Ça nak ka le Þe hit li ði ge zi le ri ne baþ la dý. Öð ren ci ler ön ce lik li ol mak ü ze re 12 bin Bað cý lar lý üc ret siz Ça nak ka le ye gi di yor. Bað cý lar Be - le di ye si ge le nek sel ha le ge tir di ði Ça nak ka le Þe hit li ði ge zi le ri - ne bu yýl da baþ la dý. Ço ðun lu ðu öð ren ci ler den o luþ mak ü ze - re, Bað cý lar da i ka met e den va tan daþ lar Ça nak ka le Þe hit li - ði ne gö tü rü lü yor. Haf ta i çi her gün Bað cý lar dan kal kan 5 o - to büs il köð re tim se ki zin ci sý nýf öð ren ci le ri i le or ta öð re tim son sý nýf öð ren ci le ri ni Ça nak ka le Þe hit li ði ne gö tü rü yor. Haf ta so nu i se Bað cý lar Be le di ye si Ma hal le Ko na ðý na mü - ra ca at ta bu lu nan va tan daþ lar þe hit lik le re gö tü rü lü yor ve bu ra da uz man reh ber le rin an la tým la rý eþ li ðin de þe hit li ði ge zi yor. Her o to büs i çin ay rý ay rý tu tu lan reh ber ler, ge zi - ye ka tý lan la ra, Ça nak ka le Sa vaþ la rý hak kýn da bil gi ve ri yor. Ça nak ka le Sa vaþ la rý nýn ya þan dý ðý Conk ba yý rý, A na far ta - lar, Ki lit ba hir, A rý bur nu ve ben ze ri böl ge ler i le baþ ta Mus ta fa Ke mal A ta türk ol mak ü ze re, Se yit On ba þý, Yah - ya Ça vuþ gi bi sa vaþ ta i sim le ri ö ne çýk mýþ kah ra man lar hak kýn da bil gi ler ve ren reh ber ler, ge zi ye ka tý lan la rý a de ta o ta ri he gö tü rü yor. Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý - rý cý, bu yýl da 12 bin Bað cý lar lý yý Ça nak ka le Þe hit lik le ri ne gö - tür me yi he def le dik le ri ni söy le di. Ýs tan bul/ Ye ni As ya Nem rut Da ðý yo lu ký sal tý la cak MALATYA Va li si Ul vi Sa ran, Nem rut Da ðý na Bü yü - köz kö yü yo lun da ki ge niþ let me ve as falt la ma ça lýþ ma la rý son ra sýn da 1 sa at 15 da ki ka da gi di le ce ði ni söy le di. Sa ran, yap tý ðý a çýk la ma da, Ma lat ya dan Nem rut a u la þý mýn zor - lu ðu na dik ka ti çe ke rek, Bü yü köz kö yün den i ti ba ren 9 ki - lo met re lik bö lüm de Ýl Ö zel Ý da re si nin ge niþ let me ve as - falt la ma ça lýþ ma la rý son ra sýn da u la þý mýn 2,5 sa at ten 1 sa - at 15 da ki ka ya i ne ce ði ni bil dir di. 6 ki lo met re lik bir bö lü - mün ge niþ let me ça lýþ ma la rý na baþ lan dý ðý ný be lir ten Sa - ran, Tem muz a yý i ti ba riy le bütün yol ge niþ le til miþ ve ra - hat ça u la þý lýr ha le ge ti ril miþ o la cak de di. Ö te yan dan Va li Sa ran, A ne mon O tel Ýþ let me le ri ta ra fýn dan Nem - rut a bir o tel ya pý la ca ðý ný a ným sa ta rak, Bu o tel öz gün bir tarz da in þa e di le cek. Taþ tan ya pý la cak o tel, böl ge ye cid di bir ka za ným, tu rizm ha re ket li li ði sað la ya cak. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ta ra fýn dan te mel le ri a tý lan o te lin in þa a tý na de vam e di li yor di ye ko nuþ tu.ma lat ya /a a MÜÞERREF AKSOY ANTALYA ÇEVRE ve Or man Ba kan lý ðý ül ke nin dört bir ya nýn da bal ü re ti mi ne yö ne lik or man la rýn ku rul ma sý i çin ça lýþ ma la rý na hýz ver di. Çev re ve Or man Ba ka ný Prof Dr. Vey sel E roð - lu nun da biz zat ta ki biy le bu gü ne ka dar ya pý - lan ça lýþ ma lar el den ge çi ri lip sek tör tem sil ci - le ri i le gö rü þül dü. A rý cý la rýn ar týk or ma nýn ka lý cý ko nuk la rý ol du ðu ka bul e di lip bu çer - çe ve de ül ke mi zin dört bir ya nýn da bal ü re ti - mi ne yö ne lik or man la rýn ku ru lu þu i çin ça lýþ - ma lar baþ la týl dý. Çev re ve Or man Ba kan lý ðý, bu mak sat la Bal Ü re tim Or ma ný Pro je si ni ha ya ta ge çir di. Tür ki ye nin ilk bal or ma ný pro je si Af yon ka ra - hi sar i li Þu hut il çe si Að zý ka ra Gö le ti Bal Ü re - tim Or ma ný o luþ tu ru la rak ha ya ta ge çi ril di. Þu a na ka dar 35 i li miz de hek tar a lan da 97 a det bal or ma ný ku rul du. A rý cý lýk fa a li ye ti nin des tek len me si ve bu nun i çin ge rek li ça lýþ ma - la rýn ya pýl ma sý i çin Çev re ve Or man Ba kan lý - ðý ta ri hin de bir ge nel ge ya yým la - na rak bü tün teþ ki lat la rý bil gi len dir miþ ti. Bal Or ma ný pro je si i le or man lýk a lan lar da a rý cý - lýk fa a li ye ti ne uy gun o la rak ya lan cý a kas ya, Çevre ve Orman Bakanlýðý, arýcýlýðýn teþvik edilmesi için yurdun çeþitli yerlerine "bal ormanlarý" kurmaya baþladý. sö ðüt, ak ça a ðaç, ba dem, so fo ra tür le ri i le a - ðaç lan dýr ma nýn ya nýn da ko run ga, de ve di - ke ni, ka ra ça lý, gi bi bal ve ri mi i çin ö nem li o - lan ot su ve ça lým sý bit ki le re yer ve ri le rek a rý - cý la rýn e ko no mik o la rak kal kýn ma la rý na hiz - met e di li yor. Ba rýþ ko ro su, ba rýþ þar ký la rý söy le ye cek PENDÝK Be le di ye si her yýl dü zen le di ði Ge le nek sel Dün ya Ço cuk la rý Pen - dik Bu luþ ma sý nda bu yýl ilk le ri ger çek leþ ti re cek. 19 Ni san da baþ la ya cak or ga ni za son da ilk de fa Pen dik Sta dý nda 500 ki þi lik dev ba rýþ ko ro su, ba - rýþ þar ký la rý söy le ye cek. Prog ram kap sa mýn da Yu nus Em re Kül tür Mer - ke zi nde ba rýþ kü tü ðü ya pý la cak ve ço cuk lar Pen dik ten dün ya ya ba rýþ me sa jý ve re cek. Pen dik Be le di ye si nin her yýl 23 Ni san Ço cuk Bay ra mý mü na se be tiy le dü zen le di ði Dün ya Ço cuk la rý Pen dik Bu luþ ma sý nýn al - týn cý sý 19 Ni san da baþ la ya cak. Fark lý mil let ler den ço cuk la rýn bu luþ tu ðu or ga ni zas yon da bu yýl ilk ler ger çek leþ ti ri le cek. Pen dik Sta dý nda öð ren ci - ler den o lu þan 500 ki þi lik dev ba rýþ ko ro su dün ya ya ba rýþ me sa jý ve re cek. Pen dik Be le di ye Baþ ka ný Ke nan Þa hin, or ga ni zas yo nun Pen dik in i ma - jý na ö nem li bir kat ký da bu lu an ca ðý ný söy le di. 6. Ge le nek sel Dün ya Ço - cuk la rý Pen dik Bu luþ ma sý nýn dün ya nýn ba rý þa en çok ih ti yaç duy du ðu dö nem de ya pýl ma sý ný ay rý bir an la mý ol du ðu nu vur gu la yan Baþ kan Þa - hin, bütün Pen dik li le ri bu or ga ni zas yo na ka týl ma ya da vet et ti. Bu yýl ki or ga ni zas yo na 12 ül ke den ço cuk lar ka týl cak. Ýs tan bul/ Ye ni As ya Pendik Belediyesinin 19 Nisan da baþlatacaðý organizasyonda, Pen dik Sta dý nda öð ren - ci ler den o lu þan 500 ki þi lik dev ba rýþ ko ro su dün ya ya ba rýþ me sa jý ve re cek. OR MAN LA RA HAN GÝ AÐAÇ LAR DÝ KÝL DÝ? BU or man lar da nek tar ve po len ba ký - mýn dan zen gin o lan ve yö re ye uy gun yak la þýk 5 mil yon 101 bin a det ýh la - mur, a kas ya, kes ta ne, ba dem, ak ça - a ðaç, ce viz gi bi tür ler de fi dan lar di kil - di. Ay rý ca po len ve nek tar ba ký mýn - dan zen gin o lan 175 kg ot su to hu mu e ki mi ya pýl dý. Bu ça lýþ ma lar la Bal Ü - re tim Or ma ný Pro je si ne TL ya tý rým ya pýl dý. Söz ko nu su pro je - ler de böl ge le rin ta bii ö zel lik le ri dik ka - te a lý ný yor. Çev re ve Or man Ba kan lý - ðý nýn, or man la rýn ça ðýn ge li þen bi lim - sel ve tek nik e sas la rý na uy gun bir þe - kil de iþ le til me si ne yön ver me yi te mel he def o la rak be lir le di ði i fa de e di li yor. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma da bi - lim sel, sos yal, e ko no mik, kül tü rel ya - pý lar bir a ra da dü þü nül dü ðün de, or - man lar dan plan lý o la rak fay da lan ma - nýn ve ge liþ tir me nýn Ba kan lý ðýn a na mis yo nu nu teþ kil ett ti ði vur gu lan dý. Bu a na mis yon i çin gü nün þart la rý na ve tek no lo ji si ne uy gun ça lýþ ma la rýn ke sin ti siz ve böl ge a yý rý mý yap ma dan de vam ett ti ði bil di ril di. De niz li nin 4 mil yon tu rist ka pa si te si var DENÝZLÝ Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü - dü rü Meh met Kork maz, De niz - li nin yýl da 4 mil yon tu ris ti a ðýr la ya - bi le cek ya tak ka pa si te si ne sa hip ol - du ðu nu bil dir di. Kork maz, yap tý ðý a çýk la ma da, tu rizm de yük se len pa - zar lar o la rak dik ka ti çe ken Ba ðým sýz Dev let ler Top lu lu ðu, Bal kan ve Or - ta do ðu ül ke le rin den Tür ki ye ye ta - lep pat la ma sý ya þan dý ðý ný, vi ze nin kalk ma sý nýn bu yük se li þe o lum lu kat ký da bu lun du ðu nu be lirt ti. Kork maz, Tür ki ye nin tu rizm de yük se li þin den De niz li nin de pa yý na dü þe ni al ma sý i çin ça lýþ ma lar yü rü - tül dü ðü nü kay det ti. De niz li /a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: y Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Bahçelievler/Ýstanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE nkeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, n Arnavutköy Nakkaþ Mahallesinde, Sahibinden Yeni Yol Güzergahýna Cephe, 500m TL 1000m TL 1000m TL Takas, Taksit Yapýlýr. MUHTELÝF yerler için bizi arayýnýz n Arnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý Yola Cepheli Köy Ýçerisinde Elektriði suyu çekilebilir. 1000m 2 Arsa Tamamý 'e vade yapýlýr n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /Ankara ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4-Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu

7 Y DÜNYA 7 Ýsrail iþgali altýndaki mahzun þehir Kudüs'te Ýslâmî kimliði ayakta tutmak için yoðun bir mücadele veriliyor. Kudüs'ün Ufuklarý Derneði, iþgalci Ýsrail'in verdiði Yahudi cadde ve sosak isimlerinin yerine Ýslâmî isimler vermeye baþladý. Kudüs Hz.Ömer in izinde ÂFÂKU L KUDS DERNEÐÝ, ÝÞGAL ALTINDAKÝ KUDÜS ÜN CADDE VE MAHALLELERÝNE YENÝDEN ARAPÇA ÝSÝMLERÝNÝ KAZANDIRMA PROJESÝNÝN ÝLK AÞAMASINI HZ. ÖMER ÝN ÝZÝNDEYÝZ SLOGANIYLA BAÞLATTI. FÝLÝSTÝN En for mas yon Mer ke zi nden ve ri len bil gi ye gö re Ku düs ün Ya hu di leþ ti ril me ye ça lý þý lan cad de ve so kak la rý nýn i sim le ri as lý na dön dü rü lü yor. Â fâ ku l-kuds (Ku düs ün U fuk la rý) Der ne ði, iþ gal al týn da ki Ku düs ün cad de ve ma hal le le ri ne ye ni den A rap ça i sim le ri ni ka zan dýr ma pro je si nin ilk a þa ma sý ný Hz. Ö mer in i zin de yiz slo ga nýy la baþ lat tý. Pro je nin, Si yo nist iþ gal yö ne ti mi nin Ku düs ü ta ma men Ya hu di leþ tir me ve mu kad des þe hir de ki Ýs lâ mî iz le ri sil me plan la rý na kar þý koy ma kap sa mýn da ger çek leþ ti ril di ði bil di ril di. Der nek yö ne ti ci le ri, pro je ye Es ki Bel de nin gü ne yin de Ce bel El- Mu keb bir ya kýn la rýn da ki El-Fa ruk la kap lý a dil ha li fe Ö mer ib nu l-hat tab ýn is mi ni ta þý yan ma hal le den baþ la dýk la rý ný a çýk la dý. Der nek ü ye le rin den Fah ri Di yab, Kam pan ya ha - Hu mus ta ö lü sa yý sý 8 e yük sel di SU RÝYE NÝN Hu mus þehrin de dün ge ce çý kan o lay lar da ha ya tý ný kay be den le rin sa yý sý nýn 8 e yük sel di ði, 11 i as ker ve po lis ol mak ü ze re çok sa yý da ya ra lý ol du ðu bil di ril di. Su ri ye Dev let Te le viz yo nu, Hu mus ta dün ge ce mey da na ge len o lay lar da ö lü sa yý sý nýn 8 e yük sel di ði ni, ha ya tý ný ö len le rin ü çü nün gü ven lik gö rev li si, bi ri nin de si vil ol du ðu nu du yur du. A ra la rýn da as ker ve po li sin de ol du ðu çok sa yý da ki þi nin ya ra lan dý ðý be lir ti len ha ber de, ö len di ðer 4 ki þi nin kim li ði ne i liþ kin bil gi ve ril me di. Ha ber de, te le viz yo na a çýk la ma ya pan Hu mus þehrin de ki Ha li di ye böl ge si muh ta rý Mu ham med El A li nin Si lâh lý ba zý ki þi le rin þe hir i çin de ba zý yol la rý las tik ler ya ka rak ve ba ri kat lar ku ra rak ka pat tý ðý ný, ba zý so kak lar da þehir hal ký i le si lâh lý grup lar a ra sýn da ça týþ ma çýk tý ðý ný ve bu grup lar dan ba zý ki þi le rin halk ta ra fýn dan ya ka lan dý ðý ný söy le di ði bil di ril di. Has ta ne kay nak la rý nýn, ya ra lý o la rak Hu mus Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan si lâh lý ki þi ler den bi ri nin Lüb nan uy ruk lu ol du ðu bil gi si ni ak tar dýk la rý ö ne sü rül dü. Ön ce ki ge ce Hu mus þehir gi ri þin de ki a na yol la rýn si lâh lý grup lar ta ra fýn dan ba ri kat lar ku ru la rak ka pa týl dý ðý, þehirin dýþ ke si min de gü ven lik güç le riy le si lâh lý grup lar a ra sýn da ça týþm a la rýn çýk tý ðý bil di ril miþ ti. Ça týþ ma la rýn ge ce nin i ler le yen sa at le ri ne ka dar de vam et me si se be biy le böl ge ye as ke ri bir lik sevk e dil miþ, si lâh lý grup tan üç ki þi nin öl dü rül dü ðü du yu rul muþ tu. Þam / a a Wikileaks in iddiasý: Su ri ye mu ha le fe ti ni ABD fi nan se e di yor ABD DE ya yým la nan Was hing ton Post ga ze te si, Wi ki le aks bel ge le ri ne da ya na rak ABD nin Su ri ye mu ha le fe ti ni fi nan se et ti ði ni yaz dý. Ga ze te nin ha be rin de, giz li dip lo ma tik bel ge le ri ya yým la yan Wi ki le aks ten e din di ði bel ge le re da ya na rak, ABD nin ma li des tek sað la dý ðý mu ha lif ler den bi ri nin, mer ke zi Lon dra da bu lu nan ve Su ri ye de yö ne tim kar þý tý ha ber ler ya yým la yan Bra da te le viz yo nu ol du ðu be lir til di. Bra da nýn Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ma lik El Ab de nin sür gün de ki Su ri ye li mu ha lif grup A da let ve Kal kýn ma Ha re ke ti nin ku ru cu la rýn dan ol du ðu kay de dil di. El de e di len bel ge le re gö re, ABD Bra da TV ve Su ri ye de ki di ðer mu ha lif grup la ra 2006 dan bu ya na en az 6 mil yon do lar sað la dý. Su ri ye i le dip lo ma tik i liþ ki le ri bu lun ma yan ABD, 5 yýl a ra dan son ra ge çen o cak a yýn da Þam a bü yü kel çi gön der miþ ti. Ha ber de, ABD nin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad mu ha lif le ri ne hâ lâ ma lî des tek ve rip ver me di ði nin bel ge ler de a çýk ol ma dý ðý, an cak bel ge le rin, des te ðin Ey lül 2010 da ke sil di ði ne i þa ret et ti ði de be lir til di. Su ri ye de mu ha lif ler, bir ay dan u zun sü re dir E sad re ji mi ne kar þý gös te ri ler dü zen li yor. Gös te ri ler de çý kan o lay lar da bu gü ne ka dar 200 den faz la ki þi nin öl dü ðü bil di ri li yor. Was hing ton / a a li fe Ö mer ib nu l-hat tab ýn is mi ni ta þý yor du. Bu se beb le, Ku düs ü fet het me ye gel di ðin de tek bir ge tir di ði yer den baþ la ma yý ter cih et tik de di. Di yab, o ma hal le nin baþ lan gýç ye ri o la rak se çil di ði ni ve uy gu la ma nýn da ha son ra i sim le ri Ya hu di leþ ti ri len di ðer ma hal le ve cad de le re ta þý na ca ðý ný bil dir di. Ku düs ü A rap la rýn ku ca ðý na ye ni den i a de et mek i çin Hz. Ö mer in yo lun dan yü rü yo ruz di yen Di yab, Ya hu di leþ tir me fa a li yet le ri nin þe hir de ki Müs lü man ve H ris ti yan uy gar lý ðý na a it bütün e ser le ri teh dit et ti ði ni söy le di. Â fâ ku l-kuds Der ne ði ü ye si, Si yo nist iþ gal ci le rin Ku düs ü iþ gal den bu ya na Ya hu di leþ tir me ye ça lýþ týk la rý ný ve kent te ki Ýs lâ mî iz le ri ta ma men sil mek is te dik le ri ni be lir te rek, Ya hu di leþ tir me ça ba la rý nýn ha ya týn her a la ný na u zan dý ðý ný i fa de et ti. Dýþ Haberler Servisi BM, TRABLUS'A ÝNSANÎ YARDIMDA BULUNACAK BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Lib ya hü kü me ti i le va rý lan an laþ ma u ya rýn ca baþ - kent Trab lus a in sa nî yar dým ya pý la ca ðý ný be lirt ti. Ma ca ris tan ý zi ya ret e den Ban, Lib ya ö zel tem sil ci si ve in sa nî iþ ler den so rum lu yar dým cý sý Va le ri e A mos un dün Trab lus ta in sa nî yar dý mý ön gö ren an laþ ma ya im za at tý ðý ný kay det - ti. Mu ha lif le rin ka le si Bin ga zi de BM nin za ten yar dým sað la dý ðý ný i - fa de e den Ban, Lib ya da ki on bin ler ce in sa nýn te mel ih ti yaç la rý - nýn kar þý la na ma dý ðý ný be lirt ti. Budabeþte / a a RE JÝM yan lý sý kuv vet le rin ku þat ma sý al týn da ki Mis ra ta þehri nin has ta ne si nin baþ he ki mi Dr. Ha lid E bu Fal ga, þu bat so nun dan be ri kent te mey da na ge len çar pýþ ma lar da yak la þýk 1000 ki þi nin öl dü ðü nü, 3000 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Mu ha lif dok tor, ö len le rin yüz de 80 i nin si vil ol du ðu nu be lir te rek, has ta ne nin 60 ya ta ðý nýn sü rek li ya ra lý lar la do lu ol du ðu nu kay det ti. Sa de ce ön ce ki gün kü ça týþ ma lar da 17 ki þi nin öl dü ðü nü, 71 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný an la tan Dr. E bu Fal ga, ge çen haf ta dan be ri Kad da fi ye bað lý kuv vet le rin ya sak lan mýþ par ça te sir li mis ket bom ba la rý kul lan ma la rý yü zün den a ðýr ya ra lý la rýn sa yý sýn da bü yük ar týþ ol du ðu nu da söz le ri ne ek le di. Lib ya da ki Al bay Mu am mer Kad da fi re ji mi söz cü sü Mu sa Ýb ra him El Ka i de nin Lib ya da ki ça - MESCÝD-Ý AKSA ÝÇÝN BÝRLÝK ÇAÐRISI MES CÝDÝ Ak sa ha ti bi Ku düs ve Mes ci di Ak sa nýn Si yo nist le rin kir li plan la rýn dan kur ta - rýl ma sý ný is te di. Fi lis tin En for mas yon Mer ke zi nin ha be ri ne gö re Mes ci di Ak sa ha ti bi Þeyh Ýs ma il Ne va hi da in san hak la rý ör güt le rin den Si yo nist iþ gal zin dan la rýn da bu lu - nan bin ler ce Fi lis tin e si rin ha yat þart la rý nýn dü zel til me si i çin ça lýþ ma la rý ný is te di. Þeyh Ne va hi da bu gün (15 Ni san Cu ma) ver di ði Cu ma hut be sin de, Fi lis tin E sir Gü nü ne de - ði ne rek baþ ka la rý gi bi ken di a i le le ri a ra sýn da bu lun ma la rý ge re ken e sir le re her tür lü say gý yý gös te ri yor ve on la rý tak dir e di yo ruz de di. Ýs lâm ýn e sir le re ba ký þý ný da a çýk la - yan Ne va hi da, Fi lis tin li e sir le rin Si yo nist iþ gal zin dan la rýn da gör dük le ri mu a me le nin ter si ne Ýs lam ýn e sir le ri a þa ðý la ma yý ya sak la dý ðý ný be lirt ti. Ku düs ve Mes ci di Ak sa nýn kar þý kar þý ya kal dý ðý Ya hu di leþ tir me plan la rý na da de ði nen Þeyh Ne va hi da, Ku düs ün bu ha le düþ me sin den A rap lar la A rap ol ma yan Müs lü man la rýn so rum lu ol du ðu nu be - lir te rek, Fi lis tin hal ký ve da va sý na ya pý lan komp lo la ra kar þý dur mak i çin Fi lis tin hal ký - nýn iç bö lün me yi so na er di rip bir lik ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Si yo nist iþ gal zin dan - la rýn da bu lu nan al tý bin e sir, bir in sa nýn ya þa ya ma ya ca ðý þart lar da ha yat sür dür mek - te, iþ gal re ji mi nin her tür lü in san lýk dý þý mu a me le si ne ma ruz kal mak ta dýr. Kaddafi güçlerinin kuþatmasý altýndaki Misrata'daki çatýþmalarda bugüne kadar bin kiþi ölürken, 3 bin kiþinin yaralandýðý açýklandý. Mis ra ta da si vil kat li â mý MÝS RA TA BAÞ HE KÝ MÝ, ÞE HÝR DE KÝ ÇA TIÞ MA LAR DA ÞÝM DÝ YE KA DAR YAK LA ÞIK 1000 KÝ ÞÝ ÖL DÜ, 3000 KÝ ÞÝ YA RA LAN DI ÐI NI SÖY LE DÝ. týþ ma la ra da hil ol du ðu nun her gün is pat e dil di ði ni sa vun du. Lib ya lý bir mu ha lif i le si vil top lum ör gü tü ça lý þa ný bir ki þi, dün þehirde çý kan ça týþ ma lar da 17 ki þi nin öl dü ðü nü, 74 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný söy le di. A dý nýn a çýk lan ma sý ný is te me yen si vil top lum ör gü tü ça lý þa ný, dün Mis ra ta da zi ya ret et ti ði has ta ne ye 17 ki þi nin ce set le ri nin ge ti ril di ði ni, bun la rýn a ra sýn da ba þýn dan vu rul muþ bir kýz ço cu ðu nun bu lun du ðu nu kay det ti. söz ko nu su þa hýs, has ta ne ye ge ti ri len ya ra lý lar a ra sýn da ço cuk la rýn da ol du ðu nu be lirt ti. Ab dül se lim ad lý mu ha lif de Kad da fi bir lik le ri nin, son gün ler de Mis ra ta nýn mer ke zi ne doð ru i ler le di ði ni, dün ha van to pu ve RPG sal dý rý la rý dü zen le dik le ri ni, ay rý ca þehirde ki has ta ne ye a teþ aç týk la rý ný an lat tý. Trablus-Ebcediye / a a Na zar ba yev, der si ni al mýþ Nur sul tan Na zar ba yev KA ZA KÝS TAN Cum hur baþ ka ný Nur sul tan Na zar ba yev, ye ni ku ru lan hü kü me te, Ku zey Af ri ka da mey da na ge len ge liþ me ler den ders a la rak po li ti ka ü re til me si ta li ma tý ný ver di. Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi nin ar dýn dan Baþ ba kan Ka rim Ma si mov ta ra fýn dan ku ru lan ye ni hü kü me tin top lan tý sý na ka tý lan Cum hur baþ ka ný Na zar ba yev, ül ke de re fa hýn hal kýn bü tün ke sim le ri ne ya yýl ma sý ný is te di. Ka za kis tan ýn et ra fýn da o lup bi ten le re dik kat et me si ge rek ti ði ni an la tan Na zar ba yev, Ku zey Af - DAVUTOÐLU: SALDIRILAR DERHAL DURDURULSUN DIÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Lib ya da si vil ka yýp la ra yol a çan, ö zel lik le Mis ra ta ya yö - ne lik sal dý rý la rýn der hal dur du rul ma sý ge rek ti ði - ni söy le di. Da vu toð lu, Nor veç Dý þiþ le ri Ba ka ný Jo nas Gahr Sto re i le yap tý ðý gö rüþ me nin ar dýn - dan dü zen le nen or tak ba sýn top lan tý sýn da, Lib - ya da ön ce lik le ri nin, in sa nî du ru mun dü zel til - me si, si vil le re sal dý rý la rýn en gel len me si ve ka lý - cý çö züm o luþ tu rul ma sý ol du ðu nu ha týr la ta rak, NA TO nun o pe ras yon la rý nýn ka rar lý bir þe kil de sür dü rül me si gö rü þü nü be yan et tik le ri ni kay - det ti. Ö zel lik le Mis ra ta ya yö ne lik sal dý rý lar der hal dur du rul ma lý di yen Da vu toð lu, NA TO da si vil ka yýp la rýn dur ma sý i çin ge re ken her tür - lü ça ba yý gös ter me li dir di ye ko nuþ tu. NA TO baþ ta ol mak ü ze re u lus la ra ra sý top lum ve i ra - de nin, Lib ya da si vil le rin za rar gör me si ne kar þý ol du ðu nu be lir ten Da vu toð lu, Si vil ka yýp la ra yol a çan, Mis ra ta ya yö ne lik sal dý rý lar dur du rul - ma lý dýr. NA TO e lin den ge len ça ba yý gös ter - mek te dir, gös ter me li dir de di. Ankara / a a ri ka da mey da na ge len o lay lar bi ze ders ol sun di ye ko nuþ tu. Hü kü me tin 2011 yý lýn da Gay ri Sa fi Yurt Ý çi Ha sý la yý yüz de 7 se vi ye sin de bü yüt me si ni is te yen Na zar ba yev, yüz de 7 o ra nýn da ki bü yü me nin sa de ce ham mad de çý ka rý mý ve iþ le til me si i le sað lan ma ma sý ge rek ti ði ni de vur gu la dý. Na zar ba yev, Ya rýn ne o la ca ðý ný kim se bi le mez. Ki mi le ri kriz geç ti der ken ki mi le ri de kri zin et ki le ri nin de vam e de ce ði ni söy lü yor. Biz her tür lü se nar yo ya ha zýr ol ma lý yýz de di. Astana / a a Domuzlar Körfezinden Barada Tv ye Amerika nýn baþka ülkelerin iþlerine karýþmasýnýn en kötü örneklerinden biriydi Domuzlar Körfezi çýkartmasý. Küba da Fidel Castro 1959 yýlýnda Batista diktatörlüðünü devirerek yeni bir sosyalist yönetim kurmuþtu. Ülkedeki bütün kumarhaneler ve genelevleri kapatmýþ, ekonomiyi millileþtirmiþti. Bundan en çok etkilenenler arasýnda Amerikan þirketleri geliyordu. Ayný zamanda Küba, Sovyetler Birliði yanlýsý politikalarýyla, Amerika nýn kontrolü altýnda tutmak istediði ülkelere kötü örnek oluyordu. Bunun üzerine Castro yu devirmek için sürgündekiler dahil muhaliflerle planlar yapýldý yýlýnýn 16 Nisaný 17 Nisan'a baðlayan gece Domuzlar Körfezi ne iki CIA çýkarma gemisiyle girdi toplam 1300 Kübalý sürgün asker. ABD uçak gemileri, denizaltýlarý ve uçaklarý görünmeyecek mesafede hazýr bekliyorlardý. Çýkartmanýn yapýldýðý yerde bulunan köydeki milisler 11 tüfekle karþýlýk verirler çýkartma yapan askerlere. Kýpýrdatmazlar gelenleri. Sonra devreye Küba uçaklarý girer ve çýkartma gemilerine saldýrýr. Sonuç tam bir hezimettir Amerika ve sürgünler için asker esir edilir. Dönemin Küba Ekonomi Bakaný olan Ernesto Che Guevara, ABD Baþkaný Kennedy ye bir not gönderir: Domuzlar Körfezi için teþekkürler. Çýkartmadan önce devrim zayýftý, güçlendirdiniz. Ancak Amerika bu olaydan ders almadý. Arka bahçesiyle de sýnýrlý kalmayýp bütün dünyada benzeri gizli faaliyetlerini sürdürdü. Ülkemizdeki ihtilâllerin ardýnda da ayný parmaðýn olduðu artýk bir sýr deðil. En yeni örneðini ise Wikileaks belgeleri ortaya çýkardý. Suriye deki muhalifleri uzun süredir desteklediði ortaya çýktý Amerika nýn. The Washington Post tan Craig Whitlock un araþtýrmasýna göre, Suriye ile iliþkilerin düzeltildiði dönemde bile muhalifleri örgütlemeye, onlara malî destek saðlamaya devam etti Amerika. Sonunda 2009 yýlý Nisan ayýnda Londra dan yayýn yapan bir TV kurdular muhalifler için: Barada TV yýlýndan bu yana 6 milyon dolar yardým etmiþ ABD bu TV için. ABD büyükelçilik yetkilileri 2009 yýlýnda Suriyeli istihbarat görevlilerinin para transferlerinden kuþkulandýðýný, bu çalýþmanýn durdurulmasý gerektiðini bildirmiþler. Ama durdurulmamýþ. Telgraflarda 2010 yýlýnda Suriye de hangi program ve kiþilere yardým edildiði ayrýntýlý olarak yer alýyor. Hatta programýn adýný da Ortadoðu Paydaþlýk Ýnisiyatifi koymuþlar. Parayý da Los Angeles ta kurulu Demokrasi Konseyi isimli bir sivil toplum kuruluþu aracýlýðýyla gönderiyorlarmýþ. Zaten Konsey de internet sayfasýnda Ortadoðu, Asya ve Latin Amerika daki istikrarlý toplumlarýn temel unsurlarýný güçlendiren projeleri finanse ettiðini ilan ediyor. Anlaþýlan o ki; Domuzlar Körfezi nden Barada TV ye kadar Amerika da yönetimler deðiþse de zihniyet deðiþmemiþ. Süper güç olmayý, dünyayý kendi çýkarlarýna göre þekillendirmek olarak algýlayan Amerikan yönetimi, çuvallasa da, ayný politikalarý sürdürüyor. Onun hýrsý ve tamahkârlýðýnýn bedelini ise, dünyanýn çeþitli bölgelerindeki masumlar ödüyor. Ama hakkýný yemeyelim bu konuda adil davranýyorlar: ülkelerini karýþtýrdýklarý, hayatlarý mahvettikleri ülkelerin insanlar arasýnda pek din, mezhep, ýrk ayrýmý yapmýyorlar. Amerikalý ve Yahudi olmayan herkese zulümde eþit davranýyorlar. Nük le er san tra le ro bot gön de ril di n JA PON YA DA 11 Mart ta ki dep rem ve tsu na mi fe la ket le ri nin vur du ðu nük le er san tra le ro bot gön de ril di. Nük le er yet ki li le ri, Fu ku þi ma- Da i çi san ta li nin 1 ve 3 no lu re ak tör le ri ne gön de ri len A me ri kan ya pý mý ro bot tan a lý nan, sý cak lýk, ba sýnç ve rad yo ak ti vi te ve ri le rin de, re ak tör ler de ki rad yo ak tif mad de se vi ye si nin gö rev li le rin hâ lâ re ak tör le re gi re me ye ce ði se vi ye de ol du ðu nun sap tan dý ðý ný be lirt ti. Yet ki li ler, te si si yýl so nu na ka dar ka pat ma pla nýn da de ði þik lik ol ma dý ðý ný bil dir di. Re ak tör le rin so ðut ma sis tem le ri nin fe la ket ten et ki len me sin den bu ya na gö rev li ler re ak tö re gi re mi yor. Tokyo / aa

8 MEDYA POLÝTÝK 8 Y BAÞBAKAN Er do ðan, Ak Par ti nin se - çim be yan na me si ni a çýk la dý den be ri va ad e di len a ma a ya ða do la nan sta tü ko se be biy le ger çek leþ ti ri le me - yen ye ni a na ya sa va a di in þal lah 2012 i çe ri sin de ger çek leþ miþ o la cak. Baþ ba - kan ha yal le rin de ki a na ya sa yý ve ya pým sü re ci ni þöy le ö zet le miþ: Tür ki ye yi, ve sa yet ten, mü da ha le - ler den a rýn dý ra cak, ül ke nin uf ku nu a - ça cak, e ko no mi yi, dýþ po li ti ka yý, de - mok ra si ve öz gür lük le ri des tek le ye - cek bir a na ya sa yý gün de mi mi ze a la - ca ðýz. Ye ni a na ya sa, de mok ra tik ve ka tý lým cý bir an la yýþ la ha zýr la na cak. Ye ni a na ya sa, ö nü müz de ki se çim de o lu þa cak ye ni Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nde ha zýr la na cak. Ye ni a na - ya sa, ye te rin ce ký sa, öz, a çýk; in san o - dak lý ve öz gür lük çü o la cak. Ye ni a na ya sa uf ku nu ben ce i sa bet li bir bi çim de ta rif e den bu i fa de ler yýl lar - dýr ye ni bir a na ya sa nýn ge rek li li ði ne vur gu ya pan de mok rat la rýn gön lün den ge çen a na ya sa nýn da ö zel lik le ri ni i çe ri - yor sa ný rým. An cak sa yýn Baþ ba kan ý din ler ken Dev let Ba ka ný ve Baþ ba - kan Yar dým cý sý Ce mil Çi çek in ve Ak Par ti Grup Baþ kan ve ki li Su at Ký - lýç ýn geç ti ði miz ay ver dik le ri be ya - nat lar ku lak la rým da çýn lý yor. Ce mil Çi çek, TÜ SÝ AD ýn pek çok ö ne ri si ne ka týl dý ðým a na ya sa tas la ðý ü ze ri ne ko nu þur ken þöy le de miþ ti: Ýlk üç mad de 74 mil yo nun or tak pay da sý dýr, de ðiþ ti ril me me li. E sas o lan; ilk üç mad de de de ðiþ mez o la rak i fa de e di len mad de le rin var lý ðý ný ko ru ma sý - dýr. A na ya sa nýn ilk 3 hat ta 5 mad de siy - le il gi li bir de ði þik lik dü þün me dik, dü - þün mü yo ruz. Ak Par ti Grup Baþ kan ve ki li Su at Ký - lýç i se ye ni a na ya sa tar týþ ma la rý nýn sý ný rý çok tan çiz miþ ti bi le: Ye ni a na ya sa sü - re cin de ilk 3 mad de yi tar týþ ma ya aç - mak gi bi bir ni ye tin i çe ri sin de de ði liz. Ye ni a na ya sa tar týþ ma la rýn da dö - nüp do la þýp ilk üç mad de ye o dak la - nýl ma sý te sa düf de ðil el bet te. Zi ra bu üç mad de, de ðiþ ti ril me si nin tek lif da hi e dil me si nin ya sak lan ma sýn dan an la ya bi le ce ði miz gi bi, dar be a na ya - sa sý nýn ö zü nü o luþ tu ru yor. Bu ö zü i - yi an la mak i çin tek rar ha týr la ya lým: I. Mad de: Tür ki ye Dev le ti bir Cum hu ri yet tir. I I. Mad de: Tür ki ye Cum hu ri ye ti, top lu mun hu zu ru, mil lî da ya nýþ ma ve a da let an la yý þý i çin de, in san hak - la rý na say gý lý, A ta türk mil li yet çi li ði - ne bað lý, baþ lan gýç ta be lir ti len te mel il ke le re da ya nan, de mok ra tik, lâ ik ve sos yal bir hu kuk Dev le ti dir. I I I. Mad de: Tür ki ye Dev le ti, ül ke - si ve mil le tiy le bö lün mez bir bü tün - dür. Di li Türk çe dir. Bay ra ðý, þek li ka nu nun da be lir ti len, be yaz ay yýl - dýz lý al bay rak týr. Mil lî mar þý Ýs tik - lal Mar þý dýr. Baþ ken ti An ka ra dýr. Tür ki ye de hak ve öz gür lük le rin ký - sýt lan ma sý na da ir a lýn mýþ ne ka dar yar - gý ka ra rý, ya pýl mýþ ne ka dar key fî ve a - da let siz uy gu la ma var sa re fe ran sý ný yu - ka rý da ka lýn harf ler le be lirt ti ðim ký sým - lar dan al mýþ týr. Þu an e li miz de kor dan a teþ mi sa li bir Kürt me se le miz var sa a - na ya sa da ge çen A ta türk mil li yet çi li ði ü ze rin den meþ ru laþ tý rý lan zu lüm ler yü - zün den var dýr. Bu gün ya pý sal laþ mýþ ve ka nýk san mýþ ba þör tü sü me se le miz var - sa, a na ya sa da in san hak ve öz gür lük le - ri ni te sis et me ye ken di ni a da mýþ bir la - ik lik an la yý þý ol ma ma sý yü zün den var - dýr. Bu gün dev le tin va tan da þý ha ya týn her a la nýn da e zen bir top lum sal do ku var sa, mil le ti dev le tin mül küy müþ gi bi ko num lan dý ran dev le tin mil le ti i ba re - si se be biy le var dýr. Bu gün Ýn gi liz ce den A rap ça ya pek çok dil e ði tim a la nýn da kul la ný lý yor ken Kürt çe nin seç me li ders o la rak bi le o ku tul ma sý na ce vaz ve ril - mi yor sa dev le tin res mî di li o la rak ta - ným lan ma sý ge re ken Türk çe nin dev le - tin di li o la rak ta rif e dil me sin den dir. A na ya sa sýn da þah sa a týf ya pý lan dün - ya nýn ü çün cü ül ke si (di ðer le ri Ý ran ve Ku zey Ko re) ol mak tan, dev le tin hi ye - rar þik o la rak va tan da þýn ü ze rin de yer al ma sý ný ke ra me ti ken din den men kul bir ve ri gi bi al gý la mak tan, dev le tin ö zel - lik le ri ni va tan da þýn hak ve öz gür lük le ri - ni gasp et me nin bir yo lu gi bi sun mak - tan kur tu la ma ya cak sak ye ni bir a na ya - sa yap ma zah me ti ne hiç gir me ye lim de rim. Zi ra dar be ci zih ni ye tin uf ku nu çi zen bu ilk üç mad de ye do ku nul ma ya - cak sa, ken di el le ri miz le dar be a na ya sa - sý ný si vil bir a na ya say mýþ gi bi tas dik et - mek a yý bý ný iþ le miþ o la ca ðýz. (...) 1921 a na ya sa sýn da ne þah sa a týf var - dý, ne de va tan da þý dev let kar þý sýn da de - ðer siz leþ ti ren bir an la yýþ... E ðer 88 yýl lýk cum hu ri yet de ne yi mi nin a ya ðý mý za do la dý ðý pran ga lar dan tam an la mýy la kur tul mak is ti yor sak, in sa ný na kýy met ve ren dev let an la yý þý ný yan sý tan bir a na - ya sa ya pýl ma sý el zem. Ak si tak dir de ilk üç mad de nin te fer ru at tan say dý ðý kit le - ler o la rak bu yol da mü ca de le ye de vam et me miz ge re ke cek. Hi lal Kap lan/ Ye ni Þa fak, TUNUS ve Mý sýr dev rim le ri nin ar dýn dan A rap dün ya sýn da bek le nen do mi no et - ki si ma a le sef ger çek leþ me di. Da ha doð ru su Lib ya, Ye men, Bah reyn ve Su ri ye de fark lý gi ri þim ler ol du an cak yö ne tim le rin þid det kul la na rak bas týr - ma la rý ne de niy le, kan dö kül dü. Ka di fe dev rim le rin en bü yük ö zel li - ði, þid det ü ze ri ne ku ru lu re jim le ri þid det dý þý yön tem ler kul la na rak pes et tir mek ti. Bu ya pý lýr ken de re ji min da yan dý ðý or - du ve müm kün se po lis kuv vet le ri ik na e di le rek, ta raf sýz kal ma la rý sað la ný yor. Böy le ce, dik ta yö ne tim le ri ne kar þý kit le sel de mok ra tik ey lem ler le so nuç a lýn ma ya ça lý þý lý yor. Bu ra da ö nem li o lan, ey lem ler ön ce si ku ru la cak si ya si ve si vil top lum it ti fak la rý i le kit le sel ka tý lý mýn sað lan ma sý. Kor ku du var la rý nýn a þýl ma sý... Lib ya, Ye men, Bah reyn ve Su ri ye de is yan gi ri þim le ri nin þart lar ye te rin ce ol - gun laþ tý rýl ma dan, Mý sýr ve Tu nus rüz gâ - rý i le or ta ya çýk tý ðý ve so nu cun da da ka o - sa ne den o lun du ðu gö rü lü yor. Lib ya da is ya nýn iç sa va þa dö nüþ - me si ve dýþ güç le rin si lah lý mü da ha le - si, ký sa va de de bir do mi no et ki si ni ar týk ha yal ha li ne ge tir miþ tir. De ði þim ta lep le ri nin ta ban dan gel - di ði i nan cý ný da za yýf lat mýþ týr. Kal dý ki Tu nus ta da Mý sýr da da dik - ta tör ler dev ril miþ a ma de mok ra tik leþ me a dým la rý he nüz ta mam lan ma dý ðý gi bi, ye ni li der ler se çi le me miþ tir. Þu a na ka dar dev rim ler i le sað la nan i - ler le me nin re jim de ðiþ tir me de ðil, yüz de ðiþ tir me ol du ðu söy le ne bi lir. Lib ya ve Ye men de bö lün me ris ki nin ö ne çýk ma sý, Ye men ve Bah reyn de de dev ri min mez hep ta ban lý ger çek leþ ti ril - mek is ten di ði nin or ta ya çýk ma sý da ka fa ka rý þýk lýk la rý ný ar tý rý yor. Dev rim ci genç li ðin ABD ta ra fýn dan e - ði til di ði ne da ir ye ni or ta ya çý kan ve ri ler ve ABD nin ey lem le re a çýk des te ði de de ði þi me du yu lan he ye ca nýn kay bol ma - sý ný be ra be rin de ge ti ri yor. The New York Ti mes ga ze te si 14 Ni - san 2011 ta rih li nüs ha sýn da A rap is yan - la rý ný ABD li grup la rýn des te ði bes li yor baþ lý ðýy la de tay lý bir ha ber ya yýn la dý. Ron Ni xon im za lý a na liz ha ber Mý - sýr, Tu nus, Bah reyn ve Ye men de ey - lem le ri ör güt le yen li der kad ro yu, I RI, NDI, NED ve Fre e dom Ho u se gi bi ABD Dý þiþ le ri ve Kon gre si nden ma li des tek a lan si vil top lum ku ru luþ la rý - nýn e ðit ti ði i fa de e di li yor. E ði tim al mýþ li der kad ro da sos yal i le ti þim að la rý ný kul lan ma, ör güt len - me ve ko a lis yon lar ku ra rak kit le sel ey lem le ri yön len dir me e ði ti mi al dýk - la rý ný an la tý yor lar. So nuç o la rak, A rap ba ha rý as lýn da hiç baþ la ma dý ðý i çin baþ ka bir ba ha ra kal mýþ gi bi gö rü nü yor. An cak bu gün kü ge liþ me ler den de et - ki le nen fi kir le rin ya kýn za man da yer li ta - lep le ri do ður ma sý söz ko nu su o la cak týr. En a zýn dan A rap dün ya sýn da de - mok ra tik leþ me ta lep le ri bun dan böy le hep da ha i le ri ye doð ru ge li þe cek tir. Er han Baþ yurt Bu gün, (AKP se çim bil dir ge sin de) sý ra bu se çi - min a sýl an la mý de di ði miz ye ni A na ya - sa, Kürt me se le si, ye rel yö ne tim re for mu gi bi ko nu la ra ge lin ce, slo gan va ri bir kaç cüm le i le ge çiþ ti ri ver miþ. 12 yýl son ra nýn mil li ge li ri ni ku ruþ ku - ruþ ve ren par ti, he men 13 Ha zi ran da baþ la ya ca ðým de di ði A na ya sa de ði þik li ði - nin ma hi ye ti ko nu sun da hiç bir so mut pro je yok. So mut pro je sa de ce ba yýn dýr lýk hiz - met le ri i çin mi ya pý lýr? De mok ra tik, öz gür lük çü, ka tý lým cý, gü nün ge rek le ri ne uy gun, ih ti yaç la rý kar þý la yan bir A na ya sa Tür ki ye yi, ve - sa yet ten, mü da ha le ler den a rýn dý ra cak, ül ke nin uf ku nu a ça cak, e ko no mi yi, dýþ po li ti ka yý, de mok ra si ve öz gür lük le ri des tek le ye cek bir A na ya sa ye te rin ce ký sa, öz, a çýk, in san o dak lý ve öz gür lük çü bir a na ya sa Ýþ te ye ni a na ya sa ko nu sun da bü tün söy le nen bu ka dar mad de ne o la cak? Ye ni a na ya sa na sýl bir va tan daþ lýk ta ný mý ya pa cak? De ðiþ mez mad de ler, a na dil de e ði tim, ü - ni ter ya pý nýn es ne til me si? Bü tün bu ko - nu lar da en u fak bir i pu cu yok. Ay ný du rum Kürt so ru nu i çin de söz ko nu su. Öz gür lük ve gü ven lik a ra sýn da den ge te min e di le ce ði ni, öz gür lük ler den ta viz ver me den te rör le mü ca de le ye ka - rar lý lýk la de vam e di le ce ði ni so ru nun de mok ra tik yol la ve hu kuk i çin de çö zü - le ce ði ni söy le mek tar týþ ma nýn bu gün gel di ði a þa ma da hiç bir þey söy le me mek - tir. Ya ne o la cak tý? An ti-de mok ra tik yol - la ve hu kuk hi çe sa yý la rak mý çö zü le cek - ti? Bu çað da Der sim gi bi mi ya pý la cak tý? Er do ðan bil me li ki, bu so ru nu ta ri he ha va le e de bil mek i çin, bun dan çok da - ha faz la sý ný söy le me si, çok da ha ce sa ret li ol ma sý ve faz la sý ný yap ma sý ge re ki yor. Gü lay Gök türk / Bu gün, BAÞBAKAN IN 2023 viz yo nu nu ko nuþ - ma dan ön ce Straz burg Av ru pa Kon se - yi nde ki son per for man sý na ba ka lým... Ko - nuþ ma, her an lam da yi ne bir Er do ðan kla si ði i di. Av ru pa ya, A me ri ka ya a yar ver me siy le; me de ni yet le ri bu luþ tur ma id - di a sý na rað men dün ya yý bi te vi ye biz-siz o - la rak a yýr ma sýy la; yap tý ðý ko nuþ ma i le so - ru la ra ir ti ca len ver di ði ce vap lar a ra sýn da ki þi zof re nik u çu rum la; her ke sin her þey den a nýn da ha ber dar ol du ðu en for mas yon ça - ðýn da hiç bir ger çek le ör tüþ me yen toz - pem be bir Tür ki ye tab lo su çiz me siy le; Tür kün Tür ke pro pa gan da sý ný bu de fa Straz burg dan yap ma sýy la; ka yýt sýz þart sýz ta raf ta rý o lan ya zar la ra a za me ti ne ye ni bir ka nýt sun ma sýy la; di ðer le ri nin i se o to ri ter - li ði ve te ka dam lý ðý kar þý sýn da en di þe le ri ne en di þe kat ma sýy la; a ziz hal ký nýn bir tür lü i yi leþ mez e zik li ði ne de va ol ma ça ba sýy la... Baþ ba kan ýn hid det li bir hi ta ba te vec - cüh et me si ve üs lu bu nun bu ra da bu den li te vec cüh gör me si güç i fa de sin den zi ya de güç süz lük i ti ra fý, öz gü ven den zi - ya de kro nik bir gü ven siz li ðe i þa ret e di - yor. Ku ru lu þun dan bir kaç ay son ra A - ðus tos 1949 dan bu ya na ü ye ol du ðu - muz ve ü ye li ði mi zi her fýr sat ta ö vü ne - rek di le ge tir di ði miz bir ku ru ma bu ka - dar u zak ve e zik o lu nur mu? Üs te lik Tür ki ye nin Kon sey de ki per - for man sý Baþ ba ka nýn kin den çok baþ ka. Par la men ter ler A samb le si baþ kan lý ðý ya ni 47 ü ye ül ke den 800 mil yon Av ru - pa lý nýn ve kil le ri nin baþ kan lý ðý ný O cak 2010 dan bu ya na AKP mil let ve ki li Mev lût Ça vu þoð lu yü rü tü yor. A kil Ýn - san lar gru bu nun ku ru lu þu na ö na yak o - lan, Av ru pa da yük se len ýrk çý lýk ve ay - rým cý lýk la mü ca de le yi ö ne çý kar tan Ça - vu þoð lu bir Av ru pa lý Türk gi bi ça lý þý yor. Ken di le rin den ol ma dýk la rý ný id di a et - tik le ri her ke si dýþ la ma ya ça lý þan, baþ ta Sar ko zi Av ru pa lý sað si ya set çi gü ru hu na ve ri le cek ce vap bu mu dur? Baþ ba kan Straz burg da ke lâ mýn þeh ve ti ne ka pý la rak bir fýr sat da ha ka çýr dý. Sar ko zi nin Ýs lâm i le im ti ha ný Ya da he sap laþ ma sý! Ge çen Pa zar te si, bir kaç ay ön ce bü yük tar týþ ma lar la mec - lis te a lý nan pe çe ve çar þaf ya sa ðý ka ra rý Fran sa ge ne lin de yü rür lü ðe gir di. So kak - lar da tu haf pe çe-po lis çe kiþ me le ri o lu yor. Geç ti ði miz 5 Ni san da i se Sar ko zi nin par - ti si UMP ül ke de La ik lik ve Ýs lâm tar týþ - ma sý ný baþ lat tý. Fran sa Müs lü man la rýn ve Av ru pa lý ol - ma yan ül ke ler den ge len le rin en teg ras yo - nu ko nu sun da çok zor la nan bir ül ke. Di - ðer Av ru pa ül ke le rin den fark lý o la rak Müs lü man ve ya Av ru pa dý þý bir ül ke kö ken li se çil miþ tem sil ci yok de ne cek ka dar az. Sar ko zi cum hur baþ ka ný o lur ol maz ye ni hü kü met te an cak fa þiz me ya ký þýr bir Göç ve U lu sal Kim lik Ba - kan lý ðý ku rul du. Fran sýz sa ðý u sul u sul ya ban cý düþ man lý ðý ný ve Ýs lam kar þýt lý - ðý ný si ya set ha li ne ge ti ri yor. Av ru pa ve Fran sa da ki Müs lü man kar - þýt lý ðý nýn kök le ri Ya hu di kar þýt lý ðý nýn kök - le ri ne de ði yor. Ol dum o la sý Ya hu di le re ya pý lan lar la bu gün Müs lü man lar ü ze rin - den yü rü yen tar týþ ma a ra sýn da bü yük ben zer lik ler var. Ö zel lik le Fran sa da Av - ru pa lý Müs lü man ve ya Ye ni Müs lü man a ra yýþ la rý bu in san la rýn gel dik le ri ül ke ler - de ki Ýs lâm dan fark lý, da ha me de nî bir Ýs - lâm ý tem sil et me le ri i çin ya pý lan bir ne vî din mü hen dis li ði dir. 18. yüz yýl so nun da Ya hu di le re de bu nun ay ný sý uy gu lan mýþ tý. La ik lik ve Ýs lâm ça lýþ ta yýn dan 26 tek lif çýk tý. Bun lar ya sa la þýr mý ya sa laþ maz mý bi lin mez a ma ge le cek yýl Ma yýs ta ya pý la - cak cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ne Sar ko - zi nin ya tý rý mý ol duk la rý a çýk. Tek lif le rin i - çe ri ði að zý ný zý a çýk bý ra kýr. Tür ki ye de da hi böy le si kal ma dý. Ka mu hiz met le rin de la - ik lik il ke si ni pe kiþ tir mek baþ lý ðý al týn da me se la þöy le bir tek lif var: Ýl ko kul lar da ba - har pik nik le rin de o kul öð ret me ni ne yar - dým a ma cýy la pik ni ðe re fa kat e den an ne - le rin ba þör tü lü ol ma sý ya sak la na cak. Has - ta ne ler de er kek dok to run mu a ye ne si ni red det mek ya sak o la cak. Ka mu hiz me ti ve ri len yer ler de di nî ter cih ler ö ne sü rü le - rek fark lý bir uy gu la ma me se la ye mek ha - ne de he lal et, ta lep e dil me si müm kün ol - ma ya cak. Ü ni ver si te ve di ðer öð re nim ku - rul la rýn da la ik lik ve cum hu ri yet il ke le ri a - þý la na cak. Bir a lo la ik hat tý ku ru la cak ve da nýþ man lýk ve ri le cek. Ýþ te Baþ ba kan ýn Av ru pa ya hi ta býn da ka çýr dý ðý fýr sa ta bir ör nek! Cen giz Ak tar / Va tan, HALÝÇ ÝSKELELERÝ RESTORASYONU VE MUHTELÝF ÝSKELELERÝN BAKIM VE ONARIMI ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Yapý Ýþleri Müdürlüðü Ek Hizmet Binasý M.Nezihi Özmen Mah. Kasým Sok. No: Merter-Güngören/Ýstanbul b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik posta adresi : (varsa) 2- Ýhale konusu yapým iþinin: Haliç Ýskeleleri Restorasyonu ve Muhtelif Ýskelelerin Bakým ve Onarýmý niteliði, türü ve miktarý Ýnþaatý 3- Ýhalenin / Yeterlik Deðerlendirmesinin : a) Yapýlacaðý yer : ÝBB Ek Hizmet Binasý Ýhale Salonu Kat: 4 Merter/ÝST. b) Tarihi ve saati : Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý ya da esnaf ve sanatkâr odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkâr odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde ilgisine göre, tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir ticaret sicil gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Ýdari þartnamenin 10'uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin taahhütname, Ýdari þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, Ýdari þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn saymanlýk ya da muhasebe müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar Ýdari þartnamenin 19'uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlerin listesi, Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý veya her iki ortaðýnda mühendis veya mimar olmasý ve belgelenmesi halinde ise tüzel kiþiliðe % 50-% 50 ortak olmalarý, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurduklarý veya ortak olduklarýný gösteren belge, Ortaðý olduðu veya hissedarý bulunduðu tüzel kiþiliklere iliþkin beyanname, Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen iþ ortaklýðý beyannamesi Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10'dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler; Ýþ deneyim belgeleri : Ýsteklinin uygulama iþleri için son on beþ yýl içinde kamu veya özel sektörde ilk sözleþme bedelinin en az % 80'i oranýnda gerçekleþtirdiði veya % 80'i oranýnda denetlediði veya yönettiði, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 100'ü oranýndan az olmamak üzere tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi, Ýsteklinin organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler : a) Ýstekliler ihale konusu iþi yerine getirmek için aþaðýda belirtilen sayý ve nitelikteki personeli çalýþtýrdýðýna dair belgeleri veya çalýþtýracaðýna iliþkin taahhütname sunacaklardýr. Teknik Personel Listesi: 1 adet Þantiye Þefi ( Mimar, 5 yýl deneyimli), 1 Adet Saha Mühendisi (Mimar), 1 Adet Elektrik Mühendisi, 1 Adet Makine Mühendisi, 1 Adet Restoratör (2 yýllýk Yüksekokul Mezunu). b) Ýsteklinin yönetici kadrosu ile iþi yürütecek teknik personelinin eðitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeleri (diploma ve özgeçmiþ) sunmalarý zorunludur Bu ihalede benzer iþ olarak; Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan B/I grubu iþler yapmýþ olmak kabul edilecektir. Ýhale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri diplomalarý kabul edilmeyecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý : 7.1. Ýhale dökümaný idarenin adresinde görülebilir ve 300 TL karþýlýðý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Yapý Ýþleri Müdürlüðü M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasým Sok. No: 62 Merter-Güngören/Ýstanbul adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler ihale teklif ve saatine kadar Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ek Hizmet Binasý Ýhale Ýþleri Müdürlüðü M. Nezihi Özmen Mah. Kasým Sok. No: 62 Kat: 4 Merter- Güngören/Ýstanbul adresine teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Teklif edilen fiyatlara iliþkin olarak idarenin tanýmladýðý her bir iþ kaleminin yapým þartlarýna göre ihale dökümaný kapsamýnda verilen analiz formatýna uygun analizler sunulacaktýr. Bu ihalede iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 ( Doksan) takvim günüdür. 12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. 13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 14. Ýhalede 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu hükümleri uygulanmayýp, Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kanunu kapsamýndaki Kültür Varlýklarýnýn Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Saðlýklaþtýrma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunlarýn Uygulamalarý Ýle Deðerlendirme, Muhafaza, Nakil Ýþleri ve Kazý Çalýþmalarýna Ýliþkin Mal ve Hizmet Alýmlarýna Dair Yönetmelik esaslarý uygulanacaktýr. B: ÝSTANBUL BÜYÜKSEHÝR BELEDÝYESÝ Straz burg da bir Tür ki ye li Ken di le rin den ol ma dýk la - rý ný id di a et tik le ri her ke si dýþ la ma ya ça lý þan, baþ ta Sar ko zi Av ru pa lý sað si ya - set çi gü ru hu na ve ri le cek ce vap bu mu dur? Þu an e li miz de kor dan a teþ mi sa li bir Kürt me se le miz var sa a na ya sa da ge çen A - ta türk mil li yet çi li ði ü ze rin - den meþ ru laþ tý rý lan zu lüm - ler yü zün den var dýr. Söz ko nu su ilk üç mad dey se, he pi miz te fer ru a týz A sýl me se le ler ge çiþ ti ril miþ A rap ba ha rý na ne ol du? Viz yon suz ve sta tü ko cu BU ha liy le AKP nin se çim be yan na me si si ya sî bir viz yon ta - þý mý yor. Si ya set çi le rin e lin den de ðil, me mur la rýn ka le min - den çýk mýþ his si u yan dý rý yor. (...) Bu viz yon ek sik li ði nin en çar pý cý ol du ðu i ki ko nu i se AB ü ye li ði ve de mok ra tik leþ me. Do kü man çok ge niþ ol du ðu i çin her i ki ko nu da var, a ma her i ki si nin de e le a lý nýþ tar zýn da Tür ki ye yi sil kin di re cek, a - ya ða kal dý ra cak ve son ra ye ni bir yö rün ge ye o tur ta cak bir he ye can yok. Ü mit Ýz men / Ta raf, AK Par ti se çim be yan na me si, mer ke zi yet çi, ku ru lu dü ze ni ko ru - ma a maç lý ve dev let çi bir par ti yi ta ným la mak ta dýr nin de ði - þim ci par ti si ne re de kal dý? Tar han Er dem / Ra di kal,

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Dü þün dü ðü müz gi bi i na nýr ve ya i nan dý ðý mýz gi bi dü þü nür ve ken di mi zi öy le prog ram la rýz. He def le ri mi zi i se, ni yet le ri miz le ma ya lar, yo ðu ru ruz. Ni yet le ri mi zi, i man gü cü i le bes ler sek iþ le ri miz de ha ri ka so nuç lar a la bi li riz. Me se lâ, a tom lar sa yý sýn ca se vap ka zan mak is ti yo ruz. Bu nu öm rü müz bo yun ca, ge cegün düz ký yam da (a yak ta), rü kû da, sec de de, ta hiy yat ta dur sak, o tur sak bi le ba þa ra ma yýz. An cak, ger çek bir i man gü cü ve ha lis bir ni - hu se yi ne ni as ya.com.tr Haf ta la ra sýð ma yan an lam Haf ta ya in dir ge nen bir kut la ma, tö re leþ ti ri len bir an ma, ne de re ce ye rin de bir fa a li yet ve sað lýk lý bir uy gu la ma? Or man Haf ta sý, Tra fik Haf ta sý vs. haf ta lar a ra sý na bir de bu nu sý kýþ týr mak o nu sý ra dan laþ týr mak, nor mal leþ tir mek de ðil mi? Za ma nýn bir ke si tin de, me kâ nýn bir par ça sýn da ya þa mýþ git miþ gi bi al gý lar la o nu ta rih sel lik ör tü le riy le ört mek ve o ör tü yü yýl da bir, bir haf ta bo yun ca aç mak; bir kaç çi çek, bir kaç ki tap da ðýt mak, bir kaç ko nuþ ma yap mak la an mak, an la ma nýn u za ðýn da bir an mak týr. Mo dern ka lýp lar la, za ma nýn öl çüt le riy le a ný la cak ve an la þý la cak bir þah si yet de ðil dir o (asm). Böy le bir an la yý þa ve ka lý ba gir mek baþ tan per de yi ka pa mak, ön ce sin de dar a lan da hap sol mak týr. O nun sýr rý ný bu ak lý mýz ve kal bi miz le an la ya ma yýz. Bu ak lý mýz ve kal bi miz le an la dý ðý mýz ka da rýy la o na ben ze me ye ça lýþ mak, o nu bi raz ol sun an la dý ðý mý zýn a lâ me ti. Ki þi sev di ði i le be ra ber dir bu yu ru yor A ley his sa lâ tü Ves se lâm. Sev mek bil me nin a lâ me ti, bi len se ver, se ven sev di ði ne ben ze me ye ça lý þýr. Kâ i na tý, Kur ân ý bi len o nu ta nýr, o nu (asm) ta ný yan, ha ya tý ný o nun la tan zim e der, gün le ri ni sün ne ti ne uy mak la gü zel leþ ti rir, sa lâ vat la ziy net leþ ti rir, se lâm la süs ler. Bu nu bir haf ta bo yun ca de ðil, bü tün haf ta lar bo yun ca ya par, yap ma yý teþ vik e der. Fit ne-i â hir za man da bir sün ne ti in ti sap e dip ih yâ et mek ne bü yük bir se vap, ne bü yük bir de ðer, en bü yük bir an ma ve an la ma. Ak vâ li ni, ah vâ li ni, ef â li ni, ak vâ li mi ze, ah vâ li mi ze, ef â li mi ze ta þý ya bil di ði miz ka da rýy la meþ gul ol mak meþ gu li yet le rin en gü ze li, za man la rýn en nur lu su Bun dan u zak laþ tý ðý mýz an lar i se ka ran lýk, yok luk ve yek ne sak lýk. Her gün de ve her haf ta da ha ya tý mýz o nun la renk le ni yor, o nun bo ya sýy la bo ya ný yor, on dan ý þýk a lý yor sa bü tün gün ler kut lu, bü tün haf ta lar kut lu ve mut lu dur. Öf ke li ol du ðu muz da ken di mi ze sa hip o la mý yor; a i le ha ya tý mýz da ne be vî çiz gi ler gö rün mü yor; sa de lik ten u zak, mar ka la ra is raf la sa týl mýþ sak; bi zi Mu ham me dî (asm) nu ra yak laþ tý ran u ya rý cý e ser le ri da ha faz la o ku ma lý, ken di miz le mu ha se be de yo ðun laþ ma lý de ðil mi yiz? Çi çek de da ðý ta lým, ki tap da da ðý ta lým a ma ön ce o çi çe ði biz kok la ya lým, o ki ta bý ön ce biz o ku ya lým, hem de bir haf ta de ðil bü tün haf ta lar bo yun ca. Bir haf ta ya in dir ge nen kut la ma di ðer haf ta la ra ta þý ma nýn baþ lan gý cý i se, e vet, ye rin de dir; de ðil se tö re leþ miþ bir an ma, u cu tü ke ti me u za nan bir u cuz luk tur. Her gün de bir sün ne ti ih ya et mek res mî tö ren ler ve tö re ler den bin ler kat üs tün dür. Bir te bes süm kaç çi çek, kaç ki tap, kaç sö ze be del dir, he le öf ke a nýn da ya pý lý yor sa... Ni yet-i man bað lan tý sý yet le on la ra sa hip ol ma nýn püf nok ta sý ný ya ka la ya bi li riz. Ni yet, bir to hum gi bi dir. Rez zak, Gâ nî, Ce vad, Ke rim, Muh sin (son suz zen gin, cö mert, ik ram ve ih san sa hi bi) gi bi Ý lâ hî i sim ve sý fat la rýn te cel li gâh la rý na e ki lir. Di ðer þart la ra da u yar sak ye þe rir ve mey ve ve rir. Biz e ke riz, O i se, bi re on, bi re yüz, bi re bin ve rir. Að zý mýz dan çý kan mü ba rek ke li me le rin ha va da ki yan sý ma la rý ih lâs ve doð ru ni yet le ha yat bu lur, can la nýr, had siz þu ur sa hip le ri nin ku lak la rý na gi dip on la rý nur lan dý rýr, bi ze de se vap ka zan dý rýr. 1 Bü tün var lýk la rýn i ba det le ri ne ve bir çok ni me te, ik ra ma, ih sa na yal nýz i man ve ni yet le sa hip o la bi li riz. 2 Ni ye tin ha ri ka ne ti ce le ri ni sa mi mi ye ti miz, ýs ra rý mýz ve ih lâ sý mýz de re ce sin de a la bi li riz. Her ba þa rý nýn ar ka sýn da böy le bir ni yet var dýr. Ý ma ný ný güç len di rip iþ le ri ne ha lis ni yet le gi ri þen ler, Al - Ýk ti dar ka na dý nýn "Pa ten ti bi ze a it tir" di ye rek i lân et ti ði, a na mu ha le fe tin de "Ha yýr, o fi kir bi ze a it tir" di ye rek ü ze ri ne at la dý ðý "Ýs tan bul'a i ki bü yük ye ni þe hir" pro je si dü þün ce si, gö rü yor ve i na ný yo ruz ki Ýs tan bul hal ký nýn ço ðu ta ra fýn dan sem pa tik de ðil, tam ak si ne ür kü tü cü gel di. Zi ra, bu me ga köy, nü fus ve tra fik yo ðun lu ðu i ti ba riy le za ten bo ðul ma rad de si ne gel miþ du rum da. Di ðer so run la rýn ya ný sý ra gi de rek ar tan bu so ru nun hal ça re si i çin, þeh rin ar týk ne TARÝHTE BUGÜN Rus lar dan ce sa ret, Ýn gi - liz ler den de a le nî des tek ve teþ vik gö ren Er me ni ler, 19 Ni san 1919'da Kars ve çev re si ni iþ gal et ti ler. Oy sa, Mil lî Mü ca de le nin ilk þan lý di re niþ ha re ket le - rin den bi ri si bu ra da ser gi - len miþ ti. Mon dros Mü ta re ke sin den he men son ra, ya ni 5 Ka sým 1918'de "Kars Mil lî Ýs lâm Þu - râ sý Mer kez i U mu mi si" teþ - kil e dil di. Bu þu râ nýn þu be le ri i se, baþ ta Ar da han ol mak ü - ze re ya kýn mer kez ler de de hýz la te þek kül et ti ri li di. Yak la þýk al tý ay müd det le bu böl ge yi Rus, Er me ni, Gür cü ve Ýn gi liz iþ gal ci le ri ne ko ru ma - ya ça lý þan Kars Mil lî Ýs lâm Þu - râ sý, Ni san 1919'dan i ti ba ren da ya nýl maz de re ce de sý kýn tý lý gün ler ge çir me ye baþ la dý. Dev let ve hü kû met mer - ke zin den bu ra ya hiç bir yar - dým ya pý la mý yor du. Et raf, bü tü nüy le iþ gal ci güç ler ta ra fýn dan ku þa týl mýþ du rum day dý. Þark Cep he si ne (15. Ko lor - du) gön de ri len Kâ zým Ka ra - be kir, 20 Ni san'da Trab - zon'a an cak u la þa bi ldi. (30 Ni san'da Er zu rum'a doð ru ha re ket e di li yor. U - zun sü ren ça lýþ ma la rýn ar - dýn dan, iþ gal ci le re kar þý ta - ar ruz ha re kâ tý baþ la tý lý yor.) lah ýn iz niy le, ha ri ka ik ram la ra da maz har o lur lar. Ha lis ni ye tin ka yýt la ra geç miþ, mü þah has yüz ler ce ör nek le rin den bi ri si ni bir lik te ta kip e de lim: Ca mi ö nün de tak ke sa ta rak ge çi mi ni te min e den Tak ke ci Ýb ra him E fen di, Bir ca mi yap týr sam ve Al lah ýn kul la rý o ra da na maz kýl sa, ben de se vap ka zan sam! di ye ni yet le nir. Fa kat tak ke sa ta rak ca mi ya pý la maz ki! An cak, ni ye ti ha lis, ar zu su þid det li dir. Mü te ma di yen bu ha lis ni ye ti ta þýr; â de ta o na ki lit len miþ tir. Bir ge ce, rü ya sý na gi ren nu ra nî zat o na: Bað dat a git; fi lan ca mi nin av lu sun da bu lu nan as ma da ki i ki si yah ü zü mü ye! der. Ha yýr dýr in þâ al lah! di ye rek yo la re van o lur. Bað dat a va rýr. Ý ki si yah ü zü mü ha lis bir ni yet le, çek ti ði bes me le nin ar dýn dan yer. Bun ca yo lu te pe rek gel dim, ü zü mü ye dim, ne ol du? di ye as la ni ye ti ne ha lel ver mez. Ce ma at ten bi ri ya ný na yak la þýr: 13 Ni san 1919'da Kars ve çev re si nin i da re si ni e le ge - çir di ði ni du yu ran Ýn gi liz iþ - gal kuv vet le ri, Mil lî Ýs lâm Þu râ sý mer ke zi ne bas kýn dü zen le ye rek 12 ki þi yi tu - tuk lat tý. Tu tuk la nan lar ön ce Ba - tum'a, ar dýn dan Mal ta A da - sý na sür gün e dil di ler. Ar dýn dan, Müs lü man nü fu - sa yö ne lik kat li âm lar baþ la dý. Sa hip siz, ça re siz ve im - kân sýz du ru ma dü þen Kars çev re sin de ki Müs lü man lar, 19 Ni san'da baþ la yan Er me - ni is ti lâ sý na da tes lim ol mak du ru mun da kal dý. Er me ni ler, hem Rus lar'dan ce sa ret, hem de Ýn gi liz ler den kuv vet a la rak, her ta raf ta alt ya pý sý, ne de üst ya pý kâ fi ge li yor. Her gün ya þa yan lar bi lir ki, ç o ðu va kit, þeh rin bir ya ka sýn dan di ðe ri ne geç mek, ne re dey se ya rým gü ne mal o lu yor. Ke za, ça lý þan nü fu sun ço ðu, gün de yak la þýk üç sa a ti ni tra fik te har cý yor, ya hut u la þým sý kýn tý sý çe ke rek ge çi ri yor. Bu da, ya rým me sa i ye te ka bül e den bir za man ve e ner ji kay bý de mek tir. A zal mak bil me yen tra fik sý kýn tý sý, sý nýf la rý i tiþ tý kýþ lý e ði tim cen de re si, ge ce ya rý sý bi le â cil ser vis ler de u zun kuy ruk la rýn o luþ tu ðu sað lýk fâ ci a sý, cad de ve so kak la rýn da ar týk ra hat yü rü ne mez ha le ge len nü fus ke sa fe ti, sað lýk sýz ya pý laþ ma nýn yol aç tý ðý be ton laþ ma kâ bu su, git gi de ar tan iþ siz ler or du su ve sâ ir sý kýn tý lar yet mi yor muþ gi bi, þim di ye ni nü fus göç le ri ne ze min ha zýr la ya cak, hat ta teþ vik e de cek ye ni bü yük þe hir le rin ku rul ma sý fik ri, ku su ra ba kýl ma sýn 19 Nisan 1919 Kars ve çevresinde hüzünlü günler Ya ban cý sýn ga li ba. Hay ro la, ne re den ge li yor sun, ne re ye gi di yor sun? der. Rü ya sý ný ay nen an la týr. A dam o na: Sen çýl dýr dýn mý be mü ba rek a dam! Me se lâ ben rü yam da Ýs tan bul da ki Tak ke ci Ýb ra him E fen di nin e vi nin bod ru mun da bir küp al tý nýn gö mü lü ol du ðu nu gö rü yo rum. O nu al ma ya git mi yo rum da, sen i ki si yah ü züm i çin kal kýp tâ bu ra la ra gel din! Öy le mi? der. Bu müj de yi a lýr, hiç ses çý kar maz; ge ri ye dö ner. De fi ne yi bu lur ve ca mi ya par. Bu ca mi, Ýs tan bul Top ka pý da dýr. Ýþ te güç lü bir i ma nýn ve ha lis bir ni ye tin ha ri ka so nu cu! Ý ba det ve du â nýn ni yet le i liþ ki si ni de ya rýn e le al ma ya ça lý þa lým in þâ al lah. Dip not lar: 1. Be di üz za man Sa id Nur si, Lem a lar, s Nur si, A.g.e., s. 88.es ki Ýstanbul boðulmak üzere Muvakkaten iþgale uðrayan heybetli Kars Kalesinden bir görünüm. kat li â ma gi riþ ti ler. Bu a ra da, Hý ris ti yan Gür - cü ler de, ay ný yön tem ler le Ar da han ve Po sof'u e le ge - çi re rek, on lar da sa vun ma - sýz ve pe ri þan du rum da ka - lan Müs lü man hal ka kan kus tur ma ya baþ la dý lar. Böy le lik le Kars, Ar da han ve çev re sin de ay lar ca sü re - cek o lan kan lý iþ gal sü re ci baþ la mýþ ol du. Böl ge nin iþ ga li, Kâ zým Ka - ra be kir Pa þa ko mu ta sýn da ki Mil lî Kuv vet le rin 30 E kim 1920 ta ri hin de ger çek leþ tir - di ði püs kürt me ha re kâ tý na ka dar de vam et ti. Ay yýl dýz lý bay rak, Kars Ka - le si ne Bes me le i Þe ri fe i le o gün ye ni den çe kil di. a ma hu zur lu ve me de ni ce bir ha ya ta has ret kal mýþ Ýs tan bul lu lar i çin hiç mi, hiç ca zip gel mi yor. A na ar ter le ri, a na yol la rý, hat ta o to ban la rý da hi tý kan ma ve ki lit len me nok ta sý na ge len Ýs tan bul'da ye ni þe hir ler kur mak ye ri ne, ne den ha ra be ye dön müþ ve dep re me kar þý da ya nýk sýz du rum da ki ev le rin, bi na la rýn o na rýl ma sý ci he ti ne gi dil mi yor? Ke zâ, Ýs tan bul'a doð ru ye ni göç ka tar la rý ný sevk et mek ye ri ne, bu tür ça ba lar i çin baþ ka al ternatif ler ni çin dü þü nül mü yor? Ye ni ve mo dern þe hir projeleri, nü fu su göç et tir me den ta hak kuk et ti ri le mez mi? Ha yat, in san la rý ye rin den yur dun dan a yýr ma dan gü zel leþ ti ri le mez mi? Ya ni, ha ya tý ye rin de gü zel leþ tir mek müm kün de ðil mi? Tür ki ye'nin üç ta ra fý de niz ler le kap lý. De niz u la þý mý da hil, ka ra u la þý mý, de mir yo lu ve ha va u la þý mý nýn sað la na bi le ce ði Tür ki ye'de yak la þýk þe hir ve ya þe hir leþ me ye mü sa it yer var. Bü tün bun lar gör mez den ge li ne rek, za ten bo ðul ma de re ce si ne gel miþ bu lu nan Ýs tan bul'da ki ha ya tý büs bü tün çe kil mez ha le ge ti re cek pro je ler den söz et mek, bi ze ca zip gel me di ði gi bi, ak si ne çok tu haf gö rün dü. Bi ze gö re, dev le tin ya pa ca ðý ye ni ve bü yük ya tý rým la rýn taþ ra ya ve A na do lu'ya kay dý rýl ma sý çok da ha ha yýr lý o la cak týr. Zi ra, iþ siz lik, ge çim siz lik, hu zur suz luk ve ya gü ven siz lik se be biy le, A na do lu'nun pek çok köy ve ka sa ba sýn dan bü yük þe hir le re göç dal ga la rý ya þan dý. Göç ve ren yer ler, da ha da ýs sýz bir ha le gel di. Bu ra lar da mo dern ta rým ve hay van cý lýk i þi teþ vik gör me si ge re kir ken, ma a le sef da ha da ge ri gi dil di ve il kel u sûl ler le ya pý lan çift çi lik tab lo la rý na bi le rast la nýl maz ol du. Av ru pa'nýn mo dern ve ge liþ miþ ül ke le rin de, a de ta þe hir de ne var sa köy ler de de te min e di le bi lir du rum da. Tür ki ye'de i se, bel ki i ki yüz mil yon nü fu sa ye te cek de re ce de ge niþ ve be re ket li ta rým a ra zi si var; bu ra lar, her tür lü seb ze, mey ve, hu bu bat ve hay van cý lýk sek tö rü nün ge liþ me si ne mü sa it; sa na yi ve yük sek tek no lo ji nin ge liþ ti ril me si hâ ke za; a ma ge lin gö rün ki, bu kuv vet li po tan si yel ken di ha li ne bý ra ký lý yor da, var sa yok sa bü yük þe hir le ri bir kat da ha bü yü te cek ye ni ya tý rým lar, ye ni yer le þim pro je le ri gün de me ge ti ri li yor. Yok sa, bü tün bun lar, bü yük þe hir le rin "bü yük oy de po su" þek lin de gö rül me sin den mi kay nak la ný yor? E ðer öy le i se, bu tür dü þün ce ler da ha da va him bir se yir ta kip e di yor de mek tir. Do la yý sýy la, bun dan bir an ev vel vaz ge çil me si ni, ye ni ya tý rým la rýn i se, fýt rî nü fus yo ðun lu ðu nun bu lun du ðu ve ya me kâ nýn, mu hi tin çok da ha mü sa it ol du ðu böl ge le re kay dý rýl ma sý ný tav si ye e de riz. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Hz. Mu ham med (asm) ne den en sev gi li dir? Ýs ma il Bey: Pey gam ber E fen di miz (asm) ne den en sev gi li dir? Haz ret-i Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâm ken di si i çin ya þa ma mýþ, üm me ti i çin ya þa mýþ týr. O (asm) bi zim ka tý mýz da Al lah ýn el çi si, Al lah ýn ka týn da bi zim el çi miz dir. O nun (asm) bi ze- in san cin si o la rak he di ye et ti ði nûr eþ siz ve ben zer siz dir. Ce nâb-ý Hak bi ze î mân, hi dâ yet, nûr, tev fik, mu hab bet, rah met ve rý zâ yo lu nâ mý na ne ih san et miþ se, o nun (asm) e liy le ih san et miþ tir. O nun (asm) Al lah tan a lýp bi ze ge tir di ði nur i le dün ya nýn þek li de ðiþ miþ tir. Ýn san ve bü tün kâ i na týn ha ki kî ma hi yet le ri o nur tu fa ný i le ay dýn lan mýþ, ken di ne gel miþ tir. Üs tad Be dî üz za man haz ret le ri ne gö re, o nun (asm) ge tir di ði nur i le gö rün müþ tür ki; þu kâ i na týn mev cu da tý Al lah ýn i sim le ri ni o ku tan bi rer Sa me dâ nî mek tup, bi rer va zi fe li me mur, be ka ya maz har bi rer kýy met tar ve mânî dar mev cut tur lar. E ðer o nur ol ma sa i di, var lýk lar ta ma mýy la mut lak fe na ya mah kûm, kýy met siz, mâ nâ sýz, fay da sýz, a bes, kar ma ka rý þýk ve te sa düf o yun ca ðý ma hi ye tin de ev ham ka ran lýk la rý i çin de ka la cak tý. Ýþ te bu sýr dan dýr ki, a kýl sa hi bi bü tün in san lar Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn du âsý na  min! de mek te dir ler. Yer ler den gök le re ka dar bü tün var lýk lar o nun (asm) nu ruy la if ti hâr et mek te dir ler. 1 E ðer o nur ol maz sa kâ i na týn da, in sa nýn da, hat ta her þe yin de hi çe i ne ce ði ni be yan e den Sa îd Nur sî haz ret le ri, böy le gü zel ve eþ siz bir kâ i na ta, böy le eþ siz bir za týn (asm) lâ zým ol du ðu nu kay de der. Ha di si te yid e de rek, Yok sa kâ i nat da, ef lâk da ol ma ma lý dýr der. 2 Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re, za ma nýn ve me kâ nýn tek fer di sý fa týy la Re sûl-i Kib ri yâ E fen di miz (asm), öy le yük sek bir na maz da, in sa ný ve bü tün mah lû kâ tý mut lak fe nâ ya düþ mek ten, kýy met siz lik ten, fay da sýz lýk tan, a be si yet ten â lâyý il liy yîn o lan kýy me te, be kâ ya, Cen ne te, ul vî va zî fe ye ve Al lah ýn bi rer mek tu bu ol ma ma ka mý na çý kar mak i çin, öy le u mû mî bir du â et mek te dir ki, Haz ret-i  dem den (as) Ký yâ me te ka dar ge len bü tün kâ mil ve nû râ nî in san lar ken di si ne u ya rak, du â sý na  min! de mek te dir ler. Öy le u mû mî bir ih ti yaç i çin du â et mek te dir ki, de ðil dün yâ eh li; se mâ vât eh li ve bü tün kâ i nât da hi o nun (asm) ni yâ zý na iþ ti râk e dip hal di liy le, Oh! E vet, Yâ Rab be nâ ver! Du â sý ný ka bul et! Biz de is ti yo ruz! der ler. Du â sý na ve ni yâ zý na bü tün mev cû dât, se mâ vât ve hat tâ arþ vec de ge lip,  min! Al lâ hüm me  min! der ler. 3 Haz ret-i Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn be þe rî ha ya tý i le, Al lah ýn lüt fu i le yük se len mâ ne vî þah si ye ti ni, ta vus ku þu nun yu mur ta sý i le gök ler de u çan tâ vus ku þu a ra sýn da kur du ðu bir nis bet i le a çýk la yan Be dî üz za man haz ret le ri; Tâ vus ku þu gi bi gü zel bir ku þun yu mur ta dan çý kýp ol gun laþ tý ðý ný, se mâ lar da uç ma ya baþ la dý ðý ný; gü zel li ði i le þöh ret ka zan dýk tan son ra, bi ri si çý kýp da yer de ka lan yu mur ta sý nýn ka bu ðu i çe ri sin de o ku þun gü zel li ði ni a rar sa hak sýz lýk yap mýþ o la ca ðý ný; ke zâ, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ta rih ler ce kay de di len ha ya tý nýn da bir çe kir dek ten i bâ ret ve be þe ri yet þart la rý i çe ri sin de geç ti ði ni, u zak tan yü zey sel bir na zar la o nun ha ya tý na ba kan bir a da mýn, o nun mâ ne vî ki þi li ði nin de ðe ri ni an la ya ma ya ca ðý ný; fa kat o nun be þe rî ha ya tý na ve gö rü nen hal le ri ne in ce bir ký þýr ve nâ zik bir ka buk na za rýy la ba kýl dý ðý tak dir de, o ký þýr i çe ri sin den i ki â le min gü ne þi nin ve Tû bâ a ða cý gi bi Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn, feyz-i Ý lâ hî i le su lan mýþ, fazl-ý Rab bâ nî i le te kâ mül et miþ o lan ha kî kî çeh re si nin çýk tý ðý nýn gö rü le ce ði ni kay de der. Bir zer re nin ý þý ða kay nak lýk e de me ye ce ði ni, an cak o zer re nin mâ nâ-yý har fî i le gök te ki gü ne þin ý þý ðý na maz har o la bi le ce ði ni; bi nâ e na leyh Pey gam ber E fen di mi zin de (asm) Rah mân-ý Ra hîm in te cel lî le ri ne eþ siz bir þe kil de maz har bu lun du ðu nu be lir tir. 4 Böy le bir rah met müj de ci si ni, böy le bir rah met ha ber ci si ni, böy le bir rah met Pey gam be ri ni in san lý ðýn doð ru ta ný ma sý, doð ru o ku ma sý ve doð ru kav ra ma sý bir zo run lu luk i di. Ar týk yaþ lý dün ya nýn yan lýþ lý ða ve da lâ le te ta ham mü lü yok tu. Bu pey gam ber son pey gam ber di (asm). Ak si tak dir de, ba ba sýz do ðan Haz ret-i Î sâ ya (as) Al lah ýn oð lu ya kýþ týr ma sý ný ya pý ve ren a kýl sýz be þer, o ku ma yaz ma bi len bir pey gam be re de Bu nu sen yaz dýn! Bu ki tap se nin il mî ka ri ye ri nin mah su lü dür de yi ver sey di; Al lah ýn nu run dan ve rah me tin den ken di e liy le yi ne u zak la þýp gi de cek ti. Yi ne ken di da lâ le ti nin kur ba ný o la cak tý! Bu ve si ley le; Rah met Pey gam be ri Haz ret-i Mu ham med in (asm) kut lu do ðu mu nu bir defa da ha teb rik e der, Rabb-i Ra hîm in o na in dir di ði yük sek nu run ve rah me tin ý þý ðýy la bütün in san lý ðý ku þat ma sý ný, Rabb-i Ra hîm den ni yaz e de rim. Dip not lar: 1- Söz ler, S Söz ler, S Söz ler, S. 70, Mes ne vî-i Nû ri ye, S. 74

10 10 Y KÜLTÜR SANAT EÞLERÝ ÜNLÜ Seni anlatacaðým Büyük Üstad Bedüzzaman a Her gün, âleme seni anlatacaðým, Derslerde, kürsülerde, türkülerde Bilgini, þefkatini, dâvâný, erdemini Tanýdýkça insanlýk heyecanlanacak Ve hepsi pür dikkat bana bakacak. Gözlerimden çýkan ateþin bakýþlarý Okuyacaklar ruhumdaki fýrtýnalarý Dâvâ ndaki gurbeti, hasreti, hicraný Çilelerle geçmiþ hayatýný, hatýratýný Asrýn gençlerine seni anlatacaðým. Bütün kâinatý ve seni anlatacaðým Senin dilinden, mânâ-yý harfiyle Zerrelerden ta kürelere kadar Yýldýzlarýn hutbesiyle namýný Gösterdin Rabbimin ikramýný Mor ufuklara, çorak topraklara Yaðmur gibi kar gibi bereketini Kur ândan sýzan ilham ýþýltýlarýný Notalardan okuduk hakikatlerini Zirvelerde parlayan tevhit sancaðý Karanlýktakilere bir meþale ocaðý Gönüller iklimine hasret dolarak Bir ideoloji, bir mefkûre olarak Masum insanlara, köylülere, Çocuklara seni anlatacaðým Okulda, kýþlada evde, her yerde Bir efsane gibi, bir destan gibi Mevcudat lafzýyla seni anlatacaðým Ýlhamýnla felâket asrýný aydýnlatan Âyet-el Kübra diliyle anladýklarýmý Selsebil þerbetini ruhumda tadarak Tefekkür penceresinden bakarak Ovalara, daðlara, aðaçlara, kuþlara Ömür ihtiþamlý bir aný seyyale Görüp, geçerek cazip masivayý Her an hiç yýlmadan, hiç durmadan Hiç yorulmadan, seni anlatacaðým BOS NA-HER SEK ÝN baþ þehri Sa ray bos na da, 2004 yý - lýn da Gu in nes Re kor lar Ki ta bý na gi ren dün ya nýn en bü yük cez ve si i le 8 bin ki þi ye kah ve da ðý týl dý. Tür ki ye, ABD ve Av ru pa ül ke le rin de dü zen le ne cek et kin lik ler - le en bü yük cez ve den fin ca ný 1 li ra ya sa tý la cak kah - ve den el de e di le cek ge lir, in sa nî yar dým a maç lý kul la - ný la cak. Sa ray bos na nýn Ka zan cý lar Çar þý sý nda 3,5 ay - da ya pý lan, 124 san ti met re bo yun da, 95 san ti met re e - nin de 8 bin fin can ka pa si te li cez ve, 2004 yý lýn da dün - ya nýn en bü yük cez ve si o la rak Gu in nes Re kor lar Ki - ta bý na gir di. Mos tar Köp rü sü nün 2004 yý lýn da a çý lý - þýn da ilk defa kul la ný lan en bü yük cez ve nin de ðer - Kermesin açýlýþýný ga ze te miz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar yaptý. Ýstanbullu hanýmlar hayýrda yarýþtý ÝS TAN BUL Ha ným lar Ko mis yo nun ca ter tip le nen ker mes dün, ga ze te miz im - ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar ta ra fýn dan a çýl dý. Ha ným la rýn ha yýr da ya - rýþ týk la rý ker mes te, el e me ði göz nu ru iþ le me ler le bir lik te gý da ü rün le ri de teþ hir e di le rek sa tý þa su nul du. Ha ným la rýn bü yük il gi gös ter di ði ker - mes te, Ye ni As ya Neþ ri ya týn ya yýn la dý ðý e ser ler de ser gi le ni yor. Mev lâ - nâ ka pý Cad., No:139/B, O da ba þý Ca mii Kar þý sý, Bur da Mar ket Ya ný, Fýn - dýk za de/fa tih/ýs tan bul ad re sin de ter tip le nen ker mes 25 Ni san Pa zar te si gü nü ne ka dar ka dar a çýk ka la cak. Ýstanbul/ Yeni Asya Dünyanýn en büyük cezvesi len di ril me si a ma cýy la mer ke zi Lon dra da bu lu nan in - sa nî yar dým ku ru lu þu Is la mic Re li ef ad lý der nek i le Sa ray bos na nýn Sta ri Grad (Es ki Þe hir) Be le di ye si ve Vis pak þir ke ti pro je ha zýr la dý. Pro je kap sa mýn da ilk o - la rak Bos na-her sek, ar dýn dan Tür ki ye, da ha son ra da ABD ve Av ru pa ül ke le rin de dü zen le ne cek et kin lik ler - le cez ve i le fin ca ný 1 li ra ya kah ve sa tý þý ya pý la cak, bu - ra dan el de e di len ge lir i se Bos na lý ih ti yaç sa hip le ri ne da ðý tý la cak. Is la mic Re li ef der ne ði nin Bos na-her sek so rum lu su Ve li ya Ku ku ro zo viç i se ko nuþ ma sýn da, dün ya nýn en bü yük cez ve si nin ge le cek haf ta Tür ki - ye ye doð ru yo la çý ka ca ðý ný i fa de et ti. Sa ray bos na / a a ÞAÝRLERÝ YAZDI E DÝP CAN SE VER DEN BEH ÇET NE CA TÝ GÝL E 9 US TA ÞA Ý RÝN HAYATI EÞ LE RÝ NÝN AN LA TI MIN DAN O KU YU CUY LA BU LU ÞU YOR. TÜRK e de bi ya tý nýn us ta þa ir le ri Sa - ba hat tin Kud ret Ak sal, Sa lah Bir sel, E dip Can se ver, Ah met Mu hip Dý - ra nas, At ti la Ýl han, Beh çet Ne ca ti gil, Tah sin Sa raç, Ce mal Sü re ya ve Can Yü cel in ya þa mý eþ le ri nin an la tý mýn - dan o ku yu cuy la bu lu þu yor. Ge zin dim Boþ O da lar da ad lý ki - ta býn ya za rý Se vim Da bað, þa ir le rin eþ le ri nin so ru la rý na ver di ði ya nýt lar - la e de bi yat me rak lý la rý na on la rýn bi - lin me yen de tay la rý na i liþ kin i puç la rý da su nu yor. Tür ki ye Ýþ Ban ka sý Kül tür Ya yýn - la rýn dan çý kan ki tap ta ay rý ca þa ir le - rin öz geç mi þi, eþ le riy le ta nýþ ma hi - ka ye le ri, eþ le ri ne yaz dýk la rý ro man - tik mek tup lar da yer a lý yor. Ay ný za man da ya þa dýk la rý dö ne min kül - tü rel, sa nat sal, ta ri hî ö zel lik le ri ne de ý þýk tu tan þa ir le rin eþ le ri so ru la ra ver dik le ri ce vap lar la þa ir le rin ya zým sü re ci ni de göz ler ö nü ne se ri yor. Ýþ te ya zar la rýn þi ir ya zým sü - reç le ri: Mü ni re Ak sal: Ge nel de ge ce - le ri ya zar dý. Ba zen ak lý na bir söz cük ya da di ze gel se, ge ce ya tak tan kal - kar ya zar dý. Ya da ka pý çok hýz lý ça - lýn mýþ týr: ko þa rak ge lir, üs tü nü çý - kar ma dan, dak ti lo ya ka ðý dý ta kar, ce bin den par ça par ça ka ðýt lar çý ka - rýr yaz ma ya baþ lar dý. Ye mek ye diy - se pe çe te ka ðý dý nýn ve ya si ga ra pa - ke ti nin ü ze ri ne ya zar dý. Mef ha ret Can se ver: E dip þi ir - le ri ni ge nel lik le sa bah i le öð le a ra sý bir sa at te ya zar, kah ve mo la sý ver di - ðin de de ilk ba na o kur du. El ya zý - sýn dan çok di rekt o la rak dak ti lo i le ya zar dý. E dip ti yat ro o yu nu yaz ma yý çok ar zu e der di. Ne ya zýk ki Ben Ru hi Bey Na sý lým ö lü mün den son - ra ti yat ro laþ tý rýl dý. A ma ken di si gö - re me di. Mü ni re Dý ra nas: Þi ir le ri ni ev de ve ma sa nýn ba þýn da ya zar dý. Að rý PTT den Ebru lu pul þi i ri ni as ker lik yap tý ðý Sür be han da, bir tah ta ma sa ve gaz lam ba sý ý þý ðý al týn da tam bir yýl da sa bah la ra ka - dar yaz dý. Be ni de be ra be rin de o - turt tu. Ah met Mu hip Dý ra nas ýn bütün þi ir le ri ni ez be re bi li rim. Bi ket Ýl han: At ti la nýn mý rýl dan - dý ðý ný duy du ðum da dik ka ti da ðýl - ma sýn di ye or ta da gö rün mez, ça lýþ - ma o da ma ka pa nýr dým. 20 yýl lýk be - ra ber li ði miz bo yun ca da bu nu ya þa - dým. Çün kü þi ir le ri ni ken di ken di ne söy le ye rek ya zar dý. Hiç bit me di o mý rýl tý lar. Hu ri ye Ne ca ti gil: Bir þi i rin o lu - þu mu sý ra sýn da ta ma men i çi ne ka - pa nýr, dýþ dün yay la i liþ ki si ni ne re - dey se ke ser di. Bu dö nem ler de ger - gin ve si nir li o lur du. O nu ra hat sýz et me me ye ö zel lik le dik kat e der dik. Ba zen bu ger gin lik gün ler ce sü rer - di. A ma i çi ne si nen bir þi i ri ni ta - mam la dý ðýn da gün ler ce sus kun ge - çen ak þam sof ra mýz bir den þen le - nir di. Vil dan Sa raç: Tah sin þi ir le ri ni yaz mak i çin ken di ne bah çe ka tý bir ev al dý. Þi ir le ri ni ev dey ken ya ya ta - ðýn da ya da ma sa ba þýn da ya zar dý. Kur þun ka lem ve müs ved de ka ðý dý kul la nýr dý. Dü zelt me le ri ni de bu ka - ðýt lar ü ze rin de ya za rak ha zýr lar dý. Ter cü me le ri ni doð ru dan dak ti lo da ya zar, müs ved de yap maz dý. Zü hal Tek ka nat: Ce mal Sü re - ya nýn, ta ný ðý ol du ðum ka da rýy la þi ir not la rý, ra kam yaz ma la rý, uy ku su hep ya rým ya rým dý. Say fa la rýn ü ze ri - ni ya zar çi zer, u yur ken kal kýp not lar a lýr dý. Sü rek li a yak tay dý. NE CA TÝ GÝL ÝN YAZ DI ÐI MEN DÝL ÞÝ Ý RÝ Beh çet Ne ca ti gil, Ya rin men di li na kýþ lý/ok þa dým el le rim le/ Göz göz ü ze rim de, Çev re a teþ i çin de/da ral mak ta çem ber/ Biz ya nar sak be ra ber ya na rýz/se nin le be ra ber... di ye baþ la yan Çev re þi i ri ni e þi Hu ri ye Ne ca ti gil i le ta nýþ týk la rý ilk dö nem de ya zar. Þi i rin ya zýl ma hi kâ ye si ni, Bir o kul ge zi sin de men di li mi bir sü re li ði ne e li ne a lýp bir kaç gün son ra da o meþ hur þi i ri ni ya za rak ba na ge tir miþ ti þek lin de an la tan Hu ri ye Ne ca ti gil, bu þi i rin ya kýn laþ ma la rý nýn baþ lan gý cý ol du ðu nu i fa de e di yor. An ka ra / a a PTT Genel Müdürlüðünce Ebru konulu posta pullarýnýn tedavüle çýkarýlacaðý bildirildi. PTT den yapýlan yazýlý açýklamada, yarýndan itibaren tedavüle çýkarýlacak Ebru konulu posta pullarýnýn 10 kuruþ, 1 lira, 2,80 lira ve 6 liradan satýlacaðý belirtildi. Ankara / aa TAZÝYE Boydak Holding Kurucularýndan Hacý Mustafa BUDAK'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler,kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Di ni e mir le re ri â yet, din dar lýk. - Es ki çað Ka po dok ya'sýn - da en bü yük put. 2. A dým, mer ha le. - Var lý ðý du yu lar la al gý la na bi len, mü þah has. 3. A çýk mor renk. - Bir ka tý nýn ka tý ev re sin den ý sý ve ba sýnç et ki siy le sý vý ya dö nü þü mü. 4. A rap ça - da ba ba. - Bo yut la rý nor mal den kü çük. 5. E þey hüc re si. - Ak de niz do lay la rýn da yay gýn o - lan, bo dur a ðaç ve ça lý lar dan o lu þan bit ki ör tü sü. 6. Er, on ba þý ve ça vuþ la ra ve ri len ge nel ad. - Yer ka bu ðu nun ba zý böl ge le rin de çe þit li iç ve dýþ tabii et ken ler le o lu þan, e ko no mik yön den de ðer ta þý yan mi ne ral. 7. Kol za bit ki si nin di ðer a dý. 8. A ra la rýn da ay ný yer de bu - lun mak tan baþ ka hiç bir or tak ö zel lik bu lun ma yan ki þi ler den o lu þan top lu luk, halk. 9. Göz, a lýn ve ya nak a ra sýn da, el ma cýk ke mi ði nin üs tün de bu lu nan çu ku rum su böl ge. - Kü çük ço cuk. 10. Giy si, yor gan çar þa fý, yas týk ký lý fý vb.nin ge re ken be lir li yer le ri ne düð me nin ge çi - ri le bil me si i çin ip lik le ö rü le rek, par ça ge çi ri le rek ve ya bi ye i le ya pý lan kü çük ya rýk. - Kuþ la - rýn göv de, ka nat ve kuy ru ðun da bu lu nan, uç ma, ör tü ve kuy ruk o la rak ü çe ay rý lan, çe þit li renk ler de ka lýn ek sen li tüy. 11. Bir ba yan a dý. - Ý ri ta ne li be zel ye. 12. Yüz ký sým ka u çu ðun o tuz i ki ký sým kü kürt le iþ len me sin den el de e di len plas tik mad de. SOL DAN SA ÐA 1. Ken di si ne yet ki ve ri le rek bir ye re ve ya bi ri nin ka tý na gön de ri len kim se, el çi. - Bil dik, ta ný dýk. 2. Kýy met ve ri lir ol ma, hür met e dil me, de ðer li sa yýl ma. - Ay'ýn çev re - sin de gö rü len ý þýk hal ka sý. 3. Fýr ça iz le ri bel li et - me den ya pý lan (re sim). - Ý man e sas la rý ný, i ma - nýn kuv vet le bað lý bu lun du ðu te mel le ri an la tan bir te rim. 4. Kon ya'da bir ba ra jý mýz. - Bir be sin mad de si. - Bir kim se ye, bir a i le ye ken di a dýn dan ay rý o la rak son ra dan ta ký lan, o kim se nin ve ya o a i le nin bir ö zel li ðin den kay nak la nan ad. 5. Klâ - sik Türk mü zi ði a raç la rýn dan, i ri ka rýn lý, ki riþ li, mýz rap la ça lý nan bir çal gý. - Ka mu Ýk ti sa di Ku - ru luþ la rý i fa de si nin ký sa sý. 6. Ü zün tü, kay gý, ta - sa. - A rap ça da su. - Gü neþ doð ma dan ön ce ki a - la ca ka ran lýk, fe cir. 7. Kü çük mý sýr ek me ði. - Her han gi ba kým dan bir bü tün o luþ tu ran þey le - rin bütü nü. 8. Ja pon im pa ra tor la rý na ve ri len un van. - Â let ler, vâ sý ta lar. 9. Bir fi ti lin et ra fý na e ri miþ bal mu mu, iç ya ðý, ste a rik a sit ve ya pa ra - fin dö kü le rek ge nel lik le si lin dir bi çi min de don - du ru lan in ce, u zun ay dýn lat ma a ra cý. - Pul ka - nat lý lar dan, vü cu du, ka nat la rý in ce pul lar la ve tür lü renk ler le ör tü lü, dört ka nat lý, çok sa yý da tür le ri o lan bö cek le re ve ri len ge nel ad. 10. Gü - müþ bas lý ðý. - U yar ma, u ya rý, dik kat çek me, ih - tar, tem bih BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI V Ý L A Y E T A K A L E E S A T Ý R E K A T A R K K K A T Ý R E B O L U T A A Ç Ý K Ý T A M E H Ö N T E K E N E K Ý Z A R T O K A N Ý N U M A N S Ý K E H O Y A L Ý R A A P A R A T A N A Z E Z S E P E T A M A K A R A A K Ý K A K U R E N U R

11 Y EKONOMÝ 11 HA BER LER TO KÝ nin he de fi 500 bin konut yapmak KO CA E LÝ Bü yük þe hir Be le di ye si iþ ti ra ki Kent Ko nut ta ra fýn dan Ba þis ke le il çe sin de ya pý lan Yu va cýk Bah çe kent -Ko nut la rý A nah tar Tes lim tö re nin de ko nu þan Sa na yi ve Ti ca ret Ba ka ný Ni hat Er gün, ya pý lan si te de yak la þýk 600 da i re nin bu lun du ðu nu ve bü yük bir ma hal le nin il çe de o luþ tu rul du ðu nu söy le di. Ma hal le de bir çok in sa nýn ilk de fa bir a ra da o tur ma ya baþ la ya ca ðý ný i fa de et ti. Ba kan, þöy le de vam et ti: Ar týk Tür - ki ye nin 2023 e gö re ko nuþ tu ðu nu ve bu na gö re pro je le rin ge liþ ti ril di ði ni i fa de e den Er gün, Ko nut a la nýn da da ö nü müz de ki dö nem de TO KÝ o la rak ül ke ge ne lin de 500 bin ko nut da ha yap ma yý plan lý yo ruz. Ko ca e li nde hü kü met o la rak 8,5 yýl i çe ri sin de TO KÝ va sý ta sýy la 27 bin ko nut, Ko ca e li Bü yük þe hir Be le di ye sin de 3 bin den faz la ko nut yap mýþ. Yak la þýk 30 bin den faz la ko nu tu kent te in þa et mi þiz. Þim di ö nü müz de ki 12 yýl da 2023 e ka dar o la ný söy lü yo rum kent te 40 bin ko nut da ha in þa e dil me si he de fi ni ö nü mü ze ko yu yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Kocaeli/ aa DO LAR DÜN 1,5250 ÖN CE KÝ GÜN 1,5170 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1790 ÖN CE KÝ GÜN 2,1910 p DÜN 72,60 ÖN CE KÝ GÜN 72,20 p DÜN 486,89 ÖN CE KÝ GÜN 484,24 p Devlet Ba ka ný Za fer Çað la yan Liranýn deðerlenmesi ithalatý azdýrýyor Ya ðýþ lar ü re ti ci nin yü zü nü gül dür dü DEV LET Ba ka ný Za fer Çað la yan, tek ba þý na fi yat is tik ra rý nýn yet me di ði ni, kur tar ma dý ðý ný be lir te rek, Ü re tim, ya tý rým, is tih dam, dýþ ti ca ret, ca ri a çýk, bun la rýn hep si be ra ber dik kat e dil me si ge re ken, ü ze rin de ça lý þýl ma sý ge re ken ko nu lar dýr de di. Li ra nýn a þý rý de ðer len me si nin it ha lat ca na va rý ný az dýr dý ðý ný be lir ten Çað la yan, Hu kuk ta bir sis tem var dýr, su çu iþ le yen ka dar az dý ran da az met ti ren de suç lu dur. Bu ra da ca ri a çýk e ðer bir suç sa bu nun al týn dan li ra nýn a þý rý de ðer len me si çý ký yor de di. Çað la yan, Lib ya i le il gi li o la rak ö zel lik le mü te ah hit lik sek tö rüy le sü rek li ir ti bat ha lin de bu lun duk la rý ný, bu çer çe ve de ça lýþ ma la rýn sür dü rül dü ðü nü an lat tý. Lib ya da þu an da bir sa vaþ ha li nin bu lun du ðu nu kay de den Çað la yan, bu nun bir müc bir se bep ol du ðu nu kay de de rek, bu ne den le prim le rin bir yýl er te le ne ce ði ni söy le di. Ba kan Çað la yan, þu an i ti ba riy le Lib ya da ki tüm ya tý rým la rýn hu ku ki bir çer çe ve de kar þý lýk lý ko ru ma ve gü ven ce al týn da ol du ðu nu da söz le ri ne ek le di. Ankara / aa Kentsel dönüþüme tepki AN KA RA DA ge ce kon du sa hi bi va tan daþ lar, kent sel dö nü þüm pro je le ri ni pro tes to et ti. Ko lej Kav þa ðý nda top la nan a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu ge ce kon du sa hip le ri, Ne vil la ne sa ray, ba þý mý zý so ka cak ev is ti yo ruz, Kent le ri mi zi, ev le ri mi zi yað ma cý la ra ye dir me ye ce ðiz ve Hal kýn ba rýn ma hak ký var ya zý lý pan kart lar aç tý. Ba rýn ma hak ký mýz sö ke sö ke a lý rýz, Rant çý Gök çek, Rant i çin de ðil halk i çin kent sel dö nü þüm, Ýn san ca ya þam is ti yo ruz slo gan la rý a tan grup ta ki ler, tra fi ðe ka pa tý lan Zi ya Gö kalp Cad de si nden Sa kar ya Mey da ný na yü rü dü. Ankara / aa Türkiye kendi hammaddesini üretmeli GENÇ AS KON ta ra fýn dan dü zen le nen Gi ri þim ci lik A ka de mi si 2011 E ði tim prog ram la rý nýn bu haf ta ki ko nu ðu Ý TO Baþ ka ný Dr. Mu rat Yal çýn taþ ol du. Yo ðun ka tý lý mýn ol du ðu prog ram da Yal çýn taþ, genç le re ö nem li bil gi ler ak tar dý yý lý mil li ge lir ra kam la rý ný de ðer len di ren Yal çýn taþ, Tür ki ye nin 2010 yý lýn da yüz de 8.9 luk bü yü me ya ka la dý ðý ný, böy le ce G-20 i çin de i se Çin ve Ar jan tin den son ra 3 ün cü sý ra da yer al dý ðý ný ha týr lat tý. Bü yü mey le bir lik te o lu þan ca ri a çýk la il gi li o la rak da Fa iz le rin ve enf las yo nun düþ me si, dev le tin di sip lin li büt çe iz le me si ve har ca ma lar da a þý rý ya git me me si ga yet gü zel an cak ca ri a çýk ül ke nin ký rýk nok ta sý dýr. Bu nun yüz de 16 sý ný ya tý rým ve ser ma ye mal la rý, yüz de 70 i ni de a ra ve ham mad de ler o luþ tur mak ta, ya ni Türk sa na yi ci si ü re tim ve ya tý rým i çin yurt dý þýn dan mal al mak ta dýr di yen be lir ten Dr. Mu rat Yal çýn taþ, ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Ö nem li bir nok ta Tür ki ye mut la ka ken di ham mad de si ni ve ma ki ne si ni ü re tir ha le gel me li dir. Bu i ki si ol ma dý ðý sü re ce uy gu la na cak hiç bir pa ra ve ma li po li ti ka, kur lar ü ze rin de ya pý la cak her han gi bir iþ lem Tür ki ye nin ca ri a çý ðý ný ka pa ta maz. Bu nu cid di o la rak bil me miz la zým ve di ðer a lý nan ön lem le rin hep si nin ge çi ci ve ye ter siz ol du ðu nu da her fýr sat ta söy le me miz la zým. Ýs tan bul/ Ye ni As ya TEBRÝK Hayatýn beraberliðine ve saadetine adým atmýþ olan ÖMER FARUK Aðabey ve GÜLCAN Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Ýbrahim Ersoylu ve Ailesi/ MERSÝN TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Elif ve Sadullah Özen 'in Zeynep ismini verdikleri bir kýz çocuklarý ve Meltem ve Said Özen 'in Yusuf Ensar ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý ömürler dileriz. Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý TÜSPAF BAÞKANI MEHMET ÇAKMAN: "ALLAH'TAN BÝR AFET OLMAZSA BU SENE VATANDAÞ BOL BOL SEBZE, MEYVE TÜKETECEK." TÜR KÝ YE Seb ze ci ler, Mey ve ci ler ve Sey yar Pa zar cý lar Es naf ve Sa nat kâr la rý Fe de ras yo nu (TÜS PAF) Baþ ka ný Meh met Çak man, ya ðýþ lý ge çen kýþ ve ba har dö ne mi nin seb ze ve mey ve ü re ti min de cid dî ar týþ sað la ya ca ðý ný kay det ti. An tal ya da ki sel den son ra do ma tes fi yat la rý nýn ar ta ca ðý yö nün de ki gö rüþ le re ka týl ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Çak man, Al lah tan bir a fet ol maz sa bu se ne va tan daþ bol bol seb ze, mey ve tü ke te cek de di. Yaz ay la rýn da va tan da þýn bol bol seb ze ve mey ve tü ke te ce ði ni an la tan TÜS PAF Baþ ka ný Meh met Çak man, mah su lün bol ol ma sýy la bir lik te fi yat la rýn ken di li ðin den u cuz la ya ca ðý ný söy le di. Ha len do ma te sin hal ler de 50 ku ruþ tan sa týl dý ðý ný be lir ten Çak man, pa zar ve mar ket ler de i se do ma te sin 1-1,5 li ra dan müþ te ri bul du ðu nu kay det ti. An tal ya da ya þa ný lan sel den do la yý bel ki o böl ge de do ma tes fi yat la rýn da bir sý kýn tý ya þa na ca ðý ný di le ge ti ren Çak man, Tür ki ye nin çok ve rim li bir coð raf ya sý var. Se ra cý lýk ar týk bir sek tör ol du. An tal ya da ki se ra lar et ki len di; a ma bu nun bir fi yat ar tý þý na se bep o la ca ðý na i nan mý yo rum. Çün kü ül ke mi zin dört bir ta ra fýn da ar týk se ra cý lýk ya pý lý yor. Za ten An tal ya ve çev re sin de ha va sý cak lýk la rý art tý. Ký sa bir sü re son ra tar la do ma te si çý kar. Dün den i ti ba ren baþ la yan ya ðýþ lar da ü re ti ci nin yü zü nü gül dür dü di ye ko nuþ tu. Bu yýl seb ze ve mey ve nin bol o la ca ðý ný dü þün dük le ri ni kay de den Çak man, Þu an da her þey yo lun da. De re ke nar la rýn da ev ku ran lar her za man sý kýn tý ya þa ya bi lir. Bu nu son o la rak Ja pon ya da da gör dük" dedi. Bursa/aa Boy dak Hol ding'in üzüntülü günü BOY DAK Hol dink or tak la rýn dan H.Mus ta fa Bu dak (66) e vin de ge çir di ði kalp kri zi so nu cu ve fat et ti. Bu dak ýn ce na ze si Pa zar gü nü i kin di na ma zý na mü te a ki ben Ca mii Ke bir de ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Þe hir Me zar lý ða def ne dil di. Bu dak ýn ce na ze tö re ni ne Me lik ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mem duh Bü yük ký lýç, Kay se ri Sa na yi O da sý Baþ ka ný Mus ta fa Boy dak, Boy dak Hol dink Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha cý Boy dak, Bu dak ýn ak ra ba la rý ve se ven le ri ka týl dý. Kayseri/aa T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Tal. Örnek No Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý menkuller satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci satýþ: tarihinde Saat: a ra sýn da Ci han gir mah. Bir lik cad. NO: 1 D-100 o to par ký AV CI LAR ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le rin % 60'ýna is - tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma ya pý la rak sa tý - la ca ðý.þu ka dar ki.ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol - du ðu,mah çu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 0 o ra nýn da K.D.V'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa - týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Muhammen Kýymeti YTL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) , BV 2937 plaka sayýlý Renault 2007 model Clio 1,5 DCÝ tipi vasýta muh. Yerleri çizik. B: T. C. MERKEZ/AMASYA 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/402 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Bi rin ci ar týr ma nýn 02/05/2011 gü nü sa at 'da To kat Yo lu Ü ze ri, Ay bi O to - par ký A mas ya'da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 09/05/2011 Pa zar te si gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka - dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ - ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu - zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si - nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra - sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 05/04/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 8.500,00 1 Adet 34 VY 5919 Plakalý, 1998 Model, Proton Marka, Person A 1,6 Tipli,açýk mavi renkli, çelik jantlý, otomatik vitesli, radyo teypsiz, iki adet hava yastýðý bulunan, geri vitesi çalýþmayan, sis farlý, lastiklerinin havasý inik hususi otomobil (ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: Tür ký ye Seb ze ci ler, Mey ve ci ler ve Sey yar Pa zar cý lar Es naf ve Sa nat kâr la rý Fe de ras yo nu Baþ ka ný Meh met Çak man, mah su lün bol ol ma sýy la bir lik te fi yat la rýn ken di li ðin den u cuz la ya ca ðý ný söy le di. (EB SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný En der Yor gan cý lar, Ýzmir in he de fi Bur sa ol mak E GE Böl ge si Sa na yi O da sý (EB SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný En der Yor gan cý lar, Ýz mir in Tor ba lý il çe sin de bu lu nan a týl du rum da ki GM nin O pel fab ri ka sý ný, ü re tim te si si ha li ne ge tir mek i çin ne ya pý la bi le ce ði ni a raþ týr dýk la rý ný be lir te rek, Ýz mir, bel ki i kin ci bir Bur sa o la bi lir de di. Baþ ba kan lýk Ya tý rým A jan sý Baþ Pro je Di rek tö rü Ýs ma il Er þa hin, bir di zi zi ya ret te bu lun mak ü ze re gel di ði Ýz mir de EB - SO yu zi ya ret e de rek, o da tem sil ci le riy le gö rüþ tü. EB SO da, gö rüþ me ye i liþ kin bir a çýk la ma ya pan Yor gan cý lar, gö rüþ me de Ýz mir in ya tý rým lar dan da ha faz la pay al ma sý ve da ha faz la ya tý rým cý yý Ýz mir e çe ke bil mek i çin ne ler ya pý la bi le ce ði ko nu su nu e le al dýk la rý ný ak ta ra rak, ya tý rým la rýn dev let ve ö zel sek tör ya tý rým la rý ol mak ü ze re i ki bö lüm de o la bi le ce ði ni söy le di. EB SO Mec lis Baþ ka ný Meh met Tir ya ki de Tür ki ye de o to mo tiv ve yan sa na yi sek tö rü nün ö nem li ve li der sek tör ler den bi ri ol du ðu nu be lir te rek, top lam ih ra ca týn yüz de 20 si nin o to mo tiv sek tö rü ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di ði nin ha týr lat tý. GM nin Tor ba lý da ki O pel ü re tim te si si nin 2001 de böl ge yi terk et ti ði ni, þir ke tin ge çen yýl da Bel çi ka da ki fab ri ka sý ný ka pat ma ka ra rý al dý ðý ný ha týr la tan Tir ya ki, þu an Tor ba lý da ki te si sin lo jis tik de po o la rak kul la nýl dý ðý ný, ye ni den ü re tim te si si ha li ne ge ti ril me si i çin ne ler ya pý la bi le ce ði ko nu sun da fi kir a lýþ ve ri þin de bu lun duk la rý ný an lat tý. Baþ ba kan lýk Ya tý rým A jan sý Baþ Pro je Di rek tö rü Ýs ma il Er þa hin i se yer li-ya ban cý ay rý mý yap ma dan ül ke ye kat ma de ðer sað la yan ya tý rým la ra ö nem ver dik le ri ni be lir te rek, Ýz mir ya tý rým lar dan na sýl da ha faz la pay a la bi lir, biz na sýl des tek ve re bi li riz, o nu gör me ye gel dik de di. Ýzmir/aa Sul tan lar Ya pý, eþ siz bir u la þým ko lay lý ðý su nan Sul - tan park Pro je sini hayata geçirdi. Sul tan la ra ya ra þýr ya þa ma im kâ ný ÝS TAN BUL UN en bü yük prob lem le rin den bi ri o lan tra fik le va kit kay bet me mek i çin fark lý bir pro je ye im za a tan Sul tan lar Ya pý, eþ siz bir u la þým ko lay lý ðý su nan Sul tan park Pro je si i le son dö ne min göz de yer le þim a la ný Kurt köy de sul tan la ra ya ra þýr bir ya þa ma key fi sað lý yor. Sul tan lar Ya pý ta ra fýn dan Kurt köy de ger çek leþ ti ri len Sul tan park pro je si, ya tý rým cý lar ve Kurt köy de ye ni bir ha ya ta baþ la ma yý ter cih e den tü ke ti ci ler den bü yük il gi gö rü yor. Sa bi ha Gök çen Ha va a la ný na sa de ce 1.5 ki lo met re u zak lýk ta yer a lan ve ha va li ma ný na en ya kýn pro je o lan Sul tan park Pro je si nde da i re ler TL den baþ lý yor. Sul tan lar Ya pý nýn ilk pro je si o lan ve 11.5 dö nüm lük a ra zi ü ze rin de ger çek leþ ti ri len Sul tan park Pro je si, 5 blok ve 114 da i re den o lu þu yor. Ge niþ bir ya þa ma a la ný ü ze ri ne ku ru lu pro je de 1+1 da i re ler 65, 2+1 da i re ler 120, 3+1 da i re ler i se 133 ve 145 met re ka re den o lu þu yor. Eþ siz bir u la þým ko lay lý ðý su nan pro je de, Sa bi ha Gök çen Ha va a la ný dý þýn da ka ra ve de niz u la þý mýn da ki ra hat lýk da dik kat çe ki yor. TEM ve E- 5 (D100) o to yo lu na çok ya kýn bir ko num da bu lu nan ve Sa bi ha Gök çen Ha va a la ný na en teg re Mar ma ray met ro hat tý i le u la þým da ray lý sis te me de yak la þan Sul tan park, u la þým da en faz la ko lay lýk sað la yan pro je ler a ra sýn da yer a lý yor.yak la þýk 30 bin ki þi nin is tih da mý nýn plan lan dý ðý Ö zel Ya tý rým A la ný ve Tek no park bün ye sin de ha ya ta ge çe cek o lan kon gre ve ser gi hiz met le ri, o tel, se ya hat a cen te le ri, res to ran lar, ka fe ler ve ye mek hiz met le ri gi bi ye ni ya tý rým la rýn böl ge ye ge le cek ol ma sýy la de ðe ri her ge çen yýl ar ta cak pro je de fi yat lar TL i le TL a ra sýn da de ði þi yor. Ço cuk o yun a lan la rýn dan ka fe ter ya la ra, park lar dan süs ha vuz la rý na ka dar her þe yin dü þü nül dü ðü Sul tan park ta ki 1+1 da i re le rin fi yat TL, 2+1 da i re le rin fi ya tý TL, 3+1 da i re le rin fi ya tý i se TL den baþ lý yor. Ye ni As ya/ Ýs tan bul Ýþten çýkarýlan 112 kiþi imza toplamaya baþladý DÜZ CE DE, iþ ve ren ta ra fýn dan iþ a kit le ri son lan dý rý lan 112 iþ çi, im za top la ma ya baþ la dý. DÝSK e bað lý Bir le þik Me tal-ýþ Sen di ka sý Düz ce Tem sil ci si Ta lat Çe lik, ko nuy la il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Düz ce de ya þa yan in san la rý bil gi len dir mek is te dik le ri ni be lir te rek, MAS-DAF ta ne ler ol du ðu nu hal ka doð ru yer den, doð ru bil gi u laþ týr mak i çin im za kam pan ya sý baþ lat týk. Tür ki ye nin or ta sýn da ya þa nan in san lýk a yý býy la il gi li de ði þik ey lem le ri miz var. Ar ka daþ la rý mýz 4 Ni san da iþ ten a týl dý lar. Taz mi nat sýz, bil di rim siz o la rak hak sýz ve mes net siz bir bi çim de. Bu nun la il gi li o la rak ön ce iþ ye ri ö nün de bir ey le mi miz var dý ve de vam e di yor. Fir ma nýn Ýs tan bul A ta þe hir de ki A ta çar þý nýn ö nü ne de ça dýr kur duk, o ra da da bil has sa ey le mi miz de vam e di yor de di. Ým za la rý bir ye re ver me yi dü þün me dik le ri bil di ren Çe lik, Bu im za la rý bir yer le re ve rip res mi bo yut ka zan dýr mak de ðil bi zim a ma cý mýz. A ma cý mýz Düz ce de iþ ten a týl mýþ ek mek mü ca de le si ve sen di ka mü ca de le si ve ren bu in san la rýn ya nýn da þu ka dar in san var, de mek i çin im za top lu yo ruz de di. Düzce/ aa Turkcell'den "6 ay bizden" kampanyasý TURK CELL, ku rum sal müþ te ri le re yö ne lik 6 Ay Biz den kam pan ya sý baþ lat tý. Turk cell den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, kam pan ya çer çe ve sin de ye ni ku rum sal hat a la rak Star, A van taj, E ko ve Þir ke ti çi pa ket le rin den her han gi bi ri ni 24 ay kul lan ma yý ta ah hüt e den le rin fa tu ra sý 6 ay bo yun ca Turk cell ta ra fýn dan kar þý la na cak. Kam pan ya dan ya rar la nan ilk 100 bin ki þi ilk fa tu ra la rý ve ta kip e den 6 ay bo yun ca pa ket üc re ti ni ö de me ye cek. 25 Ni san 2011 ta ri hin den i ti ba ren ge çer li o la cak kam pan ya dan, Turk cell den ye ni ku rum sal fa tu ra lý hat a lan, hat tý ný Turk cell ku rum sa la ta þý yan fa tu ra lý hat sa hip le ri ya da hat tý ný bi rey sel den ku rum sa la ta þý yan lar ya rar la na bi li yor.ýstanbul/aa

12 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Y ixirhaber.com Ýxir Haber, 12 kategoriden haber sunmakta. Güncel olaylardan tutun da Biliþim & Teknoloji haberlerine kadar bütün haberleri bu sitede bulmanýz mümkün. Site yönetimindeki kardeþlere baþarýlar dileyerek bu hafta da ixir haber i tanýtmýþ olalým istedik. Siteyi incelemek için: Fen ve tek no lo ji bo yu tu Bi lim ve Tek no lo ji de i le ri git mek is te yen ler fen ders le rin de ba þa rý lý ol mak zo run da dýr. Hiç de ðil se ça lý þa rak ba þar ma yo lu na git me li dir ler. Zi ra fen ders le ri ni tek no lo ji bi na sý nýn te me li þek li ne tas vir e de bi li riz. Fen ve Tek no lo ji der si öð re tim prog ram la rý nýn tek no lo ji bo yu tun dan zi ya de fen nin prog ram viz yo nu dik ka te a lýn mak ta. Çün kü öð re tim fel se fe miz, de ðer len dir me le ri ni te mel hu sus la ra gö re yap mak ta dýr. Te mel ders le ri miz den o lan, ço cuk la rý mý za öð re ti len es ki a dýy la fen bil gi si (alt ka de me ler de ha yat bil gi si a dýy la ge çen) der si, tek no lo ji bo yu tu na a çýl mak zo run da ka lýp fen ve tek no lo ji a dýy la de ðiþ ti ði ni bi li yo ruz. Ý çin de bu lun du ðu muz her sü reç tek no lo ji nin bo yu tu nu bir neb ze ol sun art týr mak ta, biz ler de bu na se yir ci kal mak ye ri ne fen ve tek no lo ji a dýy la ço cuk la rý mý za gör sel ma ter yal ler a ra cý lý ðýy la, o kor ku lan fen der si ni sev dir me ye ça lý þý yo ruz. Bu der si; öð ren me, öð ret me ve de ðer len dir me et kin li ði miz de ne ka dar ka za ným el de e di yo ruz? Bun da ba þa rý lý o la bi li yor mu yuz? Bu so ru lar tar tý þý lýr a ma doð ru fi kir de ol du ðu muz ka na a tin de yim. A ma uy gu la ma lar da de di ðim gi bi, çok tar tý þý lýr. Fen nin a ma cý: Dün ya yý an la mak, a çýk la ma ya ça lýþ mak, Tek no lo ji nin a ma cý: Ýs tek ve ih ti yaç la ra ce vap ve re rek ha ya tý ko lay laþ týr mak o la rak bi li nir ve hep böy le öð re ti lir. Ya ni; fen bi zim i çin, göz lem ya pa rak ge rek li o lan þey le ri a na liz e der, a çýk la mak i çin dü þü nür, tek no lo ji ye su nar. Tek no lo ji de bu nu ko lay laþ týr mak i çin e lin den ge le ni ya par, da ha da de ri ne gi rer ve i þe ya rar bir þey or ta ya çý kar ma yý he def ler. Tek no lo ji ba zen ba þa rýr ba zen ba þa ra maz a ma ih ti yaç la ra en gü zel þe kil de ce vap ver mek i çin ça ba lar. Fen ve Tek no lo ji bir bü tün ol ma lý dýr. Yok sa bu za ma nýn þart la rý na kup ku ru fen git mez. E ði tim ci ler, öð ren ci le ri ni bi li me il gi u yan dýr ma sý i çin yol lar bul ma lý dýr lar. Ye ni e ði tim sis te mi bu nu he def le mek tey se bi le öð ren ci le ri miz o bi linç te mi, o da ha da dü þün dü rü cü. Der si da ha renk len dir mek, ko lay laþ týr mak i çin kul la ný lan tek no lo jik â let le ri e ði tim ci le ri miz ne ka dar doð ru kul la ný yor lar, o da tar tý þý lýr. Ney se... E leþ ti ri yap mak bu ya zý nýn a ma cý de ðil. Fen ve Tek no lo ji der si nin 2006 yý lýn da Fen bil gi si der si ye ri ne geç me si ni tak dir et mek tir. Ý sim o la rak sa de ce de ðiþ me yen der sin i çe rik o la rak de ðiþ me si, tek no lo ji bo yu tuy la fen ne ý þýk tut ma sý ga yet se vin di ri ci bir du rum. Þu an ki he def tah ta mýz bi ze, tek no lo ji bo yu tuy la fen bo yu tu nu ay ný pa ra lel de sey ret ti re rek ge rek sað lýk, ge rek baþ ka sek tör ler de ge li þim sað lan ma sý ný gös ter mek te dir. Fen nin sü rek li de ðiþ me si, ye ni ça lýþ ma lar la ve za ma nýn þart la rý na gö re doð ru luk de ðer le ri nin de de ðiþ me si, tek no lo ji nin de a yak uy dur ma sý na ve si le o lur. Bu de ðiþ me ler ha ya týn fýt rî ka nun la rý gi bi dir. Tek no lo ji nin, fen ders le ri ne en deks len me si de dö ne min þart la rý na gö re fýt rî ol du ðu nu der sek ha ta söy le miþ ol ma yýz. Fen ler de ki ge liþ me in san la rýn ha yal güç le ri ni zor la mak la kal ma yýp bu zor la ma nýn tek no lo jik ge liþ me le ri ne, ye ni e ser le rin ka pý sý ný a ra la mak de mek tir. Bu in san la rýn ya ra rý na o la cak týr.. BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... PROGRAM TANITIMI: Ya ho o Ma il ye ni len di! MA ÝL hiz met le ri i le hep a dýn dan söz et ti ren Ya ho o ma il ye ni len di. A ra yüz o la rak da ha þýk ve mo dern çiz gi ler i çer mek le bir lik te, ye ni li ðin en gö ze çar pan nok ta sý i se ma il he sa bý nýn sos yal að lar la iç i çe ol ma sý Ma il he sa bý ný za gir di ði niz de, Fa ce bo ok he sa bý nýz a çýk sa bu ra dan soh bet e de bi li yor su nuz. Ya ho o te mel o la rak ye ni le nen ma il ser vi si nin 2 kat da ha hýz lý ça lýþ tý ðý ný, ye ni le nen ve en son spam ko ru ma tek no lo ji si bu lun du ðu nu, mo bil ci haz lar la et ki le þim de da ha i le ri bo yu ta ge çil di ði ni ve ar þiv i çin sý nýr sýz a lan gi bi ö zel lik ler sun du ðu nu i fa de e di yor. Kul la ný cý dos tu ta sa rým ko nu sun da da id di a lý lar. Ký sa ca, da ha hýz lý, da ha gü ven li ve da ha ko lay i puç la rýy la ya ho o ma il ta ný tý lý yor. Fa ce bo ok he sa bý ný zýn chat ö zel li ði ni bu ra da kul la na bi li yor su nuz, ye ni ma il le ri kon trol i çin pos ta ku tu nu zun ya ný na u fak bir de kon trol et bu to nu i la ve si gü zel ol muþ. Sis tem flickr, e vi te, pic nik vb. gi bi sos yal ta ban lý sis tem le re de en teg re ça lý þý yor. Es ki sis tem de ol du ðu gi bi, ya ho o Mes sen ger i le soh bet e de bi li yor su nuz. Ye ni le nen Ya ho o yu kul la ný cý la rý na ma il i le ta nýt tý. Sos yal að lar la en teg re ça lý þan ya ho o ma il kul la ný cý la rýn fa vo ri si ol ma ya de vam e de cek gi bi gö zü kü yor. a tu res.ma il.ya ho o.com/ ad re sin den ye ni le nen Ya ho o Be ta i le il gi li de tay lý bil gi a lý na bi lir. Ha ber: Zü be yir Er ge ne kon Cis co dan do kuz dün ya re ko ru! ÝNTEL iþ lem ci si i le test e di len uy gu la ma per for - mans la rýn da Cis co, en düs tri dev le ri ni ge ri de bý rak tý. Ve ri að la rý ko nu sun da dün ya li de ri o lan Cis co, In tel in Xe on iþ lem ci li E7 ü rün a i le si i le ya pý lan Tüm le þik Ý le - ti þim Sis te mi (UCS) uy gu la ma per for mans test le rin - den tam not al dý. Cis co, In tel E7 8800, 4800 ve 2800 iþ lem ci le ri i le ya pý lan kri tik iþ uy gu la ma la rýn da hem tek nik, ge nel ve su nu cu ta ra fýn da, hem de uy - gu la ma ta ra fýn da ve ri mer ke zi sa nal laþ týr ma yý da i - çe ren a lan lar da do kuz dün ya re ko ru kýr dý. Ýþ kri tik uy - gu la ma lar i çin öl çü le - bi lir per for mans ve ge liþ miþ gü ve ni lir lik su nan In tel Xe on E7 8800, 4800 ve 2800 iþ lem ci ler, iþ ve rim li - li ði ni ar tý ran çö züm ler sað lý yor. Müþ te ri le re da ha hýz - lý ce vap ver me ye, ye ni trend le ri ve ra kip le ri iz le me ye im kân sað la yan bu ye ni ne sil plat form lar la il gi li a çýk - la ma ya tel.com/per for man ce/ser - ver/xe o ne7/sum mary.htm ad re sin den u la þý la bi lir. Cis co ay rý ca UCS port fö yü ne ek le nen ye ni UCS C260 M2 yi de du yur du. Yo ðun ve ri trans fe ri ge - rek ti ren iþ uy gu la ma la rý na gö re ta sar la nan raf ya - pý lý ye ni su nu cu, ge le nek sel i ki so ket li su nu cu la ra ký yas la i ki ka tý ha fý za ka pa si te si sað la yan Cis co Ex ten ded Me mory Tech no logy yi su nu yor. Le no vo, 2011 e ye ni ü rün le riy le gi riþ yap tý LE NO VO, Mic ro soft la bir lik te Le no vo ya ö zel ge liþ tir di ði En han ced Ex pe ri en ce 2.0 tek no lo ji si ve KO BÝ le rin ta lep le ri ne yö ne lik ta sar la dý ðý Think Pad Ed ge se ri si i le 2011 e hýz lý bir gi riþ ya pý yor. KO BÝ ta lep le ri ne pre mi um se çim: Think Pad Ed ge Think Pad Ed ge ü rün a i le sin de ki E420s ve E220s mo del le ri, kü çük de tay lar da bü yük fark lar o luþ tur mak ta. Ö zel ta sa rý mý, per for man sý, ta þý na bi lir li ði ve þýk ta sa rý mý i le or ta ve kü çük öl - çek li iþ let me ler de ki pre mi um ü rün ta lep le ri ni ye ri ne ge ti re cek o lan i kin ci ne sil In tel Co re iþ lem ci li Think Pad Ed ge ü rün se ri si Tür ki ye de sa tý þa su nul du. E220s ve E420s mo del le ri nin yer al dý ðý Ed ge ü rün se ri si, pro fes yo nel le rin il gi si ni çe ke cek i le ri tek no lo ji ye sa hip ö zel lik ler i le do na týl dý. Le no vo, 12 inç lik Think Pad E220s ve 14 inç lik Think Pad E420s i, þýk, mo dern ve za rif ta sa rý mýy la baþ dön dü re cek þe - kil de ta sar la dý. Dik kat çe ki ci öl çü ler de in ce ve ha fif o lan Think Pad E220s, mü kem mel ta þý na bi lir lik i çin 1 inç ten az ka lýn lý ða ve 1,6 kg ýn al týn da a ðýr lý ða sa hip. Ü rü nün 14 ek ran lý mo de li Think - Pad E420s mo de li nin ka lýn lý ðý sa de ce 1 inç i ken, a ðýr lý ðý i se 1,8 kg dan baþ lý yor. Yep ye ni bir tek no lo ji: Le no vo En han ced Ex pe ri en ce 2.0 Win dows un Le no vo ya ö zel ü ret ti ði En han ced Ex pe ri en ce ilk sü rü mün den son ra, ye ni sü rü mü o lan En han ced Ex pe ri en ce 2.0, Le no vo nun bütün ki þi sel bil gi sa yar la rýn da, çok da ha hýz lý aç ma ve ka pa ma o la na ðý sað la mak ü ze re, Ra pid Bo ot tek no lo ji si i le pa za ra su nul du. Bu tek no lo ji i le ü re ti len Le no vo bil gi sa yar la rý, Win dows 7 iþ le tim sis tem li nor mal bir ki þi sel bil gi sa yar dan 20 sa ni ye da ha ký sa sü re de a çý la bi li yor ve %28 o ra nýn da da ha hýz lý ka pat ma sü re le ri ne o la nak sað lý yor. En han ced Ex pe ri en ce 2.0 ö zel li ði ne sa hip o lan Think mar ka lý bil gi sa yar lar i se, güç lü gü ven lik ö zel lik le ri ve zen gin Web kon fe ran sý im kân la rý sað lý yor. Gü ven lik a raç la rý, ki þi sel bil gi sa yar la rý aç mak i çin kul la ný la bi len par mak i zi o ku yu cu su, is te ðe bað lý o la rak ken di ken di ni þif re le yen sa bit disk sü rü cü le ri, BI OS ki lit le me a yar la rý ve gü ven lik ö zel lik le ri nin bir grup ki þi sel bil gi sa ya ra da ðý týl ma sý i çin Hard wa re Pass word Ma na ger gi bi ö zel lik le ri i çe ri yor. Ge liþ miþ bir me tin e di tö rü No te pad++, no te pad ya zý lý mý na al ter na tif o lan, çok ge liþ miþ bir me tin e di tö rü dür. On lar ca prog ram la ma di li ni ta nýr ve renk len dir me des te ði ve rir. Türk çe da hil bir çok ko nuþ ma di li ne des tek ve ren bir a ra bi ri mi var dýr. Ö zel lik le ri: n Dil ta ný ma ve renk len dir me n WYSIWYG e di tö rü n Kul la ný cý ta ným la ma lý dil renk len dir me n O to ma tik tag ta mam la ma n Çok lu do kü man aç ma ve gö rün tü le me n A ra ma&de ðiþ tir me des te ði n Sü rük le&bý rak des te ði n Ye ri mi ek le ye bil me des te ði vs. Des tek le di ði Dil ler: C, C++, Ja va, C#, XML, HTML, PHP, CSS, ma ke fi le, AS CI I art (.nfo), doxy gen, i ni fi le, batch fi le, Ja vas cript, ASP, VB/VBS, SQL, Ob jec ti ve-c, RC re so ur ce fi le, Pas cal, Perl, Python, Lu a, TeX, TCL, As semb ler, Ruby, Lisp, Sche me, Pro per ti es, Diff, Small talk, Posts cript, VHDL, A da, Caml, A u to It, KiX tart, Mat lab, Ve ri log, Has kell, In no Se tup, CMa ke BÝLÝÞÝM MÝZAH Aðbi! Yazý yazma mühendisiymiþsin bilgisayarda? -Hayýr kardeþ, Yazýlým Mühendisiyim. Hmm! Yazýlým mühendisliði nasýl oluyor o? - Bilgisayar yazýlýmý üzerine. Yazý yazýyorsun yani bilgisayarda? Ýþte! Evet yazý yazýyorum bilgisayarda. (la havle)

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Rota virüsü çocuklarý tehdit ediyor NA SIL KO RU NU LUR? Ço cuk la rýn ro ta vi rü sün den a þý i le de ko ru na bi - le ce ði ni be lir ten Ha söz ler, Bu a þý be be ðin ilk 6 a yýn da 2 doz þek lin de ya pýl mak ta dýr. An cak, is - hal ler de ki ge nel yak la þým te miz lik tir. Ö zel lik le an ne ve ba ba nýn el le ri ni i yi yý ka ma sý, hij yen þart la rý nýn i yi leþ ti ril me si ço cu ða mik rop bu laþ - tý rýl ma ma sý a çý sýn dan ö nem li dir. Ýs hal baþ la dý - ðýn da, ev þart la rýn da i laç sýz te da vi et me ye ça lý - þa bi li riz. A ma a þý rý kus ma, a teþ yük sek li ði, hal - siz lik gi bi bul gu lar var sa mut la ka bir he ki min gör me si ge re kir di ye ko nuþ tu. SON GÜNLERDE ÇOCUKLARDA ROTA VÝRÜSÜNE BAÐLI ÝSHAL VAKALARINA SIKLIKLA RASTLANDIÐI, AÞIRI KUSMANIN DA EÞLÝK ETTÝÐÝ BU HASTALIÐIN ÖLÜMCÜL OLABÝLECEÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ SON günlerde çocuklarda rota virüsüne baðlý ishal vakalarýna sýklýkla rastlandýðý, aþýrý kusmanýn da eþlik ettiði bu hastalýðýn ölümcül olabileceði bildirildi. Özel Tekden Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ahmet Selim Hasözler, son günlerde çocuklarda rota virüsüne baðlý ishal vakalarýna sýklýkla rastladýklarýný söyledi. Ýshalin 5 yaþýn altýndaki çocuklarda en sýk görülen enfeksiyonlarýn baþýnda yer aldýðýný ifade eden Hasözler, þu bilgileri verdi: Ýshale sebep olan etken virüslerdir. Ýshalde en çok korkutan olay da vücuttaki su ve elektrolit kaybýdýr. Çocuk ishal olduðunda kaybettiði su ve elektroliti aðýzdan tekrar yerine koyarsak çok fazla problem olmaz. Çocuða yaþýna uygun olabilecek pirinç, þeftali, muz, patates, ayran, çay gibi sývý içerikli gýdalarý vermek, eðer süt çocuðu dönemimdeyse bol anne sütü vermek ana tedavidir. Aðýzdan ORS preparatlarý dediðimiz tuz, þeker, karbonat ihtiva eden elektrolit kaybýný yerine koyan ilaçlar da ana tedavi arasýnda yer alýr. Kayseri de görülen ishallerin çoðunun rota virüsünden kaynaklandýðýna dikkati çeken Hasözler, virüsün özellikle 2 yaþýna kadar tehlikeli olduðunu anlattý. Kay se ri / a a ENFEKSÝYON GÝBÝ ALGILANABÝLÝYOR HASÖZLER, rota virüsünde aþýrý ishal ve aþýrý kusma beraber seyrettiði için baþlangýçta gribal bir enfeksiyon gibi algýlanabileceðini ifade ederek, þöyle devam etti: Rota virüsü, baðýrsak epiteline zarar vererek, emilimi azaltmakta ve aþýrý derecede dýþkýlama sebebiyle çocukta su kaybýna sebep olmaktadýr. Su kaybý olan çocukta ilk bulgu göz küresinin içeri çökmesidir. Daha sonra aðýzda kuruma, halsizlik, karýn cildinin hamur kývamýna gelmesi gibi çocuðun susuzluðunun derecesine göre artan þikâyetler görülür. Burada ishalden ziyade kusmadan korkarýz. Aþýrý derecede kusan bir çocuk yeterli miktarda sývý ve elektrolit alamadýðýndan halsiz kalýr, tansiyonu ve kan þekeri düþmeye baþlar. Böyle bir tabloda mutlaka serum takviyesi, yani damardan elektrolit kaybýný yerine koyacak tedaviler gereklidir. Aksi taktirde ölümcül bir tablo ile karþýlaþabiliriz. Kalp sað lý ðý a i le de baþ lý yor TÜRK KALP VAK FI ÇO CUK KAR DÝ YO LO JÝ SÝ KU RU CU SU PROF. DR. ER TUÐ - RUL: YA PI LAN O TOP SÝ ÇA LIÞ MA LA RI, DA MAR SERT LEÞ ME SÝ NÝN DA HA ÇO CUK LUK YAÞ LA RIN DA BAÞ LA YA BÝ LE CE ÐÝ NÝ GÖS TER MÝÞ TÝR TÜRK Kalp Vak fý Ço cuk Kar di yo lo ji si ku ru - cu su Prof. Dr. Tür kan Er tuð rul, ya pý lan o - top si ça lýþ ma la rý nýn da mar sert leþ me si nin da ha ço cuk luk yaþ la rýn da baþ la ya bi le ce ði ni gös ter di ði ni be lir te rek, bu se beb le da mar sert leþ me si a çý sýn dan yük lü a i le le rin ve 50 ya þýn al týn da kalp kri zin den kay be dil miþ e - be veyn le rin ço cuk la rý nýn risk gru bun da ol - du ðu nu bil dir di. Er tuð rul, ço cuk lar da ge nel o la rak do - ðum sal kalp has ta lý ðý nýn gö rül dü ðü nü i fa de et ti. Do ðan her 1000 ço cuk tan 8 ve ya 9 un - da do ðuþ tan kalp a no ma li si ol du ðu nu ak ta - ran Er tuð rul, bu o ra nýn ge liþ miþ ül ke ler le ay ný ol du ðu nu söy le di. Do ðum sal kalp has - ta lýk la rý a ra sýn da en sýk gö rü le nin ka rýn cýk - lar ve ku lak çýk lar a ra sýn da de lik, ka pak lar da dar lýk, da mar la rýn ters ka rýn cýk lar dan çýk - ma sý, da mar la rýn að zýn da dar lýk gi bi a no - ma li ler ol du ðu nu an la tan Er tuð rul, þöy le ko nuþ tu: Ço cuk lar da ay rý ca kalp ka sý na i - liþ kin has ta lýk lar, ritm so run la rý gi bi prob - lem ler de gö rü le bi lir. Do ðum sal bir kalp has ta lý ðý ol ma ma sý na kar þýn ge çir di ði A gru bu be ta he mo li tik strep to kok sik bo ðaz en fek si yo nu nu ta ki ben ge li þen a kut ro ma - tiz mal a teþ de ö zel lik le 5-15 yaþ gru bun da ki ço cuk lar da kalp ka pak la rýn da ye ter siz li ðe yol a ça bi lir. Ro ma tiz mal kalp has ta lýk la rý na ba kýl dý ðýn da da ge liþ miþ ül ke ler de ro ma tiz - ma ar týk ne re dey se ta ri he ka rýþ mýþ ol ma sý - na rað men ül ke miz de ma a le sef hâ lâ gö rül - mek te ve bu na bað lý kalp ka pak la rýn da da ye ter siz lik o luþ mak ta dýr. A i le sin de kalp has ta lý ðý o lan ço cuk la rýn risk gru bu na gir di ði ni be lir ten Er tuð rul, þun la rý kay det ti: Ya pý lan o top si ça lýþ ma la - rýn da da mar sert leþ me si nin da ha ço cuk luk yaþ la rýn da baþ la ya bi le ce ði ni gös ter miþ tir. Bu ne den le da mar sert leþ me si a çý sýn dan yük lü a i le le rin ve 50 ya þýn al týn da kalp kri - zin den kay be dil miþ e be veyn le rin ço cuk la rý bu a çý dan risk li dir. Bu tür ço cuk la rýn sýk a - ra lar la kan yað la rý na ba kýl ma lý, kan ba sýn cý kon trol al týn da tu tul ma lý, den ge li bes len - me si ve spor yap ma sý ö ne ril me li dir. Bu ço - cuk lar kalp da mar has ta lý ðý a çý sýn dan dik - kat le iz len me li dir. Ýs tan bul / a a A i le sin de kalp has ta lý ðý o lan ço cuk lar risk gru bu nda Ro ma tiz mal kalp has ta lýk la rý na ba kýl dý ðýn da da ge liþ miþ ül ke ler de ro ma tiz ma ar týk ne re dey se ta ri he ka rýþ mýþ ol ma sý na rað men ül ke miz de ma a le sef hâ lâ gö rül mek te ve bu na bað lý kalp ka pak la rýn da da ye ter siz lik o luþ mak ta dýr. TAZÝYE Muhterem Kardeþimiz Ramazan Oruç'un dayýsý Mustafa Çakýr'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bursa Yeni Asya Okuyucularý Ta biî ü rün ler ter cih e dil me li BAHARATÇIM Yö re sel Ü rün ler mer ke zin den bit ki uz ma ný A rif Dur - na, Gü nü müz de sa na - yi ü rün le ri ne ya zýk ki in san vü cu du na za rar ver mek te dir. Ýn san la rý - mýz ye me iç me ko nu la - rýn da ti tiz dav ran ma la rý ge re ki yor de di. Dur na, kat ký lý yi ye cek le rin za - man la vü cu du muz da ha sar lar o luþ tur du ðu na dik kat çe ke rek, ta biî o - la rak bes le nen bü yük - baþ, kü çük baþ ve kü - mes hay van la rý nýn et ve sü tü nün ke sin lik le da ha fay da lý ol du ðu nu kay det ti. Ýn san la rýn ta - biî ve kat ký sýz ü rün le ri tü ket tik le rin de vü cu da ger çek ten fay da sað la - dý ðý ný ve in san la rýn tü - ket tik le ri nin far ký na var dý ðý ný be lir te rek, Ý - þin ö zü tü ke tir ken kat - ký sýz tabiî ü rün ler ter cih et mek de ya rar var þek lin de ko nuþ tu. Ko nuy la il gi li ge niþ bil gi i çin: Bü lent Tok mak / Ýs tan bul

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR LÝDER ENGEL TANIMIYOR BASKETBOLDA GEÇEN HAFTA BURSASPOR'U 1-0 YENEN TRABZONSPOR, ÜST ÜSTE 6. GALÝBÝYETÝNÝ ELDE EDERKEN, FENERBAHÇE'YÝ 2 PUAN GERÝDE BIRAKARAK ÞAMPÝYONLUKTAKÝ AVANTAJINI SÜRDÜRDÜ. Burak'ýn altýn dönemi Bu sezon futbol hayatýnýn en iyi dönemini geçiren Burak Yýlmaz attýðý gollerle Trabzon'u liderlik koltuðunda tutarken, 15 gole ulaþarak ilk sýrada bulanan F.Bahçe'nin Brezilyalý yýldýzý 19 gollü Alex'e bir adým daha yaklaþmýþ oldu. SÜPER Lig'de, Bur sas por'u sa ha sýn da 1-0 ye - nen Trab zons por, li der li ði ni ge ri al dý. Bor doma vi li ler, al dý ðý ga li bi yet le dün maç faz la sýy la Fe ner bah çe'ye kap týr dý ðý li der li ði ni bir gün son ra ge ri a la rak þam pi yon luk ta ki 2 pu an a - van ta jý ný da sür dür müþ ol du. Li gin 24. haf ta - sýn da Be þik taþ'ý,ar dýn dan da sý ra sýy la Ka sým - pa þa, Genç ler bir li ði, Kon yas por ve Ga la ta sa - ray'ý mað lup e den bor do-ma vi li ler, Bur sas por ga li bi ye tiy le lig de art ar da 6. ga li bi ye ti ni de el - de et ti. Trab zons por, Bur sas por ma çýy la bir - lik te bu se zon tek fark lý üs tün lük le 11. ga li bi - ye ti ni el de e de rek 33 pu an top la dý. Bor do-ma - vi li ler, i kin ci ya rý da ki 8. ga li bi ye ti ni de 1 fark lý üs tün lük le el de et ti. MART A YI NIN EN GÜ ZEL GO LÜ Trab zons por'da ''Ül ker A yýn Go lü'' ya rýþ ma - sýn da mart a yý nýn go lü, A lan zin ho'nun Genç - ler bir li ði'ne at tý ðý gol se çil di. Bor do-ma vi li ku - lü bün in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, A lan zin ho'nun Genç ler bir li ði fi le le ri ne gön - der di ði go lün ''Ül ker A yýn Go lü'' se çil di ði bil - di ril di. Go le oy ve ren 100. ta lih li ta raf tar Ni lü - fer Uð raþ kan'ýn Bre zil ya lý o yun cuy la ta ný þýp, bir lik te ye mek ye me hak ký ka zan dý ðý kay de dil - di. A lan zin ho, þu bat a yýn da Ma ni sas por'a at tý - ðý go lün ar dýn dan mart a yýn da da go lü nün ''a - yýn go lü'' se çil me si nin ken di si ni mut lu et ti ði ni belitti. Ye mek ön ce si A lan zin ho'nun e lin den im za lý for ma sý ný a la cak o lan ta lih li ta raf ta ra ay rý ca Ül ker ta ra fýn dan ha zýr la nan ü rün pa ke - ti he di ye e di le ce ði be lir til di. MUT LU SO NA BÝZ U LA ÞA CA ÐIZ Trab zons por'un Hýr vat o yun cu su Hrvo je Ca le, ''Ka zan dýk ça gü ve ni miz ar ta cak ve mut lu so na u la þa cak ta raf biz o la ca ðýz''de di. Ca le, ma çýn ar dýn dan yap tý ðý de ðer len dir me - de, güç lü bir ta ký ma kar þý oy na dýk la rý ný be lir - te rek, ''Fe ner bah çe'nin ka zan ma sýy la maç da - ha da zor lu bir ha le gel miþ ti. A ma zor lu ma ça rað men a ya ða kalk ma yý bil dik ve ka zan dýk'' di ye ko nuþ tu. Yak la þýk 1 ay son ra for ma þan sý bul du ðu na i þa ret e den Ca le, ''Ýlk da ki ka cid di zor luk ya þa dým. A ma i kin ci ya rý da ha i yi kon san tre o la rak i yi oy na dým. Biz ka zan dý ðý - mýz müd det çe ra ki bi mi zin bi zim ö nü mü ze geç me o la sý lý ðý yok. Biz ka zan dýk ça gü ven ar - ta rak de vam e de cek ve mut lu so na u la þa cak ta raf biz o la ca ðýz. Bu an dan i ti ba ren ra kip ü - ze rin de bas ký yý ku ra cak o lan bi ziz'' i fa de kul - lan dý. Bre zil ya lý o yun cu A lan zin ho i se Fe ner - bah çe'nin ka zan ma sýy la ma çýn ö ne mi nin da - ha da art tý ðý ný be lir te rek, ''Bu ö ne mi hak e der bir mü ca de le ol du. Ra kip de po zis yon bul du a ma biz ga lip ge le rek çok ö nem li bir 3 pu an çý kar dýk'' de di. F.Bahçe Ülker deplasmanda TOFAÞ'ý yenmeyi baþardý. F.Bahçe-G.Saray yarýn karþýlaþýyor Beko Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesi tamamlanýrken, Fenerbahçe Ülker liderliðini sürdürdü. Sarý-lacivertliler, deplasmanda TOFAÞ'ý yenerek puanýný 49'a yükseltti ve bu haftayý da liderlik koltuðunda geçen takým oldu. Galatasaray Cafe Crown ise sahasýnda OYAK Renault'u 33 sayý farkla 94-61'lik skorla geçmeyi baþardý. Sarý-kýrmýzýlýlar, bu galibiyetle puanýný 47'ye çýkardý ve 2. sýradaki yerini korudu. Banvit ise Ankara deplasmanýnda Türk Telekom'a yenilerek 45 puan ve averajla 4. sýraya geriledi. Sahasýnda Boronva Belediyesi'ni yenen Efes Pilsen ise puanýný 45'e çýkararak averajla 3. sýraya yükseldi. Öte yandan lider Fenerbahçe Ülker ile takipçisi Galatasaray Cafe Crovn yarýn akþam Sinan Erdem Salonunda saat 20.00'de karþý karþýya gelecek. TOPLU SONUÇLAR Kayserispor'a ne oldu? SÜPER Lig'de li gin ilk ya rý sýn - da u mut va at e den Kay se ris - por'da ye nil gi se ri si 6 ma ça çýk tý. Li gin ilk ya rý sýn da or ta ya koy du ðu per for mans i le a dýn - dan söz et ti ren Kay se ris por'da ba þa rý gra fi ði li gin i kin ci ya rý - sýn da ter si ne dön dü. 23. haf ta - da Trab zons por dep las ma nýn - dan be ra ber lik le dö nen sa rýkýr mý zý lý e kip te, o maç tan son ra baþ la yan kö tü gi diþ bu haf ta da de vam et ti. Üst üs te þans sýz ye nil gi ler a lan sa rý-kýr - ÝSTANBUL'DA dü zen le nen 24. U lus la ra ra sý Bo ða zi çi Ka ra te Tur nu va sý nda top lam 3 al týn, 4 gü müþ ve 12 bronz ma dal ya ka za nan Tür ki ye ta kým ha lin de ü çün cü lü ðü el de et ti. Bü yük - çek me ce Ga zan fer Bil ge Spor Sa lo nu nda dü zen le nen tur nu - va da ba yan lar ta kým ku mi te de Mý sýr ta ký mý ilk sý ra yý a lýr ken, fi nal de kay be den Ý tal ya A ta ký - GALATASARAY Di van Ku ru lu, ma li ge nel ku rul da i da ri yön den ib ra e dil me yen Baþ kan Ad nan Po lat ve yö ne ti min de yer a lan ki þi le rin 14 Ma yýs'ta ya pý la cak O la ða nüs tü Se çim Ge nel Ku ru - lu'na ka tý la bi le ce ði ni a çýk la dý. mý zý lý ta kým, Ma ni sas por, Si - vass por, Be þik taþ, Ka sým pa þa ve Genç ler bir li ði'ne ye nil di. Kay se ris por, üst üs te ye nil gi sa yý sý ný, 13 haf ta dýr ka za na - ma yan Kon yas por kar þý sýn da 6'ya çý kar dý. Kö tü gi di þe ''dur'' di ye me yen Kay se ris por' un evindeki 3-1'lik Kon yas por ye - nil gi si lig sý ra la ma sý a çý sýn dan da pa ha lý ya mal ol du. Ge çen haf ta 5. sý ra da bu lu nan e kip, bu haf ta ki ye nil giy le bir lik te i - ki sý ra bir den ge ri le di. Karatede 19 madalya geldi mý i kin ci ol du. Ya rý fi nal de ye - ni len Tür ki ye A i le Tür ki ye B ta kým la rý i se ü çün cü lük kür sü - sü ne çýk tý lar. Er kek ler ta kým ku mi te de de al týn ma dal ya yý Mý sýr ka zan dý. Ý tal ya A ta ký mý - nýn i kin ci ol du ðu bu ka te go ri - de Ür dün A ve Tür ki ye A ta - kým la rý ü çün cü sý ra yý al dý lar. Tur nu va ya 14 ül ke den 226 spor cu nun ka týl dý. Divan: Polat aday olabilir 13 Ni san 2011 gü nü Di van ku - ru lun dan a lý nan yet ki i le ku ru - lan Hu kuk ko mis yo nu 7 14 Ma yýs 2011 ta ri hin de ya pý la cak o lan o la ða nüs tü se çim ge nel ku ru lu na ka tý la bi le cek a day lar i le il gi li tes pit ler yap tý. Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým 13 bin 800 seyirci kapasiteli salonun Eylül ayýnda açýlýþýnýn plânlandýðýný açýkladý. Ülker Arena Eylül'de açýlacak FENERBAHÇE Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, Ül ker spon sor - lu ðun da yap tý rý lan Fe ner bah çe Spor Ku lü bü U lus la ra - ra sý Spor Komp lek si Ül ker A re na'yý ta nýt tý. Yýl dý rým, A ta þe hir'de in þa at ça lýþ ma sý de vam e den komp lek si, Fe ner bah çe Ül ker Bas ket bol Ta ký mý'nýn da ka týl dý ðý tur da, ba sýn men sup la rý na gez dir di. Yýl dý rým, yað mur - lu bir ha va da ger çek le þen ge zi de, ba sýn men sup la rý na ve bas ket bol cu la ra, sa lo nun in þa sýy la il gi li de tay lý bil gi - ler ver di. Baþ kan A ziz Yýl dý rým'ýn, bas ket bol cu lar la es - pri li soh bet le ri Fe ner bah çe Ül ker A re na ge zi si ne renk kat tý. Ýn þa at tu ru na ön ce ga ze te ci ler le baþ la yan Yýl dý - rým, ba sýn men sup la rýy la bir lik te lo ca la rýn bu lun du ðu ka ta çý ka rak bil gi ler ak tar dý. Ký sa bir sü re son ra sa lo na gi riþ ya pý lan bö lüm de bas ket bol ta ký mý ný gö ren Yýl dý - rým, o yun cu la rý ve tek nik he ye ti yu ka rý ya ça ðýr dý. Yýl dý rým o yun cu la rý al kýþ la kar þý la ya rak, ba sýn men - sup la rýy la pay laþ tý ðý bil gi le ri bu kez o yun cu la ra an lat - ma ya baþ la dý. Sa lon da 44 lo ca nýn bu lun du ðu nu i fa de e - de rek, ''Ýs te yen a la bi lir'' di yen Yýl dý rým'a, Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda lo ca sý bu lu nan bas ket bol cu Ö mer O - nan'ýn, ''Baþ ka ným be nim hak kým yok mu'' so ru su na Yýl dý rým, ''Hak yok, pa ra yý ve ren dü dü ðü ça lar'' þek lin de es priy le ce vap ver di. A ziz Yýl dý rým, in þa a týn baþ ka bir bö lü mün de e vi nin sa lo na ya kýn ol du ðu nu bil di ren bas - ket bol cu O ðuz Sa vaþ'a da ''Al dý ðýn üc ret ten dü þe riz, yol pa ra sý yok sa na'' de di. Yýl dý rým, ge zi nin so nun da ''Þim - di den 2 yaþ genç leþ tim, ken di me da ha i yi ba kýp da ha çok oy na mak is ti yo rum'' þek lin de i fa de ler kul la nan Ö - mer O nan i çin, ''Dik ka ti ni zi çe ki yo rum 2 yaþ genç leþ - tim di yor, be da va oy na ya ca ðý ný be yan et ti'' de di. YUNANÝSTAN'DA OLÝMPÝAKOS ÞAMPÝYON OLDU nyunanýstan Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan 30. hafta maçlarýyla sezon sona erdi ve Olimpiakos 38. þampiyonluðuna ulaþtý.ligin bitimine 3 hafta kala þampiyonluðu garantileyen Olimpiakos, son hafta evinde aðýrladýðý Larissa'yý 6-0 yenerek, 73 puanla þampiyon oldu. Ligde 2. sýrayý 60 puanlý Panathinaikos, 3. sýrayý 50 puanlý AEK, 4. sýrayý 48 puanlý PAOK aldý. TOFAÞ-Fenerbahçe Ülker: Pýnar Karþýyaka-Beþiktaþ Cola Turka: Galatasaray Cafe Crown-OYAK Renault: Mersin B. Belediyesi-Aliaða Petkim: MPTrabzonspor-Antalya B.Belediyesi: Efes Pilsen-Bornova Belediyesi: Türk Telekom-Banvit: Erdemirspor-Olin Edirne: HAFTA PROGRAMI Beko Basketbol Ligi'nin 27. haftasýnda ise Beþiktaþ Cola Turka-TOFAÞ, OYAK Renault-Efes Pilsen, Olin Edirne-Pýnar Karþýyaka, Aliaða Petkim-Türk Telekom, Banvit-Medical Park Trabzonspor, Bornova Belediyesi-Mersin Büyükþehir Belediyesi, Antalya Büyükþehir Belediyesi-Erdemirspor ve Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Cafe Crown karþýlaþmalarý yapýlacak. PUAN DURUMU TAKIMLAR O G M A Y P 1.Fenerbahçe Ülker Galatasaray Cafe Crown Efes Pilsen Banvit Beþiktaþ Cola Turka Pýnar Karþýyaka Olin Edirne Antalya B. Belediyesi Türk Telekom TOFAÞ MP Trabzonspor Erdemirspor Mersin B. Belediyesi Aliaða Petkim Bornova Belediyesi OYAK Renault Kasýmpaþa'nýn ligde kalma umudu tükendi SÜPER Lig'de deplasmanda Sivasspor karþýsýnda uzatma dakikalarýnda yediði golle 1-1 berabere kalan ve bitime 5 hafta kala 21 puanla son sýraya düþen Kasýmpaþa'nýn ligde kalma umudu tükendi. Futbol Þube Sorumlusu Mehmet Süha Sidal, yaptýðý açýklamada, artýk yeni sezonun planlarýný yapmaya baþladýklarýný ifade ederek, ''Aslanlar gibi düþüyoruz, aslanlar gibi geri geleceðiz'' dedi. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 Naim: Halterde marka isimler yetiþtirmeliyiz HAL TER Fe de ras yo nu Ko or di na tö rü, es ki dün ya ve o lim pi yat re kort me ni hal ter ci Na im Sü ley ma - noð lu, ge çen yýl cid di bir ra hat sýz lýk ge çi re rek her ke si kor ku ttu ðu nu, ya pý lan te da vi son ra sýn da ye ni den es ki sað lý ðý na ka vuþ tu ðu nu söy le di. Sü - ley ma noð lu, hal ter spo ru nun ''mar ka'' i sim le re ih ti ya cý ol du ðu nu i fa de e de rek, ''Spor cu lar þam pi - yon o la bi lir, an cak mar ka da ol ma sý ge re kir. Ha lil ve ben mar kay dýk. Bu gün be nim gi bi, Ha lil Mut - lu gi bi mar ka i sim ler ye tiþ tir me li yiz'' de di. Na im Sü ley ma noð lu so ru la rý mý za þöy le ce vap ver di: Si zin dö ne mi niz de her tur nu va dan al týn ma dal ya lar la dö nü lü yor du. Þim di bu nu çok sýk gö re mi yo ruz. 1990'lý yýl lar da i yi spor cu lar la hal ter de ka li te li bir ta kým ku - rul du. Git ti ði miz her þam pi yo - na da 10 spor cu nun 10'un dan da ma dal ya bek ler ha le gel miþ - E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr tik. Çok ka li te li bir ta kým o luþ - muþ tu. Bu nu, Ha lil gi bi biz den son ra ki genç ler de vam et tir di. Þu an da ba yan lar da Nur can Tay lan var. An tal - ya'da ya pý lan son dün ya þam pi yo na sýn da i yi bir ký pýr da ma ol du. Ge le cek i çin bir ý þýk var. Ö nü - müz de ki yýl lar da bü yük ba þa rý lar bek li yo ruz. Ý yi bir spor cu çý ka ra bi lir si niz a ma ken di ni zi hal ka be ðen dir mek çok ö nem li dir. Fut bol da da Ma ra - do na ve Pe le gi bi i yi o yun cu var a ma i sim yap ma - mýþ çok spor cu var. On la rýn i sim le ri i se ha týr lan - mý yor. Böy le i sim ler la zým. Ta bii bu za man a la - cak. O lim pi yat ve dün ya þam pi yon la rý ve re kort - men ler de o la cak a ma be nim gi bi, Ha lil Mut lu gi - bi i sim le rin gel me si za man a la cak týr. Ha lil Mutlu ile bir lik te hal te ri bý rak týk tan son ra bu spo ra il gi es ki si ka dar gös te ril mi yor. Ne den? Hal ter spo ru þu an da po pü ler de ðil. Hal ter i - çin med ya da her han gi bir ha ber ya zýl mý yor. Ne - den? Çün kü ya zý la cak bir ha ber yok. Biz spor AROMAEr kek ler Vo ley bol Bi rin ci Li gi'nde se zo nu nun þam pi yo nu nu be lir le - ye cek Ar kas Spor-Fe ner bah çe play-off fi nal se ri si nin ilk ma çý bu gün Ýz mir'de sa at 19.30'da oy na na cak 'ten bu ya na ay ný lig de yer a lan Fe ner bah çe i le Ar kas Spor, þu a na ka dar bir kez play-off bi rin ci tu - run da, 3 kez play-off ya rý fi na lin de, 2 kez de dört lü fi nal mü sa ba ka la rýn da bir bir le ri ne ra - kip ol du lar. Bu 6 eþ leþ me nin 4'ün de Fe ner - Londra Olimpiyatlarý'nda Halter Federasyonu Koordinatörü Naim Süleymanoðlu, 2012 bayanlarda Nurcan Taylan'ýn kürsüye çýkmasýný beklediðini söyledi. Süleymanoðlu, halterin bugün medyada ilgi görmediðini belirterek, ''halter de ben ve Halil Mutlu gibi marka isimler yetiþtirmeliyiz" dedi. ya par ken i se var dý. Spor cu, þam pi yon o la bi lir a - ma mar ka ol mak ö nem li. A ra ba lar var - dýr, a ra ba var dýr. Öy le bir a ra ba var - dýr ki o mar ka dýr. Be nim ve Ha lil Mut lu'nun in san lar a dý ný ez ber le miþ. A ma çok sa yý da þam pi yon spor cu var dýr ki, a dý ný kim se ha týr la maz. Be - nim gi bi, Ha lil Mut lu gi bi mar ka i - sim ler ye tiþ tir me li yiz. Ge çen yýl cid di bir ra hat sýz lýk ge çir di niz. Spor se ver ler bir hay li ü zül müþ tü. Þim di du ru mu nuz na sýl? Çok stres li bir ha ya tým ol - du. Her tür lü en gel le ri geç - Naim Süleymanoðlu tim. Çok yo ðun bir ha yat ya þa dým. E vet, ge çen yýl cid di bir ra hat sýz lýk ya þa dým. Her ke si bi raz kor - kut tuk. Spor yap týk tan son ra ki ya þan tý ya dik kat et mek la zým. Ama bom ba gi bi dön düm. Ak tif spor ya par ken gün de 7-8 sa at an tren man ya par - dým. Ha re ket siz dim ve ha la ken di mi genç zan ne - di yor dum. O na gö re ha re ket e di yor dum. Vü cut es ki si gi bi da ya na mý yor du. Ki lo al mýþ tým ve sað lýk so ru nu ya þa dým. Þu an da ga yet i yi yim. Sað lý ðý ma dik kat e di yo rum, ken di ken di mi kon trol e di yo - rum. 40 yaþ son ra sýn da ye me mi ze, iç me mi ze, ya - þan tý mý za dik kat et me li yiz. Do ping li spor cu es ki den da ha çok hal ter branþýnda gö rü lür dü. Bu gün ise her branþ ta do pin ge rast lý yo ruz. Bu durum ne den kay nak la ný yor? Tür ki ye do ping de son yýl lar da en te miz ül ke - ler a ra sýn da yer al dý. Dün ya da bü tün spor branþ - la rýn da do ping le mü ca de le e di li yor. Spor cu lar per for mans la rý ný art týr mak i çin do pin ge baþ vur - duk la rý ný gö rü yo ruz. 80'li yýl lar da do ðu blo kun da bu gö rül dü. WA DA or ta ya çýk týk tan son ra bü - tün branþ lar da a zal ma ol du ðu nu gö rü yo - ruz. Bir spor cu mü sa ba ka ya ka týl ma - dan ön ce en az 3 kez kon trol den geç miþ o lu yor. Do ping kul la nan e - nin de so nun da ya ka la nýr. Bun dan ka çýþ as la müm kün o la maz. Genç spor cu la rýn çok dik kat li ha re ket et - me si ni is ti yo rum. Ýç tik le ri ve ye dik le - ri her þe ye dik kat et me li ler. Bun dan son ra in þal lah genç spor cu lar da ha sað lýk lý spor ya pa cak. Hal ter spo ru pa ra ka zan mak i çin ya pý lýr mý? Ne den ya pýl - ma sýn. Bu gün Av ru pa ve Dün ya þam pi - Voleybolda þampiyonluk mücadelesi baþlýyor bah çe ra ki bi ni saf dý þý bý ra kýr ken, 2'sin de mut lu so na u la þan Ar kas Spor ol du. Ýlk o la - rak 'te play-off ilk tu run da kar þý la - þan i ki e ki bin mü ca de le sin de gü len ta raf Fe - ner bah çe ol muþ tu 'da o se zon uy - gu la nan sta tü doð rul tu sun da dört lü fi nal mü ca de le le rin de kar þý la þan i ki ta kým dan Fe - ner bah çe, i ki maç ta da ra ki bi ni mað lup et - me si ne kar þýn, 0,5 pu an fark la þam pi yon lu ðu ra ki bi ne kap týr mýþ tý. Bir son ra ki se zon Es ki - þe hir ve A da na'da oy na nan dört lü fi nal de ra - ki bi ni her i ki maç ta da mað lup e den Ar kas Spor, o se zon yi ne þam pi yon lu ða u laþ mýþ tý. Da ha son ra 3 se zon bo yun ca play-off ya rý fi - na lin de eþ le þen i ki e kip ten Fe ner bah çe, ra ki - bi ni 3 yýl da da saf dý þý bý rak ma yý ba þar dý. Bu yýl i ki e ki bin lig de ki mü sa ba ka la rýn da, her i ki ma çý da Ar kas Spor ka za nýr ken, ma vi-be yaz - lý e kip Te le dün ya Tür ki ye Ku pa sý fi na lin de de ra ki bi ni mað lup e de rek ku pa ya u zan dý. Eczacýbaþý filede 7. defa kupanýn sahibi nvoleybol se - zo nun da Te le dün ya Ba yan - lar Tür ki ye Ku pa sý'ný ka za - nan Ec za cý ba þý Vit ra, ku pa - sý ný Tür ki ye Vo ley bol Fe de - ras yo nu Baþ ka ný E rol Ü nal Ka ra bý yýk'tan al dý. Dört lü fi - nal mü ca de le sin de, ilk maç - ta Va kýf bank Gü neþ Si gor ta Türk Te le kom'u mað lup e - den Ec za cý ba þý Vit ra, fi nal mü ca de le sin de de Ni lü fer Be le di ye'yi ye ne rek 7. kez Tür ki ye Ku pa sý'ný ka zan dý. 12. kez dü zen le nen or ga ni - zas yo nu da ha ön ce Ec za cý - ba þý 7, Va kýf bank 3, Em lak - bank ve Fe ner bah çe A cý ba - dem i se 1'er kez ka zan dý. Tavþanlý Linyit 14 maçtýr yenilmiyor nbank As ya 1. Lig'de Or - dus por i le be ra be re ka lan ''Me te or lar'' la kap lý TKÝ Tav þan lý Lin yits por, hem se zon ba þýn dan bu ya na sa - ha sýn da 14 maç ta ye nil me - ye rek ''e vin de na mað lup tek ta kým'' un va ný ný sür dür dü hem de e vin de ki son 9 ma - çýn da sa de ce 2 gol yi ye rek 7 ga li bi yet el de e dip zir ve ya - rý þý na tu tun du. Kýr mý zý si yah çu buk lu for ma sýn dan do la - yý ''E ge'nin Mi lan'ý'' di ye a ný - lan TKÝ Tav þan lý Lin yits - por, 68 yýl lýk ta ri hin de ilk kez yük sel di ði Bank As ya 1. Lig'de se zo nun bi ti mi ne 4 haf ta ka la zir ve mü ca de le si - ni sür dü rü yor. Na im Sü ley ma noð lu, ge çen yýl cid di bir ra hat sýz lýk ge çi - re rek her ke si kor ku tu ðu nu, ya pý lan te da vi son ra sýn da ye ni den es ki sað lý ðý na ka vuþ tu ðu nu söy le di. yo nu o lan Türk spor cu lar çok gü zel pa ra lar ka za - ný yor. Ö dül yö net me lik le ri on la rýn le hi ne de ðiþ ti - ril di. A la cak la rý bir þam pi yon luk la is tik bal le ri ni ga ran ti al tý na a la bi li yor lar. An cak bu ödülü almak için çok ça lýþ ma la rý lazým. Her tur nu va da ay ný is - tik ra rý gös ter me le ri ge re kir Lon dra O lim pi yat la rý'nda hal ter bran þýn da han gi Türk spor cu kür sü ye çý ka bi lir, bir adayýn var mý? Er kek ler den bir i sim ve re mi yo rum. Ý niþ li, çý kýþ - lý gra fik ler var. Ba yan lar dan Nur can Tay lan'dan u mut lu yum. Bir ma dal ya ge ti re bi lir. An cak Nur - can Tay lan'da is tik rar yok. Ke sin kür sü ye çý kar de di ði niz bir tur nu va da ma dal ya sýz dö ne bi li yor. Ba zen de u mut suz ol du ðu nuz bir þam pi yo na da al týn ma dal ya ka za ný yor. O yüz den Nur can Tay - lan'ýn çok cid di ça lý þa rak, is tik rar lý bir gra fik ya ka - la ma sý ný bek li yo rum. Bizim kadar para ödülü veren ülke yok GENÇLÝK ve Spor Ge nel Mü dü rü Yu nus Ak gül, hent bol da, Ba yan lar Av ru pa Ça - lenç Ku pa sý'nda fi na le yük se len An tal ya Mu rat pa þa Be le di ye si ta ký mý nýn ba þa rý sý - nýn bek le dik le ri bir ge liþ me ol du ðu nu söy - le di. Ak gül, ba yan mil li ta ký mý nýn bu dü - ze ye gel me sin de, ku lüp le rin de bir ba þa rý sý ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, ''Do la yý sýy la bu ba þa rý bek le di ði miz bir ba þa rýy dý. Da ha i - yi si ni bek li yo ruz. Ku - pa fi na li oy na ya cak - lar. Hent bol da ki en bü yük ba þa rý a ma he - def ler da ha bü yük ol - ma lý. Av ru pa Þam pi - yon lar Li gi'nde fi nal oy na mak is ti yo ruz. Yunus Akgül Mil li ta ký mýn da o lim pi yat la ra git me si en bü yük ar zu muz. Tüm An tal ya e ki bi ni teb - rik e di yo rum. A ma he de fi miz da ha bü yük. Ku pa yý in þal lah a lý rýz. Ta bii ki fi nal ma çý na gi de ce ðiz. Ya rý fi nal ma çý na gi de cek tik a - ma ba ka ný mý zýn bir top lan tý sý ne de niy le bu nu ger çek leþ ti re me dik'' de di Ö DÜL KO NU SUN DAN SI KIL DIM Yu nus Ak gül, her ge len ba þa rý nýn ar dýn - dan her ke sin a la ca ðý ö dü lü ko nuþ tu ðu nu ha týr la ta rak, bu ko nu dan sý kýl dý ðý ný di le ge tir di. Ö dül ko nu sun da yö net me lik le rin a çýk ol du ðu nu i fa de e den Ak gül, söz le ri ni þöy le ta mam la dý: ''Hiç bir ül ke de bu ka dar çok ö dül da ðý týl mý yor. Do la yý sýy la ba þa rý lý o lan lar he men a la cak la rý ö dül le ri ko nu þu - yor. Çok bü yük ö dül ler ve ri yo ruz. Ö dül, ö dül, ö dül, ye ter ar týk. Pro se dür ney se o. Ö dül ve ba þa rý yý öz deþ leþ tir mek is te mi yo - ruz. Bu ko nu yu ko nuþ mak is te mi yo rum, ba þa rý ya gi den yol da spor cu ya des tek sað - la dýk. Dün ya da bi zim ka dar spor cu la rý na ö dül ve ren baþ ka bir ül ke yok.'' SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý I S I R G A N Haþ la ma Bes me le yle baþ la rým; Ýlk, nef si mi taþ la rým. He vâ sý na u yar sa El bet ký zar, haþ la rým SEYFEDDÝN YAÐMUR Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Ki lo la rý da ya zý la cak MA LEZ YA DA öð ren ci le rin kar ne le rin de ki - lo la rý na i liþ kin de ðer len dir me bil gi si nin yer a la ca ðý bil di ril di. Ma lez ya Sað lýk Ba ka ný Li - ow Ti ong, ya kýn da kar ne le re, ders not la rý - nýn ya ný sý ra öð ren ci le rin vü cut kit le en dek si bil gi si nin ek le ne ce ði ni, böy le ce a i le le rin, ço - cuk la rý nýn bes len me le ri ne dik kat e dip et - me dik le ri ni ta kip e de cek le ri ni söy le di. Kar - ne le re vü cut kit le en dek si bil gi si nin ek len - me si ka ra rý nýn, Ma lez ya hü kü me ti nin, o kul ça ðýn da ki ço cuk la rýn ha zýr gý da ve þe ker li i - çe cek ler sa tan ka fe le re git me le ri ni ya sak la - yan o be zi tey le mü ca de le prog ra mý da hi lin - de a lýn dý ðý be lir til di. Kuala Lumpur / aa Yoðun bir katýlýmýn olduðunu konferansta Dr. Karakaþ, "E fen di mi zi (asm) bir gül de me ti gi bi su nup, biz le re he di ye et miþ tir. O nun la be þer, ka ran lýk tan kur tu lup fe lâ ha er di" dedi. Mersin balýklarýnýnýn sayýsý arttýrýlmaya çalýþýlýyor. Mar ka lý ba lýk lar KA RA DE NÝZ ký yý la rýn da yok ol ma teh li ke si i - le kar þý kar þý ya ka lan Mer sin ba lýk la rý nýn sa - yý sý nýn ar tý rýl ma sý a ma cýy la bir sü re ön ce baþ la tý lan Tür ki ye de ki Mer sin Ba lý ðý Po pü - las yo nu nun Ý yi leþ ti ril me si, Ha bi tat De ðer len - dir me si ve Stok Tak vi ye si Pro je si kap sa mýn - da Mer sin ba lýk la rý ne hir le re bý ra kýl ma dan ön ce mar ka lan dý. BM Gý da ve Ta rým Ör gü - tü (FA O) ta ra fýn dan des tek le nen, Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý Ta rým sal A raþ týr - ma lar Ge nel Mü dür lü ðü (TA GEM), Çev re ve Or man Ba kan lý ðý na bað lý Trab zon Su Ü - rün le ri Mer kez A raþ týr ma Ens ti tü sü (SU - MA E) ve DSÝ ta ra fýn dan yü rü tü len söz ko - nu su Pro je kap sa mýn da A mas ya da ki Ye di kýr Su Ü rün le ri Ü re tim ve A raþ týr ma Ýs tas yo - nun da ça lýþ ma lar sü rü yor. Amasya / aa Antibiyotik uzayda iþe yaramýyor NASA tarafýndan yapýlan bir araþtýrmada, uzayda astronotlarýn baþlarý aðrýdýðýnda parasetamol veya enfeksiyonu tedavi için antibiyotik alamayacaklarý ortaya çýktý. Araþtýrmacýlar, uzay ortamýnda kalan ilaçlarýn etkinliklerini yitirdiklerinin belirlendiðini belirterek, uzaydaki saklama koþullarýnýn ilaçlarýn etkisinin korunmasýnda önemli olabileceðini kaydettiler. Ankara / aa Peygamberimiz (asm) dünyayý þereflendirmiþtir SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ DR. VEHBÝ KARAKAÞ, "PEYGAMBERÝMÝZ (ASM) SOSYAL DÜZENÝN, AHLÂKIN, ADALETÝN VE BÜTÜN BEÞERÝ DÜZENÝN ALTÜST EDÝLDÝÐÝ BÝR ZAMANDA DÜNYAYI ÞEREFLENDÝRMÝÞTÝR" DEDÝ. ABDULLAH UZUN RÝZE NÝ SAN ta rih le rin de bir di zi et kin - lik le baþ la yan Kut lu Do ðum Haf ta sý mü - na se be tiy le Ri ze Pa zar da da bir kon fe - rans ter tip len di. Kut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le Pa zar Ýl çe müf tü lü ðü ta ra - fýn dan Sa kar ya Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa - kül te si Öð re tim Ü ye si Dr. Veh bi Ka ra - kaþ ýn ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý, Hz. Pey gam ber ve Mer ha met E ði ti mi ko nu - lu kon fe rans dü zen len di. Pa zar Be le di ye Kül tür ve Dü ðün Sa lo - nu nda ger çek leþ ti ri len kon fe ran sa Pa zar Kay ma ka mý Ü mit Hü se yin Gü ney, Ýl çe Be le di ye Baþ kan Ve ki li Ha san Ki raz, il çe Müf tü sü Ke ma let tin Ak soy, Hem þin Mil li E ði tim Mü dü rü Ýb ra him De mir - baþ ýn ya ný sý ra da i re a mir le ri, si ya si par ti tem sil ci le ri i le ço ðun lu ðu nu ba yan la rýn o - luþ tur du ðu bü yük bir va tan daþ top lu lu ðu iþ ti rak et ti. Su nu cu lu ðu nu Cum hu ri yet Ma hal le si Ca mi i mam-ha ti bi Yu suf Kam bur un yap tý ðý, say gý du ru þu ve Ýs tik - lâl Mar þý i le baþ la yan prog ram da Mer kez Ha tu ni ye ca mi i ma mý Ýb ra him Piþ kin Ku r'ân-ý Ke rim de ki Hz. Pey gam ber (asm) i le il gi li sûre ler den â yet ler o ku du. Gü nün an lam ve ö ne miy le il gi li bir ko nuþ ma ya pan Ýl çe Müf tü sü Ke ma let - tin Ak soy, ge çen yýl ol du ðu gi bi bu yýl da dü zen le nen et kin li ðin bü yük bir ka tý lým - la ger çek leþ ti ði ni be lir te rek, ka tý lým cý la rýn Dr. Vehbi Karakaþ, o nun ol du ðu bir gö nül de kö tü duy gu la ra yer ka lmayacaðýna dikkat çekti. il gi si ne te þek kür et ti. Prog ra mýn son bö - lü mün de Sa kar ya Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Dr. Veh bi Ka ra - kaþ ýn ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý, Hz. Pey gam ber ve Mer ha met E ði ti mi ko nu - lu kon fe ran sa ge çil di. Kut lu Do ðum Haf - ta sý et kin lik le ri nin her yýl bir ön ce ki yý la gö re da ha coþ ku lu bir þe kil de kut lan dý ðý - ný i fa de e den Dr. Ka ra kaþ, Pey gam ber E - fen di mi zin (asm) dün ya ya teþ ri fin den ön ce ki dö nem den ke sit ler a la rak, ca hi li - ye dö ne mi in san la rýn ya þan tý sý na dik kat - le ri çek ti. Kýz ço cuk la rý nýn di ri di ri top ra - ða gö mü lüþ le ri, ka dýn la rýn bir eþ ya gi bi a - lý nýp sa týl ma la rý, on la rýn hak et tik le ri top - lum sal de ðer ler den hep mah rum bý ra kýl - ma la rý, zen gin le rin ve nü fuz sa hip le ri nin her da im hak lý ol ma la rý ve zul mün, vah - þe tin had saf ha ya u laþ ma sý, Dr. Ka ra - kaþ ýn an la tým la rý a ra sýn da yer al dý. Pazar Müftüsü Kemalettin Aksoy. Ýmam-Hatip Ýbrahim Piþkin Kur'ân okudu. O NUN HER ÞE YÝ GÜ ZEL DÝ DR. VEH BÝ Ka ra kaþ söz le ri ni þöy le sür dür dü: Pey gam be - ri miz Hz. Mu ham med (asm) sos yal dü ze nin, ah la kýn, a - da le tin ve bütün be þe rî dü - ze nin al tüst e dil di ði bir za - man da dün ya yý þe ref len dir - miþ tir. Al lah, E fen di mi zi (asm) bir gül de me ti gi bi su - nup, biz le re he di ye et miþ tir. O nun la be þer, ka ran lýk tan kur tu lup fe lâ ha er di. E fen di - mi zin (asm) a dý gü zel, ken di gü zel, ge tir di ði yo lu gü zel, su re ti, si re ti gü zel di. Ah lâ ký i se da ha da gü zel di çün kü o - nun ah lâký Kur ân ah lâ kýy dý. Gü zel o la ný ne re ye yer leþ ti - rir sek o ra sý hep gü zel o lur. O nun nam-ý ce li li ni gön lü - mü ze yer leþ ti rir sek, gön lü - müz gü zel o lur. O nun ol du - ðu bir gö nül de kö tü duy gu - la ra yer ka lýr mý? Ay rý ca, Pa zar Müf tü lü ðü ta ra fýn - dan, da vet li le re çe þit li di nî ki tap lar la gül he di ye e dil di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı