PROCEEDINGS BOOK. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017) ISBN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROCEEDINGS BOOK. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017) ISBN:"

Transkript

1 PROCEEDINGS BOOK 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017) Istanbul, TURKEY Edited By Hayrullah KAHYA

2 DEVLET VE ÖZEL BANKA ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ 1*Melis YALÇIN, 2Selin ÇAVUŞOĞLU Lec. Manisa Celal Bayar University, TURKEY, Dr., Manisa Celal Bayar University, TURKEY * Corresponding author Abstract Comparative Analysis of Psychological Resilience Levels of Stateand Private Bank Employees Psychological resilience is an ability to bounce back from adversities, set backs or difficulties in face of stressful life events. Psychological resilience has developed with indivual s experiences, has given power of cope with new problems more easily after overcoming problems. The purpose of this research psychological resilience levels of empyoyees working in private and publicbanks is examined in terms of the their gender, marital status, seniority, working and learning situations. Because of reducing stess s negative effects of psychological resilience in organizations such as bank that employees work under intense stress it is important to determine which demographic factors are associated with its. Personal information form and Psychological Hardiness Scale were used in collecting research data. In this research sampling is not done. It was struggled to reach all of the main audience. Data obtained were analyzed with SPSS 21 statistics package programme. In results of research it is seen a significant correlation between psychological resilience and demographic factors. Ultimately the probable results that stated relations may bring are discussed in the organizational context. KEYWORDS: Psychological Resilience, Demografic Factors, Bank Employees 1. GİRİŞ Günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler, rekabet üstünlüğü sağlayan kaynaklarda da bir dönüşüme yol açmıştır. Bu dönüşümler sonucunda, geleneksel rekabet araçları olarak kabul edilen finansal, fiziksel ve teknolojik sermaye türlerinin sürdürülebilir rekabet için tek başına yeterli olmadığı aşikardır (Biçkes vd., 2014: 101). Bu koşullarında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmenin en önemli aracı olarak çalışanların kabul (Erkuş ve Afacan Fındıklı, 2013: 315) edildiğini söylemek mümkündür. Bu kabulün altında yatan nedenlerin başında çalışanların örgüte karşı sergiledikleri davranışların, öncelikle örgütsel verimlilik, performans ve başarı ile yakın ilişki içinde olması yatmaktadır (Çetin vd., 2013a: 32). Son yıllarda işyerlerinde performans artışı için ölçülebilen, geliştirilebilen ve etkin olarak yönlendirilebilen insan kaynağı potansiyelinin ve psikolojik kapasitesinin incelenmesine ilişkin uygulamalar olarak tanımlanan psikolojik sermaye kavramının çalışanların tutum ve davranışları üzerinde ne derece etkili olduğu pek çok çalışmaya konu olmaktadır (Keleş, 2011: 343). Psikolojik sermaye kavramı, 2004 yılında Fred Luthans ve arkadaşları tarafından ortaya konulmuştur. Umut, iyimserlik, öz-yeterlilik ve dayanıklılık boyutları ile açıklanan ve bireylerin pozitif güçlerine odaklanan (Yetiş, 2016: 61) psikolojik sermaye konusu, ülkemizde örgütsel davranış alanında yeni yeni araştırmalara konu yapılan bir alandır. Psikolojik sermaye kavramı, geçmişte üzerinde önemle durulan ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye türlerinden farklı özelliklere sahip olması sebebiyle örgütler için önemi her geçen gün artmaya devam etmektedir. Psikolojik sermayenin örgütsel bağlamdaki en önemli alt boyutu olarak kabul edilen psikolojik dayanıklılık, zorlu olaylardan sonra yeniden toparlanabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada psikolojik dayanıklılığı yüksek bireylerin özgüvenleri yüksek, gelecekten umutlu ve iyimserliklerini asla kaybetmeyen bir yapıya sahip olacakları; bu sayede de iş yaşantılarında daha başarılı olacakları kabul edilmektedir (Genç, 2014). 228

3 Çalışanlar yaşadıkları stres ve zorlanmalar karşısında kendini koruyacak düzeyde olmadıklarında, kendilerini güçsüz hissedebilmekte, ayrıca psikolojik ve fiziksel açıdan birtakım rahatsızlıklar yaşayabilmektedirler. Stres verici yaşam olayları karşısında çalışanların kendisini çabuk toparlanmasını sağlayan en önemli özelliklerinden birisi psikolojik dayanıklılıktır (Güngörmüş vd., 2015: 9). Yoğun ve sürekli olarak strese maruz kalınması ise öncelikle bireyler üzerinde, ardından genişleyerek aile ve iş yaşantısında olumsuz sonuçlara neden olmaktadır (Ocak ve Güler, 2013, 136). Gerek kamu gerekse özel sektör banka çalışanlarının yoğun stres altında çalıştığı düşünülecek olursa banka çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin yüksek olması hem bireysel hem de kurum performansına olumlu katkı yapacağı söylenilebilir. Psikolojik dayanıklılığın stresin olumsuz etkilerini azaltabilmesi sebebiyle banka gibi çalışanların yoğun stres altında çalıştığı örgütlerde hangi demografik faktörler ile ilişkisinin olduğunun tespit edilmesi önem arz etmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde psikolojik dayanıklılık kavramı tanımlanmış ve literatür kaynaklarından yararlanılarak açıklanmıştır. Alan araştırması bölümünde ise bankacılık sektöründe çalışan personele yönelik yapılan anket sonuçlarından yararlanılarak psikolojik dayanıklılık ve demografik faktörler arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç ve öneriler kısmında ise, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ve önerilere yer verilmiştir. 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Bireysel ve toplumsal bir bütün olan insan, kimi zaman mevcut düzen dahilinde, bütünlüğünün ve uyumu sekteye uğratan güç durumlarla karşılaşabilmektedir (Ülker Tümlü ve Recepoğlu, 2013: 206). Pozitif örgütsel davranış alanı, çalışanların pozitif psikolojik sermayelerini ölçmeyi, geliştirmeyi ve örgütsel çıktılara dönüştürmede etkin bir şekilde yönetebilmeyi amaçlamaktadır (Topaloğlu ve Süral Özer, 2014: 158). Pozitif psikolojinin olumlu davranışlar üzerindeki vurgusunun örgüt seviyesine yansıması, örgütsel davranış yazınına pozitif örgütsel davranış ve buradan hareketle psikolojik sermaye yaklaşımını kazandırmıştır (Yaşin, 2016: 43). Pozitif psikolojik sermaye, bireylerin psikolojik olarak pozitif gelişme durumunu ifade etmektedir. Bu gelişmeler sonucunda bireyler zorlu görevlerin üstesinden gelebilecek donanıma sahip olacaklardır. Zorlu görevleri başarabilmek için gereken çabayı sarf edebilmeyi sağlayacak güven (öz- yeterlilik), mevcut durumlarda ve gelecekte başarılı olabilmek konusunda pozitif düşünme (iyimserlik), başarılı olabilmek için belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yeterli çaba sarf etmek ve gerektiğinde hedeflere giden yolları yeniden gözden geçirebilmek (umut), sorun ve sıkıntılarla karşılaşıldığında da başarıya ulaşabilmek kendini toparlamak ve devam etmek (psikolojik dayanıklılık) (Luthans vd., 2007: 542) gibi donanımlara sahip olmak psikolojik sermayenin konusunu oluşturmaktadır. Bireyler, yaşamlarının çeşitli dönemlerinde farklı durumlar ve olaylar ile yüz yüze gelmektedir. Bu durum ve olaylar her zaman olumlu olamayabilir. Özellikle olumsuz durumlarda kendini gösteren psikolojik dayanıklılık, her bireyde farklı düzeylerde kendini göstermektedir. Psikolojik dayanıklılık, Latince resilire kökünden türemiş olup; esnek ya da elastik olma manasında kullanılmaktadır (Öz ve Bahadır Yılmaz, 2009: 84). Dayanıklılık, karşılaşılan travmatik durumların ardından, bireyin kendini toparlama ve yeni duruma uyum gösterme kabiliyetidir. Aynı travmatik olayla karşılaşan bireylerin, olay sonrasındaki psikolojik sıkıntıları ve bu sıkıntıların yoğunluğu farklılık gösterebilmektedir (Çam vd., 2014: 160). Kavram, iş hayatı açısından ele alındığında, zorluklar, çatışmalar ve hatta ilerleme ve artan sorumluluklar gibi olumlu olaylar karşısında bireyin kendini toplayabilmesini sağlayan geliştirilebilir bir kapasite olarak tanımlanabilir (Luthans, 2002: 702). Örgüt alanında psikolojik dayanıklılık, hem olumsuzluk, çatışma, başarısızlık, terslik, anlaşmazlık (Luthans, 2002: 702) sonucu ortaya 229

4 çıkabilecek bir gelişme karşısında hem de pozitif anlamda artan sorumluluk sonrası kişinin tekrar kendini toparlayarak bu durumla baş etme kapasitesini göstermektedir. Bu sebeple kavram sadece olumsuz anlamda değil olumlu olaylar karşında da baş etme yeteneği olarak ifade edilmektedir (Luthans vd., 2007: 79). Psikolojik dayanıklılığın ağırlıklı olarak negatif durumlarda kendisini gösterdiği düşünülse de, psikolojik dayanıklılığın iş hayatına has negatif koşul ve süreçlerde kişinin stres ile başa çıkmasını sağlayan bir kabiliyet olduğu söylenebilir (Dağcı ve Kartopu, 2014: 367). Dolayısıyla dayanıklılık; risk veya zorluklarla yüz yüze gelindiğinde, bunlara pozitif tepki gösterme ve uyum sağlamadır (Norman vd., 2010: 381). Başka bir deyişle psikolojik dayanıklılık; dikkate değer sıkıntı ve risk durumlarında olumlu uyum sağlayabilme yöntemleri geliştirilmesidir (Masten ve Reed, 2002: 75). Literatürde psikolojik dayanıklılık ile ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında farklı özelliklerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Masten vd., yaptıkları literatür taraması ile tanımların ortak noktalarını ele alarak psikolojik dayanıklılık kavramını üç temel özellik ile ele almışlardır (Masten vd., 1990 den aktaran Ülker Tümlü ve Recepoğlu, 2013: 206 ): Birinci temel psikolojik dayanıklılık özelliği, olumsuzluklara rağmen mevcut zorlukları aşabilen ve beklenenden daha iyi gelişim gösteren bireylerin ayakta kalmalarını sağlayan özellik veya kişisel bir yeteneğe sahip oldukları inancını tanımlamak için kullanılmıştır. İkinci temel psikolojik dayanıklılık özelliği, stresli yaşam deneyimleri karşısında bireyin çabuk uyum sağlayabilme yeteneğine işaret eder. Üçüncü psikolojik dayanıklılık özelliği ise, doğal felâket yaşama, çok sevilen yakınını kaybetme, kazalara maruz kalma gibi travma durumlarını atlatmayı ifade eder. Psikolojik dayanıklılık kendilik algısı, gelecek algısı, yapısal stil, sosyal yeterlilik, aile uyumu ve sosyal kaynaklar olmak üzere toplam altı faktörlü bir yapıyı ifade etmektedir (Fribog vd., 2005: 35). Kendilik algısı, öz farkındalık ile ilişkili bir kavram olup, temelde kişinin kendisine ve kim olduğuna yönelik düşünceleri ifade etmektedir. Gelecek algısı, olumlu bakış açısı çerçevesinde kişinin geleceğe yönelik algılarını kapsamaktadır. Yapısal stil, kişinin bir bakıma kendine güveni, güçlü tarafları ve öz disiplini gibi bireysel özelliklerinden oluşmaktadır. Sosyal yeterlilik, kişilerin çevreden destek görüp görmediğiyle ilişkili bir faktördür. Aile uyumu, kişinin ailesinden aldığı desteğe veya ailesi ile olan uyumuna işaret etmektedir. Son olarak sosyal kaynaklar ise kişinin sosyal ilişkilerinin gücünü göstermektedir (Çetin vd., 2015: 83). Just (1999), psikolojik dayanıklılığı yüksek kişileri kolay pes etmeyen, görevlerini her şartta devam ettiren ve işlerini bitirmeye odaklanan kişiler olarak tanımlamıştır (Bar; 2016: 55). Dayanıklılık düzeyi yüksek olan bireyler, stresli bir çevrede stressiz olabilme ve çevrenin stresini özümsemeden kendi içinde iyi hissedebilme özelliğini devam ettirirler (Yetiş, 2016: 16). Ayrıca bu bireylerin yaratıcı, değişime uyum sağlayan, terslikler ve engeller karşısında mücadeleci olmalarının performansları üzerinde olumlu etki yap tığı düşünülmektedir (Çetin ve Basım, 2012). Bu bağlamda psikolojik olarak dayanıklı bireylerin sosyal yetenekleri, problem çözme becerileri, iyimserlikleri, öz kontrol kabiliyetleri ve sorumluluk duygularının yüksek olacağı değerlendirilmektedir (Luthans vd., 2004). Psikolojik dayanıklılığı yüksek bir iş görenin stres eşiğinin daha yüksek olabileceği ve bu sayede çatışma, kriz, değişim ve diğer kritik koşullarda daha yüksek motivasyonla performans göstermesi beklemektedir. Psikolojik dayanıklılığı yüksek iş görenler, daha düşük oranda tükenmişlik duygusuna sahipken örgütsel amaçlara etkin ve verimli bir şekilde ulaşılmasına katkı sağlarlar. Bu bağlamda psikolojik dayanıklılığı yüksek, kendini örgütü ile özdeşleştirmiş ve 230

5 tükenmişlik düzeyi düşük iş görenler rekabetçi piyasalarda yer alan örgütler için vazgeçilmez birer sermaye olarak görülmektedir (Bitmiş vd., 2013). Örgütsel bağlamda, inisiyatif kullanma, proaktif olma, sorumluluk üstlenme veya yüksek performansla çalışma gibi çeşitli beklentiler yanında, ailesel ve sosyal talepler veya teknolojik ilerlemeler gibi çeşitli çevresel faktörler, kişilerin çeşitli baskılar altında kalmasına ve daha fazla stres yaşamasına neden olmaktadır. Hem örgütsel hem de çevresel olarak uzun dönemli ve yoğun biçimde stres yaşayan kişilerin (Çetin vd., 2013b: 95) çalışma yaşamının kalitesi için psikolojik dayanıklılıklarının arttırılması gerekmektedir. Banka çalışanlarının yaşadıkları yoğun stres ortamı sebebiyle psikolojik açıdan dayanıklı olmaları ve stres verici etkenlerden aşırı derecede etkilenmeden işlerini etkili şekilde yapmaları gerekmektedir. Bu sebeple de, banka çalışanlarının psikolojik dayanıklılığının artırılması, mesleğin stresli yönleriyle baş etme konusunda etkili bir yöntem olabilecektir. Çalışanların iş yerlerindeki verim ve performansları ile çok yakından ilişkili olan psikolojik dayanıklılığın ele alınması ve dayanıklılık düzeyleri düşük olan çalışanların bu dayanıklılık düzeylerinin arttırılmasına yönelik yöntemlerin araştırılması, örgütler için hayati bir önem taşımaktadır. Psikolojik dayanıklılık kavramı, bu çerçevede her türlü örgütsel yapılanmada örgütsel davranış açısından ölçülmesi ve yönetilmesi gereken bir kavramdır Araştırmanın Amacı 3. ARAŞTIRMA Bu çalışmanın amacı, banka sektöründe çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerine yönelik algılarını ölçmek ve devlet ile özel banka çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, kıdem, çalışılan kurum türü ve eğitim durumu gibi demografik faktörler açısından incelenmesidir. Bununla birlikte psikolojik dayanıklılığın alt boyutlarının (kendilik algısı, gelecek algısı, yapısal stil, sosyal yeterlilik, aile uyumu ve sosyal kaynaklar) devlet ve özel sektör açısından karşılaştırılması, çalışmanın amacını oluşturmaktadır Araştırma Yöntemi Araştırmanın ana kitlesi, Manisa / Kula İlçesinde faaliyet gösteren devlet ve özel bankalarında çalışan personeli kapsamaktadır. Ana kitlenin toplam büyüklüğü 72 kişi dir. Araştırmacılara bir kolaylık olması bakımından 0,95 güvenlik düzeyi ve farklı evren büyüklükleri için kabul edilebilir örneklem büyüklüklerine ilişkin Sekaran, 1992 den aktaran Altunışık vd., 2010, s.135 nin tablosundan faydalanılmıştır. Adı geçen tabloda 70 büyüklüğündeki ana kitle için yeterli örneklem büyüklüğü 59 olarak bulunmuştur. İlçede faaliyet gösteren devlet ve özel bankalarındaki çalışanların tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Bu amaçla gerekli izinler alınarak hazırlanmış 72 adet anket formu birimlere ulaştırılmıştır. 72 adet anket formundan 68 adedi (% 94, 44) geri dönmüştür. Geri dönen anketlerin 1 i eksik veriler nedeniyle değerlendirilememiştir. Sonuç olarak geçerli olan 67 anket formu SPSS 21 yazılımına kodlanarak girilmiştir. Araştırma verileninin toplanmasında kişisel bilgi formu ve psikolojik dayanıklılık ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikleri; frekans analizi, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testi yer almıştır. Psikolojik dayanıklılık ölçeği, 2005 yılında Friborg ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup Basım ve Çetin tarafından 2011 yılında Türkçe ye çevrilerek geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır (Basım ve Çetin; 2011). Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise alfa (α) katsayısı elde edilmiştir. Orijinal ölçeğin toplam Cronbach Alfa katsayısı 0,86 dır. Bu çalışmada ise yapılan güvenilirlik analizi sonucunda elde edilen Cronbach s Alpha değeri 0,97 dir. Aynı zamanda ölçeğin her bir faktörüne yönelik yapılan güvenilirlik analizi sonucunda güvenilirlik oldukça yeterli bulunmaktadır. 231

6 Tablo 1. Psikolojik Dayanıklılık Ölçek Faktörlerinin Güvenilirlik Analizleri Psikolojik Dayanıklılık Ölçek Faktörleri Kendilik Algısı Gelecek Algısı Yapısal Stil Sosyal Yeterlilik Aile Uyumu Sosyal Kaynaklar Soru Sayısı Araştırma Kısıtlılığı Cronbach s Alpha Değeri,87,84,79,86,87,87 Araştırmanın Manisa nın Kula ilçesinde 67 çalışana yapılması, çalışmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır. Diğer yandan ulaşım ve zaman kısıtlılığı nedeniyle Manisa nın sadece bir ilçesinde araştırmanın gerçekleştirilmesi ve örneklemin sadece banka çalışanlarından seçilmesi, ayrı bir kısıtlılık olarak değerlendirilmektedir Araştırmanın Hipotezleri Demografik özelliklerin psikolojik dayanıklılık düzeylerine etkisi var mı? sorusu ile kamu ve özel sektördeki banka çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında farklılık var mı? sorusu, araştırmanın temel sorularını teşkil etmektedir. Bu kapsamda demografik faktörlerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri üzerindeki etkisine yönelik 4 alt hipotez kurulmuştur. Hipotez 1: Yaş ile psikolojik dayanıklılık düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Hipotez 2: Medeni durum ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Hipotez 3: Cinsiyet ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Hipotez 4: Deneyim ile psikolojik dayanıklılık düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Hipotez 5: Sektör deneyimi ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı fark bulunmaktadır. Kamu ve özel sektördeki banka çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında farka yönelik ise bir hipotez kurulmuştur. Hipotez 6: Kamu ve özel sektördeki banka çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır Araştırma Bulguları Tablo 2. Örneklemin Demografik Özellikleri Erkek Kadın Evli Bekar Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Toplam Sayı Toplam Sayı Kamu Sermayeli Özel Sermayeli Ankete katılanların 45 ini erkek, 22 sini ise kadın çalışan oluşturmaktadır. Katılımcıların 52 si evli, 15 i bekardır. Çalışanların 24 ü kamu sermayeli, 43 ü ise özel sermayeli bankada çalışmaktadır. Lisans mezunu çalışan sayısı (57); lise mezunu (2), ön lisans mezunu (5) ve yüksek lisans mezunu (3) sayısından fazladır. Araştırmaya katılanların %32 sinin yaş aralığında olduğu, %25 inin ise yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda banka çalışanlarının yarısından fazlasının genç çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. 232

7 Tablo 3. Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına İlişkin Deneyim Dağılımı Statü/Deneyim Kamu Özel Toplam % 16 % 19 % 35 % 40 % 17 % % 20 % 31 % 51 % 4 % 21 % ve üzeri % 16 % 10 % 26 % 4 % 2 % 6 Özel sektörde 8-11 yıl deneyime sahip olan çalışanların oranı yüksek görülürken, kamu sektöründe 4-7 yıl ve 8-11 yıl deneyim oranı daha yüksek görülmektedir. Ayrıca genel toplam açısından değerlendirildiğinde çalışanların % 57 sinin 4-7 yıl, %51 inin 8-11 yıl deneyime sahip oldukları söylenilebilir. Tablo 4. Yaş ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki Farklılık İçin Kruskal Wallis H Testi PD Yaş Total N MeanRank 53,50 28,30 29,47 34,92 45,00 χ2 SD 9,675 p 4,046 Yapılan Kruskal Wallis H testinde p değerinin 0,05 seviyesinin altında olduğu görülmektedir. Hipotez 1: Yaş ile psikolojik dayanıklılık düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır hipotezi kabul edilmiştir. Bu sebeple yaş ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunduğu söylenebilir. Ortalamalar arasında anlamlı farklılık vardır. Bu anlamlı farklılık 21-25, ve yaş grupları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca yaş aralığındaki çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Tablo 5. Medeni Durum ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki Farklılık İçin Mann Whitney U Testi PD Medeni Durum Evli Bekar Total N MeanRank 34,96 30,67 Mann-Whitney U 340,000 Wilcoxon W 460,000 Z -,753 P (2-uçlu),452 Bütün sorularda p değerinin 0,05 seviyesinin üstünde olduğu görülmektedir. Bu sebeple evli ve bekarlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. Evli çalışanların psikolojik dayanıklılık puanları bekarlara kıyasla yüksek bulunmuştur. Hipotez 2: Medeni durum ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır hipotezi reddedilmiştir. Tablo 6. Cinsiyet ile Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki Farklılık İçin Mann Whitney U Testi PD Cinsiyet Kadın Erkek Total N MeanRank 33,09 34,44 Mann-Whitney U 475,000 Wilcoxon W 728,000 Z -267 P (2- uçlu),789 Yapılan Mann Whitney U testi sonucunda p değeri 0, 05 ten büyük olduğu için cinsiyet ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmadığı görülmektedir. Hipotez 3: Cinsiyet ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır hipotezi 233

8 reddedilmiştir. Diğer yandan erkek çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Tablo 7. Deneyim ile Psikolojik Dayanıklılık Arasında Anlamlı Farklılık için Kruskal Wallis H Testi Deneyim ve üzeri Total PD N Mean Rank 34,92 29,00 32,47 30,35 49,19 42,25 SD χ2 6,835 p 5,233 Yapılan Kruskal Wallis H testinde p değeri 0,05 ten büyük olduğu için deneyim ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Hipotez 4: Deneyim ile psikolojik dayanıklılık düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır hipotezi reddedilmiştir ile 20 ve üzeri deneyime sahip çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 8. Sektör Deneyimi ile Psikolojik Dayanıklılık Arasında Anlamlı Farklılık için Kruskal Wallis H Testi PD Sektör Deneyimi ve üzeri Total N Mean Rank 36,75 25,53 35,76 32,94 43,06 42,25 χ2 SD p 5,707 5,336 Yapılan Kruskal Wallis H testinde p değeri 0,05 ten büyük olduğu için bankacılık sektöründeki deneyim ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Hipotez 5: Sektör deneyimi ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı fark bulunmaktadır hipotezi reddedilmiştir ile 20 ve üzeri sektör deneyimine sahip çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 9. Kamu ve Özel Sektörde Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki Farklılık İçin Mann-Witney U Testi Kurum Türü PD Kamu Özel Total N Mean Rank ,76 32,36 Mann-Whitney U 456,000 Wilcoxon W 1359,000 Z -,895 P (2 -uçlu),371 Yapılan Mann-Witney U testinde p değerinin 0,05 seviyesinin üstünde olduğu görülmektedir. Genel anlamda kamu ve özel sektör çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Hipotez 6: Kamu ve özel sektördeki banka çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında anlamlı farklılık 234

9 bulunmaktadır hipotezi reddedilmiştir. Ancak yapılan testte cevapların ortalamalarına bakıldığında kamu çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeylerinin özel sektör çalışanlarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Tablo 10. Psikolojik Dayanıklılık Boyutlarının Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması İçin Crosstab ve Frekans Analizi Kendilik Algısı Gelecek Algısı Yapısal Stil Sosyal Yeterlilik Aile Uyumu Sosyal Kaynaklar Ortalama Kamu Sektörü Özel Sektör % 84 % 82 % 84 % 75, 3 % 90 % 83.4 % 83.1 % 78,1 % 72, 5 % 72 % 79, 5 % 85, 1 % 82 % 78,2 Psikolojik dayanıklılığın alt boyutları, kamu ve özel sektör açısından karşılaştırıldığında kamu çalışanlarının kendilerine ilişkin farkındalıklarının ve geleceğe dönük ümitlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca kamu çalışanlarının aile uyum düzeyinin daha yüksek olduğu, aile ilişkilerine daha fazla önem verdiği, daha planlı ve kuralcı bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan özel sektör çalışanlarının sosyal yeterlilik düzeylerinin kamu çalışanlarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle özel sektör çalışanlarının sosyal ortamlarda daha esnek olduğu, daha kolay bir şekilde yeni arkadaş edindiği ve diğer insanlarla bir arada bulunmaktan hoşlandığı belirtilebilmektedir. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı tüm örgütlerde yönetimin başarısı, örgütü amaçlara ulaştırma derecesi olarak tanımlanan yönetsel etkinlikle ölçülmektedir. Yönetsel etkinliğin artırılabilmesinin temel koşulu ise, insan gücünü amaçlar doğrultusunda harekete geçirebilme ve ondan iyi bir verim alabilmeyi gerekli kılmaktadır (Eren, 2004: 46). Verimlilik ve performans ile yakından ilişkili olan psikolojik dayanıklılık konusunun araştırılması, günümüz rekabet koşullarında stratejik rekabet avantajı elde etmek adına önemli sayılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, banka sektöründe çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerine yönelik algılarını ölçmek ve kamu ile özel banka çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, kıdem ve çalışılan kurum türü gibi demografik faktörler açısından incelenmesidir. Bununla birlikte psikolojik dayanıklılığın alt boyutlarının (kendilik algısı, gelecek algısı, yapısal stil, sosyal yeterlilik, aile uyumu ve sosyal kaynaklar) kamu ve özel sektör açısından karşılaştırılması, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla hazırlanan anket formu Manisa / Kula ilçesinde faaliyette bulunan kamu ve özel bankalarda çalışan 67 kişiye uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre zaman içerisinde geliştirilebilen bir özellik olarak da görülen psikolojik dayanıklılık ile demografik faktörlerden yaş haricinde medeni durum, cinsiyet, deneyim, sektör deneyimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yaş değişkeni ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu anlamlı farklılık 21-25, ve yaş grupları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca yaş aralığındaki çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Yapılan analizlerde cevapların ortalamalarına bakıldığında evli çalışanların bekarlara oranla ve erkek çalışanların kadın çalışanlara oranla psikolojik dayanıklılık puanların daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aile uyumunun ve desteğinin önemine değinilen psikolojik dayanıklılık düzeyinin evli çalışanlarda daha yüksek çıkması muhtemel bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Çalışma hayatında Cam Tavan sendromu olarak bilinen kadın çalışanların 235

10 yükselmelerinin bir şekilde engellenmesinden dolayı, erkek çalışanlara fırsatların göreli olarak daha fazla sunulması ile kendilerine daha çok güvenmeleri ile birlikte kadın çalışanların evlerinde daha fazla sorumluluk alma eğilimleri, dayanıklılık düzeylerinde bir düşüşe neden olabilir mi sorusunu da akıllara getirmektedir. Yapılan Kruskal Wallis H testinde p değeri 0,05 ten büyük olduğu için deneyim ile psikolojik dayanıklılık arasında ve Sektör deneyimi ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu sebeple hipotez 4 ve hipotez 5 reddedilmiştir. Ancak çok anlamlı olmasa da çalıştıkları kurumlarda ile 20 ve üzeri deneyime sahip çalışanların ve bankacılık sektöründe genel olarak ile 20 ve üzeri sektör deneyimine sahip çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeyinin daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. Psikolojik dayanıklılık boyutları ile sektörler arası farklılıklara bakıldığında; kamu sektöründe çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. Alt boyutlar açısından incelendiğinde Kamu sektöründeki çalışanların kendilik algısı, gelecek algısı, yapısal stil, aile uyumu ve sosyal kaynaklar boyutlarında özel sektör çalışanlarından daha yüksek frekanslara sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öz farkındalıkla ilişkilendirilen kendilik algısı boyutunun kamu sektörü çalışanlarında yüksek çıkmasının, çalışanların işe alım sürecinde merkezi bir sınava tabi tutulmaları ve bu sebeple işlerinde kendilerini yeterli hissetmeleri durumuyla açıklanabilmektedir. Bireyin güçlü yanları ve öz disiplinini ifade eden yapısal stil boyutunun kamu sektörü çalışanlarında yüksek çıkması, kamu kurumlarında formalizasyon düzeyinin daha yüksek olması sebebiyle ilişkilendirilebilmektedir. Kamu sektörü çalışanlarının, bireylerin geleceklerine daha pozitif ve umutla bakması olarak ifade edilen gelecek algısı boyutu özel sektör çalışanları ile kıyaslandığında daha yüksek frekansa sahip olduğu görülmüştür. Bunun altında yatan en önemli sebebin çalışanlar tarafından iş garantisinin fazlaca hissedildiği tahmin edilmektedir. Ayrıca anket yapılmadan önce gerekli izinler alınma aşamasında banka yöneticileri ile yapılan görüşmeler neticesinde şaşırtıcı bir şekilde devlet bankası yöneticilerinin özel sektör banka yöneticilerinden daha esnek, yenilikçi, proaktif, vizyoner, çalışan odaklı, gelişime ve öğrenmeye açık niteliklere sahip olduğu gözlenmiştir. Buna bağlı olarak devlet bankası yöneticilerinin; çalışanların güçlü özelliklerini ortaya çıkartmaya yardımcı olan, kararlara katılım konusunda çalışanlarını destekleyen ve kendilerini geliştirmelerine uygun bir ortam sağlayan özelikleri sebebiyle çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerine olumlu anlamda katkı sunduğu söylenebilmektedir. Mevcut çalışma, uygulama güçlüğü, zaman ve ekonomik kısıtlılıklar nedeniyle sadece tek bir ilçede ve zaman diliminde gerçekleştirilebilmiştir. Ayrıca, çalışanların sosyal beğenilirlik etkisinde ifadeleri değerlendirme ihtimalleri de söz konusudur. Konu ile ilgili farklı il ve bölgelerde, farklı zaman aralıklarında yapılacak yeni çalışmalar konuya ilişkin yeni bulguların ve bakış açılarının ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. KAYNAKÇA ALTUNIŞIK Remzi, Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, ve Yıldırım Engin (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Sakarya Yayıncılık: Sakarya. BASIM H. Nejat ve Çetin Fatih (2011), Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 22 (2), s BAR Mustafa (2016), Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Psikolojik Dayanıklılık ve Akademik Ertelemeye Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yönetmeliği Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya. 236

11 BİÇKES Durdu Mehmet, Yılmaz Celal, Demirtaş Özgür ve Uğur Ayşegül (2014), Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Çalışması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), s BİTMİŞ M. Gökhan, Sökmen Alptekin ve Turgut Hakan (2013), Psikolojik Dayanıklılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), s ÇAM Mahire Olcay, Turgut Emel ve Büyükbayram Ayşe, (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Dayanıklılık ve Yaratıcılık, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(3), s ÇETİN Fatih ve Basım H. Nejat (2012) Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması Amme İdaresi Dergisi, 45(1), s ÇETİN Fatih, Hazır Köksal ve Basım H. Nejat (2013a), Destekleyici Örgüt Kültürü ile Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, s ÇETİN Fatih, Şeşen Harun ve Basım H. Nejat (2013b), Örgütsel Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Sürecine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (3), s ÇETİN Fatih, Yeloğlu Hakkı Okan ve Basım H. Nejat (2015), Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kronik İlişki Analizi, Türk Psikoloji Dergisi, 30 (75), s DAĞCI Abdullah ve Kartopu Saffet (2014), Mesleki Tükenmişlik ile Dindarlık Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(8), s EREN Erol (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım: İstanbul. ERKUŞ, Ahmet, Afacan Fındıklı, Mine (2013), Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), s FRIBORG Oddgeir, Barlaug Dag, Martinussen Monica, Rosenvinge Jan H. ve Hjemdal Odin (2005), Resilience in Relation to Personality and Intelligence, International Journal of Methods in Psychiatric Research, 14(1), s GENÇ Alper (2014), Psikolojik Dayanıklılığın Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Görgül Bir Araştırma, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. GÜNGÖRMÜŞ Kübra, Okanlı Ayşe ve Kocabeyoğlu Tuğçe (2015), Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 6(1): s LUTHANS Fred (2002), The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior, Journal of Organizational Behavior, 23, s LUTHANS Fred, Luthans Kyle W. ve Luthans Brett C. (2004), Positive Psychological Capital: Beyond Human and Social Capital, Business Horizons, 47 (1), s

12 LUTHANS Fred, Youssef, Carolyn M., ve Avolio Bruce J. (2007), Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge, Oxford University Press.: New York. KELEŞ Hatice Necla (2011), Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, ISSN: (Online), s MASTEN, Ann S., Morison, P., Pellegrini, D. ve Teliegen, A. (1990). Competence Under Stress: Risk and Protective Factors, In J. Rolf, A. S. Masten, D. Cicchetti, K. H. Nuechterlein, ve S. Weintraub (Eds.). Risk and Protective Factors in the Development of Psychopathology ( ), Cambridge University Press. New York den aktaran Ülker Tümlü Gamze ve Recepoğlu Ergün (2013). MASTEN Ann S., ve Reed Marie Gabrielle J. (2002). Resilience in Development. C. R. Snyder ve Shane J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology içinde (ss ). Oxford University Press, Inc.: New York. NORMAN Steven M., Avey James B., Nimnicht, James L. ve Pigeon Nancy Graber (2010), The Interactive Effects of Psychological Capital and Organizational Identity on Employee Organizational Citizenship and Deviance Behaviors, Journal of Leadership and Organizational Studies, 17, (4), s OCAK Metin ve Güler Murat (2013), A Tipi Kişilik ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Stresle İlişkisi: Türk ve Bosnalı Öğrenciler Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), s ÖZ Fatma ve Bahadır Yılmaz Emel (2009). Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 16 (3), s TOPALOĞLU Tayfun ve Süral Özer Pınar (2014), Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Arasındaki İlişkiye Otantik Liderliğin Düzenleyici Etkisi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ISSN: (Online), s ÜLKER TÜMLÜ Gamze ve Recepoğlu Ergün, (2013). Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), s YAŞİN Tuğba (2016), Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Sermayenin Psikolojik İyi Oluş, Akış Deneyimi, İş Tatmini ve Çalışan Performansına Etkileri, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara. YETİŞ Emirhan (2016), Psikolojik Sermaye ve Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. 238

Buse Erturan Gökhan Doğruyürür Ömer Faruk Gök Pınar Akyol Doç. Dr. Altan Doğan

Buse Erturan Gökhan Doğruyürür Ömer Faruk Gök Pınar Akyol Doç. Dr. Altan Doğan Buse Erturan Gökhan Doğruyürür Ömer Faruk Gök Pınar Akyol Doç. Dr. Altan Doğan Psikososyal Güvenlik İklimi Psikososyal güvenlik iklimi, örgütsel iklimin spesifik bir boyutu olup, çalışanların psikolojik

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MESLEĞE VE ÖRGÜTE BAĞLILIĞIN ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİNDE MEYER-ALLEN MODELİ

MESLEĞE VE ÖRGÜTE BAĞLILIĞIN ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİNDE MEYER-ALLEN MODELİ İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C: 28, S: 1/Nisan 1999, s; 7-İS MESLEĞE VE ÖRGÜTE BAĞLILIĞIN ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİNDE MEYER-ALLEN MODELİ Prof.Dr.Ayşe Can BAYSAL ve Prof.Dr.Mahmut PAKSOY İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2004 İ.İ.B.F. Lisansüstü İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2004 İ.İ.B.F. Lisansüstü İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zeynep HATİPOĞLU 2. Doğum tarihi : 25.06.1982 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Global Business Research Congress (GBRC), May 24-25, 2017, Istanbul, Turkey

Global Business Research Congress (GBRC), May 24-25, 2017, Istanbul, Turkey Global Business Research Congress (GBRC), May 24-25, 2017, Istanbul, Turkey A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RESİLİENCE AND CAREER FUTURE PERCEPTION DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.631

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans STRESLE BAŞETME 1 Ders Adi: STRESLE BAŞETME 2 Ders Kodu: HEM3015 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS G524 Yönetim ve Psikoloji

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS G524 Yönetim ve Psikoloji İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS G524 Yönetim ve Psikoloji 1 3 0 0 3 7 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik Kaynaklar Türkçe

Detaylı

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Fahriye OFLAZ Uzm. Hem. Hülya KEMERÖZ KARAKAYA İÇERİK 1. Araştırmanın Amacı 2. Gereç

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar 5.1. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 5.2. Doçentlik Tarihi: 5.3. Profesörlük Tarihi:

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar 5.1. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 5.2. Doçentlik Tarihi: 5.3. Profesörlük Tarihi: EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SEVAL AKSOY 2. Doğum Tarihi: 04.10.1985 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora (Devam Ediyor) 5. Çalıştığı Kurum: Doğuş Üniversitesi Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , Sayfa / Pages: 58-61 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ: KIRŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU 1 Öğr. Gör. Dr. Halil Özcan ÖZDEMİR 2 Öğr. Gör. Bedirhan ELDEN 3 ÖZET Emeğin

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yahya İLTÜZER Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE YÖNETİCİLERİN ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE YÖNETİCİLERİN ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE YÖNETİCİLERİN ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ebrucan İslamoğlu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Çalışma Hayatında Psikolojik Sorunlar. Doç. Dr. Ersin KAVİ

Çalışma Hayatında Psikolojik Sorunlar. Doç. Dr. Ersin KAVİ Çalışma Hayatında Psikolojik Sorunlar Doç. Dr. Ersin KAVİ Davranış Nedir? İnsan hem içten,hem dıştan gelen uyarıcıların karmaşık etkisi (güdü) ile faaliyete geçer ve birtakım hareketlerde (tepki) bulunur.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDA ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞGÖREN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: ALAN ARAŞTIRMASI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDA ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞGÖREN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: ALAN ARAŞTIRMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDA ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞGÖREN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: ALAN ARAŞTIRMASI Çisem DEMİRDÖKEN

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ sıradan olmakla özel olmak arasındaki farktır. HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ MİLLETİN SEVGİSİ EN BÜYÜK SEVGİDİR ATATÜRK ELDE ETMEYİ DÜŞÜNDÜKLERİMİZİN İÇİNDE HİÇ BİR ŞEY, BİZE HALKIN SEVGİSİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SEVAL AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Öğretim Görevlisi

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SEVAL AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Öğretim Görevlisi 1. Adı Soyadı: SEVAL AKSOY 2. Doğum Tarihi: 04.10.1985 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi EK-3 ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Doktora (Devam Ediyor) 5. Çalıştığı Kurum: Doğuş Üniversitesi Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi Fatma GÖLPEK SARI Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Meslekte Ruh Sağlığı. A.Tamer Aker İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Ruh Sağlığı AD

Meslekte Ruh Sağlığı. A.Tamer Aker İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Ruh Sağlığı AD Meslekte Ruh Sağlığı A.Tamer Aker İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Ruh Sağlığı AD Çalışan Sağlığı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Tatmin, Öğrenci Tatmini, Öğrenci Başarısı.

Anahtar Kelimeler: Tatmin, Öğrenci Tatmini, Öğrenci Başarısı. ÖĞRENCİ TATMİN DÜZEYİ İLE BAŞARI ORTALAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ERBAA MYO ÖRNEĞİ Tülay ÇELİK Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi tlycelik@hotmail.com Hüriye ÇINAR Gazi

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri

Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri Didem Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

Birgül BURUNKAYA - Uzman Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çalışan Sağlığı Birimi ANTALYA

Birgül BURUNKAYA - Uzman Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çalışan Sağlığı Birimi ANTALYA Sağlık Çalışanlarının Çalışan Güvenliği Uygulamalarından Memnuniyetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri (Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği) Birgül BURUNKAYA - Uzman Adana

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

BİR İLDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR İLDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR İLDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ KAZASI GEÇİRME DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ferhat Coşkun 1, Tuba Duygu Yılmaz 1, Ahmet Öner Kurt 2, Serdar Deniz 3, Muhsin Akbaba

Detaylı

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir.

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir. ÇIKARSAMALI İSTATİSTİKLER Çıkarsamalı istatistikler, örneklemden elde edilen değerler üzerinde kitleyi tanımlamak için uygulanan istatistiksel yöntemlerdir. Çıkarsamalı istatistikler; Tahmin Hipotez Testleri

Detaylı

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Üniversitesi Örneği)

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Üniversitesi Örneği) SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Ünirsitesi Örneği) Özge YAVAŞ *, Özgür TEZ *, Kevser YILMAZ*, Dr. Pınar GÜZEL * * Celal Bayar Ünirsitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Eğitim: DR. ESRA ATİLLA BAL. Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008

Eğitim: DR. ESRA ATİLLA BAL. Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008 DR. ESRA ATİLLA BAL Eğitim: Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008 İşletme Yüksek Lisansı, Northeastern Üniversitesi, Boston, USA, 2002 Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ Cafer Şafak EYEL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

*Murat KIZANLIKLI a, Serdar ÇÖP b. DOI: /jotags Istanbul/Turkey. Makale Geçmişi. Gönderim Tarihi:

*Murat KIZANLIKLI a, Serdar ÇÖP b. DOI: /jotags Istanbul/Turkey. Makale Geçmişi. Gönderim Tarihi: DOI: 10.21325/jotags.2017.94 Otel İşletmesi Çalışanlarında Pozitif Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Algısı Arasındaki İlişki (The Relationship Between Positive Psychological Capital and Job Performance

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Fatma Kübra ÇELEN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

5. Sağlık sorununuz var mı? Var ( ) Yok ( ) Varsa açıklayınız:...

5. Sağlık sorununuz var mı? Var ( ) Yok ( ) Varsa açıklayınız:... EKLER ek s.0 EK 1: Araştırmada Kullanılan Demografik Anket Örneği Sayın katılımcı, Yürütülmekte olan bir araştırma için sizin görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma sırasında vermiş olduğunuz

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Arş. Gör. Mustafa ÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Telefon: 0274 265 20 31-4593 Faks: E-posta:

Detaylı

EDITORIAL TEAM EDITOR IN CHIEF ECONOMICS EDITOR SOCIOLOGY EDITOR PSYCHOLOGY EDITOR BUSINESS ADMINISTRATION EDITOR

EDITORIAL TEAM EDITOR IN CHIEF ECONOMICS EDITOR SOCIOLOGY EDITOR PSYCHOLOGY EDITOR BUSINESS ADMINISTRATION EDITOR EDITORIAL TEAM EDITOR IN CHIEF Assoc. Prof. Ali Çağlar ÇAKMAK, Bursa Technical University, Faculty of Humanities and Social ECONOMICS EDITOR Dr. Lecturer Cevat BİLGİN, Bursa Technical University, Faculty

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örgütsel Davranış Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hemşirelik,Istanbul, Turkey

Marmara Üniversitesi Hemşirelik,Istanbul, Turkey İSTANBUL İLİNDE AKREDİTASYON BELGESİNE SAHİP HASTANELERDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YENİLEŞİM (İNOVASYON) KÜLTÜRÜ * Funda Kosovalı Deşat Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi E.A.H, ** Yasemin

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Yönetim Ön koşul dersi yoktur

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Yönetim Ön koşul dersi yoktur DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ebelikte Yönetim 744004031997 7 2+0 2 3 Ön Koşul Ön koşul dersi yoktur Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı