NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO"

Transkript

1 KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald Haziran 2005 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek yirminci Nor-Shipping de denizcilik sektörü yaln zca teknik yönleriyle de il, ekonomik ve finansal yönleriyle de ele al nacak. Fuar süresince sektöre yönelik birçok konferans ve seminer de düzenlenecek. Aç l fl konferans konuflmalar - n, 8 Haziran da Teekay Shipping den Björn Moeller, World- Wide Shipping den Andreas Sohmen-Pao ve Norveç Ticaret ve Endüstri Bakan Boerge Brende yapacak. Konferans n temas Küresel Ekonomiyi Gelifltirmek olacak. IMCO nun yeni genel sekreteri, 30 y ll k deneyimli de- B nizci Carsten Melchiors oldu. 1 Ocak 2005 ten itibaren görevine bafllayan Melchiors böylece, toplam 540 milyon dwt lik filoyu kontrol eden yaklafl k 2500 üyeli BIM- CO yu 100. y - l na tafl yan isim olarak tarihe geçecek. BIMCO nun 100. yafl, May s 2005 te Kopenhag da düzenlenecek bir törenle kutlanacak. Nor-Shipping, Norveç in baflkenti Oslo nun kuzeyindeki Lilleström deki modern tesislerde, yaklafl k 16 bin 700 metrekarelik bir alanda gerçeklefltirilecek. Fuara 680 civar nda firman n kat lmas, ayr ca 20 ülkeden 23 ulusal pavyonun kurulmas bekleniyor. Çin, Singapur, ABD ve Çek Cumhuriyeti yeni kat lan ülkeler aras nda. Ziyaretçi say s n n da 15 bin civar nda gerçekleflece i tahmin ediliyor. Biz de dergi olarak özel say m zla fuarda yer al p Türkiye yi temsil edece iz. BIMCO ya yeni genel sekreter New secretary-general to BIMCO IMCO s new secretary ge- is Carsten Melchiors. Bneral Melchiors took over the office on January 01, 2005 and thus, he will make a history as the secretary-general in the Centenary year of the organization that has approximately 2500 members controlling a fleet of total of 540 million DWT. BIMCO s centenary will be celebrated in Copenhagen in May or-shipping 2005, which N was for the first time organized as Deck and Engine Room in the early 1960s, is just around the corner. The 20 th Nor-Shipping is scheduled for 7-10 June, The maritime industry will be dealt with not only in connection with its technical aspects, but also with economic and financial aspects. Many conferences and seminars will be held during the fair. The opening conference will feature keynote addresses by Bjørn Moeller of Teekay sunaminin yol açt zarar- orta ve uzun vadede Tlar n yaratabilece i di er zararlar önlemek ve altyap y düzenlemek için birçok çal flma yap l - yor. IMO da bu bölgedeki denizcilik altyap s n n yeniden düzenlemesi çal flmalar n koordine ederek, yap lan yard mlara katk da bulunmaya bafllad. IMO Genel Sekreteri Efthimios E. Mitropoulos, bölgedeki zarar gören limanlar n, gemi seferlerinin ve di er denizcilik altyap s n n, mümkün olan en k sa zamanda yeniden etkin bir biçimde çal fl r duruma getirilmesinin stratejik önemini vurgulad. Shipping, Andreas Sohmen-Pao of World-Wide Shipping, and Beorge Brende, the Norwegian Minister of Trade and Industry. Indeed, Nor-Shipping has booked 16,700 square meters of exhibition space - about 96 per cent of its vast, modern facilities in Lillestrøm, just north of Oslo. It is expected that 680 exhibitors and 23 national pavilions from 20 countries, including new pavilions arranged by China, Singapore, US and the Czech Republic, will attract an estimated 15,000 visitors. We, the Marine & Commerce magazine, are going to have a stand at the exhibition to represent Turkey. IMO Güney Asya ya elini uzatt IMO lends a helping hand to Southern Asia s global attention in the Awake of the tsunami tragedy turns towards the job of preventing additional medium- and long-term damages and restoring battered infrastructures, the International Maritime Organization (IMO) is playing its part in coordinating efforts to attend to the maritime infrastructure in the affected regions. IMO Secretary-General Efthimios E. Mitropoulos has stressed the strategic importance of ensuring that ports, navigational aids, and other key elements of the maritime infrastructure are in effective working order as soon as possible. 090 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

2 Sonunda ak ll s n da yapt lar // World s first intelligent container eneral Electric, sistem en- Unisys ve üreti- Gtegratörü cisi China International Marine Containers ile birlikte üzerinde çal flt ve Tamper Evident Secure Container n (TESC) ismini verdi i ak ll konteyner denemelerini tamamlad. Ak ll konteyner, nakliyat için kapat ld ktan sonra devreye giren mekanik ve elektronik sistemlerini kullanarak, kurcalan p kurcalanmad n haber verebiliyor. fiimdilik yaln zca izinsiz giriflleri haber veren sensörlerin, konteynerdeki bir deli i ya da içindeki bir insan fark edebilecek hale getirilmesi için de çal flmalar sürüyor. Ak ll konteynerler, eski tip konteynerlerden 50 dolar daha pahal ya mal oluyor; tafl ma maliyetlerini de yaklafl k 10 dolar art r yor. Ancak bu art fllar, güvenlik söz konusu oldu unda pek de göze batm yor. Sensörün eski konteynerlere de uyarlanabildi ini hemen belirtelim. General Electric completed the first trials of the new intelligent container named Tamper-Evident Secure Container (TESC), which has been developed along with the system integrator Unisys and manufacturer China International Marine Containers. An integrated security sensor attached to the inside wall of the intelligent container and armed after the container was packed and sealed for transportation reports any possible intrusions. Currently capable of reporting only the intrusions, the sensors are being developed to sense a hole or a person inside the container. Tamper-evident containers cost about US$ 50 more than a standard container and increase transportation costs around US$ 10. However, such increases do not offend the eye when security is a matter. The sensor can be affixed to the inside of existing containers. MARINE & COMMERCE JANUARY

3 KS HI OS R A T WD A AV EL G A 2004 ün flampiyonu Güney Kore 2004 shipbuilding champion: South Korea üney Kore, 2004 te Japonya y Gilk kez geçerek dünyan n en çok gemi infla eden ülkesi unvan n ald. Güney Kore nin en büyük üç tersanesi Hyundai, Daewoo ve Samsung, geçti imiz y l karmafl k bir yap m sürecine sahip LNG tankerlerinin neredeyse yüzde 90 n n inflas n kazand e kadar dolu olan Hyundai tersanesi, 2004 kay tlar na göre tek bafl na toplam 8.3 milyar dolar de erinde, 102 adet gemi siparifli ald. Dünya gemi infla s ralamas nda ilk üç flöyle s ralan yor: 1. Güney Kore (yüzde 40), 2. Japonya (yüzde 24) 3, Çin (yüzde 14). Güney Kore nin en büyük rakibi ise, 2015 y l nda flampiyon olmak için kollar s vayan Çin. n 2004, South Korea won the title Iof world's largest shipbuilding nation, beating out Japan for the first time. The three major South Korean shipbuilders Hyundai, Daewoo and Samsung won almost 90 percent of the more complex and lucrative LNG tanker contracts awarded last year. Being fully booked until 2008, the Hyundai shipyard alone received record orders in 2004 for 102 ships worth US$ 8.3 billion. World s top 3 shipbuilding countries are as follows: 1. South Korea (40 percent), 2. Japan (24 percent), 3. China (14 percent). South Korea s biggest competitor is China, which has embarked on a path toward becoming the world's largest shipbuilder by Hempel den ba fl üney Asya da meydana gelen tsunami felaketinin ard ndan Gbölgenin yeniden yap land r lmas ve yaralar n n sar lmas için kollar s vayan kurumlar aras na, J.C. Hempel Vakf da kat ld. Vak f 2 milyon Danimarka Kronu (yaklafl k 500 bin YTL) tutar ndaki ba fl n SOS Çocuk Köyleri ile UNICEF aras nda eflit bir flekilde paylaflt r lacak. Vak f Baflkan Claus Collainder ba flla ilgili olarak, Güney Asya da köklü iliflkilerimizin oldu u say s z çal flan - m z, orta m z ve müflterimiz bulunuyor. Bu ba fl n bir ölçüde de olsa yaralar sarmas n ve bölgede uzun vadeli iyileflme sürecine h zland r c bir biçimde katk da bulunmas n temenni ediyoruz dedi. Vakf n tsunamiden zarar gören Endonezya, Tayland, Malezya ve Hindistan da ofisleri bulunuyor. J.C. Hempel Vakf gemi, konteyner, yat, dekorasyon ve endüstri alanlar nda kullan lan koruyucu boyalar n üreticisi Hempel in tek pay sahibi. Vak f ayn zamanda ço unlukla deniz tafl mac l, ticaret ve endüstride ortak kazanç sa lamak amac na yönelik kültürel, sosyal, insani ve bilimsel amaçlar da destekliyor. Donation from Hempel.C. Hempel Foundation has also joined among the organizations that extend donations to Southern Asia to help the relief J and reconstruction efforts after the devastating tsunami disaster. The Foundation has donated DKK 2 million (USD 360,000) to be equally shared between SOS Children s Villages and UNICEF. We have deep roots and many employees, partners and customers in Southeast Asia," says the Hempel Foundation's Chairman Claus Colliander. We hope this donation will help relieve some of the immediate effects, and contribute to long-term recovery in the region. The Foundation has offices in Indonesia, Thailand, Malaysia, and India that were hit by the tsunami. J.C. Hempel Foundation is the sole shareholder of Hempel, the leading manufacturer of protective coatings within the marine, container, yacht, decorative and protective market segments. The Foundation also supports cultural, social, humanitarian, scientific and other objectives for the common good, mainly within shipping, trade and industry. 092 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

4 Tsuneishi den k zak ata New slipway from Tsuneishi suneishi A r Sanayi, Filipinler deki ikinci k za n n T inflas n tamamlad. Japon Tsuneishi nin Filipinli Aboitiz Grup ile ortak giriflimi olan tersanede yap lan ikinci k zak sayesinde, bir y lda infla edilen gemi say s iki kat na ç kacak. Yeni k zak, ilk k zaktan daha büyük ve 100 bin dwt ye kadar gemilerin inflas na olanak sa l yor. kinci k za n da devreye girmesiyle Filipinler deki tersane art k 45 gün yerine, 22 günde bir yeni bir kuru yük gemisi suya indirebilecek kapasiteye eriflmifl oldu. Bu y l siparifl edilen 12 gemiden yedisi yeni k - zakta infla edilecek. 12 gemi sipariflinin yedisi Avrupal, befli ise Japon flirketlerine ait. suneishi Heavy Industries T has completed construction of its second slipway in Philippines. The slipway that has been constructed at a port that is a joint venture between Japan-based Tsuneishi and the Philippines-based Aboitiz Group is bigger than the first slipway and can accommodate vessels weighing up to 100 thousand DWT. Completion of the second slipway now enables the company to build one bulk carrier every 22 days from the previous one vessel every 45 days. The second slipway is scheduled to build seven of the 12 vessels booked for delivery this year. Seven of these ships were ordered by European companies, while the remaining five were by Japanese shipown- Dev dondurma karaya oturdu Giant ice-cream runs aground! Drygalski Buzulu Drygalski Ice Tongue G eçen say m zda Dev dondurman n korkutan yolculu u bafll yla verdi imiz haberin kahraman olan B15A kodlu buzda n n seyahati sona ermifl gibi görünüyor km2 lik alan yla dünyan n en büyük buzda olan B15A n n, Drygalski Ice Tongue ad yla bilinen 97 kilometre uzunlu undaki buzula 5 kilometre kala karaya oturdu u tahmin ediliyor. B-15a Buzda B-15a Iceberg t seems journey of the I iceberg known as B15A, which we covered in our previous issue, has come to an end. B15A, the world s largest iceberg with total area of 3108 square kilometers, appears to have run aground about three miles (5 kilometers) from the glacier, known as the Drygalski Ice Tongue, which is 97 kilometers long.

5 KS HI OS R A T WD A AV EL G A Bunkerde Cebelitar k a rakip ç kt A competitor against Gibraltar in bunker market spanya n n Algeciras Liman, Cebelitar k a rakip olacak bir bunker merkezi kurmaya haz rlan yor. Merkez için uygun yer belirlenmeye çal fl ld gibi firmalardan fiyat teklifi alma süreci de Aral k 2004 te bafllat ld Nisan na kadar fiyat teklifleri kabul edilecek, ihaleyi kazanan firma ise 2005 A ustosu nda belli olacak. Algeciras Liman flletmesi kazanan firmaya alt hektarl k bir arazi vererek bunker depolama merkezi ve gemi yak t destek birimini infla etmesini isteyecek. Terminal iflletmecileri de merkezin altyap s n oluflturup, daha sonra bu depolar ba ms z tedarikçilere kiralayabilecek. Yeni kurulacak tesiste ilk gemi yak t sat fllar n n 2006 y l n n sonuna do ru bafllamas bekleniyor. spanya n n en ifllek limanlar ndan olan Algeciras Liman na y lda yaklafl k 20 bin gemi yanafl yor. Cebelitar k Bo az ndan geçen gemi say s 85 bin. he Port of Algeciras in T Spain prepares to establish a bunker center to compete with Gibraltar. The port authority of Algeciras is opening up land for the center and the tender process was opened in December 2004 and will remain open until April The winner is due to be announced in August The Algeciras port authority will provide the winning company with six hectares of land for the construction of bunker storage and support units. The terminal operators will establish the infrastructure of the center and then let out these storage units to independent suppliers. It is expected that the first marine sales from the new site by the end of Up to 20,000 vessels visit the port of Algeciras every year and 85,000 pass the Straits of Gibraltar. eçen say m zda haberini Gverdi imiz sac fiyatlar ndaki ola anüstü art fl n ac s ç kmaya bafllad. Malzeme fiyatlar n n artmas, Amerikan Dolar - n n de er kaybetmesiyle birlikte çeli in h zl yükselen fiyat n n bir yüzde 10 daha zam yemesi, tersanecileri iyice zor durumda b - rakt. Bu art fl, dünyan n en büyük gemi inflac lar Güney Kore ve Japonya tersanelerinin, yeni infla kontratlar n yeniden gözden geçirmelerine yol aç yor. Bunda Koreli çelik üreticilerinin önümüzdeki alt ay içinde fiyatlar yeniden yüzde 10 civar nda Çelik fiyatlar tersanecileri zorluyor art raca endiflesi de büyük rol oynuyor. Nitekim Güney Kore deki baz tersaneler, neredeyse iki y l önce imzalad klar kontratlardaki fiyatlar yükseltebilmek için armatörlerle temasa geçmeye bafllad bile. Hatta baz armatör-tersane görüflmelerinin uzlaflmayla sonuçland haberleri de geliyor. Ad aç klanmayan bir Japon tersanesinin, 2002 sonunda sipariflini ald ve 16 milyon dolara anlaflt 28 bin dwt lik bir geminin, yine ad aç klanmayan armatöründen 4 milyon dolar fazladan ücret ald söyleniyor. Gemi infla talebinin son derece yüksek oldu unu belirten broker ler, bugünkü piyasa koflullar itibariyle böyle bir gemi için 20 milyon dolar n ucuz kald n, as l fiyat n milyon dolar aras nda olmas gerekti ini belirtiyorlar. Steel prices dent shipbuilders hipbuilders began to suffer Sthe consequences of extraordinary rise in steel plate prices, which we reported in our last issue. An additional 10 percent increase in the already rising steel prices as a result of the increase in the prices of raw materials and downward float of the US$ has put the shipbuilders in a rather difficult situation. The increase leads the shipyards in world s two biggest shipbuilding nations, South Korea and Japan, to revise the new shipbuilding contracts. The concern that the Korean steel makers will increase their prices by around 10 percent in the next six months plays a big role in revision of contracts. As a matter of fact, some South Korean shipyards have already begun negotiating with shipowners in an attempt to increase the prices of the contracts signed almost two years ago. It is reported that some negotiations between shipowners and shipyards reached favorable settlement. It is also reported that a Japanese shipbuilder received an extra US$ 4 million from a shipowner for a 28 thousand DWT vessel, which had been ordered by the end of 2002 at a price of US$ 16 million. Stating that demand for shipbuilding is enormously high, the shipbrokers say that, taking into consideration the current market conditions, US$ 20 million is a cheap price for such a vessel, and that the actual price should be between US$ 22 and 23 million. 094 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

6 Hempel Radagram ile do ru epoksi seçimi Correct epoxy selection with Hempel Radargram empel Hempel Epoksi Radargram sistemiyle, müfl- H terilerinin hangi epoksi boyas n kullanmal y z sorusunun yan t n bulmalar konusunda ileri bir ad m att. Seçimi yapmak için kullanaca n z radargram a adresinden ulaflmak mümkün. Radargram a ulafl ld nda ve ürün listesinden istenilen ürün seçilip üzerine t kland nda, radar görüntü taramas yla ürünün profili çiziliyor. Radargram ürünlerin resmini sunan, sekiz performans de erine dayal bir görsel flema. Bu de erler tüm epoksi ürünlerinin uygulama ve koruma performans özelliklerini belirtiyor. Ürünler bu de erlerin etkileri bak m ndan 0 den 10 a kadar rakamlarla derecelendiriliyor. Radargramda mavi gözüken ürünler hem sulu hem de kuru alanlarda, k rm z gözüken ürünler sadece kuru alanlarda kullan labiliyor. nfo k sm na t klan ld nda da ürünle ilgili yaz l bilgilere ulafl l yor. Tüm bu bilgiler fl nda müflteriler kendilerine uygun olan en do ru epoksi boyay daha kolay seçebiliyor. Hempel, epoksi için ayr ca bir de Epoksi Ansiklopedisi haz rlam fl. Bu ansiklopedi, epoksi boyalar n n tarihçesi, teknolojisi ve tüm ana türleri hakk nda bilgiler veriyor. Ansiklopedi epoksi teknolojisini daha iyi anlayabilmeye yard mc olacak bir Epoksi Sözlü ü nü de bar nd r yor. Öte yandan Hempel, yeni infla projelerinde, geminin hemen hemen tüm alanlar na uygulanabilecek HEMPADUR UNIQ (Universal New Innovative Quality - Evrensel Yeni Yenilikçi Kalite) 4774 epoksi boyas n da gelifltirdi. Yaz ya da k fl aylar s ras ndaki yeni inflalarda kullan lmak üzere iki versiyonu bulunan boya, çok dayan kl ve korozyona karfl tam etki sa l yor. empel has taken an H advanced step to provide assistance to its customers to find the correct epoxy paint for their specific application with a system called Hempel Epoxy Radargram. The Radargram can be accessed at When a product is selected from the product list, it displays the profile of the product with a radar scan animation. Radargram is a visual diagram based on eight different product performance criteria. The values displayed by the Radargram indicate the application and protection performance characteristics of the product. The Radargram uses a scale from 0 to 10 to indicate the effects of those values. A blue Radargram indicates that the product is intended for both submerged and dry areas and a red Radargram indicates that the product is intended for dry areas. The Info section provides further written information about the selected product. In the light of this information, the customers are able select the correct epoxy paint appropriate for their own application. Hempel has also prepared an Epoxy Encyclopedia for epoxy. The encyclopedia provides information about the history, technology, and all major types of epoxy. It also contains an Epoxy Glossary to help better understand the epoxy technology. Hempel has developed a new epoxy paint named HEMPADUR UNIQ (Universal New Innovative Quality) 4774 that can be applied on all surfaces on ships during the new construction stage. Available in both winter and summer versions, the product is very durable and provides full protection against corrosion. Boreas Group: Denizcilere yeni destek A new support to shipping industry enizcilik sektörüne hizmet Dvermeyi amaçlayan yeni bir flirket kuruldu: Boreas Group. Grubun denizcilik ve lojistik alan nda toplanan hizmetleri flunlar: Gemi kiralama, gemi iflletmecili i, gemi brokerli i, gemi acenteli i, liman iflletmecili i, liman sat fl ve pazarlamas, enspektörlük hizmetleri, dan flmanl k hizmetleri. fiirketin yönetim kurulu baflkan Mustafa Öçal r kurulufl amaçlar n flöyle aç kl - yor: Deniz hukukundan liman hizmetine kadar uzanan alt, yedi lojistik ve denizcilik aktivitesini bir araya toplay p, ilgili ifllemleri tek noktadan verebilmeyi hedefledik. Dileyenlerin topluca, dileyenlerin de parça parça yararlanabilmesini sa lamak amac nday z. Boreas Group halen stanbul ve zmir ofislerinden hizmet veriyor. Yurtiçinde Bursa, Mersin, Ankara ve Denizli de, yurtd fl nda ise Benelux-Antwerp, ABD, Uzakdo u, ngiltere ve talya ofislerinin aç lmas için görüflmeler sürdürülüyor. new company has been A established to provide services to the shipping industry: Boreas Group. Group provides services in the following fields: chartering, ship management, ship brokerage, shipping agency, port operation, port sales and marketing, inspection services, and consultancy services. Mustafa Öçal r, Chairman of the Board of Directors of the company, summarizes the establishment objectives of the company as follows: We have aimed to combine six to seven logistics and shipping activities ranging from maritime law to port services to be able to provide all relevant services from a single source. Our objective is to enable the customers to take advantage of all our services as a whole or partially. Boreas Group currently has offices in Istanbul and Izmir, and negotiations are underway to open new offices in Bursa, Mersin, Ankara, and Denizli within Turkey, as well as overseas offices in Benelux- Antwerp, the USA, Far East, the United Kingdom, and Italy. MARINE & COMMERCE JANUARY

7 KS HI OS R A T WD A AV EL G A Kalmar dan gelifltirilmifl Ro-Ro tractor Kalmar introduces its improved Ro-Ro Tractor almar Industries, gelifltirilmifl TRX182 model 4x4 K Ro-Ro Tractor ü hizmete sundu. Yeni tractor ler dikkat çekici ifllevleri ve teknik özelliklerin yan nda, yeni bir tasar - ma ve kullan c dostu birçok özelli e de sahip. Yeni modelde güvenli e öncelik verilmifl ve yeni kabinin uluslararas standartlara uygun olarak devrilmeyi önleyici yap ya sahip olmas sa lanm fl. Yeni motor havaland rma filtre sistemiyle, egzoz borusu ve susturucusu sayesinde ç kan gürültü de en aza indirgenmifl. Ayr ca TRX182 nin yükseltme platformunun gövdeye ba land nokta daha esnek hale getirilerek, gövdeye gelen bas nç azalt lm fl. Tabii yeni modelin sürücüye genifl bir görüfl aç s sa lad n da eklemek gerek. Yeni tractor seçime ba l olarak sunulan elektronik kontrollü SisuDiesel 74 ETS motoru sayesinde az yak t tüketiyor. Tractor ler terminallerde çeflitli amaçlar için kullan labilecek bir yap ya sahip. Hafif da t m amaçl kullan lan tractor lerin yan s ra, çelik rulolar n tafl nd - a r sanayi tipi tractor ler de var. Dünyan n ilk Ro-Ro Tractor ünü yapan Kalmar Industries, 1960 l y llardan bu yana Ro- Ro uygulamalar için makineler gelifltiriyor. Firman n Ro-Ro forklift üretimi de var. almar Industries has K introduced its improved TRX182 model 4x4 Ro-Ro Tractor. In addition to attractive functions and technical specifications, the new tractor has a new design and many user-friendly features. Kalmar has put safety first and the new cabin is fully tested according to international standards such as Rollover Protective Structure (ROPS). The new engine air filter system, as well as a new silencer and exhaust pipe the noise pollution is minimized. Furthermore, the structure by which the lift boom is mounted to the frame has been made flexible, which means less stress to the tractor frame structure. The new tractor s fuel consumption is reduced with the new optional SisuDiesel 74ETA diesel engine equipped with a fully electronic control unit. The new tractors have a structure for various purposes in terminals. In addition to models for lighter distribution, there are those designed to undertake demanding duties for heavy industries, such as steel mills. Having manufactured the world s first Ro-Ro tractor, Kalmar Industries has been developing machinery for Ro-Ro handling since the 1960s. Lift ve treylerler Ascom dan arinalara lift ve treyler hiz- veren ASCOM Grubu, Mmeti Türkiye de Marmaris Netsel Marinas nda ve Turgutreis D- Marin de çal flmalar n sürdürüyor. Grubun Netsel Marina da 100 tonluk lifti, D-Marin de de 40 ton kapasiteli treyleri bulunuyor. ASCOM Türkiye mümessili Murat Erdem, ça dafl marinalarda art k liftlerin mutlak bir gereksinim oldu unu, ayr ca yer kayb n en aza indirmek bak - m ndan treylerlerin de büyük yarar sa lad n belirtti. ASCOM Grubu, 720 tonla dünyan n en yüksek kapasiteli vincine ve 300 tonla en yüksek kapasiteli treylerine sahip. roviding lift and trailer P services to marinas, the ASCOM Group also continues rendering services at Marmaris Netsel Marina and Turgutreis D-Marin in Turkey. The Group has a 100-ton lift at Netsel Marina and a 40-ton trailer at D-Marin. Murat Erdem, ASCOM s agent in Turkey, said the lifts have become an absolute necessity for modern marinas and that the trailers provide great benefits in terms of minimizing loss of space. The ASCOM Group owns the world s highest capacity crane (720 tons) and the highest capacity trailer (300 tons). Ascom provides lift and trailer services 096 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

8 DEVA Çanakkale Savafl n belgeliyor A documentary of the Dardanelles campaign by DEVA eva Holding, Çanakkale Sa- konusunda iki önemli ya- Dvafl p ta birden imzas n att. Tolga Örnek in yönetti i Gelibolu belgeseline sponsor olan firma, ayr - ca Çanakkale: Ac laç isimli bir kitab da yay na haz rlad. Her iki yap t da savafl n y ldönümünde kamuoyuyla buluflacak. Deva Holding den yap lan aç klamada Çanakkale: Ac laç isimli kitab n Çanakkale Savafl n n s hhiye cephesinin durumunu gözler önüne sermek amac yla haz rland n bildiriyor. Kitapta, en az savafl kadar öldürücü olan bulafl c hastal klardan bafllayarak, tedavi yöntemlerini, ameliyatlar, ilaç ve malzeme eksikli ini, hastaneleri, doktorlar, yokluklar ve katlan lan zorluklar konu al n yor. Gelibolu isimli yaklafl k 90 dakikal k belgeselde ise, farkl uluslardan birkaç askerin hikayeleri aktar l yor. Belgeselde bir yandan savafl n tarihi önemi ifllenirken, öte yandan hiç tan mad - bir düflmana karfl savaflmaya gelmifl askerler ve vatan - n kaybetme tehlikesine karfl savaflan askerlerin hikayeleri de anlat lacak. eva Holding has become Dsponsor of two important works on the Dardanelles Campaign, which is known as the Battle of Çanakkale in Turkey and simply as Gallipoli in Australia and New Zealand. One of these works is the documentary titled Gallipoli, written and directed by Tolga Örnek. The company also prepared the book titled Çanakkale: Ac laç (The Dardanelles: A Bitter Pill) for publication. Both works will be introduced on the anniversary of the Dardanelles Campaign. It was stated in a press release issued by Deva Holding that the book titled Çanakkale: Ac laç (The Dardanelles: A Bitter Pill) was prepared to reveal the situation of the medical front of the Dardanelles Campaign. Beginning from contagious diseases that were as deadly as the battle itself, the book deals with treatment methods, surgical operations, lack of medications and materials, hospitals, poverty, as well as the difficulties endured. And the 90-minute documentary titled Gallipoli tells the stories of several soldiers of different nations. The documentary also tells the stories of the soldiers, who came to fight against an enemy that was completely unknown to them, as well as of those, who fought against the enemies that had come to invade their homeland. MARINE & COMMERCE JANUARY

9 KSB IHRI SOISA RE A T F H WADN ABEAV EW EL RS GL AE R ekstil üreticisi Telateks A.fi. TTürkiye de ilk kez, plastik kompozit sektörüne multiaxial teknoloji nin olanaklar n sunuyor. Metyx markas yla piyasaya sunulan multiaxial kumafllar, denizcilik, inflaat, havac l k, enerji, tafl mac l k, otomotiv, spor, altyap, üstyap ve medikal gibi kompozitlerin oldu u her alanda kullan labiliyor. Aç k kal plama, RTM, vakum infüzyon, pultruzyon gibi çeflitli kompozit üretim yöntemlerine de uygun olan bu kumafltan yat, tekne ve bot imalat sanayisinden konteynerlere, uçak gövde, kanatlar ve parçalar ndan bas nçl tank, profil, silo, dolap, kabin üretimine kadar birçok dalda yararlan l yor. Multiaxial kumafl kullanmak birçok aç dan avantajl. Bu avantajlar, kompozit üreticisine tasar m esnekli i sa lamas, reçine kullan m nda, iflçilik ve zamanda tasarruf, reçinenin h zl ilerledi i, slanman n daha kolay oldu u ve reçine uygulamas s ras nda oluflabilen hava boflluklar n engelleyen yap s, kompozit üründe düzgün yüzey görüntüsü, düflük fire oran, kesildi inde kumafl n da lmamas, yüzey tülü, keçe gibi malzemelerle kombine olarak üretilebilmesi biçiminde s ralanabilir. MULTIAXIAL Telateks ten yeni bir kumafl A new fabric from Telateks extile manufacturer Telateks TA.S. provides, for the first time in Turkey, the plastic composite sector with the facilities of the multiaxial technology. Launched on the market under the brand Metyx, the multiaxial fabrics are used in all areas where composites are used, e.g. maritime, construction, aviation, energy, transportation, and automotive industries, as well as sports, infrastructures, super structures, and medicine. Also suitable for production techniques such as open molding, RTM, vacuum infusion, and pultrusion, this fabric is utilized in many fields ranging from yacht, ship and boat building industry to container, aircraft body, wing and part manufacturing industries, and from pressure tank, and silo production to cabinet and cabin production, etc. Multiaxial fabrics provide many advantages to composite manufacturers, e.g. flexibility in design, lower resin consumption, labor and time savings, faster wet-out with less air entrapment, smoother surface on the composite product, lower rate of waste, and production with surface veil or felt, etc. SEDNA balans ar nd rmay baflard SEDNA succeeds in purifying ballast water amann AG, balans suyu- yaratt zararl etki- Hnun leri önlemek için yeni bir sistem gelifltirdi. Yerli olmayan zararl canl lar n güvenli ve etkili bir flekilde etkinliklerinin giderilmesi (SEDNA) ad verilen bu yeni sistem, geminin içine kurulacak ve çok az yer kaplayacak. Birçok gemi tipine uyarlanabilecek olan sistem sayesinde balans tanklar na al nan su ar nd r - lacak ve bar nd rd tortular da yok edilecek. SEDNA tortular n giderilmesi için hidro siklonlardan, organizmalar n etkili biçimde yok edilmesini sa layan kendi kendini temizleyen 50 mikrometrelik filtreden ve arta kalan di- er organizmalar n etkisini gidermek için kullan lacak olan bakterilerle tamamen ayr flabilen oksidan n belli aral klarla verilmesini sa layan doz istasyonundan olufluyor. Sistemin, IMO nun Balans Suyu Konvansiyonu ndaki D2 iyilefltirme standard yla uyumlu oldu u, 2000 saatten fazla süren tam teflekküllü deneylerle kan tland. Sistemin sertifikaland rma ifllemi Mart 2005 te gerçeklefltirilecek. amann AG has developed Ha new system to prevent hazardous effects created by the ballast water of vessels. Named Safe Effective Deactivation of Non- Indigenous Aliens (SEDNA), this new system will be installed inside the vessels and occupy a small space. The system can be adapted to many vessel types and purify the water in the ballast tanks and eliminate sediments. SEDNA comprises of hydro-cyclones for sediment removal, a self-cleaning 50 micrometer filter for the effective removal of a wide range of organisms, and a dosing station for the fully biodegradable oxidant for and effective inactivation of all remaining organisms. The system has been proven to conform to the D2 treatment standard of IMO s Ballast Water Convention as a result of tests that lasted more than 2000 hours. The certification of the system will be completed in March ULUSLARARASI DEN Z & T CARET OCAK 2005

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı