Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i"

Transkript

1 Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m devam eden Koru Florya Projesi ile ilgili tarihinde verilen tadilat degi ikli i projesine n aat ortaklar ndan Arke n aat, Proje müellifi Suat Kele ve projeden BU KARAR TARTI ILIR daire sat n alan Faruk Biltekin tadilat ruhsat n n iptali ve yürütmenin durdurulmas için dare Mahkemesi ne ba vurdu. 1. dare Mahkemesi talepleri hakl buldu ve 3 müracata da yürütmeyi durdurma karar verdi. Bak rköy Belediyesi bu karar üzerine 3 dosyaya da Bölge dare Mahkemesi ne itirazda bulundu. Bölge dare Mahkemesi itirazlar yerinde buldu ve yürütmenin durdurulmas n kald rd. imdi ne olacak?.. Yaz s sayfalarda KORU FLORYA LE LG L LK PROJE BÖYLEYD TAD LAT PROJES NDEN SONRA BÖYLE OLDU Sürekli, Etki li, Ý lkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 239 TEMMUZ 2014 F YAT: 2 Bak rköy Belediyesi nde resmile en BA KAN YARDIMCILARI Erzen döneminde, kot fark dan 5 bin m² fazla talepli proje onaylanmam t NEF ATAKÖY 22 PROJES B LMECE G B Mehmet Emin ERTEK N den çok önemli aç klamalar; 30 Mart 2014 ten önce böyle bir proje imzalanmam t. Sonras nda da böyle bir konunun yine Bak rköy gündeminde olmad n çok iyi biliyorum. Oysa ki burada sat yap l yor, proje belli, proje tan t l yor, anlat l yor, sat ofislerinde gösteriliyor, çizimleri yap lm, al veri merkezleri ile rezidanslar ile home ofisleri ile apartman daireleri ile oteli ile bir çizim yap lm. Sat a ç km, ciddi anlamda sat yap l yor, buran n ruhsat var m, yok mu bilen yok. Bu anlamda ruhsat Bak rköy Belediyesi Boztepe Park n n ad n Abdullah Cömert Park olarak de i tirdi ama PARKIN SM MAHKEME KARARIYLA PTAL ED LD almadan önce bu projenin yap laca parsellerle ilgili ihdas, terk ve istikamet çizgilerinin belirlenmesi için encümenin bir karar almas laz m. Bu karardan sonra da buna ruhsat verilmesi laz m. Benim duyumlar ma göre böyle bir encümen karar yok. Sonradan yap lan bask lar sonucu yine Bak rköy Belediyesi nden birileri ile bu i i takip ediyor ve encümen karar n ç kar yor. Yaz s 20. sayfada Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner: STANBUL UN EN GÜVENL 5. LÇES BAKIRKÖY Erkan KILIÇ Taner Ö ÜNÇ Yaz s 15. sayfada Yaz s 15. sayfada MHP BAKIRKÖY'DE KÖKLÜ DE M lçe Ba kanl na Ahmet Altun getirildi. Yaz s 7. sayfada Yaz s 13. sayfada Yaz s 17. sayfada

2

3 3 CAROUSEL ÖZLENEN RAMAZAN DE ERLER N M SAF RLER YLE BULU TURUYOR! Carousel Al veri ve Ya am Merkezi Ramazan kültür ve e lencesini aileler ve çocuklarla bulu turarak, geleneksel de erlerimizin ya at lmas na olanak sa l yor. On bir ay n Sultan Ramazan Ay n n gelmesiyle herkeste tatl bir heyecan ya anmaya ba lad. Hafta sonlar cumartesi ve pazar günleri iftar öncesi Canl Fas l Müzik dinletisi ve geleneksel çocuk ramazan e lenceleri çocuklar yla ailelere keyifli bir zaman geçirtecek. Karagöz Kukla Atölyesi, bi Orta Oyunu, Meddah ve lizyon Atölyesi çocuklar n yarat c l klar n geli tirirken eski de erlerimizi de ö retecek. Ramazan Ay boyunca ramazan imsakiyesi de ziyaretçilere ücretsiz olarak da t lacak. Ramazan da Carousel Avm Program ; *28-29 Haziran/ Temmuz Fas l Müzik Dinletisi *23 Temmuz Kadir Gecesi (Semazen Gösterisi) Cumartesi *Nasrettin Hoca Hikâyeleri *Jonglör *Meddah *Karagöz Kukla Atölyesi 14:00/17:00 Saatleri aras ndad r. Pazar *Karagöz&Hacivat Gölge Oyunu * lizyon Gösterisi * bi Orta Oyunu * lizyon Gösterisi ESK RAMAZANLAR MD A PLUS DA Stil sahibi, keyifli al veri in adresi A Plus Ataköy AVM, bu ramazanda dopdolu, geleneksel ramazan e lencelerini ya atan bir programla kar n zda olacak. Ramazan ay boyunca her Cuma 20:30 21:30 saatleri aras nda tasavvuf ve fas l grubunun nadide eserlerini dinleyebilir, Cumartesi ve Pazar günleri 16:00 21:30 saatleri aras nda Hacivat ve Karagöz, bis Show, pli Kukla Show, Sihirbaz, Meddah, Balon Show, Semazen, Jonglör Tasavvuf ve Fas l programlar ile Gelenkesel Ramazan E lencelerini A Plus Ataköy AVM de doyas ya ya abilirsiniz. Ayn zamanda avm d alanda 17:00 24:00 saatleri aras nda aç k kalacak olan ramazan panay r alan m z da, macuncu, erbetçi, pamuk ekerci, gözlemeci, ark kö esi, kahveci güzeli gibi geleneksel ramazan stantlar m za u rayarak farkl lezzetleri tadabilir lunapark alan m zda panay r atmosferini ya ama f rsat n bulabilirsiniz. Yan ba n zdaki en kaliteli al veri in adresi slogan ile yola ç kan A Plus Ataköy AVM geleneksel ramazan e lencelerine herkesi bekliyor. AYIN YAZISI DO RULARI Ö RENMEK BAKIRKÖYLÜLER N HAKKIDIR Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda yap m devam eden Koru Florya in aat nda sorunlar bitmek bilmiyor. Bir süre önce Bak rköy Belediyesi ne tadilat projesi veriliyor. Belediye bu projeyi onaylay nca olaylar zinciri ba l yor. Proje ile ilgili yürütmenin durdurulmas için 3 ayr dava aç l yor. Özcan Atamer 1. dare Mahkemesi nde aç lan davalarda mahkeme her 3 müracaat da hakl bularak Bilirki i heyeti olu turulup gerekli inceleme yap ld ktan sonra karar verilmek üzere yürütmeyi durduruyor. Bunun üzerine Bak rköy Belediyesi yürütmenin durdurulmas için 3. Bölge dare Mahkemesi ne ayr ayr itirazda bulunuyor. 3. Bölge dare Mahkemesi de yürütmenin durdurulmas karar n kald r yor. Tadilat projesi sadece AVM nin nerede ise 2 kat büyümesinin yan nda özellikle Koru Florya dan daire ve ofis alanlar n haklar n ciddi ekilde etkiliyor. Dava açanlardan ve yürütmeyi durdurma karar alanlardan birisi de daire sahibi. Gazetemiz tadilat projesinin, projeyi nas l de i tirip özellikle daire alanlar n haklar n n nas l ellerinden al n nd n tüm de i ikliklerle yay nl yor. Bunlara ra men 3. Bölge dare Mahkemesi nin alm oldu u yürütmeyi durdurman n iptal karar n n tart lmas gerekti ine inan yoruz... E-5 kenar nda Yenibosna kar s nda yap m na ba lanan ve nerede ise 3 ayd r görsel ve yaz l bas na reklam verilerek sat yap lan Nef Ataköy 22 Projesi nin ise, Erzen döneminde kot fark göstererek 5 bin m² kapal alan talebi ve kamuya terk edilmesi gereken ye il alanlar ve yollar nedeniyle imzalanmad biliniyordu. Ancak Bak köy Belediyesi bu projeyi May s ay nda encümenden geçirip onaylad. Konuyu en güzel yorumlayan Mehmet Emin Ertekin oldu. Ertekin bak n ne diyor; Encümen karar nerede ise bu dairelerin tamam sat ld ktan sonra ç kart l yor. Bu ne anlama geliyor, buray yapan proje sahipleri, müteahhitler bunu çizdiler, belediyenin önüne koydular. Biz bunu yapt k siz de bunu onaylayacaks n z dediler. Bütün bu söylemler kar s nda belediyenin yapmas gereken imzalanan projeyi en küçük detaylar na kadar kamuoyuna aç klamakt r... Ayn ey bu projenin biti i inde yap lacak Selenium Ataköy Projesi nde de onayland ysa iddia edildi i gibi arsa 6306 say l Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk ndaki Kanun kapsam na al narak m onayland? Bak rköy Belediyesi onayland ise bu projenin detaylar n da kamuoyuna aç klamal d r... Geçti imiz günlerde Kent Konseyi Genel Kurulu yap ld. Hani derler ya Tam evlere enlik... CHP eski milletvekili M. Ali Özpolat divan ba kanl na getirildi. Çok say da kat l mc n n divanda yer almak istemesiyle karma a ba lad. Tek do ru yap lan Belediye Ba kan n n Kent Konseyi Ba kanl seçimiydi. Bu konuda yaz lacak o kadar çok ey var ki... Ben her eyi bir kenara b rak p bir soru sorup bir de öneride bulunaca m. Yürütme kurulunda görev almak isteyen baz ki iler bundan önce de görev ald klar na göre Bak rköy ve Bak rköylüler in tamam n kapsayan hangi projeyi haz rlad lar, önerdiler ve hayata geçirdiler? Bu Genel Kurul hiç yap lmam gibi Kent Konseyi yasas ve yönetmelikleri uygulanarak yenilenmelidir... Belediyenin borcu ne kadar? Bak rköy çalkalan yor. Her kafadan bir ses ç k yor. Kimi yönetim belediyeyi 380 milyon TL (Eski parayla 380 trilyon) borçla devrald derken borcu 780 milyon TL ye ç karanlar bile var. Belediye borç bata içinde... Biz bildi imizi aç klayal m Erzen yönetimi 224 milyon TL borçla belediyeyi devretti. Erzen ise Ahmet Bahad rl dan Belediyeyi yakla k 209 milyon TL borçla devralm t. Biz böyle biliyoruz. Bizim bildi imiz do ru de ilse Belediye yi yönetenler do ru rakam aç klarlarsa söylentiler sona erer... OKUYUCULARIMIZIN D KKAT NE OKUYUCULARIMIZIN D KKAT NE Her y l oldu u gibi bu y l da yasal hakk m z kullanarak A USTOS ay nda yay nlanm yoruz. EYLÜL ay nda görü mek üzere... Hepinize mutlu günler diliyoruz.

4

5 Bak rköylüler Bulu mas Botanik Park ta Yap ld. BAKIRKÖYLÜLER B R ARAYA GELD Geçmi te Bak rköy de ya am, halen Bak rköy de ya ayan, Bak rköylü olmay hayat n n bir parças haline getirmi olan ve çe itli nedenlerle Bak rköy den ayr lm Bak rköylüler, Bak rköy Belediyesi Botanik Park nda düzenlenen söyledi i Eski Dostlar ark s n protokol üyelerine hep bir a zdan söyletti. Eski dostlar ark s n n ard ndan ise Bak rköylüler Bulu mas n düzenleyen 8 ki ilik komite ve etkinli e destek veren tüm kat l mc lara te ekkür eden Göksenin yap lmas gerekti ini söyledi. CHP Bak rköy lçe Ba kan Sait Yücel de Bak rköylüler in bir araya gelmesinden dolay duydu u memnuniyeti dile getirirken, etkinli e kat lan tüm Bak rköylüler i kutlad. 5 Bak rköylüler Bulu mas nda bir araya geldi. Sosyal medya arac l yla bir araya gelen 8 Bak rköylü gönüllü taraf ndan organize edilen ve baz sivil toplum kurulu lar ile Bak rköy Belediyesi nin de destekledi i Bak rköylüler Bulu mas na olan ilgi beklenenden dü ük olsa da co ku hat safhadayd. leri, daha sonra mikrofonu Bak rköylü usta sanatç Üstün Asutay a verdi. Bak rköy ile ilgili bir iir okuyan Üstün Asutay, Bak rköy de geçirdi i y llar k saca anlatt. Bak rköylü olmaktan dolay gurur duydu unu söyleyen Asutay, eski dostlar görmekten dolay da ayr ca mutluluk ya ad n söyledi. Bak rköylüler Bulu mas n düzenleyen 8 ki ilik komite üyelerinden olan Yenimahalle Muhtar Nihat ahin de Bak rköylüler in etkinli e gösterdikleri ilgiden dolay memnun olduklar n söyledi. Düzenlenen gösteri ve etkinliklerle çok güzel bir program ya ad klar n söyleyen ahin, baz ki ilerin Bak rköylüler Bulu mas n siyasi GÖZLER BAKIRKÖY BELED YE BA KANI BÜLENT KER MO LU NU ARADI Bak rköylüler Bulu mas na Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu nun kat lmamas tepki çekerken, etkinli e CHP stanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP Bak rköy lçe Ba kan M. Sait Yücel, Bak rköy Belediye Ba kan Vekili Mahir Çelik, CHP li baz meclis üyeleri, Bak rköylü sanatç lar, muhtarlar ve çok say da eski yeni, genç, ya l Bak rköylü kat ld. Sunuculu unu Bensu Kaya ve Göksenin leri nin yapt Bak rköylüler Bulu mas nda genç gruplar n sahne performanslar n n ard ndan ana programa geçildi. Protokol üyelerine sahneye ça ran Göksenin leri, Bak rköy ile özde le ti ini Üstün Asutay n konu mas n n ard ndan ise CHP stanbul Milletvekili Süleyman Çelebi söz alarak, Bak rköylüler in birlik ve beraberli ini yans tan Bak rköylüler Bulu mas n n örnek olmas gerekti ini ve tüm ilçelerde bu tür etkinliklerin propagandaya dönü türmek istediklerini fakat buna prim vermediklerini de söyledi. Bak rköylüler Bulu mas nda Bak rköylü genç gruplar Grup BitteSchön Helga ve Grup Drachina canl performanslar n sundular. Selim-Kerim Alt nok, Se men, Agop Çavu yan, Muzaffer Uluda ile Vedat Çetinkaya sahne ald lar. Bak rköylüler Bulu mas nda ayr ca, Koyu Kitap stand nda imza etkinli i (Selim- Kerim Alt nok - Bensu Kaya - Tolga Al), ilkokullar n kortej gösterisi. simleri Bak rköy ile bütünle mi özel konuklarla söyle iler yap ld. Etkinli in sonunda ise Bak rköylüler Bulu mas n organize eden 8 ki ilik komite üyelerine ve etkinlikte eme i geçenlere te ekkür plaketleri verildi. (Yavuz ARPACIK)

6

7 7 Bak rköy Belediyesi Boztepe Park n n ad n Abdullah Cömert olarak de i tirdi ama PARKIN SM MAHKEME KARARIYLA PTAL ED LD Bak rköy Belediye Meclisi nin eylül ay oturumlar n n 02 Eylül 2013 Pazartesi tarihli 1. birle iminde Kartaltepe Mahallesi Biti ik Ba lar Sokak ta bulunan Boztepe Park n n ismi Abdullah Cömert Park olarak de i tirildi. Meclis toplant s nda grup sözcüsü Mehmet Emin Ertekin isim de i ikli inde 3/2 ço unluk laz m. Sizin ço unlu unuz yok uyar s nda bulundu. Ancak isim de i ikli i teklifi CHP li meclis üyelerinin oylar yla, oy çoklu uyla kabul edildi. Mehmet Emin Ertekin konuyu önce Kaymakaml a daha sonra da dare Mahkemesi ne ta d. Sonuç ne mi oldu? Mehmet Emin Ertekin e sorduk... Mehmet Emin Bey geçti imiz günlerde Bak rköy Belediyesi Boztepe Park n n ismini de i tirirek, Abdullah Cömert Park olarak açt. sim de i ikli i Meclis gündemine geldi inde sizin bir konu man z olmu tu. Meclis kay tlar nda da bu vard r. Son durum nedir? Ben geçmi meclis döneminde Boztepe Park n n isminin Abdullah Cömert Park olarak de i tirilmesi konusunda Bak rköy Belediyesi nin teklifine ret oyu kulland m. Ve orada bu ismin bu parka verilemeyece ini, verilmemesi konusunda konu ma yapt m. Önerge de verdim ve kendilerine e er bu ismi verdikleri taktirde ki, usül olarak o gün meclisin isim de i tirilmesinde meclisin 3/2 ço unlu unun olmas gerekti ini söyledim. Onlar tabi meclis usül ve çal ma yönetmeli ini bilmedikleri için biz ço unlu uz diye karar ald lar ve kabul ettiler. Boztepe Park ismini Abdullah Cömert Park olarak de i tirdiler. Ki, Bak rköyle uzaktan yak ndan alakas olmayan, sadece Gezi olaylar s ras nda Hatay da vefat eden bir vatanda n ismini oraya verdiler. Bak rköy de ya ayan çok de erli insanlar m z var. Bak rköy de çok de erli, topluma hizmeti olmu insanlar m z var. Bunlardan birinin ad konulabilirdi. Ama hukuki olarak isim de i tirilmesinde size mecliste 3/2 ço unluk laz m. Yani meclisin yar s ndan fazlas meclis salonunda oldu u zaman siz toplant y aç p, ismi verebiliyorsunuz ama isim de i ikli inde 3/2 ço unluk laz m. Art verece iniz isim topluma mal olmu, toplumda hassasiyeti olan birilerinin olmas laz m diye yasa bunu söylüyor. Bizde bunu hat rlatt k. Kaymakaml a yaz yazd k ve dari Mahkeme ye dava açt k. Asl nda yasa yine Kaymakaml n bunun gere ini yapabilece ini söylüyor ama bizim Kaymakamam z bu konuda duyars z kald. i biraz geciktirdiler. 7. dari Mahkemesi 6 May s ta bunun iptali ile ilgili karar n vermi. 10 Haziran da bize tebligat yap ld. Ama May s ay sonunda Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu bu park n aç l n yapt. Abdullah Cömert Park olarak. Gereksiz yere bir sürü masraf yap ld. Bo yere gereksiz olarak aç l lar yap ld. Belediye zarara u rad. imdi onunla ilgili de gerekli çal may yapaca m. Bu belediyenin bu davaya giren hukukçusu unu belediye ba kan na söylemesi laz md. Say n ba kan m siz bu park n aç l n yap yorsunuz, fakat bu park n ismiyle ilgiyli dare Mahkemesi nde bir dava var ve ben ona girmi tim. sterseniz bunun sonucunu bekleyelim diye hat rlatabilirdi. Ama bak yorsunuz belediyenin Hukuk leri de, Hukuk Bürosu da dahil belediyede hiç kimsenin kimseden haberi yok. Belediye ba kan da belki bilmiyordur. Bilmemesi de gayet normaldir. Çünkü ondan önceki dönemdeydi bu. Aç l yap ld. imdi mahkeme iptal etti. Tebli tarihinden itibaren 30 gün içinde de i tirilmesi laz m. Tabi bizim bu konuda bu isme kar de il usüle kar bir tepkimiz vard ki, zaten o mahallede ya ayan vatanda lar n da bende oraya çok yak n bir yerde oturuyorum. Vatanda lar nda tepkisi vard r. Senelerdir Boztepe Park. O mahalledekilerin bir ço u da Abdullah Cömert in kim oldu unu bilmez. Vatanda lardan gelen tepki üzerine zaten biz bunu gündeme getirdik. Konuyu bilen vatanda lar da bunu diyor. Ba kan niye açt buray, niye bu kadar masraf edildi. Bak rköy ün bir çok sorunu varken, Bak rköy ün bir çok i i varken, böyle gereksiz harcamalar, böyle gereksiz isimler, u ana kadar stanbul da 10 y lda en fazla isim de i tiren, isim de i ikli i yapan Bak rköy Belediyesi dir. 70 küsür tane sokak, cadde, park ismi de i tirildi. stanbul Büyük ehir Belediyesi nden bu konuyla ilgili ald m yaz l tespitler var. Yani Bak rköy de siz 70 küsür tane faaliyet yapmam s n z, 7 tane proje yapmam s n z 70 küsür tane isim de i ikli i yap yorsunuz. Abdullah Çömert ismi mahkeme karar yla iptal edildi ine göre Belediye vakit geçirmeden buraya Boztepe Park tabelas n tekrar asmal diye dü ünüyorum. MECL S SIRALARINDAN D NLEY C KOLTUKLARINA Say n Ertekin, uzun y llar meclisin bir üyesi olarak Meclis te size ayr lan koltuklarda oturuyordunuz. Bu kez Meclise Bak rköylü olarak geldiniz ve dinleyici koltuklar nda oturdunuz. Meclisi izleyen bir dinleyici olarak neler gördünüz neler hissettiniz? Dinleyici bölümünde oturan bir Bak rköylü olarak, çünkü orada oturanlar n ben Bak rköylü olaca na inan yorum. Çünkü Silivri den bir vatanda n meclisi dinlemesini çok fazla ihtimal vermiyorum. Ben Bak rköyle ilgili konular n, gerçekten acil olan konular n Bak rköy de benim ya am kalitemle ilgili konular n orada görü ülece ini zannediyordum. Belki geçmi dönemde bizi dinlemeye gelenler de bunu hissediyordu. Bunu istiyordu, bunu bekliyordu. Ben de izleyici koltu unda oturdu um zaman ben hep bunu bekledim. Bak rköyle ilgili u konu görü ülecek ben de onu can kula yla dinleyece im. Malesef iki konu görü üldü. Ve meclis bitti. Bizim zaman m zda da bu oluyordu. Bizim zaman m zda da gerçekten CHP gündemi tam olarak, dolu dolu geçiremiyordu. Bir tane konuyla meclis aç l yordu, bir tane konuyla meclis kapan yordu. Ben orada oturdu um zaman i in aç kças biraz hayal k r kl n ya ad m, bir vatanda olarak. Belki bizim dönemimizde ön s ralarda otururken biz bunu hissedemiyorduk, ki hissedemiyorduk demeyeyim. Ben bir çok sefer mecliste bunu gündeme getirdim. 3 dakikal k meclis toplant lar yap yorsunuz burada 3 dakikal k meclis toplant lar n yapmayal m. Bir tane meclis toplant s yapal m. Dolu dolu geçsin. Tüm gündem maddelerini orada toplayal m veya 2 taneye dü ürelim diye teklif de vermi tim. Fakat dinleyici olarak oturdu um zaman ben bunu hissettim, bunu gördüm. Bak rköy Meclisi nde asl nda özellikle imar konular n n biraz daha aç lmas laz m. Orada sadece meclis üyelerinin de il gelen dinleyici vatanda lar dü ünerek biraz daha konular n aç larak vatanda bilgilendirecek bilgilerin verilmesi laz m. Vatanda lar n anlayaca ekilde bilgilendirmek veya orada ekrana yans t larak anlat lmas laz m diye dü ünüyorum. Bu anlamda biraz eksik gördüm. Vatanda olarak da bir daha gider misiniz derseniz, tabiki ben giderim, gidece im. Çünkü AK Parti Grubu ndaki arkada lar m z bizi her zaman davet ediyorlar. Meclis toplant lar na kendilerine gerekli konularda bilgi vermek amac yla davet ediyorlar. Ama ben normal bir vatanda olarak bir daha ki meclis toplant s na gitmem, yani beni cezbedecek, beni oraya getirecek çok fazla bir eyin oldu una inanm yorum. Gitmeyebilirim.

8

9 1992 y l nda gönüllülerin deste iyle kurulan Umut Çocuklar Derne i, çe itli olumsuzluklar sebebiyle sokaklarda ya amak zorunda kalan, ayn zamanda uçucu-uyu turucu madde kullanan, suça bula m ve her türlü istismara aç k olan çocuk, ergen, genç bireyleri topluma kazand rmaya yönelik çal malar na h z kesmeden devam ediyor. Bak rköy de bulunan ve kuruldu u günden bugüne kadar 10 binin üzerinde ki iye fayda sa layan Umut Çocuklar Derne i Ba kan Ferhat ahin ile dernek ve çal malar hakk nda konu tuk. Say n ahin, Umut Çocuklar Derne i ne zaman kuruldu? Dernek hakk nda bilgi verir misiniz? Derne imiz bir sivil toplum kurulu u olarak 14 Temmuz 1992 tarihinde halktan gönüllü kurucular taraf ndan Bar nacak Yeri Olmayan Çocuk ve Gençleri Koruma ve Geli tirme Derne i alt nda kuruldu. 1 y l sonra Sokak Çocuklar Derne i, 5 y l sonra da Sokak Çocuklar Gönüllüleri Derne i ad n al p, 1999 y l nda ad n de i tirerek Umut Çocuklar Derne i olarak faaliyetine devam etmektedir. Derne imiz Bak rköy Zuhuratbaba Mahallesi nde Lepra Hastanesi giri i, Kad n Tutukevi nin kar s ndad r. Umut Çocuklar Derne i nin amac nedir? Kurumumuz çe itli olumsuz olgular nedeniyle aile ortam ndan uzak sokaklarda ya amak zorunda kalan ayn zamanda uçucu-uyu turucu madde kullanan, suça bula m veya suç potansiyeli öngörülen, aile, akraba veya kötü ki iler taraf ndan istismar edilen veya her türlü istismara aç k olan çocuk, ergen, genç, yeti kin bireyler kapsam nda sosyal çal malar yapmak, ilgili ki i, kurum ve kurulu larla birlikte hareket ederek, kurtar c, koruyucu, önleyici, engelleyici, iyile tirici çal malar dahilinde e itim kurumlar ba ta olmak üzere ihtiyaç duyulan di er ki i, topluluk ve kurumlara katk sa lamay amaçlamaktad r. MADD VE MANEV DESTEK Dernek çal malar hakk nda bilgiler verir misiniz? Sokakta ve olumsuz artlar alt nda ya amak zorunda kalan çocuk, ergen, genç ve yeti kin bireylerin hayat artlar n iyile tirme ve ya am ko ullar na fayda sa lama ad na gazete, dergi, radyo-tv, internet, panel, konferanslar ve konuya ili kin projeler arac l ile kamuoyu olu turulmu tur. Rehabilitasyon sa land ktan sonra ailelerine dönmek isteyen çocuklar ve gençler ailelerine teslim edilip, sa l kl birer birey olarak hayatlar n sürdürmeleri için çaba sarf etmekteyiz. Cezaevine giren çocuk ve gençlere hukuksal deste in yan s ra maddi, manevi ihtiyaçlar kar lanmakta ve cezaevinde ziyaret etmekteyiz. Umut Çocuklar Derne i Ba kan Ferhat ahin: YARINLARDAN UMUTLUYUZ Sokaklarda ya ayan ve tedavi olan gençlerin askere gitmesi sa lanmakta, maddi manevi destek verilerek ziyaret edilmektedir. Sokak çal malar yap yoruz. Sokaklarda ya ayan çocuk ve gençlerle diyalog kurup kar l kl güven olu turmaya bu güven sonras ki isel temizlik, beslenme, bar nma gibi temel ihtiyaçlar n n k smen kar lanmas konusunda çal malar sürdürüyoruz. Gençlerin temel ve mesleki e itimlerinin sa lanmas için lçe Halk E itim Merkezleri nden veya gönüllü e itimcilerden yard m alarak okur-yazarl ktan aç k liseye kadar devaml l klar n sa l yoruz. Genç bireylerin aile kurma a amas nda kendilerine maddi-manevi yard m ediyoruz. Gönüllülerimizin kurumumuza ba lam olduklar mobilya, beyaz e ya gibi araç, gereçlerin tahsisini yap yoruz. Çok anlaml ve önemli çal malar yap yorsunuz. Bu çal malar yürütürken gönüllülerinizin d nda kamu veya özel kurum ve kurulu lar n deste ini görüyor musunuz? Evet kesinlikle görüyoruz. Özellikle bu konuda Planet stanbul dan bahsetmem gerek. Bizlere her zaman büyük destek oluyorlar. Tüm Planet stanbul yönetimine sonsuz te ekkür ediyorum. Bu arada derne imizde Planet stanbul un katk lar yla iyile tirmeler yapt k. Büyüyen lk Ad m stasyonumuzda yatakhanemiz 80 yatakl yepyeni bir yatakhaneye, yemekhanemiz p r l p r l bir düzene kavu tu. Atölyelerimiz yeni çal malar yapmak için uygun hale geldi. Bu konuda eme i geçen Planet stanbul yönetimi ve tüm çal anlar na derne imiz ad na te ekkür ediyorum. Tabi ki, kamu kurumlar da bizlere gereken deste i gösteriyor. stanbul Valimiz Hüseyin Avni Mutlu ba ta olmak üzere di er devlet yetkililerimiz de s k s k derne imizi ziyaret ederek bizlere desteklerini esirgemiyorlar. Umut Çocuklar Derne i nde kaç gönüllünüz var. Gönüllü olarak çal mak isteyen veya derne e üye olmak isteyenler neler yapmal d r? Derne imiz üyeleri toplamda 160 bulmaz, fakat üye olmadan da derne imize ve derne imiz çat s alt nda yürütmekte oldu umuz çal malara destek olan, katk sa layan 1000 i a k n duyarl gönüllülerimiz var. B L NÇ VE TOPLUMCUL DÜ ÜNEB LMEK GEREK R 9 Özellikle son zamanlarda artan kad n cinayetleri ve çocuk istismarlar gündemde. Bunlar n çözümü için sizce neler yap lmal d r? Asl na bakarsan z son zamanlarda artm gibi görünen kad n cinayetleri, kad na ve çocuklara kar varl n gizleyerek sürdüren ola anüstü olumsuzluklar geçmi te de vard, nedeni de yine imdiki gibi feodal kültür, a ac l k sistemi, plans z aile yap lanmas, erken ya ta para ve para benzeri materyaller kar l evliliklere zorlanan çocuklar, üvey aile olgusu, e itimsizlik, gelir da l m dengesizli i, terör gibi unsurlar sebep gösterilebilir. Ama en önemlisi bilinç ve toplumcul dü ünebilme kavram d r diye dü ünüyorum; bu gün topluma ve devlet yap s na bakt m zda bahsetmi oldu umuz bilinç ve toplumcul dü ünme kavramlar ndan ne kadar uzak oldu umuzu görememek için kör olmam z gerekiyor. Nihayetinde medya organlar sayesinde haber konusu olan kad n cinayetleri, kad n ve çocuk istismarlar gibi olumsuz olgular ülkemizde çok k sa sürelerde tekerrür ederek yine medya organlar nca gözler önüne seriliyor. Ke ke medya organlar n n i lerli inin yar s kadar insan haklar ve çocuk haklar da i lerli ini gösterebilseydi. Ke ke sosyal yap daki yasal düzenlemeler bir millet vekilinin haklar n koruyabildi inin yar s kadar, do u veya güneydo uda çocuk ya ta evlendirilen bir çocuk annenin haklar n koruyabilseydi. Tüm bu var olan sorunlara çözüm olarak ise kurumlar aras i birli inin beraberinde topluma güven ve bilinç gerekir. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle size ve duyarl insanlar m za te ekkür ederim. Gönüllülerimize, üyelerimize ve bize destek olan tüm herkese te ekkür ederim. Ayr ca duyarl tüm vatanda lar m z derne imize bekliyor, bu onurlu ve gururlu mücadelemizde bizimle birlikte olmaya davet ediyorum. Siz de destekte bulunmak istiyorsan z; (0212) / (0212) numaral telefonlardan bilgi alabilirsiniz. Arzu BERATO LU

10

11 11 ENGELL Ö RENC LER N KARNE ENL Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i (TOFD) düzenledi i Geleneksel Karne enli i ile engelli ö rencileri sevindirdi. TOFD nin Ataköy de bulunan Genel Merkezi nde düzenlenen Karne enli i nde okulun bitmesiyle stres atan ö renciler, ald klar hediyeler kar s nda ise duydu dolu anlar ya ad lar. Çe itli animasyon gösterileriyle e lenen ö renciler palyaço ve maskotlarla dans ederek bir e itim y l n daha bitirmenin mutlulu unu ya ad lar. TOFD nin Geleneksel Karne enli i ne Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n, Bak rköy Gençlik ve Spor lçe Müdürü Metin Albayrak, Bak rköy Halk E itim Merkezi Müdürü Yener Y ld r m, SEM Müdür Yard mc s Gültekin Güllü, TOFD Genel Ba kan Ramazan Ba, engelli ö renciler ve velileri kat ld. enlikte konu an TOFD Genel Ba kan Ramazan Ba, her y l geleneksel olarak düzenledikleri alanlarda da engelli vatanda lar n önünde engellerin kald r lmas yönünde çal malar yap lmas n istedi. TOFD Genel Ba kan Ramazan Ba, engelli ö renciler ve ailelerin bulu tu u bu güzel günde kendilerini yaln z b rakmayan Bak rköy konu an Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk ise TOFD nin düzenledi i bu anlaml etkinlikte bulunmaktan dolay mutluluk duydu unu belirterek, Dayan ma içerisinde oldu umuz sürece tüm engelleri a aca m za inan yorum. Gelece imiz olan çocuklar m z ba ar lar ndan dolay yürekten kutluyorum. Birlik ve beraberlik içinde güzel çocuklar m za, bu güzel hizmeti vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. dedi. Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, e itime büyük önem verdiklerini belirterek, engelli engelsiz tüm ö rencilerin e itim hakk ndan yararlanabilmesi ve iyi bir e itim alabilmeleri için gerekli tüm çal malar yapt klar n ve yapmaya da devam edeceklerini de söyledi. Etkinli in sonunda Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n, Bak rköy Gençlik ve Spor lçe Müdürü Metin Albayrak, Bak rköy Halk E itim Merkezi Müdürü Yener Y ld r m, SEM Müdür karne enli i ile bir y l n yorgunlu unu att klar n ve engelli ö rencilerin tatile ç kmadan önce güzel bir günü beraber geçirdiklerini söyledi. Türkiye de engellilerin e itiminde önemli ad mlar at lsa da halen eksiklikler oldu unu da kaydeden Ba, e itimin yan s ra, sosyal hayatta ve di er Kaymakam Adem Öztürk ve protol üyelerine de te ekkür etti. Ramazan Ba ayr ca tatile ç kan tüm ö rencilere güzel bir yaz geçirmeleri temennisinde bulunarak tatil dönü ü tekrar birlikte olacaklar n ve etkinliklere devam edeceklerini belirtti. TOFD Genel Ba kan Ramazan Ba n ard ndan Yard mc s Gültekin Güllü ve TOFD Genel Ba kan Ramazan Ba ö rencileri tebrik ederek, karne hediyelerini da tt lar. Veliler ise, derne in yapt bu etkinlikten duyduklar memnuniyeti ifade ederken, TOFD Genel Ba kan Ramazan Ba a ve tüm TOFD ekibine te ekkürlerini ilettiler. ENGELLER KÜÇÜK BURAK Ç N YIKTILAR TOFD Sanat Atölyesi nin haz rlad engelleri a an kahramanlar n Rüya ve Maskeler isimli dans gösterisi bu kez kan hastas Burak Ç rac ya destek için sahnelendi. Engelli ve engelsiz dansç lar n olu turdu u dans ekibi, son iki gösterisini Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi nde 2.5 ya ndaki Burak Ç rac 'n n do u tan olan kan hastal n yenmesine destek olmak için sergiledi. Küçük Burak n olmas gereken fanconi aplastik anemi testi, Türkiye'de yap lamad için bir türlü hastal na te his koyulamad. Yurt d nda bir firmayla irtibata geçen ailesi, 3 test için 16 bin lira para istendi ini ve bu paran n SGK taraf ndan kar lanmad n ö renince oke oldu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i ne (TOFD) konuyla ilgili ba vuran ac l aile, bu vas tayla Türkiye Yard m Sevenler Derne i Bak rköy ubesi ile tan t. Her iki dernek el ele vererek Burak Ç rac ve ailesine destek oldu. Burak Ç rac ya destek olarak gerekli test masraflar n kar layan Türkiye Yard m Sevenler Derne i Bak rköy ubesi Ba kan Türkan Alper, Burak Ç rac ve ailesi ile kendilerini tan t ran TOFD ye te ekkür ederek, küçük Burak a her zaman desteklerinin devam edece ini söyledi. Alper, dernek olarak gerçek ihtiyaç sahiplerine her türlü yard m yapt klar n ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek, kamu yarar na çal an Türkiye Yard m Sevenler Derne i nin tüm üyelerine katk lar ndan solay te ekkür etti. Alper in konu mas n n ard ndan ise dans gösterisi izleyenler aras nda yer alan Bak rköy Belediyesi Ba kan Vekili Mahir Çelik söz ald. Çelik, Burada önemli bir amaç u runa bizleri toplayan ve güzel bir gösteri sergileyen TOFD ekibine te ekkür ederim. Buradan Say n Ba kan m z Bülent Kerimo lu nun daha önce verdi i sözü yenilemek istiyorum. Biz Bak rköy Belediyesi olarak Engele ruhsat vermeyece iz. dedi. Çelik ayr ca Burak Ç rac n n test masraflar n kar layan Türkiye Yard m Sevenler Derne i Bak rköy ubesi ni de kutlayarak, derneklerin as l amac n n bu tür konulara e ilmek oldu unu söyledi. TOFD Ba kan Ramazan Ba ise, kan hastas Burak Ç rac n n tedavisi ve sa l kl olabilmesi için ellerinden gelen tüm deste i gösterdiklerini ve kendilerine bu konuda yard mc olan ba ta Türkiye Yard m Sevenler Derne i Bak rköy ubesi ne te ekkür ederek ba lad konu mas nda, insanlar n önündeki engellerin dayan ma ve birlik beraberlikle giderilebilece ini ve bunun da en güzel örneklerinden birini bu ak am ya ad klar n söyledi. Ba, ayr ca Burak Ç rac ve di er tüm hasta, engelli, yard ma muhtaç ki iler için dernek olarak her türlü çabay göstereceklerini de kaydetti. TOFD Ba kan Ramazan Ba, konu mas n n sonunda ise engellerin kald r lmas için herkesin üzerine dü en görevleri yerine getirmesi temennisinde bulundu. Gösteri sonunda ise Bak rköy Belediyesi ve Türkiye Yard m Sevenler Derne i Bak rköy ubesi ne, TOFD Ba kan Ramazan Ba taraf ndan çe itli hediye ve plaket takdiminde bulunuldu. Rüya ve Maskeler 5 ortopedik engelli, 1 i itme engelli, 7 engelsiz olmak üzere toplam 13 ki ilik dans ekibi ve 2 görme engelli, 1 engelsiz müzisyenden olu an canl müzik ekibi e li inde sergilenen Rüya ve Maskeler; engeliyle ya amaya zorunlu b rak lm amatör bir dansç n n gerçek ya am ndan esinlenilerek kaleme al nm t r. Gösteride; amatör bir dansç n n toplum bask s olmaks z n, özgürce ve d lanmadan dans edebilmek için verdi i mücadele ve bu mücadelede kar la t güçlükler anlat l yor. Yavuz ARPACIK

12

13 13 Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner: STANBUL UN EN GÜVENL 5. LÇES BAKIRKÖY Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü nün düzenledi i Huzur Toplant s nda konu an Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Bak rköy ün stanbul da bulunan 39 ilçe aras nda en güvenli 5. ilçesi oldu unu belirterek, hedeflerinin stanbul un en güvenli ilçesi olmak oldu unu söyledi. Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü, polis-halk ili kilerini geli tirmek, vatanda lar n sorunlar na çözüm bulabilmek amac yla Huzur Toplant s düzenledi. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Mü fik Kenter Salonu nda düzenlenen toplant ya Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Bak rköy Belediye Ba kan Yard mc s Taner Ö ünç, Bak rköy Belediye Meclisi 1. Ba kan Vekili Mahir Çelik, Bak rköy deki polis karakollar n n amirleri, muhtarlar ve vatanda lar kat ld. Huzur Toplant s n n aç l konu mas n yapan ve Emniyet Müdürlü ü nün çal malar hakk nda kat l mc lara bilgiler aktaran lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Bak rköy ün stanbul un en güvenli 5. ilçesi oldu unu ve hedeflerinin ise stanbul un en güvenli ilçesi olmak oldu unu kaydederek, Güvenlik hizmetlerinde önlenen suçlar genellikle vatanda lar m z taraf ndan görülemez. Bu yap lan i i do as gere idir. Vatanda lar m z sadece suç olu tuktan sonra konudan haberdar olurlar. Emin olun ki, Bak rköy Emniyet Müdürlü ü nde görev yapan tüm mesai arkada lar m, sizlerin can ve mal güvenli inizi korumak için kesintisiz mesai vermektedir. Hedefimiz ilçemizde hiçbir suçun i lenmedi i, huzur dolu bir ortam sizlere sunmakt r. 15 ubat 2014 tarihinde Bak rköy Emniyet Müdürü olarak göreve ba lad m. Bugüne kadar te kilat mla birlikte suç ve suçlularla mücadelede ça da, insan odakl, önleyici yönü öne ç kan, suç faillerinin yakalanmas ve adaletin öne ç kar lmas noktas nda h zl ve güçlü bir hizmet anlay n çal malar m z n merkezine koyduk. Bu bak aç s yla ilk etapta do rudan ve polis bilgisi marifeti gerektirmeyen yerlerde görevlendirilen büro personelimizi l Emniyet Müdürümüzün talimatlar ve onay yla soka a ç kararak 100 e yak n personelimizi suç ve suçlularla mücadelede aktif olarak görevlendirdik. Ayr ca Önleyici Hizmetler Büro Amirli i ne ba l ekiplerimizi hem personel hem de araç ve ekipman yönüyle takviye yaparak güçlendirdik. Gece görev yapan önleyici hizmetler ekibimize takviye amac yla, onlara destek olmak amac yla 5 polis merkezimizde bulunan ekibimizi ve di er baz birimlerimizde bulunan ekiplerimizi soka a ç kard k. Böylece polisin varl n ve cayd r c l n çok daha etkin ekilde hissettirmeye çal yoruz. Mesai arkada lar m saat 24:00 ten sonra üpheli ah slarla ilgili gerekli incelemeleri yaparak suçlulara f rsat vermemektedir. Yine sivil ekiplerimiz yo un olarak suçun i lendi i alanlarda pusu atmak suretiyle güvenlik tedbirlerini almaktad r. dedi. LENEN SUÇLARDA VE SUÇLARIN AYDINLATILMASINDA ÇOK C DD BA ARI SA LADIK 2013 ve 2014 y llar n n ilk 6 aylar k yasland nda i lenen suçlar n tamam nda belirli oranda bir azalma oldu unu da belirten Çetiner, Suçlar ayd nlatma oran n n çok ciddi oranda yükseldi i görülmektedir y l nda 7 gasp olay meydana gelmi tir. Bu olaylar n 6 s n n faili derhal yakalanm, adalete teslim edilmi tir. Geçen y la oranla yüzde 85 lik bir ba ar elde edilmi tir. Evlerde i lenen suçlar n yo un oldu u bölgeler tespit edilmi, zaman ve mekan analizleri yap lm, bu bölgelerde yap lan uygulamalar sonucunda geçen y l n ilk 6 ay na göre suçlar n önlenmesi ayd nlanmas yönünde yüzde 50 ye varan bir ba ar elde edilmi tir. Oto h rs zl nda ise stanbul genelinde bir art olmas na ra men ilçemizde bir art söz konusu de ildir. Geçmi te çok fazla görülen yankesicilik suçu ald m z tedbirlerle gerek sivil gerek motorize ekiplerimizle, gerekse belediyemizden ald m z zab ta takviyesiyle bu y l hiçbir yankesicilik olay meydana gelmemi tir y l nda kamuoyuna da s k s k yans yan telefon doland r c l ilçemizde yürüttü ümüz planl çal malarla 4 olay n faili yine vatanda lar m z n duyarl l ve i birli iyle suçüstü yakalanarak sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanm lard r. Uyu turucu maddelerle mücadelede özellikle okul çevreleri olmak üzere gençlerimizi bu maddelerden uzak tutmak için sadece narkotik madde üzerine e itim alm bir ekip olu turulmu tur. lçe Milli E itim Müdürlü ümüzle koordineli bir ekilde bu çal malar m z yürütüyoruz. Gençlerimize bu maddeyi satan ki iler üzerinde yapt m z çal malar do rultusunda bir çok uyu turucu madde ele geçirilmi, bu i in ticaretini yapan ki iler sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanm lard r. lçemizde kapkaç olay 2014 y l nda hiç görülmemi iken 1 saat önce bir kapkaç olay oldu u Asayi Büro Amirimiz taraf ndan bana iletildi. Onunda faili suçüstü yakalanm t r. diye konu tu. 62 NOKTADA 246 MOBESE LE BAKIRKÖY Ü ZL YORUZ Emniyet Müdürü Murat Çetiner, ayr ca Bak rköy ü 62 noktada bulunan 246 mobese kameras ile izlediklerini de belirterek, mobese kameralar n n say lar n vatanda lar n da deste iyle belirlenen alanlarda artt racaklar n da söyledi. Çetiner, Bak rköy deki kuyumcularla da yerinde görü erek al nacak tedbirler konusunda görü meler yapt klar n belirtti. Ev ve i yerlerinde h rs zl k olaylar n n azalt lmas için site yönetimleri ile görü erek kamera sisteminin yayg nla t r lmas gerekti ini de söylediklerini vurgulayan Çetiner, bu konuda kendilerinden destek isteyen vatanda lara da destek olacaklar n söyledi. Mahallelerde bulunan karakollar ve bölge ekiplerinin marifetiyle tespit ettikleri metruk, terkedilmi bo binalar n, h rs zlar n girdi i mekanlar olmamas amac yla giri ve ç k noktalar n kapatarak kullan mlar n da engellediklerini ifade eden Murat Çetiner, ayr ca uzun süre park halinde olan araçlar n da sahipleriyle görü tüklerini söyledi y l n n ilk 6 ay nda Bak rköy de hiçbir terör olay n n meydana gelmedi ini de kaydeden Çetiner, vatanda lar n toplant, gösteri ve yürüyü haklar na da sayg duyduklar n ve sadece 1 olay haricinde bu tür eylemlerde konuya diyalogla yakla t klar n güç kullan m nda bulunmad klar n da kaydetti. SUR YEL LER KAYIT ALTINA ALINIYOR Suriye uyruklu yabanc larla ilgili yeni bir geli me oldu unu da belirten Çetiner, çi leri Bakanl m z n bir genelgesi oldu. Bundan sonra ilçemiz genelinde Suriye uyruklu vatanda lar n kay t alt na al nmas için çal ma ba latt k. Bunlar n hepsi kay t alt na al nmaya ba lanm t r. dedi. Konu mas n n sonunda ise tatile ç kacak olan aileleri de uyaran Çetiner, tatile ç kacak vatanda lar n de erli e yalar n evlerinde b rakmamalar n ve gerekli güvenlik tedbirlerini almalar n istedi. Huzur Toplant s nda lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner in aç l konu mas n n ard ndan Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk de toplant ya kat lan vatanda lara k sa bir konu ma yapt. Öztürk, Bak rköy ün güvenli, nezih bir ilçe oldu unu belirterek, amaçlar n n Bak rköy ü daha güvenli hale getirmek oldu unu söyledi. Kaymakam Öztürk ün konu mas n n ard ndan ise toplant ya kat lan muhtarlar ve vatanda lar ya ad klar sorunlar aktard lar. Tüm vatanda lar n sorular n, istek ve ikayetlerini tek tek not alan lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, en k sa sürede soruyu soran vatanda lara sorduklar konularla ilgili geri dönü yap laca n söyledi. Yavuz ARPACIK

14 14 - Çok değerli okuyucularım, dostlarım geçen aydaki yazımın bir kısmında ADAM OLA- BİLMEK konusunu incelemiş, herkesin adam olabilme şansının bulunmadığını sizlerle paylaşmıştım. Her insan doğar, yaşar, ölür. Bazıları fakir doğar fakir ölür, bazıları ise fakir doğar zengin ölür. Bunun ters olgusu da olabilir. Söylemek istediğim insanlar her şey olabilir, her türlü şansı yakalayabilir. Ya da bir sürü şanssızlıklar yaşayabilir. Her şey insanlar içindir. Ancak ADAM OLMAK herkese nasip olmaz demiştim, bu görüşümü sürdürüyorum. Bunları neden tekrar ediyorum? Ülkemiz insanlarının 301 inin yaşadığı Soma Faciası na endekslemek için söylüyorum. 301 vatandaşımızın geçim ihtiyaçları içinde mecburen bile bile ölüme gidercesine metre derinlikte, toprak altında ekmek parası kazanmak adına tüm sevdiklerini, çocuklarını, eşlerini, ana-babalarını geride bırakmış fakir doğmuş ve Adam olmayanlar yüzünden fakir olarak ölüme sevk edilmişlerdir. Adam olmayanlar ve bu felakete neden olanlar para hırsını yenemeden daha fazla zengin olmak adına bu 301 garibanın sırtından daha çok zengin olmuşlar, genç maden işçilerimizi köhne teknoloji ortamında köle gibi çalıştırmışlardır. İşte bunlar Adam olamamışlardır, olamayacaklardır. MUSUL DAN ÇIKAN DERSLER Değerli dostlarım; her ülke anlı şanlı geçmişi, onuru, bayrağı ve toprağı ile uluslararası arenada yer alabilir. Bu platformda kalabilmek için de yukarıda bahsini ettiğimiz özellikle gururla bayrağımızı her yerde korumak ve dalgalandırmak şarttır. Musul daki T.C. Konsolosluk binasına ve daha önceki Diyarbakır daki bayrak indirme olayı ulusumuzu ve gururumuzu tamiri zor bir şekilde derinden yaralamış üstelik oradaki 100 kişinin hayatları tehlikeye atılmış. Uzaktan seyretmekteyiz... Geçmişte destanlar yazmış Türk ulusu ve Türkiye yönetimleri silahlı güçleri ile dünyada ön sıraya geçmişken bu olaya milletin bireyi olarak kahrolmamak, üzülmemek elden gelmiyor. Yöneticilerimiz ve askeri gücümüz bu acıklı halimize hala bir çözüm getiremiyorsa bu zavallı insanların hayatlarını tehlikeden uzaklaştıramıyorsa her Türk vatandaşına bu olay çok ağır gelir, onuru, şerefi sarsılır. Ben bu konuda kişisel görüşümü sizlerle paylaşmak istiyor, bu saldırının uluslararası dış baskılar tarafından veya çapulcunun düzenlediği bir senaryo olarak görmüyorum. Aksine ülkemizin gündeminde olan Cumhurbaşkanı seçimlerine, ayrıca Güneydoğu daki çözüm sürecine indeksli puan toplama, başarılı olabilme adına bu 100 vatandaşımızın kullanıldığını, senaryonun ileride çıkarlar doğrultusunda BÜYÜK BAŞARI olarak lanse edileceğini düşünmekteyim. Kısacası insan hayatıyla bir koltuk sevdasının ya da bir kazanç isteğinin Soma daki kaybettiğimiz 301 kişi gibi Irak taki 100 kişinin hayatıyla da oynanmaktadır. Dolayısıyla kitap üstünde kalan şanımız, şerefimiz hiç hesaba katılmadan bu olay geçiştirilmek istenmektedir. Ben bu olaya; yazıklar olsun diyor, o insanlarımızın bir an önce ailelerine sağ olarak kavuşmalarını diliyorum. CUMHUR UN REİSİ SEÇİLECEK Sevgili okurlarım; güzel Türkiyemiz de yaşayan, havasını teneffüs eden, suyunu içen, YAŞAM IIN İİÇ İİNDEN Fikret TORAMAN ÜLKEMİZİN DERİN SORUNLARI VE ÇEVRE-SEZON PANAYIRI zengin veya fakir olan herkes ulusumuzun mutlu olmasını, ailesi ve çocukları ile birlikte mutlu bir yaşam sürdürmek istemektedirler. Bunun tersini düşünmek de yenlış olur. O zaman ey büyük şanlı Türkiyemiz in sevgili can dostları, geliniz lütfen bir noktada uzlaşalım, birleşelim. İçinde bulunduğumuz son 2 yıl geriye giderek yaşadığımız olaylara baktığımızda sinirler bozulmadan, işine gelip giderken kahrolmadan, alışverişte, trafikte bulunduğumuz ortamin ve bizlere verdiği olumsuz görüntüyü düşünelim. Bu platformu ve ülkemizin bulunduğu çıkmaz sokakları hepimizin çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Elbetteki herkes aynı düşünmez, ayrı görüşler oluşur. Buna da saygı duyulur. Son yaşadığımız hukuk ihlalleri, demokrasiye çok ters düşen tutuklamalar, tahliyeler, ölümler, rüşvetler, sizin, bizim ve de tüyü bitmemişlerin rızklarını yiyenleri hoş görmek mümkün olmamalıdır. Bunların bir hesabı verilmelidir. Bu bağlamda 40 gün sonra bu ülkenin en tepesindeki yöneticimizi Cumhurbaşkanı seçimlerinde muhalefet partileri tarafından ortak bir aday çıkartıldı. Çoğumuzun tanımadığı, hakkında karar verebilecek bilgilere sahip olmadığımız nedeniyle endişeli olabiliriz. Yorumlarımızı ve kararlarımızı yeni adayın ortaya çıkması ve halkın içinde görülmesinden sonra yapmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani bekleyelim, görelim, kariyerini ve Cumhuriyet, Atatürk ve İlkeleri konusundaki düşüncelerini öğrenelim sonra da demokratça kararımızı verelim. Kendisini tanımadığımız için bazılarının yaptığı gibi muhterem adayın sadece eksi yanlarını ele alarak kendisine muhalefet etmenin yanlış olduğunu, hepimizin bir noktada birleşerek bir kez olsun özel çıkarları hatta ilkeleri bir yana bırakarak bu ülkenin kurtuluşu olacak özgürlüğe kavuşmasına katkıda bulunmalıyız. Bendeniz yarım asıra yakın mitinglerde, kongrelerde, toplantılarda bol kepçeden atarak seçildikten sonra bildiğini uygulayan ve doğrulara sırtlarını dönenleri çok tanıdım, gördüm. Sayın Cumhur Reisi Adayı çizmeleri bir giysin, milletin içine çıksın in midir cin midir görelim. Ondan sonra aklı selimimizi kullanalım. Yüce milletimiz bu konuda her zaman vatanseverliğini ön plana almış doğruya parmak basmıştır. Yine de böyle olacağını umut ediyorum. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi içindeki cılız sesleri de bu yorumları yapmadan, bu derin analize girmeden adayı tenkit etmenin hiç de demokratik olmadığını vurgulamak istiyorum. Sevgili vekillerimiz; aklınız da yorumunuz da sizlere kalsın. Şu anda ülkenin ihtiyacını, defolarını görmeden çarenin ne olabileceğini düşünmeden vatandaşların kafasını karıştırmayınız. Bunu söylerken de şunu söylemek zorundayım; 50 yıldır Cumhuriyet Halk Parti ye oy veren Cumhuriyet e, Laiklik e, Atatürk ve İlkeleri ne sımsıkı bağlı olan ve bağlı olmaya devam eden birisi olarak genç politikacıları bu düşünceye, bu derin analize davet ediyorum. Fanatik duygularla değil, ülkemizin geleceği, bekası uğruna biraz özveride bulunmak çok mu zor sizler için? Türkiyemiz in yangınını söndürmek adına 1 damla suyu lütfen çok görmeyiniz. Katkıda bulununuz. ÇEVRE VE BELEDİYELERİMİZ Yaz sezonu ile sahillerde REZALET PANAYIRI yine başladı. Yıllardır yazı ve söylemlerimizle uğraş verdiğimiz sahillerimizdeki ve parklarımızdaki bu rezalet panayırına bir türlü çözüm getiremedik. Şimdi yeniden sevgili belediye başkanımızı uyarmak Büyükşehir ile işbirliği yaparak mutlaka sahillerdeki doğa katliamını, pislikler, her sene boğulan gençler ve ayrıca yörede yaşayanları bu rezaletten kurtarmalarını talep ediyorum. Dünyanın hiçbir kesiminde hele İstanbul gibi MEGAKENT diye tabir edilen şehrimizde olmaması gereken durumları yaşıyoruz. Bir tarafta mangal yanacak öbür tarafta yeşile ağaçlara zarar verilecek, bir diğer tarafta esmer vatandaşlarla birlikte Suriyeliler in de eklendiği topluluk donlarıyla, yatak kıyafetleri ile denize girecekler. Bir köşede de çay semaver dumanları içinde yaşını başını almış donlu vatandaşlar, cılız ağaç fidanlarına bağlanmış hamakta sallanacaklar. Lütfen görmek istiyoruz; kent kültürü, MEGA ŞEHİR İSTANBUL bu mudur? Bakırköy belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi buraları tetkik ve tespit ederek mutlaka bir çözüm üretmek zorundadırlar, belediyemiz herhalde artık tüm kadrosunu düzenlemiş, çalışma programlarını ve kadrosunu bitirmiştir. Sahaya çıkmalı, sesini duyurmalı, Sivil toplum Örgütleri ne ziyareti iade yapmalıdır. Uzun yıllar her türlü yaşam haklarından yasa dışı mahrum edilerek hücrelere tıkılan, vefat edenleri de anarak özgürlüklerine, ailelerine kavuşanları gönülden kutluyor, kendilerine sağlıklar diliyorum. Ayrıca önümüzdeki Ramazan sürecinin de İslam alemine hayırlı olması dileğiyle, siz dostlarıma sevgiler, saygılar sunuyorum.

15 15 Ataköy 7-8 K s m da yap lmas planlanan Külliye ile ilgili tart malar sürerken B R KÜLL YE DE FLORYA YA Ataköy 7-8 K s m da yap lmas planlanan ve Bak rköy Belediyesi taraf ndan Bak rköy Belediye Meclisi nden Cami olarak geçmesine ra men seçime bir gün, mesai bitimine birkaç saat kala Külliye projesi imzalanm t. Tart ma hala devam ederken bir külliye projesi de Florya da hayata geçirildi. Florya daki külliye in aat h zla sürüyor. Florya Külliyesi nde bak n neler var. Cami toplam kapal alan 1750 m² dir. Kapal alanda toplam 2500 ki i ibadet edecek olup aç k alan ile beraber bu say kapasitesi 3000 ki iye ç kmaktad r. Kur an kursu bodrum katlar dahil 5 katl olup 5200 m² dir. Kur an kursu 136 ö renci kapasitelidir. Kültür Merkezi ve Kur an Kursu 2. Bodrum kat Konferans salonu, Çok amaçl spor salonu Genel yemekhane, Cep sinema salonu Cami Blo u Alt Kat Ana ibadet mekan alt kat 642 ki i, Revak alt ibadet kat 628 ki i, Toplam: 1270 ki i. Kültür Merkezi Blo u 2. Normal Kat Sosyal etkinlik odalar, Mutfak ve yemekhane, Kur an Kursu Blo u 2. Normal Kat Etüt odas,yatakhaneler, Dinlenme odalar Ö retmen yatakhaneleri. ATAKÖY KONAKLARI NDAN AÇIKLAMA VAR Gazetemizde yay nlanan CAM DE L KÜL- L YE ba l kl haberimizde geçen Bu caminin Ataköy Konaklar nda oturanlar n iste i üzerine yap laca söyleniyor. cümlesi üzerine Ataköy Konaklar gazetemize bir aç klama gönderdi. Asl nda bu cümle gazetemizin önceki say lar nda yay nlanan Ba bakan n dere kenar ndaki binalar n y k laca ile ilgili sözlerine ra men Ataköy e iki cami haberimizde geçmi, bu geni kapsaml ara t rma yaz m zda da tekrarlanm t. O zaman Ataktöy Konaklar ndan böyle bir aç klama gönderilmemi ti. Sorumlu gazetecilik anlay m z gere i Ataköy Konaklar n n gönderdi i aç klamay aynen yay nl yoruz Say : 562 Konu: Ataköy Gazetesi nde yer alan haber Ataköy Gazetesi Say n lgililerine; Gazetenizin May s 2014 tarih, 237 say l yay n nda SK arazisinde yap lmas planlanan caminin, Ataköy Konaklar sakinleri taraf ndan istenildi i için yap laca yönünde bir aç klama yer almaktad r. Bu konu sitemiz sakinlerinin genelini içeren bir talep de ildir. Sitede oturan baz sakinlerin, di er Ataköy sakinleri ile olu turdu u bir dilekçedir. Bu durum, konusu ile ilgisi bulunmayan site sakinlerimizin tepkisine neden olup konunun gazetenize iletilmesi yönetimimizden talep edilmi tir. Bu aç klamay dikkate alman z ve gazetenizde gerekli düzeltmeyi yapman z rica ediyoruz. S TE YÖNET M KURULU ( sim ve mza yok) ERKAN KILIÇ K MD R? 1971 Sivas do umlu olan Erkan K l ç ilk ve orta e itimini Sivas ta, lise e itimini ise Ankara Fen Lisesi nde bitirdi. Ayr ca ö renci de i im program ile lise e itiminin ard ndan Amerika ya gitti ve orada da 1 y ll k e itimin ard ndan ikinci lise diplomas n ald. Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) n aat Mühendisli i ni bitiren Erkan K l ç, yurt içi ve yurt d nda özel sektörde yöneticilik yapt. Evli ve 2 çocuk babas olan K l ç, çok iyi derecede ngilizce bilmektedir. Ba kan Yard mc s Erkan K l ç a ba l müdürlükler: Park ve Bahçeler Müdürlü ü, Fen leri Müdürlü ü, mar ve ehircilik Müdürlü ü, Ula m Hizmetleri Müdürlü ü, Temizlik leri Müdürlü ü, Destek Hizmetleri Müdürlü ü BAKIRKÖY BELED YES NDE GÖREV DA ILIMI Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu 5 y l boyunca birlikte çal aca ba kan yard mc lar n belirledi. Kerimo lu, Bak rköy Belediyesi Ba kan Yard mc l klar na Taner Ö ünç, Erkan K l ç, Zeynep Zeytin ve Bahri Bellek i getirdi. Zeynep Zeytin ve Bahri Bellek in gazetemiz bask ya girerken atamalar resmile memi ti. Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu na ba l müdürlükler: Özel Kalem Müdürlü ü, Tefti Kurulu Müdürlü ü, Hukuk leri Müdürlü ü, ç Denetçiler, Sivil Savunma Uzman. TANER Ö ÜNÇ K MD R? 1968 y l nda Ankara da do an Ö ünç, Ortado u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü nü bitirdi. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i, Hertfordshire Üniversitesis, Fatih Üniversitesi ve Ordu Üniversiteleri nde ö retim eleman olarak çal t. Trakya Üniversitesi nde master yapan Ö ünç, Hertfordshire Üniversitesi nde MPhil yapt. Doktoras tez a amas nda devam den Bak rköy Belediye Ba kan Yard mc s Taner Ö ünç, çe itli bilimsel çal malar yapt. Ö ünç, bekar ve iyi derecede ngilizce bilmektedir. Ba kan Yard mc s Taner Ö ÜNÇ e ba l müdürlükler: nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü, Zab ta Müdürlü ü, Mali Hizmetler Müdürlü ü, Sa l k leri Müdürlü ü, Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müdürlü ü, Kütüphane Müdürlü ü, Belediye Tiyatro Müdürlü ü, Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü, letme Müdürlü ü, Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü, Yaz leri Müdürlü ü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü.

16 16 Bir çocu un korunma, kollanma ve hayata haz rlanmas gayet tabidir ki aile içinde ba lar. Ebeveynlerin sa l kl bireyler olmalar ; ruh sa l düzgün bireyleri topluma kazand rmak aç s ndan kaç n lmaz bir gerekirliktir. Ayn nedenle çocuklar m z Esra ERDO AN meyecek derecede cinsellikle ilgileniyor ve davran yor ise, içe kapanma ya da a r aç lma gibi özellikler sergiliyor ise, deri yolma, t rnak yeme gibi önceden olmayan al kanl klar birden bire ortaya ç km ise, çocuk özellikle o yer ya da ki iden uzak durmak 9-10 K s m irinevler Metro ç k na KAT OTOPARKI MI YAPILACAK? ÇA LARIN YARASI ENSEST e itmek yerine ebeveynli e ba larken önce kendimizi e itmemiz de elzemdir. Peki ya ebeveynlerden biri korunup, kollanmak yerine taciz edilerek büyütülmü ya da en az bir istismar olay na maruz kalm ise ne olur? Onun da istismar eden biri olmas olas l nedir? Taciz edilmi çocuklar taciz eden yeti kinlere dönü ebilirler. Durum bir yan ile böyle iken di er yan ile çocuk sonraki tacizlere aç k ve davetkâr hale gelebilir. Tacize u ran lan ya dönemi ve sonras nda verilen psikolojik deste in çok büyük faydas olmak ile beraber, bütün çocuklar m z bu destekten faydalanabilecek kadar bile ansl de illerdir. Enseste maruz kalan çocuklardan çok az bir bölümünün bunu de ifre etti ini ve bir yeti kine anlatabilecek noktaya gelene kadar da uzun y llar ayn olay defalarca ya amak zorunda kald klar n biliyor muydunuz? Zira ensest bir tabu dur. Kelime anlam ile müsemma; yap lmamas, yap ld takdirde de aç k edilmemesi gereken bir eylemdir. Çocu un kendini suçlu hissetmesi de bundand r. Aç k edip, yard m isteyememesinin sebebi ise; söyledi in de Böyle eyler konu ulmaz, yalan söylüyorsun vs. gibi yan tlar alabilece ini dü ündüren ipuçlar n yeti kinlerin konu ma ve davran lar n da önceden yakalam olmas d r. Çocuklar o kadar saf ve temiz varl klard r ki ebeveynler sa l kl oldu unda asla kirlenerek büyümez, daima safl klar n korurlar. Çocuklar m za bir ba kas taraf ndan (baba, dede, amca vs. dâhil) dokunulmas ve dokunulmamas gereken vücut k s mlar n n ö retilmesi, çocu un bunu anlayabilecek ya a gelene kadar da gözetimimize ihtiyac oldu u unutulmamal d r. Çocu a yard m istemeyi ve ona istemedi i bir ey teklif edildi inde ne yapaca, korkutulmadan ö retilmelidir. Çocuk bize sinyalleri verir, önemli olan alt yaz lar do ru okuyabilmektir. Birden bire sinirli ve h rç n bir hal al yor ise, ya ndan beklen- istiyor ise, a r bask alt nda mecburen itaat eden bir görüntü sergiliyor ise, idrar ve d k kaç rma gibi semptomlar birden bire görülmeye ba l yor ise, çizdi i resimlerin içerikleri de i mi, erken ya ta mastürbasyona ba lam ise, mutlaka bir uzmana ba vurulmal d r. K saca; D bir etki çocu un dünyas n alt üst etmedi i sürece, çocuk durup dururken de i ik davran lar sergilemeye ba lamaz. Mikro düzeyde bunlar anlatt ktan sonra makro düzeyde toplumdaki yans malar ndan da bahsetmenin faydal olaca kan s nday m. Bir çocuk ailesinde güvensizlik ya arsa, ya am boyu insanlara güvenemez ve SUÇLULUK DUY- GUSU ile ya amaya adeta mahkûm edilir. Toplum bunu duydu unda infial olu mas kaç n lmazd r. Genellikle, infial olmas n diye aradaki çocuk harcan r. Türkiye dünyadaki de erlerle bütünle mi lakin aile yap s na da bir o kadar de er veren bir ülke ama dedim ya tabu Bu tarz haberler bas nda yer ald nda çocuklar n ya da kad nlar n üzerinden de il, suçu i leyenin yüzü ve alaca ceza üzerinden haber yap lmal d r. Evet, evet yanl duymad n z onu bir anlamda de ifre edip, almas olas cezalar ve halk n ona uygulayaca yapt r mlar de ifre edilmelidir. Bunun sapk n bir davran ve suç oldu u, sosyal toplum taraf ndan da en a r ekilde cezaland r lmas gerekti i bir gerçektir. Suça meyilli ki inin, mahpusda bile hücre arkada lar n n d lad, itip kakt bir insan haline dönü ece ini önceden bilmesi gerekmektedir. Örnek: KEND ÖZ KIZININ HAYATINI HARCAYAB LEN B R BABA, KEND HAYATININ da HARCANACA INA EM N OLMALIDIR. ÇUVALDIZIN UCUNU HER DA M BEDEN NDE H SSEDERSE BELK DE NEY YAVRUCA A BATIR- MAKTAN VAZGEÇER. Toplumun gücünü unutmayal m, bananeci, bahaneci de il; YANLI IN KAR ISINDA B RLE EREK, CAYDIRICI OLALIM. Ataköy 9-10 K s m irinevler Metro dura önündeki 65 araçl k otopark n alt na stanbul Büyük ehir Belediyesi ne ba l SPARK taraf ndan kapal otopark yap laca gündeme geldi. Bu alana yap lacak kapal otopark n giri ç k lar hesapland nda ancak 60 araç alabilece ini söyleyen uzmanlar, 60 araç için bu maliyet birtak m soru i aretlerini de gündeme getirdi. Çevrede oturanlar bahçelerimiz ortadan kald r l p kapal otopark binalar m za m uzan cak endi esi ya yor. BAKIRKÖYLÜ M N KLERDEN BÜYÜK DAVRANI Bak rköy Belediyesi taraf ndan Çevre Haftas etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Hayalimdeki Bak rköy Resim Yar mas n n ödülleri Soma ya gönderildi. Bak rköy Belediyesi Botanik Park nda düzenlenen kahvalt l toplant da konu an Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, Ac günde kenetlenmemizin en güzel örne ini çocuklarla birlikte hayata geçiriyoruz. Hayalimdeki Bak rköy Resim Yar mas n n ödüllerini çocuklar m zla beraber ald m z kararla Soma daki maden facias nda hayat n kaybeden madem emekçilerimizin çocuklar na yollayaca z. Çocuklar m z n bu karar n n büyüklerimize de örnek olmas n diliyorum. dedi. Kerimo lu, Soma daki çocuklara tablet bilgisayar, foto raf makinesi, bisiklet gibi hediyelerin gönderilece ini de söyledi.

17 17 MHP BAKIRKÖY'DE KÖKLÜ DE M Milliyetçi Hareket Partisi Bak rköy lçe Ba kan olarak atanan Ahmet Altun un yönetim listesi belirlendi. MHP stanbul te kilatlar n n yeniden yap lanmas nda Bak rköy lçe Ba kanl 'na Ahmet Altun atand Erzurum do umlu olan Ahmet Altun daha önce Bak rköy Ülkü Ocaklar Ba kanl ve MHP Bak rköy lçe Ba kan Yard mc l görevlerinde de bulunmu tu. MHP Bak rköy lçe Ba kanl görevine ba layan Ahmet Altun yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplant s n yapt. Toplant da Bak rköy ilçesinde iddial bir siyaset yap laca belirtilirken, yeni yönetimin hedefinin MHP'yi Bak rköy siyasetinde en üst seviyeye ta mak oldu u aç kland. Bak rköy lçe Ba kan Ahmet Altun, gündemdeki Cumhurba kan aday Ekmeleddin hsano lu hakk nda da u aç klamalarda bulundu: "Say n hsano lu inançl, manevi de erlere sahip, milli ve birikimli bir cumhuriyet ayd n, millet de eridir. Ekmeleddin nsano lu'nun adayl ndan korku duyanlar ve tela a kap lanlar milletimizi ayr t ranlard r." Altun, Bak rköy lçe merkezini ncirli Caddesi ndeki yeni yerlerine ta yaca n da aç klad. Yüce Tarla Caddesi ile Fi ekhane Caddesi nin kesi ti i yerde. Capacity otopark n n tam kar s nda yer alan arsa ve binay i gal eden ve ayn arsada ar c l k faaliyetinde bulunan Uzman Ticaret A. yay nlar m z üzerine ar kovanlar n kald rd. Gazetemizin 237. say s nda yay nlad m z Bak rköy Belediyesi ne ait olmas na ra men arsa ve binan n Uzman Ticaret A.. taraf ndan GAL DEVAM ED YOR, BELED YE GÖZ YUMUYOR NEDEN? ba l kl haberimizde ayr ca ayn yerde ar c l k da yap ld n foto raflar ile yay nlam t k. Haberimizin yay nlanmas n n ard ndan Bak rköy Kaymakaml lçe Mahalli dareler efli i nden Kaymakam Adem Öztürk mzas ile gazetemize gönderilen yaz da konu ile ilgili soru turma ba lat ld ifade edilerek u ifadeler kullan lm t : Ataköy Gazetesi nin May s 2014 tarih ve 237 say l nüshas nda Yüce Tarla Caddesi ile Fi ekhane Caddesinin kesi ti i yerde. Capacity otopark n n tam kar s nda yer alan arsa ve binan n i gal edildi i ve bu i galli yerde ar c l k yap ld haberle tirilmi tir. Konunun ara t r larak yasal MHP gere inin yap lmas n ve sonucundan Kaymakaml m za bilgi verilmesini rica ederim. Da t m. Belediye Ba kanl na, Bak rköy G da Bak rköy lçe Yönetim Listesi Abdullah Akça Tacettin Akta Turgut nan Hülya Cebeci lhan Büyükba Cevdet Murat Kiraz Okan Özcan Cebrail Birsen Mustafa Sabri Volkan M. Onur Kahvecio lu Bilal Yelken Ça atay Altay Zeki Kaya gal ne zaman sona erdirilecek? brahim Beyaz Zeki Zekeriya Yalç n Hac Ahmeto lu Utku Zengin Ender Emreciksin Vedat Ay k Yalç n Tokdemir Özgü A k n Tayfun Demir Halit Ülker Eyüp Halit Dolu Alper Gerdaneri Mesut Öztürk Tanju Güldo an Nezihe Sar Sema Öner smail Okumu Semih Erdo an Gazanfer Yat Salih lyaso lu Kaz m hsan Yüksel Ömer Güzel Alpay Akpolat Cemal Soydan ARI KOVANLARINI KEND LER KALDIRDI...VE KALDIRILDI ARI KOVANLARI BURADAYDI Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü ne. Bu geli melerin ard ndan Uzman Ticaret A.. ar kovanlar n kald rd. Bak rköy Kaymakaml ndan gazetemize tarihinde Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk imzas ile gönderilen yaz da u ifadeler kullan ld : Ataköy Gazetesi nin May s 2014 tarih, 237 say l nüshas nda Bak rköy Belediyesi ne ait arsan n Uzman Ticaret A.. taraf ndan i gal edildi inin haberle tirilmesi üzerine yapt r lan inceleme sonucunda; söz konusu yerin Belediye Ba kanl taraf ndan Uzman Ticaret A ye ecri misil kar l kiraland ve bahse konu ar kovanlar n n irket yetkilisi taraf ndan kald r ld anla lm t r. Bu arada Bak rköy ilçe Tar m ve G da Müdürlü ü ekipleri ise gazetemize yapt aç klamada, söz konusu yer ile ilgili yapt klar incelemede ar kovanlar na rastlamad klar n, irket yetkililerin ar kovanlar n kendileri inceleme yapmadan önce kald rd klar için cezai bir i lem yapmad klar n belirtti. Yetkililer, Bak rköy ün hiçbir noktas nda hatta stanbul un da Arnavutköy, Göktürk, Kemerburgaz, Silivri nin yüksek kesimlerinde ormanl k arazilerde ancak gerekli yasal izinler al narak ar c l k faaliyetleri yap labilece ini de söylediler. (Yavuz ARPACIK) BÜYÜTÜLEREK MARKETE DÖNÜ EN BÜFE LE LG L YAPI TAT L TUTANA I DÜZENLEND (!) Ataköy 9-10 K s m B-3 Blok yan nda bulunan büfe büyütülmeye ba lan nca önce semt sakinleri sonra mahalle muhtar Bak rköy Zab ta Müdürlü ü nü arayarak durumu bildirdiler. Sonra belediyeyi arad lar. Zab ta ve ehircilik Müdürlü ü yetki konusunda topu birbirlerine att lar. Bu s rada büfe büyüdükçe büyüdü ve büyüme tamamlanarak, kald r m da i gal ederek aç ld. ikayetler devam edince müdahale etmesi gerekenin belediyenin mar Müdürlü ü oldu u belirlendi ve büfe ile ilgili tarihinde Yap Tatil tutana tanzim edilerek 3194 say l mar Kanunu nun 32 ve 42. maddelerinin uygulanaca bildirildi. Bu durumda tutanak encümene gidecek ceza yaz lacak, sonra büfe eski haline getirilecek. Gaetirilmezse y k lacak. Ne kadar para cezas yaz lacak? Ve eski haline getirilmezse tarihinde y kt r lacak... Gazetemiz olay takip ediyor. Geli meleri sizlerle payla aca z...

18 18 Çöp toplamak park ve bahçe düzenlemeleri yapmak belediyenin rutin görevleridir. San r m seçimler öncesi konu ulan projelerin art k hayata geçirilmeye ba lanma zaman gelmi tir. T pk BAKGEM projesi gibi. Türkiye de ad ndan s kça söz ettiren hatta fark yaratanlar ödülü alm kez televizyonlarda haber olmu bir proje. Ne i tir bilmem BAKGEM kay tlar hala ba lamam. Kay t için gidenlere de tadilat oldu u söyleniyor. Bak ld nda tadilat görünmüyor Bülent Kerimo lu, Bak rköy Belediye Ba kanl görevine ba layal aradan üç ayl k bir süre geçti. Bu süreci tan ma ve ö renme süresi olarak de erlendirelim desem yeridir. Ancak bu süre Kerimo lu na yetmemi olmal ki ne Bak rköy ü tan yabilmi ne de Bak rköylü olabilmi. Bak rköy ü tan yamama konusuna aç kl k getirmek için san r m Mimarlar Odas Bak rköy ubesi nde yapt konu malar yeterlidir. Toplant konusunun Bak rköy s n rlar içinde yasalar n delinerek yap lan binalar olmas ve Kerimo lu nun konudan haberdar de ilim demesi hala Bak rköy ü tan yamamas n n aç k bir göstergesidir. Bak rköylü olamama meselesine gelince, 3-5 akil insan n biraraya gelerek organize etti i ve geleneksel olarak sürdürülmesini hedefledikleri Bak rköylüler bulu mas etkinli ine 3. Bölge Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP lçe Ba kan M. Sait Yücel, meclis ba kan vekili ve birkaç meclis üyesinin kat ld bulu maya belediye ba kan olarak Bülent Kerimo lu nun kat lmamas yd. Bak rköylüler in Kerimo lu nu kabullenemedikleri gibi san r m Kerimo lu da Bak rköy ü kabullenememi olmal ki böylesine önemli bir organizasyona kat lm yor. Daha öncesinde de Bak rköy Adamlar Derne i (B AD) davetine kat lmad gibi. Eee ne diyelim bravo ba kan Kadro Çal malar Tamamland m? Herhangi bir kurumda ilk kez göreve gelen insanlar do al olarak kendine yak n olan i i bilen güvenilir bir ekiple çal mak ister. Kerimo lu da bunu yapt. Birkaç müdürü görevlerinden alarak yerlerine yeni atamalar yapmas. En önemlisi de ba kan yard mc lar n n tamam n n bürokratlardan olmas. Kerimo lu kendince do ru olan n yapt belki. Yeni bir yönetim yeni bir belediyecilik anlay belki de imdiye kadar olmad k ekilde effaf bir belediyecilik temellerini att. Bunlar zaman içinde daha net görme ans m z olacak demek isterdim ancak imdiden konu malar taraf olmalar ba lam bile. Bakt mda 26 ki ilik belediye meclisi kadrosunda üç grup var gibi görünüyor. Birincisi Bak rköy ilçe örgütünden gelen üyeler. kincisi Kerimo lu nun kendi belirledi i üyeler üçüncüsü ise birileri taraf ndan belediye meclisi üyeli ine atananlar. Sembolik de olsa 26 ki ilik KONUK YAZAR YILMAZ BACACI Bravo Ba kan Demek stiyorum! meclis üyesi içinden bir tanesi Bak rköy belediye ba kan yard mc l görevine getirilemez miydi? Hangi konuda anla amad lar ya da neyi payla amad lar bilmem ancak geçenlerde baz meclis üyelerinin belediye binas nda birbirlerine girdikleri kula ma gelenler aras nda. Meclis üyelerini bir önceki say da k smen yazm t m önümüzdeki say larda meclis üyeleri ile ilgili daha geni yaz lar m olacakt r. Ceyhun Ya l c o lu ndan kim Özür Dileyecek? Geçti imi günlerde Bak rköy e yay n yapan yerel gazetelerden birine röportaj veren Ya l c o lu bana özür borçlular demi. Ben de nedenini merak ettim kendisini aray p neden özür dilenmeli diye sordum. Verdi i cevap oldukça ilgi çekici geldi bana. Aday adayl döneminde yapt çal malardan dolay Kerimo lu kendisini ziyarete gelmek istemi, Mehmet Erzurumluo lu da Kerimo lu na ben Ceyhun beyin ofisini biliyorum seni götürürüm demi. Bu sadece söylemlerde kalm. Ziyaret gerçekle memi. Ya l c o lu gazeteye röportaj vermeden önce Kerimo lu nu kutlamak için nezaket ziyaretinde bulunmak istemi ve randevu talep etmi. Ancak randevu alamam. in ilginç yan röportaj gazetede ç kt gün Ya l c o lu özel kalem taraf ndan aranarak kendisine randevu verilmek istenmi. Önemli bir holding CEO su olarak görev yapan Ya l c o lu zaman na uymad için kabul etmemi. Hatta serzeni te de bulunmu. Aday adayl süresinde büyük bir özveriyle çal t m sonras nda da hiçbir beklentim olmadan ilçe ba kan na her zaman maddi ve manevi anlamda destek vermeye haz r oldu umu söyledim. San r m birileri özür dilemeli Kent Konseyi Muammas Geçti imiz günlerde Bak rköy de evlere enlik bir kent konseyi kongresi ya ad k. T pk tan nm i adam Ali A ao lu nun reklamlarda söyledi i gibi (Yapt m olacak) hemen her ey kongre öncesinde haz rlanm i sadece oylamaya kalm gibi. Ne mülki idare amirini temsil eden (yönetmenlik 8. madde a bendi) biri var ne geçen dönem ibra edildi. Madde 5: 3. paragraf nda Divan Kurulu nun olu turulmas ndan sonra, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Ba kan seçilir denmesine ra men bu durum gerçekle memi tir. Belediye ba kan mevcut listeyi alarak gerekli düzenlemeler yap ld ktan sonra ilan edilece ini söyleyip kongreyi sonland rm lard r. Neresinden bakarsan bak bence iptal edilmesi gereken bir kongredir. MADDE 16/A (1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ay rmak suretiyle ayni ve nakdi yard m yapar ve destek sa lar. Say n Kerimo lu, bu madde size Ali A ao lu nun dedi i gibi (yapt m olacak) yetkisi veriyorsa, ne diyelim bravo ba kan DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ BAKIRKÖY DE KUTLANDI Bak rköy Belediyesi Dünya Çevre Günü nde düzenledi i etkinliklerle çevre duyarl l n artt rmaya çal t. Dünya Çevre Günü etkinlikleri Bak rköy deki ilk ve orta okullar n Cumhuriyet (Özgürlük) Meydan nda gerçekle tirdi i dans, müzik, perküsyon, folklor gösterileri ile ba lad. Okullar n gösterilerinin ard ndan konu an Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, Bak rköy Belediyesi olarak çevre bilincinin olu turulmas için bir hafta boyunca çe itli etkinlikler yapaca z. Fakat çevre için topyekün bir mücadele gerekiyor. Rant u runa çevreyi katletti imiz ve do an n intikam n ald günleri ya yoruz. Maalesef çocuklar m za çevre bilincini ac tecrübelerle vermek zorunda kal yoruz. Topra n ci erlerini sökerseniz maden facias olur, dere yataklar n n yönünü de i tirirseniz sel felaketleri olur. dedi. Kerimo lu nun konu mas n n ard ndan ise çocuklar, Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ile birlikte Bak rköy Sahili ne kadar temiz çevre istiyoruz sloganlar e li inde yürüdüler. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsam nda yar ca Bak rköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi nde Bak rköy Gönüllü Çevreciler Sosyal Yard mla ma Derne i amatör tiyatrocular n n sahneledi i Çevre Hepimizin adl oyunda izleyenler taraf ndan be enildi. Tiyatro oyununda misafir oyuncu olarak sahneye ç kan Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu oyun s ras nda, Ataköy Sahili ni korumak için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyaca z. dedi. Ataköy Sahili nde yap lmakta olan in aatlara dikkat çekmek amac yla oynanan oyunda Ba kan Bülent Kerimo lu yap la man n önüne geçmek için tüm hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

19 19 Herkese Böyle Genel Kurul mu olur? dedirten Kent Konseyi Genel Kurulu yap ld BAKIRKÖY E YAKI MAYAN B R GENEL KURUL Bak rköy Kent Konseyi Ba kanl na, Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu oybirli iyle seçildi. Birle mi Milletler bin y l kalk nma hedefleri do rultusunda 2005 y l nda, yerel kalk nma ve hem erilik bilincinin geli tirilmesi, kent politikalar n geli tirme, kent sorunlar na çözüm önerileri getirme ve kent sorunlar n n çözümünde kentlilerin aktif rol almas n sa lamak amac yla kurulan Bak rköy Kent Konseyi nin 6. Ola an Genel Kurulu nda Ba kanl a Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu oybirli iyle seçildi. Bak rköy'deki kamu kurumlar, sivil toplum kurulu lar, meslek odalar, üniversitelerin temsilcileri ile birçok vak f ve dernek temsilcisinin kat l m yla Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi nde gerçekle tirilen Ola an Genel Kurul, Atatürk ve silah arkada lar an s na yap lan 1 dakikal k sayg duru u ve stiklal Mar n n okunmas ile ba lad. Daha sonra ise Divan Ba kan ve divan üyelerinin seçimine geçildi. Divan ba kanl na CHP eski Genel Ba kan Yard mc s Mehmet Ali Özpolat seçilirken, divan ba kan yard mc l na Mehtap Yüce, divan sekreterli ine Tülay Can ve divan üyeli ine de Hamdi Öz oyçoklu uyla seçildi. Divan seçiminin ard ndan Divan Ba kan Mehmet Ali Özpolat, Kent Konseyi Ola an Genel Kurulu nun gündemini okudu ve oylamaya sundu. Gündem oybirli iyle kabul edilirken, daha sonra ise Özpolat, Kent Konseyi Ba kanl na aday olan ismin olup olmad n sordu. Sivil toplum kurulu u ve dernekler Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu nu Kent Konseyi Ba kanl na aday gösterdi. Daha sonra ise oylama yap ld. Oybirli iyle Bülent Kerimo lu, Kent Konseyi Ba kanl na seçildi. STK LARIN YÜRÜTME KURULU NA G RME ÇABASI SEÇ MLER UZATTI Bak rköy Kent Konseyi 6. Ola an Genel Kurulu nda ba kanl k seçiminin ard ndan ise yürütme kurulunun seçimine geçildi. Fakat yürütme kurulu seçimleri ba kanl k seçimi kadar kolay olmad. Salonda bulunan bir çok sivil toplum kurulu u ve dernek yöneticisinin Kent Konseyi Yürütme Kurulu na girme çabas, seçimlerin uzamas na neden oldu. Yasa gere i en az 7 ki iden olu mas gereken Yürütme Kurulu na olan fazla ilgi ve istekten dolay seçimlerin daha da uzayaca n belirterek sahneye ç kan Bak rköy Belediye ve Bak rköy Kent Konseyi Ba kan Bülent Kerimo lu nun, bu say y 18 ki iye ç kararak, herkesin kat l m n sa layacaklar n söylemesi de etkili olmad. Yürütme Kurulu üyeli ine 40 dan fazla ba vuru oldu. Daha sonra ise Divan Ba kan Mehmet Ali Özpolat, Yürütme Kurulu için ba vuru yapanlardan baz lar n n çekilmelerini rica etti. Bu rica sonucu 5-10 ki i adayl n geri çekse de bir türlü isimler üzerinde mutabakat sa lan p oylamaya geçilemedi. Bunun üzerine sahneye ç kan Bak rköy Belediye Ba kan ve Bak rköy Kent Konseyi Ba kan Bülent Kerimo lu, Yürütme Kurulu nu 18 olarak dü ündüklerini fakat 40 n üzerinde bir ba vuru oldu unu daha sonra çekilenlerle birlikte bu say n n 34 e dü tü ünü söyledi. Kerimo lu, Asl na bakars n z 18 asil 18 yedek olmak üzere 36 arkada m za ihtiyac m z vard. Gözüken rakamda o. Ben çok büyük mutluluk duydum. Bu kadar çok yönetme arzusunda, ortak ak l üzerinde bulu ma arzusuna Bak rköy sorunlar na müdahil olma arzunuza da ükranlar m sunuyorum. Ba vurusu olan 41 arkada m zdan 5 i adayl n geri çekti. 36 arkada m z n 18 ile yürütme kurulu olu turaca z, 18 ile de yedek liste olu turaca z. Müsade ederseniz, e er kabul buyurursan z toplant y daha fazla uzatmadan bu 36 arkada m z içinden 18 arkada m z ile yürütme kurulunu ekillendirmek, geri kalan 18 arkada m zla da yedek listeyi olu turmak üzere sizlerden yetki talep ediyorum. dedi. Kerimo lu nun yetki iste i Divan Ba kan Mehmet Ali Özpolat taraf ndan oylamaya sunuldu ve oybirli iyle kabul edildi. Oylaman n ard ndan konu mas na devam eden Kerimo lu, 18 arkada m zla asil 18 arkada mz la da yedek listeyi yapaca m. Hepinizin akl na, vicdan na, Bak rköy ü yönetme arzunuzuna göre bir yap olu turaca m. Daha sonras nda yürütme kurulundaki arkada lar m zla kad n, çocuk ve engelli meclislerini ekillendirece iz. 36 arkada m zdan kimlerin asil kimlerin yedek olaca n önümüzdeki günlerde sizleri bilgilendirece im. Ve bu 36 arkada m zla bir sonraki toplant da bir araya gelece im. Hepinize gösterdi iniz duyarl l ktan dolay tekrar te ekkür ediyorum dedi. Bak rköy Belediye Ba kan ve Bak rköy Kent Konseyi Ba kan Bülent Kerimo lu nun konu mas n n ard ndan Bak rköy Kent Konseyi 6. Ola an Genel Kurulu sona erdi. (Yavuz ARPACIK) TOPLU SÖZLE MES MZALANDI Bak rköy Belediyesi ve Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK) na ba l Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikas (Tüm Bel Sen) aras nda Bak rköy Özgürlük (Cumhuriyet) Meydan nda toplu i sözle mesi imzaland. mza törenine Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, KESK Genel Ba kan Lami Özgen, Tüm Bel Sen Genel Ba kan Ömer Salih Erol da kat ld. mza töreninde bir konu ma yapan Tüm Bel Sen Genel Ba kan imza töreninin özgürlük anlam nda Özgürlük Meydan nda yap lmas n çok anlaml buldu unu ve sendika olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmad klar n söyledi. KESK Genel Ba kan Lami Özgen de, Sendikal haklar n kazan m konusunda çok bedel ödedik. Bask lar, sürgünler ve gözalt lar ya ad k ama mücadelemizden asla vazgeçmedik. dedi. Çal anlar n insan onuruna yara r bir ya am sürdürebilmeleri için imkanlar m z ölçüsünde birçok ekonomik ve sosyal haklar ile Türkiye de örnek olacak bir sözle me imzalad klar n belirten Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu da, E itlikçi, emekçilerin haklar n koruyan ve geli tiren, hiçbir cezai madde içermeyen örnek bir sözle me imzal yoruz. Bu toplu sözle mede; kamu emekçilerine 6 ikramiye vererek bir ilk yaratt k.1 May s ta, Ramazan Bayram nda, Kurban Bayram nda, y lba nda Lira ve ayr ca e itim döneminde yine Lira verece iz. Engelli memurlar m z da ayr ca y lda bir kez Lira ikramiye alacaklard r. Birlik Mücadele ve Dayan ma Günü olan 1 May s ta kamu emekçilerine ikramiye veren ilk kurum biziz. Engelli çal anlar na da ikramiye vererek bir ilk yaratt k. Daha bir çok sosyal hak içeren bu toplu sözle menin bütün kamu emekçilerine yol gösterici olaca na inan yorum. eklinde konu tu. Bak rköy Belediyesi ile Tüm Bel Sen aras nda imzalanan toplu i sözle mesi tarihleri aras nda yürürlükte olacak. Sözle meye göre ayr ca her ay birinci y l için 900 TL, ikinci y l için 1000 TL sosyal denge paras ödenecek.

20 20 Erzen döneminde kot fark ndan 5 bin m² fazla talepli proje onaylanmam t NEF ATAKÖY 22 PROJES B LMECE G B Yakla k 3 ayd r görsel ve yaz l bas nda NEF ATAÖY 22 projesi ile ilgili ilanlar yay nlan yor. Firma yetkilileri 800 daire satt klar n aç kl yorlar. Oysa Ate Ünal Erzen döneminde, firma yetkililerinin 5000 m² kapal alan teklifleri ve ba ta ye il alan olmak üzere kamuya terk edilmesi gereken bölümler nedeni ile proje onaylanm yor. Bak rköy Belediye Meclisi nin 4 Haziran toplant s nda AK Partili meclis üyeleri bir önerge veriyor. Meclis üyesi brahim Kele kay tlara geçmesi için okuyor. Say n ba kan m önergemiz var. Önce ben bunu okuyay m, zab tlara geçsin istiyorum. Belediyemiz s n rlar dahilinde Ataköy mahallesi 62. ada, 36 parselde bulunan NEF Ataköy projesi olarak an lan ve yakla k 3 ay önce sat a sunulup, duyumlar m za göre 800 adet dairenin sat ld sitenin s n rlar, istikamet çizgileri belirnenip, projeyi yapan firman n tüm reklam gereçlerini kullanarak, bro ür olarak düzenleyip sat a sundu u projenin belediyemiz encümenince karara ba lanmas gereken ihdas, terk, istikamet s n rlar n n belirlendi i karar hangi tarihte ve ne ekilde karar verildi i hakk ndaki önergemizi grubumuza yaz l olarak cevap verilmesini rica ederiz. Önerge cevap verilmek üzere ba kanl a havale edildi. 10 y l Büyük ehir Belediyesi ve Bak rköy Belediyesi Meclisi nde görev yapan 30 Mart seçimlerinde de AK Parti Bak rköy Belediye Ba kan Aday olan Mehmet Emin Ertekin de Meclisteydi. Meclis sonras önerge ile ilgili u soruyu yönelttik. te ald m z cevap. Bak rköy gündeminde olmad n çok iyi biliyorum. Oysa ki burada sat yap l yor, proje belli, proje tan t l yor, anlat l yor, sat ofislerinde gösteriliyor, çizimleri yap lm, al veri merkezleri ile, rezidanslar ile home ofisleri ile apartman daireleri ile, oteli ile bir çizim yap lm. Sat a ç km, ciddi anlamda sat yap l yor, buran n ruhsat var m, yok mu bilen yok. Bu anlamda ruhsat almadan önce bu projenin yap laca parsellerle ilgili ihdas, terk ve istikamet çizgilerinin belirlenmesi için encümenin bir karar almas laz m. Bu karardan sonra da buna ruhsat verilmesi laz m. Benim duyumlar ma göre böyle bir encümen karar yok. Sonradan yap lan bask lar sonucu birileri yine Bak rköy Belediyesi nden birileri ile bu i i takip ediyor ve encümen karar n ç kar yor. Ama encümen karar bu dairelerin neredeyse tamam sat ld ktan sonra ç k yor. Bu ne anlama geliyor. Buray yapan proje sahipleri, müteahhitler bunu çizdiler, yapt lar, alan TV lere, gazetelere, bas na ç kan bang r bang r ba ran bir alan. Milyar dolar diye konu uluyor. Benim bildi im kadar yla 200 bin dolar bir oda bir salon yer sat l yor. 800 tane satt k dedikleri yerde hesab n siz yap n. Burada belediye dönüp de, siz bu projeyi tan t yorsunuz, ama daha bize müracaat n z yok. Bizden ald n z bir ruhsat yok. Siz ne yap yorsunuz? diye sormuyor. Bak rköy noter makam olmu. Burada adamlar yap yor, getiriyor, önlerine koyuyor onlar da bunu imzal yor. Kald ki, bu tür projelerde en önemli hususlardan biri de kamuya terkleridir. Tabiki. Terkleri, ye il alanlar belediyenin belirlemesi laz m. Siz müteahhite b rak rsan z, müteahhit size 1 metrekare ye il alan b rak r m? Özellikle böyle bir projede. Projeyi gördünüz mü? TV lerde gördü üm kadar yla orta alan b rakm lar. O ye il alan da kendi alan olarak kullanacaklar. Vatanda lar zaten yararlanamayacak? Ye il alan zaten yok. Ye il erit var? Evet ye il erit var. Üstü aç k Al veri Merkezi yap lm. O söyledi iniz ye il alan da al veri merkezinin gezinti yollar. Yani parselin tamam kullan lm. Bana göre bu projenin u anki planlara göre bu ekilde yap lmas mümkün de il. Ve bununla ilgili de takipçisi olaca m. Arkada lar m z da bu konuyla ilgili bilgilendirece im. Meclis üyelerimizi de Mehmet Emin Bey, bu ayki mecliste AK Parti Grubu E-5 kenar ndaki Ataköy Nef Projesi ile bir soru önergesi verdi. Bildi im kadar yla belediyeye verilen projede kot fark ndan 5000 m² ile terk edilmesi gereken ye il alan ve yollarla ilgili sorunlar oldu u için Erzen ekibi taraf ndan proje onaylanmam t. Bu konu nedir, biraz açar m s n z? Bildi iniz gibi Ataköy de 62 ada planlar n olu turamad m z, bir türlü planlar n oturtamad m z me hur bir adam z bizim. Burada aylard r Nef Ataköy diye asl nda Ataköy le de alakas olmayan Yenibosna stasyonu nun kar s nda Yenibosna diye geçen bir yerde Nef Ataköy 22 projesi diye bir proje sat a ç kt ve sat l yor. Ciddi de sat oldu u söyleniyor. Fakat imdi böyle bir sat yap lan ve devasa projesi olan bir yerde, böyle bir ruhsat n, böyle bir plan n ben meclis üyeli i döneminde belediye meclisine gelmedi ini biliyorum. Yani 30 Mart 2014 e kadar? Evet. Sonras nda da böyle bir konunun yine belediyenin önüne koydular. Biz bunu yapt k, siz de bunu onaylayacaks n z dediler. Buras ne oluyor, sadece onay makam oluyor. Oysa ki bir proje yap lacaksa siz bunun çevre ko ullar n, çevre artlar n, planlar göz önünde bulunarak ihdas n, terklerini, istikamet çizgilerini siz belirleyeceksiniz. n aat yapan müteahhit firma belirlemeyecek. Siz diyeceksiniz, buyur karde im bizim belirledi imiz artlar bunlar, siz de buna göre proje çizin. Proje çizdikten sonra getirecekler, ruhsat a amas na gelecek. Ruhsat n alacaklar. imdi her ey haz r. Önceden yap lm, haz r olan bir eyi geldiler, koydular, Bak rköy Belediyesi de onaylad. imdi de ruhsat n verecekler. Peki ben imdi soruyorum. Belediye burada ne i yapar? Etraf çevrilmi bir bilgilendirece im. Size de bu konuyla ilgili bilgi veririm. Gere i neyse de yasal ve hukuksal gere i neyse de yapaca m. Say n Ertekin, Ruhsat veren Bak rköy Belediyesi öncelikle Erzen döneminde imzalat lmaya çal lan 5000 m² lik kot fark ndan yararlan lmak istenen talep kabul edilmi mi? Proje buna göre mi onaylanm? Bu projenin ye il alanlar ile terk yollar nereleridir. Terk edilmesi gereken donat alanlar nereleridir? Tüm Bunlar n kamuoyuna aç klanmas gerekmez mi? Aç klanmas gerekmiyor mu? Söyledim bir krz daha tekrer edeyim Gere i neyse, yasal gere i neyse yapaca m. Geli meleri de kamuoyuyla payla aca m. SELENIUM ATAKÖY PROJES ONAYLANDI MI? Nef Ataköy 22 projesinin biti i ine yap lacak olan Selenium Ataköy Projesi, toplam 72 bin metrekare in aat alan na sahip 15 katl 3 bloktan olu uyor. Her bir blokta 99 daire bulunuyor. Yat r m de eri 130 milyon dolar olan projede bahçe dubleksleri, Loft ve 1+1 den 5+1 e kadar farkl seçenekler bulunuyor. Arazinin ortas nda ahsa ait viran bir ev bulundu u biliniyor. Mal sahibi arsas n firmaya satmak istemiyor. Firma yetkilileri belediyeye gelerek bu yerin 6306 say l Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk ndaki Kanun kapsam nda de erlendirilmesini istiyorlar. Bu teklif Erzen döneminde reddediliyor. O günlerde yetkililer ile yapt m z görü melerde böyle bir teklifin kabulünün mümkün olmad n, e er teklif kabul edilirse bu 6306 say l kanuna göre Harç ve KDV ödenmeyece i için devletin KDV den kayb n n en iyi ihtimalle milyon TL olaca n ayr ca Belediyenin de harç alamayaca n söylemi lerdi. n aat sahas nda çal malar sürdü üne göre Bak rköy Belediyesi neye göre ruhsat verdi ini ve ruhsat verdi ise kamuya terklerin neler oldu unu kamuoyuna aç klamal d r.

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar No : 52 Karar Konusu : Plan değişikliği yapılması. T.C. Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(Katılmadı), Erdoğan KARAKAŞ, Mustafa YAZICI, Özcan REFAH, Nuh

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın...

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın... 29 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ 1 milyar kadın... BEŞİKTAŞ Belediyesi kadına şiddeti engellemek adına '1 Milyar

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 BOLVADİN AYFER-CEYLAN EMET FEN LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GENEL BİLGİLER Okul Kodu : 974794 Okul Adı :

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU EMO İZMİR ŞUBESİ 30. DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYON RAPORU 6 Şubat 2016 Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı