NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO"

Transkript

1 KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald Haziran 2005 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek yirminci Nor-Shipping de denizcilik sektörü yaln zca teknik yönleriyle de il, ekonomik ve finansal yönleriyle de ele al nacak. Fuar süresince sektöre yönelik birçok konferans ve seminer de düzenlenecek. Aç l fl konferans konuflmalar - n, 8 Haziran da Teekay Shipping den Björn Moeller, World- Wide Shipping den Andreas Sohmen-Pao ve Norveç Ticaret ve Endüstri Bakan Boerge Brende yapacak. Konferans n temas Küresel Ekonomiyi Gelifltirmek olacak. IMCO nun yeni genel sekreteri, 30 y ll k deneyimli de- B nizci Carsten Melchiors oldu. 1 Ocak 2005 ten itibaren görevine bafllayan Melchiors böylece, toplam 540 milyon dwt lik filoyu kontrol eden yaklafl k 2500 üyeli BIM- CO yu 100. y - l na tafl yan isim olarak tarihe geçecek. BIMCO nun 100. yafl, May s 2005 te Kopenhag da düzenlenecek bir törenle kutlanacak. Nor-Shipping, Norveç in baflkenti Oslo nun kuzeyindeki Lilleström deki modern tesislerde, yaklafl k 16 bin 700 metrekarelik bir alanda gerçeklefltirilecek. Fuara 680 civar nda firman n kat lmas, ayr ca 20 ülkeden 23 ulusal pavyonun kurulmas bekleniyor. Çin, Singapur, ABD ve Çek Cumhuriyeti yeni kat lan ülkeler aras nda. Ziyaretçi say s n n da 15 bin civar nda gerçekleflece i tahmin ediliyor. Biz de dergi olarak özel say m zla fuarda yer al p Türkiye yi temsil edece iz. BIMCO ya yeni genel sekreter New secretary-general to BIMCO IMCO s new secretary ge- is Carsten Melchiors. Bneral Melchiors took over the office on January 01, 2005 and thus, he will make a history as the secretary-general in the Centenary year of the organization that has approximately 2500 members controlling a fleet of total of 540 million DWT. BIMCO s centenary will be celebrated in Copenhagen in May or-shipping 2005, which N was for the first time organized as Deck and Engine Room in the early 1960s, is just around the corner. The 20 th Nor-Shipping is scheduled for 7-10 June, The maritime industry will be dealt with not only in connection with its technical aspects, but also with economic and financial aspects. Many conferences and seminars will be held during the fair. The opening conference will feature keynote addresses by Bjørn Moeller of Teekay sunaminin yol açt zarar- orta ve uzun vadede Tlar n yaratabilece i di er zararlar önlemek ve altyap y düzenlemek için birçok çal flma yap l - yor. IMO da bu bölgedeki denizcilik altyap s n n yeniden düzenlemesi çal flmalar n koordine ederek, yap lan yard mlara katk da bulunmaya bafllad. IMO Genel Sekreteri Efthimios E. Mitropoulos, bölgedeki zarar gören limanlar n, gemi seferlerinin ve di er denizcilik altyap s n n, mümkün olan en k sa zamanda yeniden etkin bir biçimde çal fl r duruma getirilmesinin stratejik önemini vurgulad. Shipping, Andreas Sohmen-Pao of World-Wide Shipping, and Beorge Brende, the Norwegian Minister of Trade and Industry. Indeed, Nor-Shipping has booked 16,700 square meters of exhibition space - about 96 per cent of its vast, modern facilities in Lillestrøm, just north of Oslo. It is expected that 680 exhibitors and 23 national pavilions from 20 countries, including new pavilions arranged by China, Singapore, US and the Czech Republic, will attract an estimated 15,000 visitors. We, the Marine & Commerce magazine, are going to have a stand at the exhibition to represent Turkey. IMO Güney Asya ya elini uzatt IMO lends a helping hand to Southern Asia s global attention in the Awake of the tsunami tragedy turns towards the job of preventing additional medium- and long-term damages and restoring battered infrastructures, the International Maritime Organization (IMO) is playing its part in coordinating efforts to attend to the maritime infrastructure in the affected regions. IMO Secretary-General Efthimios E. Mitropoulos has stressed the strategic importance of ensuring that ports, navigational aids, and other key elements of the maritime infrastructure are in effective working order as soon as possible. 090 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

2 Sonunda ak ll s n da yapt lar // World s first intelligent container eneral Electric, sistem en- Unisys ve üreti- Gtegratörü cisi China International Marine Containers ile birlikte üzerinde çal flt ve Tamper Evident Secure Container n (TESC) ismini verdi i ak ll konteyner denemelerini tamamlad. Ak ll konteyner, nakliyat için kapat ld ktan sonra devreye giren mekanik ve elektronik sistemlerini kullanarak, kurcalan p kurcalanmad n haber verebiliyor. fiimdilik yaln zca izinsiz giriflleri haber veren sensörlerin, konteynerdeki bir deli i ya da içindeki bir insan fark edebilecek hale getirilmesi için de çal flmalar sürüyor. Ak ll konteynerler, eski tip konteynerlerden 50 dolar daha pahal ya mal oluyor; tafl ma maliyetlerini de yaklafl k 10 dolar art r yor. Ancak bu art fllar, güvenlik söz konusu oldu unda pek de göze batm yor. Sensörün eski konteynerlere de uyarlanabildi ini hemen belirtelim. General Electric completed the first trials of the new intelligent container named Tamper-Evident Secure Container (TESC), which has been developed along with the system integrator Unisys and manufacturer China International Marine Containers. An integrated security sensor attached to the inside wall of the intelligent container and armed after the container was packed and sealed for transportation reports any possible intrusions. Currently capable of reporting only the intrusions, the sensors are being developed to sense a hole or a person inside the container. Tamper-evident containers cost about US$ 50 more than a standard container and increase transportation costs around US$ 10. However, such increases do not offend the eye when security is a matter. The sensor can be affixed to the inside of existing containers. MARINE & COMMERCE JANUARY

3 KS HI OS R A T WD A AV EL G A 2004 ün flampiyonu Güney Kore 2004 shipbuilding champion: South Korea üney Kore, 2004 te Japonya y Gilk kez geçerek dünyan n en çok gemi infla eden ülkesi unvan n ald. Güney Kore nin en büyük üç tersanesi Hyundai, Daewoo ve Samsung, geçti imiz y l karmafl k bir yap m sürecine sahip LNG tankerlerinin neredeyse yüzde 90 n n inflas n kazand e kadar dolu olan Hyundai tersanesi, 2004 kay tlar na göre tek bafl na toplam 8.3 milyar dolar de erinde, 102 adet gemi siparifli ald. Dünya gemi infla s ralamas nda ilk üç flöyle s ralan yor: 1. Güney Kore (yüzde 40), 2. Japonya (yüzde 24) 3, Çin (yüzde 14). Güney Kore nin en büyük rakibi ise, 2015 y l nda flampiyon olmak için kollar s vayan Çin. n 2004, South Korea won the title Iof world's largest shipbuilding nation, beating out Japan for the first time. The three major South Korean shipbuilders Hyundai, Daewoo and Samsung won almost 90 percent of the more complex and lucrative LNG tanker contracts awarded last year. Being fully booked until 2008, the Hyundai shipyard alone received record orders in 2004 for 102 ships worth US$ 8.3 billion. World s top 3 shipbuilding countries are as follows: 1. South Korea (40 percent), 2. Japan (24 percent), 3. China (14 percent). South Korea s biggest competitor is China, which has embarked on a path toward becoming the world's largest shipbuilder by Hempel den ba fl üney Asya da meydana gelen tsunami felaketinin ard ndan Gbölgenin yeniden yap land r lmas ve yaralar n n sar lmas için kollar s vayan kurumlar aras na, J.C. Hempel Vakf da kat ld. Vak f 2 milyon Danimarka Kronu (yaklafl k 500 bin YTL) tutar ndaki ba fl n SOS Çocuk Köyleri ile UNICEF aras nda eflit bir flekilde paylaflt r lacak. Vak f Baflkan Claus Collainder ba flla ilgili olarak, Güney Asya da köklü iliflkilerimizin oldu u say s z çal flan - m z, orta m z ve müflterimiz bulunuyor. Bu ba fl n bir ölçüde de olsa yaralar sarmas n ve bölgede uzun vadeli iyileflme sürecine h zland r c bir biçimde katk da bulunmas n temenni ediyoruz dedi. Vakf n tsunamiden zarar gören Endonezya, Tayland, Malezya ve Hindistan da ofisleri bulunuyor. J.C. Hempel Vakf gemi, konteyner, yat, dekorasyon ve endüstri alanlar nda kullan lan koruyucu boyalar n üreticisi Hempel in tek pay sahibi. Vak f ayn zamanda ço unlukla deniz tafl mac l, ticaret ve endüstride ortak kazanç sa lamak amac na yönelik kültürel, sosyal, insani ve bilimsel amaçlar da destekliyor. Donation from Hempel.C. Hempel Foundation has also joined among the organizations that extend donations to Southern Asia to help the relief J and reconstruction efforts after the devastating tsunami disaster. The Foundation has donated DKK 2 million (USD 360,000) to be equally shared between SOS Children s Villages and UNICEF. We have deep roots and many employees, partners and customers in Southeast Asia," says the Hempel Foundation's Chairman Claus Colliander. We hope this donation will help relieve some of the immediate effects, and contribute to long-term recovery in the region. The Foundation has offices in Indonesia, Thailand, Malaysia, and India that were hit by the tsunami. J.C. Hempel Foundation is the sole shareholder of Hempel, the leading manufacturer of protective coatings within the marine, container, yacht, decorative and protective market segments. The Foundation also supports cultural, social, humanitarian, scientific and other objectives for the common good, mainly within shipping, trade and industry. 092 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

4 Tsuneishi den k zak ata New slipway from Tsuneishi suneishi A r Sanayi, Filipinler deki ikinci k za n n T inflas n tamamlad. Japon Tsuneishi nin Filipinli Aboitiz Grup ile ortak giriflimi olan tersanede yap lan ikinci k zak sayesinde, bir y lda infla edilen gemi say s iki kat na ç kacak. Yeni k zak, ilk k zaktan daha büyük ve 100 bin dwt ye kadar gemilerin inflas na olanak sa l yor. kinci k za n da devreye girmesiyle Filipinler deki tersane art k 45 gün yerine, 22 günde bir yeni bir kuru yük gemisi suya indirebilecek kapasiteye eriflmifl oldu. Bu y l siparifl edilen 12 gemiden yedisi yeni k - zakta infla edilecek. 12 gemi sipariflinin yedisi Avrupal, befli ise Japon flirketlerine ait. suneishi Heavy Industries T has completed construction of its second slipway in Philippines. The slipway that has been constructed at a port that is a joint venture between Japan-based Tsuneishi and the Philippines-based Aboitiz Group is bigger than the first slipway and can accommodate vessels weighing up to 100 thousand DWT. Completion of the second slipway now enables the company to build one bulk carrier every 22 days from the previous one vessel every 45 days. The second slipway is scheduled to build seven of the 12 vessels booked for delivery this year. Seven of these ships were ordered by European companies, while the remaining five were by Japanese shipown- Dev dondurma karaya oturdu Giant ice-cream runs aground! Drygalski Buzulu Drygalski Ice Tongue G eçen say m zda Dev dondurman n korkutan yolculu u bafll yla verdi imiz haberin kahraman olan B15A kodlu buzda n n seyahati sona ermifl gibi görünüyor km2 lik alan yla dünyan n en büyük buzda olan B15A n n, Drygalski Ice Tongue ad yla bilinen 97 kilometre uzunlu undaki buzula 5 kilometre kala karaya oturdu u tahmin ediliyor. B-15a Buzda B-15a Iceberg t seems journey of the I iceberg known as B15A, which we covered in our previous issue, has come to an end. B15A, the world s largest iceberg with total area of 3108 square kilometers, appears to have run aground about three miles (5 kilometers) from the glacier, known as the Drygalski Ice Tongue, which is 97 kilometers long.

5 KS HI OS R A T WD A AV EL G A Bunkerde Cebelitar k a rakip ç kt A competitor against Gibraltar in bunker market spanya n n Algeciras Liman, Cebelitar k a rakip olacak bir bunker merkezi kurmaya haz rlan yor. Merkez için uygun yer belirlenmeye çal fl ld gibi firmalardan fiyat teklifi alma süreci de Aral k 2004 te bafllat ld Nisan na kadar fiyat teklifleri kabul edilecek, ihaleyi kazanan firma ise 2005 A ustosu nda belli olacak. Algeciras Liman flletmesi kazanan firmaya alt hektarl k bir arazi vererek bunker depolama merkezi ve gemi yak t destek birimini infla etmesini isteyecek. Terminal iflletmecileri de merkezin altyap s n oluflturup, daha sonra bu depolar ba ms z tedarikçilere kiralayabilecek. Yeni kurulacak tesiste ilk gemi yak t sat fllar n n 2006 y l n n sonuna do ru bafllamas bekleniyor. spanya n n en ifllek limanlar ndan olan Algeciras Liman na y lda yaklafl k 20 bin gemi yanafl yor. Cebelitar k Bo az ndan geçen gemi say s 85 bin. he Port of Algeciras in T Spain prepares to establish a bunker center to compete with Gibraltar. The port authority of Algeciras is opening up land for the center and the tender process was opened in December 2004 and will remain open until April The winner is due to be announced in August The Algeciras port authority will provide the winning company with six hectares of land for the construction of bunker storage and support units. The terminal operators will establish the infrastructure of the center and then let out these storage units to independent suppliers. It is expected that the first marine sales from the new site by the end of Up to 20,000 vessels visit the port of Algeciras every year and 85,000 pass the Straits of Gibraltar. eçen say m zda haberini Gverdi imiz sac fiyatlar ndaki ola anüstü art fl n ac s ç kmaya bafllad. Malzeme fiyatlar n n artmas, Amerikan Dolar - n n de er kaybetmesiyle birlikte çeli in h zl yükselen fiyat n n bir yüzde 10 daha zam yemesi, tersanecileri iyice zor durumda b - rakt. Bu art fl, dünyan n en büyük gemi inflac lar Güney Kore ve Japonya tersanelerinin, yeni infla kontratlar n yeniden gözden geçirmelerine yol aç yor. Bunda Koreli çelik üreticilerinin önümüzdeki alt ay içinde fiyatlar yeniden yüzde 10 civar nda Çelik fiyatlar tersanecileri zorluyor art raca endiflesi de büyük rol oynuyor. Nitekim Güney Kore deki baz tersaneler, neredeyse iki y l önce imzalad klar kontratlardaki fiyatlar yükseltebilmek için armatörlerle temasa geçmeye bafllad bile. Hatta baz armatör-tersane görüflmelerinin uzlaflmayla sonuçland haberleri de geliyor. Ad aç klanmayan bir Japon tersanesinin, 2002 sonunda sipariflini ald ve 16 milyon dolara anlaflt 28 bin dwt lik bir geminin, yine ad aç klanmayan armatöründen 4 milyon dolar fazladan ücret ald söyleniyor. Gemi infla talebinin son derece yüksek oldu unu belirten broker ler, bugünkü piyasa koflullar itibariyle böyle bir gemi için 20 milyon dolar n ucuz kald n, as l fiyat n milyon dolar aras nda olmas gerekti ini belirtiyorlar. Steel prices dent shipbuilders hipbuilders began to suffer Sthe consequences of extraordinary rise in steel plate prices, which we reported in our last issue. An additional 10 percent increase in the already rising steel prices as a result of the increase in the prices of raw materials and downward float of the US$ has put the shipbuilders in a rather difficult situation. The increase leads the shipyards in world s two biggest shipbuilding nations, South Korea and Japan, to revise the new shipbuilding contracts. The concern that the Korean steel makers will increase their prices by around 10 percent in the next six months plays a big role in revision of contracts. As a matter of fact, some South Korean shipyards have already begun negotiating with shipowners in an attempt to increase the prices of the contracts signed almost two years ago. It is reported that some negotiations between shipowners and shipyards reached favorable settlement. It is also reported that a Japanese shipbuilder received an extra US$ 4 million from a shipowner for a 28 thousand DWT vessel, which had been ordered by the end of 2002 at a price of US$ 16 million. Stating that demand for shipbuilding is enormously high, the shipbrokers say that, taking into consideration the current market conditions, US$ 20 million is a cheap price for such a vessel, and that the actual price should be between US$ 22 and 23 million. 094 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

6 Hempel Radagram ile do ru epoksi seçimi Correct epoxy selection with Hempel Radargram empel Hempel Epoksi Radargram sistemiyle, müfl- H terilerinin hangi epoksi boyas n kullanmal y z sorusunun yan t n bulmalar konusunda ileri bir ad m att. Seçimi yapmak için kullanaca n z radargram a adresinden ulaflmak mümkün. Radargram a ulafl ld nda ve ürün listesinden istenilen ürün seçilip üzerine t kland nda, radar görüntü taramas yla ürünün profili çiziliyor. Radargram ürünlerin resmini sunan, sekiz performans de erine dayal bir görsel flema. Bu de erler tüm epoksi ürünlerinin uygulama ve koruma performans özelliklerini belirtiyor. Ürünler bu de erlerin etkileri bak m ndan 0 den 10 a kadar rakamlarla derecelendiriliyor. Radargramda mavi gözüken ürünler hem sulu hem de kuru alanlarda, k rm z gözüken ürünler sadece kuru alanlarda kullan labiliyor. nfo k sm na t klan ld nda da ürünle ilgili yaz l bilgilere ulafl l yor. Tüm bu bilgiler fl nda müflteriler kendilerine uygun olan en do ru epoksi boyay daha kolay seçebiliyor. Hempel, epoksi için ayr ca bir de Epoksi Ansiklopedisi haz rlam fl. Bu ansiklopedi, epoksi boyalar n n tarihçesi, teknolojisi ve tüm ana türleri hakk nda bilgiler veriyor. Ansiklopedi epoksi teknolojisini daha iyi anlayabilmeye yard mc olacak bir Epoksi Sözlü ü nü de bar nd r yor. Öte yandan Hempel, yeni infla projelerinde, geminin hemen hemen tüm alanlar na uygulanabilecek HEMPADUR UNIQ (Universal New Innovative Quality - Evrensel Yeni Yenilikçi Kalite) 4774 epoksi boyas n da gelifltirdi. Yaz ya da k fl aylar s ras ndaki yeni inflalarda kullan lmak üzere iki versiyonu bulunan boya, çok dayan kl ve korozyona karfl tam etki sa l yor. empel has taken an H advanced step to provide assistance to its customers to find the correct epoxy paint for their specific application with a system called Hempel Epoxy Radargram. The Radargram can be accessed at When a product is selected from the product list, it displays the profile of the product with a radar scan animation. Radargram is a visual diagram based on eight different product performance criteria. The values displayed by the Radargram indicate the application and protection performance characteristics of the product. The Radargram uses a scale from 0 to 10 to indicate the effects of those values. A blue Radargram indicates that the product is intended for both submerged and dry areas and a red Radargram indicates that the product is intended for dry areas. The Info section provides further written information about the selected product. In the light of this information, the customers are able select the correct epoxy paint appropriate for their own application. Hempel has also prepared an Epoxy Encyclopedia for epoxy. The encyclopedia provides information about the history, technology, and all major types of epoxy. It also contains an Epoxy Glossary to help better understand the epoxy technology. Hempel has developed a new epoxy paint named HEMPADUR UNIQ (Universal New Innovative Quality) 4774 that can be applied on all surfaces on ships during the new construction stage. Available in both winter and summer versions, the product is very durable and provides full protection against corrosion. Boreas Group: Denizcilere yeni destek A new support to shipping industry enizcilik sektörüne hizmet Dvermeyi amaçlayan yeni bir flirket kuruldu: Boreas Group. Grubun denizcilik ve lojistik alan nda toplanan hizmetleri flunlar: Gemi kiralama, gemi iflletmecili i, gemi brokerli i, gemi acenteli i, liman iflletmecili i, liman sat fl ve pazarlamas, enspektörlük hizmetleri, dan flmanl k hizmetleri. fiirketin yönetim kurulu baflkan Mustafa Öçal r kurulufl amaçlar n flöyle aç kl - yor: Deniz hukukundan liman hizmetine kadar uzanan alt, yedi lojistik ve denizcilik aktivitesini bir araya toplay p, ilgili ifllemleri tek noktadan verebilmeyi hedefledik. Dileyenlerin topluca, dileyenlerin de parça parça yararlanabilmesini sa lamak amac nday z. Boreas Group halen stanbul ve zmir ofislerinden hizmet veriyor. Yurtiçinde Bursa, Mersin, Ankara ve Denizli de, yurtd fl nda ise Benelux-Antwerp, ABD, Uzakdo u, ngiltere ve talya ofislerinin aç lmas için görüflmeler sürdürülüyor. new company has been A established to provide services to the shipping industry: Boreas Group. Group provides services in the following fields: chartering, ship management, ship brokerage, shipping agency, port operation, port sales and marketing, inspection services, and consultancy services. Mustafa Öçal r, Chairman of the Board of Directors of the company, summarizes the establishment objectives of the company as follows: We have aimed to combine six to seven logistics and shipping activities ranging from maritime law to port services to be able to provide all relevant services from a single source. Our objective is to enable the customers to take advantage of all our services as a whole or partially. Boreas Group currently has offices in Istanbul and Izmir, and negotiations are underway to open new offices in Bursa, Mersin, Ankara, and Denizli within Turkey, as well as overseas offices in Benelux- Antwerp, the USA, Far East, the United Kingdom, and Italy. MARINE & COMMERCE JANUARY

7 KS HI OS R A T WD A AV EL G A Kalmar dan gelifltirilmifl Ro-Ro tractor Kalmar introduces its improved Ro-Ro Tractor almar Industries, gelifltirilmifl TRX182 model 4x4 K Ro-Ro Tractor ü hizmete sundu. Yeni tractor ler dikkat çekici ifllevleri ve teknik özelliklerin yan nda, yeni bir tasar - ma ve kullan c dostu birçok özelli e de sahip. Yeni modelde güvenli e öncelik verilmifl ve yeni kabinin uluslararas standartlara uygun olarak devrilmeyi önleyici yap ya sahip olmas sa lanm fl. Yeni motor havaland rma filtre sistemiyle, egzoz borusu ve susturucusu sayesinde ç kan gürültü de en aza indirgenmifl. Ayr ca TRX182 nin yükseltme platformunun gövdeye ba land nokta daha esnek hale getirilerek, gövdeye gelen bas nç azalt lm fl. Tabii yeni modelin sürücüye genifl bir görüfl aç s sa lad n da eklemek gerek. Yeni tractor seçime ba l olarak sunulan elektronik kontrollü SisuDiesel 74 ETS motoru sayesinde az yak t tüketiyor. Tractor ler terminallerde çeflitli amaçlar için kullan labilecek bir yap ya sahip. Hafif da t m amaçl kullan lan tractor lerin yan s ra, çelik rulolar n tafl nd - a r sanayi tipi tractor ler de var. Dünyan n ilk Ro-Ro Tractor ünü yapan Kalmar Industries, 1960 l y llardan bu yana Ro- Ro uygulamalar için makineler gelifltiriyor. Firman n Ro-Ro forklift üretimi de var. almar Industries has K introduced its improved TRX182 model 4x4 Ro-Ro Tractor. In addition to attractive functions and technical specifications, the new tractor has a new design and many user-friendly features. Kalmar has put safety first and the new cabin is fully tested according to international standards such as Rollover Protective Structure (ROPS). The new engine air filter system, as well as a new silencer and exhaust pipe the noise pollution is minimized. Furthermore, the structure by which the lift boom is mounted to the frame has been made flexible, which means less stress to the tractor frame structure. The new tractor s fuel consumption is reduced with the new optional SisuDiesel 74ETA diesel engine equipped with a fully electronic control unit. The new tractors have a structure for various purposes in terminals. In addition to models for lighter distribution, there are those designed to undertake demanding duties for heavy industries, such as steel mills. Having manufactured the world s first Ro-Ro tractor, Kalmar Industries has been developing machinery for Ro-Ro handling since the 1960s. Lift ve treylerler Ascom dan arinalara lift ve treyler hiz- veren ASCOM Grubu, Mmeti Türkiye de Marmaris Netsel Marinas nda ve Turgutreis D- Marin de çal flmalar n sürdürüyor. Grubun Netsel Marina da 100 tonluk lifti, D-Marin de de 40 ton kapasiteli treyleri bulunuyor. ASCOM Türkiye mümessili Murat Erdem, ça dafl marinalarda art k liftlerin mutlak bir gereksinim oldu unu, ayr ca yer kayb n en aza indirmek bak - m ndan treylerlerin de büyük yarar sa lad n belirtti. ASCOM Grubu, 720 tonla dünyan n en yüksek kapasiteli vincine ve 300 tonla en yüksek kapasiteli treylerine sahip. roviding lift and trailer P services to marinas, the ASCOM Group also continues rendering services at Marmaris Netsel Marina and Turgutreis D-Marin in Turkey. The Group has a 100-ton lift at Netsel Marina and a 40-ton trailer at D-Marin. Murat Erdem, ASCOM s agent in Turkey, said the lifts have become an absolute necessity for modern marinas and that the trailers provide great benefits in terms of minimizing loss of space. The ASCOM Group owns the world s highest capacity crane (720 tons) and the highest capacity trailer (300 tons). Ascom provides lift and trailer services 096 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

8 DEVA Çanakkale Savafl n belgeliyor A documentary of the Dardanelles campaign by DEVA eva Holding, Çanakkale Sa- konusunda iki önemli ya- Dvafl p ta birden imzas n att. Tolga Örnek in yönetti i Gelibolu belgeseline sponsor olan firma, ayr - ca Çanakkale: Ac laç isimli bir kitab da yay na haz rlad. Her iki yap t da savafl n y ldönümünde kamuoyuyla buluflacak. Deva Holding den yap lan aç klamada Çanakkale: Ac laç isimli kitab n Çanakkale Savafl n n s hhiye cephesinin durumunu gözler önüne sermek amac yla haz rland n bildiriyor. Kitapta, en az savafl kadar öldürücü olan bulafl c hastal klardan bafllayarak, tedavi yöntemlerini, ameliyatlar, ilaç ve malzeme eksikli ini, hastaneleri, doktorlar, yokluklar ve katlan lan zorluklar konu al n yor. Gelibolu isimli yaklafl k 90 dakikal k belgeselde ise, farkl uluslardan birkaç askerin hikayeleri aktar l yor. Belgeselde bir yandan savafl n tarihi önemi ifllenirken, öte yandan hiç tan mad - bir düflmana karfl savaflmaya gelmifl askerler ve vatan - n kaybetme tehlikesine karfl savaflan askerlerin hikayeleri de anlat lacak. eva Holding has become Dsponsor of two important works on the Dardanelles Campaign, which is known as the Battle of Çanakkale in Turkey and simply as Gallipoli in Australia and New Zealand. One of these works is the documentary titled Gallipoli, written and directed by Tolga Örnek. The company also prepared the book titled Çanakkale: Ac laç (The Dardanelles: A Bitter Pill) for publication. Both works will be introduced on the anniversary of the Dardanelles Campaign. It was stated in a press release issued by Deva Holding that the book titled Çanakkale: Ac laç (The Dardanelles: A Bitter Pill) was prepared to reveal the situation of the medical front of the Dardanelles Campaign. Beginning from contagious diseases that were as deadly as the battle itself, the book deals with treatment methods, surgical operations, lack of medications and materials, hospitals, poverty, as well as the difficulties endured. And the 90-minute documentary titled Gallipoli tells the stories of several soldiers of different nations. The documentary also tells the stories of the soldiers, who came to fight against an enemy that was completely unknown to them, as well as of those, who fought against the enemies that had come to invade their homeland. MARINE & COMMERCE JANUARY

9 KSB IHRI SOISA RE A T F H WADN ABEAV EW EL RS GL AE R ekstil üreticisi Telateks A.fi. TTürkiye de ilk kez, plastik kompozit sektörüne multiaxial teknoloji nin olanaklar n sunuyor. Metyx markas yla piyasaya sunulan multiaxial kumafllar, denizcilik, inflaat, havac l k, enerji, tafl mac l k, otomotiv, spor, altyap, üstyap ve medikal gibi kompozitlerin oldu u her alanda kullan labiliyor. Aç k kal plama, RTM, vakum infüzyon, pultruzyon gibi çeflitli kompozit üretim yöntemlerine de uygun olan bu kumafltan yat, tekne ve bot imalat sanayisinden konteynerlere, uçak gövde, kanatlar ve parçalar ndan bas nçl tank, profil, silo, dolap, kabin üretimine kadar birçok dalda yararlan l yor. Multiaxial kumafl kullanmak birçok aç dan avantajl. Bu avantajlar, kompozit üreticisine tasar m esnekli i sa lamas, reçine kullan m nda, iflçilik ve zamanda tasarruf, reçinenin h zl ilerledi i, slanman n daha kolay oldu u ve reçine uygulamas s ras nda oluflabilen hava boflluklar n engelleyen yap s, kompozit üründe düzgün yüzey görüntüsü, düflük fire oran, kesildi inde kumafl n da lmamas, yüzey tülü, keçe gibi malzemelerle kombine olarak üretilebilmesi biçiminde s ralanabilir. MULTIAXIAL Telateks ten yeni bir kumafl A new fabric from Telateks extile manufacturer Telateks TA.S. provides, for the first time in Turkey, the plastic composite sector with the facilities of the multiaxial technology. Launched on the market under the brand Metyx, the multiaxial fabrics are used in all areas where composites are used, e.g. maritime, construction, aviation, energy, transportation, and automotive industries, as well as sports, infrastructures, super structures, and medicine. Also suitable for production techniques such as open molding, RTM, vacuum infusion, and pultrusion, this fabric is utilized in many fields ranging from yacht, ship and boat building industry to container, aircraft body, wing and part manufacturing industries, and from pressure tank, and silo production to cabinet and cabin production, etc. Multiaxial fabrics provide many advantages to composite manufacturers, e.g. flexibility in design, lower resin consumption, labor and time savings, faster wet-out with less air entrapment, smoother surface on the composite product, lower rate of waste, and production with surface veil or felt, etc. SEDNA balans ar nd rmay baflard SEDNA succeeds in purifying ballast water amann AG, balans suyu- yaratt zararl etki- Hnun leri önlemek için yeni bir sistem gelifltirdi. Yerli olmayan zararl canl lar n güvenli ve etkili bir flekilde etkinliklerinin giderilmesi (SEDNA) ad verilen bu yeni sistem, geminin içine kurulacak ve çok az yer kaplayacak. Birçok gemi tipine uyarlanabilecek olan sistem sayesinde balans tanklar na al nan su ar nd r - lacak ve bar nd rd tortular da yok edilecek. SEDNA tortular n giderilmesi için hidro siklonlardan, organizmalar n etkili biçimde yok edilmesini sa layan kendi kendini temizleyen 50 mikrometrelik filtreden ve arta kalan di- er organizmalar n etkisini gidermek için kullan lacak olan bakterilerle tamamen ayr flabilen oksidan n belli aral klarla verilmesini sa layan doz istasyonundan olufluyor. Sistemin, IMO nun Balans Suyu Konvansiyonu ndaki D2 iyilefltirme standard yla uyumlu oldu u, 2000 saatten fazla süren tam teflekküllü deneylerle kan tland. Sistemin sertifikaland rma ifllemi Mart 2005 te gerçeklefltirilecek. amann AG has developed Ha new system to prevent hazardous effects created by the ballast water of vessels. Named Safe Effective Deactivation of Non- Indigenous Aliens (SEDNA), this new system will be installed inside the vessels and occupy a small space. The system can be adapted to many vessel types and purify the water in the ballast tanks and eliminate sediments. SEDNA comprises of hydro-cyclones for sediment removal, a self-cleaning 50 micrometer filter for the effective removal of a wide range of organisms, and a dosing station for the fully biodegradable oxidant for and effective inactivation of all remaining organisms. The system has been proven to conform to the D2 treatment standard of IMO s Ballast Water Convention as a result of tests that lasted more than 2000 hours. The certification of the system will be completed in March ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

10 Marmara Yelken e y k m floku Demolition shock for Marmara Sailing Club armara Yelken Kulübü nün M(MYK) stanbul, Caddebostan daki kay khanesi ve yelken e itim derslikleriyle Caddebostan Bal kadamlar Kulübü nün yine ayn yerdeki k y tesisleri, 26 Ocak 2005 Çarflamba günü stanbul Büyükflehir Belediyesi y k m ekipleri taraf ndan y k ld. Ekipler y k ma gerekçe olarak söz konusu yap lar n kaçak olmas n gösterdi. Y k m sonucu tesislerde bulunan 80 in üzerinde yar fl ve e itim teknesi k smen hasar gördü. 47 y ld r Türk yelken sporuna hizmet veren MYK nin kay khane ve dersliklerinin y k lmas yelken ve yatç l k camias n aya a kald r rken, stanbul Büyükflehir Belediyesi gazetelere verilen tam sayfa ilanlarla da protesto edildi. Denizciler Sivil Toplum nisiyatifi (DST ) imzas n tafl - yan ilanda özetle flöyle denildi: 26 Ocak 2005, amme menfaatine yararl l Bakanlar Kurulu Karar yla tescil edilmifl, dünyan n üçüncü, Avrupa n n ilk sualt kulübünün e itim tesislerinin ve yar m as rl k yelken kulübünün devlet paras yla al nm fl teknelerinin ve soyunma odalar n n BB ekiplerince telef edildi i gündür... Bu musibetin yerel yönetimlere ders, amatör denizciler ile yerel yönetimler aras nda ise, gelece e dönük iflbirli ine önayak olmas umudumuzdur. Tepkiler üzerine bir aç klama yapan Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, söz konusu alan n planda yeflil alan ve dolgu alan olarak görüldü ünü, bunun da kaçak anlam na geldi i için y k ma gidildi ini ifade etti. Baflkan Topbafl, plan de iflikli ine giderek söz konusu arazinin su sporlar merkezi olarak görünmesini sa layacaklar n belirtti. Kadir Topbafl n aç klamalar - n n ard ndan MYK de bir aç klama yaparak, yelken e itim merkezlerinin talihsiz bir yanl fl anlaflma sonucu y k ld vurgulad. Baflkan Topbafl ile bir araya gelerek konuyu görüfleceklerini belirten kulüp yetkilileri, Kad köy Belediye Baflkan Selami Öztürk ün de sporcular n ma dur b rak lmayaca n n ve tesislerin en k sa zamanda yerine konulaca n n sözünü verdi ini kaydettiler. armara Sailing Club s M(MSC) boathouse and training facilities in Caddebostan, Istanbul, as well as the facilities of the Caddebostan Scuba Divers Sporting Club situated in the same place, were demolished by the demolition teams of the Istanbul Metropolitan Municipality on January 26, 2005 under the pretext of not having building permits. Demolition of the boathouse and training facilities of the MSC that has served the sport of sailing in Turkey for 47 years was met with a strong reaction from the sailing and yachting world in the country and the Istanbul Metropolitan Municipality was protested with full-page ads placed in newspapers. Bearing the signature of Non- Governmental Initiative of Sailors, the ad read, January 26, 2005 is the date when the training facilities of the world s third and Europe s first underwater club, that was registered with the Resolution of the Council of Ministers as an organization working for the good of the community, as well as the boats, which were purchased with public money, and changing rooms of the sailing club with a history of half a century, were demolished by the teams of the Istanbul Metropolitan Municipality We hope that the municipalities learn a lesson from this unpleasant incident and that it leads to cooperation between amateur sailors and local authorities in the future. It was stated in a statement made by Kadir Topbafl, Mayor of the Istanbul Metropolitan Municipality, that the place in question was registered as a public garden and filled land in the plan, and that therefore the facilities located in that place were demolished because that meant they had been built without permit. Mayor Topbafl further stated that they would make necessary modifications in the plan to register the land as a water sports center. Following the statement of Mayor Topbafl, MSC also made a statement and pointed out to the fact was a result of an unfortunate misunderstanding. Stating they would meet Mayor Topbafl and discuss the issue, club s directors also added that Kadikoy Mayor Selami Öztürk had promised that the facilities would be rebuilt in the shortest possible time. MARINE & COMMERCE JANUARY

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

TURKMEN BUILD POST SHOW REPORT 8-10 APRIL 2015. Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan

TURKMEN BUILD POST SHOW REPORT 8-10 APRIL 2015. Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan TURKMEN BUILD 8-10 APRIL 2015 Ashgabad Sergi Kosgi (Exhibition Palace) / Turkmenistan ORGANISERS Ministry of Construction and Architecture of Turkmenistan State Concern «Turkmen Avtoyollary» Chamber of

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul Lojistik Sektöründe İş Zekası Çözümleri Başarı Hikayesi Özkan KAYA Assistant IS&S Manager Ajanda KORA CEVA İHTİYAÇLAR YOL HARİTASI PROJE DETAYLARI SONUÇ SORULAR & CEVAPLAR

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1976: HırdavatfirmasıolarakKaraköy de kuruldu. 1980: Hırdavatın yanında kişisel koruyucu donanımlar satmaya başladı. 1986: Güvenlik güçlerine yönelik koruyucu kask üretimine

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı