Islami hükümlerin asli kaynaklan Kur'an-ı Kerim ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Islami hükümlerin asli kaynaklan Kur'an-ı Kerim ve"

Transkript

1 CAMi l(adin VE AİLE

2 Rivayetler ışığında Cami ve Kadu1 Prof. Dr. Mahmut YEŞİL N.E.ü. İldhiyat Fakaltesi Hadis Anabilim Dalı Oğretim Üyesi. Islami hükümlerin asli kaynaklan Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hadisleridir. Literatürde bu kaynaklar Kitap ve Sünnet şeklinde ifade edilir. Allah Tealll Kur'an ayetlerini açıklama/tebytn görevini Peygamberimize vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.), Kur'an üzerinde gerekli izahlan yapmış, ilave olarak sahabeye ve bütün inananlara islami hükümlerin tatbi~atını örnek olarak göstermiştir. Ayrıca Teala'nın Hz. Peygamber (s.a.s.)'in sözleri arasında, Allah kendisine Kur'an dışında bildirdikleri de vardır. Peygamberimizin söz ve davranışları günümüze, çok özel bir nakil yöntemi olan rivayet yoluyla intikal etmiştir. sebeple herhangi bir konuda en saglam bilgi ve uygulama, Hz. Peygamber (s.a.s.);den nakledilmiş makbul rivayetler vasıtasıyla elde edilebilir. Bu makalede. Hz. Peygamber (s.a.s.). ' döneminde kadınların cami 1 mescid ile münasebetleri rivayetler ışıgında ele alınacaktır. O dönemde cami yerine mescid kelimesi kullanılmaktadır. Bu Asr-ı saadet 1 mutluluk çağı olarak isimlendirilen zaman diliminde, toplumdaki insaniann yansını teşkil eden kadınlar, mescide geliyorlar mıydı? Günlük beş vakit namaza, Cuma, bayram ve cenaze namazianna iştirak ediyorlar mıydı? Sonraki l + 73

3 74, ~ CAMi l<t\din VE Ai LE' <!>9.. bütün dönemlere örnek teşkil edecek uygulamalan bulabilece-. ğimiz Hz. Peygamber (s.a.s.) dö:geminde cami-kadın ilişkileri nasıldı? sorulannı cevaplayabilmek için ilgili rivayetlere baş-. vurmamız gerekecektir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, asr-ı saadette mescidin yerine getirdiği görevler günümüzden farklıydı. Orada ibadetler tfa ediliyor, eğitim-öğretim faaliyetleri ve kültürel çalışmalar yapılıyor, adli, idari, askeri istişareler gerçekleştiriliyor, ayrıca mescit, misafirlerin kabul edilip ağırlandığı, eğlence ve benzeri faaliyetlerinicra edildiği bir mekan olarak da hizmet veriyordu. 1 Hz. Peygamber (s.a.s.), beş vakit namazın mescitte cemaatle eda edilmesini arzu ediyordu. Beş vakit namaz arasmda yatsı ve sabah vakitlerine ayn bir önem atfedilmekte, yatsıyı cemaatle.. kılan kimsenin gecenin yansım, hem yatsıyı hem sabah namazmı cemaatle eda eden kimsenin ise bütün geceyi ibadetle ihya etmiş gibi olacağı hadislerde belirtilmektedir. 2 Cemaatle kılman namazın yirmi yedi derece daha faziletli olduğunu bildiren rivayetlerin 3 yanı sıra, Ebü Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ezanı dinledikten sonra mescide gitmeyenler sert bir şekilde eleştirilmiştir. 4 Hadisteki bu sert ifade cemaate devamın ne kadar önemli olduğunu çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Ayrıca cemaate devam etmek, cemiyet fertlerinin birlik ve beraberliği, kardeşlik şuurunun gelişmesi ve içtimat yapının güçlenmesi açısından da çok faydalıdır. Bu sebeple, cemaatle namaz kılmanın hükmü, Hanbeit mezhebine göre farz-ı ayn, Şafillere göre farz-ı kifaye, Hanefi ve Malikilere göre ise sünnet-i müekkede olarak tesbit edilmiştir. 5 1 Bkz. Önkal, Ahmet-Bozkurt, Nebi, "Cami", DİA, VII, Ebo. Davud, Salat, 47 (555). 3 Buhan, Ezan, 30; Müslim, Mesacid, 247, 249; Nesat, İmamet, 42; Muvatta', Cemaat, 1. 4 Ebo. Davud, Salat, 46 (548); Tirmizi, Mevakıt, 48; Darimt, Salat, 19, Kahraman, Abdullah, "Klasik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü", Marife,

4 ~ RiVAYETLER I S I (;ı NDi\ CAM i VE KADlN --- ~.. 76 Cemaatle namaz kılmanın fazileti, kadın ve erkek için aynı derecededir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), kadıniann camiye gitmelerine engel olunmamasmı ısrarla istemiş, onlann geceleri bile camiye gitme taleplerinin olumlu karşılanmasını emretmiştir.6 Kadıniann mescitlerle münasebetini konu edinen hadisleri iki grupta ele almak mümkündür: A. Çoğunluğu oluşturan sağlam rivayetlerde kadıniann mescitte ibadet etmelerine izin verilmektedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Allah'ın kadın kullannın Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayınız." 7 Bazı rivayetlerde ise, gece namazlannda da kadınlara izin verilmesinden söz edilmektedir. Büyük muhaddis Buhar1 "el-canıiu:s-sahih" isimli eserinde konuyla ilgili bölüme şu başlığı koymuştur: "Geceleyin ve alacakaranlıkta kadınlan n mescide gitmeleri. " 8 Bu bölümde İbn Ömer'den nakledilen bir haberde Peygamberimiz (s.a.s.), erkeklere hitaben şöyle buyurmaktadır: "Eşleriniz sizden gece mescide gitmek için izin isterse, onlara izin veriniz. ' 19 Konu ile ilgili haberlerden bazılannda şu bilgileri öğreniyoruz: Hz. Aişe, bize yatsı namazının geciktiği bir günde, mescitte çocuklann ve kadıniann uyuyakaldıklannı haber veriyor. 10 Aynca yine Hz. Aişe, sabah namazını mescitte kılan hanımiann Yıl : 4, Sayı:2, Guz 2004, Konya, Uzunpostalcı, Mustafa, "Cemaat", DlA, Vll, Ebo Davud, Suleyman İbn Eş'as Sicistant, Sunen, I-V. 2. bs. istanbul 1992, Sala.t, 52; Aynca bkz., İbn Hanbet, n: 42, Buha.ı'l, Ezan, 162. Bilindigi gibi, Buha.ı'!'nin bab başlıklan, O'nun konu ile ilgili l<anaatlerini yansıtması açısından önemlidir. Bu sebeple, "Buhal'l' nin Cıkhı/hadislerden çıkanmlan, bab başlıklanndadır" denilmiştir. 9 Abdurrazzak, İbn Hernınarn es-san'ant, Musanııef, thk., Habibburrahman el- A'zamt, I-Xl, 2. bs., Beyrut, 1983, lll, 151; Buhari, Ezan, 162, Cuma, 13; Muslim, Salat, 134,135; Aynca bkz., İbn Hacer, Fetlıu'l-Bllrf, 3. bs., 1-Xlll, Beyrut, 1985, Il, Buhari, Ezan, 162; Ebo Davnd, Salat, 52; Tirmizi, Cuma, 48; Nesat, Ahmed ibn Şuayb, Sünen, I-VIII, 2. bs. İstanbul 1992, Salat, 19.

5 76 ~ CAM I I<ADIN VE AiLE ~ durumlannı şöyle anlatıyor: "Resülullah (s.a.s.), sabah. namazını mescitte erken vakitte (el-ğales) kılarken, elbiselerine bürlinmüş olarak gelen mürnin hanımlar da cemaate iştirak ederlerdi. Evlerine döndüklerinde hava, onlan kimsenin tanıyamayacağı kadar karanlık olurdu." 11 Ebü Mesüd'un eşinin yatsı namazını mahalle mescidinde kıldığı da zikredilmektedir. 12 Mescitte ibadet için hanımıara izin verilmesi konusunda, Hz. Ömer'in (23/643) başından şöyle bir hadise geçmiştir: Hz. Ömer'in Atike binti Zeyd isimli bir eşi vardı. Yatsı ve sabah ' namazlannı mescitte cemaatle kılıyordu. Hz. Ömer, eşine, yemin ederim ki yaptığın bu işi istemediğimi biliyorsun deyince eşi, ben de yeminle belirteyim ki, bana yasak koyuncaya kadar mescide gitmeyi terk etmeyeceğim, dedi. Bunun üzerine.. Hz. Ömer, ben de sana yasak koymayacağım, dedi. 13 Çevresindekiler Atike'ye dediler ki: Ömer'in kıskanç olduğunu, yatsı ve sabah namazlannda mescide gitmenden hoşlanmadığını bildiğin halde neden böyle yapıyorsun? Atike, yasak koysun, engel olan mı var? deyince, cevap soruyu soranlardan geldi: Evet, Resülullah'ın şu sözü Ömer'in yasak koymasını engelliyor: "Allah'ın kadın kullannın mescide gitmelerine yasak koymayınız. " 14 Mescide devam konusunda böylesine azimli ve ısrarlı olan bu hanım, Hz. Ömer mescitte saldınya uğradığı vakit de orada bulunuyordu ve eşine ilk yardım eden kişi o olmuştu. 15 ll Buhaı1, Ezan, 162, 165, Mev!lktt, 27, Sal!lt, 13; Tirmizi, Sal!lt, 2; Nesııt, Mevaktt, 25; İbn M!lce, Salat, 2; D!lrimi, Salat, İbn Ebt Şeybe, Abdullah İbn Muhammed, Musannef, I-VII, Beyrut, 1995, Il, 158; Aynca bkz. Yeşil, Mahmut, Kadıniann Cemaate iştiraki ile İlgili Hadisler Üzerine Bir inceleme, Selçulı Üniversitesi ilahiyat Fahaltesi Dergisi, 2004, sayı: 17, Muvatta', Malik ibn Enes, thk., M. Fuad Abdülbakt, l-ll, 2. bs. istanbul, 1992, Kıble, 14; Abdurrazzak, lll, Buhar1, Cuma, Abdurrazzak, lll, 148

6 ... ~--- RiVAY ETLER ISIGINOA CA Mi VE I<ADIN ----<t» 77 Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in açık beyanianna rağmen, Hz. Ömer'in eşini mescide gönderme konusundaki isteksizliğini nasıl anlamalıyız? Şunu peşinen belirtelim ki, Hz. Ömer, hem iman, hem de ibadet ve itaat yönüyle yüksek bir değere sahiptir. Hz. Ömer, kıskançlığı yüzünden eşini camiye göndermek istemediği halde, ona yasak koymamıştır. Çünkü Peygamber (s.a.s.)'in emri vardır. Ancak her insan, yaşadığı toplumdan mutlaka etkilenir. Sahip olduğu anlayış, düşünce ve tavırlannı hemen terk edemez. Olaylan değerlendirirken, o günün örf ve adetlerini, kadın-erkek münasebetlerini, toplumun kadına bakışı ve ona verdiği değeri de göz ardı etmek mümkün değildir. Aynca, Hz. Ömer'in karakteri de bu davranışında etkili olmuş olabilir. Yukandaki haberler, kadıniann mescitlere gitmelerine izin verildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Onlann ibadetlerini rahatça yapmalanm sağlamak için bazı tedbirler de alınmıştır. Peygamberimizin eşi Ümmü Selerne'nin anlattığına göre, ResOlullah (s.a.s.) döneminde, namazdan selam verilince, Efendimiz ve erkek sahabiler yerlerinde otururlar, kadınlar kalkar ve mescidden çıkarlardı. Diğerleri de istedikleri zaman mescidi terkederlerdi. 16 Hadisin başka bir rivayetinde Ümmü Seleme, bu uygulamayı kendi kanaatine göre yorumlayarak, kadıniann erkeklerle karşılaşmadan daha rahat çıkmalan için böyle yapıldığını belirtmektedir. 17 Hz. Peygamber (s.a.s.), mescide devam ~den hanımiann daha rahat hareket etmeleri için: "Şu :kapıyı ka~ınl~~a tahsis etsek" buyurmuştur. Bunun üzerine Abdullah Ibn ümer bu kapıdan ölünceye kadar hiç girmemiştir. 18 Hz. Ömer de bu kapının sadece kadınlar tarafından kullanılmasını emretmiştir Buhaı1, Ezan, Buhaı1, Ezan, Eb o Davud, Salat, 17; Hadisin tahrici için bkz., Elbani, Daifu S ünen-i Ebt Dilvud, 1. bs., Riyad, 1991, 44. ı 9 Ebo Dilvud, Salat, 17; Elbant, bu hadis için zayıf demiştir. bkz., age., 45.

7 78 ~ CAMi l<i\din VE Ai te ~ Hadisler, kadın ve erkeklerin aynı mekanda namaz kılarken nasıl bir saf düzeni içinde durm~lan gerektiğini açıklamaktadır. Peygamberimiz (s.a.s.), erkeklerin önde, kadınlann da arkada saf tutmalannın daha hayırlı olduğunu belirtmiştir. 20 Eğer iki erkek cemaat olursa imarnın arkasında saf tutarlar. Kadın cemaat tek kişi bile olsa erkeklerin arkasındaki saf ta yer alır. 21 Asr-ı saadette, kendilerine farz olmamasına rağmen, hanımlar Cuma namazianna iştirak etmişlerdir. Cenaze narnazına katılması ile ilgili farklı düşüncelere rağmen, bu namaza iştirak edenler de olmuştur. Bayram namazianna kadın erkek, evli bekar herkesin iştiraki konusunda Peygamberimizin hususi bir gayret sarf ettiğini görüy.0ruz. 22 B. Yukanda nakledilen rivayetlerden, kadınlann camide ibadet etmelerinin mümkün olduğu açık bir biçimde anlaşılması:ıa rağmen, Peygamberimizden nakledilen bir hadis, bir de Hz. Aişe'nin sözü, kadınlann camide ibadet etmeleri konusunda olumsuz bilgi verinektedir. Önce hadis-i şerif üzerinde duralım. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kadınlann özel odalannda kıldıklan namaz, evlerinde kıldıklanndan daha faziletlidir, evlerinde kıldıklan namaz da mescitte kıldıklanndan daha faziletlidir." 23 Bazı araştırmacılar, birkaç ravi hakkında zayıf denilmesi sebebiyle bu rivayet hakkında olumsuz kanaat belirtmektedirler. Bir kere hadisin sağlam senetiere dayanan rivayetleri, kaynaklarda zikredilmektedir. Kaldı ki, zayıflığın dereceleri vardır ve hepsinin ayn hükümleri vardır. Bu sebeple zikrettiğimiz haber, makbul bir rivayettir. Ancak bu ve benzeri sahih rivayetleri doğru 20 Abdurrazzak, III, 148; İbn Ebt Şeybe, Il, ; Müslim, Salat, 159; Darimt, Salllt İbn Hacer, age., ll, 168, Aynntılı bilgi için bkz. Yeşil, İbn Ebt Şeybe, Il, 159; Ebo Davud, Salat, 53.

8 «3>--- RIVAYETLER ISI(iJND/\ CAMI VE KADlN --et» 79 anlamak için hadis bilim dallanndan yararlanarak çaba sarf etmemiz gerekmektedir. 24 Büyük sahabi Abdullah İbn Mesud, kadının kıldığı en faziletli namazın evinde kıldığı namaz olduğunu yemin ederek ifade ettikten sonra, iki istisna getirmiştir. Birisi hac ve umrede mescitlerde namaz kılınması, diğeri ise yaşlı kadınlann mescitte namaz kılmalan. 25 Bazı alimler kadınlann evlerinde kıldıklan namazın daha faziletli olduğunu bildiren bu rivayeti herhangi bir fitneye sebebiyet verilmesi haline tahsis etmişlerdir. Gelişen sosyal hayat çerçevesinde toplumun çeşitli kesimlerinde, birçok iş yerinde ve alışveriş mahallinde bulunabilen Müslüman kadınının, bilhassa kendileri için özel yerler ayrılması durumunda, cami ibadetlerine katılmasının fitneye sebep olabileceğini ileri sürmek makul olmasa gerektir. 26 Ayrıca, bu haberlerin arka plamnda, sebeb-i vürodun hususi ve mevzii bir olay olması veya geçici bir müddet için bu tedbirlerin uygulanmış olması ihtimallerini de düşünebiliriz. Çünkü elimizde, Hz. Peygamber (s.a.s.) dönemindeki uygulama ve bu konuyu ifade eden sağlam deliller mevcuttur. Yasak anztdir, sonradan ortaya çıkmıştır. Yasak koymak yerine, almacak tedbirlerle, bu sünnetin ihyası büyük önem arz etmektedir. Çünkü camiden uzak yaşayan Müslüman kadın, tebliğ ve irşat ~aaliyetlerinden de büyük ölçüde uzak kalmış, bu noktada ciddi bir eğitim-öğretim kaybı ve açığı söz konusu olmuştur. 24 Konuyla ilgili değerlendirmeler için bkz. Karacabey, Salih, "Hadislerin Metin Tenkidinde Fiilt Sünnete Müracaatın Onemi Bağlamında Kadın Iann ve Çocuklann Camiye Gitmeleri ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi", Uludağ Oniversitesi lltılıiyat Falıaltesi Dergisi, 9. Sa}'l, , Bursa, İbn Ebt Şeybe, ll, 159; Benzer haberler için bkz., Abdurrazzak, lll, 150; İbn Ebt Şeybe, ll, 158; Hadisi Taberant "ei-i<ebir'' de rivayet etmiştir. Senedindeki rical, sahih hadis ricalidir. Bkz.,Heysemi, age., ll, Uzunpostalcı, 289.

9 80 «]> Ci\ M i l<i\di N VE Ai L ~ <t» Kadınlara evlerinin en tenha köşesinin namaz için gösterilmesinin fitne korkusu sebebiyle olması ihtimal dahilindedir. Fitne, çok farklı anlamlann kendisine yüklendiği, insanlan ür-. küten bir kelimedir. Kötü bir sonuç doğuracağı konusunda ihtimalin çok zayıf olduğu durumlarda dahi fitneden söz edilebilmektedir. Fitnenin ne olduğu, hangi davranışıann fitneye sebep olduğu, hangi sonuçlann fime sayılacağı konulan önemini bugün de koruma ktadır. 27 Açıkça yasaklanmarnış davranışiann fitne vehmiyle, fitneye sebep olabilir endişesiyle yasak sayılmasının ve terk edilmesinin birçok fayda ve maslahatın da kaybına sebep olabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Değerli araştırmacı -Abdullah Kahraman konuyla ilgili makalesinde şu görüşlere yer veriyor: Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kadınlann genç-yaşlı aynrnı yapılmadan mescide gelmeleıine engel olunmadığı giıbi gelmeleri konusunda teşvik edilmişlerdir. Ancak Hz. Peygamber (s.a.s.), mescide devarn eden kadınlann riayet etmeleri gereken bazı ölçüler vazetmiştir. Kadınlann mescide gelirken koku sürünmemeleri, alımlı elbiseler giymemeleri, erkeklere kanşmamalan gibi hususlar bunlardan bazılandır. Bunun yanında Hz. Peygamber (s.a.s.), 27 Fitne, imtihan ve sınama demeklir. Kur'an'da 34 ayette fıtne kelimesi, 26 ayette de türevleri geçmektedir. Kelime bu ayetlerde farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bazılan şunlardır : Şirk, küfür, sapıklık, azap, işkence, günah, şeytanın hile ve tuzagı. (Fitne kelimesinin tarihi süreçte kazandıgt farklı manalan, ayet ve hadislerde kullanımı için bkz., Çağncı, Mustafa, "Fitne", DİA, Xlll, 156) Fitne kelimesi pek çok hadiste de kullanılmıştır. ei-mu'cemu'i-mufelıres'te, bab isimleri hariç, yaklaşık olarak 150, aynı kökten kelimelerle ilgili olarak da 60 civannda hadise işaret edilmiştir. Buhl\11, "Fitnelerin ZuhOru" isimli bapda topladıgı hadislerle, fıtne kavramının kapsamını dint, ahlakt, ilmt ve ictimat çoküşıl içine alacak şekilde genişletmiştir (Çagncı, DİA. Xlll, 157). İbnıl'l-Esir imtihan ve ihtibar manasma gelen fitne kelimesinin, sonradan günah, küfür, kıta! gibi anlamlar için kullanıldığını belirtmektedir. (Nihaye, lll, 411, "Fitne kavramının tarih boyunca Mılslomanlann ruhunda ılrkıltücü tesirler uyandırmasında, ilk dönem Mılslılmanlannın, özellikle ilk iki asırda yaşayaniann müşi!hede ettikleri siyasi çalkantılann bıraktığı derin izierin payı bılyüktür. " (Çagncı, DlA, XIII, 158)

10 ... «J> --- RiVAYETLER ISIC-;INDA CAMi VE I<ADIN ----<~ 81 muhtemelen kadmlann sorumluluklannı da gözeterek onlann namazlannı evlerinde kılmalannın daha faziletli olacağını ifade etmiştir. 26 Fakat Hz. Peygamber (s.a.s.)'in söz konusu tavsiyesi, hanım ve erkek sahabiler tarafından kesinlikle bir yasaklama olarak algılanmadığı gibi, mescitte kıldıklan namazın fazilet bakımından daha az olacağı şeklinde de değerlendirilmemiştir. Zira bu tavsiyeye rağmen, hanım sahabiler, mescitte namaz kılmaya devam etmiş, erkek sahabiler de onlara engel olmamıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in mescide gelmek isteyen kadınlar için ölçü getiren hadisleri de dikkate alındığında, kadının evinde kıldığı namazın daha faziletli olacağı yolundaki tavsiyeleri, sanki söz konusu ölçülere riayet edemeyen kadınlara mahsus kabul edilmiştir. Bunlar yanmda Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde fitne söylemi ile kadmlann mescitlerden engellenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 29 Konumuzia ilgili olumsuz delillerden birisi de Hz. Aişe (r.a.)'den nakledilen şu sözdür: "Eğer Peygamber (s.a.s.), kadın Iann bugün yaptığı şeyleri görseydi, İsrailoğullan kadınlannın yasaklandığı gibi onlara da mescit yasağı koyardı. " 30 Peygamberimizin irtihali üzerinden çok uzun bir süre geçmemişken, Hz. Aişe'nin böyle bir söz söylemesi oldukça manidardır. Birkaç nesil geçmiş değildir. Sahabenin belki büyük bir bölümü hayattadır. Hz. Aişe'yi, bu şiddetli uyanyı yapmaya sevk eden sebepler neler olabilir? Burada şu ihtimalden söz etmek mümkündür. Mescide giden hammlar, bazı hatalı hareketler yapmış olabilirler. Bu durumu gören Aişe Annemiz, mürninleri ikaz etmek amacıyla bu sözleri söylemiştir. Nitekim kadmlann ihdas ettikleri/ortaya çıkardıklan şeyler arılatılırken, giyim kuşam konusunda dikkatsizlik, parfüm kullanmak ve mescitte Zınetlerini 28 Ebü Davud, Salaı, Kahraman, İbn Ebt Şeybe, II, 158; Buhari, Ezan, 162; Müslim, Salaı, 144; Ebü D1!vüd, Sahil, 53.

11 82... ~ CAMi KADlN VE AILE '!» takmaktan söz edilmiştir. Yukanda zikredilen Hz. Aişe (r.a.)'nin sözunu açıklarken Nevev1 şöyl~ demektedir: "Bu ve benzeri hadislerle kadınlar rnescide gitmekten men edilemez. Arıcak hadislerin ortaya koyduğu bazı şartlar vardır. Bunlan şöyle sıralayabiliriz: Parfürn kullanrnarnak, süslenrnernek, sesi duyulacak takı takmamak, erkeklerle kanşık bir şekilde bulunrnarnak, yolda kötülüğünden korkulacak bir şeyin bulunmaması. " 31 Aynca Hz. Aişe'nin bu sözü, bir problerne işaret etmektedir. Hüküm koyma mevkiinde değildir. Kaynaklanrnızda, sahabe ve tabiundan bazı kirnselerin, eşierini mahalle rnescidine, Cuma ve cemaate göndermediklerine dair haberler mevcuttur. 32 Bu konuda, sürekli ve süratle genişleyen İslam coğrafyasının farklı din, kultür ve sosyal yapıdan gelen insanlardan oluşmasından doğan problemierin de göz ardı edilmemesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) dönemindeki uygularnalann ele alındığı bu makalede istikbale yönelik bazı rnülahaza ve teklifierin ifade edilmesi uygun olacaktır: 1. Öncelikle kadıniann camiye gitmesinin uygun olmadığı kanaatinin hem cemaat hem de görevlilerin zihninde düzeltilmesi için çaba göstermek gerekmektedir. 2. Camilerimizde, hanımiann namaz kılması yadırganmamalı, kadınlar için uygun bir bölüm aynlmarnış olan camilerde arka saflarda yer bırakılarak namaz kılmalan kolaylaştınlmalıdır. 3. Beş vakit namazını mescitte kılan bir mürnin erkek, eşi ve çocuklan ile birlikte camiye gitmeli, mescitte cemaatle namazın maddi ve manevi faydalanndan onlann da istifade etmesini sağlamalıdır. 31 Bkz., Mılslim, Salıll, 144; Nevevi, el-minlıilcfi ŞerhiMaslim ibn el-haccilc, I-XVIII, Mısır, 1930, IV Bkz., Abdurrazzak, lll, ; İbn Eb! Şeybe, II, 159.

12 ... ~--- RiVAYETLER I~IG INDA CAMi VE KADlN ---<ct» Camilere bitişik inşa edilen şadırvanlarda kadınlanmızın da rahatça abdest alıp namaza hazırlanmalan için alınan tedbirler ve düzenlemeler yaygmlaştınlmalıdır. 5. Kadınlanmızm camide uyması gereken kurallar, mabet içi ve dışı eğitim vasıtalanyla kendilerine öğretilmelidir. 6. Kadmlanmızm her camide Cuma narnazına iştirakleri şu anda mümkün görünmemektedir. Ancak, yeri müsait camilerde onlann Cuma namazı kılmalan sağlanmalıdır. 7. Cenaze namazı kılmak isteyen hamrolara bu imkan sağ onlara karşı anlayışlı ve hoşgörülü davranılmalıdır. lanmalı, Böylece onlar da, belki en yakın akrabalanna ve dostlanna karşı son görevlerini yapma mutluluğunu elde edeceklerdir. 8. Bayram namazlannm,. şehrin belirlenmiş alanlannda toplu olarak eda edilmesi, Peygamberimiz (s.a.s.) dönemindeki uygulamalar dikkate alınırsa çok önemli bir sün!lettir. Bu sünnetin yerine getirilmesi imkansız değildir. Bütün şehir nüfusunun bir araya getirilmesinde zorluklar olsa da, bölge bölge veya mahalle olarak Müslümaniann toplu bayram namazlan kılmalannı sağlamak mümkündür. Yapılacak bir planlama ile namazdan sonra bayramiaşma gerçekleştirilebilir. Böyle bir uygulama, bugünkü adetlerimizde bazı değişikliklere sebep olurken, çok önemli bir sünnetin ihyasına da vesile olmuş olacaktır. Kadınlanmızın büyük ölçüde toplumsallaştığı günümüzde onlan camiden uzak tutmak, diğer ibadetlere katılmalannı engellemek isabetli görünmemektedir. Gerekli tedbirleri almak suretiyle kadınlanmızın camideki faaliyetlere iştiraki, aynı zamanda onlann eğitim sürecine de önemli katkılar sağlayacaktır.

13 Top(umun farriz grupfqnnm camide ya aa cami etrafında bir araya ge(me(eri, diğer mekô.n(ann sağ(ayamacfığı bir artı değer ortaya koymarıacfır. Sosyaffeşme ifııiyacını cami bütünluğü içerisinde gideren insanfqr, aynı aeğer(er etrafında bu(uşma ve manevi c(oyum gibi fayc[a(ar e(c[e etmektedir.

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ. Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid. Terceme edenler. Muhammed Şahin. Tetkik edenler Ümmü Nebil

NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ. Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid. Terceme edenler. Muhammed Şahin. Tetkik edenler Ümmü Nebil NAMAZI, MESCİT VEYA CÂMİDE CEMAATLE KILMANIN HÜKMÜ حكم الصلاة مع الجماعة ] باللغة التركية [ Vaizler Muhammed b. Salih el-muneccid ألفه الشيخ: محمد صالح المنجد Terceme edenler Muhammed Şahin ترجمه: محمد

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Şimdi gelin, Saadet Asrında yaşayan kadınların cami ile münasebetine bakalım, bunun şimdiki duruma ne kadar uyduğunu düşünelim.

Şimdi gelin, Saadet Asrında yaşayan kadınların cami ile münasebetine bakalım, bunun şimdiki duruma ne kadar uyduğunu düşünelim. Cami cemaati denilince aklımıza genelde erkekler gelir, kadınların ve çocukların bu cemaatteki yeri hakkında pek konuşulmaz. Genelde cami ve insan ilişkisi, özelde ise cami ve kadın ilişkisi İ slam medeniyetinde

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri -Ders Planı- Dersin konusu: islamda kadının giyim-kuşamı [tesettür- örtünme] Ön hazırlık: İlgili tezler: ismail yıldız nesibe demirbağ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ BAHAR 2004

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ BAHAR 2004 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 17 BAHAR 2004 SÜİFD / 18 2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SÜİFD), hakemli bir dergi olup,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205)

Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gâfillerden olma! (A râf sûresi,7/205) Zikir, hatırlayıp yâd etmek demektir. İbâdet olan zikir de Yüce Allah ı çok hatırlamaktan ibârettir. Kul, Rabbini diliyle, kalbiyle ve bedeniyle hatırlar ve zikreder. Diliyle Kur ân-ı Kerim okur, duâ eder,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR Farz namazlardan sonra en değerli nafile namazın gece namazı teheccüd olduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Gecenin ihya edilmesi yönündeki en önemli amel de gece namazıdır.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86)

Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Bir selam ile selamlandığınızda ondan daha iyisiyle veya aynısıyla selamı alın (Nisa 86) 2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Müslüman ın Müslüman üzerindeki hakkı

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KADİR GECESİ BİR ÖMRE BEDEL BİR GECE : KADİR GECESİ (Hükümleri) apaçık olan Kitab a andolsun ki, gerçekten biz, onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz (insanları Kur an la ) uyarıcıyız. (Duhan: 2-3) (O sayılı günler)

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

T.C. ÇEKEREK KAYMAKAMLIĞI ÇEKEREK ANADOLU ĐMAM HATĐP LĐSESĐ ÜMMETĐ SABAH NAMAZINA GĐDEN GENÇLER UYANDIRACAK

T.C. ÇEKEREK KAYMAKAMLIĞI ÇEKEREK ANADOLU ĐMAM HATĐP LĐSESĐ ÜMMETĐ SABAH NAMAZINA GĐDEN GENÇLER UYANDIRACAK T.C. ÇEKEREK KAYMAKAMLIĞI ÇEKEREK ANADOLU ĐMAM HATĐP LĐSESĐ ÜMMETĐ SABAH NAMAZINA GĐDEN GENÇLER UYANDIRACAK Đçindekiler Đçindekiler.... 2 Projenin Adı.... 3 Projenin Dayanağı.... 3 Projenin Zaman Çizelgesi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Bilmeceli-Bulmacalı-Oyunlu. Namaz Kitabım. Bilal Yorulmaz

Bilmeceli-Bulmacalı-Oyunlu. Namaz Kitabım. Bilal Yorulmaz Bilmeceli-Bulmacalı-Oyunlu Namaz Kitabım Bilal Yorulmaz İstanbul 2012 DEĞERLER EĞİTİMİ MERKEZİ YAYINLARI Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınlarına aittir. ISBN

Detaylı

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür

İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ. Bu Beldede İlim Ölmüştür İLİM ÖĞRETMENİN FAZİLETİ Bu Beldede İlim Ölmüştür Rivayet edildiğine göre Süfyan es-sevrî (k.s) Askalan şehrine gelir, orada üç gün ikamet ettiği halde, kendisine hiç kimse gelip de ilmî bir mesele hakkında

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Hasen Ve Sahih Hadislerden Seçmeler (31) Perşembe, 11 Ağustos 2011 07:33

Hasen Ve Sahih Hadislerden Seçmeler (31) Perşembe, 11 Ağustos 2011 07:33 263- Abdullah b. Mes ûdun hanımı Zeynep ten şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber bize şöyle buyurdu: Sizden biri mescide geldiğinde koku sürünmesin. Bu hadisi Müslim kitabına almıştır. 264-Ebû

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00 Yüce Allah, İranlıların kutladığı iki bayrama karşılık biz Müslümanlara iki dînî bayram hediye etmiş ve bizi onlara karşı üstün kılmıştır. Hem üstün kılmış hem de onlara benzeme ve onların bayramlarına

Detaylı

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان

لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur لا حرج من قضاء رمضان ا صف ا اk من شعبان ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ

ﺐ ﺋﻟﺬﺮﻟ ﻼﺻ ﺔﻋﺪ ﺑ «ﺔﻴ ﻟ ﺘﺮ ﺔﻐﻠﻟﺎ ﺑ» ﺪﺠﻨﻟﻤ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻤﻣﺤ ﺪﻤﻣﺤ ﻴﻦﻫﺎﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺔ : ﺟﻤﺮﺗ ﻞﻴﺒﻧ 1 2 ﺔ:ﻌﺟ ﺮﻣ REGÂİB NAMAZI BİD'ATI بدعة صلا لرذلي ب ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 009-40 بدعة صلا لرذلي ب» باللغة لرت ية «حممد صالح ملنجد ترمجة: حممد

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI EYLÜL EKİM KASIM İBADET VE MÜKELLEF T E M İ Z L İ K 1.İbadetin (Salih Amel) Tanımı 2.Amacı ve Önemi: İbadet Bize Ne Kazandırır? 4.Temizlik-İbadet İlişkisi 9 2 NAMAZ 1.DÖNEM 1. DÜZEY (KUR 1) 3. Temel İbadetler

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü

Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü Bid'at münasebetlerde verilen ödüllerin hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 حكم جوائز املسابقات يف املناسبات ابلدعية «باللغة

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 46 5. HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 5.1. HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Hadis; Peygamberimizin söz,

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İşin Başı İslam, Direği Namaz, Zirvesi Cihaddır Perşembe, 17 Mayıs :08

İşin Başı İslam, Direği Namaz, Zirvesi Cihaddır Perşembe, 17 Mayıs :08 Cihad, beden ile ve mal ile yapılan bir ibadettir. Cihada soyunan bir mümin canını, malını ve her şeyini ortaya koymalıdır. Çünkü cihad, bu yolda yürüyeni zirveye çıkaracak bir ibadettir. Biz, bu gerçeği

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

1. Araştırma 2. Eleştirel düşünme 3. Karar verme 4. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

1. Araştırma 2. Eleştirel düşünme 3. Karar verme 4. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma SINIF : 6 ÖĞRENME ALANI : İBADET ÜNİTE : 2 / NAMAZ İBADETİ MATERYAL TÜRÜ : PERFORMANS GÖREVİ 6.SINIF İÇERİK SINIF DÜZEYİ BEKLENEN BECERİLER Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri araştırıyoruz. 6.sınıf

Detaylı

KIRŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ 2018 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

KIRŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ 2018 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 29 Şevval Mehmet YAMAN İl Müftüsü Hoca Ahmet Yesevi Camii 15.5.2018 Salı Yatsıdan Önce RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETİ 1 Ramazan Halil YILMAZ Vaiz Cacabey Camii 16.5.2018 Çarşamba Öğleden Önce ORUCA AİT

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI (2018-DİB-MBSTS) 7 NİSAN 2018 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak:

Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak: Soru: Bir kesim kadın erkeğe imamlık yapabileceğini iddia ediyorlar ve buna da delil olarak: 1. Ümmü Varaka(r.a) adlı sahabiyenin Peygamber Efendimiz tarafından namazda erkeklere imamlık yapmasına izin

Detaylı

Cİ'RÂNE. Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin

Cİ'RÂNE. Heyet. Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin Cİ'RÂNE ] ريك Turkish [ Türkçe Heyet Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 جلعرانة» اللغة الرت ية «موعة من العلماء رمجة: مد مسلم شاه مراجعة: ع رضا شاه 2011-1432 Birincisi: Ci'râne Bu

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Teheccüd namazını lazım tutun!

Teheccüd namazını lazım tutun! Hz. Bilal in rivayetine göre, Yüce Peygamber Efendimiz, Teheccüd namazını kendinize lazım tutun. Çünkü geçmiş salih kimselerin yoludur bu. Aynı zamanda Allah a yaklaşma çaresidir. Bu alışkanlık insanı

Detaylı

مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه

مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه Yolcunun namazı ve orucu ne zaman ve nasıl olur? مk و يف تكون صلاة ا سافر وصومه ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 مk و يف تكون صلاة

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Müslümanlar arası kardeşliği, dayanışmayı, birlikteliği

Müslümanlar arası kardeşliği, dayanışmayı, birlikteliği CAMi l(adin VE AİLE jsıaın Gelenesinde Cami ve Kadın Prof Dr. İ1jaıı AYCAN M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürü Müslümanlar arası kardeşliği, dayanışmayı, birlikteliği pekiştiren, kulluk bilincinin oluşmasına

Detaylı

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI

YECDER. l.ulusal DIN GüREVLILERI SEMPOZYUMU TEBLIGLERI YECDER KiTAPLARI ı YECDER l.ulusal DIN GüREVLILERI \J SEMPOZYUMU TEBLIGLERI (22 Mayıs 2010) V. BÖLÜM 1- YAYGIN VE ÖRGÜN DİN EGİTİMİNDE CAMi MODELİ Kurban EREZ- İmam Hatip 1 İstanbul Giriş İslam, İnsanlığın

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

SÜNNETE GÖRE KADlNLARlN TOPLU ibadet! YA DA CEMAAT NAMAZI

SÜNNETE GÖRE KADlNLARlN TOPLU ibadet! YA DA CEMAAT NAMAZI Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, say1: 30, Erzurum 2008 SÜNNETE GÖRE KADlNLARlN TOPLU ibadet! YA DA CEMAAT NAMAZI Yrd. Doç. Dr. Tevhit BAKAN* ÖZET Bu makalede, Hz. Peygamber'in sünnetine

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik Müdrik Müdrik "idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş" gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rek atın rükûunda yetişen kimse

Detaylı

1BİLGE SOYAK ORTAOKULU

1BİLGE SOYAK ORTAOKULU 1BİLGE SOYAK ORTAOKULU 2BİLGE SOYAK ORTAOKULU 3BİLGE SOYAK ORTAOKULU 4BİLGE SOYAK ORTAOKULU 5BİLGE SOYAK ORTAOKULU 6BİLGE SOYAK ORTAOKULU 7BİLGE SOYAK ORTAOKULU 8BİLGE SOYAK ORTAOKULU 9BİLGE SOYAK ORTAOKULU

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 ÖNSÖZ Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır. Kitapta namaz hakkında her bilgi yer almaktadır. İnternet

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı. (İl Müftülüğü) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı Konu : 28941822-814-E.60422 : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. 21.05.2018 E. ^ Z ı ^.^ ^ A L İ L İ Ğ İ N E (İl Müftülüğü) Başkanlığımız yayınlarını tanıtmak,

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı